Docstoc

Softwarovy RAID a LVM

Document Sample
Softwarovy RAID a LVM Powered By Docstoc
					    hardware
                    Softwarový
                    RAID a LVM
                    Piotr Wolny
                      S
                           tále více našich počítačů je vyba-  rámeček Úrovně RAID. Obecně RAID
                           veno více než jedním pevným     umožňuje:
                           diskem. Obvykle na nich
                           vytváříme několik oddílů, pro-    • zvětšení bezpečnosti dat, pokud
                      tože GNU/Linux nám umožňuje připojo-       využíváme „nadbytečné” disky (bez
                      vání různých částí souborového systému      nadbytečných disků je náš RAID více
                      (např. /usr nebo /home) z nezávislých      náchylný k havárii než samostatné
                      zařízení. Tím ale nekončí možnosti využití    disky);
                      pevných disků v GNU/Linuxu. Již dlouho     • rychlost čtení a zápisu dat se zvy-
                      tento systém podporuje dva pokroči-       šuje, pokud použijeme stripping na
                      lé mechanismy ukládání dat: Softwa-       dva nebo více nezávislých fyzických
                      rový RAID a Logical Volume Manager.       zařízení;
                      S jejich použitím můžeme zvětšit výkon-    • spojení několika nezávislých zaříze-
                      nost disků, a také zvýšit bezpečnost ulo-    ní v jeden souborový systém může
                      žených dat. I když se Softwarový RAID      zvětšit pohodlí při administraci
                      a Logical Volume Manager (LVM) často       systému na určitých konfiguracích.
                      spojují s velkými servery vybavenými
                      desítkami disků, s úspěchem je můžeme     Pamatujme však na to, že RAID má jisté
                      použít také v domácích počítačích vyba-    hranice:
                      vených dvěma či třemi pevnými disky.
                      Navíc je LVM užitečný i při použití      • jednou vytvořené zařízení RAID
                      s jedním diskem.                 nemůže být rozděleno na oddíly, což

                      RAID a LVM
                      Historicky je starším zařízením softwaro-
                      vý RAID. Idea Redundant Arrays of Ine-
                      xpensive Disks není tak stará, protože
                      pochází z roku 1987. Tehdy byla vypra-
                      cována koncepce spojení mnoha levných
                      disků v jedno velké a rychlé zařízení. Aby
                      havárie jednoho z nich nezpůsobila ztrátu
                      dat na celé matrici, byl v koncepci použit
                      „nadbytečný” disk (anglicky redun-
                      dant) nezbytný pro rekonstrukci dat
                      v případě havárie. Tradiční RAID se
               DVD      vytváří hardwarově, nejčastěji spoje-
    Po spuštění Linux+ Live DVD
    je možno otestovat probíranou
                      ním SCSI disků, které jsou po připojení
            problematiku.    k počítači viditelné jako jedno zařízení.
                      GNU/Linux nám umožňuje vybudování
       Na DVD disku         RAID softwarovým spojením do pole
                                              Obrázek 1. V GNU/Linuxu můžeme disky
      Na DVD disku se nachází     a mohou to být zároveň zařízení SCSI,
                                              různého typu spojovat do jednoho zařízení
   programy popisované v článku.    IDE stejně jako SATA. Pro informace o
                                              RAID nebo LVM
                      různých typech RAID polí si přečtěte54  leden 1/2005
                            softwarový raid a logical volume manager           hardware
 občas způsobuje potřebu konfiguro-    • rozdělení (anglicky stripping) dat na
 vání několika RAID zároveň;         dvě nebo více nezávislých zařízení
                                             RAID a LVM při instalaci
• jednou vytvořený RAID nemůže být      pro zvětšení výkonu;            distribuce
 rozšířen o více disků.          • funkci zjednodušující pořizování bez-   Instalátory většiny moderních distribucích
                                             umožňují vytvoření zařízení RAID a LVM
                       pečnostních záloh (snapshot).
                                             již při instalaci GNU/Linuxu. Například
Díky RAID, co počítač vidí jako jedno
                                             v Aurox Linuxu postačí, pokud vybere-
blokové zařízení, může být ve skutečnosti  Vadou linuxového LVM je chybějící pod-    me volbu Ruční vytvoření oddílů, pomocí
kombinace několika oddílů na různých    pora “nadbytečných” disků, ale můžeme    programu Disk Druid budeme moci
pevných discích. Logical Volume Mana-    jej propojit se softwarovým RAID-1 pro    vytvořit RAID, LVM či dokonce LVM na
ger jde o mnoho dále. Jím zpřístupněné   dodatečnou bezpečnost.            RAID. V novějších verzích Mandrake-
blokové zařízení se může fyzicky                             linuxu musíme vybrat ruční rozdělení
nacházet na libovolném množství disků    Vytváříme softwarový             na oddíly a později se navíc ještě přep-
nebo oddílů ale je umožněno jejich     RAID                     nout do rozšířeného módu. Instalátor
zvětšování, zmenšování nebo přená-     Softwarový RAID můžeme založit na nej-    této distribuce má podobné možnosti,
šení. Funguje to tak, jakoby jedna tabul-  méně dvou libovolných oddílech. Aby to    ale vypadá to tak, že neumožňuje vytvo-
                                             ření LVM na RAID.
ka rozdělení obsahovala nejenom několik   celé mělo nějaký smysl, měly by se oddíly
                                               Pokud víme jak fungují zařízení RAID
disků, ale také umožňovala přidávání/    nacházet na samostatných discích. Vytvo-
                                             a LVM, jejich vytvoření s pomocí někte-
odstraňování, zvětšování/zmenšování od-   ření RAID na dvou oddílech jednoho      rého z těchto instalátorů by nemělo činit
dílů bez jakékoliv přestávky při fungo-   disku nezvětší bezpečnost dat ani nezry-   žádné problémy. Například abychom
vání systému – často také bez odpojení   chlí diskové operace. Do jednoho RAID    vytvořili RAID v Aurox Linuxu, klikne-
oddílů. Možné je také přidávání dalších   pole můžeme spojit oddíly z úplně odli-   me na RAID, vybereme první z disků
disků. Shrneme-li to, díky LVM dosta-    šných disků např. IDE, SCSI nebo SATA    a označíme Vytvořit oddíl softwarového
neme:                    ale zpravidla bude tento hybrid pracovat   RAID. Následně to stejné opakujeme
                      rychlostí nejpomalejšího z nich. Pokud    pro další disky. Nakonec ještě jednou
• celkovou svobodu v přidělování fyzic-   chceme spojit dva IDE disky, měly by     klikneme na RAID a vybereme Vytvořit
 kých disků nebo oddílů jako bloko-    se nacházet na různých IDE kanálech,     zařízení RAID. Pak budeme moci zadat
                                             jeho typ, bod připojení a systém soubo-
 vých zařízení v systému (např. zaříze-  pokud budou připojeny jedním kabelem,
                                             rů, který na něm bude vytvořen. LVM
 ní připojené jako /home se může      zpozorujeme výrazný pokles výkonu.
