Formular C-03 Contract Derivate BVB by houseinmycloset

VIEWS: 18 PAGES: 9

									                                                                  www.intercapital.ro
   intercapital
        invest
                                                      Blvd. Aviatorilor nr. 33, Etaj 1, Sector 1, Bucureşti
                                                          Tel. / Fax. 222.8731, office@intercapital.ro
Formular C-03: Contract Derivate BVB
Numãr ................................... Data ...................................
Încheiat între Societatea de Servicii de Investiþii Financiare Intercapital Invest SA, cu sediul în Blvd Aviatorilor
nr. 33, Etaj 1, sector 1, Bucureşti, Telefon/Fax: +4021 222 8731, e-mail: office@intercapital.ro,
web: www.intercapital.ro, înregistrat la Registrul Comerþului sub Nr. J40/6447/1995, CUI 7631041,
cont Clienþi RO06BRDE450SV02260044500 deschis la BRD Sucursala Mari Clienþi Corporativi, Decizie CNVM
863/23.03.2005 reprezentatã prin Dl. RÃZVAN PAŞOL - Director General, în calitate de Intermediar şi


S.C. / Nume ....................................... Prenume ........................................... Cetãþenie .......................................
Sediul social/Domiciliu: Str. ......................................................... Nr. ........ Bl. ........ Sc. ........ Etaj ...... Ap. ........
Localitatea ........................................ Judeþ/Sector ................................................. Telefon ..................................
Fax ............................................ E-mail ............................................................. Cod Poştal ..................................
Înmatriculatã în Registrul Comerþului sub nr. .................................. Cod Unic de Înregistrare ................................
CNP ...................................... Tip act identitate (CI/BI/Paşaport) .............................. Seria .......... Nr. ...................
Eliberat de .................................. la data ................................ Sex ........ Reprezentatã prin .................................
în calitate de .................................................... conform .................................... CNP ..........................................
Tip act identitate (CI/BI/Paşaport) ............................................................ Seria ............ Nr. ............................
Eliberat de ............................................................................. la data ................................................... Sex ........
Interesele       titularului      de      cont      persoanã        fizicã      sunt      reprezentate        prin
Dl./Dna. ...................................................................................... conform Împuternicirii autentificate anexate la
prezentul Contract, în calitate de Client.


CERTIFICARE
Declar cã am luat la cunoştinþã prevederile prezentului Contract, şi am înþeles şi acceptat clauzele acestuia,
inclusiv clauzele de limitare a riscurilor. Am luat la cunoştinþã termenii serviciilor oferite, am completat în mod
corect Cererea de Deschidere de Cont şi am fost informat cu privire la gradul de risc aferent serviciilor alese de
mine, risc pe care prin semnarea prezentului Contract declar în mod expres cã mi-l asum.
Data: .............................                            Semnãturã Client ............................


ACCEPTAREA CONTULUI DE CÃTRE INTERMEDIAR

AGENT ..................................   Decizie .................................   Semnãturã Agent ..........................


DIRECTOR GENERAL RÃZVAN PAŞOL                      Semnãturã Director General ..............................             L.S.
CLAUZE CONTRACT
ART. 1 PREVEDERI GENERALE
1.1 DEFINIÞII. În sensul prezentului Contract termenii de mai jos au urmãtorul înþeles:
   • Intermediar reprezintã societatea de servicii de investiþii financiare autorizatã de CNVM, sã presteze servicii de investiþii financiare, şi
    care este înscrisã în Registrul CNVM.
   • Instrument financiar derivat (IFD) – reprezintã termenul generic utilizat pentru identificarea unui instrument financiar derivat care
    are la bazã un anumit activ suport şi specificaþii unice. Fiecãrui IFD îi corespund mai multe serii cu specificaþii comune, numãrul
    acestora fiind determinat în funcþie de lunile de scadenþã, precum şi în funcþie de preþurile de exercitare disponibile la un moment
    dat, în cazul contractelor options.
   • Apelul în marjã este cererea cu titlu de obligativitate formulatã de cãtre Intermediar în vederea încadrãrii în limitele impuse contului
    în marjã.
   • Cont în marjã (margin account) reprezintã contul în care sunt evidenþiate, dupã caz:
     a) fondurile bãneşti constituite sub formã de colateral în vederea garantãrii poziþiilor deschise.
     b) drepturile dobândite şi obligaþiile asumate.
   • Cont de poziþie (position account) reprezintã contul deschis în sistemul electronic de compensare-decontare pentru clienþii
    Intermediarului în care sunt evidenþiate contractele cumpãrate şi/sau vândute, precum şi poziþiile deschise cu IFD ca urmare a
    încheierii de tranzacþii pe Piaþa Derivatelor.
   • Limite de poziþie reprezintã numãrul maxim de contracte dintr-o poziþie deschisã, pentru un IFD/serie IFD care poate fi deþinut pe un
    singur cont de poziþie.
   • Poziþie deschisã (open position) reprezintã numãrul net de contracte cumpãrate sau vândute dintr-o anumitã serie IFD şi înregistrate
    într-un anumit cont de poziþie care nu au fost închise printr-o tranzacþie de sens opus, prin închidere la scadenþã sau prin exercitare,
    în cazul contractelor options. Poziþiile deschise pot fi:
      a) poziþie long reprezintã poziþia netã de cumpãrare pe un anumit cont şi serie IFD rezultatã ca urmare a încheierii uneia sau
      mai multor tranzacþii prin care numãrul de contracte cumpãrate este mai mare decât numãrul de contracte vândute.
      b) poziþie short reprezintã poziþia netã de vânzare pe un anumit cont şi serie IFD rezultatã ca urmare a încheierii uneia sau mai
      multor tranzacþii prin care numãrul de contracte vândute este mai mare decât numãrul de contracte cumpãrate.
   •  Necesar de marjã – reprezintã nivelul minim al sumei evidenþiate în contul de marjã deschis în sistemul electronic de compensare
     decontare care trebuie constituit sub formã de colateral, în conformitate cu sistemul de marje practicat de Intermediar astfel: a)
     necesarul de marjã iniþialã se determinã pe baza cuantumului marjei iniþiale unitare, precum şi a numãrului de contracte futures
     aferente   poziþiilor  deschise  şi  a  ordinelor   de  bursã   active  în  sistemul  electronic  de  tranzacþionare;
     b) necesarul de marjã de menþinere – se determinã pe baza cuantumului marjei de menþinere unitare şi a numãrului de contracte
     futures aferente poziþiilor deschise.
   •  Închiderea unei poziþii deschise reprezintã stingerea de cãtre Client, Intermediar, sau Casa de Compensarea obligaþiilor contractuale
     dintr-o poziþie deschisã, prin efectuarea unei tranzacþii în sens contrar sau prin exercitarea dreptului conferit de o opþiune.
   •  Închiderea forþatã a poziþiilor deschise este o operaþiune de închidere a poziþiilor deschise, în urma unui ordin dat de Casa de
     Compensare sau din Iniþiativa Intermediarului, dacã Clientul acestuia nu rãspunde apelului în marjã in termenul prevazut in prezentul
     contract sau pentru limitarea riscurilor.
   •  Platforma online – platforma electronicã pusã la dispoziþia Clientului în vederea transmiterii prin internet de ordine referitoare la
     instrumente financiare derivate pentru aducerea la îndeplinire de cãtre Intermediar a respectivelor ordine.
   •  Excedentul în contul de marjã reprezintã excedentul de marjã iniþialã, fiind determinat de sistemul electronic ca diferenþã pozitivã
     dintre soldul contului de marjã şi nivelul minim solicitat corespunzãtor marjei iniþiale.
   •  Nivelul minim solicitat corespunzãtor marjei iniþiale se determinã pe baza urmãtoarelor informaþii principale, dupã caz:
     a) necesarul de marjã iniþialã; b) eventuale sume debitoare nedecontate; c) pierderea zilnicã înregistratã în şedinþa curentã de
     tranzacþionare.
   •  Deficitul în contul de marjã reprezintã deficitul de marjã de menþinere, fiind determinat de sistemul electronic ca diferenþã negativã
     dintre soldul contului în marjã şi nivelul minim solicitat corespunzãtor marjei de menþinere.
   •  Nivelul minim solicitat corespunzãtor marjei de menþinere se determinã pe baza urmãtoarelor informaþii principale, dupã caz:
     a) necesarul de marjã de menþinere; b) eventualele sume debitoare/creditoare nedecontate; c) profitul/pierderea zilnic(ã) înregistratã
     în şedinþa curentã de tranzacþionare.
   •  Soldul contului în marjã deschis în sistemul electronic de compensare – decontare se determinã pe baza urmãtoarelor informaþii:
     a) valoarea soldului contului în marjã la începutul şedinþei de tranzacþionare; b) contravaloarea colateralului depus/retras;
     c) profitul/pierderea zilnicã sau finalã înregistratã în urma procesului de decontare zilnicã/finalã; d) contravalorea diferenþelor
     rezultate în urma reevaluãrii periodice efectuate de Casa de Compensare a instrumentelor financiare constituite sub formã de
     colateral; e) comisioanele sau orice alte sume care se cuvin Intermediarului conform contractului de intermediere.
1.2. Clientul şi Intermediarul sunt de acord sã efectueze toate operaþiunile şi activitãþile necesare obligaþiilor contractuale în conformitate cu
   Reglementãrile Comisiei Naþionale a Valorilor Mobiliare, ale Bursei de Valori Bucureşti, precum şi ale celorlalte instituþii implicate pe
   piaþa de capital.


