Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

EU Drugs Strategy_LV

VIEWS: 8 PAGES: 20

									      EIROPAS SAVIENĪBAS           Briselē, 2004. gada 22. novembrī
           PADOME            (OR. en)


                          15074/04
                          CORDROGUE 77
                          SAN 187
                          ENFOPOL 178
                          RELEX 564

PIEZĪME
No:     Ăenerālsekretariāta
Kam:     Eiropadomei
Temats:   ES Narkomānijas apkarošanas stratēăija (2005.-2012. gadam)
15074/04                           do/AG/ed, gg       1
                    DGH II                     LV
Priekšvārds


1.  2004. gada 17.-18. jūnijā Eiropadome aicināja Padomi vēlākais līdz 2004. gada decembrim
   vienoties par priekšlikumiem jaunai ES Narkomānijas apkarošanas stratēăijai laikposmam no
   2005. gada līdz 2012. gadam. Balstoties uz jauno Stratēăiju un tās noteiktām prioritātēm, tiks
   izstrādāti divi secīgi ES Narkomānijas apkarošanas rīcības plāni, no kuriem katrs ilgs četrus
   gadus.


2.  Jaunā Narkomānijas apkarošanas stratēăija pirmkārt un galvenokārt balstās uz ES likumu
   pamatprincipiem un no visiem aspektiem aizstāv Savienības pamatvērtības – cilvēka cieĦas
   neaizskaramību, brīvību, demokrātiju, vienlīdzību, solidaritāti, tiesiskuma un cilvēktiesību
   ievērošanu. Tās mērėis ir sargāt un uzlabot sabiedrības un indivīdu labklājību, rūpēties par
   sabiedrības veselību, nodrošināt augstu sabiedrības drošības līmeni, kā arī risināt narkotiku
   problēmu ar līdzsvarotu, visaptverošu pieeju.


3.  Stratēăija balstās arī uz attiecīgām ANO konvencijām (ANO 1961. gada Vienoto konvenciju
   par narkotiskām vielām, kas grozīta ar 1972. gada Protokolu, 1971. gada Konvenciju par
   psihotropām vielām un 1988. gada Konvenciju pret narkotisko un psihotropo vielu
   nelikumīgu tirdzniecību), kas ir galvenie juridiskie dokumenti, kuri pieĦemti narkotiku
   problēmas risināšanai. Turklāt ANO Ăenerālās asamblejas 1998. gada īpašajā sesijā pret
   narkotikām apstiprināja to, cik svarīgi ir ievērot visaptverošu un līdzsvarotu pieeju, kurā
   piedāvājuma samazināšana un pieprasījuma samazināšana ir savstarpēji papildinoši
   narkomānijas apkarošanas politikas elementi.


4.  Stratēăija ir izstrādāta atbilstīgi pašreizējai ES un EK līgumu tiesību sistēmai, kā arī
   Savienības, Kopienas un atsevišėu dalībvalstu attiecīgām kompetencēm, Ħemot vērā
   subsidiaritātes un proporcionalitātes principus. Turklāt Stratēăija Ħem vērā nākamo ES
   Konstitūciju.
15074/04                                do/AG/ed, gg         2
                        DGH II                       LV
   Narkotiku problēma galvenokārt skar vietējo un valsts līmeni, tomēr tas ir globāls jautājums,
   kas jārisina starptautiskā līmenī. Tāpēc liela nozīme ir darbībai ES līmenī. Kopumā ES
   centieni ir vērsti uz to, lai koordinētu visus iesaistītos dalībniekus. Sabiedrības veselības jomā
   Kopiena papildina darbības, ko veic dalībvalstis, lai mazinātu narkotiku nodarīto kaitējumu
   veselībai, tostarp veic informēšanu un profilakses pasākumus. Attiecībā uz ėīmiskiem
   prekursoriem, ko var novirzīt nelikumīgu narkotiku ražošanai, ES tiesību akti paredz kontroles
   sistēmu prekursoru tirdzniecībai gan Kopienā, gan ar trešām valstīm. Attiecībā uz nelikumīgi
   iegūtu līdzekĜu legalizāciju Kopienas tiesību akti nosaka vairākus pasākumus, lai novērstu arī
   to, ka tiek legalizēti līdzekĜi, kuri iegūti no narkotiku tirdzniecības. Tieslietu un iekšlietu jomā
   būtisks elements ir policijas, muitas dienestu un tiesu iestāžu sadarbība, ar kuras palīdzību
   novērš un apkaro narkotiku tirdzniecību. TādēĜ, pieĦemot pamatlēmumu par narkotiku
   tirdzniecību, ir veikts nozīmīgs solis, ar ko nosaka obligātus noteikumus par noziedzīgu
   darbību elementiem un sodiem, ko piemēro narkotiku tirdzniecības jomā. Visbeidzot ārējo
   attiecību jomā ES īsteno starptautiskas darbības, apvienojot tās ar politiskām ierosmēm, kā
   piemēram, izstrādā darbības plānus un rīko dialogus ar dažādiem pasaules reăioniem
   narkomānijas apkarošanas jomā, un sniedz palīdzību izmantojot attīstības programmas.


5.  Eiropas Savienības Stratēăijas mērėis ir papildināt valsts stratēăijas, ievērojot līgumos
   noteiktos subsidiaritātes un proporcionalitātes principus. Šajā stratēăijā norādīts, ka
   dalībvalstīm būtu jāapsver, kā katras valsts stratēăija ietekmēs pārējās dalībvalstis, kā
   dalībvalstu stratēăijas var savstarpēji papildināt cita citu un kā tās var sekmēt Eiropas
   Savienības Stratēăijas mērėu sasniegšanu. Tā paredz arī atstāt izpausmes iespējas vietējiem,
   reăionu, valsts un starptautiskiem procesiem un potenciālam, kā arī optimāli izmantot
   pieejamos resursus. Stratēăijā Ħemti vērā arī dalībvalstu un ES iestāžu organizatoriskie un
   finansiālie ierobežojumi.


