Docstoc

Titre - PowerPoint 2

Document Sample
Titre - PowerPoint 2 Powered By Docstoc
					AXA Retirement Scope 2007
Pensioen, een nieuw leven na het werk?
   Resultaten voor Nederland
   in een internationaal kader


        Meting 3
           "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 1
  Inhoud
  1:  Inleiding
     Doelstelling
     Methode

  2:  Analyse
     2.1. Het pensioen, hoe denken mensen erover, hoe beleven ze het?
        - staat pensioen gelijk aan ouderdom?
        - is het pensioen een actieve periode in het leven?
        - versterkt het pensioen de familiebanden?
     2.2. Het pensioen vanuit financieel oogpunt:
        - houdt pensioen verbetering of verslechtering van de levensstandaard in?
        - bereidt men zich voor op het pensioen?
     2.3. Pensioen en gezondheid: denken gepensioneerden anders over gezondheid?
     2.4. Is het pensioen een gelukkige tijd in het leven? Welke factoren zijn hierop van
        invloed?
     2.5  Enkele andere kwesties


  3:  Conclusies
                           "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 2
 Inleiding:
 doelstelling AXA Retirement Scope

 Onderzoeken en inzichtelijk maken van opvattingen over pensionering.
 Vergelijken van ideeën over pensionering met de werkelijkheid van het
 pensioen: van werkenden en gepensioneerden.
 Analyseren van de resultaten voor Nederland vanuit een internationaal
 oogpunt.
 Centraal stellen van senioren en hun toekomst omdat deze bevolkingsgroep
 steeds groter belangrijker wordt.
 Belangrijke factor!
 Voor het eerst zijn vijf economische regio's van China opgenomen in de
 Retirement Scope: drie grote (Beijing, Shanghai, Guangzhou) en twee
 middelgrote (Chongqing, Tianjin).

 Een vergelijkend onderzoek naar pensionering
                      "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 3
 Methode

 Steekproef:
   - 303 werkenden van 25 jaar en ouder; 301 gepensioneerden en
    vervroegd gepensioneerden jonger dan 75 jaar.
   - De steekproef is representatief voor beide populaties wat betreft leeftijd
    en geslacht [quotamethode].


 De telefonische interviews zijn uitgevoerd door Intomart GfK.


 Duur van het interview: gemiddeld 20 minuten.


 Het veldwerk heeft plaatsgevonden van 28 augustus tot 9 september 2006.
                       "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 4
Steekproef 1 van 4
Leeftijd en geslacht


                          Working             Retired
   Distribution by gender (in %)         (Quotas)             (Quotas)

   Male                      49                54

   Female                     51                46   Distribution by age (in %)          (Quotas)             (Quotas)

   25-34 years old                 26                 -

   35-44 years old                 27                 -

   45-54 years old                 30                 0

   55-64 years old                 17                21

   65-75 years old                 -                78
Basis: n = 303 werkenden, n = 301 gepensioneerden   "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 5
Steekproef 2 van 4
Beroep van de hoofdkostwinner                         Working             Retired
 Occupation of the head of household (in %)

 Managerial & Upper Clerical            28                29

 Intermediate                   31                24

 Manual & Employees                27                26

 Inactive & Other                 14                21
Basis: n =303 werkenden,301 301 gepensioneerden
     303      n=             "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 6
Steekproef 3 van 4
Regio's

                   Working    Retired
Regions (in %)
3 cities                  14     12

North                    9     9

East                    22     24

West                    28     32

South                    28     24
 Basis: n = 303 werkenden, n = 301 gepensioneerden       "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 7
Steekproef 4 van 4
Burgerlijke staat


                          Working                 Retired
Marital status (in %)
Married                        78                    73

Divorced                        5                    5

Single                        15                    6

Widowed                        2                    16
Basis: n = 303 werkenden, n = 301 gepensioneerden     "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 8
Pensionering: hoe denkt men erover, hoe beleeft men het?
Werkenden tegenover Gepensioneerden

- staat pensionering gelijk aan ouderdom?
- is het pensioen een actieve periode in het leven?
- versterkt het pensioen de familiebanden?
                   "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 9
1.    Op welke leeftijd willen mensen met pensioen?
     Er bestaat verschil tussen de ideale en de werkelijke pensioenleeftijd. Gemiddeld is dit verschil
     onder werkenden 4 jaar, maar het wordt met het klimmen der jaren kleiner. Gepensioneerden
     beschouwen hun werkelijke pensioenleeftijd als ideaal.                   Gemiddelde leeftijd                                                                  62
                                                                                         61


                                                                                   58

                                                                              56

                                                  59 jaar     3 steden: 62 jr.
                                                                            25-34 jaar 35-44 jaar 45-54 jaar  55+
        Ideale
      pensioenleeftijd                                                                            62
                                                                                  59
                                                   61 jaar    Man: 61 jr.; vrouw: 62 jr.                                                                                45-64 jaar    65+
                                                    63 jaar   Man: 64 jr.; vrouw: 63 jr., 3 steden: 66 jr.
       Werkelijke
      pensioenleeftijd
                                                   61 jaar    Man: 61 jr.; vrouw: 62 jr., < 65: 59 jr.; 65+: 62 jr.
Vraag niet gesteld aan huisvrouwen
Basis: n= 271 werkend, n=267 gepensioneerd
                                                                                             Werkend
        Vr.14 Werkenden: En op welke leeftijd zou u het liefst willen stoppen met werken?                                             Gepensioneerd
        Gepensioneerden: En als u weer de kans zou hebben om met pensioen te gaan, op welke leeftijd
        zou u dan zijn gestopt met werken? Vr.13 Werkenden: Op welke leeftijd denkt u dat u met pensioen
        zult gaan? Gepensioneerden: Op welke leeftijd bent u met pensioen gegaan?             "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 10
1.  Op welke leeftijd willen mensen met pensioen?
   Vergeleken bij andere landen zijn de ideale en de werkelijke pensioenleeftijd in Nederland hoog.

              Ideale pensioenleeftijd             Werkelijke pensioenleeftijd
                Gemiddelde leeftijd                 Gemiddelde leeftijd
                        60 jr.    Verenigde              64 jr.
        Japan                     Staten              58 jr.
                         64 jr.
                        59 jr.                      63 jr.
       Nederland                    Nederland
                        61 jr.                      61 jr.

                        59 jr.                      63 jr.
       Duitsland                     Spanje
                        61 jr.                      61 jr.

                        57 jr.                      63 jr.
         Italië                   Duitsland
                        58 jr.                      60 jr.

                        57 jr.     Verenigd              62 jr.
        België                    Koninkrijk            59 jr.
                        60 jr.
       Verenigde            56 jr.                       62 jr.
                                  Italië
       Staten              58 jr.                      58 jr.

       Verenigd             56 jr.                       62 jr.
                                Australië
       Koninkrijk            60 jr.                      58 jr.

                       56 jr.                      61 jr.
        Spanje                      Japan
                        62 jr.                      60 jr.

                       56 jr.                       61 jr.
       Australië                    Frankrijk
                        60 jr.                      59 jr.

                       55 jr.                       61 jr.
       Frankrijk                     België
                        59 jr.                      59 jr.

                       53 jr.                      55 jr.
        China                       China                   Werkend
                       56 jr.                     52 jr.
                                                      Gepensioneerd
                             "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 11
2.    Gaan mensen met pensioen vóór de pensioengerechtigde leeftijd?
     Zo ja, onder welke omstandigheden?
     Een recent verschijnsel is dat de overgrote meerderheid (68%) met pensioen gaat vóór de normale
     pensioengerechtigde leeftijd. Dit geldt vooral voor mannen. Meestal is dit een vrijwillige keuze. In
     24% van de gevallen is sprake van gedwongen vervroegde pensionering.

      Gepensioneerden

                   Vervroegd met pensioen                                   Aanleiding tot
                                                                pensionering
                                                              24%
                   32%
                              68%             Man: 78%; vrouw: 53%                76%
                                            < 65: 93%; 65+: 62%
                         Ja                                    Voluntary, by choice
                         Nee                                    Imposed by employer


Vraag niet gesteld aan huisvrouwen
                                                                      Basis: n= 182 vervroegd gepensioneerden
Basis: n= 267 gepensioneerden       Vr.16b Gepensioneerden: Bent u met pensioen gegaan voor de pensioengerechtigde leeftijd?
       Vr.16c Gepensioneerden: Toen u met pensioen ging, was dat ...?                 "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 12
2.  Gaan mensen met pensioen vóór de pensioengerechtigde leeftijd?
   Zo ja, onder welke omstandigheden?
   In Nederland en de Verenigde Staten gaan mensen vaker vervroegd met pensioen dan in enig ander land.
   Meestal doen zij dat vrijwillig.
    Gepensioneerd vóór de wettelijke pensioenleeftijd                               Vrijwillig vervroegd met pensioen
                      % "Ja"                                               % "Ja"
                                                       Verenigde
     Nederland                        68                                               85
                                                       Staten
      Verenigde
                                  68                         Italië                   82
      Staten

        Spanje                      63                      Australië                   77

      Verenigd
                               60                       Nederland                    76
      Koninkrijk
                                                       Verenigd
      Duitsland                   55                                                72
                                                       Koninkrijk

        België                   55                            Japan                  72


         China                42                             Frankrijk                  72


       Australië              35                                België                  71


         Japan              35                             Duitsland                   69


          Italië             34                               Spanje                 65


       Frankrijk              34       Basis: totaal aantal gepensioneerden
                                                          China                59
    Voor Australië: % mensen dat bij pensionering geen recht had op een                                               Gepensioneerd
    pensioenuitkering                                           In Australië is vraag 16c niet gesteld

    Voor VK, Canada: gepensioneerd voor de normale leeftijd                     "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 13
3. Blijven mensen na hun pensionering betaald werk doen, of zijn ze dat van plan?

     Werkenden lijken de mogelijkheid te overschatten dat ze betaald werk houden. 57% van de
     werkenden wil dat, maar slechts 9% van de gepensioneerden heeft daadwerkelijk een betaalde
     baan (bijna allemaal mannen).

                                         Betaald werk na pensionering
                     Werkenden                                      Gepensioneerden                                                                       9%


                   43%           57%
                                             <45: 62%
                                             45+: 51%

                                                                                 Man: 85%
                                                                    91%            Vrouw: 99%


                                                       Ja
                                                       Nee


Vraag niet gesteld aan huisvrouwen
Basis: n= 271 werkend, n=267 gepensioneerd        Vr.17 Werkenden: Zou u nog betaald werk willen verrichten na pensionering? Gepensioneerden:
        Verricht u momenteel betaald werk?                                 "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 14
3. Blijven mensen na hun pensionering betaald werk doen, of zijn ze dat van plan?
  Nederland scoort in Europa hoog wat betreft plannen om na de pensionering betaald werk te
  blijven doen, hoewel het feitelijk aantal werkende gepensioneerden vergelijkbaar is met dat van
  andere Europese landen. Buiten Europa willen meer mensen werken na hun pensionering.

                           % “Ja”
                                      67
                  Japan
                                 50
                                    62
                Australië
                       8
                                    61
                  China
                         16
                Verenigde               58
                Staten      16
                                   57
                Nederland
                       9
                                 50
                  België
                         5
                Verenigd             49
                Koninkrijk  10
                              35
                 Spanje
                       11
                              35
                Duitsland
                       10
                            28
                Frankrijk
                         4
                                                          Werkend
                            26
                   Italië                                     Gepensioneerd
                       11
                                 "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 15
4.   Wat vindt men van verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd?
    Bijna tweederde van zowel de werkenden als de gepensioneerden keurt een verhoging van de
    pensioengerechtigde leeftijd af. Onder gepensioneerden is er iets meer steun voor verhoging,
    vooral in de hogere maatschappelijke klassen. Gemiddeld vindt men 65 jaar nog altijd een
    aanvaardbare pensioenleeftijd.


              Werkenden                                        Gepensioneerden

                                                                         Sociale klasse A: 42%
                  3%            Man: 17%; vrouw: 8%
                       13%                                      3%          Hoogopgeleid: 33%
                                                             13%  22%
              21%


                   63%                                            62%         Sociale klasse D: 75%


                                      Mee eens
                                      Mee oneens
                                      Mee eens noch oneens
                                      Weet het niet
                        pensioengerechtig
                         de leeftijd
                          Wettelijke
                                                                  65 years old  Hoogopgeleiden: 66 jr.


                                                                  65 years old  Hoogopgeleiden: 66 jr.


Basis: n= 303 werkend, n=301 gepensioneerd
                                                                                Werkend
       Vr.15 Werkenden en Gepensioneerden: Wat vindt u van een verhoging van de pensioengerechtigde
                                                                                Gepensioneerd
       leeftijd voor mannen en vrouwen?
       Vr.16a Werkenden en Gepensioneerden: Tot welke leeftijd kan volgens u de pensioengerechtigde  "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 16
       leeftijd worden verhoogd?
4.  Wat vindt men van verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd?
   Het is tamelijk uniek dat werkenden en gepensioneerden in Nederland eensgezind zijn in hun afkeer van
   een verhoging van de pensioenleeftijd. In de meeste andere landen hebben werkenden daar meer
   bezwaar tegen dan gepensioneerden. Het gemiddelde van 65 jaar is internationaal gezien nogal hoog.
         % mensen dat het niet eens is met een                                     Tot welke leeftijd kan de
       verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd                                pensioenleeftijd worden verhoogd?
                     %                                               Gemiddelde leeftijd
                                    73                                       66 jr.
       Duitsland                                                 Japan
                                   65                                        65 jr.
                                   64                                        65 jr.
           Italië                                            Nederland
                              45                                             65 jr.
                                  63                       Verenigd              65 jr.
       Nederland
                                  62                       Koninkrijk             65 jr.
                                  62                                         65 jr.
          België                                               Spanje
                              45                                             65 jr.
                                 61                                          64 jr.
         Spanje                                               Duitsland
                                55                                          65 jr.
                                55                                          62 jr.
        Frankrijk                                                 Italië
                             41                                              63 jr.
                                53                                           62 jr.
        Australië                                               Frankrijk
                             40                                              63 jr.
       Verenigd                   46                                             62 jr.
                                                            België
       Koninkrijk                  52                                            63 jr.
       Verenigde                  44                             Verenigde            61 jr.
       Staten                  37                              Staten             61 jr.
                          29                                                58 jr.
          China                                              Australië
                          28                                                58 jr.
                      8                                                    56 jr.     Werkend
          Japan                                                China                   Gepensioneerd
                      9                                                    56 jr.
    Voor Canada: % dat het oneens is met een paar jaar uitstel van de pensioengerechtigde leeftijd. Voor
    VS: % dat het niet eens is met verhoging van de pensioenleeftijd op hun werkplek. Voor Australië: % dat  "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 17
    niet een paar jaar langer wil werken voordat de opgebouwde pensioenrechten beschikbaar komen.
5.   Tot op welke leeftijd zijn mensen fit genoeg om te werken?
    Worden gepensioneerden als ´oud´ gezien?
    Zowel gepensioneerden als werkenden achten mensen fit genoeg om te werken tot zij 67 jaar zijn.
    Werkenden vinden iemand oud vanaf 74 jaar, gepensioneerden vanaf 79. ´Gepensioneerd´ is dus
    niet gelijk aan ´oud´.

                                                                          Man: 78 jr.; vrouw: 81 jr.
                                                                                            Gepensioneerden
                                                                                         79


                                                                                         74
                                                                                             Werkenden
      Gemiddelde                        Man: 67 jr.; vrouw: 66 jr.
       leeftijd                                                                      Man: 72 jr.; vrouw: 77 jr.
                                   Hoogopgeleiden: 69 jr.
                                                                                 < 45: 73 jr.; 45+: 77 jr.
                                                      67

       Man: 64 jr. ; vrouw: 63 jr.
                                                       67
       3 steden: 66 jr.
                   63                                        Man: 68 jr. ; vrouw: 66 jr.
                                                           < 65: 66 jr. ; 65+: 68 jr.
                                                           Hoogopgeleiden: 69 jr.
                  61   Man: 61 jr. ; vrouw: 62 jr.
                      < 65: 59 jr. ; 65+: 62 jr.       Feitelijke pensioenleeftijd (niet Leeftijd tot welke men fit genoeg Leeftijd waarop iemand als oud
       gevraagd aan huisvrouwen)      denkt te zijn om te werken      wordt beschouwd


Basis: n= 303 werkend, n=301 gepensioneerd

       Vr.13 Werkenden: Op welke leeftijd denkt u met pensioen te gaan? Gepensioneerden: Op welke
       leeftijd bent u met pensioen gegaan?
       Vr.19 Werkenden: Tot welke leeftijd denkt u zelf in staat te zijn werk te verrichten? Gepensioneerden:
       Tot welke leeftijd denkt u dat u zelf in staat zou zijn geweest te werken?                  "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 18
       Vr.42 Werkenden en gepensioneerden: Vanaf welke leeftijd is iemand volgens u oud? OPEN VRAAG
5.   Tot op welke leeftijd zijn mensen fit genoeg om te werken?
    Worden gepensioneerden als ´oud´ gezien?
    In Nederland wordt men nog lang fit en pas laat oud gevonden.
                             Leeftijd tot welke men zich fit           Leeftijd waarop iemand als oud
      Feitelijke pensioenleeftijd          genoeg acht om te werken                  wordt beschouwd
          Gemiddelde leeftijd            Gemiddelde leeftijd                 Gemiddelde leeftijd
Verenigde            64 jr.  Verenigde               69 jr.    Verenigde                77 jr.
 Staten             58 jr.   Staten                67 jr.    Staten                 81 jr.
                 63 jr.                     67 jr.                       75 jr.
Nederland                 Nederland                       Spanje
                 61 jr.                     67 jr.                        78 jr.
                 63 jr.  Verenigd               67 jr.                       74 jr.
   Spanje                                          Nederland
                 61 jr.  Koninkrijk              67 jr.                        79 jr.
                 63 jr.                     67 jr.                       73 jr.
Duitsland                  Australië                        Italië
                 60 jr.                     66 jr.                       75 jr.
Verenigd             62 jr.               "jr."   66 jr.                       73 jr.
                        Italië                     Frankrijk
Koninkrijk            59 jr.                     68 jr.                       77 jr.
                 62 jr.                     65 jr.                       73 jr.
    Italië                 Japan                        België
                58 jr.                      67 jr.                       77 jr.
                 62 jr.                     64 jr.                       73 jr.
 Australië                  Spanje                       Australië
                58 jr.                      66 jr.                       79 jr.
                 61 jr.                     63 jr.     Verenigd               72 jr.
   Japan                 Frankrijk
                 60 jr.                     64 jr.     Koninkrijk              78 jr.
                 61 jr.                    62 jr.                        71 jr.
 Frankrijk                 Duitsland                      Duitsland
                 59 jr.                     65 jr.                        75 jr.
                 61 jr.                    62 jr.                       65 jr.
   België                  België                        China
                 59 jr.                    64 jr.                       65 jr.
                55 jr.                     56 jr.                      56 jr.
   China                  China                        Japan                    Werkend
               52 jr.                     58 jr.                        68 jr.    Gepen-
                                                                        sioneerd
                                         "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 19
6.   Worden mensen boven de 65 jaar als goede werkers beschouwd?
    Een grote meerderheid van de werkenden en gepensioneerden vindt dat mensen ouder dan 65 jaar
    nog goede werkprestaties kunnen leveren. Hoe lager de sociale klasse, hoe minder men dit vindt.
                   Werkenden                                  Gepensioneerden
                                            Feitelijke
                                           pensioenleeftijd

                         63                                       61

                                        Zijn mensen ouder dan 65
                                         jaar goede werkers?


