Oto-rhino-laryngologi_ huvud- och halskirurgi by suchenfz

VIEWS: 150 PAGES: 11

									                                                       Spädbarn med akut mastoidit.
Oto-rhino-laryngologi, huvud- och
                                         3P             Svensk nationell studie 1993-2007

halskirurgi                                    Karin Stenfeldt (2), Ann Hermansson (5), Anita Groth (1), Frida
                                         Enoksson (6), Joacim Stalfors (4), Malou Hultcrantz (3)
              State-of-the-art-föreläsning: Akut
1F             yrsel - riktlinjer för diagnostik och
                                         Grynmalaregatan, Lund (1).Öron-, näs- och halskliniken, SUS, Malmö
                                         (2).Öron-, näs- och halskliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Solna
              handläggning                      (3).Öron-, näs- och halskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset,
                                         Göteborg (4).Öron-, näs- och halskliniken, SUS, Lund (5).Öron-näs- och
Måns Magnusson (1)                                halskliniken, Helsingborgs lasarett (6).
ÖNH-kliniken, SUS Lund (1).
                                         Spädbarn med mastoidit är ett så pass ovanligt tillstånd att få öron-, näs-
                                         och halsspecialister har erfarenhet att handlägga dessa patienter. Ifrån den
                                         retrospektiva nationella mastoiditstudien extraherades gruppen barn 0-6
                                         månader för att sätta fokus på att detta sjukdomstillstånd finns hos de
Yrsel är en vanlig orsak till besök på akutmottagningar. Patienten är       minsta barnen och för att samla kunskap som kan appliceras i kliniken av
skräckslagen och doktorn får ångest eftersom det inte finns några riktlinjer   öronläkare som handlägger spädbarn med mastoidit.
för hur akut yrsel ska handläggas. Vanligast är vestibularisneurit men      Samtliga patienter mellan 0 och 6 månader som behandlades för mastoidit
ibland är detta svårt att skilja från bakre skallgropsstroke.           1993-2007 identifierades vid alla öron-, näs- och halskliniker i Sverige. De
Med CT-hjärna påvisas bara 16% av alla akuta ischemiska stroke. Har vi      patienter som uppfyllde våra kriterier inkluderades i studien. Ur journalerna
resurser för att göra akut MR-hjärna på alla akut yra patienter?         hämtades uppgifter om ett stort antal parametrar som systematiskt
De senaste åren har tre kliniska ögonmotortest ("HINTS": Head Impulse,      analyserades.
Nystagmus, Test Skew) validerats i klinisk praxis. Med användande av dem
blir sensitiviten för att påvisa eller utesluta stroke i bakre skallgropen, som  Inklusionskriterier:
orsak till akut yrsel, bättre än att göra en akut MR med diffusionsviktade    Mastoidektomi med fynd av pus i mastoiden
                                         eller
sekvenser.
                                         kliniska tecken till akut otit
Oto-rhino-laryngologi, huvud- och                         och

halskirurgi                                    >1 retroaurikulärt tecken
                                           rodnad
              Labyrintit/facialispares som
2P             komplikation till akut otit i
                                           utstående öra
                                           svullnad över mastoiden
              Östergötland.                       smärta eller ömhet över mastoiden


Dag Hyden (2), Mikael Schulin (1)
Hörselkliniken, Linköpings Universitetssjukhus (1).Öronklin            26 spädbarn 0-6 mån med akut mastoidit identifierades. Det yngsta barnet
Universitetssjukhuset 581 85 Linköping (2).                    var 2 månader. Alla barn var i övrigt friska. Fem barn hade haft akut otit
                                         tidigare. I medeltal hade barnen haft öronsymtom i 2 dagar (median1 dag).
Sedan 2009 tycks en ökning av antalet fall med komplikationer till akut otit   Fem barn hade behandlats med antibiotika före (i anslutning till)
inträffat jämfört med en av oss tidigare genomförd studie. Syftet är att     inläggningen. Medel- och median-tid för inläggning på sjukhus var 5 dagar.
presentera de fall som handlagts vid Öronklinikerna i Östergötland under     Alla utom 3 patienter genomgick kirurgi: paracentes (19), och/eller incision
perioden jan 2009 - maj 2010.                           eller punktion av mastoiden (7) och/eller mastoidektomi (4). Fem patienter
Under perioden vårdades 15 pat (7 kvinnor och 8 män) med en medelålder      hade subperiostal abscess. Inga barn drabbades av intrakraniella eller andra
på 34,5 år och ett åldersspann på 5-65 år. En patient hade tidigare frekventa   svåra komplikationer. Alla barn tillfrisknade fullständigt.
otiter och en patient var döv sedan födseln på det aktuella örat och hade
vestibulära symptom. 14 av patienterna hade ensidig akut otit med
komplikationer och en patient hade dubbelsidig akut otit med           Under loppet av 15 år identifierades 26 barn 0-6 mån med akut mastoidit i
komplikationer. Nio patienter fick peroralt antibiotika under minst ett dygn   hela Sverige. Det är således ett ovanligt tillstånd som få öronläkare har
innan komplikationen uppträdde. Alla vårdades inneliggande. De som inte      handlagt. De drabbade barnen hade inte några underliggande sjukdomar
spontanperforerat paracenterades. Alla fick intravenös antibiotika utom en    utan var i övrigt friska. De flesta barn hade inte behandlats med antibiotika
patient som fick peroralt antibiotika. Elva patienter fick kortison. Inget av   före inläggningen. Det förklaras av att de hade ett snabbt
fallen genomgick mastoidektomi.                          insjuknandeförlopp med en symtomduration på 1 dag i mediantid. Trots att
Tio patienter hade en kombination av vestibulära och cochleära symptom.      akut mastoidit är en allvarlig komplikation till akut otit och en majoritet av
Två hade enbart vestibulära symptom, en bara sensorineural            barnen behövde kirurgisk intervention så drabbades barnen inte av några
hörselnedsättning, en enbart perifer facialispares, en detta i kombination    allvarliga komplikationer.
med sensorineural hörselnedsättning. Sju hade klar bakteriell orsak (fyra
med grupp A-streptokocker (GAS), en Staf aureus, en pneumokocker med
nedsatt pc-känslighet, en GAS och pneumokocker). Fem hade misstänkt
bakteriell infektion (hög CRP och vita). Tre saknade labmässiga
hållpunkter för bakteriell infektion. Åtta patienter läkte perfekt. Fem
uppvisade en viss hörselnedsättning. En förlorade innerörefunktionen helt
                                         Oto-rhino-laryngologi, huvud- och
och en patient fick svår tinnitus.
Det förelåg en klar incidensökning under observationstiden jämfört med
                                         halskirurgi
                                                       Pneumokockvaccination av
tidigare. Genesen var verifierad eller misstänkt bakteriell i flertalet fall.
GAS var vanligast till skillnad från odlingsresultat vid okomplicerade otiter   4P             otitbenägna barn
(pneumokocker) och jämfört med vår tidigare studie. Detta skulle kunna
tala för en förändrad virulens bland streptokocker. Den tidigare studien     Marie Gisselsson-solén (2), Melhus Åsa (1), Hermansson Ann (2)
visade på flera fall med misstänkt virusetiologi än i nuvarande studie,      Klinisk mikrobiologi, Uppsala (1).USIL, Lund (2).
talande för att incidensökningen har bakteriell orsak. Akut otit är ovanligt
hos vuxna och tycks innebära större risk för komplikationer trots         Akut mediaotit (AOM) är en av de vanligaste infektionssjukdomarna i
antibiotikabehandling. Kortisonets värde för utläkning är osäkert. Det enda    barnaåren, och den vanligaste orsaken till antibiotikaförskrivning till barn.
fall i denna studie med kvartående innerörebortfall fick inte kortison medan   Cirka 15% av alla barn har recidiverande AOM (rAOM), definierat som
en patient med kvarstående facialispares och hörselbortfall hade fått detta i   minst tre episoder på ett halvår eller fyra på ett år. De recidiverande otiterna
den förra studien.                                brukar minska i antal efter två års ålder. Spontanläkningsfrekvensen vid
                                         AOM är hög, men det är också en potentiellt farlig infektion som i vissa
                                         fall kan leda till allvarliga komplikationer såsom mastoidit, meningit och
Oto-rhino-laryngologi, huvud- och                         epiduralabscess. Den stora variationen i klinik beror till stor del på vilken
halskirurgi
                                         bakterie som orsakar den aktuella infektionen. En av de vanligaste och
                                         samtidigt mest virulenta patogenerna vid AOM är Streptococcus
                                         pneumoniae (pneumokocken). På senare år har det skett en betydande
ökning av andelen pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin,
vilket försvårar behandlingen. Runt millenieskiftet introducerades det första
konjugerade pneumokockvaccinet, avsett att skydda barn mot invasiva
pneumokocksjukdomar. I stora barnkohorter noterades en minskning av
antalet otiter hos vaccinerade med 6-8%.

För att studera effekterna av konjugerat heptavalent pneumokockvaccin      Oto-rhino-laryngologi, huvud- och
(PCV7)hos en undergrupp barn med rAOM har 109 barn med otitdebut
före sex månaders ålder inkluderats i en studie där hälften randomiserats till  halskirurgi
vaccination med Prevenar och hälften till att utgöra en kontrollgrupp.                   Cochleära missbildningar vid CI-
Statistiskt bör ca 80% av barnen med så tidig otitdebut utveckla rAOM.
Samtliga barn har följts med täta planerade återbesök samt akutbesök vid
                                         6P            kirurgi hos barn opererade i
varje ny misstänkt otit. Antalet otiter i respektive grupp har sammanställts.               Stockholm 2000-2010
Under observationstiden diagnostiserades 214 (medel 4,3/barn)AOM-
episoder i kontrollgruppen och 149 (medel 3,2/barn) i vaccinationsgruppen.    Henrik Smeds (2), Eva Karltorp (2), Anders Freijd (2), Babak Flahat (1)
Detta utgör en minskning med 25%. Antalet akutbesök på grund av         Röntgenklin, Karolinska universitetssjukhuset/Huddinge (1).ÖNH-kliniken,
misstänkt AOM var 398 (medel 8,0) respektive 232 (medel 5,0)i kontroll-     Karolinska Universitetssjukhuset (2).
respektive vaccinationsgruppen (36% minskning). Andelen barn som kom
att uppfylla kriterierna för rAOM var 82% respektive 64%(28%           Ungefär en fjärdedel av dövfödda barn har någon form av
minskning), och andelen barn som erhöll ventilationsrör i trumhinnan var     inneröremissbildning. Dessa diagnostiseras radiologiskt i samband med
50% respektive 35% (30% minskning).                       utredningen för cochleaimplantat.
Hos barn med stor risk för att utveckla rAOM gav vaccination med PCV7      Retrospektiv studie
en minskning av antalet otiter med 26%, och det förelåg också en
minskning av andelen barn som faktiskt utvecklade rAOM och av andelen      Klassificeringen av inneröremissbildningar har varierat genom åren men på
rörsättningar. Eftersom barn med rAOM erhåller många och ofta ganska       Karolinska använder vi idag den enligt Sennaroglou och Saatci.
breda antibiotikakurer är detta en vinst för såväl individen som för       (Sennaroglu L, Saatci I (2002) A new classification for cochleovestibular
samhället.                                    malformations.
                                         Laryngoscope 112: 2230–2241.)
                                         En cochleär missbildning kan utgöra en kirurgisk utmaning i samband med
Oto-rhino-laryngologi, huvud- och                        CI-kirurgi och vi redovisar här frekvens av olika missbildningar,

halskirurgi
                                         peroperativa fynd, postoperativa komplikationer och hörselresultat i
                                         förhållande till CI-barn utan missbildade inneröron.
             Uttrycket av Toll-, och Nod-liknande
5P            receptorer är nedreglerat hos
             patienter med kronisk                 Oto-rhino-laryngologi, huvud- och
             mellanöresjukdom
                                         halskirurgi
Anna Granath (1), Rolf Uddman (4), Henrik Harder (3), Lars-Olaf Cardell                  Hörselrehabilitering med Vibrant
(2)
CLINTEC Karolinska Institutet och ÖNH-kliniken Karolinska
                                         7P            Soundbridge - 2 ovanliga patientfall
Universitetssjukhuset Huddinge (1).CLINTEC, Karolinska Institutet
(2).ÖNH-kliniken Linköpings Universitetssjukhus (3).ÖNH-kliniken,        Helge Lyckberg (1), Lennart Edfeldt (2)
UMAS, Malmö (4).                                 ÖNH-kliniken Karlstad (1).Öronkliniken, otokirurgiska sektionen,
                                         Akademiska Sjukhuset, Uppsala (2).

