nomeclator 07

Document Sample
nomeclator 07 Powered By Docstoc
					           NOMENCLATOR COMIB 2007
ESP.  ACTE  TIPUS  GRUP   CIEP          Al·legologia
 03  1851  AT    03   93.94  AEROSOLTERÀPIA. AEROSOLS (SESSIÓ)

 03  0008  PD    10   89.38  ESPIROMETRIA FORÇADA. CORBES FLUX-VOLUM
 03  0007  PD    08   89.37  ESPIROMETRIA SIMPLE
 03  0009  PD    14   86.19  FOTOPATCH TEST
                    IMMUNOTERÀPIA PARENTERAL AMB ESTRACTES
 03  0021  PD    10   99.12  D'HIMENÒPTERS
                    IMMUNOTERÀPIA PARENTERAL CONTROL AMB
 03  2728  PD    09   99.12  ALTRES ESTRACTES

 03  0010  PD    09   86.19  PROVES AL·LÉRGIQUES EN PRICK (PRICK TEST)

 03  2729  PD    09   86.19  PROVES AL·LÉRGIQUES EN INTRADERMORREACCIÓ
                    PROVES DE BRONCODILATACIÓ (BASAL I POST
 03  0011  PD    12   89.38  BRONCODILATACIÓ)
                    PROVES DE PROVOCACIÓ ALT RISC (ESTUDI DE
 03  4003  PD    17       VERINS D'INSECTES)
 03  0012  PD    13   86.19  PROVES EPICUTÀNEES (PATCH TEST)
 03  0014  PD    08   89.12  RINOMANOMETRIA
                    TEST DE PROVOCACIÓ BRONQUIAL ESPECÍFICA
 03  0015  PD    14   89.38  (BASAL I POST RESPOSTA)
                    TEST D'HIPERACTIVITAT/ PROVOCACIÓ
                    BRONQUIAL NO ESPECÍFICADA (BASAL I AMB
 03  0016  PD    12   89.38  METACOLINA, HISTAMINA O ESFORÇ)
                    TEST DE PROVOCACIÓ CONTROLADA D'ALT RISC
 03  0018  PD    17   99.99  AMB MEDICAMENTS
                    TEST DE PROVOCACIÓ D'ALT RISC AMB
 03  0017  PD    17   99.99  MEDICAMENTS ALS ALIMENTS
                    TEST DE PROVOCACIÓ NASAL AMB UTILLATGE.
 03  0019  PD    14   99.99  RINOMANOMETRIA

 03  2730  PD    13   99.99  TEST DE PROVOCACIÓ NASAL SENSE UTILLATGE
 03  0020  PD    13   99.99  TEST DE PROVOCACIÓ OCULAR

                    VENTILOTERÀPIA I AEROSOLS AMB APARELLS DE
 03  0022   PD   03  93.90,93.91 PPII O AEROSOLS ULTRASÓNICS (PER SESSIÓ)
ESP.  ACTE  TIPUS  GRUP   CIEP        Anàlisis Clíniques

 04  2765  PD    10       ANTICOSSOS ANTI CHLAMYDIA TRACHOMATIS IGM
                    ANTICOSSOS ANTI LEGIONEL·LA PNEUMOPHILA
 04  2784  PD    11       IGM
 04  0135  PD    08       ANTICOSSOS ANTI MÚSCUL ESTRIAT (AMES)
 04  0436  PD    08       ESTRIOL LLIURE

 04  0070  PD    02       TEMPS D'HEMORRÀGIA, TEMPS DE SANGRIA DUKE
                    CAPACITAT TOTAL DE FERRO (TIBC), ÍNDEX DE
 04  0028  PD    06       SATURACIÓ DE LA TRANSFERRINA
 04  0390  PD    08       17-BETAESTRADIOL
 04  2731  PD    08       17-BETAESTRADIOL, INDUCCIÓ OVULACIÓ
 04  0391  PD    11       17-CETOSTEROIDE FRACCIONATS
 04  0395  PD    07       17-CETOSTEROIDE TOTALS
 04  0393  PD    07       17-HIDROXICORTICOIDE
 04  2548  PD    12       17-HIDROXIPREGNENOLONA
 04  0392  PD    11       17-HODROXICORTICOIDE FRACCIONATS
 04  2874  PD    12       2,5-HEXANODIONA EN ORINA
04  2902  PD  12  3-METIL HISTIDINA EN SÈRUM
04  2549  PD  12  5-AMINOLEVULINAT DESHIDRATASA
04  2732  PD  13  5-NUCLEOTIDASA EN MOLL ÒSSI
04  0239  PD  12  5-NUCLEOTIDASA SÈRUM
04  0080  PD  08  ACETAMINOFÉ (PARACETAMOL)

04  2733  PD  12  ACETIL COLINESTERASA EN LÍQUID AMNIÒTIC
04  0036  PD  12  ACETIL COLINESTERASA ERITROCITÀRIA
04  2298  PD  01  ACETONA QUALITATIVA ORINA
04  2550  PD  04  ACETONA SANG
04  0396  PD  08  ÀCID 5-HIDROXI-INDOLACÈTIC (5-HIAA)
04  2299  PD  08  ÀCID ACETIL-ACÈTIC
04  0081  PD  08  ÀCID ASCÒRBIC (VITAMINA C)
04  0082  PD  08  ÀCID CÍTRIC
04  0083  PD  08  ÀCID DELTA-AMINOLEVULÍNIC (ALA)
04  2735  PD  08  ÀCID DIPROPILACÈTIC (DEPAMIDE)
04  2552  PD  08  ÀCID FENIGLIOXÍLIC
04  2553  PD  08  ÀCID FENILPIRÚVIC
04  2554  PD  12  ÀCID FITÀNIC
04  0023  PD  08  ÀCID FÒLIC
04  2736  PD  09  ÀCID FÒLIC ERITROCITARI
04  2555  PD  08  ÀCID FÓRMIC
04  0094  PD  06  ÀCID GRAS LLIURE (NEFA)
04  2556  PD  08  ÀCID HIALURÒNIC
04  0397  PD  08  ÀCID HIPÚRIC (METABOLIT DE TOLUÉ)
04  0084  PD  08  ÀCID HOMOGENTÍSIC (ALCAPTONURIA)
04  0398  PD  08  ÀCID HOMOVALÍNIC (HVA)
04  0085  PD  06  ÀCID LÀCTIC (LACTAT)
04  2737  PD  08  ÀCID LISÈRGIC METABOLITS
04  2557  PD  08  ÀCID MANDÉLIC
04  2558  PD  08  ÀCID METIL-HIPÚRIC
04  0086  PD  08  ÀCID OXÀLIC
04  0087  PD  07  ÀCID PIRÚVIC

04  0088  PD  08  ÀCID SALICÍLIC (ACETIL SALICÍLIC, SALICILAT)
04  2559  PD  08  ÀCID SIÀLIC
           ÀCID TRICLOROACÉTIC (METABOLIT DEL
04  0089  PD  07  TRICLORACETILÉ)
04  0090  PD  02  ÀCID ÚRIC
04  0091  PD  09  ÀCID VALPROIC LLIURE (DEPAKINE LLIURE)

04  0092  PD  08  ÀCID VALPRÒIC (VALPROAT SÓDIC, DEPAKINE)
04  0399  PD  08  ÀCID VANILMENDÈLIC (VMA)
04  2551  PD  05  ACIDESA TITULABLE
04  0093  PD  01  ÀCIDS BILIARS
04  2738  PD  20  ÀCIDS ORGÀNICS EN ORINA
04  2739  PD  20  ÀCIDS ORGÀNICS EN SÈRUM
           ACLARIMENT RENAL (ACLARIMENT D'UREA,
04  0095  PD  05  CREATININA, ETC) C/U
04  0400  PD  13  ACTH (HORMONA ADRENOCORTICOTROPA)

04  2740  PD  13  ACTIVADOR TISULAR DEL PLASMINOGÉ (TPA)

04  2741  PD  09  ACTIVITAT C1-ESTERASA INHIBIDOR EN PLASMA
04  0096  PD  09  ADENOSIN DESAMINASA (ADA)
04  2742  PD  12  ADENOSIN TRIFOSFAT (ATP) EN SEMEM
04  2743  PD  20  ADENOVIRUS (CULTIU CEL.LULAR)
04  0495  PD  08  ADH (HORMONA ANTIDIURÈTICA, VASOPRESINA)
04  2301  PD  06  AGLUTININES ANTI A (NATURALS, IMMUNES)
04  2302  PD  06  AGLUTININES ANTI B (NATURALS, IMMUNES)
04  0025  PD  06  AGLUTININES ANTI RH (COOMBS INDIRECTE)

04  0026  PD  08  AGREGACIÓ PLAQUETÀRIA, PRIMER INDUCTOR

04  2744  PD  08  AGREGACIÓ PLAQUETÀRIA, RESTA D'INDUCTORS
04  2560  PD  01  ALBÚMINA QUALITATIVA
04  0097  PD  02  ALBÚMINA QUANTITATIVA
04  0098  PD  08  ALCOHOL (ETANOL)
04  2561  PD  08  ALCOHOL METÍLIC (METANOL)
04  0099  PD  06  ALDOLASA
04  0401  PD  11  ALDOSTERONA
04  0100  PD  06  ALFA-1-ANTITRIPSINA
04  2745  PD  06  ALFA-1-ANTITRIPSINA EN FEMTES
04  0190  PD  13  ALFA-1-ANTITRIPSINA FENOTIP
           ALFA-1-GLICOPROTEÏNA ÀCIDA EN SÈRUM
04  0101  PD  06  (OROSUMUCOIDE)
04  2746  PD  09  ALFA-2-ANTIPLASMINA
04  0102  PD  06  ALFA-2-MACROGLOBULINA

04  0498  PD  08  ALFA-FETOPROTEÏNA (AFP) EN LÍQUID AMNIÒTIC
04  0402  PD  08  ALFA-FETOPROTEÏNA (AFP) SÈRUM
           ALFA-HODROXIBUTIRAT DESHIDROGENASA (ALFA-
04  0103  PD  12  HBDH)
04  2747  PD  08  ALPRAZOLAM SÈRUM
04  0104  PD  08  ALUMINI
04  0403  PD  12  AM CÍCLIC
04  0105  PD  08  AMIKACINA
04  0106  PD  06  AMILASA
04  0108  PD  12  AMINOÀCIDS FRACCIONATS
04  2562  PD  08  AMINOFENOL (PARA-AMINOFENOL)
04  2748  PD  08  AMIODARONA SÈRUM
04  0109  PD  09  AMITRIPTILINA, NORTRIPTILINA
04  2812  PD  12  AMNIÒTIC (GONADOTROPINA CORIÒNICA)
04  0110  PD  08  AMONÍAC
04  2563  PD  08  AMOXAPINA
04  0405  PD  10  ANDROSTANDIOL GLUCURÓNID
04  0406  PD  08  ANDROSTENDIONA (DELTA-4)
04  2749  PD  08  ANFETAMINES
           ANGIOTENSINA (ENZIM CONVERTIDOR
04  0112  PD  12  D'ANGIOTENSINA, ECA)

04  0372  PD  09  ANTIBIOGRAMA ESPECIAL (ANAERÓBIS, FONGS)
04  0370  PD  08  ANTIBIOGRAMA GENERAL
04  2751  PD  09  ANTIBIOGRAMA MYCOBACTERIES
04  0311  PD  10  ANTIC ANTI CHLAMYDIA TRCHOMATIS IGG
04  0127  PD  15  ANTIC ANTI HISTONES

04  2566  PD  12  ANTICOSSOS  ANTI  ACETIL-COLINA (RECEPTORS)
04  2564  PD  13  ANTICOSSOS  ANTI  ACTINA
04  0299  PD  13  ANTICOSSOS  ANTI  ADENOVIRUS IGG
04  2755  PD  13  ANTICOSSOS  ANTI  ADENOVIRUS IGM

04  2756  PD  09  ANTICOSSOS ANTI ALFA-LACTOALBÚMINA, IGE
04  2757  PD  09  ANTICOSSOS ANTI  ALFA-LACTOALBÚMINA, IGG
04  2567  PD  12  ANTICOSSOS ANTI  ASCARIS
04  2568  PD  08  ANTICOSSOS ANTI  ASPERGILLUS FUMIGATUS
           ANTICOSSOS ANTI  BARTONEL·LA HENSELAE IGG,
04  2758  PD  13  IGM (CADA UN)

04  2759  PD  09  ANTICOSSOS ANTI BETA-LACTOGLOBULINA, IGE

04  2760  PD  09  ANTICOSSOS ANTI BETA-LACTOGLOBULINA, IGG
04  2309  PD  12  ANTICOSSOS ANTI BLASTOMYCES

04  0300  PD  10  ANTICOSSOS ANTI BORDETELLA PERTUSSIS IGG

04  0301  PD  10  ANTICOSSOS ANTI BORDETEL·LA PERTUSSIS IGM

04  0302  PD  10  ANTICOSSOS ANTI BORRELIA BURGDOFERI IGG

04  0303  PD  10  ANTICOSSOS ANTI BORRELIA BURGDOFERI IGM
04  0304  PD  10  ANTICOSSOS ANTI BRUCEL·LA IGG
04  0305  PD  10  ANTICOSSOS ANTI BRUCEL·LA IGM
04  2569  PD  12  ANTICOSSOS ANTI CANDIDA ALBICANS
04  0113  PD  09  ANTICOSSOS ANTI CÀPSULES SUPRARENALS
04  0114  PD  11  ANTICOSSOS ANTI CARDIOLIPINA (ACA) IGG
04  2761  PD  09  ANTICOSSOS ANTI CARDIOLIPINA (ACA) IGM
04  2762  PD  09  ANTICOSSOS ANTI CASEINA IGE
04  2763  PD  08  ANTICOSSOS ANTI CASEINA IGG
           ANTICOSSOS ANTI CÈL·LULES PARIETALS
04  0115  PD  11  (MUCOSA GÀSTRICA)
04  0116  PD  11  ANTICOSSOS ANTI CENTRÒMER

04  2570  PD  11  ANTICOSSOS ANTI CHLAMYDIA PNEUMONIAE IGG

04  2571  PD  11  ANTICOSSOS ANTI CHLAMYDIA PNEUMONIAE IGM

04  0310  PD  10  ANTICOSSOS ANTI CHLAMYDIA PSITTACI IGG

04  2764  PD  10  ANTICOSSOS ANTI CHLAMYIDIA PSITTACI IGM

04  2313  PD  12  ANTICOSSOS ANTI CISTICERCOS (CISTICERCOSIS)
04  0306  PD  08  ANTICOSSOS ANTI CITOMEGALOVIRUS IGG
04  2766  PD  08  ANTICOSSOS ANTI CITOMEGALOVIRUS IGM
           ANTICOSSOS ANTI CITOPLASMA DE NEUTRÒFILS
04  0117  PD  09  (ANCA)
04  0307  PD  12  ANTICOSSOS ANTI COXACKIE A
04  0308  PD  12  ANTICOSSOS ANTI COXACKIE B
           ANTICOSSOS ANTI COXIELLA BURNETTI (FEBRE Q)
04  0309  PD  09  IGG
           ANTICOSSOS ANTI COXIELLA BURNETTI (FEBRE Q)
04  2767  PD  08  IGM
04  0118  PD  08  ANTICOSSOS ANTI DNA
04  0121  PD  09  ANTICOSSOS ANTI DNP (CÈL·LULES LE)
           ANTICOSSOS ANTI DNSA B,
04  0120  PD  13  ANTIESTREPTODORNASA B
           ANTICOSSOS ANTI ECHINOCOCCUS GRANULOSIS
04  0312  PD  08  (HIDATIDOSI)
04  2572  PD  13  ANTICOSSOS ANTI ECHOVIRUS IGG
04  2573  PD  13  ANTICOSSOS ANTI ECHOVIRUS IGM
           ANTICOSSOS ANTI ENA (RNP, SM, SS-A, SS-B, SCL-
04  0122  PD  11  70, PM-1, JO-1)
04  0313  PD  13  ANTICOSSOS ANTI ENDOMISI IGG
04  2768  PD  08  ANTICOSSOS ANTI ENDOMISI IGM
           ANTICOSSOS ANTI ENTAMOEBA HISTOLYTICA
04  0314  PD  09  (AMEBIASI)
           ANTICOSSOS ANTI EPIDERMIS (ANTI SUBSTÀNCIA
04  2308  PD  09  INTERCEL.LULAR)
           ANTICOSSOS ANTI EPIDERMIS (ANTI SUBSTÀNCIA
04  0123  PD  08  MEMBRANA BASAL EPIDÈRMICA)
04  0315  PD  09  ANTICOSSOS ANTI EPSTEIN BARR IGG
04  0316  PD  09  ANTICOSSOS ANTI EPSTEIN BARR IGM
04  0142  PD  11  ANTICOSSOS ANTI ESCLERODERMA (SCL-70)
04  0124  PD  10  ANTICOSSOS ANTI ESPERMA
04  2318  PD  13  ANTICOSSOS ANTI ESTAFILOCOC
04  0125  PD  10  ANTICOSSOS ANTI FACTOR INTRÍNSEC
           ANTICOSSOS ANTI FASCIOLA HEPÀTICA
04  2320  PD  13  (DISTOMATOSI)
04  2574  PD  13  ANTICOSSOS ANTI FILARIA
           ANTICOSSOS ANTI GAD (DECARBOXILASA DE
04  2769  PD  13  L'ÀCID GLUTÀMIC)
04  2770  PD  13  ANTICOSSOS ANTI GAD/64K
04  2771  PD  13  ANTICOSSOS ANTI GANGLIÒSIDS GM1, IGM
           ANTICOSSOS ANTI GIARDIA LAMBLIA (GIARDIASI)
04  2306  PD  10  IGG
           ANTICOSSOS ANTI GIARDIA LAMBLIA (GIARDIASI)
04  2772  PD  10  IGM

04  2773  PD  09  ANTICOSSOS ANTI   GLÀNDULES PARATIROIDE
04  2775  PD  10  ANTICOSSOS ANTI   GLIADINA IGA
04  0126  PD  10  ANTICOSSOS ANTI   GLIADINA IGG
04  2776  PD  10  ANTICOSSOS ANTI   GLIADINA IGM
04  2774  PD  09  ANTICOSSOS ANTI   GLÀNDULES SALIVARS
           ANTICOSSOS ANTI   GONOCOC (NEISSERIA
04  2575  PD  13  GONORRHOEAE)
04  2307  PD  13  ANTICOSSOS ANTI   GRANULOCÍTICS

04  0322  PD  12  ANTICOSSOS ANTI HELICOBACTER PYLORI, IGG

04  2777  PD  12  ANTICOSSOS  ANTI HELICOBACTER PYLORI, IGM
04  0323  PD  08  ANTICOSSOS  ANTI HEPATITIS A IGG
04  0324  PD  08  ANTICOSSOS  ANTI HEPATITIS A IGM
           ANTICOSSOS  ANTI HEPATITIS B - ANTÍGEN DE
04  0325  PD  08  SUPERFÍCIES  (HBE-AC)
           ANTICOSSOS  ANTI HEPATITIS B - ANTÍGEN DE
04  0329  PD  08  SUPERFÍCIES  (HBS-AC)
           ANTICOSSOS  ANTI HEPATITIS B - CORE, IGM (HBC -
04  0327  PD  08  AC, IGM)
           ANTICOSSOS  ANTI HEPATITIS B - CORE, TOTALS
04  0326  PD  08  (HBC-AC)
04  0331  PD  10  ANTICOSSOS  ANTI  HEPATITIS C TOTALS
04  2780  PD  10  ANTICOSSOS  ANTI  HEPATITIS C, IGM
04  0328  PD  11  ANTICOSSOS  ANTI  HEPATITIS DELTA, IGG
04  2779  PD  11  ANTICOSSOS  ANTI  HEPATITIS DELTA, IGM
04  2781  PD  11  ANTICOSSOS  ANTI  HEPATITIS E IGG
04  0332  PD  08  ANTICOSSOS  ANTI  HERPES SIMPLEX I IGG
04  0333  PD  09  ANTICOSSOS  ANTI  HERPES SIMPLEX I IGM
04  2782  PD  08  ANTICOSSOS  ANTI  HERPES SIMPLEX II IGG
04  2783  PD  09  ANTICOSSOS  ANTI  HERPES SIMPLEX II IGM

04  2871  PD  11  ANTICOSSOS ANTI HERPES VIRUS TIPUS 6, IGG
04  2872  PD  11  ANTICOSSOS ANTI  HERPES VIRUS TIPUS 6, IGM
04  2576  PD  08  ANTICOSSOS ANTI  HIALURONIDASA
           ANTICOSSOS ANTI  HISTOPLASMA CAPSULATUM
04  2329  PD  10  (HISTOPLASMOSI)
           ANTICOSSOS ANTI  HTLV-1 (VIRUS LIMFOTRÒPIC
04  2577  PD  12  T)
04  0318  PD  10  ANTICOSSOS ANTI  INFLUENZA A (IGG)
04  0319  PD  10  ANTICOSSOS ANTI  INFLUENZA A (IGM)
04  0320  PD  10  ANTICOSSOS ANTI  INFLUENZA B (IGG)
04  0321  PD  10  ANTICOSSOS ANTI  INFLUENZA B (IGM)
04  0128  PD  10  ANTICOSSOS ANTI  INSULINA
04  0129  PD  10  ANTICOSSOS ANTI  INTERFERÓ
           ANTICOSSOS ANTI  LEGIONEL·LA PNEUMOPHILA
04  0334  PD  10  IGG

04  0335  PD  08  ANTICOSSOS ANTI LEISHMANIA DONOVANI IGG

04  0336  PD  08  ANTICOSSOS ANTI LEPTOSPIRA (LEPTOSPIROSI)

04  2785  PD  08  ANTICOSSOS ANTI  LESHMANIA DONOVANI IGM
           ANTICOSSOS ANTI  LISTERIA MONOCYTOGENES
04  0337  PD  08  (LISTERIOSI)
04  0130  PD  10  ANTICOSSOS ANTI  LKM
           ANTICOSSOS ANTI  MEMBRANA BASAL
04  0131  PD  08  GLOMERULAR
04  2787  PD  10  ANTICOSSOS ANTI  MEMBRANA HEPÀTICA

04  0132  PD  07  ANTICOSSOS ANTI MICROSOMALS TIROÏDALS
04  0133  PD  08  ANTICOSSOS ANTI MITOCONDRIALS (AMA)
04  0134  PD  08  ANTICOSSOS ANTI MÚSCUL CARDÍAC
04  0136  PD  08  ANTICOSSOS ANTI MÚSCUL LLIS (SMA)
           ANTICOSSOS ANTI MYCOBACTERIUM
04  0338  PD  10  TUBERCULOSI A-60 IGG
           ANTICOSSOS ANTI MYCOBACTERIUM
04  0339  PD  11  TUBERCULOSI A-60 IGM
           ANTICOSSOS ANTI MYCOPLASMA PNEUMONIAE
04  0340  PD  09  IGG
           ANTICOSSOS ANTI MYCOPLASMA PNEUMONIAE
04  0341  PD  10  IGM

04  2788  PD  09  ANTICOSSOS ANTI MYCOPLASMA UROGENITAL
04  0137  PD  08  ANTICOSSOS ANTI NUCLEARS (ANA)
04  0408  PD  15  ANTICOSSOS ANTI OVARI
           ANTICOSSOS ANTI PANCREAS (ANTI ISLOTS DE
04  2565  PD  09  LANGERHANS, ANTI CELUL.LES BETA)
04  0342  PD  09  ANTICOSSOS ANTI PAROTIDITIS IGG
04  0343  PD  09  ANTICOSSOS ANTI PAROTIDITIS IGM
04  2578  PD  12  ANTICOSSOS ANTI PARVOVIRUS B19 IGG
04  2579  PD  12  ANTICOSSOS ANTI PARVOVIRUS B19 IGM
04  2753  PD  13  ANTICOSSOS ANTI PCNA
           ANTICOSSOS ANTI PENICILLIUM FREQUENTENS
04  2916  PD  10  (PRECIPITINES)

04  2580  PD  07  ANTICOSSOS ANTI PEROXIDASA TIROÏDAL (TPO)
04  0138  PD  10  ANTICOSSOS ANTI PLAQUETARIS
           ANTICOSSOS ANTI PLASMODIUM FALCIPARUM IGG
04  0344  PD  10  (PALUDISME, MALÀRIA)
           ANTICOSSOS ANTI PLASMODIUM FALCIPARUM IGM
04  2790  PD  10  (PALUDISME, MALÀRIA)
04  2791  PD  10  ANTICOSSOS ANTI PNEUMOCYSTIS CARINII

04  2928  PD  12  ANTICOSSOS ANTI PROTEÏNA HU, SUERO I LCR
           ANTICOSSOS ANTI RANA (ANTÍGEN NUCLEAR DE
04  2754  PD  10  ARTRITIS REUMATOIDE)
04  2792  PD  10  ANTICOSSOS ANTI RETICULINA IGA
04  0140  PD  10  ANTICOSSOS ANTI RETICULINA IGG
           ANTICOSSOS ANTI RICKETTSIA CONORI IGG
04  0345  PD  09  (FEBRE BOTONOSA)
           ANTICOSSOS ANTI RICKETTSIA CONORI IGM
04  0346  PD  09  (FEBRE BOTONOSA)
           ANTICOSSOS ANTI RICKETTSIA MOOSERI IGG
04  0347  PD  09  (TIFUS EXANTEMÀTIC)
           ANTICOSSOS ANTI RICKETTSIA MOOSERI IGM
04  0348  PD  09  (TIFUS EXANTEMÀTIC)
04  0141  PD  08  ANTICOSSOS ANTI RNP
04  0349  PD  08  ANTICOSSOS ANTI RUBÈOLA IGG
04  0350  PD  08  ANTICOSSOS ANTI RUBÈOLA IGM
04  2581  PD  08  ANTICOSSOS ANTI SALMONEL·LA
04  0351  PD  09  ANTICOSSOS ANTI SARAMPIÓ IGG
04  2793  PD  10  ANTICOSSOS ANTI SARAMPIÓ IGM
           ANTICOSSOS ANTI SCHISTOSOMA MANSONI
04  2794  PD  12  (BILHARZIOSIS)
04  0143  PD  10  ANTICOSSOS ANTI SM
04  2795  PD  10  ANTICOSSOS ANTI SS-A (ANTI RO)
04  0352  PD  10  ANTICOSSOS ANTI SS-B (ANTI LA)
04  0144  PD  07  ANTICOSSOS ANTI TIROGLOBULINA
           ANTICOSSOS ANTI TIROIDE (ANTI MICROSOMALS
04  0409  PD  11  + ANTI TIROGLOBULINA)
04  2796  PD  12  ANTICOSSOS ANTI TOXINA TETÀNICA IGG
04  2582  PD  12  ANTICOSSOS ANTI TOXOCARA

04  3297  PD  08  ANTICOSSOS ANTI TOXOPLASMA GONDII IGA

04  0354  PD  06  ANTICOSSOS ANTI TOXOPLASMA GONDII IGG

04  0356  PD  07  ANTICOSSOS ANTI TOXOPLASMA GONDII IGM
           ANTICOSSOS ANTI TREPONEMA PALLIDUM IGG
04  0355  PD  08  (FTA-ABS IGG)
           ANTICOSSOS ANTI TREPONEMA PALLIDUM IGM
04  2797  PD  09  (FTA-ABS IGM)
           ANTICOSSOS ANTI TRICHINELLA SPIRALIS
04  2476  PD  12  (TRIQUINOSI)
04  2583  PD  12  ANTICOSSOS ANTI TRYPANOSOMA
04  2798  PD  13  ANTICOSSOS ANTI TULAREMIA
           ANTICOSSOS ANTI VEROLA, IGM (VEROLA-
04  2799  PD  10  ZOSTER)
           ANTICOSSOS ANTI VIH CONFIRMATORI (WESTERN
04  0358  PD  10  BLOT)
04  0357  PD  09  ANTICOSSOS ANTI VIH TOTALS
04  2800  PD  09  ANTICOSSOS ANTI VIH-1 P24
           ANTICOSSOS ANTI VIRUS RESPIRATORI SINCITIAL
04  0359  PD  10  IGG
           ANTICOSSOS ANTI VIRUS RESPIRATORI SINCITIAL
04  2801  PD  10  IGM
04  0360  PD  09  ANTICOSSOS ANTI IERSINIA
04  2752  PD  12  ANTICOSSOS ANTI JO-1
04  2584  PD  11  ANTICOAGULANT LÚPIC
04  2802  PD  20  ANTICOSSOS IGGA P 53
04  0146  PD  06  ANTICOSSOS IRREGULARS
04  0147  PD  05  ANTIESTREPTOLOSINES
04  2586  PD  08  ANTIESTREPTOQUINASA
04  0410  PD  08  ANTÍGEN CARCINOEMBRIONARI (CEA)
           ANTÍGEN CARCINOMA CÈL·LULES ESCAMOSES
04  0476  PD  15  (SCC)
04  2589  PD  08  ANTÍGEN CHLAMYDIA TRACHOMATIS
04  2588  PD  08  ANTÍGEN CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS
04  2587  PD  12  ANTÍGEN CYFRA 21.1
04  0361  PD  08  ANTÍGEN DELTA (HEPATITIS DELTA) (HVD)
04  0362  PD  08  ANTÍGEN D'HEPATITIS B (HBE-AG)
04  0411  PD  12  ANTÍGEN ESPECÍFIC PROSTÀTIC (PSA)
           ANTÍGEN ESPECÍFIC PROSTÀTIC LLIURE (PSA
04  2803  PD  13  LLIURE)
04  2590  PD  10  ANTÍGEN ESTREPTOCOC GRUP A
04  2319  PD  10  ANTÍGEN ESTREPTOCOC GRUP B
04  0373  PD  10  ANTÍGEN GONOCÓCCIC
04  2591  PD  10  ANTÍGEN HAEMOPHILUS INFLUENZAE
04  0379  PD  10  ANTÍGEN HERPES SIMPLEX I (HSV-I-AG)
04  0380  PD  10  ANTÍGEN HERPES SIMPLEX II (HSV-II-AG)

04  0460  PD  14  ANTÍGEN MCA (MUCIN-LIKE CARCINOMA ANTÍGEN)
04  2592  PD  10  ANTÍGEN MENINGOCÒCIC SEROTIPS A B C
           ANTÍGEN SEPERFÍCIE HEPATITIS B (HBS-AG)
04  0363  PD  08  ANTÍGEN AUSTRALIA
           ANTÍGEN SUPERFÍCIE HEPATITIS B (HBS-AG)
04  2804  PD  12  CONFIRMATORI
04  0412  PD  12  ANTÍGEN TISULAR POLIPEPTÍDIC (TPA)
04  2805  PD  12  ANTÍGEN TISULAR POLIPEPTÍDIC (TPS)
04  0364  PD  14  ANTÍGEN VIH

04  2593  PD  14  ANTÍGEN VIRUS RESPIRATÒRI SINCITIAL (VRS)
04  2806  PD  14  ANTÍGENS CAPSULARS
04  0027  PD  07  ANTITROMBINA III
04  2807  PD  07  ANTOTROMBINA III ANTIGÉNICA
04  0148  PD  08  APOLIPOPROTEÏNES (AA1, B, C2, C3, E) C/U
04  0501  PD  20  CARIOTIP MOLL ÒSSI
04  2594  PD  12  ARSÉNIC
04  0365  PD  12  BACILOSCÒPIA AMB HOMOGENITZACIÓ
04  2809  PD  14  BANDES OLIGOCLONALS IGG LCR

04  2595  PD  08  BARBITÚRICS ORINA (DETECCIÓ DE METABOLITS)
04  2810  PD  08  BENCÉ
04  0150  PD  08  BENZODIACEPINES EN SÈRUM
04  2596  PD  12  BETA ENDORFINA
04  0413  PD  11  BETA-2 MICROGLOBULINA
           BETA-HCG QUANTITATIVA EN ORINA
04  2813  PD  12  (GONADOTROPINA CORIÒNICA)
           BETA-HCG QUANTITATIVA EN SÈRUM
04  0445  PD  12  (GONADOTROPINA CORIÒNICA)
04  0151  PD  07  BICARBONAT
           BILIRRUBINA DIRECTA, INDIRECTA O TOTAL EN
04  0152  PD  04  SANG (C/U)
04  2814  PD  01  BILIRRUBINA EN ORINA
04  0153  PD  12  BISMUT
04  2815  PD  08  BROMAZEPAM (LEXATIN)
04  2597  PD  08  BROMURS
04  0111  PD  02  BUN SÈRUM (NITRÒGEN URÈIC)
04  2598  PD  12  BUPRENORFINA
04  0414  PD  12  CA 125 (ANTÍGEN CARBOHIDRATAT 125)
04  0415  PD  12  CA 15-3 (ANTÍGEN CARBOHIDRATAT 15-3)
04  2599  PD  12  CA 19-5 (ANTÍGEN CARBOHIDRATAT 19-5)
04  0416  PD  12  CA 19-9 (ANTIÍGEN CARBOHIDRATAT 19-9)
04  2600  PD  13  CA 24-2 (ANTÍGEN CARBOHIDRATAT 24-2)
04  0417  PD  13  CA 50 (ANTÍGEN CARBOHIDRATAT 50)
04  0418  PD  13  CA 54-9 (ANTIÍGEN CARBOHIDRATAT 54-9)
04  0419  PD  13  CA 72-4 (ANTÍGEN CARBOHIDRATAT 72-4)

04  2816  PD  11  CADENES LLEUGERES KAPPA I LAMBDA ORINA

04  0154  PD  11  CADENES LLEUGERES KAPPA I LAMBDA SÈRUM
04  2310  PD  09  CADMI
04  0420  PD  04  CALCI
04  2601  PD  12  CALCI ERITROCITARI
04  0421  PD  07  CALCI IÒNIC
04  0422  PD  13  CALCITONINA (TIROCALCITONINA)
           CÀLCULS: RENAL, BILIAR, SALIVAR, ETC. ESTUDI
04  0155  PD  04  QUÍMIC
04  2817  PD  08  CÀNNABIS (MARIHUANA)
04  2311  PD  08  CARBAMAZEPINA (TEGRETOL)
04  0029  PD  09  CARBOXIHEMOGLOBINA
04  2819  PD  20  CARIOTIP ALTA RESOLUCIÓ
           CARIOTIP EN ALTRES TEIXITS (PELL, GÒNADES,
04  2820  PD  21  ABORTAMENTS)
04  0502  PD  21  CARIOTIP EN LÍQUID AMNIÒTIC
04  0499  PD  21  CARIOTIP EN TEIXITS FETALS
04  2822  PD  21  CARIOTIP SANG FETAL
04  0500  PD  17  CARIOTIP SANG PERIFÈRICA
04  2821  PD  21  CARIOTIPS EN VELLOSITATS CORIALS
04  0156  PD  08  CARNITINA
04  0030  PD  08  CAROTÉ BETA O CAROTININA BETA
           CÀRREGA VIRAL DE VIRUS HEPATITIS C (RNA
04  2818  PD  19  QUANTIFICACIÓ)
           CATECOLAMINES FRACCIONADES (ADRENALINA,
04  0423  PD  09  NORADRENALINA, DOPAMINA)
04  0424  PD  08  CATECOLAMINES TOTALS
04  2823  PD  12  CATEPSINA D
04  0040  PD  08  CÉL·LULES LE (FENÒMEN LE)
04  2824  PD  08  CÉL·LULES NATURAL KILLER (NK)
04  0157  PD  06  CERULOPLASMINA
04  0158  PD  08  CICLOSPORINA
04  0159  PD  07  CISTINA
04  2825  PD  13  CITOMEGALOVIRUS EN ORINA (CULTIU)
04  2826  PD  08  CITOMEGALOVIRUS PCR
04  2827  PD  09  CLOBAZAM
04  0161  PD  09  CLOMIPRAMINA (ANAFRANIL)
04  0162  PD  08  CLONAZEPAM I METABOLITS (RIVOTRIL)
04  0163  PD  08  CLORANFENICOL
04  2828  PD  08  CLORDIACEPOXID (LIBRIUM)
04  0164  PD  02  CLORURS
04  2314  PD  08  COBALT
04  2829  PD  08  COCAïNA
           COCIENT SURFACTANT / PROTEÏNES (LECITINA /
04  2830  PD  08  ESFINGOMIELINA)
04  0169  PD  02  COLESTEROL TOTAL
04  0167  PD  03  COLESTEROL HDL
04  0168  PD  03  COLESTEROL LDL
04  0166  PD  03  COLESTEROL VLDL
           COLINESTERASA (ACETILCOLINESTERASA) SÈRUM.
04  0170  PD  06  TASSA TOTAL
04  0272  PD  09  COMPLEMENT C1-ESTERASA
           COMPLEMENT C1-ESTERASA INHIBIDOR
04  2831  PD  09  ANTIGÉNIC
           COMPLEMENT C1-ESTERASA INHIBIDOR
04  0273  PD  09  FUNCIONAL
04  0279  PD  09  COMPLEMENT C1Q
04  0274  PD  09  COMPLEMENT C2
04  0275  PD  07  COMPLEMENT C3
04  0276  PD  09  COMPLEMENT C3 ACTIVADOR
04  2832  PD  09  COMPLEMENT C3 PROACTIVADOR
04  0277  PD  07  COMPLEMENT C4
04  0278  PD  09  COMPLEMENT C5
04  2602  PD  07  COMPLEMENT C9
04  0280  PD  09  COMPLEMENT CH100
04  0281  PD  07  COMPLEMENT CH50
04  0330  PD  13  CONFIRMATORI (INMUNOLOTTING, RIBA)
04  2833  PD  08  COOMBS ANTI BRUCEL·LA
04  0031  PD  03  COOMBS DIRECTE
04  0171  PD  07  COPROPOFIRINES
04  2603  PD  12  CORTICOSTERONA
04  0425  PD  08  CORTISOL
04  0426  PD  08  CORTISOL (RITME)
04  2835  PD  08  COSSOS REDUCTORS
04  2834  PD  12  COTININA (METABOLIT DE NICOTINA)
04  0165  PD  08  COURE
04  0173  PD  02  CREATININA
04  0174  PD  05  CREATINQUINASA (CK, CPK)
04  0160  PD  06  CREATINQUINASA-MB (CK-MB)
04  0034  PD  05  CRIOGLOBULINES
04  2605  PD  08  CROM
04  2604  PD  08  CROMATINA DE BARR (SEXE CROMÀTIC)
04  2606  PD  17  CROMOSOMA FILADELFIA (BCR/ABL)
04  2607  PD  07  CULTIU ANAEROBIS
04  0367  PD  06  CULTIU D'ORINA UROCULTIU

04  0369  PD  07  CULTIU ESPECÍFIC (FONGS, MYCOBACTERIES, ETC)
04  0368  PD  07  CULTIU EXUDATS (4 MITJOS)

04  0371  PD  08  CULTIUS DE FEMTES (4 MITJOS) COPROCULTIU

04  0488  PD  07  CORBA DE D-XILOSA. TRES O QUATRE PRESSES

04  2608  PD  07  CORBA DE FRUCTOSA. TRES O QUATRE PRESSES

04  2315  PD  06  CORBA DE GLUCEMIA. TRES O QUATRE PRESSES

04  0175  PD  07  CORBA DE INSULINA. TRES O QUATRE PRESSES

04  2331  PD  07  CORBA DE LACTOSA. TRES O QUATRE PRESSES
           DECARBOXITRANSFERRINA (TRANSFERRINA
04  2609  PD  12  DECARBOXILADA)
04  0432  PD  09  DEHIDROEPIANDROSTERONA (DHEA)
04  0427  PD  09  DEHIDROEPIANDROSTERONA SULFAT (DHEAS)
04  2836  PD  01  DENSITAT D'ORINA
           DEOXIPIRIDINOLINA (EN ORINA DE 2H/MG. DE
04  0466  PD  08  CREATININA)
04  0176  PD  09  DESIMIPRAMINA
04  2610  PD  12  DESOXICORTICOSTERONA (DOC)
04  0428  PD  11  DESOXICORTISOL (11-DESOXICORTISOL)
04  2952  PD  19  DETECCIÓ DE TOXOPLASMOSI, PCR
04  2873  PD  19  DETECCIÓ D'HERPES VIRUS TIPUS-6 PCR
04  2870  PD  19  DETECCIÓ D'HERPES VIRUS, PCR
04  2844  PD  19  DETECCIÓ VIRUS D'EPSTEIN-BARR PCR
04  2960  PD  19  DETECCIÓ VIRUS VEROLA ZOSTER, PCR
04  0177  PD  05  DIAGNÒSTIC EMBARÀS
04  0178  PD  06  DIAZEPAM (VALIUM)
04  0179  PD  08  DIBUCAINA
04  0180  PD  08  DIFENILHIDANTOÏNA (FENITOINA)
04  0181  PD  08  DIFENILHIDANTOINA LLIURE
04  2611  PD  08  DIFOSFOGLICERAT (2,3-DPG)

04  0374  PD  08  DIGESTIÓ DE PRINCIPIS IMMEDIATS EN FEMTES
04  0182  PD  08  DIGITOXINA
04  0183  PD  08  DIGOXINA
04  0433  PD  12  DIHIDROTESTOSTERONA (ALFA-5)

04  0035  PD  08  DIMERS D (PRODUCTES DEGRADACIÓ FIBRINA)
           DISTROFIES MUSCULARS: DUCHENNE, BECKER,
04  2837  PD  15  MIOTÓNICA DE STEINERT
04  2612  PD  19  DNA CHLAMYDIES O MICOBACTERIES
04  2912  PD  19  DNA PAPILOMA VIRUS, PCR
04  2840  PD  19  DNA PROVÍRIC DEL VIRUS HIV-1
04  2838  PD  19  DNA VIRAL HEPATITIS B (CÀRREGA VIRAL)
04  2839  PD  19  DNA VIRAL HERPES VIRUS, PCR
04  2613  PD  19  DNA TUMORAL PER CITOMETRIA DE FLUX
04  0184  PD  08  DOXEPINA
04  2841  PD  08  ELASTASA-1 PANCREÀTICA EN PLASMA
04  2842  PD  06  ELECTROFORESI I IMMUNOFIXACIÓ LCR
04  0434  PD  12  ENOLASA NEURONAL ESPECÍFICA (NSE)

04  0284  PD  04  EOSINÓFILS (MOC NASAL, EXUDATS, ESPUT, ETC)
           EQUILIBRI ÀCID-BASE (PH, BICARBONAT, PO2,
04  0185  PD  07  PCO2), GASOMETRIA
04  0037  PD  10  ERITROPROÏETINA
04  0186  PD  07  ESPERMIOGRAMA COMPLET
04  2845  PD  05  ESPERMIOGRAMA CONTROL VASECTOMIA
04  2614  PD  08  ESTANY (SN)
04  0440  PD  08  ESTIOCOLANOLONA
04  0435  PD  08  ESTRIOL TOTAL
           ESTRÒGENS TOTALS (ESTRADIOL, ESTRIOL I
04  0438  PD  08  ESTRONA)
04  0439  PD  08  ESTRONA

           ESTUDI BÀSIC DE COAGULACIÓ (TEMPS DE
04  0038  PD  08  PROTOMBINA, TIPA, FIBRINÓGEN, PLAQUETES)
04  2846  PD  08  ESTUDI CITOQUÍMIC LCR
           ESTUDI IMMUNOFENOTÍPIC LIMFOCITARI SANG
04  2847  PD  19  PERIFÈRICA
04  2848  PD  19  ESTUDI MADURESA FETAL EN LÍQUID AMNIÒTIC
           ESTUDIS GENÈTICS PER TÈCNIQUES DE PCR
04  2849  PD  19  (ONCOHEMATOLOGIA)
           ESTUDIS PER TÈCNIQUES DE FISH
04  2855  PD  20  (ONCOHEMATOLOGIA)
04  0187  PD  08  ETOSUXIMIDA
04  2615  PD  03  EXAMEN EN FRESC
04  2616  PD  04  EXAMEN GOTA GROSSA
04  2850  PD  08  ÈXTASI. QUANTIFICACIÓ
04  2958  PD  12  FACTOR DE NECROSI TUMORAL (TNF)
04  0188  PD  06  FACTOR REUMATOIDE (FR)
04  2851  PD  19  FACTOR V LEYDEN (TROMBOFILIA)
04  0039  PD  09  FACTORS DE COAGULACIÓ C/U
04  2852  PD  08  FENILCETONURIA
04  0189  PD  08  FENOBARBITAL
04  2853  PD  08  FENOL LLIURE
04  2322  PD  08  FENOL TOTAL EN ORINA
04  2617  PD  06  FENOTIP RH
04  0041  PD  09  FERRITINA
04  0054  PD  05  FERRO (SIDEREMIA, FE)
04  2875  PD  05  FERRO EN ORINA
04  0042  PD  04  FIBRINÒGEN
04  0192  PD  12  FIBRONECTINA
04  2856  PD  08  FLUNITRAZEPAM (ROHIPNOL)
04  2618  PD  08  FLUORURS
04  0193  PD  08  FLUOXETINA (PROZAC)
04  2854  PD  19  FIBROSI QUÍSTICA, ESTUDI PCR EN SANG
04  2619  PD  08  FORMALDEHIDO EN ORINA
04  0194  PD  08  FOSFATASA ÀCIDA PROSTÀTICA (PAP)
04  2857  PD  08  FOSFATASA ÀCIDA SEMEN
04  0195  PD  04  FOSFATASA ÀCIDA TOTAL
04  0196  PD  04  FOSFATASA ALCALINA

04  0043  PD  09  FOSFATASA ALCALINA INTRAGRANULOCITÀRIA
04  2620  PD  08  FOSFATIDILGLICEROL
04  2858  PD  08  FOSFOETANOLAMINA ORINA
04  0197  PD  07  FOSFOHEXOSA ISOMERASA (PHI)
04  0198  PD  05  FOSFOLÍPIDS
04  0441  PD  03  FÒSFOR (P, FOSFAT)
04  2859  PD  15  FRAGILITAT CROMOSÓMICA
04  0199  PD  07  FRUCTOSA
04  0200  PD  07  FRUCTOSAMINA
04  0442  PD  08  FSH (HORMONA FOL·LICLE ESTIMULANT)
04  2860  PD  08  FUROSEMIDA SÈRUM
04  2861  PD  12  GABAPENTINA
04  0201  PD  06  GALACTOSA
04  2621  PD  12  GALACTOSA-1-FOSFAT URIDIL TRANSFERASA

04  0202  PD  04  GAMMA-GLUTAMIL TRANSPEPTIDASA (GAMMA-GT)
04  0443  PD  11  GASTRINA
           GENOTIP APO-E (ALZHEIMER) MUTACIÓ, APP O
04  2862  PD  20  GEN PS-1
04  2863  PD  20  GENOTIP COLINESTERASA
04  2864  PD  20  GENOTIP FIBROSI QUÍSTICA
04  2865  PD  20  GENOTIP VIRUS HEPATITIS C
04  0191  PD  20  GENOTIPO APO-E (ALZHEIMER)
04  0203  PD  08  GENTAMICINA
04  0204  PD  02  GLUCOSA QUANTITATIVA ORINA
04  0444  PD  12  GLUCAGON
04  0205  PD  02  GLUCOSA EN SANG (GLUCEMIA)
04  2866  PD  01  GLUCOSA QUALITATIVA ORINA

04  0044  PD  08  GLUCOSA-6-FOSFAT DESHIDROGENASA (G-6-P-DH)
04  0206  PD  08  GLUCOSAMINA
04  0243  PD  04  GLUCOSURIA FRACCIONADA
04  0207  PD  04  GLUTAMAT DESHIDROGENASA (GLDH)
04  2622  PD  08  GLUTATION REDUÏT
           GREIX TOTAL EN FEMTES. VAN DE KAMER
04  0375  PD  19  (QUANTIFICACIÓ)
04  0045  PD  05  GRUP SANGUINI I FACTOR RH
04  0208  PD  08  HALOPERIDOL (BUTIROFERONA)
04  0046  PD  06  HAPTOGLOBINA
           HEMATOCRIT (HCTO), SENSE ALTRES
04  0047  PD  05  DETERMINACIONS

04  0378  PD  08  HEMOCULTIU 2 FRASCOS, AEROBIS I ANAEROBIS
           HEMOGLOBINA (HGB), SENSE ALTRES
04  0048  PD  05  DETERMINACIONS

04  0209  PD  08  HEMOGLOBINA A1C (HEMOGLOBINA GLICOSILADA)
04  0049  PD  08  HEMOGLOBINA A2
04  0050  PD  08  HEMOGLOBINA FETAL (HEMOGLOBINA F)

04  0051  PD  08  HEMOGLOBINES ANÒMALES (ELECTROFORESI)
04  0052  PD  08  HEMOPEXINA
04  0053  PD  04  HEMOSIDERINURIA
04  2868  PD  08  HEROïNA Y METABOLITS
04  2869  PD  15  HERPES VIRUS I i II (CULTIU CEL.LULAR)
04  0446  PD  08  HGH (HORMONA DEL CREIXEMENT)
           HGH: PROVA D'ESTIMULACIÓ AMB L-DOPA AMB 5
04  4302  PD  16  MOSTRES

04  2623  PD  08  HIDROXIBUTIRAT (ÀCID BETA-HIDROXIBUTÍRIC)
           HIDROXIPROGESTERONA (17-ALFA-
04  0394  PD  11  HIDROXIPROGESTERONA)
04  0447  PD  07  HIDROXIPROLINA
04  0285  PD  10  HISTAMINA
           HLA (ANTÍGEN LEUCOCITARI HUMÀ) (B5, B7, B8,
04  0287  PD  09  B13, B15, B17, ETC) C/U
           HLA (ANTÍGEN LEUCOCITARI HUMÀ, TIPATGE
04  2876  PD  20  COMPLET LOCUS A, B, C)

04  0286  PD  20  HLA, TIPATGE COMPLET LOCUS DR2, DR3, DR4 C/U

04  0288  PD  09  HLA-B27 (ANTÍGEN D'HISTOCOMPATIBILITAT B27)
04  2877  PD  08  HOMOCISTEINA ORINA
04  2878  PD  08  HOMOCISTEINA PLASMA
           IGFBP-1,3 (INSULIN-LIKE GROWTH FACTOR
04  0450  PD  12  BINDING PROTEIN)
04  0210  PD  09  IMIPRAMINA - DESIPRAMINA EN SÈRUM
04  0211  PD  09  IMMUNICOMPLEXES CIRCULANTS IGG
04  2881  PD  09  IMMUNICOMPLEXES CIRCULANTS IGM
           IMMUNOGLOBULINA A SECRETORA (IGA
04  0292  PD  07  SECRETORA) (SALIVAR, LACRIMAL)
04  0212  PD  05  IMMUNOGLOBULINA A (IGA)
           ÍNDEX ANDROGÈNIC LLIURE
04  0451  PD  13  (TESTOSTERONA/SHBG)
04  2879  PD  13  ÍNDEX PSA/PSA LLIURE
           ÍNDEX RISC TRISOMIA I DEFECTE TUB NEURAL
04  2624  PD  13  (TRIPLE SCREENING)
04  0452  PD  13  ÍNDEX T4/T3 CAPTACIÓ
04  0453  PD  12  ÍNDEX T4/TBG
04  0454  PD  13  ÍNDEX TBG (CAPATACIÓ T3)
04  2880  PD  08  INHIBINA EN SÈRUM
           IMMUNOELECTROFORESI ORINA (PROTEÏNA DE
04  2339  PD  12  BENCE JONES)
04  2625  PD  11  INMUNOELECTROFORESI SANG
04  0213  PD  06  IMMUNOGLOBULINA D (IGD)
04  0293  PD  06  IMMUNOGLOBULINA E (IGE TOTAL)
04  2882  PD  06  IMMUNOGLOBULINA E (IGE) EN MOC NASAL
04  2883  PD  05  INMUNOGLOBULINA G (IGG)
           INMUNOGLOBULINA G (IGG) (SUBGRUPS 1, 2, 3, 4)
04  0214  PD  12  C/U
04  2884  PD  05  INMUNOGLOBULINA M (IGM)
04  0455  PD  07  INSULINA
04  2885  PD  14  INTERLEUCINES 2, 3, 6 (C/U)
           INTRADERMORREACCIÓ (MANTOUX O
04  2312  PD  06  TUBERCULINA, CASONI, ETC)
04  2966  PD  08  IODE EN SÈRUM
04  2965  PD  08  IODE EN ORINA
04  0215  PD  06  IONOGRAMA (CL, NA, K)
04  2626  PD  08  ISOCITRAT DESHIDROGENASA
04  2886  PD  09  ISOENZIMS DE FA (FOSFATASA ALCALINA)
04  3299  PD  09  ISOENZIMS D'AMILASA
           ISOENZIMS DE CK (CREATIN QUINASA) (MM, MB,
04  0216  PD  09  BB)

04  3298  PD  09  ISOENZIMS DE LDH (LACTAT DESHIDROGENASA)
04  0217  PD  08  ISONIAZIDA
04  0456  PD  09  LACTÒGEN PLACENTARI (HPL)
04  2887  PD  08  LAMOTRIGINA
04  0219  PD  05  LDH (LACTAT DESHIDROGENASA)
04  2628  PD  08  LECITINA
04  2888  PD  13  LEPTINA EN SÈRUM
04  0218  PD  06  LEUCIN AMINO PEPTIDASA (LAP)

04  0063  PD  05  LEUCOCITS: RECOMPTE I FORMULA LEUCOCITARIA
04  0457  PD  08  LH (HORMONA LUTEINICA)
04  2333  PD  08  LIDOCAÏNA
04  2889  PD  12  LINFOADENOGRAMA AMB PUNCIÓ
04  2890  PD  12  LINFOCITS CD4-CD8 (OKT4-OKT8)
04  0294  PD  08  LINFOCITS T I B (C/U)

04  2891  PD  12  LINFOCITS T4/T8 EN RENTAT BRONCOALVEOLAR
04  0220  PD  06  LIPASA
04  0221  PD  07  LIPIDOGRAMA
04  0222  PD  06  LÍPIDS TOTALS
04  0223  PD  08  LIPOPROTEÏNA-A
           LÍQUIDS BIOLOGICS (COMPTE CEL.LULES,
04  0381  PD  08  PROTEÏNES, GLUCOSA)
04  0055  PD  08  LISOZIMA (MURAMIDASA)
04  0224  PD  04  LITI
04  2892  PD  08  LORAZEPAM (ORFIDAL)
04  2893  PD  04  LUES, RPR
04  0383  PD  06  LUES, TPHA IGG
04  2894  PD  06  LUES, TPHA IGM
04  0382  PD  04  LUES, VDRL
04  2895  PD  09  MACROAMILASA SÈRUM
           MADURESA PULMONAR FETAL (LECITINA I
04  2896  PD    FOSFATIDIL GLICEROL/ALBUMINA)
           MAG (GLUCOPROTEÏNA ASSOCIADA A MIELINA) EN
04  2897  PD  13  SÈRUM
04  0458  PD  08  MAGNESI
04  2898  PD  08  MAGNESI ERITROCITARI

04  2843  PD  15  MALALTIA DE HUNTINGTON (ESTUDI COMPLET)
04  0225  PD  08  MANAGANÉS
04  0227  PD  08  MAPROTILINA
04  2899  PD  12  MARCADOR ERITROCITARI CD55 CD59
           MARCADORS LEUCOCITARIS MONOCLONALS (CD2,
04  0297  PD  12  CD3, CD4, CD8, ETC) C/U
04  0228  PD  08  MELANINA
04  2629  PD  08  MELATONINA (MSH)
04  0229  PD  08  MERCURI
04  2900  PD  08  METACUALONA
04  0230  PD  07  METADONA (0)
04  0056  PD  08  METAHEMOGLOBINA
04  2901  PD  08  METANEFRINES FRACCIONADES
04  0462  PD  07  METANEFRINES TOTALS
04  2903  PD  08  METILFORMAMIDA EN ORINA
04  2335  PD  08  METIONINA
04  0231  PD  08  METOTREXAT
04  0232  PD  08  MHPG (METOXI-HIDROXIFENIL-ETILENGLICOL)
04  0233  PD  09  MICROALBUMINURIA
04  2904  PD  12  MIELOGRAMA AMB PUNCIÓ ESTERNAL
04  0057  PD  08  MIOGLOBINA
04  0234  PD  08  MUCOPOLISACÀRIDS
04  2905  PD  08  MUCOPROTEÏNES

04  2906  PD  20  MUTACIÓ GEN HLA-H DE LA HEMOCROMATOSI
           MYCOBACTERIUM TUBERCULOSI, DNA EN ESPUT,
04  2907  PD  20  PCR
04  2630  PD  12  NAG (N-ACETIL GLUCOSAMINIDASA)
04  0235  PD  08  NEOPTERINA
04  0236  PD  08  NETILMICINA
04  0237  PD  08  NÍQUEL
04  0238  PD  08  NITRAZEPAM
04  2631  PD  08  NITROFENOL
04  2632  PD  08  NORFLUOXETINA
04  0240  PD  12  OCT (ORNITIL CARBAMIL TRANSFERASA)
04  2633  PD  20  ONCOPROTEÏNA C-ERB-B2 Screening
04  2908  PD  08  OPIACIS
04  2909  PD  08  OR (NIVELL TERAPÈUTIC)
04  2910  PD  06  OSMOLALITAT ORINA
04  0241  PD  06  OSMOLALITAT SÈRUM
04  0463  PD  12  OSTEOCALCINA
04  2911  PD  08  OXAZEPAM SÈRUM
04  0376  PD  06  PARÀSITS EN FEMTES (TRES MOSTRES)
04  0473  PD  11  PARATHORMONA C-TERMINAL (PTH-C)
04  2913  PD  11  PARATHORMONA INTACTA (PTH-I)
04  2914  PD  12  PARATHORMONA MOLÈCULA MITJA (PTH-MM)
04  2915  PD  11  PARATHORMONA N-TERMINAL (PTH-N)

04  2634  PD  03  PEGAT D'OXIUROS (TEST O CINTA DE GRAHAM)
           PAUL BUNNELL (MONONUCLEOSI INFECCIOSA),
04  2336  PD  04  ANTICOSSOS HETERÓFILS
04  0242  PD  12  PEPSINÒGEN I EN SÈRUM
04  0464  PD  12  PÈPTID C
04  0465  PD  12  PEPTID INTESTINAL VASACTIU (VIP)
           PERFILL COLINESTERASA (COLINESTERASA TASSA
           TOTAL, ÍNDEX DE DIBUCAINA, ÍNDEX DE FLUORUR,
04  2917  PD    GENOTIP COLINESTERASA)
04  2918  PD  01  PH EN FEMTES
04  2337  PD  01  PH EN ORINA
04  2919  PD  01  PIGMENTS BILIARS EN ORINA
04  2920  PD  08  PIRUVAT QUINASA ERITROCITÀRIA
04  0059  PD  08  PIRUVAT QUINASA SÉRICA
04  0060  PD  05  PLAQUETES RECOMPTE
04  2635  PD  08  PLASMINÒGEN
04  2921  PD  08  PLATÍ SÈRUM
04  0245  PD  07  PLOM
04  2636  PD  08  PORFIRINES TOTALS
04  0246  PD  08  PORFOBILINÒGEN (PBG)
04  2338  PD  04  POTASI ORINA
04  0247  PD  04  POTASI SÈRUM
04  2922  PD  08  PREALBUMINA EN SÈRUM
           PRECIPITINES ASPERGILLUS, MICROSPOLYSPORA,
04  0384  PD  12  ALTRES (C/U)
04  0467  PD  08  PREGNANDIOL
04  0468  PD  08  PREGNANTRIOL
04  0248  PD  08  PRIMIDONA (MYSOLINE)
           PROCOLÀGEN I (PROPÈPTID CARBOXITERMINAL EN
04  2923  PD  12  SÈRUM)
           PROCOLÀGEN III (PROPÈPTID AMINOTERMINAL EN
04  2924  PD  12  SÈRUM)
04  0058  PD  06  PRODUCTES DEGRADACIÓ FIBRINÒGEN (PDF)
04  0469  PD  08  PROGESTERONA
04  2925  PD  12  PROINSULINA INTACTA
04  0470  PD  08  PROLACTINA (PRL)
04  2926  PD  08  PROPOXIFÉ
04  0249  PD  12  PROSTAGLANDINA E
04  2927  PD  19  PROTEÏNA 14-3-3
04  2340  PD  12  PROTEÏNA BÀSICA DE MIELINA EN LCR

