Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

contentexpert_bg

VIEWS: 4 PAGES: 51

									Специалист по съдържанието
ПУЕ 2       Специалист по съдържанието


                 Увод


  Този електронен курс е организиран в Приложни учебни
  единици (ПУЕ), всяка от които може да бъде разделена на
  Образователен урок (ОУ) и Тематичен урок (ТУ).
  За да разберете начинът, по който е организиран този курс,
  обърнете внимание на следното:
    във всяка ПУЕ са включени няколко образователни цели,
   които обобщават основните умения на един уеб дизайнер
   на виртуални музеи;
    във всеки ОУ се обсъжда една-единствена образователна
   цел въз основа на няколко теми;
    всеки ТУ разглежда една тема. Всички ТУ заедно
   съставят целия електронен курс.
               ПУЕ 2

ОУ 1: Защо са   ОУ 2: Описание на  ОУ 3: Полезни     ОУ 4: Интернет и
необходими     идентификаци-    съвети относно    виртуалните
виртуалните    онната карта на   базата от данни    музеи
музеи?       MU.S.EU.M.


• ТУ 1.1: Цели и  • ТУ 2.1 Съдър-   • ТУ 3.1 Основни   • ТУ 4.1
 характеристи-   жание и       елементи за      Публикуване на
 ки на       функции       създаването на    данните в
 виртуалния               интерактивни и    Интернет
 музей                 динамични уеб
                               • ТУ 4.2 3D
                     сайтове
• ТУ 1.2: Инди-                        Software Object
 видуализация и            • ТУ 3.2 Бази от    Modeller
 достъпност на             данни
                               • ТУ 4.3 VR Worx
 виртуалния              • ТУ 3.3        2.5
 музей                 Релационният
                               • ТУ 4.4
                     модел
                                PhotoModeler
                    • ТУ 3.4 Системи за
                               • ТУ 4.5 Pixmaker
                     управление на
                                PRO
                     релационни бази
                     от данни
ОУ 1  Защо са необходими виртуалните музеи?
    Този образователен урок е много важен за целия курс на обучение.
    Той е насочен към основните характеристики и предимства на
    виртуалните музеи, като набляга особено много на възможността чрез
    приятни и активни посещения да бъде предизвикан голям интерес.
ТУ 1.1  Цели и характеристики на виртуалния музей
 Резюме
       Виртуалният музей представлява организирана сбирка от
       електронни експонати и източници на информация. Сбирката може
       да бъде съставена от снимки, диаграми, графични изображения,
       видео клипове, статии, цифрени бази от данни и други неща, които
       могат да бъдат съхранявани във виртуалния музей. Освен това
       може да се осигури достъп до някои от основните хранилища на
       произведения на изкуството, събрани в най-важните музеи по
       света.
       Необходимо е да се направи разграничение между двата основни
       типа виртуални музеи:
        •  музеи с културно-образователна цел – те се изграждат за
          образователни цели и предлагат възможности за задълбочено
          изследване и изучаване на произведенията на изкуството по
          света. Служат главно на нуждите на потребителите.
        •  музеи с търговска цел – те са насочени главно към
          рекламирането на произведенията на изкуството, съхранени в
          съществуващите музеи по света. Служат главно на нуждите на
          музеите.
ТУ 1.2  Индивидуализация и достъпност на виртуалния музей
 Резюме


       Електронните услуги, за разлика от услугите във физическия свят, се
       характеризират чрез своята способност да съобразяват онова, което
       се предлага, с индивидуалните изисквания на отделния потребител. В
       това отношение електронните услуги отразяват процесите на масово
       създаване на възможности за индивидуализиране, радващи се на
       голям успех в света на производството.


       В един виртуален музей вместо да има уредник, който да определя
       маршрута на обиколката и местата за спиране по него, виртуалният
       посетител може сам да определя маршрута на своята обиколка и да
       избере по-задълбочено проучване на онези експонати, които го
       интересуват повече. С две думи, посетителите могат да създават
       свои собствени експозиции, използвайки онези мултимедийни
       възможности, които предпочитат.


       От тази гледна точка музеите се променят от типа “водени от
       съхранените ресурси” към типа “водени от търсенето”, от
       категоризирането на потенциалните посетители по групи към
       индивидуализиране според желанието на потребителя, от общ
       маркетинг към вирусен маркетинг на основата на личното общуване.
ТУ 1.2  Индивидуализация и достъпност на виртуалния музей
 Резюме


      Разбира се, в резултат на вече установени навици или
      предварителна ориентация към дадена област или към
      определен начин на доставка, във всяка област на
      електронните услуги се появяват различни характерни
      образци на потребление. Cherri, Paternò и Piras (от 2003 г.) в
      Музея на Карара смятат, че посетителите често се делят на
      три категории: специалисти, туристи и деца. Полезно е да се
      помисли върху това как всяка една от тези три категории
      посетители може да се възползва от виртуалния музей.
       •  Специалистите може да поискат да използват
         инструментите, поддържащи тематични изследвания,
         както и изследвания в различни научни области,
         съчетани с триизмерни приложения и цифрова
         реконструкция: тяхното посещение ще се характеризира
         с голяма намеса в оформянето на съдържанието и с
         осведомен избор.
       •  Туристите (които не са специалисти) може да
         предпочитат общо меню вместо индивидуален избор с
         по-малка намеса в оформянето на съдържанието:
         тяхното посещение ще се характеризира с повече
         интуитивни избори, използване на лесни за разбиране
         разкази, обясняващи контекста на експонатите.
       •  Децата (някои от които могат да бъдат специалисти,
         други туристи) може да предпочитат съчетание между
         образователни и развлекателни функции, чатбокс, или
         експозиции, съдържащи игри, предназначени да
         стимулират любопитството.
ТУ 1.2       Въпроси, свързани с целите
Примери
           на виртуалните музеи