                                         Aktiva mellanöreimplantat har varit i bruk sedan början av 1990-talet. 1996
                                         implanterades Vibrant Soundbridge (VSB) första gången. Aktiva
Mellanöreslemhinnan anses under normala förhållanden innehålla relativt     mellanlöronimplantat är indicerade när konventionella hörapparater av
få immunaktiva celler. Trots detta läker de flesta episoder av akut mediaotit  medicinska skäl inte kan användas eller när dessa inte ger nödvändig
(AOM) och sekretorisk otit (SOM) spontant. Man vet sedan tidigare att      förstärkning. 2007 implanterades VSB första gången i Sverige. Sedan i år
immunaktiva celler bl a kan nå mellanörat via kärlläckage tidigt i det      pågår en multicenterstudie "Nordic School of Vibroplasty" med syfte att
inflammatoriska svaret .                             utvärdera nyttan med implantationen. Personer under 18 år och personer
 I andra delar av luftvägarna är det känt att det medfödda immunförsvaret i   med grava hörselnedsättningar ingår inte i studien.
form av Toll-, och Nod-liknande receptorer (TLRs resp NLRs) kan         En audioprocessor fångar upp ljud som omvandlas till elektrisk energi.
inducera ett immunsvar. Vid djurförsök har man funnit att så även verkar     Denna leds i en kabel till en liten vibrator, FMT, som fästes på städet
vara fallet i mellanörat, och att ex v en defekt funktion hos TLR4 bidrar till  (klassisk applikation) om intakt hörselbenskedja föreligger. Vid defekt eller
utvecklingen av kronisk otit.                          avsaknad av hörselbenskedja placeras FMT:n i runda fönstret. FMT:n
Trots att flertalet episoder av öroninflammation läker spontant utvecklar en   omvandlar den elektriska energin till mekanisk energi som överförs till
del individer olika kroniska mellanöresjukdomar, ex v kronisk          innerörat. Ljudförstärkningen är god med god taluppfattbarhet.
trumhinneperforation och kolesteatom. Orsakerna till detta är ofullständigt   Komplikationsriskerna vid implantationen är jämförbara med andra
kända. Hittills är förekomsten och funktionen av medfött immunförsvar i     mellanörekirurgiska ingrepp.
mellanöra hos människa mycket litet undersökt. Följande studie utformades    Implantatet aktiveras efter 6 veckor då örat är luftat.
därför i syfte att studera TLRs och NLRs i human mellanöreslemhinna .      Två patientfall presenteras.
Metoder: Kontrollerad studie Material: Slemhinnebiopsier togs          1. 41-årig byggnadsarbetare strålbehandlas pga malign nasofarynxtumör.
peroperativt från mellanöra hos patienter med kronisk öronsjukdom        2005 diagnosticeras osteoradionekros i båda temporalbenen. Han utvecklar
(kronisk trumhinneperforation och kolesteatom) och jämfördes med         bilateral kronisk otit med ständig öronflytning och kombinerad
motsvarande biopsimaterial från friska kontroller, vilka utgjordes av      hörselnedsättning. Oförmögen att använda konventionella
patienter med friska mellanöron som fick cochleaimplantat. mRNA för       hörapparater.Erhåller BAHA höger sida. Genomgår upprepade operationer
TLR3, TLR4, TLR5, TLR7, NOD1, NOD2 och NALP3 anlyserades med           av hörselgångar samt upprepad HBO-behandling.Deltidssjukskrivning pga
real-time PCR . Motsvarande proteiner i vävnadssnitt analyserades med      hörselnedsättningen.2008 subtotal temporalbensresektion vänster med
immunhistokemiska färgningar och utvärderades med konventionell         mikrovaskulär flap. Hörselgången stängs permanent. April 2009
ljusmikroskopi.Resultat: Patienter med kronisk mellanöresjukdom         implantation med VSB i runda fönstret. Erhåller en mycket god
uppvisade lägre nivåer av TLR4, TLR5, TLR7 och NALP3 än friska          ljudförstärkning (> 60 dB) och bättre taluppfattbarhet än kontralaterala örat.
kontroller. NOD2 var däremot förhöjt hos patienter med              2. 13-årig flicka med genetisk, sensorineural hörselnedsättning och
mellanöresjukdom. Nivåer av NOD1 var mycket låga i båda grupperna och      dessutom synnedsättning. Använder bilaterala, konventionella hörapparater
avseende TLR3 sågs ingen skillnad mellan grupperna. Samtliga proteiner      med god förstärkning. Utvecklar bilaterala hörselgångseksem med
kunde påvisas i vävnad med immunhistokemiska färgningar. Förekomst        superinfektioner med resistenta Pseudomonasstammar. Mycket frekventa
TLRs och NLRs i friska och i sjuka mellanöron är ett nytt fynd.         läkarbesök. Infektionerna omöjliggör hörapparatanvändning. Implanteras
Skillnaderna mellan grupperna i mRNA uttryck gällande TLRs och NLRs       2010 med VSB klassisk applikation höger öra. VSB ger nu bättre
indikerar att en avvikande funktion i det medfödda immunförsvaret kan      förstärkning än tidigare hörapparat och möjliggör heltidsanvändning
vara en del av patogenesen vid olika kroniska mellanöresjukdomar.        VSB är ett behandlingsalternativ när konventionella hörapparater inte kan
                                         användas. Våra patientfall illustrerar även att behandling kan övervägas vid
mer ovanliga indikationer.                            En alkoholpåverkad person med endast ett fungerande inneröra skulle
                                         kunna bli modell för det tillståndet som kan kallas” lätt” cupula. På det
                                         sättet kan man studera nystagmus i olika huvudpositioner samt punkten där
Oto-rhino-laryngologi, huvud- och                        den ändrar riktningen. Att veta exakt hur cupula är riktad i ampullen i den
                                         laterala båggången skulle bekräfta teorin om lätt cupula.
halskirurgi                                   Nystagmusriktningen i liggande position med huvudet vridet åt höger elelr
              Minskar tinnitusbesvär med tiden?           vänster är geotrop och kontinuerlig under alkoholpåverkan hos
8P             En enkätundersökning.
                                         hemilabyrintekomerade personer liksom som hos patienter med förmodad
                                         lätt cupula. Nystagmus liggande rakt på ryggen är riktad mot icke påverkad
                                         sida och nystagmus vid framåtböjning är riktad mot skadesidan hos
Åke Reimer (2), Unn Siri Olsen (1), Eline Lello (1)               personer med endast ett fungerade balansorgan under alkoholintoxikation.
Avd för logopedi,foniatri och audiologi,Lunds Universitet (1).ÖNH-
mottagningen i Höllviken (2).

                                         Oto-rhino-laryngologi, huvud- och
                                         halskirurgi
Ett patientamterial med 480 konsekutiva tinnituspatienter år 2000 till 2008
                                                      Försämring tidigt i förloppet av Bells
har tidigare redovisats på Riksstämman. Avsikten med denna
enkätundersökning var att följa upp patienternas besvär, och att försöka
                                         11 P           pares och status vid 3 månader:
belysa om etiologi,kön,ålder m.m. har någon betydelse för prognosen                    Prognos och effekt av Prednisolone
avseende tinnitusbesvär.
De 480 patienterna hade vid primärbesöket genomgått               Elin Marsk (4), Mats Engström (2), Thomas Berg (5), Lars Jonsson (1),
otologisk/audiologisk bedömning och besvarat ett frågeformulär för        Lalle Hammarstedt (6), Malou Hultcrantz (3)
kvantifiering av tinnitusbesvären.455 dylika formulär sändes ut,och 266     Enh f öron-, näs- och halssjukdomar, Akademiska sjukhuset (1).Inst f
svar erhölls.Pga ofullständigt ifyllda formulär kunde endast 200 fall      kirurgiska vetenskaper, enh f ÖNH-sjukdomar, Akademiska sjukhuset,
användas för statistiska bearbetningar.                     Uppsala universitet (2).Inst för klinisk Neurovetenskap, Öron/Hörsel
Tidsintervallet mellan bedömningarna var 2-9 år.                 (3).ÖNH kliniken Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm (4).ÖNH
För materialet som helhet minskade tinnitusbesvären signifikant.För       kliniken,Akademiska Univerisitetssjukhuset,Uppsala, (5).ÖNH-kliniken,
åldersgruppen 18-50 år såg man ingen signifikant förbättring. Vid        Karolinska Universitetssjukhuset (6).
bullerskada sågs inte heller någon signifikant förbättring.
Tinnitus och tinnitusbesvär har en mycket mångfacetterad bakgrund, och      I två nyligen publicerade stora kontrollerade undersökningar, visade sig
undersökningen belyser behovet av strukturerade samarbetsformer för att     inte antiviral medicinering ha effekt medan tidig anti-inflammatorisk
erbjuda patienter med svåra tinnitusbesvär ett bra omhändertagande.       behandling med Prednisolon resulterade i bättre utläkning.
                                         Data extraherades från den randomiserade, dubbel-blind, placebo-
                                         kontrollerade Scandinaviska Bell’s pares studien, som inkluderade16
Oto-rhino-laryngologi, huvud- och                        tertiära kliniker i Sverige och en Finland. Åttahundratjugonio patienter med
                                         Bell’s pares i åldrarna 18 to 75 analyserades med “last-observation-carried-
halskirurgi                                   forward” metoden och modifierad „intention-to-treat” principen.
              Att ställa rätt diagnos på              Prednisolon gavs till 416 patienter medan 413 inte fick prednisolone.
9P             komplicerad yrsel                   Sunnybrook skalan användes för gradering av paresen där komplett
                                         utläkning definierades som Sunnybrook 100. De första 11-17 dagarnas
                                         utveckling analyserades samt status vid 1 år efter insjuknande noterades
Fredrik Tjernström (1), Mikael Karlberg (1), Måns Magnusson (1)         och följdes individuellt tillbaka till utseende vid 3månader för försök till
ÖNH-kliniken, SUS Lund (1).                           prognostisering.
                                         Omkring ¼ av patienterna visaded en nedgång i klassificering enl
Att skilja mellan central och perifer yrsel på patienter som drabbas av akut   Sunnybrook skalan från baseline till den första kontrollen vid 11 to 17
yrsel är i det normala fallet ett svårt avgörande och kräver gedigna       dagar. Total utläkning vid 12 månader var mindre mellan personer med
kunskaper rörande neurologiska och neuro-otologiska fynd - både vid den     tidig nedgång i Sunnybrook. I gruppen med nedgång primärt, var total
kliniska undersökningen och anamnesupptagandet. Vi presenterar här ett      utläkning vid 12 månader 62% för prednisolinbehandlade patienter men
fall med akut yrsel där diagnostiken komplicerades av att patienten hade     bara 31% bland de som ej fick behandling. Tre månader förefaller vara en
kongenital nystagmus. Vår praxis att använda enkla kliniska bed-side       tidpunkt för prediktion om utfallet vid 12 månader.
undersökningar såsom impulstest av den vestibulo-okulära reflexen samt      Tidig nedgång i Sunnybrookskalans klassificering av Bell’s pares kan vara
undersökning av subjektiv horisont och vertikal via 'den tyska hinken',     en negativ prognostisk faktor för total utläkning skattad vid 12 månader.
hjälpte i detta fall att ställa diagnosen akut vestibularis neurit. Utan denna  Prednisolon givet inom 72 timmar efter insjuknandet kan reducea sequele
kunskap och praxis hade diagnosen förblivit okänd, sannolikt även efter de    och tidpunkten 3 månader efter insjuknande förefaller prognostisera
allra mest avancerade neuroradiologiska undersökningar.             utfallet.