04  2637  PD  13  PROTEÏNA C DE LA COAGULACIÓ, ANTIGÉNICA
04  2638  PD  14  PROTEÏNA C DE LA COAGULACIÓ, FUNCIONAL
04  0250  PD  06  PROTEÏNA C REACTIVA (PCR)
04  2639  PD  12  PROTEÏNA CATIÓNICA DE EOSINÒFILS (ECP)
04  0061  PD  12  PROTEÏNA FIXADORA DE RETINOL (RPB)
           PROTEÏNA RELACIONADA AMB PARATHORMONA EN
04  2929  PD  12  PLASMA
04  2640  PD  14  PROTEÏNES DE LA COAGULACIÓ, FUNCIONAL

04  2641  PD  14  PROTEÏNES DE LA COAGULACIÓ, ANTIGÉNICA

04  0251  PD  02  PROTEÏNES TOTALS (SANG, ORINA, LCR, ETC)
04  0252  PD  07  PROTEÏNOGRAMA (INCLOU PROTEÏNES TOTALS)
           PROTEÏNOGRAMA (INCLOU PROTEÏNES TOTALS)
04  2930  PD  07  ORINA O LCR
04  0062  PD  08  PROTOPORFIRINA DE ZENC (ZPP)
04  2642  PD  07  PROTOPORFIRINES LLIURES
04  0471  PD  12  PROVA DE SOBRECÀRREGA DE GALACTOSA
           PROVES CREUADES (AMB RESERVA DE SANG FINS
04  1464  PD  12  48 HORES)
04  0385  PD  08  QUIMOTRIPSINA
04  0254  PD  08  QUINIDINA
04  0295  PD  11  RAST A MEDICAMENTS C/U
04  0289  PD  09  RAST, IGE ESPECÍFICA: 1 AL·LERGEN
04  0290  PD  13  RAST, IGE ESPECÍFICA: 2 AL·LERGENS
04  0291  PD  15  RAST, IGE ESPECÍFICA: 3 O MÉS AL·LERGENS
04  0474  PD    REABSORCIÓ TUBULAR DE FÒSFOR (TRP)
04  2342  PD  17  RECEPTORS D'ESTRÒGENS I PROGESTERONA
04  0024  PD  04  RECOMPTE D'ADDIS
04  2931  PD  05  RECOMPTE D'HEMATIES
04  0475  PD  04  RENINA PLASMÀTICA. ACTIVITAT (ARP)
04  0255  PD  08  RESERVA ALCALINA
04  2343  PD  05  RESISTÈNCIA OSMÓTICA HEMATIES
04  0064  PD  05  RETICULOCITS. RECOMPTE
04  2933  PD  08  RISTOCETINA
04  2643  PD  19  RNA VIRAL HEPATITIS C
04  2644  PD  19  RNA VIRAL HEPATITIS C TIPATGE
04  0283  PD  19  RNA VIRAL HEPATITIS G (PCR)
04  2934  PD  19  RNA VIRAL VIH 1 (QUANTIFICACIÓ)

04  0387  PD  06  ROSA DE BENGALA (AGLUTINACIÓ EN BRUCEL·LA)
04  0388  PD  06  ROTAVIRUS Y ADENOVIRUS EN FEMTES
04  2645  PD  01  SALS BILIARS
04  0377  PD  04  SANG OCULTA EN FEMTES
04  2345  PD  03  SEDIMENT ORINA
04  0256  PD  08  SELENI
04  3294  PD  08  SELENI EN ORINA

04  2935  PD  03  SEROAGLUTINACIO OX-2, OX-K, OX-19 (CADA UNA)

           SEROAGLUTINACIONS A SALMONEL·LA (TÍFIQUES,
04  0298  PD  07  PARATÍFIQUES A I B), BRUCEL·LA. C/U
04  0477  PD  08  SEROTONINA (5-HIDROXITRIPTAMINA, 5-HT)
           SHBG (GLOBULINA TRANSPORTADORA
04  0478  PD  09  D'HORMONES SEXUALS)

           SISTEMÀTIC DE SANG (RECOMPTES SERIE
           VERMELLA I BLANCA, HCTO, HMG, RECOMPTE
04  0065  PD  05  PLAQUETES, FORMULA LEUCOCITARIA)
           SISTEMÀTIC D'ORINA (DENSITAT, PH, ANORMALS I
04  0257  PD  05  SEDIMENTS)
04  0258  PD  03  SODI
04  0479  PD  13  SOMATOMEDINA C (IGF-1)
04  0259  PD  08  SORBITOL DESHIDROGENASA (SDH)

04  0481  PD  11  SP-1 (GLICOPROTEÏNA ESPECÍFICA DE L'EMBARÀS)
04  2936  PD  08  SUBCLASSES D'IGA EN SÈRUM
04  2937  PD  13  SUBUNITAT ALFA LLIURE EN SÈRUM
04  2627  PD  08  SUC GÀSTRIC (VOL., ACIDESA, BILIS, MOC)
           SUCRES EN FEMTES / ORINA PER CROMATOGRAFIA
04  2808  PD  12  DE GASSOS
04  2938  PD  08  SULFONILUREAS EN SÈRUM I ORINA
04  0482  PD  08  T3 LLIURE
04  0483  PD  13  T3 REVERSE (RT3)
04  0484  PD  08  T3 TOTAL (TRIIODETIRONINA)
04  0485  PD  08  T4 LLIURE (FT4)
04  0486  PD  07  T4 TOTAL (TIROXINA)
04  2939  PD  08  TALI EN SÈRUM I ORINA
04  0487  PD  08  TBG (THYROXINE-BINDING GLOBULIN)

04  0296  PD  12  TDBH (TEST DE DEGRANULACIÓ DE BASÒFILS)
04  0069  PD  02  TEMPS DE COAGULACIÓ
04  0071  PD  04  TEMPS DE PROTROMBINA (QUICK)
04  2453  PD  04  TEMPS DE RECALCIFICACIÓ (HOWELL)
04  0072  PD  09  TEMPS DE REPTILASE
           TEMPS DE TROMBOPLASTINA PARCIAL. (TPP, TPPA,
04  0074  PD  04  CEFALINA)
04  0073  PD  04  TEMPS DE TROMBINA
04  0260  PD  08  TEOFILINA (EUFILINA)
04  2449  PD  09  TEST DE TOLERÀNCIA A L'HEPATINA
04  2646  PD  08  TEST DE BRAND (CISTINA-HOMOCISTINA)
04  2940  PD  13  TEST DE CAPACITACIÓ ESPERMÀTICA
           TEST DE CONSUM DE PROTROMBINA
04  2448  PD  09  (PROTROMBINA RESIDUAL)
04  2647  PD  05  TEST DE FALCIFORMACIÓ
04  0066  PD  09  TEST DE HAM
04  0253  PD  07  TEST DE LA SUOR
04  2347  PD  18  TEST DE L'ALÈ (BREATH TEST)
04  2942  PD  13  TEST DE NITROAZUL TETRAZOLI (NBT)
04  2943  PD  04  TEST DE O´SULLIVAN
04  0067  PD  06  TEST DE SACAROSA
           TEST DE SCHILLING, AMB I SENSE FACTOR
04  0068  PD  18  INTRÍNSEC
04  2941  PD  13  TEST D'HEMOGLOBINES INESTABLES
04  2944  PD  08  TEST MECONI (ALBÚMINA)
04  2284  PD  13  TEST POSTCOITAL
04  0490  PD  11  TESTOSTERONA LLIURE
04  0489  PD  08  TESTOSTERONA TOTAL
           TENYIMENT GRAM. FROTIS BACTERIOLÒGIC
04  2648  PD  04  QUALSEVOL PRODUCTE
04  2454  PD  08  TENYIMENT DE COSSOS D'HEINZ

04  2947  PD  04  TENYIMENT NOCARDIES I CRYTOSPORIDIUM C/U
04  2948  PD  08  TENYIMENT PAPANICOLAU
04  0389  PD  05  TENYIMENT ZIEHL-NEELSEN
04  0261  PD  08  TIOCIANAT EN ORINA
04  2950  PD  08  TIOPENTAL SÈRUM
04  0491  PD  08  TIROGLOBULINA (TG)
           TLH (TEST D'ALLIBERAMENT D'HISTAMINA), 1-3
04  2649  PD  12  AL.LERGENS
           TLH (TEST D'ALLIBERAMENT D'HISTAMINA), CADA
04  2650  PD  05  AL·LERGEN SUPLEMENTARI
04  0262  PD  08  TOBRAMICINA
04  2951  PD  12  TOXINA CLOSTRIDIUM DIFFICILE EN FEMTES
04  0263  PD  02  TRANSAMINASA GOT (AST)
04  2953  PD  02  TRANSAMINASA GPT (ALT)
04  2651  PD  08  TRANSCOBALAMINA
 04  0075  PD   06       TRANSFERRINA

 04  2954  PD   12       TRANSFERRINA DEFICIENT EN CARBOHIDRATS
 04  2652  PD   08       TRICLOROCOMPOSTOS TOTALS EN ORINA
 04  0264  PD   05       TRIGLICÈRIDS (TG, TGC)
 04  0265  PD   12       TRIPSINA
 04  2956  PD   12       TRIPTASA SÈRUM
 04  2957  PD   12       TROPONINA I SÈRUM
                    TSH (HORMONA TIREOTROPA O ESTIMULANT DEL
 04  0493  PD   08       TIROIDE)

 04  0494  PD   08       TSI (LATS, ANTICOSSOS ANTI RECEPTORS TSH)

                    TTL (TEST DE TRANSFORMACIÓ LIMFOBLÀSTICA),
 04  2451  PD   05       CADA AL·LERGEN SUPLEMENTARI
                    TTL (TEST DE TRANSFORMACIÓ LIMFOBLÀSTICA),
 04  2450  PD   12       1-3 AL·LERGENS
 04  2959  PD   02       UREA ORINA
 04  0266  PD   02       UREA SANG
 04  2653  PD   01       UROBILINA
 04  2654  PD   01       UROBILINÒGEN
 04  0267  PD   07       UROPORFIRINES
 04  2456  PD   08       VALINA
                    VALORACIÓ DEL RNA DEL VIRUS HEPATITIS C POR
 04  0282  PD   19       HIBRIDACIÓ MOLECULAR
 04  0268  PD   08       VANCOMICINA
                    VCM (VOLUMEN CORPUSCULAR MIG), SENSE
 04  2961  PD   05       ALTRES DETERMINACIONS
 04  2962  PD   08       VIGABATRINA SÈRUM
 04  0269  PD   09       VITAMINA A
 04  0077  PD   12       VITAMINA B1 (TIAMINA)
 04  0078  PD   08       VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA)
 04  0079  PD   12       VITAMINA B6 (PIRIDOXAL FOSFAT)

 04  0496  PD   12       VITAMINA D (1,25-DIHIDRÓXID COLECALCIFEROL)
 04  0497  PD   12       VITAMINA D (25-HIDRÓXID COLECALCIFEROL)
 04  0270  PD   09       VITAMINA E (ALFA-TOCOFEROL)
 04  2963  PD   12       VITAMINA K1 EN SÈRUM
 04  0076  PD   02       VSG, SENSE ALTRES DETERMINACIONS
 04  2964  PD   04       WAALER ROSE (FACTOR REUMATOIDE)
 04  2341  PD   08       WEIL FELIX
 04  0271  PD   08       ZENC (ZN)
                    EXTRACCIÓ DOMICILIÀRIA DE SANG DINS D'UN
 04  4295   PD   07       NUCLI URBÀ
ESP.  ACTE  TIPUS  GRUP   CIEP       Anatomia Patològica
 05  0516  PD   28   89.8  AUTÒPSIA COMPLETA
 05  2655  PD   23   89.8  AUTÒPSIA FETAL
 05  0517  PD   27   89.8  AUTÒPSIA PARCIAL

                     BIOLOGIA MOLECULAR. ANÀLISI DE LA REACCIÓ
 05  0386  PD   22   99.99   EN CADENA DE LA POLIMERASA (PCR)
                     BIÒPSIA COMPLICADA O PEÇA QUIRÚRGICA SENSE
 05  0506  PD   15  91.96 91.99 DISSECCIÓ

 05  0509  PD   18  91.96 91.99 BIÒPSIA INTRAOPERATÒRIA
                    BIÒPSIA SENZILLA, ESTUDI MACRO I
 05  0505  PD   14  91.96 91.99 MICROSCÒPIC, NO COMPLICAT
                      CITOLOGIA CÈRVICO-VAGINAL. PRESA DE
 05  4005  PD   07         MOSTRES EN CONSULTA

 05  2656  PD   21    99.99   CITOMETRIA DE FLUX (ADN, FASE S, PLOIDIA)
 05  2657  PD   21    99.99   CITOMETRÍA ESTÀTICA
                      CITOPATOLOGIA DE LÍQUIDS CORPORALS,
 05  0512  PD   10  91.86 91.96  RENTATS, ASPIRATS I RASPATS.
                      CITOPATOLOGIA EXFOLIATIVA CÉRVIC-VAGINAL
 05  0514  PD   09    91.46   SIMPLE
                      CITOPATOLOGIA EXFOLIATIVA, NO LLISTADA, DE
 05  0515  PD   11  91.96,91.86  QUALSEVOL ORÍGEN
                      IMMUNOHISTOQUÍMICA EN LIMFOMES O TUMORS
 05  0518  PD   22  91.89 91.99  MALIGNES INDIFERENCIATS
                      IMMUNOHISTOQUÍMICA, HIBRIDACIÓ IN SITU PER
 05  0521  PD   22  91.89 91.99  A VIRUS
                      IMMUNOHISTOQUÍMICA, MARCADORS DE
 05  0519  PD   22  91.89 91.99  PRONÒSTIC EN TUMORS MALIGNES
                      IMMUNOHISTOQUÍMICA. C29 PER A RECEPTORS
 05  0520  PD   22  91.89 91.99  HORMONALS

 05  2658  PD   23  91.89 91.99 MICROSCÒPIA ELECTRÒNICA
                      PAAF D'ÒRGANS PROFUNDS, CITOPREPARACIÓ I
 05  0510  PD   13  91.86 91.96 INTERPRETACIÓ
                      PAAF D'ÒRGANS PROFUNDS, VALORACIÓ IN SITU I
 05  2967  PD   16  91.86 91.96 IMMEDIATA DEL MATERIAL ASPIRAT
                      PAAF D'ÒRGANS SUPERFICIALS, CITOPREPARACIÓ I
 05  0511  PD   13  91.86 91.96 INTERPRETACIÓ


               06.11 62.11
               83.21 85.11 PAAF D'ÒRGANS SUPERFICIALS, REALITZACIÓ DE
 05  2968  PD   09    86.11  LA PUNCIÓ EN CONSULTA
                      PEÇA QUIRÚRGICA DISSECCIÓ AMB CIRURGIA
 05  0508  PD   18  91.96 91.99 RADICAL
                     PEÇA QUIRÚRICA AMB DISSECCIÓ, SENSE
                     CIRURGIA RADICAL I BIÒPSIA D'ALTA
 05  0507  PD   17  91.96 91.99 COMPLEXITAT DIAGNÒSTICA
                     TENYIMENTS ESPECIALS (HISTOQUÍMICA) (UN
 05  4004  PD   17        TENYIMENT)

ESP.  ACTE  TIPUS  GRUP   CIEP      Anestesiologia i Reanimació
                          *Grups d'Anestèsia
                      ANESTÈSIA GENERAL PRECISA PER A PRÀCTICA DE
 06  0531  *    II         QUALSEVOL BLOQUEIG NO ESPECIFICAT

                      AUTOTRANSFUSSIÓ PEROPERATÒRIA PREVIA
 06  0532  *    IV         HEMODILUCIÓ NORMOVOLÈMICA PREOPERATÒRIA

                      CONTROL DOLOR POSOPERATÒRI MITJANÇANT
                      CATÈTERS PERIDURALS O AXIL.LARS. EMPELT
                      FORA DE L'ACTE ANESTÈSIC. TRACTAMENT
 06  0533  *    III         COMPLET FINS MÀXIM 7 DIES

                      CONTROL DOLOR POSOPERATÒRI MITJANÇANT
                      CATÈTERS PERIDURALS O DEL PLEXE BRAQUIAL.
                      (IMPLANTS A L'ACTE QUIRÚRGIC). TRACTAMENT
 06  0534  *    II         COMPLET FINS MÀXIM 7 DIES
                      EMPELT DE CATÈTERS PER A REHABILITACIÓ DEL
 06  0535  *    III         MEMBRE INFERIOR
 06  0523  *    I        GRUP I

 06  0524  *    II       GRUP II

 06  0525  *   III       GRUP III

 06  0526  *    IV       GRUP IV

 06  0527  *    V        GRUP V
                    INSTAURACIÓ VIES CENTRALS PER A VENOCLISI
                    EN PACIENTS NO ANESTESIATS. FORA ACTE
 06  0537  *    II       QUIRÚRGIC

 06  0529  *    II       REANIMACIÓ PER A CADA DIA SUCCESSIU

 06  0530  *    III       REANIMACIÓ PRIMER DIA

 06      *            PART O CESÀRIA

 06      *            PROVA DE PART + CESÀREA
ESP.  ACTE  TIPUS  GRUP   CIEP        Anàlisis Clíniques
                    AMPUTACIÓ D'EXTREMITATS A QUALSEVOL NIVELL
 07  0564  GR   05  84.00 84.10 (EXCEPTE DITS I GRANS DESARTICULACIONS)

               84.01 84.02
 07  0555  GR   03    84.11  AMPUTACIÓ EXCLUSIVA D'UN O MÉS DITS

               38.44 38.45 ANEURISMA AORTO-TORÀCIC I TÒRACO-
 07  0602  GR   11    39.61  ABDOMINAL. TRACTAMENT QUIRÚRGIC AMB CEC

                    ANEURISMA AORTO-TORÀCIC I TÒRACO-
 07  0594  GR   10  38.44 38.45 ABDOMINAL. TRACTAMENT QUIRÚRGIC SENSE CEC

 07  2969  GR   07  39.51 39.52 ANEURISMA CIRSOÏDAL. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
                    ANEURISMA D'ÀREA SUPRAAÒRTICA CERVICAL.
 07  2970  GR   11  39.51 39.52 TRACTAMENT QUIRÚRGIC
                    ANEURISMA D'ÀREA SUPRAAÒRTICA
 07  4011  GR   10       INTRATORÀCICA

               39.51,39.52,
               38.40,38.43, ANEURISMA PERIFÈRIC. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
 07  0575  GR   08  38.48 38,49 AMB RECONSTRUCCIÓ I REVASCULARITZACIÓ

 07  2659  GR   10  39.51 39.52 ANEURISMA VISCERAL. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
                    ANGIODISPLÀSIES COMPLEXES. TRACTAMENT
 07  0595  GR   06   38.60  QUIRÚRGIC
 07  3071  AT   27       ANGIOLPLÀSTIA DE TRONCS ARTERIALS DIGESTIUS
 07  1420  AT   28       ANGIOPLÀSTIA AMB BALÓ-GANIVETA
 07  3063  AT   27       ANGIOPLÀSTIA D'AORTA ABDOMINAL
 07  3064  AT   27       ANGIOPLÀSTIA D'AORTA TORÀCICA
 07  3065  AT   27       ANGIOPLÀSTIA DE FÍSTULES HEMODIÀLISI
 07  3068  AT   27       ANGIOPLÀSTIA DE TERRITORI CAVA INFERIOR
 07  3069  AT   27       ANGIOPLÀSTIA DE TERRITORI CAVA SUPERIOR
 07  3072  AT   27       ANGIOPLÀSTIA DE TRONCS SUPRAAÒRTICS
 07  3066  AT   27       ANGIOPLÀSTIA D'EMPELTS VASCULARS
 07  3075  AT   27       ANGIOPLÀSTIA FEMOROPOPLÍTEA UNILATERAL
 07  3077  AT   27       ANGIOPLÀSTIA ILÍACA UNILATERAL
           38.13,38.18, ANGIOPLÀSTIA QUIRÚRGICA I ENDARTERECTOMIA
07  0569  GR  07  38.19,39.59 SIMPLE D'EXTREMITATS
07  3079  AT  27       ANGIOPLÀSTIA RENAL UNILATERAL
07  3080  AT  27       ANGIOPLÀSTIA TIBIOPERONEA
07  3081  PD  24       AORTOGRAFIA ABDOMINAL
07  1403  PD  24       AORTOGRAFIA TORÀCICA
                APONEURECTOMIA, FASCIECTOMIA D'UNA O MÉS
07  0558  GR  04   83.44  EXTREMITATS
07  1402  PD  24       ARTERIOGRAFIA CEREBRAL
07  3083  PD  24       ARTERIOGRAFIA DE LA MAMÀRIA INTERNA
                ARTERIOGRAFIA DE MEMBRES INFERIORS.
07  3085  PD  24       UNILATERAL
                ARTERIOGRAFIA DE MEMBRES SUPERIORS.
07  1408  PD  24       UNILATERAL
                ARTERIOGRAFIA DE TRONCS SUPRAAÒRTICS. NO
07  1407  PD  24       SELECTIVA
                ARTERIOGRAFIA DE TRONCS SUPRAAÒRTICS.
07  1416  PD  24       SELECTIVA
07  3087  PD  24       ARTERIOGRAFIA INTERCOSTAL
07  3088  PD  24       ARTERIOGRAFIA PÈLVICA
07  3089  PD  24       ARTERIOGRAFIA PER VIA VENOSA
07  1409  PD  24       ARTERIOGRAFIA PULMONAR. NO SELECTIVA
07  1410  PD  24       ARTERIOGRAFIA RENAL

07  1406  PD  24       ARTERIOGRAFIA  SELECTIVA DE TRONCS CELÍAC
07  3090  PD  24       ARTERIOGRAFIA  SELECTIVA ESPLÈNICA
                ARTERIOGRAFIA  SELECTIVA HEPÀTICA (ESTUDIS
07  3091  PD  24       SEGMENTARIS)
07  3092  PD  24       ARTERIOGRAFIA  SELECTIVA HIPOGÀSTRICA
                ARTERIOGRAFIA  SELECTIVA MESENTÈRICA
07  3093  PD  24       INFERIOR
                ARTERIOGRAFIA  SELECTIVA MESENTÈRICA
07  3094  PD  24       SUPERIOR
07  2687  PD  24       ARTERIOGRAFIA  SELECTIVA PULMONAR
07  2688  PD  24       ARTERIOGRAFIA  SELECTIVA RENAL

                 ARTERIOGRAFIA VISCERAL ABDOMINAL (TRONC
07  1412  PD  24        CELÍAC, MESENTÈRICA SUPERIOR I INFERIOR)
07  0538  PD  17   38.21  BIÒPSIES VASCULARS QUIRÚRGIQUES
07  2971  GR  09   39.29  BY-PASS A TRONC DISTAL
                 BY-PASS A TRONC SUPRAÒRTIC EXTRA-TORÀCIC
07  0598  GR  08   39.22  PROXIMAL
07  0579  GR  09   39.25  BY-PASS AORTO-ILÍAC I AORTO-FEMORAL
                 BY-PASS A-V AMB VENA O PRÒTESI PER A
07  2972  GR  07   39.27  HEMODIÀLISI
                 BY-PASS D'AORTA ABDOMINAL I AMB ARTERIES
07  2660  GR  09  39.26 39.24 VISCERALS
                 BY-PASS D'AORTA ABDOMINAL I INFRARENAL, BI-
07  0596  GR  09   39.25  ILÍAC I BIFEMORAL

           39.23 39.26 BY-PASS D'AORTA TORÀCICA I TÒRACO-
07  2661  GR  11   39.61  ABDOMINAL AMB CEC
                BY-PASS D'AORTA TORÀCICA I TÒRACO-
07  2973  GR  11  39.23 39.26 ABDOMINAL SENSE CEC
07  2974  GR  08   39.28  BY-PASS DE LA CARÒTIDA CERVICAL

                BY-PASS EXTRAANATÒMICS AXIL.LO-BIFEMORAL O
07  0577  GR  08   39.29  FÈMORO-FEMORAL EMPELTS VASCULARS
                BY-PASS EXTRAANATÒMICS AXIL.LO-BIFEMORAL O
07  2975  GR  08   39.29  FEMORO-POPLÍTI VIA OBTURADOR

07  0578  GR  08   39.29  BY-PASS FÈMORO-POPLÍTI AMB ANGIOPLÀSTIA

07  0586  GR  07   39.29  BY-PASS FÈMORO-POPLÍTI O DISTAL AMB VENA
                BY-PASS FÈMORO-POPLITI, PRIMERA PORCIÓ AMB
07  0587  GR  07   39.29  VENA I/O PRÒTESIS
                BY-PASS SUBCLAVI-HUMERAL, AXIL.LO-HUMERAL O
07  2273  GR  07   39.29  HÚMER-DISTAL
07  0539  PD  14   38.22  CAPIL·LAROSCOPIA
07  1414  PD  17       CAVOGRAFIA INFERIOR
07  1413  PD  17       CAVOGRAFIA SUPERIOR


           38.06 38.16 CIRURGIA BRANQUES D'AORTA, RENAL,
07  0597  GR  10  38.36 38.46 MESENTÈRIQUES, ETC.

           38.02 38.32
07  0588  GR  09   38.42  CIRURGIA DE LA BIFURCACIÓ CAROTIDEA
07  0540  PD  11   99.99  CLAUDICOMETRIA

07  0599  GR  10  38.34 38.45 COARTACIÓ D'AORTA. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
                COL·LOCACIÓ PERCUTÀNIA DE CATÈTER VENÒS EN
07  3099  AT  22       CAVA INFERIOR
                COL·LOCACIÓ PERCUTÀNIA DE FILTRE
07  1421  AT  23       PERMANANENT EN CAVA INFERIOR
                COL·LOCACIÓ PERCUTÀNIA DE FILTRE TEMPORAL
07  3100  AT  23       EN CAVA INFERIOR
07  4010  AT  28       CRIOPLÀSTIA
07  2976  GR  10   39.29  DERIVACIÓ VENO-VENOSES
07  2211  GR  06   84.18  DESARTICULACIÓ DE MALUC
                DESARTICULACIÓ D'ESPATLLA. DESARTICULACIÓ
07  2222  GR  06   84.08  INTERESCAPULOTORÀCICA
07  2977  PD  22   39.29  DILATACIÓ ARTERIAL AMB BALÓ
07  0541  PD  13   88.77  DOPPLER ARTERIAL EEII O EESS
07  0543  PD  13   88.77  DOPPLER VENÓS EEII O EESS
07  0544  PD  18   88.77  ECO-DOPPLER D'ARTERIES EESS O EEII

07  0545  PD  18  88.76 88.77 ECO-DOPPLER D'ARTERIES VISCERALS

           88.71 88.73
07  0546  PD  18   88.77  ECO-DOPPLER DE TRONCS SUPRARAÒRTICS
07  2978  PD  16   88.77  ECO-DOPPLER VENÓS EESS O EEII

           38.00 38.03 EMBOLECTOMIA TRANSFEMORAL O
07  0566  GR  07   38.08  TRANSHUMERAL
07  0580  GR  08   38.06  EMBOLECTOMIA VISCERAL ABDOMEN

07  1430  AT  28       EMBOLITZACIÓ DE SHUNT PORTOCAVA (TIPS)
07  1418  AT  28       EMBOLITZACIÓ HIPOGÀSTRICA
07  4006  GR  05       EMBOLITZACIÓ OPERATÒRIA
07  3125  AT  28       EMBOLITZACIÓ PULMONAR
07  3126  AT  28       EMBOLITZACIÓ RENAL
07  3127  AT  28       EMBOLITZACIÓ VARICOCELE
07  3128  AT  28       EMBOLITZACIÓ VARICOCELE UNILATERAL
07  3129  AT  28       EMBOLITZACIÓ VENOSA PÈLVICA
07  1426  AT  28       EMBOLITZACIONS D'ANEURISMES
                EMBOLITZACIONS DE MALFORMACIONS
07  1424  AT  28       VASCULARS
                EMBOLITZACIONS  EN HEMORRÀGIES PER
07  1422  AT  28       TRAUMTISME
07  1429  AT  28       EMBOLITZACIONS  ESPLÈNIQUES
07  3131  AT  28       EMBOLITZACIONS  POR VÍA VENOSA
                EMBOLITZACIONS  SELECTIVES DE CARÒTIDA
07  3132  AT  28       EXTERNA

07  1425  AT  28        EMBOLITZACIONS SELECTIVES INTRACRANIALS
                 ENDARTERECTOMIA CAROTIDEA AMB O SENSE
07  0603  GR  09   38.12  APÒSIT
                 ENDARTERECTOMIA.AORTO-ILÍACA AMB O SENSE
07  0600  GR  09  38.14 38.16 APÒSIT
07  3133  AT  28        ENDOPRÒTESI EN AORTA ABDOMINAL
07  3134  AT  28        ENDOPRÒTESI EN AORTA TORÀCICA
07  3136  AT  28        ENDOPRÒTESI EN EMPELTS VASCULARS
07  3135  AT  28        ENDOPRÒTESI EN FÍSTULES D'HEMODIÀLISI
07  3137  AT  28        ENDOPRÒTESI EN TERRITORI CAVA INFERIOR

07  3138  AT  28       ENDOPRÒTESI EN TERRITORI CAVA SUPERIOR

07  3139  AT  28       ENDOPRÒTESI EN TERRITORI CAVA SUPERIOR

07  3284  AT  28       ENDOPRÒTESI EN TRONCS ARTERIALS DIGESTIUS
07  1419  AT  28       ENDOPRÒTESI EN TRONCS SUPRAAÒRTICS

07  3142  AT  28       ENDOPRÒTESI FEMOROPOPLÍTEA UNILATERAL
07  3144  AT  28       ENDOPRÒTESI ILÍACA UNILATERAL
07  3286  AT  28       ENDOPRÒTESI RENAL. UNILATERAL
                ESCLEROSIS TERAPÈUTIQUES DE VARIUS (PER
07  0549  AT  09   39.92  SESSIÓ)
07  0547  PD  14   89.59  ESTUDI HEMODINÀMIC ARTERIAL DEL PENIS

           38.60 39.43 EXÈRESI DE BY-PASS O FÍSTULA A-V, SENSE NOVA
07  2979  GR  05   39.53  REVASCULARITZACIÓ
                EXTRACCIÓ DE COSSOS EXTRANYS
07  3140  AT  24       ENDOVASCULARS

07  3292  AT  28       FIBRINOLISI LOCAL D'ARTERIES PERIFÈRIQUES

07  3293  AT  28       FIBRINOLISI LOCAL DE FÍSTULES D'HEMODIÀLISI
                FÍSTULES ARTERIOVENOSES CONGÈNITES.
07  2980  GR  05   39.53  LLIGADURA

07  0559  GR  04   39.27   FÍSTULES ARTERIOVENOSES PER A HEMODIÀLISI
                 FÍSTULES ARTERIOVENOSES TRAUMÀTIQUES.
07  2981  GR  07  38.40 38.60 RESSECCIÓ
07  3145  PD  24        FISTULOGRAFIA D'HEMODIÀLISI
07  1378  PD  24        FISTULOGRAFIA ESTUDI COMPLET
                 FLEBOGRAFIA DE MEMBRES INFERIORS
07  3147  PD  17        UNILATERAL
                 FLEBOGRAFIA DE MEMBRES SUPERIORS
07  1401  PD  17        UNILATERAL
07  4009  PD  13        FLEBOGRAFIA D'EXTREMITATS
                 FLEBOGRAFIA ESPERMÀTICA I OVÀRICA
07  3150  PD  19        UNILATERAL
07  3151  PD  19        FLEBOGRAFIA RENAL
                 HEMANGIOMES. EXTRACCIÓ QUIRÚRGICA I
07  0557  GR  05  38.30 38.60 TANCAMENT DIRECTE
                 HEMANGIOMES. TRACTAMENT QUIRÚRGIC AMB
07  0576  GR  06   38.40  RECONSTRUCCIÓ VASCULAR
           86.07 38.91 IMPLANTACIÓ DE CATÈTER O DISPOSITIU PER A
07  2665  GR  06   38.95  CITOSTÀTICS O HEMODIÀLISI

07  2982  GR  06   03.93  IMPLANTACIÓ D'UN ESTIMULADOR MEDUL·LAR
                 INTERRUPCIÓ VENA CAVA INFERIOR O ILÍACA
07  0592  GR  06  37.8 38.87 PRIMITIVA
07  2663  AT  28       LÀSER ANGIOPLÀSTIA
                 LIMFEDENECTOMIA D'ESTREMITATS TRACTAMENT
07  0589  GR  07    40.9  QUIRÚRGIC
07  2984  PD  12   40.19  LIMFOCROMIA
07  1380  PD  18       LIMFOGRAFIA ESTUDI COMPLET
07  1379  PD  17       LIMFOGRAFIA UNILATERAL EEII I EESS
07  0567  GR  07   38.82  LLIGADURA CARÒTIDA EXTERNA
                 LLIGADURA DE VENA DEL SISTEMA PROFUND
07  2983  GR  04   38.89  D'EXTREMITATS O PERFORANTS
07  7305  PD  18       MARCATGE CHIVA
                 MONYÓ AMPUTACIÓ, REGULARITZACIÓ,
07  0561  GR  04   84.30  REAMPUTACIÓ

07  2985  PD  13  89.39 89.65 P02 TRANSCUTANI
07  0568  GR  06   39.58  PLÀSTIA VASCULAR ARTERIES EEII O EESS
07  0548  PD  07   89.58  PLETISMOGRAFIA

           84.23 84.27
07  2226  GR  11  84 28 84 29 REIMPLANTACIÓ D'UN MEMBRE
                REINTERVENCIONS PER TROMBOSI I
07  0570  GR  07  39.49 39.41 HEMORRÀGIES
                REVISIÓ QUIRÚRGICA DE FÍSTULA A-V PER A
07  2986  GR  05   39.42  HEMODIÀLISI

07  0582  GR  08  05.22 05,29 SIMPATECTOMIA CÈRVIC-TORÀCICA

07  0571  GR  06   05.23  SIMPATECTOMIA LUMBAR O SUBDIAFRAGMÀTICA
                 SÍNDROME VASCULAR SORTIDA DEL TÒRAX I
07  0572  GR  08   83.45  OPÈRCUL TORÀCIC. ESCALENECTOMIA
                 SÍNDROME VASCULAR SORTIDA DEL TÒRAX I
                 OPÈRCUL TORÀCIC. RESSECCIÓ COSTELLA
07  0583  GR  10   77.91  CERVICAL
                 SÍNDROME VASCULAR SORTIDA DEL TÒRAX I
                 OPÈRCUL TORÀCIC. RESSECCIÓ PRIMERA
07  0593  GR  10   77.91  COSTELLA
07  4007  GR  05       SUPERFICIALITZACIONS
07  0897  GR  08  07.22 07.3 SUPRAADRENALECTOMIA
                 TRAUMATISME/S DE TRONC/S SUPRAÒRTIC/S I
07  4008  GR  10       TORÀCIC/S

                TRAUMATISMES ARTERIALS I VENOSOS
           88.50 39.30 D'ESTREMITATS SUPERIORS O INFERIORS.
07  0556  GR  08  39.31 39.59 SUTURES I LLIGADURES VASCULARS
                 TRAUMATISMES ARTERIALS I VENOSOS
                 D'ESTREMITATS SUPERIORS O INFERIORS.
           39.40 38.56 TRACTAMENT QUIRÚRGICC AMB TÈCNIQUES DE
07  0573  GR  08  38.57 38.58 RECOSNTRUCCIÓ VASCULAR
                 TRAUMATISMES DE VASOS ABDOMINALS I
07  0604  GR  10  39.58 39.59 TORÀCICS. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
                 TROMBECTOMIA DE VENA CAVA SUPERIOR I DE
07  2987  GR  09   38.05  LES SEVES BRANQUES

07  2988  GR  09  38.08 38.07 TROMBECTOMIA FÈMORO-ÍLIO-CAVA AMB CLIP

07  0601  GR  09   38.07  TROMBECTOMIA ÍLIO-CAVA O CAVA INFERIOR
 07  2668  GR   06  38.09 38.03 TROMBECTOMIA VENOSA D'EXTREMITATS
               38.17 38.19
 07  2989  GR   09    39.1  TROMBOSI VENOSA DE CAVA, BY-PASS
                    TROMBOSI VENOSA INTERVINGUDA AMB
               38.17 38.19 LLIGADURA, CLIP PER A FILTRE DE VENA CAVA
 07  2990  GR   07   38.7 38.87 INFERIOR
                     TROMBOSI VENOSA. LLIGADURA CROSA VENA
 07  2991  GR   03   38.89   SAFENA INTERNA I EXTERNA
 07  0605  GR   09    39.8  TUMOR DE GLOMUS CAROTIDI. RESSECCIÓ
 07  2992  GR   03    86.23  TUMOR GLÒMIC. RESSECCIÓ
 07  2667  GR   05    38.59  VÀLVULES VENOSES. TRASPLANTAMENT
 07  2669  GR   06    38.89  VARIUS PER TÈCNICA CHIVA
                     VARIUS. FLEBOEXTRACCIÓ DE VENA SAFENA
 07  0574  GR   06  38.59 38.69 INTERNA I EXTERNA
                     VARIUS. LLIGADURES SAFENA, PERFORANTS Y
 07  0562  GR   05    38.59  COLATERALS

 07  0563  GR   05  38.59 38.69 VARIUS. RECIDIVA
ESP.  ACTE  TIPUS  GRUP   CIEP         Aparell Digestiu
 08  2993  AT   22   42.92  ACALÀSIA TRACTAMENT ENDOSCÒPIC
 08  0606  PD   13   49.21  ANOSCÒPIA AMB BIÒPSIA
                    BANDA ELÀSTICA A L'ESÒFAG (PER SESSIÓ)
 08  2994  AT   19   42.91  COL·LOCACIÓ
                    BILITEC (ESTUDI REFLUX ALCALÍ) AMBULATORI 24
 08  4300  PD   23       HORES

                    BILITEC (ESTUDI REFLUX ALCALÍ) I PH-METRIA
 08  4301  PD   24       ESOFÀGICA AMBULATÒRIA 24 HORES
 08  0607  AT   20   50.11  BIÒPSIA HEPÀTICA PER PUNCIÓ
 08  0622  PD   21   45.27  BIÒPSIA INTESTINAL AMB CÀPSULA
                    CÀLCUL EN COLEDOCOC. EXTRACCIÓ PER VIA
 08  2995  AT   19   51.88  ENDOSCÒPICA
                    COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETRÒGRADA
 08  0623  AT   24   51.64  ENDOSCÒPICA (CPRE) TERAPÈUTICA
                    COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETRÒGRADA
 08  0608  AT   22   51.10  ENDOSCÒPICA (CPRE) DIAGNÒSTICA
                    COLONOSCÒPIA TOTAL (FINS CEC) O ILEOSCÒPIA.
 08  0618  PD   19   45.23  BIÒPSIA

 08  0624  AT   19    98.0  COS EXTRANY. EXTRACCIÓ PER VIA ENDOSCÒPICA
                    DILATACIÓ D'ANUS PER A TRACTAMENT DE
                    FISURA, O EXTRACCIÓ DE FECALOMA O COS
 08  0625  AT   16   96.23  EXTRANY


               42.92 44.22 DILATACIÓ ENDOSCÒPICA ESOFÀGICA, PILÒRICA,
 08  0626  AT   18  46.85 96.22 RECTAL I ALTRES (SESSIÓ)

                    DRENATGES NASOBILIARS O NASOPANCREÀTICS.
 08  2996  AT   24  51.86 52.97 COL·LOCACIÓ ENDOSCÒPICA
 08  2997  PD   27   88.74  ECOENDOSCÒPIA. ECOGRAFIA ENDOLUMINAL
 08  2998  PD   24   45.13  ENTEROSCÒPIA DIAGNÒSTICA. BIÒPSIA
 08  1076  PD   17   88.76  ECOGRAFIA ABDOMINAL
                    FULGURACIÓ DE TUMORS AMB LÀSER, GAS ARGÓ I
 08  2999  AT   21   48.33  ALTRES
 08  3000  AT   22   43.11  GASTROSTOMIA ENDOSCÒPICA PERCUTÀNEA
                    MACROBIÒPSIA ENDOSCÒPICA (PER
 08  3001  AT   19   45.27  ELECTROCIRURGIA)
                    MANOMETRIA ESOFÀGICA. EXPLORACIONS
 08  0615  PD   21   89.32  FUNCIONALS
                    MANOMETRIA ESOFÀGICA AMBULATÒRIA 24
 08  4298  PD   23       HORES.
                    MANOMETRIA ESOFÀGICA AMBULATÒRIA I PH-
 08  4299  PD   24       METRIA ESOFÀGICA 24 HORES
                    MANOMETRIA RECTAL. EXPLORACIONS
 08  0616  PD   21   48.29  FUNCIONALS

 08  0617  PD   18   45.16  PANENDOSCÒPIA ORAL DIAGNÒSTICA. BIÒPSIA
                    PAPILOTOMIA ENDOSCÒPICA. ESFINTEROTOMIA
 08  0619  AT   22   51.85  ENDOSCÒPICA
 08  0630  AT   13   54.91  PARACENTESI. PUNCIÓ EVACUADORA
 08  3002  PD   22   89.39  PH-METRIA DE 24 HORES
 08  4297  PD   23       PH-METRIA DE 2 CANALS
 08  3003  AT   19   43.41  POLIPECTOMIA GÀSTRICA ENDOSCÒPICA

               45.42 45.30
 08  3004  AT   19    45.34  POLIPECTOMIA INTESTINAL. ENDOSCÒPICA
                    PRÒTESI BILIAR O PANCREÀTICA. COL·LOCACIÓ
 08  2670  AT   24  51.87 52.93 ENDOSCÒPICA

 08  2671  AT   23   42.81  PRÒTESI ESOFÀGICA. COL·LOCACIÓ ENDOSCÒPICA

 08  0621  AT   15  48.24 45.24 RECTOSIGMOIDOSCÒPIA. BIÒPSIA
 08  0629  PD   14   96.33  RENTAT GÀSTRIC               43.41 45.43
               42.33 45.30 RESSECCIÓ ENDOSCÒPICA DE TUMORS I ALTRES
 08  3005  AT   21  45.34 49.31 LESIONS

 08  3006  AT   18  96.07 96.06 SONDES. COL·LOCACIÓ ENDOSCÒPICA
                    TÈCNIQUES HEMOSTÀTIQUES ENDOSCÒPIQUES
                    (ELECTROCOAGULACIÓ, INJECCIÓ, HEMOCLIP I
 08  3007  AT   19   44.43  ALTRES)
 08  3295  AT   17   99.99  TEST DE LA UREASA
 08  2347  AT   18   92.09  TEST DE L'ALÈ (BREATH TEST)
                    VARIUS ESOFÀGIQUES. ESCLEROSI ENDOSCÒPICA
 08  0627   AT   19   42.39  (PER SESSIÓ)
 08  4296   AT   21       BIO-FEED BACK ANUS-RECTAL
ESP.  ACTE  TIPUS  GRUP   CIEP           Cardiologia
 09  0648  AT   27   36.09  ANGIOPLÀSTIA CORONÀRIA
                    ANGIOPLÀSTIA CORONÀRIA MÉS COL·LOCACIÓ DE
 09  0649  AT   28   36.09  STENT
 09  0650  AT   21   37.80  CANVI GENERADOR MARCAPÀS
 09  0632  AT   17   99.62  CARDIOVERSIÓ

                    CATETERISME CARDÍAC. ANGIOCARDIOGRAFIA I
 09  0634  PD   27   37.25  BIÒPSIA ENDOMIOCÀRDICA

 09  0633  PD   24   88.54  CATETERISME CARDÍAC I ANGIOCARDIOGRAFIA
                    CATETERISME CARDÍAC. ANGIOCARDIOGRAFIA I
 09  0635  PD   28   88.57  CORONARIOGRAFIA

                    CATETERISME CARDÍAC. ESTUDI
 09  0636  PD   27   37.26  ELECTROFISIOLÒGIC COMPLEXE (TAQUICÀRDIES)
                    CATETERISME CARDÍAC. ESTUDI
                    ELECTROFISIOLÒGIC SIMPLE (FUNCIÓ SINUSAL I
 09  0637  PD   27   37.26  CONDUCCIÓ AV)

 09  0652  AT   23   37.80  COL·LOCACIÓ MARCAPÀS ENDOVENÓS DEFINITIU
 09  0653  AT   22   37.78  COL·LOCACIÓ MARCAPÀS ENDOVENÓS TEMPORAL
 09  0654  AT   24   37.83  COL·LOCACIÓ MARCAPÀS SEQUENCIAL
                    CORRECCIÓ DE CIA I CIV MITJANTÇANT
 09  0655  GR   05   35.50  CATETERISME CARDÍAC AMB PRÒTESI
 09  2666  AT   24   37.94  DESFIBRILADOR AUTOMÀTIC. IMPLANTACIÓ
 09  3008  PD   19   88.72  ECOCARDIOGRAFIA D'ESFORÇ
 09  0638  PD   18   88.72  ECOCARDIOGRAMA+ DOPPLER
 09  0639  PD   18   88.72  ECOCARDIOGRAMA+ DOPPLER COLOR

 09  4015  PD   15       ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL I/O MODEM
 09  0642  PD   20   88.72  ECORCARDIOGRAMA TRANSESOFÀGIC
 09  3009  PD   06   89.52  ELECTROCARDIOGRAMA I INFORME

 09  0643  PD   17  89.41 89.43 ERGOMETRIA (ECG D'ESFORÇ)


               89.41 89.42
               89.43 89.44 ERGOMETRIA (ECG D'ESFORÇ) GAMMAGRAFIA
 09  0644  PD   18    92.05  MIOCÀRDICA
                    ESTUDI ELECTROFISIOLÒGIC TERAPÈUTIC
 09  0656  AT   28   37.34  (ABLACIÓ CONDUCCIÓ A - V)
                    ESTUDI ELECTROFISIOLÒGIC TERAPÈUTIC
 09  0657  AT   28   37.34  (ABLACIÓ VIES ACCESSORIES)
                    ESTUDI ELECTROFISIOLÒGIC TERAPÈUTIC
 09  0658   AT   28   37.34  (TAQUICÀRDIES VENTRICULARS)
 09  3010   AT   24   37.77  EXTRACCIÓ CABLE DE MARCAPÀS
 09  4016   PD   11       FONOMECANO-CARDIOGRAMA
 09  0645   PD   17   89.50  HOLTER (ECG DINÀMIC)
 09  0646   PD   17   89.61  HOLTER DE PRESSIÓ ARTERIAL
 09  0662   GR   10    37.0  PERICARDIOCENTESI
 09  2478   AT   23   89.59  PROVA DE TAULA BASCULANT (TILT-TEST)
 09  0651   AT   28   39.59  TANCAMENT DE DUCTUS (DISPOSITIU)
 09  0659   GR   04   35.96  VALVULOPLÀSTIA HEMODINÀMICA
ESP.  ACTE  TIPUS  GRUP   CIEP      Cirurgia Cardiovascular
 10  0672  GR   10   38.30  ANELLS VASCULARS

                    ANEURISMA AÒRTIC TORÀCIC O TÒRACO-
 10  0594  GR   10  38.44 38.45 ABDOMINAL. TRACTAMENT QUIRÚRGIC SENSE CEC

               38.44 38.45 ANEURISMA AORTICO TORÀCIC O TÒRACO-
 10  0602  GR   11    39.61  ABDOMINAL TRACTAMENT QUIRÚRGIC AMB CEC
                    ARRITMIES CARDÍAQUES. TRACTAMENT
 10  0676  GR   11   37.33  QUIRÚRGIC
 10  0673  GR   09   38.85  BANDING DE L'ARTÈRIA PULMONAR
 10  0650  AT   21   37.80  CANVI GENERADOR MARCAPÀS

               35.70 35.84 CARDIOPATIES CONGÈNITES. TRACTAMENT
 10  0677  GR   11    39.61  QUIRÚRGIC AMB CEC
                    CARDIOPATIES CONGÈNITES. TRACTAMENT
 10  0674  GR   10  35.70 35.84 QUIRÚRGIC SENSE CEC

 10  0678  GR   11  36.99 39.61 CIRURGIA CARDÍACA CORONARIA AMB CEC
 10  3011  GR   09   36.99  CIRURGIA CARDÍACA CORONARIA SENSE CEC


               35.00 35.10
 10  0679  GR   11  35.20 39.61 CIRURGIA CARDIACA VALVULAR AMB CEC

               35.00 35.10
 10  3012  GR   09    35.20  CIRURGIA CARDIACA VALVULAR SENSE CEC
 10  0599  GR   10   38.35   COARTACIÓ D'AORTA. TRACTAMENT QUIRÚRGIC

 10  0652  AT   23   37.80   COL·LOCACIÓ MARCAPÀS ENDOVENÓS DEFINITIU

 10  0653  AT   22   37.78   COL·LOCACIÓ MARCAPÀS ENDOVENÓS TEMPORAL
 10  0666  AT   23   37.80   COL·LOCACIÓ MARCAPÀS EPICÀRDIC
 10  0654  AT   24   37.83   COL·LOCACIÓ MARCAPÀS SEQUENCIAL
 10  0660  AT   19   37.61   CONTRAPULSACIÓ AÒRTICA
 10  2666  GR   08   37.94   DESFIBRILADOR AUTOMÀTIC. IMPLANTACIÓ

 10  0669  GR   09  38.85 39.59 DUCTUS ARTERIÒS. CORRECCIÓ
                    ESTENOSI VALVULARS. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
 10  0670  GR   09   35.10  SENSE CEC
 10  3010  AT   24   37.77  EXTRACCIÓ CABLE DEL MARCAPÀS
                    FERIDES CARDÍAQUES. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
 10  0680  GR   11  37.4 39.61 AMB CEC
                    FERIDES CARDÍAQUES. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
 10  0671  GR   09    37.4  SENSE CEC
 10  3281  GR   10   37.12  FINESTRA PERICÀRDICA. PERICARDIOTOMIA
                    FÍSTULES SISTEMIC-PULMONARS. TRACTAMENT
 10  0675  GR   09   39.59  QUIRÚRGIC
 10  0667  GR   10   37.31  PERICARDIECTOMIA
 10  0662  GR   10    37.0  PERICARDIOCENTESI
                    QUALSEVOL ALTRA INTERVENCIÓ NO ESPECÍFICA
 10  3013  GR   11   39.61  AMB CEC
                    REINTERVENCIONS IMMEDIATES, DESPRÉS DE
 10  0668  GR   09   37.99  CIRURGIA CARDÍACA AMB O SENSE CEC
 10  0665  GR   08   99.99  STAND-BY QUIRÚRGIC D'ANGIOPLÀSTIA
 10  0664  GR   06   78.41  SUTURA D'ESTERNÓ
 10  0663  AT   16   38.91  TORACOCENTESI
 10  0681  GR   11  37.5 39.61 TRASPLANTAMENT DE COR
 10  0682  GR   11  33.6 39.61 TRASPLANTAMENT DE PULMÓ-COR
                       Cirugia General i de l'Aparell
ESP.  ACTE  TIPUS  GRUP   CIEP           Digestiu
 11  0777  GR   05   70.13   ABSCÉS DEL DOUGLAS. DESBRIDAMENT
 11  0821  GR   08  50.0 50.91 ABSCÉS HEPÀTIC. DRENATGE
 11  0822  GR   08    52.09  ABSCÉS PANCREÀTIC. DRENATGE
 11  0739  GR   06    48.81  ABSCÉS PELVIRRECTAL. DRENATGE
                     ABSCÉS PERIANAL O GLUTI. DRENATGE
 11  0715  GR   03  49.01 86.22 QUIRÚRGIC
 11  0778  GR   06  54.0 54.19 ABSCÉS PERICÒLIC. DRENATGE

               54.0, 86.01,
 11  0779  GR   06    86.28   ABSCÉS SUBFRÈNIC. DRENATGE

 11  0700  GR   03  86.22 86.28 ABSCÉS. DESBRIDAMENT. DRENATGE
                     ACALÀSIA ESOFÀGICA. CARDIOESPASME.
                     OPERACIÓ D'HELLER AMB O SENSE
 11  0875  GR   09     42.7  FUNDIPLICATURA
                     ADENOPATIA CERVICAL IUGULO-CAROTIDEA O
 11  2672  GR   06  40.21 40.29 SUPRACLAVICULAR. EXÈRESI
 11  3282  GR   03    40.21  ADENOPATIA CÈRVIC -ESPINAL. EXÈRESI

 11  3283  GR   03  40.11 40.29 ADENOPATIA SIMPLE. EXÈRESI

 11  0886  GR   10  48.5 48.65 AMPUTACIÓ ABDOMINO-PERINEAL DE RECTE
                  AMPUTACIÓ D'EXTREMITATS A QUALSEVOL NIVELL
11  0564  GR  05  84.00 84.10 (EXCEPTE DITS I GRANS DESARTICULACIONS)

           84.01, 84.02,
11  0555  GR  03    84.11   AMPUTACIÓ EXCLUSIVA D'UN O MÉS DITS
                  ANASTOMOSIS BILIODIGESTIVES PER TUMOR VIES
11  3014  GR  10  51.39 51.79 BILIARS

           51.79, 51.35, ANASTOMOSIS BILIODIGESTIVES. QUALSEVOL
11  0823  GR  09    51.39   TÈCNICA
11  2484  GR  09   45.95  ANASTOMOSI ILEO-ANALS AMB RESERVORI
                 ANASTOMOSI PORTO-CAVA (CIRURGIA
11  0888  GR  10    39.1  DERIVATIVA DE LA HIPERTENSIÓ PORTAL)
11  0780  GR  06  66.4 66.51 ANEXECTOMIA
11  0740  GR  05   49.79  ANOPLÀSTIA SIMPLE

           49.21 49.22
11  0606  PD  13   49.23  ANOSCÒPIA AMB BIÒPSIA
11  4019  GR  07        APENDICECTOMIA PER LAPAROSCÒPIA
11  0781  GR  06  47.0 47.1  APENDICECTOMIA PER LAPAROTOMIA
                  APONEURECTOMIA FASCIECTOMIA D'UNA O MÉS
11  0558  GR  04   83.44   EXTREMITATS
                  AVULSIÓ UNGUEAL-UNGLA INCARNATA.
11  0714  GR  02   86.23   ONICOGRIFOSI. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
                  BILITEC (ESTUDI REFLUX ALCALÍ) AMBULATORI 24
11  4300  PD  23        HORES

                 BILITEC (ESTUDI REFLUX ALCALÍ) I PH-METRIA
11  4301  PD  24        ESOFÀGICA AMBULATÒRIA 24 HORES
                 BIÒPSIA CUTÀNEA, SUBCUTÀNEA O MUCOSA
11  0683  PD  14   86.11  (EXTRACCIÓ DE PEÇA A ESTUDI)
11  4022  GR  02        BIÒPSIA DE MAMA AMB TRU-CUT
11  4020  GR  04        BIÒPSIA GANGLI CENTINEL·LA
11  0685  GR  04   40.11  BIÒPSIA GANGLIONAR SIMPLE
                 BIÒPSIA GANGLIONAR SUPRACLAVICULAR DE
11  0686  GR  04  40.21 40.29 DANIELS
11  4021  GR  07        BIÒPSIA HEPÀTICA PER LAPAROSCÒPIA
11  0687  GR  06   50.12  BIÒPSIA HEPÀTICA PER LAPAROTOMIA
11  0607  PD  15   50.11  BIÒPSIA HEPÀTICA PER PUNCIÓ

           45.27 45.15
11  0688  GR  06   45.26  BIÒPSIA INTESTINAL PER LAPAROTOMIA
11  0689  GR  04   83.21   BIÒPSIA MUSCULAR O TENDINOSA
11  0690  GR  06   52.12   BIÒPSIA PANCREÀTICA PER LAPAROTOMIA

11  2479  GR  02   85.12  BIÒPSIA QUIRÚRGICA DE MAMA (TUMORECTOMIA)
                 BIÒPSIA TUMORS RETROPERITONEALS PER
11  0692  GR  06  54.23 54.29 LAPAROTOMIA

11  0887  GR  10   06.50   GOLL ENDOTORÀCIC. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
11  0774  GR  07   40.51   BUIDATGE AXIL.LAR
                  BUIDATGES GANGLIONARS REGIONALS.
11  0775  GR  07   40.50   LIMFADENECTOMIA
                  CÀNCER D'ANUS (INCLOU PAGET) TRACTAMENT
11  0825  GR  06   49.6   QUIRÚRGIC
11  0741  GR  03   49.02   CEL.LULITIS PERIANAL. DRENATGE
11  0725  GR  04   64.0   PENIS. CIRCUMCISIÓ. FIMOSI
11  4040  GR  09        CIRURGIA COMPLEXA DE VIA BILIAR

11  0707  GR  03  64.91 64.93 PENIS. FRENET (FRENULECTOMIA)
11  4027  GR  05       CIRURGIA DE LA FÍSTULA ANAL. (RESSECCIÓ)
                CIRURGIA DE L'ACALÀSIA ESOFÀGICA PER VIA
11  4018  GR  09       LAPAROSCÒPICA
                CIRURGIA DE L'HÈRNIA I EVENTRACIÓ AMB
11  4030  GR  08       RESSECCIÓ INTESTINAL
                CIRURGIA DE L'HÈRNIA I EVENTRACIÓ
11  4031  GR  07       ESTRANGULADA
                CIRURGIA DE L'HÈRNIA I EVENTRACIÓ PER VIA
11  4033  GR  07       LAPAROSCÒPICA
                CIRURGIA DE L'ULCUS DUODENAL. (AMB
11  4039  GR  08       VAGOTOMIA, BUIDATGE, ANTRECTOMIA)
11  0889  GR  09   42.39  CIRURGIA ESOFÀGICA PALIATIVA PER CA.