        а) COMPASS – базата от данни на Британския музей
     Детският COMPASS използва предназначена за деца търсеща
     машина, която е и лесна за използване, и приятна (лъвчето Алфред
     води децата из целия сайт). Освен детските обиколки и статиите,
     писани за ученици на възраст от 7 до 11 години, има и занимания в
     клас, както и викторини, а също и рубрика “Попитай специалиста”.
     Онлайн обиколките са специално направени така, че да
     съответстват на националната учебна програма в Обединеното
     кралство, като са включени предмети като “четене и писане”,
     “смятане”, “научни знания”, “изкуство” и “история”. Включени са
     също и примери на детски произведения, онлайн анимация, игри и
     викторини, уеб линкове и списъци с материали за четене. В
     допълнение на онлайн обиколките има и търсеща машина, която
     позволява на децата да търсят информация в следните области:
     Африка, Северна и Южна Америка, англо-саксонска Англия, Азия,
     древен Египет, Европа, древна Гърция и романска Британия.
ТУ 1.2      Въпроси, свързани с целите
Примери
          на виртуалните музеи     Детският сайт COMPASS беше планиран така, че да могат да го
      използват и деца с увреждания. Работните тетрадки съдържат
      комплект от учебни препоръки за това как могат да бъдат
      приспособени както за деца, срещащи трудности при обучението,
      така и за деца, които имат нужда от допълнителни занимания.
     За децата със затруднение при четенето е налице софтуер за
      гласово четене на текста от детския сайт COMPASS.
     Сайтът е изготвен и оценен от Отдела за нови медии (New Media
      Unit) към Британския музей, след консултации с местни начални
      училища и според съветите и помощта на Отдела за образование
      към музея.
ТУ 1.2       Въпроси, свързани с целите
Примери
           на виртуалните музеи        б) Галерията “Тейт”


     Този уеб сайт е добър образователен инструмент за широката
     публика както в училище, така и у дома. Образователната секция на
     “Тейт” включва следните категории: деца и семейство (с игри, задачи
     и идеи за децата), училища и учители, за младата аудитория на “Тейт”
     (нови перспективи на съвременното изкуство за тийнейджъри и
     младежи), независимо обучение, различни групи и хора със
     специални нужди.
     Тази секция съдържа една активна учебна програма, подкрепяща
     учащи се от всякакви възрастови групи и във всички области на
     познанието, образователни работници, учители, художници и много
     други. За образователните специалисти и учащите се съществуват
     редица програми, игри, учебни дейности. В секцията “Училище
     онлайн” има разнообразни материали, сред които фотографски и
     документални източници за учители. Тази секция е предназначена да
     помага на учителите да използват Интернет, за да обогатят
     преподавания материал във връзка с най-значимите елементи от
     историята на изкуството. “Тейт онлайн” предлага редица онлайн
     курсове, въвеждащи потребителите в съвременното изкуство.
      Имагинерни експозиции
         Лувър
Луи Ла Каз – Реконструкция на стаята, посветена на неговата колекция
Открий 3D модел на стаята на Ла Каз – сега Бронзовата стая, в крилото Сули, първи етаж, 32 стая – както е
  била подредена през 1913 г., когато в нея са били държани 177 картини на такива майстори като
  Рембранд, Шарден или Вато, от престижната колекция, дарена на Лувъра от Ла Каз.
3D имагинерна експозиция: Жан Оноре Фрагонар
Тази имагинерна експозиция е в чест на Фрагонар, един от най-великите френски художници на ХVІІІ век, и
  също така един от първите уредници на Музея Лувър.
Южната църква в Бауит в 3D
Това виртуално посещение на манастира в Бауит ни отвежда назад във времето на коптския Египет през
  първото хилядолетие на християнската епоха. Тази имагинерна експозиция представя елементите,
  намерени по време на археологическите разкопки на мястото, и съдържа реконструкция на църквата
  във вида й от VІІ век от н.е. според представата на археолозите.
ОУ 2  Описание на идентификационната карта
          на MU.S.EU.M.    Този ОУ обяснява основните аспекти на стандарната карта за
    каталогизиране, създадена посредством програмата M.U.S.E.U.M.
    Делът за обучение в тази програма е от особено значение, тъй като за
    първи път седем европейски музея се споразумяха за основните
    критерии, според които да се извършва идентифицирането чрез
    идентификационната карта (the identikit card).

    Целите на този ОУ са:


     •  придобиване на познания относно обясняването и разбирането
       на правилата за класифицирането на експонати, включени в
       програмата M.U.S.E.U.M.;
     •  придобиване  на  познания   относно  определянето  на
       комуникативната стойност на всеки културен източник;
     •  придобиване на познания относно съставянето на учебни пътеки
       за конкретните категории посетители.
ТУ 2.1          Съдържание и функции
 Резюме
     “Идентификационната карта на MU.S.EU.M.” беше създадена, след като
     на всички участници в проекта беше даден образец и бяха поискани
     техните мнения и предложения. Тази идентификационна карта може да
     бъде попълнена от всеки един от участниците, независимо от системата
     за каталогизация, която те използват в момента.

