Docstoc

ARREST

Document Sample
ARREST Powered By Docstoc
					                                        Afsonrfft-art, 792 G.W,
f
                                        Vtij van expeditierecht
                                        Y¢  280, 2° Wetb. re   ,
                             ARREST
               F
   N  /'
        '.
                   Hot Her van Beroep te BRUSSEL, aGhtste kamer, na
                   3eraadsia.qing, spreekt volgend arrest uit :


   Rep, Nr 20071
                   A.R. nr. 2006tAR/1887
                   INZAKE VAN :
                                     rheen de N,V.
    8ste k,mmer          N.V. CAF LSON WAGONLIT BELGIUM, vc
                   BELGIAN LEISURE TRAVEL, met maatschappelijka zetel
                   te 1200 Elrussel, Woluwelaan 34,


                   vertegenweordigd door Meester Olivier Dugardyn, advooaet te
                 v
                   1200 Btu=ase], Brand Whitlocklaan 132;


                   TEGEN "

                   ROOSE Christiane, wonende te 1082 Brussel, Katt       traat

                   159,


                   vvertegenwoordlgd door Meester Johan Timmermans,
  2 7 M/I/ Rr 2007         advocaal te 11.80 grus et, Winston Chumhill-laan 51;
    Eindarrest
    (volledige
    hervorming)
            Hel hof wont geafli, erd betreff ad¢ e¢ vo nis dat o!o 2 jtmi 2006 we, rd
                  door dc voorzAttcr van de revhtbat  k van koophand¢l tc
            uitge, sprok

            Bmssel, zetel    d als  ald,  re hte, r.
            Hct vo    s w rd bct¢ k "ad op 11 juli 2006.
[" N._ rr/f4,¢4     2006/AR/1887        - 8ste Kamer


                                 ijdig en formeol regelmafig
   Her verzoekschrift tot hoger beroep word


   noorgelegd op d      griff[e van her hofop 7 juli 2006:


                     jen wooden gehoord op de opanbar* terechtzlttiag
   De advooatan van p
   van 15 januari 2007.
   I.   VOORWERP vAN BET HOGER BEROEP


    1. Appellante is con roisbemiddelaar i.u de zin van akol 1, 4° vaa do
    wet van 15 februafi 1994 tot tege]iag van her ¢o        tract tot relsorgatxisatie e

    reisbemiddeling (Nexna: reiscontracteawet).    Ge'/utime*rde h      ft op,10
                         aart 2004 een pakketreis naar Polan gebookt bij

    de reisorgmfisator Thomas Cook via bemiddeli          g van appelia .te, Daarlo¢

    ondertekande goiatitaoerde coo bes         Ibon in h   kantoor van appellante.

    De door appellante bijgebrachto bestelbon (stuk 1 van haar dossier)
    vermeldt ondor 'Tour Opelatof een prijs van 830,39 euro en onder
    'handling fee' can prijs van 10,01 euro, Geint            neerde betaalde eea

    voorsohot van 250 e      tto,
    Op 10 moi 2004 ontviJag geiadmeerde do fa tuur clio ook onder 'Tour
    Operator' een prijs van 830,39 anm
                              a onder 'handling fee' een prijs van

    10,01 eero ve      eldt (3oy timczrde betaatd¢ her saldo.


    De reis verliep zaar wans.    2, Op 29 j         i 2004 sohmef geintimeerde aan appellant¢ dat zij

            had dat de aan:rokoning var      dossierkosten niet wet    lijk is en
    vernom
    verzoeht zij doze terug te storten.
t


           2006lAP J1887      - 8ste Kamer


                                    mtimeerdo o!o 11 "
  Aangezlon hleraan geen gevolg word gegeven, ging ge
  febmari 2005 over tot dagvaarding va appellante veer de vrodexeehter

  t
       eiflde (i) to heron vaststellett dat appellante zieh 8chtddig maala aan
                  jken door bij de verkoop van een pakketreis naast
  ormerlijke handelspral
          aa de reis zoals die blijk-t uit de brootmre van de reJsorganisator
  de kost

  ec-a vaste dos
              eckosl van 10,01 or:re aan te rekenen, (/i) appellante te

  vemordelen tot teru.gbetaling van 10,01 e         lro vermeerderd met de

  interestela    er  (fii)
                  ppetlante te veroordelen tot de betaling van een

  sehadevergoedhxg, provi,s oneel begoot op 1.250 eVXO.