           51.41 51.51
11  0855  GR  09   51.59  CIRURGIA LITIASI RESIDUAL VIA BILIAR

11  4032  GR  06       CIRURGIA SIMPLE DE L'HÈRNIA I L'EVENTRACIÓ
                CIRURGIA SIMPLE DE L'HÈRNIA I L'EVENTRACIÓ
11  4034  GR  07       PER LAPAROSCÒPIA
                CIRURGIA TRANSDUODENAL DE L'AMPOLLA DE
11  4036  GR  09       WATER
                COL·LOCACIÓ DE CATÈTER PERITONEAL
11  4037  GR  04       PERMANENT
                COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETRÒGRADA
11  0608  PD  22   51.10  ENDOSCÒPICA (CPRE) DIAGNÒSTICA           51.64 51.84
           51.85 51.86 COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETRÒGRADA
11  0623  AT  24  51.87 51.88 ENDOSCÒPICA (CPRE) TERAPÈUTICA
11  4023  GR  09       COLECISTECTOMIA PER LAPAROSCÒPIA

11  0827  GR  08  51.22 51.23 COLECISTECTOMIA PER LAPAROTOMIA
11  0783  GR  08   51.04  COLECISTOTOMIA
11  0857  GR  10   45.8  COLECTOMIA TOTAL

11  0828  GR  08  45.71 45.79 COLECTOMIES SEGMENTÀRIES PARCIALS
11  4024  GR  09       COLEDOCOLITIASI PER LAPAROSCÒPIA
11  0829  GR  09       COLEDOCOLITIASI PER LAPAROTOMIA
11  0784  GR  09   51.51  COLEDOCOTOMIA INCLÒS TUB DE KEHR
                COLONOSCÒPIA TOTAL (FINS CEC) O ILEOSCÒPIA.
11  0618  PD  19   45.23  BIÒPSIA

11  0785  GR  06  46.10 46.20 COLOSTOMIA TOTS ELS TIPUS. ILEOSTOMIA

           98.14 98.15
11  0624  AT  19   98.20  COS EXTRANY. EXTRACCIÓ PER VIA ENDOSCÒPICA
                COSSOS EXTRANYS PROFUNDS. EXTRACCIÓ
11  0745  GR  04   86.05  QUIRÚRGICA
                COSSOS EXTRANYS SUPERFICIALS CARA Y COLL.
11  0716  AT  19   86.05  EXTRACCIÓ
                COSSOS EXTRANYS SUPERFICIALS O SUBCUTÀNIS.
11  0705  GR  03   86.05  EXTRACCIÓ
                CREMADES I CONGELACIONS PETITES (FINS 5%)
11  0713  GR  02   86.28  CURA I NETEJA
                DESBRIDAMENT D'ABSCÉS SENSE ANESTÈSIA
11  4017  GR  01       GENERAL (AMB ANESTÈSIA LOCAL)
11  0890  GR  09   44.5  DESGASTRECTOMIES I NOUS MUNTATGES

11  0746  GR  06  52.72 94.74 DIÀSTASI DE RECTES. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
                 DILATACIÓ D'ANUS PER A TRACTAMENT DE FISURA
11  0625  GR  04   96.23  O EXTRACCIÓ DE FECALONA O COS EXTRANY


           42.92 44.22 DILATACIÓ ENDOSCÒPICA ESOFÀGICA. PILÒRICA.
11  0626  AT  18  46.26. 96.22 RECTAL I ALTRES (SESSIÓ)
11  0859  GR  08   40.40  DISSECCIÓ DE COLL (FUNCIONAL, RADICAL)

11  2673  GR  08   45.41  DIVERTÍCLE DE COLON. TRACTAMENT QUIRÚRGIC.
                 DIVERTICLES ESOFÀGICS. TRACTAMENT
11  0861  GR  08   42.31  QUIRÚRGIC
11  0830  GR  07   45.31  DIVERTICULECTOMIA DUODENAL

11  0786  GR  07   45.33  DIVERTÍCLE DE MECKEL. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
                 PLEROTOMIA AMB COLOCACIÓ DE DRENATGE
                 MITJANÇANT TRÒCAR TORÀCIC AMB ANESTÈSIA
11  0735  GR  08   34.04  LOCAL I NEUROLEPTOANALGÈSIA
11  0900  GR  11   52.7  DUODENOPANCREATECTOMIA
11  2997  PD  27   88.74  ECOENDOSCÒPIA. ECOGRAFÍA ENDOLUMINAL
11  1076  PD  15   88.76  ECOGRAFIA ABDOMINAL
11  0694  PD  17   88.74  ECOGRAFIA TRANSRECTAL
                 ELECTROCOAGULACIÓ O CRIOTERÀPIA DE
11  0695  AT  10   86.3  BERRUGUES. TUMORS SUPERFICIALS

11  0863  GR  06  51.82 51.83 ESFINTEROPLÀSTIA O PAPILOTOMIA


           45.90 45.91
           45.92 45.93
11  0787  GR  06   45.94  ENTEROANASTOMOSI SENSE RESSECCIÓ
11  0862  GR  07   46.62.  ENTEROPÈXIA OPERACIÓ DE NOBLE


           45.00 45.01 ENTEROTOMIA-ENTERORRÀFIA. COLOTOMIA-
11  0788  GR  06  45.02 45.03 COLORRÀFIA
11  4038  GR  08       ESFINTEROPLÀSTIA DE L'ESFÍNTER ANAL
11  3015  GR  10   42.41  ESOFAGECTOMIA SEGMENTÀRIA O PARCIAL
                 ESOFAGECTOMIA SEGMETÀRIA AMB INTERPOSICIÓ
11  4025  GR  10       INTESTINAL O GÀSTRICA
11  0899  GR  11   42.42  ESOFAGECTOMIA TOTAL
                 ESOFAGECTOMIA TOTAL. ACCÈS PER
11  4026  GR  10   42.99  CERVICOTOMIA I LAPAROTOMIA (SHIPPING)

            42.51 a  ESÒFAG-COLOPLÀSTIES, GASTROPLÀSTIES I
11  0901  GR  09  42.59 44.55 ENTEROPLÀSTIES
11  0831  GR  06   42.11   ESOFAGOSTOMIA CERVICAL. EXTERNA
                 ESOFAGOSTOMIA-ESOFAGORRÀFIA (COS EXTRANY,
           42.10 42.09 TUMORS BENIGNES, MALLORY-WEIS I ANELL
11  0864  GR  10   42.82  DIAFRAGMÀTIC)
                 ESPLENECTOMIA TOTAL, AMB O SENSE
11  0832  GR  08    41.5  TRASPLANTAMENT HETEROTÒPIC DE MELSA
11  0834  GR  07   41.43  ESPLENECTOMIES SEGMENTÀRIES

11  0789  GR  08  49.59 49.79 ESTENOSI D'ANUS. TRACTAMENT QUIRÚRGIC


           42.32 42.31 ESTENOSI D'ESÒFAG. NO CA. RESSECCIÓ I
11  0891  GR  10  42.85 42.89 ANASTOMOSI
                 EVENTRACIÓ O EVISCERACIÓ SENSE RESSECCIÓ
11  0748  GR  06   53.51  INTESTINAL
                  EVENTRACIÓ O EVISCERACIÓ SENSE RESSECCIÓ
11  2274  GR  07  53.61 55.69 INTESTINAL. PLÀSTIA ABDOMINAL
                  EXCLUSIÓ BIPOLAR D'ESÒFAG O ESOFAGECTOMIA
11  0892  GR  07   42.99   PER TRAUMATISME
11  0790  GR  06   46.03   EXTERIORITZACIÓ DE COLON PATOLÒGIC
                  FERIDES DE GRAN QUANTIA, ESQUINÇAMENTS
11  0731  GR  04   83.65   MUSCULARS, SUTURA
11  0718  GR  02   86.59   FERIDES DE PETITA QUANTIA. SUTURA

           49.11 49.12 FÍSTULA ANAL O PERIANAL REPRODUÏDA O
11  0791  GR  06   49.73  MULTIOPERADA
                  FÍSTULA D'ANUS. FISTULECTOMIA O
11  0749  GR  05  49.11 49.12 FISTULOTOMIA
                 FÍSTULA I QUIST CONDUCTE TIROGLÒS.
11  0794  GR  07   06.7   TRACTAMENT QUIRÚRGIC
                 FÍSTULA RECTE-PROSTÀTICA. TRACTAMENT
11  0792  GR  07   48.73  QUIRÚRGIC
                 FÍSTULA RECTE-VAGINAL. TRACTAMENT
11  0793  GR  07   70.73  QUIRÚRGIC
                 FÍSTULA SACROCOXÍGEA. QUIST DERMOIDE.
11  0750  GR  05   86.09  TRACTAMENT QUIRÚRGIC
                 FÍSTULA SALIVAL. CIRURGIA DEL CONDUCTE DE
11  0751  GR  07  26.42 26.49 STENON
                 FÍSTULES GENITO-URINÀRIES. TRACTAMENT
11  1724  GR  07   70.75  QUIRÚRGIC

           18.21 22.71
            27.53 29.2 FÍSTULES I QUISTS CERVIC-FACIALS CONGÈNITS.
11  0795  GR  07   31.62  TRACTAMENT QUIRÚRGIC RADICAL

11  0726  GR  05  49.59 49.79 FISURA ANAL. FISURETOMIA I ESFINTEROTOMIA
11  0752  GR  04   27.0   FLEGMÓ ABSCÉS PIS DE LA BOCA. DRENATGE
                 FLEGMÓ BEINES TENDINOSES. TRACTAMENT
11  0729  GR  03  83.01 83.31 QUIRÚRGIC
                 FLEGMÓ DIFÚS EXTREMITATS. TRACTAMENT
11  0727  GR  03   86.22  QUIRÚRGIC

11  0728  GR  03  82.09 82.39 FLEGMÓ MÀ. TRACTAMENT QUIRÚRGIC

11  0717  GR  04  25.92 .27.41 FRE LINGUAL O LABIAL. FRENECTOMIA

11  0894  GR  09  43.91 43.99 GASTRECTOMIA TOTAL

11  0902  GR  09   43.99   GASTRECTOMIA TOTAL AMPLIADA O RADICAL
            43.5 43.6
11  0866  GR  08  43.7 43.89  GASTRECTOMIES SUBTOTALS

11  0835  GR  06  44.31 44.39 GASTRO-ENTEROSTOMIA
11  2674  GR  06   44.69   GASTROPLÀSTIA
11  0797  GR  06   43.19   GASTROTOMIA-GASTRORRÀFIA
11  0708  GR  02   86.01   HEMATOMES SUBUNGUEALS. DRENATGE
11  4028  GR  10        HEMICOLECTOMIES PER LAPAROSCÒPIA

           45.73 45.74
11  0867  GR  09   45.75  HEMICOLECTOMIES PER LAPAROTOMIA
                  HEMIHEPATECTOMIA REGLADA ESQUERRA O
11  0904  GR  10   50.3   DRETA
                  HEMITIROÏDECTOMIA (AMB O SENSE
11  0836  GR  07   06.2   ISTMECTOMIA)
11  0753  GR  05   49.46   HEMORROÏDECTOMIA
                 HEMORROIDES. COAGULACIÓ. TRACTAMENT AMB
11  0697  AT  12   49.49   LÀSER O BANDES ELÀSTIQUES
11  0837  GR  10   50.22   HEPATECTOMIES SEGMENTÀRIES

11  0732  GR  05   53.59   HÈRNIA EPIGÀSTRICA. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
                 HÈRNIA HIATAL. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
11  4029  GR  10        LAPAROSCÒPIC. CIRURGIA DEL REFLUX
                 HÈRNIA HIATAL. TRACTAMENT QUIRÚRGIC.
11  0869  GR  09  53.7 53.8 CIRURGIA DEL REFLUX
                 HÈRNIA MUSCULAR PER TRENCAMENT DE FASCIES.
11  0733  GR  04  83.65 83.89 TRACTAMENT QUIRÚRGIC

11  0754  GR  06  53.41 53.49 HÈRNIA UMBILICAL. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
            53.7 53.8 HÈRNIES CONGÈNITES. RELAXACIÓ
11  0868  GR  07   34.89  DIAFRAGMÀTICA. PLÀSTIA
                 HIDROCELE AMB HÈRNIA CONGÈNITA.
11  0802  GR  06  61.2 63.1  TRACTAMENT QUIRÚRGIC
11  4304  GR  05   61.2   HIDROCELE. TRACTAMENT QUIRÚRGIC


           83.03 82.21 HIGROMES, BURSITIS, GANGLIS I QUISTS
11  0734  GR  03  82.31 83.31 SINOVIALS. EXTIRPACIÓ
                 INCONTINÈNCIA ANAL COMPLEXA. PLÀSTIES
11  2480  GR  08  48.79 49.79 MUSCULARS

11  0803  GR  05  49.72 49.79 INCONTINÈNCIA ANAL TRACTAMENT QUIRÚRGIC
11  0696  AT  07   49.42   INJECCIONS ESCLEROSANTS (PER SESSIÓ)
11  0840  GR  10   45.75   INTERVENCIÓ DE HARTMANN I SIMILARS

11  0842  GR  07  45.62 45.79 INVAGINACIÓ INTESTINAL AMB RESSECCIÓ

11  0614  GR  07  54.21 54.23 LAPAROSCÒPIA DIAGNÒSTICA. BIÒPSIA
11  0804  GR  06   54.11   LAPAROTOMIA EXPLORADORA. BIÒPSIA
11  4213  GR  06   40.54   LIMFADENECTOMIA INGUINAL.

11  0872  GR  09   40.59   LIMFADENECTOMIA RADICAL. RETROPERITONEAL
11  0758  GR  07   86.83   LIPECTOMIA ABDOMINAL
                 MANOMETRIA ESOFÀGICA AMBULATÒRIA 24
11  4298  PD  23        HORES.
                 MANOMETRIA ESOFÀGICA AMBULATÒRIA I PH-
11  4299  PD  24        METRIA ESOFÀGICA 24 HORES
                 MANOMETRIA RECTAL. EXPLORACIONS
11  0616  PD  21   48.29   FUNCIONALS


           85.45 85.46
11  0873  GR  09  85.47 85.48 MASTECTOMIA RADICAL AMB BUIDATGE AXIL.LAR


           85.41 85.42 MASTECTOMIA SIMPLE, AMB O SENSE BUIDAMENT
11  0759  GR  07  85.43 85.44 AXIL.LAR
                 MASTITIS SUPURADA. DESBRIDAMENT I
11  0720  GR  04   85.0   DRENATGE
11  0874  GR  10  45.79 45.8 MEGACOLON. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
                 MONYÓ AMPUTACIÓ. REGULARITZACIÓ.
11  0561  GR  04    84.3  REAMPUTACIÓ
                 OCLUSIÓ INTESTINAL SENSE RESSECCIÓ PER
11  0806  GR  06   46.80  BRIDA O INVAGINACIÓ
11  0761  GR  05    54.3  ONFALITIS. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
11  0763  GR  07    62.5  ORQUIDOPEXIA
11  0762  GR  05    62.3  ORQUIECTOMIA UNILATERAL
11  0815  GR  06  65.3 65.6 OVARIECTOMIA O OOFORECTOMIA
11  0710  GR  02   86.01  PANADÍS. DESBRIDAMENT

11  0617  PD  18   45.16  PANENDOSCÒPIA ORAL DIAGNÒSTICA. BIÒPSIA

11  0876  GR  10   52.59  PANCREATECTOMÍES SEGMENTÀRIES (COS, CUA)
                 PAPILOTOMIA ENDOSCÒPICA. ESFINTEROTOMIA
11  0619  AT  22   51.85  ENDOSCÒPICA
11  0630  AT  06   54.91.  PARACENTESI. PUNCIÓ EVACUADORA
11  0736  AT  10   64.91  PARAFIMOSI. TRACTAMENT QUIRÚRGIC

11  0854  GR  09  06.81 06.89 PARATIROÏDECTOMIA
                 PERFORACIÓ ESÒFAG CERVICAL. TRACTAMENT
11  0843  GR  09  42.82 42.89 QUIRÚRGIC
                 PERFORACIÓ ESÒFAG TORÀCIC. TRACTAMENT
11  0878  GR  10  42.82 42.89 QUIRÚRGIC
11  0809  GR  06   44.29   PILOROPLÀSTIA
                 PLÀSTIES DIAFRAGMÀTIQUES PER TRENCAMENT O
11  0865  GR  09  34.82 34.84 EVENTRACIÓ
11  3003  AT  19   43.41  POLIPECTOMIA GÀSTRICA ENDOSCÒPICA

           45.30. 45.34
11  3004  AT  19   45.42   POLIPECTOMIA INTESTINAL ENDOSCÒPICA
                 PROLAPSE RECTAL. TRACTAMENT QUIRÚRGIC VIA
11  0810  GR  10  48.75 49.94 ABDOMINAL O MIXTA
                 PROLAPSE RECTAL. TRACTAMENT QUIRÚRGIC VIA
11  0765  GR  06   48.76   PERIANAL
                 PRÒTESI BILIAR O PANCREÀTICA. COL·LOCACIÓ
11  2670  AT  24  51.87 52.93 ENDOSCÒPICA

11  2671  AT  23   42.81  PRÓTESI ESOFÀGICA. COL·LOCACIÓ ENDOSCÒPICA

11  0879  GR  09   51.51  QUIST  COLEDOCOC. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
11  0766  GR  06   63.3  QUIST  DE CORDÓ O EPIDÍDIM. EXTIRPACIÓ
11  0845  GR  08   52.01  QUIST  DE PÀNCREES. DRENATGE EXTERN
11  0880  GR  09   52.4  QUIST  DE PANCREES. DRENATGE INTERN
11  0811  GR  05   65.29  QUIST  D'OVARI. QUISTECTOMIA
11  3017  GR  09  50.0 50.29 QUIST  HEPÀTIC. TRACTAMENT QUIRÚRGIC

11  0846  GR  09   50.21  QUIST HIDATÍDIC DE FETGE. MASURPIALITZACIÓ

                 QUIST HIDATÍDIC DE FETGE.
11  0881  GR  09   50.29   QUISTOPERISQUISTECTOMIA. DRENATGE INTERN
11  0782  GR  06   06.31  QUIST TIROÏDAL. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
11  0737  GR  06   26.29  RÀNULA
                 RECONSTRUCCIÓ HARTMANN (INCLOU UNA
                 ANASTOMOSI RECTE-SIGMOÏDE I TANCAMENT DE
11  4035  GR  10        COLOSTOMIA)
                 RECTE. FERIDES O PERFORACIONS. TRACTAMENT
11  0847  GR  09  48.71 48.79 QUIRÚRGIC SENSE AMPUTACIÓ


           45.24 45.25
11  0621  AT  15  48.23 48.24 RECTE-SIGMOIDOSCÒPIA. BIÒPSIA
11  0629  AT  14   96.33  RENTAT GÀSTRIC

11  0848  GR  07  45.62 45.90 RESSECCIÓ BUDELL PRIM I ANASTOMOSI
           43.41 45.43
           42.33 45.30 RESSECCIÓ ENDOSCÒPICA DE TUMORS I ALTRES
11  3005  AT  21  45.34 49.31 LESIONS
11  2483  GR  09  45.62 45.90 RESSECCIÓ INTESTINAL AMB PLÀSTIA
11  2482  GR  09   48.69   RESSECCIÓ RECTAL ALTA
11  3018  GR  10   48.69   RESSECCIÓ RECTAL BAIXA

11  3006  AT  18  96.07 96.06 SONDES. COL·LOCACIÓ ENDOSCÒPICA
11  0897  GR  08  07.22 07.3  SUPRAADRENALECTOMIA
11  0742  GR  08   46.52   TANCAMENT O CORRECCIÓ DE COLOSTOMIA


           82.45 82.65
11  0769  GR  03  83.64 83.88 TENORRÀFIES (EXCEPTE FLEXORS) TENODESI
11  0770  GR  03   83.13   TENOTOMIES
11  0883  GR  10   07.80   TIMECTOMIA
                 TIROÏDECTOMIA TOTAL AMB DISSECCIÓ RADICAL
11  0898  GR  09  06.4 40.40 DE COLL
11  0884  GR  09  06.39 06.4 TIROÏDECTOMIA TOTAL O SUBTOTAL
11  0814  GR  06  31.1 31.2 TRAQUEOTOMIA
11  0738  GR  06   31.72  TRAQUEOTOMIA. TANCAMENT
11  0905  GR  11   50.59  TRASPLANTAMENT HEPÀTIC
                 TRAUMATISMES HEPÀTICS SUTURES.
           50.22 50.61 TAMPONAMENT O HEPATECTOMIES ATÍPIQUES
11  0850  GR  09   50.69  MÍNIMES
11  0721  GR  05   49.47  TROMBO HEMORROÏDAL. TROMBECTOMIA
                 TUMOR DE LLABI. EXTIRPACIÓ I TANCAMENT
11  0722  GR  04   27.43  DIRECTE
                 TUMOR DE LLENGUA. GLOSSECTOMIA PARCIAL.
11  0771  GR  08  25.1 25.2 FALCA
11  3019  GR  08   27.49  TUMOR DEL SÒL DE LA BOCA. EXTIRPACIÓ
                 TUMOR MALIGNE CUTANI. EXTIRPACIÓ
11  0760  GR  04  86.3 86.4 QUIRÚRGICA I TANCAMENT DIRECTE
11  1173  GR  10    54.4  TUMOR PRESACRI (NO RECTAL)


           48.31 48.32
           48.33 48.35 TUMOR RECTAL. PÒLIP RECTAL. EXÈRESI O
11  0772  GR  04   48.44  ELECTROCOAGULACIÓ
                  TUMORACIÓ DE PARTS TOBES PROFUNDES.
11  0773  GR  05  86.3 86.4  EXTIRPACIÓ

11  0724  GR  06  85.21 85.22 TUMORECTOMIA DE MAMA. QUADRANTECTOMIA
                  TUMORECTOMIA DE MAMA AMB BUIDATGE
11  3020  GR  08   85.21   AXIL.LAR
                  TUMORS ANALS BENIGNES. TANCAMENT
11  0723  GR  03   49.39   QUIRÚRGIC
                  TUMORS BENIGNES CUTANIS (QUIST EPIDÈRMIC,
                  NEVUS, LIPOMES, ANGIOMES, ETC) (UNA O VARIES
11  0712  GR  03   86.3   LESIONS) EXTIRPACIÓ
11  0851  GR  07   54.4   TUMORS MESENTÈRICS. RESSECCIÓ
11  0885  GR  07   54.4   TUMORS RETROPERITONEALS. RESSECCIÓ

11  0852  GR  06  44.02 44.03 VAGOTOMIA SELECTIVA I SUPRASELECTIVA

11  0817  GR  06   44.01   VAGOTOMIA TRONCULAR ABDOMINAL O TORÀCICA
11  0776  GR  07   63.1   VARICOCELE. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
                 VARIUS ESOFÀGIQUES. ESCLERÒSI ENDOSCÒPICA
11  0627  AT  19   42.39  (PER SESSIÓ)
                 VARIUS. FLEBOEXTRACCIÓ DE VENA SAFENA
11  0574  GR  06  38.59 38.69 INTERNA I EXTERNA

11  0563  GR  05  38.59 38.69 VARIUS. RECIDIVA
                     VARIUS. LLIGADURES DE SAFENA, PERFORANTS I
 11  0562  GR   05   38.59   COLATERALS

 11  0819  GR   07  46.80 46.60 VÒLVUL. DESVOLVULACIÓ I PEXIA

 11  0820  GR   06   46.39   IEIUNOSTOMIA D'ASPIRACIÓ O D'ALIMENTACIÓ
ESP.  ACTE  TIPUS  GRUP   CIEP     Cirurgia Maxil·lo-facial i Oral
                     ABORDATGE CORONAL EN TRAUMATISMES AGUTS
                     (MÉS TRENCAMENT D'ÒS FRONTAL). REDUCCIÓ I
 12  0983  GR   10  02.02 76.79 OSTEOSÍNTESI

               08.09 86.22 ABSCÉSSOS I QUISTS DE CELLES I PARPELLES.
 12  0919  GR   03    86.28  DRENATGE
                     ABSCÉS PERIAMIGDALÍ O LATEROFARÍNGI.
 12  0922  GR   03   28.0   TRACTAMENT QUIRÚRGIC

 12  0700  GR   03  86.22 86.28 ABSCÉS. DESBRIDAMENT. DRENATGE
                     ACTINOMICOSI CERVIC-FACIAL. TRACTAMENT
 12  3021  GR   07   86.4   QUIRÚRGIC
 12  3206  GR   09    40.21  ADENOPATIA CÈRVIC -ESPINAL. EXÈRESI
                     ADENOPATIA CERVICAL IUGULO-CAROTIDAL O
 12  2672  GR   06  40.21 40.29 SUPRACLAVICULAR. EXÈRESI

 12  0941  GR   03   23.19   ALTRES PECES DENTÀRIES INCLOSES. EXTRACCIÓ
                     ALTRES FISURES FACIALS SENSE COMPONENT
 12  1031  GR   08   27.51   ÒSSI. QUEILORRAFIA
 12  4217  GR   08   76.5   ANQUILOSI TÈMPORO-MANDIBULAR

 12  1014  GR   08   76.5   ANQUILOSI TÈMPORO-MANDIBULAR UNILATERAL
 12  0929  GR   03   23.73   APICECTOMIA
                     ARTICULACIÓ TÈMPORO MANDIBULAR
 12  0984  GR   07   76.5   MENISCECTOMIA. EMINECTOMIA
                     ARTROPLÀSTIA ARTICULACIÓ TÈMPORO
                     MANDIBULAR, AMB O SENSE MENISCECTOMIA.
 12  1037  GR   07   76.5   EMINECTOMIA

 12  1056  GR   09   18.6   ATRÈSIA AURIS MAYOR. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
                     BIÒPSIA CUTÀNEA, SUBCUTÀNEA O MUCOSA
 12  0683  PD   14   86.11   (EXTRACCIÓ DE PEÇA A ESTUDI)

 12  0685  GR   04  40.11 40.29 BIÒPSIA GANGLIONAR SIMPLE
 12  0947  GR   07   08.69   BLEFAROPLÀSTIES
 12  0921  GR   07   08.52   BLEFARORRÀFIA I TARSORRÀFIA
                     BLOQUEIG MAXIL·LAR. FERULITZACIÓ AMBDUES
 12  0997  GR   06  24.7 24.8  ARCADES
                     CICATRIUS RETRÀCTILS CARA I COLL.
 12  0985  GR   07    86.84  TRACTAAMENT QUIRÚRGIC
               04.07 04.02
               04.3 04.5 CIRURGIA INTRAPETROSA NERVI-FACIAL.
 12  1587  GR   09    04.79  MICROCIRURGIA
                    CIRURGIA PREPROTÈSICA.  EMPELT ÒSSI ALVEOLAR
 12  0987  GR   07   25.4   TOTAL (CADA ARCADA)
                    CIRURGIA PREPROTÈSICA.  IMPLANT ENDO-ÒSSI
 12  0986  GR   09    23.6  (CADA ARCADA) (IMPLANT  APART)
                    CIRURGIA PREPROTÈSICA.  REMODELAT CRESTA
 12  0931  GR   03    24.5  ALVEOLAR
                    CIRURGIA PREPROTÈSICA.  VESTÍBUL I SÒL DE LA
 12  0950  GR   05  24.5 27.59 BOCA


               08 61 08.69 CIRURGIA RECONSTRUCTORA DE LA PARPELLA PER
 12  0988  GR   08  08.70 08.79 GRANS TUMORS O TRAUMATISMES
                 COBERTURA DE DEFECTE (CICATRIUS, FERIDES,
                 ÚLCERES, CREMADES, ETC) INCLOU EXTIRPACIÓ O
12  1218  GR  07  86.60 86.70 DESBRIDAMENT AMB EMPELT CUTANI
                 COBERTURA DE DEFECTE (CICATRIUS, FERIDES,
                 ÚLCERES, CREMADES, ETC) INCLOU EXTIRPACIÓ O
                 DESBRIDAMENT AMB EMPELT MUSCULAR O
12  1016  GR  10   83.82  MIOCUTANI

                COBERTURA DE DEFECTE (CICATRIUS, FERIDES,
                ÚLCERES, CREMADES, ETC) INCLOU EXTIRPACIÓ O
12  0989  GR  09   86.70  DESBRIDAMENT AMB PENJOLL CUTANI

                 COBERTURA DE DEFECTE (CICATRIUS, FERIDES,
                 ÚLCERES, CREMADES, ETC) INCLOU EXTIRPACIÓ O
12  0961  GR  11  86.22 86.7 DESBRIDAMENT AMB PENJOLL LLIURE

                 COBERTURA DE DEFECTE (CICATRIUS, FERIDES,
                 ÚLCERES, CREMADES, ETC) INCLOU EXTIRPACIÓ O
12  1202  GR  06  86.22 86.28 DESBRIDAMENT I TANCAMENT DIRECTE
12  2677  GR  06   27.54  COLOBOMA BUCAL. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
12  0990  GR  07    76.2  CONDILECTOMIA
12  0932  GR  03   23.19  CORDAL INCLÒS. EXTRACCIÓ
12  0951  GR  08   76.64  CORONOÏDECTOMIA
                 CORRECCIÓ SEQÜELES DEL FISURAT. PARTS
12  1040  GR  09   27.62  DURES
                 CORRECCIÓ SEQÜELES DEL FISURAT. PARTS
12  1017  GR  07   27.62  TOBES

           18.02 20.23
            20.1 22.00 COS EXTRANY (NASAL, AURICULAR, FARINGI O
12  0933  GR  04   22.50  SINS PARANASALS) EXTRACCIÓ QUIRÚRGICA
                COSSOS EXTRANYS PROFUNDS CARA I COLL.
12  0952  GR  06   88.05  EXTRACCIÓ
                COSSOS EXTRANYS SUPERFICIALS CARA I COLL
12  0716  AT  19   86.05  EXTRACCIÓ
12  0934  GR  04   23.19  DENT INCLOSA. FENESTRACIÓ
12  0859  GR  09   40.40  DISSECCIÓ DE COLL

           76.44 76.39 DISSECCIÓ MAXIL·LAR SUPERIOR AMB
12  1049  GR  11   16.59  EXANTERACIÓ ORBITÀRIA
12  0962  GR  04   24.5   EMPELT ÒSSI PARODONTAL
12  0935  GR  04   24.31   ÈPULIS. EXÈRESI
                 EXTRACCIÓ DENTÀRIA NO INCLOSA. SIMPLE O
12  0912  GR  02  23.01 23.09 COMPLICADA. ÚNICA O MÚLTIPLE
                 TRENCAMENTS MANDIBULARS MALAMENT
                 CONSOLIDADES. PSEUDO-ARTRÒSI. TRACTAMENT
12  1022  GR  08   76.76  QUIRÚRGIC
12  0992  GR  06    29.4  FARINGOPLÀSTIES
                 FERIDA GRAN A 3 CM. CARA I COLL. SUTURA I
12  0958  GR  07   86.59  TANCAMENT DIRECTE
                 FERIDA PETITA O IGUAL A 3CM. CARA I COLL.
12  0924  GR  06   86.59  SUTURA I TANCAMENT DIRECTE
12  0718  GR  02   86.59  FERIDES DE MENOR QUANTIA. SUTURA
                 FIBROMA DE CAVUM O NASOFARINGI.
12  1041  GR  05   29.39  TRACTAMENT QUIRÚRGIC

12  3022  GR  05   24.4  FÍSTULA ALVEOLAR. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
                FÍSTULA I QUIST CONDUCTE TIROGLÒS.
12  0794  GR  07   06.7  TRACTAMENT QUIRÚRGIC
                FÍSTULA SALIVAL. CIRURGIA DEL CONDUCTE DE
12  0751  GR  08  26.42 26.49 STENON

           18.21 22.71
            27.53 29.2 FÍSTULES I QUISTS CÈRVIC-FACIALS CONGÈNITS.
12  0795  GR  07   31.62  TRACTAMENT QUIRÚRGIC RADICAL
                FÍSTULES OROSINUSALS I ORONASALS.
12  0994  GR  07   21.82  TRACTAMENT QUIRÚRGIC
12  0995  GR  10   24.5  FISURA ALVEOLAR TRACTAMENT QUIRÚRGIC
12  0996  GR  09   27.62  FISURA PALATINA SENSE AFECTACIÓ ÒSSIA
                FISURA PALATINA COMPLETA, AMB AFECTACIÓ
12  1018  GR  10   27.62  ÒSSIA. RINOPLÀSTIA

12  0752  GR  03   27.0  FLEGMÓ ABSCÉS DEL SÒL DE LA BOCA. DRENATGE
                TRENCAMENT DE MANDÍBULA . TRACTAMENT
12  1020  GR  06   16.76  QUIRÚRGIC
                TRENCAMENT DE MANDÍBULA MULTIPLE AMB
12  3023  GR  08   76.76  DESPLAÇAMENT. TRACTAMENT QUIRÚRGIC

12  0956  GR  08   76.72  TRENCAMENT MALAR. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
                TRENCAMENT MAXIL·LAR SUPERIOR AMB
                DESPLAÇAMENT (LE FORT II O III) TRACTAMENT
12  1042  GR  08   76.74  QUIRÚRGIC
                TRENCAMENT MAXIL·LAR SUPERIOR SENSE
                DESPLAÇAMENT (LE FORT II O III) TRACTAMENT
12  1021  GR  08   76.65  QUIRÚRGIC
                TRENCAMENT MULTIPLE CIGOMÀTIC-MALAR.
12  0955  GR  08   76.72  TRACTAMENT QUIRÚRGIC
                TRENCAMENT MULTIPLE DEL COMPLEXE MAXIL·LO-
12  1066  GR  08   76.79  FACIAL. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
12  1023  GR  08   76.79  TRENCAMENT NASO-ÒBITO-FRONTAL
                TRENCAMENT O LUXACIÓ ALVEOLAR DENTARI.
12  0954  GR  04   76.77  TRACTAMENT QUIRÚRGIC
                TRENCAMENT PALATO-ALVEOLAR. TRACTAMENT
12  2678  GR  04   76.77  QUIRÚRGIC
12  2275  GR  05   76.75  TRENCAMENT SIMPLE DE MANDÍBULA
                TRENCAMENT SIMPLE D'ÒSSOS PROPIS DEL NAS.
12  0923  GR  06   21.72  TRACTAMENT QUIRÚRGIC

                TRENCAMENT-LUXACIÓ DE L'ARTICULACIÓ
12  2679  GR  08   76.94  TEMPORO-MANDIBULAR. TRACTAMENT QUIRÚRGIC

12  0936  GR  03  27.41 27.59 FRE DEL LLABI SUPERIOR. PLÀSTIA

12  0717  GR  04  25.92 27.41 FRE LINGUAL O LABIAL. FRENECTOMIA

12  0730  GR  04  25.92 27.41 FRE LINGUAL O LABIAL. PLÀSTIA
12  0957  GR  04   24.31   GINGIVECTOMIA
12  0937  GR  04   24.31   GINGIVECTOMIA (PER QUADRANT)
12  3024  GR  06    24.2  GINGIVOPLÀSTIA (PER QUADRANT)
12  0998  GR  05   26.30  GLÀNDULA SUBLINGUAL. EXTIRPACIÓ
                 GLÀNDULA SUBLINGUAL. EXTIRPACIÓ AMB
12  4220  GR  08  26.30 40.40 BUIDATGE GANGLIONAR
12  0999  GR  05   26.30  GLÀNDULA SUBMAXIL·LAR. EXTIRPACIÓ
                 GLÀNDULA SUBMAXIL·LAR. EXTIRPACIÓ MÉS
12  4219  GR  08  26.32 40.45 BUIDATGE GANGLIONAR

                GLÀNDULES SUBMAXIL·LARES O SUBLINGUALS.
12  1057  GR  11  26.32 40.40 RESSECCIÓ AMB DISSECCIÓ RADICAL DE COLL
                HEMIMANDIBULECTOMIA AMB EMPELT IMMEDIAT
12  1043  GR  11  76.31 76.91 DE CRESTA ILÍACA
                HIPERTROFIA DEL MESSETER. TRACTAMENT
12  0959  GR  08  83.32 83.45 QUIRÚRGIC
                HIPOPLÀSIA MALAR BILATERAL CORRECCIÓ
12  4218  GR  10   76.69  (FRANCESCHETTI)

12  0913  GR  07   89.92  INFILTRACIONS ARTICULARS O PERIARTICULARS
12  0939  GR  05   26.99  LITIASI SALIVAR. EXTRACCIÓ DE CÀLCUL
12  4215  GR  10   27.54  LLABI LEPORÍ
12  4216  GR  11   27.54  LLABI LEPORÍ AMB AFECTACIÓ ÒSSIA
12  1000  GR  10   27.54  LLABI LEPORÍ UNILATERAL
                LUXACIÓ MAXIL·LAR INFERIOR. REDUCCIÓ
12  0925  GR  05   75.93  INCRUENTA
                LUXACIÓ MAXIL·LAR INFERIOR. TRACTAMENT
12  1001  GR  08   76.94  QUIRÚRGIC
12  0963  GR  06   25.2  MACROGLOSIA. RESSECCIONS EN FALCA
12  1026  GR  08   76.67  MACROSTOMIA. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
                MALFORMACIONS. CRANIOFACIALS. TRACTAMENT
12  1065  GR  11   76.69  QUIRÚRGIC

                  MAXIL.LECTOMIA RADICAL AMB EXANTERACIÓ
                  ORBITÀRIA, EMPELTS CUTANIS I RASPAT
12  1059  GR  11  76.44 16.59 D'ETMOIDE, FRONTAL I ESFENOIDE
           04.49, 04.3, MICROCIRURGIA NERVIS PERIFÈRICS, TUMORS,
12  1246  GR  09    04.5   EMPELTS, SUTURES, ETC.

12  1027  GR  09  76.66 76.69 MICROSTOMIA. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
                NEUROLISI I NEURECTOMIES SELECTIVES.
12  0964  GR  08   04.07  EXTIRPACIÓ DE NEUROMES CICATRICIALS
12  0914  GR  07   04.49  NEUROLISI PERIFÈRICA

           76.64 76.67 OPERACIÓ ALLARGAMENT O ACURÇAMENT
12  1044  GR  10   76.68  BRANQUES MANDIBULARS
12  1028  GR  08   24.5  OSTEOPLÀSTIA DEL DEFECTE ALVEOLAR
12  0966  GR  10   76.2  OSTEOCONDROSI. RESSECCIÓ ÒSSIA

                OSTEOMIELITIS MACÍS FACIAL. TRACTAMENT
12  0967  GR  10  76.01 76.09 QUIRÚRGIC. SEQÜESTRECTOMIA
                OSTEOTOMIES CORRECTORES DE
12  1068  GR  09   76.69  L'HIPERTELORISME
                OSTEOTOMIES MÚLTIPLES DE CARA. ASIMETRIES
12  1064  GR  09   76.69  FACIALS GRAUS, ETC.
                OSTEOTOMIES SEGMENTÀRIES ALVEOL-
12  1029  GR  09   76.64  DENTÀRIES
12  1030  GR  09   76.64  OSTEOTOMIES SEGMENTÀRIES DEL MENTÓ
12  0968  GR  08   18.39  PAVELLÓ AURICULAR. EXTIRPACIÓ SIMPLE
                PAVELLÓ AURICULAR. REPARACIÓ PARCIAL AMB
12  0969  GR  08   18.79  PLÀSTIES LOCALS

12  1032  GR  10  18.79 .18.79 PAVELLÓ AURICULAR. RECONSTRUCCIÓ TOTAL
12  0926  GR  02   29.39  PAPILOMA O PÒLIP DE FARINGE. EXTIRPACIÓ

                PARÀLISI FACIAL. CIRURGIA REPARADORA PER
12  1034  GR  11   04.79  EMPELTS NERVIOSOS DIRECTES O CREUATS
                PARÀLISI FACIAL. TRACTAMENT DINÀMIC
12  3025  GR  11   99.99  (PENJOLLS MICROQUIRÚRGICS)
12  3026  GR  10   99.99  PARÀLISI FACIAL. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
12  1046  GR  09   26.30  PAROTIDECTOMIA
                PAROTIDECTOMIA TOTAL, AMB O SENSE EMPELT
12  1047  GR  10   26.32  NEURAL
                  PAROTIDECTOMIA TOTAL AMB DISSECCIÓ
12  1061  GR  11  26.32 40.40 RADICAL DE COLL, AMB O SENSE EMPELT NEURAL
                 PRESA D'EMPELT CARTILAGINÓS AURICULAR O
12  0943  GR  06  18.02 21.1 SEPTAL
                 PROGNATISME MAXIL·LAR INFERIOR. TRACTAMENT
12  3027  GR  10   76.67  QUIRÚRGIC
                 PROGNATISME MAXIL·LAR SUPERIOR.
12  1048  GR  11  76.39 76.65 TRACTAMENT QUIRÚRGIC


           18.12 21.29
           22.01 24.19
12  0908  GR  04   27.24  PUNCIÓ PER A CITOLOGIA O CULTIU
12  0971  GR  08   27.59   QUEILOPLÀSTIES SECUNDARIES
12  0972  GR  05   86.3   QUIST CUA DE CELLA

                  QUISTS DENTARIS. PARADENTARIS, FISURALS I
12  0973  GR  04  24.4 24.0  FOLICULARS. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
12  0737  GR  06   26.29   RÀNULA
                  RECONSTRUCCIÓ DE PARPELLA AMB EMPELT
12  1005  GR  11   08.69   COMPLEMENTARI

12  0953  GR  07  27.59 27.43 RECONSTRUCCIÓ DE VERMELLÓ
                  RECONSTRUCCIÓ SÒL ORBITÀRI O CORRECCIÓ DE
12  1006  GR  09  16.89 16.98 DIPLOPIA
                  RESSECCIÓ SUBMOCOSA ENVÀ. SEPTOPLÀSTIA
12  0974  GR  05  21.5 21.88  NASAL
                  RESSECCIONS MAXIL·LARS SUPERIORS.
12  1033  GR  10   76.39   HEMIMAXIL·LECTOMIA

12  1019  GR  10   16.89   RESTAURACIÓ ORBITÀRIA PER TRAUMATISMES
                 RETRUSIÓ MAXIL·LAR SUPERIOR. TRACTAMENT
12  1050  GR  11  76.46 76 49 QUIRÚRGIC
12  1007  GR  07   21.84  RINOPLÀSTIA CORRECTORA O FUNCIONAL

                 SÍ MAXIL·LAR, ABORDATGE PER LA ELIMINACIÓ DE
12  0975  GR  08  22.3 22.9 RESTES RADICULARS I ALTRES AFINS
                 SÍNDROME DE PIERRE ROBIN 2º TEMPS
12  0976  GR  10   25.59  (DESMUNTATGE GLOSOPEXIAL)
12  1051  GR  09   25.59  SÍNDROME DE PIERRE ROBIN. GLOSOPEXIA
                 SINUSITIS MAXIL·LAR O MAXIL·LO-ETMOÏDAL,
           22.50 22.53 FRONTAL I ESFENOÏDAL. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
12  4214  GR  06   22.60  RADICAL

                  SINUSITIS MAXIL·LAR O MAXIL·LO-ETMOÏDAL,
           22.41 22.50 FRONTAL I ESFENOÏDAL. UNILATERAL
12  0977  GR  05  22.53 22.60 TRACTAMENT QUIRÚRGIC RADICAL
12  1857  AT  14   21.02   TAMPONAMENT NASAL POSTERIOR

12  3028  GR  05  76.63 76.76 TORUS MANDIBULAR O MAXIL·LAR. EXÈRESI
12  0814  GR  06  31.1 31.2  TRAQUEOTOMIA
12  0738  GR  06   31.72   TRAQUEOTOMIA. TANCAMENT

12  1052  GR  11   76.69   TREACHER-COLLINS. TRACTAMENT QUIRÚRGIC

12  0915  GR  05   97.36   EXTRACCIÓ MATERIAL DE BLOQUEIG MAXIL·LAR

12  0942  GR  06  78.60 78.69 EXTRACCIÓ MATERIAL D'OSTEOSÍNTESI
12  0980  GR  09   27.43   TUMOR DE LLABI. EXTIRPACIÓ I PLÀSTIA
                 TUMOR DE LLABI. EXTIRPACIÓ I TANCAMENT
12  0722  GR  04  27.43 27.49 DIRECTE
                     TUMOR DE LLENGUA. GLOSSECTOMIA PARCIAL.
 12  0771  GR   08  25.1 25.2  FALCA
                     TUMOR DE LLENGUA. HEMIGLOSSECTOMIA O
 12  0816  GR   09   25.2 25.3 GLOSSECTOMIA TOTAL
 12  3019  GR   08    27.49  TUMOR DEL SÒL DE LA BOCA. EXTIRPACIÓ
                     TUMOR DEL SÒL DE LA BOCA. TRACTAMENT
 12  3029  GR   10  27.49 27.59 QUIRÚRGIC I RECONSTRUCCIÓ
                     TUMOR O QUIST MAXIL·LAR RESSECCIÓ MÉS
 12  1035  GR   10  76.2 76.91 EMPELT ÒSSI
                     TUMOR O QUIST MAXIL·LAR. EXTIRPACIÓ AMB
                     RESSECCIÓ PARCIAL DE LA MANDÍBULA O
 12  1012  GR   09  76.2 76.39 MAXIL·LAR SUPERIOR

               08.20 08.22
 12  0927  GR   04    08.23  TUMOR O QUIST PALPEBRAL. EXTIRPACIÓ SIMPLE

 12  0979  GR   07   76.2    TUMORS BENIGNES DE MAXIL·LARS. EXTIRPACIÓ

               24.31 25.1 TUMORS BENIGNES INTRAORALS PARTS TOBES.
 12  0928  GR   03  26.29.27.49 RESSECCIÓ

               24.2 25.59
               27.59 24.31 TUMORS BENIGNES INTRAORALS PARTS TOBES.
 12  0944  GR   06   25.1 27.49 RESSECCIÓ AMB PLÀSTIES DE RECONSTRUCCIÓ
                    TUMORS  CUTANIS CARA I COLL. EXTIRPACIÓ I
 12  1013  GR   08  86.3 86.70 PENJOLL  CUTANI
               86.4 86.60 TUMORS  CUTANIS CARA I COLL. EXTIRPACIÓ I
 12  1054  GR   09   86.70  PENJOLL  LLIURE
                    TUMORS  CUTANIS CARA I COLL. EXTIRPACIÓ I
 12  1053  GR   10  89.4 83.82 PENJOLL  MIOCUTANI.
               86.3 86.60
 12  0981  GR   06   86.70   TUMORS CUTANIS. EXTIRPACIÓ I EMPELT DIRECTE
                     TUMORS CUTANIS. EXTIRPACIÓ I TANCAMENT
 12  0945  GR   04   86.2    DIRECTE
                     TUMORS MALIGNES DE MANDÍBULA, SÒL DE LA
               25.3 25.4 BOCA O LLENGUA AMB DISSECCIÓ RADICAL DE
               27.49 76.41 COLL MÉS RECONSTRUCCIÓ IMMEDIATA
 12  1063  GR   11  40.40 27.59 COMBINADA AMB PENJOLL

                     TUMORS MALIGNES LLENGUA. GLOSSECTOMIA
               25.2 25.3 TOTAL O HEMIGLOSSECTOMIA AMB DISSECCIÓ
 12  1062  GR   11  25.4 40.40 RADICAL DE COLL
                     TUMORS ORBITARIS O D'ESTRUCTURES ANNEXES.
                     TRACTAMENT QUIRÚRGIC AMB CONSERVACIÓ DEL
 12  1055  GR   07  16.92 16.93 GLOBUS OCULAR
                     XANTELASMA TRACTAMENT QUIRÚRGIC AMB
 12  0982  GR   04  08.20 08.69 PLÀSTIA LOCAL
                     XANTELASMA. TRACTAMENT QUIRÚRGIC SENSE
 12  0946  GR   03    08.20  PLÀSTIA LOCAL
ESP.  ACTE  TIPUS  GRUP   CIEP         Cirurgia Pediàtrica

               18.21 22.71 FÍSTULES I QUISTS CÈRVIC-FACIALS CONGÈNITS.
 13  0795  GR   07    27.53  TRACTAMENT QUIRÚRGIC RADICAL
 13  0777  GR   05   70.12   ABSCÉS DEL DOUGLAS. DESBRIDAMENT
 13  0821  GR   08  50.0 50.91 ABSCÉS HEPÀTIC. DRENATGE
 13  0822  GR   08    52.09  ABSCÉS PANCREÀTIC. DRENATGE
 13  0739  GR   05    48.81  ABSCÉS PELVIRRECTAL. DRENATGE
                     ABSCÉS PERIANAL O GLUTI. DRENATGE
 13  0715  GR   03  49.01 86.22 QUIRÚRGIC
 13  0778  GR   05  54.0 54.19 ABSCÉS PERICÒLIC. DRENATGE
13  1105  GR  07   54.0   ABSCÉS PERIRRENAL. DESBRIDAMENT I DRENATGE

           54.0, 86.01,
13  0779  GR  08   86.28   ABSCÉS SUBFRÉNIC. DRENATGE
            56.2 56.01
13  1095  GR  06   55.11   ABSCÉS UROLÒGIC. DESBRIDAMENT I DRENATGE
13  1090  GR  04   71.09   ABSCÉS VULVA. DESBRIDAMENT I DRENATGE
13  0700  GR  03   86.22   ABSCÉS. DESBRIDAMENT. DRENATGE
                 ACALÀSIA ESOFÀGICA. CARDIOESPASME.
                 OPERACIÓ D'HELLER AMB O SENSE
13  0875  GR  09    42.7  FUNDIPLICATURA
                 ADENOPATIA CERVICAL IUGULO-CAROTIDEA O
13  2672  GR  06  40.21 40.29 SUPRACLAVICULAR. EXÈRESI
13  3206  GR  06   40.21  ADENOPATIA CÈRVIC-ESPINAL. EXÈRESI
                 ALTRES FISURES FACIALS SENSE COMPONENT
13  1031  GR  08   27.51  ÒSSI. QUEILORRÀFIA
13  1091  GR  04   71.09  AMPLIACIÓ DE VULVA
13  0886  GR  09  48.5 48.65 AMPUTACIÓ ABDOMINO-PERINEAL DE RECTE

                  AMPUTACIÓ D'EXTREMITAT A QUALSEVOL NIVELL
13  0564  GR  05  84.00 84.10 (EXCEPTE DITS I GRANS DESARTICULACIONS)

           84.01 84.02
13  0555  GR  03   84.11  AMPUTACIÓ EXCLUSIVA D'UN O MÉS DITS

           51.79. 51.35 ANASTOMOSI BILIODIGESTIVES. QUALSEVOL
13  0823  GR  09   51.39   TÈCNICA
                 ANASTOMOSI PORTO-CAVA (CIRURGIA
13  0888  GR  09   39.1  DERIVATIVA DE LA HIPERTENSIÓ PORTAL)
13  0780  GR  07  66.4 66.51 ANEXECTOMIA
13  0740  GR  09   49.79  ANOPLÀSTIA SIMPLE

           49.21 49.22
13  0606  AT  08   49.23  ANOSCÒPIA AMB BIÒPSIA
13  4019  GR  07        APENDICECTOMIA PER LAPAROSCÒPIA
13  0781  GR  06   47.0   APENDICETOMIA PER LAPAROTOMIA
                 APLÀSIA O ATRÈSIA VAGINAL. INTERVENCIONS
                 CORRECTORES. VAGINA ARTIFICIAL (QUALSEVOL
13  1149  GR  10  70.61 70.62 TÈCNICA)
                 APONEURECTOMIA, FASCIECTOMIA D'UNA O MÉS
13  0558  GR  04    83.44  EXTREMITATS

13  1125  GR  09  49.6 49.79  ATRÈSIA ANAL BAIXA. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
                  ATRÈSIA ANAL. ALT DESCENS ABDOMINAL
13  1179  GR  10   48.65   PERINEAL

13  1126  GR  09  45.79 45.94 ATRÈSIA CÒLICA. TRACTAMENT QUIRÚRGIC

13  1150  GR  09  45.32 45.62 ATRÈSIA DUODENAL. TRACTAMENT QUIRÚRGIC

13  1195  GR  10  42.41 42.89 ATRÈSIA ESOFÀGICA. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
13  1151  GR  09   45.62   ATRÈSIA ILEAL. TRACTAMENT QUIRÚRGIC

13  1152  GR  09   44.29   ATRÈSIA PILÓRICA. TRACTAMENT QUIRÚRGIC

13  1180  GR  11   51.39   ATRÈSIA VIES BILIARS. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
13  1153  GR  09   45.62   ATRÈSIA IEIUNAL. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
                  AVULSIÓ UNGUEAL-UNGLA INCARNATA.
13  0714  GR  02   86.23   ONICOGRIFOSI. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
13  4050  PD  19        BIÒPSIA (AMB CONTROL ECOGRÀFIC)
                 BIÒPSIA CUTANEA. SUBCUTANEA O MUCOSA
13  0683  PD  14   86.11  (EXTRACCIÓ DE PEÇA A ESTUDI)

13  0685  PD  04  40.11 40.29 BIÒPSIA GANGLIONAR SIMPLE
                 BIÒPSIA GANGLIONAR SUPRACLAVICULAR DE
13  0686  GR  04  40.21 4029 DANIELS
13  0687  GR  06   50.12  BIÒPSIA HEPÀTICA PER LAPAROTOMIA
13  0607  PD  15   50.11  BIÒPSIA HEPÀTICA PER PUNCIÓ

           45.27 45.15
13  0688  GR  06   45.26  BIÒPSIA INTESTINAL PER LAPAROTOMIA
13  0689  GR  04   83.21  BIÒPSIA MUSCULAR O TENDINOSA

13  1070  GR  03  77.40 77.49 BIÒPSIA ÒSSIA PERCUTÀNEA
13  0690  GR  06   52.12  BIÒPSIA PANCREÀTICA PER LAPAROTOMIA
13  3030  GR  08   33.28  BIÒPSIA PULMONAR AMB TORACOTOMIA
13  1072  PD  17   33.26  BIÒPSIA PULMONAR TRANSPARIETAL

13  2479  GR  05   85.12  BIÒPSIA QUIRÚRGICA DE MAMA (TUMORECTOMIA)

           55.24 56.34
13  1073  GR  07   57.34  BIÒPSIA QUIRÚRGICA UROLÓGICA
13  1074  PD  19   55.23   BIÒPSIA RENAL PERCUTÀNEA
                 BIÒPSIA TUMORS RETROPERITONEALS PER
13  0692  GR  06  54.23 54.29 LAPAROTOMIA

13  0887  GR  08   06.50  GOLL ENDOTORÀCIC. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
13  1071  PD  17   34.24  BIÒPSIA PLEURAL PER PUNCIÓ
                 BRONCOSCÒPIA TERAPÈUTICA. EXTRACCIÓ DE
13  1082  AT  17   98.15  COS EXTRANY O TAP MUCÓS
13  0774  GR  07   40.51  BUIDATGE AXIL.LAR
13  4047  GR  09       BUIDATGE GANGLIONAR COMPLEXE
13  4048  GR  06       BUIDATGE GANGLIONAR SIMPLE
                 BUIDATGES GANGLIONARS REGIONALS.
13  0775  GR  07   40.50  LIMFADENECTOMIA
                 CÀLCULS URETERALS. EXTRACCIÓ PER VIA
13  1127  AT  22   56.0  ENDOCÒPICA

13  1083  AT  18  56.31 56.39 CATETERISME URETRAL
13  0741  GR  03   49.02  CEL.LULITIS PERIANAL. DRENATGE
13  0725  GR  04   64.0  PENIS. CIRCUMCISIÓ. FIMOSI
                 CIRURGIA DE L'HÈRNIA I EVENTRACIÓ AMB
13  4030  GR  08       RESSECCIÓ INTESTINAL
                 CIRURGIA DE L'HÈRNIA I EVENTRACIÓ
13  4031  GR  07       ESTRANGULADA
                 CIRURGIA DE L'HÈRNIA I EVENTRACIÓ PER VIA
13  4033  GR  07       LAPAROSCÒPICA

13  0707  GR  03  64.91 64.93 PENIS. FRENET (FRENULECTOMIA)
                 CIRURGIA DELS QUISTS I DELS TUMORS
13  4044  GR  08       COMPLEXES

13  4046  GR  04       CIRURGIA DELS QUISTS I DELS TUMORS SIMPLES
                 CIRURGIA DELS TUMORS CUTANIS SIMPLES (AMB
13  4045  GR  03       BIÒPSIA)

13  4032  GR  06        CIRURGIA SIMPLE DE L'HÈRNIA I L'EVENTRACIÓ
13  1128  GR  08   57.6   CISTECTOMIA PARCIAL
                  CISTECTOMIA TOTAL O RADICAL MÉS
13  1196  GR  10  57.71. 56.74 URETEROILEOSTOMIA
                CISTECTOMIA TOTAL O RADICAL MÉS
13  1197  GR  11  57.71 56.74 URETEROSTOMIA CUTANEA
13  1107  GR  07   57.81  CISTORRAFIA

13  1075  PD  18  57.32 57.33 CISTOSCÒPIA DIAGNÒSTICA. BIÒPSIA
13  1108  GR  09   71.4  CLITORIPLÀSTIA

                 COBERTURA DE DEFECTE (CICATRIUS, FERIDES,
                 ÚLCERES, CREMADES, ETC) INCLOU EXTIRPACIÓ O
13  1218  GR  07  86.60 86.70 DESBRIDAMENT AMB EMPELT CUTANI
13  4023  GR  09        COLECISTECTOMIA PER LAPAROSCÒPIA

13  0827  GR  08  51.21 51.22 COLECISTECTOMIA PER LAPAROTOMIA
13  0857  GR  10   45.8  COLECTOMIA TOTAL

13  0828  GR  06  45.71 45.79 COLECTOMIES SEGMENTÀRIES PARCIALS
13  0784  GR  09   51.51  COLEDOCOTOMIA INCLÒS TUB DE KEHR
                COLONOSTOMIA TOTAL (FINS CEC) O ILEOSCOPIA.
13  0618  PD  19   45.23  BIÒPSIA

13  0785  GR  06  46.10 46.20 COLOSTOMIA TOTS ELS TIPUS. ILEOSTOMIA

13  0624  AT  19   98.0  COS EXTRANY. EXTRACCIÓ PER VIA ENDOSCÒPICA

           86.05 83.02 COSSOS EXTRANYS PROFUNDS. EXTRACCIÓ
13  0745  GR  04   83.09  QUIRÚRGICA
                COSSOS EXTRANYS SUPERFICIALS CARA I COLL.
13  0716  AT  19   86.05  EXTRACCIÓ
                COSSOS EXTRANYS SUPERFICIALS O SUBCUTANIS.
13  0705  GR  05   86.05  EXTRACCIÓ
                CREMADES I CONGELACIONS PETITES (FINS 5%)
13  0713  GR  02   86.28  CURA I NETEJA
                DEFORMITATS CONGÈNITES DE LA CAPSA
                TORÀCICA (PEPTUS EXCAVATUM I CARINATUM)
13  1188  GR  09   34.74  TRACTAMENT QUIRÚRGIC

13  0746  GR  06   54.72  DIÀSTASI DE RECTES. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
13  1084  AT  13   58.6  URETRA. DILATACIÓ URETRAL (PER SESSIÓ)

                DILATACIÓ D'ANUS PER A TRACTAMENT DE FISURA
13  0625  GR  04   96.23  O EXTRACCIÓ DE FECALONA O COS EXTRANY


           42.92 44.22 DILATACIÓ ENDOSCÒPICA ESOFÀGICA. PILÒRICA.
13  0626  AT  18  96.22 46.85 RECTAL I LATRES (SESSIÓ)
13  0859  GR  09   40.42  DISSECCIÓ DE COLL

13  2673  GR  08   45.41  DIVERTICLE DE COLON TRACTAMENT QUIRÚRGIC

13  0786  GR  06   45.33   DIVERTICLE DE MECKEL. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
                 DIVERTICLES ESOFÀGICS. TRACTAMENT
13  0861  GR  08  42.31 42.33 QUIRÚRGIC
13  0830  GR  09    45.31  DIVERTICULECTOMIA DUODENAL
                 DIVERTICULECTOMIA VESICAL. TRACTAMENT
13  1154  GR  08    57.59  QUIRÚRGIC
                 PLEROTOMIA AMB COLOCACIÓ DE DRENATGE
                 MITJANÇANT TRÒCAR TORÀCIC AMB ANESTÈSIA
13  0735  GR  08    34.04  LOCAL I NEUROLEPTOANALGÈSIA

13  1110  GR  08  45.62 45.79 DUPLICITAT ENTEROGENA ABDOMINAL

13  1130  GR  09  45.62 45.79 DUPLICITAT ENTEROGENA TORÀCICA
13  1076  PD  15   88.76   ECOGRAFIA ABDOMINAL
13  1077  PD  13   88.79   ECOGRAFIA GINECOLÒGICA
                 ECOGRAFIA UROLÒGICA (RENO-VESICO-
13  1078  PD  15   88.75   PROSTÀTICA)
                 ECTÒPIA TESTICULAR ABDOMINAL.
13  4225  GR  06   62.41   CRIPTORQUIDIA. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
                 ECTÒPIA TESTICULAR ABDOMINAL.
                 CRIPTORQUIDIA. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
13  1111  GR  06  62.3 62.5  UNILATERAL
                 ELECTROCOAGULACIÓ O CRIOTERÀPIA DE
                 BERRUGUES. TUMORS SUPERFICIALS, ETC (UNA O
13  0695  AT  10   86.3   VARIES LESIONS)
13  1099  AT  14   57.49   ELECTROCOAGULACIÓ TRANSURETRAL


           45.90 45.91
           45.92 45.94
13  0787  GR  08   45.93  ENTEROANASTOMOSI SENSE RESSECCIÓ
13  1182  GR  09   57.88   ENTEROCISTOPLÀSTIA
13  0862  GR  08   46.62   ENTEROPÈXIA OPERACIÓ DE NOBLE


           45.00 45.01 ENTEROTOMIA-ENTERORRÀFIA. COLOTOMIA-
13  0788  GR  06  45.02 45.03 COLORRÀFIA
13  4207  GR  09   58.45   EPISPÀDIES. DISTAL
13  4206  GR  10   58.45   EPISPÀDIES. MIG
13  4208  GR  11   58.45   EPISPÀDIES. PROXIMAL

           44.65 42.51 ESÒFAG-COLOPLÀSTIES. GASTROPLÀSTIES I
13  0901  GR  11   a 42.59  ENTEROPLÀSTIES
13  0831  GR  06   42.11   ESOFAGOSTOMIA CERVICAL. EXTERNA
                 ESOFAGOSTOMIA-ESOFAGORRAFIA (COS EXTRANY,
           42.10 42.09 TUMORS BENIGNES, MALLORY-WEIS I ANELL
13  0864  GR  07   42.82  DIAFRAGMÀTIC)
                 ESPLENECTOMIA TOTAL, AMB O SENSE
13  0832  GR  07    41.5  TRASPLANTAMENT HETEROTÒPIC DE MELSA
13  0834  GR  07   41.43  ESPLENECTOMIES SEGMENTÀRIES
                 ESQUINÇAMENT TOTAL DE PERINE.
13  1109  GR  06  71.79 86.29 PERINEORRÀFIA


           42.32 42.41 ESTENOSI ESÒFAG. NO CA . RESSECCIÓ I
13  0891  GR  10  42.85 42.89 ANASTOMOSI

13  0789  GR  09  49.59 49.79 ESTENOSI D'ANUS. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
13  0611  PD  18   89.39   ESTUDI ACIDESA SUC GÀSTRIC
                 EVENTRACIÓ O EVISCERACIÓ SENSE RESSECCIÓ
13  0748  GR  07   53.51   INTESTINAL

                 EVENTRACIÓ O EVISCERACIÓ SENSE RESSECCIÓ
13  2274  GR  07  53.61 55.69 INTESTINAL. PLÀSTIA ABDOMINAL
                 EVENTRACIÓ RECIDIVANT. TRACTAMENT
13  1113  GR  07  53.51 53.61 QUIRÚRGIC
                 EXCLUSIÓ BIPOLAR D'ESÒFAG O ESOFAGECTOMIA
13  0892  GR  07   42.99   PER TRAUMATISME
13  4041  GR  07        EXÈRESI D'ANGIOMES COMPLEXOS
13  4042  GR  04        EXÈRESI D'ANGIOMES SIMPLES.
13  0790  GR  06   46.03   EXTERIORITZACIÓ DE COLON PATOLÒGIC

13  1200  GR  09   57.86   EXTRÒFIA VESICAL. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
13  0992  GR  06   29.4   FARINGOPLÀSTIES
                  FERIDA GRAN A 3CM. CARA I COLL. SUTURA I
13  0958  GR  07   86.59   TANCAMENT DIRECTE
                  FERIDA PETITA O IGUAL A 3CM. CARA I COLL.
13  0924  GR  06   86.59   SUTURA I TANCAMENT DIRECTE
                  FERIDES DE GRAN QUANTIA, ESQUINÇAMENTS
13  0731  GR  04   83.65   MUSCULARS, SUTURA
13  0718  GR  02   86.59   FERIDES DE MENOR QUANTIA. SUTURA
                  FIBROBRONCOSCÒPIA DIAGNÒSTICA AMB BIÒPSIA
13  1079  PD  17  33.24 33.22 TRANSBRONQUIAL, RASPALLAT, BAS I BAL
                  FÍSTULA RECTE-VAGINAL TRACTAMENT
13  0793  GR  07   70.73   QUIRÚRGIC

           49.11 49.12 FÍSTULA ANAL. O PERIANAL REPRODUIDA O
13  0791  GR  04   49.73  MULTIOPERADA
                  FÍSTULA D'ANUS. FISTULECTOMIA O
13  0749  GR  04  49.11 49.12 FISTULOTOMIA
                 FÍSTULA I QUIST CONDUCTE TIROGLÒS.
13  0794  GR  07   06.7  TRACTAMENT QUIRÚRGIC
                 FÍSTULA SACROCOXÍGEA, QUIST DERMOIDE.
13  0750  GR  04   86.09  TRACTAMENT QUIRÚRGIC
           26.42 26.0 FÍSTULA SALIVAL. CIRURGIA DEL CONDUCTE DE
13  0751  GR  08   26.49  STENON
                 FÍSTULA TRAQUEO-ESOFÀGICA. TRACTAMENT
13  1155  GR  08   31.73  QUIRÚRGIC

13  0726  GR  04  49.59 49.79 FISURA ANAL. FISURETOMIA I ESFINTEROTOMIA
                  FISURA PALATINA COMPLETA AMB AFECTACIÓ
13  1018  GR  10   27.62   ÒSSIA. RINOPLÀSTIA
13  0996  GR  09   27.62   FISURA PALATINA SENSE AFECTACIÓ ÒSSIA

13  0752  GR  03   27.0   FLEGMÓ ABSCÉS DEL SÒL DE LA BOCA. DRENATGE
                 FLEGMÓ BEINES TENDINOSES. TRACTAMENT
13  0729  GR  03  83.09 83.39 QUIRÚRGIC

13  0728  GR  03  82.09 82.39 FLEGMÓ MA. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
                  FLEGMÓ DIFÚS EXTREMITATS. TRACTAMENT
13  0727  GR  03   86.22   QUIRÚRGIC

13  0936  GR  03  27.41 27.59 FRE DE LLABI SUPERIOR. PLÀSTIA

13  0717  GR  04  25.92 27.41 FRE LINGUAL O LABIAL. FRENECTOMIA
13  0730  GR  04   27.59   FRE LINGUAL O LABIAL. PLÀSTIA
            43.5 43.6
13  0866  GR  08  43.7 43.89  GASTRECTOMIES SUBTOTALS

13  0835  GR  07  44.31 44.39 GASTROENTEROSTOMIA
13  1156  GR  10   54.71   GASTROQUISI
13  0797  GR  07   43.19   GASTROTOMIA-GASTRORRÀFIA
13  0708  GR  02   86.01   HEMATOMES SUBUNGUEALS. DRENATGE

           45.73 45.74
13  0867  GR  10   45.75  HEMICOLECTOMIES PER LAPAROSCÒPIA

           45.73 45.74
13  0867  GR  09   45.75  HEMICOLECTOMIES PER LAPAROTOMIA
                  HEMIHEPATECTOMIA REGLADA ESQUERRA O
13  0904  GR  10   50.3   DRETA
                  HEMITIROÏDECTOMIA (AMB O SENSE
13  0836  GR  07   06.2   ISTMECTOMIA)
13  0837  GR  06   50.22   HEPATECTOMIES SEGMENTÀRIES
13  0732  GR  06   53.59   HÈRNIA EPIGÀSTRICA. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
                 HÈRNIA ESTRANGULADA AMB RESSECCIÓ
13  0839  GR  08   46.04  INTESTINAL
                 HÈRNIA HIATAL. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
13  4029  GR  10        LAPAROSCÒPIC. CIRURGIA DEL REFLUX
                 HÈRNIA HIATAL. TRACTAMENT QUIRÚRGIC.
13  0869  GR  09  53.7 53.8 CIRURGIA DEL REFLUX
                 HÈRNIA MUSCULAR PER TRENCAMENT DE FASCIES.
13  0733  GR  04  83.65 83.69 TRACTAMENT QUIRÚRGIC

13  0754  GR  06  53.41 53.49 HÈRNIA UMBILICAL. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
                 HÈRNIES CONGÈNITES. RELAXACIÓ
13  0868  GR  07  53.7 53.8  DIAFRAGMÀTICA. PLÀSTIA
13  4304  GR  05  61.2 63.1 HIDROCELE. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
                 HIDROCELE AMB HÈRNIA CONGÈNITA.
13  0802  GR  06  61.2 63.1 TRACTAMENT QUIRÚRGIC
                 HIGROMES, BURSITIS, GANGLIS I QUISTS
13  0734  GR  04   83.03  SINOVIALS, EXTIRPACIÓ
13  4210  GR  07   58.45  HIPOSPÀDIES. DISTAL
13  4209  GR  08   58.45  HIPOSPÀDIES. PENEÀ
13  4211  GR  09   58.45  HIPOSPÀDIES. PENIS ESCROTAL
13  1135  GR  09   46.99  ÍLI MECONIAL. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
13  1136  GR  09   49.79  IMPLANTACIÓ D'ANUS VESTIBULAR
                 IMPLANTACIONS TUBÀRIQUES. OPERACIONS
                 PLÀSTIQUES DE TROMPES I OVARIS.
13  1137  GR  09  66.79 66.99 MICROCIRURGIA TUBÀRICA
                 INCONTINÈNCIA ANAL COMPLEJA. PLÀSTIES
13  2480  GR  10   48.79  MUSCULARS

13  0803  GR  10  49.72 49.79 INCONTINÈNCIA ANAL. TRACTMENT QUIRÚRGIC

13  0842  GR  07  45.62 45.79 INVAGINACIÓ INTESTINAL AMB RESSECCIÓ

13  0614  GR  07  54.21 54.23 LAPAROSCÒPIA DIAGNÒSTICA. BIÒPSIA
13  0804  GR  06   54.11   LAPAROTOMIA EXPLORADORA. BIÒPSIA
13  4213  GR  06   40.54   LIMFADENECTOMIA INGUINAL.