     Някои от тези данни са абсолютно необходими и могат да бъдат
     попълнени с помощта на основните източници за информация на всеки
     участващ в проекта музей. Те са избрани от формуляра, намиращ се в
     уеб сайта на Европейския виртуален музей. (Фигура 2 -
     www.europeanvirtualmuseum.it).
     Специалните и (или) допълнителни данни, които биха могли да бъдат
     попълнени (стига да има такива или да се появят по време на
     изследването), са обозначени с арабски цифри, когато се появят в
     полетата на идентификационната карта. Те могат да бъдат добавени в
     уеб сайта от всекиго онлайн.

     Като цяло идентификационната карта, чиито полета са представени тук,
     е достатъчно обстойна, за да съхрани, ако се налага, и други общи или
     по-подробни данни. Освен това са налице основните елементи,
     необходими за създаването на динамични и интерактивни уеб сайтове,
     като  например  системния  анализ   на  съдържанието   на
     идентификационната карта на MU.S.EU.M.
ТУ 2.1  Идентификационната карта на M.U.S.E.U.M
Детайли
     Това е маската за компилиране, както я виждат потребителите.
     Моделите на компилиране са два: а) синтетичен модел с
     необходимите данни; б) аналитичен модел с всички данни,
     съдържащи се в идентификационната карта.
       Окончателното съдържание на идентификационната карта е
       представено на Фигура 1.
ТУ 2.1    Идентификационната карта на M.U.S.E.U.M
Упражнение
       Приложи спрямо конкретен експонат от своя музей, който още не е
       класифициран, Идентификационната карта на MU.SE.U.M., представена
       на следващата страница.


            ИДЕНТИФИКАЦИОННА КАРТА НА MU.SE.U.M.

                     Снимка 1
                   (целият експонат)
                     Снимка 2
                    (важни детайли)
                     Рисунка
ТУ 2.1    Идентификационна карта на M.U.S.E.U.M
Упражнение
       МУЗЕЙ, ОТДЕЛ:

       НАЗВАНИЕ НА ЕКСПОНАТА:
       КАТАЛОЖЕН НОМЕР:
       ТИП НА ЕКСПОНАТА10:
       -човешка фигура
       -животинска фигура
       -съд
       -друго

       
       
       
       
ТУ 2.1    Идентификационна карта на M.U.S.E.U.M
Упражнение
            МЯСТО И ДАТА НА ОТКРИВАНЕ
       ДАТА
       МАТЕРИАЛ/СПЛАВ3:
       МЕТОД НА ИЗРАБОТКА:

       Страна
       Допълнителен материал4:

       Област
       РАЗМЕРИ       В района на община
       Дължина:
       Ширина:
       Височина:
       Дебелина:
       Диаметър:
       Тегло:
       АНАЛОЗИ11 (200 думи)
ТУ 2.1    Идентификационна карта на M.U.S.E.U.M
Упражнение
       Село
       ОПИСАНИЕ НА ЕКСПОНАТА5 (200 – 400 думи)

       Място на откриване

       КОНТЕКСТ НА ОТКРИВАНЕ:
       -случайно откритие
       -проучване
       -археологически разкопки
       -неизвестен

       
       
       
       УКРАСА6 (200 – 300 думи)
            (без украса ; врязване ; изрязване ; релеф )
ТУ 2.1    Идентификационна карта на M.U.S.E.U.M
Упражнение
       НАДПИС (100 думи)
       ОТЛИЧИТЕЛЕН БЕЛЕГ
       Видео, аудио, текстова документация12:
       -картини, рисунки, снимки
       -записи
       -протоколи от интервюта
       -хиперлинкове към информационни източници и бази от данни от целия свят

       ТИП ОТКРИТИЕ:
       -домакинство
       -светилище
       -друго

       
       
       
       ТЪЛКУВАНЕ8 (200 – 400 думи)            -
ТУ 2.1    Идентификационна карта на M.U.S.E.U.M
Упражнение
                     ИСТОРИЧЕСКА РАМКА
       Епоха/период
       ТЕМАТИЧНИ ПЪТЕКИ НА MU.S.EU.M.9:
       -амулети и магически предмети (AM)
       -човешка фигура (ЧФ)
       -животинско изображение (ЖИ)
       -друго
       -

       Култура/комплекс/ група

       Фаза/културен етап


       Абсолютна хронология                     СЪСТОЯНИЕ
                (много добро ; добро ; лошо )
                    РЕСТАВРАЦИЯ
              (реставриран ; нереставриран )
ТУ 2.1     Идентификационна карта на M.U.S.E.U.M
Упражнение
                  ЦЯЛОСТНОСТ
              (цял ; почти цял; непълен)
                 АНАЛИЗИ - ИЗВОДИ
       Тип на анализа:
       Лаборатория:
       №/код:
       БИБЛИОГРАФСКИ ИЗТОЧНИЦИ2:
       -автор
       -заглавие
       -периодика
       -година
       -том

       -издателство
       -място
       -година
       -страница
       -фигура

       -плоча
       -таблица
       -ISBN
       -ISSN
ТУ 2.1    Идентификационна карна на M.U.S.E.U.M
Упражнение
       Други източници
         ПОПЪЛНЕНА ОТ:
         -име
         -институция
         -дата
                 Фигура 1
ОУ 3  Полезни съвети относно базата от данни
    Този ОУ съдържа основна информация относно характеристиките на
    релационните бази от данни, чрез които могат да бъдат създадени
    виртуалните музеи. Главната му цел е да помогне на специалиста по
    съдържанието да разбере основните технологични изисквания на
    релационната база от данни, така че той (или тя) да може да общува
    по ползотворен начин с уеб дизайнера.
    Целите на този урок могат да се формулират така:
    • да се подобри общуването с уеб дизейнера, който е упълномощен за
    качването на данните;

    • да се получи познание за основната структура на базата от данни и
    как да се правят заявки към нея.
ТУ 3.1    Основни елементи за създаването
Резюме
     на интерактивни и динамични уеб сайтове

     Поради сложността на данните, необходими за пълното описание на
     експонатите, които съдържа Европейският виртуален музей, а също и
     поради необходимостта информацията винаги да бъде актуализирана
     от специалисти от партниращите музеи, при създаването му е
     задължително използването на СУРБД (система за управление на
     релационна база от данни). Наличието на такива СУРБД за базите от
     данни позволява записването на цялата обща и специална
     информация, отнасяща се до експонатите, които в даден момент
     биват предлагани от партньорите (музеи, изследователски институти
     и др.), или са били събирани постепенно.