         nis d.d. 14 ap:til 2006 word de zaak door de vrederezhter op grond
  Bij vo
  vaa materi le onbevoegdheld verwozen naar de voorzitter van de
  reehtbank van koophandel.    3.  Veer de staki    gsreehter paste geZrttimearde hoar vorderhag aa  ,
    Samengevat komt hot hierop necr dat zij appetlante inbfeuke       verwijt op

    de artikelen 2, 3, 93 en 94 van de wet op de haudel,        raktijken en de

    voorlichting en beseberming van de eonsurnent 0aieroa: WI: C), de
    art/kelen 4, 5, 10-7° on 11 van de reiscontraetenwet en de a     tikelen 3.1

    3.2 van de :Europe e Pdchtlijn 90/314/EG van 13/06/1990 door een extra
    dossierkost aan de eonsu       em az:a te rekene   a bovenop do prijs
                               orgonisator, door misleidende
    aang   o digd in de :eisbroehure van de rei
    beztelbotmen op te stellen met hot deal de extra dossierkost te verbergen,

    deer de bestelbonne t sleehts in dd exomplaar to laten ondertekenen zodat

    aa   de eonsument g xm exempl ar werdt overhaadigd en door de tabellen

    met de tarievea veer de die sten niet uit to l azgen in hot reisagentsehap
    zelf ea ep de uitstalmmez.    Zij vorderde tevens de toelat      g era bet von Js to publieeren in vier

    nafi.o ale dagbladen en in hot magazAne Test Aankoop.
        2006tAR/1887    - 8sle Kamer


                afwijziag vaa de vordering, Zij stelde ee
Appellante besloot tot d
tegenvordetiag in wege   ) te, rgond ea mekeloos geding e vorderde uit dien

hoofde ecn sehadevergoeding van 8.457 onto.


          gsrcchteI: stelt in zijn vonnis van 28 jtmi 2006 vast dat
4, De staki
               o19 de arfikolen 93 ca 94 van de WttPC ea op
appellante eea inbreuk pl.e¢
       3.2 van de Europess RJchtlijn 90/314/EG van 13 juni 1990
ardkcl 3.1 e
                                    matisch bij de
door gclntimeerde an &; oonsttment in hot algemeen syst
                        extra dossierkost azn te rekenen
reservering va    sen p flcketreis ex
                                   lt de staking vau
bovenop de in de reisbroohum meegedeelde prijs en beve
deze prakfijk onder ved:,curte van eea dwangsom. Tevens raag hot vormis

in vier krantea worden gepublicee      .
5. Appollante hcmeemt in graad van beroep haar , rtatulptmt. Zij
vordert de veawiefiging van hot vonnis en verzo kt de vordering van

 getnfiJmeordo vollodig
              f to wijzea. Zij vraag nu eea bedrag van 10;097
 exaxo als sohadevergOex]ing wegeaS tergend en rookeloos gedmg enter

 voldoeai g van do kost m eu erelouen van hoaJr raadsma
                                 .
                                 n tg zoals gesteld
 O10 inoidantool beroep verzoek't g qntimeerdo haas vord
 veer de stakingsreehtex ia eerste aanleg volledig gegtond to verklaren.


 Ge'mtimeetde breidt hsar vordefng reveals uit, Zij v0rdert bijkomend dat

 i
   breukea op de artikolan 22, 23 en 30 van de WHPC (misleidmade
                                 vastgestold
 reelame e a gebxuik van ondlddelijke terman) zouden word¢
                  1, 2, 5 an 12ter van de wet van 27 maart
 evmals habreuk n op d.e artikcl¢
                                 de distrlbufie van
 1995 bolreffe de de verzekormgsbemiddeling e
 vea-zokeringea.


              afimecrde een bedrag van 8.390 cure tcr vergoeding
 Tomlotte vordort ge

 veer haar kosten van j   dtgche bijstaad.
-N'r.  ,        2006/APJ1887     - 8ste Kamer    war de bijkomende vorderiageu betrefX conoludeext alYpellante tot de

    ononWankolijkh¢id minstens de ongegrondheid
                                  van.
    lI. oNTVA.NKELIJKHEID


                  jt geiutimoerde appellante dat zij dossierkosten heeR
    6. In wezen verw
    aangerekend hoewel doze niet worden venneld in de brochure van Thomas
                        reis had gekozen. In de dagvsardivg wotdt
    Cook waarin geiUfimeerde haa
                    reerd aan de broehura en aan de term %andling fee'
      er uitdntkkdijk geref  ,


      op de faetmar.


                     met geen woord gerept over de website van
      Daarentegen wordt ,
                           fimeerde h           det geboekt
      appellante, hetge O, evident is omdat ge£
                                      ar reis


    'heeR via de website.