ART. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Intermediarul presteazã în numele şi pe contul Clientului servicii de investiþii financiare constând în preluarea şi executarea ordinelor şi
instrucþiunilor transmise de Client în legãturã cu instrumente financiare derivate tranzacþionate în cadrul Bursei de Valori Bucureşti.
                                                                         2
Art. 3. DURATA CONTRACTULUI
Prezentul Contract de intermediere se încheie pe o duratã de 12 luni cu începere de la data semnãrii acestuia şi a Cererii de Deschidere de
Cont, şi urmeazã a se prelungi cu perioade similare în condiþiile în care cu 30 de zile anterior expirãrii duratei pentru care a fost încheiat nici o
parte semnatarã nu notificã intenþia încetãrii efectelor.


ART. 4. DREPTURILE ŞI OBLIGAÞIILE INTERMEDIARULUI
DREPTURI
4.1. de a reprezenta Clientul şi de a face tranzacþii cu instrumente financiare derivate în numele şi pe contul sãu.

4.2. de a percepe comisioanele prevãzute în prezentul Contract.

4.3. de a retrage din numerarul deþinut de Client la Intermediar sau la Casa de Compensare sumele datorate pentru achitarea comisioanelor
   şi taxelor menþionate în prezentul Contract, precum şi pentru impozitul pe venit/profit în conformitate cu prevederile legislaþiei în
   vigoare.

4.4. de a nu accepta sau de a limita accesul Clientului la unul sau mai multe din serviciile solicitate în condiþiile în care acestea contravin
   legislaþiei în vigoare sau procedurilor interne ale Intermediarului legate de limitarea riscurilor.

4.5. de a modifica unilateral nivelul marjelor iniþiale şi de menþinere pentru instrumentele financiare derivate în situaþia când preþul activului
   suport fluctueazã sau în orice alte situaþii decise de Intermediar pentru limitarea riscurilor. De asemenea, Intermediarul are dreptul de a
   modifica orice parametri ai instrumentelor financiare derivate în conformitate cu modificãrile efectuate de piaþa de tranzacþionare,
   pentru situaþiile în care activul suport suferã modificãri semnificative în ceea ce priveşte preþul (de exemplu, modificarea valorii
   nominale a acþiunilor) ori cantitatea, sau în orice alte situaþii hotãrâte de piaþa de tranzacþionare.

4.6. de a anula ordinele clienþilor care nu deþin marja necesarã în conformitate cu procedurile interne ale Intermediarului şi reglementãrile
   pieþelor.

4.7. de a nu permite executarea de tranzacþii care ar putea sã genereze poziþii deschise având un numãr mai mare de contracte decât limita
   de poziþie impusã de Casa de Compensare.

4.8. de a închide poziþiile deschise de Client în situaþia în care Clientul depãşeşte limita de poziþii impusã de Casa de Compensare.

4.9. Intermediarul are dreptul de a refuza cererea de retragere totala sau partiala din contul de marjã, în unele cazuri cum sunt: a) creşterea
   volatilitãþii în piaþã b) Clientul prezintã un risc ridicat ca urmare a situaþiei contului în marjã rezultate în urma marcãrii la piaþã a
   poziþiilor deschise în timpul şedinþei de tranzacþionare. c) Casa de Compensare/Intermediarul aprecieazã cã existã riscul real ca o
   eventualã lichidare a poziþiilor deschise sã producã o creştere a expunerii Clientului care sã depãşeascã excedentul care ar mai rãmâne
   în contul de marjã.

OBLIGAÞII
4.10. Intermediarul deschide şi opereazã în numele şi pe contul Clientului un cont pentru instrumente financiare derivate, separat de
   conturile de valori mobiliare ale Clientului, în care vor fi evidenþiate toate deþinerile şi operaþiunile cu numerar şi instrumente financiare
   derivate efectuate de Client în baza prezentului Contract. Activarea contului de derivate al Clientului este condiþionatã de depunerea de
   cãtre acesta a sumei minime de 7.500 RON.