                                             Sociale klassen B en C: 20%
Sociale klassen B en C: 21%
                                             < 65: 20%; 65+: 10%
                       14%                                      12%


                                          Man: 91%; vrouw: 82%
                            86%             Hoogopgeleiden: 99%               88%

                                                   Ja
                                                   Nee

Basis: n= 303 werkend, n=301 gepensioneerd
       Vr.18 Werkenden en gepensioneerden: Denkt u dat mensen van 65 jaar of ouder nog goede     "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 20
       werkprestaties kunnen leveren?
6.  Worden mensen boven de 65 jaar als goede werkers beschouwd?
   Nederlanders vinden 65-plussers al goede werkers, maar in Australië, het Verenigd Koninkrijk en
   de VS denken nog veel meer mensen er zo over.                       % “Ja”
                Verenigde              92
                 Staten                95
                Verenigd               92
                Koninkrijk              95
                                   92
                 Australië
                                   91
                                  86
                Nederland
                                   88
                                83
                  Japan
                                79
                               75
                 Spanje
                               77
                               74
                 Frankrijk
                                77
                               73
                  België
                                79
                             66
                   Italië
                             72
                             63
                Duitsland
                                79
                            61                       Werkenden
                  China
                            61                       Gepensioneerden
                            "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 21
7.   Welke gedachten worden spontaan geassocieerd met pensioen?
    De meeste associaties zijn positief – meer tijd, vrijheid, genieten van het leven en dingen doen die ik leuk vind – bij
    zowel werkenden als gepensioneerden. Reizen is in opkomst – dat werd in 2005 nauwelijks genoemd. Werkenden
    hebben vaker negatieve associaties met het pensioen; deze hebben vooral betrekking op de gezondheid (ziekte,
    afhankelijkheid, dood).

                 Tijd voor mezelf, vrijheid           28     < 65: 35%; 65+: 21%                  Werkenden
                                        24
            Tijd om te doen wat ik leuk vind         16         3 steden: 39%                     Gepensioneerden
                                        25
            Eindelijk van het leven genieten        16          < 65: 20%; 65+: 11%
                                   13
                       Vakantie, reizen     16
                                 8                                     Positieve gedachten:
                                              Man: 14%; vrouw: 6%,
                  Sport en ontspanning      10            West: 18%                     Werkenden: 68 %
                                 10
                                                                       Gepensioneerden: 65 %
                    Lekker niets doen     9            Man: 15%; vrouw: 9%
                                  12
                             Rust  7
                                  11                                       < 65: 75%; 65+: 62%
      Zorg voor familie, kinderen, kleinkinderen      7
                                 6
                    Tijd voor anderen    6
                                 7
                 Een ander, nieuw leven      5
                                 3
                       Vrijwilligerswerk  4
                                 6
                                     17         < 45: 20%; 45+: 13%
               Dood, oud, ziek, afhankelijk
                                 7                                         Negatieve
            Armoede, financiële problemen      6                                         gedachten:
                                 6
                                 1                                       Werkenden: 22 %
                          Nutteloos
                                 1                                      Gepensioneerden: 15 %
                Alleen, treurnis, verveling                                             < 45: 26%; 45+: 18%
                                 2
                           Anders          24
                                        27                             Gemiddeld aantal associaties:
                          Weet niet  6
Basis: n= 303 werkend, n=301 gepensioneerd              9                                        Werkenden: 1,8
                                                                          Gepensioneerden: 1,8

       Vr.40 Werkenden en gepensioneerden: Welke gedachten komen bij u op wanneer u aan het woord
       pensioen denkt? [SPONTANE – VOORGECODEERDE VRAAG]                       "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 22
7.    Welke gedachten worden spontaan geassocieerd met pensioen?
     Nederland scoort betrekkelijk laag op negatieve gedachten maar ook op positieve gedachten.        Positieve
   +                                                                     %
        gedachten
       85   78                82
                   77   76              72      68      71
       78    78                  73                           64
                   71                 68       65     66               55     52
                        66
                                                         36             51
                                                                 41   Frankrijk   Australië  België   China   Verenigd   Duitsland    Nederland   Verenigde   Spanje     Italië    Japan
                           Koninkrijk                 Staten
        Negatieve
   -
        gedachten
           44
                            39
                 35
     33                33
     30      31     31     30              26             23            20
                            26                            22
                                          25                            16
                                  22               21
                                           18             15      14
                                                                       10

   België     Italië   Japan   China   Spanje    Verenigd    Duitsland   Frankrijk  Nederland   Australië   Verenigde
                                 Koninkrijk                               Staten


                      Gepensioneerden          Werkenden
                                        "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 23
8.   Wat doen mensen, of zijn ze van plan te doen, na hun pensionering?
    50% van de werkenden verwacht na de pensionering te gaan reizen. De werkelijkheid is voor de huidige
    gepensioneerden heel anders. Op het ogenblik reist 15% van de gepensioneerden echt. Het tegendeel geldt voor
    hobby‟s, vrijwilligerswerk en sport (vaker gedaan dan verwacht).
   Werkenden                                   %
   Gepensioneerden
                              Reizen                     50   < 45: 58%; 45+: 42%
                                        15
                                             25            Man: 32%; vrouw: 19%, 3 steden: 39%
        Een hobby, een speciale belangstelling                    30
                        Vrijwilligerswerk
                                           23              Man: 18%; vrouw: 28%, sociale klasse B: 46%
                                                  35       Man: 42%; vrouw: 27%
                               Sport       15                 < 45: 12%; 45+: 19%
                                             29
      Zorgen voor familie, (klein)kinderen, partner         10
                                      13                  Man: 9%; vrouw: 17%
                  Tuinieren, doe-het-zelven       8
                                      14
                         Cultuur, lezen      8                    Sociale klasse A: 22%
                                      12
                   Wandelen, trektochten        7
                                          20
                        Familiebezoek      6
                                     7
                       Uitstapje maken      6
                                     9
                         Blijven werken      5
                                    1
           Sociaal leven, vrienden ontmoeten
                                      5
                                     8
                           Niets doen     2
                                    6
                     Voor mezelf zorgen      2
                                    2
                       Dieren verzorgen     1
                                    2
             Bij een groep of vereniging gaan        1
                                        15                 < 65: 5%; 65+: 18%
                     Weer gaan studeren       1
                                     3                                    Gemiddeld aantal activiteiten:

                             Anders     7                                         Werkenden: 2,1
Basis: n= 303 werkend, n=301 gepensioneerd                9
                                                                             Gepensioneerden: 2,4
        Vr.41 Werkenden: In welke activiteiten of bezigheden bent u het meest geïnteresseerd om na uw
        pensionering te ondernemen? Gepensioneerden: Wat voor activiteiten onderneemt u sinds uw
        pensionering? [SPONTANE VOORGECODEERDE VRAAG]
                                                        "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 24
8.  Gemiddeld aantal ontplooide activiteiten
   In vergelijking met andere landen wordt in Nederland een gemiddeld aantal activiteiten ontplooid of verwacht.


                     Werkenden        Gepensioneerden

           Australia          2,4            2,9

           UK             2,3            2,8

           China            2,3            2,0

           France           2,2            2,2

           USA             2,1            2,5

           Netherlands         2,1            2,4

           Belgium           1,9            2,1

           Germany           1,8            2,1

           Spain            1,8            1,6

           Italy            1,5            1,5

           Japan            1,5            1,7                                 "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 25
8.  Wat doet men of is men van plan te doen na pensionering? (1/5)
   De belangstelling voor reizen is in Nederland tamelijk gering. Daarentegen zijn vrijwilligerswerk en hobby‟s erg
   populaire tijdspasseringen tijdens het pensioen.


          Reizen          Een hobby, een speciale belangstelling             Vrijwilligerswerk
           %                     %                         %
                    71               37                        26
    Frankrijk                Australië                     Japan
              14                     38                        20
                 55      Verenigd        30                        23
    Spanje                                        Nederland
              14         Koninkrijk       36                          35
                 55      Verenigde       27                         19
    Australië                                        Australië
             26          Staten        34                         27
   Verenigde          54                 25           Verenigde           13
    Staten       32         Nederland
                                   30           Staten         17
                 50                 24                         11
   Nederland                  Japan                      Italië
              15                     29                        8
   Verenigd         48                21                             10
   Koninkrijk     28            Italië                   Frankrijk
                                 18                             13
                48                17                           9
     België                  China                   Duitsland
           17                       12                        8
               39                 16              Verenigd         8
     China                 Duitsland
              12                  17              Koninkrijk         12
              38                    13                        7
   Duitsland                  België                     België
             26                   16                           11
             27                     9                         4
      Italië                 Spanje                     China
             9                      14                        2
            20                     9                           3     Werkenden
     Japan                 Frankrijk                    Spanje
             12                   18                           2     Gepensioneerden
                                   "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 26
8.  Wat doet men of is men van plan te doen na pensionering? (2/5)
   Sport is een populaire activiteit in Nederland, vooral onder gepensioneerden. Zorgen voor familie staat tamelijk
   laag op de lijst.

                            Zorgen voor familie
           Sport                                         Cultuur, lezen
                           (klein)kinderen, partner
            %                      %                        %
             27                     24                         11
     China                 Frankrijk                  Duitsland
            17                     20                          14
    Verenigd     22                     21                         11
                          België                   Australië
    Koninkrijk    17                      24                        21
             19          Verenigde      18             Verenigde        9
    Duitsland
                36        Staten       19             Staten          12
    Verenigde    16           Verenigd      17             Verenigd         9
    Staten      21           Koninkrijk     20            Koninkrijk          15
               15                  16                          9
   Nederland                   Italië                  Frankrijk
               29                   21                         20
               14                  16                         8
    Australië                Australië                  Nederland
               27                  18                          12
               13                     15                      8
     Spanje                  Spanje                      Italië
               10                  18                         7
             11                       14                      7
     België                Duitsland                    Spanje
            16                        15                      5
             10                       13                      6
    Frankrijk                 China                     China
            16                       25                       5
             6                       10                       5
      Italië               Nederland                     België
             4                        13                       9
             4                                             2      Werkenden
     Japan                           4               Japan
               12          Japan                               6      Gepensioneerden
                                    12
                                    "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 27
8.  Wat doet men of is men van plan te doen na pensionering? (3/5)
   Tuinieren wordt in vergelijking met andere landen niet vaak genoemd; wandelen en trektochten zijn populairder.      Tuinieren, doe-het-zelven       Wandelen, trektochten              Uitstapjes maken
             %                   %                       %
    Verenigd       23                  19                         15
                         China                    China
    Koninkrijk         39               20                      5
             18          Verenigd       10          Verenigd       8
    Australië
                 29      Koninkrijk      28          Koninkrijk     17
   Verenigde       13                  8                        8
                        Frankrijk                   Japan
    Staten       20                  17                        7
                13                 7                       8
    Frankrijk               Nederland                  Australië
                36                 20                      7
               12                  7                       6
    Duitsland                Australië                Nederland
               22                  23                       9
               9                   6                      6
     België                 Spanje                  Frankrijk
               28                  19                      8
               8                   6                       6
   Nederland                  België                   België
                 14                 10                      6
               6        Verenigde      5           Verenigde      4
      Italië
               10        Staten          14         Staten       6
             4                   3                       3
     China                Duitsland                   Spanje
             3                   17                       5
             4                   2                       3
     Japan                   Italië                Duitsland
              8                   5                          11
             3                                          2      Werkenden
     Spanje                         1               Italië
             4            Japan                            2      Gepensioneerden
                                 5
                                  "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 28
8.   Wat doet men of is men van plan te doen na pensionering? (4/5)


                Sociaal leven, vrienden
     Familiebezoek                            Blijven werken             Voor mezelf zorgen
                   ontmoeten
           %                                       %                  %
                         %
             11           12                        7                    5
   Australië          China                     China                 Frankrijk
             13           8                         13                   3
   Verenigde      7  Verenigd      10                       7                     4
                                         Japan                  Japan
   Staten       7  Koninkrijk    18                       2                     3
             6            8                       5                     4
   Nederland         Australië                  Nederland                   Italië
             7              17                    1                      4
             5           5              Verenigde     5                     4
     Italië        Nederland                                       Duitsland
             6           8              Staten      8                     3
             5  Verenigde     5                       4                     3
   Duitsland                                   Italië                Spanje
             5   Staten        14                     4                     3

             5           4                       4                     2
   Frankrijk        Duitsland                   Australië                Nederland
             5           7                       2                     2
   Verenigd       4           4                       3                     2
                Frankrijk                    Spanje                  China
   Koninkrijk      7            11                      4                      9

           4             4                       3           Verenigde      2
    België          België                   Duitsland                 Staten
           3             3                       3                     3

           3             3                       2           Verenigd       2
    China          Spanje                     België                Koninkrijk
           4             4                       3                     2

           2             2              Verenigd     1                      2
    Spanje           Japan                                          België
           2              8             Koninkrijk    1                      1

           2             2                       1                      2
    Japan            Italië                  Frankrijk                Australië
           3             3                       4                     3
                            Werkenden
                                     "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 29
                            Gepensioneerden
8.   Wat doet men of is men van plan te doen na pensionering? (5/5)
    Niets doen is vergeleken bij andere landen niet erg populair onder de Nederlanders. Daarentegen worden
    gepensioneerden relatief vaak lid van verenigingen en groepen.

                                     Bij een groep of vereniging
        Niets doen      Weer gaan studeren                                Dieren verzorgen
                                          gaan
             %                                       %               %
                           %
          8              4                       12        Verenigde      2
 Spanje             Australië                 China
          19              2                       17        Staten       2
          5              3                      10         Verenigd      2
   Japan              Italië               Frankrijk
          18              4                      10         Koninkrijk     3
Verenigde      4              3                     5                     2
                  België                  Japan                Duitsland
 Staten       6              6                     10                    3
          4              2                     5                     2
Duitsland             China                 Australië                Australië
           8              3                    19                     2
          3      Verenigd     2           Verenigd      3                     1
   China                                                   Nederland
             16   Koninkrijk    1           Koninkrijk       12                  2
          3              2                     3                     1
   Italië           Spanje                Duitsland                  China
            12            2                     4                     1
          3              1                     3                     1
   België           Nederland                  België                  Italië
          5              3                     4
          2      Verenigde    1                    1
Nederland                               Nederland                  Spanje
           6      Staten     1                        15                 1
Verenigd      2              1           Verenigde     1
                  Japan                                      Japan
Koninkrijk     5              2            Staten        7                   1
          2              1                    1
 Frankrijk           Duitsland                  Italië                Frankrijk
          5              1                    3                     2
          1               1                    0
 Australië            Frankrijk                 Spanje                  België
          2               3                    2                     2
                             Werkenden
                             Gepensioneerden "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 30
 Wat doet men of is men van plan te doen na pensionering?
 (samenvatting)

      Germany        Italy      Spain       UK       France     Belgium    Netherlands       USA        China       Japan      Australia

Working

       Travel       Travel      Travel      Travel      Travel      Travel     Travel       Travel       Travel     Volunteer w ork    Travel
   st
 1
        38%        27%       55%       48%       71%       48%       50%        54%        39%        26%        55%

                A hobby, a    Take care of   A hobby, a    Take care of  Take care of   A hobby, a    A hobby, a               A hobby, a    A hobby, a
       Sports                                                                    Sports
  nd            special interest   family   special interest   family     family   special interest special interest            special interest special interest
 2
        19%        21%       15%       30%       24%       21%       25%        27%        27%        24%        37%

      A hobby, a    Take care of            Gardening /   Gardening /   A hobby, a            Take care of
                         Sports                             Volunteer w ork           Walking / hiking    Travel    Volunteer w ork
   rd  special interest    family               DIY       DIY     special interest            family
 3
        16%        16%       13%       23%       13%       13%       23%        18%        19%        20%        19%

Retired
               Take care of            Gardening /   Gardening /   Gardening /             A hobby, a    Take care of    A hobby, a    A hobby, a
       Sports              Do nothing                            Volunteer w ork
   st             family               DIY       DIY       DIY              special interest    family     special interest special interest
 1
        36%        21%       19%       39%       36%       28%       35%        34%        25%        29%        38%

                A hobby, a            A hobby, a    Take care of  Take care of   A hobby, a                                Gardening /
       Travel             Walking / hiking                                     Travel     Walking / hiking Volunteer w ork
  nd            special interest         special interest   family     family   special interest                                DIY
 2
        26%        18%       19%       36%       20%       24%       30%        32%        20%        20%        29%
                                           Cultural
      Gardening /             Take care of
                Do nothing           Walking / hiking  interests,    Travel     Sports       Sports       Sports      Do nothing   Volunteer w ork
   rd    DIY                 family
 3                                          reading
        22%        12%       18%       28%       20%       17%       29%        21%        17%        18%        27%
                                                   "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 31
9.   Hoe moeten kinderen hun gepensioneerde ouders steunen?
    De meest gangbare opvatting in Nederland is dat men zijn gepensioneerde ouders steunt door hen regelmatig te
    bezoeken en voor hen klaar te staan als dat nodig is. Een kleine minderheid vindt dat financiële of andere
    materiële ondersteuning aan de orde is. De intentie om de ouders op deze wijze te ondersteunen lijkt onder de
    werkenden af te nemen: in 2005 was nog een kwart van de ondervraagden van plan materiële of financiële steun te
    verlenen.                             % “Ja”

              Door voor hen
                                                    81
              klaar te staan en
              hen regelmatig
                                                  73
               te bezoeken                                                       < 45: 24%; 45+: 12% / Middenkader: 26%
                  Materieel          18                     (Klein)kinderen: 12%; Geen (klein)kinderen: 32%
                 (anders dan
                  financieel)       11                        Man: 14%; vrouw: 7%
                                                       < 45: 23%; 45+: 11%, 3 steden: 29%
                                17
                                                       (Klein)kinderen: 11%; Geen (klein)kinderen: 30%
                   Financieel
                             10                         Man: 13%; vrouw: 6% / Hoogopgeleiden: 17%
Basis: n= 303 werkend, n=301 gepensioneerd
                                                                            Werkenden
                                                                            Gepensioneerden
       Vr.49 Werkenden en gepensioneerden: Vindt u dat kinderen hun gepensioneerde ouders
       zouden moeten ondersteunen?
       [GELEIDE VRAAG]                                    "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 32
9.  Hoe moeten kinderen hun gepensioneerde ouders steunen?
   Vergeleken bij andere landen vinden werkende en gepensioneerde Nederlanders het het minst vanzelfsprekend om
   hun ouders te ondersteunen respectievelijk zich door hun kinderen te laten ondersteunen. De discrepantie tussen
   Nederland en de overige landen is tamelijk groot, vooral bij de vragen over materiële ondersteuning.

