erika hittade kraften i by xumiaomaio

VIEWS: 25 PAGES: 11

									Mötesplatsen för dig soM använder eller arbetar Med katetrar från oss på astra tech
                                        1.10
                                  EN SKANDINAVISK TIDNING
                                      FRÅN ASTRA TECH
                               Fokus: Nya
                              Lo Fric Sense
  Ta ditt                                 snygg
  eget ex!                                 smart
                                      & säker
  ✔ piggare
  ✔ gladare
  ✔ mer i form

  erika hittade kraften i

Raw food
*  Resklar med roliga reseprylar
*  Eva: ”Det viktigaste var att jag överlevde”
 Ledare: 1-10                                                                                                                                 Drivkraft: eldsjäl
 Fokus i detta nummer är nya LoFric                                                                                                                      Sigbrit Johansson är ridlärare på
 Sense, speciellt utvecklad för kvinnors                                                                                                                    Göteborgs Handikappridklubb.
 behov men vi bjuder också på restips,                                                                                                                      Hon får energi av sina elevers
 spännande porträtt och inspirerande                                                                                                                            glädje och framsteg.
 må-bra-tips. Har du synpunkter på
 tidningen? Hör av dig till redaktionen:                                                                                                                      text och foto gustaf höök
 bladder.se@astratech.com
Kära Bladderläsare
V
     älkommen till det nya numret av Bladder. Vi   hinder uppleva både fysiska och mentala
     har i detta nummer den stora glädjen att     förbättringar, vilket kan göra det lättare att
     kunna presentera vår nyaste kateter, LoFric   klara vardagens små och stora utmaningar.
Sense avsedd för kvinnor. Katetern är anpassad        Eva Nilssons berättelse berör mig djupt.
till kvinnors livsstil samtidigt som den uppfyller alla  En tragisk händelse förändrade Evas liv totalt.
medicinska krav.                      Hennes vilja och förmåga att skaffa sig nya
   På följande sidor kan du läsa mer om den nya     perspektiv på tillvaron är imponerande och
katetern. LoFric Sense – ett förnuftigt val för daglig   beundransvärd. Vi kan alla lära och låta oss
användning.                        inspireras av Eva.
                               I det här numret har vi också ett inslag med
i detta nummer vill vi också uppmärksamma         råd och tips om bland annat resor.
vilka möjligheter som finns för den som hamnar
i en svår livssituation. Det gör vi genom att låta    Vi Vill att Bladder ska förmedla kunskap och
människor med egna erfarenheter berätta. Vi        ge information om vilka möjligheter det finns som
uppskattar att så många på det här sättet är       kan förenkla vardagen för dig.
villiga att hjälpa andra i samma situation.         Om du har förslag eller önskemål om innehållet
  Vi har träffat Sigbrit Johansson som berättar     i Bladder är du hjärtligt välkommen att kontakta oss.                    niels H. rein
                                                                                    Gläds åt
om positiva effekter i samband med ridning.                                            Business Unit Manager HealthCare
Genom ridningen kan människor med funktions-         Jag önskar dig trevlig läsning!                         Astra Tech Skandinavia
Innehåll

                                                                                    framstegen
                                                                                    J
                                                                                       ag har ridit hela mitt liv och är ridlärare sedan  underlaget gör balansträningen väldigt effektiv och
                       8                           9                        12
                                                                                       24 år tillbaka. Jag började arbeta hos Göteborgs  en häst i skritt överför det mänskliga gångmönstret till
                                                                                       Handikappridklubb i samband med att verksam-    ryttaren. Även talförmågan kan bli bättre, tack vare att
                                                                                       heten flyttade till Lunna Gård på norra Hisingen.  diafragman får fungera fritt. Och för en människa som
                                                                                    Vi är Sveriges enda handikappridklubb med egen       kanske är rullstolsburen är det ju underbart att komma
                                                                                    anläggning och vänder oss till funktionshindrade      ut i naturen och sitta på en häst med prasslande höstlöv
                                                                                    ryttare i alla åldrar. De yngsta är bara två år gamla   eller vitsippor under sig.
FOkuS: LOFRIc SENSE                    GÖR MAGEN GLAD                     TA STOLEN TILL SOLEN                 och vi har flera pensionärer. Målet är att skapa rid-     Nästan alla som rider hos oss gör framsteg som syns
En perfekt kombination av förnuft och känsla.       Erica är Raw food-anhängare sedan ett par år till-  De stora charterbolagen ser funktionshindrade     möjligheter för alla som vill rida. Vi har till exempel  även i hemmet. Anhöriga eller assistenter berättar hur
LoFric Sense är diskret, designad och säker.       baka. Förutom vinster i form av ny energi och allmänt som en viktig målgrupp. I Bladder tipsar de om     strokepatienter, CP-skadade och människor som drab-    ryttarna blir rörligare, starkare och mer sociala, vilket
Speciellt framtagen för kvinnor i samråd med       välbefinnande så mår även magen bättre.        lämplig resmål för dig som använder rullstol.     bats av ryggmärgsbrock eller MS. Vissa rider i rehab-   känns fantastiskt. Att se ryttaren bli jätteglad är härligt,
både brukare och vårdpersonal.
                                                                                    eller habiliteringssyfte medan andra klarar anpassad    och så gillar jag att det är så personligt. Vi arbetar i små
                                                                                    fritidsridning.                      grupper och försöker anpassa oss till individen. Det gäl-
13     Smarta reskompisar                            16      Fler PVC-fria alternativ                        Många av ryttarna har remisser via handikapp-      ler att diskutera med ryttaren och hitta bra lösningar.
14     Med penseln i munnen                           18      Kontakter och kunskap                        förvaltningen. Då handlar det om att läkare eller sjuk-  Jag lär mig mycket av att arbeta nära sjukgymnaster och
                                                                                    gymnaster vill prova ridning som terapi. Att rida tränar  specialpedagoger och det här blir bara roligare och roli-
                                                                                    till exempel balansen och gångförmågan. Det rörliga    gare med åren.
bladder är en mötesplats för oss som använder eller arbetar med katetrar. Utgivare: Astra Tech AB Marknad Sverige, Box 14, 431 21 Mölndal. Tel: 031–776 30 00
Fax: 031–776 30 17 E-post: bladder.se@astratech.com url: www.astratech.se Ansvarig utgivare: Niels H Rein, Astra Tech AB Redaktionsråd: Kristil Haraldstad,
Håkan Strandberg, Una Holth, Lene Kruse, Jan-Olof Ekelund, Ingrid Hellgren Sjöberg Projektledare: Kristil Haraldstad, Astra Tech AB Adm/kundregister: Anki Junger-
sten Redaktionell och grafisk produktion: Rubrik AB, www.rubrik.se Tryckeri: Grafiska Punkten Vi förbehåller oss rätten att redigera i insänt material.
Citera oss gärna men ange källan.