6.  Visbeidzot, šīs Stratēăijas izstrāde balstās uz ES Narkomānijas apkarošanas stratēăiju 2000.-
   2004. gadam un Narkomānijas apkarošanas rīcības plānu 2000. - 2004. gadam, tajā Ħemti vērā
   šie dokumenti, kā arī Rīcības plāna termiĦa vidusposma izvērtējums, Padomes atbilde uz šo
   izvērtējumu un nobeiguma izvērtējuma ziĦojums.
15074/04                                 do/AG/ed, gg          3
                        DGH II                       LV
§1.  Ievads


7.  Uz narkomānijas problēmu var paraudzīties no dažādiem aspektiem – no politiskā, veselības
   aizsardzības, pētniecības, ikdienas prakses šajā jomā un operatīvās sadarbības narkotiku
   tirdzniecības apkarošanā. Izstrādājot tiesību aktus un politiku, kur galu galā izpaudīsies
   vienotā pieeja, visi minētie aspekti ir jāĦem vērā, un tie ir jāapkopo saskaĦotos un
   konsekventos priekšlikumos.


8.  Šābrīža situācija narkomānijas jomā ir aprakstīta Eiropas Narkotiku un narkomānijas
   uzraudzības centra (EMCDDA) un Eiropola gada pārskatos. Lai gan narkotiku patēriĦa modeĜi
   ES 25 dalībvalstīs vienmēr ir bijuši atšėirīgi, īpaši attiecībā uz apjomu, vairākās jomās ir
   radušās jaunas problēmas, un nav datu, kas liecinātu, ka narkotiku lietošana būtu ievērojami
   samazinājusies. Narkotiku radītais kaitējums veselībai un narkotiku izraisīto nāves gadījumu
   skaits tomēr ir stabilizējies un pat mazinājies. Narkomānu ārstēšanai paredzētais finansējums
   ir palielināts, un pakalpojumi kĜuvuši daudzveidīgāki. Attiecībā uz piedāvājuma samazināšanu
   mēs varam secināt, ka, neraugoties uz vērā Ħemamiem un bieži vien sekmīgiem centieniem
   gan valstu, gan ES līmenī, narkotiku tirdzniecība ir viens no ienesīgākajiem organizētu
   noziedzīgu grupējumu tirdzniecības veidiem Eiropas Savienībā. Minētie fakti apstiprina to, ka
   attiecībā uz narkomāniju nākamajos gados ir vajadzīga aktīva nostāja.


9.  ES Narkomānijas apkarošanas Stratēăijas un rīcības plāna (2000.-2004.gadam) nobeiguma
   izvērtējums rāda, ka ir panākts progress dažu Stratēăijas mērėu sasniegšanā. Turklāt vairākas
   no rīcības plānā paredzētajām darbībām jau ir īstenotas vai šobrīd tiek īstenotas. Pieejamie
   dati tomēr neliecina, ka narkotiku lietošanas izplatība vai narkotiku pieejamība būtu būtiski
   samazināta.
   Nobeiguma izvērtējuma rezultāti liek arī secināt, ka:
      •  Stratēăijā jānorāda skaidri un precīzi mērėi un prioritātes, kas nākamajos rīcības
        plānos var tikt izstrādāti kā operatīvie indikatori un darbības, skaidri definējot
        atbildību un īstenošanas termiĦus;
      •  ir jāuzlabo narkomānijas uzraudzības procesā iegūtās informācijas pieejamība,
        kvalitāte un salīdzināšanas iespējas;
15074/04                                 do/AG/ed, gg        4
                         DGH II                       LV
      •  jaunās Narkomānijas apkarošanas stratēăijas un rīcības plāna mērėi ir jāatspoguĜo
        daudzgadīgā programmā, ar ko stiprina brīvības, drošības un tiesiskuma telpu;
      •  Horizontālajai darba grupai narkotiku jautājumos (HDG) galvenokārt jāturpina un
        jāuzrauga to darbību īstenošana, kuras noteiktas nākamos ES Narkotiku apkarošanas
        rīcības plānos, kā arī jāvada citu Padomes darba grupu rīcības koordinācija narkotiku
        jautājumos.


10.  ĥemot vērā Līgumus, citus attiecīgus Eiropas politikas dokumentus, kā arī pēdējo desmit
   gadu pieredzi, Padome nosaka divus pamatmērėus narkomānijas apkarošanas jomā. Tos var
   apkopot šādi:

      •  ES vēlas veicināt augsta sabiedrības veselības aizsardzības, labklājības un sociālās
        kohēzijas līmeĦa sasniegšanu, papildinot pasākumus, ko veic dalībvalstis, lai novērstu
        un mazinātu narkotiku lietošanu, atkarību no tām, ar narkotikām saistītus kaitējumus
        veselībai un sabiedrībai;

      •  ES un tās dalībvalstis, sekmīgi sadarbojoties vienotas pieejas ietvaros, vēlas
        nodrošināt augstu sabiedrības drošības līmeni, gan vēršoties pret narkotiku ražošanu,
        narkotiku pārrobežu tirdzniecību un prekursoru novirzīšanu, gan pastiprinot
        profilaktiskas darbības, lai cīnītos pret noziegumiem, kas saistīti ar narkotikām.


   Sekojot šiem mērėiem, ES atzīst savu atbildību par narkomānijas problēmu pasaulē – tā gan
   patērē no trešām valstīm ievestās narkotiskās un psihotropās vielas, gan pati ražo un eksportē,
   jo īpaši sintētiskās narkotikas, – un nolemj risināt šos jautājumus.


11.  Arī turpmāk ES pieeja narkomānijas problēmai balstīsies uz visaptverošu, daudznozaru un
   līdzsvarotu pieeju, kas ietvers gan piedāvājuma samazināšanas, gan pieprasījuma
   samazināšanas pasākumus. Šādas pieejas realizēšanai vajadzīga sadarbība un koordinācija.
   ĥemot vērā problēmas horizontālo raksturu, ir jāattīsta turpmāka sadarbība un koordinācija ne
   tikai vairākās jomās, tostarp labklājības, veselības, izglītības, tieslietu un iekšlietu jomā, bet
   arī attiecībās ar valstīm, kas nav ES dalībvalstis un attiecīgiem starptautiskiem forumiem. Lai
   nodrošinātu līdzsvarotu pieeju narkomānijas problēmai, ir vajadzīgas arī atbilstīgas
   konsultācijas, iesaistot iespējami plašu zinātnisko centru, speciālistu, nevalstisko organizāciju,
   pilsoniskās sabiedrības un vietējās varas pārstāvju loku.15074/04                                 do/AG/ed, gg           5
                         DGH II                       LV
12.  Šī Savienības Narkomānijas apkarošanas stratēăija 2005.- 2012. gadam uzsver, ka svarīgi ir
   paplašināt pašreizējo instrumentu izmantošanu. Vienlaikus tā apliecina ES gatavību izstrādāt
   jaunus instrumentus, lai risinātu stratēăijas īstenošanas laikā radušās grūtības.