     Наличието на такива бази от данни, управлявани от СУРБД,
     позволява регистрирането на цялата обща и специална информация,
     отнасяща се за експонатите, предложени понастоящем от
     партньорите (музеи, изследователски институти и др.) или събрани
     стъпка по стъпка. Нещо повече, заедно с мултимедийните файлове,
     тези бази от данни могат да предложат допълнителни пакети от
     специална информация, отнасяща се до други археологически обекти,
     до изследвания и археологически разкопки в областта, до музеи или
     общи и специализирани музейни сбирки, до исторически паметници и
     (или) специални културни обекти, до полезна информация и адреси
     относно транспорт, настаняване и посещаване на културни и
     туристически цели, както и до виртуални магазини, предлагащи копия
     на експонати.
ТУ 3.2           Бази от данни
Резюме
     Моделите и методите на организиране на базите от данни са се
     развили по такъв начин, че удовлетворяват нуждите на
     потребителите от по-бърз и по-лесен достъп до по-голямо
     количество информация.

     Накратко казано, базата от данни може да бъде определена като
     представляваща един или повече набори от данни, организирани
     по свързан помежду им начин, заедно с тяхното описание и
     връзките между тях.

     Релационните бази от данни представляват набор от данни,
     подредени като таблици, наречени релации. Терминът
     “релационен” произлиза от факта, че всеки запис в базата от данни
     съдържа информация, отнасяща се за един-единствен обект. Освен
     това данните, организирани в категории от информация, могат да
     бъдат движени от един източник въз основа на стойностите на
     свързаните данни.
ТУ 3.2    Основни цели на базата от данни
 Детайл
     В следващото каре са посочени основните цели на базата от
     данни:
       а) централизация на данните
       б) зависимост между информацията и приложните
          програми
       в) възможност за свързване на отделните
          информационни същности
       г) интегритет на информацията
       д) сигурност на данните
       е) конфиденциалност на информацията
       ж) разделяне на данните
ТУ 3.2       Основни цели на една база от данни
Упражнение
       В следващата таблица са посочени някои от целите на една база от данни.
       Посочи главните предимства в дясната колона.

       Предимства на СУРБД        Важност         Обясни

       Динамично уеб редактиране


       Онлайн заявки и управление на
       данните
       Достъп до данните чрез браузъри

       Приспособяване   на   уеб
       сайтовете

       Онлайн защита

       Съвместимост с всеки браузър

       Минимизиране на трафика по
       мрежата

       За по-добро рзбиране на тази тема, оцени важността на всяко от посочените
       предимства на СУРБД. Използвай (*), (**) и (***), за да обозначиш съответно
       ниска, средна и висока важност. В последната колонка обясни основните
       съображения за оценката си. Накрая обсъди оценките си със своите колеги.
ТУ 3.3          Релационният модел
 Резюме
     Данните и връзките са представени ясно чрез логическа структура,
     наречена релация. От друга страна, релационният модел е
     математически дефиниран, като с това е осигурено съвременно
     средство за изследване на логическите свойства на една база от
     данни.

     Компонентите на релационния модел са:
      • релационната структура на данните
      • операторите на релационния модел
      • интегритетните ограничения на релационния модел
ТУ 3.3     История на релационния модел
 Детайл
     Релационният модел е дефиниран и публикуван за първи път през
     1970 г. от Едгар Ф. Код, специалист към лабораториите на IBM
     laboratories от Сан Хосе (Калифорния), който е известен със своите
     трудове относно релационния модел на бази от данни.
     Този релационен модел притежава предимството, че позволява на
     дизайнера на базата от данни да изучава качествата на системата за
     управление на базата от данни, без да бъде принуден да го внедрява.
     Теоретичната основа на този вид база от данни е представена от
     математическата теория за релациите.
     Една от основните характеристики на релационния модел е неговата
     простота и стриктност от теоретична гледна точка, като това го
     извежда пред другите модели и през последното десетилетие той
     бива прилаган от повечето изследователи и програмисти в тази
     област.
ТУ 3.3     Уеб сайтът на Галерията “Тейт”
Примери
     Задачата на уеб сайта на Галерията “Тейт” е да поддържа в
     обществото ясно съзнание, разбиране и ангажираност спрямо
     визуалните изкуства чрез мероприятия и програми, които са
     висококачествени, новаторски и всеобхватни.

     Този уеб сайт беше създаден, за да улесни достъпа до информацията
     относно историята на изкуството. “Тейт” Онлайн е най-популярният
     уеб сайт за изкуство в Обединеното кралство и през последните
     години спечели две награди на Британската академия за филмово и
     телевизионно изкуство (БАФТИ): за онлайн съдържание и за
     новаторство. През 2002 г. сайтът спечели престижна награда на
     БАФТИ за i-Map, както и първата присъждана “Награда на Лондонския
     туризъм за най-добър уеб сайт”. След това през 2003 г. уеб сайтът на
     Галерията “Тейт” получи за втори път награда от БАФТИ за “Най-
     добър онлайн фактологически сайт”.