4.11. Intermediarul pune la dispoziþia titularului de cont urmãtoarele informaþii: necesarul de marjã iniþialã, necesarul de marjã de menþinere,
   excedentul sau deficitul în contul de marjã, poziþiile deschise pe numele sãu, tranzacþiile efectuate de acesta, primele plãtite şi cele
   încasate (pentru contracte options), apelul în marjã (dacã este cazul).

4.12. Intermediarul marcheazã zilnic toate poziþiile deschise şi evidenþiazã în contul de derivate al Clientului profitul sau pierderea din
   tranzacþiile efectuate.

4.13. În situaþia în care Clientul înregistreazã deficit în contul de marjã, Intermediarul emite şi transmite Clientului prin intermediul sistemului
   de tranzacþionare, sau prin e-mail, sau prin fax, sau prin telefon o notificare prin care Clientul va fi atenþionat cã a intrat în apel în
   marjã. Din acel moment, Intermediarul se obligã ca pânã la ora 9:30 a zilei lucratoare urmãtoare apelului în marjã sã nu intervinã forþat
   asupra poziþiilor Clientului, cu excepþia situaþiilor în care, la propria apreciere a Intermediarului şi pentru limitarea riscurilor, acesta din
   urmã decide închiderea forþatã fãrã notificare a poziþiilor Clientului în scopul acoperirii necesarului de marjã.

4.14. Dupã ora 9.30 AM a zilei urmãtoare apelului în marjã, Intermediarul va avea dreptul sã intervinã în orice moment în contul Clientului
   pentru a închide forþat poziþiile acestuia pânã la acoperirea necesarului de marjã. Intervenþia Intermediarului se poate produce oricând
   dupã lansarea apelului în marjã, pânã la momentul remedierii situaþiei de cãtre Client. În cazul în care marja nu poate fi acoperitã prin
   închiderea poziþiilor Clientului, acesta este de acord ca Intermediarul sã acopere necesarul de marjã cu numerar existent sau obþinut din
   vânzarea oricãror instrumente financiare din alte conturi deschise de Client la Intermediar (cont de actiuni, etc).

4.15. Intermediarul închide forþat poziþiile Clientului care nu respectã încadrarea în limitele de poziþie impuse de Casa de Compensare şi în
   termenul stabilit de Intermediar în prezentul Contract.
                                                                          3
4.16. Intermediarul executã cu bunã credinþã, confidenþialitate şi în ordinea transmiterii ordinele şi instrucþiunile care sunt transmise de cãtre
   Client prin modalitatea stabilitã în prezentul Contract, în conformitate cu datele specificate în acestea, cu respectarea legislaþiei
   aplicabile pieþei de capital, a reglementãrilor emise de Comisia Naþionalã a Valorilor Mobiliare, a reglementãrilor şi procedurilor pieþelor
   pe care se tranzacþioneazã instrumentele financiare ce fac obiectul respectivelor ordine sau instrucþiuni, şi a procedurilor interne ale
   Intermediarului. Executarea ordinelor de tranzacþionare, comunicate/recepþionate cãtre/de Intermediar, este condiþionatã de existenþa
   marjei în contul de marjã al Clientului.

4.17. Intermediarul acþioneazã numai pe baza instrucþiunilor Clientului exceptând cazurile expres prevãzute de lege şi de prezentul Contract.

4.18. Intermediarul efectueazã activitãþile aferente operãrii disponibilitãþilor bãneşti ale Clientului, în vederea derulãrii în condiþii optime a
   prezentului Contract.

4.19. Intermediarul þine evidenþa, conform reglementãrilor legale în vigoare, a tuturor instrucþiunilor, operaþiunilor şi documentelor ce
   determinã modificarea poziþiilor din cadrul contului de numerar al Clientului. La cererea Clientului, Intermediarul înmâneazã Clientului
   o copie a acestor acte.

4.20. Intermediarul crediteazã contul Clientului cu:
   • sumele de bani pe care Clientul le avanseazã Intermediarului pentru executarea ordinelor şi a instrucþiunilor sale sau pentru
    menþinerea nivelului marjelor.
   • sumele nete de bani obþinute în urma tranzacþiilor efectuate cu instrumente financiare dupã deducerea comisioanelor şi a altor taxe
    aferente vânzãrii acestora.
   • orice alte venituri bãneşti ce se cuvin Clientului din executarea prezentului Contract.
4.21. Intermediarul pune la dispoziþia Clientului sumele existente în numerar în contul sãu numai în limita excedentului existent în contul de
   marjã respectiv, în termen de maxim 5 zile lucrãtoare de la cererea scrisã a sa, prin ordin de platã sau prin mandat poştal, în condiþiile
   în care nu existã nici o datorie bãneascã decurgând din derularea prezentului Contract. În absenþa unor instrucþiuni explicite de
   rambursare a sumelor din partea Clientului, acesta din urmã este de acord cu pãstrarea acestor sume în contul sãu deschis la
   Intermediar.

4.22. Intermediarul se obligã sã pãstreze confidenþialitatea asupra tuturor datelor, conturilor şi operaþiunilor efectuate în numele şi pe contul
   Clientului, şi de a utiliza aceste informaþii în conformitate cu reglementãrile Comisiei Naþionale a Valorilor Mobiliare şi ale pieþelor pe
   care se tranzacþioneazã instrumentele financiare.

4.23. Intermediarul declarã prin semnarea prezentului Contract cã:
   • toate sumele din contul de instrumente financiare derivate al Clientului sunt deþinute în contul Intermediarului deschis la Casa de
    Compensare sau în conturi bancare de clienþi ale Intermediarului.
   • cã sumele existente în contul de instrumente financiare derivate al Clientului nu pot fi folosite de cãtre Intermediar în activitatea sa
    curentã.
   • în cazul tranzacþiilor prin intermediul unei platforme online, îşi asumã responsabilitatea pentru introducerea corespunzãtoare a
    ordinelor Clientului.
   • nu va fi rãspunzãtor pentru pierderile sau daunele suferite în mod direct/indirect de cãtre Client sau de orice altã persoanã/entitate,
    ca urmare a: încãlcãrii de cãtre Client a obligaþiilor sale contractuale; accesãrii sistemului online de cãtre o persoanã neautorizatã;
    întreruperii funcþionãrii sistemului online, întreruperii reþelei de comunicaþii sau interferenþelor produse din cauze aflate în afara
    controlului Intermediarului, inclusiv ca urmare a funcþionãrii defectuoase a reþelei Internet.
   • nu îşi asumã nici o responsabilitate cu privire la randamentele portofoliului Clientului.
   • nu va fi rãspunzãtor pentru sumele de bani ale Clientului, în intervalul în care banii se aflã în circuitul bancar, pânã la intrarea efectivã
    a acestora în contul Clientului deschis la Intermediar.