13  0872  GR  09   40.59  LIMFADENECTOMIA RADICAL RETROPERITONEAL
                 LIMFANGIOMA COLL I CARA. TRACTAMENT
13  1138  GR  07  86.3 86.4 QUIRÚRGIC
13  4215  GR  10   27.54  LLABI LEPORÍ
13  4216  GR  11   27.54  LLABI LEPORÍ AMB AFECTACIÓ ÒSSIA.
13  1000  GR  10   27.54  LLABI LEPORÍ UNILATERAL
13  1093  GR  04  71.09 71.3 LLABIS O NIMFES. RESSECCIONS
13  1115  GR  06   59.29  LUMBOTOMIA EXPLORADORA. BIÒPSIA

                 LUXACIÓ CONGÈNITA CAP DE RADI. TRACTAMENT
13  2194  GR  07   79.82   QUIRÚRGIC. DIFERENTS TÈCNIQUES

                 LUXACIÓ CONGÈNITA DE GENOLL. TRACTAMENT
13  2195  GR  08   79.86   QUIRÚRGIC. DIFERENTS TÈCNIQUES
                 LUXACIÓ CONGÈNITA MALUC. TRACTAMENT
13  2215  GR  08   79.85   QUIRÚRGIC

           82.83 82.89 MACRO, CAMPTO, CLINI, POLI, SINDACTILIA.
13  1116  GR  05   86.85  TRACTAMENT QUIRÚRGIC
13  1026  GR  08   76.67   MACROSTOMIA. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
            46.60 a
13  1158  GR  08   46.64   MALRROTACIÓ INTESTINAL. PEXIA
                 MANOMETRIA ESOFÀGICA. EXPLORACIONS
13  0615  PD  21   89.32  FUNCIONALS
                 MANOMETRIA RECTAL. EXPLORACIONS
13  0616  PD  21   48.29  FUNCIONALS
                 MASTITIS SUPURADA. DESBRIDAMENT I
13  0720  GR  04   85.0  DRENATGE
13  1094  GR  03  58.1 58.47 MEATOTOMIA URETRAL. MEATOPLÀSTIA
13  1080  GR  08   34.22  MEDIASTINOSCÒPIA. BIÒPSIA
13  1117  GR  10   34.1  MEDIASTINOTOMIA
13  0874  GR  09  45.79 45.8 MEGACÒLON. TRACTAMENT QUIRÚRGIC

13  1159  GR  09   45.31   MEMBRANA DUODENAL. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
13  1027  GR  09   76.68   MICROSTOMIA. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
                 MIELOCELE. MIELOMENINGOCELE. TRACTAMENT
13  1184  GR  09  03.51 03.52 QUIRÚRGIC
                 MOLLUSCUM CONTAGIOSUM, ACROCORDONS O
                 PUNTS ROBÍ (DE 6 A 10 LESIONS). TRACTAMENT
13  2487  AT  13   86.26  QUIRÚRGIC
                 MOLLUSCUM CONTAGIOSUM, ACROCORDONS O
                 PUNTS ROBÍ (FINS A 5 LESIONS). TRACTAMENT
13  3032  AT  10   86.26  QUIRÚRGIC
                 MOLLUSCUM CONTAGIOSUM, ACROCORDONS O
                 PUNTS ROBÍ (MÉS DE 10 LESIONS). TRACTAMENT
13  2488  AT  14   86.26  QUIRÚRGIC
                 MONYÓ AMPUTACIÓ. REGULARITZACIÓ.
13  0561  GR  04    84.3  REAMPUTACIÓ
13  4223  GR  07   55.54  NEFRECTOMIA
13  1160  GR  10    55.4  NEFRECTOMIA PARCIAL
13  1139  GR  07   55.51  NEFRECTOMIA TOTAL
13  1118  GR  07    55.7  NEFROPÈXIA
13  1119  GR  07   55.02  NEFROSTOMIA QUIRÚRGICA
13  1161  GR  08   55.01  NEFROTOMIA. NEFROLITOTOMIA
13  1187  GR  10   55.51  NEFROURETERECTOMIA TOTAL

           55.51 40.53 NEFRECTOMIA RADICAL AMPLIADA.
13  1186  GR  10   40.52  LIMFADENECTOMIA
                 OCLUSIÓ INTESTINAL SENSE RESSECCIÓ PER
13  0806  GR  06   46.80   BRIDA O INVAGINACIÓ
13  0761  GR  03   54.3   ONFALITIS. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
13  1162  GR  10   54.3   ONFALOCELE. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
13  4236  GR  06   62.5   ORQUIDOPÈXIA
13  0763  GR  07   62.5   ORQUIDOPÈXIA
13  0762  GR  05   62.3   ORQUIECTOMIA
13  4235  GR  07   62.41   ORQUIECTOMIA
13  1028  GR  08   24.5   OSTEOPLÀSTIA DEL DEFECTE ALVEOLAR
13  0815  GR  06  65.3 65.6  OVARIECTOMIA I OOFORECTOMIA
13  0710  GR  02   86.01   PANADÍS. DESBRIDAMENT

13  1163  GR  09   52.59   PÀNCREES ANNULAR. TRACTAMENT QUIRÚRGIC

13  0876  GR  10   52.59   PANCREATECTOMIES SEGMENTÀRIES (COS, CUA)

13  0617  PD  18   45.16  PANENDOSCÒPIA ORAL DIAGNÒSTICA. BIÒPSIA
                 PAPILOMES DE GLAND I MEAT.
13  4306  AT  14   64.2  ELECTROCOAGULACIÓ
                 PAPILOTOMIA ENDOSCÒPICA. ESFINTEROTOMIA
13  0619  AT  22   51.85  ENDOSCÒPICA
13  0630  AT  13   54.91  PARACENTESI . PUNCIÓ EVACUADORA
13  0736  GR  03  64.91 64.0 PARAFIMOSI. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
13  0854  GR  10  06.81 06.89 PARATIROÏDECTOMIA
                 PERFORACIÓ ESÒFAG CERVICAL. TRACTAMENT
13  0843  GR  09   42.82   QUIRÚRGIC
                 PERFORACIÓ ESÒFAG TORÀCIC. TRACTAMENT
13  0878  GR  10  42.89 42.82 QUIRÚRGIC
13  3002  PD  22   89.39  PH-METRIA DE 24 HORES
13  4297  PD  23        PH-METRIA DE 2 CANALS
13  1164  GR  08   55.87  PIELOPLÀSTIA
13  1120  GR  09    43.3  PILOROMIOTOMIA
13  0809  GR  08   44.29  PILOROPLÀSTIA
                 PLÀSTIES DIAFRAGMÀTIQUES PER TRENCAMENT O
13  0865  GR  09  34.82 34.84 EVENTRACIÓ
13  1102  GR  04   18.29  POLIOTIA. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
13  3003  AT  19   43.41  POLIPECTOMIA GÀSTRICA. ENDOCÒPICA

           45.30 45.34
13  3004  AT  19   45.42  POLIPECTOMIA INTESTINAL ENDOSCÒPICA
                 POLITELIES I POLIMASTIES. TRACTAMENT
13  2675  GR  04   85.24   QUIRÚRGIC
                 PROLAPSE RECTAL. TRACTAMENT QUIRÚRGIC. VIA
13  0810  GR  07  48.75 49.94 ABDOMINAL O MIXTA
                 PROLAPSE RECTAL. TRACTAMENT QUIRÚRGIC PER
13  0765  GR  06   48.76  VIA PERIANAL
                 PROLAPSE URETRAL I CARÚNCULA URETRAL.
13  1088  GR  03  58.39 58.49 TRACTAMENT QUIRÚRGIC

           57.11 57.17
13  1085  GR  04   57.18  PUNCIÓ VESICAL. SUPRAPÚBICA
13  4049  AT  11       PUNCIONS EVAQUATIVES
13  0972  GR  05   83.3  QUIST CUA DE CELLA

13  0879  GR  10   51.51  QUIST  DE  COLEIDOCOC. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
13  0766  GR  06   63.3  QUIST  DE  CORDÓ O EPIDÍDIM. EXTIRPACIÓ
13  0845  GR  06   52.01  QUIST  DE  PÀNCREAS. DRENATGE EXTERN
13  0880  GR  07   52.4  QUIST  DE  PÀNCREES. DRENATGE INTERN

13  0846  GR  07   50.21  QUIST HIDATÍDIC DE FETGE. MARSUPIALITZACIÓ

                 QUIST HIDATÍDIC DE FETGE.
13  0881  GR  08   50.29   QUISTOPERISQUISTECTOMIA. DRENATGE INTERN
                 QUIST I FÍSTULA. ONFALOMESENTÈRICA I DE
13  1140  GR  09  54.3 54.72 L'URACO
13  1122  GR  08   55.39  QUIST RENAL. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
13  0782  GR  08   06.31  QUIST TIROÏDAL. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
                 QUIST VAGINAL O IUXTA O PARACERVICAL.
13  1096  GR  07  70.33 67.39 EXTIRPACIÓ

13  1189  GR  07   83.32   RABDOMIOSARCOMA. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
13  0737  GR  06   26.29   RÀNULA
                 RECTE. FERIDES O PERFORACIONS. TRACTAMENT
13  0847  GR  06  48.71 48.79 QUIRÚRGIC SENSE AMPUTACIÓ


           45.24 45.25
13  0621  AT  15  48.23 48.24 RECTOSIGMOIDOSCÒPIA. BIÒPSIA
                REDUCCIÓ HIDROSTÀTICA DE LA INVAGINACIÓ
13  4043  GR  05       INTESTINAL
                REDUCCIÓ HIDROSTÀTICA DE LA INVAGINACIÓ
13  3033  GR  09   46.80  INTESTINAL
13  0629  PD  14   96.33  RENTAT GÀSTRIC
                 RESSECCIÓ CUNEIFORME D'OVARIS. UNIÓ
13  0767  GR  07   65.22   BILATERAL.

13  1123  GR  07   57.49   RESSECCIÓ TRANSURETRAL DE TUMORS VESICALS
                 RESSECCIONS PULMONARS PARCIALS
           32.3 32.4  (LOBECTOMIES, SEGMENTECTOMIES, RESSECIONS
13  1183  GR  10   32.29   ATÍPIQUES)
                 RESSECCIONS TRANSURETRALS DE
13  1167  GR  07   56.41   NEOFORMACIONS URETERALS
13  1168  GR  10   55.85   SECCIÓ ISTME RONYÓ EN FERRADURA
                 SEQÜELES HIPOSPÀDIES. TRACTAMENT
13  1141  GR  08   58.45   QUIRÚRGIC
                 SÍNDROME DE PIERRE ROBIN 2n TEMPS
13  0976  GR  10   25.59   (DESMUNTATGE GLOSOPEXIA)
13  1051  GR  09   25.59   SÍNDROME DE PIERRE ROBIN GLOSOPEXIA

13  1097  GR  03   27.43  SINÈQUIES LABIALS. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
                 SONDATGE AMB SONDES BALONADES TIPUS
13  0631  AT  17   96.06  SENGSTAKEN
13  0897  GR  09  07.22 07.3 SUPRAADRENALECTOMIA
                 SUTURA COMPLEXA DE TENDONS, AMB O SENSE
13  0812  GR  08   82.4  EMPELT (UN MEMBRE) TENOPLÀSTIES
13  0813  GR  08   82.44  SUTURA DE TENDÓ FLEXOR DE LA MÀ

13  1103  GR  06  57.17 57 18 CISTOSTOMIA QUIRÚRGICA / TALLA VESICAL
13  0742  GR  06   46.52   TANCAMENT O CORRECCIÓ DE COLOSTOMIA


           82.45 82.65
13  0769  GR  03  83.64 83.88 TENORRÀFIES (EXCEPTE FLEXORS) TENODESI
13  0770  GR  03   83.13  TENOTOMIES
                 TERATOMES INTRATORÀCICS. TRACTAMENT
13  1190  GR  09   34.3  QUIRÚRGIC
                 TERATOMES SACROCOCÍGIS. TRACTAMENT
13  1191  GR  09   54.4  QUIRÚRGIC
                 TIROÏDECTOMIA TOTAL AMB DISSECCIÓ RADICAL
13  0898  GR  09  06.4 40.40 DE COLL

13  0884  GR  09  06.39 06.4 TIROÏDECTOMIA TOTAL O SUBTOTAL
13  0663  AT  16   34.91   TORACOCENTESIS
13  1121  GR  08   34.01   TORACOSTOMIA

13  1142  GR  08  34.03 33.28 TORACOTOMIA EXPLORADORA. BIÒPSIA
                 TORSIÓ CORDÓ ESPERMÀTIC. TRACTAMENT
13  1104  GR  06   63.52   QUIRÚRGIC

13  3034  GR  05   62.99   TORSIÓ D'HIDATIDE. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
13  0814  GR  06  31.1 31.2  TRAQUEOTOMIA
13  0738  GR  06   31.72  TRAQUEOTOMIA. TANCAMENT
13  0905  GR  11   50.59  TRASPLANTAMENT HEPÀTIC
13  1201  GR  11   55.69  TRASPLANTAMENT RENAL
13  1172  GR  11   55.53  TRASPLANTECTOMIA
                 TRAUMATISMES HEPÀTICS SUTURES.
           50.22 50.61 TAMPONAMENT O HEPATECTOMIES ATÍPIQUES
13  0850  GR  09   50.69  MÍNIMES
13  0721  GR  03   49.47  TROMBO HEMORROÏDAL. TROMBECTOMIA
                 TUMOR DE LLABI. EXTIRPACIÓ I TANCAMENT
13  0722  GR  04   27.43  DIRECTE
                 TUMOR DE LLENGUA. HEMIGLOSSECTOMIA O
13  0816  GR  09  25.2 25.3 GLOSSECTOMIA TOTAL.
                     TUMOR DE LLENGUA. GLOSSECTOMIA PARCIAL.
 13  0771  GR   08   25.1 25.2  FALCA
                     TUMOR MALIGNE CUTANI. EXTIRPACIÓ
 13  0760  GR   04   86.3 86.4  QUIRÚRGICA I TANCAMENT DIRECTE
 13  1173  GR   08    54.4   TUMOR PRESACRO (NO RECTAL)


               48.31 48.32 TUMOR RECTAL. PÒLIP RECTAL EXÈRESI O
 13  0772  GR   04  48.33 48.44 ELECTROCOAGULACIÓ.

 13  0724  GR   06  85.22 85.21 TUMORACIÓ DE MAMA. QUADRANTECTOMIA
                     TUMORACIÓ DE PARTS TOBES PROFUNDES.
 13  0773  GR   05   86.3 86.4  EXTIRPACIÓ
                     TUMORS ANALS BENIGNES. TRACTAMENT
 13  0723  GR   04   43.39   QUIRÚRGIC

                     TUMORS BENIGNES CUTANIS (QUIST EPIDÈRMIC,
                     NEVUS, LIPOMES, ANGIOMES,ETC) (UNA O VARIES
 13  0712  GR   03    86.3   LESIONS) EXTIRPACIÓ
 13  1089  GR   04    71.3   TUMORS BENIGNES DE VULVA. EXTIRPACIÓ
 13  0851  GR   07    54.4   TUMORS MESENTÈRICS. RESSECCIÓ
 13  0885  GR   08    54.4   TUMORS RETROPERITONEALS. RESSECCIÓ
 13  1143  GR   08   56.40   URETEROCELE. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
 13  4224  GR   09   56.74   URETEROCISTOSTOMIA
 13  1175  GR   08   56.74   URETEROCISTOSTOMIA UNILATERAL
 13  1194  GR   10   56.51   URETEROILEOSTOMIA CUTANEA (BRICKER)
 13  1124  GR   09   59.02   URETEROLISIS
 13  1144  GR   08    56.2   URETEROLITOTOMIA

 13  1176  GR   09  55.85 55.87 URETEROPIELOPLÀSTIES. URETEROPIELOSTOMIA
 13  1146  GR   09   56.71   URETEROSIGMOIDOSTOMIA UNILATERAL
 13  1147  GR   09   56.61   URETEROSTOMIES CUTANEES
 13  1178  GR   06   58.49   URETROPLÀSTIA.

 13  0817  GR   07   44.01   VAGOTOMIA TRONCULAR ABDOMINAL O TORÀCICA
 13  0776  GR   06    63.1   VARICOLECE. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
                     VARIUS ESOFÀGIQUES. ESCLERÒSI ENDOSCÒPICA
 13  0627  AT   19   42.33   (PER SESSIÓ)

 13  0819  GR   10  46.80 46.60 VÒLVUL. DESENVOLVULACIÓ I PÈXIA

 13  0820   GR   09   46.39   IEIUNOSTOMIA D'ASPIRACIÓ O D'ALIMENTACIÓ
ESP.  ACTE  TIPUS  GRUP   CIEP      Cirurgia Plàstica i Reparadora
 14  0700  GR   03  86.22 86.28 ABSCÉS. DESBRIDAMENT. DRENATGE

               84.01 84.02
 14  0555  GR   03    84.11  AMPUTACIÓ EXCLUSIVA D'UN O MÉS DITS
                     APLÀSIA O ATRÈSIA VAGINAL. INTERVENCIONS
                     CORRECTORES. VAGINA ARTIFICIAL (QUALSEVOL
 14  1149  GR   10  70.61 70.62 TÈCNICA)

 14  2024  GR   03  81.16 81.28 ARTRODESI DITS

 14  2132  GR   06  81.25 81.26 ARTRODESI CANELL

 14  2059  GR   05  81.75 81.79 ARTROPLÀSTIA BASE PRIMER METACARPIÀ
                     ARTROPLÀSTIA CANELL. DIFERENTS TÈCNIQUES
 14  2177  GR   09   81.79   AMB O SENSE PRÒTESI
                     ARTROPLÀSTIES METACARPOFALÀNGIQUES I
 14  2060  GR   05   81.71   INTERFALÀNGIQUES AMB O SENSE PRÒTESI
14  1242  GR  08       AVULSIÓ CUTANEA DE GENITALS EXTERNS
                AVULSIÓ UNGUEAL:UNGLA INCARNATA.
14  0714  GR  02   86.23  ONICOGRIFOSI. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
14  0947  GR  07   08.69  BLEFAROPLÀSTIES
14  0921  GR  07   08.52  BLEFARORRAFIA I TARSORRAFIA
                BUIDAMENTS GANGLIONARS REGIONALS.
14  0775  GR  07   40.50  LIMFADENECTOMIA

14  1204  GR  03  08.51 08.52 CANTORRAFIA. CANTOTOMIA
                CAPSULECTOMIA DITS. UN O MÉS EN EL MATEIX
14  2013  GR  03  80.94 80.98 MEMBRE
14  2276  GR  05   08.81  CELLES. RECONTRUCCIÓ
                CICATRIUS RETRÀCTILS CARA I COLL.
14  0985  GR  07   86.84  TRACTAMENT QUIRÚRGIC
14  0725  GR  04   64.0  PENIS. CIRCUMCISIÓ. FIMOSI

           08.69 08.70 CIRURGIA RECONSTRUCTORA DE LA PARPELLA PER
14  0988  GR  08   08.79  GRANS TUMORS O TRAUMATISMES
14  1108  GR  09   71.4  CLITORIPLÀSTIA

                 COBERTURA DE DEFECTE (CICATRIUS, FERIDES,
                 ÚLCERES, CREMADES, ETC) INCLOU EXTIRPACIÓ O
14  1218  GR  08  86.60 86.70 DESBRIDAMENT AMB EMPELT CUTANI
                 COBERTURA DE DEFECTE (CICATRIUS, FERIDES,
                 ÚLCERES, CREMADES, ETC) INCLOU EXTIRPACIÓ O
                 DESBRIDAMENT AMB EMPELT MUSCULAR O
14  1016  GR  10   83.82  MIOCUTANI

                COBERTURA DE DEFECTE (CICATRIUS, FERIDES,
                ÚLCERES, CREMADES, ETC) INCLOU EXTIRPACIÓ O
14  0989  GR  09   86.70  DESBRIDAMENT AMB PENJOLL CUTANI

                 COBERTURA DE DEFECTE (CICATRIUS, FERIDES,
                 ÚLCERES, CREMADES, ETC) INCLOU EXTIRPACIÓ O
14  0961  GR  11  86.22 .86.7 DESBRIDAMENT AMB PENJOLL LLIURE

                 COBERTURA DE DEFECTE (CICATRIUS, FERIDES,
                 ÚLCERES, CREMADES, ETC) INCLOU EXTIRPACIÓ O
14  1202  GR  06  86.22 86.28 DESBRIDAMENT I TANCAMENT DIRECTE

14  1208  GR  04   08.89  COLOBOMA PALPEBRAL. TANCAMENT DIRECTE
                CORRECCIÓ SECUELES DEL FISURAT. PARTS
14  1040  GR  09   27.62  DURES

14  1017  GR  07   27.62  CORRECCIÓ SECUELES DEL FISURAT. PARTS TOBES
                COSSOS EXTRANYS PROFUNDS CARA I COLL.
14  0952  GR  06   88.05  EXTRACCIÓ
                COSSOS EXTRANYS SUPERFICIALS CARA I COLL.
14  0716  AT  19   86.05  EXTRACCIÓ
                COSSOS EXTRANYS SUPERFICIALS O SUBCUTANIS.
14  0705  GR  05   86.05  EXTRACCIÓ
                CREMADES I CONGELACIONS GRANS (+ DEL 10%)
14  1230  GR  08   86.22  DESBRIDAMENT QUIRÚRGIC
                CREMADES I CONGELACIONS GRANS (+ DEL 10%)
                DESBRIDAMENT QUIRÚRGIC AMB EMPELT
14  1236  GR  09   86.89  COMPLEMENTARI
                CREMADES I CONGELACIONS GRANS (+DEL 10%)
14  1227  GR  07   86.28  CURA I NETEJA EN HOSPITALITZACIÓ
                CREMADES I CONGELACIONS MITJANES (+ DEL 5%
14  1210  GR  04   86.28  -DEL 10%) CURA I NETEJA
                CREMADES I CONGELACIONS MITJANES (+ DEL 5%
14  3043  GR  05   86.89  -DEL 10%) DESBRIDAMENT QUIRÚRGIC
                CREMADES I CONGELACIONS MITJANES (+DEL 5%-
                DEL 10%) DESBRIDAMENT QUIRÚRGIC AMB
14  1226  GR  06   86.89  EMPELT COMPLEMENTARI
                CREMADES I CONGELACIONS PETITES (FINS 5%)
14  0713  GR  02   86.28  CURA I NETEJA


           86.22 86.60 CREMADES I CONGELACIONS PETITES (FINS 5%)
14  1211  GR  06  86.70 86.89 DESBRIDAMENT QUIRÚRGIC AMB EMPELT


           86.22 86.60 CREMADES I CONGELACIONS PETITES (FINS
14  1212  GR  04  86.70 86.89 5%)DESBRIDAMENT QUIRÚRGIC
                DEFORMITATS CONGÈNITES DE LA CAPSA
                TORÀCICA (PEPTUS EXCAVATUM I CARINATUM)
14  1188  GR  09   34.74  TRACTAMENT QUIRÚRGIC
14  1209  GR  05   86.25  DERMOABRASSIÓ DE CICATRIUS

14  0746  GR  06  54.72 84.74 DIÀSTASI DE RECTES. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
14  0859  GR  09   40.40  DISSECCIÓ DE COLL
                DIT EN MOLLA, MARTELL, URPES, COLL CIGNE,
14  2014  GR  05   82.83  TRACTAMENT QUIRÚRGIC


           08.42 08.43
14  1213  GR  06  08.41 08.49 ECTROPI O ENTROPI. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
                ECTROPI O ENTROPI. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
14  1231  GR  04   08.44  AMB PLÀSTIA
                ELECTROCOAGULACIÓ O CRIOTERAPIA DE
                BERRUGUES, TUMORS SUPERFICIALS, ETC (UNA O
14  0695  AT  10   86.3  VARIES LESIONS)
14  3036  GR  08   04.5  EMPELT NERVIÓS DE LA MA
14  3037  GR  06   78.04  EMPELT ÒSSI DE LA MA

14  3038  GR  06  83.81 82.79 EMPELT TENDINÓS DE LA MA
14  1214  GR  05   08.59  EPICANTUS. PLÀSTIA LOCAL
14  4207  GR  09   58.45  EPISPÀDIES. DISTAL
14  4206  GR  10   58.45  EPISPÀDIES. MIG
14  4208  GR  11   58.45  EPISPÀDIES. PROXIMAL

                EVENTRACIÓ O EVISCERACIÓ SENSE RESSECCIÓ
14  2274  GR  07  53.61 55.69 INTESTINAL PLÀSTIA ABDOMINAL
14  1243  GR  05   99.99  EXÒNFALS. TRACTAMENT QUIRÚRGIC

14  1200  GR  09   57.86  EXTRÒFIA VESICAL. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
14  2182  GR  07   81.79  FALANGITZACIÓ METACARPIÀ
14  0992  GR  06    29.4  FARINGOPLÀSTIES
14  1244  GR  04  29.9 38.29 FARINGOSTOMIES I TRAQUEOSTOMIES
                 FERIDA GRAN A 3CM. CARA I COLL. SUTURA I
14  0958  GR  07   86.59  TANCAMENT DIRECTE
                 FERIDA PETITA O IGUAL A 3CM. CARA I COLL.
14  0924  GR  06   86.89  SUTURA I TANCAMENT DIRECTE
                 FERIDES DE GRAN QUANTIA, ESQUINÇAMENTS
14  0731  GR  04   83.65  MUSCULARS, SUTURA
14  0718  GR  02   86.59  FERIDES DE MENOR QUANTIA, SUTURA
                 FÍSTULA I QUIST CONDUCTE TIROGLÒS.
14  0794  GR  07    06.7  TRACTAMENT QUIRÚRGIC
           18.21 22.71
            27.53 29.2 FÍSTULES I QUISTS CÈRVIC-FACIALS CONGÈNITS.
14  0795  GR  07   31.62  TRACTAMENT QUIRUIRGIC RADICAL.
                 FISURA PALATINA COMPLETA. AMB AFECTACIÓ
14  1018  GR  10   27.62   ÒSSIA RINOPLÀSTIA
14  0996  GR  09   27.62  FISURA PALATINA SENSE AFECTACIÓ ÒSSIA
                 FLEGMÓ BEINES TENDINOSES. TRACTAMENT
14  0729  GR  03  83.01.83.39 QUIRÚRGIC

14  0728  GR  03  82.09 82.39 FLEGMÓ MAÀ. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
                TRENCAMENT DE SEPTUM. TRACTAMENT
14  3035  GR  07   21.88  QUIRÚRGIC
                TRENCAMENT FALANGE AMB DESPLAÇAMENT.
14  2035  GR  03   79.39  TRACTAMENT QUIRÚRGIC

                TRENCAMENT LUXACIÓ BASE PRIMER METACARPIÀ
14  2086  GR  04   79.84  (BENNET) TRACTAMENT QUIRÚRGIC
                TRENCAMENT METACARPIANS. TRACTAMENT
14  2037  GR  04   79.34  QUIRÚRGIC

                  TRENCAMENT O PSEUDOARTROSI ESCAFOIDES O
14  2087  GR  05   79.34   SEMILUNAR. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
                  TRENCAMENT ÒSSOS. CARP I TARS. TRACTAMENT
14  2036  GR  05  79.34, 79.38 QUIRÚRGIC
                  TRENCAMENT SIMPLE D'ÒSSOS PROPIS DEL NAS.
14  0923  GR  06   21.72   TRACTAMENT QUIRÚRGIC

14  0936  GR  03  27.41 27.59 FRE DEL LLABI SUPERIOR. PLÀSTIA

14  0717  GR  04  25.92 27.41 FRE LINGUAL O LABIAL. FRENECTOMIA

           25.92 27.41
14  0730  GR  04   27.59  FRE LINGUAL O LABIAL. PLÀSTIA
14  0708  GR  02   86.01  HEMATOMES SUBUNGUEALS. DRENATGE


           83.03 82.21 HIGROMES, BURSITIS, GANGLIONES I QUISTS
14  0734  GR  04  82.31 83.31 SINOVIAL. EXTIRPACIÓ
14  4209  GR  08   58.45  HIPOSPÀDIES . PENEA
14  4211  GR  09   58.45  HIPOSPÀDIES. PENIS ESCROTAL
14  4210  GR  07   58.45  HIPOSPÀDIES.DISTAL
14  4215  GR  10   27.54  LLABI LEPORÍ
14  1000  GR  10   27.54  LLABI LEPORÍ UNILATERAL

14  1093  GR  04  71.09 71.03 LLABIS O NIMFES. RESSECCIONS
14  4216  GR  11   27.54   LLABI LEPORÍ AMB AFECTACIÓ ÒSSIA
                 LUXACIÓ MAXIL·LAR INFERIOR. REDUCCIÓ
14  0925  GR  05   76.93  INCRUENTA
                 LUXACIONS METACAPOFALÀNGIQUES O
                 INTERFALÀNGIQUES. CADA UNA. TRACTAMENT
14  2042  GR  04   79.84  QUIRÚRGIC
                 MÀ O PEU CATASTRÒFICS. RECONSTRUCCIÓ AMB
14  1253  GR  10  82.89 82.79 O SENSE TRASPLANTAMENT DE DITS
                 MÀ GARRELLA RADIAL I CUBITAL TRACTAMENT
14  2105  GR  05  80.44 82.89 QUIRÚRGIC

           82.83 82.89 MACRO, CAMPTO, CLINI, POLI, SINDACTILIA.
14  1116  GR  05   86.85  TRACTAMENT QUIRÚRGIC
14  0963  GR  06   25.2  MACROGLOSIA. RESSECCIONS EN FALCA
14  1026  GR  08   76.67  MACROSTOMIA. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
                  MALÀCIA DEL SEMINULAR. TRACTAMENT
14  2159  GR  06  81.74 81.75 QUIRÚRGIC
                  MALALTIA DE DUPUYTREN (UNA MÀ) TRACTAMENT
14  1232  GR  06   82.12   QUIRÚRGIC
                  MALFORMACIONS CRANIOFACIALS, TRACTAMENT
14  1065  GR  11   76.69   QUIRÚRGIC

14  1233  GR  08   85.32   MAMOPLÀSTIA REDUCTORA PER GEGANTOMASTIA


           85.45 85.47 MASTECTOMIA RADICAL AMB BUIDAMENT
14  0873  GR  09  85.46 85.48 AXIL.LAR


           85.41 85.42 MASTECTOMIA SIMPLE, AMB O SENSE BUIDATGE
14  0759  GR  08  85.43 85.44 AXIL.LAR
                  MASTECTOMIA SUBCUTÀNEA AMB INSERCCIONS
14  1223  GR  08   85.33   DE PRÒTESI

14  1224  GR  08   85.3   MASTECTOMIA SUBCUTÀNEA PER GINECOMASTIA
14  1094  GR  03  58.1 58.47  MEATOTOMIA URETRAL. MEATOPLÀSTIA
                  MERMELIES AXIALS, CENTRALITZADES DEL CARPI.
14  3039  GR  07    84.3   TRACTAMENT QUIRÚRGIC
           04.49, 04.3, MICROCIRURGIA NERVIS PERIFÈRICS, TUMORS,
14  1246  GR  09    04.5   EMPELTS, SUTURES, ETC.

14  1027  GR  09  76.78 76.79 MICROSTOMIA. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
                  MOLLUSCUM CONTAGIOSUM, ACROCORDONS O
                  PUNTS ROBÍ (DE 6 A 10 LESIONS). TRACTAMENT
14  2487  AT  13   86.26   QUIRÚRGIC
                  MOLLUSCUM CONTAGIOSUM, ACROCORDONS O
                  PUNTS ROBÍ (FINS A 5 LESIONS). TRACTAMENT
14  3032  AT  10   86.26   QUIRÚRGIC
                  MOLLUSCUM CONTAGIOSUM, ACROCORDONS O
                  PUNTS ROBÍ (MÉS DE 10 LESIONS). TRACTAMENT
14  2488  AT  14   86.26   QUIRÚRGIC
14  3040  GR  10   04.3   NERVI FACIAL. SUTURA DIRECTA
                  NEUROLISI MICROQUIRÚRGICA DE LA MÀ O
14  3041  GR  04   04.99   ENDONEUROLISI
14  1028  GR  08   24.5   OSTEOPLÀSTIA DEL DEFECTE ALVEOLAR
14  3042  GR  09   76.69   OSTEOTOMIA ÚNICA DE CARA

14  2045  GR  06  77.24 77.28 OSTEOTOMIES MÀ I PEU SENSE OSTEOSÍNTESI
                  OSTEOTOMIES MÚLTIPLES DE CARA. ASIMETRIES
14  1064  GR  09   76.69   FACIALS GRAUS, ETC.

14  1032  GR  10  18.72..18.79 PAVELLÓ AURICULAR, RECONSTRUCCIÓ TOTAL
                  PAVELLÓ AURICULAR, REPARACIÓ PARCIAL AMB
14  0969  GR  08   18.79   PLÀSTIES LOCALS
14  0710  GR  02   86.01   PANADÍS. DESBRIDAMENT
14  3026  GR  10   99.99   PARALISI FACIAL. TRACTAMENT ESTÀTIC
                  PARALISI FACIAL.CIRURGIA REPARADORA PER
14  1034  GR  11   04.79   EMPELTS NERVIOSOS DIRECTES O CREUATS
                  PARÀLISI FACIAL.TRACTAMENT DINÀMIC
14  3025  GR  11   99.99   (PENJOLLS MICROQUIRÚRGICS)

                  PLÀSTIES I EMPELTS COMPLEMENTARIS DE
14  1247  GR  05        FARCIMENT DE DERMIS, PERIOSTIO, ÒS, CARTÍLAG
                  POLÇAMENT UNILATERAL TRACTAMENT
14  2546  GR  11   82.6   QUIRÚRGIC
                  POLITELIES I POLIMASTIES. TRACTAMENT
14  2675  GR  04   85.24   QUIRÚRGIC
14  1235  GR  04   86.4    PTERIGIUM COLLI.TRACTAMENT QUIRÚRGIC

14  4226  GR  06   08.36   PTOSIS PALPEBRAL. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
                  PTOSIS PALPEBRAL. UNILATERAL TRACTAMENT
14  0970  GR  06   08.36   QUIRÚRGIC
14  0971  GR  08   27.59   QUEILOPLÀSTIES SECUNDARIES
14  0972  GR  05   86.3    QUIST CUA DE CELLA
                  QUIST DERMOIDE NASAL TRACTAMENT
14  1248  GR  04   21.3    QUIRÚRGIC
14  0737  GR  06   26.29   RÀNULA
14  1249  GR  08   76.79   RECONSTRUCCIÓ CAVITAT ORBITÀRIA

           86.61 86.72 RECONSTRUCCIÓ COMPLEXA DE LA MÀ AMB
14  2547  GR  11   86.73  PENJOLL LLIURE AMB MICROCIRURGIA
14  1228  GR  07   85.87   RECONSTRUCCIÓ D'AREOLA MUGRÓ

                  RECONSTRUCCIÓ MAMÀRIA POST MASTECTOMIA
14  3044  GR  08   85.7    AMB EMPELT (PRÒTESI MAMÀRIA)

                  RECONSTRUCCIÓ MAMÀRIA POST MASTECTOMIA
14  1216  GR  09   85    AMB EXPANSORS. PRIMER TEMPS
                  RECONSTRUCCIÓ MAMÀRIA POST MASTECTOMIA
14  1237  GR  10   85    PER PENJOLLS MIOCUTANIS
                  RECONSTRUCCIÓ PALPEBRAL SUBTOTAL O TOTAL
14  1239  GR  08   28.6    AMB PENJOLLS O EMPELTS
14  1238  GR  09   64.44   RECONSTRUCCIÓ PENIS.CADA TEMPS

           16.98 16.89 RECONSTRUCCIÓ PIS ORBITARI O CORRECCIÓ DE
14  1006  GR  09   16.88  DIPLOPIA
14  1254  GR  10   70.62   RECONSTRUCCIÓ POSTVULVECTOMIA

14  2201  GR  09   82.6    RECONSTRUCCIÓ PULGAR. DIFERENTS TÈCNIQUES

14  3045  GR  11  84.23 84.24 REEMPELT DE BRAÇ O AVANTBRAÇ

           84.21 84.22
14  3046  GR  11   84.25  REEMPELT DE DITS C/U
14  3047  GR  11   84.23   REEMPELT DE MA

14  0953  GR  07  27.59 27.43 RESCONTRUCCIÓ DE VERMELLÓ
                  RESSECCIÓ SUBMOCOSA ENVÀ. SEPTOPLÀSTIA
14  0974  GR  05  21.5 21.88  NASAL

           77.69 77.64 RESSECCIÓNS ÒSSIES SIMPLES PER TUMORS O
14  2129  GR  07   77.68  INFECCIONS EN MANS O PEUS
                  RESSECCIONS TUMORALS. RECONSTRUCCIÓ AMB
14  2228  GR  11   77.9    PRÒTESIS. EMPELTS

14  1019  GR  10   16.89   RESTAURACIÓ ORBITARIA PER TRAUMATISMES
14  3048  GR  04   21.9    RINOFIMA. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
14  1007  GR  07   21.84   RINOPLÀSTIA CORRECTORA O FUNCIONAL
                  SECUELES HIPOSPÀDIES. TRACTAMENT
14  1141  GR  08   58.45   QUIRÚRGIC
14  1251  GR  05   21.84   SEPTOPLÀSTIA SECUNDARIA
                  SÍNDROME COMPRESSIU DE TUNEL CARPIÀ.
14  1575  GR  04   04.43   TRACTAMENT QUIRÚRGIC
                  SÍNDROME DE PIERRE ROBIN 2n
14  0976  GR  10   25.9    TEMPS.(DESMUNTATGE GLOSOPEXIAL)
14  1051  GR  09   25.59   SÍNDROME DE PIERRE ROBIN. GLOSOPLEXIA

           83.14 83.32 SÍNDROME DE VOLKMAN. TRACTAMENT
14  3049  GR  06   83.77  QUIRÚRGIC
14  1097  GR  03   23.43   SINEQUIES LABIALS. TRACTAMENT QUIRÚRGIC

14  2050  GR  06   80.73   SINOVECTOMIA CANELL, TORMELL I DITS (C/U)
                  SUTURA COMPLEXA DE TENDONS AMB O SENSE
14  0812  GR  08   82.45   EMPELT (UN MEMBRE) TENOPLÀSTIES

14  3050  GR  08   04.99   SUTURA NERVIOSA MICROCIRURGIA DE LA MÀ
14  0813  GR  08   82.44   SUTURA DE TENDÓ FLEXOR DE LA MÀ

14  2124  GR  06  82.42 82.44 SUTURA TENDONS FLEXORS DE LA MÀ MÚLTIPLE
14  2051  GR  03   83.64   TENOLISI. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
14  3051  GR  08   83.81   TENOPLÀSTIES DE LA MÀ


           82.45 82.65
14  0769  GR  03  83.64 83.88 TENORRAFIES (EXCEPTE FLEXORS) TENODESI
14  0770  GR  03   83.13   TENOTOMIES

14  2126  GR  05        TORTÍCOLI CONGÈNITA TRACTAMENT QUIRÚRGIC
14  3052  GR  07    82    TRANSPOSICIÓ TENDINOSA DE LA MÀ
14  1243  GR  04   04.6   TRANSPOSICIONS NERVIOSES

           82.61 82.69
14  1256  GR  11   82.81  TRASPLANTAMENT DE DIT
                  TRASPLANTAMENTS ÒSSIS VASCULARITZATS.
14  2229  GR  10  78.00 78.09 MICROCIRURGIA
                  TRASPLANTAMENTS TENDONS PER PARÀLISI
14  2168  GR  07  83.76 83.75 FACIAL
                  TUMOR BENIGNE ÒSSI DE LA MÀ. TRACTAMENT
14  3053  GR  05   77.64   QUIRÚRGIC
14  0980  GR  09   27.43   TUMOR DE LLABI. EXTIRPACIÓ I PLÀSTIA
                  TUMOR DE LLABI. EXTIRPACIÓ I TANCAMENT
14  0722  GR  04   27.43   DIRECTE
                  TUMOR DE LLENGUA GLOSSECTOMIA PARCIAL.
14  0771  GR  08  25.1 25.2  FALCA
                  TUMOR DE LLENGUA HEMIGLOSSECTOMIA O
14  0816  GR  09  25.2 25.3  GLOSSECTOMIA TOTAL
                  TUMOR DEL SÒL DE LA BOCA TRACTAMENT
14  3029  GR  10   27.25   QUIRÚRGIC I RECONSTRUCCIÓ
14  3019  GR  08   27.49   TUMOR DEL SÒL DE LA BOCA. EXTIRPACIÓ
                  TUMOR MALIGNE CUTANI, EXTIRPACIÓ
14  3054  GR  09        QUIRÚRGICA I PENJOLL

                  TUMOR MALIGNE CUTANI, EXTIRPACIÓ
14  3055  GR  11        QUIRÚRGICA I PENJOLL LLIURE. MICROQUIRÚRGIC
                  TUMOR MALIGNE CUTANI. EXTIRPACIÓ
14  1221  GR  08        QUIRÚRGICA I EMPELT
                  TUMOR MALIGNE CUTANI. EXTIRPACIÓ
14  0760  GR  04  86.3 86.4  QUIRÚRGICA I TANCAMENT DIRECTE

           08.20 08.22
14  0927  GR  04   08.23  TUMOR O QUIST PALPEBRAL. EXTIRPACIÓ SIMPLE

14  0773  GR  05  83.49 86.3  TUMOR PARTS TOBES PROFUNDES. EXTIRPACIÓ
                  TUMORS BENIGNES CUTANIS (QUIST EPIDÈRMIC,
                  NEVUS, LIPOMES, ANGIOMES, ETC) UNA O VARIES
14  0712  GR  03   86.3   LESIONS EXTIRPACIÓ
                  TUMORS CUTANIS. EXTIRPACIÓ I TANCAMENT
14  0945  GR  04   86.2   DIRECTE
                  TUMORS CUTANIS CARA I COLL. EXTIRPACIÓ I
14  1013  GR  08  86.3 86.7  PENJOLL CUTANI
                      TUMORS CUTANIS CARA I COLL. EXTIRPACIÓ I
 14  1053  GR   10   86.4 83.82  PENJOLL MIOCUTANI
               86.3 86.60
 14  0981  GR   06    86.70   TUMORS CUTANIS. EXTIRPACIÓ I EMPELT DIRECTE
                86.4 86.6  TUMORS CUTANIS CARA I COLL. EXTIRPACIÓ I
 14  1054  GR   09     86.7   PENJOLL LLIURE
                      ÚLCERA DE DECÚBIT I VASCULARS.
 14  1252   GR   07    86.28    DESBRIDAMENT D'ÚLCERES
 14  1178   GR   06    58.49    URETROPLÀSTIA.
ESP.  ACTE  TIPUS  GRUP   CIEP          Cirurgia Toràcica
                      ACALASIA ESOFÀGICA, CARDIOESPASME.
                      OPERACIÓ D'HELLER AMB O SENSE
 15  0875  GR   09    42.7    FUNDIPLICATURA
                      ADENOPATIA CERVICAL IUGULO-CAROTIDEA O
 15  2672  GR   06  40.21, 40.29  SUPRACLAVICULAR. EXÈRESI
 15  3206  GR   06    40.21    ADENOPATIA CÈRVIC-ESPINAL. EXÈRESI
 15  0685  GR   04    40.11    BIÒPSIA GANGLIONAR SIMPLE
                      BIÒPSIA GANGLIONAR SUPRACLAVICULAR DE
 15  0686  GR   06  40.21, 40.29  DANIELS
 15  3030  GR   08    33.28    BIÒPSIA PULMONAR AMB TORACOTOMIA
 15  1072  PD   17    33.26    BIÒPSIA PULMONAR TRANSPARIETAL
 15  1071  PD   17    34.24    BÒPSIA PLEURAL PER PUNCIÓ
                      BRONCOSCÒPIA TERAPÈUTICA. LÀSER. PRÒTESI
 15  1258  GR   08  32.01, 33.98  ENDOBRONQUIAL
                      BRONCOSCÒPIA TERAPÈUTICA. EXTRACCIÓ DE
 15  1082  AT   17    98.15    COS EXTRANY O TAP MUCÓS
 15  0889  GR   09    42.39    CIRURGIA ESOFÀGICA PALIATIVA PER CA.
                      CIRURGIA TRAQUEAL, TUMORS, ESTENOSI,
 15  1266  GR   11  31.5, 31.79  FÍSTULES AMB PLÀSTIES O EMPELTS
 15  1262  GR   09    34.51    DECORTITZACIÓ PULMONAR
                      DEFORMITATS CONGÈNITES DE LA CAPSA
                      TORÀCICA (PEPTUS EXCAVATUM I CARINATUM)
 15  1188  GR   09    34.74    TRACTAMENT QUIRÚRGIC
                      DISSECCIÓ RADICAL D'ESTRUCTURES TORÀCIQUES
 15  3056  GR   10    32.6    (PULMÓ, COSTELLES, VASOS, ETC)
                      DIVERTICLES ESOFÀGICS. TRACTAMENT
 15  0861  GR   08    42.31    QUIRÚRGIC
                      PLEROTOMIA AMB COLOCACIÓ DE DRENATGE
                      MITJANÇANT TRÒCAR TORÀCIC AMB ANESTÈSIA
 15  0735  GR   08    34.04    LOCAL I NEUROLEPTOANALGÈSIA

               42.51 42.59, ESÒFAG-COLOPLÀSTIES. GASTROPLÀSTIES I
 15  0901  GR   11    44.65   ENTEROPLÀSTIES
 15  3015  GR   11    42.41    ESOFAGECTOMIA SEGMENTÀRIA O PARCIAL
 15  0899  GR   11    42.42    ESOFAGECTOMIA TOTAL
 15  0831  GR   06    42.11    ESOFAGOSTOMIA CERVICAL EXTERNA

                      ESTENOSI ESÒFAG, NO CA RESSECCIÓ I
               42.32, 42.41, ANASTOMOSI
 15  0891  GR   10  42.85, 42.89
                      EXCLUSIÓ BIPOLAR D'ESÒFAG O ESOFAGECTOMIA
 15  0892  GR   07    42.99    PER TRAUMATISME

        GR              FERIDES TORACOPULMONARS. TORACOTOMIA
 15  1263      10    34.79

                     FIBROBRONCOSCÒPIA DIAGNÒSTICA AMB BIÒPSIA
 15  1079  PD   17  33.24, 33.22 TRANSBRONQUIAL, RASPALLAT, BAS I BAL

 15  0887  GR   10    06.50    GOLL ENDOTORÀCIC. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
                     HEMITIROÏDECTOMIA (AMB O SENSE
 15  0836  GR   07    06.2   ISTMECTOMIA)
                     HÈRNIA DE SPIEGEL I ALTRES HÈRNIES
                     ABDOMINALS NO DESCRITES. TRACTAMENT
 15  3016  GR   09    53.59  QUIRÚRGIC
                     HÈRNIA HIATAL. TRACTAMENT QUIRÚRGIC.
 15  0869  GR   09  53.7, 53.80 CIRURGIA DEL REFLUX

               53.7, 53.80, HÈRNIES CONGÈNITES. RELAXACIÓ
 15  0868  GR   07    34.89   DIAFRAGMÀTICA. PLÀSTIA
 15  1080  GR   08    34.22    MEDIASTINOSCÒPIA. BIÒPSIA
 15  1117  GR   10    34.1    MEDIASTINOTOMIA
                      PERFORACIÓ ESÒFAG CERVICAL. TRACTAMENT
 15  0843  GR   09  42.82, 42.89  QUIRÚRGIC
                      PERFORACIÓ ESÒFAG TORÀCIC. TRACTAMENT
 15  0878  GR   10  42.82, 42.89  QUIRÚRGIC
                      PLÀSTIES DIAFRAGMÀTIQUES PER TRENCAMENT O
 15  0865  GR   09  34.82, 34.84  EVENTRACIÓ
 15  1260  GR   06    34.59    PLEURECTOMIA
 15  3057  AT   16  34.6, 34.92  PLEURODESI
 15  1267  GR   11    32.5    PNEUMONECTOMIA
                      RECONSTRUCCIÓ DE PARET TORÀCICA INCLÒS
 15  3058  GR   10    34.79    AMB EMPELT COMPLEMENTARI
                      RESSECCIÓ DE PARET TORÀCICA (TUMORS O
 15  1259  GR   08    34.4    INFECCIONS)
 15  1268  GR   10    32.6    RESSECCIONS BILATERALS PULMONARS
                      RESSECIONS PULMONARS PARCIALS
               32.3, 32.4,  (LOBECTOMIES, SEGMENTECTOMIES,
 15  1183  GR   10   32.29    RESSECCIONS ATÍPIQUES)
 15  0582  GR   08    05.22    SIMPATECTOMIA CÈRVIC-TORÀCICA
                      SÍNDROME VASCULAR SORTIDA DEL TÒRAX O
 15  0572  GR   08    83.45    OPÈRCUL TORÀCIC. ESCALENECTOMIA
                      SÍNDROME VASCULAR SORTIDA DEL TÒRAX O
                      OPÈRCUL TORÀCIC. RESSECCIÓ COSTELLA
 15  0583  GR   10    77.91    CERVICAL
                      SÍNDROME VASCULAR SORTIDA DEL TÒRAX O
                      OPÈRCUL TORÀCIC. RESSECCIÓ PRIMERA
 15  0593  GR   10    77.91    COSTELLA
 15  0883  GR   10    07.80    TIMECTOMIA
                      TIROÏDECTOMIA TOTAL AMB DISSECCIÓ RADICAL
 15  0898  GR   09  06.4, 40.40  DE COLL
 15  0884  GR   09  06.39, 06.4  TIROÏDECTOMIA TOTAL O SUBTOTAL
 15  0663  AT   16    34.91    TORACOCENTESIS
 15  1261  GR   08    34.79    TORACOPLÀSTIES
 15  1257  GR   06    34.21    TORACOSCÒPIA DIAGNÒSTICA BIÒPSIA

        GR              TORACOSCÒPIA TERAPÈUTICA VIDEOASSISTIDA
 15  3059      08    34.99
 15  1121  GR   08    34.01    TORACOSTOMIA
                      TORACOTOMIA AMB RESSECCIÓ DE FORMACIONS
 15  4051  GR   09          BENIGNES

 15  1142  GR   08  34.02, 33.28 TORACOTOMIA EXPLORADORA. BIÒPSIA
 15  0814  GR   06   31.1, 31.2  TRAQUEOTOMIA
 15  0738  GR   06    31.72    TRAQUEOTOMIA. TANCAMENT
 15  3060  GR   11    33.5    TRASPLANTAMENT PULMONAR
                      TUMORS DE MEDIÀSTASI. TRACTAMENT
 15  1265  GR   10    34.3    QUIRÚRGIC
 15  1264  GR   10    34.79    BOLET COSTAL. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
                       Dermatologia Mèdica - Quirúrgica i
ESP.  ACTE  TIPUS  GRUP   CIEP          Venereol.
                  ABSCÉS PERIANAL O GLUTI. DRENATGE
16  0715  GR  03   49.01    QUIRÚRGIC

16  0700  GR  03  86.01 86.28 ABSCÉS. DESBRIDAMENT. DRENATGE
                  AVULSIÓ UNGUEAL:UNGLA INCARNATA.
16  0714  GR  02   86.23    ONICOGRIFOSI. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
                  BIÒPSIA CUTANEA. SUBCUTANEA O MUCOSA
16  0683  PD  14   86.11    (EXTRACCIÓ DE PEÇA A ESTUDI)
                  CIRURGIA MICROGRÀFICA DE MOHS.
16  2680  GR  08   86.24    QUIMIOCIRURGIA DE PELL

                 COBERTURA DE DEFECTE (CICATRIUS, FERIDES,
                 ÚLCERES, CREMADES, ETC) INCLOU EXTIRPACIÓ O
16  1202  GR  06  86.22 86.28 DESBRIDAMENT I TANCAMENT DIRECTE
                 CREMADES I CONGELACIONS PETITES (FINS 5%)
16  0713  GR  02   86.28  CURA I NETEJA
                 CRIOTERÀPIA DE BERRUGUES, TUMOR
16  0695  AT  10    86.3  SUPERFICIALS, ETC

                  DERMATOPATOLOGIA. EXTENSIÓ CUTAMEA AMB
16  2489  PD  11   91.66    HEMATOXLINA-EOSINA I ALTRES TINCIONS
                  DERMATOPATOLOGIA. EXTENSIÓ CUTANEA AMB
16  3061  PD  15   91.66    IMMUNOHISTOQUÍMICA
16  0009  PD  14   86.19    FOTOPATCH TEST
16  0708  GR  02   86.01    HEMATOMES SUBUNGUEALS. DRENATGE
16  3062  AT  06   99.29    INFILTRACIONS TERAPÈUTIQUES CUTANEES

                  LÀSER DE CO2 O SIMILAR PER A TRACTAMENT DE
16  1270  AT  19   86.25    CONDILOMES I TUMORS CUTANIS
                  MOLLUSCUM CONTAGIOSUM, ACROCORDONS O
                  PUNTS ROBÍ (DE 6 A 10 LESIONS). TRACTAMENT
16  2487  AT  13   86.26    QUIRÚRGIC
                  MOLLUSCUM CONTAGIOSUM, ACROCORDONS O
                  PUNTS ROBÍ (FINS A 5 LESIONS). TRACTAMENT
16  3032  AT  10   86.26    QUIRÚRGIC
                  MOLLUSCUM CONTAGIOSUM, ACROCORDONS O
                  PUNTS ROBÍ (MÉS DE 10 LESIONS). TRACTAMENT
16  2488  AT  14   86.26    QUIRÚRGIC