     Колекцията на “Тейт” се състои от над 65 000 произведения на
     изкуството и обхваща националната колекция от историческо
     британско изкуство от 1500 предмета и националната колекция от
     съвременно международно изкуство. Като част от дейността си в
     дигиталната област, “Тейт” започна дългосрочна програма за
     осигуряване на по-широк достъп до колекцията зад стените на
     галерията. “Тейт” успя да завърши онлайн експозициите на някои от
     най-значимите си притежания.
ТУ 3.3     Уеб сайтът на Галерията “Тейт”
Примери
     Всеки експонат от колекцията има своя информационна страница и
     повечето от тях са илюстрирани. Почти всички произведения, налични
     в “Тейт”, вече са включени, като са разделени на следните основни
     категории:
       • над 4000 произведения от националната колекция на
        британски картини от XVI век до днес;
       • над 1500 скулптури от края на XIX век до днес;
       • над 11 000 гравюри от всички периоди, сред които и прочутата
        колекция от съвременни британски гравюри;
       • над 8000 произведения на хартия от всички периоди, сред
        които и великолепната историческа Колекция на Oppé от
        английски акварели, както и обширна група от произведения от
        XX век;
       • акварелите на Търнър с над 6500 произведения, най-вече от
        Наследството на Търнър (то се състои от около 300 картини с
        масло и около 30 000 скици и акварели);
       • скиците на Търнър с над 25 000 ескизи, рисунки с молив и
        страници от скицник.
ТУ 3.3      Уеб сайтът на Галерията “Тейт”
Примери
     Предметният показалец позволява на потребителите да видят
     различни интерпретации на една и съща тема, което при толкова
     разнородна колекция, каквато е “Тейт” често обединява много
     различни експонати, които иначе никога не биха били събрани на
     едно място. Търсещата машина включва:

         просто търсене според името на художника и заглавието на
         творбата;
         подробно търсене: името на художника, заглавието на
         творбата, типа на експоната (блок за отпечатване; инсталация,
         на хартия, гравюра; на хартия, уникат; картина; релеф,
         скулптура), изложена, № на придобиване, дата на раждане на
         художника, дата на създаване на творбата);
         Тематично търсене според 16 категории: група/движение;
         абстракция; архитектура; емоция; представи и идеи; история;
         интериор; свободно време и развлечения; литература и
         художествено слово; природа; предмети; хора; места; религия
         и вярвания; общество; символи, персонификация, работа,
         професии, подредени по лесен за достъп начин;
ТУ 3.3    Уеб сайтът на Галерията “Тейт”
Примери
       всяка категория обхваща малко групи (от 2 до 20);
       например категорията “архитектура” обхваща: земеделска
       архитектура, мостове и виадукти, забележителности, градински
       постройки, индустриална архитектура, военна архитектура,
       паметници, периоди и стилове, места за развлечения,
       обществена и общинска архитектура, религиозна, жилищна
       архитектура, развалини, градски пейзажи, построени от човека
       забележителности;
       възможност за съхраняване на резултатите от търсенето.
ТУ 3.4    Системи за управление на релационни
 Резюме
             бази от данни
     За да постигне целите, за които е била създадена, една база от данни
     трябва да е свързана със система за управление на данните, която
     представлява софтуера на базата от данни. Чрез системата за
     управление на информацията могат да бъдат извършени следните
     дейности:
       – определяне на структурата на базата от данни (организиране на
        данните в таблици и връзките между тях);
       – въвеждане и променяне на данните;
       – бърз достъп до данните посредством различни видове заявки;
       – представяне на данните като отчети (видими на екрана или
        отпечатани), в които се обобщават данните, получени от
        заявките;
       – сигурност на данните.


     Главните СУРБД, които са в основата на динамичните и интерактивни
     уеб страници, са:
       • Oracle (www.oracle.com)
       • Microsoft SQL Server (www.microsoft.com/sql/)
       • Microsoft Access (www.office.microsoft.com/en-us/default.aspx)
       • MySQL (www.mysql.com)
ОУ 4  Интернет и виртуалните музеи    Този ОУ дава на специалиста по съдържанието основна
    информация относно характеристиките на релационните бази от
    данни, посредством които могат да бъдат създадени виртуалните
    музеи. Основната цел е специалистът по съдържанието да разбере
    главните технологични изисквания, свързани с релационната база
    от данни, и да е в състояние да общува смислено с уеб дизайнера.
    Акцентът на изложението на материала пада главно върху
    качването на изображенията за виртуалния музей. Изображенията и
    графиките са основен източник на комуникация. Двуизмерни и
    особено триизмерни графики бързо стават неделима част от
    динамичните, интерактивни уеб сайтове. Следва описание на някои
    триизмерни графични софтуери, които са на разположение
    понастоящем.
    Могат да бъдат формулирани следните две цели:
     •  подобряване на комуникацията с уеб дизайнера, който отговаря
       за качването на данните;
     •  разбиране за това как се извършва качването на информация и
       изображения в уеб сайта.
ТУ 4.1    Публикуване на данните в Интернет
 Резюме
     За създаването на уеб страницата на Европейския виртуален музей
     ние използвахме технологията Active Server Pages на Майкрософт.
     Следва представяне на основните елементи, съставящи тази
     технология:

     –Език замаркиране на хипертекст (HTML). Един от основните елементи на
     WWW (World Wide Web) е HTML (език за маркиране на хипертекст),
     стандарт, който описва основния формат, в който се разпространяват
     и разглеждат документите в световната мрежа. Много от неговите
     характеристики, като например независимостта на платформата,
     структурирането на форматирането и хипертекстовите връзки, го
     превръщат в много добър формат за документи, публикувани в
     Интернет.