ART. 5. DREPTURILE ŞI OBLIGAÞIILE CLIENTULUI
DREPTURI
5.1. De a beneficia fãrã interdicþie şi fãrã plata unei despãgubiri de sumele disponibile în contul de instrumente financiare derivate în limita
   excedentului existent în contul de marjã, definit conform prevederilor din Contract (cu excepþia sumelor necesare pentru comisioanele
   Intermediarului precum şi a altor sume conform prezentului Contract).

5.2. De a anula ordinele de tranzacþionare cu instrumente financiare care nu au termenul de valabilitate expirat, a cãror executare nu a fost
   confirmatã de cãtre Intermediar şi a cãror stare permite retragerea lor de pe piaþã. Limbile în care Clientul poate comunica cu
   Intermediarul sau în care poate primi informaþii sunt româna şi engleza.

5.3. De a lichida, oricând pânã la scadenþã, poziþiile deschise ale oricãrui tip de Contract, în cazul în care condiþiile de piaþã permit acest
   lucru.

5.4. De a solicita situaþia contului de instrumente financiare derivate şi tranzacþiile efectuate în acesta.

5.5. De a da, dupã voinþa proprie, ordine de vânzare sau cumpãrare de instrumente financiare derivate care pot conduce la o creştere a
   expunerii, la sediile Intermediarului, prin telefon, e-mail, fax sau prin intermediul unei platforme online, asumându-şi riscurile
   corespunzãtoare precum şi drepturile şi obligaþiile ce decurg din acestea doar în condiþiile în care Clientul înregistreazã excedent în
   contul de marjã conform reglementãrilor în vigoare.
                                                                         4
5.6. De a da, dupã voinþa proprie, ordine de vânzare sau cumpãrare de instrumente financiare derivate, în vederea închiderii sau diminuarii
   poziþiilor deschise, cu condiþia sã nu se înregistreze o creştere a expunerii, în situaþia în care soldul contului în marjã este cuprins între
   nivelul minim solicitat corespunzãtor marjei iniþiale şi nivelul minim solicitat corespunzãtor marjei de menþinere definite conform
   reglementãrilor în vigoare.

OBLIGAÞII
5.7. De a depune suma minimã de 7.500 RON pentru activarea contului.

5.8. De a avansa marjele iniþiale şi de a menþine nivelul corespunzãtor al marjei de menþinere pe toatã perioada cât deþine poziþii deschise,
   la nivelul comunicat de cãtre Intermediar la semnarea contractului sau la nivelul comunicat prin e-mail, fax sau Internet ulterior
   semnãrii, în cazul în care acesta se modificã unilateral de cãtre Intermediar şi/sau de cãtre Casa de Compensare. Clientul se obligã sã
   majoreze nivelul marjelor sau sã închidã poziþii deschise în termen de 24 de ore de la data la care nivelul acesteia a fost modificat şi
   comunicat de cãtre Intermediar sau de cãtre Casa de Compensare.

5.9. Clientul se obligã sã achite Intermediarului comisioanele pentru tranzacþiile efectuate în contul sãu.

5.10. Clientul se obligã sã rãspundã apelului în marjã transmis conform prezentului Contract, prin alimentarea contului cu numerar pânã la
   ora 9.30 AM a zilei lucratoare urmãtoare celei în care s-a produs apelul în marjã. Intermediarul are dreptul sã acþioneze conform
   prevederilor prezentului Contract, înþelegând prin aceasta (dar fara a se limita la ) posibilitatea închiderii forþate de poziþii pentru
   limitarea riscurilor, în orice moment de la producerea apelului în marjã.

5.11. Clientul se obligã sã depunã sau sa vireze în contul de instrumente derivate deschis la Intermediar numai numerar.

5.12. În cazul depãşirii limitei de poziþie impuse, în timpul şedinþei de tranzacþionare curente şi depãşirea se menþine dupã închiderea
   şedinþei respective, Clientul are obligaþia de a se încadra în limitele impuse cel târziu pânã la ora 12 a sedinþei de tranzacþionare
   urmãtoare.

5.13. Clientul autorizeazã Intermediarul prin semnarea prezentului Contract sã îi reprezinte interesele în relaþia cu Casa de Compensare şi sã
   transfere în şi din contul de instrumente financiare derivate al Clientului fonduri cãtre şi de la acestea.