      Door voor hen klaar te staan en            Materieel (anders dan                 Financieel
       hen regelmatig te bezoeken                financieel)
           %                       %                        %
                        99                      83                      76
     Spanje                    China                    China
                        99                   73                      63
                       97                      83                    69
    Frankrijk                   Spanje                    Spanje
                       95                      85                    77
                      96                       78                  64
     China                     Italië                    Italië
                     91                     66                    60
   Verenigde                95                    71                    56
                           Frankrijk                   Japan
    Staten                 94                   66                25
                       95                    66                    49
      Italië                   België                   Frankrijk
                      92                  55                     39
                       95 Verenigde            62       Verenigde         45
    Duitsland
                       95 Staten             60        Staten         36
                       94                 62                    40
     België                    Japan                    België
                       96              45                      35
                      94                 60                    34
    Australië                Duitsland                     Duitsland
                      92                52                     31
                       93 Verenigd           57                   30
     Japan                                          Australië
                       94 Koninkrijk          53                   20
    Verenigd              90                   57       Verenigd       28
                           Australië
    Koninkrijk            87                   55       Koninkrijk     19
                    81              18                       17       Werkenden
   Nederland                   Nederland                  Nederland             Gepensioneerden
                   73              11                        10
                                      "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 33
Het pensioen vanuit financieel oogpunt
Werkenden tegenover Gepensioneerden

- houdt pensioen verbetering of verslechtering
 van de levensstandaard in?
- bereidt men zich voor op het pensioen?
                "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 34
1.    Is/wordt het pensioeninkomen hoger of lager dan het laatstverdiende loon?
    Tweederde van de werkende en gepensioneerde Nederlanders verwacht/heeft als pensioenuitkering een lager
    inkomen dan het laatstverdiende loon.
              Werkenden                                          Gepensioneerden

                                                                        < 65: -%; 65+: 14%

                     6%                                             11%

                         26%                                           24%
                68%                              Hoogste sociale         65%
                                               klasse: 82%                                              Hoger
                                              Even hoog
                                              Lager
Vraag niet gesteld aan huisvrouwen
Basis: n= 271 werkend, n=267 gepensioneerd


       Vr.20 Werkenden: Denkt u dat uw inkomen – inclusief eventuele levensloopregelingen en AOW – na
       uw pensionering hoger, even hoog of lager zal zijn dan uw laatste loon? Gepensioneerden: Is uw
       inkomen – inclusief eventuele levensloopregelingen en AOW – sinds uw pensionering hoger, even   "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 35
       hoog of lager dan uw laatste loon?
1.  Is/wordt het pensioeninkomen hoger of lager dan het laatstverdiende loon?
   68% van de werkenden verwacht er bij pensionering in inkomen op achteruit te gaan, een percentage dat
   vergeleken bij veel andere landen laag is. Hetzelfde geldt voor gepensioneerden.
                                                                    %
                                                               Werkenden
                                                      5      5       2
        18     16        14   12     10       10       6                    8
   21                            11                     15      10
              12           18             23      26
        21              26
   28
                                79                     81      85      90
        61     71        60   70             67      68
   50


   China  Verenigde  Verenigd    Spanje  Australië  België     Italië   Nederland   Frankrijk  Duitsland    Japan
       Staten   Koninkrijk                                                           Gepensioneerden
                                                                    2
               14       15   10     8        8      11       8       8       6
        20                  13    11                      7      14
   35           11                         23      24
        12              21
   22
                                81                     85             92
        68      75           77             69                    78
                       65                       65
   43


   China  Verenigde  Verenigd    Spanje  Australië  België      Italië   Nederland   Frankrijk   Duitsland   Japan
       Staten   Koninkrijk
                 Geen
           =      antwoord               "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 36
2.   Houdt het pensioen verbetering of verslechtering van de levensstandaard in?
    Hoewel tweederde van de mensen een inkomensdaling verwacht, denken de meesten dat hun levensstandaard
    gelijk zal blijven. Een kwart verwacht of ervaart een verslechtering van de levensstandaard.
                      Werkenden                                       Gepensioneerden

    Laagste klassen: 33%                                                                 Middenklasse: 23%
       3 steden: 41%                                        Man: 19%; vrouw: 32%
                            10%                           3 steden: 39%          15%
                      23%                              Laaggeschoolden: 38%    25%                            65%             Man: 61%; vrouw: 70%                   58%
                                           Middenklasse: 74%
                                        Verbetering verwacht/ervaren
                                        Blijft gelijk/Is gelijk gebleven
                                        Verslechtering verwacht/ervaren
Basis: n= 303 werkend, n=301 gepensioneerd


       Vr.23 Werkenden: Denkt u dat uw levensstandaard zal verbeteren, gelijk zal blijven of zal
       verslechteren na uw pensionering? Gepensioneerden: Denkt u dat uw levensstandaard is
       verbeterd, hetzelfde is gebleven of is verslechterd sinds u met pensioen bent gegaan?       "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 37
2.  Houdt het pensioen verbetering of verslechtering van de levensstandaard in?
   Vergeleken bij andere landen zijn de verwachtingen van de levensstandaard – en is de feitelijke levensstandaard –
   na pensionering tamelijk hoog. In menig ander land verwachten/ervaren veel meer mensen een verslechtering.
                                                                   %
                                                              Werkenden

                                                            6       4
         20     17     13     12     10       10      10      9
   39                                                       29
                                                    48             47
              57     52     63     57       62      65
        50
   40
                                                           65
                    35                                43             49
   21    30     27          26     33       28      23

   China   Spanje   Italië  Verenigd   België  Australië   Verenigde   Nederland   Frankrijk   Japan    Duitsland
                  Koninkrijk              Staten                                                          Gepensioneerden
                                                            5
        19     15     14     10     15       20      15      12             11
   31
                                                    36      56
        46     45     57     53     55                                   51
   37                                   56      58

                                                    52
   32    36     40     29     37     30                            38      38
                                       24      25

   China   Spanje   Italië  Verenigd   België  Australië   Verenigde   Nederland   Frankrijk   Japan    Duitsland
                  Koninkrijk              Staten

           =
                                   "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 38
3.    Is het pensioeninkomen toereikend?
     De meeste Nederlanders vinden/verwachten dat hun pensioeninkomen toereikend is. 18% van de werkenden
     verwacht na pensionering onvoldoende inkomen te hebben. In de huidige werkelijkheid acht 28% van de
     gepensioneerden het pensioeninkomen ontoereikend.                                       Absoluut voldoende       Onvoldoende
                                       Voldoende            Absoluut onvoldoende
                                                       Geen antwoord                   Werkenden                                    Gepensioneerden
                       %                                            %
                       6
                                                                  12
   Toereikend
                                                                             < 65: 80%
                       71         77
                                                                         70    Man: 80%
                                                                  58           Hoogopgeleiden:
                                                                             80%
                       15               Laagopgeleiden: 29%                             65+: 31%
 Ontoereikend                          18                                24      28    Vrouw: 42%
                       4 4
                                                                             Laagopgeleiden: 45%
                                                                  4 1


Vraag niet gesteld aan huisvrouwen
Basis: n= 271 werkend, n=267 gepensioneerd

        Vr.22 Werkenden: Werkenden: Denkt u dat de hoogte van uw totale pensioeninkomen absoluut
        voldoende, voldoende, onvoldoende of absoluut onvoldoende zal zijn?
        Gepensioneerden: Denkt u dat de hoogte van uw totale pensioeninkomen absoluut voldoende,
        voldoende, onvoldoende of absoluut onvoldoende is?                     "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 39
3.  Is het pensioeninkomen toereikend?
   Met deze uitkomsten eindigt Nederland boven aan de lijst. In geen enkel ander land zijn mensen (werkend of
   gepensioneerd) zo optimistisch over hun financiële situatie tijdens het pensioen.                     Absoluut voldoende + Voldoende
                           %
                                      77
                  Nederland
                                     70
                                       75
                    China
                                    65
                   Verenigd            64
                   Koninkrijk          57
                   Verenigde             62
                   Staten              68
                                    61
                   Australië
                                    64
                                  55
                    Spanje
                              35
                                  53
                   Duitsland
                                  58
                                 52
                    België
                                 48
                               43
                     Italië
                               41
                               43
                   Frankrijk
                                49
                                                          Werkenden
                           12                              Gepensioneerden
                    Japan
                              37
                                  "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 40
4.    Weten de werkenden hoe hoog hun pensioeninkomen zal zijn? Hoe hoog is
     het pensioeninkomen voor gepensioneerden?
     50% van de werkende bevolking is niet op de hoogte van zijn toekomstige pensioeninkomen. Vooral in de lagere
     sociale klassen is het percentage onwetendheid hoog. Van de gepensioneerden horen we dat, hoewel het inkomen
     gemiddeld voldoende is om in de behoeften te voorzien, een deel van hen de eindjes niet aan elkaar kan knopen.

                                           Werkenden
     50% van de werkenden kent de hoogte van zijn of haar toekomstige pensioeninkomen.
   Middenklasse: 59%
   Lagere klassen: 36%
                                                                57      63
                                                                              47
                                                        32
 Basis: n= 271 werkenden
                                                       25-34 jr.   35-44 jr.   45-54 jr.    55+
      Vr.21 Werkenden: Weet u hoe hoog uw totale toekomstige pensioeninkomen zal zijn?
                                      Gepensioneerden
                    Gemiddeld in €                            Modaal inkomen in €

                              47 €
        < 65: 1833 €       1554                 < 65: 1713 €
        65+: 1484 €                1507        65+: 1446 €
        Man: 1761 €                                           171 €     1463
       Vrouw: 1203 €                          Man: 1673 €
   Hoogopgeleiden: 2183 €                          Vrouw: 1289 €
   Laagopgeleiden: 1160 €                          Hoogopgeleiden: 1891 €

                                                         1292
              Geen antwoord: 33% / 34%
                                                                     Gemiddeld totaal pensioen-
       Basis: n= 267 gepensioneerden  Vraag niet gesteld aan huisvrouwen
                                                                     inkomen per maand
      Vr.21a Gepensioneerden: Hoe hoog is uw totale maandelijkse pensioeninkomen?                         Gemiddeld benodigd bedrag voor
                                                                     huishoudelijke uitgaven
       Basis: n= 301 gepensioneerden
      Vr.21b Gepensioneerden: Hoeveel geld hebt u maandelijks nodig voor uw huishouden?     "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 41
4.  Weten de werkenden hoe hoog hun pensioeninkomen zal zijn?
   Hoewel maar 50% weet hoe hoog het pensioen zal zijn, is dit cijfer hoog in vergelijking met andere landen. Alleen
   in Duitsland zijn de werkenden beter op de hoogte.

    Werkenden
                  % dat op de hoogte is van zijn of haar toekomstige
                          pensioeninkomen

                    Duitsland             54


                    Nederland             50

                    Verenigde
                                   39
                     Staten

                      China          35


                     Australië        34

                    Verenigd
                                 33
                    Koninkrijk

                      Japan        27


                      België        27


                       Italië     26


                     Frankrijk     20


                     Spanje      18                                  Werkenden
                                     "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 42
4.  Hoe hoog is het pensioeninkomen van gepensioneerden?
   Het ontvangen pensioen lijkt in Nederland goed afgestemd op de behoefte. Het resulterende saldo is + € 47. In
   Australië, de VS, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk is de situatie nog positiever. In alle andere landen is de
   balans negatief.

   Gepensioneerden

              TOTAL NET MONTHLY AMOUNT      AMOUNT NEEDED FOR      GAP between the amount of pensions
                OF ALL THE PENSIONS       HOUSEHOLD EXPENSES       and the household expenses


   USA            (US$ 3197)=2512 €       (US$ 2258)=1774 €        (+ US$ 939)= +738 €


   France              1560 €             1835 €              - 275 €


   Netherlands           1554 €             1507 €              + 47 €


   Germany             1452 €             897 €              + 555 €


   UK             (£ 868)=1287 €          (£ 597)=885 €         (+ £ 271)= + 402 €


   Belgium             1252 €             1490 €              - 238 €


   Japan           (175925 ¥)=1186 €        (226749 ¥)=1528 €        (- 50824 ¥)= - 342 €


   Italy              1130 €             1405 €              - 275 €


   Australia         (1751 AUD) =1048 €        (1382 AUD) =827 €        (+ 369 AUD) = + 221 €


   Spain              861 €              1057 €              - 196 €


   China            (RMB 966)=95 €         (RMB 1498)=147 €         (- RMB 532)= - 52 €    Waarschuwing: in deze tabel is geen rekening gehouden met verschillen in levensstandaard tussen landen of met grote
    aantallen „Geen antwoord‟.                 "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 43
5.   Bezitten mensen hun eigen huis?
    Driekwart van de werkenden woont in een eigen huis. Onder gepensioneerden is het aandeel woningbezitters veel
    lager: slechts 59%.                                         Koop- of huurhuis?                    Werkenden                                 Gepensioneerden                        1%
                                                                  40%
                  24%

                                                                     1%
                       75%                                     59%                                               Koophuis
                                               Huurhuis
                                               Woont in bij familie,
                                               vrienden, ouders, kinderenBasis: n= 303 werkend, n=301 gepensioneerd
                                                     "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 44
        Vr.D Werkenden en gepensioneerden: Woont u in een koophuis of een huurhuis?
5.    Bezitten mensen hun eigen huis?
     Internationaal gezien bezitten relatief veel werkende Nederlanders een huis. Onder gepensioneerden is dit cijfer
     juist relatief laag: nergens wonen zoveel gepensioneerden in een huurhuis als in Nederland.
                                                                       %
                                                                  Werkenden                                                       59      54      52
   81      78      75     75     73      72       70      67
                                                              18
                           10      10       15       28     39             44
   17      17      20     24     17      18                           27
          5      5                          15       5                   4
   2                   1                                 2
 België    Verenigde  Verenigd   Nederland  Spanje    China      Italië   Australië  Frankrijk   Japan    Duitsland
        Staten   Koninkrijk

                           Owner
                           Renter
                           Woont in bij familie, vrienden, ouders, kinderen
                                                                Gepensioneerden                      59                                              63
   86      88     83           88      85       86       84     80      91

                      40                                              35
   13      11     15           9       9       11       14     18       5
   1      2      2      1     3       6       3       2     2       4       2
 België    Verenigde  Verenigd   Nederland  Spanje    China     Italië    Australië  Frankrijk   Japan    Duitsland
        Staten   Koninkrijk


                                       "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 45
6.   Wordt de levenskwaliteit uiteindelijk beter of slechter na pensionering?
    Gepensioneerden vinden vaker dat de kwaliteit van hun leven is verbeterd, vergeleken bij de verwachtingen van
    werkenden. Tweederde van de werkenden verwacht dat de kwaliteit van het bestaan ongeveer gelijk blijft.
              Werkenden                                            Gepensioneerden

                                                 Man: 10%; vrouw: 19%                    Man: 37%, vrouw: 20%
                                Middenkader: 28%         Laagopgeleiden: 22%                    < 45: 42%, 45+: 26%
                 9%                                                14%
                        20%                                               29%     Hoogopgeleiden: 40%
                  65%                     < 45: 46%; 45+: 59%                   56%


                                     Wordt beter / is verbeterd
                                     Blijft hetzelfde / is hetzelfde gebleven
                                     Wordt slechter / is verslechterd

                                                                Perception of the quality of life
                                                               Working          Retired
 Is er verband tussen de kwaliteit van het                    Vertical scores (in %)              =                  =
 bestaan en de hoogte van het pensioen?
                                             Sufficient
                                            retirement          84%     79%     50%     82%     74%      26%
                                             income

Basis: n= 303 werkend, n=301 gepensioneerd


      Vr.25 Werkenden: Denkt u dat uw levenskwaliteit wanneer u met pensioen bent zal verbeteren, gelijk
      zal blijven of zal verslechteren? Gepensioneerden: Denkt u dat uw levenskwaliteit is verbeterd, gelijk
      is gebleven of verslechterd sinds u met pensioen bent gegaan?
                                                           "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 46
6.  Wordt de levenskwaliteit uiteindelijk beter of slechter na pensionering?
   Onder zowel werkenden als gepensioneerden lijkt de situatie in Nederland minder gepolariseerd dan in andere
   landen. Nederlanders verwachten minder vaak een verbetering of verslechtering. De meeste mensen denken dat
   de kwaliteit van hun bestaan hetzelfde blijft. Dit wijkt sterk af van andere landen.
                                                                 %
                                                            Werkenden


                              25      25                    18      9
         36     34    32     27                  23      20
   50
                                                                47
                                                          50
         42     47    53     53     52      57      57      65
   33
                                                          32      44
   17     22     19    15     20     23      18      20       9
   China  Verenigd   Spanje  Australië  Italië  Frankrijk  Verenigde   België   Nederland   Duitsland    Japan
       Koninkrijk                        Staten                                                         Gepensioneerden


               32         19     33             26      29      32      18
   38     38          40                 42
                         48                                       56
   37     39     40               44             51             43
                    38                 40             56

   25     23     28    22    32     24             23             24      26
                                     17             14
   China  Verenigd   Spanje  Australië  Italië  Frankrijk  Verenigde    België   Nederland   Duitsland   Japan
       Koninkrijk                        Staten

           =
                                 "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 47
       Financiële situatie na pensionering (samenvatting)
      Hoewel men wel een inkomensdaling verwacht, verwachten Nederlanders over het algemeen geen daling van hun
      levensstandaard en zeker geen verslechtering van de kwaliteit van het bestaan. Eenmaal gepensioneerd
      behouden zij dit optimisme.
                       Werkenden                                         Gepensioneerden

             6               10                                   11          15
                                           20
                                                                                     29
             26                                                  24

                            65                                              58
                                           65                                         56
             68                                                  65

                            23                                              25
                                            9                                         14

         Inkomen in         Levensstandaard        Kwaliteit van het               Inkomen in    Levensstandaard    Kwaliteit van het
        vergelijking met                        bestaan                  vergelijking met               bestaan
        laatstverdiende                                              laatstverdiende
           loon*                                                   loon*
Basis: n= 303 werkend, n= 301 gepensioneerd
* Vraag niet gesteld aan huisvrouwen / Basis: n= 271 werkend, n= 267 gepensioneerd, niet gevraagd aan huisvrouwen


                =
                                                          "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 48
7.    Op welke leeftijd begint men zich voor te bereiden op het pensioen?
     Bijna 80% van de werkende Nederlanders bereidt zich op een of andere manier voor op het pensioen. De
     gemiddelde leeftijd waarop zij daarmee zijn begonnen is 29 jaar. Wie nog niet is begonnen verwacht daarmee rond
     zijn 42ste te beginnen.

                     Werkenden                                         Leeftijd waarop men zich gaat
                                                                   voorbereiden op het pensioen
                                                             Man: 30 jr.; vrouw: 28 jr.
                                                                                               38
                                                                                          31
                    De werkenden die zich                                    29            25     27

                   hebben voorbereid op hun                                  y.o.
                       pensioen
                                                                             25-34 jr.  35-44 jr.  45-54 jr.  55+

                                                          Basis: n= 214 Werkenden die zich voorbereiden op hun pensioen


   Hoogopgeleiden: 88%                                                                        37        36
                                                                   36
                                                                   y.o.
                     79%                                                            45-64 jr.     65+
                                                             Man: 34 jr.; vrouw: 42 jr.

                                                          n= 214 Gepensioneerden die zich hadden voorbereid
                                        Laagopgeleiden: 30%
                           21%

                                                               Leeftijd waarop werkenden denken zich te
 Basis: n= 271 werkenden                                                   gaan voorbereiden op hun pensioen

                       Ja                                                             58          60
                       Nee                                                                  50
                                                                  42
                                                                  y.o.           32

                                                           Basis: n= 57 werkenden die zich
                                                           niet voorbereiden op hun pensioen
Vragen niet gesteld aan huisvrouwen
                                                                             25-34 jr.  35-44 jr.  45-54 jr.  55+
                                                                                          Werkenden
       Vr.28 Werkenden: Hebt u zich voorbereid op uw pensioen?
                                                                                          Gepensioneerden
       Vr.29 Werkenden en gepensioneerden: Op welke leeftijd bent u begonnen met de voorbereidingen op
       uw pensioen?                                           "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 49
       Vr.30 Werkenden: Op welke leeftijd denkt u te beginnen met de voorbereidingen op uw pensioen?
7.  Op welke leeftijd begint men zich voor te bereiden op het pensioen?
   Vergeleken bij andere landen bereidt een groot aantal Nederlanders (79%) zich voor op het pensioen. Ze beginnen
   daar bovendien op jonge leeftijd mee.     % van de werkenden dat is voorbereid op het pensioen            Beginleeftijd pensioenvoorbereiding
              % “Ja”                                   Gemiddelde leeftijd
      Verenigde                                            37 jr.
                               85            China
       Staten                                              47 jr.

                                                      36 jr.
      Nederland                   79              Japan
                                                           55 jr.