                                         Oto-rhino-laryngologi, huvud- och
                                         halskirurgi
Oto-rhino-laryngologi, huvud- och                                     Interprofessionell utbildning på
halskirurgi                                   12 P           läkar- och tandläkarutbildningen i
              Kan nystagmus pga ”lätt cupula” i                        Malmö.
10 P            lSCC reproduceras hos
                                         Magnus Jannert (2), Gunilla Andersson (1), ulla Westin (3)
              hemilabyrintektomerade personer
                                         Avd f Oral kirurgi och oral medicin, Tandläkarhögskolan, Malmö
              under alkoholintoxikation?              Högskola, Malmö (1).Öron-näs-halskliniken (2).Öron-näs-halskliniken,
                                         Malmö,SUS (3).
Tatjana Tomanovic (2), Johan Bergenius (1)
Karolinska Universitetssjukhus -Hörselkliniken-Solna (1).Karolinska       Lunds universitet utlyste 2008 medel för att utvärdera om interprofessionell
Universitetssjukhus-Hörselkliniken-Solna (2).                  utbildning kunde tillföra ytterligare kunskap utöver den som ges vid
                                         traditionell utbildning. Under termin 9 genomfördes ett samverkansprojekt
Ett tillstånd med en kontinuerlig riktningsväxlande nystagmus av geotrop     om förändringar i munslemhinnan, precanceroser och tidig
karaktär har uppmärksammats bland patienterna med perifer yrsel         cancerdiagnostik. Projektet genomfördes hösten 2009 som ett
(Bergenius & Tomanovic, 2006).                          samverkansprojekt mellan läkar- och tandläkarutbildningen.
Lägesbetingad nystagmus finns även beskrivet hos personer som          Sex nya PBL fall konstruerades där core curriculum för båda
konsumerat alkohol s.k. positionell alkoholnystagmus(PAN). Orsaken till     utbildningarna tillgodosågs och hänsyn togs till Bolognaprocessen. Fallen
denna nystagmus anses bero på att densiteten i endolymfan eller cupula      var konstruerade utifrån ett primärvårdsperspektiv som skulle kunna
påverkas när alkoholen tränger in i innerörat varvid cupula blir lättare än   remitteras antingen till tandläkare eller ÖNH-specialist. Kursmomentet
den omgivande endolymfan.                            startade med en föreläsning i oral medicin därefter studerades PBL-fallen i
                                         Oto-rhino-laryngologi, huvud- och
basgrupper sammansatta av hälften tandläkare/läkarstuderande (44/45 st).
Basgrupperna sammanträdde två gånger och slutredovisningen
genomfördes som ett halvdagsseminarium. Projektet utvärderades genom
en enkät till studenterna samt en strukturerad intervju med lärare och
                                         halskirurgi
                                                      Preoperativ rinomanometri kan
kursledning.
Svarsfrekvensen hos läkarstudenterna var 71% samt hos tandläkarna 91%.
Av tandläkarna ansåg 75% att man fått ökad kunskap om läkarnas situation,
                                         14 P            förbättra resultatet vid
                                                      septumkirurgi
medan motsvarande andel för läkarna var 66%. 79% av tandläkarna tyckte
att de lärt sig något som var användbart i framtida yrkesrollen, medan
motsvarande andel för läkarna var 48%. Av tandläkarna ansåg 78% att       Katarina Norlander (2), Susanne Köblerr (1), Mats Holmström (2)
målen för kursavsnitten uppnåtts medan endast 41% av läkarna tyckte att så    Hörselsektionen, ÖNH-kliniken, Akademiska Sjukhuset Uppsala (1).ÖNH-
var fallet.Endast 29%av läkarna ansåg att ansåg att man dragit nytta av     kliniken, Akademiska Sjukhuset, Uppsala (2).
varandras kunskaper medan 67% av tandläkarna ansåg sig ha gjort det.
76% av tandläkarna tyckte att det skulle vara av värde att gå vidare med en   Med utgångspunkt i kvalitetsregistret för septumplastik försökte vi ta reda
samordning av utbildningen medan endast 26% av läkarna var av den        på vilka faktorer som påverkar behandlingsresultatet
uppfattningen.Vid intervju av lärare och kursledning framkom att man       Vi gjorde en genomgång av journaler och preoperativ rinometri hos 80
upplevde projektet som värdefullt och att det finns anledning att utveckla    patienter som opererats med septumplastik vid Akademiska sjukhuset
detta pedagogiska projekt vidare. Ur organisatorisk synvinkel var det      under åren 2003 – 2007. Samtliga patienter hade opererats på indikationen
enklare att genomföra projektet på den odontologiska fakulteten jämfört     nästäppa. 40 patienter som angett att besvären var kvar eller hade förvärrats
med den medicinska fakulteten.                          (missnöjda) jämfördes med 40 patienter som angett att de var ganska bra
Projektet visar att det är möjligt att genomföra interprofessionell utbildning  eller att besvären var borta (nöjda). Grupperna matchades vad gällde ålder,
mellan odontologiska och medicinska fakulteten. Studenterna på den        kön, och om de gjort en primär operation eller reoperation.
odontologiska utbildningen var betydligt mer entusiastiska för projektet än   Allergiförekomst och nästrauma efterfrågades. Vid den preoperativa
läkarstudenterna var. Studien har trots detta visat på att det finns anledning  rinometrin (RhinoMetrics SRE 2000) bedömde vi uppmätt volym i näsan
att fortsätta denna typ av verksamhet, men att åtskilliga faktorer kan      och minsta tvärsnittsarea (MCA1 och MCA2) med akustisk rinometri samt
förbättras.                                   flödesmotstånd (NAR P s/cm3) med rinomanometri.

                                         De patienter som kunde ange ett trauma mot näsan var signifikant oftare
Oto-rhino-laryngologi, huvud- och                        nöjda efter operation. Det förelåg ingen signifikant skillnad avseende
                                         allergiförekomst mellan nöjda och missnöjda. Grupperna skiljde sig inte
halskirurgi                                   heller åt vad gällde preoperativa medelvärden för volym och MCA. NAR
                                         preoperativt var dock signifikant högre hos de nöjda patienterna. Statistisk
             Rinit hos 4- och 8-åringar i
13 P           födelsekohorten BAMSE - prevalens
                                         bearbetning av materialet visade att högre preoperativa värden vid
                                         rinomanometri gav högre nöjdhetsprocent och färre missnöjda med ett
             och förändring över tid                optimalt NAR-värde på 1,25.
                                         I studien fann vi att patienter som var nöjda med septumplastik hade högre
                                         NAR preoperativt jämfört med missnöjda. Vid kliniken har ett arbiträrt
Marit Westman (5), Anna Asarnoj (2), Inger Kull (3), Elina Toskala (1),
                                         lägsta NAR på 0,75 rekommenderats som operationsindikation. Om denna
Pär Stjärne (5), Magnus Wickman (4)
                                         nivå istället höjts till 1,25 hade vi i detta material väsentligt reducerat
Finska Institutet för yrkesmedicin, Helsingfors Universitet (1).Inst för
                                         antalet missnöjda (från 40 till 12). Å andra sidan hade 8 patienter i gruppen
Miljömedicin, KI (2).Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet
                                         nöjda patienter ej blivit opererade då deras NAR var <1,25. Från studier vet
(3).Sachsska Barnsjukhuset, Institutet för Miljömedicin, Karolinska
                                         vi dock att patienter med normalt NAR ofta blir bra avseende nästäppa utan
Institutet (4).ÖNH-kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset (5).
                                         kirurgi. Vår rekommendation är att aktivt använda rinomanometri som ett
                                         urvalsinstrument vid septumkirurgi.
Rinit, allergisk och icke allergisk, förefaller vara vanliga sjukdomar hos
barn men det saknas studier från större, oselekterade födelsekohorter med
                                         Oto-rhino-laryngologi, huvud- och
avseende på prevalens och naturalförlopp.
I studien användes data från den oselekterade, populationsbaserade
födelsekohorten BAMSE vilken består av 4089 barn födda i Stockholm
mellan -94 och -96. Barnen inkluderades vid 2 månaders ålder då uppgifter
                                         halskirurgi
                                                      Titan och titandioxid som orsak till
om bakgrundsexponering samlades in. De har därefter regelbundet följts
upp med enkäter. Vid 4 och 8 års ålder användes dels ISAAC-formuläret
för frågor om rinit och rinokonjunktivit, dels frågor om näs- och
                                         15 P            sinuit och Yellow nail syndrome.
ögonsymptom vid exponering för pollen eller pälsdjur. Specifikt IgE för     Fredrik Berglund (1)
vanliga luftburna allergen testades vid både 4 och 8 år.             Sollentuna (1).
I våra analyser sökte vi jämföra olika fenotyper av rinit med avseende på
prevalens och utveckling över tid. Vi definierade grupperna som; ISAAC-     Yellow nail syndrome inkluderar gula tjocka naglar, symtom från
rinit (långdragen rinit under de senaste 12 månaderna), ISAAC-          andningsvägarna samt lymfödem. Min första patient (1997) med gula
rinokonjunktivit (RC) (rinit i kombination med röda, kliande ögon)        naglar, sinusit och hosta hade titanimplantat i ena knäet och rikligt guld i
nässymptom vid allergenexponering, allergisk rinit (AR) (nässymptom,       tänderna. Titan påvisades i nagelklipp med dispersiv röntgen-fluorescens.
antingen enligt ISAAC eller vid allergenexponering, i kombination med      Sedan dess har jag kunnat bekräfta diagnosen hos mer än 30 patienter
sensibilisering), icke allergisk rinit (nAR) (nässymptom enligt ovan utan    genom analys av titan i nagelklipp (1).
sensibilisering). Studiepopulationen bestod av 2006 barn.            Oftast härrörde titanet från implantat i tänder eller andra ställen i kroppen
                                         (knän, höfter, bukhåla, käkar, glasögonbågar). Titanjoner frigörs genom
Prevalensen av ISAAC-rinit vid fyra och åtta år var 12 % respektive 15 %.    galvanisk påverkan från guld eller amalgam i tänderna eller oxidativt av
Motsvarande siffror för RC var 4 % och 9 % och för nässymptom vid        fluorbehandling Hos ett mindre antal patienter härrorde titanet från
allergenexponering 4 % respektive 15 %. Vad gäller sensibilisering hade 16    titandioxid i läkemedel, tuggummi eller konfektyr.
% positiv Phadiatop vid fyra år och 26 % vid åtta år.
Prevalensen av AR var 6 % vid fyra år och 14 % vid åtta år och för nAR 8     Yellow nail syndrome debuterar oftast med sinuit (2). Sinuit med eller utan
% och 6 % i motsvarande åldrar. Bland barn med AR vid fyra år hade 87 %     hosta var vanligaste symtom hos mina patienter. Sekretionen kan vara
AR vid åtta år. Bland dem med nAR hade endast 6 % AR vid åtta års ålder.     riklig. Endast hälften av patienterna hade synliga nagelförändringar. En
Av de barn som var sensibiliserade vid fyra år men utan nässymptom hade     patient med tre titanimplantat i bägge höfter och ena knäet och amalgam i
56 % utvecklat AR vid åtta års ålder. Tillfrisknande från AR från fyra till   tänderna hade gula naglar, lymfödem i benen, recidiverande pleuraexsudat
åtta år sågs endast hos ett barn. Bland dem med nAR vid fyra års ålder var    och exsudat i scrotum. En patient med exponering endast från tuggummi
65 % utan symptom vid åtta års ålder i kontrast till 8 % bland dem med      hade tjocka gula naglar, som lossnade, men inga andra symtom.
sensibilisering men utan symptom.
                                         Vid samtidig exponering för titan och guld är det i regel lättast och mest
Bland barn som har AR vid fyra års ålder är det i princip ingen som       effektivt att avlägsna guldet. För läkemedel med titandioxid är det ofta
tillfrisknar upp till åtta års ålder. Barn som är sensibiliserade som      svårt att hitta titanfri ersättning.
fyraåringar löper hög risk att ha AR som åttaåringar. Övergående         Analyser för titan har bekostats av Tandvårdsskadeförbundets
nässymptom efter fyra års ålder ses framför allt hos barn som inte är      forskningsfond.
sensibiliserade.
                                         Referenser
                                         1. Berglund F, Carlmark B. Titanium, sinusitis, and the yellow nail
                                        Oto-rhino-laryngologi, huvud- och
syndrome. Biological Trace Element Research 2010;