   Stratēăija nepārprotami iesaka "tematisku" vai "reăionālu" pieeju, kas atsevišėos gadījumos
   var būt lietderīga. Tas nozīmē, ka dalībvalstis, kas saskaras ar kopēju problēmu, var apsvērt
   iespēju pastiprināt (operatīvu) sadarbību, lai to efektīvi un sekmīgi atrisinātu. Citas
   dalībvalstis, kas nav saskārušās ar šīm pašām problēmām, var pašas izlemt piedalīties vai
   nepiedalīties jebkādā šāda veida ierosmē. Padomi informē par minēto ierosmju nozīmīgām
   attīstības tendencēm ar HDG palīdzību.


13.  Stratēăija galvenokārt pievēršas divām politikas jomām – pieprasījuma samazināšanai un
   piedāvājuma samazināšanai – un tādām divām transversālām tēmām kā starptautiskā
   sadarbība un pētniecība, informācija un izvērtējums. Lai veicinātu Stratēăijas īstenošanu
   praksē, uz tās pamata izstrādās divus secīgus Narkomānijas apkarošanas rīcības plānus, kuros
   aprakstīs īpašus pasākumus un darbības. Komisija apĦemas 2005. gada sākumā pēc
   apspriešanās ar EMCDDA un Eiropolu iesniegt priekšlikumu Narkomānijas apkarošanas
   rīcības plānam 2005.-2008. gadam apspriešanai ar Eiropas Parlamentu un apstiprināšanai
   Padomē. Notiks atbilstīgas konsultācijas ar plašu ekspertu, speciālistu un pilsoniskās
   sabiedrības pārstāvju loku.
   Komisija sagatavos gada pārskatus par situāciju attiecībā uz rīcības plānā paredzēto darbību
   īstenošanu, lai Padome tos apsvērtu. 2008. gadā tā organizēs ietekmes izvērtēšanu, lai
   piedāvātu otru rīcības plānu 2009.-2012. gadam apspriešanai ar Eiropas Parlamentu un
   apstiprināšanai Padomē. Laikposmā no 2009. gada līdz 2012. gadam Komisija turpinās
   sagatavot gada pārskatus par progresu, bet 2012. gadā Komisija organizēs ES Narkomānijas
   apkarošanas stratēăijas un rīcības plānu vispārēju izvērtēšanu, ko iesniegs Padomei un
   Eiropas Parlamentam.


   Abos rīcības plānos būs iekĜauta ierosināto darbību programma un to īstenošanas grafiks.
   Programmu var pielāgot, pamatojoties uz ikgadējo progresa pārskatu, ja rīcības plānu spēkā
   esamības laikā Eiropas Savienībā narkomānijas jomā parādās būtiskas pārmaiĦas.
15074/04                                 do/AG/ed, gg         6
                        DGH II                      LV
14.  ĥemot vērā šābrīža situāciju narkomānijas jomā katrā no 25 dalībvalstīm, kā arī atšėirības,
   kādas pastāv šajā jomā starp reăioniem, dalībvalstīm un dalībvalstu grupām, darbības
   iekĜaušanai rīcības plānos izraudzīsies, balstoties uz šādiem pieciem kritērijiem:
   1.  darbībai ES līmenī jābūt būtiski papildinošai, un tās rezultātiem jābūt novērtējamiem un
      reāliem. Paredzētie rezultāti būtu jānosaka iepriekš;
   2.  rīcības plānos skaidri jānorāda grafiks, saskaĦā ar kuru darbība tiek īstenota (ieteicams
      atbilstīgi rīcības plāna periodam), kā arī personas, kas ir atbildīgas par tās īstenošanu un
      pārskatu sagatavošanu par īstenošanas gaitu;
   3.  darbībai tieši jāsekmē tas, lai tiktu sasniegts vismaz viens no Stratēăijas izvirzītiem
      mērėiem vai prioritātēm;
   4.  darbībai jābūt ekonomiski izdevīgai;
   5.  jāparedz ierobežots pasākumu vai darbību skaits katrā jomā.


15.  Ierosmes piedāvājuma vai pieprasījuma samazināšanas jomā var ietekmēt viena otru.
   Komisija ir lūgta to Ħemt vērā, izstrādājot ierosmes piedāvājuma un pieprasījuma
   samazināšanas jomā, piemēram, dot priekšroku tiem pētījumiem un paraugprakses apmaiĦai,
   kuri pievērš uzmanību šai saiknei. Attiecībā uz šo jautājumu Komisija un Padome pastāvīgi
   izmantos tās zināšanas un pieredzi, kuras ir speciālistu organizācijām gan ES (EMCDDA,
   Eiropolam, Eurojust un Eiropas Noziedzības novēršanas tīklam), gan ārpus tās (Eiropas
   Padomei un UNODC). Kā arī Komisija, Padome un Eiropas Parlaments tiks aicināti
   nodrošināt savu darbību skaidru koordināciju narkomānijas apkarošanas jomā. Padomē
   vadošā loma šajā darbā būs Horizontālajai darba grupai narkomānijas jautājumos.