      Verenigd                                            33 jr.
                             74              Spanje
      Koninkrijk                                              50 jr.

                                                      31 jr.
        België                73                  Italië
                                                     30 jr.

                                                      31 jr.
       Australië                70               Duitsland
                                                          53 jr.

                                                      31 jr.
      Duitsland                66                Frankrijk
                                                       40 jr.

                                                      31 jr.
       Frankrijk             49                    België
                                                       40 jr.

                                                      31 jr.
       Spanje           39                     Australië
                                                       41 jr.

                                          Verenigde       30 jr.
         Italië        37                       Staten         37 jr.

                                                     29 jr.
        China         31                       Nederland
                                                      36 jr.
                                                               Werkenden
                                           Verenigd       28 jr.
        Japan     16                                               Gepensioneerden
                                           Koninkrijk       36 jr.
                                  "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 50
8.    Wat doen/deden mensen om zich van een pensioeninkomen te verzekeren?
     De bijdrage van de werkgever, de verplichte AOW-premie en deelname aan een bedrijfspensioenregeling zijn de
     meest voorkomende manieren waarop men zich van een pensioen verzekert. Werkenden benutten meer methoden
     om hun toekomstige inkomen veilig te stellen dan vorige generaties.                                                % “Ja”

                                                           51
              Uw werkgever betaalt vrijwillig voor u                                  Man: 53%; vrouw: 38%
                                                          47        < 65: 65%; 65+: 43%


           U neemt verplicht deel aan een nationale                           48
                pensioenregeling                             32

                                                          48
                   U hebt een lijfrenteverzekering
                                                 21

                                                        37
                U betaalt premie via uw werkgever                                   Man: 31%; vrouw: 20%
                                                    27               < 65: 37%; 65+: 24%
                                                                   Middenkader: 37%

                    U hebt/had een persoonlijke                      35
                       pensioenregeling                15                    Man: 19%; vrouw: 10%

                                                                   Man: 27%; vrouw: 18%,
           U belegt in aandelen, obligaties, fondsen                  23                 Hoogopgeleiden: 36%
                    e.d.                                             < 65: 20%; 65 +: 11%
                                              13                    Hoogopgeleiden: 22%

                                                                   < 45: 17%; 45+: 27%
                                                 22                 Hoogopgeleiden: 34%
                      U belegt in onroerend goed
Vraag niet gesteld aan huisvrouwen                           9
Basis: n= 271 werkend, n=267 gepensioneerd
                                                                                  Werkenden
        Vr.31 Werkenden: Wat doet u financieel om u van een pensioen te verzekeren? Neem hierbij uw
        totale pensioeninkomen in aanmerking – publieke en particuliere uitkeringen, spaarregelingen,                            Gepensioneerden
        bedrijfspensioenen, enz. Gepensioneerden: Wat hebt u financieel gedaan om u van een
        pensioen te verzekeren? Neem hierbij uw totale pensioeninkomen in aanmerking – publieke en      "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 51
        particuliere uitkeringen, spaarregelingen, bedrijfspensioenen, enz. GELEIDE VRAAG
9.    Hoeveel spaart men per maand voor het pensioen?
     Gemiddeld sparen Nederlanders iets meer dan 200 euro per maand voor hun pensioen. Het modale bedrag laat
     zien dat een kleine groep met een hoog maandbedrag verantwoordelijk is voor het hoge gemiddelde. De
     meerderheid spaart minder dan 200 euro per maand.
                         Gemiddeld maandbedrag dat wordt gespaard voor het pensioen
                   Gemiddeld in €                                      Modaal in €
 < 45: 170 €
 45+: 258 €                   213
 Man: 244 €
 Vrouw: 151 €

                                                                     135
 Geen antwoord / Weet niet meer: werkenden: 52%, gepensioneerden: 67%
                                                                                       Werkenden


Vraag niet gesteld aan huisvrouwen
Basis: n= 214 werkenden die zich voorbereiden op hun pensionering,
                                                   Basis: n= 214 gepensioneerden die waren voorbereid op hun pensioen
Omdat er vaak “Geen antwoord” werd gegeven, worden de uitkomsten voor gepensioneerden niet gegeven
                                                   Vr.32 Gepensioneerden: Hoeveel hebt u per maand voor uw pensioen gespaard? Reken al uw
       Vr.32 Werkenden: Hoeveel spaart u per maand voor uw pensioen?              pensioenbesparingen mee.

      [OPEN VRAAG]
                                                   "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 52
9.     Hoeveel spaart men per maand voor het pensioen?
      Het gespaarde maandbedrag in Nederland (€ 213) is heel gemiddeld ten opzichte van andere landen. Vergeleken bij
      de VS (ook goed voorbereid op het pensioen) is het bedrag erg laag.

                                       Werkenden
                    USA                (US$ 696)=547 €

                    Australia             (652 AUD) =390 €

                    UK                 (£ 217)=322 €

                    Japan               (36875 ¥)=249 €

                    Belgium                  216 €

                    Netherlands                213 €

                    Germany                  204 €

                    Italy                   204 €

                    France                   198 €

                    Spain                   162 €

                    China               (RMB 625)=61 €

Basis: is voorbereid op het pensioen


        Waarschuwing: in deze tabel is geen rekening gehouden met verschillen in levensstandaard tussen landen of met grote
        aantallen „Geen antwoord‟.
                                       "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 53
10. Wie moet voor het pensioeninkomen zorgen?
    In Nederland geloven werkenden vaker dan gepensioneerden in individuele verantwoordelijkheid voor het
    zekerstellen van een pensioeninkomen. 69% van de werkenden vindt dat de werknemer zelf verantwoordelijk is,
    tegen 52% van de gepensioneerden. Nog altijd vindt een respectabel aantal mensen dat de overheid of de
    werkgever een rol moet spelen. Vergeleken bij 2005 leggen de mensen meer verantwoordelijkheid bij de
    verschillende kanalen.


                                  % “Ja”

                                                              Man: 74%; vrouw: 63%
                                                    69         Hoogopgeleiden: 82%
                       De individuele
                       werknemer
                                                              Middenklasse: 63%; Lagere klassen: 38%
                                               52                                                              Laagopgeleiden: 74%
                                                  63
                       De overheid
                                                              Man: 49%; vrouw: 60%
                                               54              Laagopgeleiden: 68%
                                               51
                       De werkgever

                                              49

Basis: n= 303 werkend, n=301 gepensioneerd
                                                                                  Werkenden
                                                                                  Gepensioneerden
      Vr.26 Werkenden en gepensioneerden: Wie zou volgens u verantwoordelijk moeten zijn voor pensioenen?  "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 54
      [GELEIDE VRAAG]
10. Wie moet voor het pensioeninkomen zorgen?
  In vergelijking met andere landen wordt in Nederland relatief weinig verantwoordelijkheid toegekend aan de
  overheid. Wat de verantwoordelijkheid van werknemer en werkgever betreft, neemt Nederland een middenpositie in.

         De werknemer zelf             De overheid                   De werkgever

          %                   %                         %
                    87                  95      Verenigd             68
  Australië                  Spanje
                    87                  93      Koninkrijk            66
 Verenigde               86                 87       Verenigde           63
                        België
  Staten                83                 91       Staten            66
  Verenigd               83                85                       61
                         Italië                    België
  Koninkrijk              84                 90                      62
                  74    Verenigd           84                       58
   Japan                 Koninkrijk                   Frankrijk
               59                     84                       63
                  70                   81                      52
  Duitsland                 Frankrijk                    China
                 66                   75                       61
                 69                   77                       51
 Nederland                  Australië                  Nederland
               52                     77                       49
                 66                   76                     44
   België                  China                   Duitsland
                 65                    87                    50
                65                    76                     43
  Frankrijk                Duitsland                    Spanje
               61                    70                      49
               63                   74                      37
   China                   Japan                    Australië
            37                      65                      39
             47                     63                       33
   Spanje                 Nederland                     Japan
             44                    54                       28
            34          Verenigde      55                       31       Werkenden
    Italië                Staten                      Italië
           23                     48                        34       Gepensio-
                                                                 neerden
                                "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 55
11. Hoe staat de sociale zekerheid ervoor?
    De sociale zekerheid is volgens 58% van de werkende Nederlanders in problemen. Vooral bij werkende vrouwen
    leeft dit gevoel sterk. Onder de gepensioneerden heerst er minder zorg over de sociale zekerheid, al vindt ook hier
    45% dat er problemen zijn.
                          Verkeert in een crisis              Is helemaal niet in problemen
                          Is in ernstige problemen             Geen antwoord
                          Is enigszins in problemen
        Werkenden                                          Gepensioneerden
             %                                                 %
             5                                                 3
                                                              11
            14
                                                                     45
                       58       Vrouw: 68%                          31
            40                                                                           Man: 56%; vrouw: 38%
                               Man: 50%
                                                              48       48
                                                                           Hoogopgeleiden: 59%
            38          38
                               Laagopgeleiden: 51%


               4                                                 8


Basis: n= 303 werkend, n=301 gepensioneerd       Vr.37bis Werkenden en gepensioneerden: Welke van de volgende uitspraken beschrift volgens u het
       best de huidige financiële situatie van de sociale sekerheid?                   "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 56
11. Hoe staat de sociale zekerheid ervoor?
  Wanneer we de situatie echter in internationaal perspectief bekijken, zijn de problemen gering. Bijna niemand in
  Nederland omschrijft de sitatie als “in een crisis”. In andere landen lijkt het probleem ernstiger.                          % “Verkeert in een crisis”
                                    41
                    Japan
                               25
                                  35
                  Duitsland
                               23
                                  32
                     Italië
                               22
                  Verenigd            31
                  Koninkrijk        22
                  Verenigde          28
                  Staten      12
                               24
                   Frankrijk
                             15
                           15
                    België
                           5
                           12
                    China
                           5
                           11
                   Spanje
                           8
                           8
                   Australië
                          6
                           5                                Werkenden
                  Nederland                                     Gepensioneerden
                           3
                                     "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 57
12. Zal het officiële pensioenstelsel nog bestaan als wij 75 zijn?
     Slechts een kleine groep Nederlanders vertrouwt erop dat het officiële pensioenstelsel nog zal bestaan als zij 75
     zijn. Natuurlijk is deze groep veel groter onder de gepensioneerden (voor wie 75 dichterbij is). Van de werkenden
     gelooft maar 23% dat het stelsel dan nog zal bestaan.
 % “Ja”                   Werkenden                                   Gepensioneerden

                         23%                                       74%

                                                                       82
                               42                         45

                 25
                        19
          13                            0
          25-34    35-44    45-54 jr.   55-64 jr.    65+      70+
          y,o,     y,o,                                     55-64 jr.           65+
Basis: n= 303 werkend, n=301 gepensioneerd
        Vr.39a Werkenden en gepensioneerden: Gelooft u dat het officiële pensioenstelsel nog
        zal bestaan waanneer u 75 jaar bent?                          "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 58
12. Zal het officiële pensioenstelsel nog bestaan als wij 75 zijn? (1/2)
  Nederland is van alle landen het meest pessimistisch over het officiële pensioenstelsel.


            25-34 jr.                  35-44 jr.                  45-54 jr.

          % “Ja”                   % “Ja”                    % “Ja”

     China               87   China             90    China              85

   Australië            65     Spanje          67       België             75

    Spanje            62     Australië         64      Spanje            73

     Italië          54        Italië        60      Australië           73

     België          54       België         59         Italië          66

     Japan          45        Japan        52        Frankrijk           63

   Frankrijk         43       Frankrijk       50         Japan           61

   Verenigd                  Verenigd                Verenigd
               39                   46                      51
   Koninkrijk                 Koninkrijk               Koninkrijk

   Duitsland       34         Verenigde
                                34           Duitsland         46
                         Staten
   Verenigde                                     Verenigde
              31         Duitsland    34                       43
   Staten                                      Staten
                                                                 Werkenden
   Nederland       13         Nederland   25            Nederland      19

                                   "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 59
12. Zal het officiële pensioenstelsel nog bestaan als wij 75 zijn? (2/2)
  De negatieve verwachtingen van het officiële pensioen leven ook bij de gepensioneerden.


                55-64 jr.                    65 jr. en ouder

              % “Ja”                       % “Ja”

        China                90     China               93

       Frankrijk             85       België              93

        België             84      Frankrijk             89

        Japan             76      Australië             89

      Duitsland             76       Spanje              88

       Spanje             74       Japan              86

      Verenigde
                     71        Duitsland              86
      Staten

       Australië          70        Verenigd
                                                85
                              Koninkrijk

         Italië         64        Nederland             82

      Verenigd                    Verenigde
                     62                        79
      Koninkrijk                   Staten

      Nederland        45             Italië          73          Gepensioneerden
                                "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 60
13. Verwacht men de komende 10 jaar pensioenhervormingen?
     Mensen verwachten inderdaad binnen 10 jaar een hervorming van het officiële pensioenstelsel in Nederland. Deze
     verwachting is onder de gepensioneerden sterker dan in 2005. In de ogen van de Nederlanders is de meest
     waarschijnlijke hervorming een verhoging van het aantal jaren dat men moet werken.                            Werkenden                            Gepensioneerden                            23%
                                                              44%
                                                                    56%
                                 77%
                                                    Ja
                                                    Nee
 Basis: n= 303 werkend, n=301 gepensioneerd

                                   % “Ja”


                      Verhoging van het                             73
                      aantal jaren dat
                      men moet werken                            68
Basis: n= 233 werkend, n=170
gepensioneerden die menen dat er de
komende 10 jaar een hervorming van het
pensioenstelsel komt

                                                 43            Hoogste klasse: 58%
                      Verlaging van de
                      staatspensioenen
                                              34
                                                                             Werkenden
        Vr.38 Werkenden en gepensioneerden: Verwacht u de komende 10 jaar een grote hervorming van
                                                                             Gepensioneerden
        het pensioenstelsel?
        Vr.39 Zal die hervorming leiden tot…?                             "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 61
13. Verwacht men de komende 10 jaar pensioenhervormingen? (1/2)
  Vergeleken met het buitenland verwachten tamelijk veel mensen in Nederland een hervorming van het
  pensioenstelsel binnen 10 jaar.                         % “Ja”
                                           86
                   Italië
                                      71
                                       78
                  China
                                       74
                                         78
                 Frankrijk
                                    65
                                         77
                 Nederland
                                 56
                                         77
                  België
                                    62
                 Verenigd                  72
                 Koninkrijk              65
                                      72
                 Australië
                                  60
                                      70
                  Spanje
                                 55
                                      69
                  Japan
                                       72
                 Verenigde           54
                 Staten            53
                                                       Werkenden
                               48                        Gepensio-
                 Duitsland
                              44                        neerden
                               "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 62
13. Verwacht men de komende 10 jaar pensioenhervormingen? (2/2)
  In de meeste landen verwacht men zowel langer te moeten gaan werken als een lagere pensioenuitkering te zullen
  ontvangen. In Nederland wordt dat laatste minder verwacht.


   Verhoging van het aantal jaren dat men moet werken       Verlaging van de staatspensioenen
             %                          %
     Verenigd              93                              98
                                Japan
     Koninkrijk             92                             93
                       90                            88
      Australië                    Duitsland
                       90                            89
                       88                           80
       Japan                     Australië
                       86                           78
                      87                          75
       België                    Frankrijk
                      79                       54
     Verenigde             86      Verenigde              73
      Staten               90      Staten               71
                      84       Verenigd              73
      Duitsland
                      78       Koninkrijk            64
                      84                         67
      Frankrijk                      België
                      84                     50
                    73                       54
     Nederland                      Spanje
                    68                       48
                   64                        53
        Italië                      Italië
                    73                       49
                   61                       43
       Spanje                    Nederland
                   61                      34
                                                        Werkenden
                45                       21
       China                      China                      Gepensioneerden
                 48                      16
                               "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 63
14. Zouden de landen van de Europese Unie een gemeenschappelijk
  pensioenstelsel moeten hebben?
    66% van de werkenden en 60% van de gepensioneerden is tegen een gemeenschappelijk pensioenstelsel voor de
    Europese Unie. Jongeren denken er iets positiever over.                    Werkenden                                Gepensioneerden
                                          < 45: 28%
                             34%            45+: 42%
                                                                  40%

                   66%                                      60%

                                                 Ja
                                                 Nee
Basis: n= 100 werkend, n=100 gepensioneerd
       Vr.39b Werkenden en gepensioneerden: Zou er één gemeenschappelijk pensioenstelsel
       moeten komen voor alle landen van de Europese Unie?                    "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 64
14. Zouden de landen van de Europese Unie een gemeenschappelijk
  pensioenstelsel moeten hebben?
  In vergelijking met alle Europese landen stuit het idee van een gemeenschappelijk Europees pensioenstelsel in
  Nederland op de meeste weerstand. Dit bevestigt nog eens de Nederlandse euroscepsis.


                        % “Ja”

                                           86
                  Portugal
                                             94

                                        78
                  Spanje
                                           86

                                      66
                    Italië
                                        77

                                   51
                  Frankrijk
                                     64

                                  49
                   België
                                     62

                 Verenigd           42
                 Koninkrijk         38

                               39
                 Duitsland
                                45

                             34
                 Nederland
                               40                                                          Werkenden
                                                          Gepensioneerden
                                  "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 65
Pensioen en gezondheid: denken gepensioneerden
anders over gezondheid?
Werkenden tegenover Gepensioneerden
            "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 66
1.   Zijn mensen tevreden over de gezondheidszorg in hun land?
    De overgrote meerderheid is tevreden over de gezondheidszorg in Nederland.
                               Erg tevreden            Tamelijk ontevreden
                               Tamelijk tevreden         Heel ontevreden
                                                Geen antwoord               Werkenden                                          Gepensioneerden
                    %                                                %
                    8
                                                                    14


                              63
                    55                                                       70
                                                                    56
                    25
                              37                                     21       30
                    12                                                8


Basis: n= 303 werkend, n=301 gepensioneerd       Vr.47 Werkenden en gepensioneerden: Hoe tevreden bent u over de kwaliteit van de gezondheidszorg die u
       in uw land geniet?                                         "AXA  Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 67
1.  Zijn mensen “erg tevreden” over de gezondheidszorg in hun land?
   Internationaal gezien is de tevredenheid in Nederland gering.


                          % “Erg tevreden”
                                   43
                   Frankrijk
                                 33
                   Verenigde         31
                   Staten             39
                   Verenigd          29
                   Koninkrijk            40
                               28
                    België                             Opmerking:
                               25
                             17                      Bij het gebruik van
                    Spanje
                              20                      waarderingsschalen in
                            14                        Aziatische landen zien
                   Australië
                            17                       we vaak dat de
                           10                         „bovenste vakjes‟ als
                     Italië                            gevolg van culturele
                           12
                           9
                                                    en semantische
                   Duitsland                             verschillen minder
                           13
                                                    vaak worden
                           8
                  Nederland
                            14
                                                    aangekruist, hetgeen
                                                    de interpretatie van de
                           6
                    Japan                              uitkomsten bemoeilijkt.
                           8
                            4
                    China
                            5
                                                          Werkenden
                                                          Gepensioneerden
                                    "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 68
2.   Wat voor ziektekostenverzekering heeft men?
    90% van de werkenden en circa 85% van de gepensioneerden zegt aanvullend verzekerd te zijn tegen ziektekosten.
                                       % “Ja”
                                                     90                           Individuele
                          aanvullende
                         zorgverzekering
                            (AV)                                                    86
Basis: n= 303 werkend, n=301 gepensioneerd
                                                                       Werkenden
                                                                       Gepensioneerden
        Vr.46 Werkenden en gepensioneerden: Wat voor ziektekostenverzekering hebt u?  "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 69
3.   Voelt men zich gezond?
     De Nederlanders voelen zich gezond, op een klein deel van de bevolking na. Onder de gepensioneerden is het
     percentage „ongezond‟ (natuurlijk?) hoger.
                                   Heel gezond  Ongezond
                                   Gezond    Heel ongezond
                                          Geen antwoord                        Werkenden               Gepensioneerden
                              %                    %


                             25                    22


                                                        70    Man: 75%; vrouw: 65%
                                     84
                                                  49
                             59
                                                  23     30
                             15       16
                                                  7
                              2

Basis: n= 303 werkend, n=301 gepensioneerd
       Vr.43 Werkenden en gepensioneerden: Voelt u zich ...?           "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 70
3.  Voelt men zich “heel gezond”?
   Vanuit internationaal oogpunt voelt de werkende bevolking van Nederland zich niet “heel gezond”; de
   gepensioneerden voelen zich gematigd gezond. Dit stemt overeen met hun geringe tevredenheid over de
   gezondheidszorg.