     -Уеб страници с интегриран код, предназначен за сървъра (ASP). Типът уеб
     страници с интегриран код, предназначен за сървъра (ASP) е мощен
     инструмент, разработен от Майкрософт. Един ASP файл може да съдържа
     текст, тагове (етикети, маркери) на HTML и скриптове. Скриптовете в един
     ASP файл ще бъдат изпълнени от сървъра чрез IIS (Internet Information
     Server), който е част от Windows 2000, Windows NT 4.0 (Option Pack) или
     PWS (Personal Web Server) във Windows 95-98.
ТУ 4.1    Публикуване на данните в Интернет
 Резюме
     ActiveX Data Objects (ADO). ADO е технология, която се използва за
     достъп до една база от данни чрез една уеб страница. Тя е създадена
     от Майкрософт и се инсталира автоматично едновременно с пакета
     на Майкрософт IIS (Internet Information Server).

     Език за структурирани заявки (SQL). SQL (език за структурирани заявки) е
     стандартен език на ANSI (American National Standards Institute) и се използва
     за заявки към бази от данни на MS Access, MS SQL Server, DB2, Informix,
     Oracle, Sybase и др. С помощта на SQL можем да направим избор или заявка
     за действие (добавяне, изтриване и промяна на записи) върху базата от
     данни.

     JavaScript. JavaScript е език за програмиране на уеб страници. Той се
     използва в много сайтове с цел подобряване на дизайна им, валидация на
     някои формуляри и др. Той е разработен от Нетскейп и е най-широко
     разпространеният скриптов език за Интернет. Разпознават го всички
     разпространени браузъри (навигатори) от версия 3.0 и нагоре.

     Пълното описание на технологията ASP и други подробности може да
     се намери на адрес www.w3school.com
ТУ 4.1     COMPASS – Базата от данни на
Примери
             Британския музей
     COMPASS (Мултимедийна система за публичен достъп до сбирките)
     излезе   в  уеб   пространството   през  юни   2000  г.
     (http://www.thebritishmuseum.ac.uk/compass/) и е онлайн база от данни,
     представяща около 5000 експоната, избрани от уредниците така, че
     да отразяват изключително широкия обхват на сбирката на
     Британския музей. Базата от данни има два варианта: за възрастни и
     за деца. Освен в Мрежата, мултимедийната предметна база от данни
     на музея COMPASS е на разположение за безплатно ползване от
     всички посетители в музея с помощта на тъчскрийни в Читалнята.
     Всеки експонат е придружен от кратка статия, писана от специалист, и
     висококачествени изображения, които могат да бъдат увеличавани и
     изследвани в детайли. COMPASS е предназначена за лесно
     разглеждане на експонатите и между тях има линкове, те са
     придружени от подробна информация, както и от препоръки за
     допълнителни четива.
     “Главният” сектор е много добре организиран. Съществуват няколко
     възможности за търсене. Освен чрез търсене в показалеца,
     потребителите могат още да търсят според “Места и дати”
     (информация за експонатите от конкретно място и период) и според
     “Галерии” (информация за някои от експонатите, които са изложени в
     галериите на Британския музей). Освен това това има много полезни
     линкове, както и допълнителна информация за повечето експонати
     в музея. Има статии за култури, периоди, конкретни места,
     археологически разкопки, народи, видове експонати, материали,
     методи на изработка, както и редица изображения от рода на карти
     и снимки.
ТУ 4.1     COMPASS – Базата от данни на
Примери
          Британския музей
     Всеки експонат е представен с висококачествени изображения,
     които могат да се увеличават многократно за по-подробно
     изучаване, и е придружен от много информация, както и от
     препратки и линкове към сродни експонати. Базата от данни беше
     създадена с оглед на обикновения посетител и информацията е
     представена съответно на това. Така че специализираните термини
     са обяснени чрез линкове с речник и ако някой желае да научи
     повече за даден експонат, повечето от статиите посочват препратки
     към книги, писани или препоръчвани от уредниците на музея.
     Уеб сайтът е лесно достъпен и потребителите имат възможност да
     променят размера, шрифта и цвета на текста, както и цвета на фона.
     Създадена е и пълна версия на COMPASS само с текст, така че
     посредством екранни четци и гласови синтезатори да се осигури
     пълен достъп до базата от данни за хора с увреждания на зрението -
     линк към страницата, съдържаща само текста, може да се намери
     почти навсякъде из уеб сайта. Затова COMPASS беше един от шестте
     уеб сайта в Обединеното кралство, които през декември 2002 г.
     получиха Наградата за визуален дизайн, заради усилията си
     уебсайтовете да са достъпни и за хора с увреждания на зрението.
     Тези награди са част от кампанията, предприета от Националната
     библиотека за слепи за насърчаване на уеб сайт издателите и
     дизайнерите да имат предвид технологии от рода на увеличение,
     гласово четене на текста и актуализиращи се Брайлови дисплеи,
     когато проектират своите уеб сайтове.
ТУ 4.1         COMPASS – Базата от данни на
Примери
              Британския музей