16.  Līdz 2012. gada beigām vajadzētu panākt attīstību visās prioritātēs Stratēăijas noteiktajās
   jomās. To panāks, īstenojot pasākumus un darbības atsevišėās dalībvalstīs, dalībvalstu grupās
   vai Eiropas Savienībā kopumā, sadarbojoties ar trešām valstīm un tādām starptautiskām
   organizācijām kā Eiropas Padomi un Apvienoto Nāciju Organizāciju. Komisija, sadarbojoties
   ar EMCDDA, Eiropolu un dalībvalstīm, sagatavos Narkomānijas apkarošanas stratēăijas un
   rīcības plāna izvērtējumu.
15074/04                                do/AG/ed, gg          7
                        DGH II                        LV
§ 2. Koordinācija


17.  Koordinācija ir būtisks elements, ar kura palīdzību izveido un nodrošina veiksmīgu
   narkomānijas apkarošanas stratēăiju. Pēc desmit jauno valstu pievienošanās šis jautājums ir
   kĜuvis vēl neatliekamāks. Koordinācijas nozīme tika uzsvērta Eiropas Komisijas 2003. gada
   beigās sniegtajā PaziĦojumā par šo jautājumu 1. Lai panāktu visaptverošu, daudznozaru un
   līdzsvarotu pieeju narkomānijas problēmai, ES koordinācijas mehānisms, kas aprakstīts še
   turpmāk, būtu jāturpina attīstīt, lai atvieglotu un uzlabotu sadarbību attiecībā uz aktivitātēm
   visos līmeĦos, kā arī sekmētu Stratēăijas un no tās izrietošo rīcības plānu mērėu izpildi.
   Rīcības plānos būtu jāiekĜauj darbības, kas veicinās Eiropas koordinācijas mehānisma
   turpmāku attīstību.
18.  Narkomānijas apkarošanas politikas koordinācija Eiropas Savienības līmenī jānodrošina ar
   Horizontālās darba grupas narkomānijas jautājumos (HDG) palīdzību. HDG funkcijas ir,
   pirmkārt, sagatavot skaidru un saskaĦotu narkomānijas apkarošanas politiku pieĦemšanai
   Padomē, un, otrkārt, Padomes vārdā sekot, lai politika tiktu īstenota. Lai to panāktu, tā
   izmantos Stratēăijas un no tās izrietošo rīcības plānu mehānismu, lai nodrošinātu to, ka ES
   līmenī veiktie nelegālu narkotiku apkarošanas pasākumi ir skaidri un efektīvi koordinēti gan
   savstarpēji, gan ar dalībvalstu īstenotām darbībām. HDG pildīs šo lomu, neliedzot citām darba
   grupām un iestādēm īstenot funkcijas, kas ir to kompetencē. Tai tomēr:
   •   jāuzrauga un, ja nepieciešams, jāseko citu ES struktūru veiktajām darbībām, kas ir
      saistītas ar Narkomānijas apkarošanas stratēăiju;
   •   jāpalīdz izvairīties no tās darbības pārklāšanās ar citu struktūru darbību narkomānijas
      jomā;
   •   jāziĦo par nepilnībām;
   •   vajadzības gadījumā jāierosina uzsākt ierosmes.
1
   CORDROGUE 98 / COM(2003) 681 galīgā redakcija.


15074/04                                do/AG/ed, gg          8
                        DGH II                       LV
19.  Lai tā varētu īstenot savu vadošo lomu narkomānijas apkarošanas jomā, HDG jābūt informētai
   par attiecīgām attīstības tendencēm valstu līmenī un par darbībām, ko īsteno citas attiecīgās
   Padomes darba grupas, kā piemēram, Policijas un muitas sadarbības darba grupa, Organizētās
   noziedzības daudzdisciplīnu grupa, Darba grupa veselības jautājumos, Darba grupa
   ekonomikas jautājumos un attiecīgā gadījumā kopējās ārpolitikas un drošības politikas darba
   grupas. Vienlaikus šīm darba grupām ne tikai ir jābūt informētām par Narkomānijas
   apkarošanas stratēăijas saturu, bet tās arī jāiesaista rīcības plānu īstenošanā.


20.  Viena no jomām, kurā koordinācijai ir liela nozīme, ir starptautiskā sadarbība (t.i., ārpus ES).
   Vajadzīga iedarbīgāka koordinācija starp Eiropas Savienību un tās starptautiskajiem un
   Eiropas partneriem. HDG būtu regulāri jāvērš uzmanība narkomānijas apkarošanas politikas
   ārējiem aspektiem. Tai jānodrošina informācijas apmaiĦa un jāizstrādā ES nostāja attiecībā uz
   ES Narkomānijas apkarošanas politikas ārējo attiecību elementiem.


21.  Valsts iestādes, kas atbild par narkotiku jautājumu un politikas koordinēšanu, veicinās ES
   rīcības plānu praktisko īstenošanu saistībā ar valsts programmu izpildi. TādēĜ ir svarīgi
   minētās valsts iestādes informēt par HDG sasniegumiem (un vice versa) kopumā. Padomes
   prezidentvalsts nodrošinās iespēju, ka valstu koordinatori narkotiku jomā vai personas, kas ir
   atbildīgas par narkotiku jautājumu un politikas koordināciju, tiekas regulāri, principā divas
   reizes gadā,, lai apmainītos ar informāciju par panākumiem valstu līmenī un pārskatītu
   iespējas paplašināt sadarbību.
15074/04                                 do/AG/ed, gg          9
                        DGH II                      LV
§3.  Darbības joma: pieprasījuma samazināšana


22.  Pieprasījuma samazināšanas jomā ES Narkomānijas apkarošanas stratēăija 2005.-2012.
   gadam centīsies sasniegt šādu konkrētu un nosakāmu rezultātu:


       Ievērojami samazināt narkotiku lietošanu, atkarību no tām, ar narkotikām saistītos
       veselības un sabiedrības apdraudējumus, attīstot un uzlabojot iedarbīgu un
       visaptverošu, uz zinātnes atziĦām balstītu pieprasījuma samazināšanas sistēmu, kurā
       ietver profilakses, agrīnās iejaukšanās, ārstēšanas, kaitējuma mazināšanas,
       rehabilitācijas un sociālās reintegrācijas pasākumus ES dalībvalstīs. Īstenojot
       narkotiku pieprasījuma samazināšanas pasākumus, jāĦem vērā veselības un sociālās
       problēmas, kas rodas, lietojot neatĜautas psihoaktīvās vielas un polinarkotikas
       vienlaicīgi ar tādām atĜautām psihoaktīvām vielām kā tabaku, alkoholu un
       medikamentiem.23.  Tāda pieprasījuma samazināšanas sistēma ietver šādus pasākumus, kuru veikšanai izmanto
   visas metodes, kas pieejamas saskaĦā ar jaunākajiem zinātniskajiem pētījumiem:
      novērst to, ka cilvēki sāk lietot narkotikas;
      novērst to, ka pēc narkotiku izmēăināšanas tās sāk lietot regulāri;
      agrīna iejaukšanās riskantu lietošanas modeĜu gadījumos;
      nodrošināt ārstēšanas programmas;
      nodrošināt rehabilitācijas un sociālās reintegrācijas programmas;
      mazināt narkotiku nodarīto kaitējumu veselībai un sabiedrībai.