5.14. Clientul declarã pe propria rãspundere cã:
   • este în deplinã cunoştinþã a reglementãrilor Legii privind piaþa de capital cât, a prevederilor regulamentelor pieþelor de tranzacþionare
     şi ale Casei de Compensare şi a tututor celorlalte dispoziþii legale aplicabile tranzacþiilor cu instrumente derivate, şi se angajeazã sã
     respecte aceste reglementãri, fiind pe deplin şi singur responsabil de propriile acþiuni/inacþiuni pe piaþa de capital din România.
   • are capacitatea şi, dupã caz, împuternicirea sã încheie acest Contract şi sã efectueze tranzacþii.
   • îşi asumã întreaga responsabilitate cu privire la ordinele şi instrucþiunile transmise Intermediarului prin platforma online, prin telefon,
     fax, e-mail sau la sedii.
   • are la cunoştinþã şi este de acord cu politica Intermediarului de executare a ordinelor şi de limitare a riscurilor. Preluarea şi executarea
     oricãrui ordin de tranzacþionare recepþionat de Intermediar prin mijloacele prevãzute în prezentul Contract este condiþionatã de
     existenþa marjelor necesare.
   • va efectua toate declaraþiile şi va semna toate documentele cerute de legislaþia în vigoare.
   • este de acord în mod expres ca Intermediarul sã înregistreze şi sã stocheze instrucþiunile/confirmãrile sale transmise telefonic (dacã
     este cazul).
   • este de acord în mod expres ca Intermediarul sã înregistreze şi sã stocheze confirmãrile transmise prin e-mail cu semnãturã
     electronicã.
   • îşi exprimã acordul expres cu privire la utilizarea comunicãrii prin intermediul unei platforme online, daca aceasta este facuta
     disponibila de Intermediar.
   • este singurul utilizator autorizat al sistemului online. Confidenþialitatea şi utilizarea user-ului, a parolelor şi a oricãror alte elemente
     de securitate care permit autentificarea Clientului în platforma online, şi accesarea conturilor sale deschise la Intermediar constituie
     responsabilitatea exclusivã a Clientului.
   • sistemele sale informatice, utilizate pentru accesarea sistemului online, permit descãrcarea şi salvarea informaþiilor şi rapoartelor
     transmise de Intermediar prin intermediul acestui sistem.
   • îşi asumã întreaga rãspundere pentru realitatea, integritatea şi actualitatea datelor înscrise în Contract şi în Cererea de Deschidere de
     Cont. Clientul se obligã sã notifice în scris Intermediarului orice modificare a regimului sãu juridic, a datelor cuprinse în Contract şi în
     Cererea de Deschidere de Cont, despre numirea unui nou reprezentant al sãu şi limitele reprezentãrii, despre modificãrile dispuse în
     privinþa reprezentanþilor sãi anteriori şi/sau ale operaþiunilor pe care aceştia sunt îndreptãþiþi sã le efectueze, în termen de cel mult 2
     zile lucrãtoare de la data modificãrii intervenite. Pânã la primirea notificãrii, Intermediarul va fi îndreptãþit sã foloseascã datele
     cuprinse în Contract şi în Cererea de Deschidere de Cont sau în ultima modificare valabil notificatã. Clientul se obligã sã notifice
     Intermediarul cu privire la apariþia oricãrei modificãri a situaþiei sale financiare sau a obiectivelor sale investiþionale, când aceasta
     poate sã afecteze onorarea obligaþiilor sale, într-un interval de 2 zile lucrãtoare de la data modificãrii intervenite. Clientul se obligã sã
     notifice Intermediarului încetarea plãþilor şi, dupã caz, reorganizarea judiciarã sau falimentul.
   • a luat cunoştinþã cã datele, informaþiile, analizele şi celelalte materiale prezentate de cãtre Intermediar prin orice modalitate ca
     urmare a semnãrii prezentului Contract sunt protejate prin drepturi de autor, drepturi la marcã şi alte drepturi de proprietate
     intelectualã. Clientul se obligã sã nu utilizeze aceste materiale sau conþinutul acestora, în alte scopuri decât cele prevãzute în
     prezentul Contract, fãrã autorizaþia prealabilã scrisã a Intermediarului şi/sau a titularului dreptului.
   • Clientul declarã cã înþelege termenii şi îşi asumã riscurile specifice tranzacþiilor cu instrumente financiare derivate, a evoluþiei
     preþurilor instrumentelor financiare derivate sau volumului tranzacþiilor, a volatilitãþii pieþei sau a altor asemenea cauze care nu
     implicã în nici un fel culpa Intermediarului.
                                                                          5
   • Clientul persoanã juridicã, declarã cã funcþioneazã în mod legal, are toate autorizaþiile cerute de legislaþia românã şi îşi desfãşoarã
    activitatea prevãzutã în actul constitutiv cu respectarea normelor legale în vigoare. De asemenea, declarã cã hotãrârea organului statutar
    privind încheierea prezentului Contract a fost legal luatã şi este valabilã pânã la notificarea revocãrii acesteia cãtre Intermediar.
   • nu are nici o pretenþie cu privire la orice dobânzi sau alte beneficii ca urmare a deþinerii fondurilor bãneşti în contul sãu analitic de la
    Intermediar sau de la Casa de Compensare.
   • la data semnãrii prezentului Contract, Clientul declarã cã a primit şi a luat cunoştinþã de informaþiile menþionate de Regulamentele
    CNVM şi ale pieþei de tranzacþionare, de Documentul de Prezentare al Intermediarului, precum şi de termenii şi condiþiile prezentului
    Contract.
5.15. De a notifica în scris Intermediarului calitatea/dobândirea calitãþii de persoanã iniþiatã în raport cu unul sau mai mulþi Emitenþi, aşa cum
   este prevãzut în Reglementãrile CNVM. Clientul înþelege cã, în lipsa notificãrii prealabile, legalitatea ordinelor de tranzacþionare
   executate de Intermediar în contul Clientului constituie responsibilitatea Clientului.


ART. 6. COMISIOANE ŞI MODALITATEA DE PLATÃ
6.1. Pentru serviciile prestate în conformitate cu prevederile prezentului Contract Clientul plãteşte Intermediarului un comision de
   .................................. RON pe Contract instrument derivat, comision care se deduce din contul de instrumente financiare derivate al
   Clientului pentru fiecare tranzacþie la momentul realizãrii fiecãrei tranzacþii.


ART. 7. CORECÞII
7.1. Confirmãrile, extrasele de cont sau orice alte comunicãri trimise de cãtre Intermediar Clientului se considerã a fi corecte şi aprobate de
   cãtre Client, dacã în termen de 5 zile de la trimiterea acestora de cãtre Intermediar sau de la data la care acestea au devenit disponibile
   Clientului, acesta nu a emis nici o înştiinþare scrisã prin care sã semnaleze apariþia anumitor nereguli.

7.2. Dupã expirarea termenelor anterior menþionate, datele se considerã însuşite de cãtre Client şi nici o corecþie ulterioarã nu mai poate
   avea loc.


ART. 8. PROCEDURI ALTERNATIVE
8.1. În situaþia apariþiei unei disfuncþionalitãþi cu privire la sistemul de preluare a ordinelor, Intermediarul va depune toate eforturile pentru a
   informa utilizatorii cu privire la natura acestor disfuncþionalitãþi şi durata previzionatã a acestora. În cazul prelungirii întreruperii în furnizarea
   serviciilor, Intermediarul pune la dispoziþia Clienþilor un procedeu alternativ de transmitere a ordinelor, instrucþiunilor şi confirmãrilor.

8.2. În cazul în care, din motive tehnice, platforma online devine temporar inoperantã, Clientul îşi exprimã acordul expres cu privire la
   utilizarea comunicãrii prin fax la numãrul (021) 222 8731 şi/sau prin telefon la numãrul (021) 222 8744 şi/sau prin e-mail la adresa
   office@intercapital.ro pentru transmiterea de ordine şi instrucþiuni cãtre Intermediar şi pentru alte comunicãri. Transmiterea telefonicã
   a ordinelor şi instrucþiunilor Clientului se va face numai la numãrul de telefon special alocat de Intermediar pentru preluarea acestora şi
   menþionat anterior.


ART.9. RÃSPUNDEREA CONTRACTUALÃ
9.1. Pentru încãlcarea obligaþiilor contractuale care genereazã pagube materiale partea în culpã suportã despãgubiri necesare acoperirii
   pagubelor produse celeilalte pãrþi.

