PERTANDINGAN PIDATO PIALA GABENOR ANTARA INSTITUSI KEWANGAN 2009

Document Sample
PERTANDINGAN PIDATO PIALA GABENOR ANTARA INSTITUSI KEWANGAN 2009 Powered By Docstoc
					                                 dikembalikan semula oleh peserta kepada pihak
 SAYEMBARA MENULIS SKRIP DRAMA                  penganjur;
      PENDEK                        Peserta mestilah bersedia untuk menandatangani             BORANG PENYERTAAN
                                 sebuah dokumen undang-undang yang mengesahkan
                                 keaslian karya yang dikirimkan sekiranya perlu. Urus
LATAR BELAKANG                          setia berhak untuk meminta sebarang keterangan
                                 lanjut berhubung dengan karya tersebut;
Sayembara Menulis Skrip Drama Pendek diadakan untuk
menggalakkan penghasilan skrip drama yang berkualiti di      Penyertaan yang tidak memenuhi atau melanggar
                                 syarat tidak akan dipertimbangkan;           Judul Skrip :_____________________________________
negara ini khususnya dalam kalangan generasi muda
dalam usaha mengembangkan dan memperluaskan            Hak cipta karya drama dipegang oleh penulis sendiri.  Nama Penulis :___________________________________
khalayak sastera.                         walau bagaimanapun, penulis hendaklah memberi hak
                                 izin kepada pihak penganjur untuk mengurus       Nama Pena : ____________________________________
Penganjuran sayembara ini akan diikuti dengan           penerbitan secara elektronik, mekanik, rakaman,
pementasan 5 karya terbaik hasil sayembara ini melalui      pementasan dan sebagainya bagi pihak penulis      No. K.P. : _________________________________________
Festival Drama Pendek yang akan diadakan pada           khususnya bagi karya-karya yang memenangi hadiah;
penghujung November 2011.                                                Alamat Surat-menyurat : _________________________
                                 Pihak penganjur mempunyai hak untuk menyunting
Sayembara merupakan satu alternatif untuk mempergiatkan      karya yang diuruskan penerbitannya bagi pihak     __________________________________________________
usaha menangani masalah ketandusan skrip di Malaysia.       penulis;
Di samping itu, sayembara ini bermatlamat untuk                                     __________________________________________________
                                 Pihak penganjur tidak bertanggungjawab atas
menyemarakkan serta mempopularkan drama pendek dan
menjadikan Stor Teater DBP sebagai pusat kegiatan
                                 kehilangan atau kerosakan naskhah yang dikirimkan   __________________________________________________
                                 melalui pos. Tanda penerimaan akan dihantar oleh
dramatis muda tanah air.
                                 Urus Setia bagi setiap penyertaan yang diterima;    Alamat Pejabat : _________________________________
                                 Karya yang dikirimkan tidak akan dikembalikan.
                                                             __________________________________________________
SYARAT PENYERTAAN                         Peserta dinasihatkan membuat salinan naskhah
  Peraduan ini adalah untuk skrip yang ditulis dalam
                                 tersebut sebelum menghantarnya kepada Urus Setia;   __________________________________________________
  bahasa Melayu dan terbuka kepada semua            Ahli Urus Setia tidak dibenarkan mengambil bahagian
                                 dalam Sayembara ini.                  __________________________________________________
  warganegara Malaysia;
  Tema skrip adalah bebas, walau bagaimanapun,                                     Pekerjaan : ______________________________________
  penulis digalakkan untuk menampilkan isu-isu semasa
                                HADIAH                          No. Tel. Rumah : __________________________________
  yang boleh meningkatkan jati diri bangsa dan nilai-nilai
  murni dengan mesej yang dapat mendidik dan                                      No. Tel. Pejabat : _________________________________
  membangunkan minda masyarakat. Naskhah yang
  ditulis juga hendaklah berlatarkan negara dan                                    No. Tel. Bimbit : ___________________________________
  masyarakat Malaysia serta tidak mengandungi unsur-      Tempat     Wang Tunai RM2,000.00
  unsur perkauman, sensitif, lucah dan boleh          Pertama     Sijil Penyertaan            E-mel : ___________________________________________
  menimbulkan kegelisahan atau perasaan kurang
  senang kepada pembaca;                                                Saya mengaku segala butiran di atas adalah benar
                                 Tempat     Wang Tunai RM1,500.00          dan bersedia mematuhi syarat-syarat yang
  Naskhah yang dihantar mestilah karya yang belum
                                 Kedua     Sijil Penyertaan            ditetapkan oleh penganjur.
  tersiar di mana-mana sama ada dalam bentuk
  cetakan, stensilan dan belum diterbitkan oleh mana-
  mana pihak sebelum keputusan diumumkan;
                                                             Tarikh :
  Nama dan alamat peserta tidak boleh tertera pada       Tempat     Wang Tunai RM1,000.00
  naskhah yang dihantar. Butir-butir tentang penulis
  mestilah ditaip hanya pada borang yang disediakan
                                 Ketiga     Sijil Penyertaan            Tandatangan :
  sahaja;
  Panjang sesebuah naskhah mestilah sesuai untuk
  pementasan selama tidak lebih daripada 30 minit dan       Peruntukan sebanyak RM2,000.00
  ditaip langkau dua baris;                   diberikan untuk pementasan 5 skrip
  Peserta dibenarkan menghantar tidak lebih daripada     terbaik di Festival Drama Pendek anjuran
  lima (5) buah naskhah skrip;                 DBP pada penghujung November 2011
  Keputusan   panel adalah  muktamad.  Walau
  bagaimanapun, sekiranya karya yang dihantar itu
  ternyata diciplak, penyertaan dengan serta-merta
  terbatal dan hadiah yang diterima hendaklah
                                           BORANG PENYERTAAN


                                   Sekiranya karya anda terpilih dan ditawarkan untuk
                                   membuat pementasan, adakah anda bersetuju?
                                        Ya             Tidak                                   Sinopsis Drama : _________________________________
                                   _________________________________________________
              TARIKH TUTUP PENYERTAAN :
                                   _________________________________________________
              15 NOVEMBER 2011 (SELASA)

 SAYEMBARA
                                   _________________________________________________
              Hantarkan penyertaan kepada:
                                   _________________________________________________
              Urus Setia,                _________________________________________________
MENULIS SKRIP       Sayembara Menulis Skrip Drama Pendek,
              Bahagian Promosi dan Pengiktirafan,    _________________________________________________
              Aras 25, Menara DBP,           _________________________________________________

DRAMA PENDEK        Jalan Dewan Bahasa,
              50460 KUALA LUMPUR.            _________________________________________________
                                   __________________________________________________

    2011        Sebarang pertanyaan, sila hubungi:    _________________________________________________
                                   _________________________________________________
              Zaiton Hussin  : 03 – 21482922
                                   _________________________________________________
                       zaiton2@dbp.gov.my
              Nurul Aina    : 03 – 21482914     ________________________________________________
                       nurulaina@dbp.gov.my
                                   ________________________________________________
              No. Faksimile  : 03 – 2142 2029
                                   ________________________________________________
                                   ________________________________________________

    Anjuran                            (Sila gunakan lampiran jika ruangan tidak mencukupi)

Dewan Bahasa dan Pustaka
                                   Nama Kumpulan Teater (jika ada) : ________________
                                   _________________________________________________
                                   Cadangan Pengarah : ____________________________

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:26
posted:10/1/2011
language:Malay
pages:2