16  0710  GR  02  86.28. 86.27 PANADÍS. DESBRIDAMENT
16  4052  GR  10         PENJOLLS COMPLEXES
16  0012  PD  11   86.19    PROVES EPICUTÀNEES (PATCH TEST)
                  TRACTAMENT AMB PUVA/UVB COS SENCER (CADA
16  1272  AT  09   99.82    SESSIÓ)
                  TRACTAMENT AMB PUVA/UVB LOCAL (CADA
16  1273  AT  09   99.82    SESSIÓ)
                  TUMOR DE LLABI. EXTIRPACIÓ I TANCAMENT
16  0722  GR  04   27.43    DIRECTE
16  3019  GR  08   27.49    TUMOR DEL SÒL DE LA BOCA. EXTIRPACIÓ
                  TUMOR MALIGNE CUTANI. EXTIRPACIÓ
16  0760  GR  04  86.3 86.4  QUIRÚRGICA I TANCAMENT DIRECTE
                  TUMORS BENIGNES CUTANIS (QUIST EPIDERMIC,
                  NEVUS, LIPOMES, ANGIOMES, ETC) (UNA O VARIES
16  0712  GR  03   86.3    LESIONS) EXTIRPACIÓ

            24.31 25.1  TUMORS BENIGNES INTRAORALS PARTS TOBES.
16  0928  GR  03  26.29 27.49  RESSECCIÓ
            86.3 86.6  TUMORS CUTANIS. EXTIRPACIÓ I PENJOLL
16  0981  GR  06   86.70   DIRECTE
                  TUMORS CUTANIS. EXTIRPACIÓ I TANCAMENT
16  0945  GR  04   86.2    DIRECTE
                   XANTELASMA. TRACTAMENT QUIRÚRGIC SENSE
 16  0946  GR   04  08.20  PLÀSTIA LOCAL
ESP.  ACTE  TIPUS  GRUP  CIEP        Radiodiagnòstic
 17  1281  PD   08      ABDOMEN. UNA PROJECCIÓ
                   ALTRES PROJECCIONS SIMPLES CRANI (HIRTZ-
 17  1338  PD   07      TOWME)

 17  3071  AT   27      ANGIOPLÀSTIA  DE TRONCS ARTERIALS DIGESTIUS
 17  3063  AT   27      ANGIOPLÀSTIA  D'AORTA ABDOMINAL
 17  3064  AT   27      ANGIOPLÀSTIA  D'AORTA TORÀCICA
 17  3065  AT   27      ANGIOPLÀSTIA  DE FÍSTULES HEMODIÀLISI
 17  3067  AT   27      ANGIOPLÀSTIA  DE SHUNT PORTOCAVA

 17  3068  AT   27      ANGIOPLÀSTIA DE TERRITORI CAVA INFERIOR

 17  3069  AT   27      ANGIOPLÀSTIA  DE TERRITORI CAVA SUPERIOR
 17  3070  AT   27      ANGIOPLÀSTIA  DE TERRITORI PORTAL
 17  3072  AT   27      ANGIOPLÀSTIA  DE TRONCS SUPRAAÒRTICS
 17  3073  AT   27      ANGIOPLÀSTIA  DE VENES HEPÀTIQUES
 17  3066  AT   27      ANGIOPLÀSTIA  D'EMPELTS VASCULARS

 17  3075  AT   27      ANGIOPLÀSTIA FEMOROPOPLÍTEA UNILATERAL
 17  3077  AT   27      ANGIOPLÀSTIA ILÍACA UNILATERAL
 17  3079  AT   27      ANGIOPLÀSTIA RENAL UNILATERAL
 17  3080  AT   27      ANGIOPLÀSTIA TIBIOPERONEA
 17  3081  PD   24      AORTOGRAFIA ABDOMINAL
 17  1403  PD   24      AORTOGRAFIA TORÀCICA
 17  3082  PD   24      ARTERIOGRAFIA BRONQUIAL
 17  1402  PD   24      ARTERIOGRAFIA CEREBRAL
 17  3083  PD   24      ARTERIOGRAFIA DE LA MAMÀRIA INTERNA
                   ARTERIOGRAFIA DE MEMBRES INFERIORS.
 17  3085  PD   24      UNILATERAL
                   ARTERIOGRAFIA DE MEMBRES SUPERIORS.
 17  1408  PD   24      UNILATERAL
                   ARTERIOGRAFIA DE TRONCS SUPRAAÒRTICS
 17  1416  PD   24      SELECTIVA
                   ARTERIOGRAFIA DE TRONCS SUPRAAÒRTICS. NO
 17  1407  PD   24      SELECTIVA
 17  3087  PD   24      ARTERIOGRAFIA INTERCOSTAL
 17  3088  PD   24      ARTERIOGRAFIA PÈLVICA
 17  3089  PD   24      ARTERIOGRAFIA PER VIA VENOSA
 17  1409  PD   24      ARTERIOGRAFIA PULMONAR. NO SELECTIVA
 17  1410  PD   24      ARTERIOGRAFIA RENAL

 17  1406  PD   24      ARTERIOGRAFIA  SELECTIVA DE TRONC CELÌAC
 17  3090  PD   24      ARTERIOGRAFIA  SELECTIVA ESPLÈNICA
                   ARTERIOGRAFIA  SELECTIVA HEPÀTICA (ESTUDIS
 17  3091  PD   24      SEGMENTARIS)
 17  3092  PD   24      ARTERIOGRAFIA  SELECTIVA HISPOGÀSTRICA
                   ARTERIOGRAFIA  SELECTIVA MESENTÈRICA
 17  3093  PD   24      INFERIOR
                   ARTERIOGRAFIA  SELECTIVA MESENTPERICA
 17  3094  PD   24      SUPERIOR
 17  2687  PD   24      ARTERIOGRAFIA  SELECTIVA PULMONAR
 17  2688  PD   24      ARTERIOGRAFIA  SELECTIVA RENAL

                   ARTERIOGRAFIA VISCERAL ABDOMINAL (TRONC
 17  1412  PD   24      CELÍAC, MESENTÈRICA SUPERIOR I INFERIOR)
17  2277  PD  18  ARTROGRAFIA. ESTUDI COMPLET
           BRAÇ (HÚMER) AVANTBRAÇ (CÚBIT I RADI) UNA
17  1302  PD  06  PROJECCIÓ
17  1377  PD  18  BRONCOGRAFIA. ESTUDI COMPLET
17  1344  PD  16  CAFALOMETRIA
17  1314  PD  07  CAMA (TÍBIA I PERONÉ) UNA PROJECCIÓ
17  1414  PD  17  CAVOGRAFIA INFERIOR
17  1413  PD  17  CAVOGRAFIA SUPERIOR
17  1329  PD  16  CAVUM LATERAL
17  1363  PD  15  CISTOGRAFIA RETROGRADA
17  3095  PD  23  CISTOSTOMIA PERCUTÀNEA

17  1351  PD  17  COLANGIOGRAFIA INTRAOPERATÒRIA (TRANSKER)
17  1352  PD  17  COLANGIOGRAFIA INTRAVENOSA
           COLANGIOGRAFIA PERCUTÀNEA
           TRANSPARIETOHEPÀTICA (AMB O SENSE
17  1353  PD  23  EXTRACCIÓ DE MOSTRA BILIAR)

           COLANGIOGRAFIA PERCUTÀNEA
17  3096  PD  23  TRANSPARIETOHEPÀTICA I MANOMETRIA BILIAR
17  1354  PD  13  COLECISTOGRAFIA ORAL
           COL·LOCACIÓ PERCUTÀNEA DE PRÒTESIS
17  3104  AT  27  URETERALS
17  3097  AT  27  COL·LOCACIÓ DE PRÒTESI BRONQUIAL
           COL·LOCACIÓ DE PRÒTESI EN TUB DIGESTIU
17  3098  AT  27  (ENDOPRÒTESI DIGESTIVA)
           COL·LOCACIÓ PERCUTÀNEA DE CATÈTER VENÓS
17  3099  AT  22  CENTRAL AMB RESERVORI
           COL·LOCACIÓ PERCUTÀNEA DE FILTRE
17  1421  AT  23  PERMANENT EN CAVA INFERIOR
           COL·LOCACIÓ PERCUTÀNEA DE FILTRE TEMPORAL
17  3100  AT  23  EN CAVA INFERIOR

17  3101  AT  27  COL·LOCACIÓ PERCUTÀNEA DE PRÒTESI BILIAR
           COL·LOCACIÓ PERCUTÀNEA DE PRÒTESI EN
17  3102  AT  27  CONDUCTE PANCREÀTIC
           COL·LOCACIÓ PERCUTÀNEA DE PRÒTESIS EN
17  3103  AT  27  ESTENOSI URETRALS
17  3115  AT  23  COLOSTOMIA O ILEOSTOMIA PERCUTÀNEA
17  1283  PD  07  COLUMNA CERVICAL. UNA PROJECCIÓ

17  1285  PD  15  COLUMNA COMPLETA (30X120) UNA PROJECCIÓ

17  1287  PD  14  COLUMNA COMPLETA (30X90) UNA PROJECCIÓ
17  1289  PD  07  COLUMNA DORSAL-LUMBAR. UNA PROJECCIÓ
17  1291  PD  08  COLUMNA SACROCOXÍGEA. UNA PROJECCIÓ
17  1306  PD  06  COLZE, CANELL, MÀ, DITS. UNA PROJECCIÓ
17  1293  PD  07  COSTELLES. UNA PROJECCIÓ
17  1275  PD  07  CRANI, SINS. UNA PROJECCIÓ
17  1312  PD  06  CUIXA (FÈMUR) UNA PROJECCIÓ
17  1332  PD  16  DACRIOCISTOGRAFIA
17  1456  PD  18  DENSITOMETRIA ÒSSIA

17  2278  PD  18  DENSITOMETRIA ÒSSIA PARCIAL O FOCALITZADA

17  1346  PD  07  DENTAL EXTRAORAL OCLUSAL. UNA PROJECCIÓ
17  1348  PD  05  DENTAL INTRAORAL. UNA PROJECCIÓ
           DILATACIÓ D'ESTENOSI EN TUB DIGESTIU
           (FARINGOESOFAGOGÀSTRICA, INTESTINAL I
17  3116  PD  24  COLÒNICA)

17  3117  PD  24  DILATACIÓ PERCUTÀNEA D'ESTENOSI BILIARS

17  3118  PD  24  DILATACIÓ PERCUTÀNEA D'ESTENOSI URETERALS

17  3119  PD  24  DILATACIÓ PERCUTÀNEA D'ESTENOSI URETRALS
           DRENATGE BILIAR PERCUTANI EXTERN (INCLOU
           COLANGIOGRAFIA PERCUTÀNEA TRANSPARIETO-
17  3120  PD  24  HEPÀTICA)
           DRENATGE BILIAR PERCUTANI INTERN (INCLOU
           COLANGIOGRAFIA PERCUTÀNEA TRANSPARIETO-
17  3121  PD  24  HEPÀTICA)
           DRENATGE PERCUTANI D'ABSCÉSSOS i
17  3122  PD  23  COLECCIONS

17  4053  PD  17  ECOCARDIOGRAFIA BIDIMENSIONAL I DE TIPUS M.
17  0638  PD  18  ECOCARDIOGRAMA+DOPPLER
17  0639  PD  18  ECOCARDIOGRAMA+DOPPLER COLOR
17  0544  PD  18  ECO-DOPPLER D'ARTERIES EESS O EEII
17  0545  PD  18  ECO-DOPPLER D'ARTERIES VISCERALS
17  0546  PD  18  ECO-DOPPLER DE TRONCS SUPRAAÒRTICS
17  2699  PD  18  ECO-DOPPLER TRANSCRANEAL
17  2978  PD  16  ECO-DOPPLER VENÓS EESS I EEII
17  2997  PD  27  ECOENDOSCÒPIA. ECOGRAFIA ENDOLUMINAL
17  1076  PD  15  ECOGRAFIA ABDOMINAL
17  4303  PD  19  ECOGRAFIA ANAL
17  1431  PD  17  ECOGRAFIA ARTICULAR (INCLOU MALUC)
17  1432  PD  17  ECOGRAFIA CEREBRAL
17  1077  PD  13  ECOGRAFIA GINECOLÒGICA
17  1433  PD  15  ECOGRAFIA MAMÀRIA
17  1434  PD  17  ECOGRAFIA MUSCULAR O TENDINOSA
17  1435  PD  13  ECOGRAFÍA OBSTÈTRICA
17  1436  PD  18  ECOGRAFÍA OFTÀLMICA
17  2691  PD  17  ECOGRAFÍA SINUSAL
17  1437  PD  17  ECOGRAFÍA TESTICULAR
17  1438  PD  15  ECOGRAFÍA TIROÏDAL
17  0694  PD  17  ECOGRAFÍA TRANSRECTAL
17  1439  PD  17  ECOGRAFÍA TRANSVAGINAL
           ECOGRAFÍA UROLÒGICA (RENO-VÈSICO-
17  1078  PD  15  PROSTÀTICA)
17  4054  PD  19  ECORCADIOGRAFIA TRANSESOFÀGICA
17  3123  AT  28  EMBOLITZACIÓ BRONQUIAL

17  1430  AT  28  EMBOLITZACIÓ DE SHUNT PORTOCAVA (TIPS)

17  3124  AT  28  EMBOLITZACIÓ DE VARIUS GASTROESOFÀGIQUES
17  3125  AT  28  EMBOLITZACIÓ PULMONAR
17  3126  AT  28  EMBOLITZACIÓ RENAL
17  3127  AT  28  EMBOLITZACIÓ VARICOCELE
17  3128  AT  28  EMBOLITZACIÓ VARICOCELE UNILATERAL
17  3129  AT  28  EMBOLITZACIÓ VENOSA PÈLVICA
17  1426  AT  28  EMBOLITZACIONS D'ANEURISMES
           EMBOLITZACIONS DE MALFORMACIONS
17  1424  AT  28  VASCULARS

17  3130  AT  28  EMBOLITZACIONS EN HEMORRÀGIES DIGESTIVES
           EMBOLITZACIONS  EN HEMORRÀGIES PER
17  1422  AT  28  TRAUMATISME
17  1429  AT  28  EMBOLITZACIONS  ESPLÈNIQUES
17  3131  AT  28  EMBOLITZACIONS  PER VIA VENOSA
           EMBOLITZACIONS  SELECTIVES DE CARÒTIDA
17  3132  AT  28  EXTERNA

17  1425  AT  28  EMBOLITZACIONS SELECTIVES INTRACRANIALS
17  1423  AT  28  EMBOLITZACIONS SELECTIVES MEDULARS
           EMBOLITZACIONS TUMORALS PALIATIVES O
17  1427  AT  28  PREQUIRÚRGIQUES
17  3133  AT  28  ENDOPRÒTESI EN AORTA ABDOMINAL
17  3134  AT  28  ENDOPRÒTESI EN AORTA TORÀCICA
17  3136  AT  28  ENDOPRÒTESI EN EMPELTS VALSCULARS
17  3135  AT  28  ENDOPRÒTESI EN FÍSTULES D'HEMODIÀLISI
17  3137  AT  28  ENDOPRÒTESI EN TERRITORI CAVA INFERIOR

17  3138  AT  28  ENDOPRÒTESI EN TERRITORI CAVA SUPERIOR
17  3139  AT  28  ENDOPRÒTESI EN TERRITORI PORTAL

17  3284  AT  28  ENDOPRÒTESI EN TRONCS ARTERIALS DIGESTIUS

17  3142  AT  28  ENDOPRÒTESI FEMOROPOPLÍTEA UNILATERAL
17  3144  AT  28  ENDOPRÒTESI ILÍACA UNILATERAL
17  3286  AT  28  ENDOPRÒTESI RENAL. UNILATERAL
17  3287  PD  28  ENDOSCÒPIA BILIAR PERCUTÀNEA
17  1355  PD  15  ENEMA AMB DOBLE CONTRAST
           ENEMA OPAC. ESTUDI COMPLET (INCLOU
17  1356  PD  15  ABDOMEN)

17  3288  PD  28  ESCLEROSI PERCUTÀNEA DE COSSOS VERTEBRALS

17  3289  PD  23  ESCLEROSI PERCUTÀNEA DE QUISTS ABDOMINALS

17  1309  PD  06  ESPATLLA, CLAVÍCULA, ESCÀPULA. UNA PROJECCIÓ
17  1294  PD  07  ESTERNÓ. UNA PROJECCIÓ
17  1357  PD  15  ESTUDI CEG-APÈNDIX (CZEPA)
17  1358  PD  17  ESTUDI GASTRODUODENAL
           EXTRACCIÓ DE COSSOS EXTRANYS
17  3140  AT  24  ENDOVASCULARS

17  3290  PD  24  EXTRACCIÓ DE COSSOS EXTRANYS VISCERALS

17  3291  PD  24  EXTRACCIÓ PERCUTÀNEA DE CÀLCULS URINARIS

17  3292  AT  28  FIBRINOLISI LOCAL D'ARTERIES PERIFÈRIQUES
17  3145  PD  24  FISTULOGRAFIA D'HEMODIÀLISI
17  1378  PD  24  FISTULOGRAFIA. ESTUDI COMPLET
           FLEBOGRAFIA DE MEMBRES INFERIORS
17  3147  PD  17  UNILATERAL
           FLEBOGRAFIA DE MEMBRES SUPERIORS
17  1401  PD  17  UNILATERAL
17  3148  PD  19  FLEBOGRAFIA DE VENES HEPÀTIQUES
           FLEBOGRAFIA ESPERMÀTICA I OVÀRICA
17  3150  AT  19  UNILATERAL
17  3151  AT  19  FLEBOGRAFIA RENAL

17  3293  AT  28  FIBRINOLISI LOCAL DE FÍSTULES D'HEMODIÀLISI
           FORAT ESQUINÇAT POSTERIOR (SUB-AXIAL-
17  1321  PD  07  SCHULLER I) UNA PROJECCIÓ
17  1323  PD  07  FORATS ESFENOÏDALS UNA PROJECCIÓ

17  1324  PD  07  FORATS FOSA MITJA (HIRTZ) PROJECCIÓ PRIMERA
           FORATS ÒPTICS, BILATERALS (HATMANN). UNA
17  1327  PD  07  PROJECCIÓ
17  1307  PD  06  FOTOPODOGRAMA
           GALACTOGRAFIA. ESTUDI COMPLET (INCLOU
17  1368  PD  13  MAMOGRAFIA)
           GASTROSTOMIA O GASTROIEIUNOSTOMIA
17  3152  PD  24  PERCUTÀNEES
17  1317  PD  06  GENOLL. UNA PROJECCIÓ
17  1369  PD  16  HISTEROSALPINGOGRAFIA ESTUDI COMPLET
17  1379  PD  17  LIMFOGRAFIA UNILATERAL EEII O EES
17  1380  PD  18  LIMFOGRAFIA. ESTUDI COMPLET

17  1370  PD  19  LOCALITZACIÓ PREOPERATÒRIA. ESTEREOTÀXICA
17  1304  PD  07  MALUC. UNA PROJECCIÓ
17  1371  PD  14  MAMOGRAFIA BILATERAL
17  1372  PD  11  MAMOGRAFIA UNILATERAL
17  1279  PD  07  MANDÍBULA. UNA PROJECCIÓ
17  3153  PD  21  MANOMETRIA BILIAR COM A ACTE AILLAT

17  3154  PD  20  MANOMETRIA UROLÒGICA COM A ACTE AILLAT
17  4305  PD  18  MARCATGE CHIVA
           MAXIL·LAR INFERIOR TÈMPORO-MANDIBULAR
17  1333  PD  07  (ATM) (LATERAL BOCA OBERTA I TANCADA)
           MIELOGRAFIA I CISTERNOGRAFIA. ESTUDI
17  1381  PD  18  COMPLET
           NEFROSTOMIA PERCUTÀNEA (INCLOU
17  3155  PD  24  PIELOGRAFIA PERCUTÀNEA)

17  1382  PD  17  NEUROGRAFIA AMB ESTIMULACIÓ REPETITIVA
17  1383  PD  16  NEUROGRAFIA CONVENCIONAL
17  1384  PD  17  NEUROGRAFIA SENSE NEGATIVA

17  3156  PD  27  OCLUSIÓ PERCUTÀNEA DE TROMPES DE FALOPI
17  1334  PD  07  OÏDA INTERNA (SHULLER II TOWNE)
           OÏDA MITJA I MASTOIDES (SHULLER I
17  1335  PD  07  TRANSORBITÀRIA)
17  1337  PD  07  ÒRBITES (ALTRES PROJECCIONS - RHESSE)
17  1336  PD  07  ÒRBITES (CADWELL-LAT)
17  1349  PD  10  ORTOPANTOMOGRAFÍA
17  1277  PD  07  ÒSSOS PROPIS NASALS. UNA PROJECCIÓ
17  1296  PD  08  PELVIMETRIA UNA PROJECCIÓ
17  1298  PD  08  PELVIS (DOS MALUCS) UNA PROJECCIÓ
           PENYALS. ALTRES PROJECCIONS (CHAUSSE IV -
17  1340  PD  07  STENVERS - MAYER)

17  1339  PD  07  PENYALS. EXPLORACIÓ SIMPLE (TOWNE-HIRTZ)
17  1364  PD  15  PIELOGRAFIA ASCENDENT. ESTUDI COMPLET
           PIELOGRAFIA PERCUTÀNEA (AMB O SENSE
17  1365  PD  15  EXTRACCIÓ DE MOSTRA URINARIA)
17  3157  PD  24  PIELOGRAFIA PERCUTÀNEA I MANOMETRIA
17  1341  PD  07  PIRÀMIDE NASAL (LAT.- CADWELL)
17  1373  PD  18  PNEUMOPELVIGRAFIA. ESTUDI COMPLET
17  1310  PD  15  PRESA DE MIDES DE MEMBRES INFERIORS
17  3158  PD  24  PRÒTESI LACRIMONASAL
           PUNCIÓ ASPIRACIÓ DIAGNÒSTIC O BIÒPSIA AMB
17  1440  PD  19  AGULLA FINA AMB CONTROL ECOGRÀFIC
           PUNCIÓ ASPIRACIÓ DIAGNÒSTIC O BIÒPSIA AMB
17  1385  PD  18  AGULLA FINA AMB CONTROL RADIOSCÒPIC
           PUNCIÓ ASPIRACIÓ DIAGNÒSTIC O BIÒPSIA AMB
17  3159  PD  19  AGULLA FINA AMB TAC
17  3160  PD  28  QUIMIOEMBOLITZACIÓ HEPÀTICA
17  4056  PD  16  QUISTOGRAFIA
           QUISTOGRAFIA. ESTUDI COMPLET (INCLOU
17  1374  PD  17  MAMOGRAFIA)
17  1386  PD  18  RADICULOGRAFIA. ESTUDI COMPLET
           RECANALITZACIÓ PERCUTÀNEA DE TROMPES DE
17  3162  PD  27  FALOPI
           RECANVI DE CATÈTERS DE DRENATGE (A
17  3161  PD  16  QUALSEVOL LOCALITZACIÓ)
17  1451  PD  23  RESONÀNCIA MAGNÈTICA. ANGIOGRAFIA

           RMN 1 (OSTEOARTICULAR, MUSCUL ESQUELÈTIC,
17  4062  PD  21  COLUMNA VERTEBRAL, CERVELL)
17  4063  PD  22  RMN 2 (MAMA, TÒRAX, ABDOMEN, PELVIS)

           RMN 3 (ESTUDI FUNCIONAL, ESPECTOGRÀFIC,
17  4064  PD  23  ENDORECTAL, INTRALUMINAL)
17  2279  PD  18  SÈRIE METASTÀSICA
17  1387  PD  16  SIALOGRAFIA ESTUDI COMPLET
17  1342  PD  07  SINS AMB CONTRAST

17  1343  PD  07  SINS PARANASALS (CADWELL-WATTERS-LAT)

           TAC 1 (OSTEOARTICULAR, COLUMNA VERTEBRAL,
17  4059  PD  18  CERVELL, ABDOMEN, SINS PARANASALS)
           TAC 2 (VASCULAR, TRIDIMENSIONAL,
17  4060  PD  20  RECONSTRUCCIONS)
17  4061  PD  23  TAC 3 (RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA
17  1441  PD  18  TAC D'ABDOMEN
17  1443  PD  18  TAC DE CAP I COLL
17  1445  PD  18  TAC DE COLUMNA I PELVIS
17  1449  PD  18  TAC DE TÒRAX
17  1447  PD  18  TAC D'EXTREMITATS
17  4055  PD  10  TELERADIOGRAFIA ORAL
17  1350  PD  10  TELERRADIOGRAFIA LATERAL DE CRANI
           TOMOGRAFIA HORITZONTAL (EXPLORACIONS
17  4057  PD  17  COMPLETES)
17  1300  PD  07  TÒRAX. UNA PROJECCIÓ
17  1319  PD  06  TORMELL, PEU. UNA PROJECCIÓ

17  3163  PD  24  TRACTAMENT PERCUTANI DE LA LITIASI BILIAR

17  3164  PD  27  TRACTAMENT PERCUTANI DE NÓDULS HEPÀTICS
17  1359  PD  15  TRÀNSIT ESOFÀGIC
17  1360  PD  15  TRÀNSIT ESOFÀGIC-GASTRODUODENAL
           TRÀNSIT ESOFÀGIC-GASTRODUODENAL I
17  1361  PD  17  INTESTINAL
17  1362  PD  17  TRÀNSIT INTESTINAL COMPLET
           TROMBECTOMIA DE VENA CAVA SUPERIOR O DE
17  2987  GR  09  LES SEVES BRANQUES

17  2988  GR  09  TROMBECTOMIA FÈMORO-ÍLIO-CAVA AMB CLIP

17  0601  GR  09  TROMBECTOMIA ÍLIO-CAVA O CAVA INFERIOR
 17  2668  AT   28       TROMBECTOMIA VENOSA D'EXTREMITATS
 17  1366  PD   15       URETROCISTOGRAFIA

                    UROGRAFIA INTRAVENOSA. ESTUDI COMPLET
 17  1367  PD   15       (INCLOSA CISTOGRAFIA D'ELIMINACIÓ)
 17  4058  PD   16       UROGRAFIA MINUTADA

 17  1331   PD   07       XARNELA OCCIPITO-CERVICAL. UNA PROJECCIÓ
ESP.  ACTE  TIPUS  GRUP   CIEP      Endocrinologia i Nutrició
                    BIÒPSIA PER AGULLA PRIMA DEL TIROIDE.
 18  1457  PD   12       DIAGNÒSTICA I TERAPÈUTICA

 18  0209   PD   08       HEMOGLOBINA A1C (HEMOGLOBINA GLICOSILADA)
 18  0205   PD   02       GLUCOSA EN SANG (GLUCEMIA)
 18  0646   PD   17   89.61  HOLTER DE PRESSIÓ ARTERIAL
ESP.  ACTE  TIPUS  GRUP   CIEP          Estomatologia
 19  0929  GR   03   23.73  APICECTOMIA
 19  0932  GR   03   23.19  CORDAL INCLÒS. EXTRACCIÓ
 19  0920  AT   11   23.09  CORDAL NO INCLÒS. EXTRACCIÓ
 19  3165  GR   03   23.19  EXÈRESI QUIRÚRGICA (AMB SUTURA)
 19  1459  GR   03   23.09  EXODÒNCIA. EXTRACCIÓ DE PEÇA DENTÀRIA
 19  1349  PD   10   87.11  ORTOPANTOMOGRAFIA
 19  1458  PD   05   87.12  PLAQUES INTRABUCALS (PER PLACA)
                    TARTRECTOMIA (PROFILAXI DE BOCA) TOTES
 19  1460   AT   11   96.54  DUES ARCADES
 19  1350   PD   10   87.11  TELERRADIOGRAFIA LATERAL DE CRANI
ESP.  ACTE  TIPUS  GRUP   CIEP     Hematologia i Hemoteràpia
 21  3167  PD   15  41.31 41.91 ASPIRAT DE MEDUL.LA ÒSSIA
 21  1465  AT   13   99.02  AUTOTRANSFUSSIÓ. AUTOHEMOTERAPIA
 21  1463  PD   15   41.31  BIÒPSIA MEDUL.LA ÒSSIA PER PUNCIÓ
 21  1467  AT   27   99.09  CRIOPRECIPITACIÓ PROGRAMADA
                    EFÈRESI TERAPÈUTICA (ERITROFERESI,
 21  3168  AT   24   99.79  LEUCOFERESI I PLAQUETOFERESI)

 21  3169  PD   15   90.69  ESTUDI DE LA MEDUL.LA ÒSSIA (MIELOGRAMA)
 21  2692  AT   13   90.01  EXANGUÍ-TRANSFUSSIÓ
                    HARVEST DE MEDUL.LA ÒSSIA PER A
 21  3166  AT   27   41.98  TRASPLANTAMENT

                    LEUCOFERESI DE PROGENITORS HEMATOPOIÈTICS
 21  3170  AT   24   99.72  PER A TRASPLANTAMENT DE MEDUL.LA ÒSSIA
 21  1469  AT   13   99.05  PLAQUETES, UNITAT
 21  1470  AT   13   99.07  PLASMA FRESC CONGELAT. UNITAT
 21  3171  AT   24   99.71  PLASMAFÉRESI TERAPÈUTICA
 21  1464  PD   09   99.99  PROVES CREUADES
 21  1471  AT   13   99.03  SANG COMPLETA UNITAT
 21  2477  AT   13   99.99  SANGRIA TERAPÈUTICA
                    TRANSFUSSIÓ DE SANG O HEMODERIVATS (PER
 21  1472  AT   13   99.03  UNITAT)

                    TRASPLANTAMENT ALOGÈNIC DE PROGENITORS
                    HEMATOPOIÈTICS. TRASPLANTAMENT ALOGÈNIC
 21  1473  AT   28   41.02  DE MEDUL.LA ÒSSIA

                    TRASPLANTAMENT AUTÒLEG DE PROGENITORS
                    HEMATOPOIÈTICS. TRASPLANTAMENT AUTÒLEG
 21  3172  AT   28   41.01  DE MEDUL.LA ÒSSIA
ESP.  ACTE  TIPUS  GRUP   CIEP        Medicina Nuclear
 25  1519  PD   14  92.05. 92.15 ANGIOGAMMAGRAFIA
 25  3173  PD   15   92.11  ANGIOGAMMAGRAFIA CEREBRAL

 25  1492  PD   12  92.05, 92.02 ANGIOGAMMAGRAFIA HEPATO-ESPLÈNICA
 25  1502  PD   15   92.03  ANGIOGAMMAGRAFIA RENAL
                    CINÈTICA ERITROCITÀRIA I FERROCINÈTICA
 25  2695  PD   18   92.09  COMBINADES

 25  2693  PD   18  92.05 92.09 CINÈTICA PLAQUETÀRIA
 25  1516  PD   21   92.12  CISTERNOGAMMAGRAFIA
 25  1504  PD   16   92.03  CISTOGAMMAGRAFIA (DIRECTA I INDIRECTA)
                    DETECCIÓ DE METÀSTASI TIROÏDAL. RASTREIG
 25  1486  PD   18   92.01  GAMMAGRÀFIC AMB I-131
 25  4066  PD   18       DETECCIÓ D'HEMORRÀGIES OCULTES
                    ESTUDIS TIROÏDALS DE CAPTACIÓ I CIGNÈTICA
 25  1487  PD   09   92.01  DEL IODE
 25  4065  PD   20       FERROCINÈTICA
 25  3174  PD   18   92.03  FILTRAT GLOMERULAR
 25  1483  PD   14   92.05  FLEBOGAMMAGRAFIA

 25  3175  PD   18  92.03 92.05 FLUX PLASMÀTIC RENAL EFECTIU

 25  2696  PD   23  92.05 92.09 GAMMAGRAFIA AMB LEUCOCITS MARCATS
 25  2697  PD   23   92.09  GAMMAGRAFIA AMB PLAQUETES MARCADES
 25  3176  PD   13   92.11  GAMMAGRAFIA CEREBRAL

 25  1479  PD   21   92.05  GAMMAGRAFIA DE PERFUSIÓ (ESFORÇ I REPÓS)

                    GAMMAGRAFIA DE DERIVACIONS PERITONEALS
 25  1517  PD   15   92.04  (FÍSTULES I DERIVACIONS INTESTINALS)
 25  1509  PD   16   92.05  GAMMAGRAFIA DE MEDUL.LA ÒSSIA
 25  1488  PD   20   92.13  GAMMAGRAFIA DE PARATIROIDE

                     GAMMAGRAFIA DE PERFUSIÓ (POSTESTIMULACIÓ
 25  3177  PD   23   92.05   FISIOLÒGICA I FARMACOLÒGICA)
 25  1496  PD   17    92.04  GAMMAGRAFIA DE REFLUX ENTEROGÀSTRIC
 25  1497  PD   16    92.04  GAMMAGRAFIA DE REFLUX GASTROESOFÀGIC
 25  3178  PD   17    92.04  GAMMAGRAFIA DE TRÀNSIT INTESTINAL
                     GAMMAGRAFIA DEL TROMBOEMBOLISME
 25  1484  PD   15    92.15  PULMONAR
                     GAMMAGRAFIA D'HEMANGIOMES GASTRO-
 25  1493  PD   18  92.02 92.04 INTESTINALS I HEPÀTICS
 25  1494  PD   18    92.04  GAMMAGRAFIA D'HEMORRÀGIA DIGESTIVA
 25  1510  PD   16    92.05  GAMMAGRAFIA ESPLÈNICA
 25  1499  PD   18    92.12  GAMMAGRAFIA GLÀNDULES SALIVARS
                     GAMMAGRAFIA HEPATO-BILIAR AMB O SENSE
 25  1500  PD   18    92.02  ESTIMULACIÓ FISIOLÒGICA
                     GAMMAGRAFIA HEPATO-BILIAR POSTESTIMULACIÓ
 25  3179  PD   18    92.02  FARMACOLÒGICA

 25  1481  PD   18   92.05  GAMMAGRAFIA MIOCÀRDICA AMB PIROFOSFATS
 25  1520  PD   16   92.14  GAMMAGRAFIA ÒSSIA
                    GAMMAGRAFIA PER A L'ATURADA MUCOSA
 25  1495  PD   18   92.04  GÀSTRICA ECTÒPICA
 25  1513  PD   15   92.15  GAMMAGRAFIA PULMONAR DE PERFUSIÓ
 25  1514  PD   15   92.15  GAMMAGRAFIA PULMONAR DE VENTILACIÓ
 25  1506  PD   13   92.03  GAMMAGRAFIA RENAL
25  1489  PD  22   92.19  GAMMAGRAFIA SUPRARENAL CORTICAL
25  1490  PD  22   92.19  GAMMAGRAFIA SUPRARENAL MEDUL·LAR
25  1491  PD  11   92.01  GAMMAGRAFIA TIROÏDAL
25  1498  PD  22   92.04  GAMMMAGRAFIA DE BUIDAMENT GÀSTRIC
25  1485  PD  18   92.16  LIMFOGAMMAGRAFIA
                RASTREIG GAMMAGRÀFIC AMB CLORUR DE TALI TL-
25  1523  PD  21   92.18  201
25  1525  PD  21   92.18  RASTREIG GAMMAGRÀFIC AMB GA-67
25  3180  PD  21   92.18  RASTREIG GAMMAGRÀFIC AMB MIBG I-131
25  1526  PD  21   92.18  RASTREIG GAMMAGRÀFIC AMB MIBI TC-99
                RASTREIG GAMMAGRÀFIC AMB TETROFOSMIN TC-
25  3181  PD  21   92.18  99
                RASTREIG GAMMAGRÀFIC DE RECEPTORS DE
25  3182  PD  27   92.18  SOMATOSTATINA
25  1522  PD  27   92.02  RASTREIG IMMUNOGAMMAGRÀFIC
                RENOGRAMA AMB IECA (INHIBIDOR DE L'ENZIM
25  1508  PD  19   92.03  CONVERTIDOR DE L'ANGIOTENSINA)
25  1505  PD  15   92.03  RENOGRAMA AMB O SENSE EMPELT
25  1527  PD  23   92.28  SINOVIORTESI RADI-ISOTÒPICA
25  2347  PD  18   92.09  TEST DE L'ALÈ (BREATH TEST)
                TEST DE SCHILLING, AMB O SENSE FACTOR
25  0068  PD  18   92.04  INTRÍNSEC
25  3187  PD  18   92.14  TOMOGRAMMAGRAFIA (SPECT) ÒSSIA
25  1518  PD  20   92.11  TOMOGAMMAGRAFIA (SPECT) CEREBRAL
                TOMOGAMMAGRAFIA (SPECT) CEREBRAL AMB O
25  3183  PD  20   92.11  SENSE ESTÍMUL FISIOLÒGIC
                TOMOGAMMAGRAFIA (SPECT) CEREBRAL AMB RADI-
25  2513  PD  20   92.11  TRAÇADORS D'AFINITAT TUMORAL

25  3186  PD  17  92.02 92.05 TOMOGAMMAGRAFIA (SPECT) HEPATOESPLÈNICA
                TOMOGAMMAGRAFIA (SPECT) TORÀCICA AMB
25  3189  PD  20   92.15  CITRAT DE GALI GA-67
                TOMOGRAFIA (SPECT) MIOCARDI DE PERFUSIÓ
25  1480  PD  21   92.05  (ESFORÇ I REPÓS)
                TOMOGRAFIA (SPECT) MIOCARDI DE PERFUSIÓ
                (POSTESTIMULACIÓ FISIOLÒGICA I
25  3190  PD  20   92.05  FARMACOLÒGICA)

25  3191  PD  20   92.05  TOMOGRAFIA SPECT MIOCARDI AMB PIROFOSFATS
                TOMOGRAMMAGRAFIA (SPECT) CEREBRAL
25  3184  PD  20   92.11  POSTESTIMULACIÓ FARMACOLÒGICA

                TOMOGRAMMAGRAFIA (SPECT) D'HEMANGIOMES
25  3185  PD  18  92.02 92.04 GASTROINTESTINALS I HEPÀTICS
25  3188  PD  18   92.03  TOMOGRAMMAGRAFIA (SPECT) RENAL
                TRACTAMENT RADI-ISOTÒPIC DE LES NEOPLÀSIES
25  1531  PD  18   92.28  TIROÏDALS
                TRACTAMENT RADI-ISOTÒPIC DE LES
25  1528  PD  28   92.28  POLICITEMIES ESSENCIALS
                TRACTAMENT RADI-ISOTÒPIC DE
25  1533  PD  24   92.28  L'HIPERTIROIDISME
                TRACTAMENT RADI-ISOTÒPIC DE TUMORS
25  1532  PD  19   92.28  NEUROENDOCRINS
                TRACTAMENT RADI-ISOTÒPIC DEL DOLOR ÒSSI
25  1530  PD  28   92.28  METASTÀSIC

25  3192  PD  23  92.28 92.29 TRACTAMENT RADI-ISOTÒPIC ENDOCAVITARI
                VENTRICULOGRAFIA ISOTÒPICA DE PRIMER PAS
25  1477  PD  18   92.05  (ESFORÇ I REPÓS)
                    VENTRICULOGRAFIA ISOTÒPICA DE PRIMER PAS
                    (POSTESTIMULACIÓ FISIOLÒGICA I
 25  3195  PD   18   92.05  FARMACOLÒGICA)
                    VENTRICULOGRAFIA ISOTÒPICA D'EQUILIBRI
 25  1478  PD   16   92.05  (ESFORÇ I REPÓS)
                    VENTRICULOGRAFIA ISOTÒPICA D'EQUILIBRI
                    (POSTESTIMULACIÓ FISIOLÒGICA I
 25  3194  PD   18   92.05  FARMACOLÒGICA)

 25  1511  PD   20   92.05  VOLUMEN GLOBULAR I VOLUMEN PLASMÀSTIC
ESP.  ACTE  TIPUS  GRUP   CIEP           Nefrologia
 26  1074  PD   19   55.23  BIÒPSIA RENAL PERCUTÀNEA

 26  2665  GR   06   36.07  DISPOSITIU PER A CISTOSTÀTICS O HEMODIÀLISI

 26  0559  GR   04   39.27  FÍSTULES ARTERIOVENOSES PER A HEMODIÀLISI
ESP.  ACTE  TIPUS  GRUP   CIEP          Pneumologia
 27  1071  PD   17   34.24   BIÒPSIA PLEURAL PER PUNCIÓ
 27  1072  PD   17    33.26   BIÒPSIA PULMONAR TRANSPARIETAL
                     BRONCOSCÒPIA TERAPÈUTICA. EXTRACCIÓ DE
 27  1082  AT   17    98.15   COS EXTRANY O TAP MUCÓS
                     BRONCOSCÒPIA TERAPÈUTICA. LÀSER PRÒTESI
 27  1258  GR   08  32.01, 33.98 ENDOBRONQUIAL
 27  4069  PD   08         ESPIROMETRIA DINÀMICA

 27  0008  PD   10   89.38  ESPIROMETRIA FORÇADA. CORBES FLUX-VOLUM
 27  0007  PD   08   89.37  ESPIROMETRIA SIMPLE

                    FIBROBRONCOSCÒPIA DIAGNÒSTICA AMB BIÒPSIA
 27  1079  PD   17  33.24, 33.22 TRANSBRONQUIAL. RASPALLAT, BAS I BAL
                     FISIOTERÀPIA RESPIRATÒSIA EN MALALTS MPOC
 27  4067  AT   06        (PER SESSIÓ)
                     FORÇA MUSCULAR AMB PRESSIONA MÀXIMES.
 27  3196  PD   07    93.09  PLETISMOGRAFIA RESPIRATÒRIA
 27  1538  PD   09    89.65  GASOMETRIA ARTERIAL
 27  1080  GR   08    34.22  MEDIASTINOSCÒPIA. BIÒPSIA
 27  3057  AT   16  34.6, 34.92 PLEURODESI
                     POLISOMNOGRAFIA RESPIRATORIA (AL MENYS
 27  2490  PD   22    89.39  TRES PARÀMETRES)
                     PROVES DE BRONCODILATACIÓ AMB
 27  0011  PD   12    89.39  ESPIROMETRIA BASAL
                     PROVES DE DIFUSIÓ PULMONAR AMB
 27  1539  PD   16    89.39  TRANSFERÈNCIA DE CO.
 27  2698  PD   11        PULSIOXIMETRIA
                     TEST DE PROVOCACIÓ BRONQUIAL ESPECÍFICA
 27  0015  PD   14    89.38  (BASAL I TRASRESPOSTA)
                     TEST D'HIPERACTIVITAT / PROVOCACIÓ
                     BRONQUIAL NO ESPECÍFICA (BASAL I AMB
 27  0016  PD   17    89.38  METACOLINA, HISTAMINA O ESFORÇ)
 27  0663  AT   16    34.91  TORACOCENTESI
 27  1257  GR   06    34.21  TORACOSCÒPIA DIAGNÒSTICA. BIÒPSIA

 27  3059   GR   08   34.99  TORACOSCOPIA TERAPÈUTICA VIDEOASSISTIDA
 27  4068   PD   12       VOLUMETRIA I CAPACITAT PULMONAR
ESP.  ACTE  TIPUS  GRUP   CIEP          Neurocirurgia
 28  1562  GR   07  01.09 01.39 ABSCÉS CEREBRAL. TREPANACIÓ I PUNCIÓ
 28  1584  GR   09    01.2  ABSCÉS INTRACRANIAL CRANIECTOMIA
                ADMINISTRACIÓ EPIDURAL O SUBARACNOÏDAL DE
28  1552  AT  13   03.92  FÀRMACS

28  1553  AT  15   01.02  ADMINISTRACIÓ INTRAVENTRICULAR DE FÀRMACS
                ANASTOMOSI N. FACIAL I N. HIPOGLÓS.
28  1618  GR  07   04.71  MICROCIRURGIA
28  1604  GR  08   81.02  ARTRODESI CERVICAL ANTERIOR
28  1585  GR  09   81.03  ARTRODESI CERVICAL POSTERIOR
28  1586  GR  09   81.01  ARTRODESI OCCIPIT-ATLOIDE-AXOÏDAL
28  1570  GR  07   01.14  BIÒPSIA CEREBRAL OBERTA

28  1540  GR  05  04.12 04.11 BIÒPSIA DE NERVIS PERIFÉRICS
28  3197  GR  04   04.11  BIÒPSIA DE NERVIS PERIFÈRICS PERCUTÀNEA
28  1576  GR  07   01.13  BIÒPSIA ESTEROTÀXICA
28  1619  GR  11   02.39  BY-PASS EXTRA-INTRACRANEAL
28  1620  GR  11   02.01  CIRURGIA CRANI-SINOSTOSI
28  4070  GR  07       CIRURGIA DE LA COL·LOCACIÓ DE VÀLVULES
28  1621  GR  11   01.59  CIRURGIA DE L'EPILEPSIA
                CIRURGIA DE REPARACIÓ DE LESIONS /TUMORS
28  4071  GR  10       CEREBRALS

28  1605  GR  09   02.12  CIRURGIA FÍSTULA LCR TRACTAMENT COMPLET
28  1622  GR  11   01.59  CIRURGIA FOSA POSTERIOR
28  1606  GR  09   03.59 CIRURGIA FUNCIONAL MEDUL.LAR
           04.07 04.02
            04.3 04.5 CIRURGIA INTRAPETOSA NERVI FACIAL.
28  1587  GR  09   04.79  MICROCIRURGIA
                CIRURGIA MALFORMACIONS VASCULARS
28  1625  GR  11   39.59  CEREBRALS
                CIRURGIA MALFORMACIONS VASCULARS
28  1626  GR  11   03.4  MEDUL.LARS

28  1627  GR  10   04.79  CIRURGIA RECONSTRUCTIVA DEL PLEXE BRAQUIAL

28  2280  GR  06   02.02  CIRURGIA REPARADORA LESIÓ VOLTA CRANIAL
                CIRURGIA TRAUMATISME CRANIAL.
28  1577  GR  08   02.06  CRANIECTOMIA I ESQUIRLECTOMIA
                CIRURGIA TUMORS ORBIT-CRANIALS.
28  1628  GR  09       MICROCIRURGIA DE L'ÒRBITA
28  1541  PD  17   07.02  CISTERNOGRAFIA

           03.71 03.73 COL·LOCACIÓ DRENATGE EPIDURAL O
28  1554  AT  15   03.90  SUBARACNOÏDAL

28  3198  AT  17   02.39   COL·LOCACIÓ DRENATGE VENTRICULAR EXTERN
                 COL·LOCACIÓ DRENATGE VENTRICULAR
28  1556  AT  18  02.31 02.35 EXTRACRANIAL (PERITONEO, CAVA, ETC.)
28  1588  GR  07   03.29  CORDOTOMIA CERVICAL
                 CORDOTOMIA PERCUTÀNEA DE VIA
28  3199  AT  23   03.21  INTRAMEDUL·LAR
                 COSSOS EXTRANYS INTRACRANIALS.
28  1607  GR  08    01.24  CRANIECTOMIA

28  1578  GR  08   03.01  COSSOS EXTRANYS INTRARAQUIDIS. EXTRACCIÓ

28  1629  GR  11   01.59  CRANIOFARINGIOMES. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
28  1555  GR  07   03.71  DERIVACIÓ LUMBO-PERITONEAL LCR

28  3200  GR  07  04.41 04.49 DESCOMPRESSIÓ GANGLI DE GASSER
                DIATERMOCOAGULACIÓ RF ARTICULACIÓ
28  1571  GR  06   03.29  INTERVERTEBRAL
                 DIATERMOCOAGULACIÓ RF MEDUL.LAR
28  1591  GR  08   03.21  CORDOTOMIA
28  1590  AT  24   04.2  DIATERMOCOAGULACIÓ RF NERVIS CRANIALS
28  1542  PD  17   87.21  DISCOGRAFIA
28  1543  PD  15   88.71  ECOENCEFALOGRAFIA PEROPERATORIA
28  4074  PD  15       ECOGRAFIA PEROPERATÒRIA
28  1655  PD  19   89.14  ELECTROENCEFALOGRAMA PEROPERATÒRI
28  1546  PD  13   93.08  ELECTROMIOGRAMA QUANTIFICAT
28  1423  AT  28   39.53  EMBOLITAZACIONS SELECTIVES MEDUL.LARS
                 EMBOLITZACIÓ ATRAPAMENT FÍSTULA
28  1630  AT  28   39.53  CAROTIDOCAVERNOSA

28  1425  AT  28   39.53  EMBOLITZACIONS SELECTIVES INTRACRANIALS
28  1428  AT  28   02.12  EMBOLITZACONS FÍSTULA DURAL
28  1592  GR  09   01.31  EMPIEMA SUBDURAL CRANIECTOMIA
                 ENCEFALOCELE CISTOENCEFALOCELE
28  1593  GR  10   02.12  TRACTAMENT QUIRÚRGIC
                 ENDARTERECTOMIA CAROTIDEA AMB O SENSE
28  0603  GR  09   38.12  PEGAT

28  1595  GR  09   03.59  ESPINA BÍFIDA OCULTA TRACTAMENT QUIRÚRGIC
                 ESTENOSI CANAL RAQUÍDI. TRACTAMENT
28  1596  GR  09   03.09  QUIRÚRGIC

28  1631  GR  08   01.59  ESTEROTAXIA CEREBRAL TRACTAMENT QUIRÚRGIC
28  1547  PD  15   89.15  ESTUDI CIRCULACIÓ LCR
28  4072  GR  08       EXÈRESI DE TUMOR AMB EMPELT NERVIÓS
28  4073  GR  10       EXÈRESI DE TUMOR/LESIÓ INTRAMEDUL.LAR

28  3201  GR  07   02.92  FERIDES CEREBRALS. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
                 TRENCAMENTS I LUXACIONS COLUMNA CERVICAL
28  1608  GR  10   03.53  TRACTAMENT QUIRÚRGIC
                 TRENCAMENTS I LUXACIONS COLUMNA DORS-
                 LUMBAR AMB LESIONS MEDUL.LARS. TRACTAMENT
28  1597  GR  09   03.53  QUIRÚRGIC
                 TRENCAMENTS O LUXACIONS RAQUIS QUE
28  1572  AT  17   79.09  NECESSITIN TRACCIÓ ESQUELÈTICA
28  1598  GR  10   81.05  FUSIONS VERTEBRALS PER VIA POSTERIOR

28  1573  GR  05  05.22 05.23 GANGLIECTOMIA LUMBAR O CERVICOTORÀCICA
28  1579  GR  09   01.24  HEMATOMA EPIDURAL CRANIECTOMIA
                 HEMATOMA INTRAPARENQUIMATÒS
28  1599  GR  09   01.39  CRANIECTOMIA
                 HEMATOMA INTRAPARENQUIMATÒS TREPÀ
28  1564  GR  07   01.39  PUNCIÓ
28  1580  GR  09   01.31  HEMATOMA SUBDURAL CRANIECTOMIA
                 HEMATOMES I ABSCÉSSOS PERIDUARALS
28  1581  GR  09   03.09  ESPINALS. EVACUACIÓ
28  1565  GR  07   01.09  HEMATOMA SUBDURAL TREPÀ EVACUACIÓ
28  1632  GR  11   01.52  HEMISFERECTOMIA
28  1600  GR  08   80.51  HÈRNIA DISCAL CERVICAL DISCECTOMIA
                 HÈRNIA DE DISC (EXCEPTE CERVICAL)
28  1582  GR  07   80.51  TRACTAMENT QUIRÚRGIC. MICROCIRURGIA

28  1609  GR  08  81.02 81.03 HÈRNIA DISCAL CERVICAL (CLOWARD SCOVILLE)
                 HÈRNIA DISCAL QUIMIONUCLEOLISI. NUCLEOLISI.
28  1574  GR  07   80.52  ASPIRACIÓ
                 IMPLANTACIÓ DE NEUROESTIMULADOR
28  3202  GR  11   02.93  INTRACRANIAL
                IMPLANTACIÓ INTRACRANIAL D'ELÈCTRODES PER
28  4075  PD  21       ENREGISTRAR LA PRESSSIÓ

28  1566  GR  07   86.06  IMPLANTACIÓ RESERVORI EPIDURAL O ESPINAL
28  1601  GR  07   86.06  IMPLANTACIÓ RESERVORI VENTRICULAR
28  1567  GR  06   04.80  INFILTRACIÓ GANGLI DE GASSER
28  1557  GR  06   04.80  INFILTRACIÓ NERVIS CRANIALS
28  1558  AT  14   04.80  INFILTRACIÓ NERVIS PERIFÈRICS
28  1602  GR  08   03.09  LAMINECTOMIA CERVICAL
28  1583  GR  08   03.09  LAMINECTOMIES DORSALS O LUMBARS

28  1634  GR  11   39.91  ALLIBERACIÓ D'ARTÈRIA VERTEBRAL CERVICAL
28  0567  GR  07   38.82  LLIGADURA CARÒTIDA EXTERNA

28  1635  GR  10   38.81   LLIGADURA ENDOCRANIAL CARÒTIDA INTERNA
28  1615  GR  10   01.53   LOBECTOMIA CEREBRAL
                  MALFORMACIONS CRANIOFACIALS TRACTAMENT
28  1065  GR  11   76.69   QUIRÚRGIC
28  1610  GR  11   03.59   MALFORMACIONS ESPINALS O DE XARNEL.LA
                  MENINGIOMES DE CONVEXITAT I ALTRES
28  1636  GR  11   01.51   LOCALIOTZACIONS
28  1637  GR  11   01.59   MICROCIRURGIA ÀNGLE PONTO-CEREBELÓS
28  1639  GR  11   01.59   MICROCIRURGIA CLIVUS
28  1640  GR  11   01.59   MICROCIRURGIA HIPOFISI I REGIÓ SELAR
           04.49, 04.3, MICROCIRURGIA NERVIS PERIFÈRICS. TUMORS,
28  1246  GR  09    04.5   EMPELTS, SUTURES, ETC
28  1641  GR  11   01.59   MICROCIRURGIA REGIÓ PARASELAR
28  1642  GR  11   01.59   MICROCIRURGIA REGIÓ PINEAL

28  1643  GR  10  03.99 04.07 MICROCIRURGIA TUMORS DE CUA DE CAVALL
28  1644  GR  11   03.4  MICROCIRURGIA TUMORS INTRAMEDUL.LARS

28  1645  GR  11   01.59   MICROCIRURGIA TUMORS INTRAVENTRICULARS
28  3203  GR  09   04.49   MICRODESCOMPRESSIÓ DE NERVIS CRANIALS
                 MIECOCELE. MIELOMENINGOLECE. TRACTAMENT
28  1184  GR  09  03.51 03.52 QUIRÚRGIC
28  1638  GR  11    01.6  MIROCIRURGIA BASE CRANIAL
28  0719  GR  05   86.59  NETEJA I SUTURA DE SCALP

28  1647  GR  11  04.01 04.07 NEURINOMES. INTRACRANIALS O INTRAESPINALS
                NEUROLISI I NEURECTOMIES SELECTIVES.
28  0964  GR  08   04.07  EXTIRPACIÓ DE NEUROMES CICATRICIALS
28  1611  GR  11   01.59  NEURORADIOCIRURGIA AMB ESTEROTÀXIA

                PARALISI FACIAL. CIRURGIA REPARADORA PER
28  1034  GR  11   04.79  EMPELTS NERVIOSOS DIRECTES O CREUATS
                POTENCIALS EVOCATS. REGISTRE
28  1548  PD  17   89.15  INTRAOPERATORI
28  1549  PD  17   01.09  PUNCIÓ CISTERNAL O SUBOCCIPITAL
28  1670  PD  12   03.31  PUNCIÓ LUMBAR
28  1550  PD  15   01.02  PUNCIÓ VENTRICULAR
                QUISTS CEREBRALS O CEREBELOSOS.
28  1612  GR  11   01.59  CRANIECTOMIA
28  4076  PD  16       RADICULOGRAFIA
                REGIÓ VÉRTEBRO-BASILAR. CIRURGIA AMB
28  1617  GR  11   01.59  ABORDATGE TRANSORAL, C1-C2 I CLIVUS
28  4077  PD  13       REGISTRE DE PRESSIÓ
                RESSECCIÓ COS VERTEBRAL AMB O SENSE
28  1648  GR  10   77.99  REEMPLAÇAMENT PROTÈSIC
                     REVISIÓ QUIRÚRGICA CANVI O RETIRADA DE
                     VÀLVULA EN HIDROCEFÀLIES (COM A OPERACIÓ
 28  1568  GR   07  02.42 02.43 ÚNICA)
 28  1613  GR   08    03.1  RIZOTOMIA POSTERIOR, MIELOTOMIA
 28  1603  GR   07    04.02  RIZOTOMIA TRIGEMIN (FRAZIER)

 28  0582  GR   08  05.22 05.29 SIMPATECTOMIA CÈRVIC TORÀCICA

 28  0571  GR   06   05.23   SIMPATECTOMIA LUMBAR O SUBDIAFRAGMÀTICA
                     SÍNDROME COMPRESSIU DE TÚNEL CARPIÀ.
 28  1575  GR   04    04.43  TRACTAMENT QUIRÚRGIC
                     SÍNDROMES COMPRESSIUS NERVIOSOS
 28  1569  GR   04    04.49  PERIFÉRICS. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
 28  1614  GR   09    03.59  SIRINGOMIELIA. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
                     SUTURA FERIDES CUIR CABELLUT. EXTRACCIÓ
 28  1561  GR   03  86.59 98.20 COSSOS EXTRANYS
 28  1220  GR   04     04.6  TRASPOSICIONS NERVIOSES
 28  1560  GR   07    01.18  TREPÀ I REGISTRE PRESSIÓ INTRACRANIAL
                     TUMORS RAQUIMEDUL.LARS. TRACTAMENT
 28  1616  GR   07     03.4  QUIRÚRGIC
 28  1551  PD   17    87.02  VETRICULOGRAFIA
ESP.  ACTE  TIPUS  GRUP   CIEP       Neurofisiologia Clínica
 29  0546  PD   18   88.71   ECO-DOPPLER DE TRONCS SUPRAAÒRTICS
 29  2699  PD   18    88.71  ECO-DOPPLER TRANSCRANIAL
 29  3204  PD   20    89.14  ELECTROENCEFALOGRAMA A DOMICILI
 29  1650  PD   13    89.14  ELECTROENCEFALOGRAMA
                     ELECTROENCEFALOGRAMA AMB PRIVACIÓ DE LA
 29  1653  PD   19    89.14  SON
 29  2491  PD   19    89.14  ELECTROENCEFALOGRAMA DE LA SON
 29  1655  PD   19    89.14  ELECTROENCEFALOGRAMA PEROPERATÒRI
                     ELECTROENCEFALOGRAMA QUANTIFICAT
                     (CARTOGRAFIA, REPARTIMENT DE FEQÜÈNCIES,
 29  1654  PD   14    89.14  ETC.)
 29  1657  PD   16    89.23  ELECTROMIOGRAMA D'ESFÍNTERS
 29  1658  PD   13    93.08  ELECTROMIOGRAMA DE FIBRA AÏLLADA
 29  1546  PD   13    93.08  ELECTROMIOGRAMA QUANTIFICAT
                     ELECTROMIOGRAMA QUANTIFICAT MÉS
 29  1656  PD   16    93.08  NEUROGRAFIA
                     ELECTRONISTAGMOGRAFIA.
 29  1659  PD   14  95.22 95.24 ELECTROOCULOGRAFIA
 29  1649  PD   13    95.22  ELECTRO-OCULOGRAMA
                     ELECTRORRETINOGRAMA (FOTÒPICA I
 29  1660  PD   14    95.21  ESCOTÒPICA DE TOTS DOS ULLS)
                     ESTIMULACIÓ CORTICAL MOTORA
 29  2281  PD   14  01.18, 01.19 (ELECTROMAGNÈTICA)
 29  1661  PD   13    93.08  ESTIMULACIÓ REPETITIVA

 29  1662  PD   14   89.14  ESTUDI EEG DE 24 HORES TELEMETRIA O HOLTER
                    ESTUDI POLIGRÀFIC DE LA TREMULOR
 29  1663  PD   16   89.15  (MOVIMENTS ANORMALS, NISTAGMUS, ETC)
                    ESTUDI POLISOMNOGRÀFIC DIÜRN COMPLET (3
 29  1652  PD   18   89.17  HORES DE REGISTRE)
                    ESTUDI POLISOMNOGRÀFIC NOCTURN COMPLET (8
 29  1651  PD   23   89.17  HORES DE REGISTRE)