9.2. Intermediarul şi Clientul rãspund numai în limita prevederilor prezentului Contract şi a serviciilor menþionate în Cererea de Deschidere
   de Cont. Forþa majorã, astfel cum este definitã prin lege, exonereazã de rãspundere partea care o invocã. Pentru a fi exoneratã de
   rãspundere, partea care invocã evenimentul de forþã majorã este obligatã sã notifice în scris cealaltã parte cu privire la producerea
   acestuia, în termen de 3 zile lucrãtoare de la data la care au survenit împrejurãrile, atunci când circumstanþele permit, sau de la
   încetarea evenimentului, în cazul în care acesta împiedicã notificarea, şi sã acþioneze prin toate mijloacele care îi vor sta la dispoziþie în
   vederea limitãrii consecinþelor.


ART. 10. NOTIFICÃRI
10.1. Orice notificare este consideratã a fi îndeplinitã la momentul comunicãrii ei, fie sub luare de semnãturã, fie sub forma unei scrisori
   recomandate cu confimare de primire.

10.2. În cazul în care notificarea este fãcutã sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, expedierea se face conform
   datelor menþionate la identificarea pãrþilor prezentului Contract.


ART. 11. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Prezentul Contract înceteazã în urmãtoarele condiþii:

   • prin acordul pãrþilor.
   • prin denunþarea unilateralã a Contractului cu respectarea unui termen de preaviz de 3 zile lucrãtoare prin notificare scrisã transmisã
    recomandat cu confirmare de primire sau predatã personal la adresa prevãzutã în prezentul Contract. În aceastã situaþie partea care
    solicitã rezilierea unilateralã a Contractului are dreptul sã solicite iar cealaltã parte semnatarã are obligaþia sã achite în termen de
    maxim 3 zile lucrãtoare de la primirea notificãrii orice sumã datoratã/primitã în baza prezentului Contract.

                                                                             6
   • în situaþia în care Intermediarul este declarat în stare de incapacitate de platã sau insolvenþã.
   • în situaþia decesului Clientului persoanã fizicã sau în cazul declarãrii în stare de incapacitate de platã sau insolvenþã a Clientului
    persoanã juridicã.
În situaþia în care Clientul denunþã Contractul, acesta va fi obligat ca în termen de 3 zile lucrãtoare de la data notificãrii sã îşi închidã toate
poziþiile rãmase deschise. În cazul denunþãrii Contractului de cãtre Intermediar, Clientul are la dispoziþie 3 zile lucrãtoare de la data notificãrii
pentru a-şi lichida poziþiile; în cazul în care la sfârşitul celor 3 zile Clientul rãmâne cu poziþii deschise, Intermediarul poate proceda la
lichidarea poziþiilor deschise rãmase.

În orice caz de încetare a Contractului, Clientul poate dispune de sumele din cont numai dupã achitarea tuturor debitelor faþã de Intermediar.
În situaþia în care Clientul are debite neacoperite faþã de Intermediar, acesta din urmã se poate îndrepta asupra oricãror alte active deþinute
de Client la Intermediar, pânã la acoperirea completã a debitului. Încetarea Contractului nu exonereazã pãrþile de îndeplinirea obligaþiilor
contractuale ce le revin.

Conform dispoziþiilor legale, prezentul Contract poate înceta şi în situaþia în care instrumentele financiare obiect al cumpãrãrii în marjã sunt
excluse de piaþa reglementatã din lista instrumentelor financiare admise la tranzacþionare. Dispoziþiile anterior menþionate vor fi interpretate
în concordanþã cu prevederile întregului capitol.


ART.12. DISPOZIÞII FINALE
12.1. Toate dispoziþiile din prezentul Contract cu privire la plãþi în numerar sunt inaplicabile în situaþia în care Clientul utilizeazã serviciile
   unui custode în relaþia cu Intermediarul.

12.2. Modificarea dispoziþiilor prezentului Contract se realizeazã numai prin acordul pãrþilor prin act adiþional în formã scrisã la prezentul
   Contract. În mod excepþional, Contractul poate fi modificat în mod unilateral de cãtre Intermediar în cazuri justificate de modificãri ale
   legislaþiei pieþei de capital, sau ale autorizaþiei de funcþionare a Intermediarului, urmând ca aceste modificãri sã fie notificate Clientului.

12.3. Orice diferend intervenit între pãrþi în legãturã cu executarea şi interpretarea prezentului Contract se va încerca sã se soluþioneze pe
   cale amiabilã. În situaþia în care diferendul nu se soluþioneazã pe cale amiabilã, litigiul va fi supus soluþionãrii, dupã caz, Comisiei
   Naþionale a Valorilor Mobiliare, sau instanþelor de drept comun din Bucuresti. Legea aplicabilã în toate cazurile este legea românã.

12.4. Prin semnarea prezentului Contract, Clientul îşi dã consimþãmântul pentru ca operatorul de date cu caracter personal (Intercapital
   Invest SA) sã prelucreze orice date cu caracter personal şi orice alte informaþii furnizate, în scopul constituirii bazelor de date despre
   clienþi precum şi în cadrul relaþiei operatorului cu autoritãþile competente şi/sau cu alte entitãþi pentru care predarea bazelor de date
   este prevãzutã prin obligaþii legale, în condiþiile art. 12 -18 din Legea 677/2001 pentru protecþia persoanelor cu privire la prelucrarea
   datelor cu caracter personal şi libera circulaþie a acestor date. Numãrul de operator de date cu caracter personal al Intercapital Invest
   este 4929.

12.5. Pãrþile semnatare ale prezentului Contract sunt de acord ca în situaþia în care Clientul vireazã în contul Intermediarului sume în valutã
   (în conformitate cu Reglementãrile Bãncii Naþionale a României), schimbul valutar al acestor sume sã se realizeze la cursul de schimb al
   bãncii Intermediarului în care se aflã respectivele sume, la data solicitãrii Clientului. Pânã la data / datele solicitãrii / solicitãrilor
   schimbului valutar, sumele în valutã virate Intermediarului sunt evidenþiate de acesta din urmã la cursul BNR din data încasãrii. Sumele
   rezultate în urma schimbului sunt evidenþiate în contul de disponibil al Clientului la data efectuãrii totale sau parþiale a schimbului, la
   cursul bãncii la care se realizeazã schimbul valutar. În condiþiile în care Clientul doreşte ca din contul sãu de disponibil deschis la
   Intermediar sã îi fie virate sume în valutã, Intermediarul va realiza schimbul respectivei sume în valutã la cursul valutar al bãncii în care
   se aflã disponibilul Clientului. Pânã la data / datele solicitãrii / solicitãrilor schimbului valutar, disponibilul din contul Clientului este
   evidenþiat de Intermediar în lei, urmând ca sumele rezultate în urma schimbului efectuat la solicitarea Clientului sã fie evidenþiate în
   contul de disponibil la cursul valutar al bãncii în care se realizeazã schimbul. Clientul poate refuza cursul la care Intermediarul va
   efectua schimbul valutar, prin înştiinþarea scrisã a Intermediarului cã nu doreşte realizarea schimbului valutar la cursul oferit de banca
   în care se aflã disponibilul sãu, situaþie în care poate solicita restituirea disponibilului din contul Intermediarului în valutã sau în lei în
   conturile sale deschise în valutele corespunzãtoare.