2 • bladder  1.10                                                                                                                                        1.10  bladder • 3
 Fokus: lofric sense                                                                                                          Läs mer
 LoFric Sense är en ny kateter
 skräddarsydd för kvinnors
 behov och livsstil.

 text och foto ingrid hellgren sjöberg                                                                                                                    sidan 6–7      sidan 8
                                                                                                                     Brukargruppen    diskret design
                                                                                                                    ”Äntligen en smidig  Smälter in i bad-
                                                                                                                    kateter med bra   rumsskåpet
                                                                                                                    funktion.”                                                             EN NyHET MED

                                                             förnuft
                                                             och känsla
                              D
                                                et har tagit gan-     För att få tillräckligt med input i hela processen med      – Vi har lyssnat och tagit till oss det mesta. Det enda
Den är liten och diskret nog att stoppa i handväskan
                                                ska precis tre år    att utveckla LoFric Sense har Astra Tech fört en tät dia-     önskemålet som vi inte har kunnat tillgodose fullt ut är
och har en design som för tankarna till en hygien-                       att utveckla LoFric   log med såväl brukare som vårdpersonal i flera länder       längden på katetern. Självklart vill användarna ha en
produkt. Samtidigt uppfyller den alla högt ställda krav                     Sense, berättar Marie                                   så kort kateter som möjligt men det är omöjligt att för-
                                                Gente, internationell                                   ena det med en optimal funktion. För oss är det väldigt
på säkerhet, funktion och hygien. Det handlar om nya
LoFric® SenseTM, en unik kateter, speciellt framtagen för
                                                produktchef på Astra
                                                Tech. Vi har under    ”För oss är det väldigt                      viktigt att man verkligen kan tömma tomt med hjälp av
                                                                                              LoFric Sense, säger Marie Gente.
kvinnors behov.                                         den senaste 25 åren
                                                tagit fram en rad pro-  viktigt att man verkligen                     Men namnet då, LoFric Sense, vad betyder det?
                                                dukter som gjort oss
                                                ledande på engångs    kan tömma tomt med                         – Namnet syftar på flera olika saker, konstaterar Marie
                                                                                              Gente. Först och främst Common Sense – att det är en
                              katetrar men vi har också känt ett behov av att seg-
                              mentera produkterna lite mer mellan män och kvinnor.     hjälp av LoFric Sense .”     ®        ™       självklarhet att en kateter ska kunna tömma blåsan helt
                                                                                              tom, och att det är ett vettigt val av kateter – Sensible
                              Eftersom kvinnokatetrar är kortare än katetrar för män                                     choice – att produkten är säker och långtidstestad. Sen-
                              finns andra möjligheter att utveckla produkten, exem-                                     sitive är ett annat nyckelord – att produkten har låg frik-
                              pelvis behöver den inte vikas.                runt om i Europa. Målgrupperna involverades redan på       tion i urinröret samt Sense – att produkten ska appellera
                               – Vi har känt att vi kan göra något riktigt bra om vi   ett tidigt stadium i en behovsanalys och en marknads-       till alla sinnen och avdramatisera kateteriseringen för
                              bara koncentrerar oss på kvinnornas behov. Därför har    analys där man utvärderade befintliga produkter på        nya användare.
                              vi också tagit hänsyn till de livsstilskrav som kvinnor   marknaden. Därefter har fokusgrupperna löpande fått         Förnuft och känsla helt enkelt.
                              har, bland annat att ska katetern vara diskret och lätt   ha synpunkter på allt från funktion till design, namn
                              att ta med sig.                       och kommunikationsmaterial.

                              när utVecklingsarBetet startade var målet att ta fram
                              en produkt som hade alla de fördelar som kännetecknar     detta aVgör Valet aV kateter
                              LoFric, men som kändes mer som en hygienprodukt än
                              en medicinsk produkt. Resultatet blev en smart utfor-     Inför utvecklingen av LoFric Sense gjorde Astra Tech marknads-  För brukarna (140 st) var följande kriterier viktigast:
                              mad och feminint designad förpackning som enkelt       undersökningar med totalt 383 svarspersoner på fyra markna-   • Hygienisk, säker, tömmer tomt, lätt att använda och bekväm
                              smälter in bland övriga produkter som de flesta kvin-     der. Respondenterna fick svara på frågor om vilka faktorer som   att använda
                              nor har hemma i badrumsskåpet. Tanken är också att      är viktigast för dem som brukare respektive sjukvårdspersonal  Sjukvårdspersonalen (243 st) prioriterade följande:
                              designen ska avdramatisera första mötet med en kateter    när det gäller valet av kateter.                 • Katetrar som tömmer tomt, är hygieniska, håller hög kvalitet,
                              för nya användare.                                                        är lätt att lära ut och är säkra.


4 • bladder  1.10                                                                                                                       1.10  bladder • 5
 Fokus: lofric sense                                                                                                        Fokus: användare
 Astra Tech har tagit vara på brukarnas syn-
 punkter vid utvecklingen av Lo Fric Sense.

 text och foto gustaf höök
”Snygg och enkel att använda”
           Glada över att ha kunnat påverka och             Astra Tech har gjort ett grundligt jobb med LoFric
                                         Sense. Brukare från flera europeiska länder har fått lista
                                                                       taget. På pluskontot finns även det faktum att katetern
                                                                       kan användas så fort den tas ut ur förpackningen.       Ms-sköterskor
           positiva till att få prova den nya produkten.
           Kvinnorna i brukargruppen i Göteborg har
                                         olika aspekter – exempelvis hygien, säkerhet och enkel
                                         att använda – i prio-ordning. För brukargruppen i Göte-
                                                                        – Annars är det en massa meck att fylla på vatten,
                                                                       säger Krista Smedeland. Och offentliga toaletter är ofta
                                                                                                      gör tummen upp
           fått en bra känsla för LoFric® SenseTM.           borg (det har funnits ytterligare ett par grupper i Sve-   så äckliga att man inte alls vill göra det.          äVen företrädare för     sjukvården
                                         rige) var utgångspunkten att tycka till om dagens utbud,                                  rådfrågades under utvecklingen av LoFric
               N
                                         och sedan försöka beskriva den optimala katetern.      när Brukargruppen åkte hem för kvällen fick varje       Sense. Sjuksköterskorna Sirpa Cvijic och Ulla
                     ovembermörkret ligger kallt och      – För mig är det viktigaste att katetern är enkel att   person med sig en tvåveckorsladdning med LoFric        Pettersson arbetar på Sahlgrenska Universi-
                     fuktigt utanför fönstren. Men inne   använda, säger Gunilla Åhrén.                Sense, för att kunna prova den nya produkten och       tetssjukhusets MS-Centrum, och fick titta på
                     i ett konferensrum på Astra Tech      Emilia Wärff fyller i:                  sedan komma tillbaka med respons. Efter en vecka       produkten i ett tidigt skede.
                     i Mölndal är humöret glatt och luf-    – Ja, att den är hygienisk tar man ju för självklart.   slog Bladder en signal till två av kvinnorna för att stilla   – Vi var i första hand måna om att den
               ten fylld av förväntan. Fyra av de sju kvin-      Ida Rönnblad är inne på samma spår som Gunilla.      nyfikenheten.                         skulle vara mer handvänlig än gängse kate-
               nor som ingått i brukargruppen kring LoFric      – Det är viktigt med rätt längd.               Krista Smedeland var smått överväldigad.          trar, säger Sirpa Cvijic.
               Sense ska för första gången få se och känna på    Även Krista Smedeland tycker att längden är viktig.     – Äntligen en produkt jag kan använda, säger hon. Den
               den färdiga produkten, med förpackning och      – Den får inte vara för lång och inte så kort som     tömmer tomt och det är jätteskönt att kunna använda      betyget då? blev lofric sense så bra som ni
               allt. Under framtagandet av LoFric Sense har    SpeediCath Compact. Den ska ge komplett blåstömning,     den direkt. Och så är förpackningen smidig att få upp,    hoppats på?
               de vid flera tillfällen samlats för att få infor-  men samtidigt vara bekväm.                  trots att jag är svag i ena handen. En kateter som både     – Handtaget är lätt att greppa även om
               mation och lämna synpunkter.                                           har bra funktion och är fin att se på är naturligtvis rena  händerna inte har full styrka eller finmotorik.
                – Det har varit spännande att se hur produk-   ett aV målen med LoFric Sense var att förpacka katetern   drömmen.                           Det är jätteviktigt för att MS-patienter alltid
               ten tas fram, säger Gunilla Åhrén. Vi har fått   på ett snyggt och diskret sätt. Där gör alla församlade     Gunilla Åhrén var också positiv:              ska kunna använda katetern utan hjälp.
               tycka till och Astra Tech har lyssnat, vilket    tummen upp. ”Man tänker inte alls på sjukvård”, ”söt      – Förpackningen är kort och smidig att få ner i hand-
               känns väldigt positivt.               och fin” och ”snygg” är några omdömen. De gillar fär-    väskan. När man är på en offentlig toalett är det skönt    vad tyckte ni om produkten i stort?
                                         gen och utförandet, och uppskattar även att förpack-     att den inte skriker ut ’kateter’, och när den ska slängas   – Den verkar väldigt bra. Diskret och funk-
           produktspecialisten annika olsson konstaterar att      ningen – tack vare klisterlappar – är lätt att fästa på   känns det fräscht att kunna försluta förpackningen.      tionsduglig. Förpackningen avslöjar inte att
           arbetssättet är nytt även för företaget.          väggen eller något föremål och att det är lätt att stoppa    Hon fortsätter:                      den innehåller en kateter och det är positivt
            – Vi har tagit in synpunkter från användare även vid   tillbaka den använda katetern.                 – Själva katetern är lättare att kontrollera än den jag   att den är så liten och behändig. Jag måste
           tidigare produkter – LoFric Primo, till exempel, men det   – Först var det svårt att öppna förpackningen, men när   använder nu och den tömmer tomt. Än så länge har jag     säga att Sense är det bästa alternativet i sin
           har varit i ett senare skede, säger hon.          vi påtalade det blev det åtgärdat, berömmer Ida Rönn-    inte riktigt fått kläm på alla klisterlapparna när jag ska  kategori jag har sett hittills.
            – Nu har brukarna varit med redan från början, så att   blad.                            öppna och hänga upp förpackningen, men det är nog
           vi har kunnat ändra även det tekniska utförandet efter-    Det handväskvänliga formatet upplevs som väldigt     mest en vanesak. Som det känns nu skulle jag byta till
           hand som produkten utvecklats.               positivt, precis som det räfflade och mer rejäla hand-    LoFric Sense om jag får möjlighet.


