中南大学

Document Sample
中南大学 Powered By Docstoc
					auth
Li, XB; Hu, HW; Yang, Y; Ni, PJ; Yang, C
Shuai, CJ; Gao, CD; Nie, Y; Peng, SP
Zhang, LM; Deng, T; Li, XY; Liu, HY; Zhou, HD; Ma, J; Wu, MH; Zhou, M; Shen, SR; Li, XL; Niu,
Su, B; Xiang, B; Wang, L; Cao, L; Xiao, L; Li, XL; Li, XY; Wu, MH; Li, GY
Luo, C; Wang, JJ; Li, YH; Hu, JY; Li, GC
Guo, FJ; Li, YL; Liu, Y; Wang, JJ; Li, GC
Wang, XD; Wu, XG; Wang, CK; Zhang, WJ; Ouyang, YM; Yu, YH; He, ZM
Wang, CK; Cao, JG; Qu, JQ; Li, YF; Peng, B; Gu, YX; He, ZM
Zheng, GP; Zhou, M; Ou, XR; Peng, B; Yu, YH; Kong, FR; Ouyang, YM; He, ZM
Wang, CK; Cao, JG; Peng, B; Gu, YX; Zheng, GP; He, ZM
Yang, LF; Lu, ZX; Ma, XQ; Cao, Y; Sun, LQ
Xing, XW; Hawthorne, WJ; Yi, S; Simond, DM; Dong, Q; Ye, B; Tong, QJ; Ye, Z; Wang, W
Deng, XQ; Zhang, ZH; Zhou, JC; Qiu, M; Tang, GP
Peng, YQ; Zhou, JC; Zhang, ZC; Zhao, BX; Tan, XC
He, YD; Zhang, XM; Cao, ZQ
He, YD; Chen, MA; Zhang, XM
Shen, PZ; Song, M; He, YH; Gao, HY; Zou, J; Xu, NP; Huang, BY; Liu, CT
Mei, B; Du, K; Huo, Z; Zou, YZ; Yu, P
Li, WZ; Li, J; Wang, X; Ma, J; Chen, QY
Li, SA; Zhu, RH; Zhong, M; Zhang, YP; Huang, KL; Zhi, X; Fu, ST
Ji, C; Ren, F; Xu, M
Wang, H; Huang, SL; Zuo, YJ; Zhou, T; Zhang, LR
Liu, M; Wang, JH; Wang, SB; Xie, XF; Zhou, T; Mathur, VK
Xiao, YH; Tang, XC; Wang, ZM; Li, F; Chen, GC; Li, LX; Zhang, LA
Yuan, GX; Huang, KL; Liu, SQ; Zhong, XL
He, CL; Huang, JH; Liu, JB; Deng, LB; Huang, KL
Jiang, YR; Zhao, BN; Zhou, XH; Zhou, LY
Liu, L; Do, HNL; Wang, JX; Zhou, FM
Ji, CX; Ma, H; Ren, FL
Wang, XY; Liu, SQ; Huang, KL; Feng, QJ; Ye, DL; Liu, B; Liu, JL; Jin, GH
Li, WZ; Li, J; Wang, X; Ma, J; Chen, QY
Yin, ZL; Ding, ZY; Hu, HP; Liu, K; Chen, QY
Ji, CX; Ren, FL; Ma, H; Xu, M
Cao, ZF; Zhong, H; Liu, GY; Qiu, YR; Wang, SA
Hong, Y; Xiao, JY; Huang, KL; Yu, JG; Huang, DS
Jiao, FP; Li, L; Chen, XQ; Hu, YH; Yang, L
Li, BH; Zeng, DW; Yin, X; Chen, QY
Li, YH; Huang, KL; Zeng, DM; Liu, SQ; Yao, ZF
Yin, XG; Huang, KL; Liu, SQ; Wang, HY; Wang, H
Wang, H; Zhou, T; Yang, JS; Wang, JJ; Kage, H; Mawatari, Y
Wang, SQ; Yang, ZH; Liu, DR; Yi, S; Chi, WW
Wang, SQ; Yang, ZH; Liu, DR; Wang, SW
Peng, Y; Wang, CS; Xu, HH; Liu, YN; Zhou, FM
Fang, Z; Chen, YG; Qiu, GZ
He, CL; Huang, KL; Huang, JH
Liu, DR; Yang, ZH; Li, WX; Qiu, SL; Luo, YT
Han, GC; Peng, Y; Hao, YQ; Liu, YN; Zhou, FM
Song, LY; Zhou, T; Yang, JS
Li, WZ; Li, J; Tan, ZM
Zhou, JL; Liu, JC; Chen, QY
Wang, SW; Yang, ZH; Hu, J; Liao, JP; Chi, WW
Zhang, BY; Zhong, H
Li, YH; Huang, KL; Zeng, DM; Liu, SQ
Ji, CX; Ren, FL; Xu, M
Han, GC; Liu, YN
Ding, ZY; Yin, ZL; Hu, HP; Chen, QY
Li, SA; Huang, KL; Zhong, M; Guo, J; Wang, WZ; Zhu, RH
Shi, QO; Zhong, SA; Chen, YJ; Whitaker, A
Ji, CX; Ren, FL; Dai, J; Xu, M
Zeng, MM; Xiao, Y; Liang, YZ; Wang, B; Chen, X; Cao, DS; Li, HD; Wang, M; Zhou, ZG
Huang, HX; Huang, KL; Liu, SQ; Chen, DY
Liu, B; Najari, A; Pan, CY; Leclerc, M; Xiao, DQ; Zou, YP
Guo, J; Huang, KL; Zhao, XH; Huang, HX; Yao, ZF
Liu, HT; Liu, Y; Wang, Z; He, P
Xiang, J; Peng, Y; Schatte, G; Yang, QQ; Liu, YN
Fang, XQ; Zhang, TM; Zhao, Z; Xiang, FQ; Liang, YZ; Wang, M; Zhu, R; Chen, S; Qiao, JX
Ye, WL; Peng, Y; Li, XQ; Xiang, J; Liu, XF; Liu, YN
Yang, MA; Peng, B; Liu, B; Zou, YP; Zhou, KC; He, YH; Pan, CY; Li, YF
Deng, CY; Chen, JH; Nie, Z; Si, SH
Yuan, TC; Cao, QY; Li, J
She, YY; Tang, YG; Liu, HT; He, P
Li, XQ; Wei, CW; Liu, XF; Liu, YN
Zhan, YG; Chen, QY; Yin, ZL; Li, LL; Cai, BX
Liu, XF; Li, XQ; Ye, WL; Zhou, BB; Liu, YN
Li, YJ; Zhan, H; Liu, SQ; Huang, KL; Zhou, YH
Feng, QJ; Huang, KL; Liu, SQ; Wang, XY
Wu, XW; Liu, SQ; Huang, KL
Huang, KL; Chen, RY; Liu, SQ; Shi, XH; Zhang, QH
Zhu, X; Deng, FY; Peng, S; Yang, CY; Qiu, KQ
Fang, D; Huang, KL; Liu, SQ; Luo, ZP; Qing, XX; Zhang, QG
Zhou, JH; Deng, CY; Si, SH
Chao, L; Hong, Z; Li, Z; Gang, Z
Zhang, LX; Yun, YF; Liang, YZ; Cao, DS
Yuan, GX; Huang, KL; Liu, SQ; Li, YJ; Wang, HY
Shan, Y; Zhu, XR; Xu, QS; Lang, YZ
Liu, X; Chen, XQ; Xiao, JB; Zhao, JY; Jiao, FP; Jiang, XY
Zhang, LX; Ji, XY; Tan, BB; Liang, YZ; Liang, NN; Wang, XL; Dai, H
Chen, X; Yang, ZP; Si, SH
Qiu, ZY; Zhong, SA
Jiao, FP; Chen, XQ; Liu, L; Hu, ZD; Hu, YH; Wang, YH
Huang, JH; Wang, XG; Huang, KL
Zhou, YH; Qiu, KQ
Liu, H; Sun, R; Yi, JH; Ye, HQ; Tang, XD; Li, YF
Wu, WB; Qiu, KQ; Li, CL; Xu, XQ
Yang, ZJ; Lv, LL; Dai, YL; Xv, ZH; Qian, D
Tang, XD; Ye, HQ; Liu, H; Ma, CX; Zhao, Z
Yang, YH; Chen, QY; Yin, ZL; Li, J
Zeng, BA; Liu, SQ; Huang, KL; Wang, HY; Huang, JH; Liu, JS
Wang, HY; Huang, KL; Liu, SQ; Luo, Y
Yao, ZF; Huang, KL; Yu, JG; Guo, J; Li, YH; Fang, D
Huang, HX; Huang, KL; Chen, DY; Liu, SQ; Zhuang, SX
Jiang, YR; Li, JL; Xu, H
Jiang, YR; Zhou, LY; Zhou, XH; Zhao, BN
Liu, SQ; Zhao, WJ; Huang, KL; Huang, HX
Jiang, YR; Yin, ZG; Yi, YL; Zhou, XH
Liu, X; Chen, XQ; Zhao, JY; Jiang, XY
Liu, JC; Chen, QY
Quan, Y; Fang, D; Zhang, XY; Liu, SQ; Huang, KL
Lv, LL; Qian, D; Mo, XS; Cai, ZY; Xv, XH; Xv, ZH; Dai, YL
Huang, HX; Huang, KL; Liu, SQ; Chen, DY
Zhang, SM; Jiang, JH
Wang, M; Xiong, YH; Zeng, MM; Li, HD; Zhang, TM; Liang, YZ
Yu, LF; Li, XR; Liu, SY; Xu, GW; Liang, YZ
Hu, CD; Liang, YZ; Guo, FQ; Li, XR; Wang, WP
Zeng, MM; Liang, YZ; Li, HD; Wang, M; Wang, B; Chen, X; Zhou, N; Cao, DS; Wu, J
Zhang, ZM; Chen, S; Liang, YZ; Liu, ZX; Zhang, QM; Ding, LX; Ye, F; Zhou, H
Zhang, ZM; Chen, S; Liang, YZ
Dong, XR; Liang, YZ; Wang, B; Long, XH
Xu, XN; Tang, ZH; Liang, YZ
Li, HD; Zeng, MM; Tan, BB; Liang, YZ; Xu, QS; Cao, DS
Tan, BB; Liang, YZ; Yi, LZ; Li, HD; Zhou, ZG; Ji, XY; Deng, JH
You, JW; Li, FF; Chen, BS
Liu, AF; Wu, XY; Chen, ZG; Gui, WH
Liu, XY; Jiang, MH; Chen, GH; Cheng, J; Zhou, XJ
Chen, C; Wang, MP; Tan, W; Zhang, J; Jin, P; Zhang, Z
Wu, ZZ; Wang, DZ; Liang, X; Sun, AK
Lu, JT; Li, ZH; Cao, D
Chen, SB; Liu, WJ
Chen, SB; Liu, WJ
Chen, SB; Liu, WJ
Dai, Y; Liu, SJ; Li, L
Xiao, J; Deng, SY; Wu, SH; Chen, YB; Li, J
Wang, JF; Li, HJ; Zhou, ZY; Li, XY; Liu, J; Yang, HY
Xu, H; Cui, ML; Ma, SS
Liu, XL; Ren, Y; Liang, LW; Xu, H
Xie, SX; Li, HJ; Zhou, X; Xu, HQ; Fu, SL
Li, HJ; Fu, SL; Xu, HQ; Xie, SX; Zhou, X; Wu, JJ
Xie, SX; Li, HJ; Fu, SL; Xu, HQ; Zhou, X; Liu, ZM
Xie, SX; Li, HJ; Fu, SL; Xu, HQ; Zhou, X; Liu, ZM
Li, HJ; Fu, SL; Xie, SX; Xu, HQ; Zhou, X; Wu, JJ
Ma, SS; Zhu, J; Xu, H; Guo, R
Ma, SS; Xu, H; Guo, R; Cui, ML
Xie, SX; Li, HJ; Fu, SL; Zhou, X; Xu, HQ; Wu, JJ
Liu, XL; Ren, Y; Xie, QT; Deng, CS; Xu, H
Xie, SX; Li, HJ; Xu, HQ; Zhou, X; Fu, SL; Wu, JJ
Xie, SX; Li, HJ; Xu, HQ; Zhou, X; Fu, SL; Wu, JJ
Lei, XQ; Chen, YP; Zhao, JM; Zhao, JY
Liu, LM; Zhou, RC; Zhao, CB
Zhao, CB; Hobbs, BE; Ord, A
Zhao, CB; Hobbs, BE; Ord, A
Zhao, CB
Zhao, CB
Zhao, CB; Hobbs, BE; Ord, A; Peng, SL
Deng, SL; Li, XF; Guo, XL
Tong, JB; Chen, D; Zeng, LP; Mo, XY; Wang, H; Huang, JF; Luo, XG
Wu, S; Wu, XQ; Zhu, W; Cai, WJ; Schaper, J; Schaper, W
Kang, HC; Xiang, SH
Xiang, SH; Chen, XJ; Wang, HY
Xiang, SH
Xiang, SH; Wang, HY
He, ZM; Lai, X
Tania, M; Khan, MA; Zhang, HY; Li, JH; Song, YD
Khan, MA; Tania, M; Zhang, DZ; Chen, HC
Jin, DC; Liang, RX; Dai, QY; Zhang, RY; Wu, XL; Chao, WL
Wu, XL; Wang, YY; Liang, RX; Dai, QY; Chao, WL
Wen, Y; Zeng, QY
Fu, X; Huang, KL; Liu, SQ
Sun, QZ; Sun, XD; Wang, W; Miao, DH; He, XH; Yan, JL
Yan, WJ; Huang, TL; Ren, WX
Ren, WX; Chen, HB
Zeng, XH; Sui, TB
Abuaku, BK; Zhou, J; Li, XH; Li, S; Li, XL; Liu, A; Yang, T; Tan, H
Abuaku, B; Tan, HZ; Li, XL; Chen, MS; Huang, X
Li, X; Cai, JF; Guo, YD; Wu, KL; Wang, JF; Liu, QL; Wang, XH; Chang, YF; Yang, L; Lan, LM; Zh
Guo, YD; Cai, JF; Wang, XH; Lan, LM; Liu, QL; Li, XA; Chang, YF; Ming, Z; Wang, X; Wen, JF
Wang, XH; Cai, JF; Guo, YD; Chang, YF; Wu, KL; Liu, QL; Wang, JF; Yang, L; Lan, LM; Zhong, M;
Zhu, FZ; Xia, K
Chen, Y; Cao, P; Chen, R; Teng, Y
Yang, T; Chen, CH; Zhang, B; Huang, H; Wu, GQ; Wen, JG; Liu, JW
Huang, XS; Xiao, L; Li, X; Xie, YF; Jiang, HO; Tan, C; Wang, L; Zhang, JX
Yang, T; Liu, JW; Lin, QL; Jiang, XQ
Shi, RR; Liu, XH; Shi, YG; Ma, RZ; Jia, BP; Zhang, HT; Qiu, GZ
Gao, GH; Liu, XH; Shi, RR; Zhou, KC; Shi, YG; Ma, RZ; Takayama-Muromachi, E; Qiu, GZ
Gao, GH; Shi, RR; Qin, WQ; Shi, YG; Xu, GF; Qiu, GZ; Liu, XH
Wang, JY; Ren, FL; Jia, BP; Liu, XH
Zhou, HF; Yi, R; Li, JH; Su, Y; Liu, XH
Yang, HM; Tao, QF
Huo, CL; Yang, HM
Hu, PW; Yang, HM
Song, XL; Liu, HY; Cheng, L; Qu, YX
Yang, HM; Deng, YH; Du, CF; Jin, SM
Yang, HM; Liu, MZ; Ouyang, J
Yang, HM; Tang, AD; Ouyang, J; Li, M; Mann, S
He, YB; Pan, QL; Qin, YJ; Liu, XY; Li, WB; Chiu, YL; Chen, JJJ
Pan, AQ; Zhang, JG; Nie, ZM; Cao, GZ; Arey, BW; Li, GS; Liang, SQ; Liu, J
He, YB; Pan, QL; Qin, YJ; Liu, XY; Li, WB
Sun, JT; Chen, HB; Nieto, JJ
Li, YX; Liu, ZH
Chen, HB; Sun, JT
Yang, L; Chen, HB
Zhang, MA; Hou, ZT
Li, PL; Chen, HB; Wu, YS
Sun, JT; Chen, HB
Dai, HS; Liu, ZM; Luan, NN
Li, YX; Liu, ZH
Sun, JT; Chen, HB; Yang, L
Sun, JT; Chen, HB; Nieto, JJ; Otero-Novoa, M
Sun, JT; Chen, HB; Yang, L
Yang, L; Chen, HB
Wang, HY; Xiang, SH
Xu, CJ; Tang, XH; Liao, MX
Du, K; Zhou, WY; Hu, GR; Peng, ZD; Jiang, QL
Yang, JG
Yang, JG; Tang, CB; He, J; Yang, SH; Tang, MT
Yang, JG; Tang, CB; Yang, SH; He, J; Tang, MT
Mu, SG; Zhu, YB; Guo, FA; Tang, MT; Xiang, CJ; Cao, XM
Luo, W; Feng, QM; Ou, LM; Zhang, GF; Chen, Y
Liu, SQ; Wang, SP; Wu, YM; Zhao, FJ; Zeng, TB; Zhang, YJ; Zhang, QG; Gao, DM
Ren, HZ; Wang, JS; Wang, P; Pan, GQ; Wen, JF; Fu, H; Shan, XZ
Pan, GQ; Lv, H; Ren, HZ; Wang, Y; Liu, Y; Jiang, HY; Wen, JF
Fu, H; Wen, JF; Hu, ZL; Luo, GQ; Ren, HZ
Hu, ZL; Lu, H; Yin, HL; Wen, JF; Jin, O
Li, B; Li, XA; Li, YX; Guo, H; Sun, SY; He, QQ; Wang, Y; Luo, JM; Wen, JF; Zheng, H; Feng, DY
Liu, Y; Liu, MD; Liu, JW; Zhang, HL; Tu, ZZ; Xiao, XZ
Jiang, BM; Zhang, B; Liang, PF; Song, J; Deng, HB; Tu, ZZ; Deng, GH; Xiao, XZ
Li, JZ; Peng, J; Xiao, L; Zhang, YS; Liao, MC; Li, XH; Hu, CP; Deng, HW; Li, YJ
Li, L; Luo, XJ; Liu, YZ; Zhang, YS; Yuan, QO; Tan, N; Xiang, DX; Peng, J
Zhou, Z; Peng, J; Wang, CJ; Li, D; Li, TT; Hu, CP; Chen, XP; Li, YJ
Li, L; Chen, XP; Li, YJ
Jia, SJ; Hu, CP
Wang, CJ; Hu, CP; Xu, KP; Yuan, Q; Li, FS; Zou, H; Tan, GS; Li, YJ
Zhou, SH; Yang, XH; Wu, SJ; Chen, GR; Liu, LY
Lin, JY; Zhang, ZY; Shan, Y
Shen, L; Li, LA; She, H; Yue, SJ; Li, C; Luo, ZQ
Hu, J; Li, ZW; Zhu, JJ; Ren, XC; Ding, XL
Tan, C; Luo, JY; Zong, R; Fu, CH; Zhang, LL; Mou, JS; Duan, DH
Wang, F; Xue, JF; Wang, DJ; Wang, XY; Lu, SK; Tan, MQ
Ge, JW; Wang, DS; He, R; Zhu, HB; Wang, YH; He, SL
Huang, QO; Yin, JY; Dai, XP; Wu, J; Chen, XA; Deng, CS; Yu, M; Gong, ZC; Zhou, HH; Liu, ZQ
Lei, HP; Yu, XY; Xie, HT; Li, HH; Fan, L; Dai, LL; Chen, Y; Zhou, HH
Tian, W; Cai, JH; Wang, F; Li, LX; Cao, Y
Tian, W; Cai, JH; Wang, F; Li, LX
Huang, Y; Li, XF
Xiao, JY; He, JS
Xiao, JY; Yao, L; Sun, Y; Sobel, ES; He, JS; Jiang, HB
Li, YJ; Zhan, H; Liu, SQ; Huang, KL; Zhou, YH
Zhang, Y
Zhang, L; Hu, HP; Wei, LP; Chen, QY; Tan, J
Zhang, L; Hu, HP; Wei, LP; Chen, QY; Tan, J
Liu, GY; Zhong, H; Xia, LY; Dai, TG
Xiao, L; Zhou, T; Meng, J
Li, YJ; Zhan, H; Huang, KL; Zhou, YH
Fu, W; Chen, QY; Wu, Q; Hu, HP; Bai, L
Zhou, G; Shi, SY; Zhang, W; Tan, ZR; Chen, Y; Guo, D; Zhou, HH; Hu, HT; Tan, J
Chen, Y; Kang, Z; Yan, J; Yang, GP; Tan, ZR; Zhou, G; Ouyang, DS
Chen, Y; Liu, WH; Chen, BL; Fan, L; Han, Y; Wang, G; Hu, DL; Tan, ZR; Zhou, G; Cao, S; Zhou,
Yang, GP; Yuan, H; Tang, B; Zhang, W; Wang, LS; Huang, ZJ; Ou-Yang, DS; Zhang, GX; Zhou, HH
Liu, LJ; Fan, L; Peng, XD; Hu, DL; Zhou, HH
Qiu, N; Cao, L; David, V; Quarles, LD; Xiao, ZS
Huang, QO; Yin, JY; Dai, XP; Pei, Q; Dong, M; Zhou, ZG; Huang, X; Yu, M; Zhou, HH; Liu, ZQ
Yu, M; Xu, XJ; Yin, JY; Wu, J; Chen, X; Gong, ZC; Ren, HY; Huang, Q; Sheng, FF; Zhou, HH; Liu
Ma, QL; Yang, TL; Yin, JY; Peng, ZY; Yu, M; Liu, ZQ; Chen, FP
Shi, HY; Yan, J; Zhu, WH; Yang, GP; Tan, ZR; Wu, WH; Zhou, G; Chen, XP; Ouyang, DS
Guo, D; Xu, LY; Pang, LF; Tan, ZR; Han, Y; Yang, H; Zhou, G; Chen, Y; Ouyang, DS; Zhou, HH
Tan, ZR; Ouyang, DS; Chen, Y; Zhou, G; Cao, S; Wang, YC; Peng, XJ; Zhou, HH
Luo, LF; Wu, WH; Zhou, YJ; Yan, J; Yang, GP; Ouyang, DS
Zheng, J; Chen, B; Jiang, B; Zeng, L; Tang, ZR; Fan, L; Zhou, HH
Chen, CK; Li, Z; Sun, YF
Chai, LY; Wang, QW; Li, QZ; Yang, ZH; Wang, YY
Yang, ZH; Stoven, K; Haneklaus, S; Singh, BR; Schnug, E
Guo, ZH; Zhang, L; Cheng, Y; Xiao, XY; Pan, FK; Jiang, KQ
Peng, CY; Long, XY; Lu, GX
Zhou, D; Lin, G; Xie, CQ; Xiong, B; Zhou, XY; Qian, XB; Liao, Y; Lu, GX
Li, GB; Lu, GX
Li, GB; Lu, GX
Chen, RY; Liang, XM
Ke, D; Rong, HG; Dong, PZ; Lu, Q
Zhong, XC; Li, XF
Guan, WM; Pan, Y; Zhang, KH; Guo, JM
Guan, WM; Zhang, KH; Guo, JM
Jiao, Y; Peng, LH
Yong, JA
Wang, C; Dai, ZH; Fan, R; Deng, YW; Lv, GH; Lu, GX
Zhang, SJ; Lu, CF; Lin, G; Gong, F; Lu, GX
Liu, G; Shi, QW; Lu, GX
Du, J; Chen, TJ; Zou, X; Xiong, B; Lu, GX
He, P; Zhu, D; Hu, JJ; Peng, J; Chen, LS; Lu, GX
Gu, YF; Lu, CF; Lin, G; Lu, GX
Yang, S; Lin, G; Tan, YQ; Deng, LY; Yuan, D; Lu, GX
Yu, RL; Tan, JX; Gu, GH; Hu, YH; Qiu, GZ
He, HA; Xia, JL; Jiang, HC; Yan, Y; Liang, CL; Ma, CY; Zheng, L; Zhao, YD; Qiu, GZ
Xu, AL; Xia, JL; Liu, KK; Li, L; Yang, Y; Nie, ZY; Qiu, GZ
Xia, JL; Zhang, Q; Zhang, RY; Peng, JH; Peng, AA; Zhao, XJ; Nie, ZY; Qiu, GZ
Liu, ZY; Duan, AJ; Hou, YH; Kang, S; Cho, J
Hou, YH; Gu, YX; Liu, ZY; Li, YT; Chen, X
Liu, JC; Zhang, XM; Chen, MA; Tang, JG; Liu, SD
Li, WZ; Li, J; Wang, X; Zhang, SJ; Chen, QY
Liu, TH; Tian, HQ; Liang, XF
Liu, H; Tian, HQ; Chen, C; Li, YF
Wu, ZZ; Wang, DZ; Wang, Y; Sun, AK
Ma, L; Zhou, KC; Li, ZY; Wei, QP
Xia, LX; Yin, C; Dai, SL; Qiu, GZ; Chen, XH; Liu, JS
Zhang, LH; Yu, J; Zhang, XM
Liu, ZY; Xu, J; Hou, YH; Kang, SB
Li, ZH; Wang, YW
Wang, MJ; He, Z; Wu, XX; Li, CW; Li, GY
Liu, ZY; Chen, X; Han, XN; Gu, YX
Liu, TH; Tian, HQ; Liang, XF
Hu, SY; Zhang, YD
Liu, J; Hu, JL; Shi, BW; He, Y; Hu, WX
Gong, QA; Cheng, G; Qin, ZQ; Xiong, DH; Yu, YJ; Zeng, QR; Hu, WX
Liu, GH; Guo, W; Li, HN
Duan, JH; Zhang, YD; Han, SW; Chen, YX; Li, B; Liao, MM; Chen, W; Deng, XM; Zhao, JF; Huang,
Xiong, XM; Dai, W; Li, P; Wu, SJ; Hu, M; Liu, LY
Tu, JH; He, YJ; Chen, Y; Fan, L; Zhang, W; Tan, ZR; Huang, YF; Guo, D; Hu, DL; Wang, D; Zhou,
Gao, N; Qu, X; Yan, J; Huang, Q; Yuan, HY; Ouyang, DS
Tu, JH; Hu, DL; Dai, LL; Sun, Y; Fan, L; Zhang, M; Tan, ZR; Chen, Y; Li, Z; Zhou, HH
Zeng, FH; Xiong, X; Huang, BY
Liu, BG; Zhou, KC; Li, ZY; Zhang, D; Zhang, L
Fan, JL; Chen, YB; Liu, T; Tian, JM
Fang, HC; Chen, KH; Zhang, Z; Liu, G
Luo, XA; Ouyang, YZ; Liang, YZ; Wang, Q
She, JM; Liang, YZ; Peng, YL; Hua, ML; Tan, BB; Li, HD
Liang, YZ; Xie, PS; Chan, K
Yuan, DL; Yi, LZ; Zeng, ZD; Liang, YZ
Liang, YZ; Xie, PS; Chau, F
Liang, YZ; Xie, PS; Chan, K
Ouyang, YZ; Tang, ZH; Liang, YZ
Ouyang, Y; Tang, Z; Liang, Y
Zhang, ZM; Chen, S; Liang, YZ
Dong, XR; Liang, YZ; Wang, B
Cao, DS; Xu, QS; Liang, YZ; Chen, XA; Li, HD
Cao, DS; Xu, QS; Liang, YZ; Chen, XA; Li, HD
Cao, DS; Xu, QS; Liang, YZ; Zhang, LX; Li, HD
Cao, DS; Liang, YZ; Xu, QS; Li, HD; Chen, X
Chen, S; Li, XN; Liang, YZ; Zhang, ZM; Liu, ZX; Zhang, QM; Ding, LX; Ye, P
Hu, YH; Li, YM; He, H; Lou, J; Tang, XA
He, CQ; Ding, NZ; He, M; Li, SN; Wang, XM; He, HB; Liu, XF; Guo, HS
Wang, JQ; Li, JJ
Wang, JQ; Zhang, HY; Zhang, Z
Wang, ZR; Chen, XH; Jin, YB; Zhou, YJ
Yuan, KF; Gao, Y
Wang, HY; Huang, KL; Liu, SQ; Huang, CH; Wang, WJ; Ren, Y
Huang, CH; Huang, KL
Luo, YM; Li, SF; Li, J; Chen, XJ; Tang, RR
Tang, XC; Zeng, ZW; Jiang, LH; Chen, LA; Wang, ZM; Jia, DAZ
Zhong, M; Huang, KL; Zeng, JG; Li, SA; She, JM; Li, GY; Zhang, L
Fu, X; Huang, KL; Liu, SQ
Liu, K; Chen, QY; Hu, HP; Yin, ZL; Wu, BK
Wang, XM; Huang, JH; Huang, KL
Tang, CQ; Tang, RR; Tang, CH; Zeng, ZW
Liu, DR; Yang, ZH; Li, WX
Qiu, YR; Matsuyama, H
Zou, YP; Pan, CY; Zhang, ZH; Liu, B; He, YH; Zhou, KC; Zhou, Y; Li, YF
Xiao, W; Man, RL; Miao, C; Peng, TL
Wang, JX; Yang, JL
Huang, JS; Gao, R; Lu, ZG; Qian, D; Li, W; Huang, BY; He, XA
Zhou, YH; Wu, WB; Qiu, KQ
Yao, MH; Tang, YG; Zhang, L; Yang, HH; Yan, JH
Peng, HJ; Zhou, JL; Xie, YQ
Zhou, JL; He, XQ; Liu, B; Huo, Y; Zhang, SC; Chun, XG
Zhou, SL; Liu, SJ; Jiang, XY; Chen, GH; Cao, C; Liu, FY; Chen, XQ
Quan, Y; Liu, SQ; Huang, KL; Fang, D; Zhang, XY; Hou, HW
Li, HP; Zhang, SS; Jiang, H; Li, B
Xiao, L; Fang, Z; Qiu, GZ; Wang, SF; Wang, CX
Lu, BL; Chen, QY; Yin, ZL; Hu, HP
She, YY; Yang, J; Qiu, KQ
Li, YW; Yin, ZL; Yao, JH; Zhao, WM; Liu, CJ; Zhong, SK
Jiang, XY; Shi, SY; Zhang, YP; Chen, XQ
Hua, J; Huang, KL
Ding, ZY; Yin, ZL; Hu, HP; Chen, QY
Hua, J; Huang, KL
Yang, ZH; Liao, JP; Wang, SW; Wang, SQ; Hu, J
Wu, WK; Wang, JL; Liu, SQ; Huang, KL; Liu, YF
Jiang, XY; Shi, SY; Zhang, YP; Chen, XQ
Shi, SY; Zhang, YP; Zhou, HH; Huang, KL; Jiang, XY
He, CL; Huang, JH; Yan, C; Liu, JB; Deng, LB; Huang, KL
Zhang, Y; Man, RL; Ni, WD; Wang, H
Li, HP; Wan, JJ; Wang, SA; Chang, QW
Zhong, M; Huang, KL; Zeng, JG; Li, SA; Zhang, L
Cao, ZF; Zhong, H; Liu, GY; Fu, JG; Wen, ZQ; Wang, SA
Liu, CH; Li, F; Tang, RR
Tang, AD; Su, LN; Li, CC; Wei, W
Qiu, YR; Hideto, M; Zhong, H; Ye, HQ; Huang, KL
Zhou, JL; Chun, XG; Zhou, LJ; Chen, Y; Zhang, SC
Ni, WD; Man, RL
Liu, K; Chen, QY; Hu, HP; Yin, ZL
Jiao, FP; Chen, XQ; Yu, HZ; Yang, L
Shi, SY; Zhou, HH; Zhang, YP; Zhao, Y; Huang, KL; Liu, SQ
Li, HP; Zhang, SS; Jiang, H; Hu, YH; Wang, DZ
Xiao, XX; He, QQ; Huang, KL
Hu, HP; Liu, CX; Han, XT; Liang, QW; Chen, QY
Wang, HY; Tang, AD; Huang, KL; Liu, SQ
Tang, ZL; Zhu, ZH; Chen, WW; Liu, HW; Yu, LC; Huang, KL
Tang, ZL; Zhu, ZH; Zhang, CY; Chen, WW; Liu, HW; Huang, KL
Gao, R; Qian, D; Li, W
Xia, LY; Zhong, H; Liu, GY
Xiao, YJ; Cao, HQ; Liu, KY; Zhang, SC; Chernow, V
Tang, RR; Zhang, W
Yu, XY; Zhong, H; Liu, GY
Xiao, XJ; Gao, Y; Xiang, JA; Zhou, FM
Zhao, LH; Li, LA; Yang, F; Luo, QA; Liu, XA
Yang, XL; Huang, F
Ma, KL; Xie, YJ; Long, GC; Wu, KG
Jiang, JQ; Yang, GL
Yang, XL; Yin, JH
Chen, RL; Zeng, QY; Huang, YQ; Xiang, J; Wen, Y; Guo, XG; Yin, CJ; Dong, H; Zhao, G
Xiao, J; Gou, CF; Jin, YG; Wang, YH
Song, J; Shen, J; Li, XF
Zhou, D; Ye, MX; Luo, RD
Zheng, GY
Huang, Y; Li, XF
Wei, DJ; Yan, SX; Zhang, ZP; Li, XF
Yang, MG; Chen, ZQ; Hua, XG
Li, XF; Tang, BQ; Peng, XL; Huang, Y
Zhou, SQ; Guo, SH
Peng, XL; Li, XF
Huang, Y; Li, XF
Kang, YA; Li, XF
Peng, XL; Li, XF
Peng, XL; Li, XF
Huang, Y; Li, XF
Huang, Y; Li, XF
Lin, SZ; Qiu, FQ; Liu, DK
Deng, XQ; Zhou, JC; Zhang, ZH
Zhang, JQ; Zhou, NJ; Li, HS
Jiang, AH; Mei, C; E, JQ; Shi, ZM
Zhang, JY; Zhang, XH; Chen, Z; Li, L
Zhao, BX; Zhou, JC; Chen, YM
Zhao, BX; Zhou, JC; Rong, LY
Sun, ZQ
Li, LQ; Liu, Z; Qin, YX; Sun, Z; Song, JF; Tang, L
Liu, YC; Xin, TL; Huang, QA; Shi, XN; Chen, SM; Chen, LX
Liu, WW; Lian, ZW; Deng, QH; Liu, YM
Li, JD; Deng, QH; Lu, C; Huang, BL
Rao, ZH; Zhou, J; Liao, SM; Tsai, HL
Ma, AC; Williams, KC; Zhou, JM; Jones, MG
Zhao, T; Ou, SD; Zhou, JM; Xiong, JZ
Kuang, LX; Zheng, H; Wang, MY; Huang, TZ; Liu, CS
Xu, WB; Li, ZW; Ding, XL; Feng, GC; Hu, J; Long, JP; Yin, HJ; Yang, YF
Song, YC; Zhu, JJ; Li, ZW
Jiang, P; Liu, JX; Zeng, XX; Li, W; Tang, JX
Liu, ZC; Yang, FP; Xu, XW; Guo, C; Liu, JX
Jiang, P; Liu, JX; Li, W; Zeng, XX; Tang, JX
Tang, JT; Wang, FY; Ren, ZY; Guo, RW
Zhang, HHI; Zeng, YNA; Bian, L; Yu, XJ
Qiang, JK; Ruan, BY; Zhou, JJ
Tang, JT; Wang, FY; Ren, ZY
Tang, JT; Gong, JZ
Li, CW; Ruan, BY; Lue, YZ; Duan, CS; Yang, TW; Wang, JL
Li, YX; Qiang, TK; Tang, JT
Ren, ZY; Tang, JT
Liang, LA; Yang, MH; Li, YF
Li, W; Deng, J; Jiang, P; Tang, JX
Feng, DS; Chen, CS; Dai, QW
Guo, Y; Zeng, GH
Li, H; Guo, YJ; Wu, M; Li, P; Xiang, Y
Liang, LM; Zhao, HX
Yang, J; Li, W; Chen, T; Xu, W; Wu, M
Li, T; Wu, M; He, Y
Yang, CH; Qian, XS
Zhu, CX
Bhuiyan, MZA; Wang, GJ; Zhang, L; Peng, Y
Xiao, HF; Tan, GZ
Peng, SC; Jia, WJ; Wang, GJ; Wu, J; Guo, MY
Wu, M; Feng, ZY; He, Y; She, JH
Ye, HW; Kang, JL; Liu, GP; Gui, WH
Zhu, CX
Chen, ZG; Zhao, M; Guo, Y; Deng, XH
Xie, MZ; Wang, JX; Chen, JE; Wu, JL; Liu, XC
Liang, XM
Lei, XD; Zhao, YL; Chen, SQ; Yuan, XL
Xie, JF; He, JJ; Tan, GZ
Gan, M; Peng, H; Peng, XY; Chen, XH; Inoussa, G
Deng, PC; Gui, WH; Xie, YF
Tan, GZ; Wu, JH; Fan, BS; Jiang, B
Liang, XM; Li, SC; Hassan, AB
Zhou, KJ; Yang, CH; Gui, WH; Xu, CH
Shi, RH; Wu, Y; Guo, Y; Zeng, GH
Fu, ZG; Zou, BJ; Chen, YM; Wu, L; Shen, Y
Liu, F; Wu, M; He, Y; Yokoyama, R
He, Y; Liu, GP; Rees, D; Wu, M
Wang, JX; Ning, D; Feng, QL; Chen, JE
Zhu, CX
Li, M; Wang, JX; Chen, JE; Cai, Z; Chen, G
Chen, N; Zhai, G; Gui, W; Yang, C; Liu, W
Gan, M; Peng, H; Peng, XY; Chen, XH; Inoussa, G
Huang, GS; Chen, ZG; Li, QH; Zhao, M; Guo, Z
Yu, SY; Kuang, SQ
Xie, YF; Gui, WH; Jiang, ZH; Huang, C
Zou, BJ; Shi, C; Xu, CH; Chen, S
Ping, L; Hong, L; Min, W
He, Y; Zhang, Y; Wu, M; She, JH
Shi, RH; Guo, Y; Lee, MH
Deng, XH; Liu, Y; Chen, ZG
Wu, M; Zhou, L; She, J; He, Y
Li, H; Wang, S; Zhang, W; Wu, M
Guo, Y; Shi, RH; Zeng, GH
Ali, S; Beiji, Z; Ali, A
Gan, WP; Liu, JY; Liu, H; Li, XA; Ma, HR
Bo, H; Wang, J; Jin, S; Qi, HY; Yuan, XL; Lin, LB; Jin, ZP
He, ZB; Yin, ZM; Lin, S; Deng, Y; Shang, BC; Zhou, XA
Wang, SC; Wu, YW; Hua, Y; Li, ZC; Zhang, H
Li, H; Li, SY; Zhang, DH
Zhang, XM; Zheng, DW; Ye, LY; Tang, JG
Li, YF; Xu, H; Song, ZQ; Ma, SS
Liu, JA; Lin, GY; Feng, D; Zou, YM; Sun, LP
Zhang, X; Cui, YF; Xu, GL; Zhu, WJ; Liu, HS; Yin, BY; Jin, ZP
Wang, JA; Zhang, H; Li, YY; Li, ZC
Qi, HY; Huang, GX; Liu, RD; Zhang, K; Liu, LB; Jin, ZP
Yang, XY; Jiang, YP
Cai, GM; Zheng, F; Yi, DQ; Chen, HM; Zhou, SX; Long, ZH; Jin, ZP
Zhou, XZ; Su, YC; Sun, JM
Cai, GM; Zheng, F; Yi, DQ; Jin, ZP; Chen, XL
Wu, ZZ; Wang, DZ; Sun, AK
Zheng, XJ; Xu, H; Fang, MF; Zhu, KC
Bo, H; Liu, LB; Jin, ZP
Zhou, XZ; Deng, CP; Su, YC
Zhang, LG; Dong, HQ; Nie, JF; Meng, FG; Jin, S; Liu, LB; Jin, ZP
Wang, WT; Zhang, XM; Gao, ZG; Jia, YZ; Ye, LY; Zheng, DW; Liu, L
Li, SY; Sun, FW; Li, H
Li, ZH; Wang, YW; Yu, QQ
Zhu, WJ; Liu, HS; Wang, JS; Ma, G; Jin, ZP
Long, ZH; Yang, YJ; Jin, S; Liu, HS; Zheng, F; Jin, ZP
Wu, ZZ; Wang, DZ; Sun, AK
Zhang, LG; Dong, HQ; Huang, GX; Shan, J; Liu, LB; Jin, ZP
Chen, ZG; Yang, WL; Wang, SY; Shu, J
Li, YJ; Qi, WH; Huang, BY; Wang, MP; Xiong, SY
Qin, YJ; Pan, QL; He, YB; Li, WB; Liu, XY; Fan, X
Qin, YJ; Pan, QL; He, YB; Li, WB; Liu, XY; Fan, X
Liang, SQ; Zhang, Y; Guan, DK; Tang, Y; Mao, ZW
Lei, QA; Li, Z; Pan, ZY; Wang, MP; Xiao, Z; Chen, C
Liu, H; Gan, WP; Zheng, F; Guo, GQ; Ma, HR; Luo, J
Yang, Y; Li, XM; Chen, SW; Zhang, QM; Jiang, F; Zheng, HG
Zhou, XZ; Su, YC
Wang, NG; Wang, RC; Peng, CQ; Feng, Y; Zhang, XY
Lei, Q; Li, Z; Wang, MP; Zhang, L; Xiao, Z; Jia, YL
Wang, NG; Wang, RC; Peng, CQ; Feng, Y; Zhang, XY
Zhou, MZ; Yi, DQ; Liu, HQ; Liu, WJ; Zheng, F
Li, DH; Yang, Y; Xu, T; Zheng, HG; Zhu, QS; Zhang, QM
Xiong, SY; Qi, WH; Huang, BY; Wang, MP; Li, YJ
Shen, K; Guo, MX; Wang, MP
Pan, ZY; Wang, MP; Li, Z; Xiao, Z; Jia, YL
Guo, MX; Shen, K; Wang, MP
Pan, ZR; Zheng, ZQ; Liao, ZQ; Li, SC
Liu, SD; Zhong, QM; Zhang, Y; Liu, WJ; Zhang, XM; Deng, YL
Yang, WC; Wang, MP; Zhang, RR; Zhang, Q; Sheng, XF
Bai, S; Liu, ZY; Lia, YT; Hou, YH; Chen, X
Zhou, HT; Li, QB; Zhao, ZK; Liu, ZC; Wen, SF; Wang, QD
Long, ZH; Zhou, SX; Liu, HS; Jin, ZP
Liu, SD; Zhang, Y; Liu, WJ; Deng, YL; Zhang, XM
Chen, C; Tan, W; Wang, MP; Li, Z; Lei, Q; Xia, FZ
Liu, SD; You, JH; Zhang, XM; Deng, YL; Yuan, YB
Li, L; Zhang, XM; Tang, CP; Deng, YL; Zhou, N
Liu, SD; Liu, WJ; Zhang, Y; Zhang, XM; Deng, YL
Feng, Y; Wang, RC; Liu, HS; Jin, ZP
Sun, SP; Yi, DQ; Liu, HQ; Zang, B; Jiang, Y
Wei, QP; Yu, ZM; Ashfold, MNR; Ma, L; Chen, Z
Xu, JQ; Chen, YY; Wang, W; Liu, KP; Liu, HS; Xiao, YD
Li, HZ; Li, Z; Zhang, W; Wang, Y; Liu, Y; Wang, HJ
Li, HY; Zhao, YK; Tang, Y; Wang, XF
Chen, X; Liu, ZY; Bai, S; Li, Y; Lin, LH
Feng, Y; Wang, RC; Peng, CQ; Qiu, K; Wang, NG; Zhang, C; Zhang, JP
Zhang, XM; Liu, JC; Tang, JG; Li, L; Chen, MA; Liu, SD; Zhu, B
Zhu, L; Liu, GC; Duan, XC; Zhang, ZJ
Zhang, XM; Xu, M; Tang, JG; Ou, J
Sun, LP; Lin, GY; Liu, JA; Zeng, JH
Hu, W; Tan, CY; Cui, H; Liu, Y; Zheng, ZQ
Guo, GQ; Gan, WP; Luo, JA; Xiang, F; Zhang, JL; Zhou, H; Liu, HA
Deng, YL; Wan, L; Zhang, Y; Zhang, XM
Yang, XY; Sun, ZY; Zhang, L
Li, J; Luo, J; Peng, ZW; Guo, X
Yang, YJ; Tao, XM; Zhu, WJ; Long, ZH; Liu, HS; Jin, ZP
Li, YJ; Qi, WH; Huang, BY; Wang, MP; Xiong, SY
Tan, X; Zhou, J; Liu, F; Peng, Y; Zhao, B
Yang, JY; Su, YC; Li, LJ
Wei, QP; Yu, ZM; Ashfold, MNR; Ye, J; Ma, L
Tao, HJ; Wan, FM; Chen, WM
Xu, B; Wang, DZ; Wu, ZZ; Sun, AK; Cheng, QJ; Zan, XQ
Zhou, SX; Liu, LB; Yuan, XL; Zheng, F; Jin, ZP
Yu, K; Cai, ZY; Wang, XY; Shi, T; Li, WX
Jiang, F; Wen, K; Jian, HG; Jiang, CL; Zhao, J; Jiang, L
Liu, YY; Xia, CQ; Peng, XM
Wu, ZZ; Wang, DZ; Sun, AK
Liu, JC; Zhang, XM; Chen, MA; Tang, JG; Liu, SD
Zheng, XJ; Xu, H; Fang, MF; Zhu, KC
Liu, SD; Zhong, QM; Zhang, XM; Deng, YL
Guo, TC; Deng, YL; Zhang, XM; Zhong, YY
Jian, HG; Jiang, F; Wei, LL; Zheng, XY; Wen, K
Yi, DQ; Wu, CP; Goto, S; Xu, CH; Li, J; Wang, B; Xiao, LR; Zheng, F
Li, HZ; Wang, HJ; Li, Z; Liu, CM; Liu, HT
Zuo, CG; Lu, AX; Zhu, LG
Gao, YR; Liu, CM; Fu, SL; Jin, J; Shu, X; Gao, YH
Liu, XY; Pan, QL; Lu, ZL; Cao, SF; He, YB; Li, WB
Liu, KM; Zhou, HT; Yang, B; Lu, DP; Atrens, A
Duan, AJ; Liu, ZY; Xu, J; Bai, S; Fang, TW
Zhu, LG; Zuo, CG; Luo, ZW; Lu, AX
Yang, Z; Zhou, L; Dong, JX
Wei, QP; Yu, ZM; Ashfold, MNR; Chen, Z; Wang, L; Ma, L
Zhang, Z; Wang, MP; Jiang, NA; Li, SM
Liang, SQ; Guan, DK; Chen, LA; Gao, ZH; Tang, HX; Tong, XT; Xiao, R
Chen, XM; Liu, LB; Zhang, LG; Bo, H; Jin, ZP
Zhang, XM; Wang, WT; Chen, MA; Jia, YZ; Ye, LY; Zheng, DW; Liu, L; Kuang, XY
Jiang, N; Gao, X; Zheng, ZQ
Li, YJ; Qi, WH; Huang, BY; Wang, MP
Ma, FY; Liu, ZY; Hou, YH; Xia, QK; Bai, S; Luo, H
Tan, CY; Cui, H; Hu, W; Liu, Y; Zheng, ZQ
Wang, B; Yi, DQ; Fang, XY; Liu, HQ; Wu, CP
Qin, YJ; Pan, QL; He, YB; Li, WB; Liu, XY; Fan, X
Yi, JL; Zhang, XM; Ma, G; Gu, R; Chen, MA; Deng, YL
Yang, JY; Su, YC
Gong, XB; Li, H; Kang, SB; Cho, JH; Li, SY
Li, HZ; Li, Z; Song, M; Liang, XP; Guo, FF
Zhou, HM; Yi, DQ; Liu, GQ; Xiao, LR
Xu, CH; Yi, DQ; Wu, CP; Wang, B
Sun, AK; Wang, DZ; Wu, ZZ; Zan, XQ
Wu, ZZ; Wang, DZ; Zan, XQ; Sun, AK
Li, GF; Zhang, XM; Li, PH; You, JH
Wu, ZZ; Wang, DZ; Liang, X; Sun, AH
Shao, YF; Dai, BX; Luo, ZG
Li, WH; Huang, CM; Gan, SQ
Wu, JB; Liu, ZM; Peng, Y
Jiang, H; Wang, ZZ
Liang, RX; Shen, JH
Wang, XJ; Gan, SQ
Zhang, ZY; Miao, XJ
Wu, YS; Zhang, C; Li, PL
Pan, KJ; Tan, YJ; Hu, HL
Xu, YJ; Liu, ZH
Pan, KJ; Wang, WJ; Tan, YJ; Cao, JX
Luo, ZG; Dai, BX; Zhang, QH
Luo, ZG; Dai, BX; Wang, Q
Zhang, ZY; Liu, ZH; Miao, XJ; Chen, YZ
Wu, YS; Zhang, C
Tang, XH; Lin, XY; Xiao, L
Wang, CP; Chen, XS
Tang, XH; Jiang, JC
Xu, CJ; Tang, XH; Liao, MX
Zhou, YG; Wu, M
Zhang, QF; Tang, XH
Meng, Q; Tang, XH
Liao, MX; Tang, XH; Xu, CJ
Tang, XH; Meng, QO
Hou, MZ; Han, XL
Yang, DS
Xu, CJ; Tang, XH; Liao, MX
Yang, DS; Duan, JQ
Wan, Z; Yang, ZL; Wang, YL
Jiao, Y; Ma, T; Liu, PD
Liu, JB; Wang, BY; Liu, ZH
Zhang, ZY; Liu, ZH; Miao, XJ
Kong, XX; Zhang, XA; Hou, ZT
Hou, ZT; Tan, L; Shi, DH
Hou, ZT; Zhang, XA; Kong, XX
Dong, H; Liu, ZM
Liu, ZM; Dai, HS
Jin, W; Liu, WJ
Qian, YP; Lin, X
Liu, YY; Zhang, HJ; Zhao, YQ
Hou, ZT; Kang, N; Kong, XX; Chen, GR; Yan, GJ
Gong, LZ; Liu, WJ
Jiang, WY; Liu, ZM
Hou, ZT; Bao, JH; Yuan, CG
Gao, S; Liu, ZM
Bao, JH; Hou, ZT
Bao, JH; Hou, ZT; Yuan, CG
Liu, YY
Zhang, X; Zhao, QG
Dai, HS; Li, YQ
Lu, XJ; Li, HX; Chen, CLP
Lin, YC; Chen, XM; Liu, G
Lin, YC; Xia, YC; Chen, XM; Chen, MS
Lin, YC; Chen, XM
Lu, XJ; Li, HX; Chen, CLP
Liao, K; Wu, YX; Gong, H; Yan, PF; Guo, JK
Lu, XJ; Li, HX; Duan, JA; Sun, D
Lu, XJ; Li, HX; Yuan, X
Lin, YC; Liu, G
Li, J; Xu, YJ; Zhang, HL; Lai, YQ
Li, LJ; Li, XH; Wang, ZX; Guo, HJ; Yue, P; Chen, W; Wu, L
Liu, FY; Zhang, K; Lai, YQ; Li, J; Zhang, ZA; Liu, YX
Ma, LW; Chen, BZ; Shi, XC; Zhang, W; Zhang, K
Guo, QS; Guo, XY; Tian, QH
Li, XB; Zhou, QS; Wang, HY; Peng, ZH; Liu, GH
Zhang, HL; Li, J; Wang, ZG; Xu, YJ; Lai, YQ
Liu, ZW; Chen, WM; Li, WX
Li, XB; Wang, DQ; Liang, SA; Liu, GH; Peng, ZH; Zhou, QS
Zhao, ZW; Hu, F; Hu, YJ; Wang, SB; Sun, PM; Huo, GS; Li, HG
Liu, FY; Wang, B; Lai, YQ; Li, J; Zhang, ZA; Liu, YX
Zhang, ZA; Chen, XJ; Li, FQ; Lai, YQ; Li, J; Liu, P; Wang, XY
Long, HZ; Chai, LY; Qin, WQ; Tang, SH
Chen, SL; Guo, XY; Shi, WT; Li, D
Guo, ZH; Miao, XF
Du, K; Liu, Y; Hu, GR; Peng, ZD; Cao, YB; Jiang, QL
Zhao, ZW; Li, JT; Cao, CF; Huo, GS; Zhang, G; Li, HG
Zhao, ZW; Xiao, LP; Sun, F; Huo, GS; Li, HG
Hao, X; Liu, P; Zhang, ZA; Lai, YQ; Wang, XY; Li, J; Liu, YX
Cao, YB; Hu, GR; Du, K; Peng, ZD; Tang, C; Zhang, LH
Liu, W; Tang, MT; Tang, CB; He, J; Yang, SH; Yang, JG; Chen, YM
Chu, G; Xiong, ZQ; Zhao, SJ
Chai, LY; Li, QZ; Zhu, YH; Zhang, ZY; Wang, QW; Wang, YY; Yang, ZH
Li, J; Xie, KY; Lai, YQ; Zhang, ZA; Li, FQ; Hao, X; Chen, XJ; Liu, YX
Yang, XY; Moats, MS; Miller, JD
Chai, LY; Wang, QW; Wang, YY; Li, QZ; Yang, ZH; Shu, YD
Liu, FY; Lai, YQ; Liu, J; Wang, B; Kuang, SS; Zhang, ZA; Li, J; Liu, YX
Ma, LW; Chen, BZ; Shi, XC; Xu, H; Yang, XY; Zhang, K
Wu, ML; Li, J; Liu, FY; Liu, J; Lai, YQ; Zhang, ZA; Liu, YX
Lai, YQ; Liu, FY; Li, J; Zhang, ZA; Liu, YX
Lai, YQ; Kuang, SS; Liu, FY; Zhang, ZA; Liu, J; Li, J; Liu, YX
Yang, HP; Yang, SH; Cai, YA; Hou, GF; Tang, MT
Zhang, M; Li, XH; Wang, ZX; Hu, QY; Li, JH; Liu, WR
Li, LJ; Li, XH; Wang, ZX; Wu, L; Zheng, JC; Yan, H; Guo, HJ
Su-peng; Guo-xueyi; Ji-shujun
Zhao, ZW; Liu, J; Xia, WT; Cao, CF; Chen, XY; Li, HG
Yang, XY; Moats, MS; Miller, JD
Guo, HJ; Li, XQ; He, FY; Li, XH; Wang, ZX; Peng, WJ
Wang, W; Cramb, AW
Li, J; Cui, M; Lai, YQ; Zhang, ZA; Lu, H; Fang, J; Liu, YX
Liu, FY; Li, Y; Zhang, K; Wang, B; Yan, C; Lai, YQ; Zhang, ZA; Li, J; Liu, YX
Wang, XJ; Li, XH; Wang, ZX; Wu, L; Yue, P; Guo, HJ; Wu, FX; Ma, TT
Chai, LY; Wang, YY; Yang, ZH; Wang, QW; Wang, HY
Tian, QH; Guo, XY; Yi, Y; Li, ZH
Liu, WR; Li, XH; Hu, QY; Wang, ZX; Gu, KZ; Li, JH; Zhang, LX
Li, D; Park, KH; Wu, Z; Guo, XY
Feng, NC; Guo, XY; Liang, S
Tian, QH; Guo, XY; Li, ZH
Liang, S; Guo, XY; Feng, NC; Tian, QH
Cao, Y; Wang, YJ; Zhou, KG; Bi, Z
Liu, WF; Yang, TZ; Xia, X
Liu, W; Tang, MT; Tang, CB; He, J; Yang, SH; Yang, JG
Liu, JW; Li, XH; Wang, ZX; Guo, HJ; Peng, WJ; Zhang, YH; Hu, QY
Wu, L; Li, XH; Wang, ZX; Wang, XJ; Li, LJ; Fang, J; Wu, FX; Guo, HJ
Yang, SH; Yang, JG; Liu, W; Chen, GT; Tang, MT; Qiu, GZ
Zhang, M; Li, XH; Wang, ZX; Hu, QY; Guo, HJ
Li, XB; Fu, WA; Zhou, QS; Liu, GH; Peng, ZH
Guo, XY; Zhong, JY; Song, Y; Tian, QH
Liu, XH; Zhao, ZW
Gao, HQ; Wang, XY; Zhang, ZA; Lai, YQ; Li, J; Liu, YX
Wu, L; Li, XH; Wang, ZX; Guo, HJ; Wang, XJ; Wu, FX; Fang, J; Wang, ZG; Li, LJ
Wang, XW; Wang, MY; Shi, LH; Hu, JA; Qiao, P
Liu, XL; Ren, Y; Xu, H; Zhao, ZW
Jiang, QL; Du, K; Cao, YB; Peng, ZD; Hu, GR; Liu, YX
Jiang, LX; Zhong, SP; Lai, YQ; Lu, XJ; Hong, B; Peng, HJ; Zhou, XY; Li, J; Liu, YX
Wu, L; Li, XH; Wang, ZX; Wu, FX; Wang, XJ; Fang, J; Guo, HJ; Li, LJ
Guo, HJ; Li, XQ; Li, XH; Wang, ZX; Peng, WJ; Sun, QM; Xie, J
Peng, CL; Zhang, JF; Cao, XA; Zhang, B
Li, LJ; Li, XH; Wang, ZX; Guo, HJ; Wu, L; Hao, Y; Zheng, JC
Wu, L; Wang, ZX; Li, XH; Guo, HJ; Li, LJ; Wang, XJ; Zheng, JC
Luo, WB; Li, XH; Dahn, JR
Wang, MY; Wang, XW
Lai, YQ; Jiang, LX; Li, J; Zhong, SP; Lu, XJ; Peng, HJ; Liu, YX
Lai, YQ; Jiang, LX; Li, J; Zhong, SP; Lu, X; Peng, HJ; Liu, YX
Peng, ZD; Jiang, QL; Du, K; Wang, WG; Hu, GR; Liu, YX
Jia, M; Tian, ZL; Lai, YQ; Li, J; Yi, JG; Yan, JF; Liu, YX
Yang, HP; Yang, SH; Cai, YA; Hou, GF; Tang, MT
Li, QZ; Chai, LY; Wang, QW; Yang, ZH; Yan, HX; Wang, YY
Zheng, JC; Li, XH; Wang, ZX; Niu, SS; Liu, DR; Wu, L; Li, LJ; Li, JH; Guo, HJ
Li, XP; Li, J; Lai, YQ; Chen, J; Gao, ZL; Liu, YX
Liang, S; Guo, XY; Feng, NC; Tian, QH
Guo, HJ; Li, XH; Xie, J; Wang, ZX; Peng, WJ; Sun, QM
Liu, JW; Li, XH; Wang, ZX; Guo, HJ; Hu, QY
Guo, HJ; Li, QH; He, FY; Li, XH; Wang, ZX; Peng, WJ
Zhao, ZW; Ouyang, K; Wang, M
Yang, TZ; Dou, AC; Lei, CM; Ren, J; Liu, ZZ
Li, QZ; Chai, LY; Yang, ZH; Wang, QW; Wang, YY
Chai, LY; Zhang, LY; Wang, HY; Yu, WT; Sang, PL
Wen, JJ; Zhang, QX; Zhang, GQ; Cao, ZY
Wang, ZG; Peng, WJ; Wang, ZX; Li, XH; Guo, HJ; Wu, L
Li, LJ; Li, XH; Wang, ZX; Wu, L; Zheng, JC; Li, JH
Tian, QH; Guo, XY
Liu, JQ
Zhang, B; Liu, JQ; Zhang, Q; Li, YH
Wu, L; Wang, ZX; Li, XH; Li, LJ; Guo, HJ; Zheng, JC; Wang, XJ
Long, HZ; Chai, LY; Qin, WQ
Liu, W; Tang, MT; Tang, CB; He, J; Yang, SH; Yang, JG
Zhang, LY; Chai, LY; Wang, HY; Yang, ZH
Zhao, Z; Li, XB; Zhao, QJ
Fan, YQ; Zhang, CF; Wu, JH; Zhan, J; Yang, P
Guo, ZH; Pan, FK; Xiao, XY; Zhang, L; Jiang, KQ
Chai, LY; Wang, ZX; Wang, YY; Yang, ZH; Wang, HY; Wu, X
Wang, ZX; Chai, LY; Yang, ZH; Wang, YY; Wang, HY
Liu, RQ; Sun, W; Hu, YH; Wang, DZ
Yu, LX; Wang, HD; Qiu, GZ; Liang, DY
Yuan, ML; Tao, JH; Yan, GJ; Tan, MY; Qiu, GZ
Yang, YB; Li, Q; Jiang, T; Guo, YF; Li, GH; Xu, B
Zeng, XX; Tagn, JX; Jiang, P; Liu, HW; Dai, ZM; Liu, XD
Qin, WQ; Yang, CR; Ma, XH; Lai, SS
Qin, WQ; Yang, CR; Yi, R; Gao, GH
Chen, XH; Zhou, HB; Qiu, GZ
He, ZG; Gao, FL; Zhao, JC; Hu, YH; Qiu, GZ
He, ZG; Zhao, JC; Gao, FL; Hu, YH; Qiu, GZ
Chen, XH; Xia, LX; Zhou, HB; Qiu, GZ
Zhou, ZJ; Yin, HQ; Liu, Y; Xie, M; Qiu, GZ; Liu, XD
Ruan, RM; Zhou, E; Liu, XY; Wu, BA; Zhou, GY; Wen, JK
Li, GH; Jiang, T; Liu, MD; Zhou, TH; Fan, XH; Qiu, GZ
Zhang, RY; Xia, JL; Peng, JH; Zhang, Q; Zhang, CG; Nie, ZY; Qiu, GZ
Liang, RX; Wu, XL; Wang, XN; Dai, QY; Wang, YY
Zeng, XX; Tang, JX; Yin, HQ; Liu, XD; Jiang, P; Liu, HW
Li, GH; Tang, ZK; Zhang, YB; Cui, ZX; Jiang, T
Song, XL; Xu, DY; Yang, HP; Yu, ZX; Qiu, GZ
Chen, XH; Zhou, HB; Qiu, GZ
Jiang, T; Li, GH; Wang, HT; Zhang, KC; Zhang, YB
Sun, W; Ouyang, K; Zhang, LM; Hu, YH; Chen, C
Zhang, LM; Peng, JH; Wei, MM; Ding, JN; Zhou, HB
Li, GH; Rao, MJ; Li, QA; Peng, ZW; Jiang, T
Zeng, WM; Zhou, HB; Liu, XD; Qiu, GZ
Wu, XL; Liang, RX; Dai, QY; Jin, DC; Wang, YY; Chao, WL
Xia, JL; Yang, Y; He, H; Zhao, XJ; Liang, CL; Zheng, L; Ma, CY; Zhao, YD; Nie, ZY; Qiu, GZ
Xia, JL; Yang, Y; He, H; Liang, CL; Zhao, XJ; Zheng, L; Ma, CY; Zhao, YD; Nie, ZY; Qiu, GZ
Zhang, CG; Xia, JL; Liu, YD; He, HA; Qiu, GZ
Xu, AL; Xia, JL; Zhang, SA; Yang, Y; Nie, ZY; Qiu, GZ
Xie, LQ; Zhang, JP; Peng, F; Jiao, NN
Wang, HH; Zhou, J; Huang, L; Li, XH; Fennie, KP; Williams, AB
He, J; Wang, Y; Duan, F; Jiang, H; Chen, MF; Tang, SY
Guo, J; Dixon, JK; Whittemore, R; He, GP
Guo, J; Whittemore, R; He, GP
Luo, Y; He, GP; Zhou, JW; Luo, Y
Zhou, G; Tan, ZR; Ouyang, DS; Chen, Y; Guo, D; Xie, HT; Liu, YZ; Fan, L; Deng, HW
Yu, P; Gu, ZK; Guo, X; Ran, LL; Cheng, H; Zhang, XY; Cheng, ZN
Tian, HY; He, X; Zeng, GY; Tan, JB; Shuang, F; Liu, GR; Tan, GS; Zhou, YJ
Liu, JF; Xu, KP; Li, FS; Shen, J; Hu, CP; Zou, H; Yang, F; Liu, GR; Xiang, HL; Zhou, YJ; Li,
Li, FS; Xu, KP; Yuan, SH; Yan, DL; Liu, RR; Tan, JB; Zeng, GY; Zhou, YJ; Tan, GS
Tan, GS; Xu, KP; Li, FS; Wang, CJ; Li, TY; Hu, CP; Shen, J; Zhou, YJ; Li, YJ
Wang, LL; Jiang, MX; Xu, SX; Sun, QS; Zeng, GY; Zhou, YJ
Zeng, WB; Miao, WM; Le Puil, M; Shi, GQ; Biggerstaff, J; Kabalka, GW; Townsend, D
Li, GY; Zhou, ZD; Li, YJ; Huang, KL; Zhong, M
Guo, YJ; Chen, L; Bai, YP; Li, L; Sun, J; Zhang, GG; Yang, TL; Xia, JA; Li, YJ; Chen, XP
Wang, CJ; Hu, CP; Xu, KP; Tan, GS; Li, YJ
Zhou, ZD; Li, GY; Li, YJ
Zou, XQ; Peng, SM; Hu, CP; Tan, LF; Yuan, QO; Deng, HW; Li, YJ
Yuan, Q; Peng, J; Liu, SY; Wang, CJ; Xiang, DX; Xiong, XM; Hu, CP; Li, YJ
Lu, CW; Guo, Z; Feng, M; Wu, ZZ; He, ZM; Xiong, Y
Peng, J; Li, YJ
Li, XH; Peng, J; Tan, N; Wu, WH; Li, TT; Shi, RZ; Li, YJ
Luo, DX; Cao, DL; Xiong, Y; Peng, XH; Liao, DF
Li, XC; Gao, JL; Liu, SE; Zhou, KC; Huang, BY
Li, XC; Gao, JL; Liu, SE; Zhou, KC; Huang, BY
Zhou, SQ
Chen, LN; Ma, SS; Ouyang, FP; Wu, XZ; Xiao, J; Xu, H
Guo, GH; Zhang, GF; Wang, XG
Ouyang, FP; Yang, ZX; Xiao, J; Wu, D; Xu, H
Sheng, LY; Zhang, G
Sun, KH; Sprott, JC
Zhu, KC; Li, XY; Zheng, XJ; Tang, HQ
Du, ZJ; Duan, XC; Huang, XZ
Xia, QL; Yi, JH; Li, YF; Peng, YD; Wang, HZ; Zhou, CS
Liu, J; Zhou, JC; Luo, HW; Kong, XD; En, YF; Shi, Q; He, YJ
Xiang, YT; Jamnik, A; Yang, KW
Sun, KH; Liu, XA; Zhu, CX
Sun, KH; Wang, X; Sprott, JC
Xu, H; Xiao, J; Ouyang, FP
Liu, XL; Huang, XM; Xu, H; Ren, Y
Sun, KH; Sprott, JC
Chen, LN; OuYang, FP; Ma, SS; Wu, XZ; Xiao, J; Xu, H
Tao, SH; Mao, SC; Song, JF; Fang, Q; Yu, MB; Lo, GQ; Kwong, DL
Hu, ZK; Gui, WH; Yang, CH; Xu, F
Zhang, J; Xiao, SY; Zhou, LA
Huang, MZ; Li, HB; Nie, XM; Wu, XY; Jiang, XM
Peng, H; Tan, HZ; Liu, AZ; Feng, SD; Chen, MS
Ding, P; Huang, KL; Yang, H; Li, GY; Liu, YF
Li, BH; Sun, ZQ; Dong, SF
Li, XH; Huang, X; Tan, HZ; Liu, AZ; Zhou, J; Yang, TB
Hu, GQ; Rao, KQ; Baker, SP
Gu, GH; Sun, XJ; Li, JH; Hu, YH
Xia, M; Zhou, KP
Chen, QF; Zhou, KP; Wang, LL
Liu, AH; Dong, L; Dong, LJ
Deng, J; Pandey, MD
Zhou, ZL; Li, XB; Ye, ZY; Liu, KW
Tang, LZ; Xia, KW
Chen, JS; Zhao, B; Wang, XM; Zhang, QL; Wang, L
Chen, F; Xu, G; Ma, CD; Xu, GP
Fan, XH; Gan, M; Jiang, T; Yuan, LS; Chen, XL
Lu, QH; Hu, YH; Wang, M
Jiang, JH; Yu, RL; Yi, R; Qin, WQ; Qiu, GZ; Liu, XH
Wang, SF; Xiao, L; Fang, Z; Qiu, GZ; Wang, CX
Zhu, YG; Zhang, GF; Feng, QM; Lu, YP; Ou, LM; Huang, SJ
Long, SS; Zhang, GF; Feng, QM; Ou, LM; Lu, YP
Xiao, Q; Zhou, QT; Li, M
Gu, GH; Zhao, KL; Qiu, GZ; Hu, YH; Sun, XJ
Xiao, Q; Ouyang, LL; Gao, L; Jiang, WJ
Wu, XL; Miao, B; Han, JA; Hu, Q; Zeng, J; Liu, YD; Qiu, GZ
Li, QA; Jiang, T; Yang, YB; Li, GH; Guo, YF; Qiu, GZ
Tian, J; Chi, RA; Yin, JQ
Ouyang, J; Yang, HM; He, X; Liu, H
Du, CF; Yang, HM
Li, XM; Zeng, MH; Zhou, J; Li, KZ
Cheng, YR; Liang, B; Zhou, MH
Chen, Q; Shi, F
Wang, SQ; Chen, L; Yang, B; Chang, KK; Du, Y; Li, J; Gang, T
Du, Y; Wang, J; Ouyang, YF; Zhang, LJ; Yuan, ZH; Liu, SH; Nash, P
Du, Y; Yuan, X; Sun, W; Hu, B
Chen, JE; Xiong, X; Xiao, P; Zhang, HB
Mo, XY; Liu, DY; Li, W; Hu, ZM; Hu, YQ; Li, JZ; Guo, JF; Tang, BS; Zhang, ZH; Bai, Y; Xia, K
Guo, H; Peng, D; Xu, M; Xue, JJ; Lu, LN; Xu, XJ; Liu, YL; Xiong, ZM; Pan, QA; Hu, ZM; Xia, K
Lyu, QF; Deng, L; Xue, SG; Cao, SF; Liu, XY; Jin, W; Wu, LQ; Kuang, YP
Li, XP; Hu, ZM; He, YQ; Xiong, ZM; Long, ZG; Peng, Y; Bu, FX; Ling, J; Xun, GL; Mo, XY; Pan,
Wang, F; Huang, S; Ma, L
Zhou, SQ
Zhang, WB; Du, Y; Zhao, DD; Zhang, LJ; Xu, HH; Liu, SH; Li, YW; Liang, SQ
Hu, B; Du, Y; Xu, H; Sun, W; Zhang, WW; Zhao, D
Lin, LW; Tang, YH; Chen, CS; Xu, HF
Liang, CP; Gong, HR
Kong, Y; Zhao, DD; Zhou, LC; Guo, HB; Du, Y
Sun, WH; Du, Y; Liu, SH; Huang, BY; Jiang, C
Liu, Y; Zhu, YT; Luo, XK; Liu, ZM
Zhou, LC; Kong, Y; Du, Y; Wang, JO; Zhou, YC
Gong, WP; Wu, Y; Chen, TF; Feng, S; Gaune-Escard, M; Jin, ZP
Kong, Y; Xiong, W; Guo, HB; Sun, WH; Du, Y; Zhou, YC
Zhou, SQ
Zhang, LJ; Du, Y; Steinbach, I; Chen, Q; Huang, BY
Wang, AJ; Shang, SL; Du, Y; Kong, Y; Zhang, LJ; Chen, L; Zhao, DD; Liu, ZK
Liang, CP; Gong, HR
Zhang, ZY; Chen, KH; Ni, EF
Xie, YG; Huang, QZ; Huang, BY
Xiao, P; Li, ZA; Zhu, ZB; Xiong, X
Chang, KK; Du, Y; Sun, WH; Xu, HH; Zhou, LC
Guo, YL; Yi, JH; Luo, SD; Zhou, CS; Chen, LF; Peng, YD
Liu, SH; Du, Y; Zhang, C; Xu, HH; Huang, BY; Liang, JLE; Zhou, YC; Zheng, F; Li, YW
Dong, HX; He, YH; Zou, J; Xu, NP; Huang, BY; Liu, CT
Yang, X; Zou, YH; Huang, QZ; Su, Z; Zhang, MY; Chang, X; Xie, ZY
Wang, JC; Du, Y; Kong, Y; Xu, HH; Jiang, C; Ouyang, YF; Sun, LX
Liu, Y; Fang, JH; Liu, DH; Lu, Z; Liu, F; Chen, SQ; Liu, CT
Li, DX; Hou, HT; Tan, ZQ; Lee, K
Liang, CP; Gong, HR
Liang, JL; Du, Y; Liao, CZ; Tang, YY; Nong, LQ; Zheng, F; Xu, HH
Liu, HF; Li, SL; Li, QL; Li, YM; Zhou, WX
Zhou, SQ; Solana, JR
Li, DX; Ou, BL; Jia, DM
Sun, WH; Xu, HH; Du, Y; Liu, SH; Chen, HL; Zhang, LJ; Huang, BY
Yuan, XM; Sun, WH; Du, Y; Zhao, DD; Yang, HM
Du, Y; Li, LL; Wang, J; Wang, JC; Jin, ZP
Liu, DD; Zhang, LJ; Du, Y; Xu, HH; Liu, SH; Liu, LB
Wang, AJ; Zhou, LC; Kong, Y; Du, Y; Liu, ZK; Shang, SL; Ouyang, YF; Wang, J; Zhang, LJ; Wang,
Chen, JA; Fan, X; Zhou, ZC; Zou, JP; Ruan, JM
Liu, YB; Liu, Y; Wang, B; Qiu, JW; Liu, B; Tang, HP
Wang, YM; Xiong, X; Min, XB; Xie, L; Zheng, F
Song, M; Li, YQ; He, YH
Jiang, C; Lin, ZJ; Zhao, YS
Li, DX; Deng, X; Wang, J; Yang, J; Li, XX
Gong, HR
Zhou, SQ
Wu, Y; Gong, WP; Gaune-Escard, M
Gong, HR
Chen, L; Wang, SQ; Du, Y; Zhou, SZ; Gang, T; Fen, JC; Chang, KK; Li, YW; Xiong, XA
Xie, YG; Huang, QZ; Huang, BY; Xie, XM
Liu, G; Li, GD; Cai, AH; Chen, ZK
Xie, ZY; Jin, GY; Zhang, M; Su, ZA; Zhang, MY; Chen, JX; Huang, QZ
Dong, HX; Jiang, Y; He, YH; Zou, J; Xu, NP; Huang, BY; Liu, CT; Liaw, PK
Xiao, P; Li, ZA; Xiong, X
Xiao, DH; Chen, KH; Luo, WH
Deng, X; Liu, AX; Wang, J; Yang, J; Li, DX
Liu, HF; Li, SL; Li, QL; Li, YM
Fan, JL; Gong, X; Qi, MG; Liu, T; Li, SK; Tian, JM
Yin, CL; Wen, GF; Huang, QZ; Wang, XF; He, LM; Liu, BR
Chen, ZK; Xiong, XA; Li, GD; Sun, W; Long, Y
Lei, T; Ouyang, C; Tang, W; Li, LF; Zhou, LS
Li, ZA; Xiao, P; Xiong, XA
Zhang, ZY; Chen, KH; Ni, EF
Peng, XA; Zhuan, L; Zi-bing, Z; Xiang, XO
Luo, SD; Yi, JH; Guo, YL; Peng, YD; Li, LY; Chen, G; Ran, JM
He, HW; Jia, SY
Song, M; He, YH; Fang, SF
Cai, AH; Xiong, X; Liu, Y; Zhou, Y; An, WK; Luo, Y
Chen, ZK; Xiong, X; Li, GD; Wang, YL
Xiao, DH; He, YH; Song, M; Lin, N; Zhang, RF
Tang, JC; Hu, DP; Tai, ZZ; Huang, BY; Liu, WS
Yang, X; Zou, YH; Huang, QZ; Su, ZA; Chang, X; Zhang, MY; Xiao, Y
Yang, X; Huang, QZ; Chang, X; Su, ZA; Zhang, MY; Zhou, LP; Jin, GY
Fan, JL; Gong, X; Huang, BY; Song, M; Liu, T; Tian, JM
Chen, KH; Zhang, ZY; Ni, EF
Gong, X; Fan, JL; Liu, T; Tian, JM; Huang, BY; Li, SK
Sun, YY; Song, M; He, YH
Lei, T; Ouyang, C; Tang, W; Li, LF; Zhou, LS
Lou, J; Li, YM; He, H; Li, LJ
Li, ZA; Xiao, P; Xiong, XA; Huang, BY
Gong, X; Fan, JL; Huang, BY; Tian, JM
Xu, HJ; Huang, BY; Yi, MZ; Xiong, XA; Lei, BL
Fan, X; Chen, JA; Ruan, JM; Zhou, ZC; Zou, JP
Song, M; He, YH
Li, WQ; Zhang, HB; Xiong, XA; Xiao, F
Wang, ZW; Song, M; Sun, C; Xiao, DH; He, YH
Li, YQ; Song, M; He, YH
Zhang, W; Liu, Y; Liu, B; Li, HZ; Tang, B
Liu, DH; Liu, Y; Zhao, DP; Wang, Y; Fang, JH; Wen, YR; Liu, ZM
Yan, ZQ; Xiong, X; Xiao, P; Chen, F; Liu, GS; Huang, BY
Peng, K; Yi, MZ; Ran, LP; Ge, YC
Li, WQ; Zhang, HB; Xiong, X; Xiao, F
Huang, ZQ; He, YH; Wu, CH; Zhang, LJ; Xiao, YF; Huang, BY
Tai, ZZ; Huang, BY; Liu, WS
Liu, T; Fan, JL; Huang, BY; Qi, MG; Tian, JM
Fan, JL; Cheng, HC; Lu, MY; Tian, JM
Zhang, W; Liu, Y; Huang, JS; Liu, B; He, YH; Huang, BY
Huang, LP; Chen, KH; Li, S
Zhang, WY; Xi, ZP; Li, GZ; Li, YN; Zhang, J; Tang, HP
Xiao, DH; Huang, BY
Kong, Y; Du, Y; Li, JQ
Zou, JP; Zhou, ZH; Ruan, JM; Zhou, ZC
Li, DX; Hou, HT; Liang, LH; Lee, K
Xiong, YM; Bae, G; Xiong, X; Lee, C
Zeng, FH; Xiong, X; Huang, BY
Liu, Y; Li, YH; Guo, FJ; Dai, MA; Wang, JJ; Hu, JY; Li, GC
Wang, JJ; Li, YH; Liu, YH; Song, J; Guo, FJ; Li, YL; Li, GC
Liu, Y; Guo, FJ; Dai, M; Wang, D; Tong, YQ; Huang, J; Hu, JY; Li, GC
Li, F; Zhang, JW; Wei, R; Luo, XG; Zhang, JY; Zhou, XF; Li, CQ; Dai, RP
Zhou, SH; Liu, LY; Yang, XH; Wu, SJ; Chen, GR
Ren, HZ; Pan, GQ; Wang, JS; Wen, JF; Wang, KS; Luo, GQ; Shan, XZ
Wang, HW; Su, ZS; Hu, ZL; Wen, JF; Liu, BA
Liu, BA; Li, ZM; Su, ZS; She, XL
Tan, J; Deng, ZH; Liu, SZ; Wang, JT; Huang, C
Guo, FJ; Li, YL; Liu, Y; Wang, JJ; Li, YH; Li, GC
Guo, FJ; Liu, Y; Huang, JA; Li, YH; Zhou, GH; Wang, D; Li, YL; Wang, JJ; Xie, PL; Li, GC
Guo, FJ; Liu, Y; Li, YL; Li, GC
Jiang, LZ; Huang, JF; Wang, H; Chen, D; Zhao, HN
Gao, DM; Wang, SP; He, Z; Fung, MC; Liu, MS; Yu, LX; Chen, XC
Liu, C; Xiang, Y; Liu, HJ; Gao, G; Howard, ST; Zhu, XL; Qin, XQ
Liu, C; Liu, HJ; Xiang, Y; Tan, YR; Zhu, XL; Qin, XQ
Wang, ZL; Luo, FJ; Li, LL; Yang, LF; Hu, DS; Ma, XQ; Lu, ZX; Sun, LQ; Cao, Y
Zheng, GP; Peng, F; Ding, RK; Yu, YH; Ouyang, YM; Chen, ZC; Xiao, ZQ; He, ZM
Guo, FJ; Zhang, WJ; Li, YL; Liu, Y; Li, YH; Huang, J; Wang, JJ; Xie, PL; Li, GC
Lu, JH; Tang, YL; Yu, HB; Zhou, JH; Fu, CY; Zeng, X; Yu, ZY; Yin, HL; Wu, MH; Zhang, JY; Li,
Liu, C; Xiang, Y; Liu, HJ; Li, Y; Tan, YR; Zhu, XL; Zeng, D; Li, ML; Zhang, LW; Qin, XQ
Wang, J; Zhang, YQ; Yu, P; Zhong, GM
Yang, SH; Brindley, PJ; Zeng, QR; Li, YS; Zhou, J; Liu, Y; Liu, BY; Cai, LT; Zeng, TB; Wei, Q
Guo, W; Wang, H; Chen, D; Wu, XQ; Tong, JB; Li, CQ; Lei, DL; Cai, WJ; Li, ZY; Luo, XG
Yang, J; Wang, YJ; Cai, Y; Yang, ZY; Wu, GQ; Wen, JG; Luo, XG; Huang, H
Chang, HY; Huang, CY; Wu, JA; Fang, F; Zhang, WJ; Wang, FY; Chen, Z
Lv, H; Pan, GQ; Zheng, G; Wu, XY; Ren, HZ; Liu, Y; Wen, JF
Zhang, B; Wang, HY; Jiang, BM; Liang, PF; Liu, MD; Deng, GH; Xiao, XZ
Qu, SL; Zhu, HL; Wei, X; Zhang, C; Jiang, L; Liu, Y; Luo, Q; Xiao, XZ
Wei, X; Song, L; Jiang, L; Wang, GL; Luo, XJ; Zhang, B; Xiao, XZ
Wang, G; Zuo, X; Jiang, L; Wang, K; Wei, X; Zhang, B; Xiao, X
Li, LA; She, H; Yue, SJ; Feng, DD; Luo, ZQ
Zhang, KH; Huang, QO; Dai, XP; Yin, JY; Zhang, W; Zhou, G; Zhou, HH; Liu, ZQ
Liu, DF; Liu, XR
Zeng, WM; Qiu, GZ; Zhou, HB; Peng, JH; Chen, MA; Tan, SN; Chao, WL; Liu, XD; Zhang, YS
Zeng, WM; Qiu, GZ; Zhou, HB; Liu, XD; Chen, M; Chao, WL; Zhang, CG; Peng, JH
Liu, ZM; Peng, J
Miao, XY; Hu, JX; Dai, WD; Zhong, DW; Huang, SF; Wen, Y; Xiong, SZ
Liu, MJ; Peng, Y; Wang, XY; Guo, Q; Shen, SR; Li, GY
Guo, Q; Shen, SR; Liao, MT; Lian, P; Wang, XY
Chen, TF; Zhu, J
Peng, L; Xie, Q
Cai, HL; Zhu, RH; Li, HD; Zhang, XH; Hu, L; Yang, W; Ye, HS
Yang, L; Luo, SM; Huang, G; Peng, JA; Li, X; Yan, XA; Lin, JA; Wenzlau, JM; Davidson, HW; Hut
Jin, J; Peng, DQ; Yuan, SG; Zhao, SP; Ning, XH; Wang, SH; Li, SL
Xu, DY; Zhao, SP; Huang, QX; Du, W; Liu, YH; Liu, L; Xie, XM
Xie, Q; Zhao, SP; Li, F
Hu, YR; Zhao, Y; Sun, YW; Lu, WD; Liu, ZL; Li, JM; Wu, ZS; Tang, H; Gao, F; Zhou, XM
Chen, JL; Li, BY; Yang, YF; Hu, JG; Zhao, TL; Gong, YB; Tan, ZP
Xiang, ZY; Tang, AG; Ren, YP; Zhou, QX; Luo, XB
Zhang, GS; Tang, YM; Tang, MQ; Qing, ZJ; Shu, C; Tang, XQ; Deng, MY; Tan, LM
Sun, L; Xiao, L; Nie, J; Liu, FY; Ling, GH; Zhu, XJ; Tang, WB; Chen, WC; Xia, YC; Zhan, M; Ma
Tang, FY; Xie, XW; Ling, GH; Liu, FY
Zeng, LW; Hu, ZP; Lu, W; Tang, XQ; Zhang, J; Li, T; Yang, BB
Li, YH; Shi, JM; Duan, XC; Fan, F
Xiong, W; Cheng, BH; Jia, SB; Tang, LS
Li, Y; Tang, LS; Zhou, QH; Cao, D; Yang, ZL
Li, G; Lv, G; Passias, P; Kozanek, M; Metkar, US; Liu, ZJ; Wood, KB; Rehak, L; Deng, YW
Yang, QS; Chen, C; Wu, SJ; Zhang, Y; Mao, XZ; Wang, WC
Li, JJ; Guo, YK; Tang, QL; Li, SS; Zhang, XL; Wu, PA; Yang, XM
Luo, JM; Li, YX; Gong, RJ
Bo, T; Yi, L; Wang, TM; Li, J; Li, XF; Mao, DA
Duan, S; Zhang, Y; Wu, SJ; Jiang, LZ; Zhang, J; Gan, Y; Chen, P; Zhao, SP; Li, GY
He, ZH; Chen, Y; Chen, P; Wu, GB; Cai, S
Xie, X; Chen, JW; Li, F; Tian, J; Gao, JS; Zhang, D
Xu, R; Zhao, XK; Zhong, ZH; Zhang, L
Lv, C; Zhong, ZH; Wu, ZP; Xiao, N; Yang, MG; Zhao, XK
Ding, T; Yang, LY; Wang, YH; Yuan, JB; Chen, TD; Cai, XJ
Liu, LF; Yang, JR; Zhu, L; Yi, L; Zhu, B; Song, W; Zhang, W; Gong, Y
Huang, HD; Peng, YM; Liu, H; Yang, XM; Liu, FY
Liu, J; Gao, XP; Osunde, I; Li, X; Zhou, SK; Zheng, HR; Li, LJ
Liao, YH; Knoesen, NP; Castle, DJ; Tang, JS; Deng, YL; Bookun, R; Chen, XG; Hao, W; Meng, G;
Ke, M; Shen, H; Fan, JT; Huang, X; Zhou, ZT; Chen, XG; Hu, DW
Yuan, LQ; Liu, W; Cui, RR; Wang, D; Meng, JC; Xie, H; Wu, XP; Zhou, HD; Lu, Y; Liao, EY
Wu, XY; Wu, XP; Xie, H; Zhang, H; Peng, YQ; Yuan, LQ; Su, X; Luo, XH; Liao, EY
Xiao, L; Sun, L; Liu, FY; Peng, YM; Duan, SB
Liu, H; Peng, YM; Liu, FY; Liu, YH; Lin, OY; Xiao, WW; Cheng, MC; Chen, X; Gao, L
Li, Y; Liu, FY; Peng, YM; Li, J; Sun, L; Chen, X; Duan, SB; Ling, GH; Guo, N; Liu, YH
Li, Y; Zhou, LT; Liu, FY; Peng, YM; Li, J; Sun, L; Duan, SB; Ling, GH; Chen, X; Jiang, WL; Xi
He, Y; Sun, HQ; He, XE; Wang, WL; Lei, JH
Wu, DX; Xu, SJ; Yin, HF
Fan, F; Su, LY; Gill, MK; Birmaher, B
Yu, SJ; Peng, L; Xie, XB; Peng, FH; Fang, CH; Wang, Y; Lan, GB
Huang, XS; Zhao, SP; Hu, M; Bai, L; Zhang, Q; Zhao, W
Xie, H; Yang, B; Zhou, XM; Song, FL; Li, JM; Zhou, K; Hu, W; Peng, YQ; Tang, SY; Yuan, LQ; Xi
Chen, Z; Huo, JR
Cui, RR; Mao, DA; Yi, L; Wang, C; Zhang, XX; Xie, H; Wu, XP; Liao, XB; Zhou, H; Meng, JC; Yua
Bu, YH; He, YL; Zhou, HD; Liu, W; Peng, D; Tang, AG; Tang, LL; Xie, H; Huang, QX; Luo, XH; Li
Wu, XY; Wu, XP; Luo, XH; Xie, H; Zhang, H; Peng, YQ; Yuan, LQ; Jiang, YB; Liao, EY
Liu, YS; Lu, Y; Liu, W; Xie, H; Luo, XH; Wu, XP; Yuan, LQ; Liao, EY
Li, RJ; Zhang, GS; Chen, YH; Zhu, JF; Lu, QJ; Gong, FJ; Kuang, WY
Li, YP; Zhao, M; Yin, H; Gao, F; Wu, XY; Luo, YQ; Zhao, S; Zhang, XJ; Su, YW; Hu, N; Long, H;
Lei, YQ; Zhang, WY; Li, HD; Yan, MA; Zhu, RH
Fang, PF; Cai, HL; Li, HD; Zhu, RH; Tan, QY; Gao, W; Xu, P; Liu, YP; Zhang, WY; Chen, YC; Zha
Yan, M; Li, HD; Chen, BM; Liu, XL; Zhu, YG
Yan, M; Li, HD; Chen, BM; Liu, XL; Xu, P; Zhu, YG
Shen, YA; Zhu, RH; Li, HD; Liu, YW; Xu, P
Zhou, HY; Yang, XY; Tao, LJ; Chang, YT; Dai, RP
Deng, X; Li, X; Li, J; Zhou, X; Hu, J; Yang, Y
Wu, Q; Tan, ZP; Liu, HD; Gao, L; Wu, SJ; Luo, JW; Zhang, WZ; Zhao, TL; Yu, JF; Xu, XH
Chen, YQ; Zhao, SP; Xiang, R
Peng, DQ; Huang, S; Yuan, SG; Zhao, SP
Wu, ZH; Zhao, SP; Chu, LX; Ye, HJ
Yu, BL; Zhao, SP; Hu, JR
Yu, BL; Wang, SH; Peng, DQ; Zhao, SP
Zhou, WW; Zeng, DB; Chen, RW; Liu, J; Yang, GX; Liu, PB; Zhou, XM
Zhao, S; Long, H; Lu, QJ
Hu, N; Long, H; Zhao, M; Yin, H; Lu, Q
Yin, YN; Yu, QF; Fu, NA; Liu, XW; Lu, FG
Cui, Y; Wang, CL; Liu, XW; Wang, XH; Chen, LL; Zhao, X; Fu, N; Lu, FG
Liu, H; Jiang, DQ; Zhang, SB; Ou, BQ
Zhou, J; Zhong, DW; Wang, QW; Miao, XY; Xu, XD
Zhou, HY; Zheng, YH; He, Y; Chen, Z; Liu, M; Yin, W; Liu, C
Xu, DY; Shu, J; Huang, QY; Wasti, B; Chen, C; Liu, L; Zhao, SP
Wang, SH; Yuan, SG; Peng, DQ; Zhao, SP
Wang, F; Yang, B; Ling, GH; Yao, C; Jiang, YS
Zhu, XJ; Ling, GH; Xiao, L; Liu, YH; Duan, SB; Peng, YM; Kanwar, YS; Sun, L; Liu, FY
Zhang, DS; Sun, L; Xian, W; Liu, FY; Ling, GH; Xiao, L; Liu, YH; Peng, YM; Haruna, Y; Kanwar,
Zeng, LW; Tan, JQ; Hu, ZP; Lu, W; Yang, BB
Zeng, LW; Hu, ZP; Lu, W; Tang, XQ; Zhang, J; Li, T; Yang, BB
Tan, LM; Chi, Y; Wang, CY; Wu, J; Zhang, HN; Shen, XM; Duan, SJ; Jiang, B
Zhou, WJ; Yang, HP; Wang, X; Peng, Y; Wu, DP; Zhang, XJ; Hu, ZP
Wang, CY; Cao, L; Tang, BS; Zhang, HN; Guo, JF; He, D; Liao, SS; Tang, JG; Yan, XX; Tan, LM
Tian, Y; Tang, LS; Cui, JL; Zhu, XH
Li, JQ; Qi, HZ; He, ZJ; Hu, W; Si, ZZ; Li, YN
Si, ZZ; Li, JQ; Qi, HZ; He, ZJ; Hu, W; Li, YN
Lu, GH; Passias, PG; Li, G; Kozanek, M; Rehak, L; Wood, KB; Li, GA; Deng, YW
Jun, W; Yi-Jun, K; Xiang-Sheng, Z; Jing, W
Jun, W; Yi-Jun, K; Xiang-Sheng, Z; Jing, W
Liu, GX; Xie, CZ; Sun, FD; Xu, XD; Yang, YH; Zhang, T; Deng, YS; Wang, DC; Huang, Z; Yang, LP
Zhou, E; Qing, D; Li, J
Lu, WD; Zhang, M; Wu, ZS; Hu, TH; Xu, ZJ; Liu, W; Hu, YR
Pu, DR; Chiong, JR; Zhou, QC
Pu, DR; Zhou, QC; Zhang, M; Peng, QH; Zeng, S; Xu, GQ
Zhang, M; Pu, DR; Zhou, QC; Peng, QH; Tian, LQ
Zhang, Y; Zhou, QC; Pu, DR; Zou, L; Tan, Y
Shu, C; He, H; Li, QM; Li, M; Jiang, XH; Li, X
Yin, H; Zhao, M; Wu, XY; Gao, F; Luo, YQ; Ma, L; Liu, SF; Zhang, GS; Chen, JW; Li, F; Zuo, XX
Zhao, M; Gao, F; Wu, X; Tang, J; Lu, Q
Zhao, M; Tang, JL; Gao, F; Wu, XY; Liang, YS; Yin, H; Lu, QJ
Zhao, M; Sun, YM; Gao, F; Wu, XY; Tang, JL; Yin, H; Luo, YQ; Richardson, B; Lu, QJ
Zhang, XJ; Zhou, DR; Zhao, M; Luo, YQ; Zhang, P; Lu, ZH; Lu, QJ
Luo, Y; Zhao, M; Lu, Q
Hu, R; Li, H; Liu, W; Yang, L; Tan, YF; Luo, XH
Xie, H; Tang, LL; Luo, XH; Wu, XY; Wu, XP; Zhou, HD; Yuan, LQ; Liao, EY