                                             vytváříme podobně – nejdříve vytvoříme
 skládat z jednoho IDE disku a polovi-     Softwarový RAID je realizován přímo   jeden nebo několik oddílů typu physical
 ny SCSI disku);              jádrem systému. Jádro musí obsaho-      volume LVM a později klikneme na LVM
• možnost jednoduchého zvětšování a     vat podporu pro RAID. Při konfiguraci    a vytvoříme příslušné logické svazky.
 zmenšování (pokud to systém soubo-    jádra, v části Multi-device support (RAID     Mé zkušenosti s tvořením RAID
 rů umožňuje) zařízení viděných ope-    and LVM), musíme označit RAID support    a LVM s těmito instalátory distribu-
 račním systémem a jejich přenášení    a požadované módy RAID pole (můžeme     cí nejsou dobré. Doporučuji instalaci na
 mezi disky (to zahrnuje také možnost   označit všechny). Nejlepší je zkompilo-   tradiční zařízení a teprve později vytvo-
 jednoduchého přidávání a odebírání    vat do jádra podporu RAID pole natrva-    ření RAID nebo LVM a následný přenos
 disků do systému);            lo. Nemusíme také sami kompilovat jádro   příslušných adresářů.


                                            a můžeme se spolehnout to dodávané
                                            s distribucí. Většina novějších distribucí
                                            najdeme moduly linear, raid0, raid5 atd.,
                                            nutné pro práci pole. Stačí použít příkaz
                                            cat /proc/mdstat a zjistíte, zda to vaše
                                            obsahuje podporu pro softwarový RAID.
                                            Pokud se zobrazí hlášení o chybějícím
                                            souboru, musíme si jádro nakonfigurovat
                                            a zkompilovat sami.
                                              Softwarový RAID je v jádře GNU/
                                            Linuxu již dlouhou dobu – je stan-
                                            dardně přítomna v jádrech série 2.4.x
                                            a 2.6.x, ale existují také možnost použití
                                            s jádry 2.2.x a dokonce i 2.0.x. Všechny
                                            zde popisované činnosti jsem prováděl
                                            na jádře 2.6.9, měli by vypadat identic-
                                            ky i ve starších verzích jádra zahrnujíc
                                            v to sérii 2.4.x.
                                              Mimo podpory v jádře systému
                                            budeme potřebovat ještě dva balíčky:
 Obrázek 2. Ovladače RAID a LVM najdeme v linuxovém jádře
                                            mdadm a raidtools (v Debianu – raid-                                                       www.lpmagazine.org    55
    hardware
   tools2). Ten první obsahuje nástro-     Při využití souborového systému ext3     při zápisu do pole (není možno jedno-
   je pro aktivování a zastavování RAID    vzrostl čas potřebný na vykonání této     značně říci, jaká hodnota zajistí nejlepší
   zařízení a druhý přidává základní      operace narostl na 32,8 sekundy.       výkon, ale zjednodušeně můžeme říci,
   nástroje pro tvorbu polí. Tyto balíčky                          že bude rovna block size našeho soubo-
   najdete ve všech populárních linuxo-    RAID-0                    rového systému). Dále vyjmenováváme
   vých distribucích.             Nejdříve vyzkoušíme RAID-0. Abychom      a číslujeme použité oddíly.
     Řekněme, že náš operační systém     jej vytvořili, musíme vytvořit soubor /etc/    Dalším krokem je změna identifikáto-
   je nainstalován na disku sda a na RAID   raidtab. Nejdříve do něj zapíšeme násle-   rů oddílů s užitím programu fdisk, na
   chceme využít IDE disky: hda a hdd.     dující řádky:                 kterých bude pole pracovat. Měli by být
   Na obou discích jsme vytvořili oddíl,                           typu fd, čili Linux raid auto. Bez tohoto
   přičemž na RAID mají být určeny       raiddev /dev/md0               úkonu bude pole pracovat, ale nebude
   hda2 a hdd2. Předtím než začneme      raid-level    0              automaticky detekováno jádrem systému.
   vlastní nastavování, můžeme si otesto-   nr-raid-disks  2                Když máme všechno hotovo, spu-
   vat rychlost těchto disků před tím, než   persistent-superblock 1            stíme příkaz mkraid /dev/md0. Samozřej-
   z nich uděláme pole. Jak dobře otesto-   chunk-size   4               mě, že jeho spuštěním přijdeme o všech-
   vat výkonnost disků s využitím pro-     device      /dev/hda2          na data, která jsme měli na oddílech vyj-
   gramu Bonnie++, popisuji v rámečku     raid-disk    0              menovaných v /etc/raidtab. Jako výsledek
   Jak testovat disky? Při návrhu systému,   device      /dev/hdd2          bychom měli obdržet něco takového:
   ve kterém hraje důležitou roli výkon-    raid-disk    1
   nost disků, je dobré se řídit doporuče-                          handling MD device /dev/md0
   ními programu Bonnie++ nebo podob-     Jak je vidět, soubor není komplikovaný.    analyzing super-block
   ného. V tomto článku, abych rychle a    První řádek popisuje, kterého zařízení se   disk 0: /dev/hda2, 14659312kB,
   názorně ukázal rozdíly mezi konfi-     tato konfigurace týká. Za md0 můžeme     raid superblock at 14659200kB
   guracemi RAID využiji program dd.      mít libovolné množství jiných zaříze-     disk 1: /dev/hdd2, 18922680kB,
   Například po vytvoření oddílu hda2     ní (samozřejmě by se měly nacházet na     raid superblock at 18922560kB
   souborového systému ext2, jeho připo-    jiných oddílech). Volbou raid-level nasta-
   jení na /mnt/test/ jsem spustil příkaz:   vujeme typ pole, v tomto případě RAID-0    Jak vidíme, mimo to, že se oddíly liší
   cd /mnt/test; dd if=/dev/zero of= vy-    čili stripe. V nr-raid-disk zadáváme kolik  velikostí, bylo pole vytvořeno. Teď si jej
   maz_ mne count=2000000. Jako výsledek    oddílů má fungovat v tomto zařízení; per-   můžeme prohlédnout pomocí příkazu
   jsem obdržel následující rychlost line-   sistent-superblock způsobí, že v superblo-  cat /proc/mdstat. Měli bychom spatřit
   árního zápisu jednoho velkého soubo-    cích zadaných později budou zapsány      například něco takového:
   ru:                     informace potřebné pro automatické roz-
                         poznání pole při spouštění jádra systému;   Personalities : [linear] [raid0]
   1024000000 bytes transferred        chunk-size nastavuje na jaké nejmenší     [raid1] [raid5] [raid6] [raid10]
   in 28,490542 seconds (35941752 bytes/sec)  jednotky v kilobajtech budou dělena data   md0 : active raid0 hdd2[1] hda2[0]
                                                   33581760 blocks 4k chunks
                                                unused devices: <none>


                                                Od této chvíle pracujeme se zařízením
                                                /dev/md0 jako s oddílem pevného disku.