6 • bladder  1.10                                                                                                                      1.10  bladder • 7
 Fokus: lofric sense                                                           Må bra: raw food
                                                                     I dag möts vi av olika hälsotrender.
 text ingrid hellgren sjöberg  foto astra tech                                               Vi har kikat närmare på raw food,
                                                                      en kosthållning med rötter i USA.

                                                                              text gustaf höök
Diskret och snygg
                                                                      foto sofia sabel och anna hult
                         En förpackning med LoFric
                         Sense smälter in på ett natur-
                         ligt sätt i de flesta kvinnors
                                                 ERICA HITTADE SIG SJÄLV MED

                                                 Raw food
                         badrumsskåp. Förutom den
                         snygga och smarta förpack-
                         ningen har produkten en rad
                         andra fördelar;

                         • UrotonicTM Surface Technology är det
                          hydrofila ytskikt som är unikt tillför alla
                          LoFric- produkter och som ger låg frik-
                          tion genom hela kateteriseringen både
                          vid införande av katetern och när man
                          drar ut den.                         Raw food har blivit en livsstil för Erica Palm-
                         • LoFric Sense har en längd av 10 cm,
                                                         crantz Aziz från Göteborg. Hon mår bättre
                          varav 7 cm under kateterögonen, vilket            både till kropp och själ av att äta icke upp-
                          innebär att båda kateterhålen alltid             hettad vegankost.
                          når blåsan för en säker och komplett
                          tömning.
                                                          – Men man behöver absolut inte bli extrem
                                                         i sina matvanor för att känna skillnad, säger hon.
                         • Klar att använda direkt efter aktivering
                          eftersom, sterilt saltvatten ingår
                                                         F
                          i förpackningen.                             ör fem år sedan var Erica Palmcrantz Aziz inne
                         • Mjuka kateterögon minskar risk för                    i en tung period. Jobbet kändes trist, det sak-
                          trauma.                                 nades gnista i tillvaron och hon behövde hitta
                                                               sig själv. Erica reste till Kalifornien för att bo
                         • Användarvänligt handtag, som kan               i sin kusins familj och hjälpa till med barnen. Tre månader
                          kopplas direkt till en urinuppsamlings-           senare var hon tillbaka i Göteborg: piggare, gladare och
                          påse/förlägningsslang.                    mer i form.
                         • Diskret förpackning som är lätt att för-            Alla undrade vad som hade hänt.
                          vara, öppna och använda. Dessutom                – Jag hade hållit mig till en raw food-diet, säger Erica. Jag
                          kan den slängas på ett diskret och              visste att min kusin och hennes man enbart åt raw food
                          hygieniskt sätt efter användandet.              och jag var inställd på att äta på McDonald’s eller något
                                                         liknande. Men när jag väl kom över beslöt jag mig för att
                         • Hygienisk, hela katetern är steril i sin           prova raw food. Och det kändes helt rätt.
                          förpackning före användandet.

                         • Miljövänlig, PVC-och ftalatfri.                raw food är en matfilosofi som går ut på att mat får
                                                         tillagas i högst 42 grader. Enligt anhängarna för att all näring
                                                         – framför allt enzymer, som hjälper till att smälta och för-
                                                         bränna maten – ska bevaras. Det finns många inriktningar
                                                         inom den råa kosten och vissa rymmer kött- och/eller mjölk-8 • bladder  1.10                                                                        1.10  bladder • 9
 Må bra: raw food                                                                                                       Må bra: boktips                                                                                                Surdegsbröd: recept och tips från
                                                                                                en hemmabagare
                                                                                                martin JoHansson, natur & kultur

                                                                                                                 ”Jag älskar bröd. Sedan några
                                                                                                                  år bakar jag också allt vårt
                                                                                                                  bröd själv. Oftast med surdeg.”
                                                                                                                   Att baka med surdeg är
                                                                                                                  hur enkelt som helst – och
                                                                                                                  samtidigt världens mysterium.
                                                                                                                  Surdegsbröd är en användbar
                                                                                                                  och praktisk kokbok för dig
                                                                                                                  som vill baka ditt eget surdegs-
                                                                                                                  bröd. Den reder ut begreppen
                                                                                                kring surdeg, tar upp olika sorters degar, visar hur man startar
                                                                                                och matar en surdeg och ger råd om hur man bakar med den
                                                                                                för bästa resultat. Här finns recept på ljusa, mellanmörka och
                                                                                                mörka bröd samt några specialbröd. Förutom väl testbakade
                                                                                                recept, underhållande texter och tips får du en ordlista över
                                                                                                användbara baktermer.


