Tax Flash 112009 Deferral of tax liabilities; Tax declarations by ikevantrounk

VIEWS: 8 PAGES: 2

									                                                                             NNDKP Tax Flash 11
                                                                             July 6, 2009
                                                                             Page 1 of 1Nothing in this document shall be construed
as legal and/or tax advice. The document is     Tax Flash 11/2009                    Info Fiscal Nr. 11/2009
necessarily generalized. Professional advice
should therefore be sought before any action     Deferral of tax liabilities;               Amânarea obligaţiilor
is undertaken based on this newsletter.

Această publicaţie nu conţine consultanţă
                           Tax declarations                     fiscale; Declaraţii fiscale
juridică şi/sau fiscală, ci informaţii cu caracter
general. Vă rugăm să solicitaţi consultanţă de    Emergency Ordinance 92/2009               În Monitorul Oficial nr. 457/2009 a fost
specialitate înainte de a implementa orice
decizie întemeiată pe informaţiile din        regarding the payment deferral of fiscal         publicată Ordonanţa de Urgenţă nr.
prezenta.                      obligations unsettled due to the effects         92/2009 privind amânarea la plată a
Contacts/Contacte:                  of the economic-financial crisis was           obligaţiilor fiscale neachitate la termen
Marius Ionescu, Partner               published in the Official Gazette            ca urmare a efectelor crizei economico-
marius.ionescu@nndkp.ro
Phone (40 – 21) 201 12 00              457/2009.                        financiare.
Ana-Maria E. Miron, Partner
ana-maria.miron@nndkp.ro               The payment of fiscal obligations may be deferred    La cerere, pot fi amânate la plată pentru o perioadă
Phone (40 – 21) 201 12 00              for a six month period upon request, in case a      de maxim 6 luni obligaţiile fiscale ale
Alina Timofti, Partner
                           taxpayer cumulatively fulfils the following       contribuabililor care îndeplinesc cumulativ
alina.timofti@nndkp.ro
                           conditions:                       următoarele condiţii:
Phone (40 – 21) 201 12 00
                             - did not record fiscal debts as of 30         - nu înregistrează obligaţii fiscale restante la
                               September 2008;                     data de 30 septembrie 2008;
                             - has submitted all fiscal statements;         - şi-au depus toate declaraţiile fiscale;
                             - has a clean fiscal record;              - nu au înscrise fapte în cazierul fiscal;
                             - the responsibility as per the insolvency       - nu s-a stabilit răspunderea potrivit legislaţiei
                               procedure legislation and/or the joint         privind procedura insolvenţei şi/sau
                               responsibility according to the Fiscal         răspunderea solidară potrivit Codului de
                               Procedure Code was not established;           procedură fiscală;
                             - submits guarantees in the form of bank        - constituie garanţii sub forma scrisorii de
                               guarantee letter and/or offers assets free of      garanţie bancară şi/sau oferă bunuri libere
                               any encumbrances for setting up the           de orice sarcini în vederea instituirii
                               assurance measures, within 15 days after the      măsurilor asiguratorii în termen de 15 zile de
                               communication of the deferral resolution.        la data comunicării deciziei de amânare.
                                                                            NNDKP Tax Flash 11
                                                                            July 6, 2009
                                                                            Page 2 of 2

Nothing in this document shall be construed     The deferral may be granted once in a calendar year  Amânarea la plată se acordă o singură dată într-un
as legal and/or tax advice. The document is     up to the 20th of December of the fiscal year in    an calendaristic şi nu poate depăşi data de 20
necessarily generalized. Professional advice
                           which it is granted.                  decembrie a anului fiscal în care se acordă.
should therefore be sought before any action
is undertaken based on this newsletter.
                           These provisions are applicable until 30 June 2010.  Aceste prevederi se aplică până la 30 iunie 2010.
Această publicaţie nu conţine consultanţă
juridică şi/sau fiscală, ci informaţii cu caracter  Late payment penalties of 0.1% per day are due over  Pe perioada amânării se datorează majorări de
general. Vă rugăm să solicitaţi consultanţă de    the deferral period.                  întârziere de 0.1% pe zi.
specialitate înainte de a implementa orice
decizie întemeiată pe informaţiile din
prezenta.                      Order 1290/2009 amending Order             În M.O. nr. 458/2009 a fost publicat
                           101/2008 concerning the approval of the        Ord. 1290/2009 privind modificarea
Contacts/Contacte:
Marius Ionescu, Partner               model and content of the fiscal forms         Ord. 101/2008 pentru aprobarea
marius.ionescu@nndkp.ro               used for the declaration of fiscal           formularelor utilizate pentru declararea
Phone (40 – 21) 201 12 00
Ana-Maria E. Miron, Partner             contributions with self-assessment or         impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu
ana-maria.miron@nndkp.ro               withholding regime was published in          regim de stabilire prin autoimpunere
Phone (40 – 21) 201 12 00
Alina Timofti, Partner                Official Gazette 458/2009.               sau reţinere la sursă.
alina.timofti@nndkp.ro
Phone (40 – 21) 201 12 00              The following forms have been amended:         Următoarele formulare au fost modificate:
                            - „100 Statement regarding the payment         - „100 Declaraţie privind obligaţiile de plată la
                               obligations to the state budget” and the       bugetul de stat” şi instrucţiunile de
                               related instructions;                completare aferente;
                            - „120 Excise duty return”.              - „120 Decont privind accizele”.

                           The amendments made to the Form 100 and the      Modificările Formularului 100 si ale instrucţiunilor
                           related instructions enter into force starting with  de completare se aplică începând cu obligaţiile
                           second trimester of the year 2009. The 120 Form    aferente trimestrului II 2009. Formularul 120 se va
                           shall be used for the declaration of the 2009 fiscal  utiliza pentru declararea obligaţiilor aferente anului
                           obligations.                      2009.

								
To top