      De uitbreiding van de vordering door g ntimeerde tot inbrenken op de
                                                a
      artikelen 22, 23 en 30 WUPC is dan ook ontvankelijk in zoverre zij ge

      betrekldng heef op d, websi e van appstlante.


      Ha tweede luik van de e suitbreiding gaat over iubreuken op de wet van
      27 maart 1995 betraffaude de verzekeringsbemiddeling en de dis         bufie

      van verzakeringen.


      Dit lantste Verwijt better een geheel andex set va       feltan die niet in de

       dagvaarding worden aangelaaald. De dagvaarding locust immers enkel op

       de aanreketaing van bijkomande dossierko     tea    dllng hoewel die
                                  (than , fee )

       niet in de brochure zijn vermeld.
       2J-  2006/APJ1887    - 8ste Kamer               p_6    ]
I Nit.-/ff


                              vcr'zQkeringsb  ddelf  g lean
    Hc d l van de eisuitbreiding bc offende d
    derhalve niet worden o:atwDgen.
    IH. TEN GRONDE


           fimeerde v,, rw jt alypellaat  dat zij area de eonsuraent exlxa
    7. Ge'

    dossi rko   ten
              anrekent bij de reservafie vau een door do constituent zelf

    gekozen p    kotreis ui,t de brochure van een raisorg nisator.    Zij botoogt dat appeUmtes tussenkomst beperk-t is tot her boeken van de
                                    le eommissie
    pakk6 'eis bij de reisorganisator en zij hiervoor een substsnfi
                 sator onwangt. Doze mssenkomst zou voor de
    va wege de reisorg
    eonsument gem enkele toegevoegde waarde hebben: Her aa      rekenen van

     dossierkoacn zou op z   ch strijdig zijn met de wet.


                                   enen op een sluikse
     Bovendien zou appell,an e deze dossierkosten aanre

     wijge,


                                                t
     Zij zou de bestelbon deehts opstellen in 6n exemplaar en de e, ousum
                               al  voor bet reserveren van
       et wijzen op bet f it (]at hij extra moet be
     een paklcetreis.            e terminologie zou voor ge  Kraeerde onverstsmabaar zijn.
     D  gebmJ    'Door "her verstxekkeu van de brochure van de reisorganisator zonder

     melding te raak     wz de bijkomead   dossierkosten zou appellante z ch

     ook bozondigen ash nfisleidende reolame.


     Dit alles zou rosulteren in i'obreuken op de bovengenoeande wetsartikelen.
[ Nr .  -'?
         '
               2006/ARPI887      - 88re Kamer            ...... p. 7
     8. OeYndmecrdc betwist          ict dater door de boeking van de pakkctreis

                omst vat[ appellant   twec contraotcn   jjn tot stand gekome      .
     via de ttu s


                               middeling gesloten.
     Enerzijds is er t sOn partijen ¢¢a eontmot van reisb
     Kraohten doze overeenkomst vorbi d
                         de relsberaiddelaor zioh tot hot

     verstrekken aan de reiziger, tegen betallng van ¢en prljs, hetzij van een

           et tot reisorga    mtie hetzij van e   of meet af.zonderlijke 10restaties
     con
     die enigerlei reis of verblijf mogelijk rnaken (artikel 1, 2°

     reiseontractenwet).