   Visi minētie pasākumi papildina cits citu, tie būtu jānodrošina kopumā, rezultātā palīdzot
   mazināt gan narkotiku lietošanu un atkarību no tām, gan narkotiku nodarīto kaitējumu
   veselībai un sabiedrībai.
15074/04                                do/AG/ed, gg        10
                         DGH II                      LV
24.  ĥemot vērā vajadzību būtiski uzlabot situāciju Eiropas līmenī, Padome un Komisija ir
   aicinātas noteikt prioritāti turpmāk minētajām jomām un tām pievērsties turpmākajos rīcības
   plānos – paredzot vienotu rīcību, zināšanu un pieredzes apmaiĦu, kā arī dalībvalstu aktīvāku
   sadarbību, īpaši operatīvajā jomā. Šajā sakarā arī jāĦem vērā atšėirīgie veselības
   apdraudējuma līmeĦi, kas ir saistīti ar atšėirīgiem narkotiku lietošanas veidiem (kā
   polinarkotiku lietošana) vai dzīves posmiem un ar īpašām situācijām (kā agrīnais pusaudžu
   vecums, grūtniecība, automašīnu vadīšana narkotiku reibumā).


25.  Pieprasījuma samazināšanas jomā ir noteiktas šādas prioritātes.


1.  Uzlabot profilakses programmu izmantošanas iespējas un iedarbīgumu (gan sākotnējo
   ietekmi, gan ilgtermiĦa ietekmi), kā arī plašāk informēt par psihoaktīvo vielu lietošanas
   bīstamību un iespējamām sekām. Lai to panāktu, narkotiku apkarošanas profilakses
   pasākumos būtu jāiekĜauj agrīnā riska izvērtējums, atklāšanas darbs, mērėtiecīgā profilakse un
   pasākumi ăimenē un atsevišėās iedzīvotāju grupās.


2.  Uzlabot iedzīvotāju un īpaši jauniešu, kas ir izmēăinājuši psihoaktīvās vielas, piekĜuvi agrīnās
   iejaukšanās programmām (pasākumiem).


3.  Uzlabot piekĜuvi daudzveidīgām, konkrētām personu grupām paredzētām ārstēšanas
   programmām, tostarp visaptverošai psihosociālajai un farmakoloăiskajai aprūpei. Ārstēšanās
   programmu iedarbīgums pastāvīgi jāizvērtē. Psihoaktīvo vielu lietošanas izraisīto veselības
   problēmu ārstēšanai jākĜūst par veselības politikas būtisku sastāvdaĜu.


4.  Uzlabot piekĜuvi tādiem veselības pakalpojumiem, kuri novērš un ārstē HIV/AIDS, hepatītu,
   citas infekcijas, slimības un mazina narkotiku radīto kaitējumu veselībai un sabiedrībai.
15074/04                                do/AG/ed, gg        11
                        DGH II                       LV
§4.  Darbības joma: piedāvājuma samazināšana


26.  Piedāvājuma samazināšanas jomā ES Narkomānijas apkarošanas stratēăija (2005.- 2012.
   gadam) un rīcības plāni centīsies līdz 2012. gadam sasniegt šādu konkrētu un nosakāmu
   rezultātu:      Ievērojami uzlabot ES un dalībvalstu to tiesībaizsardzības pasākumu un darbību
      iedarbīgumu, efektivitāti un zinātnisko pamatojumu, kuri vēršas pret narkotiku ražošanu
      un izplatīšanu, prekursoru, tostarp Eiropas Savienībā ievesto sintētisko narkotiku
      prekursoru, novirzīšanu, narkotiku tirdzniecību un terorisma finansēšanu, kā arī pret
      nelegāli iegūtu, ar narkotiku noziegumiem saistītu līdzekĜu legalizēšanu. Tas ir
      panākams ar pašreizējo instrumentu un programmu palīdzību, apkarojot ar narkotikām
      saistītus organizētos noziegumus, bet attiecīgā gadījumā jāizvēlas reăionālā vai
      tematiskā sadarbība un jāatrod veids, kā pastiprināt profilakses darbu, lai novērstu ar
      narkotikām saistītos noziegumus.


27.  ES tiesu un tiesībaizsardzības jomā narkotiku apkarošanas politikai jāpievērš uzmanība šādām
   prioritātēm un jāizvēlas tām atbilstīgas darbības iekĜaušanai rīcības plānos:


1.  Stiprināt ES tiesībaizsardzības sadarbību gan stratēăijas, gan noziegumu apkarošanas līmenī,
   lai, ievērojot subsidiaritātes principu, veicinātu operatīvus pasākumus jomās, kas skar
   narkotikas, prekursoru novirzīšanu narkotiku ražošanai, narkotiku pārrobežu tirdzniecību
   (Eiropas Savienībā), noziedzīgos tīklus, kas ir iesaistīti minētās darbībās un līdzīgos smagos
   noziegumos.


   Stratēăiskajai sadarbībai ES līmenī tiesībaizsardzības jomā attiecībā uz narkotikām un
   prekursoriem būtu jānosaka prioritāte tiem jautājumiem un noziegumiem, kas ietekmē ES
   kopumā, tādējādi atbalstot visu dalībvalstu pūles. Tajos ietilpst narkotiku ražošana, nelegāla
   pārrobežu (Eiropas Savienībā) narkotiku tirdzniecība, noziedzīgie tīkli, kas ir iesaistīti šādās
   darbībās un līdzīgos smagos noziegumos. Turklāt stratēăiska darbība ir vajadzīga, lai
   ierobežotu narkotiku plūsmu ne tikai no trešām valstīm uz ES, bet arī no ES uz trešām
   valstīm.