                                                Můžeme např. použít příkazy:

                                                # mkfs.ext3 /dev/md0
                                                # mount /dev/md0 /mnt/test/
                                                # cd /mnt/test/
                                                # dd if=/dev/zero of=vymaz_mne count=2000000


                                                Na mém systému tento rychlý test zobrazil:

                                                1024000000 bytes transferred
                                                in 18,410448 seconds (55620591 bytes/sec)


                                                Vidíme skoro dvojnásobný nárůst
                                                rychlosti zápisu tohoto souboru (z 32,8
                                                na 18,4 sekundy). Podobné pole vytvořené
                                                v mém počítači na discích SATA si se
                                                zápisem poradilo za 14 sekund.
    Obrázek 3. Všechny potřebné informace pro vytvoření RAID a LVM můžeme nalézt
                                                  Tímto způsobem jsme získali zaříze-
    v angličtině v příslušných HOWTO
                                                ní, které by mělo fungovat značně rychle-56  leden 1/2005
                             softwarový raid a logical volume manager            hardware
ji než samostatný disk, jak při operacích  deaktivovat předchozí. Prvním krokem
čtení tak při zápisu. Můžeme jej připojit  je odpojení souborových systémů v poli    Integrace RAID/LVM se
v libovolném místě systému souborů, ve    (např. umount /var/www). Následně prove-   systémem
kterém se objevuje intenzivní používání   deme příkaz raidstop /dev/md0. Teprve     To, kam připojíme vzniklá zařízení, závisí
disků např. v /var/www. Stačí pouze patři-  teď můžeme změnit nastavení oddílů      na způsobu, jakým nám bylo pomáháno
                                              s konfigurací LVM nebo RAID, stejně
čný zápis do /etc/fstab a přenesení sta-   na discích a vytvořit nové pole. Pokud
                                              jako na specifikaci našeho systému.
rých dat na nové zařízení. Pokud chceme   tyto kroky neprovedeme ani konfigu-
                                              Mohou zrychlovat přístup k datům (pokud
použít pole v několika různých částech    race nového pole ani změny v nastave-     využíváme rozdělování přístupu na více
souborového systému, musíme přidat více   ní oddílů nebudou trvalé a navíc mohou    fyzických zařízení) tak i zlepšit správu
disků nebo již vlastněné disky rozdělit na  způsobit nenávratnou ztrátu dat.       místa na disku a zvětšit bezpečnost dat.
více oddílů, následně je definovat        Konfigurační soubor /etc/raidtab     Proto ho více využívejme v oblastech,
v /etc/raidtab další zařízení /dev/md1,   pro RAID-1 je identický s použitým pro    kde je vyžadována některá ze jmenova-
md2 atd., všechny inicializovat (mkraid),  RAID-0:                    ných oblastí. Prvními umístěními, které se
naformátovat a připojit.                                  nabízejí jsou /home a /var – zpravidla zde
  Pokud jsme správně nainstalova-     raiddev /dev/md0               jsme předpokládali moc nebo málo místa
li balíčky mdadmin a raidtools, měly by   raid-level    1
                                              na disku a také tam máme obecně nej-
                                              důležitější data. V případě, že naše nové
skripty odpovědné za zamykání systému    nr-raid-disks  2
                                              zařízení pracuje rychleji než obvyklé disky
zastavit pole (vykonat příkaz raidstop s   persistent-superblock 1
                                              (díky využití strip), můžeme se rozhod-
příslušnými parametry), než budou naše    chunk-size   4
                                              nout o přenesení na něj také adresáře
disky odpojeny. V mnoha distribucích     device      /dev/hda2          /tmp – existují aplikace, které jej intenzi-
bude také fungovat odeslání upozorňo-    raid-disk    0              vně využívají, nebo také /usr, což může
vacího e-mailu administrátorovi systému   device      /dev/hdd2          minimálně zrychlit spouštění programů na
o havárii některého z disků. Zmiňované    raid-disk    1              kancelářském počítači.
balíčky mají ještě několik dalších funkcí                            Abychom přenesli data z jednoho
– je dobré prohlédnout si jejich konfigu-  Následně provedeme příkaz mkraid  /dev/   zařízení na nové, můžeme jej jednodu-
rační soubory v adresářích /etc/default/ a  md0 a obdržíme výpis:             še připojit na dočasné umístění (např.
/etc/mdadm/.                                        /mnt/tmp) a použít příkaz, např. cp -ax
                                                         ,
                                              /var/* /mnt/tmp/ následně vyprázd-
                       handling MD device /dev/md0
                                              nit ukázkový adresář /var a zaktualizovat
RAID-1                    analyzing super-block
                                              /etc/fstab aby bylo toto zařízení připojo-
Řekněme, že jsme se rozhodli změnit     disk 0: /dev/hda2, 14659312kB,
                                              váno v tomto místě.
svou konfiguraci, vytvořením RAID-1     raid superblock at 14659200kB
místo RAID-0 – je nutno říci, že teprve   /dev/hda2 appears to be already
RAID-1 je skutečným RAID, protože      part of a raid array -- use -f to      Jak je vidět, systém odmítl vytvoření
v RAID-0 nejsou „nadbytečné” disky. Než   force the destruction of the old      nového pole na zařízeních, na kterých
začneme vytvářet nové zařízení, musíme    superblock mkraid: aborted.         jsme již dříve vytvořili RAID-0. Jsme si
                                             však jistí, že chceme úplně zrušit předcho-
                                             zí pole, proto zadáme příkaz: mkraid -R
                                             /dev/md0 a dostaneme např.:


                                             DESTROYING the contents of /dev/md0
                                             in 5 seconds, Ctrl-C if unsure!
