תשלומים עבור בחינות הבגרות by alon

VIEWS: 317 PAGES: 10

									‫הכנסת‬ ‫מרכז המחקר והמידע‬

‫תשלומים עבור בחינות הבגרות‬

‫מוגש לוועדת החינוך, התרבות והספורט‬ ‫ולוועדת הכספים‬

‫הכנסת, מרכז המחקר והמידע‬ ‫קריית בן-גוריון, ירושלים 05919‬ ‫ 20‬‫1/0428046‬ ‫3016946‬ ‫טל':‬ ‫פקס:‬

‫כתיבה: יובל וורגן‬
‫ג' בטבת תשס"ז‬ ‫42 בדצמבר 6002‬ ‫אישור: הודיה קין, ראש צוות‬ ‫עריכה לשונית: מערכת "דברי הכנסת"‬

‫- 20‬

‫‪www.knesset.gov.il/mmm‬‬

‫מבוא‬
‫מסמך זה נכתב לישיבה משותפת של ועדת החינוך, התרבות והספורט ושל ועדת הכספים בנושא תיקון‬ ‫חוק זכויות התלמיד, התשס"א-0002. התיקון נועד להסמיך את שר החינוך לקבוע הוראות לעניין גביית‬ ‫תשלומים עבור בחינות הבגרות, והוא מוצע במסגרת הצעת חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני‬ ‫חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 7002(, התשס"ז-6002.‬ ‫במסמך מוצגות הסוגיות האלה:‬ ‫ההצעה לתיקון חוק זכויות התלמיד;‬ ‫רקע על גביית תשלומים עבור בחינות הבגרות;‬ ‫עיקרי הדיון בעתירה שהוגשה לבג"ץ בנושא תשלומים עבור בחינות הבגרות ופסק-הדין שניתן‬ ‫בעתירה;‬ ‫סקירה תמציתית של ההתפתחויות בעקבות פסיקת בג"ץ;‬ ‫נתונים על עלות בחינות הבגרות ומימונן בשנת 6002;‬ ‫חוות דעת של היועצת המשפטית של הכנסת בדבר הצעת החוק ונקודות נוספות שעלו במסגרת‬ ‫ניתוח הצעת חוק ההסדרים שערך מרכז המחקר והמידע של הכנסת;‬ ‫גביית תשלומים עבור מבחני סיום של לימודי תיכון במדינות בעולם.‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫1. ההצעה לתיקון חוק זכויות התלמיד‬
‫סעיף 9 בחוק זכויות התלמיד, התשס"א-0002, קובע כי כל תלמיד זכאי להיבחן בבחינת בגרות‬ ‫ממשלתית המתקיימת במוסד החינוך שבו הוא לומד, אלא אם כן הוא לא עמד בתנאים שקבע שר‬ ‫החינוך בהתייעצות עם ועדת החינוך והתרבות של הכנסת.‬ ‫בסעיף 96 בהצעת חוק-ההסדרים לשנה זו מוצע לתקן את חוק זכויות התלמיד, התשס"א-0002,‬ ‫ולהוסיף לו את סעיף 9א )תשלומים בעד בחינות בגרות(, שבו נקבע כדלקמן:‬ ‫"השר רשאי לקבוע הוראות לעניין גביית תשלומים בעד בחינות בגרות ממשלתיות, ורשאי הוא לקבוע‬ ‫הוראות שונות לסוגים של בחינות בגרות או של נבחנים; לעניין זה, 'נבחן' – לרבות מי שאינו תלמיד".‬ ‫נוסף על כך, בסעיף 07 בהצעת חוק ההסדרים )חוק זכויות התלמיד – הוראת מעבר( מוצע לקבוע כי‬ ‫"גבייה של תשלום בעד בחינת בגרות ממשלתית, שנעשתה בהתאם להסדרים שהיו נהוגים לפי‬ ‫הנחיות משרד החינוך, לפני תחילתו של סעיף 9א לחוק זכויות התלמיד כנוסחו בסעיף 96 לחוק זה,‬ ‫יראו אותה כאילו נעשתה כדין".‬ ‫בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב כי בעקבות פסיקת בג"ץ שלפיה משרד החינוך אינו רשאי לגבות‬ ‫תשלומים עבור בחינות הבגרות בלא הסמכה לכך בחקיקה )לפירוט בעניין פסיקת בג"ץ ראה סעיף 3(,‬ ‫מוצע לעגן בחקיקה את סמכות שר החינוך לקבוע בתקנות הוראות בדבר גביית תשלומים עבור בחינות‬ ‫הבגרות הממשלתיות. התשלומים ייגבו מכל תלמיד שמעוניין להיבחן, בין שהוא לומד במוסד חינוך‬ ‫)נבחן אינטרני( ובין שהוא אינו לומד במוסד חינוך )נבחן אקסטרני(. כמו כן, מוצע לעגן בחקיקה את‬ ‫סמכות השר לקבוע את שיעור התשלומים שייגבו מהורי התלמידים.‬
‫עמוד 1 מתוך 8‬ ‫הכנסת‬ ‫מרכז המחקר והמידע‬