15074/04                                do/AG/ed, gg          12
                        DGH II                      LV
   Lai īstenotu minēto prioritāti, ES un valstu politiėiem un tiesībaizsardzības struktūrām ir
   jāuzlabo savas zināšanas un jādalās tajās. To var panākt, apmainoties ar paraugpraksi un
   visaptverošu, stratēăisku un operatīvu ar narkotikām saistīto noziegumu analīzi. Ar
   narkotikām saistītu noziegumu jaunu attīstības virzienu atklāšana iepriekšminētās jomās
   ietekmēs lēmumu pieĦemšanas politiku un līdz ar to ES tiesībaizsardzības prioritāšu
   noteikšanu šajā jomā.


   Iecerēto uzdevumu nevar īstenot, ja ar ES palīdzību netiek stiprināta tiesībaizsardzības iestāžu
   sadarbība un tās struktūras. Tiesībaizsardzības sistēmas īpaša uzmanība jāvērš uz tādu
   līdzekĜu legalizēšanu, kas iegūti, nelikumīgi tirgojoties ar narkotikām, narkotiku tirdzniecību,
   terorisma finansēšanu un līdzekĜu konfiskāciju. Jāturpina izvērtēt Eurojust iesaistīšana šajā
   darbā.


   Smagu noziegumu prioritātes noteikšana politikas izstrādē nenozīmē to, ka dalībvalstis nevar
   brīvi veikt papildu darbības (piemēram, vērstas pret noziegumiem ielās), – individuāli vai
   kopā ar citām dalībvalstīm un/vai trešām valstīm.


2.  Pastiprināt dalībvalstu rezultatīvu sadarbību tiesībaizsardzības jomā, izmantojot pašreizējos
   instrumentus un sistēmas.


   Pēdējos gados ir izstrādāti vairāki instrumenti un programmas kā, piemēram, Pamatlēmums,
   ar ko nosaka obligātus noteikumus par noziedzīgu darbību elementiem un sodiem, ko piemēro
   nelegālās narkotiku tirdzniecības jomā, kopējas izmeklētāju grupas, Eiropas apcietināšanas
   orderis, Eiropols un Eurojust, finansiālās izlūkošanas vienība, līdzekĜu konfiskācijas
   pasākumi, Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija pret starptautisko organizēto
   noziedzību un tās Protokoli.


   Jāizmanto visas iespējas, ko sniedz minētie instrumenti un programmas. Savienībai un
   dalībvalstīm ir jāatklāj to iedarbīgums, ietekme un piedāvātās iespējas, pirms Eiropas
   Savienībā ieviest jaunus pasākumus un regulas . Jāizvairās no dublēšanās un pārklāšanās,
   resursi jāizmanto tā, lai gūtu labākos rezultātus.
15074/04                               do/AG/ed, gg          13
                        DGH II                       LV
   Eiropola loma, koordinējot datu un izlūkdatu apkopošanu un izplatīšanu, ir radikāli atkarīga
   no informācijas, ko tas saĦem no dalībvalstīm. Jāizpēta veidi, kā dalībvalstis varētu paplašināt
   šādu datu regulāru sniegšanu.


   Šajā sakarā īpaša nozīme ir iespējām, ko paredz ar 2000. gada Konvenciju par savstarpēju
   juridisku palīdzību krimināllietās, un jāaptver to izmantošana, cīnoties pret noziegumiem, kas
   saistīti ar narkotikām.


3.  Novērst un sodīt narkotisko un psihotropo vielu nelikumīgu ievešanu un izvešanu, tostarp uz
   citām dalībvalstīm


   Uzsverot subsidiaritātes principa ievērošanas svarīgumu, Stratēăijā vienlaikus tiek atzīts, ka
   saskaĦota valstu kriminālvajāšanas politika visās dalībvalstīs ir nosacījums, lai izveidotu
   kopēju un ticamu ES narkotiku apkarošanas politiku. Dalībvalstis centīsies panākt
   konsekventus kriminālvajāšanas prakses standartus visās dalībvalstīs.


   Bez tam Stratēăijā iekĜaus izvērtējumu par to, kā darbojas Pamatlēmums, ar ko nosaka
   obligātus noteikumus par noziedzīgu darbību elementiem un sodiem, kurus piemēro nelegālās
   narkotiku tirdzniecības jomā, un kāda ir tā ietekme uz starptautisko tiesu iestāžu sadarbību
   nelikumīgas narkotiku tirdzniecības jomā.


4.  ES ietvaros pastiprināt sadarbību tiesībaizsardzības, kriminālās izmeklēšanas un
   kriminālistikas zinātnes jomā starp ES dalībvalstīm, kurām ir kopīgas intereses un/vai kuras
   saskaras ar līdzīgām narkomānijas problēmām.
15074/04                               do/AG/ed, gg          14
                       DGH II                        LV
   Dalībvalstīm, kas saskaras ar vienu un to pašu problēmu (piemēram, prekursoru novirzīšanu,
   kokaīna, heroīna un Indijas kaĦepju kontrabandu, sintētisko narkotiku ražošanu, kriminālās
   izmeklēšanas un kriminālistikas zinātnes jautājumiem), varētu radīt lielākas darbības iespējas
   kopīgi izstrādāt projektus, kā tās risināt. Jādomā, ka minētais darbs palielinās
   tiesībaizsardzības iestāžu, muitu un tiesu pasākumu iedarbīgumu narkomānijas apkarošanas
   jomā. Sadarbības formas varētu būt šādas – kopīga izmeklēšana, izmeklēšanas grupas,
   apmaiĦu tīklu izveidošana jebkurā no minētajām jomām, narkotiku ėīmisko analīžu projekti,
   apmācības, semināri un konferences par īpašām tēmām. Pilnībā būtu jāizmanto visas
   Eiropola, Eurojust un CEPOL spējas. Ar zināšanām un pieredzi, kas gūta kopīgos projektos,
   saskaĦā ar atbilstīgu Padomes programmu būtu jāiepazīstina ES dalībvalstis, Komisija,
   Eiropols, Eurojust, lai paraugpraksi varētu piemērot arī citur.


5.  Pastiprināt tiesībaizsardzības pasākumus attiecībā uz trešām valstīm, īpaši narkotiku
   ražotājvalstīm un reăioniem, caur kuriem ved narkotiku tirdzniecības ceĜi.