     Anderzijds is er tussen g6infimoerde e         de rei  rganisator Thom      .  Cook

     een eontraot tot reisorganisatio (arfikel 1, 1o roiscontraotenwet) tot stand

     gekomen, Ell( colxtraet door de reisbomiddeloar gesloten met ee'

     re   sorganisator wordt iramers geacht gesloten te zijn door de reiziger
     (artikel 21 reisoontrac el:twot),     9. Volg       ns ge'Latimeerde is er inbrmak op de volgend.e bepalJngen:           Ardkcl 4 reisooulxacteaxwet: de beschtijving van de dienstea verm.eld

           in artikel 1, 1 en 2° die area de reLziger worden verstrekt eta de prijs

           en alle voorW trderx die op hot contract van toepassing zijn, mog
           g con misleidende element rt be zatten.           A.  kel 5 van d     elfde wet: indiea area de reiziger een broohure
           wordt verstrokt., moot daze nauwkeurig, le baar, ondubbel75malg en

           goed zichtbas:r de prijs vermolden.           Astikel 10, §1, 7° v      dezelfdo wet 0aoofdsmk IV her contract tot

           roisorga isatie): do bestelbcra en hot cortlract moeten de totaalprijs
           vermoldera die al de     her contract vastgelegde prestaties dek-t,
   /] g,.7.  2006/AP,/1887      - 8ste Kamer     p- 8   ]
N[N
       Artikel ll van dezolfde wet dat ean herzic   Jxag van de trrijs verbiedi

       tanzij dit uitdrul&olijk in hot eontraet is voorzian samen met de

       precleze bereke  aingawijze ea'van    veer zover do herziening hot

       gevolg is van w ,qbepaalde wijzlgingan.


       Axtikel 2 van de WHPC: elke verkopor die aan de consumant
       dJenstan aanbiedt meet het rafter hiervan sehriRelijk, l.eesbanr, good

       ziehtbaar an ondabbelz xanig aa duiden.


      ' Artikol 3 van de WHPC: hot aangeduide tarief meet hot door de
       consumant te bctalan tome tarief zion waarander is begrepen: BTW,

       alle ovc,"dge taksan ¢n de kostcn van are diensteu die door de

       eonsu .ant verpHcht moeten wordc bij oetaald.


       Attikelan 22 en 23 WHPC: hot verbod op mifleidcmde m      lame.       Astike130 WHPC: tell laatste op hot oganblik van hot siuitan van de

       verkoop meet de verkoper te goeder trouw aan de consum         nt de

       behoorlijke err rmttigc voorlieh0_ng geven be reffande de kenmerkan
       van hot pr)duet of de dienst an betreffcnde de

       verkoopsvoor   tarden,       Artlkel 94 WIIPC: verbodan is e]ke mot de eerlijke '

       handelsgebraiken srdjd e daad, waardoor eeo verkope¢ de belangen
       van ean of moor consumantan sohaadt ofkan sehaden,       ArtLkel 3.1 Riehtlijn 90/314/EG betreffande Fakkelz      izen: Iedere

       besohrijving wan hot pakket die door de orgauJsator of d            .       doorverkol)er a m de consument wordt wrstrek't, alsmede de prljs en
       alle ander¢ voorwaaxdan die op de overeenkoms van toepassing
       zijn, mogan geetl mi leid    de elementan bevatron.
         2006/AW1887         - 8ste Kamer       p      9     I
     Artikel 3.2 w      . dezelfde Richtlijn: Iudian de eo      sument een

     brochure wordt verstrokt, moot hierin leesbaar, duidelijk an

     nauwkeurig do prijs worde          vermeld. De gogevenS in de broohure

     btuden de organi mtor of de doorverk         er,
10. Appolla tc banadmkt terccht dat er door hot boo, ken van ¢en
                         r twee eontractuele relatics ontsmaa. Dit
pal k_ etreis via ean reisbemjddelr
vo}gt uit de bepalingau van de reisanatraotanwoL Hot felt dat de reizigor

 akel maar cor act heeft met de aangestelden va          do reisbemiddel mr doer

"hieraan geca afloreuk.De reiscontmctonwet voorziet in twee contractea die             lk hun eigan

ks tmerkcn hebbem


Bij can contract tot reisber0.iddeling verbindt de reisbemiddelaar 7rich tot

hot ver  tre,  an aan do reiziger tegen betaling vml. eeu p ijs, he zij van ean

contvaot tot r isorgauisatie he zij van 66n of meeV afzonder]ifloe prestatles

die enig lei reds of verblJjf mogelijk maken.