                         % mensen dat zich heel gezond voelt
                  Verenigde              46
                  Staten              40
                                   42
                    Italië
                              23
                  Verenigd             39
                  Koninkrijk          32

                  Frankrijk
                                32                   Opmerking:
                          13
                                                    Bij het gebruik van
                                31
                  Australië
                                31
                                                    waarderingsschalen in
                                                    Aziatische landen zien
                              29
                   China                               we vaak dat de
                           14
                                                    „bovenste vakjes‟ als
                              29                     gevolg van culturele
                  Duitsland
                          12
                                                    en semantische
                              27                     verschillen minder
                   België
                           16                        vaak worden
                              26                      aangekruist, hetgeen
                   Spanje
                           17                        de interpretatie van de
                              25                      uitkomsten bemoeilijkt.
                  Nederland
                             22
                                                          Werkenden
                           14
                   Japan                                     Gepensioneerden
                           15
                                   "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 71
4.   Wat doet men om gezond te blijven?
    Een gezond dieet, voedingssupplementen en vitaminen (vooral bij vrouwen), training/sport (vooral bij mannen) en
    „actief leven‟ zijn de meest gehoorde activiteiten die mensen ondernemen om gezond te blijven. Training en sport
    zijn populairder onder de 45 jaar. Vergeleken met 2005 zijn nog meer werkenden gezond gaan eten.


                                          % “Ja”
                                                        71  Man: 64%; vrouw: 77%
              Gezond dieet, supplementen, vitaminen                    57     Man: 51%; vrouw: 65%

                                                     59    Man: 65%; vrouw: 54%, < 45: 65%; 45+: 52%
                                 Training/sport          43       Man: 49%; vrouw: 35%, < 65: 57%; 65+: 39%
                                                          Middenkader: 56%
                                                21          < 45: 17%; 45+: 26%
                                   Actief leven         43
                                            14
                                    Niet roken
                                            13
                                            11
                                      Anders
                                            9
                                            7
                                   Niet drinken
                                            7
                                            7
                       Goed slapen, op tijd naar bed           10
                                             6
                               Stress vermijden     4
                                            4
                                      Werken   1
                                            4
                       Goede medische verzorging
                                            9
                                            1
                             Vervuiling vermijden

                                              5
                                        Niets
                                              5
Basis: n= 303 werkend, n=301 gepensioneerd
                                                                            Werkenden
                                                                            Gepensioneerden
       Vr.44 Werkenden en gepensioneerden: Wat doet u om gezond te blijven?
       [OPEN VRAAG]                                      "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 72
4.   Wat doet men om gezond te blijven? (1/2)
    De Nederlanders blijven gezond dankzij een gezond dieet, dat veel vaker wordt genoemd dan in enig ander land.
    Sport wordt juist minder vaak genoemd als gezonde activiteit, even vaak als „actief leven‟.

      Gezond dieet, voedings-
                               Training/sport                 Actief leven
      supplementen, vitaminen
           %                      %                       %
                   71                      76               30
   Nederland                   China                    Australië
                57                         76                41
   Verenigde           67      Verenigde             76     Verenigd      27
   Staten            67      Staten             64      Koninkrijk      43
                  66                       74                21
   Australië                 Australië                  Nederland
                  63                      67                   43
   Verenigd          57       Verenigd              72               21
                        Koninkrijk           59        Frankrijk
   Koninkrijk         63                                           41
                 57                       67      Verenigde       16
    Spanje                  Duitsland
                51                        71      Staten       26
               45                         65                 15
   Duitsland                  Frankrijk                    China
               48                         62                23
              44                         59                   14
    China                  Nederland                     België
             39                       43                      33
              37                         59                   8
    Japan                   België                    Spanje
             33                          60                   17
            33                         52                    8
   Frankrijk                  Spanje                      Italië
            24                        41                     17
            31                         46                   7
     Italië                   Italië                  Duitsland
            22                       32                      11
                                                               Werkenden
            28                        39                     3
    België                   Japan                     Japan           Gepensioneerden
           19                           55                   10
                                    "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 73
4.   Wat doet men om gezond te blijven? (2/2)
    Niet roken (toegenomen ten opzichte van 2005) scoort relatief hoog in Nederland, vergeleken bij andere landen.


                    Goed slapen, op tijd
          Niet roken                        Niet drinken          Niets
                      naar bed
             %             %                 %             %
               14             22               11              19
   Nederland            China            Spanje             Japan
               13             20               12             12
   Verenigd        12             17   Verenigd         10              16
                   Japan                             Italië
   Koninkrijk       12            9    Koninkrijk        12              15
               11           7                 9               13
    Spanje           Nederland             Italië           Spanje
               11           10                11              10
               10           6                 7               13
   Australië           Spanje           Nederland            Frankrijk
               9           2                 7               7
               9  Verenigde     4                6               11
     Italië          Staten      4     Duitsland             België
               12                            7               7
               8            4     Verenigde       5              9
   Duitsland           Frankrijk                         Duitsland
               7            5     Staten        5              3
   Verenigde        7            4                5              5
                  Australië          Frankrijk           Nederland
   Staten         8            6                4              5
              6   Verenigd      3                5    Verenigd      5
   Frankrijk          Koninkrijk     3     Australië
              4                             5    Koninkrijk     5
              5             3                4              4
    België             Italië           China             China
              4             5                4              4
              4            3                 4    Verenigde      4
    China            België            Japan
              4            2                 4    Staten       7
             1             2                 4              3    Werkenden
    Japan           Duitsland            België            Australië
             3             1                 4              4    Gepensioneerden
                                   "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 74
 Wat doet men om gezond te blijven? (samenvatting)


      Germany      Italy      Spain       UK      France     Belgium     Netherlands     USA       China       Japan      Australia

Working
                      Healthy diet,                           Healthy diet,
      Exercise /   Exercise /            Exercise /    Exercise /    Exercise /            Exercise /    Exercise /    Exercise /    Exercise /
                       dietary                              dietary
   st   sports     sports              sports      sports      sports              sports      sports      sports      sports
 1                     supplements                            supplements

       67%       46%       57%       72%       65%       59%       71%       76%        76%        39%       74%
     Healthy diet,  Healthy diet,          Healthy diet,  Healthy diet,  Healthy diet,           Healthy diet,  Healthy diet,   Healthy diet,   Healthy diet,
                      Exercise /                             Exercise /
      dietary     dietary             dietary     dietary     dietary              dietary     dietary      dietary      dietary
 2nd   supplements   supplements
                       sports
                              supplements   supplements   supplements
                                                         sports
                                                                supplements   supplements    supplements    supplements

       45%       31%       52%       57%       33%       28%       59%       67%        44%        37%       66%

     Good medical                   Being active /  Being active /          Being active /  Being active /  Sleep w ell, go  Sleep w ell, go  Being active /
             Don't smoke    Working                      Working
  rd    care                      activities    activities            activities    activities   to bed early   to bed early    activities
 3
       8%        9%       12%       27%       21%       18%       21%       16%        22%        17%       30%

Retired
                      Healthy diet,  Healthy diet,                   Healthy diet,  Healthy diet,
      Exercise /   Exercise /                    Exercise /    Exercise /                     Exercise /    Exercise /    Exercise /
                       dietary     dietary                      dietary     dietary
   st   sports     sports                      sports      sports                       sports      sports      sports
 1                     supplements   supplements                    supplements   supplements

       71%       32%       51%       63%       62%       60%       57%       67%        76%        55%       67%
     Healthy diet,  Healthy diet,                                                     Healthy diet,   Healthy diet,   Healthy diet,
                      Exercise /   Exercise /   Being active /  Being active /  Exercise /    Exercise /
      dietary     dietary                                                        dietary      dietary      dietary
 2nd   supplements   supplements
                       sports     sports     activities    activities    sports      sports
                                                                        supplements    supplements    supplements

       48%       22%       41%       59%       41%       33%       43%       64%        39%        33%       63%
                                      Healthy diet,  Healthy diet,
     Good medical  Being active /  Good medical  Being active /                   Being active /  Being active /  Being active /           Being active /
                                       dietary     dietary                              Avoid stress
  rd    care      activities    care      activities                     activities    activities    activities             activities
 3                                     supplements   supplements

       15%       17%       19%       43%       24%       19%       43%       26%        23%        14%       41%


                                                 "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 75
5.   Welke sporten beoefent men?
    Wandelen/trektochten, fietsen en aerobics zijn populaire vormen van sportbeoefening. Wandelen en fietsen zijn
    vooral populair onder gepensioneerden. Ook tennis, zwemmen en voetbal genieten een zekere populariteit.
    Slechts een kwart van de ondervraagden doet helemaal niet aan sport.

                                         % “Ja”

                                          25     Hoogopgeleiden: 38%
                       Wandelen, trektochten
                                             38
                              Fietsen         24     < 45: 19%; 45+: 29%
                                             40
                                         17      Man: 12%, vrouw: 22%
             Aerobics, stretching, cardiotraining                 Hoogste klasse: 22%
                                          13
                              Tennis        11      Hoogste klasse: 20%
                                       5
                            Zwemmen        9
                                       8
                              Voetbal      6
                                    1
                                Golf   3
                                     3
                              Atletiek   2
                                    1
                            Watersport    1
                                    2
                        Skiën/snowboarden    1
                                    1
                            Vechtsport   1

                             Basketbal   1

                        IJshockey/schaatsen
                                    1
                                           27    Lagere klassen: 38%
                               Geen
Basis: n= 303 werkend, n=301 gepensioneerd
                                          25
                                                                        Werkenden
                                                                        Gepensioneerden

       Q44a Werkenden en gepensioneerden: Welke sporten beoefent u?
                                                "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 76
5.  Doen mensen aan sport?
   Nederland bevindt zich qua sportbeoefening in de middenmoot.
                          % Ja
                                   87
                    China
                                   87
                                   81
                   Frankrijk
                                  77
                  Verenigde          79
                   Staten           69
                                  79
                  Duitsland
                                  78
                                 75
                   Spanje
                                72
                                73
                  Nederland
                                75
                                68
                    België
                                72
                  Verenigd          67
                  Koninkrijk      44
                              63
                     Italië
                              54
                                62
                   Australië
                                63
                             48
                    Japan                                     Werkenden
                              58
                                                           Gepensioneerden
                                   "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 77
   Welke sporten beoefent men? (samenvatting)
   Actieve Duitsers onttronen Hollanders!      Germany       Italy      Spain       UK      France      Belgium     Netherlands      USA       China      Japan      Australia

Working
                                                                            Aerobics,
                                                 Other individual
       Cycling    Walking, hiking Walking, hiking Walking, hiking Walking, hiking            Walking, hiking Walking, hiking   stretching,  Walking, hiking Walking, hiking
 1st                                                 sports
                                                                           cardio-training

        37%        13%       34%       25%       30%        29%        25%       34%       42%       18%        32%

               Football /                                                Baseball /  Other individual Other individual Other individual
     Walking, hiking            Sw imming    Sw imming     Cycling    Walking, hiking   Cycling
  nd             soccer                                                  softball    sports      sports      sports
 2
        29%        12%       23%       17%       26%        21%        24%       16%       38%       10%        11%
               Aerobics,                                       Aerobics,                              Aerobics,
                                       Other individual                                     Baseball /
      Sw imming     stretching,    Cycling     Cycling              Cycling     stretching,    Cycling   Walking, hiking           stretching,
   rd                                      sports                                         softball
 3             cardio-training                                    cardio-training                           cardio-training

        20%        11%       13%       13%       19%        19%        17%       14%       37%       6%         9%

Retired

       Cycling    Walking, hiking Walking, hiking Walking, hiking Walking, hiking Walking, hiking      Cycling    Walking, hiking Walking, hiking Walking, hiking Walking, hiking
   st
 1
        39%        25%       54%       26%       41%        43%        40%       25%       57%       34%        38%

                                                                          Other individual Other individual
     Walking, hiking   Cycling     Sw imming    Sw imming     Cycling      Cycling    Walking, hiking    Golf                        Golf
  nd                                                                          sports      sports
 2
        35%        13%       13%       10%       16%        24%        38%       17%       44%       15%        13%
               Aerobics,     Aerobics,                             Aerobics,            Aerobics,
                               Other individual Other individual Other individual         Other individual                    Other individual
      Sw imming     stretching,    stretching,                            stretching,           stretching,      Golf
   rd                              sports      sports      sports              sports                         sports
 3             cardio-training  cardio-training                          cardio-training         cardio-training

        29%        6%        9%        7%       15%        21%        13%       13%       31%       10%        11%                                                    "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 78
6.   Heeft men al plastische chirurgie ondergaan?
    De overgrote meerderheid van de Nederlanders heeft niets op met plastische chirurgie.
                    Werkenden                                Gepensioneerden                          6%                                     8%
                       94%                                     92%
                                                 Ja
                                                 Nee
Basis: n= 303 werkend, n=301 gepensioneerd
       Vr.44c Werkenden en gepensioneerden: Hebt u om wat voor reden dan ook plastische
       chirurgie ondergaan?                                   "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 79
6.  Heeft men al plastische chirurgie ondergaan?
   Toch is het percentage Nederlanders dat plastische chirurgie heeft ondergaan, internationaal gezien tamelijk hoog.
                          % “Ja”
                           9
                   Australië
                           10
                           8
                    België
                            4
                           6
                  Nederland
                           8
                           6
                   Frankrijk
                             4
                   Verenigde      4
                   Staten       4
                           4
                    Spanje
                           3
                             4
                   Duitsland
                             5
                           3
                     Italië
                           1
                   Verenigd     2
                   Koninkrijk    2
                           2
                    Japan

                           1                              Werkenden
                    China
                           1                              Gepensioneerden
                                 "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 80
7.   Zijn mensen van plan plastische chirurgie te laten uitvoeren om….
    Er jonger uitzien is voor 10% van de werkenden (17% van de vrouwen) een optie. Iets veranderen wat je niet leuk
    vindt is de overweging van 13% van de werkenden (opnieuw meer vrouwen). Voor gepensioneerden spelen deze
    beide mogelijkheden niet.
                                        Ja, zeker             Nee, waarschijnlijk niet
                                        Ja, waarschijnlijk        Nee, zeker niet
                                                         Geen antwoord


               Werkenden                                              Gepensioneerden

                            Iets veranderen wat je                                   Iets veranderen wat je
   Er jonger uitzien                   niet leuk vindt                  Er jonger uitzien            niet leuk vindt
      %                              %                       %                  %
        1            Man: 3%             3             Man: 6%         1    2            1
                                                                               2      2
        9       10    Vrouw: 17%           9        13    Vrouw: 19%
                                                              3                 2
        7                            6
                90                                            95     98           95      98
       83                                     87
                                    81
                  Ten minste                                            Ten minste
                  één reden:                                            één reden:
                        Man: 8%
                    17 %  Vrouw: 26%                                        3 %

      Basis: n= 303 werkend, n=301 gepensioneerd

      Q44b Werkenden en gepensioneerden: Zou u zeker, waarschijnlijk, waarschijnlijk niet of zeker niet
      overwegen plastische chirurgie te ondergaan om de volgende reden(en):
                                                        "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 81
7.  Zijn mensen van plan plastische chirurgie te laten uitvoeren om…
   Nederland neemt geen hoge positie in bij het overwegen van plastische chirurgie. Opmerkelijk zijn de lage scores
   van België en Australië, omdat plastische chirurgie in deze landen juist veel wordt toegepast.

                   Er jonger uitzien                Iets veranderen wat je
                                              niet leuk vindt
             % “Ja, zeker” + ”Ja, waarschijnlijk”          % “Ja, zeker” + ”Ja, waarschijnlijk”
                     21                             34
       Japan                        Japan
                 6                           9
                 11              Verenigde            24
       China
                 7               Staten             21
                 11                              20
       Spanje                        Spanje
                 7                          10
                 10                            15
     Nederland                        China
                 2                          7
      Verenigd        9              Verenigd         15
      Koninkrijk       4              Koninkrijk       9
      Verenigde       8                           13
      Staten        8               Nederland
                                            2
                 7                            13
        Italië                        Italië
                  3                            4
                  5                          12
       België                        België
                  3                           5
                   4                         12
      Frankrijk                      Australië
                   4                         8
                  4                          10
      Australië                      Frankrijk
                 8                          7
                  3                          6                   Werkenden
      Duitsland                      Duitsland
                 1                            5                 Gepensioneerden
                                       "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 82
8.   Wat zijn de meningen over plastische chirurgie?
    Het verzet tegen plastische chirurgie is niet erg groot in Nederland. De meeste mensen denken dat je je tot
    plastisch chirurgie wendt omdat je niet tevreden bent met jezelf. Een aanzienlijk percentage onderschrijft ook de
    stelling: “Dankzij plastische chirurgie kan ik er jonger uitzien”.
                                            % mee eens

                                                                  Man: 75%; vrouw: 64%
                                                              69
                          Mensen die plastische chirurgie willen                      Lagere sociale klassen: 79%
                          voelen zich niet tevreden met zichzelf
                                                                72


                                                             64
                           Dankzij plastische chirurgie kan ik er
                                 jonger uitzien
                                                        44         Man: 49%; vrouw: 38%
                                                        42          < 45: 47%; 45+: 36%
                        Plastische chirurgie kan mijn sex-appeal
                           of verleidingskracht vergroten
                                                    26             Hoogste sociale klasse: 40%                                                                  Lagere sociale klassen: 53%
                                                       39
                         Alleen rijke beroemde mensen kunnen                        < 45: 31%; 45+: 48%
                          zich plastische chirurgie veroorloven                      Man: 51%; vrouw: 61%
                                                           56       Lagere sociale klassen: 66%
Basis: n= 303 werkend, n=301 gepensioneerd
                                                                             Werkenden
                                                                             Gepensioneerden
       Vr.44d Werkenden en gepensioneerden: Ik lees u enkele uitspraken over plastische
       chirurgie voor. Vertel bij elke uitspraak of u het ermee eens bent of niet.      "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 83
8.  Wat zijn de meningen over plastische chirurgie? (1/2)
   Het enthousiasme over de mogelijkheid er jonger uit te zien is in Nederland het grootst. Dit wijst op een positieve
   houding ten opzichte van plastische chirurgie.

          Mensen die plastische chirurgie willen           Dankzij plastische chirurgie
          voelen zich niet tevreden met zichzelf            kan ik er jonger uitzien

               % mee eens                        % mee eens
                        88                          64
       Spanje                       Nederland
                        81                       44
                         85                      52
        Italië                       China
                       71                        44
      Verenigd              83                       42
      Koninkrijk             77          Spanje
                                                46
                         83                      41
      Frankrijk                        Japan
                         84                   23
                        83                       39
      Australië                       Frankrijk
                        81                       38
                       79                       36
       België                         Italië
                       78                     23
                       78                      35
      Duitsland                        België
                       81                      34
     Verenigde             72         Verenigd         29
      Staten               75         Koninkrijk       24
                       69                     25
     Nederland                       Duitsland
                       72                    18
                     68          Verenigde       18
       Japan
                     60           Staten        13
                    53                       18             Werkenden
       China                       Australië                     Gepensioneerden
                    55                       18
                                 "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 84
8.  Wat zijn de meningen over plastische chirurgie? (2/2)
   Ook de top-2-positie bij het vergroten van sex-appeal getuigt van een positieve houding. Plastische chirurgie
   wordt nog steeds grotendeels beschouwd als iets voor rijke beroemdheden.