Liao, XB; Peng, YQ; Zhou, XM; Yang, B; Zheng, Z; Liu, LM; Song, FL; Li, JM; Zhou, K; Meng, JC
Liu, H; Liu, FY; Peng, YM; Liu, YH; Li, LY; Tu, XW; Cheng, MC; Xu, XQ; Chen, X; Ling, GH; Sun
Zhu, XZ; Li, T; Peng, SF; Ma, XL; Chen, XG; Zhang, XW
Xiao, J; Yao, SQ; Zhu, XZ; Zhang, CC; Auerbach, RP; McWhinnie, CM; Abela, JRZ
Yao, SQ; Liu, MF; Liu, JP; Hu, ZJ; Yi, JY; Huang, RZ
Sui, SG; Zhang, Y; Wu, MX; Xu, JM; Duan, L; Weng, XC; Shan, BC; Li, LJ
Guo, XF; Zhai, JG; Liu, ZN; Fang, MS; Wang, B; Wang, CY; Hu, B; Sun, XL; Lv, LX; Lu, Z; Ma, C
Liao, YH; Tang, JS; Ma, MD; Wu, ZM; Yang, M; Wang, XY; Liu, TQ; Chen, XG; Fletcher, PC; Hao,
Zhang, J; Li, LJ; Lu, QJ; Xiao, R; Wen, HQ; Yan, KL; Li, YL; Zhou, Y; Su, YW; Zhang, GY; Li,
Zheng, HR; Zhang, L; Li, LJ; Liu, P; Gao, JL; Liu, XY; Zou, JA; Zhang, Y; Liu, J; Zhang, ZJ;
Zhang, DK; Wang, XY; Xiang, XJ; Chen, HX; Zhang, JA; Su, QR; Hao, W
Hu, JS; Wu, DW; Liang, S; Miao, XY
Wan, J; Zhang, XS
Yang, K; Xie, GR; Hu, YQ; Mao, FQ; Su, LY
Sui, SG; Wu, MX; King, ME; Zhang, Y; Ling, L; Xu, JM; Weng, XC; Duan, L; Shan, BC; Li, LJ
Yuan, LW; Zhou, JP; Shu, GS; Liu, DC; Zhou, JP
Hu, G; Chen, DJ; Li, XR; Yang, KY; Wang, HX; Wu, W
Wang, XY; Wu, MH; Liu, F; Li, Y; Li, N; Li, GY; Shen, SR
Liu, MJ; Wang, XY; Shen, SR; Li, N; Zhang, DC; Peng, Y; Guo, Q; Li, GY
Yu, X; Tang, HY; Li, XR; He, XW; Xiang, KM
Wang, ZF; Liao, DG; Li, CQ
Zuo, XC; Zhang, BK; Jia, SJ; Liu, SK; Zhou, LY; Li, J; Zhang, J; Dai, LL; Chen, BM; Yang, GP;
Zheng, Z; Wang, JL; Mi, L; Liu, Y; Hou, GH; Chen, D; Huang, BY
Du, X; Yuan, H; Xing, XW
Chen, K; Xie, YH; Hu, PN; Zhao, SL; Mo, ZH
Sailai, Y; Yu, X; Baiheti, P; Tang, HY; Li, YG; Xu, M
Wang, QB; Zheng, LF; Xie, YG; Huang, QH; Huang, H; Zeng, ZC; Wu, S
Zhan, RS; Long, XW; Wang, WG; Chen, SJ; Huang, FQ
Peng, XW; Li, W; Tan, GL
Zhou, JD; Tan, JX; Li, WB; Xue, L
Rong, G; Jing, L; Deng-Qing, L; Hong-Shan, Z; Shai-Hong, Z; Xin-Min, N
Hu, ZH; Ou, YW; Duan, KM; Jiang, XZ
Wang, L; Xiang, B; Yi, M; Zhang, WL; Yang, JB; Peng, SP; Li, XL; Li, GY
Ren, H; Xiong, XH; Jiang, T; Zhang, YD; Wei, ZH; Song, XW; Guan, SW; Wang, Y; Wang, LP
Pan, YD; Guo, QL; Wang, E; Ye, Z; He, ZH; Zou, WY; Cheng, ZG; Wang, YJ
Zhang, PH; Li, LL; Zeng, JZ; Yang, LR; Ren, LC; Liang, PF; Huang, XY
Tian, LM; Xie, HF; Yang, T; Hu, YH; Li, J; Wang, WZ
Tian, LM; Xie, HF; Yang, T; Hu, YH; Li, J; Wang, WZ
Li, H; Qian, ZX; Liu, ZL; Liu, XL; Han, XT; Kang, H
Ouyang, MA; Wu, W; Zou, YY; Zhou, J; Wang, ZM; Wan, XP
Li, Q; Peng, JE; Li, XH; Liu, T; Liang, QC; Zhang, GY
Ye, K; Wang, ZM; Zhang, GW; Liang, SA
Yuan, WJ; Chen, ZK; Wu, SB; Ge, J; Chang, S; Wang, XW; Chen, JX; Chen, ZH
Li, XY; Wang, ZM; Lu, XS; Li, JD; Huang, Y; Huang, JH; Long, XY
Tu, X; Min, LF; Chen, QO; Xie, MX; He, LL
Li, N; Li, HY; Jiang, H; Shen, L; Yan, XX; Guo, JF; Song, YM; Yang, Q; Wang, YQ; Li, XB; Xian
Tian, FF; Zeng, C; Guo, TH; Chen, Y; Chen, JM; Ma, YF; Fang, J; Cai, XF; Li, FR; Wang, XH; Hu
Wang, L; Guo, JF; Nie, LL; Zhang, HN; Shen, L; Jiang, H; Pan, Q; Xia, K; Tang, BS; Yan, XX
Luo, LZ; Xu, QA; Guo, JF; Wang, L; Shi, CH; Wei, JH; Long, ZG; Pan, QA; Tang, BS; Xia, K; Yan
Wang, XJ; Guo, JF; Jiang, H; Shen, L; Tang, BS
Wang, XJ; Wang, H; Xia, YJ; Jiang, H; Shen, L; Wang, SB; Shen, RW; Xu, QA; Luo, XG; Tang, BS
Wang, L; Guo, JF; Nie, LL; Xu, Q; Zuo, X; Sun, QY; Yan, XX; Tang, BS
Liu, EY; Zhong, MZ; Liu, CG; Huang, J; Liu, W; Zeng, S; Li, B; Lu, JC; Li, JH; Jiang, HR
Wang, DQ; Jian, XC; He, ZJ; Tiwana, PS
Qu, YM; Zhang, H; Zhao, SP; Hong, JD; Tang, C
Chen, HS; Jiang, L; Xie, ZG; Mei, LY; He, CF; Hu, ZM; Xia, K; Feng, Y
Ren, HZ; Wang, JS; Pan, GQ; Lv, H; Wen, JF; Luo, GQ; Wang, KS; Zhang, PF
Kang, R; Tang, D; Yu, Y; Wang, Z; Hu, T; Wang, H; Cao, L
Li, T; Zuo, XX; Zhou, YO; Wang, YP; Zhuang, HP; Zhang, LL; Zhang, HL; Xiao, XZ
Zhou, QA; Deng, ZS; Zhu, Y; Long, HT; Zhang, SX; Zhao, JL
Wu, N; Wang, QP; Li, H; Wu, XP; Sun, ZQ; Luo, XH
Yuan, M; Xia, JA; Ma, L; Xiao, B; Yang, QD
Cheng, DH; Tan, YQ; Di, YF; Li, LY; Lu, GX
Zhu, WB; Long, XY; Fan, LQ
Feng, XP; Yi, H; Li, MY; Li, XH; Yi, B; Zhang, PF; Li, C; Peng, F; Tang, CE; Li, JL; Chen, ZC
Li, MX; Xiao, ZQ; Chen, YH; Peng, F; Li, C; Zhang, PF; Li, MY; Li, F; Duan, CJ; Li, DJ; Yao,
Jiang, ZP; Xu, P; Wang, GP; Zhao, XL; Chen, FP
Zhang, YX; Ning, JP; Li, YC; Dai, SY
Mao, JF; Liu, SZ; Qin, WJ; Li, FY; Wu, XY; Tan, Q
Qu, YM; Zhao, SP; Hong, JD; Tang, S
Liu, HZ; Ding, JA; Chen, F; Fan, BY; Gao, N; Yang, ZQ; Qi, L
Abuhamed, MM; Bo, XA; Alsharafi, WA; Jing, L; Long, LL; Wu, ZG; Zhi, S
Pu, Y; Zhu, Z; Liu, HX; Zhang, JN; Liu, J; Tan, WH
Li, MY; Peng, F; Zuo, JH; Yi, H; Tang, CE; Li, C; Zhang, PF; Chen, ZC; Xiao, ZQ
Ruan, L; Wang, GL; Yi, H; Chen, Y; Tang, CE; Zhang, PF; Li, MY; Li, C; Peng, F; Li, JL; Chen,
Yi, H; Li, XH; Yi, B; Zheng, J; Zhu, G; Li, C; Li, MY; Zhang, PF; Li, JL; Chen, ZC; Xiao, ZQ
Huang, WG; Cheng, AL; Chen, ZC; Peng, F; Zhang, PF; Li, MY; Li, F; Li, JL; Li, C; Yi, H; Li,
Ruan, L; Wang, GL; Chen, Y; Yi, H; Tang, CE; Zhang, PF; Li, MY; Li, C; Peng, F; Li, JL; Chen,
Xiao, GM; Lu, QH; Li, C; Wang, WX; Chen, YJ; Xiao, ZQ
Wang, Y; Zhang, XA; Guo, QL; Zou, WY; Huang, CS; Yan, JQ
Jiao, H; Ren, F
Li, BJ; Jiang, YJ; Yuan, F; Ye, HX
Zhang, PH; Yang, LR; Li, LL; Zeng, JZ; Ren, LC; Liang, PF; Huang, XY
Meng, J; Xie, W; Cao, LM; Hu, CP; Zhen, ZY
Li, J; Xie, HF; Wen, T; Liu, HB; Zhu, W; Chen, X
Li, J; Tang, H; Hu, XL; Chen, ML; Xie, HF
Li, J; Peng, LF; Wu, LS; Kuang, YH; Su, JA; Yi, M; Hu, XL; Li, D; Xie, HF; Kanekura, T; Chen,
Li, FJ; Zou, YY; Li, XF
Deng, LM; Su, T; Leng, AM; Zhang, XM; Xu, MH; Yan, L; Gu, HA; Zhang, GY
Ye, L; Zhang, GY; Liu, T; Chen, XM; Yi, H; Xiao, ZQ; Leng, AM; Peng, J
Zhang, ZQ; Li, MY; Zhang, GY; Pen, F; Yao, HX; Xiao, ZQ; Chen, ZC
Long, XY; Li, YX; Wu, W; Li, L; Cao, J
Lu, XS; Qiu, F; Li, YX; Li, JQ; Fan, QQ; Zhou, RG
Yuan, WJ; Wu, SB; Guo, JW; Chen, ZK; Ge, J; Yang, P; Hu, B; Chen, ZH
He, J; Xiao, Z; Chen, XB; Chen, MF; Fang, L; Yang, M; Lv, QS; Li, YH; Li, GC; Hu, JY; Xie, XM
Tan, SQ; Wang, GP; Jiang, JH; Shen, GL; Zhang, R; Peng, MY; Jin, XY; Fu, G; Chen, FP
Peng, ZR; Zhong, WH; Liu, J; Xiao, PT
Zhao, SS; Tang, LH; Fan, XG; Chen, LZ; Zhou, RR; Dai, XH
Zhou, Q; Lin, S; Tang, R; Veeraragoo, P; Peng, W; Wu, R
Wang, JL; Yang, X; Xia, K; Hu, ZM; Weng, L; Jin, X; Jiang, H; Zhang, P; Shen, L; Guo, JF; Li,
Yuan, XL; Guo, JF; Shi, ZH; Xiao, ZQ; Yan, XX; Zhao, BL; Tang, BS
Guo, JF; Zhang, XW; Nie, LL; Zhang, HN; Liao, B; Li, J; Wang, L; Yan, XX; Tang, BS
Li, Y; Xiao, B; Qiu, WJ; Yang, L; Hu, B; Tian, XL; Yang, HA
Wang, XJ; Wang, H; Xia, YJ; Jiang, H; Shen, L; Wang, SB; Shen, RW; Huang, L; Wang, JL; Xu, Q;
Tian, FF; Zeng, C; Ma, YF; Guo, TH; Chen, JM; Chen, Y; Cai, XF; Li, FR; Wang, XH; Huang, WJ;
Huang, L; Yang, QD; Zhang, L; Chen, X; Huang, Q; Wang, HX
Xu, Q; Li, QH; Wang, JL; Jiang, H; Shen, L; Li, XH; Tang, BS
Yang, H; Zhang, Y; Wu, MH; Li, J; Zhou, WB; Li, GY; Li, XL; Xiao, B; Christadoss, P
Zuo, X; Jiang, H; Guo, JF; Yu, RH; Sun, QY; Hu, LA; Wang, L; Yao, LY; Shen, L; Pan, QA; Yan,
Li, N; Zhang, J; Guo, JF; Yan, XX; Xia, K; Tang, BS
Sun, QY; Guo, JF; Wang, L; Yu, RH; Zuo, X; Yao, LY; Pan, QA; Xia, K; Tang, BS
Shao, Y
Wang, L; Guo, JF; Zhang, WW; Xu, Q; Zuo, X; Shi, CH; Luo, LZ; Liu, J; Hu, L; Hu, YC; She, L;
Shen, XM; Tan, LM; Liu, YH; Zhang, HN; Wang, CY; Yang, QD; Huang, Q; Zhoul, L; Tang, ZY
Xu, Q; Li, XH; Wang, JL; Yi, JP; Lei, LF; Shen, L; Jiang, H; Xia, K; Pan, Q; Tang, BS
Liang, XC; Jiang, H; Chen, CQ; Zhou, GF; Wang, JL; Zhang, S; Lei, LW; Wang, XY; Tang, BS
Li, Y; Xiao, B; Xiao, L; Zhang, N; Yang, H
Huang, CH; Li, XJ; Zhou, YZ; Luo, Y; Li, C; Yuan, XR
Yang, ZAY; Wang, Y; Fang, JS; Chen, FH; Liu, JF; Wu, J; Wang, YJ; Song, T; Zeng, FY; Rao, YH
Yang, ZY; Wang, Y; Fang, JS; Chen, FH; Liu, JF; Wu, J; Wang, YJ
Wang, JJ; Xu, XL; Elliott, MH; Zhu, ML; Le, YZ
Gao, SG; Li, KH; Zeng, KB; Tu, M; Xu, M; Lei, GH
Liu, Y; Xie, CL; Zhang, X; Huang, DH; Zhou, XJ; Tan, PQ; Qi, L; Hu, GQ; Tian, YQ; Qiu, YZ
Xu, J; Wang, KK; Zhang, X; Qiu, YZ; Huang, DH; Li, W; Xiao, XZ; Tian, YQ
Yang, LF; Qiao, GL; Ying, HY; Zhang, JA; Yin, F
Tang, YJ; Zhou, FW; Luo, ZQ; Li, XZ; Yan, HM; Wang, MJ; Huang, FR; Yue, SJ
Peng, J; Zhang, HY; Wu, LW; He, F; Yin, F
Shang, LH; Luo, ZQ; Deng, XD; Wang, MJ; Huang, FR; Feng, DD; Yue, SJ
Zheng, XR; Zhang, SS; Yang, YJ; Yin, F; Wang, X; Zhong, L; Yu, XH
Li, XZ; Feng, JT; Hu, CP; Chen, ZQ
Feng, JT; Li, XZ; Hu, CP; Wang, J; Nie, HP
Wu, J; Hu, CP; Gu, QH; Li, YP; Song, M
Li, XZ; Feng, JT; Hu, CP; Chen, ZQ; Gu, QH; Nie, HP
Zhang, HQ; Chen, LQ; Liu, SH; Zhao, D; Guo, CF
Zhang, HQ; Deng, A; Guo, CF; Wang, YX; Chen, LQ; Wang, YF; Wu, JH; Liu, JY
Zhuo, XL; Lu, HB; Xu, DQ; Liu, B; Wang, XY; Zhang, Y; Hu, JZ
Tan, R; Xiao, Y; He, Q
Chen, MF; Qi, L; Li, Y; Zu, XB; Dai, YQ; Zhang, P
He, W; Chen, MF; Zu, XB; Li, Y; Ning, KP; Qi, L
Tang, YT; Li, BX; Wang, NS; Xie, YY; Wang, LH; Yuan, QJ; Zhang, FF; Qin, J; Peng, ZZ; Ning, W
Zhou, HJ; Zhang, HN; Tang, T; Zhong, JH; Qi, Y; Luo, JK; Lin, YA; Yang, QD; Li, XQ
Zeng, G; Tang, T; Wu, HJ; You, WH; Luo, JK; Lin, Y; Liang, QH; Li, XQ; Huang, X; Yang, QD
Huang, X; Zhang, XY; Qin, F; Wang, XY; Ren, P; Liu, ZQ; Zhou, HH
Zhang, XY; Huang, X; Qin, F; Ren, P
Zhang, L; Zeng, Y; Ma, MM; Yang, QD; Hu, ZY; Du, XP
Tang, CE; Tan, T; Li, C; Chen, ZC; Ruan, L; Wang, HH; Su, T; Zhang, PF; Xiao, ZQ
Tang, CE; Guan, YJ; Yi, B; Li, XH; Liang, K; Zou, HY; Yi, H; Li, MY; Zhang, PF; Li, C; Peng,
Xiao, ZF; Li, GQ; Chen, YH; Li, MY; Peng, F; Li, C; Li, F; Yu, YH; Ouyang, YM; Xiao, ZQ; Chen
Hou, DF; Guan, YJ; Liu, JP; Xiao, ZF; Ouyang, YM; Yu, YH; Chen, ZC
Shen, LF; Chen, J; Zeng, S; Zhou, RR; Zhu, H; Zhong, MZ; Yao, RJ; Shen, H
Zeng, S; Chen, J; Shen, H
Zhou, LD; Huang, Y; Li, JD; Wang, ZM
Shen, XL; Wei, W; Xu, HL; Zhang, MX; Qin, XQ; Shi, WZ; Jiang, ZP; Chen, YJ; Chen, FP
Yu, GL; Borlongan, CV; Ou, YL; Stahl, CE; Yu, S; Bae, E; Kaneko, Y; Yang, TL; Yuan, CJ; Fang,
Shen, JD; Liang, DS; Zhou, ZM; Xia, Y; Long, ZG; Wu, LQ
Shuai, CJ; Gao, CD; Nie, Y; Hu, HL; Qu, HY; Peng, SP
Zhou, JC; Liu, Z; Zheng, XQ; Li, YZ; Luo, DT
Zheng, ZS; Wang, SA; Zheng, S; Qu, XH
Zhao, RK; Cao, JH; Peng, WX
Han, GC; Ouyang, Y; Long, XY; Zhou, Y; Li, M; Liu, YN; Kraatz, HB
Xia, N; Liu, L; Harrington, MG; Wang, JX; Zhou, FM
Liu, YC; Zhong, H; Li, LF; Zhang, CJ
Ding, P; Chu, CC; Liu, B; Peng, B; Zou, YP; He, YH; Zhou, KC; Hsu, CS
Li, LX; Tang, XC; Liu, HT; Qu, Y; Lu, ZG
Li, WZ; Li, J; Wang, X; Luo, S; Xiao, JA; Chen, QY
Xu, XN; Jiang, JH; Liang, YZ; Yi, LZ; Cheng, JL
Li, HD; Liang, YZ; Xu, QS
Sun, SP; Yi, DQ; Zang, B
Shi, C; Mao, DH; Zhou, M
Zhou, X; Li, HJ; Xie, SX; Fu, SL; Xu, HQ; Wu, JJ
Wang, YC; Zhang, YA; Guo, QL; Liu, XH; Wang, MD; Luo, H
Liu, YW; Zhou, A; Zhao, SP; Huber, WE; Li, QH
Ren, WX; Su, CC; Yan, WJ
Zhang, GY; Lu, QJ; Yin, H; Wen, HQ; Su, YW; Li, DQ; Xiao, R
Li, J; Hu, X; Luo, D; Xu, L; Chen, X; Li, X; Jian, D; Yi, M; Xie, H
Huang, XS; Li, X; Tan, C; Xiao, L; Jiang, HO; Zhang, SF; Wang, DM; Zhang, JX
Abuaku, BK; Tan, HZ; Li, XL; Chen, MS; Huang, X
Li, ZD; Zhao, J; Li, QM; Yang, WQ; Song, QL; Li, WY; Liu, JW
Liu, MZ; Yang, HM
Liu, MZ; Yang, HM
Sun, JT; Chen, HB; Zhou, TJ
Sheo, Y; Xiao, B; Ma, HH; Gao, J; Yang, QD; Zhao, M
Zhou, Z; Hu, CP; Wang, CJ; Li, TT; Peng, J; Li, YJ
Li, Z; Qi, F; Miao, JG; Zu, XB; He, W; Wang, L; Qi, L
Tan, ZR; Chen, Y; Zhou, G; Cao, S; Peng, XD; Wang, YC; Peng, XJ; Zhang, W; Zhou, HH
Li, ZY; Zhong, GW; Huang, SJ; Liu, YS; Wang, S; Li, W
Zhang, W; Chen, XG; Gong, W; Tang, JS; Tan, LW; Guo, H; Yao, YG
Du, JA; Zou, X; Pan, Y; Li, SF; Lu, GX
Liang, CL; Xia, JL; Zhao, XJ; Yang, Y; Gong, SQ; Nie, ZY; Ma, CY; Zheng, L; Zhao, YD; Qiu, GZ
Xu, AL; Lao, YY; Zhang, Q; Li, JL; Xia, JL
Li, WZ; Li, J; Wang, X; Xiao, JA; Chen, QY
Zeng, L; Li, QG; Xiao, LS; Zhang, QX
Lu, MY; Fan, JL; Cheng, HC; Liao, YH; Tian, JM
Jie, YF; Zou, JP; Ruan, JM
Cui, SL; Du, Y; Zhang, LJ; Liu, YJ; Xu, HH
Guo, YD; Cai, JF; Li, X; Xiong, F; Su, RN; Chen, FL; Liu, QL; Wang, XH; Chang, YF; Zhong, M;
Liu, YF; Peng, DM; Huang, KL; Liu, SQ; Liu, ZB
Chen, ZH; Huang, KL; Liu, SQ; Wang, HY
Zhou, Y; Shi, DH; Li, H; Dang, MM; Lu, CX; Huang, KL
Huang, JH
Liang, YH; Man, RL
Zhang, H; Cheng, MM; Jiang, XY
Yang, JA; Qiu, KQ
Huang, JH
Qi, JJ; Jiang, LZ
Lin, YL; Yang, GL; Li, Y; Zhao, LH
Wang, XH; Cui, KY; Wang, ZY; Wang, MC
Li, XF; Xi, LY; Huang, Y
Zhou, NJ; Zhou, SH; Zhang, JQ; Pan, QL
Zhao, B; Zhou, J; Chen, Y; Peng, Y
Pan, MS; Tang, JT; Yang, XL
Zhang, HH; Zeng, YN; Bian, L
Wang, JX; Liu, BB; Li, M; Pan, Y
Wang, JX; Li, M; Deng, YP; Pan, Y
Zhang, CK; He, Y; Wu, M
Li, H; Li, P; Guo, YJ; Wu, M
Yang, Y; Huang, ZY; Diao, MX; Qiu, GZ
Wei, XY; Zheng, ZQ; She, LJ; Chen, QN; Li, SC
Long, J; Zheng, ZQ; Wei, XY; Zhou, X; Yan, Y; She, LJ
Li, WB; Pan, QL; Liu, JS; Liang, WJ; Liu, XY; He, YB
Pan, ZR; Zheng, ZQ; Liao, ZQ; Li, SC
Zhou, MZ; Yi, DQ; Jia, YL; Liu, YP
Ouyang, XQ; Long, WY; Bian, JZ; Gao, C; Lu, AX
Zheng, ZQ; Sun, XX; Chen, YY; Wei, XY
Jiang, XL; Liu, CB; Liu, M; Zhu, HZ
Yang, WC; Wang, MP; Sheng, XF; Zhang, QA; Wang, ZA
Tan, XP; Liang, SQ; Zhang, Y; Zhong, J
Chen, ZY; Cai, HN; Wang, FC; Tan, CW; Hu, SH; Jing, FC
Chen, P; Tang, XH
Chen, P; Xiao, L
Wan, Z; Hao, AY; Meng, FZ; Hu, CM
Tang, HP; Hao, CQ; Jiang, YZ; Du, L
Zhou, HB; Duan, JA
Wang, X; Chen, BZ; Xiao, WD; Peng, H
Wang, WL; Zhou, LJ; Gu, KZ
Zhao, ZW; Xiao, LP; Guo, CH; Chen, XY; Chen, AL; Huo, GS; Li, HG
Liu, P; Zhang, ZA; Li, J; Lai, YQ
Li, CL; Wang, H; Zhou, XY; Li, J; Liu, HZ
Song, XL; Liu, DF; Zhang, YM; Ding, Y; Li, M; Wang, SK; He, X; Qu, YX
Xia, JL; Zhang, RY; Zhang, QA; Wu, S; Zhang, CG; Nie, ZY; Qiu, GZ
Luo, DX; Xia, CL; Li, JM; Xiong, Y; Yuan, HY; Tang, ZW; Zeng, YX; Liao, DF
Xiang, YT; Jamnik, A
Zhou, SQ
Tang, HQ; Li, SX; Zhou, YP; Tang, Y
Sun, KH; Yang, JL; Ding, JF; Sheng, LY
Wu, D; Yu, ZM; Xiao, J; Ouyang, FP
Peng, YY; Zou, H; Xiang, YT; Zhou, KC; Li, XB
Jiang, T; Hu, YM; Li, QA; Li, GH; Yang, YB; Zhang, YB; Guo, YF
Xia, LX; Yin, C; Cai, LY; Qiu, GZ; Qin, WQ; Peng, B; Liu, JS
Huang, YF; Zhang, YB; Han, GH; Jiang, T; Li, GH; Yang, YB; Xu, B; Guo, YF
Liu, DY; Hu, ZM; Peng, Y; Yu, CH; Liu, YL; Mo, XY; Li, XP; Lu, LN; Xu, XJ; Su, W; Pan, QA; Xi
Luo, SD; Yi, JH; Peng, YD
Zhang, LJ; Du, Y; Chen, Q; Steinbach, I; Huang, BY
Yan, HL; Du, Y; Zhou, LC; Xu, HH; Zhang, LJ; Liu, SH
Xiao, P; Chen, J; Xu, XF
Bu, MJ; Wang, PS; Xu, HH; Liu, SH; Sha, CS; Du, Y; Pan, FS; Tang, AT
Sha, CS; Liu, SH; Du, Y; Xu, HH; Zhang, LJ; Du, YQ
Ma, YZ; Zhao, YX; Liu, WS; Zhang, JJ
Lu, J; Luo, FH; Chen, CH; Gao, X; Cui, JM
Li, SL; Tang, SL; Liu, Y; Peng, SK; Cui, JM
Li, NF; Lei, T; Liu, Y; He, YH; Zhang, YD
Yang, X; Xi, ZP; Liu, Y; Tang, HP; He, WW; Jia, WP
Zhou, SQ
Fang, X; Song, M; Li, K; Du, Y
Liu, Y; Zhu, YT; Li, F; Yan, W
Xiong, Z; Liu, JK; Hu, CP; Zhou, H; Zhou, ML; Chen, W
Zhao, M; Wu, XY; Zhang, Q; Luo, SY; Liang, GP; Su, YW; Tan, YX; Lu, QJ
Shu, ZJ; Peng, YM; Sun, L; Xiao, L; Liu, YH; Li, J; Ling, GH; Tang, WB; Halmurat, U; Liu, FY
Zou, XA; Duan, XC; Zhong, QA
Li, N; Wang, J; Zou, XA; Cui, JL; Duan, XC
Zhang, H; Xie, H; Zhao, Q; Xie, GQ; Wu, XP; Liao, EY; Luo, XH
Yang, JA; Yao, SG; Zhu, XZ; Zhang, CC; Ling, Y; Abela, JRZ; Esseling, PG; McWhinnie, C
Tan, XG; Yang, ZL
Xiao, JD; Zhu, WH; Shen, SR
Xiong, HJ; Zhou, CJ; Qi, GN
Zuo, QP; Li, B; Pei, Q; Li, ZJ; Liu, SK
Qin, L; Xiang, Y; Song, Z; Jing, R; Hu, CP; Howard, ST
Song, ZB; Zou, WY; Liu, C; Guo, QL
Li, L; Luo, WJ; Huang, LJ; Zhang, WX; Gao, Y; Jiang, HH; Zhang, CF; Long, L; Chen, SX
Wu, XS; Jian, XC; He, ZJ; Gao, X; Li, Y; Zhong, XH
Gan, PP; Huang, X; Zhong, MZ; Sun, M; Qin, F; Zhang, CH
cdw
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
中南大学
org1
Cent  S  Univ,  CAD CAM Inst, Changsha 410075, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Canc Res Inst, Changsha 410078, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Canc Res Inst, Changsha 410078, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Canc Res Inst, Changsha 410078, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Canc Res Inst, Tumor Immunobiol Lab, Changsha 410078, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Canc Res Inst, Xiangya Med Sch, Changsha 410078, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Canc Res Inst, Xiangya Med Sch, Changsha, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Canc Res Inst, Xiangya Sch Med, Changsha 410078, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Canc Res Inst, Xiangya Sch Med, Changsha 410078, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Canc Res Inst, Xiangya Sch Med, Changsha 410078, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Canc Res Inst, Xiangya Sch Med, Changsha 410078, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Cell Transplantat & Gene Therapy Inst, Changsha 410013, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Changsha, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Coll Basic Med Sci, Dept Immunol, Changsha 410008, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Coll Chem & Chem Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Coll Chem & Chem Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Coll Chem & Chem Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Coll Chem & Chem Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Coll Chem & Chem Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Coll Chem & Chem Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Coll Chem & Chem Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Coll Chem & Chem Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Coll Chem & Chem Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Coll Chem & Chem Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Coll Chem & Chem Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Coll Chem & Chem Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Coll Chem & Chem Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Coll Chem & Chem Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Coll Chem & Chem Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Coll Chem & Chem Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Coll Chem & Chem Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Coll Chem & Chem Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Coll Chem & Chem Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Coll Chem & Chem Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Coll Chem & Chem Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Coll Chem & Chem Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Coll Chem & Chem Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Coll Chem & Chem Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Coll Chem & Chem Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Coll  Chem  &  Chem  Engn,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Coll  Chem  &  Chem  Engn,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Coll  Chem  &  Chem  Engn,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Coll  Chem  &  Chem  Engn,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Coll  Chem  &  Chem  Engn,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Coll  Chem  &  Chem  Engn,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Coll  Chem  &  Chem  Engn,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Coll  Chem  &  Chem  Engn,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Coll  Chem  &  Chem  Engn,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Coll  Chem  &  Chem  Engn,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Coll  Chem  &  Chem  Engn,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Coll  Chem  &  Chem  Engn,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Coll  Chem  &  Chem  Engn,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Coll  Chem  &  Chem  Engn,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Coll  Chem  &  Chem  Engn,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Coll  Chem  &  Chem  Engn,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Coll  Chem  &  Chem  Engn,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Coll  Chem  &  Chem  Engn,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Coll  Chem  &  Chem  Engn,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Coll  Chem  &  Chem  Engn,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Coll  Chem  &  Chem  Engn,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Coll  Chem  &  Chem  Engn,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Coll  Chem  &  Chem  Engn,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Coll  Chem  &  Chem  Engn,  Changsha  410083,  Peoples R China
Cent  S  Univ,  Coll  Chem  &  Chem  Engn,  Changsha  410083,  Peoples R China
Cent  S  Univ,  Coll  Chem  &  Chem  Engn,  Changsha  410083,  Peoples R China
Cent  S  Univ,  Coll  Chem  &  Chem  Engn,  Changsha  410083,  Peoples R China
Cent  S  Univ,  Coll  Chem  &  Chem  Engn,  Changsha  410083,  Peoples R China
Cent  S  Univ,  Coll  Chem  &  Chem  Engn,  Changsha  410083,  Peoples R China
Cent  S  Univ,  Coll  Chem  &  Chem  Engn,  Changsha  410083,  Peoples R China
Cent  S  Univ,  Coll  Chem  &  Chem  Engn,  Changsha  410083,  Peoples R China
Cent  S  Univ,  Coll  Chem  &  Chem  Engn,  Changsha  410083,  Peoples R China
Cent  S  Univ,  Coll  Chem  &  Chem  Engn,  Changsha  410083,  Peoples R China
Cent  S  Univ,  Coll  Chem  &  Chem  Engn,  Changsha  410083,  Peoples R China
Cent  S  Univ,  Coll  Chem  &  Chem  Engn,  Changsha  410083,  Peoples R China
Cent  S  Univ,  Coll  Chem  &  Chem  Engn,  Changsha  410083,  Peoples R China
Cent  S  Univ,  Coll  Chem  &  Chem  Engn,  Changsha  410083,  Peoples R China
Cent  S  Univ,  Coll  Chem  &  Chem  Engn,  Changsha  410083,  Peoples R China
Cent  S  Univ,  Coll  Chem  &  Chem  Engn,  Changsha  410083,  Peoples R China
Cent  S  Univ,  Coll  Chem  &  Chem  Engn,  Changsha  410083,  Peoples R China
Cent  S  Univ,  Coll  Chem  &  Chem  Engn,  Changsha  410083,  Peoples R China
Cent  S  Univ,  Coll  Chem  &  Chem  Engn,  Changsha  410083,  Peoples R China
Cent  S  Univ,  Coll  Chem  &  Chem  Engn,  Changsha  410083,  Peoples R China
Cent  S  Univ,  Coll  Chem  &  Chem  Engn,  Changsha  410083,  Peoples R China
Cent  S  Univ,  Coll  Chem & Chem Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Coll  Chem & Chem Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Coll  Chem & Chem Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Coll  Chem & Chem Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Coll  Chem & Chem Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Coll  Chem & Chem Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Coll  Chem & Chem Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Coll  Chem & Chem Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Coll  Chem & Chem Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Coll  Chem & Chem Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Coll  Chem & Chem Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Coll  Chem & Chem Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Coll  Chem & Chem Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Coll  Chem & Chem Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Coll  Chem & Chem Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Coll  Chem & Chem Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Coll  Chem & Chem Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Coll  Chem & Chem Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Coll  Chem & Chem Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Coll  Chem & Chem Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Coll  Chem & Chem Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Coll  Chem & Chem Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Coll  Chem & Chem Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Coll  Chem & Chem Engn, Changsha, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Coll  Chem & Chem Engn, Res Ctr Modernizat Chinese Herbal Med, Changsha 410083, H
Cent  S  Univ,  Coll  Chem & Chem Engn, Res Ctr Modernizat Chinese Herbal Med, Changsha 410083, H
Cent  S  Univ,  Coll  Chem & Chem Engn, Res Ctr Modernizat Chinese Herbal Med, Changsha 410083, H
Cent  S  Univ,  Coll  Chem & Chem Engn, Res Ctr Modernizat Chinese Herbal Med, Changsha 410083, P
Cent  S  Univ,  Coll  Chem & Chem Engn, Res Ctr Modernizat Chinese Med, Changsha 410083, Hunan, P
Cent  S  Univ,  Coll  Chem & Chem Engn, Res Ctr Modernizat Chinese Med, Changsha 410083, Hunan, P
Cent  S  Univ,  Coll  Chem & Chem Engn, Res Ctr Modernizat Chinese Med, Changsha 410083, Peoples
Cent  S  Univ,  Coll  Chem & Chem Engn, Res Ctr Modernizat Chinese Tradit & Herbal Drug M, Changs
Cent  S  Univ,  Coll  Chem & Chem Engn, Res Ctr Modernizat Tradit Chinese Med, Changsha 410083, H
Cent  S  Univ,  Coll  Chem & Chem Engn, Res Ctr Modernizat Tradit Chinese Med, Changsha 410083, P
Cent  S  Univ,  Coll  Chem & Chem Engn, Sch Chem & Chem Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Coll  Informat Sci & Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Coll  Mat Sci & Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Coll  Mat Sci & Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Coll  Mat Sci & Engn, Key Lab Minist Educ Nonferrous Mat Sci & Engn, Changsha 410
Cent  S  Univ,  Coll  Mat Sci & Engn, Key Lab Nonferrous Met Mat Sci & Engn, Minist Educ, Changsh
Cent  S  Univ,  Coll  Math, Changsha 410075, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Coll  Math, Changsha 410075, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Coll  Math, Changsha 410075, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Coll  Mech & Elect Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Coll Met Sci & Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Coll Phys Sci & Technol, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Coll Phys Sci & Technol, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Coll Phys Sci & Technol, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Coll Phys Sci & Technol, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Coll Phys Sci & Technol, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Coll Phys Sci & Technol, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Coll Phys Sci & Technol, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Coll Phys Sci & Technol, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Coll Phys Sci & Technol, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Coll Phys Sci & Technol, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Coll Phys Sci & Technol, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Coll Phys Sci & Technol, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Coll Phys Sci & Technol, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Coll Phys Sci & Technol, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Computat Geosci Res Ctr, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Computat Geosci Res Ctr, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Computat Geosci Res Ctr, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Computat Geosci Res Ctr, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Computat Geosci Res Ctr, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Computat Geosci Res Ctr, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Computat Geosci Res Ctr, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Ctr Modern Anal & Testing, Changsha 410078, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept Anat & Neurobiol, Xiangya Sch Med, Changsha 410013, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept Anat & Neurobiol, Xiangya Sch Med, Changsha 410078, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept Appl Math & Software, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept Appl Math & Software, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept Appl Math & Software, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept Appl Math & Software, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept Appl Math, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept Biochem, Sch Biol Sci & Technol, Changsha 410013, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept Biochem, Sch Biol Sci & Technol, Changsha 410013, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept Bioengn, Sch Minerals Proc & Bioengn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R Chi
Cent  S  Univ,  Dept Bioengn, Sch Minerals Proc & Bioengn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R Chi
Cent  S  Univ,  Dept Bridge Engn, Changsha 410075, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept Chem & Chem Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept Chem Mat, Sch Mat Sci & Engn, Key Lab Nonferrous Met,Minist Educ, Changsha
Cent  S  Univ,  Dept Civil Engn, Changsha 410075, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept Civil Engn, Changsha 410075, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept Civil Engn, Changsha 410075, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept Epidemiol & Hlth Stat, Sch Publ Hlth, Changsha 410008, Hunan, Peoples R Chi
Cent  S  Univ,  Dept Epidemiol & Hlth Stat, Sch Publ Hlth, Changsha 410008, Hunan, Peoples R Chi
Cent  S  Univ,  Dept Forens Sci, Sch Basic Med Sci, Changsha 410013, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept Forens Sci, Sch Basic Med Sci, Changsha 410013, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept  Forens Sci, Sch Basic Med Sci, Changsha 410013, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept  Genet, Sch Biol Sci & Technol, Changsha 410078, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept  Geotech Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept  Histol & Embryol, Sch Basic Med Sci, Changsha 410013, Hunan, Peoples R Chin
Cent  S  Univ,  Dept  Histol & Embryol, Sch Basic Med Sci, Changsha, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept  Histol & Embryol, Xiangya Sch Med, Changsha 410008, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept  Inorgan Mat, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept  Inorgan Mat, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept  Inorgan Mat, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept  Inorgan Mat, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept  Inorgan Mat, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept  Inorgan Mat, Sch Resources Proc & Bioengn, Changsha 410083, Hunan, Peoples
Cent  S  Univ,  Dept  Inorgan Mat, Sch Resources Proc & Bioengn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept  Inorgan Mat, Sch Resources Proc & Bioengn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept  Inorgan Mat, Sch Resources Proc & Bioengn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept  Inorgan Mat, Sch Resources Proc & Bioengn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept  Inorgan Mat, Sch Resources Proc & Bioengn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept  Inorgan Mat, Sch Resources Proc & Bioengn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept  Mat Sci & Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept  Mat Sci & Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept  Mat Sci & Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept  Math, Changsha 410075, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept  Math, Changsha 410075, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept  Math, Changsha 410075, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept  Math, Changsha 410075, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept  Math, Changsha 410075, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept  Math, Changsha 410075, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept  Math, Changsha 410075, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept  Math, Changsha 410075, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept  Math, Changsha 410075, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept  Math, Changsha 410075, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept  Math, Changsha 410075, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept  Math, Changsha 410075, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept  Math, Changsha 410075, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept  Math, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept  Math, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept  Met Sci & Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept  Met Sci & Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept  Met Sci & Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept  Met Sci & Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept  Met Sci & Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept  Mineral Proc, Sch Resources Proc & Bioengn, Changsha 410083, Peoples R Chin
Cent  S  Univ,  Dept  Parasitol, Xiangya Sch Med, Changsha 410078, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept  Pathol, Xiangya Basic Med Coll, Changsha, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept Pathol, Xiangya Med Coll, Changsha, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept Pathol, Xiangya Med Sch, Changsha 410013, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept Pathol, Xiangya Med Sch, Changsha, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept Pathol, Xiangya Sch Med, Changsha 410013, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept Pathophysiol, Lab Shock, Xiangya Sch Med, Changsha 410008, Hunan, Peoples R
Cent  S  Univ,  Dept Pathophysiol, Xiangya Sch Med, Changsha 410008, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept Pharmacol, Sch Pharmaceut Sci, Changsha 410078, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept Pharmacol, Sch Pharmaceut Sci, Changsha 410078, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept Pharmacol, Sch Pharmaceut Sci, Changsha 410078, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept Pharmacol, Sch Pharmaceut Sci, Changsha 410078, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept Pharmacol, Sch Pharmaceut Sci, Changsha 410078, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept Pharmacol, Sch Pharmaceut Sci, Changsha 410078, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept Pharmacol, Xiang Ya Med Coll, Changsha 410078, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept Phys Educ, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept Physiol, Xiangya Sch Med, Changsha 410078, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept Survey Engn & Geomat, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept Women & Children Hlth, Sch Publ Hlth, Changsha 410078, Hunan, Peoples R Chi
Cent  S  Univ,  Expt Hematol Lab, Dept Physiol, Xiang Ya Sch Med, Changsha 410008, Hunan, People
Cent  S  Univ,  Hemostasis Physiol Lab, Xiangya Med Sch, Changsha 410078, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Hunan Key Lab Pharmacogenet, Inst Clin Pharmacol, Changsha 410078, Hunan, People
Cent  S  Univ,  Hunan Key Lab Pharmacogenet, Inst Clin Pharmacol, Changsha 410078, Hunan, People
Cent  S  Univ,  Immunogenet Res Grp, Dept Immunol, Coll Basic Med Sci, Changsha 410013, Hunan, P
Cent  S  Univ,  Immunogenet Res Grp, Dept Immunol, Coll Basic Med Sci, Changsha, Hunan, Peoples
Cent  S  Univ,  IMST, Sch Civil Engn & Architecture, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Inst Biomed Engn, Sch Infophys Geomat Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Inst Biomed Engn, Sch Infophys Geomat Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Inst Chem & Chem Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Inst Chem & Chem Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Inst Chem & Chem Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Inst Chem & Chem Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Inst Chem & Chem Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Inst Chem & Chem Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Inst Chem & Chem Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Inst Chem & Chem Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Inst Clin Pharmacol, Changsha 410078, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Inst Clin Pharmacol, Changsha 410078, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Inst Clin Pharmacol, Changsha 410078, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Inst Clin Pharmacol, Changsha 410078, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Inst Clin Pharmacol, Changsha, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Inst Clin Pharmacol, Changsha, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Inst Clin Pharmacol, Hunan Key Lab Pharmacogenet, Changsha 410078, Peoples R Chi
Cent  S  Univ,  Inst Clin Pharmacol, Hunan Key Lab Pharmacogenet, Changsha, Hunan, Peoples R Chi
Cent  S  Univ,  Inst Clin Pharmacol, Hunan Key Lab Pharmacogenet, Xiangya Sch Med, Changsha 4100
Cent  S  Univ,  Inst Clin Pharmacol, Pharmacogenet Res Inst, Changsha 410078, Hunan, Peoples R C
Cent  S  Univ,  Inst Clin Pharmacol, Pharmacogenet Res Inst, Changsha 410078, Hunan, Peoples R C
Cent  S  Univ,  Inst Clin Pharmacol, Pharmacogenet Res Inst, Changsha 410078, Hunan, Peoples R C
Cent  S  Univ,  Inst Clin Pharmacol, Pharmacogenet Res Inst, Changsha 410078, Hunan, Peoples R C
Cent  S  Univ,  Inst Clin Pharmacol, Pharmacogenet Res Inst, Changsha 410078, Hunan, Peoples R C
Cent  S  Univ,  Inst Disaster Prevent Sci & Safety Technol, Changsha 410075, Hunan, Peoples R Ch
Cent  S  Univ,  Inst Environm Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Inst Environm Engn, Sch Met Sci & Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Inst Environm Engn, Sch Met Sci & Engn, Changsha, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Inst Human Reprod & Stem Cell Engn, Changsha, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Inst Human Reprod & Stem Cell Engn, Natl Ctr Human Stem Cells Res & Engn, Changs
Cent  S  Univ,  Inst Human Reprod & Stem Cell Engn, Natl Engn & Res Ctr Human Stem Cell, Changsh
Cent  S  Univ,  Inst Human Reprod & Stem Cell Engn, Natl Engn & Res Ctr Human Stem Cell, Changsh
Cent  S  Univ,  Inst Informat Sci & Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Inst Light Met & Ind Electrochem, Sch Met Sci & Engn, Changsha 410083, Peoples R
Cent  S  Univ,  Inst Mech & Sensor Technol, Sch Civil Engn & Architecture, Changsha 410083, Huna
Cent  S  Univ,  Inst Powder Met, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Inst Powder Met, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Inst Probabil & Stat, Changsha 410075, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Inst Probabil & Stat, Changsha 410075, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Inst Reprod & Stem Cell Engn, Changsha 410008, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Inst Reprod & Stem Cell Engn, Changsha 410008, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Inst Reprod & Stem Cell Engn, Changsha 410078, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Inst Reprod & Stem Cell Engn, Changsha 410078, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Inst Reprod & Stem Cell Engn, Changsha 410078, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Inst Reprod & Stem Cell Engn, Changsha 410078, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Inst Reprod & Stem Cell Engn, Changsha, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Key Lab Biomet, Educ Minist, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Key Lab Biomet, Minist Educ China, Sch Minerals Proc & Bioengn, Changsha 410083,
Cent  S  Univ,  Key Lab Biomet, Minist Educ China, Sch Minerals Proc & Bioengn, Changsha 410083,
Cent  S  Univ,  Key Lab Biomet, Minist Educ, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Key Lab Nonferrous Met Mat Sci & Engn, Minist Educ, Changsha 410083, Hunan, Peop
Cent  S  Univ,  Key Lab Nonferrous Met Mat Sci & Engn, Minist Educ, Changsha 410083, Peoples R C
Cent  S  Univ,  Key Lab Nonferrous Met Mat Sci & Engn, Minist Educ, Sch Mat Sci & Engn, Changsha
Cent  S  Univ,  Key Lab Resources Chem Nonferrous Met, Minist Educ, Coll Chem & Chem Engn, Chang
Cent  S  Univ,  Key Lab Track Traff Safety, Minist Educ, Changsha 410075, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Key Lab Traff Safety Track, Minist Educ, Changsha 410075, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Key Lab, Minist Educ Nonferrous Mat Sci & Engn, Sch Mat Sci & Engn, Changsha 410
Cent  S  Univ,  Key State Lab Powder Met, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Minist Educ, Key Lab Biohydromet, Sch Resources Proc & Bioengn, Changsha 410083,
Cent  S  Univ,  Minist Educ, Key Lab Modern Complex Equipment Design & Extreme, Changsha 410083,
Cent  S  Univ,  Minist Educ, Key Lab Nonferrous Met Mat Sci & Engn, Changsha 410083, Hunan, Peop
Cent  S  Univ,  Minist Educ, Key Lab Nonferrous Met Mat Sci & Engn, Changsha 410083, Hunan, Peop
Cent  S  Univ,  Minist Educ, Key Lab Nonferrous Met Mat Sci & Engn, Changsha 410083, Peoples R C
Cent  S  Univ,  Minist Educ, Key Lab Nonferrous Met Mat Sci & Engn, Changsha 410083, Peoples R C
Cent  S  Univ,  Minist Educ, Key Lab Track Traff Safety, Changsha 410075, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Minist Hlth, Natl Hepatobiliary & Enter Surg Res Ctr, Changsha 410008, Hunan, Pe
Cent  S  Univ,  Mol Biol Res Ctr, Sch Biol Sci & Technol, Changsha 410078, Hunan, Peoples R Chin
Cent  S  Univ,  Mol Biol Res Ctr, Sch Biol Sci & Technol, Changsha 410078, Hunan, Peoples R Chin
Cent  S  Univ,  Natl Engn Lab High Speed Railway Construct, Sch Civil Engn & Architecture, Chang
Cent  S  Univ,  Natl Hepatobiliary & Enter Surg Res Ctr, Minist Hlth, Key Lab Nanobiol Technol,
Cent  S  Univ,  Pharmaceut Coll, Dept Pharmacol, Changsha 410078, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Pharmacogenet Res Inst, Inst Clin Pharmacol, Changsha 410078, Hunan, Peoples R C
Cent  S  Univ,  Pharmacogenet Res Inst, Inst Clin Pharmacol, Changsha 410078, Hunan, Peoples R C
Cent  S  Univ,  Pharmacogenet Res Inst, Inst Clin Pharmacol, Changsha 410078, Hunan, Peoples R C
Cent  S  Univ,  Powder Met Res Inst, State Key Lab Powder Met, Changsha 410083, Hunan, Peoples R
Cent  S  Univ,  Powder Met Res Inst, State Key Lab Powder Met, Changsha 410083, Hunan, Peoples R
Cent  S  Univ,  Powder Met Res Inst, State Key Lab Powder Met, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Powder Met Res Inst, State Key Lab Powder Met, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Res Ctr Modernizat Chinese Herbal Med, Coll Chem & Chem Engn, Changsha 410083, H
Cent  S  Univ,  Res Ctr Modernizat Chinese Herbal Med, Coll Chem & Chem Engn, Changsha 410083, P
Cent  S  Univ,  Res Ctr Modernizat Chinese Med, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Res Ctr Modernizat Chinese Med, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Res Ctr Modernizat Chinese Med, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Res Ctr Modernizat Chinese Med, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Res Ctr Modernizat Chinese Med, Coll Chem & Chem Engn, Changsha 410083, Hunan, P
Cent  S  Univ,  Res Ctr Modernizat Chinese Med, Coll Chem & Chem Engn, Changsha 410083, Hunan, P
Cent  S  Univ,  Res Ctr Modernizat Chinese Med, Coll Chem & Chem Engn, Changsha 410083, Hunan, P
Cent  S  Univ,  Res Ctr Modernizat Chinese Med, Coll Chem & Chem Engn, Changsha 410083, Peoples
Cent  S  Univ,  Res Ctr Modernizat Tradit Chinese Med, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Res Ctr Modernizat Tradit Chinese Med, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Res Ctr Modernizat Tradit Chinese Med, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Res Ctr Modernizat Tradit Chinese Med, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Res Ctr Modernizat Tradit Chinese Med, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Res Inst Powder Met, State Key Lab Powder Met, Changsha 410083, Hunan, Peoples R
Cent  S  Univ,  Sch Biol Sci & Technol, Changsha 410012, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch Business, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch Business, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch Business, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch Business, Changsha, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch Chem & Chem Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch Chem & Chem Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch Chem & Chem Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch Chem & Chem Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch Chem & Chem Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch Chem & Chem Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch Chem & Chem Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch Chem & Chem Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch Chem & Chem Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Chem  &  Chem  Engn,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Chem  &  Chem  Engn,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Chem  &  Chem  Engn,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Chem  &  Chem  Engn,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Chem  &  Chem  Engn,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Chem  &  Chem  Engn,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Chem  &  Chem  Engn,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Chem  &  Chem  Engn,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Chem  &  Chem  Engn,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Chem  &  Chem  Engn,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Chem  &  Chem  Engn,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Chem  &  Chem  Engn,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Chem  &  Chem  Engn,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Chem  &  Chem  Engn,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Chem  &  Chem  Engn,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Chem  &  Chem  Engn,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Chem  &  Chem  Engn,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Chem  &  Chem  Engn,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Chem  &  Chem  Engn,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Chem  &  Chem  Engn,  Changsha  410083,  Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Chem  &  Chem  Engn,  Changsha  410083,  Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Chem  &  Chem  Engn,  Changsha  410083,  Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Chem  &  Chem  Engn,  Changsha  410083,  Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Chem  &  Chem  Engn,  Changsha  410083,  Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Chem  &  Chem  Engn,  Changsha  410083,  Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Chem  &  Chem  Engn,  Changsha  410083,  Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Chem  &  Chem  Engn,  Changsha  410083,  Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Chem  &  Chem  Engn,  Changsha  410083,  Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Chem  &  Chem  Engn,  Changsha  410083,  Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Chem  &  Chem  Engn,  Changsha  410083,  Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Chem  &  Chem  Engn,  Changsha  410083,  Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Chem  &  Chem  Engn,  Changsha  410083,  Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Chem  &  Chem  Engn,  Changsha  410083,  Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Chem  &  Chem  Engn,  Changsha  410083,  Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Chem  &  Chem  Engn,  Changsha  410083,  Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Chem  &  Chem  Engn,  Changsha  410083,  Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Chem  &  Chem  Engn,  Changsha  410083,  Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Chem  &  Chem  Engn,  Changsha  410083,  Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Chem  &  Chem  Engn,  Changsha  410083,  Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Chem  &  Chem  Engn,  Changsha  410083,  Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Chem  &  Chem  Engn,  Changsha  410083,  Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Chem  &  Chem  Engn,  Changsha  410083,  Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Chem  &  Chem  Engn,  Changsha  410083,  Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Chem  &  Chem  Engn,  Changsha  410083,  Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Chem & Chem Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Chem & Chem Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Chem & Chem Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Chem & Chem Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Chem & Chem Engn, Changsha, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Chem & Chem Engn, Inst Surface Anal & Biosensing, Changsha 410083, Hunan, Pe
Cent  S  Univ,  Sch  Civil & Architectural Engn, Changsha 410075, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Civil & Architectural Engn, Changsha 410075, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Civil & Architectural Engn, Changsha 410075, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Civil & Architectural Engn, Changsha 410075, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Civil & Architectural Engn, Changsha 410075, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Civil Architecture, Changsha 410075, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Civil Engn & Architecture, Changsha 410075, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Civil Engn & Architecture, Changsha 410075, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Civil Engn & Architecture, Changsha 410075, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Civil Engn & Architecture, Changsha 410075, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Civil Engn & Architecture, Changsha 410075, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Civil Engn & Architecture, Changsha 410075, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Civil Engn & Architecture, Changsha 410075, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Civil Engn & Architecture, Changsha 410075, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Civil Engn & Architecture, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Civil Engn & Architecture, IMST, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Civil Engn & Architecture, IMST, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Civil Engn & Architecture, IMST, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Civil Engn & Architecture, IMST, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Civil Engn & Architecture, IMST, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Civil Engn & Architecture, IMST, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Civil Engn & Architecture, Inst Mech & Sensor Technol, Changsha 410083, Huna