In voorliggand gcval heei appdlante zlch verbondan tot her verstr kkan
van con contract tot reisorganisatie, DJt is e¢  oontract w-  rbij een
                          ndt om tegen, bemling
p rsoon zioh in eigeu nam-n jegans een ander verb
van een totaalpdjs een meerdaagse, van t voren georganiseerd*" combinatie
te /everen. De porsoon die dargdijko oomb aatie rechtstreeks of doo
bemiddellng van een misbemiddeisar verkoopt, is de reisorga           sator. Door

de beraiddeling van de reisbemiddelaar komt er een r              cht.qtreeks

contraet ele relafie tus an de reisorganisator eu de reiziger tot stand.


Naast de rcisorgaa/sal:or heeft de reisbemiddolaar eigen verbintenissen.

Hij hoelt ee    r isdistfibutieplicht aangez2ea hij in de eerste plaat optreedt
ale bemiddelaar tttss,         de reiz2get en de andere verstrekkers van
[ Nr _.,            2006/AR/1887        - 8st Kamer             p. lO    !


      toerist{sche di¢nsten. Hij hee              dezelfde infonnafiepllcht als de

      reisorganisator. Voorts he           hij een alge nen¢ readgeving pIioht. De
      raadgcving rooet tot doe1 hebben om de boeldng van de reizigcr te

      or/ nte   u. En t     lot   heeft Nj ook *¢n hulp-      bijsta dsphcht in die zin

      dat hij verplieht is om :h tlp an bijstand te verstrekk         a n in moeilijldaeden

      verkerende reizigers.


      Ge'/ntimeerde houdt dan ook ten onrechte voor dat appellanto voor haw

      geen enkele prestatie heeft moeten leveren.      1 l- I et contract tot reisbelniddeliug is een vergaldend contract. Dit
      volgt uit de formulerJng van artikBl 1, 2          van de relscontractenwet: "tegen

      betalfiug van een prijs",


      Naar de menlng van gedntfincetdc kan dczc vergocding niet bestaau in her

       nrckenan van kosten aea de reiziger bovanop de prijs              e voor de

      pakk treis in de brochure van de reisorgaoisator wordt vermeId. D
      reisbemiddelaar client ;,Ajn vergoeding to ontvangau via oommissies van de

      reisorganisator,      De prijs in de bmeNwe moet volgens geintimeerde de totaaIprijs zijn,
      waarboven niets moor :, an worden amagerekand,


      Deze redanering g        t e hter voorbij aau de dualiteit van oontractuele
      relaties die ontstaat fildien de boeldng van een pakketreis gebeurt door
      bemidd,eling vat1       r fisbemiddelaar.


      In de brochure biedi de reisorgmisator ean pak.ketre/s aaal. Dez¢
      aanbieding client te gebettren tegen eer prijs die ¢en totaalprijs is. De prijs
                                 tandkoming van
      die venneld wordt in de bestelbon met bet oog op de tot
      een contract var relsorganisatie en in her contract vaz reisorgani. atie zelf
            2006/APJ1887     - 8ste Kamer            p. ll
L  moot ¢veneanS een totaalprijs zijn (arO.kel 10, 7° rciscon'actenwot en
  artikol 3 WHPC). Hot betroft hi       ovenwd de diensten van roisorganisatie.  Indien hot contract tot reisorganisatie ontztaat door tusseakomst van een

  reisbemiddelaar, zijn      r ook diemten van reisbemiddelJng. Doze dieasten

  25jn niet golijk te stollan met de dionsten van reisorganisatie. Er kan veer

  beido derhalve een ve goeding worden gevraagd,  12. O     'tnth   e  de roept aog in dat de wetgever mot hot I¢,oninklijk

  Besl ,it van 11 juli 2003 houdande vaststelting van bijzondere regel,
  inzake prij aanduiding in do reizensector in welbepaalde gevallen eon
  uitzendering heart toelgestaan op de aanduiding van can totaalprijs. De
  aartrekening van dossierkostan zoals appellants toepast, zou niet vaUen

  ond r de uimondedngeo


  In dit KonJaxklijk Besluit wordt echt gosproken zowd van oan contract tot

  reisorganisati* als van      an eentl'aot tot reizbem_iddding, Veer beide goldt

  dat van bet prineip* rata de totaalpfijs mag worden afgeweken wet de
  aaitrekening van bditetdandse taksen betreft die ter plaatse betaalbaar zijm

  O13 basis van dit Kon aklijk Bosluit kan derbalve niet worden geoordeeld
  dater veer dionsten van reisbemiddeJing geen apart        vergoeding aan de

  reJziger zou mogen wo:rden aangerekend.


