contract huisarts Amstelland Zorg by houseinmycloset

VIEWS: 43 PAGES: 2

									Behandelingsovereenkomst tussen deelnemende huisarts en Amstelland Zorg B.V.
De ondergetekenden:

(Naam Praktijk):
De huisarts: (Naam):
(Praktijkadres)
(Postcode/plaats)
(AGB-code huisarts)
(AGB-code praktijk)

hierna te noemen: de huisarts,

en

Amstelland Zorg B.V.
Gevestigd te Amstelveen:


In aanmerking nemende:

De huisarts richt zich bij zijn werkzaamheden naar de kwaliteitsbepalingen in ondermeer het Burgerlijk Wetboek
(Geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de wet BIG. Hij neemt daarbij de zorg van een goede hulpverlener in
acht en handelt daarbij in overeenstemming met de op hem rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiend uit de voor
huisartsen geldende professionele standaard.
De huisarts organiseert zijn beroepsuitoefening en voorziet zich van ondersteuning en materieel, zodanig dat een en
ander leidt tot verantwoorde en doelmatige diabeteszorgverlening.

De omvang van de door de huisarts te leveren diabeteszorg staat omschreven in het hierbij horende Huishoudelijk
Reglement, waarvan de laatst geamendeerde versie geldig is. Amstelland Zorg B.V. zal conform Statuten en
Huishoudelijk Reglement wijzigingen van statuten en huishoudelijk reglement schriftelijk doorgeven aan huisarts.

Komen partijen het volgende overeen:

Duur van de overeenkomt
Artikel 1
Deze overeenkomst is aangegaan voor de periode van intrede als zorgverlener in Amstelland BV tot en met 31
december 2008.
Partijen zullen tijdig, dat wil zeggen uiterlijk 3 maanden voorafgaand aan het verstrijken van de looptijd van deze
overeenkomst met elkaar in overleg treden over een opvolgende overeenkomst.

Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst
Artikel 2
Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst is slechts mogelijk in de navolgende gevallen:
- met wederzijds goedvinden;
- het moment van doorhalen van de inschrijving van de huisarts in het BIG-register ex artikel 48 lid 1 wet BIG,
danwel schorsing uit het BIG register;
- door de onderneming bij duurzaam niet nakomen van gemaakte afspraken met de Kwaliteitscommissie en/of de
directie. Hiervoor zal eerst goedkeuring van de Raad van Commisarissen dienen te worden verkregen.
- het moment dat een van de partijen in staat van faillissement verkeert.
- verhuizing van de praktijk naar buiten het zorggebied, zoals gedefinieerd in het Huishoudelijk Reglement
- pensionering, overlijden
- bij overname van de praktijk.
Het aandeel wordt dan teruggekocht door de B.V. op in de statuten omschreven wijze                  -2-
Voorwaarden aanspraken financiële vergoeding voor de huisarts
Artikel 3
1. De huisarts heeft aanspraak op een financiële vergoeding door Amstelland Zorg B.V.wanneer aan de navolgende
voorwaarden is voldaan:
- de patiënt als verzekerde is ingeschreven bij de zorgverzekeraar.
- de patiënt als patiënt in de zin van de WGBO is ingeschreven bij de huisarts, en deze het inschrijvingstarief voor
deze patient ontvangt.
Ten onrechte gedeclareerde bedragen worden teruggevorderd of verrekend met een volgende uitbetaling.

Diabeteszorg
Artikel 4
1. De huisarts levert de diabeteszorg op werkdagen van 8.00-17.00 uur tegen betaling door Amstelland Zorg B.V.,
conform de tarieven afgesproken op de vergadering van de aandeelhouders van Amstelland Zorg B.V.
2. De huisarts draagt zorg voor adequate zorgverlening buiten de openingstijden van de praktijk.
3. Amstelland Zorg B.V. is niet aansprakelijk voor de uitvoering van de zorgverlening aan de individuele patient.

Diversen
Artikel 5
1. Declaratie
De financiële afwikkeling van de overeenkomst vindt plaats door Amstelland Zorg B..V aan de hand van het aantal
ingeschreven DM-patienten op de eerste dag van het kwartaal vermenigvuldigd met het afgesproken tarief.
Uitbetaling zal plaats vinden op de helft van de tweede maand van dat kwartaal.
2. Correctie
Ten onrechte uitgekeerde bedragen worden verrekend met de uitbetaling van het volgende kwartaal.
3. Klachtenregeling
De huisarts dient conform de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aangesloten te zijn bij een
patiëntenklachtencommissie.
4. Geschillenregeling
Partijen zullen ieder geschil over de uitleg van deze overeenkomst pas aan de bevoegde civiele rechter voorleggen,
nadat een mediator een poging heeft ondernomen het geschil buiten rechte tot een oplossing te brengen. Het staat
partijen vrij, wanneer binnen 14 dagen nadat het geschil schriftelijk aan de wederpartij is gemeld en er geen
overeenstemming is bereikt over de benoeming van een mediator, het geschil aan de civiele rechter voor te leggen.Aldus overeengekomen te ……………………………………               d.d. ………………………..
De Huisarts                          Amstelland Zorg B.V.

								
To top