     Върху този уеб сайт работи многочленен екип в състав:
     ръководител на проекта (ръководителят на Отдела за нови медии),
     отговорник за съдържанието (отговаря за съдържанието на сайта), отговорник
     за изображенията (отговаря за изображенията в сайта), творчески редактор
     (отговаря за целия текст), отговорник за дизайна (отговаря за дизайна на
     сайта), служител по достъпа (отговаря за всички въпроси, свързани с
     достъпа), образователен редактор (отговаря за образователното съдържание
     на детския COMPASS сайт), асистент по изображенията (помага на
     администратора по изображенията и кодира с HTML някои страници),
     компютърна   поддръжка  (администратор   на  проекта  COMPASS),
     информационно обслужване (IS) (поддръжка на проекта относно
     информационните технологии, макар и не ангажиран само с този проект през
     цялото време). Освен това участваха и помощник-редактори, които помагаха
     с редактирането на текста, както и уредници и специалисти на свободна
     практика, които писаха текста към експонатите. Също така и значителен брой
     студенти работиха за различни периоди от време, обикновено за да допълнят
     следването си.
     Технологичната страна на проекта, както и внедряването му в Мрежата бяха
     изготвени от фирмата System Simulation Ltd. (www.ssl.co.uk)
     COMPASS използва техния софтуер Index+ за създаването и управлението на
     своето съдържание, както и за внедряването му в Мрежата и на крайните
     устройства в музея. Фирмата System Simulation Ltd. работеше в тясно
     сътрудничество с екипа на COMPASS и осигури софтуерната архитектура на
     този проект.
ТУ 4.2       3D Software Object Modeller
 Резюме
     3DSOM на фирмата Creative Dimension Software Ltd. е бърз, ефикасен
     софтуер за създаването на фотореалистични триизмерни модели,
     основани на изображения на реални експонати, и се базира на
     технология, която първоначално е била разработена от Canon. С
     помощта на 3DSOM Viewer Java аплет може лесно и без
     допълнителни разширения да бъде създадено интерактивно 3D
     съдържание за сайтове за електронна търговия, завладяваща
     интернет реклама, онлайн музейни експозиции и др. На разположение
     е също и напълно приспособена към нуждите на потребителя
     функционална услуга за триизмерно моделиране, която произвежда
     висококачествено мултимедийно съдържание относно продажба на
     CD, изложби, образование, брошури с цифрови продукти и предлагане
     в Интернет.
     Версия 2.1 на 3DSOM Pro е основно ново издание на програмата с
     редица антивирусни решения и подобрения. Сега е възможно
     импортирането и експортирането на данни в няколко нови формата,
     включително и нашите уникални 3D Flash и Java базирани уеб
     формати.
         За допълнителна информация виж: www.3dsom.com
ТУ 3.2       3D Software Object Modeller
 Детайл
       Системни изисквания

        3DSOM работи под Windows XP (Home или Professional) или
       Windows 2000. Макар че е възможно да работи с Macintosh чрез
     емулатор на Windows, това не се препоръчва, тъй като се извършва
     интензивна обработка на данните.
        Препоръчителни спецификации за компютъра:
          CPU x86 compatible, PC/AT compliant
          Pentium 3 или 4 е за предпочитане
          32-битова графична карта, поддържаща OpenGL
          резолюция на монитора минимум 1024x768 (малки
          системни шрифтове)
          RAM памет: минимум 128MB, препоръчителна 256MB
          мишка и клавиатура
ТУ 4.3              VR Worx 2.6
 Резюме
     QuickTime Virtual Reality е разширение на технологията QuickTime,
     разработена от Apple Computer, Inc. и позволява на зрителите да
     изследват интерактивно фотореалистичен, триизмерен виртуален
     свят. За разлика от много други системи за виртуална реалност,
     QuickTime VR не изисква зрителят да носи специални очила, шлем
     или ръкавици. Вместо това зрителят се движи из виртуалния свят,
     като използва обикновените инструменти за въздействие, с които е
     снабден един компютър (мишка, тракбол, тракпад или клавиатура), за
     да променя показваното изображение чрез мувиконтролера на
     QuickTime VR.

     Програмата VR Worx™ е печелила награди като разработка на
     програмните продукти за QuickTime™. Последната й версия VR Worx
     2.6 е разработена за Mac OS X и Windows XP, с нов, добре
     организиран и опростен потребителски интерфейс, VR Worx 2.6 внася
     в своя прочут комплекс от характеристики и функции мощна
     технология и свежи нововъведения. Върхът в технологията QuickTime
     VR за най-взискателните потребители.
      (Очаквайте скоро актуализация за Microsoft Windows Vista и Mac OS
      X Leopard!)
ТУ 4.3              VR Worx 2.6
 Резюме
     Версията 2.6 може да създава обектни филми, които да използват за
     движещ се фон панорамен филм. Версията 2.6 има и капацитет за
     преходи вътре в една многовъзлова сцена, от рода на стандартните
     изтриване, разсейване, взрив и други, както и едно актуално линейно
     видео като преход. VR Worx 2.6 може да създаде цилиндрични
     панорами с многовъзлови пространства, кубични виртуални
     действителности, обекти с много редове, абсолютни обекти,
     неподвижни изображения и линейни QuickTime филми.           За повече информация виж:: www.vrtoolbox.com
ТУ 4.3         VR Worx 2.6
 Детайл
     Системни изисквания за Macintosh

     –  Power PC (или съпоставим)
     –  Mac OS X 10.2 до 10.5
     –  QuickTime 6 или по-късна версия
     –  512 MB RAM

     Системни изисквания за PC

     –  Pentium Class PC (или съпоставим)
     –  Windows ME, 2000, XP (не е съпоставим с
       Microsoft Windows Vista)
     –  DirectX 9
     –  QuickTime 6 или по-късна версия
     –  512 MB RAM
ТУ 4.4             PhotoModeler
 Резюме
     PhotoModeler е мощен софтуерен продукт за 3D моделиране, който
     измерва и проектира триизмерни модели от вашите снимки просто и
     лесно.