  Voorts is do vetwij;dug van go         t'im.eerde naar artikcl ll van de

  reiscontractanwet niet torzake dienend. Dit artik*l betreft de h       ziening

  van de prijs, hetgeen in voorliggend geval ni t aan de orde is.


  13. GehttSmeorde voert aan dat appellam¢ geen duideIijke informatie
  over de aanrekening .van de doosierkoste2a heefl verstrekt en zelfs
  misleidend is opgetm&      n.
        2006;APJ1887     - 8ste Kam   r
O6flafimeerde onde   scheidt inbreuken op een drietal vlal&en: hot opmakcn

van de bestelbonncn en f       eturen, de affJchering in appollantes

agentsehappea en de ve.rspJ:eifling vaxt ds brochures.14. De eerste bladzJjde van de bostelbon vermeldt de term "hattdl.izg
foe" met daaroncler een prijs van 10,01 euro.Ge t aeerde betoogt eveaw¢l dat zlj enkel bladzijde twee ea drie vail do
bestelbon geziert heeft en dat appdtant¢ haar nooi bladzijde 1 heeft
getoond. Bovend en ontkent z j een ¢xemplaar van de bestelbon te hebbon

meegekregen.Deze bewerkagen zijn   liet aarmemelijk.Her is niet omdat g6 mimeer ¢ enk¢l con lmudtekening heeft geplaatst op

btaflzjjd  2 en 3 dat zij bladzijde 1 nlet gezie, n zott hebben. De eerte
bladzijd¢ bcvat eea b   chrij  ing va x de geboekte pakketreis en de prijs
ervan, vermeldt de "haadling fee" on her tarief ervaa. De tweede blad   jde
hernegmt de prijs, vetrekent bet voorsehot ea bevat de noodzakelijke

gegev    voor de betalJ g van her saldo. De derde bladzijd      is e  .


akkoordverldaring met: de algeme     e verkoopsvoorwaarden. Her komt

volledig normaal voor dat ge'/ntimeexde enkel bladzijden tweo el   daS.e heeft

ondertekend. Voorts iE er geen reden waarom al      dlante bladzijde Iniet

zou hebben getoond aan geYntG eorde.


Ge'fntimeerde ovea-tuigt evenmin met haar stelhug dat de bestelbon slechts

in 6 n exeraplaar werd opgemaakt omdat appellante in de loop van de
trzoeedttm de originele bestelbon ] e ft'bijgelx-acht. Dit sluit knmers rdet.
uit dat aan geintimeerdI: wel een kopie werd overhandigd.
           2006/AR/1887        - 8ste Kamer           p. 13 I


 15. Ook de £actmtr vel'm¢ldt de term "handling fee" an een prijs van

 10,01 euro. D        e factaur werd zonder en      g voorbehoud votdea door

ge  atimeerde.De aanduidiilg van de handling foe op de bestelbon ea de faeluur geb           art

evetmain oio        vordokea wijze. D8 vermeldJng volgt oarniddellljk na de

besohrijving van de pe3-&etreJs van Thomas Cook en. m hetzelfde lettertypc,Dat de term "handlirtg fee" nie          zeggend ¢n onverstaaztbaar zou zijn voor "

ge'  timeerde kan ,         vanmin wordeu        ngenomem  Uit haar

ingebrokestellillg d.d. ;!9 jurh 2004 blijkt zeor daidelijk dat zij wist d       t her

om dossierkost     r  ging.16. G      timeerde voert nog aem dat or twee be telbonnen cn twee
facmren zouden moeten worde0a opgemaakt m zoverre wordt aangezomen

dat er tWee contraeter, tot stand komen die betrekkmg hebb             op "twee

versehillende diansten ,m di een aparte prijs hobben.


Dil wordt eohtor nlet opgelegd door de reiseontraetenwet. Dcze voorziet

slechts i    66   best  lbon - en dus oo1< in      4n faemur - zolfs indian bet
contract tot reisbemiddeling her vorstrekken van een con              xaet tot
reisorganisatie betreft.