Cent  S  Univ,  Sch  Civil Engn & Architecture, Postdoctoral Res Stn Civil Engn, Changsha 410075,
Cent  S  Univ,  Sch  Energy & Power Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Energy Sci & Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Energy Sci & Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Energy Sci & Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Energy Sci & Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Energy Sci & Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Energy Sci & Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Energy Sci & Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Energy Sci & Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Energy Sci & Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Energy Sci & Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Energy Sci & Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Energy Sci & Engn, Changsha, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Energy Sci & Power Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Geosci & Environm Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Info Phys & Geomat Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Info Phys & Geomat Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Infophys & Geomat Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Infophys & Geomat Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Infophys & Geomat Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Infophys & Geomat Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Infophys & Geomat Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Infophys & Geomat Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Infophys & Geomat Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Infophys & Geomat Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Infophys & Geomat Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Infophys & Geomat Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Infophys & Geomat Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Infophys & Geomat Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Infophys & Geomat Engn, Changsha, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Infophys & Geometr Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Informat Sci & Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Informat Sci & Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Informat Sci & Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Informat Sci & Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Informat Sci & Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Informat Sci & Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Informat Sci & Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Informat Sci & Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Informat Sci & Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Informat Sci & Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Informat Sci & Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Informat Sci & Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Informat Sci & Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Informat Sci & Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Informat Sci & Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Informat Sci & Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Informat Sci & Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Informat Sci & Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Informat Sci & Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Informat Sci & Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Informat Sci & Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Informat Sci & Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Informat Sci & Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Informat Sci & Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Informat Sci & Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Informat Sci & Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Informat Sci & Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Informat Sci & Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Informat Sci & Engn, Changsha 410083, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Informat Sci & Engn, Changsha 410083, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Informat Sci & Engn, Changsha 410083, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Informat Sci & Engn, Changsha 410083, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Informat Sci & Engn, Changsha 410083, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Informat Sci & Engn, Changsha 410083, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Informat Sci & Engn, Changsha 410083, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Informat Sci & Engn, Changsha 410083, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Informat Sci & Engn, Changsha 410083, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Informat Sci & Engn, Changsha 410083, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Informat Sci & Engn, Changsha 410083, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Informat Sci & Engn, Changsha 410083, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Informat Sci & Engn, Changsha 410083, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Informat Sci & Engn, Changsha 410083, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Informat Sci & Engn, Changsha 410083, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Informat Sci & Engn, Changsha, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat Sci & Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples  R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat Sci & Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples  R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat Sci & Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples  R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat Sci & Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples  R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat Sci & Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples  R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat Sci & Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples  R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat Sci & Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples  R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat Sci & Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples  R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat Sci & Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples  R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat Sci & Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples  R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat Sci & Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples  R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat Sci & Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples  R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat Sci & Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples  R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat Sci & Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples  R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat Sci & Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples  R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat Sci & Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples  R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat Sci & Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples  R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat Sci & Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples  R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat Sci & Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples  R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat Sci & Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples  R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat Sci & Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples  R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat Sci & Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples  R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat Sci & Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples  R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat Sci & Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples  R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat Sci & Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples  R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat Sci & Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples  R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat Sci & Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples  R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat Sci & Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples  R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat  Sci  &  Engn,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat  Sci  &  Engn,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat  Sci  &  Engn,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat  Sci  &  Engn,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat  Sci  &  Engn,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat  Sci  &  Engn,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat  Sci  &  Engn,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat  Sci  &  Engn,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat  Sci  &  Engn,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat  Sci  &  Engn,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat  Sci  &  Engn,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat  Sci  &  Engn,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat  Sci  &  Engn,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat  Sci  &  Engn,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat  Sci  &  Engn,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat  Sci  &  Engn,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat  Sci  &  Engn,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat  Sci  &  Engn,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat  Sci  &  Engn,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat  Sci  &  Engn,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat  Sci  &  Engn,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat  Sci  &  Engn,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat  Sci  &  Engn,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat  Sci  &  Engn,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat  Sci  &  Engn,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat  Sci  &  Engn,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat  Sci  &  Engn,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat  Sci  &  Engn,  Changsha  410083,  Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat  Sci  &  Engn,  Changsha  410083,  Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat  Sci  &  Engn,  Changsha  410083,  Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat  Sci  &  Engn,  Changsha  410083,  Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat  Sci  &  Engn,  Changsha  410083,  Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat  Sci  &  Engn,  Changsha  410083,  Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat  Sci  &  Engn,  Changsha  410083,  Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat  Sci  &  Engn,  Changsha  410083,  Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat  Sci  &  Engn,  Changsha  410083,  Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat  Sci  &  Engn,  Changsha  410083,  Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat  Sci  &  Engn,  Changsha  410083,  Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat  Sci  &  Engn,  Changsha  410083,  Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat  Sci  &  Engn,  Changsha  410083,  Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat  Sci  &  Engn,  Changsha  410083,  Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat  Sci  &  Engn,  Changsha  410083,  Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat  Sci  &  Engn,  Changsha  410083,  Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat  Sci  &  Engn,  Changsha  410083,  Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat  Sci  &  Engn,  Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat  Sci  &  Engn,  Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat  Sci  &  Engn,  Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat  Sci  &  Engn,  Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat  Sci  &  Engn,  Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat  Sci  &  Engn,  Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat  Sci  &  Engn,  Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat  Sci  &  Engn,  Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat  Sci  &  Engn,  Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat  Sci  &  Engn,  Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat  Sci  &  Engn,  Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat  Sci  &  Engn,  Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat  Sci  &  Engn,  Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat  Sci  &  Engn,  Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat  Sci  &  Engn,  Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat  Sci  &  Engn,  Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat  Sci  &  Engn,  Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat  Sci  &  Engn,  Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat  Sci  &  Engn,  Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat  Sci  &  Engn,  Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat  Sci  &  Engn,  Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat  Sci  &  Engn,  Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat  Sci  &  Engn,  Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat  Sci  &  Engn,  Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat  Sci  &  Engn,  Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat  Sci  &  Engn,  Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat  Sci  &  Engn,  Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat  Sci  &  Engn,  Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat  Sci  &  Engn,  Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat  Sci  &  Engn,  Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat  Sci  &  Engn,  Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat  Sci  &  Engn,  Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat  Sci  &  Engn,  Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat  Sci  &  Engn,  Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat  Sci  &  Engn,  Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat  Sci  &  Engn,  Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat  Sci  &  Engn,  Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat  Sci  &  Engn,  Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat  Sci  &  Engn,  Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat  Sci  &  Engn,  Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat  Sci  &  Engn,  Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat  Sci  &  Engn,  Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat  Sci  &  Engn,  Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Mat  Sci  &  Engn,  Dept Educ, Key Lab Nonferrous Met, Changsha 410083, Peoples
Cent  S  Univ,  Sch  Mat Sci & Engn, Key Lab Minist Educ Nonferrous Mat Sci & Engn, Changsha 4100
Cent  S  Univ,  Sch  Mat Sci & Engn, Key Lab Minist Educ Nonferrous Mat Sci & Engn, Changsha 4100
Cent  S  Univ,  Sch  Mat Sci & Engn, Key Lab Nonferrous Met Mat Sci & Engn, Minist Educ, Changsha
Cent  S  Univ,  Sch  Mat Sci & Engn, Minist Educ Nonferrous Mat Sci & Engn, Key Lab, Changsha 410
Cent  S  Univ,  Sch  Math Sci & Comp Technol, Changsha 410075, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Math Sci & Comp Technol, Changsha 410075, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Math Sci & Comp Technol, Changsha 410075, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Math Sci & Comp Technol, Changsha 410075, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Math Sci & Comp Technol, Changsha 410075, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Math Sci & Comp Technol, Changsha 410075, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Math Sci & Comp Technol, Changsha 410075, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Math Sci & Comp Technol, Changsha 410075, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Math Sci & Comp Technol, Changsha 410075, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Math Sci & Comp Technol, Changsha 410075, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Math Sci & Comp Technol, Changsha 410075, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Math Sci & Comp Technol, Changsha 410075, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Math Sci & Comp Technol, Changsha 410075, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Math Sci & Comp Technol, Changsha 410075, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Math Sci & Comp Technol, Changsha 410075, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Math Sci & Comp Technol, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Math Sci & Comp Technol, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Math Sci & Comp Technol, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Math Sci & Comp Technol, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Math Sci & Comp Technol, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Math Sci & Comp Technol, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Math Sci & Comp Technol, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Math Sci & Comp Technol, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Math Sci & Comp Technol, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Math Sci & Comp Technol, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Math Sci & Comp Technol, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Math Sci & Comp Technol, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Math Sci & Comp Technol, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Math Sci & Comp Technol, Changsha, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Math Sci & Comp Technol, Changsha, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Math Sci & Comp Technol, Changsha, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Math Sci & Comp Technol, Changsha, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Math, Changsha 410075, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Math, Changsha 410075, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Math, Changsha 410075, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Math, Changsha 410075, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Math, Changsha 410075, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Math, Changsha 410075, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Math, Changsha 410075, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Math, Changsha 410075, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Math, Changsha 410075, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Math, Changsha 410075, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Math, Changsha 410075, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Math, Changsha 410075, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Math, Changsha 410075, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Math, Changsha 410075, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Math, Changsha 410075, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Math, Changsha 410075, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Math, Changsha 410075, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Math, Changsha 410075, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Mech & Elect Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Mech & Elect Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Mech & Elect Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Mech & Elect Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Mech & Elect Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Mech & Elect Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Mech & Elect Engn, Changsha, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Mech & Elect Engn, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Mech & Elect Engn, Minist Educ, Key Lab Modern Complex Equipment Design & Ex
Cent  S  Univ,  Sch  Met Sci & Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Met Sci & Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Met Sci & Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Met Sci & Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Met Sci & Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Met Sci & Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Met Sci & Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Met Sci & Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Met Sci & Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Met Sci & Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Met Sci & Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Met Sci & Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Met Sci & Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Met Sci & Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Met Sci & Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Met Sci & Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Met Sci & Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Met Sci & Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Met Sci & Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Met Sci & Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Met Sci & Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Met Sci & Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Met Sci & Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Met Sci & Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Met Sci & Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Met  Sci  &  Engn,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Met  Sci  &  Engn,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Met  Sci  &  Engn,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Met  Sci  &  Engn,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Met  Sci  &  Engn,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Met  Sci  &  Engn,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Met  Sci  &  Engn,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Met  Sci  &  Engn,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Met  Sci  &  Engn,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Met  Sci  &  Engn,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Met  Sci  &  Engn,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Met  Sci  &  Engn,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Met  Sci  &  Engn,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Met  Sci  &  Engn,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Met  Sci  &  Engn,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Met  Sci  &  Engn,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Met  Sci  &  Engn,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Met  Sci  &  Engn,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Met  Sci  &  Engn,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Met  Sci  &  Engn,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Met  Sci  &  Engn,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Met  Sci  &  Engn,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Met  Sci  &  Engn,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Met  Sci  &  Engn,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Met  Sci  &  Engn,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Met  Sci  &  Engn,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Met  Sci  &  Engn,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Met  Sci  &  Engn,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Met  Sci  &  Engn,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Met  Sci  &  Engn,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Met  Sci  &  Engn,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Met  Sci  &  Engn,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Met  Sci  &  Engn,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Met  Sci  &  Engn,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  Sch  Met  Sci  &  Engn,  Changsha  410083,  Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Met  Sci  &  Engn,  Changsha  410083,  Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Met  Sci  &  Engn,  Changsha  410083,  Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Met  Sci  &  Engn,  Changsha  410083,  Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Met  Sci  &  Engn,  Changsha  410083,  Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Met  Sci  &  Engn,  Changsha  410083,  Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Met  Sci  &  Engn,  Changsha  410083,  Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Met  Sci  &  Engn,  Changsha  410083,  Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Met  Sci  &  Engn,  Changsha  410083,  Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Met  Sci  &  Engn,  Changsha  410083,  Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Met Sci & Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Met Sci & Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Met Sci & Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Met Sci & Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Met Sci & Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Met Sci & Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Met Sci & Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Met Sci & Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Met Sci & Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Met Sci & Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Met Sci & Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Met Sci & Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Met Sci & Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Met Sci & Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Met Sci & Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Met Sci & Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Met Sci & Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Met Sci & Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Met Sci & Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Met Sci & Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Met Sci & Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Met Sci & Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Met Sci & Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Met Sci & Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Met Sci & Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Met Sci & Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Met Sci & Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Met Sci & Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Met Sci & Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Met Sci & Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Met Sci & Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Met Sci & Engn, Inst Environm Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Met Sci & Engn, Inst Environm Sci & Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R
Cent  S  Univ,  Sch  Met Sci & Engn, Inst Environm Sci & Engn, Changsha, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Mineral Proc & Bioengn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Mineral Proc & Bioengn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Mineral Proc & Bioengn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Mineral Proc & Bioengn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Mineral Proc & Bioengn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Minerals Proc & Bioengn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Minerals Proc & Bioengn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Minerals Proc & Bioengn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Minerals Proc & Bioengn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Minerals Proc & Bioengn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Minerals Proc & Bioengn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Minerals Proc & Bioengn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Minerals Proc & Bioengn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Minerals Proc & Bioengn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Minerals Proc & Bioengn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Minerals Proc & Bioengn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Minerals Proc & Bioengn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Minerals Proc & Bioengn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Minerals Proc & Bioengn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Minerals Proc & Bioengn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Minerals Proc & Bioengn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Minerals Proc & Bioengn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Minerals Proc & Bioengn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Minerals Proc & Bioengn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Minerals Proc & Bioengn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Minerals Proc & Bioengn, Dept Bioengn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R Chi
Cent  S  Univ,  Sch  Minerals Proc & Bioengn, Key Lab Biomet, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Minerals Proc & Bioengn, Key Lab Biomet, Minist Educ China, Changsha 410083,
Cent  S  Univ,  Sch  Minerals Proc & Bioengn, Key Lab Biomet, Minist Educ China, Changsha 410083,
Cent  S  Univ,  Sch  Minerals Proc & Bioengn, Minist Educ China, Key Lab Biomet, Changsha 410083,
Cent  S  Univ,  Sch  Nursing, Changsha 410013, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Nursing, Changsha 410013, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Nursing, Changsha 410013, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Nursing, Changsha, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Nursing, Changsha, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Nursing, Dept Clin Nursing, Changsha 410013, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Pharm, Dept Pharmacol, Changsha 410078, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Pharmaceut Sci, Changsha 410013, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Pharmaceut Sci, Changsha 410013, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Pharmaceut Sci, Changsha 410013, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Pharmaceut Sci, Changsha 410013, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Pharmaceut Sci, Changsha 410013, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Pharmaceut Sci, Changsha 410013, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Pharmaceut Sci, Changsha 410078, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Pharmaceut Sci, Dept Pharmacol, Changsha 410078, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Pharmaceut Sci, Dept Pharmacol, Changsha 410078, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Pharmaceut Sci, Dept Pharmacol, Changsha 410078, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Pharmaceut Sci, Dept Pharmacol, Changsha 410078, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Pharmaceut Sci, Dept Pharmacol, Changsha 410078, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Pharmaceut Sci, Dept Pharmacol, Changsha 410078, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Pharmaceut Sci, Dept Pharmacol, Changsha 410078, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Pharmaceut Sci, Dept Pharmacol, Changsha 410078, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Pharmaceut Sci, Dept Pharmacol, Changsha 410078, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Pharmaceut, Dept Pharmacol, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Phys & Technol, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Phys & Technol, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Phys Sci & Technol, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Phys Sci & Technol, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Phys Sci & Technol, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Phys Sci & Technol, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Phys Sci & Technol, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Phys Sci & Technol, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Phys Sci & Technol, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Phys Sci & Technol, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Phys Sci & Technol, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Phys Sci & Technol, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Phys Sci & Technol, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Phys Sci & Technol, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Phys Sci & Technol, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Phys Sci & Technol, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Phys Sci & Technol, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Phys Sci & Technol, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Phys Sci & Technol, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Phys Sci & Technol, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Phys Sci & Technol, Changsha, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Publ Hlth, Changsha 410011, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Publ Hlth, Changsha 410078, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Publ Hlth, Changsha 410078, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Publ Hlth, Changsha 410078, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Publ Hlth, Changsha, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Publ Hlth, Dept Epidemiol & Hlth Stat, Changsha 410078, Hunan, Peoples R Chi
Cent  S  Univ,  Sch  Publ Hlth, Dept Epidemiol & Hlth Stat, Changsha, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Resource Proc & Bioengn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Resources & Safety Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Resources & Safety Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Resources & Safety Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Resources & Safety Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Resources & Safety Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Resources & Safety Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Resources & Safety Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Resources & Safety Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Resources Proc & Bioengn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Resources Proc & Bioengn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Resources Proc & Bioengn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Resources Proc & Bioengn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Resources Proc & Bioengn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Resources Proc & Bioengn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch  Resources Proc & Bioengn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch Resources Proc & Bioengn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch Resources Proc & Bioengn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch Resources Proc & Bioengn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch Resources Proc & Bioengn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch Resources Proc & Bioengn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch Resources Proc & Bioengn, Dept Inorgan Mat, Changsha 410083, Hunan, Peoples
Cent  S  Univ,  Sch Resources Proc & Bioengn, Dept Inorgan Mat, Changsha 410083, Hunan, Peoples
Cent  S  Univ,  Sch Traff & Transport Engn, Changsha 410075, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch Traff & Transport Engn, Changsha 410075, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch Traff & Transportat Engn, Changsha, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sci Ctr Phase Diagram & Mat Design & Mfg, Changsha 410083, Hunan, Peoples R Chin
Cent  S  Univ,  Sci Ctr Phase Diagram & Mat Design & Mfg, State Key Lab Powder Met, Changsha 410
Cent  S  Univ,  Sci Ctr Phase Diagram & Mat Design & Mfg, State Key Lab Powder Met, Changsha 410
Cent  S  Univ,  Stare Key Lab Powder Met, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  State Key Lab Med Genet China, Changsha 410078, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  State Key Lab Med Genet, Changsha 410000, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  State Key Lab Med Genet, Changsha 410078, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  State Key Lab Med Genet, Changsha 410078, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  State Key Lab Med Genet, Changsha, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  State Key Lab Powder Met, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  State Key Lab Powder Met, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  State Key Lab Powder Met, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  State Key Lab Powder Met, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  State Key Lab Powder Met, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  State Key Lab Powder Met, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  State Key Lab Powder Met, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  State Key Lab Powder Met, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  State Key Lab Powder Met, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  State Key Lab Powder Met, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  State Key Lab Powder Met, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  State Key Lab Powder Met, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  State Key Lab Powder Met, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  State Key Lab Powder Met, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  State Key Lab Powder Met, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  State Key Lab Powder Met, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  State Key Lab Powder Met, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  State Key Lab Powder Met, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  State Key Lab Powder Met, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  State Key Lab Powder Met, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  State Key Lab Powder Met, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  State Key Lab Powder Met, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  State Key Lab Powder Met, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  State Key Lab Powder Met, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  State Key Lab Powder Met, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  State  Key  Lab  Powder  Met,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  State  Key  Lab  Powder  Met,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  State  Key  Lab  Powder  Met,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  State  Key  Lab  Powder  Met,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  State  Key  Lab  Powder  Met,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  State  Key  Lab  Powder  Met,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  State  Key  Lab  Powder  Met,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  State  Key  Lab  Powder  Met,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  State  Key  Lab  Powder  Met,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  State  Key  Lab  Powder  Met,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  State  Key  Lab  Powder  Met,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  State  Key  Lab  Powder  Met,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  State  Key  Lab  Powder  Met,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  State  Key  Lab  Powder  Met,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  State  Key  Lab  Powder  Met,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  State  Key  Lab  Powder  Met,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  State  Key  Lab  Powder  Met,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  State  Key  Lab  Powder  Met,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  State  Key  Lab  Powder  Met,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  State  Key  Lab  Powder  Met,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  State  Key  Lab  Powder  Met,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  State  Key  Lab  Powder  Met,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  State  Key  Lab  Powder  Met,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  State  Key  Lab  Powder  Met,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  State  Key  Lab  Powder  Met,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  State  Key  Lab  Powder  Met,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  State  Key  Lab  Powder  Met,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  State  Key  Lab  Powder  Met,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  State  Key  Lab  Powder  Met,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  State  Key  Lab  Powder  Met,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  State  Key  Lab  Powder  Met,  Changsha  410083,  Hunan, Peoples R  China
Cent  S  Univ,  State  Key  Lab  Powder  Met,  Changsha  410083,  Peoples R China
Cent  S  Univ,  State  Key  Lab  Powder  Met,  Changsha  410083,  Peoples R China
Cent  S  Univ,  State  Key  Lab  Powder  Met,  Changsha  410083,  Peoples R China
Cent  S  Univ,  State  Key  Lab  Powder  Met,  Changsha  410083,  Peoples R China
Cent  S  Univ,  State  Key  Lab  Powder  Met,  Changsha  410083,  Peoples R China
Cent  S  Univ,  State  Key  Lab  Powder  Met,  Changsha  410083,  Peoples R China
Cent  S  Univ,  State  Key  Lab  Powder  Met,  Changsha  410083,  Peoples R China
Cent  S  Univ,  State  Key  Lab  Powder  Met,  Changsha  410083,  Peoples R China
Cent  S  Univ,  State  Key  Lab  Powder  Met,  Changsha  410083,  Peoples R China
Cent  S  Univ,  State  Key  Lab  Powder  Met,  Changsha  410083,  Peoples R China
Cent  S  Univ,  State  Key  Lab  Powder  Met,  Changsha  410083,  Peoples R China
Cent  S  Univ,  State  Key  Lab  Powder  Met,  Changsha  410083,  Peoples R China
Cent  S  Univ,  State  Key  Lab  Powder  Met,  Changsha  410083,  Peoples R China
Cent  S  Univ,  State Key Lab Powder Met, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  State Key Lab Powder Met, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  State Key Lab Powder Met, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  State Key Lab Powder Met, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  State Key Lab Powder Met, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  State Key Lab Powder Met, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  State Key Lab Powder Met, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  State Key Lab Powder Met, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  State Key Lab Powder Met, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  State Key Lab Powder Met, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  State Key Lab Powder Met, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  State Key Lab Powder Met, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  State Key Lab Powder Met, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  State Key Lab Powder Met, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  State Key Lab Powder Met, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  State Key Lab Powder Met, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  State Key Lab Powder Met, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  State Key Lab Powder Met, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  State Key Lab Powder Met, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  State Key Lab Powder Met, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  State Key Lab Powder Met, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  State Key Lab Powder Met, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  State Key Lab Powder Met, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  State Key Lab Powder Met, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  State Key Lab Powder Met, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  State Key Lab Powder Met, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  State Key Lab Powder Met, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  State Key Lab Powder Met, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  State Key Lab Powder Met, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  State Key Lab Powder Met, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  State Key Lab Powder Met, Changsha, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  State Key Lab Powder Met, Changsha, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  State Key Lab Powder Met, Inst Powder Met Res, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  State Key Lab Powder Met, Powder Met Res Inst, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Tumor Immunobiol Lab, Canc Res Inst, Changsha 410078, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Tumor Immunobiol Lab, Canc Res Inst, Changsha 410078, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Tumor Immunobiol Lab, Canc Res Inst, Changsha 410078, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiang Ya Coll Med, Dept Anat & Neurobiol, Changsha 410013, Hunan, Peoples R Chin
Cent  S  Univ,  Xiang Ya Med Coll, Dept Pharmacol, Changsha 410078, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiangya Basic Med Coll, Dept Pathol, Changsha, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiangya Basic Med Sch, Dept Pathol, Changsha 410013, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiangya Basic Med Sch, Dept Pathol, Changsha 410013, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiangya Med Coll, Dept Ophthalmol, Changsha, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiangya Med Sch, Canc Res Inst, Changsha 410078, Hunan, Peoples R China
Cent S Univ, Xiangya Med Sch, Canc Res Inst, Changsha 410078, Hunan, Peoples R China
Cent S Univ, Xiangya Med Sch, Canc Res Inst, Changsha, Hunan, Peoples R China
Cent S Univ, Xiangya Med Sch, Dept Anat & Neurobiol, Changsha 410013, Hunan, Peoples R China
Cent S Univ, Xiangya Med Sch, Dept Parasitol, Changsha 410078, Hunan, Peoples R China
Cent S Univ, Xiangya Med Sch, Dept Physiol, Changsha 410078, Hunan, Peoples R China
Cent S Univ, Xiangya Med Sch, Dept Physiol, Changsha 410078, Hunan, Peoples R China
Cent S Univ, Xiangya Sch Med, Canc Res Inst, Changsha 410078, Hunan, Peoples R China
Cent S Univ, Xiangya Sch Med, Canc Res Inst, Changsha 410078, Hunan, Peoples R China
Cent S Univ, Xiangya Sch Med, Canc Res Inst, Changsha 410078, Hunan, Peoples R China
Cent S Univ, Xiangya Sch Med, Canc Res Inst, Changsha 410078, Hunan, Peoples R China
Cent S Univ, Xiangya Sch Med, Changsha 410078, Hunan, Peoples R China
Cent S Univ, Xiangya Sch Med, Changsha 410078, Peoples R China
Cent S Univ, Xiangya Sch Med, Ctr Cell & Mol Biol Expt, Changsha 410013, Hunan, Peoples R Chi
Cent S Univ, Xiangya Sch Med, Dept Anat & Neurobiol, Changsha 410013, Hunan, Peoples R China
Cent S Univ, Xiangya Sch Med, Dept Histol & Embryol, Dept Human Anat & Neurobiol, Changsha 41
Cent S Univ, Xiangya Sch Med, Dept Immunol, Changsha 410078, Hunan, Peoples R China
Cent S Univ, Xiangya Sch Med, Dept Pathol, Changsha, Hunan, Peoples R China
Cent S Univ, Xiangya Sch Med, Dept Pathophysiol, Changsha 410008, Hunan, Peoples R China
Cent S Univ, Xiangya Sch Med, Dept Pathophysiol, Changsha 410078, Hunan, Peoples R China
Cent S Univ, Xiangya Sch Med, Dept Pathophysiol, Changsha 410078, Hunan, Peoples R China
Cent S Univ, Xiangya Sch Med, Dept Pathophysiol, Lab Shock, Changsha 410008, Hunan, Peoples R
Cent S Univ, Xiangya Sch Med, Dept Physiol, Changsha 410078, Hunan, Peoples R China
Cent S Univ, Xiangya Sch Med, Hunan Key Lab Pharmacogenet, Inst Clin Pharmacol, Changsha 4100