‫על-פי דברי ההסבר, הסכומים שייגבו לפי סעיף זה יאפשרו מתן שירותים נרחבים במסגרת בחינות‬ ‫הבגרות, ובהם מספר רב יותר של בוחנים, של בודקי בחינות ושל מחברי שאלונים ותוספת של מועדי‬ ‫בחינות.‬ ‫התיקון המוצע בסעיף 07 לחוק ההסדרים נוגע בין השאר לתביעה שהוגשה נגד המדינה, שבה היא נדרשת‬ ‫להחזיר להורים כספים שנגבו בשנים קודמות עבור בחינות בגרות שלפי פסיקת בג"ץ נגבו שלא כדין.‬
‫1‬

‫2. גביית תשלומים בעד בחינות בגרות – רקע‬

‫שנים רבות, עד לשנת הלימודים תשס"ו )60/5002(, גבה משרד החינוך תשלומים מתלמידים בגין בחינות‬ ‫הבגרות.‬ ‫מראשית שנות ה-09 ועד שנת 7991 נהג המשרד לגבות מן התלמידים 22 ש"ח עבור כל יחידת לימוד.‬ ‫בשנת 7991 עתר ארגון ההורים הארצי לבג"ץ נגד התשלום האמור. בעתירה טען הארגון כי שר החינוך‬ ‫דאז, זבולון המר ז"ל, החליט לבטל את התשלומים עבור בחינות הבגרות, וכי על משרד החינוך לקיים‬ ‫החלטה זו. מנגד טענה המדינה כי בשנת הלימודים תשנ"ח )89/7991( יופחת במידה ניכרת התשלום‬ ‫הנדרש עבור בחינות הבגרות, ובמקום 22 ש"ח עבור כל יחידת לימוד ייגבו 01 ש"ח עבור כל שאלון‬ ‫בחינה. בית-המשפט דחה את העתירה וקבע כי גם אם היתה התחייבות או הבטחה של משרד החינוך‬ ‫בעניין ביטול התשלומים עבור בחינות הבגרות, הרי המשרד קיים את רוב רובה של התחייבותו בדרך של‬ ‫הפחתה גדולה בתשלום.‬ ‫לאחר מתן פסק-הדין בעתירה זו החל משרד החינוך לגבות מהתלמידים תשלום של 01 ש"ח עבור כל‬ ‫שאלון בחינה. בד בבד עם החלת נוהל הגבייה עבור כל שאלון בחינה, גיבש משרד החינוך מדיניות שלפיה‬ ‫רוב בחינות הבגרות יהיו "מודולריות", דהיינו מורכבות מכמה שאלונים, וכך יתאפשר לתלמיד לגשת‬ ‫לכל חלק של הבחינה בנפרד. המעבר לשיטה זו נועד להרחיב את היקף הזכאים לתעודת הבגרות, אולם‬ ‫הוא גם הגדיל את הנטל הכלכלי על התלמידים, שכן ככל שמספר השאלונים בבחינת הבגרות רב יותר,‬ ‫כך גדל התשלום הנדרש עבורה.‬ ‫בשנים תשס"ב-תשס"ג )30/2002-20/1002( העלה משרד החינוך את התשלום הנדרש עבור כל שאלון‬ ‫בחינה מ-01 ש"ח ל-02 ש"ח, ולאחר מכן – ל-52 ש"ח. בעקבות העלאה זו הוגשה לבג"ץ עתירה נוספת‬ ‫בדרישה לבטל את התשלומים עבור בחינות הבגרות. פרטיה של עתירה זו ועיקרי פסק-הדין שניתן בה‬ ‫יוצגו להלן.‬ ‫ראוי לציין כי בתשובתה על עתירה זו עסקה המדינה גם בסוגיית גובה התשלומים וטענה כי העלאת‬ ‫התשלומים נבעה מכך שעלותן של בחינות הבגרות גדלה בשנים האחרונות במידה ניכרת, מכמה סיבות:‬ ‫א. הפעלת פרויקט "ההזדמנות השנייה" מאז קיץ 1002. בפרויקט זה ניתנת לנבחנים הזדמנות‬ ‫נוספת להיבחן בבחינות הבגרות ולשפר את התוצאה שהשיגו;‬ ‫ב. הדרישה הגוברת להתאים את בחינות הבגרות לנבחנים לקויי למידה;‬