                                             handling MD device /dev/md0
                                             analyzing super-block
                                             disk 0: /dev/hda2, 14659312kB,
                                             raid superblock at 14659200kB
                                             disk 1: /dev/hdd2, 18922680kB,
                                             raid superblock at 18922560kB


                                             Od této chvíle je zařízení /dev/md0
                                             připraveno k použití. Má kapacitu 14
                                             GB, čili stejně jako menší z použitých
                                             oddílů. Vytvoříme na něm souboro-
                                             vý systém a otestujeme, jak pracuje.
                                             Příkaz dd, použitý stejně jako v před-
                                             chozích příkladech potřeboval tento-
                                             krát více než 35 sekund na provede-
                                             ní svého úkolu. Vidíme, že RAID-1 při
                                             zápisu pracuje výrazně pomaleji než
 Obrázek 4. Ukázková konstrukce LVM
                                             samostatný pevný disk.                                                        www.lpmagazine.org    57
    hardware
                                                     Rychlý test s užitím příkazu dd
   Výpis 1. Ukázkový výpis generovaný vgdisplay
                                                   a zařízení /dev/zero, trval na mém
    --- Volume group ---                                     systému 20 sekund, proto RAID-5 pracu-
    VG Name          IDE_disky                             je rychleji než samostatný disk, ale samo-
    System ID                                           zřejmě pomaleji než RAID-0.
    Format           lvm2
    Metadata Areas       1                                 Záložní disky
    Metadata Sequence No    1                                 Pro zvětšení bezpečnosti pole RAID-1
    VG Access         read/write                             a RAID-5 (a také zde nepopisovaných
    VG Status         resizable                             RAID-6 a RAID-10) můžeme využít
    MAX LV           0                                 záložní disky (spare disk). Tento disk
    Cur LV           0                                 není normálně používán – žádná data
    Open LV          0                                 na něj nejsou zapisována ani z něj čtena.
    Max PV           0                                 Ve chvíli, kdy je jeden z disků poškozen,
    Cur PV           1                                 pole automaticky vytvoří jeho obsah na
    Act PV           1                                 prvním dostupném spare disk. Díky
    VG Size          37,27 GB                              tomu může být vypnutí systému s cílem
    PE Size          4,00 MB                              výměny poškozeného disku napláno-
    Total PE          9540                                váno na pozdější dobu – můžeme čekat
    Alloc PE / Size      0 / 0                               i do havárie dalšího disku a nepřijdeme
    Free   PE / Size     9540 / 37,27 GB                          o žádná data.
    VG UUID          OEEclx-9gIP-Oqyl-R1cH-9tkK-Mlm7-rWW4xi                 Pokud chceme do pole přidat zálo-
                                                   žní disk, stačí do /etc/raidtab dopsat např.
                                                   tento řádek:
     Daní za vyšší bezpečnost dat je zme-     raid superblock at 18922560kB
   nšení výkonnosti. Pokud na jednom        disk 2: /dev/sda3, 39070080kB,         device     /dev/sdd1
   z disků dojde k havárii, bude pole praco-    raid superblock at 39070016kB          spare-disk   0
   vat dále a v systémových log souborech se    disk 3: /dev/sdb9, 9775521kB,
   objeví informace o nutnosti jeho výměny.     raid superblock at 9775424kB          Vytváříme LVM
                                                   Logical Volume Manager sám o sobě není
   RAID-5                      Takto vytvořené zařízení má kapaci-       těžký ke zkonfigurování. To co mnoho
   Vytvoření RAID-5 není o moc složi-        tu cca 27 GB. Proč? Musíme vynásobit      uživatelů odrazuje je používaná termi-
   tější než RAID-0 a RAID-1. Ukázkový       kapacitu nejmenšího z použitých oddílů     nologie. Než přistoupíme k práci s ním,
   /etc/raidtab, který jsem vytvořil na svém    (9775521kB ~= 9GB) počtem disků a        musíme si osvojit několik základních ter-
   počítači, může vypadat takto:          odečíst velikost jednoho oddílu potřeb-     mínů, používaných v LVM – bez toho se
                           ného na zrcadlení, proto 9*4-9=27.       velmi rychle ztratíme.
   raiddev /dev/md0
   raid-level    5
   nr-raid-disks   4
   persistent-superblock 1
   chunk-size    4
   device      /dev/hda2
   raid-disk     0
   device      /dev/hdd2
   raid-disk     1
   device      /dev/sda3
   raid-disk     2
   device      /dev/sdb9
   raid-disk     3


   Zadaný příkaz mkraid  -R /dev/md0 ukázal:


   DESTROYING the contents of /dev/md0
   in 5 seconds, Ctrl-C if unsure!
   handling MD device /dev/md0
   analyzing super-block
   disk 0: /dev/hda2, 14659312kB,
   raid superblock at 14659200kB
                            Obrázek 5. Konfigurace našich zařízení vyžaduje určité příkazy pracující z příkazové řádky
   disk 1: /dev/hdd2, 18922680kB,
58  leden 1/2005
                              softwarový raid a logical volume manager               hardware
  LVM vytváří dodatečnou abstrakt-
ní vrstvu mezi zařízeními na ukládání      Úrovně RAID:
dat a souborovým systémem operačního      •  Lineární (linear mode). V tomto módu      součtu kapacit všech oddílů mínus
systému. Následně se mezi oddílem disku       jsou dva nebo více oddílů k sobě při-      kapacita jednoho oddílu. Pokud máme
a systémem souborů objevují některé ter-      dávány aby vytvořili jedno velké RAID      čtyři oddíly po 15 GB, získáme 45 GB
míny:                        zařízení. Pří zápisu na toto zařízení      místa. Pokud nejsou rozměry oddílů
                          data nejdříve zaplní celý první oddíl /     stejné, ve výpočtech se používá veli-
• physical volume (PV) – fyzický          (první disk), později druhý atd. Výsledná    kost nejmenšího z nich. Místo, které
 svazek, jednoduše se jedná o pevný        kapacita zařízení je rovna součtu veliko-    se odečítá je pro uschovávání kon-
 disk nebo častěji oddíl na pevném         stí všech použitých oddílů. Nezískáme      troly parity zařízení, díky čemuž
                          zvětšení rychlosti a havárie jednoho      je možno v případě havárie jedno-
 disku, může to být však i zařízení
                          disku způsobí ztrátu dat celého pole.      ho disku rekonstruování všech dat.
 softwarového RAIDu;
                        •  RAID-0 (stripe). Kapacita dvou nebo více    V případě souběžné havárie dvou
• volume group (VG) – skupina svazků,
                          zařízení je sčítána, ale data jsou zapi-    disků jsou data nenávratně ztracena.