Central S Univ, Dept Math Sci & Comp Technol, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Minist Educ, Key Lab Biomet, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Minist Educ, Key Lab Biomet, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Sch Math Sci & Comp Technol, Cent S Univ, Changsha 410075, Hunan, Peoples R China
Cent S Univ, Affiliated Hosp 2, Dept Gen Surg, Xiang Ya Med Coll, Changsha, Hunan, Peoples R
Cent S Univ, Affiliated Hosp 3, Dept Gastroenterol, Xiang Ya Sch Med, Changsha 410013, Hunan,
Cent S Univ, Affiliated Hosp 3, Xiang Ya Sch Med, Changsha 410078, Hunan, Peoples R China
Cent S Univ, Dept Burns & Plast, Hosp 3, Changsha 410013, Hunan, Peoples R China
Cent S Univ, Dept Ophthalmol, Affiliated Haikou Hosp, Xiangya Med Sch,Haikou Municipal Hosp,
Cent S Univ, Clin Pharm & Pharmacol Res Inst, Xiangya Hosp 2, Changsha 410011, Hunan, Peoples
Cent S Univ, Ctr Diabet, Inst Metab & Endocrinol, Xiangya Hosp 2, Changsha 410011, Hunan, Peo
Cent S Univ, Dept Cardiol, Xiangya Hosp 2, Changsha 410011, Hunan, Peoples R China
Cent S Univ, Dept Cardiol, Xiangya Hosp 2, Changsha 410011, Hunan, Peoples R China
Cent S Univ, Dept Cardiol, Xiangya Hosp 2, Changsha 410011, Hunan, Peoples R China
Cent S Univ, Dept Cardiothorac Surg, Xiang Ya Hosp 2, Changsha 410011, Hunan, Peoples R China
Cent S Univ, Dept Cardiothorac Surg, Xiangya Hosp 2, Changsha, Hunan, Peoples R China
Cent S Univ, Dept Clin Lab, Xiangya Hosp 2, Changsha 410011, Peoples R China
Cent S Univ, Dept Hematol, Xiang Ya Hosp 2, Changsha 410011, Hunan, Peoples R China
Cent S Univ, Dept Nephrol, Xiangya Hosp 2, Changsha 410011, Hunan, Peoples R China
Cent S Univ, Dept Nephrol, Xiangya Hosp 2, Changsha, Hunan, Peoples R China
Cent S Univ, Dept Neurol, Xiangya Hosp 2, Changsha 410011, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept Ophthalmol, Xiang Ya Hosp 2, Changsha 410011, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept Ophthalmol, Xiang Ya Hosp 2, Changsha, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept Ophthalmol, Xiangya Hosp 2, Changsha 410011, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept Orthopaed Spine Surg, Xiangya Hosp 2, Changsha, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept Orthopaed, Xiangya Hosp 2, Changsha 410011, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept Otolaryngol Head & Neck Surg, Xianya Hosp 2, Changsha 410011, Hunan, People
Cent  S  Univ,  Dept Pathol, Xiangya Hosp 2, Xiangya Sch Med, Changsha 410011, Hunan, Peoples R
Cent  S  Univ,  Dept Pediat, Xiangya Hosp 2, Changsha 410011, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept Resp Med, Xiangya Hosp 2, Changsha 410011, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept Resp Med, Xiangya Hosp 2, Changsha 410011, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept Rheumatol, Xiangya Hosp 2, Changsha 410011, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept Urol, Xiangya Hosp 2, Changsha 410011, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept Urol, Xiangya Hosp 2, Changsha 410011, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept Urol, Xiangya Hosp 2, Changsha 410011, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept Urol, Xiangya Hosp 2, Changsha 410011, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Div Nephrol, Xiangya Hosp 2, Hunan Key Lab Nephrol & Hemoperfus, Changsha 410011
Cent  S  Univ,  Inst Mental Hlth, Dept Radiol, Xiangya Hosp 2, Changsha 410011, Hunan, Peoples R
Cent  S  Univ,  Inst Mental Hlth, Xiangya Hosp 2, Changsha 410011, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Inst Mental Hlth, Xiangya Hosp 2, Changsha 410073, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Inst Metab & Endocrinol, Xiang Ya Hosp 2, Changsha 410011, Hunan, Peoples R Chin
Cent  S  Univ,  Inst Metab & Endocrinol, Xiang Ya Hosp 2, Changsha 410011, Hunan, Peoples R Chin
Cent  S  Univ,  Inst Nephrol, Xiang Ya Hosp 2, Dept Nephrol, Changsha 410011, Hunan, Peoples R C
Cent  S  Univ,  Inst Nephrol, Xiangya Hosp 2, Div Nephrol, Changsha, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Key Lab Nephrol & Blood Purificat Hunan, Div Nephrol, Res Inst Nephrol,Xiangya H
Cent  S  Univ,  Key Lab Nephrol & Blood Purificat Hunan, Res Inst Nephrol, Div Nephrol,Xiangya H
Cent  S  Univ,  Liver Dis Res Inst, Xiangya Hosp 2, Changsha 410011, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Med Psychol Res Ctr, Xiangya Hosp 2, Changsha 410011, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Mental Hlth Inst, Xiangya Hosp 2, Changsha, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Urol Organ Transplantat Ctr, Xiang Ya Hosp 2, Changsha, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiang Ya Hosp 2, Dept Cardiol, Changsha 410011, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiang Ya Hosp 2, Dept Cardiothorac Surg, Changsha 410011, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiang Ya Hosp 2, Dept Digest Dis, Changsha, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiang Ya Hosp 2, Inst Metab & Endocrinol, Changsha 410011, Hunan, Peoples R Chin
Cent  S  Univ,  Xiang Ya Hosp 2, Inst Metab & Endocrinol, Changsha 410011, Hunan, Peoples R Chin
Cent  S  Univ,  Xiang Ya Hosp 2, Inst Metab & Endocrinol, Changsha 410011, Hunan, Peoples R Chin
Cent  S  Univ,  Xiang Ya Hosp 2, Inst Metab & Endocrinol, Changsha 410011, Hunan, Peoples R Chin
Cent  S  Univ,  Xiang Ya Hosp 2, Inst Mol Hematol, Div Hematol,Dept Hematol, Changsha 410011, Hu
Cent  S  Univ,  Xiangya Hosp 2, Changsha 410011, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiangya Hosp 2, Clin Pharm & Pharmacol Res Inst, Changsha 410011, Hunan, Peoples
Cent  S  Univ,  Xiangya Hosp 2, Clin Pharm & Pharmacol Res Inst, Changsha 410011, Hunan, Peoples
Cent  S  Univ,  Xiangya Hosp 2, Clin Pharm & Pharmacol Res Inst, Changsha 410011, Hunan, Peoples
Cent  S  Univ,  Xiangya Hosp 2, Clin Pharm & Pharmacol Res Inst, Changsha 410011, Hunan, Peoples
Cent  S  Univ,  Xiangya Hosp 2, Clin Pharm Pharmacol Inst, Changsha 410011, Hunan, Peoples R Chi
Cent  S  Univ,  Xiangya Hosp 2, Dept Anaesthesia, Changsha 410011, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiangya  Hosp  2,  Dept Cardiac Surg, Changsha 410007, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiangya  Hosp  2,  Dept Cardiac Ultrasound, Inst Angiocardiopathy Hunan, Changsha 4
Cent  S  Univ,  Xiangya  Hosp  2,  Dept Cardiol, Changsha 410011, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiangya  Hosp  2,  Dept Cardiol, Changsha 410011, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiangya  Hosp  2,  Dept Cardiol, Changsha 410011, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiangya  Hosp  2,  Dept Cardiol, Changsha 410011, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiangya  Hosp  2,  Dept Cardiol, Changsha, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiangya  Hosp  2,  Dept Cardiothorac Surg, Changsha, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiangya  Hosp  2,  Dept Dermatol, Epigenet Res Ctr, Changsha 410011, Hunan, Peoples
Cent  S  Univ,  Xiangya  Hosp  2,  Dept Dermatol, Epigenet Res Ctr, Changsha, Hunan, Peoples R Chin
Cent  S  Univ,  Xiangya  Hosp  2,  Dept Gastroenterol, Changsha 410011, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiangya  Hosp  2,  Dept Gastroenterol, Changsha 410011, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiangya  Hosp  2,  Dept Geriatr, Changsha 410011, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiangya  Hosp  2,  Dept Hepatobiliary Surg, Changsha 410011, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiangya  Hosp  2,  Dept Infect Dis, AIDS Res Lab, Changsha 410011, Hunan, Peoples R
Cent  S  Univ,  Xiangya  Hosp  2,  Dept Internal Cardiovasc Med, Changsha 410011, Hunan, Peoples R
Cent  S  Univ,  Xiangya  Hosp  2,  Dept Nephrol, Changsha 410011, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiangya  Hosp  2,  Dept Nephrol, Changsha 410011, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiangya  Hosp  2,  Dept Nephrol, Changsha 410011, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiangya  Hosp  2,  Dept Nephrol, Changsha 410011, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiangya  Hosp  2,  Dept Neurol, Changsha 410011, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiangya  Hosp  2,  Dept Neurol, Changsha 410011, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiangya  Hosp  2,  Dept Neurol, Changsha 410011, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiangya  Hosp  2,  Dept Neurol, Changsha 410011, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiangya  Hosp  2,  Dept Neurol, Changsha 410011, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiangya  Hosp  2,  Dept Ophthalmol, Changsha, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiangya  Hosp  2,  Dept Organ Transplantat, Changsha 410011, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiangya  Hosp  2,  Dept Organ Transplantat, Changsha 410011, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiangya  Hosp  2,  Dept Orthopaed Spine, Changsha 410008, Hunan Province, Peoples R
Cent  S  Univ,  Xiangya  Hosp  2,  Dept Spine, Changsha, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiangya  Hosp  2,  Dept Spine, Changsha, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiangya  Hosp  2,  Dept Surg, Changsha 410011, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiangya  Hosp  2,  Dept Surg, Changsha 410011, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiangya  Hosp  2,  Dept Thorac & Cardiovasc Surg, Changsha 410011, Hunan Province,
Cent  S  Univ,  Xiangya  Hosp  2,  Dept Ultrasonog, Changsha 410011, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiangya  Hosp  2,  Dept Ultrasonog, Changsha 410011, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiangya  Hosp  2,  Dept Ultrasonog, Changsha 410011, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiangya  Hosp  2,  Dept Ultrasound, Changsha 410011, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiangya  Hosp  2,  Dept Vasc Surg, Changsha 410011, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiangya  Hosp  2,  Epigenet Res Ctr, Dept Dermatol, Changsha 410011, Hunan, Peoples
Cent  S  Univ,  Xiangya  Hosp  2,  Epigenet Res Ctr, Dept Dermatol, Changsha 410011, Hunan, Peoples
Cent  S  Univ,  Xiangya  Hosp  2,  Epigenet Res Ctr, Dept Dermatol, Changsha 410011, Hunan, Peoples
Cent  S  Univ,  Xiangya  Hosp  2,  Epigenet Res Ctr, Dept Dermatol, Changsha 410011, Hunan, Peoples
Cent  S  Univ,  Xiangya  Hosp  2,  Epigenet Res Ctr, Dept Dermatol, Changsha 410011, Hunan, Peoples
Cent S Univ, Xiangya Hosp 2, Epigenet Res Ctr, Dept Dermatol, Changsha, Hunan, Peoples R Chin
Cent S Univ, Xiangya Hosp 2, Inst Endocrinol & Metab, Changsha 410011, Hunan, Peoples R China
Cent S Univ, Xiangya Hosp 2, Inst Endocrinol & Metab, Changsha 410011, Hunan, Peoples R China
Cent S Univ, Xiangya Hosp 2, Inst Metab & Endocrinol, Changsha 410011, Hunan, Peoples R China
Cent S Univ, Xiangya Hosp 2, Inst Nephrol, Div Nephrol, Changsha 410011, Hunan, Peoples R Chi
Cent S Univ, Xiangya Hosp 2, Med Psychol Res Ctr, Changsha 410011, Hunan, Peoples R China
Cent S Univ, Xiangya Hosp 2, Med Psychol Res Ctr, Changsha 410011, Hunan, Peoples R China
Cent S Univ, Xiangya Hosp 2, Med Psychol Res Ctr, Changsha 410011, Hunan, Peoples R China
Cent S Univ, Xiangya Hosp 2, Mental Hlth Inst, Changsha 410011, Hunan, Peoples R China
Cent S Univ, Xiangya Hosp 2, Mental Hlth Inst, Changsha 410011, Hunan, Peoples R China
Cent S Univ, Xiangya Hosp 2, Mental Hlth Inst, Changsha 410011, Hunan, Peoples R China
Cent S Univ, Xiangya Hosp 2, Mental Hlth Inst, Changsha 410011, Hunan, Peoples R China
Cent S Univ, Xiangya Hosp 2, Mental Hlth Inst, Changsha 410011, Hunan, Peoples R China
Cent S Univ, Xiangya Hosp 2, Mental Hlth Inst, Changsha 410011, Peoples R China
Cent S Univ, Xiangya Hosp 2, Xiangya Med Coll, Dept Gen Surg, Changsha, Hunan, Peoples R Chin
Cent S Univ, Xianya Hosp 2, Dept Orthopaed, Changsha 410011, Hunan, Peoples R China
Cent So Univ, Mental Hlth Inst, Xiangya Hosp 2, Changsha 410011, Hunan, Peoples R China
Central S Univ, Xiangya Hosp 2, Mental Hlth Inst, Changsha 410011, Hunan, Peoples R China
Ctr S Univ, Xiangya Hosp 2, Dept Geriatr Surg, Changsha 410011, Hunan, Peoples R China
Cent S Univ, Affiliated XiangYa Hosp 3, Dept Gen Surg, Changsha, Hunan, Peoples R China
Cent S Univ, Dept Gastroenterol, Xiangya Hosp 3, Changsha 410013, Hunan, Peoples R China
Cent S Univ, Dept Gastroenterol, Xiangya Hosp 3, Changsha 410013, Hunan, Peoples R China
Cent S Univ, Dept Gen Surg, Xiangya Hosp 3, Changsha 410013, Hunan, Peoples R China
Cent S Univ, Dept Neurosurg, Xiangya Hosp 3, Changsha 410013, Hunan, Peoples R China
Cent S Univ, Med Lab Ctr, Xiangya Hosp 3, Changsha 410013, Hunan, Peoples R China
Cent S Univ, Xiangya Hosp 3, Changsha 410011, Hunan, Peoples R China
Cent S Univ, Xiangya Hosp 3, Dept Ctr Med Experiments, Changsha 410013, Hunan, Peoples R Chin
Cent S Univ, Xiangya Hosp 3, Dept Endocrinol, Changsha 410013, Hunan, Peoples R China
Cent S Univ, Xiangya Hosp 3, Dept Gen Surg, Changsha 410013, Hunan, Peoples R China
Cent S Univ, Xiangya Hosp 3, Dept Orthopaed, Changsha 410013, Hunan, Peoples R China
Cent S Univ, Xiangya Hosp 3, Dept Orthoped, Changsha 410013, Hunan, Peoples R China
Cent S Univ, Xiangya Hosp 3, Dept Otolaryngol Head & Neck Surg, Changsha 410013, Hunan, Peopl
Cent S Univ, Xiangya Hosp 3, Dept Tradit Chinese Med, Changsha 410013, Hunan, Peoples R China
Cent S Univ, Xiangya Hosp 3, Organ Transplantat Inst, Changsha 410013, Hunan, Peoples R China
Cent S Univ, Xiangya Med Sch, Xiangya Hosp 3, Dept Anesthesiol, Changsha 410013, Hunan, Peopl
Cent S Univ, Canc Res Inst, Xiangya Hosp, Changsha 410078, Hunan, Peoples R China
Cent S Univ, Ctr Hepatocholangiointestinal Surg, Minist Hlth, Xiangya Hosp, Changsha 410008,
Cent S Univ, Dept Anesthesiol, Xiangya Hosp, Changsha 410008, Hunan, Peoples R China
Cent S Univ, Dept Burns & Plast Surg, Xiangya Hosp, Changsha 410008, Hunan, Peoples R China
Cent S Univ, Dept Dermatol, Xiangya Hosp, Changsha 410008, Hunan, Peoples R China
Cent S Univ, Dept Dermatol, Xiangya Hosp, Changsha 410008, Hunan, Peoples R China
Cent S Univ, Dept Emergency, Xiangya Hosp, Changsha 410008, Hunan, Peoples R China
Cent S Univ, Dept Gastroenterol, Xiangya Hosp, Changsha 410008, Hunan, Peoples R China
Cent S Univ, Dept Gastroenterol, Xiangya Hosp, Changsha 410008, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept Gen Surg, Xiangya Hosp, Changsha 410008, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept Gen Surg, Xiangya Hosp, Changsha 410008, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept Gen Surg, Xiangya Hosp, Chansha, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept Geriatr Med, Dept Resp, Xiangya Hosp, Changsha 410008, Hunan, Peoples R Chi
Cent  S  Univ,  Dept Neurol, Xiangya Hosp, Changsha 410008, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept Neurol, Xiangya Hosp, Changsha 410008, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept Neurol, Xiangya Hosp, Changsha 410008, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept Neurol, Xiangya Hosp, Changsha 410008, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept Neurol, Xiangya Hosp, Changsha 410008, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept Neurol, Xiangya Hosp, Changsha 410008, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept Neurol, Xiangya Hosp, Changsha 410008, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept Oncol, Xiangya Hosp, Changsha 410008, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept Oral & Maxillofacial Surg, XiangYa Hosp, Changsha 410008, Hunan, Peoples R
Cent  S  Univ,  Dept Otolaryngol Head & Neck Surg, Xiang Ya Hosp, Changsha 410008, Hunan, People
Cent  S  Univ,  Dept Otolaryngol, Xiangya Hosp, Changsha 410078, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept Pathol, Xiangya Med Coll, Xiangya Hosp, Changsha 410078, Hunan, Peoples R C
Cent  S  Univ,  Dept Pediat, Xiangya Hosp, Changsha 410008, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept Rheumatol, Xiangya Hosp, Changsha 410008, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept Spinal Surg, Xiangya Hosp, Changsha, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Inst Endocrinol & Metab, Xiangya Hosp, Changsha 410011, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Inst Neurol, Xiangya Hosp, Changsha 410008, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Inst Reprod & Stem Cell Engn, Reprod & Genet Hosp Cit Xiangya, Changsha 410078,
Cent  S  Univ,  Inst Reprod & Stem Cell Engn, Reprod & Genet Hosp CITIC Xiangya, Changsha 410078
Cent  S  Univ,  Key Lab Canc Prote, Chinese Minist Hlth, Xiangya Hosp, Changsha 410008, Hunan, P
Cent  S  Univ,  Key Lab Canc Prote, Chinese Minist Hlth, Xiangya Hosp, Changsha 410008, Hunan, P
Cent  S  Univ,  Xiang Ya Hosp, Dept Hematol, Lab Clin Pharmacol, Changsha 410008, Hunan, Peoples
Cent  S  Univ,  Xiang Ya Hosp, Dept Nephrol, Changsha 410008, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiang ya Hosp, Dept Ophthalmol, Changsha 410008, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiang Ya Hosp, Dept Otolaryngol Head & Neck Surg, Changsha 410008, Hunan, People
Cent  S  Univ,  Xiang Ya Hosp, Dept Urol, Changsha 410008, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiangya Affiliated Hosp 1, Dept Neurol, Changsha 410008, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiangya Hosp, Changsha 410008, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiangya Hosp, Chinese Minist Hlth, Key Lab Canc Prote, Changsha 410008, Hunan, P
Cent  S  Univ,  Xiangya Hosp, Chinese Minist Hlth, Key Lab Canc Prote, Changsha 410008, Hunan, P
Cent  S  Univ,  Xiangya Hosp, Chinese Minist Hlth, Key Lab Canc Prote, Changsha 410008, Hunan, P
Cent  S  Univ,  Xiangya Hosp, Chinese Minist Hlth, Key Lab Canc Prote, Changsha 410008, Hunan, P
Cent  S  Univ,  Xiangya Hosp, Chinese Minist Hlth, Key Lab Canc Prote, Changsha 410008, Hunan, P
Cent  S  Univ,  Xiangya Hosp, Chinese Minist Hlth, Key Lab Canc Prote, Changsha 410008, Hunan, P
Cent  S  Univ,  Xiangya Hosp, Dept Anesthesiol, Changsha 410008, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiangya Hosp, Dept Anesthesiol, Changsha 410008, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiangya Hosp, Dept Blood Transfus, Changsha 410008, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiangya Hosp, Dept Burns & Plast Surg, Changsha 410008, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiangya Hosp, Dept Cardiovasc Med, Changsha 410008, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiangya Hosp, Dept Dermatol, Changsha 410008, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  XiangYa  Hosp,  Dept  Dermatol, Changsha 410008, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  XiangYa  Hosp,  Dept  Dermatol, Changsha, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiangya  Hosp,  Dept  Digest, Changsha, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiangya  Hosp,  Dept  Gastroenterol, Changsha 410008, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiangya  Hosp,  Dept  Gastroenterol, Changsha 410008, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiangya  Hosp,  Dept  Gastroenterol, Changsha 410008, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiangya  Hosp,  Dept  Gen Surg, Changsha 410008, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiangya  Hosp,  Dept  Gen Surg, Changsha 410008, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiangya  Hosp,  Dept  Gen Surg, Changsha, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiangya  Hosp,  Dept  Geriatr Cardiol, Changsha 410008, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiangya  Hosp,  Dept  Hematol, Changsha 410082, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiangya  Hosp,  Dept  Hyperbar Oxygen, Changsha, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiangya  Hosp,  Dept  Infect Dis, Changsha, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiangya  Hosp,  Dept  Nephrol, Changsha 410008, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiangya  Hosp,  Dept  Neurol, Changsha 410008, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiangya  Hosp,  Dept  Neurol, Changsha 410008, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiangya  Hosp,  Dept  Neurol, Changsha 410008, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiangya  Hosp,  Dept  Neurol, Changsha 410008, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiangya  Hosp,  Dept  Neurol, Changsha 410008, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiangya  Hosp,  Dept  Neurol, Changsha 410008, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiangya  Hosp,  Dept  Neurol, Changsha 410008, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiangya  Hosp,  Dept  Neurol, Changsha 410008, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiangya  Hosp,  Dept  Neurol, Changsha 410008, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiangya  Hosp,  Dept  Neurol, Changsha 410008, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiangya  Hosp,  Dept  Neurol, Changsha 410008, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiangya  Hosp,  Dept  Neurol, Changsha 410008, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiangya  Hosp,  Dept  Neurol, Changsha 410008, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiangya  Hosp,  Dept  Neurol, Changsha 410008, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiangya  Hosp,  Dept  Neurol, Changsha 410008, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiangya  Hosp,  Dept  Neurol, Changsha 410008, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiangya  Hosp,  Dept  Neurol, Changsha 410078, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiangya  Hosp,  Dept  Neurol, Changsha, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiangya  Hosp,  Dept  Neurosurg, Changsha 410008, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiangya  Hosp,  Dept  Neurosurg, Changsha 410078, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiangya  Hosp,  Dept  Neurosurg, Changsha 410078, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiangya  Hosp,  Dept  Ophthalmol, Changsha, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiangya  Hosp,  Dept  Orthopaed, Changsha 410008, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiangya  Hosp,  Dept  Otolaryngol, Changsha 410008, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiangya  Hosp,  Dept  Pathophysiol, Changsha, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiangya  Hosp,  Dept  Pediat, Changsha 410008, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiangya  Hosp,  Dept  Pediat, Changsha 410008, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiangya  Hosp,  Dept  Pediat, Changsha 410008, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiangya  Hosp,  Dept  Pediat, Changsha 410008, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  XiangYa  Hosp,  Dept  Pediat, Changsha 410008, Hunan, Peoples R China
Cent S Univ, Xiangya Hosp, Dept Resp Med, Changsha 410008, Hunan, Peoples R China
Cent S Univ, Xiangya Hosp, Dept Resp Med, Changsha 410008, Hunan, Peoples R China
Cent S Univ, Xiangya Hosp, Dept Resp Med, Changsha 410008, Hunan, Peoples R China
Cent S Univ, Xiangya Hosp, Dept Resp Med, Changsha 410008, Hunan, Peoples R China
Cent S Univ, Xiangya Hosp, Dept Spine Surg, Changsha 410008, Hunan, Peoples R China
Cent S Univ, Xiangya Hosp, Dept Spine Surg, Changsha 410008, Hunan, Peoples R China
Cent S Univ, Xiangya Hosp, Dept Sports Med, Changsha 410008, Hunan, Peoples R China
Cent S Univ, Xiangya Hosp, Dept Ultrasonog, Changsha 410008, Hunan, Peoples R China
Cent S Univ, Xiangya Hosp, Dept Urol, Changsha 410008, Hunan, Peoples R China
Cent S Univ, Xiangya Hosp, Dept Urol, Changsha, Hunan, Peoples R China
Cent S Univ, Xiangya Hosp, Div Nephrol, Changsha 410008, Hunan, Peoples R China
Cent S Univ, Xiangya Hosp, Inst Integrat Med, Changsha 410008, Hunan, Peoples R China
Cent S Univ, Xiangya Hosp, Inst Integrat Med, Changsha 410008, Hunan, Peoples R China
Cent S Univ, Xiangya Hosp, Inst Integrated Med, Changsha 410008, Hunan, Peoples R China
Cent S Univ, Xiangya Hosp, Inst Integrated Tradit Chinese & Western Med, Changsha 410008, Hun
Cent S Univ, Xiangya Hosp, Inst Neurol, Changsha 410008, Hunan, Peoples R China
Cent S Univ, Xiangya Hosp, Key Lab Canc Prote Chinese Minist Hlth, Changsha 410008, Hunan, Pe
Cent S Univ, Xiangya Hosp, Key Lab Canc Prote Chinese, Minist Hlth, Changsha 410008, Hunan, P
Cent S Univ, Xiangya Hosp, Key Lab Canc Prote, Chinese Minist Hlth, Changsha 410008, Hunan, P
Cent S Univ, Xiangya Hosp, Key Lab Canc Prote, Chinese Minist Hlth, Changsha 410008, Hunan, P
Cent S Univ, Xiangya Hosp, Med Res Ctr, Changsha 410008, Hunan, Peoples R China
Cent S Univ, Xiangya Hosp, Med Res Ctr, Changsha 410078, Hunan, Peoples R China
Cent S Univ, XiangYa Hosptial, Dept Gen Surg, Changsha 410078, Hunan, Peoples R China
Ctr S Univ, Xiangya Hosp, Dept Hematol, Changsha 410008, Hunan, Peoples R China
So Cent Univ, Xiangya Hosp, Dept Cardiol, Changsha 410008, Hunan, Peoples R China
Cent S Univ Changsha, State Key Lab Med Genet China, Changsha 410078, Hunan, Peoples R China
Cent S Univ, Canc Res Inst, Changsha 410078, Hunan, Peoples R China
Cent S Univ, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent S Univ, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent S Univ, Clin Pharm Res Inst, Xiangya Hosp 2, Changsha, Hunan, Peoples R China
Cent S Univ, Coll Chem & Chem Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent S Univ, Coll Chem & Chem Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent S Univ, Coll Chem & Chem Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent S Univ, Coll Chem & Chem Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent S Univ, Coll Chem & Chem Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent S Univ, Coll Chem & Chem Engn, Minist Educ, Key Lab Resources Chem Nonferrous Met, Chang
Cent S Univ, Coll Chem & Chem Engn, Res Ctr Modernizat Chinese Med, Changsha 410083, Hunan, P
Cent S Univ, Coll Chem & Chem Engn, Res Ctr Modernizat Tradit Chinese Med, Changsha 410083, P
Cent S Univ, Coll Mat Sci & Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent S Univ, Coll Mech & Elect Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent S Univ, Coll Phys Sci & Technol, Changsha 410083, Peoples R China
Cent S Univ, Dept Anesthesiol, Xiangya Hosp, Changsha 410006, Hunan, Peoples R China
Cent S Univ, Dept Cardiol, Xiangya Hosp 2, Changsha 410011, Hunan, Peoples R China
Cent S Univ, Dept Civil Engn, Changsha 410075, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept Dermatol, Xiangya Hosp 2, Changsha 410011, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept Dermatol, XiangYa Hosp, Changsha 410008, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept Dev Biol, Sch Biol Sci & Technol, Changsha 410013, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept Epidemiol & Hlth Stat, Sch Publ Hlth, Changsha 410008, Hunan, Peoples R Chi
Cent  S  Univ,  Dept Histol & Embryol, Sch Basic Med Sci, Changsha 410013, Hunan, Peoples R Chin
Cent  S  Univ,  Dept Inorgan Mat, Sch Resources Proc & Bioengn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept Inorgan Mat, Sch Resources Proc & Bioengn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept Math, Changsha 410075, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept Neurol, Xiangya Hosp, Changsha 410008, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept Pharmacol, Sch Pharmaceut Sci, Changsha 410078, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Dept Urol, Xiangya Hosp, Changsha 410008, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Hunan Key Lab Pharmacogenet, Inst Clin Pharmacol, Pharmacogenet Res Inst, Changs
Cent  S  Univ,  Inst Integrated Tradit & Western Med, Xiangya Hosp, Changsha 410008, Hunan, Peop
Cent  S  Univ,  Inst Mental Hlth, Xiangya Hosp 2, Changsha 410011, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Inst Reprod & Stem Cell Engn, Changsha 410078, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Key Lab Biomet, Minist Educ China, Sch Minerals Proc & Bioengn, Changsha 410083,
Cent  S  Univ,  Key Lab Biomet, Minist Educ, Sch Minerals Proc & Bioengn, Changsha 410083, Peopl
Cent  S  Univ,  Key Lab Resources Chem Nonferrous Met, Minist Educ, Changsha 410083, Hunan, Peop
Cent  S  Univ,  Met Sci & Engn Sch, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Powder Met Res Inst, State Key Lab Powder Met, Changsha 410083, Hunan, Peoples R
Cent  S  Univ,  Powder Met Res Inst, State Key Lab Powder Met, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Res Inst Powder Met, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch Basic Med Sci, Dept Forens Sci, Changsha 410013, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch Chem & Chem Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch Chem & Chem Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch Chem & Chem Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch Chem & Chem Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch Chem & Chem Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch Chem & Chem Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch Chem & Chem Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch Chem & Chem Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch Civil & Architectural Engn, Changsha 410075, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch Civil & Architectural Engn, Changsha 410075, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch Civil & Architectural Engn, Changsha 410075, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch Civil Engn & Architecture, Changsha 410075, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch Energy Sci & Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch Energy Sci & Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch Info Phys & Geomat Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch Infophys & Geomat Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch Informat Sci & Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch Informat Sci & Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch Informat Sci & Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch Informat Sci & Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch Mat Proceeding & Bioengn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch Mat Sci & Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch Mat Sci & Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch Mat Sci & Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch Mat Sci & Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch Mat Sci & Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch Mat Sci & Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch Mat Sci & Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch Mat Sci & Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch Mat Sci & Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch Mat Sci & Engn, Key Lab Nonferrous Met Mat, Minist Educ, Changsha 410083, Hu
Cent  S  Univ,  Sch Mat Sci & Engn, State Key Lab Power Met, Changsha 410083, Hunan, Peoples R C
Cent  S  Univ,  Sch Math Sci & Comp Technol, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch Math Sci & Comp Technol, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch Math Sci & Comp Technol, Changsha, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch Mech & Elect Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch Mech & Elect Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch Met Sci & Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch Met Sci & Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch Met Sci & Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch Met Sci & Engn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch Met Sci & Engn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch Minerals Proc & Bioengn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch Minerals Proc & Bioengn, Minist Educ China, Key Lab Biomet, Changsha 410083,
Cent  S  Univ,  Sch Pharmaceut, Dept Pharmacol, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch Phys Sci & Technol, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch Phys Sci & Technol, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch Phys Sci & Technol, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch Phys Sci & Technol, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch Phys Sci & Technol, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch Phys Sci & Technol, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch Resources Proc & Bioengn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch Resources Proc & Bioengn, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Sch Resources Proc & Bioengn, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  State Key Lab Med Genet China, Changsha 410078, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  State Key Lab Powder Met, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  State Key Lab Powder Met, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  State Key Lab Powder Met, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  State Key Lab Powder Met, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  State Key Lab Powder Met, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  State Key Lab Powder Met, Changsha 410083, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  State Key Lab Powder Met, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  State Key Lab Powder Met, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  State Key Lab Powder Met, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  State Key Lab Powder Met, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  State Key Lab Powder Met, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  State Key Lab Powder Met, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  State Key Lab Powder Met, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  State Key Lab Powder Met, Changsha 410083, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiang Ya Hosp, Dept Radiol, Changsha 410008, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiangya Hosp 2, Dept Dermatol, Hunan Key Lab Med Epigenom, Changsha 410011, Huna
Cent  S  Univ,  Xiangya Hosp 2, Dept Nephrol, Changsha 410011, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiangya Hosp 2, Dept Ophthalmol, Changsha 410011, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiangya Hosp 2, Dept Ophthalmol, Changsha 410011, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiangya Hosp 2, Inst Endocrinol & Metab, Changsha 410011, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiangya Hosp 2, Med Psychol Res Ctr, Changsha 410011, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiangya Hosp 2, Res Lab Hepatobiliary Dis, Changsha 410011, Hunan, Peoples R Chi
Cent  S  Univ,  Xiangya Hosp 3, Dept Diagnost Ultrasound, Changsha 410013, Hunan, Peoples R Chin
Cent  S  Univ,  Xiangya Hosp 3, Dept Gynecol & Obstet, Changsha 410013, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiangya Hosp 3, Dept Pharm, Changsha 410013, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiangya Hosp, Changsha, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiangya Hosp, Dept Anesthesiol, Changsha 410078, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiangya Hosp, Dept Cardiothorac Surg, Changsha 410008, Hunan, Peoples R China
Cent  S  Univ,  Xiangya Hosp, Dept Oral & Maxillofacial Surg, Changsha 410008, Hunan, Peoples R
Cent  S  Univ,  Xiangya Hosp, Inst Integrated Tradit Med & Western Med, Lab Ethnopharmacol, Chan
ti
Automatic ultrasonic inspection of flaws in a propeller-blade
Performance improvement of optical fiber coupler with electric heating versus gas heating
microRNA-141 is involved in a nasopharyngeal carcinoma-related genes network
Profiling and Comparing Transcription Factors Activated in Non-Metastatic and Metastatic Naso
Immunogenicity and efficacy of a DNA vaccine encoding a human anti-idiotype single chain anti
ARL6IP1 mediates cisplatin-induced apoptosis in CaSki cervical cancer cells
Transcriptional suppression of breast cancer resistance protein (BCRP) by wild-type p53 throu
Recombinant Vascular Basement Membrane Derived Multifunctional Peptide Blocks Endothelial Cel
Identification of carbonic anhydrase 9 as a contributor to pingyangmycin-induced drug resista
Inhibition of growth and motility of human A549 lung carcinoma cells by a recombined vascular
A Therapeutic Approach to Nasopharyngeal Carcinomas by DNAzymes Targeting EBV LMP-1 Gene
Investigation of Porcine Endogenous Retrovirus in the Conservation Population of Ningxiang Pi
Length and end group dependence of the electronic transport properties in carbon atomic molec
Influence of radiofrequency power on compositional, structural and optical properties of amor
Effect of Minor Cr, Mn, Zr, Ti and B on Grain Refinement of As-Cast Al-Zn-Mg-Cu Alloys
Study on Interaction Course between Second Phase Particle and Its Precipitate Free Zone and G
SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF POROUS Fe-25 WT.% Al ALLOY WITH CONTROLLABLE PORE STRUCTURE
Discrepant effects of Chlamydia trachomatis infection on MICA expression of HeLa and U373 cel
Photoelectrochemical and physical properties of WO3 films obtained by the polymeric precursor
Effects of ultrasonic-assistant extraction parameters on total flavones yield of Selaginella
Caspase-8 and p38MAPK in DATS-induced apoptosis of human CNE2 cells
Corrosion resistance of lamellar aluminium pigments coated by SiO2 by sol-gel method
On-line Measurement for Ohmic Resistance in Direct Methanol Fuel Cell by Current Interruption
Hierarchical PANI/MWCNT Nanocomposite: Synthesis, Characterization and Gas Sensing Properties
Electrochemical Performance of Multiphase Ni(OH)(2) Added with NiOOH
Methylamino-Group-Modified Hypercrosslinked Polystyrene Resin for the Removal of Phenol from
Flotation of diaspore and aluminosilicate minerals applying novel carboxyl hydroxamic acids a
Bismuth-Coated Reticulated Vitreous Carbon and Bismuth-Coated Glassy Carbon Electrodes for On
THE ROLES OF P38MAPK AND CASPASE-3 IN DADS-INDUCED APOPTOSIS IN HUMAN HEPG2 CELLS
Fixation of CO2 by electrocatalytic reduction to synthesis of dimethyl carbonate in ionic liq
Effect of citric acid on photoelectrochemical properties of tungsten trioxide films prepared
Dissolution of zinc silicate (hemimorphite) with ammonia-ammonium chloride solution
The roles of p38MAPK and caspase-3 in DADS-induced apoptosis in human HepG2 cells
Molybdenum extraction from molybdenite concentrate in NaCl electrolyte
Preparation, Mechanism, and Supramolecular Structure Study of a Novel Benzimidazole-Hydrate
High Resolution of Racemic Mandelic Acid through a Method of Bubble Fractionation
Theoretical prediction and experimental determination of room-temperature phase change materi
RuO2/Co3O4 thin films prepared by spray pyrolysis technique for supercapacitors
Preparation and characterization of Na-doped LiFePO4/C composites as cathode materials for li
Model for Calculation of Agglomerate Sizes of Nanoparticles in a Vibro-fluidized Bed
Evaluation of potassium ferrate(VI) cathode material coated with 2,3-Naphthalocyanine for alk
Ultrasonic-assisted convenient chemical synthesis of battery grade potassium ferrate(VI)
Binding of alpha-synuclein with Fe(III) and with Fe(II) and biological implications of the re
The mean activity coefficients of LaCl3 in dilute aqueous solution at 298.15 K
Surface modification on a hyper-cross-linked polymeric adsorbent by multiple phenolic hydroxy
Electrochemical intercalation of potassium into graphite in KF melt
Spectrofluorimetric determination of total free thiols based on formation of complexes of Ce(
Fluidization behavior of nano-particles by adding coarse particles
Synthesis and Characterization of APTTS-Fe3O4 Nanoparticles for in vitro Transfection as Gene
Advances in Synthesis of Imidazopyridine Derivatives
Influence of CaSn(OH)(6) on the Performance of Anodes for Secondary Alkaline Zinc Cells
Determination of hydroxamic acids by direct spectrophotometry of colored complex in acidic so
Preparation and Application of Co-3 O-4 Nanostructures with Various Morphologies
Synthesis, Identification and Anti-Cancer Activity of 1-(4-Methylpent-2-enyl)-2-(4-phenylbut-
Synthesis, characterization and fluorescent properties of cerium(III) glutathione complex
Comparison of thermal property and dissolution behavior of synthetic compound and natural hem
Comparative studies on the interaction of caffeic acid, chlorogenic acid and ferulic acid wit
Photo-crosslinking copolymers based polyanhydride and 1G polyamidoamine-methacrylamide as bon
Synthesis and Effect on Human HepG2 Cells of 1,2-bis(2-Methylallyl)disulfane
Metabolic alterations of impaired fasting glucose by GC/MS based plasma metabolic profiling c
Effect of the Milling Parameters on the Electrochemical Properties of Milled Amorphous MgNi H
New Low Bandgap Dithienylbenzothiadiazole Vinylene Based Copolymers: Synthesis and Photovolta
Do the atoms at second layer block the path of vacancies in the bulk? The DFT study of vacanc
Facile synthesis of monodisperse, size-tunable SnS nanoparticles potentially for solar cell e
Synthesis and structure of N-ferrocenoyl-labeled tripeptide: N-Fc-L-Pro-L-Leu-Gly-OMe
Application of nonlinear chemical fingerprinting to identification, evaluation and clinical u
Synthesis and Electrochemical Properties of Oxidized Glutathionyl Ferrocene
Synthesis and Photovoltaic Properties of Copolymers from Benzodithiophene and Thiazole
A sensitive and stable biosensor based on the direct electrochemistry of glucose oxidase asse
Effects of mechanical activation on physicochemical properties and alkaline leaching of hemim
Electrochemical determination of hydroquinone using hydrophobic ionic liquid-type carbon past
Synthesis of Ferrocenoyl-peptide and Its Inhibition for beta-Amyloid Peptide
Synthesis, Characterization and Surface Functionalization of Novel Spindle- Like alpha-Fe2O3
Synthesis of Ferrocenoyl-Labeled Tripeptide Fc-Gly-Pro-Arg(NO2)-OMe and Its Interaction with
Nanosized Flame Retarded Hydroxide Magnesium/Poly(ethylene-oxide) Composite Polymer Electroly
Electrocatalytic carboxylation of 2-amino-5-bromopyridine with CO2 in ionic liquid 1-butyl-3-
Characteristics of CTAB as Electrolyte Additive for Vanadium Redox Flow Battery
Characteristics of Carbon Nanotube-graphite Composite Electrodes for Vanadium Redox Flow Batt
Vacuum Distillation Separation/Enrichment and Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission Spec
High-density NiTiO3/TiO2 nanotubes synthesized through sot gel method using well-ordered TiO2
Study on photocatalytic deposition of bismuth onto nanocrystalline TiO2 by quartz crystal mic
STUDY ON ADSORPTION CHARACTERISTIC OF MACROPOROU RESIN TO PHENOL IN WASTEWATER
Discovery of mass spectral characteristics and automatic identification of wax esters from ga
Synthesis and characterization of spherical nonstoichiometric Ni(OH)(x) (x=2.03-2.10) as elec
DETERMINING THE CONTENTS OF FAT AND PROTEIN IN MILK POWDER BY USING NEAR INFRARED SPECTROSCOP
Effect of Hydrogenation on Ring C of Flavonols on Their Affinity for Bovine Serum Albumin
Identification of the composition of fatty acids in Eucommia ulmoides seed oil by fraction ch
Potentiometric urea biosensor based on immobilization of urease onto molecularly imprinted Ti
Preparation and Separation Properties of Molecularly Imprinted Composite Membranes with Nicot
Preparation and characterization of Mg-Al/Zn-Al layered double hydroxides intercalated with (
Adsorption of p-nitroaniline by phenolic hydroxyl groups modified hyper-cross-linked polymeri
A new technology for recycling materials from waste printed circuit boards
Kinetics of Methyl Methacrylate Grafting Polymerization onto Flaky Aluminum Powder
Characterization of Vacuum Pyrolysis Products from Phenolic Resin Laminate Substrate
Synthesis of ZnO-SnO2 composite oxides by CTAB-assisted co-precipitation and photocatalytic p
Photocatalytic splitting of water under visible-light irradiation over the NiOx-loaded Sm2InT
Study on the photocatalytic activity of K2La2Ti3O10 doped with vanadium (V)
Electrochemical Behavior of Function Additive for Overcharge Protection of Li-ion Batteries
Preparation and Electrochemical Properties of LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2 Cathode Material by Soft Te
Preparation and Spectrum Study of Monodispersed Regular Spherical Au@SiO2 Core-Shell Nanopart
The electrochemical properties of MgNi-x wt% TiNi0.56Co0.44 (x=0, 10, 30, 50) composite alloy
Synthesis and Photo-acid Generation of a Novel Bis(trichloromethyl)-1,3,5-triazine
Novel Condensed Ring Carboxylic Hydroxamic Acid Studied in the Flotation Behavior of Diaspore
Electrochemical characteristics of amorphous MgTixNi (x=0, 0.1, and 0.2) hydrogen storage all
Synthesis and collecting properties of novel carboxyl hydroxamic acids for diaspore and alumi
Effects of Temperature and Ions on Binding Dihydromyricetin to Bovine Serum Albumin by Spectr
Advances in Synthesis and Application of Imidazopyridine Derivatives
Synthesis and characterization of gallium oxide nanowires via a hydrothermal method
A template-free alcoholthermal route to Ti(Sn)-doped ZnO nanorods
Microstructures and electrochemical properties of Mg0.9Ti0.1Ni1-xMx (M = Co, Mn
Interaction between two double-layers for FeCl3 and Na3PO4 type electrolytes in case the sign
GC-MS Combined with Chemometrics for Analysis of the Components of the Essential Oils of Swee
Comparative analysis of essential components between the herbal pair Radix Saposhnikoviae-Rhi
Determination of Essential Oil Composition from Osmanthus fragrans Tea by GC-MS Combined with
Plasma metabolic fingerprinting of childhood obesity by GC/MS in conjunction with multivariat
An intelligent background-correction algorithm for highly fluorescent samples in Raman spectr
Baseline correction using adaptive iteratively reweighted penalized least squares
Simultaneous Separation of Four Flavonoids and Two Astragalosides from Radix Astragali by Sem
Comparative analysis of plant essential oils by GC-MS coupled with integrated chemometric res
Recipe for revealing informative metabolites based on model population analysis
Identification of free fatty acids profiling of type 2 diabetes mellitus and exploring possib
Tribological Performance of Two Potential Environmentally Friendly Ashless Vegetable Oil Addi
Research on the energy hole problem based on unequal cluster-radius for wireless sensor netwo
Effects of sintering temperature on properties of Na0.5K0.5NbO3-LiSbO3-BiFeO3 lead free ceram
Effects of La2O3 on Transverse Microstructure and Ductility of Upset Mo Bars
Novel hexagonal MoS2 nanoplates formed by solid-state assembly of nanosheets
Preparation Study of Silver-Coated Glass Fiber by Electroless Plating with Pd-Free Activation
The Geometric-Arithmetic Index of Nanotubes
On the Degree Distance of C4C8 Nanotubes
Extremal Modified Schultz Index of Bicyclic Graphs
Dynamic Analysis of the Seafloor Pilot Miner Based on Single-Body Vehicle Model and Discretiz
Preparation Technology of Aluminium Nitride
Tunable surface-plasmon-resonance wavelength of silver island films
Heat conduction in one-dimensional Fibonacci chain with on-site potential
Electronic Structures and Optical Properties of BeO under High Pressure
Enhanced optical transmission through double-layer gold slit arrays
The optical transmission characteristics through coupled metallic nanotube arrays
The extraordinary optical transmission through double-layer gold slit arrays
Tunable optical transmission through gold hole arrays with converging and diverging shaped ch
Induced electric fields and plasmonic interactions between a metallic nanotube and a thin met
Base pairs composition, on-site energies of electrode and DNA-metal coupling effects on curre
Theoretical study on the hopping conductivity of quasi-one-dimensional disordered systems
Transmission of light through coaxial and non-coaxial double-layer gold slit arrays
Long-range correlations and charge transport properties of DNA sequences
The effect of the Kerr nonlinearity on the transmission through the nanoslit gold film
The optical transmission characteristics through gold nanoslit arrays embedded in nonlinear m
Modelling of current crustal tectonic deformation in the Chinese Tianshan orogenic belt const
Constraints of tectonic stress regime on mineralization system related to the hypabyssal intr
Theoretical analyses of nonaqueous phase liquid dissolution-induced instability in two-dimens
Theoretical Analyses of the Effects of Solute Dispersion on Chemical-Dissolution Front Instab
Computational simulation of wave propagation problems in infinite domains
Coupled method of finite and dynamic infinite elements for simulating wave propagation in ela
Effects of Mineral Dissolution Ratios on Chemical-Dissolution Front Instability in Fluid-Satu
Determination of Selenium in Poultry Eggs by Flow Injection-Hydride Generation-Atomic Absorpt
Differential Changes of Local Blood Supply in Rat Retinae Are Involved in the Selective Loss
Immunohistochemical study of the growth factors, aFGF, bFGF, PDGF-AB, VEGF-A and its receptor
On the calculation of highly oscillatory integrals with an algebraic singularity
Error bounds for approximation in Chebyshev points
CORRECTION TO 'STRICT DIAGONAL DOMINANCE AND OPTIMAL BOUNDS FOR THE SKEEL CONDITION NUMBER'
FAST INTEGRATION OF HIGHLY OSCILLATORY INTEGRALS WITH EXOTIC OSCILLATORS
Bifurcation and chaotic behavior of a discrete-time predator-prey system
Autotaxin A protein with two faces
Antioxidant enzymes and cancer
Biodegradation of Di-n-Butyl Phthalate by Rhodococcus sp JDC-11 and Molecular Detection of 3,
Degradation of Di-n-butyl Phthalate by Newly Isolated Ochrobactrum sp.