‫1 בג"ץ 30/1537 ועד הורים עירוני ראשון-לציון ואח' נ' שרת החינוך, התרבות והספורט ואח'; פסק-הדין ניתן ב-81 ביולי 5002.‬

‫עמוד 2 מתוך 8‬ ‫הכנסת‬ ‫מרכז המחקר והמידע‬

‫ג. הגידול במספר הניגשים לבחינות הבגרות בעקבות רפורמות כגון מתן אפשרות לקבל תעודת‬ ‫בגרות חלקית, פרויקט לעידוד השלמת בחינות בגרות ופתיחת מועד חורף להיבחנות במקצועות‬ ‫החובה.‬ ‫נוסף על עלותן הגבוהה של הבחינות, צוינו הקיצוצים הכבדים בתקציב החינוך כגורם להעלאת התשלום‬ ‫עבור בחינות הבגרות.‬
‫2‬

‫3. הדיון בבג"ץ בגביית תשלומים מהורים עבור בחינות הבגרות‬

‫בבג"ץ 30/1537 ועד הורים עירוני ראשון-לציון ואח' נ' שרת החינוך, התרבות והספורט ואח', נדרש בית-‬ ‫המשפט העליון לקבוע אם משרד החינוך רשאי לגבות מתלמידי בתי-הספר התיכוניים תשלומים עבור‬ ‫היבחנותם בבחינות הבגרות.‬ ‫העותרים טענו כי בחינות הבגרות הן חלק בלתי נפרד מהזכות לחינוך חינם על-פי חוק לימוד חובה,‬ ‫התש"ט-9491, וכי אין בסמכותו של משרד החינוך לגבות תשלומים מהנבחנים בבחינות האלה. נוסף על‬ ‫כך טענו העותרים כי גם אם היתה סמכות חוקית לגבות תשלומים אלו, השימוש בסמכות זו אינו ראוי‬ ‫ומנוגד למדיניות משרד החינוך לעודד את כלל התלמידים לגשת לבחינות הבגרות.‬ ‫המדינה טענה כי בחינות הבגרות אינן חלק מהזכות לחינוך חינם לפי חוק לימוד חובה, וכי הן בגדר‬ ‫שירות שהמדינה מעניקה לתלמידי בתי-הספר, ותכליתו היא חיצונית למערכת החינוך – יצירת מדד‬ ‫מוסכם להערכת תלמידים לצורך קבלה למוסדות להשכלה גבוהה. לפיכך, המדינה חייבת לקיים את‬ ‫בחינות הבגרות, אולם אין היא חייבת לספק אותן חינם. יתר על כן, התשלום עבור בחינות הבגרות הוא‬ ‫בגדר "מחיר מסובסד" או "דמי השתתפות" עבור שירות שהמשרד מעניק לתלמידים, ולכן אין הכרח‬ ‫בהסמכה בחוק כדי לגבות תשלום זה.‬