 je to jeden nebo několik fyzických        sována současně na více zařízeních       Rychlost práce se blíží RAID-0, ale
 svazků (pracujeme s ní vždy i když        a stejně i načítána. Pokud máme tímto      při zápisu je o něco menší, protože
 máme jen jeden PV);                způsobem spojeny tři disky a nastavili     se počítá „parita“ dat (přesně je vyko-
• logical volume (LV) – logický svazek       jsme stripe size na 16 kB, spustí soubor    návána logická operace eXclusive OR
 (systém vidí LV jako blokové zaříze-       o velikosti 48 kB současný zápis na       na několika bitech ze všech disků).
 ní, proto když využíváme LVM,           všechny disky a na každý bude nahráno
                          pouze 16 kB dat. Jak je možno domyslet,   Navíc se ještě zřídka používá:
 vytváříme souborový systém (např.
 ext3) ne na oddíle, ale na LV; podob-       tato konfigurace zvětšuje mnohonásob-
                                                •  RAID-4 – stejný jako RAID-5, ale infor-
 ně, v systému připojujeme LV a ne         ně rychlost přenosu dat. Kapacita je
                                                  mace o paritě je zapisována výlučně na
                          rovna součtu disků, ale musí mít stejnou
 oddíl; na jedné skupině svazků                                  jedno zařízení, díky čemuž se stává
                          velikost. Pokud jsou různé, je na všech
 vytváříme jeden nebo více LV);                                  úzkým hrdlem. Mělo by být mnohem
                          discích používána kapacita pouze nej-
• physical extent (PE) a logical extent (LE)                            rychlejší než všechny ostatní.
                          menšího z nich. Havárie jednoho disku
 – fyzické rozšíření a logické rozšíření                            •  RAID-6 – podobný jako RAID-5,
                          způsobí ztrátu dat celého pole.
 (data na fyzických a logických svazcích                              s ještě jedním diskem na data o paritě,
                        •  RAID-1 (mirroring). Stejná data jsou
 jsou dělena na menší jednotky např.                                díky čemu může přečkat současnou
                          zapisována současně na dva a více
                                                  havárii dvou disků.
 po 4 MB; velikost PE a LE jsou stejné).      disků. Načítá se z libovolného z nich.
                                                •  RAID-2, RAID-3 – jsou podobné RAID-4,
                          Kapacita tohoto pole je rovna velikosti
                                                  ale nebyly přijaty a mělo smysl zabudo-
Pro fungování LVM potřebujeme v jádře        nejmenšího oddílu. Rychlost zápisu je
                                                  vávat jejich podporu do Linuxu.
podporu pro Device mapper. Při konfi-        o něco menší než zápis na samostatný
                                                •  RAID-10 – Je to RAID-0, ale jeho
guraci jádra ji nalezneme v oddíle Mul-       disk. V případě havárie jednoho disku
                                                  základním elementem nejsou oddíly
                          může systém pracovat dále, nenastává
tiple devices driver support. Z dostupných                             fyzických disků ale pole RAID-1. Proto
                          žádná ztráta dat.
voleb bychom měli zatrhnout přinejme-                                vyžaduje čtyři nebo více disků.
                        •  RAID-5. Vyžaduje tři a více oddílů.
nším Snapshot target a Mirror target – i      Velikost vzniklého zařízení se rovná
když jsou označeny jako experimentál-
ní, jsou již běžně používány (nejdříve
musíme vybrat Prompt for development      série 2.6.x, protože v sérii 2.4.x, se      gramů na nás může nabalit neočekávané
and/or incomplete code/drivers v části     nachází předchozí generace LVM, která      problémy, proto věnujte pozornost tomu,
Code maturity level options).         umožňuje o něco méně funkcí.           zda máte nainstalovaný správný a pouze
   Nejlepší je LVM zkompilovat natrva-      Mimo podpory v jádře potřebuje-       tento správný balíček. Mimo to musíme
lo do jádra, ale v některých distri-      me také sadu programů na vytváření a       doinstalovat všechny knihovny, na kte-
bucích jej najdeme v podobě modulu       správu LVM. Jsou obvykle v balíčku lvm2     rých je závislý (zvláště libdevmapper).
s názvem dm-mod. Pokud máme distri-      a ne v balíčku lvm nebo lvm01, který je
buční jádro, stačí pouze nahrát tento     určen pro spolupráci se staršími verze-     Výběr zařízení
modul. Měli bychom používat jádra       mi jádra. Používání špatné verze pro-      Při návrhu diskového pole jsme museli
                                                určit, na kterých oddílech kterých disků
                                                bude vytvořeno. LVM může použít něko-
                                                lik oddílů, stejně jako RAID, ale můžeme
                                                jej rovněž instalovat bezprostředně na
                                                disk, nerozdělený na oddíly (pokud jej
                                                chceme celý využít k tomuto účelu). Navíc
                                                můžeme zkonfigurovat LVM na zařízení /
                                                dev/md0 čili na libovolném typu softwa-
                                                rového RAID. Jak jsem uvedl již dříve,
                                                LVM, mimo svého mála možností, nespo-
                                                lupracuje s „nadbytečnými” disky, proto
 Obrázek 6. LVM nám pomáhá lépe zorganizovat místo na discích
                                                když zkonfigurujeme LVM na RAID-1,                                                           www.lpmagazine.org   59
    hardware
                         /dev/hdc4 /dev/sda5.   V jednom systému   svazků (VG), mohou mít libovolná jména,
                         můžeme vytvořit více VG (maximálně 99),    která si vymyslíme.
                         ale je samozřejmé, že žádné fyzické zaříze-    Rozeberme si ukázkový příkaz,
                         ní nemůže být ve dvou skupinách záro-     vytvářející LV: lvcreate -l3000 -ndomo-
                         veň. Při příležitosti vytváření VG můžeme                 .
