Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

PERTANDINGAN PIDATO PIALA GABENOR ANTARA INSTITUSI KEWANGAN 2009

VIEWS: 26 PAGES: 2

									                                 dikembalikan semula oleh peserta kepada pihak
 SAYEMBARA MENULIS SKRIP DRAMA                  penganjur;
      PENDEK                        Peserta mestilah bersedia untuk menandatangani             BORANG PENYERTAAN
                                 sebuah dokumen undang-undang yang mengesahkan
                                 keaslian karya yang dikirimkan sekiranya perlu. Urus
LATAR BELAKANG                          setia berhak untuk meminta sebarang keterangan
                                 lanjut berhubung dengan karya tersebut;
Sayembara Menulis Skrip Drama Pendek diadakan untuk
menggalakkan penghasilan skrip drama yang berkualiti di      Penyertaan yang tidak memenuhi atau melanggar
                                 syarat tidak akan dipertimbangkan;           Judul Skrip :_____________________________________
negara ini khususnya dalam kalangan generasi muda
dalam usaha mengembangkan dan memperluaskan            Hak cipta karya drama dipegang oleh penulis sendiri.  Nama Penulis :___________________________________
khalayak sastera.                         walau bagaimanapun, penulis hendaklah memberi hak
                                 izin kepada pihak penganjur untuk mengurus       Nama Pena : ____________________________________
Penganjuran sayembara ini akan diikuti dengan           penerbitan secara elektronik, mekanik, rakaman,
pementasan 5 karya terbaik hasil sayembara ini melalui      pementasan dan sebagainya bagi pihak penulis      No. K.P. : _________________________________________
Festival Drama Pendek yang akan diadakan pada           khususnya bagi karya-karya yang memenangi hadiah;
penghujung November 2011.                                                Alamat Surat-menyurat : _________________________
                                 Pihak penganjur mempunyai hak untuk menyunting
Sayembara merupakan satu alternatif untuk mempergiatkan      karya yang diuruskan penerbitannya bagi pihak     __________________________________________________
usaha menangani masalah ketandusan skrip di Malaysia.       penulis;
Di samping itu, sayembara ini bermatlamat untuk                                     __________________________________________________
                                 Pihak penganjur tidak bertanggungjawab atas
menyemarakkan serta mempopularkan drama pendek dan
menjadikan Stor Teater DBP sebagai pusat kegiatan
                                 kehilangan atau kerosakan naskhah yang dikirimkan   __________________________________________________
                                 melalui pos. Tanda penerimaan akan dihantar oleh
dramatis muda tanah air.
                                 Urus Setia bagi setiap penyertaan yang diterima;    Alamat Pejabat : _________________________________
                                 Karya yang dikirimkan tidak akan dikembalikan.
                                                             __________________________________________________
SYARAT PENYERTAAN                         Peserta dinasihatkan membuat salinan naskhah
  Peraduan ini adalah untuk skrip yang ditulis dalam
                                 tersebut sebelum menghantarnya kepada Urus Setia;   __________________________________________________
  bahasa Melayu dan terbuka kepada semua            Ahli Urus Setia tidak dibenarkan mengambil bahagian
                                 dalam Sayembara ini.                  __________________________________________________
  warganegara Malaysia;
  Tema skrip adalah bebas, walau bagaimanapun,                                     Pekerjaan : ______________________________________
  penulis digalakkan untuk menampilkan isu-isu semasa
                                HADIAH                          No. Tel. Rumah : __________________________________
  yang boleh meningkatkan jati diri bangsa dan nilai-nilai
  murni dengan mesej yang dapat mendidik dan                                      No. Tel. Pejabat : _________________________________
  membangunkan minda masyarakat. Naskhah yang
  ditulis juga hendaklah berlatarkan negara dan                                    No. Tel. Bimbit : ___________________________________
  masyarakat Malaysia serta tidak mengandungi unsur-      Tempat     Wang Tunai RM2,000.00
  unsur perkauman, sensitif, lucah dan boleh          Pertama     Sijil Penyertaan            E-mel : ___________________________________________
  menimbulkan kegelisahan atau perasaan kurang
  senang kepada pembaca;                                                Saya mengaku segala butiran di atas adalah benar
                                 Tempat     Wang Tunai RM1,500.00          dan bersedia mematuhi syarat-syarat yang
  Naskhah yang dihantar mestilah karya yang belum
                                 Kedua     Sijil Penyertaan            ditetapkan oleh penganjur.
  tersiar di mana-mana sama ada dalam bentuk
  cetakan, stensilan dan belum diterbitkan oleh mana-
  mana pihak sebelum keputusan diumumkan;
                                                             Tarikh :
  Nama dan alamat peserta tidak boleh tertera pada       Tempat     Wang Tunai RM1,000.00
  naskhah yang dihantar. Butir-butir tentang penulis
  mestilah ditaip hanya pada borang yang disediakan
                                 Ketiga     Sijil Penyertaan            Tandatangan :
  sahaja;
  Panjang sesebuah naskhah mestilah sesuai untuk
  pementasan selama tidak lebih daripada 30 minit dan       Peruntukan sebanyak RM2,000.00
  ditaip langkau dua baris;                   diberikan untuk pementasan 5 skrip
  Peserta dibenarkan menghantar tidak lebih daripada     terbaik di Festival Drama Pendek anjuran
  lima (5) buah naskhah skrip;                 DBP pada penghujung November 2011
  Keputusan   panel adalah  muktamad.  Walau
  bagaimanapun, sekiranya karya yang dihantar itu
  ternyata diciplak, penyertaan dengan serta-merta
  terbatal dan hadiah yang diterima hendaklah
                                           BORANG PENYERTAAN


                                   Sekiranya karya anda terpilih dan ditawarkan untuk
                                   membuat pementasan, adakah anda bersetuju?
                                        Ya             Tidak                                   Sinopsis Drama : _________________________________
                                   _________________________________________________
              TARIKH TUTUP PENYERTAAN :
                                   _________________________________________________
              15 NOVEMBER 2011 (SELASA)

 SAYEMBARA
                                   _________________________________________________
              Hantarkan penyertaan kepada:
                                   _________________________________________________
              Urus Setia,                _________________________________________________
MENULIS SKRIP       Sayembara Menulis Skrip Drama Pendek,
              Bahagian Promosi dan Pengiktirafan,    _________________________________________________
              Aras 25, Menara DBP,           _________________________________________________

DRAMA PENDEK        Jalan Dewan Bahasa,
              50460 KUALA LUMPUR.            _________________________________________________
                                   __________________________________________________

    2011        Sebarang pertanyaan, sila hubungi:    _________________________________________________
                                   _________________________________________________
              Zaiton Hussin  : 03 – 21482922
                                   _________________________________________________
                       zaiton2@dbp.gov.my
              Nurul Aina    : 03 – 21482914     ________________________________________________
                       nurulaina@dbp.gov.my
                                   ________________________________________________
              No. Faksimile  : 03 – 2142 2029
                                   ________________________________________________
                                   ________________________________________________

    Anjuran                            (Sila gunakan lampiran jika ruangan tidak mencukupi)

Dewan Bahasa dan Pustaka
                                   Nama Kumpulan Teater (jika ada) : ________________
                                   _________________________________________________
                                   Cadangan Pengarah : ____________________________

								
To top