         Plastische chirurgie kan mijn sex-        Alleen rijke beroemde mensen kunnen
         appeal of verleidingskracht vergroten       zich plastische chirurgie veroorloven

               % mee eens                      % mee eens
                      62                           67
       China                         China
                   40                                 79
                   42                          41
     Nederland                      Duitsland
                26                               60
                   42                         39
       Japan                       Nederland
                24                               56
                   39                         39
       Spanje                        België
                    49                           55
                 36                         34
        Italië                       Spanje
                26                               64
     Verenigde        35                         33
      Staten       19                Frankrijk
                                                58
                 32                         30
       België                         Italië
                26                             50
     Verenigd       31                          27
     Koninkrijk      24                Australië
                                                54
                26                          25
      Australië                       Japan
               20                           33
               23                Verenigde      23
      Frankrijk
               21                Staten        30
               20                Verenigd       23             Werkenden
     Duitsland                                               Gepensioneerden
               15                Koninkrijk         41
                                 "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 85
8.   Hoe staan we tegenover ons uiterlijk?
    Bijna 90% van de Nederlanders kleedt zich altijd met zorg. Waar Nederlandsers niet van houden is daadwerkelijk
    cosmetica of medcijnen kopen om verouderingseffecten tegen te gaan.
                                              % mee eens

                   Ik let altijd op wat ik                            88      Man: 82%; vrouw: 95%

                       aantrek                                84      Man: 76%; vrouw: 93%, zuid: 93%

                                                                 < 45: 55%; 45+: 73%, zuid: 74%
                  Iedereen dient                           63            Lagere sociale klassen: 74%
                 aandacht te besteden
                 aan zijn/haar uiterlijk                           78         Man: 73%; vrouw: 85%


                  Ik koop regelmatig            17                          Man: 5%; vrouw: 29%
                  cosmetica tegen
                                      16                          Man: 1%; vrouw: 33%
                 verouderingseffecten

                 We moeten doen wat
                 we kunnen om een           3
                  verouderd uiterlijk                                      < 65: 8%; 65+: 18%
                                      16
                   tegen te gaan                                        Man: 10%; vrouw: 22%
                 Ik gebruik middelen
                  (Ginseng, DHEA,          1
                  vitamines) tegen          2
                 verouderingseffecten


Basis: n= 303 werkend, n=301 gepensioneerd
                                                                             Werkenden
                                                                             Gepensioneerden
       Vr.44e Werkenden en gepensioneerden: Ik lees u enkele uitspraken over uw uiterlijk
       voor. Vertel bij elke uitspraak of u het ermee eens bent of niet.             "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 86
8.   Hoe staan we tegenover ons uiterlijk? (1/2)
    Ogenschijnlijk zijn de Nederlanders zich van alle deelnemers het meest bewust van de manier waarop ze zich
    kleden. Tegelijkertijd maakt het hen niet veel uit hoe anderen zich kleden.

                                  Iedereen dient aandacht te            Ik koop regelmatig cosmetica
          Ik let altijd op wat ik aantrek
                                  besteden aan zijn/haar uiterlijk          tegen verouderingseffecten

          % mee eens                       % mee eens                    % mee eens
                    88                            95                44
   Nederland                    Duitsland                      China
                    84                            96               32
                     88                           94               34
   Duitsland                     China                      Spanje
                      92                          93               33
                    82                           88               25
    België                      Italië                     België
                    86                           91              25
   Verenigd             79                           85                23
   Koninkrijk            83       Spanje                        Italië
                                                 98             24
   Verenigde            78       Verenigde               77                23
   Staten              82                               Duitsland
                           Staten                   91              22
                   78       Verenigd                77     Verenigde       20
    Spanje
                    83      Koninkrijk                 89   Staten        21
                   75                           76     Verenigd       19
    China                      België
                  70                              89  Koninkrijk      17
                  71                          75                 19
   Australië                    Australië                     Frankrijk
                   81                             90             23
                  70                         63                  17
   Frankrijk                   Nederland                     Nederland
                   79                          78                16
                  68                         63                   13
     Italië                   Frankrijk                     Australië
                   77                           86               17
              41                          44                      12     Werkenden
    Japan                      Japan                       Japan              Gepensioneerden
               46                         41                     18
                                          "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 87
8.  Hoe staan we tegenover ons uiterlijk? (2/2)
   De aanschaf van cosmetica of het gebruik van middelen om verouderingseffecten te voorkomen is bijzonder
   impopulair in Nederland, ook invergelijking met andere landen.

         We moeten doen wat we kunnen om          Ik gebruik middelen (Ginseng, DHEA,
         een verouderd uiterlijk tegen te gaan       vitamines) tegen verouderingseffecten

               % mee eens                     % mee eens
                        66                  30
       China                       China
                         73                  34
                      51                    12
       Spanje                        Italië
                         80                10
                   33           Verenigde       10
        Italië
                     49         Staten        6
                   33           Verenigd       9
      Frankrijk
                      55        Koninkrijk      6
                   33                      7
       België                      Spanje
                     49                   6
      Verenigd         31                      7
                     44         Australië
      Koninkrijk                               10
     Verenigde       27                        6
                 33              Japan
      Staten                                 9
                 27                        6
      Duitsland                     Duitsland
                     45                     13
                20                        6
      Australië                     Frankrijk
                   33                     3
                 10                       5
       Japan                       België
                 11                       7
                3                        1               Werkenden
     Nederland                     Nederland                     Gepensioneerden
                16                        2
                               "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 88
9.   Wat bedreigt de gezondheid?
    Vervuiling, stress en roken worden het meest genoemd als factoren die de gezondheid beinvloeden.
    Gepensioneerden vinden deze bedreigingen nog belangrijker dan in 2005. Voor de werkenden is roken gevaarlijker
    worden ten opzichte van 2005.


                                  % “Ja”

                                                        70  Oost: 58%
                         Vervuiling
                                                        70  3 steden: 83%, Hoogste sociale klasse: 56%                                                           Man: 62%; vrouw: 76%, < 45: 65%; 45+: 74%
                                                        69
                                                           3 steden: 83%
                           Stress
                                                      63     Man: 56%; vrouw: 71%                                                           Man: 59%; vrouw: 72% : Oost: 51%
                                                      66    Middenkader: 77%, Hoogopgeleiden: 54%,
                            Roken
                                                      67    Man: 63%; vrouw: 72%, Hoogste sociale klasse: 53%                       Fastfood, kant-                     55       Man: 50%; vrouw: 60%

                        en-klaar-
                                                           Middenklasse: 57%, Lagere sociale klassen: 38%,
                        maaltijden                    47


                                                48
                           Alcohol
                                                  51         < 65: 60%; 65+: 48%Basis: n= 303 werkend, n=301 gepensioneerd
                                                                                Werkenden
                                                                                Gepensioneerden
        Vr.45 Werkenden en gepensioneerden: Welke van de volgende factoren bedreigen volgens u uw
        persoonlijke gezondheid?                                   "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 89
9.  Wat bedreigt de gezondheid? (1/2)
   Opmerkelijk is dat de Nederlanders zich de minste zorgen lijken te maken over vervuiling, stress en roken.             Vervuiling                Stress                  Roken
           %                       %                     %
                         97                  97                   93
     China                     Spanje                Spanje
                         97                 94                    92
                        97   Verenigde           94                    93
    Frankrijk                                      Duitsland
                       94    Staten            90                    90
                         95                 94                    92
     Spanje                    Duitsland                China
                         97                86                     91
                       93                   92                   91
      Italië                    Japan               Frankrijk
                       90                  81                    86
                       92                   92   Verenigde            87
     België                    Frankrijk
                      86                   84    Staten             86
                       91                   89                   87
    Duitsland                    Australië               Japan
                       91                  83                   80
                       88                  88                   83
    Australië                     China               Australië
                      82                   86                  76
   Verenigde               87    Verenigd          88    Verenigd           78
    Staten                84    Koninkrijk        78     Koninkrijk         68

     Japan
                      85                 88                   76
                              Italië                Italië
                      83                 80                   66
   Verenigd               82                   87                  76
   Koninkrijk                     België                België
                      83                75                    69
                                                                   Werkenden
   Nederland
                    70                   69                    66
                           Nederland              Nederland                 Gepensio-
                    70                  63                    67      neerden
                                    "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 90
9.  Wat bedreigt de gezondheid? (2/2)
   Hetzelfde kan worden gezegd over de gevaren van fastfood en alcohol. Ook hierover maken de Nederlanders zich
   de minste zorgen. Het illustreert opnieuw hun optimistische kijk op de toekomst.


           Fastfood, kant-en-klaar-maaltijden              Alcohol

                  %                       %
                           90                      89
           Spanje                    Spanje
                          87                       89
         Verenigde            85                      85
          Staten             79       Frankrijk
                                                83
                         81                       83
           China                   Duitsland
                         78                       82
                         81      Verenigde           76
          Duitsland
                         82       Staten            69
                         81                      73
          Australië                    China
                        72                      74
         Verenigd           76        Verenigd          71
         Koninkrijk         66        Koninkrijk        56
                        75                     68
          Frankrijk                   Australië
                        79                    58
                       66                      62
           Japan                    België
                        70                     62
                       65                      60
            Italië                    Italië
                      61                      61
                      61                     49
           België                    Japan
                      62                      54
                      55                                 Werkenden
         Nederland                               48
                     47          Nederland                   Gepensioneerden
                                            51
                               "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 91
 Wat bedreigt de gezondheid? (samenvatting)


     Germany    Italy   Spain     UK    France   Belgium   Netherlands   USA    China    Japan   Australia

Working

      Stress   Pollution  Stress   Stress   Pollution  Pollution  Pollution   Stress   Pollution  Stress    Stress
   st
 1
      94%     93%     97%     88%     97%     92%     70%     94%     97%     92%     89%

     Smoking   Stress   Pollution  Pollution  Stress   Stress    Stress   Pollution  Smoking   Smoking   Pollution
  nd
 2
      93%     88%     95%     82%     92%     87%     69%     87%     92%     87%     88%

     Pollution  Smoking   Smoking   Smoking   Smoking   Smoking   Smoking   Smoking   Stress   Pollution  Smoking
   rd
 3
      91%     76%     93%     78%     91%     76%     66%     87%     88%     85%     83%

Retired

     Pollution  Pollution  Pollution  Pollution  Pollution  Pollution  Pollution   Stress   Pollution  Pollution   Stress
 1st
      91%     90%     97%     83%     94%     86%     70%     90%     97%     83%     83%

     Smoking   Stress   Stress   Stress   Smoking   Stress   Smoking   Smoking   Smoking   Stress   Pollution
  nd
 2
      90%     80%     94%     78%     86%     75%     67%     86%     91%     81%     82%

      Stress   Smoking   Smoking   Smoking   Stress   Smoking    Stress   Pollution  Stress   Smoking   Smoking
   rd
 3
      86%     66%     92%     68%     84%     69%     63%     84%     86%     80%     76%                                     "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 92
Is het pensioen een gelukkige tijd in het leven?
Welke factoren zijn hierop van invloed?
Werkenden tegenover Gepensioneerden
              "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 93
1.   Zijn mensen gelukkig?
     Bijna alle Nederlanders vinden zichzelf gelukkig. Hoewel het geluk met het klimmen der jaren lijkt af te nemen, is
     iedereen over het algemeen gelukkig. Het geluk lijkt zelfs nog wat toegenomen sinds 2005.


                                    Erg gelukkig           Niet echt gelukkig
                                    Redelijk gelukkig         Helemaal niet gelukkig
                                                     Geen antwoord


                         Werkenden                            Gepensioneerden
                               %                                %


                                             < 45: 45%
                               41                               36
                                             45+: 35%                                          96                          93

                                                               57
                               56
                                                               4 2
                               3

                        De erg gelukkigen (in %)                      De erg gelukkigen (in %)


                    51
                           40       36      35                42
                                                                 35
Basis: n= 303 werkend, n=301 gepens.

                  25-34 jr.   35-44 jr.    45-54 jr.   55+              45-64 jr.   65+

       Vr.2 Werkenden en gepensioneerden: In hoeverre bent u over het algemeen gelukkig? Voelt u zich …  "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 94
1.  Zijn mensen “erg gelukkig”?
   Ook in vergelijking met buitenlanders zijn de Nederlanders „erg gelukkig‟. Bij de gepensioneerden is het
   percentage „erg gelukkige‟ mensen wat gematigder, maar van de werkenden zijn de Nederlanders het vaakst
   gelukkig.


                          % “Erg gelukkig”
                                41
                  Nederland
                               36
                  Verenigde         38
                   Staten             51
                  Verenigd         36
                  Koninkrijk         40
                               34                      Opmerking:
                    België
                                37
                                                      Bij het gebruik van
                               33
                   Spanje
                           20
                                                      waarderingsschalen in
                                                      Aziatische landen zien
                              33
                   Frankrijk                               we vaak dat de
                              31
                                                      „bovenste vakjes‟ als
                               33                      gevolg van culturele
                   Australië
                                41
                                                      en semantische
                           23                          verschillen minder
                  Duitsland
                           21                          vaak worden
                           18                          aangekruist, hetgeen
                    China
                          15                           de interpretatie van de
                          15                           uitkomsten bemoeilijkt.
                     Italië
                          13
                          13                                  Werkenden
                    Japan
                             10                               Gepensioneerden
                                     "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 95
2.    Door welke factoren wordt geluk beïnvloed?
     Voor werkende mensen staat geluk in verband met voldoende pensioeninkomen, met voorbereid zijn op het
     pensioen en met gezondheid. Voor gepensioneerden is er een duidelijk verband met voldoende inkomen en
     gezondheid.

                             Werkenden                     Gepensioneerden

                    Erg gelukkig         Redelijk gelukkig +       Erg gelukkig        Redelijk gelukkig +
                    (=41%, n=123)         ongelukkig (=59%,                       ongelukkig
                                                   (=36%, n=109)
                                      n=180)                         (=64%, n=192)


Vr.22 Voldoende               84%         ≠     73%              84%       ≠       63%
pensioeninkomen
(niet gesteld aan huisvrouwen)
Vr.28 Werkenden: %
werkenden dat is               87%         ≠     73%            37 jaar            36 jaar
voorbereid op pensioen
(niet gesteld aan huisvrouwen)
                                                  Vr.29 Gepensioneerden: Leeftijd waarop zij zich
                                                  zijn gaan voorbereiden op hun pensioen
Vr.43 % gezonde mensen
                       92%         ≠     78%              79%       ≠       66%         significante discrepantie tussen erg gelukkige
        en redelijk gelukkige + ongelukkige mensen
                                           "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 96
Enkele andere kwesties
Werkenden tegenover Gepensioneerden
            "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 97
1.   Laat men geld na aan anderen?
    Momenteel is 24% van de gepensioneerden van plan spaargeld aan te houden om het na te laten aan hun
    erfgenamen. Werkenden zijn dat in mindere mate van plan. Driekwart van hen denkt zijn spaargeld te moeten
    aanspreken.
              Werkenden                                      Gepensioneerden


               14%                   < 65: 11%; 65+: 22%
                                                            19%
           10%
                                                                   56%
                                               Zuid: 38%
                                                           24%
                       76%                  Hoogopgeleiden: 34%
                                  Spaargeld aanspreken
                                  Spaargeld bewaren voor erfgenamen
                                  Weet het nog niet
Basis: n= 271 werkend, n=267 gepensioneerd

       Vraag niet gesteld aan huisvrouwen

       Vr.G Werkenden: Wanneer u met pensioen gaat, wat denkt u dan te doen? …
       Vr.H Gepensioneerden: Wat denkt u te doen? …                        "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 98
1.    Laat men geld na aan anderen?
     Net als Duitsers en Spanjaarden zijn Nederlanders nauwelijks van plan geld na te laten aan hun erfgenamen. Ook
     onder de gepensioneerden is dat percentage laag in vergelijking met andere landen.
                                                                      %
                                                                Werkenden

                                                            20      20
                                       47      40      38       9
               66     60     59     55
   78     76
                                                                   51
                          11            26      41      53      71
               24     34           33
   12     10                 30            27                           29
   10     14     10      6           12             19      8
Duitsland   Nederland  Australië  Verenigde  Spanje  Verenigd    Italië    België    Frankrijk   Japan    China
                    Staten        Koninkrijk

                       Spaargeld aanspreken
                       Spaargeld bewaren voor erfgenamen
                       Weet het nog niet
                                                             Gepensioneerden


                                                     25             31
                     44     41            39      41             45
   66     56     59                 57

                          29            31             63             45
                     44                         45             29
   20     24     32                 36
         19                 30            30                    26      25
   14            9     12           7             14      12
Duitsland   Nederland  Australië  Verenigde  Spanje  Verenigd    Italië    België    Frankrijk   Japan    China
                    Staten        Koninkrijk


                                     "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 99
2.   Wat voor apparaten heeft men in huis?
    Hoeveel uur per week gebruikt men thuis internet voor privédoeleinden?
      Internettoegang is normaal in 90% van de werkende huishoudens en in 63% van de gepensioneerde huishoudens.
      Er is een klein verschil in gebruik: 7 uur per week bij werkenden, 6 uur bij gepensioneerden.


              % “Ja”

    Mobiele                                 95    < 45: 98%; 45+: 93%
    telefoon                              86       Hoogopgeleiden: 93%, Middenkader: 88%   Personal                                 94
                                              < 65: 89%; 65+: 65%                                      Gepensio-
   computer                         70             Hoogopgeleiden: 81%
                                              Middenkader: 84%                          Werkenden          neerden
                                           Hoogste sociale klasse: 97%          Frequentie van
   Internet-                                90   (Klein)kinderen: 93%
                                           Geen (klein)kinderen: 84%           internetgebruik,       7 uur/           6 uur/
   aansluiting                      63   Hoogopgeleiden: 77%, middenkader: 77%
                                                                   thuis en voor
                                                                  privédoeleinden
                                                                                 week            week
                                  < 65: 85%; 65+: 57%


     Digitale                        69             < 45: 73%; 45+: 64%          Basis: n= 272 werkend, n= 189 gepensioneerd met internet thuis

     camera                44                     < 65: 54%; 65+: 42%, Middenkader: 62%                   29                          (Klein)kinderen: 33%; geen (klein)kinderen: 19%
   Camcorder
               16                              Hoogopgeleiden: 24%            1
 Geen van alle
            8
Basis: n= 303 werkend, n=301 gepensioneerd                                                                   Werkenden
       QA1 Werkenden en gepensioneerden: Welke van de volgende apparaten hebt u in huis?
                                                                                        Gepensioneerden
       Vr.B Werkenden en gepensioneerden: Hoeveel uur per week gebruikt u thuis internet voor privédoeleinden?
                                                        "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 100
2.   Wat voor apparaten heeft men in huis? (1/2)
    De penetratiegraad van de mobiele telefoon is in Nederland hoog, net als in Japan en België, en relatief hoog
    onder gepensioneerden. Nederland staat bovenaan bij de personal computer en de internetaansluiting, waar het
    onder de gepensioneerden alleen wordt overtroffen door de Verenigde Staten.