Tranzacþiile cu instrumente financiare implicã riscuri, inclusiv riscul unei pierderi pentru investitori.
Pentru informaþii complete despre Intercapital Invest şi serviciile oferite vizitaþi www.intercapital.ro.
Semnãturã Client ........................................              Semnãturã Intermediar .....................................
                                                                          7
ANEXA NR.1
DOCUMENT CU PRIVIRE LA RISCURILE INSTRUMENTELOR FINANCIARE DERIVATE

I. Considerente generale
Acest document nu prezintã toate riscurile sau alte aspecte relevante cu privire la investiþiile în instrumente financiare derivate (“IFD”). În
vederea luãrii de decizii investiþionale în deplinã cunoştinþã de cauzã, investitorii potenþiali trebuie sã se asigure cã înþeleg caracteristicile
principale ale acestor instrumente, precum şi cã sunt familiarizaþi cu legislaþia în vigoare, reglementãrile şi mecanismele de piaþã ale BVB şi
Casei de Compensare. Tranzacþionarea instrumentelor financiare derivate poate sã nu fie potrivitã pentru toþi investitorii. Având în vedere cã
riscul de pierdere financiarã ca urmare a tranzacþionãrii IFD poate fi semnificativ, este necesarã efectuarea unei analize atente cu privire la
oportunitatea derulãrii de operaþiuni pe Piaþa Derivatelor. Înainte de deschiderea unui cont în marjã trebuie luate în considerare aspecte cum
ar fi: situaþia financiarã curentã, aversiunea la risc, nivelul cunoştintelor în domeniul financiar şi experienþa anterioarã pe piaþa de capital,
obiectivele investiþionale, precum şi alte circumstanþe relevante.
Clienþii unui participant la Piaþa Derivatelor nu trebuie sã rişte în tranzacþii cu IFD sumele de bani pe care aceştia nu îşi pot permite sã le
piardã. Astfel de fonduri pot fi cele necesare acoperirii cheltuielilor necesare traiului zilnic, sãnãtãþii şi educaþiei, îndeplinirii obligaþiilor cu
privire la rambursarea unui împrumut bancar, precum şi rezervele bãneşti pentru situaþii de urgenþã neprevãzute. Investitorii potenþiali
trebuie sã manifeste prudenþã în ceea ce priveşte declaraþiile sau anunþurile de naturã publicitarã prin care se afirmã cã tranzacþionarea IFD
conduce la obþinerea de câştiguri foarte mari. Gradul ridicat de “levier” (“leverage”) al acestor instrumente poate conduce la obþinerea de
câştiguri deosebite, dar şi la pierderi foarte mari în termen foarte scurt, care pot sa depãşeascã investiþia iniþialã.
În vederea evaluãrii implicaþiilor unei investiþii în IFD, deciziile cu privire la tranzacþionarea acestor instrumente trebuie sã urmãreascã efectul
net la nivelul întregului portofoliu, incluzând poziþiile din piaþa activului suport. De asemenea, investitorii trebuie sã analizeze şi impactul
legislaþiei în vigoare şi a aspectelor de naturã fiscalã care pot afecta rezultatul net al investiþiilor în IFD. Ca urmare a gradului ridicat de levier,
investitorii pot observa imediat efectul pierderilor rezultate din poziþiile deschise în Piaþa Derivatelor. Câştigurile şi pierderile rezultate din
tranzacþionarea IFD sunt înregistrate cel puþin zilnic în contul în marjã al Clientului. În cazul în care creşte expunerea corespunzãtoare
poziþiilor deschise deþinute, este posibil sã fie necesarã depunerea de garanþii suplimentare (colateral) în contul în marjã, în caz contrar
existând riscul ca poziþiile deschise sã fie închise forþat în pierdere. În astfel de circumstanþe, investitorul respectiv rãmâne responsabil pentru
acoperirea deficitului existent în contul în marjã. Rezultatele pozitive obþinute în trecut nu constituie o garanþie cu privire la performanþele
viitoare ale unui anumit IFD sau strategie de tranzacþionare. Similar cu alte instrumente financiare, nu exista certitudinea obþinerii de profituri
din tranzacþionarea IFD.

II. Contracte Futures
1. Efectul de levier şi sistemul de marje
Tranzacþiile cu contracte futures prezintã un grad ridicat de risc. Este posibil ca un investitor sã înregistreze o pierdere foarte mare de bani
într-o perioadã de timp foarte scurtã. Ca urmare a gradului ridicat de levier al contractelor futures, pierderea suferitã de un investitor poate
sã fie teoretic nelimitatã, depãşind în mod semnificativ contravaloarea colateralului depus iniþial pentru încadrarea în necesarul de marjã.
Cuantumul marjei iniþiale este relativ mic comparativ cu valoarea noþionalã a contractului futures, astfel încât cu o sumã de bani redusã se
poate stabili o poziþie în aceste contracte. O modificare relativ minorã a preþului în piaþã, în cazul în care este în direcþia defavorabilã
investitorului, poate genera o pierdere în cuantum egal sau mai mare decât marja depusã iniþial, fiind necesarã depunerea unor sume
suplimentare pentru menþinerea poziþiei deschise respective.
În situaþii speciale, cum ar fi creşterea semnificativã a volatilitãþii pieþei, existã riscul ca nivelul minim al marjelor stabilite pentru contractele
futures sã fie majorat de cãtre Casa de Compensare, crescând astfel probabilitatea ca investitorul sã primeascã în mod neprevãzut un apel în
marjã pentru depunerea de fonduri suplimentare şi/sau alte active eligibile a fi constituite drept colateral.
În cazul în care un investitor în IFD nu rãspunde la un apel în marjã sau nu dispune de resursele necesare pentru suplimentarea contului în
marjã în termenul prescris, existã riscul ca poziþiile acestuia sã fie lichidate forþat de cãtre participantul la Piaþa Derivatelor la care a deschis
cont, de cãtre membrul compensator al acestuia sau de cãtre Casa de Compensare.
2. Ordine sau strategii de reducere a riscului
Introducerea anumitor instrucþiuni pentru limitarea pierderii (de exemplu: “stop-loss” sau “stop-limit”) poate sã nu fie foarte eficientã în
cazul în care condiþiile din piaþã nu permit executarea acestor ordine în mod corespunzãtor.
Utilizarea de strategii de tranzacþionare (de exemplu: combinaþii de poziþii de tip “spread”) poate fi la fel de riscantã ca iniþierea de poziþii
“long” sau “short”.