                     produkter. Vanligast är dock vegan- erica palmcrantz aziz, maken          en kiwi och en selleristjälk delas i stora bitar och mixas
                                                                                                                   Jamies
                     disciplinerna och Erica Palmcrantz Sam och dottern Saga, 2 år, bor         undan för undan. Hon häller upp den gröna gröten i
                     Aziz är så kallad high raw-vegan, i ett landshövdingehus i Majorna.        en portionsskål och strör kanel och krossade linfrön                          Matrevolution
                     vilket innebär att minst 85 procent Köket är sparsamt möblerat, precis       ovanpå.                                                 Jamie oliVer, Bonnier
                     av matintaget består av raw food som resten av den ljusa lägenheten,         – Och när det är förkylningstider brukar jag riva över                        fakta
                     som frukt, grönsaker, nötter, frön, men här finns färgklickar i form        lite ingefära också. Det är en ”boost” för immunförsva-                        Efter att ha arbetat för att
Hallonsmoothie              groddar, linser, bönor, alger, honung av skålar med färsk frukt och en       ret och hjälper matsmältningen.                                     kvaliteten på den brittiska
med kokos                 och kallpressade vegetabiliska kruka med chiliplantor. På köks-            Så hur smakar det? Friskt, gott och mycket, blir den                        skolmaten skulle bli bättre
1/2 dl hallon, färska eller frysta    oljor.                  bänken tronar en stor matberedare,    kärnfulla sammanfattningen efter att ha tagit en klunk                         arbetar Jamie nu för att
1 banan, skuren i bitar           – När jag kom hem från USA körde som Erica använder som mixer och        och ätit några skedar.                                         förbättra dina matlagnings-
2 dl äpplejuice              jag hundra procent raw food ganska juicepress. Både Sam och Saga äter         – Raw food innebär väldigt rena smaker, säger Erica.                         kunskaper. Och inte bara
färska myntablad             länge, säger hon. Men sedan insåg i huvudsak raw food.               Det finns inga tillsatser av socker, färgämnen eller kon-                       dina. Tanken bakom boken
1 msk kokosflingor            jag att det passar bäst att kunna     – Det har blivit så, konstaterar hon.  serveringsmedel. Och om jag någon gång skulle sakna                          är att alla som lagar något ur
                     kompromissa ibland. Om någon Men man behöver absolut inte bli           en viss smak från vanlig mat brukar den gå att åter-        den också ska sprida kunskapen, gärna genom att laga mat till-
Mixa hallon, banan och äpple-
                     bjuder på middag eller om jag fikar extrem i sina matvanor för att känna      skapa rätt bra på raw food-sätt.                  sammans med familjen eller vännerna. Förhoppningsvis sprider
juice. Toppa med mynta och kokos.
                     med kompisarna kan jag äta ”van- skillnad. Det kan räcka med att byta                                         sig intresset för matlagning i bekantskapskretsen och utgör på så
                     lig” mat.                ut frukosten mot ett raw food-alter-    Blir du mätt, då?                         sätt början av Jamies matrevolution.
                       Erica märkte snabba förändringar nativ. Eller välja en smoothie i stället     – Ja, förvånansvärt mätt. Näringen är väldigt kon-
                     när hon ändrade kosthållning. Blod- för kaffe och bulle när sötsuget sät-     centrerad. Den här fruktgröten, till exempel, fyller upp
                     sockret stabiliserades, den bullriga ter in på eftermiddagen.           mycket mer än man tror.                                         Nyfångat
                     magen lugnade ner sig och de efter-    Erica ger ett exempel från sin                                                          liselotte forslin,
                     hängsna extrakilona försvann. Och kokbok ”Raw food på svenska”                                                               tomas tengBy, martin
                                                               fakta: raw food
                     så gjorde sig sviterna av ryggmärgs- – hon kallar sig raw food-inspiratör                                                          gustafsson, ica Bok­
                     skadan inte lika påminda.        och försörjer sig på att föreläsa,                                                         förlag
                       – Jag har kroniska nervsmärtor hålla i kurser och skriva kokböcker        Raw food är ekologisk och icke processad föda, som inte                         Nyfångat är skriven av ett

Fruktgröt                 i ryggen och fötterna. De är inte fullt – genom att skiva en banan, plocka
                     så besvärliga när jag äter raw food, ut hallon ur frysen och ta fram egen-
                                                                värms upp till mer än 42 grader. Råvarorna är till exempel
                                                                frukt, grönsaker, nötter, frön, groddar, linser, bönor, alger,
                                                                                                                    antal fiskentusiaster och kom-
                                                                                                                    mer att ha en given plats
1  selleristjälk, delad i större bitar
                     men så fort jag slarvar med maten pressad äppeljuice. Alltihop åker ner       honung, kallpressade vegetabiliska oljor och viss säd.                          hos alla som älskar fisk och
1  kiwi, skuren i stora bitar
                     märks det.               i matberedaren och några ljudliga        Raw food är inte riktigt samma sak som så kallad                           skaldjur! Boken inleds med
1  litet äpple, skuret i stora bitar
                       Hon fortsätter:            sekunder senare häller Erica upp en    ”levande föda”, som etablerades i Sverige på sjuttiotalet. Där                      en liten fiskskola som berät-
1  päron, skuret i stora bitar
                       – Sedan måste jag framhålla hur rosa smoothie i ett stort drickglas.       handlar det mycket om att blötlägga och fermentera det man                        tar hur länge fisken ska koka,
1  tsk kanel
                     mycket bättre magen och tarmen       – Och så lite nyttig topping, säger    ska äta, medan raw food handlar om färska råvaror och att    steka osv. Därefter presenteras de olika fisk-och skaldjurssorterna
1  msk linfrön, krossade
                     fungerar med raw food. Maten är hon och avslutar med riven kokos           välja det som är bäst för stunden.                med vackra akvareller. Boken innehåller över 100 recept på fisk-
Mixa selleri och frukt, tillsätt lite   väldigt fiberrik och det blir lättare och några myntablad.               Raw food ger ökad energi, förbättrar matsmältningen      och skaldjursrätter för både fest och vardag. Det här är boken
i taget. Strö över kanel och krossade   att äta när man är hungrig – inte     Erica fortsätter med ett alternativ    och kan minska risken för välfärdssjukdomar som hjärt- och    för dig som tycker det är svårt att tillaga fisk och som saknar
linfrön.                 bara för själva ätandets skull.     till frukostgröt. Ett äpple, ett päron,   kärlsjukdomar. Kosten är också naturlig smalmat.         lättlagade recept med fisk och skaldjur!


10 • bladder  1.10                                                                                                                1.10  bladder • 11
 Resor: charter                                                                                                                           Resor: smarta reseprylar
 De stora charterbolagen
 tipsar om tillängliga resmål.