2. Varney VA, Cumberworth V, Sudderick R, et al. Rhinitis, sinusitis and
the yellow nail syndrome: a review of symptoms and response to treatment
                                        halskirurgi
                                                     Knöl på halsen gäckade flera läkare
in 17 patients. Clin Otoryngol Allied Sci 1994; 19:237-40.
                                        18 P
                                        Krisitna Lundberg (5), Tomas Ekberg (6), Hans hagberg (3), Daniel
                                        Saiepour (4), Christer Sundström (2), Lars Jonsson (1)
                                        Enh f öron-, näs- och halssjukdomar, Akademiska sjukhuset (1).Inst för
 Vid sinuit kan det vara värdefullt att fråga patienten om eventuella     patologi och genetik, Uppsala universitet (2).Onkologen,Akademsika
titanimplantat eller om konsumtion av tuggummi eller mediciner         sjukhuset uppsala (3).Plasikkirurgen, Akademiska sjukhuset Uppsala
innehålande titandioxid.                            (4).Öron-, näs- och halskliniken Akademiska sjukhuset Uppsala (5).Öron-,
                                        näs- och halsklkiniken Akademiska sjukhuset Uppsala (6).

                                        ”Knöl på halsen” kan vara en diagnostisk utmaning. Ett fall som nyligen
Oto-rhino-laryngologi, huvud- och                       utreddes vid ÖNH-kliniken, Akademiska sjukhuset gäckade flera erfarna
                                        läkare.
halskirurgi
             Relativa skillnaden mellan              Patientfall
16 P           orbitavolym - en indikation för           Idrottsaktiv, tidigare frisk, medicin- och allergifri 40-årig kvinna, sökte
                                        våren 2010 akut sjukvård då hon insjuknade med generell urtikaria.
             kirurgisk behandling av isolerade          Samtidigt noterade hon svullna lymfkörtlar i vänster axill och på halsens
             orbitabottenfrakturer                vänstra sida. Hon besvärades också av värmevallningar, men förnekade
                                        nattliga svettningar, feber eller andra infektionssymptom. Inremitterades till
Babak Alinasab (1)                               ÖNH-kliniken för utredning.
Öron-, näs- och halskliniken, Karolinska universitetssjukhuset (1).
                                        Rutinblodprover var normala och monospot negativ. Vid undersökning
Vid orbitabottenfrakturer, har mängd hernierad orbitavolym in i        palperades två elastiska resistenser varav den ena mätte 3x3 cm
maxillarsinus varit ett traditionell gränsvärde för beslut om kirurgisk    supraklavikulärt vänster och den andra 2x2 cm vänster axill. Stark
behandling eller ej. I denna studie vill vi utvärdera om en relativ      misstanke om lymfom förelåg och efter diskussion med onkolog gjordes
volymsförändring kan användas som en indikation för kirurgisk         omgående diagnostisk lymfkörtelextirpation av den supraklavikulära
behandling.                                  resistensen. Mikroskopisk undersökning visade ”väsentligen bevarad
Patienter med orbitabottenfraktur som fick konservativ behandling (ej     lymfkörtelarkitektur med förekomst av makrofager och jätteceller”.
kirurgisk behandling), mellan mars 2003-april 2007 kontaktades via brev    Förvånande nog förelåg inga tecken på malignitet. Bilden bedömdes
och inbjöds till en klinisk ögon undersökning. Volymen av orbitainnehåll    mycket ovanlig men kan representera fagocytos av främmande material.
beräknades på CT-bilder tagna vid skadetillfället. 18 patienter utan någon   Patologen uppmärksammade ÖNH-läkaren på att man tidigare sett liknande
ansiktsskelettskada inkluderades som kontrollmaterial.             histopatologisk bild vid läckande bröstimplantat. Det visade sig att
5 av 23 inkluderade patienter visade 2-4mm enoftalmus och endast 3 av     patienten 10 år tidigare opererat in bröstimplantat bilateralt. Vid
dessa hade intermittent diplopi. Inget statistiskt samband mellan hernierad  borttagande av det vänstra implantatet konstaterades en kapselruptur.
volym och enoftalmus kunde ses. Inget samband till stöd för den relativa    Det är ovanligt att bröstimplantat rupturerar och sambandet med knölen på
volymsskillnaden som en indikation för kirurgisk behandling kunde ses.     halsen är oklart. I det beskrivna fallet fann man ingen annan rimlig orsak
Inget statistiskt samband talande att 1ml hernierad orbitavolym skulle ge   till den främmandekroppsreaktion som sågs i lymfkörteln. Man kan därför
1mm enoftalmus kunde ses.                           inte utesluta att den berodde på det rupturerade implantatet.
Den relativa volymsskillnaden mellan frakturerad och ej frakturerad orbita
förefaller ej vara ett användbart kriterium för kirurgi. Vikten av hernierad
orbitavolym i utvecklingen av enoftalmus förefaller oklar. Hernierad      Oto-rhino-laryngologi, huvud- och
                                        halskirurgi
orbitavolym inom ett visst område förefaller vara mer relevant än
beräkning av hela orbitavolymen.
                                                     Svalgbesvär före och ett år efter
Oto-rhino-laryngologi, huvud- och
                                        19 P           UPPP hos OSAS patienter jämfört
                                                     med icke-snarkande kontroller
halskirurgi
                                        Danielle Friberg (1), Karin Lundkvist (1)
             Fallbeskrivning av ett
17 P           progredierande Natural Killer cell
                                        Clintec, KI, ÖNH-klin, B 51, 141 86 Karolinska Huddinge, Sthlm (1).

             lymfom (NK/T cell lymfom)              Biverkningar från svalget efter gomplastik är välkända, men i olika grad
                                        efter olika typer av kirurgi. Tidigare studier har rapporterat besvär efter
johan svedbrant (1)                              kirurgi men inte jämfört med besvären innan. Vårt syfte var att utvärdera
öNH-kliniken KSS (1).                             svalgbesvär med ett frågeformulär hos OSAS patienter före och ett år efter
                                        uvulopalatofaryngoplastik med tonsillektomi (UPPP), samt att jämföra
En 36-årig man kom på remiss till ÖNH-mottagningen med nästäppa,        svalgbesvär hos patienter jämfört med icke-snarkande, ålders-, köns-, och
smaknedsättning, sjukdomskänsla, trötthet sedan några månader och ett     BMI-matchade kontroller.
nytillkommet sår i hårda gommen. Med klinisk misstanke om malignitet      50 män och 8 kvinnor, median ålder 46 år (range 25-75), median Body
togs biopsier som visade inflammatorisk och nekrotisk slemhinna.        Mass Index (BMI) 28 kg/m2 (20-38), median preoperativt Oxygen
Datortomografi visade ingen bendestruktion. Efter 3 månader och        Desaturation Index (ODI) 16.5 (7-100), behandlades med en konservativ
upprepade biopsier ställs diagnosen extranodalt NK/T cell lymfom. Såret i   UPPP + tonsillektomi. Ett lokalt frågeformulär bestående av 10 frågor, med
gommen tillväxer med nekros av slemhinna på gingiva, septum och        fyrgradig skala besvarades av patienterna före och ett år efter kirurgi, samt
kommunikation uppstår mellan näsa och mun, innan destruktionen         av de 15 kontrollpersonerna. Total summa poäng varierade mellan 0 till 30.
avstannar efter cytostatika och strålning.                   47 patienter (81%) svarade på bägge formulären och före kirurgi var
                                        median poängen 5 (0-17) och efter 5 (0-19), ingen signifikant skillnad.
                                        Frågorna analyserades separat och visade en signifikant minskning
NK/T cell lymfom, som ofta kallas lethal midline granuloma eller        avseende ”klumpkänsla i halsen” och ”svullen hals” efter kirurgi, p<0.05
polymorphic reticulosis, är ovanliga och utgör mindre än 1 % av samtliga    (WMPT). 58 OSAS patienter hade före kirurgi median poäng på 5 (0-17),
lymfom i en västerländsk population. Vanligaste lokalisationen är näsa,    jämfört med 15 kontroller som hade en median poäng på 1 (0-3),
gom och bihålor, vilket innebär att denna ovanliga sjukdom kan dyka upp    signifikant skillnad, p<0.001, MWU test. Det var signifikant högre poäng
hos ÖNH-läkare. Tidig diagnostik kan vara svårt på grund av dess sällsynta   hos patienter jämfört med kontroller avseende 4 frågor; “klumpkänsla”,
förekomst och ibland ospecifika symtom. Dessutom kan den            “kraftig slembildning”, “svullen hals” och “skrapkänsla”, p<0.05 (MWU).
histopatologiska diagnosen vara svår. En snabb diagnos och en snabbt      Denna studie visade lite förvånande ingen skillnad i totalsumman av
insatt behandling kan vara avgörande för prognosen.              subjektiva svalgbesvär hos OSAS patienter ett år efter kirurgi jämfört med
                                        innan, och två av frågorna visade signifikant förbättring. UPPP verkar inte
                                        ge ökade svalgbesvär hos OSAS patienter med vår konservativa
                                        operationsmetod. Det fanns signifikanta skillnader när patienterna
jämfördes med icke-snarkande kontroller. Besvären hos OSAS patienter      Vid genomgång av behandlingsstrategierna vid kirurgklinikerna på de
före operation kan bero på snarkningstraumat och eller gastroesofageal     övriga 5 akutsjukhusen framkom stora skillnader i rutiner beträffande
reflux.                                     röntgen och mediciner samt även huruvida den flexibla skopin utförs i
                                        narkos i slutenvård eller i sedering/lokalanestesi polikliniskt direkt från
                                        akuten. Uppföljning sker oftast med gastroskopi.