     PhotoModeler е използван от професионалистите по целия свят, за
          създаването на рисунки и измервания от типа “отразяващи
          завършеното положение” ("as-built“) за нуждите на
          инженерните специалисти
          измервания на местопроизшествия при злополуки и
          престъпления за съдебни анализи
          създаването на рисунки от типа “отразяващи
          съществуващото положение” ("as-found“) и “отразяващи
          завършеното положение” ("as-built“) за нуждите на
          архитекти и реставратори
          комплекти от модели, обекти, хора и превозни средства за
          аниматорите и продуцентите на филми и видео
ТУ 4.4        PhotoModeler
 Резюме
       измервания и създаване на рисунки на сгради, разкопки
       и находки за археолозите
       измервания и моделиране на анатомична морфология
       за нуждите на антрополози и медици
       пресъздаване на механични части и комплекти за
       производствените инженери
       изследване на сложни триизмерни форми, структури и
       обеми за нуждите на пътностроителни инженери и
       геодезисти
       моделиране на обекти за триизмерни бази от данни за
       проектанти на виртуална действителност
ТУ 4.4             PhotoModeler
 Детайл
       Системни изисквания
     PhotoModeler работи с Windows NT 4.0 (SP6), 2000 и XP. Минималните
     системни изисквания са 800 Mhz Pentium, 128MB RAM, 100MB място
     на твърдия диск, CD-ROM драйвър (4X+), 800X600 монитор с 32 000
     цвята и звукова карта за видео уроците. Версията Pro 5 ще работи и с
     Windows 98 и Me, но тези системи са склонни да развиват повече
     проблеми с видеото и с интерфейсните драйвъри – на някои машини
     PM Pro 5 работи без проблеми, а на други може да има такива.
     Международните екземпляри на PhotoModeler може да включват
     хардуерна “тапа” за паралелен порт. За да бъдат създавани
     собствени модели, е необходим някакъв метод на заснемане на
     изображения – дигитален фотоапарат, скенер или видеокамера.
       На уебсайта ще намерите безплатен ъпгрейд за PhotoModeler
     6.2.2
         За допълнителна информация виж: www.photomodeler.com
ТУ 4.5             Pixmaker PRO
 Резюме
     Чрез следването на трите прости стъпки на програмата Snap, Stitch,
     Publish!™ (“Снимане, съшиване, публикуване!”) в PixMaker 1.0,
     PixMaker Pro потребителят може да създава ефикасно 360°
     интерактивно PixAround съдържание заедно с “горещи места” и с
     възможности за пренагласяване на настройките според нуждите за
     “горещи места”, пощенски картички и уеб страници чрез лесния за
     използване графичен потребителски интерфейс.

     Сцените, създадени с PixAround, могат да бъдат публикувани онлайн
     като уеб страници, а офлайн като пощенски картички, скрийнсейвъри,
     PowerPoint® презентации. Могат също да се качват и на мобилни
     устройства, базирани на Palm OS® и Windows® CE. Потребителят
     може да създаде колкото желае сцени с PixAround, уеб страници,
     пощенски картички и презентации, без това да изисква допълнителни
     ресурси. Никакви допълнителни софтуер или разширения на
     браузъра не са необходими за разглеждането на съдържанието,
     създадено с PixAround.
ТУ 4.5              Pixmaker PRO
 Детайл
     Поддържани формати
     •изображения - JPEG (.jpg), Bitmap (.bmp), Photo CD (.pcd), Tagged
     Image file (.tif), Portable Network Graphics (.png)
     •URL файлове - HTML (.htm, .html), Server side (.shtm, .shtml, .stm)
     •видео* файлове - MPEG (.mpeg, .mpg, .m1v, .mp2), AVI (.avi, .wmv),
     QuickTime (.mov, .qt), Flash (.swf), RealMedia (.ra, .ram, .rm, .rmj)
     •аудио* файлове - Audio (.wav, .snd, .au, .aif, .aifc, .wma), MIDI (.mid,
     .rmi, .midi), MP3 (.mp3), RealMedia (.ra, .ram, .rm, .rmj)

     Минимални системни изисквания
     •Windows® 98 Second Edition, 2000, Millennium Edition, XP
     •333 MHz Intel/AMD процесор
     •128 MB RAM
     •50 MB свободно място на твърдия диск
     •Видео дисплей - 800 x 600 пиксела или повече и с 65 535 цвята
ТУ 4.5             Pixmaker PRO
 Детайл
                Pixmaker Lite

     Оптимални системни изисквания Pixmaker Pro
     •Windows® 98 Second Edition, 2000, Millennium Edition, XP
     •650 MHz Intel/AMD процесор или по-висок клас
     •256 MB RAM или повече
     •50 MB свободно място на твърдия диск
     •Видео дисплей - 1024 x 768 пиксела или повече, с 16 милиона цвята


     Препоръчителна конфигурация на системата за Pixmaker Lite
      * Windows® 95, 98 2000 или NT 4.0 Service Pack 5
      * Pentium® II 333 или по-бърз
      * 128 MB RAM
      * 200 MB или повече свободно място на твърдия диск
      * Видео дисплей - 800 x 600 пиксела или повече, с 16 милиона
     цвята
           За допълнителна информация виж: www.pixaround.com

								
To top