 text gustaf höök
 foto ving, sxc.hu
                                                                                   Första hjälpen i fickan
                                                                                   Pocket First Aid Kit från Lifesystems är litet,
Ta med rullstolen till solen
                                                                                   behändigt och rymmer det viktigaste om
                                                                                   olyckan är framme. Väskan är tillverkad
                                                                                   av tålig Ripstop-väv och har bältesfäste,
                                                                                   vattenresistent dragkedja samt ögla för
                                                                                    Plaça catalunya
                                                                                                                      Veva fram ljuset
                                                                                   upphängning. Innehåller bland annat,                 En ficklampa utan batterier! Veva i 1 minut och du får ca 30 minuters lystid.
                                                                                   första hjälpen-instruktion, gasbinda, sax,              Tre olika styrkor på ljuset, varav ett är blinkande ljus. Perfekt för camping,
På väg att boka en resa till solen men osäker på vart du ska åka? Många researrangörer kan erbjuda                                  säkerhetsnålar, plåster, steril kompress,               utomhusliv eller att förvara i bilen om någonting händer. www.resklar.se
boende som passar extra bra för resenärer med funktionshinder. Här ger Sveriges tre största arrangörerna                               antiseptiska våtservetter, salva för skrubb-
en bakgrund – och bjuder på varsitt tips.                                                              sår/brännsår. Storlek: 45 x 80 x125 mm.
                                                                                   www.pickpack.se
                                                                                                                      Minimalt att kånka på
                                                                                                                      Klassisk Kånken-ryggsäck i litet format
                                                                                                                      med dragkedja som öppnar hela
                   MAGDALENA ÖHRN,         MARIE MALMROS,                 KAJSA MOSTRÖM,                                                    huvudfacket. Mycket slitstarkt vinylontyg.
                   VING               FRITIDSRESOR                  APOLLO                                                        Dessutom, två öppna sidofickor och en
                                                                                                                      frontficka. Urtagbart sittunderlag mot
 Hur ser ni på     – Alla kunder är lika viktiga för oss.    – Det är en jätteviktig målgrupp, som      – Den är viktig, precis som alla andra                                        ryggen. Väskan har följande mått: bredd
 funktionshindrade   Sedan kan ju tillgängligheten variera     självfallet finns med när vi planerar kring   målgrupper. Sedan är det olika hur vi                                        20 cm, djup: 13 cm, höjd: 29 cm. Volym:
 som målgrupp?     mellan olika länder, och då vill vi vara   boendet. Detta är något vi ständigt       kan möta behoven, beroende på vilket                                         Cirka 7 liter. www.naturkompaniet.se
            tydliga och kanske föreslå alternativa     arbetar med.                  resmål och vilket funktionshinder det
            resmål.                                            handlar om. Det kan finnas praktiska
                                                                                                            Luft under
                                                           begränsningar.

 Vad gör ni i er    – Vi pratar alltid med hotellägare och ser  – Vi försöker ta hänsyn till alla aspekter   – Vi bygger inga egna hotell, men
                                                                                   Badsäkert fodral
                                                                                   Det vattensäkra, flytande allroundfodralet
 planering för att   till att ha klausuler, så att rätt standard  och behov. Vi för en ständig dialog med    försöker så långt det går att kontraktera
                                                                                   från Aquapac är perfekt till pass, pengar,
 underlätta för     upprätthålls. När vi utformar våra egna    myndigheterna på de olika orterna –       hotell med bra möjligheter för funktions-
                                                                                   nycklar med mera. Fodralet skyddar
 funktionshindrade?   hotell för vi en dialog med Neurologiskt    ofta om infrastruktur – och med de hotell   hindrade. På de stora hotellen kan vi
                                                                                                            vingarna
                                                                                   också dina saker mot damm, sand och
            handikappades riksförbund, De handi-     vi samarbetar med. Vi har kartlagt alla     erbjuda handikappanpassade lägen-
                                                                                   smuts. En ficka, med ett extrafack inuti,
            kappades riksförbund och Reumatiker-     hotell, så att vi har uppgifter om saker    heter i mån av plats. På vår webbplats
                                                                                   av mjuk, genomskinlig plast stängs med
            förbundet. Han man särskilda behov är     som dörrbredd, trappsteg och tillgång      brukar det anges om hotellet rent allmänt
                                                                                   en förslutningslist som ger perfekt tätning
             det bara att prata med våra säljare när   till ramper. Allra bäst är det förstås när vi  är lämpligt för funktionshindrade. Vill man
                                                                                   samtidigt som den är lätt och smidig att
            man ska boka resan. De kan ta fram alla    bygger egna hotell. Då finns stora möj-     ha detaljerad information är det bara att
                                                                                   öppna. Materialet är i Polyurethan och
             detaljer om hotellen.            ligheter att utforma dem så att de passar    prata med en säljare.
                                                                                   helt fritt från PVC. Reglerbar halssnodd
                                   bra även för funktionshindrade.
                                                                                   medföljer. www.resklar.se
 Vilka frågor och    – Det handlar ofta om nivåskillnader, till  – Det är praktiska frågor som vilket hotell   – Det är mycket praktiska frågor. Det
 önskemål är vanli-   exempel ”kan jag komma fram med       vi skulle rekommendera, om man kan       handlar om utrustning och funktionalitet i
 gast från funktions-  rullstol eller rullator?”.          få in rullstol på toaletten och hur det     rum och lägenheter.
 hindrade kunder?                           fungerar med flyg och transfer.
                                                                                                                                        Sov gott på resan
                                                                                                                                        Nackkudde med överdrag i microfleece
 Vilket resmål skulle  – Södra Teneriffa, med orter som Los    – Cypern är väldigt bra. Det gäller allt     – Generellt är det bäst anpassat på de
                                                                                                                                        som på ett andetag får sin form,anpassa
 du rekommendera    Cristianos och Playa de las Américas, är  från hotell och transport av permobiler till   stora och etablerade resmålen. Kanarie-
                                                                                                                                        enkelt hårdheten med ventilen och sov
 för resenärer med    enligt den lokala turistmyndigheten ett  infrastruktur i allmänhet. Våra anlägg-      öarna och Egypten har ett brett utbud
                                                                                                                                        gott! Bäst i test i DN Resebilaga!
 rullstol?        av världens mest handikappanpassade    ningar i Althea Beach och Nausicaa         och där är man sedan länge van vid att
                                                                                                                                        www.nomaden.no
            turistområden. Där finns till exempel en  Beach har speciellt anpassade rum och       ta emot funktionshindrade turister.
                                                                                   Skilj dig från mängden
            fantastisk strandpromenad där man lätt tar lägenheter som kan förbokas och som vi
            sig fram med rullstol. Dessutom är det gott vet fungerar bra för rullstolsanvändare.
                                                                                   Add a tag är bagageetiketten som skiljer sig från mängden.      Roligare resväskor
                                                                                   Den görs i mönster och färger som sticker ut bland svarta port-    Förgyll resan med detta färgstarka väskset. Med detta bagage är det ingen
             om bra hotell med handikappvänliga rum.
                                                                                   följer och stora resväskor och hjälper dig att slippa frustrationen  risk att någon annan rullar iväg med din väska av misstag. Mått: L 39 cm,
                                                                                   över att inte hitta rätt väska. www.resklar.se            B 25 cm, H 59 cm. www.rice.dk


12 • bladder  1.10                                                                                                                                           1.10  bladder • 13
 Inspiration: konst
 Efter olyckan har Eva
 lärt sig uppskatta små
 saker i vardagen.

 text gustaf höök
 foto sofia sabel
                       I konsten
                       finns inga
                         hinder                            Boksignering på mässan Bok & Bibliotek
                                                        i Göteborg.
                                         L
                         Eva Nilsson bröt nacken         ördagen den 2 augusti 1998 vändes tillvaron upp     – Det viktigaste var att jag överlevde. Man måste
                                              och ner för Eva Nilsson. Hon var 25 år gammal      acceptera att man sitter i rullstol – och för mig sitter
                           i en dykolycka för elva        och hade åkt ut till ön Lillkalven i Sundsvalls-    välbefinnande i första hand i huvudet. Jag har blivit
                         år sedan. Hon lever ett liv        fjärden för att umgås i glada vänners lag. När     bättre på att uppskatta små saker i vardagen.
                                         det blev dags för ett nattdopp kom Eva på efterkälken.
                          i rullstol men har lärt sig  Kompisarna var redan i vattnet när hon sprang ut på bryg-     allra Bäst mår Eva framför sitt staffli. Måleri har alltid