                                        Genomgången har lett till en diskussion kring omhändertagandet av denna
Oto-rhino-laryngologi, huvud- och                        patientgrupp på vår klinik. Röntgen anses fortfarande ha sin plats i den
                                        akuta diagnostiken. Vid distal främmande kropp anses flexibel skopi i
halskirurgi                                   narkos eller i la/sedering vara förstahandsval för att minimera risk för
             Behandling med mometasonfuroat            slemhinneskador och perforation, samt för att möjliggöra hemgång samma
20 P           förbättrar dysfagi och livskvalitet
                                        dag som operationen. Rak skopi är fortfarande indicerad vid främmande
                                        kropp i proximala esofagus och som komplement till flexibel skopi i
             hos vuxna patienter med eosinofil           särskilda fall. Som uppföljning bör esofagogastroskopi övervägas då många
             esofagit – resultat från en prospektiv        fall av esofaguspatologi missas vid röntgenkontroll.
             multicenterstudie.

Henrik Bergquist (3), Helén Larsson (2), Leif Johansson (1), Mogens
                                        Oto-rhino-laryngologi, huvud- och
Bove (2)                                    halskirurgi
ÖNH-klin, KSS (1).ÖNH-klin, NÄL (2).ÖNH-klin, SU-S (3).
                                                      Clinical and Pathogenic aspects of
Mycket är fortfarande ovisst kring hur man på bästa sätt ska behandla      22             otitis media. Sammanfattning av
vuxna patienter med eosinofil esofagit. Topikala steroider används idag på                 avhandling för medicine doktors
många håll som förstahandsbehandling, men är dåligt utvärderade vad
gäller effekt på dysfagi och livskvalitet. Denna prospektiva
                                                      examen.
multicenterstudie avsåg att göra detta genom att använda validerade
bedömningsskalor och frågeformulär.                       Anna Granath (1)
Nydiagnostiserade, obehandlade vuxna patienter med konstaterad eosinofil    ÖNH-kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, 14186
esofagit inkluderades konsekutivt och sattes in på peroral behandling med    Stockholm (1).
200&#956;g mometasonfuroat 4 gånger dagligen. Frågeformulär,
inkluderande Watson Dysphagia Scale (WDS), European Organization for
Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire
Oesophageal Module 18 (EORTC QLQ-OES18) och Short Form – 36 (SF-
36) delades ut och fylldes i av patienterna före och efter 2 månaders      Målet med avhandlingen var att undersöka det lokala immunförsvaret vid
behandling. Wilcoxons Matched-Pairs Signed-Ranks Test användes för       olika typer av öroninflammation. Tonvikten har legat på studier av det
jämförelse av utfall före och efter behandling.                 medfödda immunförsvaret (innate immunity). Även en klinisk
31 patienter (22 män, medelålder 47 (18-89 år)) inkluderades i studien.     behandlingsstudie har utförts.
Före behandlingsstart var medelvärdena av WDS, EORTC QLQ-OES18         Studie 1: Prospektiv randomiserad studie av barn < 3 år med TMD pga
dysphagia scale och eating scale samt SF-36 global health score 21.5, 20.4,   rAOM. Vid episoder med rörotit fick grupp 1 enbart lokalbehandling
35.0 och 71.1. Efter 2 månaders behandling hade medelvärdena förbättrats    (örondroppar Terracortril m PolymyxinB samt koksaltsköljning) och grupp
till 8.9 (p<0.0001), 4.6 (p<0.00001), 17.8 (p<0.001) respektive 76.1      2 fick lokal behandling samt peroralt antibiotikum. Bakterieodlingar togs
(p<0.05). En patient utvecklade oral candidiasis under             från öronsekret. Infektionsepisodernas längd registrerades . Resultat: Det
behandlingsperioden, men i övrigt rapporterades inga biverkningar.       var ingen skillnad i duration av öronflytning mellan grupperna.
Två månaders peroral behandling med 200&#956;g mometasonfuroat 4        Lokalbehandling verkar vara tillräckligt i de flesta fall av rörflytning. I
gånger dagligen förbättrade signifikant dysfagin och livskvaliteten hos     bakterieodlingar från öronsekret fanns en dominans av otitpatogener,
vuxna patienter med eosinofil esofagit.                     talande för att rörotiter utgör nya episoder av AOM i denna patientgrupp.
                                        Studie 2 och 3: Adenoid vävnad från barn med uttalad SOM undersöktes.
                                        Kontrollmaterial erhölls från barn med adenoidhypertrofi utan SOM.
Oto-rhino-laryngologi, huvud- och                        Förekomsten av TLR4 och TLR7 samt två NO-syntaser , eNOS och iNOS,
                                        analyserades med real-time PCR och immunhistokemi . Resultat: TLR4,
halskirurgi                                   TLR7, eNOS och iNOS påträffades i alla insamlade adenoider. Ingen
                                        skillnad i TLR4 sågs mellan grupperna. Uttrycket av TLR7 var högre och
             Främmande kropp i esofagus; stel
21 P           eller flexibel skopi?
                                        iNOS lägre i adenoider från barn med SOM. Då TLR7 känner igen virus
                                        kan resultatet tyda på att virusinfektioner bidrar till utvecklingen av SOM.
                                        De låga iNOS nivåerna kan reflektera en lokalt nedsatt förmåga till NO
Elin Marsk (3), Eva Munck-Wikland (1), Britt Nordlander (2)           produktion hos barn med SOM.
ÖNH-kliniken Karolinska Universitetssjukhuset, Solna (1).Öron- näs-       Studie 4 och 5: Slemhinnebiopsier från mellanörat togs peroperativt vid
halskliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna (2).Öron-näs-        ingrepp för kronisk otit eller kolesteatom. Kontrollbiopsier togs från friska
halskliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna (3).            mellanöron hos patienter som genomgick CI-operation. TLRs, NLRs,
                                        eNOS och iNOS analyserades med real-time PCR och immunhistokemi.
Främmande kropp i esofagus är en vanlig diagnos på akutmottagningen. I     Koncentrationen av NO i gasprover från mellanörat mättes med
Stockholm remitteras de flesta patienter till ÖNH-klinik för vård men en    kemiluminiscens hos patienter med hål alternativt plaströr i trumhinnan
stor grupp omhändertas på kirurgklinik. Det har framkommit att          Resultat: TLR3, TLR4, TLR5, TLR7, Nod1, Nod2 och Nalp3 påvisades i
behandlingen för denna patientgrupp skiljer sig stort mellan sjukhusen. Vi   mellanöreslemhinna. TLR4, TLR5, TLR7 och Nalp3 var nedreglerade
ville jämföra omhändertagandet av patienter med främmande kropp i        medan av Nod2 var uppreglerat hos patienter med mellanöresjukdom.
esofagus vid ÖNH kliniken Karolinska, med den behandling de kirurgiska     eNOS och iNOS kunde också påvisas. iNOS var generellt lågt . Hos
klinikerna i Stockholm erbjuder för att utvärdera vårt interna vårdprogram.   patienter med mellanöresjukdom var mängden eNOS lägre än i
Genomgång av datajournaler på vuxna patienter med diagnosen främmande      kontrollgruppen. NO i mätbara koncentrationer återfanns i gasprover från
kropp i esofagus som omhändertagits på ÖNH-kliniken Karolinska         mellanöra. TLRs och NLRs kan ha en roll i patogenesen vid kronisk otit.
Universitetssjukhuset Solna åren 2005-2007. Kontakt med kirurgiska       NO i gasform finns i mellanörat och kan eventuellt produceras lokalt.
kliniker på Södersjukhuset, Danderyd, Huddinge, St Göran, Södertälje och
Norrtälje sjukhus för information om omhändertagandet av dessa patienter
där.
317 vuxna patienter fick diagnosen främmande kropp i esofagus på ÖNH-
kliniken under aktuell period. 198 patienter lades in på kliniken och 170
opererades med extraktion av främmande kropp. Majoriteten satt distalt.
Stel skopi användes i övervägande delen av fallen, ofta i kombination med    Oto-rhino-laryngologi, huvud- och
                                        halskirurgi
flexibel skopi. I över 20 % av fallen beskrivs mindre slemhinneskada vid
operation, oftast distalt, men inget fall av perforation är registrerat under
dessa år. Beskrivning av tandstatus pre- och postoperation saknas oftast.                 On pressure regulation of the middle
Uppföljning skedde rutinmässigt med röntgen av hypofarynx/esofagus.
Trots normal röntgen återkom många patienter med nya totalstopp flera år
                                        23             ear
senare.
Marianne Brattmo (1)
ÖNH-klin, SUS Malmö (1).                            Birgit Risberg Berlin (1)
                                        Kliniska vetenskaper Göteborgs Universitet (1).
Sammanfattning av min avhandling, där målet var att utvärdera
mellanörons tryckreglering i kr sjuka öron.                  Det är ett välkänt faktum att luktförmågan och varseblivningen av lukter
Mellanöretrycket mättes direkt, via trumhinneperforation, med bärbar      förändras hos laryngektomerade patienter och inte förrän på senare tid har
utrustning. Mätningarna utfördes i 2 delar, tubatester med provokationer    möjligheten till rehabilitering av luktförmågan uppmärksammats. Skälet till
och kontinuerlig tryckmätning under minst 16 timmar i hemmiljö.        det är att tidigare metoder som prövats för luktträning hos
Studie I: 23 patienter med kr trumhinneperforationer. Tubatesterna       laryngektomerade har visat sig vara opraktiska för användning i dagligt
avslöjade ett högt öppningsmotstånd, fr a dålig förmåga att svälja undan    bruk t.ex. larynx bypass, buccofaryngeal manöver, buccofaryngeal
pos/neg tryck.I långtidsmätningarna var trycken neg under vakentid.      sniffning eller glossofaryngeal press. År 2000 presenterades i
Medeltrycket under de 3 första timmarna: -46 daPa, friska öron: -4 daPa.    Nederländerna en metod för rehabilitering av luktförmågan efter
Den nedsatta tryckregleringen kunde vara orsak till den fördröjda läkningen  laryngektomi kallad Nasal Airflow-Inducing Maneuver (NAIM) eller
eller följd av att mellanöronen stått öppna mot omgivningen.          ”gäsp-lukttekniken”, dvs gäspning med stängda läppar. Ursprunget till
Studie II: 18 öronfriska personer med ventilationsrör. Syftet med studien   NAIM tekniken bygger på observationer av metoder som laryngektomerade
var att utvärdera om tryckregleringen påverkas av om mellanöron står      patienter själva utvecklat för att känna lukt.
öppna mot omgivningen. Resultaten visade en nedsatt förmåga att svälja     Denna teknik har vetenskapligt prövats i Västra Götalandsregionen (VGR)
undan tryck samt negativitet i långtidsmätningarna. Medeltrycket under de   under åren 2002-2005. Tjugofyra laryngektomerade patienter som var
3 första timmarna var -27 daPa. Bedömningen blev att förmågan till       opererade för mellan 4 månader och 29 år sedan inkluderades i studien.
reglering av mellanöretrycket påverkas om öronen står öppna. Det
bedömdes sannolikt att de kr perforationerna inte hade en försämrad
tryckreglering då perforationerna uppstod och att den fördröjda läkningen   Målsättningen med denna studie var: 1) att beskriva luktförmågan hos
inte förklaras av denna.                            laryngektomerade patienter och att mäta luktförmågan efter behandling
Studie III: 11 patienter med attikuskolesteatom utan påverkan av pars tensa.  med NAIM (Studie I); 2) att utvärdera resultaten 6 och 12 månader efter
Syftet var att värdera tryckregleringen och förekomst av sniffningar.     intervention (Studie II); 3) att utvärdera luktförmåga, hälsorelaterad
Långtidsmätningen visade negativa medeltryck under dagtid och         livskvalitet (HRQL) och kommunikation 36 månader efter intervention
tubatesterna ett högt öppningsmotstånd. 6/11 patienter hade återkommande    (Studie III); och 4) att utveckla ett kliniskt protokoll för att följa
episoder (½-2 timmar) med sniffningar med upprepade neg ”tryckpikar”      förändringar i NAIM teknik över tid (Studie IV).
(50-220 daPa). Bara 2/11 kunde på uppmaning sniffa sig till negativitet,    Luktförmågan utvärderades med hjälp av The Scandinavian Odor
vilket talar för att sniffningar görs omedvetet.                Identification Test (SOIT). Utifrån SOIT resultat delades patienterna in i
Studie IV: 21 patienter med aktiv Meniere’s sjukdom. Syftet var att      luktare (normosmi och hypsomi) eller icke-luktare (anosmi). Studiegruppen
undersöka om Menierepat har nedsatt tubarfunktion och försämrad        testades vid baseline, efter 3 behandlingar med NAIM teknik (6 veckor)
tryckreglering. Resultaten visade dålig förmåga att svälja undan pålagt    och vid uppföljningsbesök efter 6, 12 och 36 månader. Patienternas
tryck och utföra Valsalva’s test. Långtidsmätningen visade ett tryckmönster  självskattning av lukt, smak, hälsorelaterad livskvalitet och kommunikation
som hos friska öron, med välfungerande gasdiffusion över slemhinnan.      utvärderades med validerade frågeformulär.
Följderna av örontrumpeternas höga öppningsmotstånd kan bara
spekuleras. Djurexperimentellt är visat att snabba tryckförändringar i     Resultat: Vid lukttestning före intervention hade 18 av 24 patienter (75%)
mellanörat förs över till innerörat. Det är möjligt att Meniere patienter   nedsatt luktförmåga. Efter 3 behandlingar med NAIM (6 veckor) hade 72%
utsätt för upprepade patologiska tryckändringar i innerörat som kan      av patienterna förbättrat sin SOIT kategori.
påverka deras sjukdom.                             Vid uppföljning 6 och 12 månader efter avslutad NAIM behandling var så
                                        många som 83% respektive 88% av patienterna klassificerade som luktare
                                        enligt SOIT resultaten. Vid uppföljning 36 månader efter avslutad
                                        behandling var 78% luktare av de 18 patienter som fortfarande var med i
                                        studien. Därutöver uppgav patienterna god livskvalitet. Med hjälp av ett
Oto-rhino-laryngologi, huvud- och                       strukturerat protokoll var det möjligt att följa förbättrad NAIM teknik över