          Mobiele telefoon             Personal computer                Internetaansluiting

          % “Ja”                    % “Ja”                       % “Ja”
                     97                        94                       90
    Japan                 Nederland                    Nederland
                  76                      70                       63

                    96                      88    Verenigde               83
    België                 Australië                    Staten               75
                   86                    65
                    95  Verenigde                87   Verenigd               80
   Nederland                                         Koninkrijk
                   86    Staten                78                 41

                    95                      87                      78
     Italië                 België                     Australië
                74                     52                        53
   Verenigd              94                      84                      76
                        Frankrijk                     België
   Koninkrijk          76                 40                         42

                    94                      83                       74
    Spanje                 Duitsland                    Duitsland
               64                    48                        36
                    94  Verenigd                82                       72
   Australië                                         Frankrijk
                70       Koninkrijk        48                      30

                   92                       82                      70
    China                  Japan                      Japan
                  81                    59                      46

                    91                      77                      68
   Duitsland                   Italië                      Italië
                75                  39                       28
                    90                    74                      59
   Frankrijk                 Spanje                      Spanje
                71                25                        16
                                                                57     Werkenden
   Verenigde           85                     69
                         China                      China                  Gepensioneerden
   Staten            80                   57                      40
                                   "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 101
2.  Wat voor apparaten heeft men in huis? (2/2)
   In vergelijking met andere landen is het aantal digitale camera‟s in Nederland gemiddeld en het aantal camcorders
   laag.


             Digitale camera                    Camcorder

             % “Ja”                          % “Ja”
     Verenigde              74                           83
                                 Japan
      Staten             57                           56
                        71       Verenigde             53
       Japan
                   53            Staten          35
                        70                      44
      Frankrijk                       Spanje
                 37                        19
                        69                      42
     Nederland                        België
                   44                        27
     Verenigd               69       Verenigd           40
     Koninkrijk         45            Koninkrijk     22
                        69                    38
      Australië                      Frankrijk
                   46                        27
                      66                      35
       België                      Duitsland
                30                         21
                     60                      34
       Spanje                         Italië
              18                           13
                     56                      31
      Duitsland                      Australië
                32                        17
                   50                        29
        Italië                     Nederland
             15                           16
                   44                       27             Werkenden
       China                        China                     Gepensioneerden
                31                         19
                                "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 102
2.  Hoeveel uur per week gebruikt men internet thuis voor privédoeleinden?

   Hoewel het aantal internetaansluitingen in Nederland hoog is, is het internetgebruik gemiddeld.
                   Gemiddeld aantal uren per week op internet           China         11 hours       5 hours

           Australia       8 hours        7 hours

           France         8 hours        5 hours

           USA          8 hours        9 hours

           UK           7 hours        6 hours

           Netherlands      7 hours        6 hours

           Japan         6 hours        3 hours

           Spain         6 hours        2 hours

           Belgium        5 hours        5 hours

           Germany        5 hours        4 hours

           Italy         5 hours        2 hours
                                                      Werkenden
                                                      Gepensioneerden
                               "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 103
3.    Wat doet men op internet?
     Voor werkenden zijn de meest beoefende activiteiten op internet werkgerelateerd: informatie zoeken, e-mailen en
     bankzaken doen. Voor gepensioneerden is het vooral informatie zoeken en e-mailen.
                        %

                                                      91  Hoogopgeleiden: 97%  West: 98%
         Informatie zoeken                                 81      Man: 87%; vrouw: 71% / Hoogopgeleiden: 91%

               E-mailen                                  87   Man: 91%; vrouw: 83% < 45: 94%; 45+: 80% / Hoogopgeleiden: 95%
                                                 80       Man: 85%; vrouw: 72% < 65: 71%; 65+: 84% / Hoogopgeleiden: 91%

                                                75        < 45: 79%; 45+: 70% West: 84%
               Bankieren                    51                 Man: 62%; vrouw: 33%

           Reizen boeken                     46                  Man: 53%; vrouw: 40%, Hoogste sociale klasse: 60%, 3 steden: 71%
                                31                        Man: 36%; vrouw: 23% / < 65: 40%; 65+: 28%

            Nieuws lezen                    45                  Man: 56%; vrouw: 35%, 3 steden: 69%
                                      46                  Man: 52%; vrouw: 36%,

   Culturele aankopen doen                 27                         Hoogopgeleiden: 39%, 3 steden: 46%
                         10
                Chatten         20                            < 45: 26%; 45+: 13%
                          13
      Boodschappen doen           13
                         7
                         12                               Man: 17%; vrouw: 8%, < 45: 18%; 45+: 6%, 3 steden: 23%
          Surfen op blogs       8
        Mensen ontmoeten          9
                         4
 Financiële producten kopen           8
                         8
           Andere dingen         17
                           19
      Geen antwoord/Niets          5
                         10

Basis: n= 272 werkend, n= 189 gepensioneerd met een internetaansluiting thuis
                                                                                      Werkenden
                                                                                      Gepensioneerden

        Vr.B1 Werkenden en gepensioneerden: Welke van de volgende activiteiten voert u uit op internet?  "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 104
3.   Wat doet men op internet? (1/3)
    Nederland is koploper wat betreft het aantal mensen dat zijn bankzaken via internet regelt.
    Dit geldt zowel voor werkenden als voor gepensioneerden.


        Informatie zoeken                E-mailen                Bankieren               Reizen boeken

         %                     %                      %                     %
                     96                   92                    75  Verenigd           58
 Australië                   Australië                Nederland
                  80                     86                51      Koninkrijk         45

                   91   Verenigd              90                  63    Verenigde          54
Nederland                                        Australië
                  81    Koninkrijk            84               38        Staten           50

Verenigd               90    Verenigde             89   Verenigde           60                 47
                                                                 Australië
Koninkrijk             83     Staten              87    Staten         38                   37

Verenigde              88                     87                  58                 46
                       Nederland                 Frankrijk               Nederland
 Staten               81                     80                37                   31

                   88                   86                  55                  40
 Frankrijk                   Frankrijk                  België                Frankrijk
                  80                   73                  42                  21

                  80                     76    Verenigd           53                 35
   Japan                  Duitsland                                      Spanje
             47                       61      Koninkrijk      35                    22

                 80                    72                 47                    35
   België                   Spanje                 Duitsland                Duitsland
                73                40                     31                    30

                  79                  68                  36                   20
 Spanje                     België                  Spanje                 Japan
            42                         66                  14                   17

                 79                    60                21                      20
Duitsland                    China                   China                  Italië
                71                17                    3                      10

                74                  44                     16                     19
   China                     Italië                   Italië                België
           31                     28                      5                     24

                62                 42                      11                   10
   Italië                   Japan                   Japan                 China
            41                    30                     2                     3
                     Werkenden
                                           "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 105
                     Gepensioneerden
3.    Wat doet men op internet? (2/3)
     Het nieuws op internet lezen is niet erg populair in Nederland. Chatten wel (zij het veel minder dan in China en
     Frankrijk), net als het ontmoeten van mensen.


                              Culturele                         Boodschappen
         Nieuws lezen                              Chatten
                             aankopen doen                          doen
          %                     %                 %                  %
                   68                49               54    Verenigd      28
    China                Frankrijk             China
            32                    25                 16     Koninkrijk      11

 Verenigde            62    Verenigd        37                 50              25
                                       Frankrijk               Japan
 Staten                  Koninkrijk       30                 43               9
                51
                      Verenigde       29                 20                 20
                 57                     Nederland                China
   Spanje                Staten        22                 13               4
            32
                                 28     Verenigd         20                13
                 57     Spanje                              Nederland
   Frankrijk                          7     Koninkrijk       11                7
              44
                                 27                 17     Verenigde      7
                 53    Nederland             Spanje
 Duitsland                            10               4        Staten       2
             38
                                 22                 17               7
                52     Duitsland            Duitsland               Spanje
 Australië                            15                13               2
             38
                                  15    Verenigde        16               5
              47        Japan                               Frankrijk
    Japan                           9     Staten         10               1
          22
                                   15             14                 4
              45       Australië            Australië              Australië
Nederland                              14             6                  1
              46
                                   14               13               3
 Verenigd          45        China              België              Duitsland
                                 4               4                  4
 Koninkrijk      28
                                   14             9                 3
              43         Italië              Italië               België
                                 4               3                  1
    België
              41
                                 14               6                 2
                       België              Japan                 Italië
              41                  11              1                  4
     Italië
           24       Werkenden
                                        "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 106
                  Gepensioneerden
3.  Wat doet men op internet? (3/3)
   Blogsurfen wordt relatief weinig gedaan in Nederland.


                                                  Financiële producten
          Surfen op blogs          Mensen ontmoeten
                                                      kopen
           %                    %                         %
                  43               32           Verenigd       22
    China               China
               11                 11           Koninkrijk      11
               30                 11           Verenigde        14
   Frankrijk             Duitsland
                19                             Staten         13
               27                9                        9
    Spanje              Nederland                       Japan
               11               4                        4
   Verenigd       23      Verenigde       8                         9
   Koninkrijk      9                                Frankrijk
                     Staten        5                         10
             22                  8                        8
    België              Spanje                     Nederland
              15                4                         8
   Verenigde        19                8                        8
   Staten        10      Frankrijk                     Australië
                               2                        6
                17               8                        7
   Australië             Australië                      China
              8                 5                        4
                16               7                        6
    Japan               België                      Spanje
             4                  6                        4
                15    Verenigd        6                        6
     Italië                                        Italië
             4       Koninkrijk      2                        4
              12                4                        6
   Nederland                Italië                      België
              8                 3                        6
              12                 3                        5      Werkenden
   Duitsland               Japan                      Duitsland            Gepensioneerden
             6                  4                        4
                                    "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 107
   Wat doet men op internet? (samenvatting)

      Germany      Italy     Spain       UK       France     Belgium    Netherlands     USA       China      Japan     Australia

Working
     Searching for  Searching for  Searching for  Searching for  Searching for  Searching for  Searching for          Searching for  Searching for  Searching for
                                                                E-mailing
   st  information   information   information   information   information   information   information           information   information   information
 1
        79%      62%       79%       90%        88%       80%       91%       89%       74%       80%      96%

                                                              Searching for
       E-mailing   E-mailing    E-mailing    E-mailing     E-mailing    E-mailing    E-mailing          Read the new s Read the new s     E-mailing
  nd                                                            information
 2
        76%      44%       72%       90%        86%       68%       87%       88%       68%       47%      92%

                              Purchase
     Read the new s Read the new s Read the new s            Banking     Banking     Banking    Read the new s   E-mailing    E-mailing   Banking
   rd                          travel tickets
 3
        53%      41%       57%       58%        58%       55%       75%       62%       60%       42%      63%

Retired
     Searching for  Searching for  Searching for          Searching for  Searching for  Searching for                   Searching for
                              E-mailing                             E-mailing   Read the new s           E-mailing
   st  information   information   information           information   information   information                    information
 1
        71%      41%       42%       84%        80%       73%       81%       87%       32%       47%      86%

                             Searching for                           Searching for  Searching for          Searching for
       E-mailing   E-mailing    E-mailing             E-mailing    E-mailing    E-mailing                     E-mailing
  nd                           information                            information   information           information
 2
        61%      28%       40%       83%        73%       66%       80%       81%       31%       30%      80%

                              Purchase
     Read the new s Read the new s Read the new s           Read the new s   Banking     Banking    Read the new s   E-mailing   Read the new s Read the new s
   rd                          travel tickets
 3
        38%      24%       32%       45%        44%       42%       51%       51%       17%       22%      38%


                                                "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 108
4.   Met wie wordt er privé gechat of ge-e-maild?
     Nederlanders chatten en e-mailen vooral met vrienden en familie. Gepensioneerden chatten en e-mailen vooral ook
     met hun kleinkinderen.                    E-mailen of chatten               Werkenden        Gepensioneerden

                                             88 %             81 %

                                      % “Ja”
                                                              < 45: 87%; 45+: 66%
                                                           78  Hoogste sociale klasse: 86%
                          Vrienden
                                                     63        < 65: 75%; 65+: 59%                                                      65       Man: 60%; vrouw: 70%
                            Familie
                                                         73


                                             26                < 45: 38%; 45+: 10%
                        Uw ouders
                                      3


                                      10                       < 45: 2%; 45+: 21%
                       Uw kinderen                                  < 65: 20%; 65+: 6%
                                      10


                        Uw             3
                                                              Man: 23%; vrouw: 44%
                      kleinkinderen                   30              < 65: 15%; 65+: 35%
                                                              Lagere sociale klassen: 45%

Basis: n= 240 werkend,n= 153 gepensioneerden die e-mailen of chatten
                                                                          Werkenden
                                                                          Gepensioneerden

        Vr.B2 Werkenden en gepensioneerden: Met wie chat of e-mailt u voor privédoeleinden?  "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 109
4.  Met wie wordt er privé gechat of ge-e-maild? (1/2)
   In vergelijking met andere landen wordt er in Nederland weinig gechat en ge-e-maild met vrienden.


             Vrienden                  Familie                Ouders

          % “Ja”                    % “Ja”                   % “Ja”
                      94   Verenigde            86  Verenigde        40
     China
                     85    Staten              92  Staten      7
   Verenigde                92                80              30
    Staten                 91  Australië               Australië
                                           92           3
                       92                79              26
     Spanje                   Frankrijk               Nederland
                     78                   78              3
                       92                77              22
      Italië                   België                Frankrijk
                     80                  73               10
                      92                  76    Verenigd     20
     België                   Spanje
                     88                     96  Koninkrijk    3
                       92              65                20
    Australië                  Nederland                 België
                       90              73               2
   Verenigd               91   Verenigd        61                  13
   Koninkrijk             88                        Spanje
                          Koninkrijk       66
                      91               59                  13
    Frankrijk                  Duitsland                 Japan
                     82                 70
                     88               56                  13
   Duitsland                    China                Duitsland
                     86                  68              1
                     86            38                     12
     Japan                     Italië                China
                   74                  64                  14
                     78            31                    7     Werkenden
   Nederland                    Japan                  Italië          Gepensioneerden
                  63                40
                                   "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 110
4.  Met wie wordt er privé gechat of ge-e-maild? (2/2)
   In Nederland hebben mensen relatief weinig internetcontact met hun kinderen. Het contact met kleinkinderen is
   wel vrij groot.


                   Kinderen                    Kleinkinderen

              % of « Ja »                    % of « Ja »
      Verenigde       34           Verenigde      6
       Staten              76      Staten          37
               28                       3
       Australië                  Nederland
                       75                 30
      Verenigd     22                       3
      Koninkrijk           66        België
                                       26
               22                       3
      Duitsland                   Australië
                      65                  31
               22              Verenigd      2
        België
                     61        Koninkrijk          42
               20                       1
       Frankrijk                     Italië
                       72               4
              16                       1
        Japan                   Duitsland
                       74               23
                 15                     1
        China                    Frankrijk
                    53                  19
                 14
       Spanje                     China
                    56                    11
               10
      Nederland                    Spanje
               10                         9
               6                                         Werkenden
         Italië                   Japan                       Gepensioneerden
                  42                    19
                                "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 111
Opwarmers
      "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 112
AXA voert een vergelijkend pensioenonderzoek uit:
     “De derde editie van de AXA Retirement Scope”

 Doelstellingen:
    Onderzoeken en inzichtelijk maken van opvattingen over
    pensionering
    Vergelijken van ideeën over pensionering met de werkelijkheid van
    het pensioen: van werkenden en gepensioneerden
    Analyseren van de resultaten voor uw land vanuit een
    internationaal oogpunt

 Internationaal onderzoek met 11.590 interviews in 16 landen

 Een uniek onderzoek naar een van de meest actuele sociaal-
 economische onderwerpen van vandaag, gepubliceerd door AXA
                   "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 113
Wereldwijd: onderzoek in 15 landen en Hongkong

                      België  Nederland
    Canada

             Verenigd             Duitsland
            Koninkrijk
   Verenigde         Frankrijk
    Staten                                      Japan
                       Spanje           China
                 Portugal
                            Italië
                                          Hong-
                                          kong
                                   Singapore

                                         Australië
                                                 Nieuw-
                                                 Zeeland
         Om praktische redenen worden in dit verslag alleen
             de uitkomsten voor 11 landen getoond.
    Alle overige resultaten zijn te vinden op www.retirement-scope.axa.com - Januari 2007 - 114
                         "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland
  Beleving van Kerstmis

Soort cadeaus voor Kerstmis

 Budget voor kerstcadeaus

  Gebruik van de euro        "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 115
1.   De kerst- en nieuwjaarstijd is een periode van ...?
    Hoewel tweederde van de Nederlanders aangeeft dat de kersttijd een periode van geluk is, is er ook een derde dat
    er onverschillig tegenover staat.
                             % “Ja”              67
               Geluk
                                             65               Man: 59%; vrouw: 74%, Middenkader: 79%                                 35
     Onverschilligheid
                                   39


                               30
           Opwinding
                                        52                    Man: 24%; vrouw: 35%, < 45: 25%; 45+: 35%
                                                             Man: 44%; vrouw: 61%, Lagere sociale klassen: 61%

                           16
            Spanning
                        12                                    Man: 6%; vrouw: 25%
                                                             Man: 7%; vrouw: 18%


                         4
        Eenzaamheid
                        9
Basis: n= 303 werkend, n=301 gepensioneerd
                                                                             Werkenden
                                                                             Gepensioneerden

       Q2b Werkenden en gepensioneerden: Hoe zou u de kersttijd karakteriseren, als een periode van …?
                                                        "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 116
1.   De kerst- en nieuwjaarstijd is een periode van ...? (1/2)
    De Nederlanders zijn niet erg toegewijd aan Kerstmis. Hun gevoelens van geluk en opwinding zijn betrekkelijk
    gering, hun onverschilligheid is groter.


             Geluk                Onverschilligheid                Opwinding

          % of « Ja »                % of « Ja »                  % of « Ja »
   Verenigde              91             36         Verenigde             79
   Staten               89   Japan
                                     60       Staten             68
   Verenigd              88             35                          73
   Koninkrijk                Nederland                 Duitsland
                                   39                         74
                    88            34           Verenigd             71
   Australië                 Spanje
                    86           28           Koninkrijk         50
                    85  Verenigd     27                            70
   Duitsland                                      Australië
                    87  Koninkrijk    28                          54
                    84  Verenigde    21                             67
   Frankrijk                                      Spanje
                    79   Staten     19                             69
                    79           21                             67
    China                 Australië                   Italië
                    77           18                             65
                    78           20                          48
    België                   Italië                  Japan
                    80           21                        13
                  75            18                          46
     Italië                 China                  Frankrijk
                  69             26                       27
                 67             18                        42
   Nederland                 Frankrijk                  China
                 65              22                       33
                 64             18                       31
    Spanje                  België                   België
                  68             17                      16
                 61                                              Werkenden
    Japan                          13                      30
              47         Duitsland                 Nederland                Gepensioneerden
                                11                         52
                                   "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 117
1.  De kerst- en nieuwjaarstijd is een periode van ...? (2/2)
   Klaarblijkelijk gaat de hoge score op de aspecten geluk en opwinding in de Verenigde Staten gepaard met veel
   spanning. Dit geldt overduidelijk niet voor de Nederlanders. Ook eenzaamheid is voor hen geen groot probleem
   met Kerstmis.