‫1.3. פסק-הדין‬
‫הקביעה המרכזית של בית-המשפט בפסק-הדין היתה שבהיעדר הסמכה בחוק, משרד החינוך אינו‬ ‫רשאי להורות על גביית תשלומים עבור בחינות הבגרות. בית-המשפט קבע כי התשלום עבור בחינות‬ ‫הבגרות הוא סוג של אגרה, שהיא בגדר תשלום חובה )להבדיל ממחיר(, ולכן אין לגבותו ללא הסמכה‬ ‫בחוק או לפי חוק. בית-המשפט קבע עוד כי הדרישה לעיגון גביית התשלום בחוק עומדת בעינה גם נוכח‬ ‫השיקולים התקציביים כבדי המשקל שהעלתה המדינה.‬ ‫בצד קביעה זו דן בית-המשפט בהרחבה בשאלה אם בחינות הבגרות הן חלק מההסדר של חינוך חינם‬ ‫על-פי חוק לימוד חובה. כאמור, המדינה טענה כי אף שהלימודים בכיתות י"א וי"ב הם חלק מההסדר‬ ‫של חינוך חינם, יש להבחין בין שלבי הלימוד עד בחינת הבגרות לבין הבחינות עצמן. בית-המשפט קבע‬ ‫כי קשה לקבל את עמדתה זו של המדינה, וכי בחינות הבגרות בבתי-הספר התיכוניים נכללות בהסדר‬ ‫של חינוך חינם על-פי חוק לימוד חובה. להלן ציטוט מפסק-הדין המסכם סוגיה זו:‬ ‫"נוכח חשיבותן של בחינות הבגרות כמשקפות את הישגי התלמידים עם סיום לימודיהם בבית-הספר‬ ‫התיכון, ובהתחשב בתכלית של קידום שוויון ההזדמנויות בחינוך, הפרשנות המכלילה את בחינות‬

‫2 שם.‬

‫עמוד 3 מתוך 8‬ ‫הכנסת‬ ‫מרכז המחקר והמידע‬

‫הבגרות בגדר חינוך החינם היא הפרשנות העולה בקנה אחד עם תכליתו של החוק ועם מטרות החינוך‬ ‫שהמדינה מעניקה לתלמידים על-פי החוק; לפיכך, זוהי אף הפרשנות המתחייבת של הוראות החוק".‬ ‫בפסק-הדין הדגישו השופטים כי מסקנתם האמורה נוגעת רק לבחינות הבגרות שבהן נבחנים התלמידים‬ ‫הלומדים בבתי-הספר התיכוניים על-פי חוק לימוד חובה, ואין בה כדי להשליך על מימונן של בחינות‬ ‫הבגרות האקסטרניות או של בחינות אחרות הנדרשות לקבלת תלמידים למוסדות להשכלה גבוהה.‬

‫2.3. התפתחויות בעקבות מתן פסק-הדין‬
‫בעקבות פסק-הדין שהוצג לעיל, הפסיק משרד החינוך את גביית התשלומים עבור בחינות‬ ‫הבגרות, ובשנת הלימודים שעברה )תשס"ו – 60/5002( נבחנו התלמידים בבחינות הבגרות ללא‬ ‫3‬ ‫תשלום.‬ ‫בדצמבר 5002 הובאה לאישור הכנסת הצעת חוק לתיקון חוק זכויות התלמיד )תיקון מס' 2(‬ ‫)גביית תשלומים בעד בחינות בגרות(, התשס"ו-5002. ההצעה התקבלה במליאת הכנסת‬ ‫בקריאה ראשונה והועברה לדיון בוועדת החינוך לקראת הכנתה לקריאה שנייה ושלישית. ב-12‬ ‫בדצמבר 5002 החליטה ועדת החינוך )בקולו היחיד של יו"ר הוועדה דאז, אברהם פורז( להמליץ‬ ‫4‬ ‫למליאה להסיר את הצעת החוק מסדר-היום.‬ ‫ב-21 בספטמבר 6002 החליטה הממשלה הנוכחית לאשר את החלטתה של ועדת השרים לענייני‬ ‫חברה וכלכלה שהתקבלה יום קודם לכן ולתמוך בתיקון חוק זכויות התלמיד, התשס"א-0002.‬ ‫לפי התיקון שר החינוך יוסמך לקבוע הוראות לעניין גביית תשלומים מנבחנים בעד בחינות‬ ‫בגרות ממשלתיות. נוסח החלטת הממשלה בעניין זה דומה במידה רבה לנוסח התיקון המונח‬ ‫5‬ ‫כיום על סדר-יומן של ועדת החינוך ושל ועדת הכספים במסגרת הצעת חוק ההסדרים.‬
‫6‬