III. Contracte Options
1. Grade diferite de risc
Tranzacþiile cu contracte options prezintã un grad ridicat de risc. Investitorii în opþiuni trebuie sã se familiarizeze cu fiecare tip de Contract
(“put” sau “call”), precum şi cu riscul pe care acesta îl presupune în funcþie de poziþia de cumpãrãtor (“long”) sau vânzãtor (“short”).
Investitorii în contracte options trebuie sã determine cu cât trebuie sã creascã valoarea poziþiei astfel încât aceasta sã devinã profitabilã,
luând în considerare prima opþiunii şi costurile de tranzacþionare.
2. Cumpãrãtorii de contracte options
Poziþiile deþinute de cãtre cumpãrãtorii de contracte options pot fi lichidate prin executarea unei tranzacþii de sens opus, prin exercitarea sau
expirarea opþiunii deþinute. Exercitarea unei opþiuni de cãtre deþinãtorul acesteia poate fi realizatã fie prin încasarea diferenþei favorabile în
cazul decontãrii pe bazã de numerar (“cash settlement”), fie prin achiziþionarea sau livrarea activului suport.
În cazul în care opþiunea care este exercitatã are la bazã un contract futures (“options on futures”), cumpãrãtorul opþiunii va deþine o poziþie
long sau short în contractul futures respectiv, care va face obiectul determinãrii marjelor necesare şi procesului de marcare la piaþã.

                                                                           8
În situaþiile în care contractul options expirã la scadenþã fãrã valoare (“out-of-the-money”), deþinãþorul opþiunii respective va înregistra o
pierdere totalã în cuantum egal cu prima plãtitã şi comisioanele de tranzacþionare. Investitorii care intenþioneazã sã achiziþioneze contracte
options care sunt semnificativ în afara banilor (“deep-out-of-the-money”) trebuie sã ia în considerare faptul cã probabilitatea ca aceste
opþiuni sã devinã profitabile este în general redusã.
3. Vânzãtorii de contracte options
Vânzarea de contracte options presupune în general un grad mai mare de risc decât în cazul cumpãrãrii de opþiuni. În funcþie de evoluþia
preþului activului suport, vânzãtorul de opþiuni poate suferi pierderi semnificativ mai mari decat prima încasatã al cãrui cuantum este fix. În
cazul în care un investitor vinde o opþiune “acoperitã” (“covered option”) cu o poziþie în activul suport sau într-un alt contract futures sau
options, riscul vânzãtorului poate fi redus. Dacã contractul options care este vândut nu este “acoperit”, riscul de pierdere al vânzãtorului
poate fi nelimitat.
Vânzãtorul este obligat sã depunã marjã suplimentarã pentru menþinerea poziþiei deschise, în cazul în care preþul de piaþã se modificã în sens
nefavorabil. De asemenea, vânzãtorul unui contract options este expus riscului de exercitare a opþiunii de cãtre cumpãrãtor, caz în care
vânzãtorul este obligat sã procedeze fie la decontarea în numerar, fie la achiziþionarea sau livrarea activului suport. În cazul în care opþiunea
care este exercitatã are la bazã un contract futures (“options on futures”), vânzãtorul opþiunii va deþine o poziþie long sau short în contractul
futures respectiv, care va face obiectul determinãrii marjelor necesare şi procesului de marcare la piaþã.

IV. Alte riscuri comune IFD
1. Caracteristicile şi mecanismele de piaþã
Investitorii trebuie sã se asigure cã înþeleg pe deplin termenii şi condiþiile cu privire la tranzacþionarea IFD, precum şi obligaþiile care decurg
din aceasta, cum ar fi: circumstanþele în care este obligatorie suplimentarea fondurilor în contul în marjã, preluarea sau efectuarea livrãrii,
etc. De asemenea, trebuie luatã în considerare posibilitatea modificãrii specificaþiilor contractelor IFD de cãtre BVB şi/sau Casa de Compensare
astfel încât sã reflecte în mod corespunzãtor condiþiile existente la un moment dat din Piaþa Derivatelor, respectiv piaþa activului suport.
2. Iniþierea şi lichidarea poziþiilor
Condiþiile de piaþã la un moment dat (de ex.: lichiditatea redusã) şi/sau regulile de tranzacþionare (de ex.: suspendarea tranzacþionãrii unui
contract IFD ca urmare a suspendãrii de la tranzacþionare a activului suport datoritã evoluþiei preþului în piaþã sau altor circumstanþe
deosebite), pot conduce la creşterea riscului de pierdere financiarã ca urmare a dificultãþii sau imposibilitãþii iniþierii de poziþii noi şi/sau
închiderii poziþiilor deschise.
În astfel de circumstanþe deosebite, chiar dacã este posibil ca investitorii sã lichideze poziþiile în piaþã, existã riscul ca tranzacþiile respective sã
conducã la pierderi semificative. În situaþia în care un investitor a vândut contracte options, riscul de pierdere este semnificativ mai mare.
3. Evaluarea IFD
Investitorii trebuie sã cunoascã faptul cã existã posibilitatea ca preþul din piaþã al unui IFD poate sã fie diferit în mod semnificativ faþã de
preþurile teoretice determinate pe baza modelelor de evaluare consacrate.
4. Platforma electronicã
În circumstanþe excepþionale, derularea de operaþiuni de piaþã cu IFD prin intermediul unei platforme electronice poate conduce la apariþia de
defecþiuni tehnice la nivelul participantului la Piaþa Derivatelor, membrului compensator, companiei care presteazã servicii de comunicaþie,
Casei de Compensare sau BVB, în ceea ce priveşte componentele hardware, sistemul de operare sau modulele aplicaþiei software.
În cazul apariþiei unor astfel de deficienþe de sistem, existã riscul ca ordinul unui investitor sã nu fie executat în conformitate cu instrucþiunile
acestuia sau sã nu fie executat deloc.
5. Comisioane, taxe şi marje
Anterior deschiderii unui cont în marjã, investitorii trebuie sã se asigure cã au înþeles sistemul de comisioane, taxe şi marje, precum şi alte
obligaþii financiare care pot rezulta din procesul de tranzacþionare pe Piaþa Derivatelor. Aceste obligaþii pot avea implicaþii asupra rezultatului
obþinut din derularea de operaþiuni cu IFD, respectiv pot reduce profitul net sau majora pierderea totalã.DECLAR CÃ AM LUAT LA CUNOªTINÞÃ ŞI AM ÎNÞELES TEXTUL DOCUMENTULUI CU PRIVIRE LA RISCURILE I.F.D.,

Nume Client .....................................................  Semnãturã Client ........................................................

Data: ............................................................
                                                                            9

								
To top