                         att välbefinnande i första   gan, omedveten om att vattnet sjunkit undan.           varit ett stort intresse och efter olyckan var drömmen
                                          – Det var bara en halvmeter djupt, så när jag dök i slog    att måla igen. Så småningom kunde hon pröva med ett
                            hand sitter i huvudet.  jag huvudet i sandbottnen, säger hon. Det gjorde inte       specialfäste på fingrarna, men det var svårt att få snits

                           Att måla med penseln    ont, men jag kunde inte röra mig.                 och gjorde ont i axeln.
                                                                           – En kompis föreslog att jag skulle måla med pen-
                             mellan tänderna har   på något sätt fick hon ändå upp en hand ovanför         seln mellan tänderna. Det var jättesvårt och krävde
                                         vattenytan och blev uppdragen på bryggan. När Eva        ett helt annat tänk, men jag fortsatte träna och till
                         blivit hennes sätt att sätta  försökte röra på nacken hörde hon hur det knastrade.       slut satt det. Sedan fick jag höra talas om Mun- och
                            guldkant på tillvaron.  ”Detta är inte bra”, tänkte hon.                 fotmålande konstnärers förening och ansökte om
                                           Eva hade brutit nacken vid femte halskotan, hon        stipendium.
                          Fokuseringen får Eva att    hade frakturer på tre andra kotor och var förlamad från       Föreningen gjorde tummen upp för Evas oljemål-
                           glömma nervsmärtan –    axlarna och nedåt. Vägen tillbaka gick via operation,
                                         hundratals rehabtimmar och ännu fler tårar.
                                                                          ningar. Hon kunde ta lektioner och har sökt fått nya
                                                                          stipendier i takt med att hon blivit duktigare.
                           och att lyckas med en     – Men jag insåg snabbt vad som gällde, säger hon. Det      – Det känns fantastiskt att delvis försörja sig på egen
                                         var att bita ihop och försöka komma tillbaka så långt      hand. Jag målar i stort sett varje dag, och att känna att
                           målning gör gott både    det bara går.                          jag utvecklas är jättebra för egot. Dessutom mår jag
                             för egot och själen.                                   bättre fysiskt. Jag blir så fokuserad att jag glömmer
                                         Vi träffas i samBand   med mässan Bok & Bibliotek       nervsmärtan.
                                         i Göteborg. Eva är här med anledning av boken ”Äng-         Evas ögon får extra lyster när hon pratar om sin passion.
                                         lavakt”, där hon med egna ord – nedknattrade med          – Måleri och annan konst
                                         blompinne i munnen – berättar om sitt liv efter olyckan.     är ett ”rum” där det
                                          – Det har hänt så många saker att jag känt mig tvungen     inte finns
                                         att tänka igenom och skriva ner dem, säger hon. Sedan       plats för funk-
 fakta: eVa nilsson                               tror jag att man tjänar på ett dela med sig. Jag har lärt     tionshinder.
                                         mig mycket av andra som gått igenom liknande saker,        Det kan skapa en
 Ålder: 36 år.                                  och genom att skriva boken har jag fått bättre perspek-      väg in till män-
 Bor: Lägenhet i Sundsvall.                           tiv på mig själv.                         niskan, bortom
 Familj: Singel.                                  Numera kan Eva Nilsson röra armarna hjälpligt och       fördomarna och det
 Yrke: Konstnär.                                 lever i egen lägenhet i Sundsvall. Nervsmärtorna är job-     fysiska. Mitt mål är
 Fritidsintressen: Laga mat, gå på teater,                    biga och visst kan det kännas för jäkligt att sitta i rullstol,  att skapa den per-
 träna, resa, läsa böcker av Jan Guillou.                    men framför allt är Eva en ödmjuk och tacksam 36-åring.      fekta målningen.