                    ESTUDI POLISOMNOGRÀFIC NOCTURN COMPLET (8
 29  2700  PD   23   89.17  HORES DE REGISTRE) A DOMICILI
                    MONITORITZACIÓ DE VIDEO. ELECTRO-
 29  3205  PD   23   89.19  ENCEFALOGRAMA DE 24 HORES
 29  1664  PD   12   89.15  POTENCIALS COGNOSCITIUS (P-300)
 29  1665  PD   13   89.15  POTENCIALS EVOCATS AUDITIUS
 29  1666  PD   14   89.15  POTENCIALS EVOCATS DE TRONC CEREBRAL
                    POTENCIALS EVOCATS SOMESTÈSICS DE MEMBRES
 29  1667  PD   14   89.15  INFERIORS O SUPERIORS
 29  1668  PD   14   95.23  POTENCIALS EVOCATS VISUALS
 29  1670  PD   12   03.31  PUNCIÓ LUMBAR
 29  1671  PD   15   01.09  PUNCIÓ SUBOCCIPITAL
ESP.  ACTE  TIPUS  GRUP   CIEP          Neurologia
 30  0546  PD   18   88.71   ECO-DOPPLER DE TRONCS SUPRAAÒTICS
 30  2699  PD   18   88.71   ECO-DOPPLER TRANSCRANIAL
 30  1650  PD   13    89.14   ELECTROENCEFALOGRAMA
 30  3204  PD   20    89.14   ELECTROENCEFALOGRAMA A DOMICILI
                     ELECTROENCEFALOGRAMA AMB PRIVACIÓ DE LA
 30  1653  PD   19    89.14   SON
 30  2491  PD   19    89.14   ELECTROENCEFALOGRAMA DE LA SON
 30  1655  PD   19    89.14   ELECTROENCEFALOGRAMA PEROPERATÒRI
                     ELECTROENCEFALOGRAMA QUANTIFICAT
                     (CARTOGRAFIA, REPARTIMENT DE FEQÜÈNCIES,
 30  1654  PD   14    89.14   ETC.)
 30  1658  PD   13    93.08   ELECTROMIOGRAMA DE FIBRA AÏLLADA
 30  1657  PD   16    89.23   ELECTROMIOGRAMA D'ESFÍNTERS
 30  1546  PD   13    93.08   ELECTROMIOGRAMA QUANTIFICAT
                     ELECTROMIOGRAMA QUANTIFICAT MÉS
 30  1656  PD   16    93.08   NEUROGRAFIA
                     ELECTRONISTAGMOGRAFIA.
 30  1659  PD   14    95.22   ELECTROOCULOGRAFIA
 30  1649  PD   13    95.22   ELECTRO-OCULOGRAMA
                     ELECTRORRETINOGRAMA (FOTÒPICA I
 30  1660  PD   14    95.21   ESCOTÒPICA DE TOTS DOS ULLS)
                     ESTIMULACIÓ CORTICAL MOTORA
 30  2281  PD   14  01.18, 01.19 (ELECTROMAGNÈTICA)
 30  1661  PD   13    93.08   ESTIMULACIÓ REPETITIVA

 30  1662  PD   14   89.14  ESTUDI DE 24 HORES, TELEMETRIA O HOLTER
                    ESTUDI POLIGRÀFIC DE LA TREMULOR
 30  1663  PD   16   89.15  (MOVIMENTS ANORMALS, NISTAGMUS, ETC)
                    ESTUDI POLISOMNOGRÀFIC DIÜRN COMPLET (3
 30  1652  PD   18   89.17  HORES DE REGISTRE)
                    ESTUDI POLISOMNOGRÀFIC NOCTURN COMPLET (8
 30  1651  PD   23   89.17  HORES DE REGISTRE)

                    ESTUDI POLISOMNOGRÀFIC NOCTURN COMPLET (8
 30  2700  PD   23   89.17  HORES DE REGISTRE) A DOMICILI
                    INFILTRACIÓ AMB TOXINA BOTULÍNICA:
 30  3207  PD   20   99.57  BLEFAROESPASME (INCLOU CONTROL EMG)
                    INFILTRACIÓ AMB TOXINA BOTULÍNICA: CERVICAL
 30  2283  PD   20   99.57  (INCLOU CONTROL EMG)
                    INFILTRACIÓ AMB TOXINA BOTULÍNICA: CRANI-
 30  2282  PD   20   99.57  FACIAL (INCLOU CONTROL EMG)
                    INFILTRACIÓ AMB TOXINA BOTULÍNICA:
 30  3208  PD   20   99.57  ESPASTICITAT (INCLOU CONTROL EMG)
                    INFILTRACIÓ AMB TOXINA BOTULÍNICA:
 30  2492  PD   20   99.57  EXTREMITATS (INCLOU CONTROL EMG)
                    MONITORITZACIÓ DE VIDEO.
 30  3205  PD   23   89.19  ELECTROENCEFALOGRAMA DE 24 HORES
 30  1664  PD   12   89.15  POTENCIALS COGNOSCITIUS (P-300)
 30  1665  PD   13   89.15  POTENCIALS EVOCATS AUDITIUS
 30  1666  PD   14   89.15  POTENCIALS EVOCATS DE TRONC CEREBRAL
                     POTENCIALS EVOCATS SOMESTÈSICS DE MEMBRES
 30  1667  PD   14   89.15   INFERIORS O SUPERIORS
 30  1668  PD   14   95.23   POTENCIALS EVOCATS VISUALS
 30  1670  PD   12   03.31   PUNCIÓ LUMBAR
 30  1671  PD   15   01.09   PUNCIÓ SUBOCCIPITAL
ESP.  ACTE  TIPUS  GRUP   CIEP       Obstetrícia i Ginecologia
 31  0777  GR   05   70.14   ABSCÉS DEL DOUGLAS. DESBRIDAMENT

 31  1695  GR   04   71.22   ABSCÉS GLÀNDULA DE BARTHOLIN. DRENATGE
 31  1090  GR   04   71.09   ABSCÉS VULVA. DESBRIDAMENT I DRENATGE
                     ALLIBERACIÓ ADHERÈNCIES. TRACTAMENT DE
 31  1708  GR   06    54.5   LAPAROSCÒPIA

 31  1672  GR   05    75.1   AMNIOCENTÈSI PRECOÇ (MENYS DE 20 SETMANES)

 31  1673  GR   02    75.1   AMNIOCENTÈSI TARDANA (MÉS DE 20 SETMANES)
 31  1674  PD   13   75.31   AMNIOSCÒPIA
 31  1091  GR   04    71.09  AMPLIACIÓ DE VULVA
 31  0780  GR   06   66.4 66.51 ANEXECTOMIA
 31  1720  GR   07   66.4 66.51 ANEXECTOMIA PER LAPAROSCÒPIA
 31  4079  GR   07        APENDICECTOMIA PER LAPAROSCÒPIA
 31  0781  GR   06     47.0  APENDICECTOMIA PER LAPAROTOMIA
                     APLÀSIA O ATRÈSIA VAGINAL. INTERVENCIONS
                     CORRECTORES. VAGINA ARTIFICIAL (QUALSEVOL
 31  1149  GR   10  70.61 70.62 TÈCNICA)
               72.9 73.1
               73.4 73.5
 31  1740  GR   08    73.99   ASSISTÈNCIA I CONTROL AL PART
 31  1696  GR   05   71.23   BARTHOLINITIS. MARSUPIALITZACIÓ
 31  1675  GR   05   75.33   BIÒPSIA CORNIAL
 31  1676  PD   14   67.12   BIÒPSIA DE COLL UTERÍ
 31  1677  PD   14   71.11   BIÒPSIA DE VULVA

 31  2479  GR   05   85.12   BIÒPSIA QUIRÚRGICA DE MAMA (TUMORECTOMIA)
 31  0774  GR   07   40.50   BUIDAMENT AXIL·LAR
                     BUIDAMENTS GANGLIONARS REGIONALS.
 31  0775  GR   07   40.50   LIMFADENECTOMIA
 31  1741  GR   08   74.99   CESÀRIA
 31  1742  GR   10   74.99   CESÀRIA AMB HISTERECTOMIA POSTPART
 31  1697  GR   04    67.5   CERCLATGE DE COLL UTERÍ. COL·LOCACIÓ
                     CIRURGIA DEL NÒDUL DE MAMA O CIRURGIA
 31  4082  GR   04         MENOR

                     CIRURGIA RADICAL ABDOMINAL D'ÚTER I ANNEXES
 31  1734  GR   09    68.6   (WERTHEIM) AMB LIMFADENECTOMIA
                     CIRURGIA RADICAL VAGINAL D'ÚTER (SCHAUTA)
 31  1735  GR   10    68.7   AMB LIMFADENECTOMIA
                     CITOLOGIA I MICROTOMIA D'ENDOMETRI PER A
 31  1678  PD   13   68.16   ESTUDIS FUNCIONALS
 31  1108  GR   09    71.4   CLITORITOPLÀSTIA
 31  1694  AT   17    69.7   COL·LOCACIÓ DEL DIU
 31  1687  GR   03   69.93   COL·LOCACIÓ TIJA DE LAMINÀRIA

 31  1679  GR   03  70.0 70.14 COLPOTOMIA. PUNCIÓ
               71.3 70.33 CONDILOMES VULVARS, VAGINALS O PERIANALS.
 31  1692  GR   03    49.39  TRACTAMENT QUIRÚRGIC
                     CONITZACIÓ DE COLL UTERÍ. QUIRÚRGICA O AMB
 31  1698  GR   05  67.2 67.32 LÀSER
 31  3209  GR   04   98.17   COS EXTRANY VAGINAL. EXTRACCIÓ
31  1077  PD  13   88.79   ECOGRAFIA GINECOLÒGICA
31  1435  PD  13   88.78   ECOGRAFIA OBSTÈTRICA
31  1439  PD  13    88.79  ECOGRAFIA TRANSVAGINAL
                  ELECTROCOAGULACIÓ. CRIOCOAGULACIÓ.
            67.32 67.33 TERMOCOAGULACIÓ DE CÈRVIX (UNA O VARIES
31  1689  AT  14    67.39  LESIONS)
                  ENDOMETRECTOMIA O ABLACIÓ ENDOMETRIAL
31  1721  GR  07    69.59  PER HISTEROSCÒPIA
                  ENDOMETRIOSI PÈLVICA TRACTAMENT PER
31  1722  GR  06    71.9  LAPAROSCÒPIA
31  1713  GR  08    70.8  ENTEROCELE. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
31  1693  GR  03    70.31  ESCISIÓ D'HIMEN
                  ESQUINÇAMENT TOTAL DE PERINE.
31  1109  GR  06  71.79 75.69 PERINEORRÀFIA

31  1703  GR  05  67.61 75.51 ESTOMATOPLÀSTIA. TRAQUELORRÀFIA
                  EVENTRACIÓ O EVISCERACIÓ SENSE RESSECCIÓ
31  0748  GR  06   53.51    INTESTINAL

31  4080  GR  00         EXCLOSA LA MEDICINA PREVENTIVA, ESTERILITAT.

31  4091  GR  04         EXÈRESI DE TUMORS DE GLÀNDULA LACRIMAL

31  1704  AT  17   98.16   EXTRACCIÓ COS EXTRANY PER HISTEROSCÒPIA
                 FÍSTULA RECTE-VAGINAL. TRACTAMENT
31  0793  GR  07    70.73  QUIRÚRGIC
                 FÍSTULES GENITOURINÀRIES. TRACTAMENT
31  1724  GR  07  57.84 70.75 QUIRÚRGIC
31  2703  GR  05    75.33  FUNICULOCENTESI
31  1714  GR  07    66.62  GESTACIÓ ECTÒPICA. ANEXECTOMIA
31  1725  GR  07    66.62  GESTACIÓ ECTÒPICA. PER LAPAROSCÒPIA
31  1706  GR  05    71.24  GLÀNDULA DE BARTHOLIN. EXIRPACIÓ
31  1681  AT  15        HIDROTUBACIONS
                 HISTERECTOMIA (VIA VAGINAL AMB O SENSE
31  4081  GR  08        PLÀSTIES)
31  3210  GR  08    68.3  HISTERECTOMIA SUBTOTAL
31  3211  GR  08  68.4 68.5 HISTERECTOMIA TOTAL
            68.4 68.5
            65.4 65.6
31  1730  GR  08  66.4 66.5 HISTERECTOMIA TOTAL AMB ANEXECTOMIA
                 HISTERECTOMIA URGENT POSTPART O
31  1731  GR  10  68.4 68.5 TRENCAMENT UTERÍ
31  1715  GR  07    69.22  HISTEROPEXIA. LLIGAMENTOPEXIA
31  1682  PD  15    68.12  HISTEROSCÒPIA DIAGNÒSTICA. BIÒPSIA
31  1136  GR  09    49.79  IMPLANTACIÓ D'ANUS VESTIBULAR
                 IMPLANTACIONS TUBÀRIQUES. OPERACIONS
                 PLÀSTIQUES DE TROMPES I OVARIS.
31  1137  GR  09  66.79 66.99 MICROCIRURGIA TUBÀRICA
            59.4 59.3
           59.79 57.6  INCONTINÈNCIA URINÀRIA. OPERACIONS PER VIA
31  1716  GR  07   59.7    VAGINAL AMB O SENSE CISTOURETROCELE
           59.3, 59.4,  INCONTINÈNCIA URINÀRIA EN LA DONA.
31  2259  GR  06  59.5, 59.79  OPERACIONS PER VIA ABDOMINAL
31  1683  AT  14   66.89    INSUFLACIÓ DE TROMPES
31  0614  GR  07   54.21    LAPAROSCÒPIA DIAGNÒSTICA. BIÒPSIA
31  0804  GR  06   54.11    LAPAROTOMIA EXPLORADORA. BIÒPSIA
31  4213  GR  06   40.54    LIMFADENECTOMIA INGUINAL

31  1093  GR  04  71.09 71.3 LLABIS O NIMFES. RESSECCIONS
31  4212  GR  07  66.29 66.39 LLIGADURA DE TROMPES PER LAPAROSCÒPIA

31  1709  GR  06  66.29 66.39 LLIGADURA DE TROMPES PER LAPAROTOMIA
                 MALALTIA INFLAMATÒRIA PÈLVICA
           66.0 66.61 (HIDROSALPINX, ABSCÉS TUBÀRIC, ETC) PER
31  1723  GR  06   69.91   LAPAROSCÒPIA
                 MALFORMACIONS UTERINES. TRACTAMENT PER
31  1728  GR  07  68.22 68.29 HISTEROSCÒPIA
                 MALFORMACIONS UTERINES. CIRURGIA
31  1717  GR  06  68.22 68.29 CONSERVADORA

           85.45 85.47
31  0873  GR  09   85.48  MASTECTOMIA RADICAL AMB BUIDATGE AXIL.LAR


           85.41 85.42 MASTECTOMIA SIMPLE AMB O SENSE BUIDATGE
31  0759  GR  07  85.43 85.44 AXIL.LAR
                MASTITIS SUPURADA. DESBRIDAMENT I
31  0720  GR  04   85.0  DRENATGE
31  1684  PD  15   68.12  MICROCOLPOHISTEROSCÒPIA
31  1726  GR  06   68.29  MIOMECTOMIA
31  1727  GR  07   68.29  MIOMECTOMIA PER HISTEROSCÒPIA
31  1733  GR  07   68.29  MIOMECTOMIA PER LAPAROSCÒPIA
31  1685  PD  13   75.34  MONITORITZACIÓ MATERNO-FETAL
31  0815  GR  06  65.3 65.5 OVARIECTOMIA O OFORECTOMIA
31  0630  AT  06   54.91  PARACENTESI. PUNCIÓ EVACUADORA
31  4083  GR  08       PART MÚLTIPLE

           70.50 70.51
31  1718  GR  06   70.52  PLÀSTIES VAGINALS. CISTOCELE I/O RECTOCELE
31  1710  AT  16   68.29  POLIPECTOMIA PER HISTEROSCÒPIA
           67.39 70.33 PÒLIPS CERVICALS, VAGINALS I VULVARS.
31  1701  GR  02    71.3  EXTIRPACIÓ
                 POLITELIES I POLIMASTIES. TRACTAMENT
31  2675  GR  04   85.24   QUIRÚRGIC
                 PROLAPSE UTERÍ. CIRURGIA CONSERVADORA
                 PARCIAL (MANCHESTER I SIMILARS) AMB O SENSE
31  1719  GR  07    69.22  RECTOCELE
31  1686  PD  18    85.11  PUNCIÓ BIÒPSIA ESTEREOTÀXICA DE MAMA
                 PUNCIÓ OVÀRICA TRACTAMENT PER
31  1711  GR  06    71.8  LAPAROSCÒPIA
31  0811  GR  05    65.29  QUIST D'OVARI. QUISTECTOMIA
                 QUIST D'OVARI. QUISTECTOMIA PER
31  1712  GR  07    65.29  LAPAROSCÒPIA
                 QUIST VAGINAL O IUSTA O PARACERVICAL.
31  1096  GR  07  70.33 67.39 EXTIRPACIÓ

31  1699  GR  06  69.09 69.51 RASPAT PER MOLA. URGENT O PROGRAMAT
                  RASPAT UTERÍ GINECOLÒGIC DIAGNÒSTIC O
31  1700  GR  05  69.09 69.59 TERAPÈUTIC, URGENT O PROGRAMAT
           69.01, 69.02,
           69.09, 69.51, RASPAT UTERÍ PER ABORTAMENT. URGENT O
31  1738  GR  05  69.52, 69.59 PROGRAMAT

31  1739  GR  06  69.02 69.52 RASPAT UTERÍ POSTPART. URGENT O PROGRAMAT
31  1254  GR  10   70.62   RECONSTRUCCIÓ POSTVULVECTOMIA
                  RESSECCIÓ CUNEIFORME D'OVARIS. UNIÓ
31  0767  GR  06   65.22   BILATERAL
                      RESSECCIÓ DE COLL UTERÍ RESIDUAL POST
 31  2463  GR   06    67.4    HISTERECTOMIA
 31  2284  PD   14    91.3    TEST POSTCOITAL
                      EXTRACCIÓ CERCLATGE DE COLL UTERÍ. URGENT
 31  1691  GR   04    69.96   O PROGRAMAT

 31  0724  GR   06  85.21 85.22 TUMORECTOMIA DE MAMA. QUADRANTECTOMIA
                      TUMORECTOMIA DE MAMA AMB BUIDAMENT
 31  3020  GR   07  85.21 40.51 AXIL.LAR
 31  1089  GR   04    71.3    TUMORS BENIGNES DE VULVA. EXTIRPACIÓ
 31  1178  GR   06    58.49   URETROPLÀSTIA.
 31  4084  GR   09         VAGINA ARTIFICIAL (NEOVAGINA)

 31  1737  GR   09  71.5, 40.59 VULVECTOMIA RADICAL AMB LIMFADENECTOMIA

 31  1729  GR   08  71.61 71.62 VULVECTOMIA SIMPLE.
ESP.  ACTE  TIPUS  GRUP   CIEP           Oftalmologia
 32  4088  GR   05         ABLACIÓ PALPEBRAL (AMB PLÀSTIA)

 32  2704  GR   02  16.92 16.98 ABSCÉS D'ÒRBITA

               08.09 86.22 ABSCÉSSOS I QUISTS DE CELLES I PARPELLES.
 32  0919  GR   02    86.28  DRENATGE
                      ABSÈNCIA DEL SAC LACRIMAL. TRACTAMENT DE
 32  1791  GR   04  09.82 09.83 CREACIÓ DE VIA EXCRETORA
 32  1743  PD   18    95.12   ANGIOFLUORESCEINGRAFIA
 32  3212  PD   18    88.49   ANGIOGRAFIA AMB VERD INDOCIANINA

 32  1778  GR   07  14.71 14.72 ASPIRACIÓ DE VITRI
 32  4093  PD   16         BIOMETRIA
 32  3213  GR   04    08.22   BLEFAROCALASIA. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
 32  0947  GR   04    08.70   BLEFAROPLÀSTIES
 32  0921  GR   07    08.52   BLEFARORRÀFIA I TARSORRÀFIA

 32  1744  PD   17    95.05   CAMPIMETRIA O PERIMETRIA COMPUTERITZADA
                      CANALICLE SECRETOR DE LA GLÀNDULA
 32  3214  GR   02    09.52   LACRIMAL. DESBRIDAMENT
               08.51 08.52
 32  1204  GR   03         CANTORRÀFIA. CANTOTOMIA
               13.19 13.70
                 (LIO)  CATARACTES. EXTRACCIÓ INTRACAPSULAR AMB O
 32  1799  GR   07         SENSE COL·LOCACIÓ DE LENT INTRAOCULAR
               13.2 13.3
                13.70  CATARACTES. EXTRACCIÓ EXTRACAPSULAR AMB O
 32  1813  GR   08         SENSE COL·LOCACIÓ DE LENT INTRAOCULAR
                      CATARACTES. EXTRACCIÓ EXTRACAPSULAR
 32  3215  GR   06    13.59   POSTERIOR A VITRECTOMIA
                13.41   CATARACTES. EXTRACCIÓ PER
                13.70   FACOEMULSIFICACIÓ AMB O SENSE COL·LOCACIÓ
 32  3216  GR   08         DE LENT INTRAOCULAR
                13.41
                      CATARACTES. EXTRACCIÓ PER
 32  3217  GR   08         FACOEMULSIFICACIÓ POSTERIOR A VITRECTOMIA
 32  1749  GR   04    09.44   CATETERISME DE VIA LACRIMAL PERMANENT
 32  1773  GR   02    08.21   CHALÀCION ÚNIC. TRACTAMENT QUIRÚRGIC

 32  1208  GR   04    08.89   COLOBOMA PALPEBRAL. TANCAMENT DIRECTE
 32  3219  GR   04    09.49   CONDUCTE LACRIMAL. RECONSTRUCCIÓ
 32  4092  PD   08         CORRESPONDÈNCIA RETINAL
32  1792  GR  06   12.00   COS  EXTRANY  EN CÀMARA ANTERIOR . EXTRACCIÓ
32  1766  GR  02   10.0    COS  EXTRANY  CONJUNTIVAL EXTRACCIÓ
32  3220  GR  02    11.1   COS  EXTRANY  CORNIAL. EXTRACCIÓ
32  1767  GR  05   12.89   COS  EXTRANY  EN ESCLERÒTICA. EXTRACCIÓ
32  1793  GR  05    16.1   COS  EXTRANY  INTRAOBITARI. EXTRACCIÓ
           13.00 13.02
32  1800  GR  07         COSSOS EXTRANYS EN CRISTAL·LÍ. EXTRACCIÓ
            12.00 12.1
           12.02 12.14
                  COSSOS EXTRANYS EN IRIS AMB O SENSE
32  1801  GR  05         IRIDECTOMIA
                  COSSOS EXTRANYS EN VITRI O RETINA.
32  3221  GR  06   14.00   EXTRACCIÓ

32  1779  AT  17  12.71 12.72 CRIOTERÀPIA O DIATÈRMIA DE COS CILIAR
32  4089  GR  03         CURA DE FERIDA ANFRACTUOSA
32  4090  GR  02         CURA DE FERIDA SIMPLE
32  1802  GR  05   09.81   DACRIOCISTORRINOSTOMIA
32  1768  GR  02   09.42   DACRIOLITS. EXTRACCIÓ
32  1772  GR  02   11.41   DESEPITELITZACIÓ O RASPAMENT CORNIAL
                  DESPRENIMENT DE RETINA. CERCLATGE AMB
32  1819  GR  08   14.41   EMPELT
                  DESPRENIMENT DE RETINA. CERCLATGE AMB
32  1815  GR  09   14.49   EMPELT I VITRECTOMIA
           14.54 14.71
             14.72  DESPRENIMENT DE RETINA. TRACTAMENT AMB
32  1822  GR  10         LÀSER MÉS VITRECTOMIA

                  DIATERMIA O CRIOTERÀPIA DE RETINA
32  2705  GR  05  14.31 14.32 (ESQUINÇAMENTS, GLAUCOMA, TUMORS, ETC)
                  DISCISIÓ O LUXACIÓ CRISTAL.LÍ. TRACTAMENT
32  1803  GR  08   13.9    QUIRÚRGIC
32  1436  PD  18   95.13   ECOGRAFIA OFTÀLMICA

32  1769  GR  08    11.49  ECTASIES CORNIALS. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
           08.41 08.42
           08.43 08.49

32  1213  GR  06         ECTROPI O ENTROPI. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
                  ECTROPI O ENTROPI. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
32  1231  GR  04    08.44   AMB PLÀSTIA
           11.0 12.01
           13.01 14.01

32  1750  GR  08         ELECTROIMÀ
           12.41 12.43
32  1751  GR  03         ELECTROLISI O DIATERMIA CILIAR

32  1659  PD  14  95.22 95.24 ELECTRONISTAGMOGRAFIA
32  1649  PD  13        ELECTRO-OCULOGRAMA
                 ELECTRORRETINOGRAMA (FOTÒPICA I
32  1660  PD  14   95.21  ESCOTÒPICA DE TOTS DOS ULLS)
                 EMPELT DE CRISTAL.LÍ (AMB LIO, TANCAMENT PER
32  4087  GR  05        SEGONA INTERVENCIÓ)
32  3230  GR  07   12.87  EMPELT ESCLERAL
                 ENUCLEACIÓ AMB RESTAURACIÓ ORBITÀRIA PER A
32  1804  GR  07  16.41 16.49 COL·LOCACIÓ DE PRÒTESI
32  1794  GR  07   16.49  ENUCLEACIÓ OCULAR
32  1214  GR  05   08.59  EPICANTUS. PLÀSTIA LOCAL
32  1805  GR  06   12.61  ESCLEROIRIDECTOMIA
32  1780  GR  08   12.89  ESCLEROTOMIA
32  3222  GR  07   12.64    ESCLEROTRABECULECTOMIA
                   ESTRABISME. TRACTAMENT AMB TOXINA
32  3224  GR  06   99.29    BOTULÍNICA (UN ULL)
                   ESTRABISME. TRACTAMENT AMB TOXINA
32  3223  GR  06   99.29    BOTULÍNICA (DOS ULLS)
            15.2 15.3
32  1806  GR  06  15.4 15.5 ESTRABISME. TRACTAMENT QUIRÚRGIC (UN ULL)

                   ESTRICTUROTOMIA DE CONDUCTETS SIMPLES O
32  1774  GR  05   09.72    PUNTS LACRIMALS. TRACTAMENT COMPLET
32  3226  GR  07   16.39    EVISCERACIÓ OCULAR
32  1820  GR  09   16.59    EXANTERACIÓ ORBITÀRIA
                   EXPLORACIÓ OCULAR SOTA ANESTÈSIA GENERAL
32  2287  GR  03    95.04   EN PEDIATRIA
           12.64 14.70
             (LIO)  FACOTRABECULECTOMIA AMB O SENSE LENT
32  1817  GR  08         INTRAOCULAR
32  2706  GR  04   08.31    FASCIA ORBITÀRIA. SUTURA
32  1788  GR  03   11.51    FERIDES CORNIALS. SUTURA
32  2707  GR  04   12.81    FERIDES D'ESCLERÒTICA. SUTURA
                   FLEGMÓ DE SAC LACRIMAL. DACRIACISTITIS
32  1775  GR  03   09.53    AGUDA. DESBRIDAMENT
           10.42 10.43
32  3227  GR  06         FONS DE SAC. RECONTRUCCIÓ
                   FOTOCOAGULACIÓ AMB LÀSER EN ALTRES
32  1752  AT  24  12.99 14.9  PATOLOGIES NO ESPECÍFICADES
                   FOTOCOAGULACIÓ AMB LÀSER EN DESVIACIONS
32  1754  AT  22   12.41    PUPILARS
                   FOTOCOAGULACIÓ AMB LÀSER EN ESQUIÇAMENTS
32  1753  GR  07  14.34 14.35  DE RETINA
           12.12 12.32  FOTOCOAGULACIÓ AMB LÀSER EN GLAUCOMA.
32  1755  AT  24         IRIDOTOMIA
           12.54 12.64  FOTOCOAGULACIÓ AMB LÀSER EN GLAUCOMA.
32  1756  AT  24         TRABECULOPLÀSTIA
                   FOTOCOAGULACIÓ AMB LÀSER EN RETINOPATIA
32  1757  AT  24  14.24 14.25  DIABÈTICA
                   FOTOCOAGULACIÓ AMB LÀSER EN RETINOPATIES
32  1758  AT  24  14.24 14.25  SEROSES
                   FOTOCOAGULACIÓ AMB LÀSER EN TROBOSI DE
32  1759  AT  19  14.24 14.25  VENA
32  1760  AT  19   14.29    FOTOCOAGULACIÓ AMB LÀSER EN TUMORS
                   FOTOCOAGULACIÓ AMB LÀSER EN TUMORS O
32  3228  AT  19   12.41    QUISTS D'IRIS
           14.29 14.9   FOTOCOAGULACIÓ AMB LÀSER EN VASCULOPATIES
32  1761  AT  19         RETINO-COROÏDALS
                   GLÀNDULA LACRIMAL. EXTIRPACIÓ
32  3229  GR  04    09.23   (DACRIADENECTOMIA)
           12.51 12.52
             12.53
32  1807  GR  07         GOMIOTOMIA EXTERNA O INTERNA
32  1745  PD  11   12.29    GONIOSCÒPIA
                   HÈRNIES DE L'IRIS O DE L'HUMOR VITRI.
32  1808  GR  04   12.13    TRACTAMENT QUIRÚRGIC
                   INJECCIONS RETROBULBARS O DE MODIFICADORS
32  1762  AT  12   16.91    D'ÒRBITA
                   INJECCIONS SUBCONJUNTIVALS O
32  1763  AT  11   10.91    INTRATENONIANES
32  3231  GR  03   12.14    IRIDECTOMIES PER LÀSER
32  1795  GR  04    12.14   IRIDECTOMIES QUIRÚRGIQUES
           12.12 12.14
             12.69  IRIDOCAPSULOTOMIA. MEMBRANULECTOMIA
32  1809  GR  05         (QUIRÚRGIQUES)
           12.12 13.9 IRIDOCAPSULOTOMIA. MEMBRANULECTOMIA O
             12.69  ELIMINACIÓ DE DIPÒSITS SOBRE LENT
32  3232  GR  03        INTRAOCULAR (AMB LÀSER)
32  2708  GR  05    12.39  IRIS. SUTURA
           13.70 13.72 LENT INTRAOCULAR EMPELT, REEMPELT O
32  1810  GR  06        REPOSICIÓ
32  3233  GR  05   13.8   LENT INTRAOCULAR EXPLANT, RETIRADA
32  3234  GR  05   13.72   LENT INTRAOCULAR EXPLANT, SEGONA LENT
                  MICROCIRURGIA DE LA MIOPIA. QUERATOTOMIA
32  1816  GR  06   11.75   RADIAL

32  3235  GR  07  15.4 15.5  NISTAGMUS. TRACTAMENT QUIRÚRGIC. DOS ULLS

32  2709  GR  07   15.4 15.5 NISTAGMUS. TRACTAMENT QUIRÚRGIC. UN ULL
           09.44 09.49 OBSTRUCCIÓ CONGÈNITA DE CONDUCTES
32  1770  AT  17        LACRIMALS. SONDATGE
                 OFTALMOPATIA TIROÏDAL. TRACTAMENT
32  3236  GR  11  16.09 16.92 QUIRÚRGIC
32  2290  GR  03   16.23  ÒRBITA. EXPLORACIÓ I BIÒPSIA
32  1765  AT  08   95.35  ORTÒPTICA I PLEÒPTICA PER SESSIÓ
                 PANNUS. ANGIOMA CONJUTIVAL. TRACTAMENT
32  1781  GR  03   10.32  QUIRÚRGIC

32  3237  GR  03   08.20   PAPILOMA DE PARPELLA. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
32  2710  AT  17    11.29  PAQUIMETRIA CORNIAL
           12.21 12.91 PARACENTESI CORNIAL. PUNCIÓ BIÒPSIA DE
32  1776  GR  04        CÀMARA ANTERIOR
32  1668  PD  14   95.23   POTENCIALS EVOCATS VISUALS

32  2288  GR  04   11.32   PTERIGION RECIDIVANT. EXTIRPACIÓ AMB EMPELT
                  PTOSI PALPEBRAL UNILATERAL TRACTAMENT
32  0970  GR  06   08.36   QUIRÚRGIC

32  4226  GR  06   08.36   PTOSIS PALPEBRAL TRACTAMENT QUIRÚRGIC
                  QUERATOMILEUSIS IN SITU ASSISTIDA PER LÀSER
32  3238  GR  10   11.71   (LASIK)

32  3239  GR  08  11.61 11.62 QUERATOPLÀSTIA LAMEL.LAR CORNIAL

32  3240  GR  08  11.63 11.64 QUERATOPLÀSTIA PENETRANT CORNIAL
32  1823  GR  09   11.73   QUERATOPRÒTESI
                 QUIST DERMOIDE CORNEO-ESCLERAL.
32  3241  GR  03  11.49 12.89 TRACTAMENT QUIRÚRGIC
                 QUIST DERMOIDE CORNEO-ESCLERAL.
32  3242  GR  04  11.49 12.89 TRACTAMENT QUIRÚRGIC AMB PLÀSTIA
                 QUIST DERMOIDE DE CELLA. TRACTAMENT
32  1783  GR  03   08.09  QUIRÚRGIC
32  1784  GR  02   10.49  RECOBRIMENT CONJUNTIVAL
             08.69  RECONSTRUCCIÓ DE PARPELLA AMB EMPELT
32  1005  GR  11        COMPLEMENTARI
                 RECONTRUCCIÓ DEL SEGMENT ANTERIOR DE L'ULL
32  2711  GR  08   16.82  PER TUMORS O TRAUMATISMES
32  4227  AT  17   09.49  RENTATS VIES LACRIMALS.
32  1811  GR  07   12.89  RESSECCIÓ ESCLERAL EN UN ULL

32  1019  GR  10   16.89   RESTAURACIÓ ORBITÀRIA PER TRAUMATISMES
32  1747  PD  18   95.11   RETINOGRAFIA
                  SAC LACRIMAL. EXTIRPACIÓ
32  1785  GR  04   09.6   (DACRIOCISTECTOMIA)
32  1777  GR  03   10.5   SIMBLÈFARON. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
               10.41 10.5 SIMBLÈFARON. TRACTAMENT QUIRÚRGIC AMB
 32  1786  GR   05        PLÀSTIA
 32  4237  AT   13   09.44  SONDATGE LACRIMAL

 32  4085  AT   08        SONDATGE LACRIMAL (UN ULL EN UN ADULT)
 32  1787  GR   04   08.81  SUTURA D'ESQUINÇAMENT PALPEBRAL
 32  1771  GR   03    10.6  SUTURA O FOTOCOAGULACIÓ CONJUNTIVAL
 32  4228  AT   19   11.29  TOPOGRAFIA CORNIAL.
 32  1789  GR   03        TRACTAMENT DE TATUATGE
 32  1824  GR   07   11.60  TRASPLANTAMENT DE CÒRNIA
 32  3244  GR   01   08.91  TRIQUIASI. DEPILACIÓ ELÈCTRICA
 32  3245  GR   04   08.93  TRIQUIASI. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
                    TUMOR DE L'ÒRBITA PER VIA TEMPORAL
 32  1818  GR   09   16.01  TREPANACIÓ
                    TUMOR DE PARPELLA. EXTIRPACIÓ AMB PLÀSTIA
 32  1796  GR   04   08.70  LOCAL

 32  3246  GR   07   12.84  TUMOR D'ESCLERÒTICA. TRACTAMENT QUIRÚRGIC

               08.20 08.23
 32  0927  GR   04    08.22  TUMOR O QUIST PALPEBRAL. EXTIRPACIÓ SIMPLE
               10.31 11.39
                 11.32  TUMORS BENIGNES DE CONJUNTIVA (PTERIGION,
 32  1782  GR   03        PINGÜÈCULA, ETC) TRACTAMENT QUIRÚRGIC
               10.32 11.39 TUMORS BENIGNES DE CONJUNTIVA (PTERIGION,
                    PINGÜÈCULA ETC) TRACTAMENT QUIRÚRGIC AMB
 32  1790  GR   04        PLÀSTIA

 32  1797  GR   07   14.29  TUMORS DE COROIDE. TRACTAMENT QUIRÚRGIC

 32  1812  GR   07    14.29  TUMORS DE RETINA. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
               12.40 12.42 TUMORS O QUISTS DE L'IRIS. TRACTAMENT
 32  1798  GR   07        QUIRÚRGIC
                    TUMORS ORBITÀRIS O D'ESTRUCTURES ANNEXES.
                    TRACTAMENT QUIRÚRGIC AMB CONSERVACIÓ DEL
 32  1055  GR   07   16.92  GLOBUS OCULAR

               16.09 16.52 TUMORS ORBITÀRIS VIA ENDOCRANIAL
 32  1825  GR   09    16.92  (KROENLEIN)
 32  1821  GR   10   14.72   VITRECTOMIA
                     VITRECTOMIA ANTERIOR EN INTERVENCIÓ DE
 32  3247  GR   07    14.71  CATARACTES
               08.20 08.69 XANTELASMA. TRACTAMENT QUIRÚRGIC AMB
 32  0982  GR   04         PLÀSTIA LOCAL
                     XANTELASMA. TRACTAMENT QUIRÚRGIC SENSE
 32  0946  GR   04    08.20  PLÀSTIA
                     XATELASMA. TRACTAMENT QUIRÚRGIC AMB
 32  1241  GR   04   08.20 08.61 EMPELT COMPLEMENTARI
ESP.  ACTE  TIPUS  GRUP   CIEP        Oncologia Mèdica
 33  1463  PD   15    41.31  BIÒPSIA MEDUL.LA ÒSSIA PER PUNCIÓ
                    PLEROTOMIA AMB COLOCACIÓ DE DRENATGE
                    MITJANÇANT TRÒCAR TORÀCIC AMB ANESTÈSIA
 33  0735  GR   08   34.04  LOCAL I NEUROLEPTOANALGÈSIA
 33  0630  AT   11    54.91  PARACENTESI. PUNCIÓ EVACUADORA
 33  1670  PD   12    03.31  PUNCIÓ LUMBAR

 33  4094   AT   18        QUIMIOTERÀPIA (PER CICLE DE 3 A 4 SETMANES)
ESP.  ACTE  TIPUS  GRUP   CIEP      Oncologia Radioteràpica
                    BRAQUITERÀPIA, CURITERÀPIA ENDOCAVITÀRIA.
 34  1832  AT   28   92.28  TRACTAMENT COMPLET
                       BRAQUITERÀPIA, CURITERÀPIA INTERSTICIAL.
 34  1833  AT   28    92.27    TRACTAMENT COMPLET
 34  4095  AT   07          COBALTOTERÀPIA PER SESSIÓ
                       TELETERÀPIA COMPLEXITAT 1 (QUALSEVOL
                       TRACTAMENT AMB ORTOVOLTATGE O
 34  3248  AT   22    92.22    RADIOTERÀPIA CONVENCIONAL)
                       TELETERÀPIA COMPLEXITAT 2 (QUALSEVOL
                       TRACTAMENT AMB UNA LOCALITZACIÓ AMB UN
                       SÓL CAMP DIRECTE O DOS CAMPS PARAL.LELS I
                       OPOSATS, AMB CÀLCUL DE DOSI SOBRE L'EIX
                       CENTRAL I AMB DOSI TOTAL INFERIOR O IGUAL A
               92.23, 92.24,  40 GY) (DUES LOCALITZACIONS SIMULTÀNEES
 34  3249  AT   24  92.25, 92.26  D'UN
                       TELETERÀPIA COMPLEXITAT 3 (QUALSEVOL
                       TRACTAMENT AMB UNA ÚNICA LOCALITZACIÓ,
                       SIGUI QUI SIGUI EL NOMBRE DE CAMPS AMB
                       REPRESENTACIÓ DE DISTRIBUCIÓ DE DOSI AL
                       MENYS EN UN PLA O AMB CÀLCUL DE DOSI SOBRE
               92.23, 92.24,  DIFERENTS PUNTS DE L'EIX CENTRAL, I AMB DOSI
 34  3250  AT   27  92.25, 92.26  T)
                       TELETERÀPIA COMPLEXITAT 4 (QUALSEVOL
                       TRACTAMENT QUE ACTUI SIMULTÀNEAMENT
                       SOBRE DUES O MÉS LOCALITZACIONS, AMB UNA
                       REPRESENTACIÓ DE DOSIS AL MENYS EN DOS
                       PLANS, INCLÒS SIMULACIÓ VIRTUAL I CÀLCUL 3D)
               92.23 92.24   (TÈCNICA DE MANTLE, I INVERTIDA, I QUALSEVOL
 34  3251  AT   28  92.25 92.26   ALTRE)


               92.23 92.24 TELETERÀPIA EN TRACTAMENTS PEDIÀTRICS (EN
 34  3252   AT   28  92.25 92.26 NENS MENORS DE 15 ANYS)
ESP.  ACTE  TIPUS  GRUP   CIEP              ORL
 35  1858  GR   02    18.09    ABSCÉS

 35  1864  GR   02    21.1    ABSCÉS ENVÀ NASAL. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
 35  1876  GR   03    31.3    ABSCÉS LARINGIS. ESCISIÓ I DRENATGE

 35  1859  GR   01    18.09  ABSCÉS PAVELLÓ AURICULAR. DESBRIDAMENT
                    ABSCÉS PERIAMIGDALÍ O LATEROFARÍNGI.
 35  0922  GR   03    28.0  TRACTAMENT QUIRÚRGIC
                    ABSCÉS RETROAURICULAR SIMPLE. TRACTAMENT
 35  1860  GR   01    18.09  QUIRÚRGIC
 35  1865  GR   03    28.6  ADENOÏDECTOMIA
 35  1851  AT   03    93.94  AEROSOLTERÀPIA. AEROSOLS (SESSIÓ)
 35  1875  GR   04    28.5  AMIGDALA LINGUAL: AMIGDALECTOMIA
                    AMIGDALECTOMIA AMB O SENSE
 35  1872  GR   04   28.2 28.3 ADENOÏDECTOMIA

 35  4099  GR   08          ARACNOÏDITIS DEL CONDUCTE AUDITIU EXTERN
                       ARITENOÏDECTOMIA I FIXACIÓ CORDA VOCAL.
 35  1950  GR   06    31.69    MICROLARINGONCOPIA

                       ATRÈSIA AURIS MAYOR. ESTENOSI CONDUCTE
 35  1907  GR   06    18.6    AUDITIU EXTERN. TRACTAMENT QUIRÚRGIC

 35  1056  GR   09    18.6    ATRÈSIA AURIS MAYOR. TRACTAMENT QUIRÚRGIC

 35  1837  PD   11    95.41    AUDIOMETRIA AUTOMÀTICA. IMPEDANCIOMETRIA

 35  1843  PD   11    95.41    AUDIOMETRIA INFANTIL. QUALSEVOL TÈCNICA
 35  4110  PD   08          AUDIOMETRIA TONAL LIMINAL O VERBAL
           29.12 31.43 BIÒPSIA DE CAVUM O LARINGE (INCLOU
35  1838  PD  17   31.45  LARINGOSCÒPIA)
35  0685  PD  17   40.11    BIÒPSIA GANGLIONAR SIMPLE


           18.12 21.22 BIÒPSIA SIMPLE ORL (NASAL, AURICULAR I
35  3253  PD  13  28.11 29.12 FARINGE)
                 BRONCOSCÒPIA TERAPÈUTICA. EXTRACCIÓ DE
35  1082  AT  17   98.15   COS EXTRANY O TAP MUCÓS
35  3256  GR  08    40.40  BUIDAMENT GANGLIONAR CERVICAL
                 BUIDAMENT PETROMASTOÏDAL AMB
                 COMPLICACIONS CEREBRALS VENOSES O
35  1959  GR  08  20.42 20.49 LABERÍNTIQUES

35  1905  GR  07   20.49    BUIDAMENT PETROMASTOÏDAL. MASTOÏDECTOMIA
35  1852  AT  06   20.08    CATETERISME DE LA TROMPA D'EUSTAQUI

35  1861  GR  01   21.03    CAUTERITZACIÓ DE ENVÀ NASAL O DE CORNET
                  CIRURGIA DE CORNETS. EXTRACCIÓ CUA DE
35  1866  GR  03   21.69    CORNETS. EXTIRPACIÓ DE CORNETS
                  CIRURGIA DEL MUCOCELE FRONTAL/
35  4103  GR  06         ETMOÏDOFRONTAL
                  CIRURGIA ENDOSCÒPICA NASOSINUSAL
35  1893  GR  07         UNILATERAL
           04.07 04.02
            04.3 04.5  CIRURGIA INTRAPETOSA NERVI FACIAL.
35  1587  GR  09   04.79   MICROCIRURGIA
           31.79 31.5  CIRURGIA TRAQUEAL, TUMORS, ESTENOSI,
35  1266  GR  11   31.99   FÍSTULES AMB PLÀSTIES I EMPELTS
35  1918  GR  06   30.22    CORDECTOMIA PER LARINGOFISURA
                  CORDECTOMIA PER VIA ENDOSCÒPICA.
35  1910  GR  06   30.22    MICROCIRURGIA LÀSER

           18.02 20.23
           21.1 22 00 COS EXTRANY (NASAL, AURICULAR, FARINGI O
35  0933  GR  04  22.50 29.0 SINS PARANASALS) EXTRACCIÓ QUIRÚRGICA
                  COS EXTRANY EN LARINGE O CAVUM. EXTRACCIÓ
35  1854  AT  18  31.3 98.14 QUIRÚRGICA O ENDOSCÒPICA

           98.14 98.15
35  0624  AT  19   98.20  COS EXTRANY. EXTRACCIÓ PER VIA ENDOSCÒPICA
35  2292  PD  11   95.46    CRANIOCORPOROGRAFIA
35  1802  GR  05   09.81    DACRIOCISTORRINOSTOMIA
                  DECORTITZACIÓ DE CORDES VOCALS.
35  1931  GR  05   30.09    MICROLARINGOSCÒPIA
                  DESBRIDAMENT PAVELLÓ AUDITIU PER
35  1874  GR  03   18.29    PERICONDRITIS O LIMFOEDEMA
                  DESCOMPRESSIÓ GANGLI GENICULAT PER VIA
35  1932  GR  07   04.42    TRANSTEMPORAL
35  0859  GR  09   40.40    DISSECCIÓ DE COLL
                  DRENATGE ABSCÉS EPÍGLOTIS.
35  1883  GR  03   31.3    MICROLARINGOSCÒPIA
35  4098  GR  03         DRENATGE TIMPÀ-MASTOÏDAL
35  2691  PD  13   88.71    ECOGRAFIA SINUSAL
35  1841  PD  13   89.15    ELECTROGUSTOMETRIA

35  1659  PD  14  95.22 95.24 ELECTRONISTAGMOGRAFIA. ELECTROCULOGRAFIA

           20.96 20.97
35  1954  GR  07   20.98  EMPELT COCLEAR
                 EPIGLOTIDOTOMIA O EPIGLOTIDECTOMIA PER
35  1934  GR  07  31.3 30.21 MICROLARINGOSCÒPIA
35  3254  GR  07   22.64  ESFENOÏDECTOMIA INTRANASAL

35  4105  AT  17       ESOFAGOSCÒPIA PER COS EXTRANY EN ESÒFAG
35  4100  GR  06       ESTENOSI LARÍNGEES
                 ESTENOSI VELPALATINES. TRACTAMENT
35  1896  GR  04   27.31  QUIRÚRGIC

35  1911  GR  06   19.11  ESTEPEDECTOMIA, INCLOSA ESTAPEDOTOMIA
35  2497  GR  07   22.63  ETMOÏDECTOMIA ENDONASAL. UNILATERAL
35  4232  GR  07   22.63  ETMOÏDECTOMIA EXTERNA.
35  1936  GR  07   22.63  ETMOÏDECTOMIA EXTERNA. UNILATERAL
                 EXÈRESI DE COS EXTRANY A FOSA NASAL (VIA
35  4097  GR  03       CRUENTA)
35  4106  AT  21       EXÈRESI DE COS EXTRANY EN EL BRONQUI

35  2499  GR  06  18.29 18.79 EXÈRESI DE FÍSTULA AURIS CONGÈNITA
35  4104  GR  02        EXÈRESI DE PAPILOMA D'ANGINA
35  4112  PD  14        EXPLORACIÓ DE NENS/NENES SORDS
                 EXPLORACIÓ ENDOSCÒPICA NASOSINUSAL.
35  2493  PD  17  21.29 22.19 BIÒPSIA
                 EXPLORACIÓ FIBROSCÒPICA DE CAVUM I LARINGE,
35  1849  PD  15    31.42  SALPINGOSCÒPIA
35  4111  PD  06        EXPLORACIÓ MICROSCÒPICA
                 EXPLORACIÓ NERVI FACIAL COMPLET
                 (LACRIMACIÓ, SALIVACIÓ, ELECTROMIOGRAFIA I
35  1844  PD  11  89.15 93.08 NEUROGRAFIA)
35  4113  PD  13        EXPLORACIÓ VESTIBULAR BÀSICA
35  4114  PD  11        EXPLORACIÓ VESTIBULAR BÀSICA CALÒRICA

                 EXTIRPACIÓ DE QUISTS O FORMACIONS CORDES
35  1913  GR  06   30.09  VOCALS O EPÍGLOTIS. MICROLARINGOSCÒPIA

35  2494  GR  06  26.0 26.91 EXTRACCIÓ DE CÀLCUL DE GLÀNDULA SALIVAR
35  0992  GR  06   29.4  FARINGOPLÀSTIES
                 FARINGOSTOMIA (TANCAMENT EN UN O
35  1908  GR  06   29.53  DIFERENTS TEMPS)
35  2713  GR  06   29.0  FARINGOTOMIA EXTERNA
                 FIBROMA DE CAVUM O NASOFARÍNGI.
35  1041  GR  05   29.39  TRACTAMENT QUIRÚRGIC
                 FÍSTULA I QUIST CONDUCTE TIROGLÒS.
35  0794  GR  07   06.7  TRACTAMENT QUIRÚRGIC

                 FÍSTULES I QUISTS CÈRVIC-FACIALS CONGÈNITS,
35  1898  GR  05  29.2 31.62 LARINGOCELE. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
                 FÍSTULES OROSINUSALS I ORONASALS.
35  0994  GR  07   21.82  TRACTAMENT QUIRÚRGIC
                 FLEGMÓ ABSCÉS SÒL DE LA BOCA. TRACTAMENT
35  1885  GR  03   27.0  QUIRÚRGIC
                 TRENCAMENT SIMPLE D'ÒSSOS PROPIS DEL NAS.
35  0923  GR  06   21.72  TRACTAMENT QUIRÚRGIC
35  0936  GR  03   27.49  FRE DE LLABI SUPERIOR. PLÀSTIA

35  0717  GR  04  25.92 27.41 FRE LINGUAL O LABIAL. FRENECTOMIA

35  0730  GR  04  25.92 27.41 FRENET LINGUAL O LABIAL. PLÀSTIA
35  0998  GR  05   26.30   GLÀNDULA SUBLINGUAL. EXTIRPACIÓ
                 GLÀNDULA SUBLINGUAL. EXTIRPACIÓ AMB
35  4220  GR  08  26.30 40.40 BUIDAMENT GANGLIONAR
35  0999  GR  05   26.30  GLÀNDULA SUBMAXIL·LAR. EXTIRPACIÓ
                 GLÀNDULA SUBMAXIL·LAR. EXTIRPACIÓ AMB
35  4219  GR  08  26.30 40.40 BUIDAMENT
                 GLOMUS (GLOM) TIMPÀNIC O IUGULAR.
35  1916  GR  08    ???  TRACTAMENT QUIRÚRGIC
                 IMPERFORACIONS COANES. TRACTAMENT
35  3255  GR  05    29.4  ENDOSCÒPIC
                 IMPERFORACIONS COANES. TRACTAMENT
35  1886  GR  05    29.4  QUIRÚRGIC
                 LABERINTECTOMIA VIA RETROARTICULAR O
35  1938  GR  07   20.79  TRANSMEATAL
                 LARINGO FARINGECTOMIA RADICAL.
35  1957  GR  11    30.3  RECOSNTRUCCIÓ MITJANTÇANT PENJOLLS
35  2293  PD  11   31.48  LARINGOESTROBOSCÒPIA
                 LARINGUECTOMIA QUALSEVOL TIPUS AMB
35  1952  GR  09    30.4  BUIDAMENT GANGLIONAR CERVICAL
35  1939  GR  09  30.2 30.3 LARINGÜECTOMIA TOTS ELS TIPUS
                 LLIGADURA ARTÈRIA MAXIL·LAR INTERNA, VIA
35  1919  GR  06   38.82  TRANSMAXIL·LAR
35  4108  AT  05        MAGNETOTERÀPIA (PER SESSIÓ)
35  4102  GR  06        MASTOÏDECTOMIA

35  1637  GR  11  01.59 04.99 MICROCIRURGIA ANGLE PONTO-CEREBELÓS
                  MICROCIRURGIA LARINGEA, PAPILOMES, PÒLIPS,
35  1920  GR  05  30.09 30.29 NÒDULS I QUISTS
                  MICROLARINGOSCÒPIA TERAPÈUTICA.
35  1856  GR  05  30.09 31.0 ELECTROCOAGULACIÓNS I INFILTRACIONS
35  1846  GR  05   31.43   MICROLARINGOSCÒPIA. BIÒPSIA
                  MIRINGOPLÀSTIA AMB ABORDATGE
35  1921  GR  06   19.4    RETROARTICULAR

35  1901  GR  05   19.4    MIRINGOPLÀSTIA AMB ABORDATGE TRANSMEATAL

35  4230  GR  03   20.01   MIRINGOTOMIA I COL·LOCACIÓ TUBS DRENATGE
35  4229  GR  02    20.01   MIRINGOTOMIA SIMPLE
            04.07 04.2
            04.3 04.5  NERVI FACIAL. CIRURGIA EXTRAPETOSA.
35  3296  GR  08    04.79   MICROCIRURGIA
35  1922  GR  03   04.03   NERVI VIDIÀ. SECCIÓ TRANSMAXI.LAR
                  NEURECTOMIA DEL VIII PAR CRANIAL (COCLEAR,
35  1941  GR  06   04.01   VESTIBULAR)
35  1887  GR  10   21.30   OCENA. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
                  OSTEOMA DE CONDUCTE AUDITIU EXTERN.
35  1888  GR  04   18.29   TRACTAMENT QUIRÚRGIC
                  OTITIS EXTERNA MALIGNA. TRACTAMENT
35  1895  GR  05   18.31   QUIRÚRGIC

35  2500  GR  05  18.5 18.79 OTOPLÀSTIA UNILATERAL
35  0968  GR  08   18.39   PAVELLÓ AURICULAR. EXTIRPACIÓ SIMPLE

35  1032  GR  10   18.79   PAVELLÓ AURICULAR. RECONSTRUCCIÓ TOTAL
                  PAPILOMA O PÒLIP DEL CONDUCTE AUDITIU.
35  1867  GR  02   18.29   EXTIRPACIÓ

35  0926  GR  02   29.39   PAPILOMA O PÒLIP DE FARINGE. EXTIRPACIÓ

35  1943  GR  06   31.69   PARÀLISI LARÍNGEA. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
35  1869  GR  05   21.31   PÒLIPS NASALS. TRACTAMENT ENDOSCÒPIC
35  1870  GR  02   21.31   PÒLIPS NASALS. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
35  2294  PD  11         POSTUROGRAFIA DINÀMICA
35  1665  PD  13   89.15   POTENCIALS EVOCATS AUDITIUS
35  1848  PD  09       PROVA DEL GLICEROL
                PROVES SUPRALIMINARS (SISI/TO/DECAY-
35  4115  PD  06       FOWLER)
35  2460  PD  19   95.46  PROVES VESTIBULARS COMPUTERITZADES
35  1871  GR  02   22.50  PUNCIÓ ENDOSCÒPICA DE SINS PARANASALS
                QUISTS I TUMORS BENIGNES DEL PAVELLÓ
35  1879  GR  03   18.39  AUDITIU. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
35  2461  AT  07   93.89  REHABILITACIÓ VESTIBULAR PER SESSIÓ
35  0737  GR  06   26.29  RÀNULA
                RECONSTRUCCIÓ PARET POSTERIOR CONDUCTE
35  1925  GR  06   18.6  AUDITIU EXTERN
                RESSECCIÓ SUBMUCOSA ENVÀ. SEPTOPLÀSTIA
35  0974  GR  05   21.5  NASAL
35  0014  PD  15   89.12  RINOMANOMETRIA
35  1007  GR  07   21.84  RINOPLÀSTIA CORRECTORA O FUNCIONAL
35  4109  AT  05       RINOTHERM (PER SESSIÓ)
35  4116  PD  05       SALPINGOSCÒPIA

35  1933  GR  07  20.71 20.79 DESCOMPRESSIÓ O BY-PASS SAC ENDOLIMFÀTIC
35  1251  GR  05        SEPTOPLÀSTIA SECUNDÀRIA
35  1863  GR  01   21.91   SINÈQUIA NASAL. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
                 SINUSITIS MAXIL·LAR O MAXIL·LO-ETMOÏDAL,
           22.50 22.53 FRONTAL I ESFENOÏDAL. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
35  4214  GR  06   22.60  RADICAL

                SINUSITIS MAXIL·LAR O MAXIL·LO-ETMOÏDAL,
                FRONTAL I ESFENOÏDAL. UNILATERAL.
35  0977  GR  05   22.41  TRACTAMENT QUIRÚRGIC RADICAL
35  1857  AT  14   21.02  TAMPONAMENT NASAL POSTERIOR


           19.52, 19.53, TIMPANOPLÀSTIA AMB TRASPLANTAMENT TIMPÀ-
35  1944  GR  07  19.54, 19.55 OSICULAR
35  1946  GR  08   19.5   TIMPANOPLÀSTIA RETROAURICULAR
35  1947  GR  08   19.5   TIMPANOPLÀSTIA TRANSMEATAL
35  2496  PD  06    20.09  TIMPANOTOMIA EXPLORADORA
                 TRACTAMENT AMB LÀSER DE PROCÉS
35  4107  AT  08        INFLAMATÒRI (PER SESSIÓ)
                 TRACTAMENT CONVECIONAL O PER LÀSER DE LES
35  4101  GR  07        ESTENOSI LARINGO-TRAQUEALS
                 TRACTAMENT QUIRÚRGIC DELS SINS AMB
35  1955  GR  04    22.79  OSTEOPLÀSTIES
35  0814  GR  06  31.1 31.2 TRAQUEOTOMIA
35  0738  GR  06    31.72  TRAQUEOTOMIA. TANCAMENT
                 TUMOR D'AMIGDALES I REGIONS ADJACENTS.
35  1903  GR  06  28.92 29.39 EXTIRPACIÓ

           28.92 29.39 TUMOR MALIGNE D'AMIGDALES I REGIONS
35  2501  GR  08   40.40  ADJACENTS. EXTIRPACIÓ I BUIDAMENT
                TUMORS BENIGNES DEL CONDUCTE AUDITIU
35  1880  GR  03   18.29  EXTERN. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
                TUMORS DEL VIII PAR. NEURINOMA DE L'ACÚSTIC.
35  1958  GR  08   04.07  TRACTAMENT QUIRÚRGIC
                TUMORS MALIGNES D'OÏDA EXTERNA.
35  1956  GR  06   18.31  TRACTAMENT QUIRÚRGIC
                TUMORS MALIGNES D'OÏDA MITJA. TRACTAMENT
35  1953  GR  07   20.51  QUIRÚRGIC

           21.30 22.9 TUMORS MALIGNES RINOSINUSALS AMB O SENSE
35  4231  GR  09   40.40  BUIDAMENT
               27.69 27.73
 35  1904  GR   04    29.4  UVUL-PALATO-FARINGOPLÀSTIA
 35  1881  GR   02   27.72  UVULECTOMIA SIMPLE

               93.90 93.91 VENTILOTERÀPIA I AEROSOLS AMB APARELLS DE
 35  0022   AT   04    93.99  PPII, O AEROSOLS ULTRASÓNICS (PER SESSIÓ)
 35  2495   GR   03   20.1  RETIRADA DE TUBS DE DRENATGE
ESP.  ACTE  TIPUS  GRUP   CIEP          Psiquiatria
                    ELECTRO-SHOCK (SOTA ANESTÈSIA GENERAL I EN
 36  1544  AT   14   94.27  CLÍNICA)
ESP.  ACTE  TIPUS  GRUP   CIEP         Rehabilitació
 37  4124  AT   06       ARTROCENTESI
 37  4126  PD   16       ELECTROMIOGRAFIA
 37  4127  PD   13       ERGOMETRIA
                    ESTUDI DINÀMIC MARXA/TEST
 37  4123  PD   16       ISOCINÈTIC/POSTUROGRAFIA
 37  4128  AT   05       INFILTRACIONS
 37  4125  AT   07       LOGOFONIATRIA/TERÀPIA OCUPACIONAL
 37  4120  AT   09       REHABILITACIÓ (SESSIÓ A DOMICILI)