   Robežkontroles atcelšana uz daudzām iekšējām robežām ir padarījusi Eiropas Savienību vēl
   vilinošāku nelikumīgo narkotiku un prekursoru tirgotājus acīs. Pēc tam, kad nelikumīgās
   preces ir nokĜuvušas Savienības teritorijā, tās var vairāk vai mazāk brīvi tirgot, nepiesaistot
   muitas un valsts tiesībaizsardzības iestāžu uzmanību. Starptautiskā organizētā noziedzība
   neĦem vērā ne valsts robežas, ne valsts iestādes.


   TādēĜ jāpastiprina gan Eiropas sadarbība attiecībā uz Savienībā ievestu augsta riska preču
   kontroli, gan tiesībaizsardzības sistēma narkotiku tirdzniecības apkarošanas jomā Eiropas
   Savienībā. Lai Savienība mazāk vilinātu noziedzīgas organizācijas, tiesībaizsardzības un
   muitas iestādēm obligāti jāuzlabo kontrole to teritorijās. Valsts kontrole papildina tos
   pasākumus, ko veic uz ES ārējām robežām. Muitas un tiesībaizsardzības iestādēm kopīgi
   jāīsteno minētā politika.
15074/04                                do/AG/ed, gg          15
                        DGH II                       LV
   Ārpus ES veiktu represīvu pasākumu gadījumā ir svarīgi pilnveidot un, ja vajadzīgs,
   paplašināt ES dalībvalstu sadarbības koordinatoru tīklu trešās valstīs. Ievērojot ES
   pamatprincipus, būtu apĦēmīgi jārīkojas, lai sekmētu un paplašinātu sadarbību ar trešo valstu
   tiesībaizsardzības iestādēm – sniedzot finansiālu un materiāli tehnisku atbalstu, kā arī vairāk
   kopīgu projektu, kuros dalībvalstis apvienotu zināšanas un pieredzi, lai risinātu kopīgu
   problēmu. Minētās prioritātes īstenošanai pilnībā jāizmanto Kopējās ārpolitikas un drošības
   politikas (KĀDP) instrumenti.
§ 5. Transversāla tēma: starptautiskā sadarbība


28.  Starptautiskās sadarbības jomā ES Narkomānijas apkarošanas stratēăija 2005.-2012. gadam
   centīsies sasniegt šādu konkrētu un nosakāmu rezultātu:


      Ievērojami uzlabot efektīvu un redzamu sadarbību starp dalībvalstīm, starp dalībvalstīm
      un Komisiju, sekmējot un nodrošinot līdzsvarotu pieeju narkotiku un prekursoru
      apkarošanas problēmai attiecībās ar starptautiskām organizācijām, starptautiskos
      forumos un attiecībās ar trešām valstīm. Tās mērėis ir samazināt narkotiku ražošanu un
      piedāvājumu Eiropā un palīdzēt trešām valstīm prioritārās jomās, samazinot narkotiku
      pieprasījumu, kas ir būtiska politiskās un attīstības sadarbības sastāvdaĜa.


29.  Narkomānijas problēmas globālais raksturs prasa reăionālu, starptautisku un daudzpusēju
   pieeju. Atzīstot dalītās atbildības principu, ir jāpastiprina gan divpusējā koordinācija un
   sadarbība (starp Savienību un trešām valstīm), gan sadarbību starptautiskās organizācijās un
   forumos.
15074/04                                do/AG/ed, gg         16
                        DGH II                       LV
   Tās risināšana prasa arī visaptverošus centienus, tostarp tiesībaizsardzības, apkarošanas,
   pieprasījuma samazināšanas, alternatīvo iztikas līdzekĜu un alternatīvās attīstības ierosmes,
   kuras atbalsta vietējās kopienas. Maz ticams, ka trešo valstu narkotiku apkarošanas
   programmas nesīs rezultātus, ja vien visi četri elementi netiks risināti kopā, Eiropas
   Savienībai un dalībvalstīm uzĦemoties lielākas saistības.


30.  Ārējo attiecību jomā ir noteiktas šādas prioritātes:


1.  Savienības saskaĦota, iedarbīga un redzamāka darbība starptautiskās organizācijās un
   forumos, veicinot un sekmējot līdzsvarotu pieeju narkomānijas apkarošanas problēmai.


   ES jācenšas izplatīt savu politisko ietekmi starptautiskā līmenī un sasniegt maksimālu
   iedarbību ar resursiem, ko tā izmanto apkarojot narkotiku ražošanu un tirdzniecību un
   samazinot narkotiku pieprasījumu un no tā izrietošās negatīvās sekas.


   Dalībvalstīm un Komisijai jāturpina rīkot apspriedes Padomē, lai izveidotu kopīgu pieeju un
   koordinētu to darbību starptautiskos forumos, kas saistīti ar narkotiku problēmu. Kopīgajai
   pieejai, tāpat kā agrāk, jābūt vērstai gan uz dalību starptautiskās organizācijās un forumos kā,
   piemēram, Eiropas Padomē (Pompidū grupa), UNODC, Dublinas grupa, PVO un UNAIDS,
   gan uz Savienības attiecībām ar trešām valstīm 2.
2
   Padomes 2003. gada decembrī pieĦemtajos secinājumos par ES un ANO attiecībām Padome,
   cita starpā, paziĦo, ja tā ir nolēmusi uzlabot ES ziĦojumu ANO saskaĦotību, pilnveidojot
   savus paziĦojumus un labāk koordinējot savu atbalstu.

15074/04                                do/AG/ed, gg          17
                        DGH II                       LV
2.  Īpaši centieni attiecībā uz kandidātvalstīm 3, potenciālām kandidātvalstīm 4, kuras iekĜautas
   Stabilizācijas un asociācijas procesā.


   Savienībai jācenšas mudināt kandidātvalstis un potenciālās kandidātvalstis pieĦemt un
   piemērot ES acquis, kā arī pilnībā līdzdarboties pašreizējās struktūrās, kā EMCDDA, Eiropolā
   un Eurojust.