17. Ge     at   eerde b weert dat in her reisagentschap van appell 0ate gean
aankolxdiging aemwezig was op tafe, ls, vinines of wanden in          ¢erbanfl raet

de man.rekeaing van de kosten.Appdlante stelt t arentegen dat op c]k bureau eet tabel met de kosten
werd geafficheerd- Zij brangt tavee voorbeelden bij : e         n tabel met datum

2003 an eeaa tabel met datum 03/01/2005,
[      3   2006/AR/'1887   - 8ste Kamer            p. 14 ]


   Her komt evenwel o   n ge'intimeerde toe haar verwijt van onduidelijke
   prijsvermelding/0ard te maken. Zij heeft echter nageLaten omte gepaste

   tijde de uodige vamste: ingen te laten doen. ira.ellen zij beweort dater geen
   amehering van de ko.,Lten in hot reisagentschap van appotlame aanwezig

   was, had zlj dit kxmnen laten vaststellen door e n gereeht.qdeutwoatder.


   Ham" vei  ijzing near e n ondemoek dot in 2003 word uitgevoerd door Test

  Aatzkoop en wam'uit blijkt dat. in de meeste onderzochte reisagenmeImppen

  geen bord met dossierkosten aanwezig wa    , volstaat met om a a to tenon
  dat dit in he* reisegen )cha!o van eppeLl mte ook hot gev  was. Bo,/cndien

  blijkt  fit de enqugCe dat de twee reisagemsehappen die behorett tot de.

  groep van appellante jutst wel aan de voorwaarde voldeden.  De prijsaa dttiding j  ,l  et egentsehap beantycoordde derhelve aan de
  wettelijke vereisten.


  Uit de voorgsmnde ovel:wegmgea blijk-t ook dat appellaate geen homogene
  diensten amabiedt zodat de affiehe}qlag ia her uitstalraam die geYmfimeerde
  vmagt en waarbij ze wellieht atludeert op hot bepaalde van artikel 14 van

  bet Koninldijk Besl it van 30 juu1 1995 betreff   do de prijs mduiding van
  prodaeten en diettsten en de bestelbon, aiet vereist is.  18J Tenslot e aoht geinlimeerde zieh gegriofd omdat appe//szte Mar een
  reisbroehttre van Thomas Cook heeft t     eegegeven woaa'Ja nlet wordt

  v¢a'meld dater extra dossierkoste z llen worden aoagereke d,  Bovendien wordt m do broohure volgens geintiJ0aeerde zelfs gesuggereetd

  &tt el" geon bijkomende kosteaa zullen zijt
                       +
  09 pagina 173 van de r  sbroehttre wordt de volgende tekst opget omen:
] Nr  ,,f       2006/APJ1887    - 8ate Kamer         p. 15  I


    "Alle in deze brochure gepubIiceerde mizen worden uit      Iuitend verkooht

    via erlcande reisagenten. Naaat hun vakkundigheld bladen relsbureaua nog

    reel meer: alternatievt n wanneeJ   uw aerate keuze is *olgeboekt, (...).

    Bespaar uzelf dus een hoop moefla en koa en en geniat daarenbovenop van

    wijs refaadvies. (..,)"


    19. ZoaJz bierboven reeds uiteeng zet, behelst de in de reizbroehure
    vermelde plij die van hat contract tot reisorgardsati¢,


    Kraehtens artikel 6 wn de reisconWactenwet binden de gegevens m de
    reisbrochure de reizorg misator of de teisbemiddelaar dim de broghttre heart

    uitgegev    . Appellant: heef  de brochure niet ttitgegeven zodat zij nlet

    verantwoordelijk k a worden geaeht veer de inhoud exvan,    (   d/nt meerde ste :nt zich op een bcpaKug in de Riehtljjn 90/314/EG omte

    steIleJa da   oo!< de rei ben:dddela r door de gegowns van de brochure
    gebonden is.