 37  4117  AT   07       REHABILITACIÓ APARELL LOCOMOTOR (CENTRE)
                    REHABILITACIÓ CARDÍACA, RESPIRATÒRIA,
 37  4118  AT   07       INCONTINÈNCIA
                    REHABILITACIÓ GRAN INVALIDESA
 37  4119  AT   08       (POLITRAUMÀUTIC, NEUROLÒGIC, AMPUTAT)
 37  4121  AT   09       TRACTAMENT MANIPULATIU OSTEOPÀTIC
ESP.  ACTE  TIPUS  GRUP   CIEP         Reumatologia
                    BIÒPSIA CUTANEA, SUBCUTÀNEA O MUCOSA
 38  0683  PD   14   86.11  (EXTRACCIÓ DE PEÇA A ESTUDI)
 38  2514  PD   19   26.11  BIÒPSIA DE GLÀNDULA SALIVAR
 38  0689  GR   04   83.21  BIÒPSIA MUSCULAR O TENDINOSA
 38  2295  PD   14   80.3  BIÒPSIA SINOVIAL PER PUNCIÓ
 38  0539  PD   13   38.22  CAPIL·LAROSCÒPIA
 38  4129  PD   16       DENSITOMETRIA ÒSSIA FOTÒNICA
 38  1431  PD   17   88.79  ECOGRAFIA ARTICULAR (INCLOU MALUC)
 38  1434  PD   17   88.79  ECOGRAFIA MUSCULAR O TENDINOSA
 38  4128  AT   05       INFILTRACIONS

 38  3257  AT   17   81.72  INJECCIÓ D'EMPELT BIOLÒGIC INTRAARTICULAR
 38  3258  PD   11   91.59  LÍQUID SINOVIAL. ESTUDI MICROSCÒPIC
                    PUNCIÓ EVACUADORA (ARTROCENTESI, BOSSES
 38  1967  AT   06   81.91  SINOVIALS) BIÒPSIA
                    SINOVIORTESI RADIACTIVA AMB Y-90 (PER
 38  3259  PD   23   81.92  INFILTRACIÓ)

                    TRACTAMENT DE LESIONS DE PARTS TOBES
 38  2012  AT   09   93.59  ARTICULARS I PERIARTICULARS. IMMOVILITZACIÓ

 38  1998  GR   04  80.20 80.29 ARTROSCÒPIA DIAGNÒSTICA. BIÒPSIA


ESP.  ACTE  TIPUS  GRUP   CIEP        Clínica del Dolor
                         *Grups d'Anestèsia
                    ANESTÈSIA GENERAL PRECISA PER A LA PRÀCTICA
 39  0531  *    II       DE QUALSEVOL BLOQUEIG NO ESPECÍFICAT
           ANESTÈSIA PER A L'ESTIMULACIÓ MEDUL.LAR,
           HIPOFISECTOMIA QUÍMICA O EPIDUROLISI I
39  1978  *  III  RADIOFREQÜÈNCIA
           ANESTÈSIA PER A TERAPÈUTIQUES SOBRE EL
39  2186  *  III  GANGLI DE GASSER

39  2526  *  III  BLOQUEIG ARTICULAR DE L'ESPATLLA

39  2525  *  III  BLOQUEIG ARTICULAR DEL GENOLL

39  2530  *  IV  BLOQUEIG DE L'ARTICULACIÓ COXO-FEMORAL

39  2531  *  IV  BLOQUEIG DE LES FACETES LUMBARS
           BLOQUEIG DE NERVIS PERIFÈRICS (AMB
           ANESTÈSICS LOCALS, ESTEROIDE, OPIOÏDES O
39  1972  *  II  NEUROLÍTICS)
           BLOQUEIG DEL GANGLI ESFENO-PALATÍ (MÀXIM 2
           TRACTAMENTS C/U AMB UN MÀXIM DE 7 LESIONS)
39  2527  *  III  MONITORITZACIÓ

39  1987  *  V   BLOQUEIG DEL PLEXE CELÍAC I ESPLÀNCNICS

39  2536  *  V   BLOQUEIG DEL PLEXE HIPOGÀSTRIC

39  1990  *  V   BLOQUEIG EPIDURAL NEUROLÍTIC

39  2515  *  III  BLOQUEIG EPIDURAL DIFERENCIAL

39  1980  *  III  BLOQUEIG NO NEUROLÍTIC ESPLÀNCNIC

39  1981  *  III  BLOQUEIG NO NEUROLÍTIC SIMPÀTIC LUMBAR

39  1975  *  II  BLOQUEIG NO NEUROLÍTIC SUBARACNOÏDAL
           BLOQUEIG REGIONAL IV AMB ISQUEMIA I
39  1979  *  III  ANTIHIPERTENSIUS, MÀXIM DE 7 DIES

           BLOQUEIG SIMPÀTIC CÈRVIC-TORÀCIC (GANGLI
           ESTRELLAT) (MÀXIM 2 TRACTAMENTS, C/U AMB UN
39  1984  *  III  MÀXIM DE 7 SESSIONS) MONITORITZACIÓ

39  1989  *  V   BLOQUEIG SUBARACNOÏDAL NEUROLÍTIC
           BLOQUEIGS NO NEUROLÍTICS BRANQUES
39  1976  *  II  PRINCIPALS NERVIOSES CRANIALS

39  1982  *  III  BLOQUEIGS NO NEUROLÍTICS EPIDURALS
           BOMBA D'INFUSIÓ INTERNA DE FLUX FIX O
           PROGRAMABLE: CONTROL, TELEMETRIA,
39  2532  *  IV  FARCIMENT I PROGRAMACIÓ

39  1986  *  V   CATÈTER ESPINAL DE LLARGA DURADA

39  1991  *  VI  COL·LOCACIÓ DE BOMBA D'INFUSIÓ IMPLANTABLE
           COL·LOCACIÓ DE CATÈTER AXIL.LAR O EN PLEXE
39  0536  *  III  BRAQUIAL
           COL·LOCACIÓ DE CATÈTER EPIDURAL, LUMBAR,
39  0535  *  IV  CERVICAL I TORÀCIC
           COL·LOCACIÓ DE CATÈTER INTRATECAL
39  2533  *  IV  CONECTAT A BOMBA D'INFUSIÓ EXTERNA
           CONTROL DOLOR POSTOPERATÒRI MITJANTÇANT
           CATÈTERS PERIDURALS O AXIL.LARS. EMPELT
           FORA DE L'ACTE ANESTÈSIC. TRACTAMENT
39  0533  *  III  COMPLET FINS MÀXIM 7 DIES

           CONTROL DOLOR POSTOPERATÒRI MITJANTÇANT
           CATÈTERS PERIDURALS O DEL PLEXE BRAQUIAL.
39  0534  *  II  TRACTAMENT COMPLET FINS MÀXIM 7 DIES
           CONTROL SEGELLAT DE RESERVORI VENÓS
39  2522  *  II  ESPINAL

39  2537  *  VI  CORDOTOMIA CERVICAL PERCUTÀNEA

39  2534  *  IV  CRIOANALGESIA
           ELÈCTRODE EPIDURAL PER A ESTIMULACIÓ
39  1985  *  V   MEDUL.LAR
           EPIDUROLISI PER ADHERÈNCIES
39  2538  *  VI  POSTQUIRÚRGIQUES

39  2516  *  IV  EPIDUROSCÒPIA. EPIDUROGRAFIA
           ESTIMULACIÓ MEDUL.LAR: CONTROL,
39  2528  *  III  TELEMETRIA, PROGRAMACIÓ
           FRED LOCAL. MESOTERAPIA I ESTIRAMENT (MÀXIM
           2 TRACTAMENTS C/U AMB UN MÀXIM DE 7
39  2523  *  II  SESSIONS) MONITORITZACIÓ
           GENERADOR O RECEPTOR DEFINITIU PER A
39  1992  *  V   ESTIMULACIÓ MEDUL.LAR

39  1995  *  VI  HIPOFISECTOMIA QUÍMICA PERCUTÀNEA
           INFILTRACIÓ DE PUNTS "GALLET" I MÚSCUL-
39  2521  *  I   TENDINÓS

           IONTOFORESI (MÀXIM 2 TRACTAMENTS, C/U AMB
39  2524  *  II  UN MÀXIM DE 7 SESSIONS) MONITORITZACIÓ
           PCA ANALGESIA CONTROLADA PER EL PACIENT A
39  1983  *  III  TRAVÉS DE BOMBES D'INFUSIÓ

39  2529  *  III  PEGAT HEMÀTIC EPIDURAL

           RADIOFREQÜÈNCIA D'ARTICULACIONS
39  2539  *  VI  VERTEBRALS POSTERIORS I NERVIS PERIFÈRICS
           RADIOFREQÜÈNCIA DE CADENA SIMPÀTICA-
39  2540  *  VI  CERVICAL, TORÀCICA, LUMBAR I SACRA

39  2541  *  VI  RADIOFREQÜÈNCIA DEL DISC INVERTEBRAL
           RADIOFREQÜÈNCIA I TERAPEUTIQUES SOBRE EL
39  1997  *  VI  GANGLI DE GASSER

39  1993  *  V   RESERVORI EPIDURAL O INTRATECAL

39  1996  *  VI  RESERVORI INTRATECAL CERVICAL

39  2535  *  IV  RESERVORI VENÓS

39  1994  *  V   RITZOTOMIA QUÍMICA POSTERIOR
           SESSIÓ DE CONTROL PER A CATÈTERS
39  1970  *  I   PERICULARS
           SESSIÓ DE CONTROL PER A CATÈTERS PLEXE
   1971  *  I   BRAQUIALS
 39  1988  *    V        SIMPATECTOMIA QUÍMICA LUMBAR

 39  2517  *    IV       TERMOGRAFIA INFRARROJA COMPUTERITZADA

 39  2518  *    II       TEST DE FENTOLAMINA INTRAVENOSA

 39  2519  *    II       TEST DE TIOPENTAL INTRAVENÓS
                    TEST I TRACTAMENT INTRAVENÓS (MÀXIM 2
                    TRACTAMENTS, C/U AMB UN MÀXIM DE 7
 39  1977  *    II       SESSIONS) MONITORITZACIÓ

                    VALORACIÓ AMB INFORME DEL DOLOR PSICÒGEN
 39  2520  *    II       (MMPI, DEPRESSIÓ, ANSIETAT I DOLOR)


ESP.  ACTE  TIPUS  GRUP   CIEP   Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica
 40  4143  AT   09       GUIX PETIT (EL MATERIAL ESTÀ INCLÒS)

 40  0700  GR   03  86.01 86.28 ABSCÉS. DESBRIDAMENT. DRENATGE
 40  2170  GR   08   81.40   ACETALBULOPLÀSTIA
 40  2054  GR   08   81.83   ACROMIOPLÀSTIA PER ARTROSCÒPIA
                     ACURÇAMENT DE MEMBRES. TRACTAMENT
 40  2053  GR   09    78.20   QUIRÚRGIC
                     AGENESIA PERONÉ, DIFERENTS TÈCNIQUES
 40  2171  GR   07    78.47   QUIRÚRGIQUES
                     AGENESIA RADI O TÍBIA, DIFERENTS TÈCNIQUES
 40  2204  GR   10  48.43, 78.47 QUIRÚRGIQUES
 40  2055  GR   10    78.49   AGENESIA SACRE. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
 40  4151  GR   06         ALINEACIÓ METATARSIANA
                     ALLARGAMENT MEMBRES. TRACTAMENT
 40  2205  GR   09    78.30   QUIRÚRGIC
 40  3260  GR   05         ALLARGAMENTS TENDINOSOS
 40  2094  GR   05    80.46   ALLIBERAMENT ALETES ROTULIANES
                     ALLIBERAMENTS ALETES ROTULIANES.
 40  2154  GR   06    80.46   TRACTAMENT PER ARTROSCÒPIA

 40  2095  GR   05  04.49 80.29 ALLIBERAMENTS NERVIOSES PER ARTROSCÒPIA

                    AMPUTACIÓ D'EXTREMITAT A QUALSEVOL NIVELL
 40  0564  GR   05  84.00 84.10 (EXCEPTE DITS I GRANS DESARTICULACIONS)

               84.01 84.02
 40  0555  GR   03    84.11  AMPUTACIÓ EXCLUSIVA D'UN O MÉS DITS
                    APONEURECTOMIA. FASCIECTOMIA D'UNA O MÉS
 40  0558  GR   04   83.44  EXTREMITATS

 40  2132  GR   06  81.25 81.26 ARTRODESI DE CANELL
 40  1604  GR   09   81.02   ARTRODESI  CERVICAL ANTERIOR
 40  1585  GR   09   81.03   ARTRODESI  CERVICAL POSTERIOR
 40  2131  GR   06    81.24  ARTRODESI  DE COLZE
                     ARTRODESI  DITS, UN O MÉS EN EL MATEIX
 40  2024  GR   03  81.16 81.28 MEMBRE
 40  2173  GR   09    81.23  ARTRODESI  D'ESPATLLA
 40  2133  GR   09    81.22  ARTRODESI  DE GENOLL
 40  2206  GR   09    81.21  ARTRODESI  DE MALUC
 40  1586  GR   09    81.01  ARTRODESI  OCCIPIT-ATLOIDE-AXOÏDAL
 40  2134  GR   06    81.08  ARTRODESI  SACRO-ILÍACA
 40  2057  GR   06    81.13  ARTRODESI  SUBASTRAGALINA
 40  2058  GR   06    81.11  ARTRODESI  TÍBIO-PERONEO ASTRAGALINA
                ARTROLISI GRANS ARTICULACIONS. TRACTAMENT
40  2174  GR  09   93.26  QUIRÚRGIC O PER ARTROSCÒPIA

40  2059  GR  05  81.75 81.79 ARTROPLÀSTIA BASE PRIMER METARCARPIÀ
                ARTROPLÀSTIA CANELL. DIFERENTS TÈCNIQUES
40  2177  GR  09   81.79  AMB O SENSE PRÒTESI
                ARTROPLÀSTIA COLZE. DIFERENTS TÈCNIQUES
40  2175  GR  09   81.84  (INTERPOSICIÓ DE PRÒTESI)
40  2208  GR  09   81.80  ARTROPLÀSTIA ESPATLLA AMB PRÒTESI
40  2176  GR  09   81.83  ARTROPLÀSTIA ESPATLLA SENSE PRÒTESI

40  2209  GR  09   81.54  ARTROPLÀSTIA GENOLL AMB PRÒTESI TOTAL
40  2207  GR  09   81.51  ARTROPLÀSTIA MALUC AMB PRÒTESI TOTAL
                ARTROPLÀSTIES METACARPOFALÀNGIQUES I
40  2060  GR  05   81.71  INTERFALÀNGIQUES AMB O SENSE PRÒTESI


           81.47 81.49
           81.52 81.81
40  2178  GR  07   81.85  ARTROPLÀSTIES PARCIALS GRANS ARTICULACIONS

40  1998  GR  04  80.20 80.29 ARTROSCÒPIA DIAGNÒSTICA. BIÒPSIA

           80.11 80.12 ARTROTOMIA EXPLORADORA O EXTRACCIÓ COS
40  2061  GR  05   80.13  EXTRANY (ESPATLLA, COLZE, CANELL, TORMELL)
                ARTROTOMIA EXPLORADORA O EXTRACCIÓ COS
40  2062  GR  05  80.15 80.16 EXTANY (GENOLL O MALUC)

                ARTROTOMIA. CURETATGE. MOLDEJAT. RASURAT
40  2135  GR  05  80.15 80.16 (GENOLL O MALUC) QUALSEVOL TÈCNICA

           80.11 80.12 ARTROTOMIA. CURETATGE. MOLDEJAT. RASURAT
40  2063  GR  05   80.13  (ESPATLLA, COLZE, CANELL) QUALSEVOL TÈCNICA
40  2064  GR  06   77.98  ASTRAGALECTOMIA
                AVULSIÓ UNGUEAL: UNGLA INCARNATA
40  0714  GR  02   86.23  ONICOGRIFOSI. TRACTAMENT QUIRÚRGIC


           82.12 82.19 BANDES CONGÈNITES DE CONSTRICCIÓ.
40  2025  GR  03  83.09 83.19 TRACTAMENT QUIRÚRGIC
40  1540  GR  04   04.12   BIÒPSIA DE NERVIS PERIFÈRICS
40  3197  GR  04   04.11   BIÒPSIA DE NERVIS PERIFÈRICS PERCUTÀNEA
40  0689  GR  04   83.21  BIÒPSIA MUSCULAR O TENDINOSA
40  1999  GR  07   77.40  BIÒPSIA ÒSSIA AMB ABORDATGE QUIRÚRGIC
40  1070  GR  03   77.40  BIÒPSIA ÒSSIA PERCUTÀNEA
                 CAPSULOTOMIA DITS, UN O MÉS D'UN EN EL
40  2013  GR  03  80.94 80.98 MATEIX MEMBRE
40  2065  GR  07   80.45  CAPSULOTOMIA DE MALUC
                 CIRURGIA DE TRENCAMENT-LUXACIÓ DE
40  4133  GR  06        L'ASTRÀGAL
                 CIRURGIA DE TRENCAMENT-LUXACIÓ DE LA BASE
40  4134  GR  05        DEL 1er METACARPIÀ
                 CIRURGIA DE LA LUXACIÓ CEVICAL SENSE
40  4136  GR  08        REPERCUSIONS NEUROLÒGIQUES
40  4137  GR  07        CIRURGIA DE LA LUXACIÓ COXOFEMORAL
40  4140  GR  05        CIRURGIA DE LA SÍNDROME DEL SÍ DEL TARS
40  4132  GR  08        CIRURGIA DE L'ARTROLISI
40  4131  GR  03        CIRURGIA DE L'ATROGRIFOSI
40  4150  GR  04        CIRURGIA DEL DIT DE MOLLA
40  4149  GR  03        CIRURGIA DEL DIT DE MARTELL
40  4152  GR  06       CIRURGIA DEL PEU PLA           78.10 78.19
           78.50 78.59
           93.41 93.46 COL·LOCACIÓ PERCUTÀNEA DE CLAU I AGULLES
40  2000  AT  14   (tracc)  PER TRACCIONS CONTINUES
40  2210  GR  09   81.00  CORRECCIÓ QUIRÚRGICA ESCOLIOSI O CIFOSI
                COS EXTRANY ARTICULAR. EXTRACCIÓ PER
40  2066  GR  06   81.10  ARTROSCÒPIA
                COS LLIURE ARTICULAR. EXTRACCIÓ PER
40  2067  GR  06   80.10  ARTROSCÒPIA
                COSSOS EXTRANYS PROFUNDS. EXTRACCIÓ
40  0745  GR  04   86.05  QUIRÚRGICA
                COSSOS EXTRANYS SUPERFICIALS CARA I COLL.
40  0716  AT  19   86.05  EXTRACCIÓ
                COSSOS EXTRANYS SUPERFICIALS O SUBCUTÀNIS.
40  0705  GR  03   86.05  EXTRACCIÓ
                CREMADES I CONGELACIONS GRANS (+DEL 10%)
40  1227  GR  07   86.28  CURA I NETEJA EN HOSPITALITZACIÓ
                CREMADES I CONGELACIONS GRANS (+DEL 10%)
40  1230  GR  08   86.22  DESBRIDAMENT QUIRÚRGIC
                CREMADES I CONGELACIONS MITJANES (+DEL 5%-
40  1210  GR  04   86.28  DEL 10%) CURA I NETEJA

                CREMADES I CONGELACIONS MITJANES (+DEL 5%-
40  3043  GR  05   86.22  DEL 10%) DESBRIDAMENT QUIRÚRGIC
                CREMADES I CONGELACIONS PETITES (FINS 5%)
40  0713  GR  02   86.28  CURA I NETEJA
                CREMADES I CONGELACIONS PETITES (FINS 5%)
40  1212  GR  04   86.22  DESBRIDAMENT QUIRÚRGIC


           86.22 86.60 CREMADES I CONGELACIONS PETITES (FINS 5%)
40  1211  GR  06  86.70 86.89 DESBRIDAMENT QUIRÚRGIC AMB EMPELT
40  2211  GR  10   84.18  DESARTICULACIÓ DE MALUC
                DESARTICULACIÓ D'ESPATLLA. DESARTICULACIÓ
40  2222  GR  10   84.08  INTERESCAPULOTORÀCICA
40  4130  GR  01       DESBRIDAMENT D'ABSCÉS
                DISJUNCIÓ CONDRO-COSTAL O CONDRO-
40  2068  GR  05   81.96  ESTERNAL. TRACTAMENT QUIRÚRGIC


           77.56 76.57 DIT EN MOLLA, MARTELL, URPE, COLL CIGNE.
40  2014  GR  05  76.58 82.84 TRACTAMENT QUIRÚRGIC
                ESPONDILOARTRITI ANQUILOPOIÈTICA.
40  2223  GR  11       CORRECCIÓ QUIRÚRGICA COLUMNA
40  4142  AT  12       ENGUIXAT MIG (EL MATERIAL ESTÀ INCLÒS)
                EMBENAT AMB FÈRULA (EL MATERIAL ESTÀ
40  4145  AT  08       INCLÒS)
                EMBENAT COMPRESSIU (EL MATERIAL ESTÀ
40  4144  AT  08       INCLÒS)
                EMBENATS ESPECIALS (VELPEAU, GILL-KRIST DE
40  4153  AT  09       VUIT I EN CORBATA DE SCHANZ)
40  3036  GR  08   04.5  EMPELT NERVIÓS DE LA MÀ
40  3037  GR  06   78.04  EMPELT ÒSSI DE LA MÀ
            82.79
40  3038  GR  06   83.81  EMPELT TENDINÓS DE LA MÀ
            86.61  EMPELT EN ILLA (TÈCNICA COMPLETA)
40  2191  GR  07   86.63  NEUROTITZACIONS
                  EPICONDILITIS, EPITROCLEITIS I ESTILOIDITIS.
40  2027  GR  04  78.42 78.43 TRACTAMENT QUIRÚRGIC
                  EPIFIOSIODESIS FEMORAL. TRACTAMENT
40  2181  GR  07   78.45    QUIRÚRGIC

40  2070  GR  07   78.45    EPIFIOSIODESIS MALUC. TRACTAMENT QUIRÚRGIC

40  2069  GR  06  78.20 78.29 EPIFISIODESIS

                  ESPATLLA, COLZE, GENOLL, ETC. MOVILITZACIÓ
40  2018  AT  17   93.67    ORTOPÈDICA SOTA ANESTÈSIA
                  ESPERÓ CALCANI I NEUROMA DE MORTON.
40  2028  GR  05  04.07 77.69  EXTIRPACIÓ
                  ESQUINÇAMENTS DE LLIGAMENTS TORMELL O
40  2026  GR  06   81.94    TARSIÀ. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
40  4139  GR  08         EXÈRESI DE PRÒTESI
40  2015  GR  07   77.69    EXOSTOSI. EXTIRPACIÓ
                  EXTRACCIÓ DE CLAUS O MATERIAL OSTEOSÍNTESI
40  2029  GR  07  78.60 78.69  (GRANS INTERVENCIONS)
                  EXTRACCIÓ DE CLAUS O MATERIAL OSTEOSÍNTESI
40  2004  GR  03  78.60 78.69  (PETITES INTERVENCIONS)
40  2182  GR  07   81.79    FALANGITZACIÓ METACARPIÀ
                  FERIDES DE GRAN QUANTIA, ESQUINÇAMENTS
40  0731  GR  04   83.65    MUSCULARS. SUTURA
40  0718  GR  02   86.59    FERIDES DE MENOR QUANTIA. SUTURA
40  2017  GR  03   81.96    FERIDES PENETRANTS EN ARTICULACIONS
                  FIBROSIS MUSCULARS (GLUTI, QUADRÍCEPS)
40  2030  GR  06  83.19 83.32  TRACTAMENT QUIRÚRGIC

40  2224  GR  11  81.02 81.06 FUSIONS VERTEBRALS AMPLIES PER VIA ANTERIOR
                  FLEGMÓ BEINES TENDINOSES. TRACTAMENT
40  0729  GR  03   83.09    QUIRÚRGIC
                  FLEGMÓ DIFÚS EXTREMITATS. TRACTAMENT
40  0727  GR  03   86.22    QUIRÚRGIC

40  0728  GR  03  82.09 82.39 FLEGMÓ MÁ. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
                  FLEXORS MALUC I GENOLL. DIFERENTS TÈCNIQUES
40  2072  GR  05   83.13    QUIRÚRGIQUES
40  4147  PD  06         FOTO-PODOGRAMA
                  TRENCAMENT ACETÀBUL. TRACTAMENT
40  2183  GR  10   79.39    QUIRÚRGIC
                  TRENCAMENT ALA ILÍACA. TRACTAMENT
40  2073  GR  08   79.39    QUIRÚRGIC
                  TRENCAMENT ANELL PELVIÀ DESPLAÇAT.
40  2184  GR  08   79.39    TRACTAMENT QUIRÚRGIC ABORDATGE ÚNIC
                  TRENCAMENT ANELL PELVIÀ. TRACTAMENT
40  2212  GR  10   79.39    QUIRÚRGIC AMB DOBLE ABORDATGE
                  TRENCAMENT ARCS VERTEBRALS TRACTAMENT
40  2714  GR  07   79.39    QUIRÚRGIC
                  TRENCAMENT ARRENCAMENT BASE CINQUÉ
40  2031  GR  03   79.38    METATARSIÀ. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
                  TRENCAMENT ASTRÀGAL AMB DESPLAÇAMENT.
40  2074  GR  06   79.38    TRACTAMENT QUIRÚRGIC
                  TRENCAMENT CALCANI. TRACTAMENT QUIRÚRGIC.
40  2078  GR  06   79.38    OSTEOSÍNTESI
                  TRENCAMENT CAP DE PERONÉ. TRACTAMENT
40  2075  GR  07   79.37    QUIRÚRGIC
                  TRENCAMENT CAP RADIAL AMB DESPLAÇAMENT.
40  2076  GR  05   79.33    OSTEOSÍNTESI O PRÒTESI
               TRENCAMENT CAP RADIAL AMB DESPLAÇAMENT.
40  2032  GR  04  79.33  TRACTAMENT QUIRÚRGIC. RESSECCIÓ
               TRENCAMENT CAVITAT GLENOÏDAL. TRACTAMENT
40  2715  GR  07  79.31  QUIRÚRGIC
               TRENCAMENT CLAVÍCULA. TRACTAMENT
40  2033  GR  05  79.31  QUIRÚRGIC
               TRENCAMENT COLL FÈMUR. DIFERENTS TIPUS.
40  2141  GR  07  79.35  TRACTAMENT QUIRÚRGIC
               TRENCAMENT COLL HÚMER AMB LUXACIÓ CAP
40  2142  GR  07  79.32  HUMERAL. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
               TRENCAMENT COLL HÚMER. TRACTAMENT
40  2079  GR  05  79.32  QUIRÚRGIC
               TRENCAMENT COMMINUTA EXTREM INFERIOR
               TÍBIA AMB/SENSE LUXACIÓ. TRACTAMENT
40  2185  GR  07  79.37  QUIRÚRGIC
               TRENCAMENT COMMINUTA FÈMUR, CONSOLIDACIÓ
               VICIOSA O PSEUDOARTRITIS. TRACTAMENT
40  2213  GR  08  79.35  QUIRÚRGIC
               TRENCAMENT COMMINUTA ÒSSOS LLARGS
40  2140  GR  07  79.33  D'AVANTBRAÇ. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
               TRENCAMENT COMMINUTA TÍBIA I PERONÉ,
40  2187  GR  08  79.37  PSEUDOARTROSI. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
               TRENCAMENT CÒNDIL FEMORAL AÏLLAT.
40  2139  GR  07  79.35  TRACTAMENT QUIRÚRGIC
               TRENCAMENT DIÀFISI TÍBIA O PERONÉ.
40  2145  GR  07  79.37  TRACTAMENT QUIRÚRGIC
               TRENCAMENT DIÀFISIS CÚBIT O RADI AMB
40  2080  GR  05  79.33  DESPLAÇAMENT. TRACTAMENT QUIRÚRGIC

               TRENCAMENT DIÀFISIS CÚBIT O RADI O ELS DOS.
40  2188  GR  06  79.33  PSEUDOARTROSI. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
               TRENCAMENT DIÀFISIS FÈMUR AMB
40  2143  GR  07  79.35  DESPLAÇAMENT. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
               TRENCAMENT DIÀFISIS HÚMER AMB
40  2144  GR  07  79.32  DESPLAÇAMENT. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
               TRENCAMENT EPICÒNDIL O EPITROCLEA.
40  2081  GR  05  79.32  TRACTAMENT QUIRÚRGIC
               TRENCAMENT ESCÀPULA. TRACTAMENT
40  2034  GR  06  79.31  QUIRÚRGIC
               TRENCAMENT ESPINA TIBIA. TRACTAMENT
40  2082  GR  04  79.37  QUIRÚRGIC
               TRENCAMENT ESTERNÓ QUE EXIGEIXI REDUCCIÓ
40  2083  GR  05  79.31  INSTRUMENTAL
               TRENCAMENT EXTREMITAT INFERIOR RADI
               DESPLAÇADA (COLLES, SMITH) TRACTAMENT
40  2084  GR  05  79.33  QUIRÚRGIC
               TRENCAMENT FALANGE AMB DESPLAÇAMENT.
40  2035  GR  03  79.39  TRACTAMENT QUIRÚRGIC
               TRENCAMENT FÉMUR PER-SUB I TROCANTEREA.
40  2146  GR  07  79.35  TRACTAMENT QUIRÚRGIC
               TRENCAMENT LUXACIÓ ASTRÀGAL. TRACTAMENT
40  2085  GR  06  79.38  QUIRÚRGIC

               TRENCAMENT LUXACIÓ BASE PRIMER METACARPIÀ
40  2086  GR  04  79.34  (BENNET) TRACTAMENT QUIRÚRGIC
               TRENCAMENT LUXACIÓ COSSOS VERTEBRALS
40  2189  GR  08  79.39  (EXCEPTE COLUMNA CERVICAL)
               TRENCAMENT LUXACIÓ DE MONTEGGIA.
40  2147  GR  07  79.33  TRACTAMENT QUIRÚRGIC
               TRENCAMENT METACARPIANS. TRACTAMENT
40  2037  GR  04  79.34  QUIRÚRGIC C/U
                 TRENCAMENT METATARSIANS. TRACTAMENT
40  2038  GR  04   79.38   QUIRÚRGIC C/U
                 TRENCAMENT OLECRANON O APÒFISI CORONOIDE.
40  2088  GR  05   79.33  TRACTAMENT QUIRÚRGIC
                 TRENCAMENT ÒSSOS CARP I TARS. TRACTAMENT
40  2036  GR  05  79.34 79.38 QUIRÚRGIC
                 TRENCAMENT PSEUDOARTROSI ESCAFORIDE O
40  2087  GR  05   79.34  SEMILUNAR. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
                 TRENCAMENT VORA COTILOÏDAL. TRACTAMENT
40  2148  GR  08   79.39  QUIRÚRGIC

40  2090  GR  05   79.36   TRENCAMENT RÒTULA TRACTAMENT QUIRÚRGIC
                 TRENCAMENT SESAMOIDES D'UN DIT DEL PEU.
40  2016  GR  03   79.38  TRACTAMENT QUIRÚRGIC
                 TRENCAMENT SIMPLE D'ÒSSOS PROPIS DEL NAS.
40  0923  GR  06   21.72  TRACTAMENT QUIRÚRGIC
                 TRENCAMENT SUPRA O INTERCONDILEA.
40  2149  GR  07   79.35  TRACTAMENT QUIRÚRGIC
                 TRENCAMENT SUPRACONDILEA HÚMER AMB
40  2150  GR  07   79.32  DESPLAÇAMENT. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
                 TRENCAMENT TROCANTER MAJOR O MENOR O
                 REIMPLANTACIÓ BAIXA DE TROCANTER.
40  2151  GR  07   79.35  TRACTAMENT QUIRÚRGIC
                 TRENCAMENT TUBEROSITAT O EPÍFISI SUPERIOR
40  2091  GR  05   79.32  HÚMER. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
                 TRENCAMENT TUBEROSITATS TÍBIA. TRACTAMENT
40  2190  GR  08   79.37  QUIRÚRGIC AMB EMPELT
                 TRENCAMENTS ASSOCIADES CÚBIT I RADI.
40  2152  GR  07   79.33  TRACTAMENT QUIRÚRGIC
                 TRENCAMENTS I LUXACIONS COLUMNA CERVICAL.
40  1608  GR  09  03.53 79.39 TRACTAMENT QUIRÚRGIC
                 TRENCAMENTS MALEOLARS AMB LUXACIÓ DE PEU.
40  2153  GR  06   79.38  TRACTAMENT QUIRÚRGIC
                 TRENCAMENTS MALEOLARS TRACTAMENT
40  2092  GR  06   79.38  QUIRÚRGIC
                 TRENCAMENT PLATETS O TUBEROSITATS TÍBIA.
40  2089  GR  07   79.37  TRACTAMENT QUIRÚRGIC

40  1598  GR  08  81.05 81.03 FUSIONS VERTEBRALS PER VIA POSTERIOR


           77.59 77.51 GALINDÓ DE SASTRE, CINQUÉ SUPERADDUCTUS.
40  2019  GR  05  77.52 77.53 TRACTAMENT QUIRÚRGIC
40  2093  GR  05   04.05  GANGLI ESTRELLAT. EXTIRPACIÓ
                GUIXOS FUNCIONALS EN EL MEMBRE INFERIOR O
                SUPERIOR (EL MATERIAL D'ORTOPÈDIA ESTÀ
40  4146  AT  14       EXCLÒS)
                HALUUX VALGUS, VARUS, RIGIDUS, ETC...
40  2039  GR  04   77.51  TRACTAMENT QUIRÚRGIC UNILATERAL
40  0708  GR  02   86.01  HEMATOMES SUBUNGUEALS. DRENATGE
40  2225  GR  09   84.19  HEMIPELVECTOMIA
                HÈRNIA DE DISC (EXCEPTE CERVICAL)
40  1582  GR  08   80.51  TRACTAMENT QUIRÚRGIC. MICROCIRURGIA
40  1600  GR  08   80.51  HÈRNIA DISCAL CERVICAL. DISCECTOMIA
                HÈRNIA DISCAL QUIMIONUCLEOLISIS.
40  1574  GR  07   80.52  NUCLEOLISI. ASPIRACIÓ
                HÈRNIA MUSCULAR PER TRENCAMENT DE FASCIES.
40  0733  GR  04   83.65  TRACTAMENT QUIRÚRGIC


           83.03 82.21 HIGROMES, BURSITIS. GLANGLIONS I QUISTS
40  0734  GR  03  82.31 83.31 SINOVIALS. EXTIRPACIÓ
                 IMMOVILITZACIÓ DE TRENCAMENTS I/O
           93.51 93.53 LUXACIONS DE CINTURA ESCAPULAR, BRAÇ I
40  2507  AT  18  93.56 93.59 COLZE


           93.51, 93.53, IMMOVILITZACIÓ DE TRENCAMENTS I/O
40  2001  AT  18  93.56, 93.59 LUXACIONS DE TORAX, RAQUIS I PELVIS


           93.51 93.53 IMMOVILITZACION DE TRENCAMENTS I/O
40  2002  AT  18  93.56 93.59 LUXACIONS DE MALUC, FÉMUR I GENOLL


           93.51 93.53 IMMOVILITZACIONS DE TRENCAMENTS I/O
40  2003  AT  14  93.56 93.59 LUXACIONS D'AVANTBRAÇ, CANELL I MÀ


           93.51 93.53 IMMOVILITZACIONS DE TRENCAMENTS I/O
40  2508  AT  18  93.56 93.59 LUXACIONS DE CAMA, TORMELL I PEU
40  4128  AT  05       INFILTRACIONS

40  1602  GR  07  03.09, 80.51 LAMINECTOMIA CERVICAL

40  1583  GR  07  03.09, 80.51 LAMINECTOMIA DORSALS O LUMBARS


           81.96 81.99 LESIONS ARTICULARS O PERIARTICULARS SENSE
40  2040  GR  07  83.99 84.99 TRENCAMENT. TRACTAMIENTO QUIRÚRGIC

           81.42 81.43 LESIONS COMPLEXES AMB LLIGAMENTS I MENISCS.
40  2214  GR  08   81.47  TRACTAMENT PER ARTROSCÒPIA

           81.42 81.43 LESIONS COMPLEXES DE LLIGAMENTS I MENISCS.
40  2192  GR  08   81.47  TRACTAMENT QUIRÚRGIC
                 LUXACIÓ ACROMIO-CLAVICULAR. TRACTAMENT
40  2096  GR  05   79.81  QUIRÚRGIC

40  2097  GR  05   79.87  LUXACIÓ ASTRÀGAL. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
40  2101  GR  05   79.83  LUXACIÓ CANELL. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
                 LUXACIÓ COLZE RECIDIVANT. TRACTAMENT
40  2193  GR  05   79.82  QUIRÚRGIC. DIVERSES TÈCNIQUES
40  2098  GR  05   79.82  LUXACIÓ COLZE. TRACTAMENT QUIRÚRGIC

                 LUXACIÓ CONGÈNITA CAP DE RADI. TRACTAMENT
40  2194  GR  07   79.82  QUIRÚRGIC. DIVERSES TÈCNIQUES

                 LUXACIÓ CONGÈNITA DE GENOLL. TRACTAMENT
40  2195  GR  08   79.86   QUIRÚRGIC. DIVERSES TÈCNIQUES
                 LUXACIÓ CONGÈNITA DE MALUC. TRACTAMENT
40  2215  GR  08   79.85  QUIRÚRGIC
                 LUXACIÓ COXIS, COXIGODINIA. TRACTAMENT
40  2155  GR  06   79.89  QUIRÚRGIC. ESCISIÓ
                 LUXACIÓ COXOFEMORAL AMB TRENCAMENT
40  2196  GR  10  79.85 79.39 ARTICULAR. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
                 LUXACIÓ COXOFEMORAL AMB TRENCAMENT COLL
40  2216  GR  10  79.85 79.35 FÈMUR O DIÀFISIS
                 LUXACIÓ COXOFEMORAL INVERTEBRADA.
40  2197  GR  11   79.85  TRACTAMENT QUIRÚRGIC
                 LUXACIÓ DE GENOLL TRACTAMENT PER
40  2198  GR  07   79.86  ARTROSCÒPIA

40  2156  GR  07   79.86  LUXACIÓ DE GENOLL. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
                  LUXACIÓ DE PERONEOS. DIFERENTS TÈCNIQUES
40  2041  GR  04   79.87   QUIRÚRGIQUES
                  LUXACIÓ DE RÓTULA TRACTAMENT PER
40  2157  GR  08   79.86   ARTROSCÒPIA
                  LUXACIÓ ESTERNO-CLAVICULAR. TRACTAMENT
40  2099  GR  05   79.89   QUIRÚRGIC

             79.81   LUXACIÓ GLENO-HUMERAL RECIDIVANT.
40  2199  GR  08   81.82   TRACTAMENT QUIRÚRGIC. DIFERENTS TÈCNIQUES
                  LUXACIÓ MAXIL·LAR INFERIOR. REDUCCIÓ
40  0925  GR  05   76.93   INCRUENTA
                  LUXACIÓ MEDIOTARSIANA I TARS-METATARSIANA.
40  2100  GR  05   79.88   TRACTAMENT QUIRÚRGIC
                  LUXACIÓ RECIDIVANT RÓTULA. TRACTAMENT
40  2102  GR  07   79.86   QUIRÚRGIC

40  2158  GR  07   79.89   LUXACIÓ SACRO-ILÍACA. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
                  LUXACIÓ SUBASTRAGALINA. TRACTAMENT
40  2103  GR  05   79.88   QUIRÚRGIC
                  LUXACIÓ TÍBIO-PERONEO-TARSIANA.
40  2104  GR  05   79.87   TRACTAMENT QUIRÚRGIC
                  LUXACIONS METATARSO-FALÀNGIQUES, CADA
40  2043  GR  04   79.88   UNA. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
                  LUXACIONS METACARPO-FALÀNGICA O
                  INTERFALÀNGIQUES, CADA UNA. TRACTAMENT
40  2042  GR  04   79.84   QUIRÚRGIC
                  MÀ O PEU CATASTRÒFICS. RECONSTRUCCIÓ AMB
40  1253  GR  10  82.89 82.79  O SENSE TRASPLANTAMENT DE DITS
                  MÀ GARRELLA RADIAL I CUBITAL. TRACTAMENT
40  2105  GR  05  80.44 82.89  QUIRÚRGIC
                  MACRO, CAMPTO, CLINO, POLI, SINDACTILIA.
40  1116  GR  05  82.83 82.89  TRACTAMENT QUIRÚRGIC
                  MALÀCIA DEL SEMILUNAR. TRACTAMENT
40  2159  GR  06  81.74 81.75  QUIRÚRGIC
                  MALALTIA DE DUPUYTREN (UNA MÀ) TRACTAMENT
40  1232  GR  06   82.12   QUIRÚRGIC

40  2180  GR  07   78.45   MALALTIA DE PERTHES. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
40  2136  GR  05   81.40   MALUC EN MOLLA. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
                  METATARS VARO, PEU EQUÍ O ADDUCTE.
40  2161  GR  07   80.48   CORRECCIÓ QUIRÚRGICA
40  2106  GR  05   80.6    MENISCECTOMIA

40  2160  GR  06   80.6   MENISCECTOMIA. TRACTAMENT PER ARTROSCÒPIA
                 MEROMELIES AXIL.LARS, CENTRALITZADES DEL
40  3039  GR  07    84.3  CARP. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
           04.49 04.3 MICROCIRURGIA NERVIS PERIFÈRICS, TUMORS,
40  1246  GR  08    04.5  EMPELTS, SUTURES, ETC
                 MONYÓ AMPUTACIÓ, REGULARITZACIÓ,
40  0561  GR  04    84.3  REAMPUTACIÓ
                 NEUROLISIS I NEURECTOMIES SELECTIVES.
40  0964  GR  08  04.07 04.49 EXTIRPACIÓ DE NEUROMES CICATRICIALS
                 NEUROLISI MICROQUIRÚRGICA DE LA MÀ O
40  3041  GR  04   04.49  ENDONEUROLISI
40  2107  GR  05   77.83  OPERACIÓ DE DARRASH I SIMILARS


           78.40 78.49 OSTEOCONDRITIS DISECANTS. TRACTAMENT
40  2162  GR  05  78.60 78.69 QUIRÚRGIC. QUALSEVOL TÈCNICA

40  2044  GR  05  77.60 77.69 OSTEOCONDROMES. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
40  2020  GR  07  77.10 77.19 OSTEOMIELITIS. NETEJA DE FOCUS

40  2108  GR  07  77.10 77.19 OSTEOMIELITIS. TÈCNICA DE PAPINEAU
40  4138  GR  06       OSTEOPATIA PUBIANA

40  2716  GR  06       OSTEOPATIA PUBIANA. TRACTAMENT QUIRÚRGIC

40  2164  GR  08  77.25 77.35 OSTEOTOMIA CORRECTORA DE FÉMUR

40  2163  GR  08  77.25 77.35 OSTEOTOMIA CORRECTORA MALUC

40  2165  GR  08  77.27 77.37 OSTEOTOMIA CORRECTORA TÍBIA I PERONÉ


           77.22 77.23
40  2109  GR  08  77.32 77.33 OSTEOTOMIES D'HÚMER I AVANTBRAÇ


           77.24 77.34
40  2110  GR  06  77.28 77.38 OSTEOTOMIES MÀ I PEU AMB OSTEOSÍNTESI


           77.24 77.34
40  2045  GR  06  77.28 77.38 OSTEOTOMIES DE MÀ I PEU SENSE OSTEOSÍNTESI
40  0710  GR  02   86.01  PANADÍS. DESBRIDAMENT

40  2111  GR  05  77.86 77.96 PATELECTOMIA PARCIAL I TOTAL
                 PERIARTRITI ESCÀPUL HUMERAL. DIFERENTS
40  2112  GR  05   81.83   TÈCNIQUES QUIRÚRGIQUES
                 PEU EQUÍ, TALO, GARRELL, CAVUS, PLA, ADDUCTE.
40  4233  GR  07  93.51 93.53 GUIXOS CORRECTORS
                 PLÀSTIES LLIGAMENTOSES, UNA O VARIES,
40  2200  GR  07    81.96  MATEIX MEMBRE
40  2113  GR  08    81.96  PLICATURA SINOVIAL PER ARTROSCÒPIA

           78.41 78.44 PSEUDOARTROSI CLAVÍCULA, CARP, TARS,
40  2114  GR  06   78.48  METACARP, METATARS. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
                 PSEUDOARTROSI COLL DE FÉMUR. TRACTAMENT
40  2217  GR  08   78.45   QUIRÚRGIC
                 PSEUDOARTROSI D'ESTERNÓ. TRACTAMENT
40  2717  GR  06   78.41  QUIRÚRGIC
                 PSEUDOATROSI DIÀFISI D'HÚMER AMB O SENSE
                 ALLIBERACIÓ NERVIOSA. TRACTAMENT
40  2218  GR  08   78.42  QUIRÚRGIC
                 POLÇAMENT DE DIT DE LA MÀ. TRACTAMENT
40  2546  GR  11  82.61 82.69 QUIRÚRGIC
                 PUNCIÓ EVACUADORA (ARTROCENTESI, BOSSES
40  1967  AT  06   81.91  SINOVIALS) BIÒPSIA

40  2115  GR  07  78.00 78.09 QUIST ÒSSI. LEGRAT I EMPELT
40  2116  GR  05   83.39  QUIST POPLÍTI. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
                 REALINEACIÓ D'APARELL EXTENSOR EN GENOLL
40  2166  GR  06   77.37  (MAQUET I ALTRES TÈCNIQUES)

           86.61 86.72 RECONSTRUCCIÓ COMPLEXA DE LA MÀ AMB
40  2547  GR  11   86.73  PENJOLL LLIURE AMB MICROCIRURGIA

                 RECONSTRUCCIÓ LLIGAMENTS CREUATS GENOLL,
40  2117  GR  07   81.45  CADA UN. TRACTAMENT QUIRÚRGIC.
                 RECONSTRUCCIÓ LLIGAMENTS CREUATS GENOLL.
40  2167  GR  08   81.45  TRACTAMENT PER ARTROSCÒPIA
                RECONSTRUCCIÓ LLIGAMENTS LATERALS DE
40  2118  GR  05   81.46  GENOLL. TRACTAMENT QUIRÚRGIC C/U
                RECONSTRUCCIÓ DIT GROS. DIFERENTS
40  2201  GR  07   82.69  TÈCNIQUES
                REDUCCIÓ ORTOPÈDICA I IMMOVILITZACIÓ DE
40  2022  AT  18   79.02  TRENCAMENT DE COLLES


           79.02 79.03 REDUCCIÓ ORTOPÈDICA I IMMOVILITZACIÓ DE
           79.04 79.73 TRENCAMENTS I/O LUXACIONS D'AVANTBRAÇ,
40  2006  AT  18   79.74  CANELL I MÀ


           79.06 79.07 REDUCCIÓ ORTOPÈDICA E IMMOVILITZACIÓ DE
           79.08 79.77 TRENCAMENTS I/O LUXACIONS DE CAMA, TORMELL
40  2011  AT  18   79.78  I PEU


           79.05 79.06 REDUCCIÓ ORTOPÈDICA I IMMOVILITZACIÓ DE
           79.09 79.75 TRENCAMENTS I/O LUXACIONS DE MALUC, FÈMUR
40  2007  AT  18   79.76  I GENOLL
                REDUCCIÓ ORTOPÈDICA I IMMOVILITZACIÓ DE
                TRENCAMENTS I/O LUXACIONS DE PELVIS I
40  2509  AT  18   79.79  RAQUIS           79.01 79.02 REDUCCIÓ ORTOPÈDICA I IMMOVILITZACIÓ DE
           79.09 79.71 TRENCAMENTS I/O LUXACIONS DE CINTURA
40  2009  AT  18  79.72 79.79 ESCAPULAR, BRAÇ I COLZE

                REDUCCIÓ ORTOPÈDICA OSTEOSÍNTESI
           79.12, 79.13, PERCUTÀNEA I IMMOVILITZACIÓ DE
           79.14, 79.73, TRENCAMENTS I/O LUXACIONS D'AVANTBRAÇ,
40  2510  AT  14    79.74   CANELL I MA

                REDUCCIÓ ORTOPÈDICA OSTEOSÍNTESI
           79.11, 79.12, PERCUTÀNEA I IMMOVILITZACIÓ DE
           79.19, 79.71, TRENCAMENTS I/O LUXACIONS DE CINTURA
40  2010  AT  14  79.72, 79.79 ESCAPULAR, BRAÇ I COLZE

                REDUCCIÓ ORTOPÈDICA OSTEOSÍNTESI
           79.15 79.16 PERCUTÀNEA I IMMOVILITZACIÓ DE
           79.19 79.75 TRENCAMENTS I/O LUXACIONS DE MALUC, FÈMUR
40  2008  AT  14   79.76  I GENOLL
                 REDUCCIÓ ORTOPÈDICA OSTEOSÍNTESI
                 PERCUTÀNEA I IMMOVILITZACIÓ DE
           03.53 79.19 TRENCAMENTS I/O LUXACIONS DE PELVIS I
40  2511  AT  14  79.79 79.89 RAQUIS

                REDUCCIÓ ORTOPÈDICA OSTEOSÍNTESI
           79.16 79.17 PERCUTÀNEA I IMMOVILITZACIÓ DE
           79.18 79.77 TRENCAMENTS I/O LUXACIONS DE CAMA, TORMELL
40  2512  AT  14   79.78  I PEU

40  3045  GR  11  84.23 84.24 REIMPLANT DE BRAÇ O AVANTBRAÇ

           84.21 84.22
40  3046  GR  11   84.25  REIMPLANT DE DITS C/U
40  3047  GR  11   84.23  REIMPLANT DE MÀ


           84.23 84.27
40  2226  GR  11  84.28 84.29 REIMPLANTACIÓ D'UN MEMBRE
40  2227  GR  10   81.59  RESCAT AMB REIMPLANT IMMEDIAT DE PRÒTESI
40  2219  GR  10   81.59  RESCAT PRÒTESI, VARIANTS POSTPRÒTESI
40  2046  GR  03   77.91  RESSECCIÓ COSTAL           77.61 77.62
           77.63 77.65
           77.66 77.67 RESSECCIONS ÒSSIES SIMPLES PER TUMORS O
40  2203  GR  07   77.69  INFECCIONS (EXCEPTE MANS I PEUS)

           77.64 77.68 RESSECCIONS ÒSSIES SIMPLES PER TUMORS O
40  2129  GR  10   77.69  INFECCIONS EN MANS O PEUS
                RESSECCIONS TUMORALS, RECONSTRUCCIÓ AMB
40  2228  GR  11   77.9  PRÒTESIS, EMPELTS

                TRENCAMENT TENDÓ SUPRAESPINÓS O MANEGOT
40  2119  GR  08   83.63  DE ROTADORS. TRACTAMENT PER ARTROSCÒPIA

                TRENCAMENT TENDÓ SUPRAESPINÓS O MANEGOT
40  2047  GR  06   83.63  DE ROTADORS. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
                TRENCAMENTS MUSCULARS. TRACTAMENT
40  2048  GR  04   83.65  QUIRÚRGIC

40  2049  GR  08  77.00 77.09 SECUESTRECTOMIA SIMPLE
                SÍNDROME COMPRESSIU DEL TÚNEL CARPIÀ.
40  1575  GR  04   04.43  TRACTAMENT QUIRÚRGIC
                SÍNDROME VASCULAR SORTIDA DE TORAX O
40  0572  GR  08   83.45  OPÈRCUL TORÀCIC. ESCALENECTOMIA
                SÍNDROME VASCULAR SORTIDA DE TORAX U
                OPÈRCUL TORÀCIC. RESSECCIÓ COSTELLA
40  0583  GR  10   77.91  CERVICAL
                SÍNDROMES COMPRESSIUS NERVIOSOS
40  1569  GR  04   04.49  PERIFÉRICS. TRACTAMENT QUIRÚRGIC


           77.12 77.13 SINOSTOSIS RADI-CUBITAL. TRACTAMENT
40  2121  GR  05  77.32 77.33 QUIRÚRGIC

40  2050  GR  06   80.73  SINOVECTOMIA CANELL, TORMELL I DITS (C/U)

40  2122  GR  08   80.73  SINOVECTOMIA DE CANELL PER ARTROSCÒPIA

                SINOVECTOMIES (MALUC, GENOLL) TRACTAMENT
40  2202  GR  08  80.75, 80.76 QUIRÚRGIC O PER ARTROSCÒPIA

                SINOVECTOMIES ESPATLLA O COLZE.
40  2123  GR  08  80.71 80.72 TRACTAMENT QUIRÚRGIC O PER ARTROSCÒPIA
                SUPERELEVACIÓ D'ESCÀPULA. TRACTAMENT
40  2220  GR  08  77.82 77.87 QUIRÚRGIC


           83.64 83.61
           83.62 83.81 SUTURA COMPLEXA DE TENDONS AMB O SENSE
40  0812  GR  08   83.88  EMPELT (UN MEMBRE) TENOPLÀSTIES

40  0813  GR  06  82.42 82.44 SUTURA FLEXOR MÀ
40  4135  GR  02       SUTURA IMMEDIATA DE PETITES FERIDES

40  3050  GR  08   04.3  SUTURA NERVIOSA MICROQUIRÚRGICA DE LA MÀ
40  4141  GR  04       SUTURA TENDINOSA IMMEDIATA
 40  2124  GR   08  82.42 82.44 SUTURA TENDONS FLEXORS DE LA MÀ MÚLTIPLE

               83.64 83.85 TENDÓ D'AQUILES, QUADRÍCEPS OROTULIANS.
 40  2125  GR   05    83.88  TRENCAMENT, ALLARGAMENT
 40  2051  GR   03    83.91  TENOLISI. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
 40  3051  GR   08    82.86  TENOPLÀSTIES DE LA MÀ

 40  0769  GR   03  83.64 83.88 TENORRÀFIES (EXCEPTE FLEXORS) TENODESI

               82.11 83.13 TENOSINOVITI ESTENOSANT. TRACTAMENT
 40  2023  GR    3    83.42  QUIRÚRGIC
 40  0770  GR   03    83.13  TENOTOMIES

 40  2126  GR   05        TORTÍCOLI CONGÈNITA. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
 40  4148  AT   21        TRACTAMENT ORTOPÈDIC DE L'ESCOLIOSI
                     TRACTAMENTS DE LESIONS DE PARTS TOBES,
               93.51 93.53 ARTICULARS I PERIARTICULARS.
 40  2012  GR   07  93.56 93.59 IMMOVILITZACIONS

 40  2221  GR   09  78.30, 78.39 TRANSPORTS ÒSSIS AMB FIXADOR

               82.61, 82.69,
 40  1256  GR   11    82.81   TRASPLANTAMENTS DE DIT
 40  2127  GR   07    83.75   TRASPLANTAMENTS DE TENDONS
 40  2128  GR   07    83.77   TRASPLANTAMENTS MUSCULARS
                     TRASPLANTAMENTS ÒSSIS VASCULARITZATS.
 40  2229  GR   10  78.00, 78.09 MICROCIRURGIA
                     TRASPLANTAMENTS TENDONS PER PARÀLISIS
 40  2168  GR   07  83.75, 83.76 PARCIALS
 40  3052  GR   07    82.57   TRANSPOSICIÓ TENDINOSA DE LA MÀ
 40  1220  GR   04    04.6   TRANSPOSICIONS NERVIOSES
 40  2005  AT   05    97.88   TREURE GUIXOS
 40  2169  GR   05    81.12   TRIPLE ARTRODESI DE PEU
                     TUMOR BENIGNE ÒSSI DE LA MÀ. TRACTAMENT
 40  3053  GR   05    77.64   QUIRÚRGIC

 40  0773  GR   05  83.49  86.3 TUMOR PARTS TOBES PROFUNDES. EXTIRPACIÓ

               78.19, 93.42, TUMORS I METÀSTASIS VERTEBRALS.
 40  2130   GR   06    93.52   TRACTAMENT ORTOPÈDIC
ESP.  ACTE  TIPUS  GRUP   CIEP           Urologia

 41  4238  GR   06        ABSCÉS PENEÀ O PERIURETRAL. DESBRIDAMENT
 41  4239  GR   06        ABSCÉS PERINEAL. DESBRIDAMIENT
                     ABSCÉS RENAL O RETROPERITONEAL.
 41  1105  GR   07    54.0   DESBRIDAMIENT

 41  4240  GR   06        ABSCÉS TESTICULAR O ESCROTAL. DESBRIDAMENT
 41  3261  GR   11    55.61  AUTOTRASPLANTAMENT RENAL
 41  4241  PD   18        BIÒPSIA DE PENIS O PELL ESCROTAL
 41  4242  PD   18        BIÒPSIA PROSTÀTICA PERINEAL
 41  4243  PD   18        BIÒPSIA PROSTÀTICA TRANSRECTAL
 41  2230  PD   19    60.11  BIÒPSIA PUNCIÓ PROSTÀTICA ECODIRIGIDA
 41  2231  PD   18    62.11  BIÒPSIA PUNCIÓ TESTICULAR
 41  2232  PD   19    62.12  BIÒPSIA QUIRÚRGICA DE TESTICLE C28
 41  1074  PD   19    55.23  BIÒPSIA RENAL PERCUTÀNEA
 41  4244  PD   19        BIÒPSIA RENAL QUIRÚRGICA
 41  4245  PD   19        BIÒPSIA URETERAL O PIÈLICA ENDOSCÒPICA
41  4246  PD  18        BIÒPSIA VESICAL MÚLTIPLE ENDOSCÒPICA
                  BIÒPSIA VESICAL O URETRAL ENDOSCÒPICA
41  4247  PD  18        ÚNICA
41  4248  GR  10        CÀLCUL CORALIFORME. TRACTAMENT LEOC

41  4249  GR  10        CÀLCUL CORALIFORME. TRACTAMENT PERCUTÀNI

      GR  09        CÀLCUL CORALIFORME. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
41  4154

41  2241  GR  06   98.51   CÀLCUL PIÈLIC Ó URETERAL. TRACTAMENT LEOC

41  3271  GR  09  55.01 55.03 CÀLCUL PIÈLIC. TRACTAMENT PERCUTANI
41  1161  GR  08   55.01   CÀLCUL PIÈLIC. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
                  CÀLCULS URETERALS. EXTRACCIÓ PER VIA
41  1127  AT  22   56.0   ENDOCÒPICA
                  CÀLCUL URETERAL. EXTRACCIÓ PER VIA
41  4203  GR  09        LAPAROSCÒPICA
41  4155  GR  08        CÀLCUL URETERAL. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
                  CÀLCUL VESICAL. LITOFRAGMENTACIÓ
41  4186  GR  05        ENDOSCÒPICA
                  CÀLCUL/COS EXTRANY URETRAL. TRACTAMENT
41  4250  GR  04        QUIRÚRGIC
                  CÀLCUL/COS EXTRANY URETRAL. VIA
41  4251  GR  03        ENDOSCÒPICA
                  CÀLCUL/COS EXTRANY VESICAL. TRACTAMENT
41  0756  GR  04        QUIRÚRGIC.
                  CÀLCUL/COS EXTRANY VESICAL. VIA
41  4252  GR  03        ENDOSCÒPICA
41  4253  GR  04        CATÈTER DOBLE J. COL·LOCACIÓ
41  4254  GR  03        CATÈTER DOBLE J. EXTRACCIÓ
            56.31
41  1083  AT  13   56.39   CATETERISME URETERAL
41  4255  AT  13        CATETERISME URETERAL. PA O EXTRACCIÓ
           55.39 64.2
41  2264  GR  06    (?)   CAVERNOSTOMIA
41  1128  GR  09   57.6   CISTECTOMIA PARCIAL/HEMICISTECTOMIA.
41  4156  GR  10        CISTECTOMIA RADICAL
41  4204  GR  05        CISTECTOMIA SIMPLE
41  4166  GR  08        CISTOCELE. PLÀSTIES VAGINALS ANTERIORS
41  4292  PD  18        CISTO-ENDOSCÒPIA
41  1107  GR  07   57.81   CISTORRÀFIA

           57.11 57.17 CISTOSTOMIA PERCUTÀNIA (PUNCIÓ
41  1085  GR  04   57.18  SUPRAPÚBICA)

41  1103  GR  06  57.17 57.18 CISTOSTOMIA QUIRÚRGICA / TALLA VESICAL
                  DIVERTICULECTOMIA VESICAL. TRACTAMENT
41  4158  GR  09        LAPAROSCÒPIC
                  DIVERTICULECTOMIA VESICAL. TRACTAMENT
41  1154  GR  08   57.59   QUIRÚRGIC
41  0694  PD  13   88.75   ECOGRAFIA TRANSRECTAL
                  ECOGRAFIA UROLÒGICA (RENO-VESICO-
41  1078  PD  13   88.75   PROSTÀTICA)
41  4160  AT  13        ELECTROCOAGULACIÓ TRANSURETRAL
41  4167  AT  13        ELECTROESTIMULACIÓ PERINEAL
41  1182  GR  09   57.88   ENTEROCISTOPLÀSTIA D'ENGRANDIMENT
41  2252  GR  05   63.4   EPIDIDIMECTOMIA
41  4207  GR  09   58.45   EPISPÀDIES. DISTAL
41  4206  GR  10   58.45   EPISPÀDIES. MIG
41  4208  GR  11   58.45   EPISPÀDIES. PROXIMAL
                  ESCROT. DESBRIDAMENT. MALALTIA DE
41  4163  GR  09        FOURNIER, GÈNITO-ABDOMINAL
            61.0 61.3  ESCROT. DESBRIDAMENT. MALALTIA DE FOURNIER
41  2266  GR  06   64.2   GENITAL.
                  ESCROT. QUIST SEBACI / TUMOR SUPERFICIAL.
41  2244  GR  04   61.3   EXTIRPACIÓ
41  2719  GR  05   57.91   ESFINTEROTOMIA ENDOSCÒPICA

41  4256  GR  06        ESTENOSI URETERAL. TRACTAMENT ENDOSCÒPIC

41  4257  GR  07        ESTENOSI URETERAL. TRACTAMENT QUIRÚRGIC

41  4183  PD  18        ESTUDI DE TUMESCÈNCIA PENEANA (PER SESSIÓ)
41  4185  GR  07        EVENTRACIÓ LUMBAR O ABDOMINAL
                  EXTRÒFIA VESICAL. CISTOPLÀSTIA. TRACTAMENT
41  1200  GR  09   57.86   QUIRÚRGIC
41  4187  GR  03        FERIDA ESCROTAL SUTURA
                  FIBROSI RETROPERITONEAL. URETEROLISI
41  1124  GR  09   59.02   UNILATERAL
                  FÍSTULA URETRORECTAL / VESICORECTAL /
41  1087  GR  10        URETROPERINEAL. HOME
                  FÍSTULA VESICOURETRO/VAGINO-RECTAL.
41  4162  GR  10        TRACTAMENT QUIRÚRGIC

41  1724  GR  07  57.84 70.75 FÍSTULA VÈSICO-VAGINAL / UTERINA
                 FÍSTULES VESICOINTESTINALS. TRACTAMENT
41  2269  GR  10   57.83  QUIRÚRGIC
41  2235  PD  18   89.24  FLUXMETRIA
                 HERNIORRÀFIA INGUINAL ASSOCIADA A
41  4258  GR  06       PROCEDIMENTS UROLÒGICS
41  4164  GR  03       HIDROCELE. EVACUACIÓ PERCUTÀNEA
41  4304  GR  05    61.2  HIDROCELE. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
41  4210  GR  06   58.45  HIPOSPÀDIES. DISTAL
41  4209  GR  07   58.45  HIPOSPÀDIES. PENEÀ MIG
41  4211  GR  09   58.45  HIPOSPÀDIES. PENIS-ESCROTAL
                 INCONTINÈNCIA ORINA / DONA.
41  4262  GR  08       URETROSUSPENSIÓ. VIA VAGINAL
                 INCONTINÈNCIA D'ORINA EN LA DONA.
41  4261  GR  09       TRACTAMENT LAPAROSCÒPIC
                 INCONTINÈNCIA. ORINA/DONA.
41  4263  GR  08       URETROSUSPENSIÓ SUPRAPÚBICA
                 INCONTINÈNCIA D'ORINA EN LA DONA.
41  4260  AT  13       TRACTAMENT FISIOTERAPÈUTIC PER SESSIÓ
                 INCONTINÈNCIA HOME/DONA. COL·LOCACIÓ
41  4201  GR  09       ESFÍNTER ARTIFICIAL
                 INCONTINÈNCIA HOME/DONA. EXTRACCIÓ
41  4202  GR  09       ESFÍNTER ARTIFICIAL
                 INCONTINÈNCIA ORINA EN LA DONA. INJECCIONS
41  4259  GR  06       PERICERVICALS
                 INCONTINENCIA URINÀRIA EN L'HOME.
41  3268  GR  09  59.3 59.79 TRACTAMENT QUIRÚRGIC
41  2720  AT  13   96.49  INSTIL·LACIÓ INTRAVESICAL TERAPÈUTICA.