A novel approach to elasto-plastic finite element analysis of beam structures using the conce
A rapid and universal bacteria-counting approach using CdSe/ZnS/SiO2 composite nanoparticles
A New One-dimensional Chain-like Ag(I) Complex with Schiff Base Ligand Containing 4-Amino-1,2
Damage Detection Method Based on Element Modal Strain Energy Sensitivity
Finite element model updating in structural dynamics by using the response surface method
Effects of SNF and LS superplasticizer on cement paste using electrical measurement
Morbidity and mortality among populations suffering floods in Hunan, China: the role of socio
Treatment default and death among tuberculosis patients in Hunan, China
The availability of 16S rRNA for the identification of forensically important flies (Diptera:
Identification of forensically important sarcophagid flies (Diptera: Sarcophagidae) based on
The availability of 16SrDNA gene for identifying forensically important blowflies in China
Function of LRRK2 in Parkinson's Disease
Effect of water-rock interaction on the morphology of a rock surface
Induction of Kruppel-like factor 4 by high-density lipoproteins promotes the expression of sc
Two neighboring microdeletions of 5q13.2 in a child with oculo-auriculo-vertebral spectrum
Penicillium expansum YT01: A Lignocellulose-Degrading Fungal Strain Isolated from China Gaoli
Selective synthesis and magnetic properties of uniform CoTe and CoTe2 nanotubes
Shape-Controlled Synthesis and Magnetic Properties of Monodisperse Fe3O4 Nanocubes
Solvothermal synthesis and characterization of size-controlled monodisperse Fe3O4 nanoparticl
Solvothermal synthesis and characterization of NiFe2O4 nanospheres with adjustable sizes
Microwave-assisted synthesis and characterization of hexagonal Fe3O4 nanoplates
Sol-Gel Synthesis and Characterization of CeOx-SiO2-TiO2 Thin Films
Synthesis and characterization of ZnO/palygorskite
Controlled coating of antimony-doped tin oxide nanoparticles on kaolinite particles
Surface modification of coconut-based activated carbon by liquid-phase oxidation and its effe
Novel synthesis of ordered mesoporous materials Al-MCM-41 from bentonite
Novel synthesis and characterization of nanosized gamma-Al2O3 from kaolin
From Natural Attapulgite to Mesoporous Materials: Methodology, Characterization and Structura
Microstructure and mechanical properties of ZK60 alloy processed by two-step equal channel an
Facile synthesized nanorod structured vanadium pentoxide for high-rate lithium batteries
Microstructure and mechanical properties of ultrafine grain ZK60 alloy processed by equal cha
Homoclinic solutions for a class of subquadratic second-order Hamiltonian systems
Dynamic contact problem for viscoelastic piezoelectric materials with normal damped response
An application of variational method to second-order impulsive differential equation on the h
Unique positive solutions for fractional differential equation boundary value problems
Performance analysis of M/G/1 queue with working vacations and vacation interruption
Existence of solutions of n-point boundary value problems on the half-line in Banach spaces
Multiplicity of solutions for a class of impulsive differential equations with Dirichlet boun
Optimal dividend strategies in a dual model with capital injections
A quasistatic contact problem for viscoelastic materials with friction and damage
Positive solutions of asymptotically linear Schrodinger-Poisson systems with a radial potenti
The multiplicity of solutions for perturbed second-order Hamiltonian systems with impulsive e
The existence and multiplicity of solutions for an impulsive differential equation with two p
Existence and multiplicity of solutions to even order ordinary differential equations via var
On the evaluation of Cauchy principal value integrals of oscillatory functions
Frequency domain analysis for bifurcation in a simplified tri-neuron BAM network model with t
Synthesis and Electrochemical Properties of Li[Li0.2Mn0.54Ni0.13Co0.13]O-2 as Cathode Materia
Heavy metal removal and crude bio-oil upgrading from Sedum plumbizincicola harvest using hydr
Heavy metal removal and crude bio-oil upgrade from Sedum alfredii Hance harvest using hydroth
The separation and electrowinning of bismuth from a bismuth glance concentrate using a membra
Study on Texture Evolution and Properties of the Cu-0.35Cr-0.15Zr Alloy during Thermomechanic
Kinetics of saprolitic laterite leaching by sulphuric acid at atmospheric pressure
Production of proinflammatory cytokines in the human THP-1 monocyte cell line following induc
Increased Expression of Prohibitin and its Relationship with Poor Prognosis in Esophageal Squ
Elevated expression of semaphorin 5A in human gastric cancer and its implication in carcinoge
Knockdown of fascin1 expression suppresses the proliferation and metastasis of gastric cancer
A case of mesothelial/monocytic incidental cardiac excrescence and literature review
The effects of hepatitis C virus non-structural protein 3 on cell growth mediated by extracel
KLF4 is a novel regulator of the constitutively expressed HSP90
Nucleolin/C23 mediates the antiapoptotic effect of heat shock protein 70 during oxidative str
Reversal of isoprenaline-induced cardiac remodeling by rutaecarpine via stimulation of calcit
The role of the DDAH-ADMA pathway in the protective effect of resveratrol analog BTM-0512 on
Accelerated senescence of endothelial progenitor cells in hypertension is related to the redu
MicroRNA-146a and Human Disease
Pharmacological Effects of Rutaecarpine as a Cardiovascular Protective Agent
Protective effect of selaginellin on glutamate-induced cytotoxicity and apoptosis in differen
Paraoxon Down Regulates ATP-binding Cassette Transporter A1 Expression and Decreases Choleste
EFFECT OF ACHYRANTHES BIDENTATA POLYSACCHARIDES ON THE EXPRESSION OF BCL-2 AND BAX IN HEPATIC
Inhibition of Pulmonary Surfactants Synthesis during N-Methyl-d-Aspartate-Induced Lung Injury
Inferring three-dimensional surface displacement field by combining SAR interferometric phase
Nutrition knowledge, attitudes, behaviours and the influencing factors among non-parent careg
Treatment of Atherosclerosis by Transplantation of Bone Endothelial Progenitor Cells Over-Exp
Medicinal Herb Research: Serum Pharmacological Method and Plasma Pharmacological Method
Association analysis of SLC30A8 rs13266634 and rs16889462 polymorphisms with type 2 diabetes
Effect of St. John's wort supplementation on the pharmacokinetics of bupropion in healthy mal
HLA-G*0105N and HLA-G 14 bp dimorphisms in exon 8 in four distinct populations in mainland Ch
MICA polymorphism in a northern Chinese Han population: The identification of a new MICA alle
Shear waves guided by the imperfect interface of two magnetoelectric materials
Multispectral quantitative photoacoustic imaging of osteoarthritis in finger joints
Quantitative two-dimensional photoacoustic tomography of osteoarthritis in the finger joints
Electrochemical properties of the soluble reduction products in rechargeable Li/S battery
Dynamic ellipsometry study on curved thin films at pendent droplet surfaces
Effects of Mechanical Activation on the HCl Leaching Behavior of Titanaugite, Ilmenite, and T
Hydrochloric acid leaching behaviour of mechanically activated Panxi ilmenite (FeTiO3)
Effect of N-substituents on performance of thiourea collectors by density functional theory c
Hydrothermal synthesis of Mn-Zn ferrites from spent alkaline Zn-Mn batteries
All Solid State Lithium Sulfur Rechargeable Battery with PEO-based Polymer Electrolytes
Solvent extraction of zinc from ammoniacal/ammonium chloride solutions by a sterically hinder
Identification of ilaprazole metabolites in human urine by HPLC-ESI-MS/MS and HPLC-NMR experi
Liu Wei Di Huang Wan, a well-known traditional Chinese medicine, induces CYP1A2 while suppres
Plant Polyphenol Curcumin Significantly Affects CYP1A2 and CYP2A6 Activity in Healthy, Male C
Lack of effect of genetic polymorphisms of SLCO1B1 on the lipid-lowering response to pitavast
MDR1 C2005T polymorphism changes substrate specificity
Kif3a Deficiency Reverses the Skeletal Abnormalities in Pkd1 Deficient Mice by Restoring the
IGF2BP2 variations influence repaglinide response and risk of type 2 diabetes in Chinese popu
KCNJ11 Lys23Glu and TCF7L2 rs290487(C/T) Polymorphisms Affect Therapeutic Efficacy of Repagli
Role of insulin-like growth factor-1 (IGF-1) in regulating cell cycle progression
Effects of erythromycin on voriconazole pharmacokinetics and association with CYP2C19 polymor
UPLC Analysis of Mycophenolic Acid and Its Phenol and Acyl Glucuronide Metabolites in Human P
Development and validation of a LC-MS/MS method for the determination of clebopride and its a
Antihypertensive effect of Eucommia ulmoides Oliv. extracts in spontaneously hypertensive rat
The Effects of Puerarin on CYP2D6 and CYP1A2 Activities In Vivo
A NEW MODEL FOR DESCRIBING EVOLUTION AND CONTROL OF DISASTER SYSTEM INCLUDING INSTANTANEOUS A
Enhanced removal of Hg(II) from acidic aqueous solution using thiol-functionalized biomass
Elemental Sulfur Oxidation by Thiobacillus spp. and Aerobic Heterotrophic Sulfur-Oxidizing Ba
Effects of pH, pulp density and particle size on solubilization of metals from a Pb/Zn smelti
Association of AR rs6152G/A gene polymorphism with susceptibility to polycystic ovary syndrom
Establishment and maintenance of three Chinese human embryonic stem cell lines
A single low dose of dendritic cells modified with lentivirus containing a truncated neu gene
Adherent cells in granulocyte-macrophage colony-stimulating factor-induced bone marrow-derive
Asymptotic expansions of Bessel, Anger and Weber transformations
Synthesis of spinel LiMn2O4 with manganese carbonate prepared by micro-emulsion method
Diffraction of SH-waves by an Interfacial Crack Between a Magnetoelectroelastic Solid and an
First Principle Study on the Interface of Ag-Ni Composites
Plastic Deformation of Severely Deformational Ag/Ni20 Fiber Composite Contacts during the Pre
Weak type inequalities for vector-valued martingales
BURKHOLDER'S INEQUALITIES IN NONCOMMUTATIVE LORENTZ SPACES
HSF1 overexpression enhances oncolytic effect of replicative adenovirus
The number of blastomeres in post-thawing embryos affects the rates of pregnancy and delivery
A newly discovered mutation in PICK1 in a human with globozoospermia
Dppa2 knockdown-induced differentiation and repressed proliferation of mouse embryonic stem c
pcDNA3.1(-)-mediated ribozyme targeting of HER-2 suppresses breast cancer tumor growth
A comparative analysis of the zona pellucida birefringence of fresh and frozen-thawed human e
Differences between karyotypically normal and abnormal human embryonic stem cells
Mechanism of bioleaching chalcopyrite by Acidithiobacillus ferrooxidans in agar-simulated ext
Sulfur Species Investigation in Extra- and Intracellular Sulfur Globules of Acidithiobacillus
Real-Time PCR Analysis of Metabolic Pathway of PHB in Acidiphilium cryptum DX1-1
Isolation and characterization of acidophilic bacterium from Dongxiangshan Mine in Xinjiang P
Microstructural evolution and flow behaviour during hot compression of twin roll cast ZK60 ma
Modeling of whole process of ageing precipitation and strengthening in Al-Cu-Mg-Ag alloys wit
Simulation of surface segregation of in to Al(001) surface
Photoelectrochemical Properties of Cubic Tungsten Trioxide Films Obtained by the Polymeric Pr
Aerodynamic Effects Caused by Trains Entering Tunnels
A hybrid statistical method to predict wind speed and wind power
Preparation and Tribological Properties of MoS2 Nanosheets
Electrodeposition of Ni-Co-Fe2O3 composite coatings
Bioleaching of chalcopyrite concentrate using Leptospirillum ferriphilum, Acidithiobacillus f
Effect of ultrasonic power and casting speed on solidification structure of 7050 aluminum all
Effect of twinning on flow stress during initial stage of hot compression of twin roll cast M
Characterization of Polyaniline/Ag Nanocomposites Using H2O2 and Ultrasound Radiation for Enh
Deformation simulation of low-temperature high-speed extrusion for 6063 Al alloy
The dissolution behavior of theta ' phase in Al-Cu binary alloy during equal channel angular
Design and optimization of tunnel hoods
Endostar-loaded PEG-PLGA nanoparticles: in vitro and in vivo evaluation
Up-regulation of p21 and TNF-alpha is mediated in lycorine-induced death of HL-60 cells
Identification of the resistance of a novel molecule heat shock protein 90 alpha (HSP90 alpha
An effective and practical method for solving an unnegligible problem inherent in the current
Synthesis and in vitro/in vivo anti-cancer evaluation of curcumin-loaded chitosan/poly(butyl
Subchronic Toxicity Organophosphate Insecticide-induced Damages on Endothelial Function of Ve
Effect of glycyrrhizin on the activity of CYP3A enzyme in humans
L-FABP T94A decreased fatty acid uptake and altered hepatic triglyceride and cholesterol accu
Effect of glycyrrhizin on CYP2C19 and CYP3A4 activity in healthy volunteers with different CY
Microstructure and magnetic properties of Co(Cr)/Ti(Cr)/ZnO films prepared by laser ablation
Microstructure and DC electrical conductivity of spinel nickel ferrite sintered in air and ni
Sintering Behavior of Nanocrystalline Mo-Cu Composite Powders
Influence of Cr and Yb Alloying on the Microstructures and Fracture Characteristics of Al-Zn-
Interpretation of Mass Spectral Characteristic Fragmentation Mechanisms of Indole Alkaloids T
Comparative Analysis of Volatile Constituents in Herbal Pair Atractylodes Macrocephala -Atrac
Chromatographic Fingerprinting and Metabolomics for Quality Control of TCM
Alternative moving window factor analysis (AMWFA) for resolution of embedded peaks in complex
Chromatographic fingerprinting and related chemometric techniques for quality control of trad
Perspective of Chemical Fingerprinting of Chinese Herbs
DENSITY FUNCTIONAL THEORY STUDY ON THE DECOMPOSITION MECHANISMS OF POLYNITROTRIPRISMANES: C6H
Extensive theoretical studies of polynitrotriprismanes C6H6-n, (NO2) (n) (n=1 similar to 6):
A novel storage method for near infrared spectroscopy chemometric models
Concentration of Components in Danggui-Buxue Decoction by Macroporous Resin Chromatography Gu
Prediction of aqueous solubility of druglike organic compounds using partial least squares, b
Automatic feature subset selection for decision tree-based ensemble methods in the prediction
The boosting: A new idea of building models
A New Strategy of Outlier Detection for QSAR/QSPR
Raman Spectroscopy Fluorescence Background Correction and Its Application in Clustering Analy
Preparation and Mechanical Properties of Inconel718 Alloy by Metal Injection Molding
Intragenic Recombination as a Mechanism of Genetic Diversity in Bluetongue Virus
Multi-criteria fuzzy decision-making method based on cross entropy and score functions
Fuzzy multi-criteria decision-making approach with incomplete information based on evidential
Estimating risk of foreign exchange portfolio: Using VaR and CVaR based on GARCH-EVT-Copula m
Inventory decision-making models for a closed-loop supply chain system
Electrochemical property of NH4V3O8 center dot 0.2H(2)O flakes prepared by surfactant assiste
Preparation and characterization of Li5ReSi4O12 (Re = Nd, Gd) solid electrolyte
Synthesis, fluorescence properties of Tb(III) complexes with novel mono-substituted beta-dike
A Theoretical Study on the Reaction Mechanism of Methanol with Carbon Monoxide to Form Methyl
Optimization of microwave-assisted extraction of protopine and allocryptopine from stems of M
Citrate-stabilized CdSe/CdS quantum dots as fluorescence probe for protein determination
Pressure acid leaching of a Chinese laterite ore containing mainly maghemite and magnetite
Surface chemical modification on hyper-cross-linked resin by hydrophilic carbonyl and hydroxy
Synthesis and Luminescence Properties of Lanthanide Complexes of a Novel Polyaminopolycarboxy
Electrochemical Behavior of Graphite in KF-AlF3-Based Melt with Low Cryolite Ratio
Preparation and characterization of poly(vinyl butyral) hollow fiber membrane via thermally i
Synthesis and characterization of red-emission PPV copolymers containing fluorenone unit
Study on corrosion resistance of the BTESPT silane cooperating with rare earth cerium on the
Interaction of Tumor Suppressor p53 with DNA and Proteins
Sol-gel preparation and photoluminescence enhancement of Li+ and Eu3+ co-doped YPO4 nanophosp
Recovery of materials from waste printed circuit boards by vacuum pyrolysis and vacuum centri
Photocatalytic activity of CuO towards HER in catalyst from oxalic acid solution under simula
Thermodynamic properties and heat capacity of Ru metal in HCP, FCC, BCC and liquid state
Syntheses, crystal structures and magnetic properties of transition metal compounds with the
Determination of four additives in aluminum electrolyte by ICP-OES with wet digestion
Hydrothermal synthesis and characterization of Eu-doped GaOOH/alpha-Ga2O3/beta-Ga2O3 nanopart
Effect of modified starches on depression of diaspore
Mechanism of electro-generative-leaching of chalcopyrite-MnO2 in presence of Acidithiobacillu
Effects of Na(4)EDTA and EDTA on seeded precipitation of sodium aluminate solution
Synthesis of ZnS nanoparticles by solid-liquid chemical reaction with ZnO and Na2S under ultr
Electrochemical performance of nickel hydroxide doped with multi-wall carbon nanotubes
Activity-Guided Isolation and Purification of Three Flavonoid Glycosides from Neo-Taraxacum s
Preparation and Characterization of 5 '-Phosphodiesterase from Barley Malt Rootlets
Dissolution kinetics of zinc silicate (hemimorphite) in ammoniacal solution
Optimization by orthogonal array design of ion-pair HPLC separation of the enzymatic hydrolys
Effects of dispersant on performance of Ni-Zn batteries
Thermal Decomposition Kinetics of Poly(propylene carbonate maleate)
Excellent Combination of HPLC-RSD-DAD-ESI/MS and HSCCC Experiments to Screen and Identify Rad
SCREENING AND IDENTIFICATION OF RADICAL SCAVENGERS FROM NEO-TARAXACUM SIPHONANTHUM BY ONLINE
Adsorption behaviors of a novel carbonyl and hydroxyl groups modified hyper-cross-linked poly
Selective leaching of base metals from copper smelter slag
Preparation of poly(amino-quinone) by microwave-assisted solid-state polymerization
Determination of contents of eight alkaloids in fruits of Macleaya cordata (Willd) R. Br. fro
Electric-oxidation extraction of molybdenite concentrate in alkaline NaCl electrolyte
Effective Aerobic Allylic Oxidation of beta-ionone and Series of Olefins Catalyzed by Phospho
Effect of mechanical activation on acid-leaching of kaolin residue
Effects of F127 on Properties of PVB/F127 Blend Hollow Fiber Membrane via Thermally Induced P
Synthesis, Crystal Structure of A New Ternary Copper(II) Complex and Its Interaction with DNA
Stacked Multivariate Calibration Analysis
Characterization and leaching behaviour of lizardite in Yuanjiang laterite ore
PREPARATION AND SPECTRA PROPERTIES OF INCLUSION COMPLEXES OF VITAMIN E WITH beta-CYCLODEXTRIN
A High-Speed Counter-Current Chromatography-HPLC-DAD Method for Preparative Isolation and Pur
Selective depression of diaspore with waxy maize starch
Novel amino-modified silica nanoparticles as efficient vector for hepatocellular carcinoma ge
Solvent extraction of copper and ammonia from ammoniacal solutions using sterically hindered
Uniform AlF3 thin layer to improve rate capability of LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2 material for Li-ion
Crystal structure of 2-((4-methylphenylamino)methyl)phenol, C14H15NO
Crystal structure of 2-(2-nitrophenyl)-3-(p-tolyl)-3,4-dihydro-2H-1,3-benzoxazine, C21H18N2O3
Sol-gel synthesis and photoluminescence of LaPO4:Eu3+ nanorods
Flotation techniques for separation of diaspore from bauxite using Gemini collector and starc
The synthesis of superhydrophobic Bi2S3 complex nanostructures
FACILE PROCEDURE FOR THE SYNTHESIS OF 3-ACETYL-9-ETHYLCARBAZOLE AND CORRESPONDING FUNCTIONALI
Reverse flotation of diaspore from aluminosilicates by a new cationic organosilicon quaternar
Laser-induced thermal effect in surface plasmon resonance
Upper bound analysis of slope stability with nonlinear failure criterion based on strength re
Influences of strain softening and seepage on elastic and plastic solutions of circular openi
Invading track of chloride ions in cemented-based materials
Field tests on mechanical characteristics and strength parameters of red-sandstone
Slope Equivalent Mohr-Coulomb Strength Parameters for Rock Masses Satisfying the Hoek-Brown C
Analysis theory of random energy of train derailment in wind
Effect of CaCO3 on hydration characteristics of C(3)A
Effects of initial axial stress on waves propagating in carbon nanotubes using a generalized
Improved methods for decreasing stresses of concrete slab of large-span through tied-arch com
Nonlinear aeroelastic analysis of a two-dimensional wing with control surface in supersonic f
A new approach for free vibration of axially functionally graded beams with non-uniform cross
Critical load for buckling of non-prismatic columns under self-weight and tip force
A new two-node catenary cable element for the geometrically non-linear analysis of cable-supp
Influence of elastic T-stress on the growth direction of two parallel cracks
Two-parameter criterion for crack growth under compressive loading
TRANSIENT RESPONSE OF TEMPERATURE AND THERMAL STRESSES IN A FUNCTIONALLY GRADED HOLLOW CYLIND
Bending and vibration of circular cylindrical beams with arbitrary radial nonhomogeneity
Large Deflections of a Non-linear Cantilever Functionally Graded Beam
Thermoelastic analysis of a cylindrical vessel of functionally graded materials
Thermal stress in rotating functionally graded hollow circular disks
Buckling of functionally graded circular columns including shear deformation
Approximate solution of a class of linear integro-differential equations by Taylor expansion
Scattering of SH waves by a scalene triangular hill
Effects of end groups on the rectifying performance in molecular devices
Characteristics of Metal Fluctuation Caused by Bath-metal Interface Oscillation in Aluminum E
Nonlinear combined forecasting model based on fuzzy adaptive variable weight and its applicat
Thermodynamic and kinetic model of reforming coke-oven gas with steam
Numerical simulation of the impurity photovoltaic effect in silicon solar cells doped with th
Microstructure and optical properties of TiO2 thin films deposited at different oxygen flow r
Mass flow measurement of gas-liquid bubble flow with the combined use of a Venturi tube and a
Estimation of Volatile Organic Compound Mass Transfer Coefficients in the Vacuum Desorption o
Coincident effect characteristic in a thermoacoustic regenerator
Evaluation of calculation methods of mean skin temperature for use in thermal comfort study
Chemical compositions and source apportionment of atmospheric PM10 in suburban area of Changs
Three-dimensional modeling of transport phenomena and their effect on the formation of ripple
Numerical study on pressure prediction and its main influence factors in pneumatic conveyors
Numerical analysis on thermal regime in double-loop channel inductor
Timing and mechanism of reservoir forming in the Upper Triassic Halahatang Formation, Yuqi bl
Correcting atmospheric effects in ASAR interferogram with MERIS integrated water vapor data
THE LEAST-SQUARES ESTIMATION OF ADJUSTMENT MODEL CONSTRAINED BY SOME NON-NEGATIVE PARAMETERS
Association of TP53 codon 72 polymorphism with cervical cancer risk in Chinese women
Copper Pattern on Self-Assembled Monolayer Through Microcontact Printing
Role of p53 and p21 polymorphisms in the risk of cervical cancer among Chinese women
3-D direct current resistivity forward modeling by adaptive multigrid finite element method
Modelling urban expansion using a multi agent-based model in the city of Changsha
Research on the array of electrodes of advanced focus detection with 3D DC resistivity in tun
2. 5-D DC RESISTIVITY MODELING BY ADAPTIVE FINITE-ELEMENT METHOD WITH UNSTRUCTURED TRIANGULAT
3D DC resistivity forward modeling by finite-infinite element coupling method
Three-dimensional FEM modeling of point source borehole-ground electrical potential measureme
A research on 1-D forward and inverse airborne transient electromagnetic method
3D direct current resistivity modeling with unstructured mesh by adaptive finite-element meth
Hyperspectral Remote Sensing Image Classification Based on ICA and SVM Algorithm
Association of 5 '-CpG island hypermethylation of the FHIT gene with lung cancer in Southern-
GPR numerical simulation of full wave field based on UPML boundary condition of ADI-FDTD
ENCRYPTION-BASED NETWORKING QUANTUM TELEPORTATION WITH TRIPLET GREENBERGER-HORNE-ZEILINGER ST
Combine multi-valued attribute decomposition with multi-label learning
The generation of circular arcs and conics by subdivision via averaging normal vectors
Online estimation and application of power grid impedance matrices based on synchronised phas
Lyapunov-Krasovskii functional based power system stability analysis in environment of WAMS
Predictive Control Study for Evaporation Process Based on Fuzzy Least Square Support Vector M
Controlling hyperchaos in hyperchaotic Lorenz system using feedback controllers
Prediction-based energy-efficient target tracking protocol in wireless sensor networks
A novel particle swarm optimizer without velocity: Simplex-PSO
Trusted Routing Based on Dynamic Trust Mechanism in Mobile Ad-Hoc Networks
Improved delay-dependent absolute stability and robust stability for a class of nonlinear sys
STABILIZATION FOR A CLASS OF COMPLEX INTERLACED SYSTEMS USING ASYMPTOTICAL GAIN
GENERALIZED PROJECTIVE SYNCHRONIZATION AND PARAMETERS ESTIMATION OF TWO NEW HYPERCHAOTIC SYST
Optimizing Energy-Efficient Reconstruction of Mobile Point Source in Sensor Networks
Computational Models and Algorithms for the Single Individual Haplotyping Problem
A simple model to infer interwell connectivity only from well-rate fluctuations in waterflood
Concurrency control in mobile distributed real-time database systems
FPGA realization of FIR filters for high-speed and medium-speed by using modified distributed
A locally linear RBF network-based state-dependent AR model for nonlinear time series modelin
Latent space transformation based on principal component analysis for adaptive fault detectio
Adaptive template filter method for image processing based on immune genetic algorithm
A novel PID controller tuning method based on optimization technique
Clustering-driven watershed adaptive segmentation of bubble image
Quantum Distributed Ballot Scheme Based on Greenberger-Horne-Zeilinger State
Reconstruction of intersecting curved solids from 2D orthographic views
New delay-dependent stability criteria for T-S fuzzy systems with time-varying delay
Improved H (a) Filtering for Systems with a Time-Varying Delay
An improved kernelization for P-2-packing
Control and synchronize a novel hyperchaotic system
Identifying the overlapping complexes in protein interaction networks
Decentralised H-infinity quantisers design for uncertain interconnected networked systems
An adaptive decision maker for constrained evolutionary optimization
A novel dynamic call admission control policy for wireless network
Fuzzy adaptive genetic algorithm based on auto-regulating fuzzy rules
Decentralized Robust H-infinity Output Feedback Control for Value Bounded Uncertain Large-sca
Enhanced Hexagonal-Based Search Using Direction-Oriented Inner Search for Motion Estimation
Distributed event region fault-tolerance based on weighted distance for wireless sensor netwo
Improved exponential stability for stochastic Markovian jump systems with nonlinearity and ti
Quantum codes based on fast pauli block transforms in the finite field
Memory-based evolutionary game on small-world network with tunable heterogeneity
Design of robust output-feedback repetitive controller for class of linear systems with uncer
Image inpainting based on scene transform and color transfer
Secure networking quantum key distribution schemes with Greenberger-Horne-Zeilinger states
An Algorithm for Diagnosis of the Three Kinds of Constitutional Jaundice
Characterization and Electrochemical Properties of RuO2 Film Electrode on the Inner-wall of T
Thermodynamic analysis of the Al-Cu-Zr bulk metallic glass system
Preparation, microstructure and properties of Al-Zn-Mg-Sc alloy tubes
Microstructure and crystallography of 20MnCr5 steel tempered at different conditions
On the selection of outlet channel length and billet length in equal channel angular extrusio
Superplastic deformation behavior and mechanism of 1420 Al-Li alloy sheets with elongated gra
Effect of Nb on plasticity and oxidation behavior of TiAlNb intermetallic compound by density
Effects of process parameters and die geometry on longitudinal welds quality in aluminum port
Thermodynamic assessment of the U-Mo-Al system
Phase component and conductivities of Co-doped BaTiO3 thermistors
Thermodynamic optimization of La-Zn and La-Mg-Zn systems
MORPHOLOGY AND CRYSTALLOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF DEFORMATION BANDS IN Mg ALLOY UNDER HOT DE
Experimental investigation and thermodynamic modeling of Hf-Si-B system
Effect of aluminum on precipitation hardening in Cu-Ni-Zn alloys
New promising phosphors Ba3InB9O18 activated by Eu3+/Tb3+
Preparation of MoS2 by a novel mechanochemical method
Preparation of the four-qubit cluster states in cavity QED and the trapped-ion system
Thermodynamic analysis of Al-Sc, Cu-Sc and Al-Cu-Sc system
Comparative study on the electrochemical performance of the Cu-30Ni and Cu-20Zn-10Ni alloys
Thermodynamic analysis of the La-Mg-Ni bulk metallic glass system
Influences of Ce addition on the microstructures and mechanical properties of 2519A aluminum
Observation and modeling of the through-thickness texture gradient in commercial-purity alumi
Significant Parameters in the Optimization of Synthesis of Silver Nanoparticles by Chemical R
Interfacial Reactions Between Sn-Zn Alloys and Ni Substrates
Thermodynamic assessments of Ag-Dy and Ag-Er binary systems
Surfactant-assisted fabrication of MoS2 nanospheres
Thermodynamic assessment of the Al-Cu-Gd system
Research Progress of Microalloyed Al Alloys
MODELING THE MELTING TEMPERATURE OF METALLIC NANOWIRES
Modeling of Flow Stress Considering Dynamic Recrystallization for Magnesium Alloy ZK60
Artificial Neural Network Modeling to Evaluate and Predict the Deformation Behavior of ZK60 M
Effect of rolling processing on microstructure and electrochemical properties of high active
Dynamics of phase transformation of Cu-Ni-Si alloy with super-high strength and high conducti
Thermal Decomposition and Capacitive Properties of Carboxyl Ruthenium Oxide Thin Film
Effects of pre-notches on the self-organization behaviors of shear bands in aluminum alloy
A novel Cu-Ni-Zn-Al alloy with high strength through precipitation hardening
Corrosion behavior of Mg-Al-Pb and Mg-Al-Pb-Zn-Mn alloys in 3.5% NaCl solution
The evolution of microstructure in Cu-8.0Ni-1.8Si-0.15Mg alloy during aging
Influence of aluminium and lead on activation of magnesium as anode
Enhanced fatigue crack propagation resistance of an Al-Cu-Mg alloy by artificial aging under
Observation of the microstructure in the adiabatic shear band of 7075 aluminum alloy
Size and shape dependent Gibbs free energy and phase stability of titanium and zirconium nano
Recrystallization characteristics of a fine grained copper alloy
Effect of Aging and Cold Deforming on Microstructure and Performance of Cu-5.2Ni-1.2Si Alloy
Strain softening behavior in a particle-containing copper alloy
New cubic precipitate in Al-3.5Cu-1.0Li-0.5In (wt.%) alloy
Investigation of quench sensitivity of high strength Al-Zn-Mg-Cu alloys by time-temperature-p
The diffraction patterns from beta '' precipitates in 12 orientations in Al-Mg-Si alloy
Microstructures and fatigue fracture behavior of an Al-Cu-Mg-Ag alloy with addition of rare e
Hot workability characteristics of magnesium alloy AZ80-A study using processing map
Thermodynamic assessment of Ag-Dy-Sb ternary system
Effect of step-quenching on microstructure of aluminum alloy 7055
The transverse elongation and fracture mechanism of the upset Mo and Mo-La2O3 bars
Influence of cooling rate after homogenization on the flow behavior of aluminum alloy 7050 un
Mechanical properties and deep drawability of Mg-Gd-Y-Zr alloy rolling sheet at elevated temp
Effect of microstructure on the quench sensitivity of AlZnMgCu alloys
Measurement and thermodynamic assessment of the phase equilibria in the Mg-Hg-Ga ternary syst
Calculation of glass forming ranges in Al-Ni-RE (Ce, La, Y) ternary alloys and their sub-bina
Fretting wear and electrochemical corrosion of well-adhered CVD diamond films deposited on st
Sliding friction properties of austenite- and martensite-based white cast iron containing 8.5
High temperature deformability and microstructural evolution of Ti-47Al-2Cr-0.2Mo alloy
DETERMINATION AND APPLICATION OF CCT DIAGRAM FOR 6082 ALUMINUM ALLOY
Alloying behavior of erbium in an Al-Cu-Mg alloy
Aging behaviour and electrochemical properties in Mg-4.8Hg-8Ga (wt.%) alloy
Element segregation on the surfaces of pure aluminum foils
A facile wet chemical route to prepare ZnO/TiO2 nanotube composites and their photocatalytic
Hot-compression behavior of Al-1Mn-1Mg alloy
Effect of low temperature thermo-mechanical treatment on microstructures and mechanical prope
Kinetics analysis of Ni-TiO2 composite system during initial stages of electro-crystallizatio
Preparation and dispersive mechanism of highly dispersive ultrafine silver powder
Evolution of microstructures and textures of 7050 Al alloy hot-rolled plate during staged sol
PREPARATION OF SUBMICRO AND NANOSIZED MAGNESIUM ALLOYS BY MULTIPLY COMPRESSED DEFORMATION
Preparation and Characterization of TiO2 Nanotube Arrays by Anodic Oxidation Method
First-principles Calculation Assisted Thermodynamic Modeling of Ti-Co-Cu Ternary System
Modeling the thermodynamic properties of bimetallic nanosolids
Structural and electronic properties of carbon adsorbed on Fe(100)
Novel Tube-like Y2Sn2O7:Tb3+ Crystals: Hydrothermal Synthesis and Photoluminescence Propertie
Synthesis of micro- or nano-crystalline diamond films on WC-Co substrates with various pretre
Electronic Structure Research on Lattice Stability of V, Nb, and Ta by Density Functional The
Preparation and properties of sintered molybdenum doped with La2O3/MoSi2
Thermodynamic assessment of La-Si and Mg-La-Si systems
Constitutive analysis of AZ31 magnesium alloy plate
Existing form and action mechanism of minor scandium and zirconium in Al-Cu-Mg alloy
Effect of heat treatment on microstructures and mechanical properties of Al-6Zn-2Mg-1.5Cu-0.4
Preparation of MoS2 nanoflakes by a novel mechanical activation method
Electrochemical Dissolution Trends of Pb-Containing Al Alloy Surfaces
A simple scheme for implementing four-atom quantum dense coding in cavity QED
TTP diagrams for aluminium alloy 1933
Creep behavior of Mg-2Nd-0.5Zn-0.4Zr at ambient temperature
Crystallographic mechanism for crack propagation in the T7451 Al-Zn-Mg-Cu alloy
Influence of ball-milling on the oxidation behavior of Ag-Zn alloy powders
Flow behavior and processing map of as-cast Mg-10Gd-4.8Y-2Zn-0.6Zr alloy
Luminescence of Ce3+/Tb3+ ions in lithium-barium-aluminosilicate oxyfluoride glasses
Electroless nickel plating on ZM6 (Mg-2.6Nd-0.6Zn-0.8Zr) magnesium alloy substrate
Effects of solution treatment on the microstructure and mechanical properties of Al-Cu-Mg-Ag
Influence of Si on glass forming ability and properties of the bulk amorphous alloy Mg60Cu30Y
Effect of Mg Content on Microstructure and Mechanical Properties of Al-Cu-Mg-Ag Alloys
Photoluminescence of Dy3+ and Sm3+: SiO2-Al2O3-LiF-CaF2 glasses
Observation of interface of two kinds of bi-metal composite parts prepared by thixo-forging
Effects of thickness and cycle parameters on fretting wear behavior of CVD diamond coatings o
Orientation analyses for twinning behavior in small-strain hot-rolling process of twin-roll c
Precipitation and its effect on age-hardening behavior of as-cast Mg-Gd-Y alloy
Thermodynamic assessment of Cu-Cd system
Effects of Yb addition on microstructures and mechanical properties of 2519A aluminum alloy p
Microstructure evolution of aluminum-lithium alloy 2195 undergoing commercial production
Thickness dependent phase stability of epitaxial metal films
Effect of Ag Content on Evaluated-Temperature Mechanical Properties and Thermal Stability of
Influence of Nano-Al2O3 Particles on Nickel Electrocrystallization at Initial Stage
Thermal Simulation on Hot Deformation Behavior of ZK60 and ZK60 (0.9Y) Magnesium Alloys
Modeling of flow stress for magnesium alloy during hot deformation
Formation and Corrosion Resistance of Cerium Conversion Film on Mg-Gd-Y-Zr Alloy
Novel 3D octahedral La2Sn2O7:Eu3+ microcrystals: Hydrothermal synthesis and photoluminescence
Microstructure and mechanical properties of twin-roll cast Mg-4.5Al-1.0Zn sheets processed by
Hot deformation behavior and microstructural evolution of Ag-containing 2519 aluminum alloy
Strengthening and Toughening Effect and Its Mechanism for Si3N4(p)/SiC(w)-MoSi2 Composite
Microstructure and Internal Oxidation Property of Ball-Milled Ag-Zn Alloy Powder
Synthesis of ultra-fine Mo-Cu nanocomposites by coreduction of mechanical-activated CuMoO4-Mo
Synthesis of WS2 nanosheets by a novel mechanical activation method
Effects of retrogression heating rate on microstructures and mechanical properties of aluminu
Ultrasonic-assisted preparation of metastable hexagonal MoO3 nanorods and their transformatio
The dynamics of an impulsive one-prey multi-predators system with delay and Holling-type II f
Delay-dependent stability analysis of trapezium rule for second order delay differential equa
A discrete-time Geo/G/1 retrial queue with preemptive resume and collisions
GMRVV(m)-SVR model for financial time series forecasting
Positive periodic solutions for impulsive predator-prey model with dispersion and time delays
Compensated stochastic theta methods for stochastic differential equations with jumps
Global existence and uniform decay for wave equation with dissipative term and boundary dampi
Isochronicity Problem of Higher-Order Singular Point for Polynomial Differential Systems
An interpolation matched interface and boundary method for elliptic interface problems
Exact Controllability to Trajectories for a Semilinear Heat Equation with a Superlinear Nonli
Geophysical linear inversion based on hybrid differential evolution algorithm
Existence of positive periodic solutions for an impulsive semi-ratio-dependent predator-prey
Existence of positive periodic solutions for a nonautonomous neutral delay n-species competit
Stability analysis of heat flow with boundary time-varying delay effect
Bifurcation of Limit Cycles and Pseudo-Isochronicity at Degenerate Singular Point in a Septic
Homoclinic solutions for a class of second order discrete Hamiltonian systems
On extended algebraic immunity
Existence and multiplicity of periodic solutions for a class of second-order Hamiltonian syst
Stability and bifurcation analysis of a delayed predator-prey model of prey dispersal in two-
ON EXISTENCE OF POSITIVE PERIODIC SOLUTIONS OF A KIND OF RAYLEIGH EQUATION WITH A DEVIATING A
New existence of periodic solutions for second order non-autonomous Hamiltonian systems
SOLUTIONS OF A SECOND-ORDER HAMILTONIAN SYSTEM WITH PERIODIC BOUNDARY CONDITIONS
General form of some rational recursive sequences
Solutions of a second-order Hamiltonian system with periodic boundary conditions
Constructive Approximation to Multivariate Function by Decay RBF Neural Network
On the generalized 2-D stochastic Ginzburg-Landau equation
Local Hopf bifurcation and global existence of periodic solutions in TCP system
Large deviations for the stochastic quasigeostrophic equation with multiplicative noise
New spectral PRP conjugate gradient method for unconstrained optimization
Embeddings of Lorentz spaces of vector-valued martingales
Determination of a source term in a heat equation
Estimate on the Dimension of Global Attractor for Nonlinear Dissipative Kirchhoff Equation
MARKOV SKELETON PROCESS IN PERT NETWORKS
STABILITY OF THE LCD MODEL
A new analytical algorithm for computing probability distribution of project completion time
A class of Sparre Andersen risk process
A note on operator self-similar Gaussian vector fields
A classification of nonabelian simple 3-BCI-groups
RUIN PROBABILITIES UNDER AN OPTIMAL INVESTMENT AND PROPORTIONAL REINSURANCE POLICY IN A JUMP
Subgeometric ergodicity for continuous-time Markov chains
ON THE NONEQUIVALENCE OF LORENZ SYSTEM AND CHEN SYSTEM
Simple 3-designs of PSL(2, q) with block size 7
A class of delayed renewal risk processes with a threshold dividend strategy
Exponential stability of energy solutions to stochastic partial differential equations with v
The perturbed compound Poisson risk model with constant interest and a threshold dividend str
Existence of mild solutions to stochastic neutral partial functional differential equations w
STABILITY IN DISTRIBUTION OF MILD SOLUTIONS TO STOCHASTIC PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS
Augmented truncation approximations of discrete-time Markov chains
Degree distribution of a new model for evolving networks
A weak limit theorem for generalized multifractional Brownian motion
Variable Sensitivity-Based Deterministic Robust Design for Nonlinear System
A modified Johnson-Cook model for tensile behaviors of typical high-strength alloy steel
Constitutive descriptions for hot compressed 2124-T851 aluminum alloy over a wide range of te
A combined Johnson-Cook and Zerilli-Armstrong model for hot compressed typical high-strength
Robust Optimal Design with Consideration of Robust Eigenvalue Assignment
Effect of non-uniform stress characteristics on stress measurement in specimen
Integrated Design and Control under Uncertainty: A Fuzzy Modeling Approach
PSO-based intelligent integration of design and control for one kind of curing process
A new mathematical model for predicting flow stress of typical high-strength alloy steel at e
An inhomogeneous three-phase model for the flow in aluminium reduction cells
Synthesis, structural and electrochemical properties of LiNi0.79Co0.1Mn0.1Cr0.01O2 via fast c
Growth and Characterization of Cu2ZnSnS4 Thin Films by DC Reactive Magnetron Sputtering for P
Stability and Li+ extraction/adsorption properties of LiMxMn2-xO4 (M = Ni, Al, Ti
Optionally ultra-fast synthesis of CoO/Co3O4 particles using CoCl2 solution via a versatile s
Hydrothermal formation and conversion of calcium titanate species in the system Na2O-Al2O3-Ca
The Numerical Modeling of Melt Flow and MHD Instabilities in an Aluminum Reduction Cell
Effects of Caustic Sodium Concentration and Molecular Ratio of Na2O to Al2O3 on Agglomeration
Relationship Between Electric Conductivity and Ion Structure of Sodium Aluminate Solution
Adsorption behaviour of WO42- onto 201 x 7 resin in highly concentrated tungstate solutions
Electrodeposition of Cobalt Selenide Thin Films
LiPF6 and lithium oxalyldifluoroborate blend salts electrolyte for LiFePO4/artificial graphit
Solvent extraction of zinc from zinc sulfate solution
Extraction of valuable metals from low-grade nickeliferous laterite ore by reduction roasting
Growth changes and tissues anatomical characteristics of giant reed (Arundo donax L.) in soil
Synthesis and Electrochemical Performance of Li0.99Nb0.01Fe1-xMgxPO4/C Cathode
Recovery and purification of molybdenum from Ni-Mo ore by direct air oxidation in alkaline so
Study on removing mo from tungstate solution by activated carbon loaded with copper
Tetraethylammonium Tetrafluoroborate as Additive to Improve the Performance of LiFePO4/Artifi
Synthesis of LiFePO4 Cathode Materials by Polyol Reduction Processing
Thermodynamic Research of Leaching Copper Oxide Materials with Ammonia-ammonium Chloride-wate
Growth of Zn1-xMgxO and Zn1-xCdxO Nanowires and the Application in Light Emitting Devices
Synthesis of thiol-functionalized spent grain as a novel adsorbent for divalent metal ions
Lithium oxalyldifluoroborate/carbonate electrolytes for LiFePO4/artificial graphite lithium-i
Gold dissolution in acidic thiourea and thiocyanate solutions
Thermodynamic study on reaction path of Hg(II) with S(II) in solution
Characterization of chemical bath deposited CdS thin films at different deposition temperatur
Al-Doped Lithium Manganese Oxide: Preparation and Stability in Acid Medium
Electrodeposition of CuInSe2 and Its Formation Mechanism
Nucleation and growth of selenium electrodeposition onto tin oxide electrode
Preparation and characterization of Cu(In, Ga) (Se, S)(2) thin films by sulfurization of elec
Electrochemical Behavior of Tantalum in Anhydrous Ethanol
Sol-gel synthesis and photoluminescence properties of BaSO4/Y2O3:Eu3+ core-shell submicrosphe
Synthesis of Metal-doped LiFePO4 from Nickel Laterite Lixivium
Effects of multicomponent catalyzer on preparation of ultrafine alpha-Al2O3 at low sintering
Surface complexation modeling of soluble molybdenum adsorption by Mn3O4
The interaction of thiourea and formamidine disulfide in the dissolution of gold in sulfuric
Effects of sodium substitution on properties of LiMn2O4 cathode for lithium ion batteries
Study of the Effects of the Mold Surface and Solid Mold Flux Crystallization on Radiative Hea
Investigation of polyaniline co-doped with Zn2+ and H+ as the electrode material for electroc
In situ growth of Cu2ZnSnS4 thin films by reactive magnetron co-sputtering
Preparation and characterization of Li4Ti5O12 from ilmenite
Detoxification of chromium-containing slag by Achromobacter sp CH-1 and selective recovery of
Kinetics of oxidation-precipitation of cobalt(II) from solution by ozone
Pretreatment study on chloridizing segregation and magnetic separation of low-grade nickel la
Response surface design for nickel recovery from laterite by sulfation-roasting-leaching proc
Enhanced Cu(II) adsorption by orange peel modified with sodium hydroxide
Recovery of oxalic acid from mother-liquor containing hydrochloric acid and cobalt by solvent
Effective removal of heavy metals from aqueous solutions by orange peel xanthate
Morphology control of ultrafine cuprous oxide powder and its growth mechanism
Behavior of silver and lead in selective chlorination leaching process of gold-antimony alloy
Thermodynamics of solubility of Cu-2(OH)(2)CO3 in ammonia-ammonium chloride-ethylenediamine(E
Preparation and characterization of lithium hexafluorophosphate for lithium-ion battery elect
Preparation of synthetic rutile and metal-doped LiFePO4 from ilmenite
Oxidative Pressure Leaching of Silver from Flotation Concentrates with Ammonium Thiocyanate S
Synthesis of Y2O3:Eu3+ phosphors by surface diffusion and their photoluminescence properties
Reaction behavior and mechanism of anatase in digestion process of diasporic bauxite
Substance flow analysis of zinc in China
Synthesis of LiFePO4/C by solid-liquid reaction milling method
Modification of Li4Ti5O12 Anode Material with Urea as Nitrogen Source for Lithium Ion Battery
A novel process for producing synthetic rutile and LiFePO4 cathode material from ilmenite
Recovery of vanadium during ammonium molybdate production using ion exchange
First-principle investigation on electronic structures and elastic properties of Al-doped MoS
Synthesis and characterization of phosphate-modified LiMn2O4 cathode materials for Li-ion bat
Effect of Current Densities on the Electrochemical Behavior of a Flat Plate Pb-Ag Anode for Z
Novel Synthesis of LiFePO4 and Li4Ti5O12 from Natural Ilmenite
Preparation and electrochemical properties of Co3O4/graphite composites as anodes of lithium
Synthesis of Li2Fe0.9Mn0.1SiO4/C composites using glucose as carbon source
Inexpensive synthesis of metal-doped LiFePO4 from laterite lixivium and its electrochemical c
Cation-substituted LiFePO4 prepared from the FeSO4 center dot 7H(2)O waste slag as a potentia
Synthesis and Characterization of Mg Substituted LiCoO2
Extraction of molybdenum and nickel from carbonaceous shale by oxidation roasting, sulphation
A novel porous Pb-Ag anode for energy-saving in zinc electro-winning Part I: Laboratory prepa
A novel porous Pb-Ag anode for energy-saving in zinc electrowinning Part II: Preparation and
Effect of Cr-sources on performance of Li1.05Cr0.04Mn1.96O4 cathode materials prepared by slu
Study on the removal of impurities in silicon by electrorefining
Effect of bromide ions on the corrosion behavior of tantalum in anhydrous ethanol
Fast esterification of spent grain for enhanced heavy metal ions adsorption
Novel synthesis of LiFePO4-Li3V2(PO4)(3) composite cathode material by aqueous precipitation
Electric field distribution in 75 kA drained aluminum reduction cell
Isotherms, kinetics and thermodynamic studies of adsorption of Cu2+ from aqueous solutions by
Effects of Ni substitution on the properties of Co3O4/graphite composites as anode of lithium
Preparation and Characterization of Phosphorus Pentafluoride Gas for Lithium Ion Battery Elec
The role of sulfate ions coming from source materials on the properties of Li-1 05Mn2O4 catho
Structural macrokinetics of synthesizing ZnFe2O4 by mechanical ball milling
Ligand selection for complex-leaching valuable metals in hydrometallurgy
A Comparative Study of Ag(I) Adsorption on Raw and Modified Spent Grain: Kinetic and Thermody
An effective and scale-up self-assembly route to prepare the rigid and smooth oligo(o-phenyle
Deep removal of copper from cobalt sulfate electrolyte by ion-exchange
Preparation and characterization of spinel Li4Ti5O12 anode material from industrial titanyl s
Synthesis of LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2 cathode material by chloride co-precipitation method
Electroless copper plating on microcellular polyurethane foam
Electrolyte transfer separation of hollow fiber composite nanofiltration membrane
Electrochemical performance of Al-substituted Li3V2(PO4)(3) cathode materials synthesized by
Electrochemical performance of Ti4+-doped LiFePO4 synthesized by co-precipitation and post-si
Galena-pyrolusite co-extraction in sodium chloride solution and its electrochemical analysis
Dissolution kinetics of low grade complex copper ore in ammonia-ammonium chloride solution
Facile synthesis of one-dimensional self-assembly oligo(o-phenylenediamine) materials by ammo
Recovery of V2O5 from Bayer liquor by ion exchange
Composition and morphology of complicated copper oxalate powder
Optimization of brine leaching of metals from hydrometallurgical residue
Ingestion risks of metals in groundwater based on TIN model and dose-response assessment - A
Identifying Sources and Assessing Potential Risk of Heavy Metals in Soils from Direct Exposur
New collectors for the flotation of unactivated marmatite
Comprehensive utilization of kaolin ore accompanying muscovite
Preparation and characterization of Fe/SiO2 core/shell nanocomposites
Co-intensification of gold leaching with heavy metals and hydrogen peroxide
Isolation, characterization and extraction of mer gene of Hg2+ resisting strain D-2
Selective synthesis and characterization of metallic cobalt, cobalt/platinum, and platinum mi
Hydrothermal Synthesis and Characterization of Single-Crystalline alpha-Fe2O3 Nanocubes
Chemical Composition and Antioxidant Activity of Two Edible Mycorrhizal Fungi from South Chin
Insights into the dynamics of bacterial communities during chalcopyrite bioleaching
Monitoring bacterial community shifts in bioleaching of Ni-Cu sulfide
Chemical Composition and Antioxidant Activities of Russula griseocarnosa sp nov.