14 • bladder  1.10                                                                                      1.10  bladder • 15
Agenda: astra tech
 Från och med mars 2010 ska alla hälso-
 vårdsprodukter som innehåller mjuk-
 görare/ftalater i PVC märkas med en
 ny symbol. Astra Tech går dock allt                                                                                                               Jag väljer de nya
 mer över till PVC-fria produkter.
 text jan-olof ekelund
Nya EU-direktiv för                                                                                                      PVC-fria katetrarna
märkning av plastprodukter                                                                                                 – De nya POPE-katetrarna är bättre för miljön – och
                       Från och med mars 2010 kommer alla hälsovårdsprodukter                                                             antagligen även för mig själv, säger Rie Sørensen
                       som innehåller mjukgörare/ftalater i PVC märkas med en speciell
                       symbol. Astra Tech är ensam bland de ledande tillverkarna                     – redan som Barn     la jag märke till att först   det bäst att vara på den säkra sidan.           som även har sina erfarenheter som djursjuk-
                       av katetrar att erbjuda ett heltäckande PVC-fritt sortiment.                   lärkorna och sedan tofsviporna och hararna för-        Det berättar Rie Sørensen en sen förmiddag      vårdare att tacka för att hon lyckades hitta
                       I
                                                                        svann – ja i stort allt djurliv som vi varit vana vid.  i sitt kök. Hon har dukat fram både ekologiskt      rätt behandling. Även hennes bakgrund inom
                          sin strävan att ligga i framkant     Sense för kvinnliga användare är           Rie Sørensen drömmer sig för ett ögonblick      kaffe och ekologisk ost i det trivsamma radhuset     sjukvårdsfacket bidrog till att hon mycket snabbt
                          av både den tekniska utveck-       redan från början PVC-fri.            tillbaka till den trygga barndomen på Mittsjäl-      i Vanløse.                        började använda LoFric-katetrar och gick med
                          lingen och samtidigt ta ett         – Det känns bra att vi på ett tidigt      land där hon badade i Susån, som på den                                       i en användargrupp som hjälper Astra Tech att
                          omfattande miljöansvar, har        stadium beslutade att gå över till        tiden hade sandbotten. Men precis som djuren       rie sørensen, 54, berättar med stort enga-        utvärdera och utveckla nya produkter.
                       Astra Tech undan för undan börjat        PVC-fria katetrar. Även om våra tidi-       försvann även sandbottnen. Och det dröjde         gemang, vilket inte är svårt att förstå. För det är     – Man lyssnar gärna på våra erfarenheter och
                       ersätta katetrar som innehåller PVC       gare katetrar med PVC inte på något        inte länge innan ån var så förorenad att det inte     faktiskt något av ett mirakel att hon överhuvudta-    råd, och våra små inlägg har kanske bidragit
                       med plastmaterialet POBE som kom-        sätt har varit hälsovådliga, så har det      längre gick att bada i den.                get kan duka bordet och ta emot. Saker och ting      till utvecklingen av de nya PVC-fria katetrarna.
                       binerar PVC-materialets mycket goda       ändå funnits krav och efterfrågan          – Det var under det så kallade glada 60-talet     höll nämligen på att gå helt snett.            Jag har också redan fått testa olika typer som
                       användaregenskaper med ännu bättre       från upphandlare inom sjukvården         när alla trodde att det gick fint att släppa ut både     1996 drabbades hon av en bindvävssjukdom        försökskanin, och även om man kan känna att de
                       miljöprestanda.                 och vissa patientgrupper som vi nu        det ena och det andra i naturen. Men som tur       med katastrofala följder. Först tvingades hon att     är en smula hårdare än de vanliga modellerna är
                         Så i god tid före att EU-direktivet     kan tillgodose, säger Håkan Strand-        är har vi idag blivit klokare. I alla fall tänker jag   lämna sitt älskade jobb som djursjukvårdare på      det absolut inga problem att använda dem. Jag
                       träder i kraft i mars har Astra Tech      berg, försäljningschef för Astra Tech.      på hur vi ska värna om miljön och på vad jag       Landbohøjskolen och efter en tid var det nätt och     kommer med största säkerhet att byta till den nya
                       påbörjat utfasningen och den kom-         Symbolen som EU-direktivet kräver       stoppar i mig och utsätter mig för. Och lärkan har    jämnt att hon kunde ta sig runt på sina kryckor.     typen. Både för miljöns skull – POPE-katetrarna
 så Här ser den nya märkningen ut
                       mer att fortsätta i den takt det tar att    ser ut som en varningstriangel med        lyckligtvis kommit tillbaka till våra trakter. Så det    – Det var ytterst nära att jag helt förlorade min    kan enligt uppgift minska koldioxidutsläppen med
                       ställa om produktionen.             bokstäverna PHT och DEHP. Symbo-         kommer väldigt lägligt att Astra Tech nu har utveck-   rörelseförmåga. En granne hjälpte mig att hitta      vad som motsvarar uppvärmningen av tre enfa-
 PHT visar att produkten innehåller
 ftalater (engelsk stavning phtalat)
                    PHT    LoFric Primo och LoFric Classic var     len visar att produkten är gjord av det      lat en ny typ av PVC-fria katetrar. För även om vi    alternativa behandlingsmetoder på nätet och        miljshus under ett år – och för att inte utsätta mig
                       de första katetervarianterna som bör-      vi till vardags kallar PVC och innehål-      inte med säkerhet vet om PVC-plasten är skadlig är    det blev min räddning, berättar Rie Sørensen       själv för eventuella risker, förklarar Rie Sørensen.
 DEHP står för Dietylhexylftalat och
                       jade tillverkas utan PVC. Nya LoFric      ler så kallade ftalater/mjukgörare.
 används som mjukgörare i plaster.   DEHP                       Resekamraten LoFric Hydro-kit II                                  Hjälp oss bli bättre
                       i uppdaterad version                                       astra tecHs weBBpanel tellus som lansera-        fantastiskt engagerade deltagare och vill gärna
                                                                        des våren 2008 blev snart en stor succé. I dag      har fler respondenter.
                       under Våren kommer       rade rivanvisningar så att   och för att minska risken för   har 250 medlemmar från en rad olika länder          Alla över 18 år som regelbundet tömmer
                       en uppdaterad version av    påsen är lättare att tömma   läckage.             anmält sitt intresse för att delta i de webbaserade   blåsan eller dilaterar urinröret med hjälp av
                       den praktiska katetern LoFric  efter bruk. Banderollen       LoFric Hydro-Kit är     undersökningarna, något som glädjer Astra Tech.     engångskateter är välkomna att vara med
                       Hydro-Kit II, som därmed    som tidigare satt runt LoFric  framtagen för att vara       – Syftet med TellUs är att få input direkt från    i TellUs-panelen. Detsamma gäller anhöriga
                       också byter namn till LoFric  Hydro-Kit har ersatts av två  tillgänglig i alla möjliga    brukarna. Ingen är bättre expert än den som       till minderåriga som använder engångskateter.
                       Hydro-Kit. Den är förbättrad  fästpunkter som håller ihop   situationer. Lösningen med    använder och kan produkten. Därför är det mycket     Som medlem får man förfrågningar om att delta
                       efter brukarnas önskemål    påsen och som lätt lösgörs.   vatten i förpackningen gör    värdefullt för oss att ta del av deras kunskaper så   i ett antal Internetbaserade undersökningar,
                       och är nu ännu lättare att   Detta för att minska avfallet  den idealisk att ha med sig    att vi kan bli ännu bättre, säger Sabina Dahlström,   alltid helt anonymt. Det är inte möjligt att koppla
                       använda.            och göra den lättare att    på resa och när det kan      assisterande produktchef på Astra Tech.         svar till enskilda personer.              På startsidan finns en stor banner för dig
                         Den nya versionen har    använda.            vara svårt att få tillgång     – Vi är oerhört tacksamma för alla aktiva och                                 som vill vara med i webbpanelen.
                       bland annat fått en slankare    Halsen mellan kateter    till toalett. Att den är liten,
                         design på uppsamlings-   och uppsamlingspåsen har    flexibel och diskret bidrar
                              påsen och     gjorts något längre för att   till populariteten bland                gå med i Vår weBBpanel

                                förbätt-   underlätta greppvänligheten   brukare.
                                                                                   Vill du gå med i TellUs? Gör så här: Skicka ett mail till nedan-      Du kan också gå in på www.lofric.se och klicka på TellUs-
                                                                                   stående mailadress så skickar vi en mailinbjudan för registrering.     bannern så kommer du direkt till registreringen.
                                                                                   Vid årets slut får du en gåva som tack för att du svarat på de         Du kan när som helst meddela Astra Tech att du inte längre
                                                                                   frågeformulär som vi skickat under året: tellus@astratech.com        vill delta i undersökningarna.16 • bladder  1.10                                                                                                                                          1.10  bladder • 17
 Sverige: urologidagarna                                                                                                                   Hälsa: kvinnor
 En ny tvärprofessionell mötesplats                                                                                                                Anne Torine Litherland vill
 för alla som arbetar med urologi.                                                                                                                hjälpa kvinnliga diabetiker.

 text och foto gustaf höök                                                                                                                  text och foto morten larsen
                                                                                  Anne Torine Litherland ska forska
                                                                                  i urinvägsinfektioner hos kvinnor med
                                                                                  diabetes. Hon har dessutom stor kunskap
                                                                                  om urinretention och dess behandling.
                                                                                  L
                                                                                       itherland är uroterapeut och sjuksköterska på
                                                                                       Sykehuset i Vestfold. Här på mottagningen
                                                                                       för kvinnosjukdomar i Tønsberg arbetar hon
                                                                                       med utredningar och konservativ behandling
                                                                                  av kvinnor som har problem med vattenkastningen.
                                                                                  Hon jobbar halvtid med detta parallellt med sina stu-
                                                                                  dier för en master i sjukvårdsvetenskap.