‫•‬

‫•‬

‫•‬

‫4. עלות מבחני הבגרות‬

‫על-פי אומדן עדכני של משרד החינוך, עלותן הכוללת של בחינות הבגרות בשנת התקציב 6002 היא כ-‬ ‫252 מיליון ש"ח. להלן מרכיבי העלות העיקריים:‬ ‫עלות מקורבת )במיליוני ש"ח(‬ ‫861‬ ‫56‬ ‫92‬ ‫252‬ ‫נושא‬ ‫שכר, מעריכים ובוחנים, השגחה בבחינות הבגרות‬ ‫הפעלת המרב"ד )מרכז בדיקה לבחינות(‬ ‫והוצאות אמרכלות )הדפסה, שכפול, הפקדת בחינות(‬ ‫הכנת שאלונים‬ ‫סה"כ‬

‫3 רחלה שיפר, מנהלת אגף הבחינות, משרד החינוך, מכתב בנושא: "תשלומים בגין בחינות הבגרות", 12 בפברואר 6002;‬ ‫‪,http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Exams/HanchayotVenehalim/Hodaot/TashlumeiBagrut.htm‬‬ ‫תאריך הכניסה: 41 בדצמבר 6002.‬ ‫4 פרוטוקול מס' 625 מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, 12 בדצמבר 5002.‬ ‫5 החלטת ממשלה מס' 574 מ-21 בספטמבר 6002.‬ ‫6 אדי הרשקוביץ, סמנכ"ל ומנהל המינהל לכלכלה ותקציבים, משרד החינוך, מכתב, 71 בדצמבר 6002.‬

‫עמוד 4 מתוך 8‬ ‫הכנסת‬ ‫מרכז המחקר והמידע‬

‫חלקם של דמי הבחינות )תשלומי ההורים( לנבחנים אינטרניים ואקסטרניים נאמד ב-05‬ ‫מיליון ש"ח לשנה )דהיינו כ-%02 מעלותן הכוללת של בחינות הבגרות(.‬ ‫יש קושי להעריך במדויק את העלות הממוצעת של בחינות הבגרות לתלמיד, מאחר שיש‬ ‫הבדלים רבים בין התלמידים במגמות לימוד שונות ובמגזרים שונים בהרכב תעודות‬ ‫הבגרות. עם זאת, בחישוב של 52 ש"ח לכל שאלון בחינה )לפי נוהל גביית התשלומים קודם‬ ‫לפסיקת בג"ץ(, ובאומדן כללי של מספר בחינות הבגרות הדרושות כדי לעמוד ב"חוקת‬ ‫הזכאות" המזכה בתעודת בגרות, אפשר להעריך בהערכה גסה את מספר השאלונים שעבורו‬ ‫נדרשים תלמידים לשלם בכ-02 שאלונים בממוצע לתלמיד ואת העלות הממוצעת ב-005‬ ‫7‬ ‫ש"ח לתלמיד.‬ ‫בשנת התקציב 6002, שבה לא נגבו דמי בחינות, מומן חלק זה בעלותן של בחינות הבגרות )‬ ‫05 מיליון ש"ח( באמצעות תוספת תקציב של 52 מיליון ש"ח שנתן משרד האוצר באופן חד-‬ ‫פעמי ואינה בבסיס התקציב, כנגד 52 מיליון ש"ח שהקצה משרד החינוך מתוך יתרות חד-‬ ‫פעמיות של תקציב המשרד אשר לא נוצלו בשנת 6002.‬
‫8‬