                                                 vské_adresáře IDE_disky Tento příkaz
                         nastavit rozměr PE – dle HOWTO je výcho-    vytvořil LV se jménem „domovské_adre-
                         zí hodnota 32 MB, ale na mém počítači     sáře” a velikosti 3000 PE, čili na mém
                         použil vgcreate hodnotu 4 MB. Samot-      systému 12000 MB. Nový logický svazek
                         nou hodnotu můžeme zadat pomocí para-     byl vytvořen na základě skupiny svazků
    Obrázek 7. Výstup programu Bonnie++ po
                         metru -s, např. vgcreate -s 32 /dev/md0.    pojmenované „IDE_disky”. Jako výchozí
    konverzi do html
                         Zadaná hodnota (výchozí v megabajtech)     nastavení budou data zapisovaná na tomto
                         musí být mocninou čísla dvě.          svazku postupně zabírat dostupné místo
   dostaneme zařízení, které v sobě spoju-      Následný krok je aktivace svazku. Pro-  na příslušných fyzických zařízeních. Přístup
   je výhody jednoho i druhého – zvýšenou    vedeme ji příkazem vgchange --available    k tomuto svazku máme díky souboru
   bezpečnost dat a lepší přizpůsobivost    y IDE_disky Měl by odpovědět: 0 logical
                                .                 zařízení /dev/IDE_disky/domovské_adre-
   v konfiguraci systému.            volume(s) in volume group "IDE_disky"     sáře. Pokud vytváříme LVM na základě dvou
     V další části článku popíši, jak jed-  now active. Je důležité, že od této chvíle   nebo více nezávislých zařízeních, můžeme
   noduše vytvořit LVM na RAID-1 poli.     se budou skripty odpovědné za start      použít parametr    -i, abychom využi-
   Pokud chceme vytvořit LVM na samo-      a ukončování systému, které jsme nain-     li rozdělování diskových operací (stripe)
   statném disku či oddíle všechny kroky    stalovali společně s balíčkem lvm2, starat   na několik zařízení. Příkaz lvcreate -i2
   provádíme identicky pouze se zadáním     o náš svazek, čili aktivovat jej při startu  -l3000 -njméno_LV jméno_VG způsobí, že
   jiných názvů zařízení. Předpokládám,     a deaktivovat při ukončování systému.     data budou rozdělována na dvě zařízení.
   že jsme již vytvořili pole RAID-1, tak jak    Po aktivaci VG o něm můžeme získat    Pokud máme více zařízení, s úspěchem
   bylo popisováno dříve.            zajímavé informace s využitím příkazu     můžeme tento parametr zvětšit.
                                     .
                         vgdisplay IDE_disky Výsledek jeho čin-       Obecně, pokud využíváme LVM,
   Další kroky                 nosti jsem umístil do Výpisu 1. Vidíme,    nezajímá nás na které fyzické zařízení se
   První úkonem je označení všech zaříze-    že naše velikost PE je 4 MB (PE Size)     data dostanou z konkrétního logického
   ní, která se mají stát částí nějaké skupi-  a k dispozici máme 9540 PE. Chtěl bych     svazku. Máme přece několik zařízení,
   ny svazků (VG). V našem případě napíše-   upozornit na to, že v tomto příkladu LVM    spojených do jedné VG. Proto můžeme
   me příkaz: pvcreate /dev/md0. Pokud     vidí jen jedno fyzické zařízení (je to /dev/  k příkazu lvcreate přidat ještě jeden para-
   chcete nainstalovat LVM na samostatný    md0), i když fakticky máme dva disky.     metr, který nastaví, které fyzické zaříze-
   oddíl, např. /dev/hdb3, napište pvcreate     Blížíme se ke konci. Teď vytvoříme    ní systém použije, pokud začne plnit náš
   /dev/hdb3, pokud určíte pro LVM celý disk  logické svazky. Jak jsem již zmiňoval     svazek daty. Například lvcreate -l3000
   hdb – pvcreate /dev/hdb. V tomto posled-   dříve v jednom VG můžeme vytvo-        -njméno_LV jméno_VG /dev/sdh1 nastaví
   ním případě jsme nuceni nejdříve vyma-    řit mnoho logických svazků (v systému     první používané zařízení jako /dev/sdh1.
   zat tabulku oddílů, např. příkazem dd if=  jich může být maximálně 256). Logic-      Samozřejmě, že pokud na něm dojde
   /dev/zero of=/dev/hdb bs=1k count=1.     ké svazky (LV), podobně jako skupiny      místo, LVM začne používat i jiná zařízení.
   Po zadání příkazu pvcreate bychom měli
   vidět např. Physical volume "/dev/md0"
   successfully created. Tento příkaz opaku-
   jeme pro všechna zařízení, která mají být
   použita v nějaké VG. Způsobí zapsání spe-
   cifických dat do zaváděcí oblasti disku
   identifikující dané zařízení, díky čemu
   pokud např. zaměníme disky sda a sdb,
   bude LVM pracovat nadále bez překážek
   (netýká se to mého systému, ve kterém je
   LVM zbudováno na RAID-1).
     Druhým úkonem je vytvoření skupiny
   svazků. Každá skupina má své jméno, které
   si můžeme zvolit dle vlastního uvážení.
   V mém případě jsem vytvořil VG příkazem
   vgcreate IDE_disky /dev/md0, které odpo-
   vědělo výpisem Volume group "IDE_disky"
   successfully created. Mé skupině jsem dal
   jméno „IDE_disky”. Pokud se má náš
   svazek roztáhnout na více zařízení, musíme
   je v tomto příkaze vyjmenovat všech-
                          Obrázek 8. Zařízení RAID a LVM můžeme vytvářet již v průběhu instalace distribuce
   na např. vgcreate IDE_disky /dev/hda360  leden 1/2005
                               softwarový raid a logical volume manager               hardware
  Pokud chcete odstranit logický svazek,
zadejte příkaz lvremove /dev/IDE_disky/      Jak testovat disky?
                         Určitě mnoho uživatelů GNU/Linuxu zná      bonnie++ -s 1000k -n 128 -b. Pomocí
domovské_adresáře.   Nejdříve musíme
                         nástroj hdparm. S jeho pomocí můžeme      parametru -s 1000k jsme nastavili velikost
odpojit systém souborů, pokud jsme již
                         mj. zjistit rychlost lineárního přenosu dat z  souboru, který Bonnie++ vytvoří, aby mohl
nějaké stihli vytvořit a připojit, s využitím
                         disku. Je to velmi jednoduchý test umožňu-   zkontrolovat rychlosti lineárního zápisu
/dev/IDE_disky/domovské_adresáře.         jící porovnání disků – ve skutečnosti nám    a čtení. Volba -n 128 nastavuje, kolik
  Pro změnu názvu LV můžeme použit       říká nemnoho o tom, jak výkonné budou      tisíc malých souborů (s nulovou veliko-
příkaz lvrename. Užitečný je také program     naše disky a vůbec se nehodí na testování    stí) bude vytvořeno, aby se dala změřit
lvscan, který nám zobrazí informace        RAID nebo LVM.                 doba jejich vytváření, načítání a mazání.
o všech pracujících logických svazcích.        Neexistuje jeden univerzální měřič     Poslední parametr -b vypíná cachování
  Ve svém systému jsem si vytvořil ještě    rychlosti disků, protože každý počítačo-    zápisů a synchronizuje disk po každém
jeden svazek: lvcreate -l3000      -nsy-   vý systém je jiný – některé stále načíta-    z nich (fsync()), čímž se chová jako popu-
stémové_logy IDE_disky a následně jsem      jí soubory o velikosti několika gigabaj-    lární SQL nebo SMTP servery, které to
                         tů a jiné desítky tisíc souborů o velikosti   dělají podobně.