halskirurgi
                                        tid.

             Symptoms and aspects on eosinophil
24            activity in allergic rhinitis            Slutsatser: Resultaten av de fyra studierna visade att försämrad luktförmåga
                                        är vanligt hos laryngektomerade patienter (75%), att NAIM tekniken är en
                                        patientvänlig, effektiv och enkel rehabiliteringsmodell för den motiverade
Cecilia Ahlström-Emanuelsson (1)                        patienten att träna sin luktförmåga och bör därför inkluderas i existerande
SUS / Lund (1).                                rehabiliteringsprogram. Därutöver medför luktträningen inga stora
                                        kostnader för utrustning. För att utvärdera tekniken är ett protokoll med
                                        NAIM variabler till god hjälp. Slutligen föreslår vi att
                                        livskvalitetsformulären kompletteras med specifika frågeformulär för
                                        analys av luktförmåga och kommunikation.
Förekomsten av allergisk rinit har under senaste tioårsperioden ökat. Detta
har gjort det allt viktigare att studera mekanismer och behandlingar      Avhandlingens titel: Olfactory function after total laryngectomy in Swedish
relevanta för sjukdomen.                            patients after rehabilitation with the Nasal Airflow-Inducing Maneuver
Genom att använda ett lokalt kortisonpreparat har vi först utvärderat en    Avhandlingen försvarades: 2008-12-19
allergen-provokationsmodell, där upprepade och individuellt utprovade
doser av allergen gavs dagligen under en vecka, och visat att relativt små
skillnader i behandlingseffekt vid allergisk rinit kan mätas. Vi har sedan
använt denna modell och visat att en ß2-agonist inte påverkar symptom
eller eosinofil inflammation vid allergisk rinit. I samma modell har vi
                                        Oto-rhino-laryngologi, huvud- och
bekräftat att den allergiska inflammationen minskar vid behandling med ett   halskirurgi
lokalt kortisonpreparat. Genom att studera upplösningen av allergisk
                                                     HRQL och mentala strategier för att
inflammation identifierade vi den eosinofilattraherande kemokinen CCL5
som särskilt kortisonkänslig. Denna påverkan av CCL5 skulle kunna       26            hantera stress hos patienter med
utnyttjas som en ny behandlingsstrategi. Vidare har vi visat, under naturlig               larynxcancer. Presentation av
pollensäsong, att allergisk rinit karakteriseras av en kraftig aktivering av
eosinofila celler med sönderfall av eosinofila granuler och frisättning av
                                                     avhandling.
potenta proteiner.
                                        Mia Johansson (1)
                                        ÖNH-kliniken Sahlgrenska (1).

Oto-rhino-laryngologi, huvud- och                       Patienters subjektiva upplevelser tillmäts allt större betydelse inom såväl
                                        klinisk forskning som sjukvård. Denna information samlas enklast in med
halskirurgi                                  frågeformulär. Det ställs idag allt högre krav på att frågeformulär är
                                        tillförlitliga, tex att diagnosspecifika formulär skall vara framtagna och
             Luktträning med Nasal Airflow-
25            Inducing Maneuver hos svenska
                                        testade för att passa den aktuella patientgruppen. Patienter med
                                        larynxcancer har i allmänhet god prognos, men många lider av nedsatt röst-
             patienter efter total laryngektomi          och talfunktion med negativ effekt på hälsorelaterad livskvalitet (HRQL).
Det krävs därför att frågeformulär för patienter med larynxcancer        ett friskt normalmaterial är vanliga och ökar över tid, samt att några
innehåller frågor om kommunikation. De HRQL-formulär som utvecklats       signifikanta samband mellan symptom, larynxfynd och pH-registreringar
för patienter med huvud-halscancer inkluderar dock få frågor härom.       inte kunde säkerställas. Vidare, att ett cut-off värde på pH 5 kan fånga
Därför har frågeformuläret Self Evaluation of Communication Experiences     svagt sur reflux och förbättra diagnostiken vid LPR sjukdom och att
after Laryngeal Cancer (SECEL) översatts till svenska.             validerade diagnosspecifika symptomfrågeformulär bör användas i framtida
                                        studier för att förbättra diagnostiken och därmed patientselektionen.
Hur man mentalt handskas med och reagerar på stressfyllda händelser har
identifierats som en viktig faktor för HRQL, psykisk ohälsa och eventuellt
överlevnad hos cancerpatienter. Det saknas dock kunskap kring detta       Oto-rhino-laryngologi, huvud- och
område hos patienter med larynxcancer. Frågeformuläret Mini-MAC
(Mental Adjustment to Cancer)är framtaget för en generell            halskirurgi
cancerpopulation, men har inte tidigare utvärderats för patienter med                   Antibiotikaprofylax vid ÖNH-
larynxcancer.
                                        28             kirurgi
Materialet i delarbete I-III utgjordes en prospektiv longitudinell studie där
100 patienter inkluderades konsekutivt. Patienterna besvarade vid 6       Eva Westman (1)
tillfällen under ett år (före och efter behandling) formulär om HRQL,      ÖNH Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand (1).
ångest, depression och mentala strategier för att hantera stress.
                                        Antibiotikaprofylax vid kirurgiska ingrepp är en rapport publicerad av SBU
Delarbete IV är en kvalitativ multicenter studie. Materialet utgjordes av    i augusti 2010. Mot bakgrund av att antibiotikaprofylax är vanligt vid
djupintervjuer med 18 patienter med larynxcancer. Materialet analyserades    kirurgiska ingrepp och att kunskapsläget har varit oklart, har det bedömts
med metoden Grounded Theory                           vara angeläget att granska det vetenskapliga underlaget för området.
                                        Antibiotika i profylaktiskt syfte innebär tillförsel av antibiotika före eller i
S-SECEL uppvisade god tillförlitlighet. Jämfört med EORTC QLQ-C30        samband med ett kirurgiskt ingrepp i syfte att förhindra att en infektion
och QLQ-H&N35 är S-SECEL mer sensitivt för problem relaterade till       uppstår. ÖNH-kirurgi är ett av de områden som granskats. Risken för
kommunikation. Vad gäller mentala strategier uppvisade de flesta patienter   postoperativ infektion varierar men är stor vid cancerkirurgi där man
en vilja att besegra sin sjukdom. En del patienter reagerade dock med ett    samtidigt opererar i hud och slemhinnor och där vävnadsförflyttningar och
ältande eller en känsla av hjälplöshet och uppvisade också i högre grad     implantat av främmande material kan vara aktuella. Vid ren huvud–
psykisk ohälsa, nedsatt HRQL och sämre överlevnad.               halskirurgi för godartade sjukdomar såsom ingrepp i spottkörtlar och
                                        sköldkörtel, är däremot infektionsfrekvensen låg.
                                        Resultaten av litteraturgenomgången baseras på studier av minst
Formuläret S-SECEL rekommenderas för bedömning av HRQL och           medelhög kvalitet och relevans. Endast prospektiva, randomiserade,
kommunikation för patienter med larynxcancer. En bedömning av vilka       kontrollerade studier (RCT) samt systematiska översikter av RCT har
mentala strategier patienter använder bör ingå i omhändertagandet av      inkluderats. Resultaten har evidensgraderats.
larynxcancerpatienter.                             Frågeställningar: Minskar antibiotikaprofylax frekvensen postoperativa
                                        infektioner? Vilken typ av antibiotikaprofylax är effektivast? Vilken
Avhandlingens titel: Mental Adjustment and HRQL in laryngeal cancer       duration är effektivast? Under projektet har också praxis i Sverige
patients. Quantitative and qualitative approaches. Disputationsdatum:      granskats.
100903.