Diversity of microbial community at acid mine drainages from Dachang metals-rich mine, China
Comparison on the leaching kinetics of chalcocite and pyrite with or without bacteria
Beneficiation of High-Aluminium-Content Hematite Ore by Soda Ash Roasting
A new strain Leptospirillum ferriphilum YTW315 for bioleaching of metal sulfides ores
Aerobic biodegradation of diethyl phthalate by Acinetobacter sp JDC-16 isolated from river sl
Isolation, identification and cadmium adsorption of a high cadmium-resistant Paecilomyces lil
Reduction swelling behaviour of haematite/magnetite agglomerates with addition of MgO and CaO
Ag Deposition Forms and Uniformity on Porous Silicon by Electrochemical Method
Macroelement and Microelement Contents in Wild Edible Mushroom Species from the Southern Regi
Composite agglomeration process (CAP) for preparing blast furnace burden
Preparation of hydrolyzate of hogwash oil (HHO) and its application in separating diaspore fr
Bioleaching of chalcopyrite with Acidianus manzaensis YN25 under contact and non-contact cond
Extraction of cobalt from laterite ores by citric acid in presence of ammonium bifluoride
Preservation of moderately thermophilic culture by freeze drying and frozen preservation way
Complete degradation of di-n-octyl phthalate by biochemical cooperation between Gordonia sp s
Surface analysis of sulfur speciation on pyrite bioleached by extreme thermophile Acidianus m
Investigation of the sulfur speciation during chalcopyrite leaching by moderate thermophile S
The putative thiol-disulphide interchange protein DsbG from Acidithiobacillus ferrooxidans ha
Bioleaching of chalcopyrite by UV-induced mutagenized Acidiphilium cryptum and Acidithiobacil
Prevalence and related influencing factors of depressive symptoms for empty-nest elderly livi
Effects of nurse-delivered home visits combined with telephone calls on medication adherence
Icaritin Induces Apoptosis of HepG2 Cells via the JNK1 Signaling Pathway Independent of the E
Psychometric testing of the Health Quotient questionnaire: a measure of self-reported holisti
Factors that influence health quotient in Chinese college undergraduates
Factors impacting compliance with standard precautions in nursing, China
Development and validation of a simple and sensitive liquid chromatography-tandem mass spectr
LC-APCI-MS-MS Analysis of Zidovudine in Human Plasma, and Application to a Bioequivalence Stu
A new prenylated arylbenzofuran derivative from Morus alba L.
A New Flavonoid from Selaginella tamariscina (Beauv.) Spring
Macrocyclic Diterpenes from Boswellia carterii Birdwood (Frankincense)
Selaginellin C, a new natural pigment from Selaginella pulvinata Maxim (Hook et Grev.)
Two Acylated Flavonoid Glycosides from the Leaves of Quercus dentata
Design, synthesis, and biological evaluation of 4-(5-dimethylamino-naphthalene-1-sulfon-amido
Surface functionalization of chitosan-coated magnetic nanoparticles for covalent immobilizati
The ALDH2 Glu504Lys polymorphism is associated with coronary artery disease in Han Chinese: R
Effects of Selaginellin on Homocysteine-Induced Senescence in Human Umbilical Vein Endothelia
Immobilization of Saccharomyces cerevisiae alcohol dehydrogenase on hybrid alginate-chitosan
Synthesis, characterization and vasculoprotective effects of nitric oxide-donating derivative
Inhibitory effect of resveratrol derivative BTM-0512 on high glucose-induced cell senescence
Ex vivo gene transferring of human dimethylarginine dimethylaminohydrolase-2 improved endothe
The vanilloid receptor TRPV1: Role in cardiovascular and gastrointestinal protection
Involvement of asymmetric dimethylarginine and Rho kinase in the vascular remodeling in monoc
A novel model of cholesterol efflux from lipid-loaded cells
Disorder effect on the focus image of phononic crystal panel with negative refraction
Scattering channel in focus imaging of two-dimensional phononic crystal panel
Local Self-Consistent Ornstein-Zernike Integral Equation Theory and Application to a Generali
Negative differential resistance behaviour in N-doped crossed graphene nanoribbons
Crossover from reversible to irreversible magnetic exchange-spring processes in antiferromagn
Electronic Structure and Chemical Modification of Graphene Antidot Lattices
The topological variance of neighborhood of a non-hyperbolic fixed point produced by truncati
PERIODICALLY FORCED CHAOTIC SYSTEM WITH SIGNUM NONLINEARITY
Nonparaxial propagation of linearly polarized modified Bessel-Gaussian beams and phase singul
Study on Silver Tin Oxide Composite Powder Preparation by Hydrothermal Method in Different Sy
First-principles investigations of the band structure and optical properties of gamma-boron
Total-dose-induced edge effect in SOI NMOS transistors with different layouts
Structural properties of effective potential model by liquid state theories
The 0-1 test algorithm for chaos and its applications
BIFURCATIONS AND CHAOS IN FRACTIONAL-ORDER SIMPLIFIED LORENZ SYSTEM
Boron/nitrogen pairs doping in armchair single-walled carbon nanotubes
The statistical properties and electronic transfer coefficients of Fibonacci sequence
A simple Jerk system with piecewise exponential nonlinearity
First-principles investigation on B/N co-doping of metallic carbon nanotubes
Ultra-high order ring resonator system with sharp transmission peaks
Sequences Feature Vectors Extracting Method for Similarity Measurement Based on Wavelet and M
Mental Disorders and Suicide Among Young Rural Chinese: A Case-Control Psychological Autopsy
An Analysis on the Combination Expression of HPV L1 Capsid Protein and p16(INK4a) in Cervical
Prediction of posttraumatic stress disorder among adults in flood district
Equilibrium and kinetics of adsorption of Ca(II) ions onto KCTS and HKCTS
Correspondence Analysis and Its Application in Oncology
A study on the relationship between posttraumatic stress disorder in flood victim parents and
Non-fatal injuries among Chinese aged 65 years and older: findings from the Fourth National H
Influences of collector DLZ on chalcopyrite and pyrite flotation
Particle simulation of the failure process of brittle rock under triaxial compression
Stress field evolution law of mining environment reconstructing structure with change of fill
Optimization model of unascertained measurement for underground mining method selection and i
Derivation of sample oriented quantile function using maximum entropy and self-determined pro
Obtaining Constitutive Relationship for Rate-Dependent Rock in SHPB Tests
Seismological method for prediction of areal rockbursts in deep mine with seismic source mech
Cemented backfilling performance of yellow phosphorus slag
Thermal residual stress of polycrystalline diamond compacts
Influence of flux additives on iron ore oxidized pellets
Photocatalytic activity of bauxite-tailings supported nano-TiO2
Biomolecule-assisted synthesis of flower-like NiS microcrystals via a hydrothermal process
Electrogenerative leaching for sphalerite-MnO2 in the presence of Acidithiobacillus thiooxida
Acid leaching of vanadium from roasted residue of stone coal
Desiliconisation of alkaline leaching solution of roasted stone coal with carbonation method
Synthesis and photoluminescence properties of Sm3+-doped CaWO4 nanoparticles
Effects of Leptospirillum ferriphilum and Acidithiobacillus caldus on surface properties of p
One-step hydrothermal preparation and photocatalytic activity of (C, S, Sm)-tridoped mesoporo
Purification and enzymatic properties of arsenic resistance protein ArsH from heterogeneous e
Co-intensification of cyanide leaching gold by mercury ions and oxidant
Leaching process of rare earths from weathered crust elution-deposited rare earth ore
Novel Preparation and Characterization of Barium Strontium Titanate Microcubes
Synthesis and characterization of zeolite 4A-type desiccant from kaolin
Hierarchy property of traffic networks
Optimization for vehicle scheduling in iron and steel works based on semi-trailer swap transp
Locating of variable message signs in parking guidance systems
Effect of Si addition on microstructure and mechanical properties of Ti-Al-N coating
AN APPROACH TO DETERMINE ENTHALPIES OF FORMATION FOR TERNARY COMPOUNDS
THERMODYNAMIC MODELING OF THE AL-K SYSTEM
The catalytic effect of boric acid on polyacrylonitrile-based carbon fibers and the thermal c
Genetic screening for mutations in the Nrdp1 gene in Parkinson disease patients in a Chinese
Report of two FOP cases with 617G > A mutation in the ACVR1 gene from Chinese population
New technique for mouse oocyte injection via a modified holding pipette
Association analysis of CNTNAP2 polymorphisms with autism in the Chinese Han population
Caenorhabditis elegans Operons Contain a Higher Proportion of Genes with Multiple Transcripts
A theoretical investigation on the honeycomb potential fluid
Assessment of the atomic mobility in fcc Al-Cu--Mg alloys
THERMODYNAMIC DESCRIPTION OF THE C-Ge AND C-Mg SYSTEMS
Self-assembled single crystal germanium nanowires arrays under supercritical hydrothermal con
Structural stability, mechanical property and phase transition of the Ti-H system
Energetic, mechanical, and vibrational stability of metastable OsC phase
Thermodynamic Assessment of the Mn-B System
Wear behavior of a Zr-based bulk metallic glass and its composites
Spatial and electronic structure of the Ni3P surface
Thermodynamic investigation of the RbBr-TbBr3 system
Elastic and thermodynamic properties of the Ni-B system studied by first-principles calculati
New free energy density functional and application to core-softened fluid
Diffusivities of an Al-Fe-Ni melt and their effects on the microstructure during solidificati
Structural and elastic properties of cubic and hexagonal TiN and AlN from first-principles ca
Fundamental influence of hydrogen on various properties of alpha-titanium
Effect of magnesium on the electrochemical behavior of lithium anode in LiOH aqueous solution
Chemical reactions between calcium carbide and chlorohydrocarbon used for the synthesis of ca
Preparation, Properties and Application of C/C-SiC Composites Fabricated by Warm Compacted-in
Thermodynamic assessment of the V-Zn system supported by key experiments and first-principles
Fabrication of W-Cu composites by microwave infiltration
Isothermal section of the Cu-Mn-Si ternary system at 700 degrees C
Effect of preheating treatment at 575 degrees C of green compacts on porous NiAl
Influence of Preparation Technology on the Structure and Phase Composition of MoSi2-Mo5Si3/Si
The effect of Ti atom on hydrogenation of Al(111) surface: First-principles studies
Formation of oxides particles in ferritic steel by using gas-atomized powder
Metal injection molding of pure molybdenum
Phase stability, mechanical property, and electronic structure of Mg-Li system
Experimental investigation on the phase equilibria of the Mn-Ni-Zn system at 400 degrees C
Preparation and Phase Stability of La2O3, Y2O3 Co-doped ZrO2 Ceramic Powder Application for T
Inquiry into thermodynamic behavior of hard sphere plus repulsive barrier of finite height
Effects of polypropylene-g-dibutyl maleate on mechanical and rheological properties of PP/PA6
Experimental investigation and thermodynamic modeling of the Cu-Mn-Ni system
Thermodynamic modeling of the Mg-Si system with the Kaptay equation for the excess Gibbs ener
A thermodynamic description of the Ge-Sr system acquired via a hybrid approach of CALPHAD and
Assessment of atomic mobilities of Al and Cu in fcc Al-Cu alloys
First-principles study of binary special quasirandom structures for the Al-Cu, Al-Si, Cu-Si,
The Preparation and Properties of Bioactive Composites Based on Modification Bioactive Glass
Microstructures Evolution and Mechanical Properties of a Powder Metallurgical Titanium Alloy
Near-net-shape 95W-3.5Ni-1.5Fe thin-walled products produced by plasma spray forming
Effect of strain rate on the compressive behaviour of a Zr56Al10.9Ni4.6Cu27.8Nb0.7 bulk metal
First principles prediction of vanadium and niobium nitrides with M2N3 stoichiometry
Mechanical and tribological properties of polyamide 6-polyurethane block copolymer reinforced
Electronic structures and related properties of Ag-Au bulks and surfaces
Free Energy Density Functional for Adsorption of Fluids in Nanopores
Thermodynamic description of the CsBr-TbBr3 system
Interface properties of Pd/TiAl membranes with doping of N and O
Machining performance of Ti-Al-Si-N coated inserts
Low temperature synthesis of high quality carbon nanospheres through the chemical reactions b
The influence of Strontium addition on wear properties of Al-20 wt% Si alloys under dry recip
Improved properties of carbon fiber paper as electrode for fuel cell by coating pyrocarbon vi
Oxidation behavior of porous NiAl prepared through reactive synthesis
Microstructure and tribological properties of 3D needle-punched C/C-SiC brake composites
Effect of Solution Heat Treatment on Microstructure and Properties of AA7085 Aluminum Alloys
Synthesis and characterization of three-arm polyamide 6-polyurethane block copolymer by monom
Investigation on the phase stability, sintering and thermal conductivity of Sc2O3-Y2O3-ZrO2 f
Dynamic Behavior and Adiabatic Shear Bands in Fine-Grained W-Ni-Fe Alloy under High Strain Ra
Carbon spheres prepared via solvent-thermal reaction method and their microstructures after h
Texture structure and ablation behavior of TaC coating on carbon/carbon composites
Enhanced corrosion protection of MgO coatings on magnesium alloy deposited by an anodic elect
Preparation and properties of C/C-SiC brake composites fabricated by warm compacted-in situ r
Effect of adding cerium to lithium on the performance of discharge and hydrogen evolution of
The morphology and mechanism of formation of SiC in C/C-SiC composites fabricated by liquid s
Consolidation and Microstructures of Microwave Sintered W-25Cu Alloys with Fe Addition
Direct Electrodeposition of Cu-Ni-W Alloys for the Liners for Shaped Charges
Yield stress of SiC reinforced aluminum alloy composites
Regular Cu-based amorphous alloy powder
Mechanical properties and oxidation behaviors of carbon/carbon composites with C-TaC-C multi-
Y2O3- and NbC-doped ultrafine WC-10Co alloys by low pressure sintering
Microstructures and soft magnetic properties of nanocrystalline Fe86B13Cu1 alloy annealed by
Improved oxidation resistance of chemical vapor reaction SiC coating modified with silica for
Preparation of ZrC-SiC Multi-coating on Graphite with ZrSiO4 Powder via Pack Cementation
Densification behavior of nanocrystalline W-Ni-Fe composite powders prepared by sol-spray dry
Effect of adding magnesium to lithium on the performance of discharge and hydrogen evolution
Formation and Characteristics of Adiabatic Shear Band in Fine-Grained 93W-4.9Ni-2.1Fe Alloy u
Effects of Sc content on the mechanical properties of Al-Sc alloys
Preparation of MgO coatings on magnesium alloys for corrosion protection
Effect of atomisation medium on sintering properties of austenitic stainless steel by elimina
Manufacture and properties of carbon fibre-reinforced C/SiC dual matrix composites
Microstructure characteristics and a deformation mechanism of fine-grained tungsten heavy all
Influence of matrix carbon texture on the temperature field of carbon/carbon composites durin
Preparation and Properties of Poly(lactide-co-glycolide)/Bone Meals Composite Materials
Effects of Zr content on elongation of Al-Sc alloy
Influence of fiber content on the structure and properties of short carbon fiber reinforced c
Effect of extrusion and particle volume fraction on the mechanical properties of SiC reinforc
Effect of quenching mode on the mechanical properties of a Zr64Al10Ni15Cu11 metallic glass
Deformability and microstructure transformation of PM TiAl alloy prepared by pseudo-HIP techn
Effect of ball milling time on microstructures and mechanical properties of mechanically-allo
Oxidation behavior of C/SiC composites with a SiC/Mo-Si multilayer coating
Valence Electron Structure and Properties of (Mo1-x,W-x)Si-2 Solid Solutions
Effect of zirconium addition on the microstructure and performance of carbon foam
Theoretical Calculation and Numerical Simulation for Thermal Residual Stresses of Cemented Ca
Large electrical resistivity and high saturation magnetization nanocrystalline Fe86B13Cu1 all
Effect of Mechanical Alloying and Trace Y2O3 Addition on Microstructure of Fine-Grain Tungste
Effect of Vacuum Treatment and Ti Content on the Properties and Microstructure of Mo-0.1Zr Al
Optimization of Microstructure and Elimination of beta(B-2) Phase in As-Cast Ti-Al-Nb-W-B All
Effects of Trace Zr and Er on Microstructure and Properties of Al-Zn-Mg Alloys
Review on Synthesis and Application of Ordered TiO2 Nanotube Array Films
Effect of Rare Earth Sc Addition on Microstructure and Mechanical Properties of an Al-Cu-Mg-A
Cage-like structure and charge hollow in the immiscible Cu-Ta system
Fabrication of Degradable Bone-Like Substitutes Based on Poly-L-lactide and -tricalcium Phosp
Powder injection molding 440C stainless steel
The Effects of Successive Impacts and Cold Welds on the Deposition Onset of Cold Spray Coatin
Cobalt silicide formations and magnetic properties of laser ablated Co(Cr) thin films
Identification of HTA as a novel-specific marker for human hepatocellular carcinoma
The ability of human bispecific anti-idiotype antibody to elicit humoral and cellular immune
Gammaaminobutyric Acid A Receptor Alpha 3 Subunit is Overexpressed in Lung Cancer
Sex-differential modulation of visceral pain by brain derived neurotrophic factor (BDNF) in r
Paraoxon Attenuates Vascular Smooth Muscle Contraction through Inhibiting Ca2+ Influx in the
Reduced Stratifin Expression Can Serve As an Independent Prognostic Factor for Poor Survival
Follicular dendritic cell sarcoma: a report of six cases and a review of the Chinese literatu
Pathological differential diagnosis of solid-pseudopapillary neoplasm and endocrine tumors of
TGF-beta(2) in Human Retinal Pigment Epithelial Cells: Expression and Secretion Regulated by
Inhibition of metastasis-associated lung adenocarcinoma transcript 1 in CaSki human cervical
Identification of Rho GTPase Activating Protein 6 Isoform 1 Variant as a New Molecular Marker
Inhibition of ADP-ribosylation factor-like 6 interacting protein 1 suppresses proliferation a
TrkB and p-trkB expression in brain-derived neurotrophic factor-pretreated rat retina followi
Schistosoma japonicum: screening of cercariae cDNA library by specific single-chain antibody
Involvement of integrin beta 4 in ozone stress-induced airway hyperresponsiveness
Wound repair and anti-oxidative capacity is regulated by ITGB4 in airway epithelial cells
STAT3 activation induced by Epstein-Barr virus latent membrane protein1 causes vascular endot
Identification of proteins responsible for the multiple drug resistance in 5-fluorouracil-ind
Expression and functional characterization of platelet-derived growth factor receptor-like ge
Epstein-Barr virus facilitates the malignant potential of immortalized epithelial cells: from
Integrin beta 4 was downregulated on the airway epithelia of asthma patients
Immunodominant Regions of a Chlamydia trachomatis Type III Secretion Effector Protein, Tarp
Transduction of Schistosoma japonicum schistosomules with vesicular stomatitis virus glycopro
The Effects of Exercise-induced Fatigue on Acetylcholinesterase Expression and Activity at Ra
Preparation of rabbit anti-rat LRRN3 polyclonal antibody and study of its expression
A single dose of DNA vaccine based on conserved H5N1 subtype proteins provides protection aga
Expression and Functions of the Repressor Element 1 (RE-1)-Silencing Transcription Factor (RE
Nucleolin/C23 is a negative regulator of hydrogen peroxide-induced apoptosis in HUVECs
Oxidative stress-mediated up-regulation of myocardial ischemic preconditioning up-regulated p
Overexpression of MIP2, a novel WD-repeat protein, promotes proliferation of H9c2 cells
Tissue expression and subcellular localization of Mipu1, a novel myocardial ischemia-related
Vasoactive intestinal peptide induces surfactant protein A expression in ATII cells through a
Effects of the Peroxisome Proliferator Activated Receptor-gamma Coactivator-1 alpha (PGC-1 al
Some new classes of upper embeddable graphs
Community structure and dynamics of the free and attached microorganisms during moderately th
Characterization of extracellular polymeric substances extracted during the bioleaching of ch
Delay-independent stability of stochastic reaction-diffusion neural networks with Dirichlet b
Anatomic Mesohepatectomy with Extrahepatic Control of Hepatic Veins
NGX6 gene mediated by promoter methylation as a potential molecular marker in colorectal canc
NGX6 inhibits cell invasion and adhesion through suppression of Wnt/beta-catenin signal pathw
Evaluation of EMMPRIN and MMP-2 in the prognosis of primary cutaneous malignant melanoma
Advancement of congenital cataract in the responsible gene
Elevated plasma gamma-aminobutyrate/glutamate ratio and responses to risperidone antipsychoti
The diagnostic value of zinc transporter 8 autoantibody (ZnT8A) for type 1 diabetes in Chines
Serum adipocyte fatty acid binding proteins and adiponectin in patients with coronary artery
Effects of Glimepiride on metabolic parameters and cardiovascular risk factors in patients wi
D-4F, an Apolipoprotein A-I Mimetic Peptide, Promotes Cholesterol Efflux from Macrophages via
Detection of nanobacteria-like material from calcified cardiac valves with rheumatic heart di
Mutations of the TGFBR2 gene in Chinese patients with Marfan-related syndrome
Simultaneous determination of serum tryptophan metabolites in patients with systemic lupus er
Antithrombin Cambridge II(A384S) mutation frequency and antithrombin activity levels in 120 o
p66Shc mediates high-glucose and angiotensin II-induced oxidative stress renal tubular injury
Endothelial nitric oxide synthase and nicotinamide adenosine dinucleotide phosphate oxidase p
Small Heat Shock Proteins: Recent Advances in Neuropathy
Transpalpebral measurement of intraocular pressure using the Diaton tonometer versus standard
Involvement of the PI3K/Akt Signaling Pathway in Platelet-Derived Growth Factor-Induced Migra
Expression of EMMPRIN, MMPs and TIMP2 in retinoblastoma and normal retinal tissue
Complications associated with thoracic pedicle screws in spinal deformity
Advanced glycation end products downregulates peroxisome proliferator-activated receptor gamm
Prospective study of sensorineural hearing loss following radiotherapy for nasopharyngeal car
The mechanism of atopic march may be the 'social' event of cells and molecules (Review)
Glucocorticoid receptor expression in neonatal rat cortex following recurrent seizures The ro
Atorvastatin attenuates inflammatory infiltration and vascular remodeling in lung of hypercho
Local inflammation occurs before systemic inflammation in patients with COPD
Infliximab treatment in two Chinese patients with psoriatic arthritis
No advantage is gained by preoperative bowel preparation in radical cystectomy and ileal cond
Nonbacterial Prostatitis in Kunming Mouse Induced by Long-Term Stimuli of Passive Sexual Abst
Down-regulation of annexin II in prostate cancer is associated with Gleason score, recurrence
Crossed-fused Renal Ectopia Associated With Inverted-Y Ureteral Duplication, Ectopic Ureter,
Decreased CD4(+)CD25(+) cells and increased dimeric IgA-producing cells in tonsils in IgA nep
Increased regional homogeneity in internet addiction disorder: a resting state functional mag
Symptoms of disordered eating, body shape, and mood concerns in male and female Chinese medic
Combining Resting-state fMRI and DTI Analysis for Early-onset Schizophrenia
Taurine inhibits osteoclastogenesis through the taurine transporter
Age-related changes in biochemical markers of bone turnover and gonadotropin levels and their
Connective Tissue Growth Factor Knockdown Attenuated Matrix Protein Production and Vascular E
Correlation between endothelin-1 and atherosclerosis in chronic hemodialysis patients
The relationship between the TGF-beta 1 gene-509C/T polymorphism and tubulointerstitial damag
Mast Cell Infiltration Is Involved in Renal Interstitial Fibrosis in a Rat Model of Protein-O
Knockdown of HBx by RNAi inhibits proliferation and enhances chemotherapy-induced apoptosis i
Chinese emotional words in patients with major depressive disorder during a subliminal Stroop
Emotional and behavioral problems of Chinese left-behind children: a preliminary study
Correlation Between HLA and Posttransplantation Diabetes Mellitus in the Han Population in So
Decreased apolipoprotein A5 is implicated in insulin resistance-related hypertriglyceridemia
L-carnitine and taurine synergistically inhibit the proliferation and osteoblastic differenti
Hepatic veno-occlusive disease associated with toxicity of pyrrolizidine alkaloids in herbal
Apelin suppresses apoptosis of human vascular smooth muscle cells via APJ/PI3-K/Akt signaling
Insulin receptor substrate 1 regulates the cellular differentiation and the matrix metallopep
The relationship between the levels of gonadotropic hormones and OPG, leptin, TGF-beta 1 and
Connective tissue growth factor is a downstream mediator for preptin-induced proliferation an
Down-regulation of mitochondrial ATPase by hypermethylation mechanism in chronic myeloid leuk
Overexpression of the Growth Arrest and DNA Damage-Induced 45 alpha Gene Contributes to Autoi
Determination of Ziprasidone by UPLC-MS-MS and Its Application to a Pharmacokinetic Study of
Simultaneous determination of isoniazid, rifampicin, levofloxacin in mouse tissues and plasma
Determination of metoclopramide in human plasma by LC-ESI-MS and its application to bioequiva
Quantitative determination of pimozide in human plasma by liquid chromatography-mass spectrom
Validated LC-MS (ESI) assay for the simultaneous determination of amitriptyline and its metab
Characterization of human embryonic stem cell-derived hematopoietic progenitor phenotype
A Rare Case of Gerbode Defect Associated with Double Orifice Mitral Valve
Chemical characterization of Auricularia auricula polysaccharides and its pharmacological eff
RTN3 and RTN4: Candidate Modulators in Vascular Cell Apoptosis and Atherosclerosis
Increased Soluble OX40L is Associated with Carotid Intima-Media Thickness
Pioglitazone reduces tumor necrosis factor-alpha serum concentration and mRNA expression of a
Cholesterol imbalance in adipocytes: a possible mechanism of adipocytes dysfunction in obesit
HDL and immunomodulation: an emerging role of HDL against atherosclerosis
Limb Ischemic Preconditioning Reduces Heart and Lung Injury After an Open Heart Operation in
Epigenetic Perspectives in Systemic Lupus Erythematosus: Pathogenesis, Biomarkers, and Therap
Aberrant expression pattern of histone acetylation modifiers and mitigation of lupus by SIRT1
Effects of four Bifidobacteria on obesity in high-fat diet induced rats
Two stomach-originated lactobacillus strains improve Helicobacter pylori infected murine gast
Aspirin Inhibits Fractalkine Expression in Atherosclerotic Plaques and Reduces Atherosclerosi
Paclitaxel ameliorates fibrosis in hepatic stellate cells via inhibition of TGF-beta/Smad act
Evaluation of a 6-Year Highly Active Antiretroviral Therapy in Chinese HIV-1-Infected Patient
Evaluation of the lipid lowering ability, anti-inflammatory effects and clinical safety of in
High-density lipoprotein affects antigen presentation by interfering with lipid raft: a promi
Methylguanidine cytotoxicity on HK-2 cells and protective effect of antioxidants against MG-i
Role of mitochondrial respiratory chain complex III in high glucose peritoneal dialysate-indu
Low-dose paclitaxel ameliorates renal fibrosis in rat UUO model by inhibition of TGF-beta/Sma
Hsp20 Protects Neuroblastoma Cells from Ischemia/Reperfusion Injury by Inhibition of Apoptosi
The Study of the Golgi Apparatus in Blood - Basic Science and Clinical Applications
Nogo-A and Nogo-A receptor expression in periventricular white matter of experimental autoimm
Intercellular adhesion molecule-5 protects PAJU cells during in vitro ischemia following cere
The Study of The Interaction Between Parkin and OGCP
Screening for the Carbonic Anhydrase IV Gene Mutations in Chinese Retinitis Pigmentosa Patien
Induction of Lymphocyte Apoptosis in Rat Liver Allograft by Adenoviral Gene Transfection of H
Recombinant adenovirus vector Ad-hIL-10 protects grafts from cold ischemia-reperfusion injury
Endoscopically Assisted Anterior Release and Reduction Through Anterolateral Retropharyngeal
Cauda Equina Syndrome Caused by a Migrated Bullet in Dural Sac
A Long-Segment String of Bead-Like Schwannoma of Cauda Equina: A Case Report
Clinical significance of transient receptor potential vanilloid 2 expression in human hepatoc
Age-Associated Endothelial Dysfunction in Rat Mesenteric Arteries: Roles of Calcium-Activated
The performance of photooxidatively crosslinked acellular bovine jugular vein conduits in the
Clinical applications of N-terminal pro B-type natriuretic peptide in heart failure and other
Assessment of regional right ventricular longitudinal functions in fetus using velocity vecto
Four-dimensional echocardiography with B-flow imaging and spatiotemporal image correlation in
Differences in Left Ventricular Twist Related to Age: Speckle Tracking Echocardiographic Data
Endovascular Percutaneous Treatment of Tuberculous Pseudo-aneurysm Involving the Coeliac Arte
Hypomethylation and overexpression of CD70 (TNFSF7) in CD4(+) T cells of patients with primar
Abnormal DNA methylation in peripheral blood mononuclear cells from patients with vitiligo
Hypomethylation of IL10 and IL13 Promoters in CD4(+) T Cells of Patients with Systemic Lupus
Epigenetics and SLE: RFX1 downregulation causes CD11a and CD70 overexpression by altering epi
A Proof-of-Principle Demonstration of a Novel Microarray-Based Method for Quantifying DNA Met
Demethylation of promoter regulatory elements contributes to CD70 overexpression in CD4+ T ce
Targeting miRNAs in osteoblast differentiation and bone formation
Suppressive effect of dexamethasone on TIMP-1 production involves murine osteoblastic MC3T3-E
Taurine restores Axl/Gas6 expression in vascular smooth muscle cell calcification model
Role of mast cells, stem cell factor and protease-activated receptor-2 in tubulointerstitial
Maternal deprivation-caused behavioral abnormalities in adult rats relate to a non-methylatio
The Responses to Stress Questionnaire: Construct Validity and Prediction of Depressive and So
Inhibition dysfunction in depression: Event-related potentials during negative affective prim
Abnormal cerebellum density in victims of rape with post-traumatic stress disorder: Voxel-bas
Effect of Antipsychotic Medication Alone vs Combined With Psychosocial Intervention on Outcom
Frontal white matter abnormalities following chronic ketamine use: a diffusion tensor imaging
Acute stress enhances contact dermatitis by promoting nuclear factor-kappa B DNA-binding acti
High-frequency rTMS treatment increases left prefrontal myo-inositol in young patients with t
The dopamine D-2 partial agonist and antagonist terguride decreases heroin self-administratio
GP73, a resident Golgi glycoprotein, is sensibility and specificity for hepatocellular carcin
Pre-operative blood test for antibody to nucleus pulposus may distinguish types of lumbar dis
Association Study of Astrocyte-Derived Protein S100B Gene Polymorphisms With Major Depressive
Abnormal grey matter in victims of rape with PTSD in Mainland China: a voxel-based morphometr
Pedicled Ileal Flap for Duodenal Defect after Right Hemicolectomy
miR-133b regulates the MET proto-oncogene and inhibits the growth of colorectal cancer cells
Differential miRNA expression and their target genes between NGX6-positive and negative colon
Cloning and Identification of Promoter of Suppressed-tumor Gene NGX6
Over-expression of human kallikrein 11 is associated with poor prognosis in patients with low
Effects of brain-derived neurotrophic factor on synapsin expression in rat spinal cord anteri
Effects of Ginkgo biloba extracts on diazepam metabolism: a pharmacokinetic study in healthy
Preparation of new tissue engineering bone-CPC/PLGA composite and its application in animal b
DNA Methylation and Essential Hypertension: A Review
Multiple Symmetric Lipomatosis: Substantial Subcutaneous Adipose Tissue Accumulation Did Not
Influence of Nuclear Factor kappa B Activation on Inflammatory Mediators of Alveolar Macropha
Spatiotemporal expression of inducible nitric oxide synthase and cyclooxygenase 2 in the spin
Effects of combined application of Nogo-neutralizing antibody IN-1 and neurotrophin-3 on c-Fo
Reversal of taxol resistance by cisplatin in nasopharyngeal carcinoma by upregulating thromsp
Pretreatment with Dingnaofang reduces vascular endothelial cell apoptosis induced by cerebral
Influence of CYP3A5 and MDR1(ABCB1) Polymorphisms on the Pharmacokinetics of Tacrolimus in Ch
Inflammation: A bridge between postoperative cognitive dysfunction and Alzheimer's disease
Identification of a New Seven-span Transmembrane Protein: NGX6a Is Downregulated in Nasophary
Screening and Identification of a Targeting Peptide to nGLP-1R from Phage Display Peptide Lib
Intrathecal Infusion of Pyrrolidine Dithiocarbamate for the Prevention and Reversal of Neurop
Preliminary proteomic analysis of circulating polymorphonuclear neutrophils from rabbits expe
Association Study of Tumor Necrosis Factor Receptor Type 2 M196R and Toll-Like Receptor 2 Arg
TNFR 2 M196R Polymorphism and Acne Vulgaris in Han Chinese: A Case-control Study
Risk factors and outcome of acute renal failure in patients with severe acute pancreatitis
Immunoreactivity and prognostic value of tumor-associated glycoprotein 72 in primary gallblad
Clinical significance of Fas and FasL protein expression in gastric carcinoma and local lymph
Prognostic Significance of Neuroepithelial Transforming Protein 1 in Hepatocellular Carcinoma
Expression of EphA2 and E-cadherin in Gastric Cancer: Correlated with Tumor Progression and L
Non-recurrent laryngeal nerve related to thyroid surgery: A report of 5 cases and literature
Study on Using Magnetic Iron Oxide Nanoparticles as HIF-1 alpha shRNA Gene Carrier to Reverse
Mutation Detection in Candidate Genes for Benign Familial Infantile Seizures on a Novel Locus
Mossy fiber sprouting, hippocampal damage and spontaneous recurrent seizures in pentylenetetr
A new variant of the ATP13A2 gene in Chinese patients with early-onset parkinsonism
FBXO7 gene mutations may be rare in Chinese early-onset Parkinsonism patients
Direct Interaction Between Two Parkinson-related Protein Parkin and PINK1
Spinocerebellar ataxia type 6: Systematic patho-anatomical study reveals different phylogenet
A novel LRRK2 mutation in a mainland Chinese patient with familial Parkinson's disease
Recurrent patterns and factors involved in node-negative advanced gastric cancer
Surgical Management of a Giant Cavernous Hemangioma Involving the Lower Lip: Report of a Case
The effect on radioresistance of manganese superoxide dismutase in nasopharyngeal carcinoma
Novel mutations of PAX3, MITF, and SOX10 genes in Chinese patients with type I or type II Waa
Comparative proteomic analysis of beta-catenin-mediated malignant progression of esophageal s
WAVE1 regulates Bcl-2 localization and phosphorylation in leukemia cells
The Vagus Nerve and Nicotinic Receptors Involve Inhibition of HMGB1 Release and Early Pro-inf
mTOR/p70S6K Signal transduction pathway contributes to osteosarcoma progression and patients'
Relationships between serum adiponectin, leptin concentrations and bone mineral density, and
Lack of the Toll-Like Receptor 4 Gene Polymorphisms Asp299Gly and Thr399ile in a Chinese Popu
Crypt Y chromosome fragment resulting from an X
Male fecundity prognosis and infertility diagnosis in the era of personalised medicine
Identification of Biomarkers for Predicting Nasopharyngeal Carcinoma Response to Radiotherapy
Proteomic analysis of the stroma-related proteins in nasopharyngeal carcinoma and normal naso
Hypothesizing that histone deacetylase inhibitors can be used to reverse multiple drug resist
Low Dose of Argatroban Saline Flushes Anticoagulation in Hemodialysis Patients With High Risk
Levodopa Inhibits the Development of Form-Deprivation Myopia in Guinea Pigs
Radiosensitive gene therapy through imRNA expression for silencing manganese superoxide dismu
Increased expression of elongation factor-1 alpha is significantly correlated with poor progn
Changes in the numbers and distribution of calretinin in the epileptic rat hippocampus
Using aptamers to visualize and capture cancer cells
Enhancing the stability of O-18-labeled peptides through removal of immobilized trypsin by Zi
Raf Kinase Inhibitor Protein Correlates With Sensitivity of Nasopharyngeal Carcinoma to Radio
Identification of Rack1, EF-Tu and Rhodanese as Aging-Related Proteins in Human Colonic Epith
Targeted proteomic analysis of 14-3-3 sigma in nasopharyngeal carcinoma
Identification of tyrosine phosphoproteins in signaling pathway triggered TGF-a by using func
Comparative proteome analysis of human adenocarcinoma
Cyclooxygenase inhibitors suppress the expression of P2X(3) receptors in the DRG and attenuat
Pretreatment with Lornoxicam, a Cyclooxygenase Inhibitor, Relieves Postoperative Immuno-Suppr
Exchange transfusion of least incompatible blood for severe hemolytic disease of the newborn
Proteomic change of peripheral lymphocytes from scald injury and Pseudomonas aeruginosa sepsi
shRNA targeting HDGF suppressed cell growth and invasion of squamous cell lung cancer
Expression of High Mobility Group Box Chromosomal Protein 1 and Its Modulating Effects on Dow
Aquaporin-3 gene and protein expression in sun-protected human skin decreases with skin agein
Depletion of CD147 sensitizes human malignant melanoma cells to hydrogen peroxide-induced oxi
Up-regulation of signal transducer and activator of transcription-3 is associated with aggrav
Upregulation of soluble resistance-related calcium-binding protein (sorcin) in gastric cancer
Construction of Combination Gene Vector Expressing VEGF-siRNA and Fusion Suicide Gene yCDglyT
Identification of human gastric carcinoma biomarkers by differential protein expression analy
Diagnosis of bile duct hepatocellular carcinoma thrombus without obvious intrahepatic mass
Effect of Lower-Molecular Weight Heparin in the Prevention of Pancreatic Encephalopathy in th
Silencing of TKTL1 by siRNA inhibits proliferation of human gastric cancer cells in vitro and
The Expression of Functional Toll-Like Receptor 4 Is Associated With Proliferation and Mainte
Leukemic Cell-enzyme-linked Immunosorbent Assay Using Interdigitated Electrodes Array with En
Effects of the combination of hyperbaric oxygen and 5-fluorouracil on proliferation and metas
Comparison of the efficacy of lamivudine and telbivudine in the treatment of chronic hepatiti
Role of Fosinopril and Valsartan on Klotho Gene Expression Induced by Angiotensin II in Rat R
TGM6 identified as a novel causative gene of spinocerebellar ataxias using exome sequencing
R492X mutation in PTEN-induced putative kinase 1 induced cellular mitochondrial dysfunction a
Mutation analysis of Parkin, PINK1 and DJ-1 genes in Chinese patients with sporadic early ons
Altered expression of CD4(+)CD25(+) regulatory T cells and its 5-HT1a receptor in patients wi
A neuropathological study at autopsy of early onset spinocerebellar ataxia 6
Potential Roles of Cdk5/p35 and Tau Protein in Hippocampal Mossy Fiber Sprouting in the PTZ K
Acetazolamide improves cerebral hemodynamics in CADASIL
A Spinocerebellar Ataxia Family with Expanded Alleles in the Tata-Binding Protein Gene and At
Suppression of ongoing experimental autoimmune myasthenia gravis by transfer of RelB-silenced
Screening for two SNPs of LINGO1 gene in patients with essential tremor or sporadic Parkinson
Novel mutation of SCN1A in familial generalized epilepsy with febrile seizures plus
Glucocerebrosidase Gene L444P Mutation is a Risk Factor for Parkinson's Disease in Chinese Po
Cortical evoked potential changes in a rat model of acute ischemic stroke Detection of somato
Novel GIGYF2 gene variants in patients with Parkinson's disease in Chinese population
Neuroprotective role of edaravone and the effects of endoplasmic reticulum stress in an adult
Spinocerebellar ataxia type 11 in the Chinese Han population
The correlation between magnetic resonance imaging features of the brainstem and cerebellum a
Myasthenia Gravis Accompanied by Premature Ovarian Failure and Aggravation by Estrogen
Expression and clinical significance of EGFL7 in malignant glioma
Downregulation of WIF-1 by hypermethylation in astrocytomas
Expression and aberrant promoter methylation of Wnt inhibitory factor-1 in human astrocytomas
Muller Cell-Derived VEGF Is Essential for Diabetes-Induced Retinal Inflammation and Vascular
Elevated osteopontin level of synovial fluid and articular cartilage is associated with disea
Elevated expression of HMGB1 in squamous-cell carcinoma of the head and neck and its clinical
HSP70: a promising target for laryngeal carcinoma radiaotherapy by inhibiting cleavage and de
TCR-induced Akt serine 473 phosphorylation is regulated by protein kinase C-alpha
Multiple Therapeutic Effects of Adjunctive Baicalin Therapy in Experimental Bacterial Meningi
Diagnosis of disease-specific proteins in cerebrospinal fluid of children infected with tuber
Expression of N-methyl-D-aspartate receptor and its effect on nitric oxide production of rat
Adenoviral vector-mediated transduction of VEGF improves neural functional recovery after hyp
Does Arkadia contribute to TGF-beta(1)-induced IgA expression through up-regulation of Smad s
Neural plasticity occurs in the adrenal medulla of asthmatic rats
Trichostatin A sensitizes cisplatin-resistant A549 cells to apoptosis by up-regulating death-
Effects of Arkadia on airway remodeling through enhancing TGF-beta signaling in allergic rats
Posterior decompression with kyphosis correction for thoracic myelopathy due to ossification
Association between Fold Polymorphism in Vitamin D Receptor Gene and Susceptibility to Spinal
Effects of low-intensity pulsed ultrasound stimulation on porous hydroxyapatite blocks for po
Ultrasound Elastography: Its Potential Role in Assessment of Cervical Lymphadenopathy
Icaritin induces growth inhibition and apoptosis of human prostatic smooth muscle cells in an
Chronic prostatitis presenting with dysfunctional voiding and effects of pelvic floor biofeed
Fluorofenidone protects mice from lethal endotoxemia through the inhibition of TNF-alpha and
Alteration of thrombospondin-1 and -2 in rat brains following experimental intracerebral hemo
Salvianolic Acid B Protects SH-SY5Y Neuroblastoma Cells from 1-Methyl-4-phenylpyridinium-Indu
Pretreatment with a Traditional Chinese Formula, Guanxin II, Reduces Cardiac Apoptosis via th
Anti-Inflammatory Effect of Guan-Xin-Er-Hao via the Nuclear Factor-Kappa B Signaling Pathway
Association study between C7673T polymorphism in apolipoprotein B gene and cerebral infarctio
Identification of Galectin-1 as a novel biomarker in nasopharyngeal carcinoma by proteomic an
Identification of the Amyloid beta-Protein Precursor and Cystatin C as Novel Epidermal Growth
Quantitative Proteomic Analysis of Formalin-fixed and Paraffin-embedded Nasopharyngeal Carcin
Cloning and characterization of the NPCEDRG gene promoter
The Superparamagnetic Nanoparticles Carrying the E1A Gene Enhance the Radiosensitivity of Hum
Controlling of bone morphogenetic protein signaling
The mTOR pathway is associated with the poor prognosis of human hepatocellular carcinoma
JAK2V617F/STAT5 signaling pathway promotes cell proliferation through activation of Pituitary
In vitro non-viral lipofectamine delivery of the gene for glial cell line-derived neurotrophi
Pallister-Killian syndrome: meiosis II non-disjunction may be the first step in the formation
Structural Design and Experimental Analysis of a Selective Laser Sintering System with Nano-H
EFFECT OF N CONTENT ON THE THERMAL STABILITY OF Ta-Si-N THIN FILM BARRIER LAYER
Numerical Simulation of Particle Flow for High Velocity Compaction Based on Discrete Element
In vitro and in vivo evaluation of the effects of duloxetine on P-gp function
(Carboxymethyl-Dextran)-Modified Magnetic Nanoparticles Conjugated to Octreotide for MRI Appl
Regenerable and Simultaneous Surface Plasmon Resonance Detection of A beta(1-40) and A beta(1
Temperature dependence of magnetic property and photocatalytic activity of Fe3O4/hydroxyapati
A High-Mobility Low-Bandgap Copolymer for Efficient Solar Cells
Morphological solution for enhancement of electrochemical kinetic performance of LiFePO4
Visible light photoelectrochemical responsiveness of self-organized nanoporous WO3 films
Chemical fingerprint analysis for quality control of Fructus Aurantii Immaturus based on HPLC
Uncover the path from PCR to PLS via elastic component regression
Calculation of Thermodynamic Parameters of Al-Si-Er Alloy Based on Miedema Model and Toop Mod
Dispersion effect and auto-reconditioning performance of nanometer WS2 particles in green lub
Plasmonic interactions between a perforated gold film and a thin gold film
N-methyl-D-aspartate receptor expression in the spinal dorsal horn of a rat model of formalin
Quadruple Atrioventricular Nodal Pathways Involved in Orthodromic Atrioventricular Reentrant
Dynamic Modeling and Analysis of Arch Bridges Using Beam-Arch Segment Assembly
A case of retiform-hemangioendothelioma with unusual presentation and aggressive clinical fea
The Survey of HIV/AIDS Related Knowledge, Attitude and Behaviour among Migrant Peasant Worker
Genome-Wide Scanning Reveals Complex Etiology of Oculo-Auriculo-Vertebral Spectrum
A Comparative Analysis of Tuberculosis Treatment Success between Hunan Province of China and
KLF4 promotes hydrogen-peroxide-induced apoptosis of chronic myeloid leukemia cells involving
Large surface area mesoporous Al2O3 from kaolin Methodology and characterization
Facile synthesis and characterization of macro-mesoporous gamma-Al2O3
MULTIPLICITY OF SOLUTIONS FOR A FOURTH-ORDER IMPULSIVE DIFFERENTIAL EQUATION VIA VARIATIONAL
Electrical fields and the promotion of endogenous angiogenesis in a rat spinal cord injury mo
Calcitonin gene-related peptide inhibits angiotensin II-induced endothelial progenitor cells
Vascular Endothelial Growth Factor-C Associated with Computed Tomography Used in the Diagnosi
LC-MS-MS Quantitative Determination of Ursolic Acid in Human Plasma and Its Application to Ph
Acupuncture for cerebral ischemia/reperfusion injury Does it reduce the inflammatory reaction
Common promoter variants of the NDUFV2 gene do not confer susceptibility to schizophrenia in
Non-invasive prenatal molecular detection of a fetal point mutation for congenital adrenal hy