‫•‬ ‫•‬

‫•‬

‫5. חוות דעת של היועצת המשפטית של הכנסת‬

‫לקראת הדיון בהצעת חוק ההסדרים לשנה זו מסרה היועצת המשפטית של הכנסת, עו"ד נורית‬ ‫אלשטיין, הנחיות לחברי הכנסת וכן טבלה המציגה את עמדתה בדבר פיצול הסעיפים בהצעת החוק.‬ ‫בעמדתה הועלו הנקודות האלה:‬ ‫סעיף 96 – תיקון חוק זכויות התלמיד: להצעה לתיקון חוק זכויות התלמיד יש משמעות תקציבית, אך‬ ‫אין מקום לכלול אותה בחוק ההסדרים מהנימוקים האלה:‬ ‫א. ההצעה הוגשה בעבר כהצעת חוק רגילה וועדת החינוך המליצה להסירה מסדר-היום. אין מקום‬ ‫להכניסה להצעת חוק ההסדרים רק מהנימוק של קושי בהעברתה בוועדה;‬ ‫ב. לאחר פסיקת בג"ץ הפסיק המשרד את גביית התשלומים עבור בחינות הבגרות ודאג לכיסוי‬ ‫הפער בתקציב, אך בחר לחכות עד עתה להגשת הצעת החוק שוב. מכאן עולה שלא מדובר בעניין‬ ‫דחוף;‬ ‫ג. מדובר בתיקון שהוא בעל השפעה מהותית על הזכות לגשת לבחינות הבגרות ועל הדיון בשאלה‬ ‫מה נכלל בזכות לחינוך חינם – שאלה חינוכית ועקרונית ממדרגה ראשונה.‬ ‫סעיף 07: חוק זכויות התלמיד – הוראת מעבר: עמדתה של היועצת המשפטית של הכנסת היא‬ ‫שלסעיף זה אין זיקה לתקציב שנת 7002. התביעה להשבת הכספים שנגבו שלא כדין, אשר הוגשה‬ ‫כאמור לאחר פסיקת בג"ץ בנושא, היא ככל תביעה נגד המדינה, ואין לדעת מתי המדינה תשלם‬ ‫תשלומים אלו, אם בכלל תשלמם.‬

‫7 לאה וייצמן וריקי גז, משרד החינוך – אגף הבחינות, שיחת טלפון, 42 בדצמבר 6002.‬ ‫8 עו"ד נורית אלשטיין, היועצת המשפטית של הכנסת, מכתב לחברי הכנסת וטבלה בנושא הצעת חוק ההסדרים במשק‬ ‫המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 7002(, התשס"ז-6002, 8 בנובמבר 6002.‬

‫עמוד 5 מתוך 8‬ ‫הכנסת‬ ‫מרכז המחקר והמידע‬

‫6. נקודות נוספות לדיון‬
‫להלן נקודות נוספות לדיון אשר הועלו במסגרת ניתוח הצעת חוק ההסדרים לשנת 7002 שערך מרכז‬ ‫9‬ ‫המחקר והמידע של הכנסת:‬ ‫בחוק המוצע לא מוצעת בקרה של ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת על הסכומים‬ ‫לגבייה שיקבע שר החינוך; יש בקרה מסוג זה על תשלומי הורים הנגבים במערכת החינוך לפי‬ ‫סעיף 6)ד( בחוק לימוד חובה, התש"ט-9491, ועל תשלומי ההורים עבור השתתפות במימון מפעל‬ ‫ההזנה לפי חוק ארוחה יומית לתלמיד, התשס"ה-5002.‬ ‫החוק אינו מחייב את השר להביא בחשבון את מצבם הסוציו-אקונומי של ההורים בעת גביית‬ ‫התשלום; מנגנון מסוג זה קיים למשל בתשלומי ההורים עבור השתתפות במימון מפעל ההזנה.‬ ‫בסעיף 5)ד( בחוק ארוחה יומית לתלמיד, התשס"ה-5002, נקבע בין השאר כי "...התשלומים‬ ‫שייגבו מההורים כאמור ייקבעו בידי השר בהתאם לאמות מידה כלכליות-חברתיות...".‬ ‫על-פרסומים בכלי התקשורת, שרת החינוך יולי תמיר הודיעה כי משרד החינוך בוחן כיום מודל‬ ‫פרוגרסיבי לגביית התשלומים עבור בחינות הבגרות, שבו כל תלמיד יוכל להיבחן בבחינת‬ ‫בגרות מסוימת חינם, אך אם יבקש לשפר את הציון במועד בחינה נוסף – יידרש לשלם.01 מודל‬ ‫זה אינו בא לידי ביטוי בנוסח התיקון לחוק זכויות התלמיד המונח על שולחן ועדת החינוך‬ ‫וועדת הכספים כיום.‬ ‫•‬

‫•‬

‫•‬

‫7. גביית תשלומים עבור מבחני סיום לימודים תיכוניים – סקירה משווה‬
‫ביקשנו לבדוק את הנהוג במדינות המערב בכל הנוגע לגביית תשלומים עבור מבחנים המקבילים למבחני‬ ‫הבגרות הישראליים.11 מעשר המדינות שהשיבו על שאלותינו, בשמונה לא נגבה תשלום עבור היבחנות‬