                                        Vid cancerkirurgi inom ÖNH, där ingreppet innefattar såväl hud som
                                        slemhinnor, finns det ett starkt vetenskapligt underlag för att använda
Oto-rhino-laryngologi, huvud- och                        antibiotikaprofylax. Studierna visar inte att en längre duration av
                                        antibiotikaprofylax än en dag är mer effektiv. Effekten av
halskirurgi                                   profylaxen blir bättre om ett antibiotikum eller en kombination av
                                        antibiotika ges som både har aerob och anaerob täckning.
              Laryngopharyngeal reflux-
27             development and refinement of
                                        Antibiotikaprofylax påverkar inte postoperativ blödning, smärta eller
                                        analgetikakonsumtion vid tonsillektomi.
              diagnostic tools (Disp. Göteborgs          Det finns ett begränsat vetenskapligt underlag för att antibiotikaprofylax
              Universitet 091204)                 vid endoskopisk sinuskirurgi inte reducerar rhinosinuitsymtom och att den
                                        inte reducerar postoperativa infektioner vid ren mellanörekirurgi.
                                        Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att avgöra om
Olle Andersson (1)
                                        antibiotikaprofylax vid skallbasfraktur reducerar risken för meningit.
ÖNH-kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg (1).
                                        Likaså om profylaxen förhindrar postoperativa infektioner vid näskirurgi
                                        eller insättning av cochleaimplantat.
Laryngofaryngeal reflux (LPR), dvs. regurgitation av maginnehåll till
svalget, anses kunna ge upphov till respektive försämra sjukdomar inom de
övre och nedre luftvägarna. Tydliga kriterier för hur LPR skall
                                        Oto-rhino-laryngologi, huvud- och
diagnostiseras saknas emellertid. Konsensus saknas avseende vilket
gränsvärde som skall gälla för
Denna avhandling inkluderar 4 delarbeten med mål att utforska
diagnostiska gränser för pH-registrering och beskriva naturalförloppet för
                                        halskirurgi
                                                      Rekonstruktion av stenoserad
sjukdomen samt validera ett nyskapat (PRSQ) och ett översatt (LPR-
HRQL) symptomfrågeformulär.
I arbete I re-analyserades pH-registreringar från 35 friska frivilliga med pH
                                        29             trachea på grund av otillräcklig
                                                      broskstabilitet och ökad mängd
5 som cut-off värde istället för pH 4. Den övre normalgränsen befanns vara
1.5% < pH 5 av dygnsregistreringen och 34 refluxepisoder. I arbete II                   mjukdelar – en fallbeskrivning
följdes 24 av de friska frivilliga försökspersonerna 14 år senare med
förnyad pH mätning, symptomregistrering och larynx bedömning.          Jan-Erik Juto (1)
Populationen hade vid uppföljningen utvecklat övre luftvägssymptom i 42     Öron-näsa-halskliniken Karolinska US, Huddinge (1).
% och patologiska larynxfynd i 39 % medan fraktionen med patologisk
syraexponering i hypofarynx gick ner från 42 % till 13 %. I arbete III och   47 årig kvinna som i tonåren skadat trachea och därefter genomgått ett
IV genomfördes psykometrisk testning av två symtomfrågeformulär, den      flertal operationer i trachea. Söker sjukvården 20 år senare för yrsel.
svenska översättningen av LPR-HRQL (III) och det nyskapade           Undersökning visar en avancerad 4 cm lång stenosering av trachea i
frågeformuläret PRSQ (IV) i en population av 228 patienter med övre       jugulumhöjd som orsak till yrseln.
luftvägs symptom. Exploratorisk och konfirmatorisk faktoranalys av den     Patienten genomgår stentbehandlingar av stenoserat område kombinerat
svenska versionen av frågeformuläret LPR-HRQL visade acceptabla         med öppen kirurgi med rekonstruktion av skadade brosk med materialet
psykometriska egenskaper och resultat jämförbara med den amerikanska      Medpor.
originalversionen. PRSQ var lätt att fylla i och var väl accepterad av     Gott postoperativt resultat fortfarande efter 3 år, patienten har obesvärad
patienterna. Genomförd faktoranalys av PRSQ resulterade i att 7 av       andning även vid fysisk ansträngning.
formulärets frågor togs bort och gav en slutlig PRSQ version (2) med 4     Stenoserad trachea kan rekonstrueras med kombinationen stentbehandling
subskalor. PRSQ 2 visade goda psykometriska egenskaper med bl.a.        och öppen kirurgi med inplantation av Medpor som stabiliserande material
signifikant förmåga att diskriminera på gruppnivå.               då befintligt brosk har otillräcklig stabilitet.
Avhandlingen visar att övre luftvägssymptom och patologiska larynxfynd i
Oto-rhino-laryngologi, huvud- och                        Oto-rhino-laryngologi, huvud- och
halskirurgi                                   halskirurgi
             Clinical Feasibility study of the next                     Carl-Axel Hambergerföreläsning:
30            generation Provox indwelling voice          32 F           Det medfödda immunsystemets roll
             prosthesis: Insertion system and                        vid inflammation i de övre
             device life                                   luftvägarna

Gregori Margolin (1), Jonas Karling (1)                     Lars-Olaf Cardell (1)
Öron-, näs- och halskliniken, Karolöinska Solna, 171 76 Stockholm (1).     , (1).

Since 25 years, the most commom way to rehabilitate the voice after a total
laryngectomy is the tracheo-esophageal voice using a voice prosthesis. At
the Karolinska University Hospital, the majority of patients use a Provox2
voice prosthesis. The Provox Vega prostheses investigated in the present    Nuvarande teorier om rinit och astmautveckling hänför sig nästan helt till
study is based on this prosthesis. Technological improvements and        den del av vårt immunförsvar som är förvärvad. Kunskapen om den
innovations have enabled the development of this new indwelling voice      medfödda s.k. innata delen av immunförsvaret är begränsad. Nya fakta talar
prosthesis with the same outer diameter, but better design for improved     för att det är via det medfödda systemet som olika miljöfaktorer förmår den
airflow characteristics and improved insertion method.             förvärvade delen att utvecklas åt det allergiska/astmatiska hållet.
This study investigated the feasibility of the new insertion system (Smart
Inserter) and the new Provox Vega voice prosthesis in 35 laryngectomized
patients at the Karolinska University Hospital. Patient and clinician
satisfaction with the insertion procedure was recorded by means of       Föreliggande föredrag kommer att belysa hur lokala miljöfaktorer som
structured questionnaires. Subsequently, the prosthesis device life and     bakterier, virus och tobaksrök påverkar uppkomst och utveckling av samt
reasons for replacement and complications were recorded.            symptompresentation vid, inflammatorisk luftvägssjukdom. Tonvikten
The intention with the new insertion device – Smart Inserter – was to      kommer att ligga på det medfödda immunsystemets roll i denna process,
eliminate problems in insertion of the Provox voice prosthesis for       med särskilt fokus på s.k. pathogen-recognition receptorer (PRRs) som de
inexperienced clinicians. The results from this study indicate that even    toll- och nod-lika receptorerna (TLRs och NLRs). Vidare kommer data och
totally inexperienced clinicians succeeded with the insertions at first     tankar om inguinal allergi vaccination att presenteras. Det senare är en
attempt.                                    terapiform med potential att revolutionera vår nuvarande behandlingsregim
The patients in the study reported that the new insertion procedure was     vid allergisk rinit.
more comfortable than the common method.
There were no differences in device life time between Provox2 and Provox
Vega in this study.

This study shows that totally inexperienced clinicians can replace a Provox   Oto-rhino-laryngologi, huvud- och
voice prosthesis in a laryngectomized patient as easy as a well experienced
clinician using the Provox Vega SmartInserter.                 halskirurgi
                                                     En "jämlik" ÖNH-sjukvård -Hur
Oto-rhino-laryngologi, huvud- och
                                        33 SS           ska vi kunna garantera god
                                                     kompetens och tillgänglighet i hela
halskirurgi                                                landet?
             Paragangliom, en kirurgisk
31            utmaning som kräver ett                Göran Laurell (2), Mikael Karlberg (1)
                                         ÖNH-kliniken, Universitetssjukhuset i Lund (1).Institutionen för Klinisk
             multidisciplinärt samarbete.             vetenskap, öron-, näs- och halsenheten, Umeå Universitet (2).