41  0614  GR  08  54.21 54.23 LAPAROSCÒPIA DIAGNÒSTICA. BIÒPSIA
41  4168  GR  08        LIMFADENECTOMIA INGUINAL UNILATERAL
41  4200  GR  09        LIMFADENECTOMIA LAPAROSCÒPICA
41  4264  GR  06        LIMFADENECTOMIA LOCOREGIONAL

41  0872  GR  09   40.59   LIMFADENECTOMIA RADICAL. RETROPERITONIAL

41  1115  GR  06  59.29 59.21 LUMBOTOMIA EXPLORADORA. BIÒPSIA
41  4169  GR  04       MEATOPLÀSTIA URETRAL
41  4170  GR  05       MEATOTOMIA URETERAL ENDOSCÒPICA
41  1094  GR  03  58.1 58.47 MEATOTOMIA URETRAL. MEATOPLÀSTIA
41  4265  GR  09       NEFRECTOMIA AMPLIADA/ NO TUMORAL
41  4266  GR  11       NEFRECTOMIA LAPAROSCÒPICA
41  1160  GR  10   55.4  NEFRECTOMIA PARCIAL
                 NEFRECTOMIA PARCIAL/TUMORECTOMIA EN
41  4199  GR  11       MONORRÉ

41  4198  GR  11        NEFRECTOMIA RADICAL + TROMBO A LA CAVA

           55.51 40.53,
41  1186  GR  10   40.52   NEFRECTOMIA RADICAL / TUMOR
41  1139  GR  07   55.51   NEFRECTOMIA TOTAL
41  4197  GR  08        NEFROPÈXIA LAPAROSCÒPICA
41  1118  GR  07   55.7   NEFROPÈXIA QUIRÚRGICA.
41  3272  GR  05   55.03   NEFROSTOMIA PERCUTÀNEA
41  1119  GR  07   55.02   NEFROSTOMIA QUIRÚRGICA
41  4196  GR  03        NEFROSTOMIA. RECANVI
                  NEFROURETERECTOMIA TOTAL (AMB RODET
41  1187  GR  10   55.51   VESICAL)
41  2248  GR  06   64.3   PENIS. AMPUTACIÓ PARCIAL
41  2257  GR  08   64.3   PENIS. AMPUTACIÓ TOTAL.
41  0725  GR  04   64.0   PENIS. CIRCUMCISIÓ. FIMOSI
41  4267  GR  04        PENIS. CONDILOMES. EXÈRESI
41  3265  GR  10        PENIS. EMASCULACIÓ RADICAL
            64.91
41  0707  GR  03   64.93   PENIS. FRENET (FRENULECTOMIA)

41  1164  GR  07        PENIS. INCORBACIÓ . OPERACIÓ TIPUS NESBIT
                  PENIS. INCUVACIÓ. TRACTAMENT QUIRÚRGIC AMB
41  4268  GR  08        EMPELT

41  0736  GR  03   64.91   PENIS. PARAFIMOSI. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
41  4195  AT  13        PENIS. REDUCCIÓ PARAFIMOSI
41  1176  GR  07        PIELOSTOMIA QUIRÚRGICA.
                  PLÀSTIA PIELO-URETERAL (ENDOPIELOTOMIA
41  4194  GR  09        PERCUTÀNEA)
41  4193  GR  10        PLÀSTIA PIELO-URETERAL LAPAROSCÒPICA
41  4269  GR  08        PLÀSTIA PIELO-URETERAL QUIRÚRGICA
41  2243  GR  03   58.39   PÒLIPS URETRALS (RESECCIÓ ENDOSCÒPICA)
41  4270  GR  06        PRIAPISME. SHUNT CAVERNO-ESPONJÓS

41  4271  GR  05        PRIAPISME. SHUNT CAVERNO-ESPONJÓS. PUNCIÓ
41  1122  GR  09        PRIAPISME. SHUNT SAFENO-CAVERNÓS
41  3274  AT  13    60.73  PRIAPISME. TRACTAMENT NO QUIRÚRGIC
                 PROLAPSE URETRAL I CARÚNCULA URETRAL.
41  1088  GR  03  58.39 58.49 TRACTAMENT QUIRÚRGIC
41  4192  GR  11        PROSTATETOMIA RADICAL LAPAROSCÒPICA
                 PRÒSTATA. ADENOMECTOMIA
41  2261  GR  08    60.61  ABDOMINOPERINEAL
                 PROSTATECTOMIA RADICAL AMB
41  2270  GR  11  60.5 40.54 LIMFADENECTOMIA
            60.3 60.4
41  3277  GR  10  60.5 40.54 PROSTATECTOMIA TOTAL
41  2262  GR  07   60.2  PROSTATECTOMIA TRANSURETRAL. RTU
                 PROSTATOCERVICOTOMIA O RTU DEL COLL
41  2246  GR  07  60.0 57.19 VESICAL.
41  2718  GR  09  64.95 64.97 PRÒTESI DE PENIS. COL·LOCACIÓ
41  4272  GR  07       PRÒTESI DE PENIS. EXTRACCIÓ
41  2245  GR  06   62.7  PRÒTESI DE TESTICLE. COL·LOCACIÓ
41  4157  GR  05       PRÒTESI DE TESTICLE. EXTRACCIÓ

41  4190  GR  06       PRÒTESI URETRAL/ PROSTÀTICA. COL·LOCACIÓ

41  4191  GR  08       PRÒTESI URETRAL/ PROSTÀTICA. EXTRACCIÓ
41  0766  GR  06   63.3  QUIST DE CORDÓ O EPIDIDIM. EXTIRPACIÓ
41  4273  GR  03       QUIST RENAL. PUNCIÓ EVACUADORA
41  4274  GR  08       QUIST RENAL. TRACTAMENT LAPAROSCÒPIC

41  4275  GR  07       QUISTECTOMIA RENAL. TRACTAMENT QUIRÚRGIC

41  4276  GR  08       RECTOCELE. PLÀSTIES VAGINALS POSTERIORS
                 REFLUX VÈSICO-URETERAL UNILATERAL.
41  4174  GR  08       TRACTAMENT QUIRÚRGIC

41  4175  GR  06       REFLUX VÉSICO-URETERAL. VIA ENDOSCÒPICA
41  2296  AT  13   96.49  RENTATS VESICALS

41  1123  GR  07  57.49 57.6 RESSECCIÓ TRANSURETRAL DE TUMORS VESICALS
41  1168  GR  10   55.85   RONYÓ EN FERRADURA. SINFISSECTOMIA
41  4277  GR  10        RONYÓ EN FERRADURA. PIELOLITOTOMIA
41  4278  GR  10        RONYÓ EN FERRADURA. PIELOPLÀSTIA
                 SEQÜELES HIPOSPÀDIES. TRACTAMENT
41  1141  GR  08  58.45 58.49 QUIRÚRGIC
41  4181  AT  02        SONDATGE VESICAL
41  1111  AT  13        SONDATGE VESICAL (PEDIÀTRIC)
41  4189  GR  11        SUBSTITUCIÓ VESICAL

41  0763  GR  08       SUPRARRENALECTOMIA. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
                 SUPRARRENALECTOMIA. TRACTAMENT
41  0897  GR  09  07.22 07.3 LAPAROSCÒPIC
                 TESTICLE. ECTÒPIA TESTICULAR ABDOMINAL.
41  4279  GR  07       TRACTAMENT QUIRÚRGIC
                 TESTICLE. ECTÒPIA TESTICULAR INGUINAL.
41  4159  GR  06       TRACTAMENT QUIRÚRGIC

41  4281  GR  05       TESTICLE. ORQUIECTOMIA PER VIA INGUINAL

41  4280  GR  05        TESTICLE. ORQUIDOPÈXIA. (CRIPTORQUÍDIA)
                 TESTICLE. ORQUIECTOMIA BILATERAL
41  4234  GR  07    62.41  SUBALBUGÍNEA
                 TESTICLE. ORQUIECTOMIA BILATERAL.
41  4282  GR  07        (CASTRACIÓ)
41  4293  GR  06        TESTICLE. ORQUIECTOMIA UNILATERAL
                 TESTICLE. ORQUIECTOMIA VIA INGUINAL PER
41  4283  GR  08        TUMOR
                 TORSIÓ DE CORDÓ/HIDÀTIDE. TRACTAMENT
41  1104  GR  06    63.52  QUIRÚRGIC
41  1201  GR  11    55.69  TRASPLANTAMENT RENAL
41  1172  GR  11    55.53  TRASPLANTECTOMIA
                 TRAUMATISME RENAL. REPARACIÓ LESIONS SENSE
41  2297  GR  10  55.81 55.89 NEFRECTOMIA

41  4182  GR  10       TUMOR RETROPERITONEAL. EXÈRESI QUIRÚRGICA
41  3278  GR  08   56.41  URETERECTOMIA PARCIAL
41  2255  GR  09   56.42  URETERECTOMIA TOTAL
41  2271  GR  09   56.75  URETERO URETEROSTOMIA CONTRALATERAL
41  2263  GR  08   56.75  URETERO URETEROSTOMIA IPSILATERAL
                URETEROCELE. TRACTAMENT PER VIA
41  4173  GR  05       ENDOSCÒPICA
41  4284  GR  07       URETEROCELE. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
41  1194  GR  10   56.51  URETEROILEOSTOMIA CUTANEA (BRICKER)

41  1175  GR  07   56.74  URÈTERO-NEOCISTOSTOMIA (REIMPLANTACIÓ)

41  2236  GR  06  56.31 56.23 URÈTERO-RENOSCÒPIA DIAGNÒSTICA. BIÒPSIA
41  4285  GR  07       URÈTERO-RENOSCÒPIA QUIRÚRGICA
41  4294  GR  09       URÈTERO-SIGMODOSTOMIA
41  1147  GR  09   56.61  URETEROSTOMIES CUTANEES
                URETRA. CONDILOMES URETRALS / PÒLIPS
41  0802  GR  04       URETRALS. EXÈRESI ENDOSCÒPICA
41  1084  AT  13   58.6  URETRA. DILATACIÓ URETRAL (PER SESSIÓ)
                URETRA. DIVERTICLE/HOME. TRACTAMENT
41  4286  GR  05       ENDOSCÒPIC
                URETRA. DIVERTICLE/HOME. TRACTAMENT
41  4287  GR  07       QUIRÚRGIC
                URETRA. DIVERTÍICLE/ DONA. TRACTAMENT
41  0762  GR  05       ENDOSCÒPIC
                URETRA. DIVERTICLE / DONA. TRACTAMENT
41  2723  GR  08       QUIRÚRGIC
                URETRA. QUIST PARA-URETRAL / DONA.
41  4288  GR  06       TRACTAMENT QUIRÚRGIC
41  4177  GR  09       URETRA. REALINEACIÓ ENDOSCÒPICA
41  4178  GR  10       URETRA. REALINEACIÓ QUIRÚRGICA
41  1146  GR  06       URETRA. URETRECTOMIA. DONA
41  1075  GR  08       URETRA. URETRECTOMIA. HOME
41  4291  GR  08       URETRA. URETROPLÀSTIA PENEANA DISTAL
41  1095  GR  10       URETRA. URETROPLÀSTIA PENEANA MITJA
41  1106  GR  11       URETRA. URETROPLÀSTIA PROXIMAL
41  1073  GR  08       URETRA. URETROSTOMIA PERINEAL
                URETRA. QUIST PARA-URETRAL / HOME.
41  4289  GR  06       TRACTAMENT QUIRÚRGIC
41  1143  GR  08   56.41  URETROCELE. TRACTAMENT QUIRÚRGIC

41  3280  PD  15  87.76 87.77 URETROGRAFIES. CISTOURETROGRAFIES
41  4179  GR  04       URETROTOMIA INTERNA
41  2234  PD  19   89.24  URODINÀMIA
41  1099  GR  07       VARICOCELE. TRACTAMENT LAPAROSCÒPIC
41  0776  GR  06   63.1  VARICOCELE. TRACTAMENT QUIRÚRGIC
41  2247  GR  04   63.71  VASECTOMIA
41  4172  GR  10       VAS-EPIDIDIMOSTOMIA MICROQUIRÚRGICA
41  2722  GR  09   63.82  VAS-VASOSTOMIA MICROQUIRÚRGICA
41  2256  GR  10   60.73  VESICULECTOMIA
2007
    HOR
    3.96

    27.72
    19.80
    63.35

    27.72

    23.76

    23.76

    23.76

    39.59

    118.78
    47.51
    19.80

    63.35


    39.59

    118.78

    118.78

    63.35

    47.51
    47.51


    3.96
    HOR

    27.72

    31.68
    19.80
    19.80

    2.38

    11.88
    19.80
    19.80
    31.68
    15.84
    15.84
    39.59
    31.68
    39.59
39.59
39.59
47.51
39.59
19.80

39.59
39.59
0.79
5.94
19.80
19.80
19.80
19.80
19.80
19.80
19.80
19.80
39.59
19.80
23.76
19.80
11.88
19.80
19.80
19.80
19.80
11.88
19.80
19.80
19.80
19.80
15.84

19.80
19.80

15.84
2.38
23.76

 19.80
 19.80
 7.92
 0.79
237.57
237.57

7.92
47.51

47.51

 23.76
 23.76
 39.59
237.57
19.80
11.88
11.88
11.88

19.80

19.80
0.79
2.38
19.80
19.80
11.88
31.68
11.88
11.88
47.51

11.88
23.76
11.88

19.80
19.80

39.59
19.80
19.80
39.59
19.80
11.88
39.59
19.80
19.80
23.76
39.59
19.80
19.80
27.72
19.80
19.80

39.59

23.76
19.80
23.76
27.72
79.19

39.59
47.51
47.51
47.51

23.76
23.76
39.59
19.80

47.51

23.76

23.76
39.59

27.72

27.72

27.72

27.72
27.72
27.72
39.59
23.76
31.68
23.76
23.76
19.80

31.68
31.68

31.68

31.68

27.72

27.72

39.59
19.80
19.80

23.76
39.59
39.59

23.76

19.80
19.80
23.76

47.51

19.80
47.51
47.51

31.68
47.51
19.80

23.76

23.76

19.80
23.76
23.76
31.68
27.72
47.51
27.72

47.51
47.51

47.51
47.51
47.51

27.72

27.72

23.76
27.72
27.72
27.72
23.76

47.51
47.51

39.59

39.59
19.80
19.80

19.80

19.80

19.80

19.80
27.72
27.72
31.68
31.68
31.68
19.80
23.76
19.80
23.76

31.68
31.68
19.80

27.72

39.59
27.72
27.72
27.72
27.72
27.72
27.72

27.72

19.80

19.80

19.80

19.80
27.72

19.80
27.72

15.84
19.80
19.80
19.80

27.72

31.68

23.76

27.72

23.76
19.80
79.19

23.76
23.76
23.76
39.59
39.59
47.51

27.72

15.84
27.72

27.72

27.72
27.72

39.59

27.72
27.72
27.72

23.76

23.76

23.76

23.76
19.80
19.80
19.80
19.80
23.76
27.72

39.59
27.72
27.72
27.72
15.84

31.68
39.59
39.59

19.80

11.88

15.84

19.80

23.76

39.59
39.59
47.51

27.72

27.72
23.76
23.76

27.72

 27.72
 23.76
 39.59
 31.68
237.57
11.88
7.92
19.80
19.80

79.19
19.80
19.80
39.59
19.80
19.80
39.59

47.51
27.72
27.72
27.72
27.72
27.72
27.72

63.35
27.72

19.80

39.59
39.59
39.59
63.35

 63.35
 63.35
 15.84
 15.84
 19.80
237.57
 39.59
 39.59
 63.35

19.80
19.80
19.80
39.59
31.68

39.59

39.59
15.84

5.94
0.79
39.59
19.80
19.80
2.38
39.59
39.59
39.59
39.59
39.59
47.51
47.51
47.51
47.51

31.68

31.68
23.76
5.94
39.59
15.84
47.51

 5.94
 19.80
 19.80
 23.76
237.57

316.76
316.76
316.76
316.76
118.78
316.76
 19.80
 19.80

197.97

23.76
19.80
39.59
19.80
19.80
11.88
19.80
15.84
47.51
19.80
23.76
23.76
19.80
19.80
19.80
2.38
19.80
19.80

19.80
2.38
 3.96
 3.96
 3.96

11.88
23.76

23.76

 23.76
 23.76
 23.76
 15.84
 23.76
 23.76
 15.84
 23.76
 15.84
 23.76
 15.84
 47.51
 19.80
 3.96
 15.84
 39.59
 19.80
 19.80
 19.80
 39.59
 19.80
 2.38
 7.92
 11.88
 7.92
 19.80
 19.80
118.78
 15.84
 11.88

15.84
15.84

19.80

15.84

15.84

11.88

15.84

15.84

39.59
23.76
23.76
0.79

 19.80
 23.76
 39.59
 31.68
197.97
197.97
197.97
197.97
197.97
 7.92
 11.88
 19.80
 19.80
 19.80
 19.80

19.80
19.80
19.80
39.59

19.80

 79.19
197.97
197.97
197.97
197.97
197.97
197.97
 19.80
 19.80
 11.88
 39.59

 5.94

15.84
27.72
15.84
7.92
19.80
19.80
19.80

19.80
19.80


19.80
19.80

197.97
197.97

197.97

237.57
 19.80
 3.96
 5.94
 19.80
 39.59
 11.88
197.97
 23.76
 19.80
 19.80
 19.80
 19.80
 11.88
 23.76
 7.92
 7.92
 5.94
 39.59
 19.80
 19.80
 19.80
197.97
 19.80
 19.80
 19.80
 5.94
 5.94

23.76
19.80
19.80
15.84
7.92
3.96
79.19
15.84
15.84
19.80
19.80
39.59
11.88
39.59

5.94
31.68

237.57
237.57
237.57
237.57
237.57
19.80
2.38
39.59
2.38
0.79

19.80
19.80
5.94
5.94
19.80

197.97
 7.92
 19.80
 11.88

 7.92

19.80

 7.92

19.80
19.80
19.80

19.80
19.80
5.94
19.80
79.19
19.80

95.03

19.80

31.68
15.84
27.72

23.76

237.57

237.57

23.76
19.80
19.80

39.59
23.76
23.76
23.76

15.84
7.92
47.51
47.51

47.51
47.51
39.59
47.51
19.80

39.59
31.68
11.88
11.88
11.88
7.92

39.59
7.92
15.84
63.35

11.88
19.80
19.80
11.88
19.80
23.76
23.76

23.76

23.76
19.80
23.76
19.80
7.92
19.80
47.51
11.88

7.92
19.80
19.80
39.59
39.59
19.80

39.59
11.88
15.84
11.88
19.80

19.80
19.80
5.94
19.80
5.94
11.88
11.88
5.94
23.76

 0.00

47.51
19.80
19.80

79.19
19.80
19.80
39.59

39.59
19.80
19.80
19.80
19.80
15.84
19.80
19.80
15.84
19.80
19.80
19.80
19.80
23.76
39.59
19.80
19.80
19.80

237.57

237.57
 39.59
 19.80
 19.80
 19.80
 19.80
 19.80
 19.80
 39.59
237.57
 19.80
 19.80
 11.88
 11.88
 39.59
 19.80
 11.88
 31.68
 31.68
39.59
31.68

 3.96

5.94
39.59
39.59
39.59


0.00
0.79
0.79
0.79
19.80
19.80
7.92
19.80
19.80
15.84
19.80
19.80
5.94
5.94
19.80

39.59
19.80
19.80
19.80

39.59

 39.59
 11.88
 19.80
 39.59
 19.80
 19.80
 39.59
197.97
 39.59

47.51
63.35
11.88
39.59
39.59

39.59
63.35

63.35

 2.38
15.84

15.84
19.80
15.84
39.59

 39.59
 19.80
 19.80
 31.68
 23.75
 47.52
 79.19
 0.00
118.78
 5.94
 7.92
 5.94
 19.80
 7.92
 7.92
 19.80
197.97
197.97
197.97
197.97

11.88
11.88
0.79
5.94
3.96
19.80
19.80

 3.96


15.84
19.80

23.76 7.92

7.92
3.96
47.51
19.80

31.68
19.80
47.51
19.80
39.59
19.80
19.80
47.51
19.80
19.80
15.84
19.80
19.80

39.59
2.38
5.94
5.94
23.76

5.94
5.94
19.80
23.76
19.80
47.51

 23.76
 7.92
 23.76
 15.84
158.38
 47.51
 5.94
 11.88

158.38
 47.51
 19.80
 47.51
 31.68
 19.80

5.94
19.80

5.94
19.80
7.92
19.80
19.80
19.80

39.59

7.92
19.80
39.59
2.38
2.38
19.80
 11.88

 39.59
 19.80
 7.92
 39.59
 39.59
 39.59

 19.80

 19.80


 7.92

 39.59
 2.38
 2.38
 0.79
 0.79
 15.84
 19.80

197.97
 19.80

 7.92
 19.80
 23.76
 39.59
 19.80
 39.59

 39.59
 39.59
 23.76
 39.59
 2.38
 5.94
 19.80
 19.80

 15.84
 HOR
1,583.79
 593.92
1,385.81


395.95

 79.19

158.38

 63.35
 15.84

316.76
316.76

 27.72

 23.76

 31.68

395.95

395.95

395.95

395.95

593.92

 47.51

 95.03

 47.51
 23.76

158.38


118.78

118.78
UCEAC
 €
139.23


231.04
185.61
139.23

185.61
 90.85

139.23

185.61

231.04

345.40


139.23

139.23

185.61

187.30

232.72
 HOR277.16


118.78


1,583.79


1,187.84

475.14

1,583.79

1,187.84633.51

1,187.84

 356.35
1,385.81
1,583.79
1,385.81
1,385.81
1,385.81
1,385.81
1,385.81
1,385.81
1,385.81
1,385.81
1,385.81
 475.14
1,385.81
1,385.81
 791.89
 791.89

197.97
791.89
791.89

791.89

791.89

791.89

791.89
791.89
791.89
791.89
791.89
791.89

791.89
791.89

791.89
791.89

791.89

791.89
791.89
791.89


791.89
118.78
871.08

633.51
871.08

475.14

871.08

871.08


1,583.79

1,583.79
 633.51


633.51
633.51

633.51

475.14

475.14

475.14
 63.35
118.78
118.781,187.84


871.08
 31.68

1,187.84

395.95

593.92

 593.92
1,583.79
1,187.84
 356.35

356.35
395.95
 47.51
 47.51
158.38

158.38


158.38
 95.03


475.14
633.51

1,583.79
1,583.79
 277.16
1,583.79
1,583.79
1,583.79
1,583.79
1,583.79
1,583.79

1,583.79
1,583.79
1,583.79
1,583.79

1,583.79

1,583.79

871.08

 871.08
1,583.79
1,583.79
1,583.79
1,583.79
1,583.79

1,583.79

1,583.79

1,583.79
1,583.79

1,583.79
1,583.79
1,583.79

 23.76
 63.35


277.16

791.89

1,583.79

1,583.79

277.16

197.97

475.14
791.89
791.89

118.78

118.78
 47.51

197.97
197.97

277.16

356.35
356.35

356.35

 356.35
1,583.79

475.14
 39.59
158.38
118.78
475.14

197.97
158.38

197.97

 47.51
356.35
 15.84


1,583.79

475.14

277.16

633.51

356.35

633.51


1,187.84


1,187.84
 277.16
 633.51

1,187.84633.51633.51

1,187.84

871.08

871.08

871.08
356.35

871.08


475.14

118.78
871.08
118.78
277.16
356.35

356.35

277.16

277.16
 HOR
395.95
 47.51

197.97

593.92


791.89
237.57
316.76

197.97

791.89

395.95

197.97

197.97


 95.03158.38


 791.89
1,385.81
 791.89
 118.78

316.76
395.95

197.97

316.76
593.92

791.89

316.76

158.38

395.95
 47.51
395.95
593.92
197.97


197.97

791.89

593.92

 79.19
 63.35
316.76

158.38


197.97
118.78
158.38

197.97
316.76
 HOR
1,385.81

1,583.79
 316.76
 118.78


1,385.81

791.89

1,583.79


1,385.81


1,385.81

593.92
395.95
791.89

277.16
791.89
197.97
158.38
158.38

 79.19
237.57
 11.88

118.78
158.38

1,583.79

1,583.79

1,583.79
 791.89
 31.68
 118.78
 118.78
1,187.84
 593.92
1,583.79
 197.97
 HOR
1,187.84


1,187.84


1,583.79

1,583.79
 871.08
 316.76


1,583.79

1,187.84

1,583.79
 871.081,583.79


871.08
1,187.84

593.92

395.95
593.92
791.89
197.97
633.51

633.51

871.08
791.89

1,583.79

 871.08
1,187.84

 871.08
1,187.84
1,187.84

1,583.79

 871.08
 633.51
 356.35
 95.03
1,583.79
1,583.79


 HOR
277.16
633.51
633.51
356.35

118.78
356.35


356.35

118.78


871.08

356.35
118.78

118.78

1,187.84
277.16


118.78

1,187.84


871.08
871.08

1,187.84
 356.35
 277.16


 47.51
475.14
356.35

197.97

 59.39

593.92


791.89

 63.35
 59.39
197.97
197.97

197.97
475.14
356.35
 79.19


356.35
197.97
356.35

 59.39

356.35

1,187.84
 475.14

475.14

356.35
118.78
197.97
871.08

118.78
277.16

871.08

633.51

475.14

475.14

633.51
871.08


871.08

356.35

475.14

871.08

197.97

395.95
791.89
871.08

 633.51
 633.51
1,187.84

633.51
871.08
871.08
871.08

197.97

356.35


197.97

197.97

197.97

118.78

 59.39

 27.72
871.08

356.35
197.97158.38
633.51

633.51

633.51
475.14

475.14


 633.51
1,583.79
1,385.81
 79.19
 118.78

 27.72

356.35
356.35
475.14 356.35
 633.51
1,187.84

1,187.84
1,583.79

1,187.84


871.08
356.35


1,187.84

633.51
475.14

633.511,187.84

356.35
475.14

475.14
356.35

197.97
 59.39


356.35

277.16

475.14

475.14

475.14

277.16

475.14

475.14475.14

277.16
197.97

118.78

118.78

118.78

197.97

871.08

871.08

633.51

 356.35
 356.35
 356.35
 59.39
1,187.84


871.08

1,187.84

475.14
277.16
 39.59
1,187.84

277.16

1,187.84

871.08

197.97

356.35

475.14

356.35
277.16118.78

633.51

 277.16
 15.84
1,187.84

475.14

475.14
356.35
356.35

871.08
475.14

593.92

791.89

316.76871.08475.14

 197.97
1,187.84

197.97

356.35
277.16
475.14
277.16
356.35
 59.39

158.38

1,187.84

395.95
 11.88
 27.72

871.08

871.08

1,187.84
 356.35

871.08
197.97


197.97

1,187.84

356.35

791.89

593.92

871.08
356.35
633.51
871.08
277.16
871.08

871.08


871.08
356.35
356.35


1,187.84

871.08 79.19
 63.35

475.14
316.76
 871.08
 871.08
1,187.84

158.38
633.51
633.51 118.78
 118.78
1,187.84

 871.08
 871.08
 356.35
 356.35
1,583.79


871.08
277.16

197.97

633.51
633.51

 197.97
1,187.84
197.97

277.16

356.35

633.51

118.78


118.78
475.14
475.14

356.35

356.35
475.14

197.97

356.35

277.16
277.16

475.14

356.35
 HOR1,187.84


118.78

118.78

118.78

475.14
871.08

356.35

118.78

633.51
633.51

633.51
118.78

475.14


475.14

871.08

 63.35

197.97
475.14
475.14

356.35

475.14


871.08

475.14

871.08

118.78

277.16633.51
475.141,187.84871.081,583.79356.35
356.35
475.14
118.78
633.51

871.08

475.14197.97

356.35

197.97
197.97
871.08


1,583.79
 197.97
 197.97

 59.39


633.51
356.35

475.14

356.35
 59.39

277.16

277.16

475.14
633.51475.14

 475.14
1,187.84
 871.08

1,187.84

118.78

356.35

633.51

633.51


633.51


633.51

633.51

633.51
633.51

197.97

197.97
277.16

356.35


633.51

118.78

197.97

197.97
197.97
197.97
356.35
277.16

633.51
277.16

633.51


1,583.79

1,583.79
633.51

1,187.84

 475.14
 277.16
1,187.84
1,583.79
1,187.84

277.16

633.51
356.35
633.51

1,583.791,583.79

871.08

871.08

633.51
475.14


1,187.84
 633.51
1,187.84


1,187.84

871.08

871.08

871.08
871.08
633.51

633.51

1,187.84
 59.39


1,583.79

1,583.79
1,187.84
 871.08

1,187.84
1,583.79

356.35

1,187.84

1,583.79
197.97
633.51
277.16


197.97
356.35

1,583.79

475.14

871.08

277.16

1,187.84

1,187.84

1,583.79
 475.14


633.51

1,187.84
 871.08


356.35277.16
 63.35

277.16
356.35
356.35

1,583.79

277.16

356.35
871.08

197.97
633.51

871.08
633.51

1,187.84

1,187.84


871.08


197.97

475.14


118.78356.35

633.51

871.08

1,187.84

356.35

197.97
1,583.791,583.79


475.14

197.97

118.78
 HOR475.14
277.16
633.51
633.51
277.16

118.78
277.16
475.14


633.51

356.35
197.97
118.78


871.08

356.35
356.35

633.51
197.97
871.08


277.16


118.78


871.08

871.08
475.14
871.08


 19.80
475.14
356.35


1,187.84

197.97

871.08

1,187.84

871.08

871.08

1,187.84
 871.08

871.08

1,583.79
 871.08

 59.39
197.97
 63.35

 5.94

197.97
356.35
 79.19


356.35
197.97

118.78
356.35
633.51
118.78

277.16


475.14
197.97

356.35

633.51
118.78

118.78
475.14
871.08
356.35

475.14

395.95

158.38
118.78
197.97

633.51

475.14

475.14

118.78

633.51

197.97

118.78

356.35
633.51

1,187.84
1,583.79
 475.14

158.38
871.08475.14
871.08

 633.51
1,187.84

356.35
871.08

197.97

356.35

197.97


197.97

197.97

277.16

 59.39


871.08

356.35
 47.51


197.97158.38
871.08

633.51

356.35

633.51
871.08

633.51


633.51

633.51

871.08
 79.19
 47.51

 79.19

356.35


356.35


 27.72
 63.35
633.51
871.08
633.51 356.35
 871.08
1,187.84
1,583.79


1,583.79
 356.35


475.14

475.14
475.14

356.351,187.84

871.08
158.38

475.14


475.14

475.14

475.14
475.14
197.97
356.35

871.08
356.35
475.14

356.35

197.97
 59.39


118.78

475.14


197.97

197.97

475.14

197.97

633.51

633.51

197.97

1,187.84
 871.08

118.78

118.78

118.78

118.78

118.78

197.97
197.97

633.51

 475.14
1,187.84
 475.14
 59.39


1,187.84


871.08

1,187.84

475.14
356.35
356.35

633.51

1,187.84

871.08

197.97

356.35

475.14
277.16

356.35

197.97
475.14
633.51
871.08
871.08
871.08


871.08

1,187.84

1,187.84

475.14

475.14
356.35
356.35

871.08

 475.14
1,187.84
1,583.79
1,187.84
 197.97
 356.35


475.14


633.51

633.51


277.16
633.51

633.51
316.76

316.76

 197.97
 118.78
 633.51
1,187.84
 871.08

871.08
871.08

871.08


 47.51


 27.72


 63.35

 197.97
 475.14
1,187.84
 475.14
 475.14
 475.14
 633.51
1,187.84


1,187.84

 356.35
 118.78
1,187.84
 356.35
 475.14
 277.16
 475.14
 633.51
 356.35
 59.39

871.08

1,187.84

158.38

 63.35

395.95
 47.51
118.78
1,187.84

871.08

1,187.84
 395.95
 593.92
 633.51
 871.08
 633.51

871.08
197.97
197.97


197.97

197.97

475.14

356.35

118.78


197.97
 31.68
277.16

1,187.84
 356.35
 356.35
 475.14

475.14


633.51

871.08
633.51
633.51

475.14

475.14
356.35

356.35 79.19

277.16

871.08
 63.35
475.14

475.14


1,187.84

 475.14
1,187.84

633.51

1,187.84
 871.08

118.78

118.78
871.08

633.51
633.51

356.35
356.35118.78
118.78

871.08

871.08

871.08

871.08
 95.03
633.51

633.51

356.35

 277.16
 356.35
 356.35
1,583.79
1,583.79
1,583.79


871.08
118.78

197.97

871.08
633.51

197.97
633.51197.97

356.35

277.16

197.97 118.78
 197.97
 475.14
 633.51
 633.51
 871.08
 633.51
1,187.84
 871.08
 633.51

871.08
871.08
871.08
356.35

475.14
356.35

197.97

1,187.84

871.08
 HOR

118.78


118.78


1,187.84

118.78

356.35

277.16

871.08

277.16
633.51

 59.39
475.14
475.14

475.14

118.78

118.78
277.16

475.14
197.97


633.51
871.08633.511,187.84871.081,583.79356.35

197.97

871.08

475.14

356.35

197.97

277.16

633.51


871.08

475.14

197.97
277.16


356.35

 59.39356.35197.97


871.08
277.16

356.35
871.08

277.16356.35

197.97


 27.72
633.51
356.35

 356.35
 277.16
 871.08
1,187.84
1,583.79


475.14
277.16

871.08
475.14
356.35
197.97

475.14

356.35

197.97
 59.39

475.14
475.14

1,187.84
 871.08

118.78

118.78

475.14

118.78


197.97

197.97


277.16

277.16

356.35

118.78

197.97


197.97
 59.39 197.97
 633.51
 871.08
 475.14
1,187.84
1,187.84

 197.97
1,583.79

277.16


197.97

1,187.84

277.16


277.16
356.35
633.51
356.35

356.35

1,583.79

633.51871.08633.51

633.51

633.51
118.78

475.14

871.08

871.08


 47.51


 27.72


 63.35
1,187.84

197.97
633.51
871.08

356.35

871.08

1,187.84

 633.51
 59.39
1,187.84

1,583.79

1,583.79


277.16

1,583.79

197.97
197.97

356.35

356.35
633.51
277.16

197.97
356.35
633.51


1,583.79
 475.14


633.51


871.08

1,187.84

633.51
871.08


 871.08
1,187.84

871.08

1,583.79


1,583.79
1,583.79

475.14

277.16


475.14

1,583.79

1,187.84
 197.97
 475.14

633.51
277.16

197.97

1,187.84
 871.08


356.35
118.78

356.35

633.51

633.51
633.51

356.35
118.78
633.51118.78
118.78

277.16
475.14
197.97


1,583.79

1,187.84

475.14

277.16
871.08

197.97

633.51

871.08

1,187.84
 633.51

871.08


1,583.79

633.51

197.97


197.97

277.16


118.78

197.97

633.51
1,187.84

356.35

871.08

475.14
356.35
 HOR871.08

356.35
356.35
197.97

356.35
633.51
118.78
118.78

633.51

118.78
871.08

1,583.79
 871.08


871.08


1,187.84

633.51


633.51


1,583.79
1,583.79
1,583.79
 356.351,187.84

475.14

1,187.84


118.78

1,187.84
475.14


871.08

871.08


 475.14
 633.51
1,187.84

871.08

1,187.84

 871.08
 356.35
 95.03
1,583.79

1,187.84

 633.51
1,187.84


1,187.84
 633.51

633.51


1,187.84


1,187.84
1,187.84

871.08
871.08
 95.03
633.51
356.35

633.51
633.51

871.08

 633.51
 356.35
 356.35
1,583.79

1,187.84
1,187.84


 HOR
118.78

118.78

 59.39

 63.35

633.51356.35

 59.39

 27.72


 31.68

 79.19
 63.35
 59.39
 11.88


197.97


 47.51


 27.72


 63.35

 59.39
1,187.84
 31.68

 23.76

 23.76

197.97
633.51

197.97


118.78


118.78

356.35

197.97
197.97
 HOR
 19.80

 15.84

1,385.81
1,385.81
1,385.81
1,385.81
1,385.81

1,385.81

1,385.81
1,385.81
1,385.81
1,385.81
1,385.81

1,385.81
1,385.81
1,385.81
1,385.81
 791.89
 791.89
 791.89
 791.89
 791.89

791.89

791.89

791.89

791.89
791.89
791.89
791.89
791.89
791.89

791.89
791.89

791.89
791.89

791.89

791.89
791.89
791.89


791.89
158.38

 11.88
158.38
 95.03
 15.84
118.78
118.78
 95.03
 79.19
593.92

118.78
118.78


593.92


593.92
 47.51

1,385.81
1,385.81

1,385.81

395.95

593.92

593.92

1,385.81

1,385.81

1,385.81
 593.92
 15.84

 79.19

 63.35
 15.84
 19.80
 11.88
 15.84
 15.84
 11.88
 95.03
158.38

158.38

 15.84
 7.92
791.89

791.89

791.89

791.89


791.89


791.89

593.92

 118.78
 158.38
 158.38
 158.38
 158.38
 158.38
 158.38
 95.03
1,385.81
 79.19
 197.97
 118.78
 118.78
 47.51
 79.19
 118.78
 47.51
 158.38
 118.78
 118.78
 79.19
 118.78
 118.78

 79.19
 197.97
1,583.79

1,583.79

1,583.79
1,583.79
1,583.79
1,583.79
1,583.79
1,583.79
1,583.79

1,583.79

1,583.79
1,583.79
1,583.79
1,583.79

1,583.79

1,583.79
1,583.79

1,583.79
1,583.79
1,583.79
1,583.79
1,583.79
1,583.79

1,583.79
1,583.79

1,583.79

1,583.79
1,583.79
1,583.79
1,583.79
 79.19

 79.19

1,583.79

593.92

 11.88
 15.84
 79.19
118.78

791.89

791.89

791.89

1,583.79
 791.89
 791.89

118.78

118.78
197.97

197.97
197.97

1,583.79

 15.84
 15.84

 15.84

 15.84
 11.88

 47.51

791.89
 11.88
 95.03
118.78
158.38

197.97
 15.84
 63.35
 31.68
 15.84
316.76

237.57
158.38

 15.84

158.38

791.89

118.78
 95.03
118.78

1,385.81
 15.84

 15.84
 15.84
 15.84
 27.72
 15.84
 19.80
 19.80

 15.84

 15.84
 79.19

 79.19
791.89
 15.84
158.38
 79.19
791.89

197.97
158.38

 197.97
1,583.79
 95.03

118.78
158.38

1,385.81

 95.03
593.92


316.76
395.95


593.92
158.38
 95.03
 15.84

 15.84


158.38

237.57
593.92
158.38
158.38
158.38
158.38
158.38
 27.72
 27.72

118.78
 15.84
 11.88

791.89

1,385.81
 79.19
 79.19

118.78
118.78

871.08

871.08

871.08
1,583.79
 79.19


 79.19
 95.03

 15.84
 HOR

 39.59

 19.80
 2.38
118.78
 HOR
118.78
118.78
 31.68
118.78
118.78
 27.72
 7.92

 31.68
 27.72
 HOR

 79.19
 47.51
 79.19
1,385.81

791.89

 79.19
 47.51

1,385.81


791.89
 47.51
 47.51
791.89
 23.76
 47.51
 47.51

 47.511,583.791,583.79
HOR

63.35
79.19

39.59
79.19

158.38

158.38
316.76
 95.03

158.38
158.38

 23.76
237.57
158.38
 63.35

158.38

593.92
593.92
 47.51

316.76


 79.19
 95.03
237.57


593.92
118.78
 95.03
118.78

79.19

158.38
158.38
 95.03
158.38

158.38

158.38

158.38
 95.03

158.38
 79.19
 79.19
 47.51
395.95
395.95
 31.68
395.95
158.38

316.76
316.76
316.76
316.76

316.76

1,385.81
1,385.81

197.97
 79.19
593.92
158.38

158.38
158.38
237.57

237.57

237.57

118.78

237.57

316.76


237.57

237.57

237.57


158.38
158.38

158.38

1,583.79

791.89

197.97

1,583.79

593.92

158.38
158.38

95.03


158.38

237.57
 HOR
197.97

356.35

197.97
HOR
118.78
118.78

118.78

633.51
 19.80

27.72
19.80


118.78

11.88

 15.84
 23.76
633.51
 95.03

395.95

39.59

95.03
31.68

63.35


118.78
 95.03
356.35

633.51
 39.59
 HOR

475.14
871.08
 47.51

 79.19

475.14
633.51
871.08
871.08
475.14

 277.16
 197.97
 475.14
1,583.79
1,583.79
 475.14
1,583.79

1,187.84

 871.08
1,583.79
 871.08


871.08

1,583.79

1,583.79

1,187.84

356.35

633.51

871.08
118.78


 79.19

118.78

158.38
475.14

593.92

633.51

633.51

1,583.79
 475.14

475.14

356.35
 633.51
 791.89
 118.78
 79.19
 79.19
 197.97
 47.51
1,583.79

1,583.79

1,583.79
1,583.79
 871.08

1,187.84

871.08

871.08

871.08

 633.51
 79.19
 633.51
1,187.84

475.14

1,187.84


871.08

 118.78
1,187.84

277.16
871.08

871.08

475.14
871.08

 871.08
 475.14
1,583.79
 633.51

475.14

633.51

475.14

1,583.79
316.76

475.14
475.14
356.35
356.35
 63.35
633.51
633.51

1,583.79
 475.14

1,187.84
1,187.84

1,583.79
1,583.79

1,583.79
1,583.79
1,583.79
1,583.79

 871.08
1,583.79
1,583.79

1,187.84
1,583.79

1,583.79
 871.08

 871.08
1,583.79
 277.16

1,583.79

 633.51
1,583.79


1,583.79

118.78
118.78
 39.59
 79.19

1,583.79
 95.03

1,583.79
 47.51

1,187.84
475.14
633.51
475.14

633.51

356.35

197.97

197.97
871.08

118.78
197.97
475.14

475.14
118.78
 HOR
158.38
158.38
237.57
 47.51

197.97
197.97
197.97


63.35
95.03
47.51
47.51

95.03

63.35
47.51

63.35

63.35
47.51

63.35

95.03

158.38

593.92


593.92

593.92
39.59
47.51
63.35

63.35
63.35
39.59
79.19
HOR
158.38
158.38
 47.51
237.57

197.97
197.97
197.97


63.35
47.51
95.03
47.51

95.03

63.35
47.51

63.35

63.35
47.51

63.35

95.03

158.38

593.92


593.92

237.57

237.57

237.57

237.57

237.57

593.92
 39.59
 47.51
 63.35
 63.35
 63.35
 39.59
 79.19
 HOR
277.16

197.97
197.97

356.35

277.16

 59.39
 47.51
197.97
356.35
475.14
475.14
356.35


1,187.84


633.51
277.16
277.16
 63.35
 63.35

277.16
475.14

 475.14
 633.51
1,187.84
 197.97

197.97


871.08

1,187.84

 47.51
871.08
118.78
118.78

118.78

118.78

277.16
197.97
 47.51
 47.51
 47.51


 63.35

475.14

356.35
633.51
118.78

356.35

277.16

356.35

 0.00

197.97

118.78

475.14

475.14
277.16
475.14
475.14
277.16
 79.19

633.51
633.51
633.51


633.51

1,187.84
 475.14
 79.19
 871.08


871.08


475.14

356.35
 63.35
475.14
356.35
356.35

197.97
475.14

356.35


356.35

475.14

356.35


871.08475.14

197.97
 79.19
356.35
475.14
475.14
 47.51
356.35
 11.88
633.51


356.35
 95.03

 59.39

197.97


475.14
158.38

356.35
277.16

475.14

475.14

356.35

277.16
277.16

 356.35
1,187.84

356.35
356.35
 63.35

197.97

356.35

475.14
197.97
356.35
871.08

871.08

633.51
 HOR
277.16

59.39


59.39

197.97
158.38
158.38

475.14
 95.03
197.97
197.97
475.14

118.78

59.39

118.78


475.14


633.51

356.35


633.51


633.51
197.97
 59.39

197.97
197.97
 19.80
356.35
 59.39
 59.39
277.16
277.16

475.14277.16

356.35

118.78
118.78
 59.39
277.16
 59.39
 59.39

633.51

871.08


1,187.84


277.16

633.51
158.38

633.51356.35

197.97633.51

118.78

 63.35
 47.51

 63.35

277.16
475.14

475.14
475.14
277.16
356.35
633.51
475.14

356.35

356.35

356.35


277.16
475.14
871.08

118.78


633.51
197.97
118.78
197.97

118.78

356.35

791.89

395.95

475.14

791.89

791.89

791.89

791.89

197.97
197.97

197.97

197.97

197.97


475.14
 31.68

197.97

39.59

 31.68
118.78
197.97


277.16
118.78
277.16

356.35
277.16
277.16

356.35

475.14

475.14

118.78

1,583.79
 118.78
 19.80

118.78

118.78
118.78

197.97
 63.35

197.97

356.35

356.35

1,187.84

633.51

633.51
871.08

118.78

197.97

118.78
 59.39

1,583.79

633.51
118.78
475.14

1,187.84
 158.38

197.97
118.78
277.16
 47.51

 19.80
197.97
118.78
197.97
118.78
475.14
 27.72
197.97

871.08

197.97

475.14


197.97


118.78


197.97

475.14

475.14

475.14


475.14


 871.08
1,187.84

475.14

197.97

197.97

197.97
 HOR
 79.19


633.51
 31.68
 39.59

158.38
 HOR

1,583.79
1,583.79
 15.84


395.95
791.89
1,385.81
1,583.791,583.79
 HOR
 59.39

 59.39
118.78

 27.72

118.78

 27.72
118.78
 3.96
197.97

197.97

633.51

356.35


356.35

871.08

 31.68

 31.68
 19.80
118.78
118.78 47.51

118.78
633.51


633.51

475.14
 11.88

 27.72

118.78

356.35

475.14


871.08

1,583.79
 356.35

356.35197.97

158.38


197.97
 31.68
277.16

277.16

118.78

475.14
871.08

118.78
118.78
 47.51
 47.51

 63.35


475.14
475.14
475.14

118.78
356.35

197.97

356.35
475.14
475.14
475.14

118.78
316.76

356.35
 59.39
 63.35

118.78

79.19
11.88


31.68
47.51
31.68


356.35

356.35
356.35

356.35
356.35

277.16

475.14


277.16

475.14

118.78

356.35
118.78

197.97

197.97
277.16

633.51
277.16

633.51

633.51

277.16

277.16

475.14

1,583.79
 31.68

871.08
871.08

356.35
 7.92
356.35

1,583.79

277.16

277.16
277.16

356.35

277.16

118.78
 59.39


633.51
118.78

 356.35
1,187.84

197.97

277.16

277.16
633.51

1,187.84

 59.39

 59.39

356.35
277.16
 59.39
 31.68
 47.51
23.76

 11.88
197.97
 59.39

118.78
 15.84
356.35

356.35

277.16
 79.19
475.14
 7.92
 7.92

475.14
277.16
 27.72


356.35277.16
 63.35475.14
633.51
633.51
 11.88

19.80

475.14

197.97
356.35
356.35

356.35


633.51

118.78

633.51

356.35

475.14


871.08
197.97
 59.39


 5.94
118.78
 HOR

 63.35
 HOR
 11.88
 95.03
 47.51

 95.03
 7.92
 15.84
 23.76

 15.84

 15.84

 19.80
 23.76
 HOR

 63.35
197.97
197.97
 63.35
 47.51
 95.03
118.78
118.78
 7.92

118.78
 31.68

 11.88

593.92


 23.76

197.97
UCEAC
 €
139.23
185.61

185.61

185.61

185.61

231.04

231.04


139.23


185.61

345.40

345.40

345.40

185.61

185.61

185.61

132.10

185.61
185.61

345.40

139.23

185.61


231.04

345.40

461.00

185.61

231.04

231.04
185.61
139.23

139.23

461.00

231.04

345.40

461.00

231.04

185.61


132.10

345.40

461.00

90.85


139.23

185.61

185.61


461.00

461.00

461.00

461.00

345.40

461.00

231.04

345.40

90.85

90.85
345.40

231.04

139.23

139.23


139.23


139.23


 HOR
 23.76

118.78
633.51
633.51

871.08

475.14

1,187.84
1,187.84
 356.35

871.08
277.16
277.16

356.35

277.16


277.16


118.78

197.97

356.35
871.08
871.08
356.35

118.78
871.08
871.08
871.08
871.08
356.35
356.35
356.35
871.08

277.16

871.08

871.08
871.08
871.08

871.08
871.08

277.16
475.14

197.97


277.16

277.16


277.16


277.16
356.35

59.39118.78
197.97
197.97
197.97
475.14
118.78

118.78
475.14

356.35

277.16

633.51
475.14
277.16
633.51
118.78
197.97
118.78
356.35
 63.35
871.08

356.35

356.35

197.97

197.97

118.78

475.14

633.51

197.97


277.16

 59.39

197.97 356.35
1,187.84

1,187.84
 27.72

277.16277.16

1,583.79
 39.59

 19.80

 19.80

 23.76
633.51
356.35

356.35

475.14
197.97

475.14

475.14

356.35


118.78

277.16

356.35
633.51
475.14

475.14

118.78
475.14

197.97
 59.39
118.78

356.35

1,583.79

118.78

118.78

118.78

277.16
 11.88

1,187.84

633.51

633.51

1,187.84

475.14

118.78

356.35

356.35

475.14

277.16
197.97

475.14

277.16

475.14

475.14

277.16


475.14


633.51

475.14

633.51

475.14

475.14

277.16


356.35

475.14

475.14

277.16

356.35

197.97

277.16


277.16

118.78

475.14

356.35


197.97

633.51

475.14

197.97
197.97

277.16

277.16

277.16

633.51

277.16

118.78

356.35

475.14

475.14


475.14

277.16

633.51

475.14

871.08

356.35

356.35

475.14

633.51277.16
277.16


63.35

197.97
 59.39
871.08

633.51
633.51

475.14

197.97118.78
158.38158.38158.38 63.35158.38
 7.92

475.14

475.14475.14


633.51


633.51

277.16

277.16
277.16

277.16
277.16


475.14


633.51

633.51

356.35

1,187.84

1,187.84

1,583.79

475.14

475.14
197.97

633.51

277.16


633.51

277.16

277.16

475.14

475.14

277.16

277.16

197.97


197.97

1,187.84

277.16

277.16

356.35

356.35

475.14
277.16

475.14
277.16

356.35

475.14

633.51

197.97

633.51

197.97
277.16277.16

277.16
475.14

475.14
356.35

356.35

633.51

633.51

633.51633.51356.35356.35
 59.39

277.16

277.16

475.14

475.14
633.51


356.35

633.51

356.35


633.51

1,583.79

 11.88

475.14
277.16

356.35


1,583.79


475.14

633.51
277.16

475.14

158.38
158.38
158.38
158.38


158.38
158.38
 63.35
 63.35
 63.35 63.35
 63.35

1,583.79


1,583.79
1,583.791,583.79
1,187.84
1,187.84
 118.78
475.14


1,187.84

1,583.79


633.51


356.35

197.97

633.51

197.97

633.51


1,187.84

197.97277.16

356.35

633.51


633.51


633.51

633.51
633.51

356.35
 59.39

633.51
197.97
633.51


277.16
118.78
633.51

118.78


118.78
118.78

277.16
316.76475.14

871.08


1,583.79
 475.14
 475.14

1,187.84

475.14
475.14
197.97
 7.92
277.16

277.16

277.16


356.35
 HOR

356.35
356.35

475.14

 356.35
1,583.79
 158.38
 158.38
 158.38
 197.97
 158.38
 197.97
 197.97
 197.97
 197.97
158.38

 158.38
1,187.84

1,187.84

871.08

356.35

871.08
633.51

395.95

871.08
633.51

277.16

197.97

118.78

197.97

118.78
197.97
118.78

 47.51
 47.51

 356.35
 871.08
1,187.84
 277.16
 633.51
 158.38
 475.14


197.97

356.35

871.08

633.51
 47.51

 47.51
 47.51
 47.51
 871.08
 277.16
 871.08
1,187.84
1,583.79
871.08

356.35

197.97
277.16

356.35

475.14

158.38
475.14

871.08
118.78

871.08

1,187.84

1,187.84

475.14

1,187.84
 158.38

356.35
118.78
277.16
356.35
475.14
871.08

633.51

871.08

633.51

 47.51

871.08

871.08

356.35

871.08
 47.51

633.51
633.51
871.08
356.35

871.08

356.35
 197.97
 277.16
 118.78
 871.08
1,583.79
1,187.84

1,583.79

1,583.79


1,187.84
 475.14
 633.51
 475.14
 277.16
 475.14
 118.78

1,187.84
 356.35
 633.51
 197.97
 197.97
1,187.84

118.78

475.14

633.51

118.78
 47.51
475.14

 871.08
1,187.84
 633.51
 118.78
 356.35

277.16
871.08
 47.51

 118.78
1,583.79

633.51

1,583.79

1,187.84
 475.14

475.14
871.08
475.14
356.35
277.16

356.35

633.51
356.35
118.78
633.51

475.14

633.51

633.51

356.35
 47.51

 475.14
1,187.84
1,187.84
1,187.84

 633.51
 2.38
 47.51
1,583.79

633.51

871.08

475.14

356.35

277.16

277.16

475.14

475.14
475.14

633.51

 356.35
1,583.79
1,583.79

1,187.84

1,187.84
 633.51
 871.08
871.08
633.51

 277.16
 475.14
1,187.84

475.14

356.35
475.14
871.08
871.08

197.97
 47.51

277.16

475.14

277.16

633.51

 356.35
 871.08
1,187.84
 356.35
 633.51
 633.51
1,187.84
1,583.79
 633.51

356.35
633.51

 79.19
 197.97
 197.97
 475.14
 356.35
 197.97
1,187.84
 871.08
1,187.84
         Honorarios orientativos 2007
      PRIMERA Y SEGUNDA visita en consultorio

                        1ª Y 2ª visita
ALERGOLOGÍA                    26.50 €
ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR           26.50 €
APARATO DIGESTIVO                 26.50 €
CARDIOLOGÍA                    26.50 €
CIRUGÍA CARDIOVASCULAR              26.50 €
CIRUGÍA GENERAL Y DEL APARATO DIGESTIVO      26.50 €
CIRUGÍA MAXILOFACIAL               26.50 €
CIRUGÍA PEDIÁTRICA                26.50 €
CIRUGÍA PLÁSTICA Y REPARADORA           26.50 €
CIRUGÍA TORÁCICA                 26.50 €
DERMATOLOGÍA                   26.50 €
ENDOCRINOLOGÍA                  26.50 €
ESTOMATOLOGÍA                   26.50 €
GERIATRÍA                     26.50 €
HEMATOLOGÍA                    26.50 €
MEDICINA GENERAL                 26.50 €
MEDICINA INTERNA                 26.50 €
NEFROLOGÍA                    26.50 €
NEUMOLOGÍA                    26.50 €
NEUROCIRUGÍA                   26.50 €
NEUROLOGÍA                    26.50 €
OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA             26.50 €
OFTALMOLOGÍA                   26.50 €
ONCOLOGÍA MÉDICA                 26.50 €
ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA              26.50 €
OTORRINOLARINGOLOGÍA               26.50 €
PEDIATRÍA                     26.50 €
PSIQUIATRÍA                    26.50 €
REHABILITACIÓN                  26.50 €
REUMATOLOGÍA                   26.50 €
TRAUMATOLOGÍA Y CIRUGÍA ORTOPÉDICA        26.50 €
UROLOGÍA                     26.50 €

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:223
posted:10/1/2011
language:Catalan
pages:219