‫9 מרכז המחקר והמידע של הכנסת, ניתוח הצעת חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב‬ ‫והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 7002(, תשס"ז-6002, כתיבה: יונתן ארליך, מיכל טביביאן-מזרחי, שלי לוי, גלעד נתן,‬ ‫עמי צדיק, אליעזר שוורץ ורון תקווה, ליווי משפטי: עו"ד אורלי פישמן, אישור: אדוארד קורצנשטיין, ראש צוות, 5‬ ‫בדצמבר 6002.‬ ‫01 יולי חרומצ'נקו, "חוק ההסדרים ישיב את התשלום על הבגרויות", הארץ, 3 באוקטובר 6002.‬ ‫11 יצוין כי מבנה הלימודים במדינות שנבדקו אינו זהה בהכרח למבנה הלימודים בישראל, אולם מבחני הסיום של הלימודים‬ ‫התיכוניים במדינות המתוארות בסקירה המשווה דומים במהותם ובהיקפם הכללי למבחני הבגרות הישראליים.‬ ‫נוסף על המדינות המפורטות להלן, התקבלה תשובה ממשרד החינוך של הקהילה הפלמית בבלגיה, ובה לא נהוגים מבחנים‬ ‫נפרדים לבחינת הישגי התלמידים בסיום הלימודים התיכוניים. עם זאת, לא נגבה תשלום עבור המבחנים המשמשים‬ ‫לקביעת ציוני תעודת הסיום של התיכון.‬

‫עמוד 6 מתוך 8‬ ‫הכנסת‬ ‫מרכז המחקר והמידע‬

‫במבחני סיום של לימודים תיכוניים ובשתיים נגבה תשלום. ברוב המדינות מבחני הסיום של הלימודים‬ ‫התיכוניים משמשים גם לצורך קבלה ללימודים במוסדות להשכלה גבוהה, כנהוג בישראל.‬

‫עמוד 7 מתוך 8‬ ‫הכנסת‬ ‫מרכז המחקר והמידע‬

‫להלן פירוט התשובות ששלחו משרדי החינוך של המדינות:‬
‫21‬

‫1. אוסטריה‬

‫באוסטריה לא נגבה תשלום מתלמידים עבור מבחני בגרות הנערכים בסיום הלימודים בבתי-הספר‬ ‫התיכוניים. עמידה במבחנים אלו היא תנאי קבלה ללימודים במוסדות להשכלה גבוהה.‬
‫31‬

‫2. איטליה‬

‫באיטליה נגבה תשלום אחיד עבור היבחנות בבחינות הסיום של הלימודים התיכוניים בסך 9.21 אירו‬ ‫לתלמיד )נבחן אינטרני( לכלל המבחנים. כמו כן נגבית אגרה עבור קבלת תעודה בסך 91.51 אירו.‬ ‫נבחנים אקסטרניים אשר החסירו את שנת הלימודים האחרונה בתיכון נדרשים להיבחן במבחן מקדים‬ ‫נוסף, הכרוך בתשלום של 001-05 אירו לתלמיד.‬
‫41‬

‫3. אירלנד‬

‫באירלנד נגבה תשלום אחיד עבור היבחנות בבחינות הסיום של הלימודים התיכוניים בסך 29 אירו‬ ‫לתלמיד לכלל המבחנים.‬
‫51‬

‫4. ארה"ב‬

‫בארה"ב ניכרת בשנים האחרונות מגמה גוברת של הנהגת חובת "מבחני יציאה" בסיום הלימודים בבית-‬ ‫הספר התיכון )‪ .(High-School Exit Exams‬במבחנים האלה נבחנת רמת ידיעותיהם של התלמידים‬ ‫בחומר שנלמד בשנות הלימודים התיכוניים, וברבות מן המדינות קבלת תעודת הסיום אף מותנית במעבר‬ ‫כל הבחינות. בשנת 6002 היתה חובה זו נהוגה ב-22 מדינות. בבדיקה מדגמית במשרדי החינוך של‬ ‫מדינות בארה"ב המנהיגות "מבחני יציאה" ובדוח מקיף של מכון מחקר אמריקני המתמחה במבחנים‬ ‫האלה, לא נמצא כי נגבים תשלומים מהתלמידים ומהוריהם עבור ההיבחנות בבחינות האלה.‬
‫61‬

‫5. דנמרק‬

‫בדנמרק לא נגבה תשלום עבור מבחני הסיום של הלימודים התיכוניים. מבחנים אלו משמשים גם לצורך‬ ‫קבלה ללימודים במוסדות להשכלה גבוהה.‬
‫71‬