                Spanning                       Eenzaamheid

             % of « Ja »                       % of « Ja »
     Verenigde         45                     20
      Staten     25                  Spanje
                                          31
     Verenigd        42                        14
     Koninkrijk      33                 Italië
                                         22
                  42                      11
     Duitsland                       China
              24                           12
                37              Verenigd       11
      Spanje
                32              Koninkrijk      15
                33                        9
       China                      Australië
                29                         11
               33               Verenigde      8
        Italië
              28                Staten       10
               31                          7
      Australië                     Duitsland
              20                           11
              22                          7
       België                      Frankrijk
              12                         16
             18                           6
      Frankrijk                       Japan
             18                           10
             16                           6
     Nederland                       België
                12                         11
              11                          4             Werkenden
       Japan                      Nederland                   Gepensioneerden
              13                          9
                               "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 118
2.   Kerst- en nieuwjaarswensen voor familie en vrienden
    In Nederland wenst men elkaar met Kerstmis veel gezondheid, geluk, liefde en vrede (in die volgorde).
    Vredeswensen worden vaker uitgesproken door gepensioneerden.
                             % “Ja”
                                                         83
                Gezondheid
                                                          85


                                              48
                       Geluk
                                      29                         < 65: 38%; 65+: 26%                                         36
                     Liefde
                                         34


                                      28                          < 45: 23%; 45+: 34%
                       Vrede
                                             45


                              3
                   Rijkdom
                              2


Basis: n= 303 werkend, n=301 gepensioneerd
                                                                            Werkenden
                                                                            Gepensioneerden
       Q2a Werkenden en gepensioneerden: Als u uit de volgende wensen er twee zou kunnen kiezen
       voor uw vrienden en familie, welke zouden dat dan zijn?
                                                     "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 119
2.   Kerst- en nieuwjaarswensen voor familie en vrienden (1/2)
    Gezondheid is een belangrijke wens. Net als de meeste Europese landen scoort Nederland hiermee hoog. Bij de
    liefdeswensen voert Nederland de ranglijst aan.
           Gezondheid                  Geluk                     Liefde

          % “Ja”                  % “Ja”                    % “Ja”
                  87    Verenigd            61                36
   Duitsland                                    Nederland
                  89    Koninkrijk       47                    34
                  86                  60      Verenigde       34
    Spanje                Australië
                  83                 51       Staten        36
                  85    Verenigde          54                 32
    België                                      België
                  83    Staten        42                   26
                  83                 52                  32
   Nederland                Frankrijk                 Australië
                  85               38                     32
                 81                  48                  29
   Frankrijk               Nederland                  Spanje
                 82             29                      27
                 80                  48       Verenigd       28
     Italië                België
                 77               36         Koninkrijk      28
                 77              39                     28
    China                 Spanje                  Duitsland
                  81             27                     17
                77                 36                    25
    Japan                 Japan                    Italië
                75              20                       23
               68                  35                    25
   Australië                 Italië                Frankrijk
               71               23                      16
   Verenigde        67                31                     21
                        China                   Japan
   Staten         72               29                     18
   Verenigd        65               19                       8       Werkenden
                      Duitsland                   China              Gepensioneerden
   Koninkrijk          77            17                       7
                                  "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 120
2.  Kerst- en nieuwjaarswensen voor familie en vrienden (2/2)
   Rijkdom is niet iets wat de Nederlanders hun familie of vrienden toewensen.


                   Vrede                        Rijkdom

             % Ja                          % “Ja”
                      68         Verenigde     17
       China
                      68         Staten       10
                 46             Verenigd      17
     Duitsland
                    59          Koninkrijk       12
                 39                       16
      Spanje                       Frankrijk
                   52                     17
                 37                          15
        Italië                       China
                   51                       14
                 36                          14
       Japan                       Duitsland
                   50                       9
              28                            13
     Nederland                      Australië
                 45                         11
     Verenigde     28                            11
                                 België
      Staten       39                           10
     Verenigd     28                            9
                                 Japan
     Koninkrijk     33                          3
              27                           9
      Australië                        Italië
               35                          5
              24                           6
      Frankrijk                       Spanje
                 45                       7
              23                           3               Werkenden
       België                      Nederland                     Gepensioneerden
                 42                       2
                                "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 121
Kerst- en nieuwjaarswensen voor familie en vrienden (samenvatting)


     Germany    Italy   Spain     UK    France   Belgium   Netherlands   USA    China    Japan   Australia

Working

      Health   Health   Health   Health   Health   Health    Health   Health   Health   Health    Health
   st
 1
      87%     80%     86%     65%     81%     85%     83%     67%     77%     77%     68%


      Peace    Peace    Peace   Happiness  Happiness  Happiness  Happiness  Happiness  Peace    Peace   Happiness
 2nd
      46%     37%     39%     61%     52%     48%     48%     54%     68%     36%     60%


      Love   Happiness  Happiness  Peace    Love    Love     Love     Love   Happiness  Happiness   Love
 3rd
      28%     35%     39%     28%     25%     32%     36%     34%     31%     36%     32%

Retired

      Health   Health   Health   Health   Health   Health    Health   Health   Health   Health    Health
 1st
      89%     77%     83%     77%     82%     83%     85%     72%     81%     75%     71%


      Peace    Peace    Peace   Happiness  Peace    Peace     Peace   Happiness  Peace    Peace   Happiness
 2nd
      59%     51%     52%     47%     45%     42%     45%     42%     68%     50%     51%


     Happiness  Happiness  Happiness  Peace   Happiness  Happiness   Love    Peace   Happiness  Happiness   Peace
  rd
 3
      17%     23%     27%     33%     38%     36%     34%     39%     29%     20%     35%                                    "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 122
3.   Is men van plan kerstcadeaus te kopen?
    Bijna de helft van de werkenden is van plan kerstcadeuas te kopen. Onder de gepensioneerden is het aantal nog
    lager: 36%.
                          Werkenden                            Gepensioneerden


                             6%                                 4%

                                               < 45: 57%                 36%
                                     48%         45+: 38%

                          46%
                                                             61%
                                               Ja
                                               Nee
                                               Ik weet het nog niet
Basis: n= 303 werkend, n=301 gepensioneerd
       Vr.3 Werkenden en gepensioneerden: Bent u van plan cadeaus te kopen ter gelegenheid     "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 123
       van Kerstmis?
3.  Is men van plan kerstcadeaus te kopen?
   Gezien deze uitkomsten zijn de Nederlanders – internationaal gezien – geen kerstvierders. Alleen in China is men
   nog minder geneigd kerstcadeaus aan te schaffen.                          % “Ja”
                  Verenigde                 93
                   Staten               81
                                       93
                   Frankrijk
                                  70
                                       91
                   Australië
                                       86
                  Verenigd               86
                  Koninkrijk             78
                                     82
                    België
                                  66
                                     81
                  Duitsland
                                  65
                                    75
                   Spanje
                               44
                                  71
                     Italië
                               49
                                  63
                    Japan
                            33
                               48
                  Nederland
                            36
                               46                           Werkenden
                    China
                           28                               Gepensioneerden
                                  "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 124
4.   Wat voor cadeaus wil men kopen?
     Zoetwaren zijn volgens de Nederlanders gepaste cadeaus. Ook boeken, cd‟s, dvd‟s en theater- en concertkaartjes
     zijn tamelijk populair, het meest bij gepensioneerden. Vooral de hoge snoepscore is in internationaal verband
     opvallend.
   Werkenden
   Gepensioneerden                  % “Ja” op de volgende suggesties

                          Zoetw aren
                                                  73
                                               55
               Boeken, cd's, dvd's, theater- of                   72    < 45: 77%; 45+: 63% / Hoogopgeleiden: 89%
                   concertkaartjes                         78
                      Wijn en gedistilleerd
                                                61
                                                62
                           Speelgoed
                                               58       < 45: 68%; 45+: 39%
                                              50
                             Kleding
                                               53       < 45: 59%; 45+: 43%
                                            41
                       Computerspellen
                                     21
                                    20
                         Sportartikelen
                                    18                  Man: 11%; vrouw: 24%
                                    18
                      Computerhardw are
                                    17
                                  12
                 Beeld- en geluidsapparatuur     15
                                  7
                  Huishoudelijke apparatuur
                                     14
                                    7
                     Reis, verblijf, vakantie
                                     11
                                     14
                     Digitale videocamera     8
                                    7
                        Mobiele telefoon
                                   3
                                   5                               Gemiddeld aantal cadeaus
Basis: n= 146 werkend, n=107 gepensioneerden die van plan zijn kerstcadeaus te kopen                        Werkenden: 4,2
                                                                  Gepensioneerden : 3,7
       Vr.5 Werkenden en gepensioneerden: Wat denkt u te kopen? ER WERDEN SPECIFIEKE
       CADEAUS GESUGGEREERD                                     "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 125
   De drie meest gegeven cadeaus (samenvatting)


      Germany       Italy      Spain       UK       France     Belgium    Netherlands     USA       China      Japan     Australia

Working
      Books, CD,   Books, CD,              Books, CD,   Books, CD,   Books, CD,  Confectionary,                             Books, CD,
      DVD, theater- DVD, theater-     Clothes     DVD, theater- DVD, theater- DVD, theater-    chocolate,      Clothes     Clothes      Toys    DVD, theater-
 1st   concert tickets concert tickets           concert tickets concert tickets concert tickets  sw eets                              concert tickets

        85%       78%        87%       93%       82%       74%       73%       88%       80%       65%       90%
     Confectionary,            Books, CD,                              Books, CD,   Books, CD,
                                                                          Wine, alcohol,
      chocolate,     Clothes    DVD, theater-    Clothes      Toys      Clothes    DVD, theater- DVD, theater-             Clothes     Clothes
  nd                                                                        Champaign ...
 2      sw eets             concert tickets                           concert tickets concert tickets

        69%       77%        83%       88%       78%       74%       72%       85%       76%       58%       86%
              Confectionary, Confectionary, Confectionary, Confectionary,                               Confectionary, Confectionary,
                                            Wine, alcohol,      Wine, alcohol,
       Clothes     chocolate,   chocolate,   chocolate,   chocolate,                         Toys      chocolate,   chocolate,     Toys
   rd                                         Champaign ...       Champaign ...
 3               sw eets    sw eets    sw eets    sw eets                                  sw eets    sw eets

        68%       65%        76%       83%       70%       60%       61%       72%       74%       58%       74%

Retired
      Books, CD,                      Books, CD,   Books, CD,   Books, CD,   Books, CD,                              Books, CD,
                                                                          Wine, alcohol,
      DVD, theater-    Clothes     Clothes     DVD, theater- DVD, theater- DVD, theater- DVD, theater-        Clothes              Clothes   DVD, theater-
 1st
                                                                          Champaign ...
     concert tickets                   concert tickets concert tickets concert tickets concert tickets                           concert tickets

        79%       71%        81%       84%       73%       67%       78%       81%       71%       57%       79%
     Confectionary,  Books, CD,  Confectionary,             Confectionary,                    Books, CD,  Confectionary,
                                                         Wine, alcohol,
      chocolate,  DVD, theater-  chocolate,       Clothes     chocolate,    Clothes             DVD, theater-  chocolate,     Toys      Clothes
  nd                                                       Champaign ...
 2      sw eets   concert tickets  sw eets                sw eets                     concert tickets  sw eets

        64%       61%        75%       79%       71%       58%       62%       74%       70%       57%       70%
              Confectionary,           Confectionary,                   Confectionary,                    Books, CD,  Confectionary,
                                                 Wine, alcohol,
       Clothes     chocolate,     Toys      chocolate,    Clothes             chocolate,     Toys      Clothes    DVD, theater-  chocolate,
 3rd              sw eets              sw eets
                                                 Champaign ...
                                                           sw eets                     concert tickets  sw eets

        55%       57%        71%       70%       67%       53%       55%       58%       69%       48%       64%


                                                   "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 126
5.   Wat is het gemiddelde aankoopbudget voor kerstcadeaus?
     Gemiddeld besteedt de Nederlander meer dan 200 euro aan kerstcadeaus. Bij gepensioneerden ligt dat bedrag nog
     iets hoger.
                                83% van de werkenden            82% van de gepen-
                                 denkt in euro‟s           sioneerden denkt in euro‟s
            Gemiddeld bedrag in €                                  Modaal bedrag in €


                         288
 Man: 255 €,         223
 Vrouw: 196 €
                                                          166      173


 Geen antwoord / Weet niet:
 Werkenden:17 % ; Gepensioneerden: 18%
Basis: n= 146 werkend, n=107 gepensioneerden die van plan zijn kerstcadeaus te kopen
                                                                            Werkenden
                                                                            Gepensioneerden
        Vr.6 Werkenden en gepensioneerden: Hoeveel geld hebt u te besteden aan kerstcadeaus?   "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 127
5.  Wat is het gemiddelde aankoopbudget voor kerstcadeaus?
   Vergeleken bij andere landen is dit budget bijna belachelijk laag.
                          Werkenden                Gepensioneerden

   USA                    (US$ 1171)=920 €              (US$ 1143)=898 €

   UK                     (£ 531)=787 €                 (£ 346)=513 €

   Australia                 (826 AUD) =494 €              (490 AUD) =293 €

   Spain                      470 €                      575 €

   France                     438 €                      532 €

   Italy                      429 €                      547 €

   Germany                     399 €                      533 €

   Belgium                     373 €                      417 €

   China                   (RMB 2635)=259 €              (RMB 1568)=154 €

   Netherlands                   223 €                      288 €

   Japan                   (21391 ¥)=144 €               (19632 ¥)=132 €


    Waarschuwing: in deze tabel is geen rekening gehouden met verschillen in levensstandaard tussen landen of met grote
    aantallen „Geen antwoord‟.
    Basis: Van plan kerstcadeaus te kopen           "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 128
6.  Gebruik van de euro
   Samen met de Duitsers zijn de Nederlanders de Europeanen die de euro het best hebben geïntegreerd.
   Zowel werkenden als gepensioneerden scoren beter dan alle andere Europeanen.
                          Werkenden        Gepensioneerden
                            % mensen dat in euro‟s antwoordt


                   Netherlands   83%              82%

                   Germany     83%              77%

                   France     80%              58%

                   Italy      78%              64%

                   Belgium     68%              45%

                   Portugal    66%              45%

                   Spain      62%              52%
    Base: Van plan kerstcadeaus te kopen          "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 129
Conclusies
       "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 130
  Conclusies
Gepensioneerd  Oud
 De Nederlanders beschouwen pensioen niet als synoniem van ouderdom. Gepensioneerden
  kunnen nog goed werken, mensen worden daarvoor fit genoeg geacht tot ze 67 zijn. Men is pas
  oud – in de ogen van het werkende deel van de bevolking – op de leeftijd van 74 jaar. Een
  andere illustratie van het idee dat gepensioneerden niet oud zijn is het feit dat een meerderheid
  nog verwacht te werken na pensionering.
 Het pensioen wordt gezien als een actieve levensfase. Gepensioneerden sporten, doen aan
  vrijwilligerswerk, hebben hobby‟s, lopen, fietsen en „leven actief‟.
 Perceptie en werkelijkheid zijn met elkaar in tegenspraak wat betreft werken en reizen na
  pensionering. Een groot deel van de werkenden denkt te gaan werken of reizen tijdens het
  pensioen. De werkelijkheid is tot nu toe anders: slechts een kleine groep blijft actief in een
  werkomgeving en ook het reizen vindt maar op bescheiden schaal plaats.
 De Nederlanders lijken niet erg zorgzaam voor hun familie. Familiebanden aanhalen is niet iets
  wat men zich voorneemt na de pensionering te gaan doen. Bovendien zijn Nederlanders niet
  van plan materieel of financieel voor hun ouders te zorgen. Daar staat tegenover dat
  gepensioneerden niet van plan zijn hun spaargeld te bewaren als erfenis voor hun kinderen.
  Zelfredzaamheid is een belangrijke waarde in Nederland. Dat is in internationaal perspectief
  opmerkelijk want in andere landen ligt dit heel anders.
 Het idee van een gemeenschappelijk Europees pensioenstelsel roept in Nederland de meeste
  weerstand op. Dit bevestigt nog eens de Nederlandse euroscepsis.
                              "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 131
  Conclusies
Al verwacht men een inkomensdaling, het leven blijft de moeite waard
 De meerderheid van de werkenden verwacht er na pensionering in inkomen op achteruit te
  gaan. Deze verwachting leidt echter niet tot negatieve gedachten over het pensioen. De
  Nederlanders lijken rasoptimisten. Ondanks de verwachte inkomensdaling denken de meeste
  mensen niet dat hun levensstandaard zal dalen, laat staan de kwaliteit van hun bestaan.
 Dit kan niet worden herleid tot onwetendheid, aangezien de meeste Nederlanders goed zijn
  voorbereid op hun pensioen. Al heeft een grote groep geen idee hoe hoog zijn pensioeninkomen
  zal uitvallen, naar internationale maatstaven zijn de Nederlanders goed voorbereid op hun oude
  dag. Ze beginnen daarmee gemiddeld al op 29-jarige leeftijd, eerder dan in elk ander land.
 De maandbedragen die Nederlanders voor hun pensioen sparen, zijn gemiddeld en niet
  bijzonder hoog. Toch verwacht 77% van de werkenden en 70% van de gepensioneerden dat het
  pensioeninkomen toereikend zal zijn. Deze percentages worden in geen enkel land overtroffen.
 Een meerderheid van de Nederlanders denkt dat de sociale zekerheid in gevaar is, maar
  vergeleken bij andere landen zijn de problemen niet ernstig. In alle andere landen maken de
  mensen zich meer zorgen over de sociale zekerheid. De Nederlanders geloven wel – meer dan
  in enig ander land – dat er een hervorming van het pensioenstelsel aan zit te komen. Zij achten
  het het meest waarschijnlijk dat de pensioengerechtigde leeftijd zal worden verhoogd.
                             "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 132
  Conclusies
Nederlanders lijken geen zorgelijke types
 De mensen in Nederland zijn niet extreem gezond en ook niet erg tevreden over de
  gezondheidszorg in hun land. Een gezond dieet (eten, supplementen en vitamines),
  training/sport en „actief leven‟ worden in Nederland het meest genoemd als manieren om gezond
  te blijven. In vergelijking met anderen zeggen de Nederlanders vaak dat ze gezond eten en
  minder vaak dat ze sporten. Vervuiling, stress en roken vinden ze het meest bedreigend voor
  hun gezondheid. Maar de zorg die Nederlanders uitspreken is heel gering in vergelijking met
  andere landen.
 Hoewel de Nederlanders niet bekend staan om hun modebewustzijn, zegt meer dan 80% zich
  altijd zorgvuldig te kleden. Het uiterlijk van anderen vinden zij minder belangrijk. Het kopen van
  cosmetica of andere middelen om de effecten van veroudering te voorkomen is bijzonder
  impopulair in Nederland, ook in vergelijking met andere landen.
 De Nederlanders zijn over het algemeen gelukkig. Bijna iedereen in Nederland beschouwt
  zichzelf gelukkig. Voldoende inkomen en gezondheid zijn zaken die in verband worden gebracht
  met geluk. Bij werkenden wordt het geluksgevoeld bevorderd door het feit dat zij zijn voorbereid
  op hun pensioen.
 Nederland heeft een hoge graad van internettoegang (90% van de werkenden en 63% van de
  gepensioneerden heeft thuis een internetaansluiting). Opmerkelijk is het hoge percentage dat
  thuisbankiert via internet. Nederland is op dat gebied koploper.
                             "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 133
  Conclusies
Nederlanders doen anders aan Kerstmis
 In vergelijking met ander landen zijn de Nederlanders niet erg gericht op Kerstmis. De gevoelens
  van geluk en opwinding die Kerstmis oproept zijn betrekkelijk zwak. Veel mensen staan
  onverschillig tegenover het kerstfeest. Slechts bijna de helft van de werkende bevolking is van
  plan kerstcadeaus te kopen, een aantal dat onder gepensioneerden nog lager ligt. Daarmee zijn
  de Nederlanders – met de Chinezen – de minst fanatieke kopers van kerstgeschenken. Dat
  heeft uiteraard veel te maken met het populaire sinterklaasfeest, vooral in gezinnen met kleine
  kinderen.
                            "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 134
Einde
  "AXA Retirement Scope 2007" - Meting 3 Nederland - Januari 2007 - 135

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:7
posted:9/25/2011
language:Dutch
pages:135