3.  Palīdzēt trešām valstīm, tostarp Eiropas KaimiĦu politikas valstīm un galvenajām narkotiku
   ražotājvalstīm un tranzītvalstīm, iedarbīgāk samazināt narkotiku pieprasījumu un narkotiku
   piedāvājumu, gan ES dalībvalstīm ciešāk sadarbojoties, gan integrējot narkotiku jautājumus
   kopējā ārējās un drošības politikas dialogā un attīstības sadarbībā.


   Jaunajos ES un trešo valstu sadarbības nolīgumos jāiekĜauj īpaši noteikumi par sadarbību
   narkotiku kontroles jomā. Šādi noteikumi jāpielāgo konkrētam reăionam vai valstij un tiem
   nemainīgi jābalstās uz 20. UNGASS deklarētiem principiem – jāizveido līdzsvarota un
   visaptveroša pieeja, balstīta uz dalītās atbildības apziĦu. Turklāt ES un dalībvalstu sadarbības
   programmu izvērtējumā jāiekĜauj, kad vien tas ir piemēroti, narkotiku kontroles projektu
   izvērtējums.


   Jebkurā politikā, lai tā būtu iedarbīga, ir skaidri jānosaka prioritātes. ES Narkotiku
   apkarošanas rīcības plāni un mehānismi ar citiem reăioniem, jo īpaši ES/LAC augsta līmeĦa
   mehānisms narkotiku jautājumā, jāsaglabā kā pamats ES sadarbībai ar tiem narkotiku jomā.
   Izstrādājot pasākumus, ES izvērtēs gan to, kāda ir konkrētās valsts vai reăiona nozīme ES
   narkotiku problēmas kontekstā, gan to, kā narkotiku problēma ietekmē minētās valsts vai
   reăiona ilgtermiĦa attīstību.
3
   Šobrīd: Bulgārija, Rumānija, Turcija un Horvātija*
4
   Šobrīd: Albānija, Bosnija un Herzegovina, bijusī Dienvidslāvijas Republika Maėedonija,
   Serbija un Melnkalne, *Horvātija turpina piedalīties Stabilizācijas un asociācijas procesā.

15074/04                                do/AG/ed, gg         18
                        DGH II                      LV
   Īpaša uzmanība jāpievērš sadarbībai ar Savienības Austrumu robežas valstīm 5, Balkānu
   valstīm, Afganistānu un tās kaimiĦvalstīm, LatīĦameriku un Karību reăionu, Maroku un
   valstīm, caur kurām ved narkotiku tirdzniecības ceĜi.


   Narkotiku problēmas iekĜaušana attīstības sadarbības sistēmā (cita starpā, piešėirot
   alternatīvus iztikas līdzekĜus) var arī būtiski sekmēt ES centienu ilgtspējību narkotiku
   piedāvājuma un narkotiku radītā kaitējuma mazināšanas jomā.
   Turklāt, lai iedarbīgi apkarotu narkotiku ražošanu un tirdzniecību, ir jāatbalsta starptautiskā
   policijas un muitu dienesta sadarbība. Šajā sakarā vienošanās par reăionu sadarbību, kas
   aptver visas valstis, caur kurām ved īpašie narkotiku tirdzniecības ceĜi, un iespējamos
   partnerus, var būt nozīmīgas, lai nodrošinātu saprātīgu risinājumu.


   EK un dalībvalstis centīsies atspoguĜot minētās prioritātes savos ārējām attiecībām paredzētos
   budžetos, iekĜaujot iespējamu budžeta pozīciju narkotiku jomā. Dalībvalstīm un Komisijai
   labāk jāizmanto savas zināšanas, prasmes un pieredze attiecībās ar trešām valstīm narkotiku
   jomā.
§ 6. Transversāla tēma: informācija, izpēte un izvērtējums


31.  Informācija un izpēte


   Informācijas un izpētes jomā ES Narkomānijas apkarošanas stratēăija 2005.-2012. gadam
   izvirza šādu nosakāmu rezultātu:


   Labāk izprast narkotiku problēmu un izstrādāt optimālos atbildes pasākumus, ievērojami un
   pastāvīgi papildinot zināšanas un attīstot zinātniskās infrastruktūras.
5
   Šobrīd: Krievijas Federācija, Baltkrievija un Ukraina.

15074/04                                do/AG/ed, gg          19
                        DGH II                      LV
   Informācijas un izpētes jomā ir noteiktas šādas prioritātes:


1.  Uzlabot ES zinātniskās infrastruktūras narkotiku jomā un pilnveidot 2000.-2004. gadā
   izveidotās narkotiku informācijas sistēmas un citus līdzekĜus, pilnībā izmantojot EMCDDA un
   Eiropolu.


2.  Katrā ES rīcības plānā jāiekĜauj saraksts ar prioritārām tēmām, kuru zinātniskā izpēte ir
   jāveicina ES līmenī, Ħemot vērā straujo narkomānijas problēmas attīstību. Dalībvalstu un ES
   līmenī ir jāveicina plaša mēroga izplatīšana un izpētes rezultātu, pieredzes un paraugprakses
   apmaiĦa, Ħemot vērā attiecīgu starptautisku organizāciju paveiktais. Īpaša uzmanība jāvelta
   speciālistu apmācībai un konsultācijām ar privātiem un valsts dalībniekiem.


32.  Izvērtējums


   Izvērtējuma jomā ES Narkomānijas apkarošanas stratēăija 2005.-2012. gadam izvirza šādu
   nosakāmu rezultātu:


   Sniegt skaidru pārskatu par pašreizējo ES līmenī veikto darbību un pasākumu sasniegumiem
   un nepilnībām, ES pieejā narkotiku politikai arī turpmāk jābūt iekĜautam izvērtējumam.


   Izvērtējuma jomā ir noteikta šāda prioritāte:


   Komisija ar dalībvalstu, EMCDDA un Eiropola atbalstu būs atbildīga par Stratēăijas un
   rīcības plānu īstenošanas pastāvīgu un vispārēju izvērtējumu. Tas jāveic ar piemērotiem
   metodoloăiskiem līdzekĜiem un rādītājiem, Ħemot vērā EMCDDA un Eiropola paveikto
   narkomānijas apkarošanas jomā.
                  ________________________
15074/04                                do/AG/ed, gg         20
                        DGH II                       LV

								
To top