    Deze RJehtlljn ward evenwel omgezet in hat Belgisohe reeht door de
    t dscontraete lwet en mr zijn gc m el  raenten voorhanden om     ga te 1leman

    dat de bedoelde bepaling onjuist of niet adequaat zou zijn omgezet.
    AA/_k¢I 3,2 van de Richtlijn spreekt /miners va       "de organlsator of de
    doorverkoper".    Voorts shdt de fonnulering van de bewuste pass         e niet uit dater
    dossierkost   knnnen worden aangerckend. De eonsument wordt due nJet

    op een verkeerd been gezet.    Her i overJgcus niet aaJmemeIijk dat de eonstmaent zou twijfelen aan de
    identitoit van diegeme wm wie de    isbroehure uitgaat. Ook al verdelen de

    reisagenten de brochures, hat is duidehjk veer de eomumeat dat daze
         2006/APJ1887       - 8ste Kamer                p. 16opgostold worden en m      -azn van de reisorganisatoren.Do consumant hoeft de reis ook met to beckon in bet reisagentsoh               waar

hij de brochure heeft opgehaald. Hot is Diet ongebruikelijk dat de reiziger

de door hem ge cleeteerdo re, is boekt via de website van do roisorgmzisator
of via eexi atzdere re:isagem. I-Iierboven word reeds geo0rdoeld dat

g¢'fafimeord, bij de bo,    =kit  g op duidelijko wijz¢ word ge'/nformeerd door

appdla te over do kosten, zodat er van enige misloiding geen sprake is.


20. Oelot o!o hot voorgaand¢, zij t de verzooken van ge              timeerde om

een persootfljjke verS6hJjning an de ovetlegging van b         pa,alde   mldcer   iet

t r zake di   and.2 I. Appellanto voolt zieh tenslot e gegrie, fd door hot vonnis omdat ]mar
vordotSxtg weg     s torge ad es roekeloos godir,_g word verworpen.


Wegem hot principieel kam[ctcr van de disanssie, is de vordering evenwel

niet texgend ofroekeloos to noe      axeal.
22, Tetmlotte moot de wodeaxijdse ois tot h              toekeamen van con

vergoeding veer'de kosten ca erelonea van de respeetieve advoeateJa

worde   verworperL I-I    t botreft oon vergoediagseis Waalovor         et biaman

hot be tek van ¢en stak agsproeedure kaz worden geoordoold.
OM DEZE REDENEN :

    HET HOF, reehtdoende na tegenspraak,
Gelet op artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 op hot              aalgebruik in
gerecht zaken;
         2006/ARf1887        - 8sie Kamer             p. t7   ]


 Ontvangt t   t ho  rb   cp on hct incidenteel beroep, Verkla t bet hoger beroep in de volge d mate geg:rond, Bevcstigt her bestred    a vonnis in zovmT¢ her de vordering onNaukclijk

 h   i ver aard, de tegcnvorder      g wcgen   tergend     roekeloo  g ding
 verworpen hgeft en de, kosteu heet        begroot, en doer hs teniet voo     her

 overige,Opnieuw beslissend,


Verklaart de oorspro kelijko vorderihg van geintimeerde ongegrond,Verklaart h t hacidente,,q beroep oxagegrond,V id rt de eis     itbredding van ge     ti  e.etde onontvankdijk in zoverm
deze     vaststeUjng van inbreuken iuz       e appellaute w bsite s op de

wet van 27 maart 1995 bctrefTende de verzekeringsb xtiddeling an. de
distributie van verzeke;ingen beoog      ,
Ontvangt de eisuitbreidktg voor her overige doch vctklaart deze
ong gron<


Verwerpt de bijkomende vo       leringen tot vergoeding van advoeateJakosten

en erelonea,


Veroordeelt ge'iatimeerde in de kosten van beide a         nleggen, die van hoger

beroep wstgesteld op 671,88 euro (E 186 +            485,88)    hoofde van
appe/lante en op 485,88 euro in hoofde veax ge       timeerde,
......... Z.---  -:
            -- --                                   * 8ste Kamer
                      vonnist en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de
                Aldus ge .... k.,÷ h           r van betOep t8 Brussel, op
                burgerlijke ach ste Kamer w. -   -      2?             ]  0  17

                waar aanwezig waren en zitting hielden :

                                                   VoorZitter.
                                                   Raadsheer,
                p. BLONDEEL,
                                                   Raadsheerj
                B. LYBEER,
                C VAN SAN1TVLIET'                             Griffier,

                K. BATSELIER,     ......J'
                                                    T
                 K. BATSELIER
                                    t
                                     / ...... p. BLONDEEL

				
DOCUMENT INFO