Mats Engström (2), Tomas Ekberg (2), David Bergqvist (1), Martin
Björck (1)
Kirurgkliniken, Akademiska sjukhuset (1).Öron-, näs- och halskliniken,
Akademiska sjukhuset (2).                            Hellre högutbildad och bosatt nära ett universitetssjukhus än lågutbildad
                                        med 5 mil till närmaste vårdcentral? Är det som så att den som bor nära de
Paragangliom är ovanliga tumörer av neuroendokrint ursprung som även      högspecialiserade enheterna får bättre vård eller är det kanske tvärtom? I
kallas glomustumörer eller chemodektom. Vanligast av dessa är carotid      vårt avlånga och delvis glesbefolkade land är det uppenbart att det
body tumour som utgår från glomus caroticum. Pga sin rika kärlförsörjning    föreligger skillnader. Vi har också en organisatorisk uppdelning i Regioner
och att de ofta dislocerar kranialnerver kan de utgöra kirurgiska        och Landsting med olika ekonomiska (och politiska) förutsättningar. I
utmaningar. Enligt socialstyrelsens statistikdatabas registrerades 34 ingrepp  symposiet tänker vi belysa problematiken och försöka komma fram till vad
från 1998 t.o.m. 2008, dvs drygt 3 per år.                   vi inom professionen kan göra för att kunna erbjuda bästa tänkbara kvalitet,
Vi presenterar tre patienter som illustrerar det spektrum av fall som vi har  kompetens och tillgänglighet oavsett de geografiska begränsningarna.
handlagt under senare år, med CT, angio och operationsbilder.
1) Den första patienten är en 36-årig kvinna som hade en 3 cm stor
glomustumör på klassisk plats i karotisbifurkationen. Denna patient
representerar ett mer lättbehandlat tillstånd.
                                        Oto-rhino-laryngologi, huvud- och
2) Den andra patienten hade en 8 cm stor tumör som växte upp mot        halskirurgi
skallbasen, dislocerade a. carotis interna, och hade blodförsörjning via
                                                     Nanoterapi och ”Neuroprotektion”
intraosseösa grenar från a. carotis interna. Vid operationen uppkom en
partiell skada på nervus vagus samt nervus hypoglossus- och           34            av den mänskliga hörselnerven.
glossopharyngeus påverkan, då dessa nerver var kraftigt uttänjda av
tumören. Primärt förelåg sväljningsproblem och stämbandspares, men       Wei Liu (3), Marja Boström (1), Anders Kinnefors (4), Helge Rask-
nervpåverkan gick i regress och slutresultatet var glatt.            Andersen (2)
3) Det tredje fallet var en 72-årig kvinna med minst 20 års anamnes på     Inst f kirurgiska vetenskaper, enh f plastik- och handkirurgi, Akademiska
resistens på halsen med buktning i svalget. Hon led av sömnapné och hade    sjukhuset, Uppsala universitet (1).Inst f kirurgiska vetenskaper, enh f ÖNH-
svårigheter med trappgång. Operationen av hennes stora paragangliom       sjukdomar, Akademiska sjukhuset, Uppsala universitet (2).Inst.f.kirurgiska
medförde karotisresektion och ersättning med graft. Hon klarade sig utan    vetenskaper, enh f ÖNH-sjukdomar, Akademiska sjukhuset, Uppsala
neurologiska sequele och andningsfunktionen förbättrades påtagligt.       universitet (3).Öronkliniken, otokirurgiska sektionen, Akademiska
                                        Sjukhuset, Uppsala (4).
Stora glomustumörer är sällsynta och utgör kirurgisk-tekniska utmaningar.
Ett teamsamarbete är önskvärt (kärlkirurgi, ÖNH, interventionell        Vid de flesta typer av sensorineural hörselnedsättning föreligger en
radiologi). En centralisering av denna kirurgi förefaller därför rimlig.    funktionsnedsättning eller bortfall av hårceller. Hos människa föreligger en
                                        mycket långsam retrograd degeneration; en förutsättning för CI som
stimulerar hörselnerven direkt. Även om ett begränsat antal hörselneuron    vetenskapliga underlaget är för bristfälligt för att dra några säkra slutsatser.
synes tillräckliga för ett framgångsrikt resultat med CI är deras        Vi har tidigare redovisat data som påvisat positiva effekter på nedre
kontinuerliga fortlevnad en förutsättning för fortsatt CI hörsel. Metoder att  luftvägarna, luktsinne och livskvalitet 5 veckor postoperativt, på 68
preservera nerven är därför angelägna att ta fram.               patienter.
Vi studerar vilka överlevnadsfaktorer som existerar och är essentiella i den  Den aktuella presentationen redovisar data från uppföljning 1 år
mänskliga hörselnerven. Uttryck av neurotropa faktorer och resp.        postoperativt, där samma parametrar undersöktes på 51 av patienterna.
receptorer i innerörat analyserades. Kunskaper om detta kan utnyttjas för
att farmakologiskt skydda nerven från degeneration. Dessa receptorer kan    Lungfunktionen undersöktes med symtomskattning, daglig PEF, vid
också utnyttjas för målsökande ligand-associerade nanopartiklar och       behovsmedicinering, spirometri och histaminprovokation.
”gentransfer”. Immunhistokemiska studier av kryostatsnitt utfördes med     Näsfunktionen evaluerades med butanoltest, symtomskattning luktsinne,
antikroppar mot BDNF, GDNF, NTN, PSPN, ARTN, trkA, trkB, TrkC, c-        rinnsnuva och nästäppa, samt PNIF.
Ret, och GFR alfa-1-receptorn.Vi transfekterade epitelceller från        Livskvaliteten skattades med frågeformulär SF-36
endolymfatiska säcken och gliaceller från hörselnerven med GFP plasmid     Generellt sett bestod dom positiva effekterna som uppmätts 5 veckor
(pGFP). Dessutom försökte vi överföra genen via nanopartiklar tillsatta till  postoperativt vid 1-årsuppföljningen och vissa aspekter av livskvaliteten
cellodlingsmediet. Studien godkändes av den lokala etiska kommittén (nr     hade t.o.m. ytterligre förbättrats vid 1- årsuppföljningen.
99398, 2004). Studien har utförts i enlighet med riktlinjerna i         Endoskopisk sinuskirurgi hos patienter med samtidig näspolypos och astma
Helsingforsdeklarationen.                            har långvariga positiva effekter på såväl övre som nedre luftvägarna och
Konfokalmikroskopi och immunohistokemi av kryostatsnitt påvisade        drastiskt positiva effekter på uppmätt livskvalitet.
uttryck av NTN, trkB och c-Ret i mänskliga SG nervceller. In vitro       Man bör därför evaluera dessa funktioner hos varje patient med
transgena experiment resulterade i transfektion of cytokeratin-positiva     näspolypos, samtidig astma och reducerat luktsinne och livskvalitet, vid
humana endolymfatiska säckceller med pGFP hos ca 2%. Glia            ställningstagande till terapi.
celltransfektion sågs hos ca 10% av cellerna.                  Resultaten talar för att "united airways- konceptet" även gäller denna
Dessa resultat kan utgöra bas för framtida tekniker som syftar till att     patientgruppen, men mer forskning inom området behövs.
förstärka genuttryck för neurotropa faktorer eller andra molekyler till
innerörats celler. En annan möjlighet kan vara att tillföra transfekterade
celler till innerörat från in vitro försök. Försök pågår för att öka      Oto-rhino-laryngologi, huvud- och
transfektionsgraden samt att transfektera celler med BDNF-GFP
fusionsgen.                                   halskirurgi
                                                      15 års uppföljning efter uvulo-
Oto-rhino-laryngologi, huvud- och
                                        37             palato-pharyngo-plastik hos
                                                      patienter med obstruktivt sömn apné
halskirurgi                                                syndrom
             OSA-18 formuläret har låg
35            sensitivitet för obstruktiv sömnapné         Pia Nerfeldt (1), Nanna Browaldh (1), Eva Svanborg (2), Danielle Friberg
                                        (1)
             (OSA) hos barn jämfört med              Clintec, Department of Otorhinolaryngology, Karolinska University
             polysomnografi                    Hospital (1).Neurofysiologiska Kliniken Universitetssjukhuset Linköping
                                        (2).
Anna Borgström (1)
ÖNH-kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset (1).               Uvulo-palato-pharyngo-plastik (UPPP) är idag inte förstahandsvalet vid
                                        behandling av obstruktivt sömn apné syndrom (OSAS) pga
OSA-18 är ett livskvalitetsformulär som används vid bedömning av barn      svalgbiverkningar och en sviktande långtidseffekt efter ett initialt ganska
med sömnrelaterade andningsstörningar och används på en del kliniker för    bra behandlingsresultat. Dock finns det inga studier med riktigt lång
att gradera svårighetsgrad av OSA. Polysomnografi (PSG), ”golden        uppföljningstid. Patienterna i denna studie har tidigare utvärderats 4 år efter
standard” för att diagnostisera obstruktionsgrad hos barn är resurskrävande   UPPP och nu har de reevalueras 15 år postoperativt.
och svårtillgängligt i Sverige, och andra metoder prövas för att om möjligt   Prospektive studie av 50 OSAS patienter, 48 män och 2 kvinnor, med
ersätta PSG. Syftet med denna studie har varit att jämföra totalsumman av    median ålder 63 år (range 53-80) och median oxygen desaturations index 4
OSA-18 med AHI (Apné Hypopné Index) uppmätt med PSG.              % (ODI4) 26.5 (4-82), som genomgått UPPP 1985-1988. Vår 15-
113 barn, 81 pojkar och 32 flickor, i åldern 1-17 år (medianålder 4 år),    årsuppföljning bestod av frågeformulär avseende nöjdhet, ånger,
genomgick PSG inneliggande på sömnlab (inkl EEG, EMG, EOG,           rekommendation till andra, dagtrötthet, snarkning och svalgbiverkningar
videofilmning, ljudinspelning och respiratoriska mätningar). Samtidigt     såväl som en hem-sömnapné registrering.
svarade deras föräldrar på OSA-18, ett validerat formulär med 18 frågor i 5   13 patienter (26 %) hade gått ad mortem. Frågeformuläret besvarades av 32
moduler, där svaren graderas 1-7, med Total Symtom Score (TSS) på        av 37 patienter i livet, vilket ger en drop-out rate på 14 %. 25 patienter (78
18-126.                                     %) var nöjda med UPPP-operationen och 23 patienter (72 %) skulle
Då TSS>60 jämfördes med AHI >1, 5 respektive 10 uppgick sensitiviteten     rekommendera andra att genomgå den, men 4 (13 %) ångrade operationen.
till 50 %, 54 % respektive 64 % och specificiteten var 57 %, 57 %        28 patienter (88 %) uppgav att deras dagtrötthet blivit förbättrad eller
respektive 59 %. För TSS>80 jämfört med AHI >10 (svår OSA) var         botad, och median Epworth sleepiness scale (ESS) var 15 år postoperativt 6
sensitiviteten 40 % och specificiteten 86 %.                  (range 0-19). 59 % uppgav att de ofta eller alltid snarkade. 26 patienter
OSA-18 uppvisar låg sensitivitet jämfört med PSG vid olika grader av      genomförde hemsömnapné registreringar pre- och 15 år postoperativt, och
OSA. Dessutom, nästan två tredjedelar av barnen med svår OSA enligt       median ODI4 hade minskat från 27 (4-82) till 8.5 (0-60), p<0.01. 65 %
PSG skulle missbedömas utifrån resultatet på OSA-18. Föräldrar verkar ha    klassades som botade (ODI minskat med minst 50 % och till en nivå <20).
svårt att bedöma sina barns svårighetsgrad av OSA, och vi avråder från att   Gruppens median body mass index (BMI) var oförändrat och
använda OSA-18 i det syftet.                          svalgbiverkningar ringa. Den standardiserade mortalitets ration (SMR)
                                        fanns vara 1.32 (95% CI: 0.78-2.09) jämfört med normalbefolkningen i
                                        Sverige, och den cardiovaskulära dödsorsaksspecifika SMR var 1.72 (95%
Oto-rhino-laryngologi, huvud- och                        CI: 0.83-3.17).
                                        OSAS-patienter behandlade med UPPP rapporterade 15 år postoperativt en
halskirurgi                                   relativt hög nöjdhets- och rekommendationsnivå, få ångrade operationen
             Näspolypos och astma: Effekter av           och vi fann signifikanta förbättringar i OSAS-grad. Effekten på snarkning
36            FESS 1 år postoperativt
                                        var låg. Vi fann ingen signifikant ökad dödlighet jämfört med
                                        normalbefolkningen, vilket skulle kunna tala för en protektiv roll av
                                        operationen eftersom OSAS patienter visats ha en ca 3 gånger ökad
Anders Ehnhage (2), Petter Olsson (1), Pär Stjärne (3)             mortalitet. Dock medför vår stora andel patienter som gått ad mortem under
KI, CLINTEC, enh. för ÖNH-sjukd., Karolinska Universitetssjukhuset,       15-årsperioden att resultaten blir osäkra.
Huddinge, 14186 Stockholm (1).Nacka Närsjukhus Proxima AB/CLINTEC
(2).ÖNHC-kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge (3).
                                        Oto-rhino-laryngologi, huvud- och
Idag vet man att samtidig allergisk rhinit hos astmatiker utgör en risk för
svårare astma och att optimal behandling av den allergiska nässlemhinnan    halskirurgi
har positiva effekter även på nedre luftvägarna.
                                                      Vårdskador inom Öron- Näsa och
Det finns skäl att anta att motsvarande förhållande även gäller för
astmatiker med näspolypos- c:a 1% av befolkningen- men det
                                        38             Halsverksamheten på Sahlgrenska
              Universitetssjukhuset

Anna Hellberg (2), Joacim Stalfors (1)
SU, Göteborg (1).Öron-,Näsa, Halskliniken (2).

Vårdskada definieras som skada som orsakas av vården och som är
undvikbar. Denna studie identifierar samt kategoriserar vårdskador i syfte
att kunna initiera förbättringsprocesser för att reducera antalet vårdskador.


I en journalgranskningsstudie användes instrumentet Global Trigger Tool
(GTT) för att identifiera vårdskador på ÖNH-kliniken, Sahlgrenska
universitetssjukhuset (SU). Varje månad granskades 20 randomiserade
journaler från patienter som vårdats på ÖNH-kliniken. Journaler där en
eller flera kriterier för möjlig skada identifierades, bedömdes av två läkare
oberoende av varandra, för identifiering av skada. Förekomst av undvikbar
skada - vårdskada - beslutades i samråd med verksamhetschef. Vid samma
tillfälle bedömdes om vårdskadan uppkommit i samband med det studerade
vårdtillfället eller om vårdskadan uppstått vid ett tidigare vårdtillfälle.
Från perioden feb -09 till jan -10 studerades 240 journaler och i dessa
identifierades 46 vårdskador hos 43 patienter, varav 12 patienter fått sin
skada vid tidigare vårdtillfälle respektive 32 patienter(13 %) vid studerat
vårdtillfälle. Enpatient hade både en aktuell och tidigare vårdskada.
Vanligaste kategorier av vårdskada var vårdrelaterad infektion (n=10),
postoperativ blödning (n=8) och postoperativa komplikationer (n=7).
Vårdtiden för patienter med vårdskada var 3 dagar (median) jämfört med 2
dagar för de utan vårdskada. 27/46 av vårdskadorna läkte utan sequele
innan utskrivningen. Fyra gav varaktig skada och inga dödsfall förekom i
denna mätning. Riskfaktorer för att få vårdskada var vårdtillfälle pga
tumörsjukdom och tonsillektomi. I materialet fanns 8 patienter med
postoperativ tonsillblödning. Endast en av vårdskadorna var anmälda i
sjukhuset avvikelsesystem.
En hög andel av patienterna ådrogs undvikbar skada. Aktiva åtgärder för att
mäta, följa och reducera vårdskador är nödvändiga av etiska skäl och har
dessutom ett starkt ekonomiskt incitament. Åtgärder för att reducera antalet
skador har redan initierats. Denna modifierade metodik, där
verksamhetschefen bedömde förekomst av vårdskada, säkerställde att
bedömningen förankrades samtidigt som analysresultatet återkopplades.
Genom att identifiera vårdskador som uppkommit i samband med
studerade vårdtillfällen och därmed exkludera äldre vårdskador blir det
tydligare vilka förbättringsprocesser som behöver prioriteras.
Vårdskador är vanliga inom ÖNH-sjukvård och leder till ökat
patientlidande och ökad vårdtid.

								
To top