zapsal příkaz vgdisplay, který mi zobrazil
                         několika kilobajtů. V některých je stejně      Po několika nebo více minutách
mj. i počet volných PE:
                         důležitá rychlost načítání jako rychlost    testů vypíše program několik řádků – na
                         zápisu, v jiných nemá rychlost význam.     začátku budou dvě málo čitelné tabul-
Free  PE / Size    3540 / 13,83 GB
                         Některé programy načítají data lineárně     ky s výsledky a poslední řádek obsa-
                         a jiné stále prohledávají disk. Z toho     huje všechny výsledky oddělené čárka-
Abychom úplně zaplnili náš VG, vytvo-       důvodu musíme při měření výkonu disků      mi. Abychom získali pěknou a čitelnou
řením logického svazku, musíme zadat       brát v úvahu konkrétní systém.         tabulku, můžeme použít program bon_
parametr -l3540, protože právě tolik alo-       Nejpopulárnějším programem, který          .
                                                 csv2html Pomocí standardního výstupu
kačních bloků nám zůstalo. Je však dobré     nám dá mnoho informací o práci disku      načte poslední řádek výpisu z Bonnie++
ponechat si ještě trochu místa na snap-      je Bonnie++ (http://www.coker.com.au/      a tiskne html soubor na standardní
shot'y, o kterých napíši ještě v další části,   bonnie++/). Pokud jej nenajdete ve své     výstup. Můžeme ho použít takto: echo
                         distribuci, můžete si stáhnout zdrojové kódy  <poslední řádek bonie++> | bon_
proto zadám příkaz lvcreate -l3490 -
                         z domovské stánky a můžete je zkompi-      csv2html            .
                                                        > /tmp/dysk1.html Samo-
ndatabáze IDE_disky  .
                         lovat a nainstalovat tradičními příkazy:    zřejmě, že nejjednodušší pro nás
  V této chvíli je vše připraveno na for-
                         ./configure; make; make install Tento pro-
                                           .      bude dlouhý řádek s výsledky z pro-
mátování všech vytvořených zařízení.       gram testuje rychlost práce nejenom samot-   gramu Bonnie++ označit a vložit do
V mém systému by ukázkové příkazy         ného pevného disku ale i systému souborů.    tohoto příkazu pomocí myši.
vypadaly takto:                  Na testovaném disku musíme vytvořit nějaký      Hodnoty, které Bonnie++ vypíše,
                         oddíl, vytvořit na něm souborový systém     budou závislé nejenom na pevném
# mkfs.ext3 /dev/IDE_disky/databáze        a připojit do systému. Následně přejděte do   disku, ale rovněž na použitém systému
# mkfs.ext3 /dev/IDE_disky/domovské_  S     adresáře, kam je připojen testovaný disk    souborů (ext2/ext3), rychlostí proceso-
            adresáře         (např. cd /mnt/test) a spusťte program:     ru či zatížením systému atd.
# mkfs.ext3 /dev/IDE_disky/systémové_logy
                        zřejmě, že to není nejlepší nápad, pro-      S využitím příkazu vgdisplay zkontroluje-
LVM v akci                   tože naše předchozí zařízení se nachází na    me výsledek naší činnosti. Ukázka výpisu
V této chvíli se jistě mnoho čtenářů ptá,    RAID-1, a proto je zabezpečeno před        na mém počítači vypadá takto:
proč bylo vytvořeno LVM? Zatím nás dost     havárií jednoho z disků. Pokud do celé
dlouhý popis kroků dovedl do situace, kdy    skupiny svazků přidáme jedno fyzické        VG Size         74,52 GB
máme obvyklý systém. Je pravdou, že je     zařízení bez této ochrany, v případě jeho      PE Size         4,00 MB
zabezpečen před havárií jednoho pevného     havárie přijdeme o všechna data. V reál-      Total PE         19078
disku, ale to je zásluha výlučně RAID-1     ném světě bychom měli přidat nejméně        Alloc PE / Size     9540 / 37,27 GB
a ne LVM. Navíc se přístup k disku zpo-     jeden další disk a vytvořit na nich nej-      Free  PE / Size     9538 / 37,26 GB
malil (jednoduchý test s příkazem dd      dříve RAID-1. Pro potřeby ukázky v tom-
na LVM u mne pracuje o tři sekun-        to článku si však ukážeme jednoduchý       V této chvíli můžeme vytvořit úplně nový
dy déle než na samostatném RAID-1).       příklad s jedním oddílem.             svazek na 9538 volných PE, ale o to nám
A samozřejmě, že LVM nebyl vytvo-          Začneme inicializací oddílu:         zase až tak nejde, protože nám momentálně
řen proto, abychom mohli využít fantazii                             chybí místo na svazku připojeném v /báze.