‫6. הולנד‬

‫בהולנד לא נגבה תשלום עבור מבחני הסיום של הלימודים התיכוניים.‬

‫21 ‪ ,Sabine Gschwandtner‬משרד החינוך של אוסטריה, מכתב, 61 באוקטובר 6002.‬ ‫31 ‪ ,Emilio Tomasseti‬משרד החינוך של איטליה, מכתב, 02 בדצמבר 6002.‬ ‫41 ‪ ,Claire Longan‬משרד החינוך של אירלנד, מכתב, 51 באוקטובר 6002.‬ ‫51‬ ‫‪Ralph Amelan, Information Resources, The American Center, Jerusalem, Embassy of the United States of‬‬ ‫‪America, letters, December 14th and 21st 2006; Center on Education Policy, State High School Exit‬‬ ‫6002 ‪Exams: A Challenging Year, August‬‬ ‫יצוין כי בארה"ב יש גם אפשרות להיבחן במבחן ‪ ,(General Education Development) GED‬שהוא מבחן חיצוני המיועד‬ ‫לנבחנים אקסטרניים לצורך קבלת תעודת גמר לימודים ברמה תיכונית, הכרוך בתשלום של כ-04$-05$ לתלמיד.‬ ‫61 ‪ ,Julie Grunnet Hansen‬משרד החינוך של דנמרק, מכתב, 31 באוקטובר 6002.‬ ‫71 ‪ ,Roleco Offerein‬משרד החינוך של הולנד, מכתב, 21 באוקטובר 6002.‬

‫עמוד 8 מתוך 8‬ ‫הכנסת‬ ‫מרכז המחקר והמידע‬

‫81‬

‫7. נורבגיה‬

‫בנורבגיה לא נגבה תשלום עבור מבחני הסיום של הלימודים התיכוניים. המבחנים הם תנאי לקבלה‬ ‫למוסדות להשכלה גבוהה.‬
‫91‬

‫8. צ'כיה‬

‫בצ'כיה לא נגבה תשלום עבור מבחני הבגרות הנערכים בסיום הלימודים בבתי-הספר התיכוניים.‬ ‫המבחנים משמשים גם מבחני קבלה למוסדות להשכלה גבוהה, ואף מבחני קבלה לעבודה במשרות שונות‬ ‫בשירות הציבורי.‬
‫02‬

‫9. קנדה – מחוז אונטריו‬

‫במחוז אונטריו לא נגבה תשלום עבור מבחני הסיום של הלימודים התיכוניים.‬
‫12‬

‫01. שווייץ‬

‫בשווייץ בדרך כלל לא נגבה תשלום עבור מבחני הבגרות הנערכים בסיום הלימודים בבתי-הספר‬ ‫התיכוניים הציבוריים )נבחנים אינטרניים(. ממשרד החינוך הפדרלי בשווייץ נמסר כי מאחר שהדבר‬ ‫מוסדר ברמת הקנטון ולא ברמה הארצית, יתכן שבקנטון מסוים ייגבה תשלום עד 002 פרנקים‬ ‫שוויצריים )כ-093 ש"ח(, אולם כאמור – על-פי רוב לא נגבה תשלום. המבחנים משמשים גם לקבלה‬ ‫למוסדות להשכלה גבוהה.‬ ‫מנבחנים אקסטרניים נגבה תשלום עבור מבחני הבגרות בסך 075 פרנקים שוויצריים )יותר מ-009,1‬ ‫ש " ח(.‬

‫81 ‪ ,Med Hilsen‬משרד החינוך של נורבגיה, מכתב, 5 באוקטובר 6002.‬ ‫91 ‪ ,Marie Voborilova‬משרד החינוך של צ'כיה, מכתב, 12 בדצמבר 6002.‬ ‫02 ‪ ,Shamsh Damji‬משרד החינוך של מחוז אונטריו, קנדה, מכתב, 6 באוקטובר 6002.‬ ‫12‬ ‫,‪Stephen Bucher, Federal Department of Home Affairs – State Secretariat for Education and Research, letter‬‬ ‫.6002 ‪October 17th‬‬

‫עמוד 9 מתוך 8‬ ‫הכנסת‬ ‫מרכז המחקר והמידע‬


								
To top