                                                                                  Innebär detta att du siktar på att börja undervisa?
                                                                                   – Det är nog många som gör det, men min målsätt-Kontakter och kunskap
                                                                                  ning är att skaffa mig forskarkompetens. Mitt master-
                                                                                  projekt är en undersökning om urinvägsinfektioner hosFörsta upplagan av Urologidagarna blev en succé. Sexhundra delegater samlades i Göteborg för
föredrag och informella samtal. Astra Tech tog tillfället i akt att visa upp katetern LoFric PVC-fri.                              Urinretention hos kvinnor
                                                                                                                                                    FOTO: FOTOLIA
D                                                                                behandlas med RIK
       en 7–9 oktober arrangerades Urologidagarna        Givetvis fanns även företrädare för branschen på
       på Eriksberg i Göteborg. På senare år har allt     plats och Astra Techs monter var välbesökt.
       färre urologer slutit upp till Läkaresällska-      – Vi arbetar hårt med att visa upp nya, PVC-fria LoFric
       pets riksstämma, och därför tog Svensk uro-      och intresset är stort. Katetern är bra för användaren och
logisk förening (SUF) initiativet till en sammankomst        dessutom det bästa miljövalet, säger Lena Lundberg.
med enbart urologi i fokus. Och det handlade alltså om         Hon och kollegorna Hasse Eriksson och Maria Jons-                      kvinnor med diabetes. Det upptar all min tid just nu,     – Det är också så att kvinnor är litet olika nedtill, och
urologidagar – inte urologdagar.                  son var väldigt nöjda med hela arrangemanget.                         säger hon och ler.                      skillnaderna kan vara stora när det gäller veck, urin-
 – Vi ville inte rikta in oss enbart på läkarna, utan        – Det är jättebra att alla inom urologiområdet kan träf-                    – Om en vecka ska min ansökan prövas av en etisk      vägsöppningens placering och urinrörets vinkel.
samla alla yrkeskategorier som arbetar med urologi,         fas på det här sättet, säger Lena Lundberg.                          kommitté. Inom ramen för masterprojektet kommer jag      Det största problemet för kvinnor är emellertid inte
säger Ralph Peeker, ordförande i SUF.                 Ett talande exempel på intresset och bredden var uro-                    bland annat att göra kontroller av resturin och mäta     urinretention utan urinläckage. Urinretention är en
 – Tvärprofessionella möten är oerhört viktiga.          logikliniken på Trelleborgs lasarett. Sånär som på en                     HbA1c-värdet. Det är ett blodprov som visar blodsocker-   komplikation som ofta uppträder hos kvinnor med MS,
                                  person var hela styrkan på plats.                               nivån under lång tid, vilket ger en mycket bättre bild av  och det händer av och till att kvinnor efter en operation,
Bland de sexHundra delegaterna märktes urologer,           – Vi bevakar alla föreläsningar med minst en person,                     blodsockret i ett längre perspektiv än ett enkelt blod-   och särskilt efter förlossningar, kejsarsnitt och epidural-
sköterskor, undersköterskor, uroterapeuter, kuratorer        och sedan uppdaterar vi varandra, säger överläkaren                      sockerprov.                         behandling, drabbas av tillfällig urinretention. Tyvärr
och sekreterare. I Eriksbergshallen och på Hotell 11        Ingela Regnell.                                          Hon påpekar att kvinnliga diabetiker är mottagligare   upptäcks detta tillstånd inte förrän blåsan är så full av
kunde de ta del av ett rikt utbud av symposier och före-       – Dessutom tittar vi på nya produkter till kliniken. Astra                  för infektioner än andra. Forskarna är osäkra på sam-    urin att den är helt uttänjd. Det tar ett tag innan den
drag med urologiska cancersjukdomar som röd tråd.          Techs nya tappningskatetrar verkar väldigt intressanta.                    manhangen – riskfaktorerna är desamma som för alla      normaliseras men enligt min erfarenhet blir problemet
Bland annat berördes screening, smärtlindring samt                                                         andra, men de drabbas oftare av infektioner.         med urinretention sällan permanent, avslutar Anne
medicinsk behandling av njurcancer.                                                                  Planen är att jag ska fråga dem vad de gör för att und-  Torine Litherland.
                                                                                  vika urinvägsinfektioner, eller annorlunda uttryckt, vad
                                                                                  de gör för att behandla sig själva. I det sammanhanget     råd till kVinnor med urinretentionsproBlem
 Varför Besöker du urologidagarna?                                                                 kan de också få råd och vägledning för att få bukt med
                                                                                  sina problem.                         • Anne Torine Litherland       som inte så lätt känner av
                                                                                                                  rekommenderar att man       när det är dags att gå
                                                                                  Kommer även urinretention in i bilden här?            kastar vatten två gånger      på toaletten kan det vara
                                                                                   – De kvinnor som undersöks och visar sig ha resturin      efter varandra.          en god idé att helt enkelt
                                                                                  i blåsan kommer naturligtvis att erbjudas information     • Urinblåsan är en muskel,      kasta vatten efter klockan.
                                                                                  om RIK. Dessa patienter lär sig självkateterisering väl-     när den är uttänjd och      • Lär känna underlivet med
 anders spångBerg,       mikael madsen, läns­      åsa kVarnström,          ewa soVa, VrinneVi­     fredrik BJörnfot,
                                                                                  digt snabbt, särskilt de yngre. Jag förklarar bara vad      har blivit slapp kan det ta    hjälp av en spegel, och ta
 uniVersitetssJuk­       sJukHuset Halmstad        centralsJukHuset         sJukHuset norrköping     centrallasarettet
                                                                                  kateterisering är, hur det hela fungerar, och så går de     ett par minuter innan den     reda på hur urinröret ser ut.
 Huset linköping       – Jag vill lära mig nya saker.  karlstad             – Programmet är bra och   VäxJö
                                                                                  in på toaletten och gör kateteriseringen på egen hand      dragit ihop sig.          Det kan göra det lättare att
– Jag är medförfattare till  Då är det viktigt att träffa  – Min sektionschef ville att vi  jag är extra nyfiken på   – Jag är här för att knyta kon-
                                                                                  utan problem. Alla erbjuds hjälp men de flesta klarar     • Använd klockan. För dem      sätta in katetern på sig själv.
 ett föredrag om nedre     kollegor för informella     skulle åka. Jag har just varit  föreläsningarna om DRG    takter. Tidigare har träffarna
                                                                                  sig på egen hand.
 urinvägssymptom.       diskussioner.          på en intressant föreläsning   och katastrofmedicin. Det  skett regionvis, men nu kommer
                                som hette Giraffspråket.     jobbar vi med hemma.     deltagare från hela landet.


18 • bladder  1.10                                                                                                                                1.10  bladder • 19
   Sista sidan
   LoFric lanserades 1983 och är en svensk
   originalprodukt som är framtagen av forskare
   på Astra Tech AB. LoFric är den enda svensk-
   tillverkade hydrofila tappningskatetern. Inom
   LoFric-familjen finns det olika typer av LoFric-
   kateterar. LoFric Primo och LoFric Hydro-Kit
   är förpackade med vatten och är därför lätta att
   ha med sig på resor.
Vi arbetar med LoFricannika olsson,   hans eriksson,   lena lundberg,
säljare       säljare       säljare
pär ottosson    maria jonsson,   karin annborn,
                                 Vinn ett set med ljuslyktor!
säljare       säljare       säljare
                                 Lös korsordet och skicka in lösenordet på

                                                          Tävling!
                                 svarsfliken senast den 31/3 2010. Bland de
                                 rätta inskickade svaren dras tio vinnare av ett
                                 set med ljus och ljuslyktor.

                                 Vinnare av korsordet i förra numret:
                                 Folke Carlsson, Henån. Gösta Vestman, Härnö-
                                 sand. Sigvard Lundin, Stöllet. Gunnar Svensson,
håkan strandberg,  anki jungersten,  marica malmström,    Månsarp. Susanne Nyberg, Göteborg. Kerstin
försäljningschef  marknadsassistent  avtalskoordinator
                                 Jonsson, Göteborg. Anki Gustavsson, Norrtälje.
                                 Anita Jönsson, Brösarp. yngve Enarsson, Sunne.
                                 Kristina Nyström, Karlstad.
                                 LoFric på webben
                                 Besök gärna vår hemsida www.lofric.se
                                 Du kan också gå in via adressen www.astratech.se
                                 Här hittar du som är brukare eller anhörig intressant informa-
                                 tion. För dig som arbetar inom vården finns en egen sektion med
                                 information om våra katetertar, terapiområden och utbildningar.
                                 Surfa runt och lär dig mer!                                 Vill du veta mer om våra produkter:
                                 Ring LoFric-linjen på telefon: 020-98 85 85
                           Astra Tech AB. Box 14, 431 21 Mölndal, Sweden.
                       Tel: +46 31 776 30 00. Fax: +46 31 776 30 17. www.astratech.se

								
To top