v pojmenovávání zařízení. Podívejme se na    # pvcreate /dev/sda3               Po spuštění příkazu df -h aktuálně máme:
to, jak s jeho pomocí spravovat místo na    Physical volume "/dev/sda3"  S
disku a pohodlně provádět bezpečnostní             successfully created       /dev/mapper/IDE_disky-databáze
zálohu dat.                                            14G  13G  397M  98% /báze
                        Následně rozšíříme    skupinu   svazků
Přidáváme disk                 o nové zařízení:                 Abychom všech 9538 volných PE přidali
Předpokládejme, že nám chybí místo na                               tomuto svazku, zadáme příkaz:
zařízení /dev/IDE_disky/databáze. Do sys-    # vgextend IDE_disky /dev/sda3
tému jsme přidali nový disk a můžeme      Volume group "IDE_disky"  S           # lvextend -l +9538   /dev/IDE_disky/ S
z něj použít jeden oddíl – /dev/sda3. Samo-           successfully extended                   databáze
                                                             www.lpmagazine.org  61
      hardware
   Tímto způsobem jsme zvětšili logický      noduché zmenšování. Problém se objevu-   Pokud používáme systém souborů xfs
   svazek, o čemž se můžeme přesvědčit      je při zmenšování souborových systémů,   musí být příkaz o něco delší:
   příkazem lvscan. Nyní musíme zvětšit      protože pokud vím tak pouze ext2/ext3
   souborový systém, aby zabral místo na     a reiserfs tuto operaci umožňují. Ukázko-                    S
                                                # xfs_freeze -f /home; lvcreate -L200M
   celém LV. Existují speciální záplaty na    vý příklad by mohl vypadat takto:                        S
                                                   -s -n nase_zaloha /dev/IDE_disky/
   jádro, které umožňují provedení této ope-                            domovské_adresáře
   race bez odpojení souborového systému,     # umount /home
   ale my si na chvíli proveďme umount      # resize2fs /dev/IDE_disky/S        V této chvíli můžeme připojit (jen ke
   /báze/ a zadejme příkaz resize2fs -p           domovské_adresáře 524288     čtení) logický svazek se jménem „nase_
   /dev/IDE_disky/databáze. Program nás      # lvreduce -L-1G         S
                                    /dev/IDE_disky/     zaloha”, který obsahuje kopii svazku „do-
   může požádat o kontrolu souborového            domovské_adresáře        movské_adresáře”:
   systému před jeho změnou velikosti,      # mount /home
   proto v tomto případě napište: e2fsck -f                          # mount /dev/IDE_disky/nase_zaloha S
   /dev/IDE_disky/databáze a znovu zopa-     V tomto případě jsme jako parametr pro-                 /mnt/backup/
   kujte příkaz resize2fs. Nyní už zbývá jen   gramu resize2fs museli zadat novou veli-
   připojit znovu LV a podívat se, co zobrazí   kost souborového systému.          Po skončení provádění záložní kopie
   df -h. Já jsem dostal:               LVM obsahuje také nástroje na pře-   zadáme příkaz : lvremove -f /dev/IDE_
                          souvání skupiny svazků (VG) na jiné     disky/nase_zaloha. Musíme však dávat
   /dev/mapper/IDE_disky-databáze         počítače, když nemůžeme provést obvy-    pozor na to, aby do této chvíle veškeré
   51G  13G  36G  27% /báze          klé přeložení disků. Musíme, po odpoje-   změny na svazku nepřekročily velikost
                          ní souborového systému a deaktivaci VG   snapshotu – v tomto příkladě 200 MB. Po
   Operace trvala velmi krátce a skonči-     (vgchange --activate n jméno_VG), spu-   naplnění se stává neužitečným a stejně je
   la úspěchem. Bez LVM by byla nutná       stit příkaz vgexport jméno_VG a násled-   zapotřebí se chovat k datům z něj zkopíro-
   úprava tabulky oddílů na přinejmenším     ně po přeložení disku do nového počíta-   vaným.
   jednom disku a následně krkolomné pře-     če – vgimport jméno_VG.
   nášení dat. Všechno tohle by způsobilo                           Shrnutí
   o mnoho delší přestávku ve fungování      Snapshot                  Využití RAID a LVM může velmi ule-
   systému.                    Provádění bezpečnostní zálohy trvá dosti  hčit práci správci a zvětšit bezpečnost a
     Zvětšování souborového systému je     dlouho a ne každý si může dovolit úplné   výkonnost systému. Toto řešení někdy
   možné nejenom na ext2/ext3. Pokud       zastavení systému na tuto dobu. tehdy    způsobí, že některé obvykle jednoduché
   používáme reiserfs, můžeme analogicky     jsou největším problémem soubory, které   činnosti (např. přenášení disku do jiného
                   .
   využít příkaz resize_reiserfs -f V pří-    byly v době provádění zálohy změněny.    počítače) se stávají velmi komplikova-
   padě xfs máme program xfs_growfs, ale     LVM nám zpřístupňuje speciální mecha-    nými a ve chvíli, kdy již dojde k havárii
   jistý rozdíl je v tom že systém souborů    nismus, který nám umožní tento pro-     některého disku je získání dat z něj těžší.
   musíme nechat připojený a jako para-      blém obejít.                Je nutné se vybavit patřičnými nástro-
   metr tohoto programu zadat přípojný bod      Můžeme vytvořit snapshot aktuál-    ji pro obnovu systému, které si budou
   (např. xfs_growfs /báze).           ního stavu některého z našich logických   umět poradit se souborovými systémy
                          svazků. Snapshot je pro správce systému   na těchto zařízeních, např. minidistribu-
   Jiné manipulace s disky            dalším logickým svazkem, obsahujícím    ce (R)ecovery (I)s (P)ossible Linux. Jinými
   V případě, že chceme ze systému odstra-    kopie některého LV. Tato kopie se nemění  slovy, pokud vyřešíte jisté problémy,
   nit jeden disk (např. hdb) a máme na ostat-  i když se na originále provádí opera-    často se objeví celá řada nových.
   ních discích tolik místa, že se na ně vejdou  ce zápisu. Samozřejmě, že při vytváře-
   všechna data, může použít příkaz: pvmove    ní snapshotu nejsou data v něm obsa-
   /dev/hdb. Nyní byla všechna data z hdb     žená fyzicky kopírována na nový logic-
   přenesena na zbylé disky v rámci stejné    ký svazek. Na daném VG potřebujeme      Na Internetu:
   skupiny svazků (VG). Následné vgredu-     trochu místa, aby bylo kam zapsat infor-
                                                 •  LVM HOWTO:
   ce jméno_VG /dev/hdb způsobí, že disk již   mace o souborech, které se změnily od       http://www.tldp.org/HOWTO/
   není členem VG se jménem jméno_VG.       doby vytvoření stavu logického svazku.      LVM-HOWTO/
     Když jsme do systému přidali nový disk  Pokud máme adresář /home ve kterém se    •  Softwarový RAID HOWTO:
   (např. sdf ), na který chceme přenést data   nachází 20 GB dat, pak víme, že vytvoření     http://www.tldp.org/HOWTO/
   ze starého (např. hdb), zadáme příkazy:    bezpečnostní zálohy bude trvat 10 minut.     Software-RAID-HOWTO.html
                          Předpokládejme, že uživatelé v průběhu    •  Záchranná distribuce, mj. pro RAID
   # pvcreate /dev/sdf              těchto 10 minut na oddíle s /home vytvoří     a LVM:
   # vgextend dev /dev/sdf            nebo změní ne více než 200 MB dat. Tolik     http://www.tux.org/pub/people/
   # pvmove /dev/hdb /dev/sdf           místa proto musíme mít na dané skupině      kent-robotti/looplinux/rip/
                                                 •  Domovská stránka distribuce (R)eco-
   # vgreduce dev /dev/hdb            svazků. Snapshot vytvoříme příkazem:
                                                   very (I)s (P)ossible Linux:
                                                   http://www.tux.org/pub/people/
   Před nějakou chvílí jsme zvětšovali logický  # lvcreate -L200M -s -n nase_zaloha S      kent-robotti/looplinux/rip/
   svazek. Samozřejmě je možné i stejně jed-        /dev/IDE_disky/domovské_adresáře
62  leden 1/2005

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Stats:
views:35
posted:10/1/2011
language:Polish
pages:9