Effect of activated carbon on chalcopyrite bioleaching with extreme thermophile Acidianus man
Extraction and Characterization of PHB from Acidiphilium cryptum DX1-1
Preparation and Characterization of Cubic WO3 Films
A study of the vanadium species in an acid leach solution of stone coal using ion exchange re
Influence of TiC Addition on Properties and Microstructure of Mo-Ti Alloy
Fabrication of Porous Niobium-Based Biological Materials via Impregnation and Their Propertie
Assessment of atomic mobilities in fcc Al-Zn and Ni-Zn alloys
Identification of the forensically important sarcophagid flies Boerttcherisca peregrina, Para
Preparation and thermal degradation kinetics of terpolymer poly(epsilon-caprolactone-co-1,2-b
Preparation and characterization of spinel LiMn2O4 nanorods as lithium-ion battery cathodes
Preparation and photoelectric effect of Zn2+-TiO2 nanotube arrays
Adsorption Thermodynamics of Methyl Orange from Aqueous Solution onto a Hyper-cross-linked Po
PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF ORGANIC HYBRID FILMS ON THE SURFACE OF Al TUBES
Determination of Benzoic Acid in Water Samples by Ionic Liquid Cold-Induced Aggregation Dispe
Preparation of activated carbons from walnut shells via vacuum chemical activation and their
Molecular sieving effect of a novel hyper-cross-linked resin
Effects of interface slip and semi-rigid joint on elastic seismic response of steel-concrete
Engineering behaviors of reinforced gabion retaining wall based on laboratory test
Deduction and experimental investigation of constitutive relation of liquefaction of saturate
Buckling Load of Tapered Fibers Subjected to Axially Distributed Load
Numerical simulation of aluminum holding furnace with fluid-solid coupled heat transfer
Structure and optical properties of TiO2 thin films prepared by glancing angle deposition
A MODIFIED ADAPTIVE MEDIAN FILTER METHOD AND ITS APPLICATIONS IN MEDICAL IMAGES
Simulating Multi-Objective Spatial Optimization Allocation of Land Use Based on the Integrati
Identifying protein complexes from interaction networks based on clique percolation and dista
Recent advances in clustering methods for protein interaction networks
Exponential synchronization of neural networks with time-varying mixed delays and sampled-dat
Multi-label dimensionality reduction based on semi-supervised discriminant analysis
Isolation and characterization of the petII promoter of Acidithiobacillus ferrooxidans
Microalloying Roles of Mg and Zn Additions in 2099 Al-Li Alloy
Microstructural Evolution and Properties of 7A55 Aluminum Alloys during Conventional RRA Trea
Effects of Retrogression and Re-aging Treatment on Microstructures and Mechanical Properties
Effects of indium on precipitation in Al-3.3Cu-0.8Li alloy
Effect of Pre-deformation on Aging Precipitation Process of 2E12 Aluminum Alloy
Si3N4-doped Zr50Al15Ni10Cu25 glassy alloy by mechanical alloying and sintering process
Fatigue Crack Propagation Behavior of Al-Cu-Mg-Zr Alloy
Influence of heat treatment on nanocrystalline zirconia powder and plasma-sprayed thermal bar
STUDY OF THE AGING PRECIPITATION AND HARDENING BEHAVIOR OF 6005A ALLOY SHEET FOR RAIL TRAFFIC
Effects of Heat-Treatment Temperature on Structure and Mechanical Properties of ZrO2-Mullite
Anisotropy of Dynamic Compressive Properties of Textured Polycrystal Sheet of Hot Rolled TB2
Existence of Homoclinic Solutions for a Class of Nonlinear Difference Equations
EXISTENCE OF HOMOCLINIC ORBIT FOR SECOND-ORDER NONLINEAR DIFFERENCE EQUATION
Hybrid Method for a Class of Stochastic Bi-Criteria Optimization Problems
Forming process and numerical simulation of making upset on oil drill pipe
Levitation mechanism modelling for maglev transportation system
Preparation Technology of Vanadium Nitride by Microwave Heating
Effect of mold flux melting and crystal fraction dissolution on radiative heat transfer in co
Influence of earth gravity on reaction engineering of tubular reactor for high concentration
Effects of carbon sources on electrochemical performance of Li4Ti5O12/C composite anode mater
Debinding of stainless steel foam precursor with 3-D open-cell network structure
Grain Growth Kinetics of SnO2 Nanocrystals Synthesized by Precipitation Method
Differential expression of genes encoding sulfur metabolism-related periplasmic proteins of A
Static pressure accelerates ox-LDL-induced cholesterol accumulation via SREBP-1-mediated cave
STRINGENT VERIFICATION OF THIRD ORDER plus SECOND ORDER PERTURBATION DENSITY FUNCTION THEORY:
Going beyond the mean field approximation in classical density functional theory and applicat
Relation of vectorial structures of diffracted plane waves with the elliptical aperture confi
Circuit design and implementation of Lorenz chaotic system with one parameter
The chemical modification of graphene antidot lattices
Effect of critical fluctuations on adsorption of van der Waals fluid in a spherical cavity
Mechanisms of composite agglomeration of fluoric iron concentrate
Metabolic changes of Acidithiobacillus caldus under Cu2+ stress
Sodium-modification of Ca-based bentonite via semidry process
A novel nonsense mutation in the NDP gene in a Chinese family with Norrie disease
Study on Heating Rate of Microwave Sintering Technology for Cemented Carbides
Atomic mobilities and diffusivities in the fcc, L1(2) and B2 phases of the Ni-Al system
Reassessment of the Mg-Ge binary system using CALPHAD supported by first-principles calculati
Progress in Studies on Carbon and Silicon Carbide Nanocomposite Materials
EXPERIMENTAL INVESTIGATION AND THERMODYNAMIC MODELING OF THE Zr-Y SYSTEM
Experimental investigation and thermodynamic reassessment of the Fe-Si-Zn system
Research on Viscosity and Rheological Properties of Tungsten-Based Alloy PEM Feed
Phase States and Super-Elasticity Behavior of Powder Metallurgical Ni56Fe19Al25 Alloy
Synthesis of nanostructured Mg2FeH6 hydride and hydrogen sorption properties of complex
Electrochemical preparation and characterization of gold-polyaniline core-shell nanocomposite
Characterization of TiAl Powders Prepared by Plasma Rotating Electrode Processing
Augmented Kierlik-Rosinberg Fundamental Measure Functional and Extension of Fundamental Measu
PRECIPITATION SEQUENCE OF AN AGED Al-Mg-Si ALLOY
Processing Porous Bulk Metallic Glass Using Prealloyed Powders
Role of Immature Microvessels in Assessing the Relationship between CT Perfusion Characterist
RFX1 regulates CD70 and CD11a expression in lupus T cells by recruiting the histone methyltra
Maltose, a promising osmotic agent in peritoneal dialysis solution
Alteration of anterior chamber in 81 glaucomatous eyes using Pentacam Scheimpflug system
Neuronal changes in the retinal ganglion cell layer following recombinant human interleukin-2
Relationships between serum adiponectin, apelin, leptin, resistin, visfatin levels and bone m
The impact of stress on depressive symptoms is moderated by social support in Chinese adolesc
Expression of Ezrin, HGF, C-met in pancreatic cancer and non-cancerous pancreatic tissues of
Evaluation of hepatocellular carcinoma using contrast-enhanced ultrasonography: correlation w
Proportional changes of CD4+CD25+Foxp3+ Regulatory T cells in maternal peripheral blood durin
A Highly Selective Fluorescent Probe for Detection of Biological Samples Thiol and Its Applic
Erythropoietin as a possible mechanism for the effects of intermittent hypoxia on bodyweight,
Gene knockdown with lentiviral vector-mediated intrathecal RNA interference of protein kinase
Remote Perconditioning Reduces Myocardial Injury in Adult Valve Replacement: A Randomized Con
Investigation of Anthropometric Measurements of Anatomic Structures of Orbital Soft Tissue in
Simultaneous determination of eight major constituents in the traditional Chinese medicine Sh
so
NONDESTRUCTIVE TESTING AND EVALUATION
APPLIED OPTICS
CARCINOGENESIS
JOURNAL OF CELLULAR BIOCHEMISTRY
VACCINE
ONCOLOGY REPORTS
FEBS LETTERS
JOURNAL OF CELLULAR BIOCHEMISTRY
FEBS JOURNAL
CANCER LETTERS
MOLECULES
TRANSPLANTATION PROCEEDINGS
JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS
APPLIED SURFACE SCIENCE
RARE METAL MATERIALS AND ENGINEERING
RARE METAL MATERIALS AND ENGINEERING
POWDER METALLURGY AND METAL CERAMICS
INFECTION GENETICS AND EVOLUTION
INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY
JOURNAL OF MEDICINAL PLANTS RESEARCH
BRAZILIAN JOURNAL OF MEDICAL AND BIOLOGICAL RESEARCH
CORROSION SCIENCE
CHINESE JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING
JOURNAL OF INORGANIC MATERIALS
JOURNAL OF INORGANIC MATERIALS
JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE
HYDROMETALLURGY
ELECTROANALYSIS
ARCHIVES OF BIOLOGICAL SCIENCES
CHINESE CHEMICAL LETTERS
APPLIED SURFACE SCIENCE
HYDROMETALLURGY
JOURNAL OF EXPERIMENTAL & CLINICAL CANCER RESEARCH
JOURNAL OF THE TAIWAN INSTITUTE OF CHEMICAL ENGINEERS
JOURNAL OF CHEMICAL CRYSTALLOGRAPHY
CHINESE JOURNAL OF CHEMISTRY
JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY
JOURNAL OF SOLID STATE ELECTROCHEMISTRY
JOURNAL OF POWER SOURCES
CHEMICAL ENGINEERING & TECHNOLOGY
ELECTROCHEMISTRY COMMUNICATIONS
ELECTROCHIMICA ACTA
JOURNAL OF INORGANIC BIOCHEMISTRY
FLUID PHASE EQUILIBRIA
JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE
ELECTROCHIMICA ACTA
ANALYTICA CHIMICA ACTA
ADVANCED POWDER TECHNOLOGY
CHEMICAL JOURNAL OF CHINESE UNIVERSITIES-CHINESE
CHINESE JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY
JOURNAL OF NEW MATERIALS FOR ELECTROCHEMICAL SYSTEMS
RESEARCH ON CHEMICAL INTERMEDIATES
PROGRESS IN CHEMISTRY
MOLECULES
LUMINESCENCE
THERMOCHIMICA ACTA
SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY
POLYMER DEGRADATION AND STABILITY
MOLECULES
METABOLOMICS
RARE METAL MATERIALS AND ENGINEERING
MACROMOLECULAR RAPID COMMUNICATIONS
PHYSICA STATUS SOLIDI B-BASIC SOLID STATE PHYSICS
NANOTECHNOLOGY
ZEITSCHRIFT FUR KRISTALLOGRAPHIE
CHINESE SCIENCE BULLETIN
CHINESE JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C
BIOSENSORS & BIOELECTRONICS
HYDROMETALLURGY
CHEMISTRY CENTRAL JOURNAL
CHINESE JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY
ACTA PHYSICO-CHIMICA SINICA
ACTA PHYSICO-CHIMICA SINICA
ACTA PHYSICO-CHIMICA SINICA
ELECTROCHIMICA ACTA
JOURNAL OF INORGANIC MATERIALS
JOURNAL OF INORGANIC MATERIALS
CHINESE JOURNAL OF ANALYTICAL CHEMISTRY
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS
ELECTROCHIMICA ACTA
CANADIAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING
JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A
JOURNAL OF POWER SOURCES
JOURNAL OF INFRARED AND MILLIMETER WAVES
JOURNAL OF SOLUTION CHEMISTRY
FOOD CHEMISTRY
JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY
ACTA CHIMICA SINICA
JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE
CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL
JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS
JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE
CHINESE JOURNAL OF ANALYTICAL CHEMISTRY
APPLIED SURFACE SCIENCE
JOURNAL OF SOLID STATE CHEMISTRY
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS
ACTA CHIMICA SINICA
CHINESE JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY
CHINESE JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE
CHEMICAL RESEARCH IN CHINESE UNIVERSITIES
SEPARATION SCIENCE AND TECHNOLOGY
RARE METALS
MINERALS ENGINEERING
SPECTROSCOPY LETTERS
PROGRESS IN CHEMISTRY
MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS
MATERIALS RESEARCH BULLETIN
POWDER TECHNOLOGY
COLLOID JOURNAL
CHROMATOGRAPHIA
ANALYTICAL METHODS
MOLECULES
JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND BIOMEDICAL ANALYSIS
JOURNAL OF RAMAN SPECTROSCOPY
ANALYST
CHROMATOGRAPHIA
ANALYTICAL METHODS
METABOLOMICS
METABOLOMICS
CHINA PETROLEUM PROCESSING & PETROCHEMICAL TECHNOLOGY
COMPUTER COMMUNICATIONS
ADVANCES IN APPLIED CERAMICS
RARE METAL MATERIALS AND ENGINEERING
JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH
RARE METAL MATERIALS AND ENGINEERING
JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND THEORETICAL NANOSCIENCE
JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND THEORETICAL NANOSCIENCE
MATCH-COMMUNICATIONS IN MATHEMATICAL AND IN COMPUTER CHEMISTRY
CHINA OCEAN ENGINEERING
CHINESE JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY
CHINESE PHYSICS B
ACTA PHYSICA SINICA
ACTA PHYSICO-CHIMICA SINICA
CHINESE PHYSICS B
OPTICS COMMUNICATIONS
OPTICS COMMUNICATIONS
SOLID STATE COMMUNICATIONS
SCIENCE CHINA-PHYSICS MECHANICS & ASTRONOMY
ACTA PHYSICA SINICA
ACTA PHYSICA SINICA
SOLID STATE COMMUNICATIONS
PHYSICS LETTERS A
SCIENCE CHINA-PHYSICS MECHANICS & ASTRONOMY
OPTICS COMMUNICATIONS
JOURNAL OF GEOPHYSICS AND ENGINEERING
ACTA PETROLOGICA SINICA
INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL AND ANALYTICAL METHODS IN GEOMECHANICS
TRANSPORT IN POROUS MEDIA
SCIENCE CHINA-PHYSICS MECHANICS & ASTRONOMY
SCIENCE CHINA-TECHNOLOGICAL SCIENCES
TRANSPORT IN POROUS MEDIA
SPECTROSCOPY AND SPECTRAL ANALYSIS
CURRENT EYE RESEARCH
MOLECULAR AND CELLULAR BIOCHEMISTRY
APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION
NUMERISCHE MATHEMATIK
SIAM JOURNAL ON NUMERICAL ANALYSIS
MATHEMATICS OF COMPUTATION
NONLINEAR ANALYSIS-REAL WORLD APPLICATIONS
BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS
CHINESE JOURNAL OF CANCER RESEARCH
JOURNAL OF MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY
BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY
FINITE ELEMENTS IN ANALYSIS AND DESIGN
ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY
CHINESE JOURNAL OF STRUCTURAL CHEMISTRY
ADVANCES IN STRUCTURAL ENGINEERING
ENGINEERING STRUCTURES
INDIAN JOURNAL OF ENGINEERING AND MATERIALS SCIENCES
JOURNAL OF FLOOD RISK MANAGEMENT
SCANDINAVIAN JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES
TROPICAL BIOMEDICINE
ROMANIAN JOURNAL OF LEGAL MEDICINE
ROMANIAN JOURNAL OF LEGAL MEDICINE
PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS
INTERNATIONAL JOURNAL OF ROCK MECHANICS AND MINING SCIENCES
FEBS JOURNAL
EUROPEAN JOURNAL OF MEDICAL GENETICS
JOURNAL OF BIOBASED MATERIALS AND BIOENERGY
JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY
CRYSTAL GROWTH & DESIGN
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE
SOLID STATE COMMUNICATIONS
SOLID STATE SCIENCES
JOURNAL OF THE AMERICAN CERAMIC SOCIETY
APPLIED CLAY SCIENCE
APPLIED CLAY SCIENCE
DESALINATION
APPLIED CLAY SCIENCE
APPLIED CLAY SCIENCE
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS
JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE
JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS
JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS
APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION
APPLIED MATHEMATICS LETTERS
JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS
ACTA APPLICANDAE MATHEMATICAE
NONLINEAR ANALYSIS-REAL WORLD APPLICATIONS
MATHEMATICAL METHODS OF OPERATIONS RESEARCH
NONLINEAR ANALYSIS-THEORY METHODS & APPLICATIONS
NONLINEAR ANALYSIS-THEORY METHODS & APPLICATIONS
NONLINEAR ANALYSIS-THEORY METHODS & APPLICATIONS
NONLINEAR ANALYSIS-THEORY METHODS & APPLICATIONS
NONLINEAR ANALYSIS-THEORY METHODS & APPLICATIONS
JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS
NEURAL NETWORKS
ACTA CHIMICA SINICA
BIORESOURCE TECHNOLOGY
JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS
HYDROMETALLURGY
RARE METAL MATERIALS AND ENGINEERING
MINERALS ENGINEERING
SCIENCE CHINA-LIFE SCIENCES
PATHOLOGY & ONCOLOGY RESEARCH
LIFE SCIENCES
PATHOLOGY
DIAGNOSTIC PATHOLOGY
INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR MEDICINE
CELL STRESS & CHAPERONES
FEBS JOURNAL
CANADIAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY
CANADIAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY
JOURNAL OF HYPERTENSION
SCANDINAVIAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY
MOLECULES
NAUNYN-SCHMIEDEBERGS ARCHIVES OF PHARMACOLOGY
PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS
AFRICAN JOURNAL OF TRADITIONAL COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINES
BASIC & CLINICAL PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY
SCIENCE CHINA-EARTH SCIENCES
PUBLIC HEALTH NUTRITION
BIOLOGICAL & PHARMACEUTICAL BULLETIN
BIOLOGICAL & PHARMACEUTICAL BULLETIN
EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY
XENOBIOTICA
TISSUE ANTIGENS
HUMAN IMMUNOLOGY
ULTRASONICS
APPLIED OPTICS
OPTICS EXPRESS
JOURNAL OF POWER SOURCES
REVIEW OF SCIENTIFIC INSTRUMENTS
METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS B-PROCESS METALLURGY AND MATERIALS PROCESSING SCIENC
SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY
TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA
PARTICUOLOGY
ACTA CHIMICA SINICA
HYDROMETALLURGY
BIOMEDICAL CHROMATOGRAPHY
JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY
ANNALS OF PHARMACOTHERAPY
ACTA PHARMACOLOGICA SINICA
CANCER CHEMOTHERAPY AND PHARMACOLOGY
PLOS ONE
ACTA PHARMACOLOGICA SINICA
CLINICAL PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS
BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS
EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY
CHROMATOGRAPHIA
JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY B-ANALYTICAL TECHNOLOGIES IN THE BIOMEDICAL AND LIFE SCIENCES
JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY
ARCHIVES OF PHARMACAL RESEARCH
INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS C
WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY
PEDOSPHERE
HYDROMETALLURGY
REPRODUCTION FERTILITY AND DEVELOPMENT
IN VITRO CELLULAR & DEVELOPMENTAL BIOLOGY-ANIMAL
JOURNAL OF GENE MEDICINE
CELLULAR IMMUNOLOGY
JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS
ELECTROCHIMICA ACTA
MECHANICS OF ADVANCED MATERIALS AND STRUCTURES
RARE METAL MATERIALS AND ENGINEERING
RARE METAL MATERIALS AND ENGINEERING
STATISTICS & PROBABILITY LETTERS
PROCEEDINGS OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY
JOURNAL OF TRANSLATIONAL MEDICINE
JOURNAL OF ASSISTED REPRODUCTION AND GENETICS
ASIAN JOURNAL OF ANDROLOGY
JOURNAL OF BIOCHEMISTRY
MOLECULAR BIOLOGY REPORTS
REPRODUCTION
CELL PROLIFERATION
JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
GEOMICROBIOLOGY JOURNAL
JOURNAL OF MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY
JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY
TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA
ACTA PHYSICA SINICA
ACTA PHYSICO-CHIMICA SINICA
JOURNAL OF TRANSPORTATION ENGINEERING-ASCE
RENEWABLE ENERGY
ADVANCED ENGINEERING MATERIALS
JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
JOURNAL OF INDUSTRIAL MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY
JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
POLYMER COMPOSITES
JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCES
TUNNELLING AND UNDERGROUND SPACE TECHNOLOGY
INTERNATIONAL JOURNAL OF NANOMEDICINE
CANCER CELL INTERNATIONAL
ACTA TROPICA
SCIENCE CHINA-TECHNOLOGICAL SCIENCES
INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS
PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS
EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY
MOLECULAR AND CELLULAR BIOCHEMISTRY
XENOBIOTICA
APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING
MATERIALS RESEARCH BULLETIN
RARE METAL MATERIALS AND ENGINEERING
RARE METAL MATERIALS AND ENGINEERING
CHEMICAL JOURNAL OF CHINESE UNIVERSITIES-CHINESE
CHINESE JOURNAL OF ANALYTICAL CHEMISTRY
COMBINATORIAL CHEMISTRY & HIGH THROUGHPUT SCREENING
ANALYTICAL METHODS
JOURNAL OF SEPARATION SCIENCE
PLANTA MEDICA
JOURNAL OF THEORETICAL & COMPUTATIONAL CHEMISTRY
JOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS
ANALYTICA CHIMICA ACTA
CHROMATOGRAPHIA
JOURNAL OF CHEMOMETRICS
CHEMOMETRICS AND INTELLIGENT LABORATORY SYSTEMS
CHEMOMETRICS AND INTELLIGENT LABORATORY SYSTEMS
JOURNAL OF COMPUTATIONAL CHEMISTRY
SPECTROSCOPY AND SPECTRAL ANALYSIS
RARE METAL MATERIALS AND ENGINEERING
JOURNAL OF VIROLOGY
EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS
JOURNAL OF SYSTEMS ENGINEERING AND ELECTRONICS
PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS
INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION RESEARCH
JOURNAL OF POWER SOURCES
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS
JOURNAL OF RARE EARTHS
ACTA CHIMICA SINICA
JOURNAL OF SEPARATION SCIENCE
JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
HYDROMETALLURGY
CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL
BULLETIN OF THE KOREAN CHEMICAL SOCIETY
JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY
DESALINATION
JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
JOURNAL OF RARE EARTHS
CURRENT PHARMACEUTICAL BIOTECHNOLOGY
OPTICAL MATERIALS
WASTE MANAGEMENT
TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA
TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA
TRANSITION METAL CHEMISTRY
MICROCHEMICAL JOURNAL
TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA
TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA
TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA
TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA
TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA
TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA
SEPARATION SCIENCE AND TECHNOLOGY
NATURAL PRODUCT COMMUNICATIONS
HYDROMETALLURGY
CHINESE CHEMICAL LETTERS
JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
ACTA PHYSICO-CHIMICA SINICA
JOURNAL OF THE BRAZILIAN CHEMICAL SOCIETY
JOURNAL OF IMMUNOASSAY & IMMUNOCHEMISTRY
JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS
HYDROMETALLURGY
JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
BULLETIN OF THE KOREAN CHEMICAL SOCIETY
APPLIED CLAY SCIENCE
CHINESE JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING
CHINESE JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY
CHINESE JOURNAL OF ANALYTICAL CHEMISTRY
APPLIED CLAY SCIENCE
JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION
JOURNAL OF CHROMATOGRAPHIC SCIENCE
MINERALS ENGINEERING
MEDICAL ONCOLOGY
TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA
TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA
ZEITSCHRIFT FUR KRISTALLOGRAPHIE-NEW CRYSTAL STRUCTURES
ZEITSCHRIFT FUR KRISTALLOGRAPHIE-NEW CRYSTAL STRUCTURES
TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA
TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA
NANOTECHNOLOGY
SYNTHETIC COMMUNICATIONS
MINERALS & METALLURGICAL PROCESSING
ANALYTICA CHIMICA ACTA
JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
ROCK MECHANICS AND ROCK ENGINEERING
SCIENCE CHINA-PHYSICS MECHANICS & ASTRONOMY
JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE
JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
ACTA MECHANICA SINICA
JOURNAL OF SOUND AND VIBRATION
MECHANICS RESEARCH COMMUNICATIONS
PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART C-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERI
STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS
INTERNATIONAL JOURNAL OF ROCK MECHANICS AND MINING SCIENCES
JOURNAL OF THERMAL STRESSES
INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES
JOURNAL OF REINFORCED PLASTICS AND COMPOSITES
INTERNATIONAL JOURNAL OF PRESSURE VESSELS AND PIPING
COMPOSITE STRUCTURES
MATERIALS & DESIGN
INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER MATHEMATICS
EARTHQUAKE ENGINEERING AND ENGINEERING VIBRATION
ACTA PHYSICA SINICA
JOM
JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
ENERGY
PHYSICA B-CONDENSED MATTER
TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA
MEASUREMENT SCIENCE & TECHNOLOGY
JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA
ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT
BUILDING AND ENVIRONMENT
JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
JOURNAL OF APPLIED PHYSICS
CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE
JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
MARINE AND PETROLEUM GEOLOGY
CHINESE JOURNAL OF GEOPHYSICS-CHINESE EDITION
SURVEY REVIEW
CANCER GENETICS AND CYTOGENETICS
JOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY
ACTA BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA SINICA
JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
JOURNAL OF GEOGRAPHICAL SCIENCES
CHINESE JOURNAL OF GEOPHYSICS-CHINESE EDITION
CHINESE JOURNAL OF GEOPHYSICS-CHINESE EDITION
CHINESE JOURNAL OF GEOPHYSICS-CHINESE EDITION
CHINESE JOURNAL OF GEOPHYSICS-CHINESE EDITION
CHINESE JOURNAL OF GEOPHYSICS-CHINESE EDITION
GEOPHYSICS
SPECTROSCOPY AND SPECTRAL ANALYSIS
CANCER BIOLOGY & THERAPY
CHINESE JOURNAL OF GEOPHYSICS-CHINESE EDITION
INTERNATIONAL JOURNAL OF QUANTUM INFORMATION
EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS
INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER MATHEMATICS
IET GENERATION TRANSMISSION & DISTRIBUTION
JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
CHINESE JOURNAL OF ANALYTICAL CHEMISTRY
APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION
JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
IEICE TRANSACTIONS ON INFORMATION AND SYSTEMS
INTERNATIONAL JOURNAL OF ROBUST AND NONLINEAR CONTROL
ASIAN JOURNAL OF CONTROL
INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS C
INTERNATIONAL JOURNAL OF DISTRIBUTED SENSOR NETWORKS
CURRENT BIOINFORMATICS
JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING
JOURNAL OF PARALLEL AND DISTRIBUTED COMPUTING
MICROELECTRONICS JOURNAL
INFORMATION SCIENCES
IET CONTROL THEORY AND APPLICATIONS
JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
COMMUNICATIONS IN THEORETICAL PHYSICS
COMPUTER-AIDED DESIGN
FUZZY SETS AND SYSTEMS
CIRCUITS SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING
INFORMATION PROCESSING LETTERS
APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION
INTERNATIONAL JOURNAL OF DATA MINING AND BIOINFORMATICS
IET CONTROL THEORY AND APPLICATIONS
APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION
JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTROL AUTOMATION AND SYSTEMS
IEEE TRANSACTIONS ON CIRCUITS AND SYSTEMS FOR VIDEO TECHNOLOGY
JOURNAL OF SYSTEMS ENGINEERING AND ELECTRONICS
INTERNATIONAL JOURNAL OF ROBUST AND NONLINEAR CONTROL
QUANTUM INFORMATION PROCESSING
PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS
SCIENCE CHINA-INFORMATION SCIENCES
PATTERN RECOGNITION LETTERS
PHYSICA SCRIPTA
INTERNATIONAL ARAB JOURNAL OF INFORMATION TECHNOLOGY
JOURNAL OF INORGANIC MATERIALS
INTERMETALLICS
JOURNAL OF RARE EARTHS
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE
COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE
JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
JOURNAL OF NUCLEAR MATERIALS
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS
ACTA METALLURGICA SINICA
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE
JOURNAL OF LUMINESCENCE
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS
CHINESE PHYSICS B
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS
ACTA MATERIALIA
JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE
JOURNAL OF ELECTRONIC MATERIALS
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE
CALPHAD-COMPUTER COUPLING OF PHASE DIAGRAMS AND THERMOCHEMISTRY
RARE METAL MATERIALS AND ENGINEERING
MODERN PHYSICS LETTERS B
MATERIALS AND MANUFACTURING PROCESSES
MATERIALS AND MANUFACTURING PROCESSES
TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA
TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA
SYNTHESIS AND REACTIVITY IN INORGANIC METAL-ORGANIC AND NANO-METAL CHEMISTRY
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE  AND PROCES
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE  AND PROCES
TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE  AND PROCES
TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE  AND PROCES
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE  AND PROCES
MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS
MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS
RARE METAL MATERIALS AND ENGINEERING
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE  AND PROCES
MATERIALS LETTERS
MATERIALS & DESIGN
SCRIPTA MATERIALIA
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE  AND PROCES
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE  AND PROCES
THERMOCHIMICA ACTA
TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE  AND PROCES
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE  AND PROCES
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE  AND PROCES
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS
CALPHAD-COMPUTER COUPLING OF PHASE DIAGRAMS AND THERMOCHEMISTRY
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS
DIAMOND AND RELATED MATERIALS
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS
ACTA METALLURGICA SINICA
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS
CORROSION SCIENCE
APPLIED SURFACE SCIENCE
JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH
JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
APPLIED SURFACE SCIENCE
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS
ACTA METALLURGICA SINICA
JOURNAL OF INORGANIC MATERIALS
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE & TECHNOLOGY
JOURNAL OF PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLIDS
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL B
CHEMISTRY LETTERS
APPLIED SURFACE SCIENCE
CHINESE JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS
INTERNATIONAL JOURNAL OF REFRACTORY METALS & HARD MATERIALS
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS
JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH
ACTA PHYSICO-CHIMICA SINICA
CHINESE PHYSICS B
MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES  MICROSTRUCTURE AND PROCES
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES  MICROSTRUCTURE AND PROCES
MATERIALS AND CORROSION-WERKSTOFFE UND KORROSION
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES  MICROSTRUCTURE AND PROCES
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING B-ADVANCED FUNCTIONAL SOLID-STATE  MATERIALS
SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY
MATERIALS & DESIGN
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES  MICROSTRUCTURE AND PROCES
RARE METAL MATERIALS AND ENGINEERING
PHYSICA B-CONDENSED MATTER
TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA
SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES  MICROSTRUCTURE AND PROCES
MATERIALS & DESIGN
TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA
TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA
TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA
PHYSICA B-CONDENSED MATTER
RARE METAL MATERIALS AND ENGINEERING
RARE METAL MATERIALS AND ENGINEERING
RARE METAL MATERIALS AND ENGINEERING
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES  MICROSTRUCTURE AND PROCES
RARE METAL MATERIALS AND ENGINEERING
MATERIALS LETTERS
MATERIALS & DESIGN
MATERIALS & DESIGN
RARE METAL MATERIALS AND ENGINEERING
RARE METAL MATERIALS AND ENGINEERING
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS
MATERIALS LETTERS
TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA
ULTRASONICS SONOCHEMISTRY
APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION
JOURNAL OF THE FRANKLIN INSTITUTE-ENGINEERING AND APPLIED MATHEMATICS
APPLIED MATHEMATICAL MODELLING
EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS
APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION
APPLIED NUMERICAL MATHEMATICS
COMPUTERS & MATHEMATICS WITH APPLICATIONS
ACTA APPLICANDAE MATHEMATICAE
JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS
ACTA APPLICANDAE MATHEMATICAE
CHINESE JOURNAL OF GEOPHYSICS-CHINESE EDITION
APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION
NONLINEAR ANALYSIS-REAL WORLD APPLICATIONS
NONLINEAR ANALYSIS-THEORY METHODS & APPLICATIONS
RESULTS IN MATHEMATICS
JOURNAL OF DIFFERENCE EQUATIONS AND APPLICATIONS
DESIGNS CODES AND CRYPTOGRAPHY
COMPUTERS & MATHEMATICS WITH APPLICATIONS
APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION
APPLICATIONS OF MATHEMATICS
JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS
COMMUNICATIONS ON PURE AND APPLIED ANALYSIS
COMPUTERS & MATHEMATICS WITH APPLICATIONS
NONLINEAR ANALYSIS-REAL WORLD APPLICATIONS
IEEE TRANSACTIONS ON NEURAL NETWORKS
ACTA MATHEMATICA SINICA-ENGLISH SERIES
APPLIED MATHEMATICS AND MECHANICS-ENGLISH EDITION
JOURNAL OF MATHEMATICAL PHYSICS
APPLIED MATHEMATICS LETTERS
FUNCTIONAL ANALYSIS AND ITS APPLICATIONS
INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER MATHEMATICS
ACTA APPLICANDAE MATHEMATICAE
ACTA MATHEMATICA SCIENTIA
ACTA MATHEMATICA SCIENTIA
JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FRONTIERS OF MATHEMATICS IN CHINA
APPLIED MATHEMATICS LETTERS
EUROPEAN JOURNAL OF COMBINATORICS
ANZIAM JOURNAL
JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS
INTERNATIONAL JOURNAL OF BIFURCATION AND CHAOS
ARS COMBINATORIA
ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA-ENGLISH SERIES
JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS
JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS
COMPUTERS & MATHEMATICS WITH APPLICATIONS
PROCEEDINGS OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY
OPERATIONS RESEARCH LETTERS
PRAMANA-JOURNAL OF PHYSICS
STATISTICS & PROBABILITY LETTERS
JOURNAL OF MECHANICAL DESIGN
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCES
COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE
COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE
INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH
TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA
INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH
JOURNAL OF PROCESS CONTROL
COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE
INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIPHASE FLOW
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS
ELECTROCHEMICAL AND SOLID STATE LETTERS
COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS
ADVANCED POWDER TECHNOLOGY
HYDROMETALLURGY
JOM
JOM
CHEMICAL JOURNAL OF CHINESE UNIVERSITIES-CHINESE
INTERNATIONAL JOURNAL OF REFRACTORY METALS & HARD MATERIALS
JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY
JOURNAL OF POWER SOURCES
JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
CHINESE JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY
HYDROMETALLURGY
INTERNATIONAL JOURNAL OF REFRACTORY METALS & HARD MATERIALS
ELECTROCHEMICAL AND SOLID STATE LETTERS
CHINESE JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY
CANADIAN METALLURGICAL QUARTERLY
JOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY
BIORESOURCE TECHNOLOGY
JOURNAL OF POWER SOURCES
ELECTROCHIMICA ACTA
JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS
CHINESE JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY
CHEMICAL JOURNAL OF CHINESE UNIVERSITIES-CHINESE
JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY
ACTA PHYSICA SINICA
JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY
JOURNAL OF RARE EARTHS
CHEMISTRY LETTERS
ADVANCED POWDER TECHNOLOGY
JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY
MINERALS ENGINEERING
TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA
STEEL RESEARCH INTERNATIONAL
SYNTHETIC METALS
SOLAR ENERGY MATERIALS AND SOLAR CELLS
POWDER TECHNOLOGY
TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA
TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA
TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA
TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA
TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA
TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA
TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA
TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA
TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA
TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA
TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA
POWDER TECHNOLOGY
METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS B-PROCESS METALLURGY AND MATERIALS PROCESSING SCIENC
TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA
TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA
RESOURCES CONSERVATION AND RECYCLING
POWDER TECHNOLOGY
JOURNAL OF INORGANIC MATERIALS
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS
HYDROMETALLURGY
JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
CHINESE CHEMICAL LETTERS
ACTA PHYSICO-CHIMICA SINICA
CHEMISTRY LETTERS
JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS
JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY
HYDROMETALLURGY
HYDROMETALLURGY
HYDROMETALLURGY
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS
ACTA PHYSICA SINICA
ELECTROCHIMICA ACTA
BIORESOURCE TECHNOLOGY
JOURNAL OF POWER SOURCES
JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS
ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT
CHEMICAL RESEARCH IN CHINESE UNIVERSITIES
MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS
TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA
TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA
WATER ENVIRONMENT RESEARCH
MATERIALS LETTERS
TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA
TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA
TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA
TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA
TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA
TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA
TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA
TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA
TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA
MATERIALS LETTERS
RARE METALS
TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA
TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL QUALITY
MINERALS ENGINEERING
JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA
TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA
TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS
JOURNAL OF NANOMATERIALS
ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY
FEMS MICROBIOLOGY ECOLOGY
BIORESOURCE TECHNOLOGY
JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY
TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA
RARE METALS
MINERAL PROCESSING AND EXTRACTIVE METALLURGY REVIEW
TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA
JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY
IRONMAKING & STEELMAKING
CHINESE JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS
ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY
IRONMAKING & STEELMAKING
MINERALS ENGINEERING
TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA
TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA
TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA
JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS
HYDROMETALLURGY
INTERNATIONAL JOURNAL OF MINERAL PROCESSING
SCIENCEASIA
TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA
ARCHIVES OF GERONTOLOGY AND GERIATRICS
JOURNAL OF CLINICAL NURSING
PLANTA MEDICA
JOURNAL OF ADVANCED NURSING
JOURNAL OF CLINICAL NURSING
INTERNATIONAL JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES
CLINICAL AND EXPERIMENTAL PHARMACOLOGY AND PHYSIOLOGY
CHROMATOGRAPHIA
CHINESE CHEMICAL LETTERS
CHEMICAL & PHARMACEUTICAL BULLETIN
CHINESE JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY
JOURNAL OF ASIAN NATURAL PRODUCTS RESEARCH
NATURAL PRODUCT COMMUNICATIONS
BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS
JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS
ATHEROSCLEROSIS
JOURNAL OF CARDIOVASCULAR PHARMACOLOGY
INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES
BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY
CLINICAL AND EXPERIMENTAL PHARMACOLOGY AND PHYSIOLOGY
ATHEROSCLEROSIS
EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY
VASCULAR PHARMACOLOGY
ACTA PHARMACOLOGICA SINICA
ACTA PHYSICA SINICA
ACTA PHYSICA SINICA
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B
CHINESE PHYSICS B
JOURNAL OF APPLIED PHYSICS
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C
ACTA PHYSICA SINICA
INTERNATIONAL JOURNAL OF BIFURCATION AND CHAOS
APPLIED PHYSICS B-LASERS AND OPTICS
RARE METAL MATERIALS AND ENGINEERING
SOLID STATE COMMUNICATIONS
MICROELECTRONICS RELIABILITY
CHINESE PHYSICS B
CHINESE PHYSICS B
INTERNATIONAL JOURNAL OF BIFURCATION AND CHAOS
ACTA PHYSICA SINICA
ACTA PHYSICA SINICA
INTERNATIONAL JOURNAL OF NONLINEAR SCIENCES AND NUMERICAL SIMULATION
PHYSICS LETTERS A
OPTICS EXPRESS
INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTROL AUTOMATION AND SYSTEMS
AMERICAN JOURNAL OF PSYCHIATRY
DIAGNOSTIC CYTOPATHOLOGY
BMC PUBLIC HEALTH
JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS
AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND JOURNAL OF PSYCHIATRY
INJURY PREVENTION
JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
INTERNATIONAL JOURNAL OF MINERALS METALLURGY AND MATERIALS
JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
ENVIRONMETRICS
ROCK MECHANICS AND ROCK ENGINEERING
JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
INTERNATIONAL JOURNAL OF MINERALS METALLURGY AND MATERIALS
TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA
JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS
TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA
TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA
TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA
JOURNAL OF LUMINESCENCE
HYDROMETALLURGY
MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS
TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA
TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA
TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA
JOURNAL OF THE AMERICAN CERAMIC SOCIETY
AMERICAN MINERALOGIST
CHINESE PHYSICS B
JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-TRANSPORT
INTERNATIONAL JOURNAL OF REFRACTORY METALS & HARD MATERIALS
JOURNAL OF MINING AND METALLURGY SECTION B-METALLURGY
JOURNAL OF MINING AND METALLURGY SECTION B-METALLURGY
CARBON
PARKINSONISM & RELATED DISORDERS
CLINICAL DYSMORPHOLOGY
REPRODUCTIVE BIOMEDICINE ONLINE
PSYCHIATRIC GENETICS
PLOS ONE
JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS
CALPHAD-COMPUTER COUPLING OF PHASE DIAGRAMS AND THERMOCHEMISTRY
JOURNAL OF MINING AND METALLURGY SECTION B-METALLURGY
CRYSTENGCOMM
INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY
JOURNAL OF APPLIED PHYSICS
JOURNAL OF PHASE EQUILIBRIA AND DIFFUSION
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS
APPLIED SURFACE SCIENCE
CALPHAD-COMPUTER COUPLING OF PHASE DIAGRAMS AND THERMOCHEMISTRY
CALPHAD-COMPUTER COUPLING OF PHASE DIAGRAMS AND THERMOCHEMISTRY
JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS
ACTA MATERIALIA
COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE
INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY
ELECTROCHIMICA ACTA
CARBON
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE & TECHNOLOGY
CALPHAD-COMPUTER COUPLING OF PHASE DIAGRAMS AND THERMOCHEMISTRY
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE & TECHNOLOGY
INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY
JOURNAL OF NUCLEAR MATERIALS
ADVANCED POWDER TECHNOLOGY
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS
JOURNAL OF INORGANIC MATERIALS
JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS
E-POLYMERS
CALPHAD-COMPUTER COUPLING OF PHASE DIAGRAMS AND THERMOCHEMISTRY
CALPHAD-COMPUTER COUPLING OF PHASE DIAGRAMS AND THERMOCHEMISTRY
CALPHAD-COMPUTER COUPLING OF PHASE DIAGRAMS AND THERMOCHEMISTRY
CALPHAD-COMPUTER COUPLING OF PHASE DIAGRAMS AND THERMOCHEMISTRY
CALPHAD-COMPUTER COUPLING OF PHASE DIAGRAMS AND THERMOCHEMISTRY
POLYMER-PLASTICS TECHNOLOGY AND ENGINEERING
MATERIALS AND MANUFACTURING PROCESSES
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCES
PHILOSOPHICAL MAGAZINE LETTERS
SCRIPTA MATERIALIA
WEAR
MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS
LANGMUIR
THERMOCHIMICA ACTA
MATERIALS LETTERS
SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY
MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS
MATERIALS & DESIGN
TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA
MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS
SOLID STATE SCIENCES
RARE METAL MATERIALS AND ENGINEERING
MATERIALS & DESIGN
MATERIALS & DESIGN
RARE METAL MATERIALS AND ENGINEERING
JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
APPLIED SURFACE SCIENCE
CORROSION SCIENCE
INTERNATIONAL JOURNAL OF MINERALS METALLURGY AND MATERIALS
JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY
JOURNAL OF CERAMIC PROCESSING RESEARCH
JOURNAL OF WUHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY-MATERIALS SCIENCE EDITION
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE & TECHNOLOGY
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE
INTERNATIONAL JOURNAL OF REFRACTORY METALS & HARD MATERIALS
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS
JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
JOURNAL OF INORGANIC MATERIALS
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS
JOURNAL OF APPLIED ELECTROCHEMISTRY
RARE METAL MATERIALS AND ENGINEERING
RARE METALS
SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY
POWDER METALLURGY
NEW CARBON MATERIALS
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES  MICROSTRUCTURE AND PROCES
TRIBOLOGY INTERNATIONAL
POLYMER-PLASTICS TECHNOLOGY AND ENGINEERING
MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES  MICROSTRUCTURE AND PROCES
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES  MICROSTRUCTURE AND PROCES
MATERIALS & DESIGN
TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA
TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA
NEW CARBON MATERIALS
RARE METAL MATERIALS AND ENGINEERING
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES  MICROSTRUCTURE AND PROCES
RARE METAL MATERIALS AND ENGINEERING
MATERIALS LETTERS
RARE METAL MATERIALS AND ENGINEERING
RARE METAL MATERIALS AND ENGINEERING
RARE METAL MATERIALS AND ENGINEERING
RARE METAL MATERIALS AND ENGINEERING
RARE METAL MATERIALS AND ENGINEERING
RARE METAL MATERIALS AND ENGINEERING
SOLID STATE COMMUNICATIONS
JOURNAL OF MACROMOLECULAR SCIENCE PART B-PHYSICS
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY
JOURNAL OF THERMAL SPRAY TECHNOLOGY
INTERMETALLICS
JOURNAL OF CANCER RESEARCH AND CLINICAL ONCOLOGY
INTERNATIONAL IMMUNOPHARMACOLOGY
PATHOLOGY & ONCOLOGY RESEARCH
NEUROSCIENCE LETTERS
JOURNAL OF BIOMEDICINE AND BIOTECHNOLOGY
DIGESTIVE DISEASES AND SCIENCES
DIAGNOSTIC PATHOLOGY
WORLD JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY
CURRENT EYE RESEARCH
ACTA BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA SINICA
PATHOLOGY & ONCOLOGY RESEARCH
MOLECULAR BIOLOGY REPORTS
NEURAL REGENERATION RESEARCH
PARASITOLOGY RESEARCH
BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS
MOLECULAR AND CELLULAR BIOCHEMISTRY
EUROPEAN JOURNAL OF CANCER
JOURNAL OF CANCER RESEARCH AND CLINICAL ONCOLOGY
WORLD JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY
LABORATORY INVESTIGATION
ACTA BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA SINICA
CLINICAL AND VACCINE IMMUNOLOGY
MOLECULAR AND BIOCHEMICAL PARASITOLOGY
ACTA HISTOCHEMICA ET CYTOCHEMICA
NEURAL REGENERATION RESEARCH
VIROLOGY JOURNAL
JOURNAL OF CELLULAR BIOCHEMISTRY
CELL STRESS & CHAPERONES
FREE RADICAL BIOLOGY AND MEDICINE
BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS
BRAZILIAN JOURNAL OF MEDICAL AND BIOLOGICAL RESEARCH
PEPTIDES
JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY
ARS COMBINATORIA
BIORESOURCE TECHNOLOGY
HYDROMETALLURGY
NEURAL COMPUTING & APPLICATIONS
HEPATO-GASTROENTEROLOGY
BMC CANCER
ACTA BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA SINICA
MEDICAL ONCOLOGY
INTERNATIONAL JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY
PROGRESS IN NEURO-PSYCHOPHARMACOLOGY & BIOLOGICAL PSYCHIATRY
DIABETES-METABOLISM RESEARCH AND REVIEWS
CLINICA CHIMICA ACTA
DIABETES RESEARCH AND CLINICAL PRACTICE
TOHOKU JOURNAL OF EXPERIMENTAL MEDICINE
CARDIOVASCULAR PATHOLOGY
CLINICAL AND INVESTIGATIVE MEDICINE
CLINICAL CHEMISTRY AND LABORATORY MEDICINE
BLOOD COAGULATION & FIBRINOLYSIS
AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-RENAL PHYSIOLOGY
LUPUS
CURRENT NEUROVASCULAR RESEARCH
GRAEFES ARCHIVE FOR CLINICAL AND EXPERIMENTAL OPHTHALMOLOGY
CURRENT EYE RESEARCH
INTERNATIONAL JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY
EUROPEAN SPINE JOURNAL
EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY
JOURNAL OF LARYNGOLOGY AND OTOLOGY
INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR MEDICINE
NEURAL REGENERATION RESEARCH
EXPERIMENTAL LUNG RESEARCH
RESPIROLOGY
JOURNAL OF ZHEJIANG UNIVERSITY-SCIENCE B
INTERNATIONAL UROLOGY AND NEPHROLOGY
JOURNAL OF ANDROLOGY
MOLECULAR MEDICINE REPORTS
UROLOGY
JOURNAL OF NEPHROLOGY
CHINESE MEDICAL JOURNAL
COMPREHENSIVE PSYCHIATRY
INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTATIONAL INTELLIGENCE SYSTEMS
AMINO ACIDS
OSTEOPOROSIS INTERNATIONAL
THERAPEUTIC APHERESIS AND DIALYSIS
JOURNAL OF NEPHROLOGY
RENAL FAILURE
KIDNEY & BLOOD PRESSURE RESEARCH
MEDICAL ONCOLOGY
NEURAL REGENERATION RESEARCH
SOCIAL PSYCHIATRY AND PSYCHIATRIC EPIDEMIOLOGY
TRANSPLANTATION PROCEEDINGS
ATHEROSCLEROSIS
ACTA PHARMACOLOGICA SINICA
NETHERLANDS JOURNAL OF MEDICINE
AMINO ACIDS
JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY
CLINICA CHIMICA ACTA
AMINO ACIDS
ANNALS OF ONCOLOGY
ARTHRITIS AND RHEUMATISM
CHROMATOGRAPHIA
JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY B-ANALYTICAL TECHNOLOGIES IN THE BIOMEDICAL AND LIFE SCIENCES
JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY B-ANALYTICAL TECHNOLOGIES IN THE BIOMEDICAL AND LIFE SCIENCES
JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND BIOMEDICAL ANALYSIS
JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND BIOMEDICAL ANALYSIS
IN VITRO CELLULAR & DEVELOPMENTAL BIOLOGY-ANIMAL
THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGEON
INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES
JOURNAL OF CELLULAR BIOCHEMISTRY
CLINICAL LABORATORY
INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOLOGY
OBESITY REVIEWS
IMMUNOLOGY AND CELL BIOLOGY
PEDIATRIC CARDIOLOGY
CLINICAL REVIEWS IN ALLERGY & IMMUNOLOGY
SCANDINAVIAN JOURNAL OF RHEUMATOLOGY
WORLD JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY
WORLD JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY
CARDIOVASCULAR DRUGS AND THERAPY
WORLD JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY
INTERVIROLOGY
ATHEROSCLEROSIS
CLINICAL AND EXPERIMENTAL IMMUNOLOGY
RENAL FAILURE
RENAL FAILURE
LABORATORY INVESTIGATION
CURRENT NEUROVASCULAR RESEARCH
CLINICAL LABORATORY
NEURAL REGENERATION RESEARCH
NEURAL REGENERATION RESEARCH
PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS
CURRENT EYE RESEARCH
EUROPEAN SURGICAL RESEARCH
HEPATOBILIARY & PANCREATIC DISEASES INTERNATIONAL
SPINE
TURKISH NEUROSURGERY
TURKISH NEUROSURGERY
CANCER GENETICS AND CYTOGENETICS
PHYSIOLOGICAL RESEARCH
BIOMATERIALS
HEART FAILURE REVIEWS
PRENATAL DIAGNOSIS
PRENATAL DIAGNOSIS
ECHOCARDIOGRAPHY-A JOURNAL OF CARDIOVASCULAR ULTRASOUND AND ALLIED TECHNIQUES
EUROPEAN JOURNAL OF VASCULAR AND ENDOVASCULAR SURGERY
JOURNAL OF DERMATOLOGICAL SCIENCE
BRITISH JOURNAL OF DERMATOLOGY
JOURNAL OF BIOMEDICINE AND BIOTECHNOLOGY
JOURNAL OF AUTOIMMUNITY
MOLECULAR BIOTECHNOLOGY
CLINICAL AND EXPERIMENTAL DERMATOLOGY
EXPERT OPINION ON THERAPEUTIC TARGETS
AMINO ACIDS
AMINO ACIDS
INFLAMMATION RESEARCH
BEHAVIOURAL BRAIN RESEARCH
STRESS AND HEALTH
PSYCHIATRY RESEARCH-NEUROIMAGING
ASIA-PACIFIC PSYCHIATRY
ARCHIVES OF GENERAL PSYCHIATRY
BRAIN
JOURNAL OF DERMATOLOGY
PROGRESS IN NEURO-PSYCHOPHARMACOLOGY & BIOLOGICAL PSYCHIATRY
PHARMACOLOGY BIOCHEMISTRY AND BEHAVIOR
MEDICAL ONCOLOGY
MEDICAL HYPOTHESES
CANADIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY-REVUE CANADIENNE DE PSYCHIATRIE
ACTA NEUROPSYCHIATRICA
HEPATO-GASTROENTEROLOGY
CANCER BIOLOGY & THERAPY
MOLECULAR AND CELLULAR BIOCHEMISTRY
PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS
MEDICAL ONCOLOGY
NEURAL REGENERATION RESEARCH
EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY
JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS
ANNALS OF NUTRITION AND METABOLISM
JOURNAL OF INVESTIGATIVE MEDICINE
NEURAL REGENERATION RESEARCH
NEURAL REGENERATION RESEARCH
ANTI-CANCER DRUGS
NEURAL REGENERATION RESEARCH
TRANSPLANTATION PROCEEDINGS
MEDICAL HYPOTHESES
JOURNAL OF HISTOCHEMISTRY & CYTOCHEMISTRY
CHEMICAL RESEARCH IN CHINESE UNIVERSITIES
REGIONAL ANESTHESIA AND PAIN MEDICINE
INFLAMMATION RESEARCH
DERMATOLOGY
JOURNAL OF HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-MEDICAL SCIENCES
JOURNAL OF CRITICAL CARE
SURGICAL ONCOLOGY-OXFORD
WORLD JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY
JOURNAL OF INVESTIGATIVE SURGERY
PATHOLOGY & ONCOLOGY RESEARCH
MEDICAL SCIENCE MONITOR
PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS
INTERNATIONAL JOURNAL OF NEUROSCIENCE
ACTA NEUROLOGICA BELGICA
CHINESE MEDICAL JOURNAL
NEUROSCIENCE LETTERS
PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS
NEUROPATHOLOGY
NEUROSCIENCE LETTERS
CHINESE JOURNAL OF CANCER RESEARCH
JOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY
ONCOLOGY REPORTS
BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS
DISEASES OF THE ESOPHAGUS
LEUKEMIA
JOURNAL OF CLINICAL IMMUNOLOGY
MEDICAL ONCOLOGY
CLINICA CHIMICA ACTA
INTERNATIONAL JOURNAL OF NEUROSCIENCE
FERTILITY AND STERILITY
ASIAN JOURNAL OF ANDROLOGY
CANCER RESEARCH
MEDICAL ONCOLOGY
MEDICAL HYPOTHESES
CLINICAL AND APPLIED THROMBOSIS-HEMOSTASIS
OPTOMETRY AND VISION SCIENCE
JOURNAL OF CANCER RESEARCH AND CLINICAL ONCOLOGY
SCANDINAVIAN JOURNAL OF UROLOGY AND NEPHROLOGY
NEUROSCIENCES
ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY
ANALYTICAL BIOCHEMISTRY
JOURNAL OF CELLULAR BIOCHEMISTRY
JOURNAL OF PROTEOME RESEARCH
INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOCHEMISTRY & CELL BIOLOGY
MEDICAL ONCOLOGY
MEDICAL ONCOLOGY
NEUROSCIENCE LETTERS
TOHOKU JOURNAL OF EXPERIMENTAL MEDICINE
TRANSFUSION MEDICINE
BURNS
ACTA BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA SINICA
JOURNAL OF RHEUMATOLOGY
AUSTRALASIAN JOURNAL OF DERMATOLOGY
JOURNAL OF DERMATOLOGICAL SCIENCE
SURGEON-JOURNAL OF THE ROYAL COLLEGES OF SURGEONS OF EDINBURGH AND IRELAND
MEDICAL ONCOLOGY
PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS
MEDICAL ONCOLOGY
WORLD JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY
PANCREAS
CANCER BIOLOGY & THERAPY
JOURNAL OF CELLULAR BIOCHEMISTRY
CHEMICAL JOURNAL OF CHINESE UNIVERSITIES-CHINESE
UNDERSEA & HYPERBARIC MEDICINE
VIROLOGY JOURNAL
KIDNEY & BLOOD PRESSURE RESEARCH
BRAIN
BRAIN RESEARCH
JOURNAL OF NEUROLOGY
JOURNAL OF AFFECTIVE DISORDERS
JOURNAL OF CLINICAL NEUROSCIENCE
CLINICAL LABORATORY
JOURNAL OF THE NEUROLOGICAL SCIENCES
INTERNATIONAL JOURNAL OF NEUROSCIENCE
INFLAMMATION RESEARCH
NEUROSCIENCE LETTERS
NEUROSCIENCE LETTERS
MOVEMENT DISORDERS
NEURAL REGENERATION RESEARCH
NEUROSCIENCE LETTERS
NEURAL REGENERATION RESEARCH
NEUROLOGICAL SCIENCES
NEUROLOGY INDIA
INTERNAL MEDICINE
JOURNAL OF CANCER RESEARCH AND CLINICAL ONCOLOGY
ACTA BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA SINICA
JOURNAL OF EXPERIMENTAL & CLINICAL CANCER RESEARCH
DIABETES
OSTEOARTHRITIS AND CARTILAGE
EUROPEAN JOURNAL OF CANCER
JOURNAL OF EXPERIMENTAL & CLINICAL CANCER RESEARCH
BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS
INFLAMMATION
NEURAL REGENERATION RESEARCH
NITRIC OXIDE-BIOLOGY AND CHEMISTRY
BRAIN RESEARCH BULLETIN
INTERNATIONAL UROLOGY AND NEPHROLOGY
CHINESE MEDICAL JOURNAL
ACTA PHARMACOLOGICA SINICA
LABORATORY INVESTIGATION
JOURNAL OF NEUROSURGERY-SPINE
ARCHIVES OF MEDICAL RESEARCH
TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA
ACADEMIC RADIOLOGY
AMINO ACIDS
BJU INTERNATIONAL
INTERNATIONAL IMMUNOPHARMACOLOGY
JOURNAL OF NEUROSURGERY
BIOLOGICAL & PHARMACEUTICAL BULLETIN
TOHOKU JOURNAL OF EXPERIMENTAL MEDICINE
EXPERIMENTAL ANIMALS
NEUROLOGY INDIA
ONCOLOGY REPORTS
JOURNAL OF PROTEOME RESEARCH
JOURNAL OF HISTOCHEMISTRY & CYTOCHEMISTRY
MOLECULAR AND CELLULAR BIOCHEMISTRY
MOLECULAR CANCER THERAPEUTICS
CELLULAR SIGNALLING
MEDICAL ONCOLOGY
BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS
BRAIN RESEARCH
CHINESE MEDICAL JOURNAL
JOURNAL OF BIOMEDICAL NANOTECHNOLOGY
INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS B
RARE METAL MATERIALS AND ENGINEERING
HUMAN PSYCHOPHARMACOLOGY-CLINICAL AND EXPERIMENTAL
EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY
ANALYTICAL CHEMISTRY
MATERIALS RESEARCH BULLETIN
MACROMOLECULAR CHEMISTRY AND PHYSICS
ELECTROCHIMICA ACTA
ELECTROCHIMICA ACTA
ANALYTICAL METHODS
CHEMOMETRICS AND INTELLIGENT LABORATORY SYSTEMS
RARE METAL MATERIALS AND ENGINEERING
BULLETIN OF MATERIALS SCIENCE
CHINESE PHYSICS B
NEURAL REGENERATION RESEARCH
TEXAS HEART INSTITUTE JOURNAL
CMES-COMPUTER MODELING IN ENGINEERING & SCIENCES
INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL PATHOLOGY
WEST INDIAN MEDICAL JOURNAL
TOHOKU JOURNAL OF EXPERIMENTAL MEDICINE
MEDICAL PRINCIPLES AND PRACTICE
CELL STRESS & CHAPERONES
APPLIED CLAY SCIENCE
COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS
BULLETIN OF THE AUSTRALIAN MATHEMATICAL SOCIETY
NEURAL REGENERATION RESEARCH
ATHEROSCLEROSIS
ARCHIVES OF MEDICAL RESEARCH
CHROMATOGRAPHIA
NEURAL REGENERATION RESEARCH
BEHAVIORAL AND BRAIN FUNCTIONS
CHINESE MEDICAL JOURNAL
HYDROMETALLURGY
JOURNAL OF WUHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY-MATERIALS SCIENCE EDITION
JOURNAL OF INORGANIC MATERIALS
HYDROMETALLURGY
RARE METAL MATERIALS AND ENGINEERING
RARE METAL MATERIALS AND ENGINEERING
CALPHAD-COMPUTER COUPLING OF PHASE DIAGRAMS AND THERMOCHEMISTRY
TROPICAL BIOMEDICINE
POLYMER DEGRADATION AND STABILITY
TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA
TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA
ADSORPTION SCIENCE & TECHNOLOGY
ACTA METALLURGICA SINICA
CHROMATOGRAPHIA
CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL
CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL
JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FIBERS AND POLYMERS
JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS-RAPID COMMUNICATIONS
BIOMEDICAL ENGINEERING-APPLICATIONS BASIS COMMUNICATIONS
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH
BMC GENOMICS
BMC GENOMICS
NEUROCOMPUTING
JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT
RARE METAL MATERIALS AND ENGINEERING
RARE METAL MATERIALS AND ENGINEERING
RARE METAL MATERIALS AND ENGINEERING
ACTA METALLURGICA SINICA-ENGLISH LETTERS
RARE METAL MATERIALS AND ENGINEERING
JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
RARE METAL MATERIALS AND ENGINEERING
TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA
ACTA METALLURGICA SINICA
RARE METAL MATERIALS AND ENGINEERING
RARE METAL MATERIALS AND ENGINEERING
ADVANCES IN DIFFERENCE EQUATIONS
ELECTRONIC JOURNAL OF QUALITATIVE THEORY OF DIFFERENTIAL EQUATIONS
JOURNAL OF INEQUALITIES AND APPLICATIONS
ACTA METALLURGICA SINICA-ENGLISH LETTERS
JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
RARE METAL MATERIALS AND ENGINEERING
METALS AND MATERIALS INTERNATIONAL
TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA
JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA
JOURNAL OF WUHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY-MATERIALS SCIENCE EDITION
TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA
BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS
INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS B
JOURNAL OF STATISTICAL MECHANICS-THEORY AND EXPERIMENT
OPTICS COMMUNICATIONS
ACTA PHYSICA SINICA
PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES
PHYSICS AND CHEMISTRY OF LIQUIDS
JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
JOURNAL OF BASIC MICROBIOLOGY
JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
MOLECULAR VISION
RARE METAL MATERIALS AND ENGINEERING
INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH
INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH
JOURNAL OF NANOMATERIALS
JOURNAL OF MINING AND METALLURGY SECTION B-METALLURGY
CALPHAD-COMPUTER COUPLING OF PHASE DIAGRAMS AND THERMOCHEMISTRY
RARE METAL MATERIALS AND ENGINEERING
RARE METAL MATERIALS AND ENGINEERING
TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA
TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA
RARE METAL MATERIALS AND ENGINEERING
COMMUNICATIONS IN THEORETICAL PHYSICS
JOURNAL OF MINING AND METALLURGY SECTION B-METALLURGY
ADVANCED ENGINEERING MATERIALS
ARCHIVES OF MEDICAL RESEARCH
ARTHRITIS RESEARCH & THERAPY
MEDICAL HYPOTHESES
INTERNATIONAL JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY
NEURAL REGENERATION RESEARCH
JOURNAL OF ENDOCRINOLOGICAL INVESTIGATION
JOURNAL OF AFFECTIVE DISORDERS
HEPATOBILIARY & PANCREATIC DISEASES INTERNATIONAL
HEPATOBILIARY & PANCREATIC DISEASES INTERNATIONAL
CLINICAL AND INVESTIGATIVE MEDICINE
JOURNAL OF FLUORESCENCE
REGULATORY PEPTIDES
JOURNAL OF GENE MEDICINE
JOURNAL OF SURGICAL RESEARCH
OPHTHALMIC PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY
JOURNAL OF MEDICINAL PLANTS RESEARCH
py vl   is  bp   ep
201025  4   341   351
201049  24  4514  4519
201031  4   559   566
2010109  1   173   183
201028  15  2769  2774
201023  5   1449  1455
2010584  15  3392  3397
2010111  2   453   460
2010277  21  4506  4518
2010292  2   261   268
201015  9   6127  6139
200941  10  4389  4393
2010132  12
2010256  7   2189  2192
201039  7   1135  1140
200938  12  2093  2099
201049  3-4  183   192
201010  6   740   745
201035  24  13137  13145
20104   17  1743  1750
201043  9   821   827
201153  1   161   167
201018  5   843   847
201025  10  1092  1098
201025  10  1099  1104
2011119  3   1435  1442
2010104  1   112   118
201022  13  1476  1482
201062  2   245   248
201021  8   987   990
2010256  23  7077  7082
2010103  1-4  215   220
201029
201041  3   338   343
201040  6   546   550
201028  4   673   677
2010100  2   685   693
201014  7   1205  1211
2010195  13  4308  4312
201033  3   388   394
201012  3   367   370
201055  6   1985  1989
2010104  4   365   370
2010289  1   49   53
2010342  2   462   466
201055   3   1013  1018
2010659  1-2  238   242
200920   4   366   370
200930   12  2331  2336
200929   11  1708  1718
200912   4   219   221
201036   5   495   501
201022   11  2119  2125
201015   8   5671  5679
201025   5   389   393
2010511  1-2  168   173
201077   3   680   686
201095   10  1961  1968
201015   5   3634  3642
20106   2   303   311
201039   4   702   706
201031   4   391   398
2010247  2   259   264
201021   10
2009224  11  551   555
201055   26  2937  2944
201026   10  1820  1824
2010114  41  17989  17994
201026   1   213   219
2010104  2   136   141
20104
201030   10  1492  1496
201026   11  3113  3119
201026   9   2381  2386
201026   9   2387  2391
201055   20  5741  5745
201025   6   641   646
201025   6   659   663
201038   6   889   892
2010498  1   37   41
201055   17  4995  4999
201088   3   417   424
20101217  23  3695  3701
2010195  15  5094  5100
201029   2   128   131
201039   4   533   542
2010121  3   815   819
2009635  1    1   6
201068  3    246  250
2010964  1-3   152  157
2009155  3    722  727
2010175  1-3   823  828
2010115  5    3040  3044
201038  1    72   76
2010256  9    2898  2902
2010183  1    192  197
2009488  1    364  369
200967  24   2815  2821
200925  12   2090  2096
200925  12   2163  2168
201045  4    1123  1129
200925  6    870  875
201045  16   2475  2480
201029  5    486  490
201023  10   830  832
201043  3    155  162
201022  4    631  638
2010121  1-2   142  146
201045  4    403  408
2010198  1    144  148
201072  3    353  372
201071  9-10  891  897
20091   1    45   51
201015  5    3683  3693
201052  2    265  272
201041  6    659  669
2010135  5    1138  1146
201071  3-4   225  231
20102   4    359  367
20106   3    353  361
20106   2    219  228
201012  1    43   48
201033  3    302  321
2010109  6    324  327
201039  4    638  641
2010312  12-13  1973  1976
201039      27   30
20107   10   1993  1995
20107   6    1136  1142
201064  3    767  782
201024  1    145  160
201026  3    464  468
201019  11
201059  10   7266  7270
201026  8    2298  2305
201019  7
2010283  20   3985  3988
2010283  20   4017  4024
2010150  43-44  2162  2167
201053  1    38   43
201059  10   7458  7462
201059  7    4972  4979
2010150  27-28  1225  1230
2010374  21   2163  2169
201053  3    474  480
2010283  6    998  1003
20107   4    431  442
201026  9    2869  2878
201034  17   1767  1796
201084  3    629  653
201053  8    1397  1407
201053  6    1678  1687
201082  2    317  335
201030  3    809  811
201035  5    425  434
2010343  1-2   223  229
2010217  8    3890  3897
2010116  3    463  491
201047  6    4793  4795
201079  270   829  844
201112  1    403  417
2010401  4    493  497
201022  2    87   92
201020  10   1440  1445
201085  3    235  237
201046  11   982  991
2010396  4    1397  1404
201029  5    716  719
201013  6    1075  1088
201032  8    2455  2465
201017  1    27   33
20092   3    222  228
201042  4    281  287
201027  2    155  166
201018  3    217  224
201018  1    43   50
201037  10   1059  1066
201047  5    816  822
2010277  18   3780  3788
201053  3    153  158
20093   4    348  353
201020  36   7634  7636
201010  7    2888  2894
201045  13   3483  3489
2010150  25-26  1141  1144
201012  1    99   104
201093  4    1056  1061
201050  3    362  366
201048  3    368  374
2010255  1-3   78   83
201047  3-4   351  355
201047  3-4   438  443
2010114  7    2390  2398
2010492  1-2   605  610
201020  41   9193  9199
201045  6    1655  1662
2011373  1    20   29
2011373  2    726  738
2010217  5    1863  1869
201023  9    1095  1098
2010234  10   2977  2985
2010110  2    785  795
201011  5    4062  4071
201072  1    129  143
201073  7    2221  2229
201174  2    413  423
201072  12   4575  4586
201073  2    440  449
201072  7-8   3422  3428
2010234  1    95   100
201023  7    872  880
201068  14   1391  1398
2010101  19   7653  7657
2010179  1-3   1037  1041
2009100  1-2   5   9
200938      588  593
201023  6    458  462
201053  2    229  233
201016  4    515  522
201086  3-4  139   144
200941  7   655   660
20105
201026  2   273   279
201015  2   211   217
2010277  3   642   652
201088  10  949   959
201088  5   562   567
201028  5   931   939
201071  4   227   231
201015  3   1873  1881
2010381  1   73   81
201037  2   190   199
20107   4   307   314
2010107  3   751   757
201053  4   550   560
201013  10  1663  1668
201033  11  1806  1813
201033  9   1459  1465
201066  12  1207  1215
201040  4   275   281
201075  3   227   234
201071  4   423   427
201050  8   750   757
201049  30  5721  5727
201018  14  14359  14365
2010195  9   2945  2949
201081  8
201041  6   1158  1165
201073  2   173   178
201020  4   695   701
20097   6   491   495
201068  18  1850  1854
2010100  3-4  116   121
201024  10  1130  1135
2010132  1   213   218
201044  6   1038  1045
201031  3   382   386
201066  3   617   623
20105   12
201031  6   709   717
201087  3   330   335
2009389  1   150   155
201066  11  1131  1136
201072  7-8   747  752
2010878  23   2072  2076
2010129  2    238  243
201033  2    243  246
201021  3    307  332
201062  9    2157  2166
201020  1    71   79
2010104  1    25   31
201022  5    881  885
201046  3-4   192  199
201012  7    604  612
2010264  1    4   6
2010372  2    377  389
201055  5    1733  1739
201017  2    134  144
201039  8    1339  1343
201039  10   1745  1748
201080  13-14  1128  1135
2010138  7    2431  2441
20108
200926  11-12  569  573
201012  4    556  560
2010147  2    265  271
201037  3    1597  1604
2010139  1    121  127
201043  3    195  206
201017  1    56   61
201027  8    707  713
201020  1    71   77
201017  1    50   55
201026  12   1429  1438
201020  5    863  869
201059  8    5641  5645
201026  9    2343  2348
2010136  9    846  853
201035  8    1857  1861
201012  6    534  538
201017  4    708  714
201037  3    289  295
201017  3    431  436
201017  2    197  201
201031  9    1662  1668
201017  5    881  887
2010527  16-17  4300  4305
201025  3   212   219
20105      1039  1048
201010
2010115  3   220   226
201053  7   1774  1784
2010400  1-2  211   220
201037  11   1232  1239
201066  8   805   810
2010345  1-2  207   214
201040  6   393   399
201099  2   459   463
201045  11   1668  1671
200938  10   1693  1697
200938  11   1960  1964
201031  8   1522  1528
201038  9   1282  1286
201013  10   943   953
20102   8   1125  1133
201033  3   410   421
201076  17   1997  2003
20109   3   561   571
201012  6   1289  1296
2010668  2   149   154
201072  7-8  725   730
201024  9-10  584   595
2010103  2   129   136
2010100  1   1    11
201031  3   592   602
201030  8   2157  2160
201039  5   775   780
201084  21   11487  11495
201138  1   1032  1038
201021  4   604   608
2010389  21   4918  4928
201048  20   6155  6187
2011196  2   788   792
2010506  2   811   814
201028  5   671   675
201068  19   2013  2018
201033  14   2160  2167
201017  4   720   725
2010104  1   32   38
2010162  1   158   163
201031  5   1283  1288
2010157  7   D417  D421
2010257  1-3  117  123
201017  2   269  276
201028  1   117  122
201011  1   122  127
201032  9   857  861
201030  11  2299  2304
201020  10  1944  1949
201020  10  1950  1956
201035  7   795  800
201096  2   412  414
201020  8   1458  1462
201020  8   1494  1499
201020     S15  S20
201020     S37  S41
201020     S211  S215
201020     S249  S252
201045  6   839  843
20105   2   265  268
2010104  2   201  206
201021  12  1453  1456
201017  5   930  935
201026  11  2915  2919
201021  8   1524  1529
201031  3   233  249
2010180  1-3  634  639
2010103  1-4  25   29
201017  3   467  471
201017  3   472  479
201017  3   480  484
201031  6   1723  1725
201048  3   296  299
201018  2   207  216
201026  4   645  650
201038  3   367  371
201047  3-4  311  316
201034     114  124
200947  5   349  353
201023  15  1192  1197
201027  4   1200  1207
201020  10  2026  2031
201020  5   803  808
2010225  1   145  146
2010225  1   147  148
201020  3   432  436
201020  3   495  501
201021  14
201040  4   601  606
201027  3   173  178
2010676  1-2  75   80
201017  4   836  844
201017  3   621  627
201017  2   263  268
201017  2   381  387
201043  4   505  511
201053  4   751  757
201017  5   918  923
201049  3   518  523
201017  3   648  652
201026  3   401  407
2010329  11  2291  2303
201037  6   554  558
2010224  C6  1173  1183
201034  3   377  390
200946  8   1389  1393
201033  5   485  500
201052  4   595  601
201029  12  1761  1774
201087  5   203  210
201092  8   1896  1904
201031  7   3159  3166
201087  6   1277  1288
20109   1   23   38
201059  4   2714  2720
201062  11  35   38
201017  4   863  867
201035  7   3103  3108
2010405  18  3834  3837
201020  8   1429  1433
201021  5
201055  11  4732  4740
201152  1   664  667
201146  2   478  488
201017  3   509  515
2010107  5
201065  23  6247  6258
201017  1   180  186
201027  9   1830  1840
201053   5   1073  1084
201042   315  62   71
2010197  2   174  178
201010   5   3072  3077
201042   9   671  676
201017   3   587  592
201020   4   540  556
201053   3   695  699
201053   3   708  716
201053   3   717  728
201053   3   729  736
201053   3   751  759
201075   1   H7   H17
201030   10  2724  2728
201010   10  997  1000
201053   10  2484  2496
20108   5   765  778
201037   12  8721  8728
201087   10  2226  2234
20104   9   1052  1059
201017   4   801  806
201038   6   838  842
2010216  10  3126  3132
201017   2   340  348
201017   2   349  356
2010E93D  3   510  517
201020   6   694  702
201012   2   223  230
201021   2   249  259
20095   6   645  659
20105   1   18   28
201070   1-2  35   43
200969   10  866  876
201041   6   365  370
2010180  22  4370  4383
20104   11  2527  2538
201017   5   1028  1035
201017   5   1036  1042
201017   5   1049  1057
201054   2   257  262
201042   9   841  846
2010161  15  2033  2042
201029   3   377  389
2010110  5   188  192
2010216  1   276  284
20104   1   91   108
20104   2   177  185
2010215  12  4172  4184
201017  1   110  116
201017  1   123  128
20108   1   16   28
201020  1   156  160
200920  6   1351  1360
201020  1   16   26
20109   5   611  628
2010389  22  5173  5181
201053  5   1006  1015
201031  7   582  592
201081  4
20107   4   441  448
201025  8   882  886
201018  12  2321  +
201028  4   641  646
201045  21  5892  5901
201049  2   293  298
201017  4   659  665
201017  4   674  682
201017  4   688  696
2010402  1   15   24
201021  8   811  816
2010497  1-2  336  343
201046  4   451  457
2010494  1-2  148  154
201045  11  3080  3087
2010130  5   910  916
2010492  1-2  L5   L7
201019  3
2010490  1-2  318  325
2010491  1-2  92   97
2010491  1-2  123  130
2010491  1-2  366  371
201058  4   1317  1331
201019  2   252  256
201039  2   209  214
2010489  1   146  151
201045  1   182  187
200933  4   664  672
201039  8   1499  1504
201024  22   2345  2356
201025  7    527  533
201025  7    539  545
201020  6    942  949
201020  6    1006  1011
201040  7    499  502
2010527  20   5084  5091
2010527  20   5153  5156
201020  10   1936  1943
2010527  24-25  6728  6733
201020  8    1403  1411
2010527  16-17  4070  4075
2010527  15   3529  3535
2010120  2-3   446  451
2010120  2-3   709  714
200938      485  489
2010527  10-11  2478  2485
201064  8    942  944
201031  6    3116  3120
201062  9    705  708
2010527  7-8   1806  1814
2010527  7-8   2022  2026
2010498  1-2   22   26
201020  1    1   6
2010527  3    600  605
2010527  4-5   1200  1205
2010527  4-5   1266  1274
2010507  1    53   61
201034  3    301  309
2010506  1    377  387
201019  10   1144  1152
201045  22   6108  6114
2010508  2    359  363
201046  10   1237  1243
2010505  1    201  205
201052  10   3474  3480
2010256  23   7300  7304
201025  7    1278  1287
201017  3    425  430
201017  3    443  448
201017  3    460  466
2010256  22   6683  6687
2010498  1    88   94
201046  5    607  612
201025  5    490  494
201026  4    317  326
201071  5    810  817
201074  4    555  564
201039  3    182  183
2010256  13   4357  4364
201023  1    69   72
201028  2    150  154
2010490  1-2   253  259
201017  1    7   12
201017  1    19   23
201017  1    24   27
2010312  2    340  343
201026  1    163  168
201019  1
201026  8    1012  1014
2010527  21-22  5801  5804
2010527  21-22  5879  5882
201061  7    590  598
2010528  1    154  160
2010175  3    229  232
2010204  21-22  3629  3635
201031  9    4392  4397
2010527  29-30  7475  7479
201039      52   55
2010405  21   4401  4406
201020  9    1579  1584
2010205  1    158  167
2010527  24-25  6467  6473
201132  1    361  364
201020  4    649  654
201020  5    727  731
201020  5    740  745
2010405  9    2334  2336
201039  3    482  485
201039  1    10   16
201039  1    106  111
2010527  10-11  2790  2797
200938  10   1852  1855
201064  3    313  316
201031  3    1581  1587
201031  4    2171  2176
200938  11   1955  1959
201039  1    85   89
2010505  2   588  591
201064  7   856  858
201020  6   935  941
201118  1   288  292
2010217  6   2414  2424
2010347  8   1437  1451
201135  2   837  847
201037  12  7813  7818
2010217  2   661  676
201060  9   877  887
201059  2   1003  1018
2010110  3   1429  1448
2010234  1   73   94
2010110  1   57   71
200952  12  3083  3090
2010215  9   3390  3398
201011  5   3955  3967
201073  6   1878  1889
201057  1-2  97   119
201016  11  1257  1273
201057  3   271  281
201059  12  3646  3655
2010216  10  2920  2936
201055  3   189  196
2010369  1   357  367
20109   4   1053  1067
201059  1   360  364
201011  5   3722  3733
201021  9   1517  1523
201026  8   1601  1612
201031  6   775  786
201051  5
201124  1   16   22
201044  3   237  240
201087  5   969  975
2010110  1   271  282
201030  5   1440  1448
201030  5   1523  1528
201017  5   1006  1010
20105   3   517  530
201023  8   842  846
201031  5   1257  1264
200951  1   34   48
2010368  1   178  189
201020  2   557  560
201095     289  296
201026  2   345  352
2010366  1   44   54
2010233  9   2181  2188
201059  1   207  214
2010138  6   2169  2180
201038  3   218  222
201074  3   469  474
201080  5-6  348  356
2010132  6
2010527  26  6980  6986
201050  1   227  233
201049  3   628  633
201049  7   3306  3315
201020  5   789  794
201049  3   1312  1324
201020  10  1116  1125
201048  1   54   58
201137  1   46   54
2010507  1   172  177
201013  11  H379  H381
2010369  1-3  88   94
201021  5   529  533
2010104  2   156  161
201062  11  26   31
201062  11  32   34
201031  8   1651  1655
201028  5   633  637
2010157  10  D523  D527
2010195  21  7397  7402
201017  4   760  764
201017  4   765  769
201017  4   770  777
201026  7   1235  1239
2010103  1-4  68   73
201028  4   503  507
201013  8   A118  A120
201026  6   1061  1065
201049  2   131  145
201010  8   4893  4896
2010101  15  6269  6272
2010195  16  5344  5350
201055  11  3643  3649
201017  2    289  294
2010493  1-2   305  308
201026  3    413  418
201031  2    330  335
2010639  1-2   187  192
201059  2    1196  1201
2010157  3    D168  D171
200927  6    891  894
200938  12   1182  1183
200920  6    542  547
201085  1    121  126
201023  9    698  704
201020  6    1043  1048
201081  6    446  452
2010160  11-12  1228  1233
201094  12   2431  2434
2010204  2-3   198  202
201020  8    1500  1504
201020      S42  S45
201020      S82  S86
201020      S92  S96
201020      S146  S152
201020      S159  S164
201020      S187  S191
201020      S216  S220
201020  2    322  329
201020  2    336  343
201020  2    344  348
2010199  3    293  297
201041  1    3   9
201020  1    115  118
201020  1    142  146
201054  3    171  177
2010197  3    309  313
201025  9    983  988
2010506  1    271  278
2010104  2    317  321
201017  5    888  894
201021  11   1382  1386
201026  9    2369  2374
201039  8    806  807
201017  3    498  503
201017  3    504  508
2010497  1-2   176  181
2010497  1-2  278  284
2010157  7   A782  A790
2010102  1-4  50   54
2010102  1-4  73   80
2010102  1-4  81   86
2010493  1-2  640  644
201059  3   1938  1945
201055  8   2829  2834
2010101  10  3796  3799
2010195  9   2935  2938
201017  1   62   67
2010174  1-3  756  762
201051  2   247  252
200925  6   791  795
2010124  2-3  922  926
201020  6   1131  1135
201020  6   1148  1153
201082  11  2290  2296
201064  21  2302  2305
201020  8   1534  1540
201020     S271  S274
201020     S279  S282
201020     S283  S287
201020     S293  S296
201020  4   619  623
201020  5   814  818
201020  5   897  902
201020  5   910  917
201064  10  1193  1196
201029  2   117  120
201020  1   165  170
201020  10  2000  2005
2010408  16  3118  3124
201039  5   1616  1623
201023  2   99   103
201017  5   954  958
201020  4   632  636
201020  5   903  909
201020  3   507  512
2011509  2   338  342
2011
201022  9   6867  6878
201074  1   155  164
2010101  21  8287  8293
201058  11  6966  6971
201020  6   1097  1103
201029  6   552   556
201031  3   150   164
201020  1   135   141
201017  5   959   966
20109   39  6525  6533
201037  6   393   397
201023  2   211   216
201022  3   1889  1895
201037  1   1    7
201023  9   670   675
201020  10  1981  1986
201020  8   1517  1520
201020  5   882   887
2010176  1-3  262   268
2010100  3-4  129   135
201094  1-2  52   57
201036  2   100   104
201020  2   315   321
201050  1   24   29
201019  3-4  380   388
201076  16  1834  1839
201066  3   653   663
201019  1-2  145   155
201014  12  E1106  E1114
201037  4   501   505
201072  1-2  151   155
201021  3   329   331
201058  4   549   551
201030  1   107   111
200911  12  1001  1004
20105   10  1597  1599
2010398  3   571   575
2010322  24  3862  3868
2010211  2   545   550
201055  6   560   566
201047  1   21   26
201018  9   3020  3025
201037  5-6  630   635
2010209  1   66   73
2010627  1-3  1    7
201053  5-6  223   229
201031  10  1243  1257
201059  1    376   380
201059  1    381   386
2010114  35   11525  11534
201019  9
2010108  4
2010114  37   15578  15583
201059  9    5972  5978
201020  5    1499  1507
201098  2-3   567   572
201039  4    623   627
2010150  13-14  605   608
201050  1    45   47
201019  11
201019  11
201020  4    1209  1219
201059  6    4186  4193
201059  6    4202  4210
200910  11-12  1443  1450
2010374  42   4343  4348
201018  2    393   400
20108   2    250   256
2010167  7    773   781
201038  8    573   578
201010
201017  2    277   284
201039  7    1229  1236
201044  6    543   550
201016  4    230   234
201017  2    285   288
201017  5    507   513
201017  4    738   743
201017  4    744   749
201021  2    113   132
201043  6    697   706
201017  5    947   953
201017  1    121   126
201020  2    227   232
201017  4    732   737
201017  4    755   759
2010493  1-2   529   534
201020      S21   S25
201020      S107  S111
201020      S132  S135
2010130  6    1092  1094
2009100  1-2  72   75
2010124  2-3  1210  1215
201020  10  1987  1992
201020  8   1521  1526
201020  5   892   896
201093  10  3342  3348
201095  5-6  741   746
201019  9
201017  4   873   879
2010163  3   111   118
201028  5   593   596
201046  1   1    9
200945  1   89   93
201048  8   2341  2346
201016  3   222   224
201019  4   206   208
201021  5   663   666
201020  3   113   117
20105   8
2010133  13
201034  3   286   293
201046  1   97   103
201012  10  2975  2981
201035  20  11378  11386
2010108  8
201031  4   357   364
2010503  1   138   144
2010256  24  7692  7695
201034  2   176   179
201034  2   245   251
2010132  19
201058  10  3664  3675
201048  3   705   709
201035  8   3812  3816
201055  11  3830  3837
201048  7   2023  2029
201026  3   283   288
201034  1   75   80
2010492  1-2  L75   L78
2010492  1-2  190   195
2010492  1-2  219   225
201026  2   106   112
201035  2   609   613
2010396  1   86   93
200920  5    480   487
2010489  1    130   135
2010489  2    362   368
200924  6    1226  1230
2009131  20
2009
200933  4    642   649
200933  4    673   678
200933  4    719   722
200933  4    761   768
200933  4    769   773
201049  11   1155  1162
201025  8    735   739
2010527  21-22  5782  5789
201090  10   763   770
201063  5    532   535
2010269  3-4   262   268
2010123  1    326   330
201026  22   17037  17047
2010511  1-2   159   162
201064  21   2354  2356
2010205  2    582   586
2010124  1    482   487
201132  1    121   126
201020  8    1412  1417
2010122  2-3   417   423
201012  4    617   623
201039  3    494   497
201031  6    2776  2783
201031  6    2972  2977
200938  12   2069  2073
201017  5    895   898
2010257  2    656   661
201052  10   3504  3508
201017  4    500   505
2010645  2    81   86
201011  3    335   340
201025  3    437   443
201026  5    429   432
201045  15   4097  4110
2010497  1-2   234   238
201045  13   3477  3482
201028  3    407   411
2010493  1-2   134   136
201017  1    1   6
201025  1    41   46
2010489  1    188  194
201040  1    197  204
201039  8    1390  1394
201029  5    451  455
2010204  23   3798  3803
201053  2    112  117
201025  3    225  231
2010527  29-30  7565  7570
201144  1    18   24
201049  3    309  315
201026  10   1265  1268
2010527  27-28  7274  7278
2010527  24-25  6537  6542
201031  7    3555  3558
201020  4    547  552
201020  5    831  838
201025  2    124  128
201039  3    414  417
2010527  12   2993  2997
200938      303  307
201064  6    733  735
201039  2    314  317
201039  2    338  342
200938  10   1711  1717
200938  10   1778  1782
200938  10   1876  1880
200938      78   82
2009149  43-44  1974  1977
201049  4    781  790
201049  1-4   105  110
201019  3    575  585
201018  3    306  311
2010136  8    1187  1192
201010  6    707  712
200915  3    351  358
2010478  3    184  187
2010
201055  9    2552  2560
20105
201016  8    1025  1030
201035  1    37   44
201042  3    224  229
201016  3    319   326
201037  8    3819  3825
20105   12   911   916
2010107  1    127   134
2010397  2    290   295
2010341  1-2   259   269
201046  16   2996  3006
2010136  10   1477  1488
201016  12   1465  1472
201090  2    196   209
201042  8    538   547
201017  9    1371  1376
2010174  2    109   116
200942  5    137   142
20105   13   1030  1034
20107
2010110  4    968   974
201015  3    249   257
201049  4    580   586
2010393  4    860   863
201043  1    43   51
201031  11   2046  2051
201050  9    1022  1030
201096      221   231
2010101  18   7068  7075
2010100  3-4   177   180
201019  1    151   158
200956  96   1730  1734
201010
201042  7    450   456
201027  4    1185  1191
20103   3    277   280
201034  7    1273  1278
201026  7    579   584
2010411  21-22  1761  1765
201088  1    71   75
2010220  3    223   228
201019  5    286   292
201033  1    E14   E21
201048  4    513   517
201021  6    588   591
2010299  5    F1014  F1025
201019  2    192   196
20107   2    155   166
2010248  12   1765  1770
201035  5    389  401
20092   1    34   37
201019  9    1576  1584
2010649  1-3   108  114
2010124  1    32   36
201026  6    779  785
20105   2    146  149
201036  10   573  592
201015  3    478  484
201011  10   779  782
201042  4    947  950
201031  3    244  249
20103   5    781  787
201075  5    1175  1177
201023  2    202  209
2010123  14   1904  1908
201051  5    516  523
20092   4    375  385
201039  1    89   99
201021  2    275  285
201014  1    27   34
201023  5    593  602
201032  4    420  427
201033  3    240  248
201027  4    1227  1233
20105   16   1274  1280
201045  6    655  664
201042  7    2509  2512
2010210  2    563  568
201031  3    289  296
201068  6    252  260
201039  5    1193  1200
2010206  3    271  277
2010411  17-18  1296  1305
201038  3    763  769
201021  7    1506  1514
201062  5    1438  1447
201072  9-10  975  979
2010878  24   2286  2291
2010878  11-12  883  887
201051  5    1161  1164
201053  3    735  739
201046  9    733  737
201058  6   372  374
201046  3   284  288
2010111  4   797  800
201056  9-10  449  457
2010138  2   151  156
201011  8   560  567
201088  3   285  290
201031  1   22   29
201039  1   3   9
200938  6   464  471
201016  27   3394  3401
201016  4   445  452
201024  1   17   24
201016  26   3330  3334
201053  4   240  246
2010211  1   237  241
2010160  2   137  142
201032  8   978  985
201032  9   1103  1108
201090  3   436  447
20107   4   281  287
201056  5-6  231  243
20105   8   579  584
20105   3   205  208
201037  1   49   55
201035  5   440  444
201044  3-4  133  141
20109   2   144  148
201035  5   544  551
201020  4   566  569
201020  4   540  543
2010197  1   54   59
201059  4   499  508
201031  10   2934  2943
201015  4   293  304
201030  11   1057  1063
201030  5   443  448
201027  10   1205  1210
201040  2   230  233
201059  3   198  203
2010163  4   736  742
2010
201035  1   58   69
201046  3   243  249
201035  4    425  430
201014  10    1109  1120
201038  4    1145  1153
201039  2    375  383
201059  7    551  559
2010209  2    281  288
201026  3    238  249
2010182  2    172  179
20102   3    129  135
201067  9    895  904
2010133      2115  2122
201037  6    512  521
201034  7    1189  1195
201097  2    222  226
201027  2    339  345
201075  5    464  465
200954  5    312  319
201022  3    118  126
201057  99-100  493  496
201010  2    190  197
2010345  1-2   283  290
201037  10    1082  1089
201027  1    40   44
20105   16    1243  1248
201066  5    503  509
201017  2    202  210
201037  4    364  369
201057  1    68   73
201058  1    38   42
20105   10    747  751
20105   6    461  465
201021  4    381  388
20105   6    418  423
201042  9    3455  3458
201074  4    722  724
201058  1    41   51
201026  4    604  607
201035  3    231  237
201059  4    307  314
2010221  3    276  284
201030  3    408  411
201025  2    225  229
201019  2    82   87
201016  10    1274  1278
201023  3   163  169
200915  3   473  478
201016  6   CS71  CS75
201037  10   1090  1100
2010120  3   217  221
2009109  4   298  304
2009122  24   3082  3085
2010482  2   86   89
201037  9   983  987
201030  5   501  514
2010468  3   198  201
201022  4   285  290
201068  4   849  854
201023  4   1005  1011
2010397  1   70   74
201023  2   175  184
201024  1   177  186
201030  2   213  220
201027  4   1239  1245
2010411  9-10  771  775
2010120  6   415  420
200992  2
201012  4   463  467
201070  9   3450  3462
201027  1   134  144
201074  1   92   94
201016  4   440  445
201087  1   53   60
2010136  6   953  959
201044  5   277  283
201015  3   159  166
2010397  8   3225  3233
2011408  1   37   45
2010110  4   975  984
20109   3   1416  1423
201042  1   137  147
201027  4   1407  1414
201027  2   346  356
2010478  2   77   81
2009219  4   289  294
201020  1   66   69
201036  1   82   88
201042  1   52   57
201037  4   766  775
201051   2   106  112
201058   3   204  210
20108   5   262  266
201027   4   1102  1108
201037   5   503  509
201027   2   296  303
201016   39  4998  5004
201039   4   516  519
20109   9   710  716
2010111  1   179  186
200930   12  2371  2375
201037   3   141  150
20107
201033   3   186  192
2010133     3510  3518
20101351     229  237
2010257  7   1170  1175
2010124  1-2  68   75
201017   6   751  755
201056   3-4  127  136
2010292  1-2  77   80
2010120  2   159  161
201059   3   197  205
2010481  2   69   72
2010480  3   211  214
201025   8   1005  1011
20105   7   550  554
2010473  2   131  135
20105   3   197  204
201031   1   107  109
200957   5   578  583
201049   6   611  613
2010136  11  1737  1743
201042   6   418  425
201029
201059   9   2297  2305
201018   1   82   87
201046   16  3007  3015
201029
2010400  1   16   20
201033   3   180  188
20105   12  927  932
201023   4   327  331
201081   4-5  372  377
201042   3   719   722
2010123  10  1333  1337
201031   1   93   101
201090   7   997   1003
201013   1   116   122
201041   1   46   49
201020   10  1921  1927
201017   7   849   855
201038   5   1505  1513
2010105  7   975   977
201010   5   580   583
2010113  4   820   825
201033   8   1337  1342
2010220  2   157   163
201059   2   207   214
200957   5   584   588
201024   2   495   500
20109   12  6101  6111
201058   6   517   527
2011346  1-2  1    10
20109   7   2123  2130
201022   6   888   893
201027   2   255   261
2010398  4   707   712
20101325     147   154
2010123  23  3482  3485
20106   4   370   374
201024   30  5867  5875
201039   12  2132  2136
201025   7-8  553   559
2010    34  5455  5461
201082   24  10151  10157
201045   12  2036  2039
2010211  24  2555  2561
201056   2   995   999
201056   1   620   625
20102   12  2002  2010
2010104  2   341   346
201039   11  1974  1978
201033   5   529   534
201019   12
20105   21  1617  1622
201037   6   706   709
201070   1   67   92
20103   5    528  533
201059  4    418  423
2010222  4    311  318
201019  6    451  456
201015  6    905  912
201050  4    554  559
2010371  1-3   126  130
201082  3    446  458
20105   14   1091  1095
2010213  1    92   101
201041  8    606  610
201072  11-12  1107  1113
20105   14   1055  1060
20106
2010123  22   3343  3346
2010105  1-2   179  185
201025  6    938  943
201025  12   1318  1324
2010105  1-2   176  178
201039  6    985  988
201039  11   2015  2017
201034  4    446  451
201027  3    451  460
201095  12   2453  2460
201020  12   2309  2313
201020  12   2320  2325
201028  5    397  405
201046  12   1522  1528
201072  11-12  1195  1199
2010165  1    209  217
2010165  1    265  272
201017  6    1327  1335
201017  6    1351  1356
201017  6    1376  1382
201011  8    1193  1197
201017  6    1389  1394
20104   12   1990  1993
201022  6    489  496
20104   4    765  776
201011
201011
201074  1-3   265  273
201017  6    1310  1319
20108   3-4   1383  1387
201039  9    1583  1587
201039  9    1588  1592
201039  9    1646  1650
201023  4    285  292
201039  12    2107  2111
201017  6    1125  1128
201039  6    975  979
201020  12    2272  2280
201046  12    1481  1487
201039  6    1094  1098
201039  12    2101  2106
2010
2010   72    1   14
2010
201023  1    72   80
201017  6    1230  1237
201039  5    924  927
201016  6    913  920
201020  12    2379  2386
201017  6    1207  1210
201020  12    2340  2344
201025  6    929  934
201020  12    2366  2370
2010403  1    52   58
201024  32    6291  6306
2010
2010283  24    4887  4891
201059  12    8385  8392
201043  1    33   39
201048  6    810  827
201017  6    1190  1195
201050  6    591  598
201017  6    1201  1206
201016  280-84  2653  2658
201039  5    820  823
2010101  12    1461  1475
2010101  12    1489  1496
2010
201046  2    181  192
201034  4    405  414
201039  11    1979  1983
201039  11    1989  1992
201020  12    2281  2288
201020  12    2314  2319
201039  12  2251  2254
201054  6   1023  1039
201046  2   171  180
201012  11  1131  1136
201041  8   611  617
201012  6
201075  6   645  647
20103   4   349  351
20105   24  1888  1894
201033  10  707  711
2010127  1-3  113  121
20109   6   639  644
20109   6   605  610
201033  6   E422  E428
201020  6   1307  1313
2010165  2-3  168  173
201012  11  873  880
2010164  1   E21  E26
201026  5   339  343
20104   24  2615  2621
dt
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Review
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Review
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Review
Review
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Review
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Review
Review
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Review
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Review
Review
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Review
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Review
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Review
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Review
Article
Review
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Review
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Review
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Review
Review
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Review
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Review
Article
Review
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Review
Article
Article
Article
Article
Review
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Review
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Review
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Review
Article
Article
Article
Review
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Review
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Review
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Review
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Review
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Review
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Review
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:50
posted:9/24/2011
language:English
pages:231