Docstoc

Nu Bar-uitsmyter ontken aanranding op uitruilstudent

Document Sample
Nu Bar-uitsmyter ontken aanranding op uitruilstudent Powered By Docstoc
					GRATIS OP KAMPUS VERSPREI
                    DieMATIE                         NO 10                              WOENSDAG 11 MEI 2005

 ALLAN BOESAK VISITS US                         KAMPUSLEIERS ONDER LOEP                        DIE ÁNDER MAMA AFRIKA

                Controversial                              Paneel werp lig                             Marianna
                church figure                              op Lourens en                              Visser vertel
                delivers sermon                             sy span in                                hoe sy hoof
                at Student                                jaarlikse SR-                              van Xhosa-dpt
                                                     evaluering.                               geword het.

                                                          6-7                                           9
                Church.

                             3
                                                                 Maties
                                                                 stolen
                                                                 EDWARD-JOHN BOTTOMLEY          stabel Raymond van der Wit,
                                                                                     located the vehicle but discovered
                                                                                     that 7600 Die Matie copies had
                                                                 THE FUTURE of Die Matie         already been removed. Rika Voll-
                                                                 seemed doubtful last week as a      graaff, editor-in-chief of Die Matie,
                                                                 sleepy-eyed distribution team      on hearing of the recovery of the
                                                                 arrived at 06:00 on Wednesday to     university vehicle stated: “I don’t
                                                                 find that the bus used for dis-     care about the damn bus, just find
                                                                 tribution, also containing 7600     my newspapers!”. According to
                                                                 freshly printed newspapers, was     Vollgraaff, the financial loss of losing
                                                                 conspicuously missing from its      copies of Die Matie (approximately
                                                                 parking spot. A wide-eyed Michelle    R12 000) would have ruined Die
                                                                 Viljoen, financial editor, shakily    Matie and crippled its ability to
                                                                 proceeded to inform the sleeping     print any further editions. Through
                                                                 editorial staff of the nefarious theft  cunning detective work, the in-
                                                                 of Die Matie by parties unknown.     spectors found the newspapers in
                                                                 Somewhat ironically, the main      an informal dwelling in Seapoint
                                                                 article was a feature on the increase  View, Khayalitsha. The alleged per-
                                                                 of crime on campus.           petrators were apprehended, and
                                                                   Through the USBD, the police    Die Matie was sped home to
                                                                 were contacted and police inspector   Stellenbosch where an anxious
                                                                 Lubbe was put on the case. The      editorial team breathed a collective
                                                                 tracker system of the vehicle was    sigh of relief. Distribution of the
                                                                 remotely activated and the location   stolen copies proceeded at break-
                                                                 of the stolen vehicle was determined   neck speed during a busy lunch hour
                                                                 to be Khayalitsha. A police team,    as volunteers risked life and limb to
  DROOMVERLORE Die karakter Jean dagdroom in Tygerberg se “Seisoenaal” by die 2005 SR-Toneelfees.                from Milnerton consisting of       deliver Die Matie to a still oblivious
                                                                 inspector Keith Weber and Con-      campus, where it was well received.
                                                Foto: STEVEN BARBERNu Bar-uitsmyter ontken aanranding op uitruilstudent
IMKE VAN HEERDEN EN DENVER       Bar nie,” het die ontstigte Lategan gesê.  en, na bewering, om die keel gegryp.     Sonder enige waarskuwing, het die     Die Donderdag ná die insident, is
KISTING                 “My taak is om te kyk dat almal lekker   Volgens Lategan was beide die student   student blykbaar omgedraai en in die    Lategan onverwags voor Nu Bar deur
                    kuier.” Lategan het gesê dat hy deur ’n   én sy metgesel sterk onder die invloed  rigting van die kollega geslaan. Ná nóg   die SAPD gearresteer. By die polisie-
                    skoonmaker ontbied is wat die student    van drank.                twee vuishoue het Lategan hom één klap   kantore is daar, volgens Lategan, ’n
IN DIE MATIE van 28 April is berig   en sy vroulike metgesel die badkamer      Lategan het die student na die    met sy plat hand gegee. Die student     waarskuwingsverklaring uitgereik. ’n
dat ’n uitruilstudent deur ’n Nu Bar-  saam sien binnegaan het.          kombuis geneem. Binne die kombuis,    het gesteier en op die vloer gaan sit.   Regsverteenwoordiger is geraadpleeg,
uitsmyter aangerand is.          Nadat Lategan hulle herhaaldelik     was die student, volgens Lategan, “heel  “Ek wil nie meer baklei nie,” het hy na   maar die ondersoekbeampte kon tot
  Die uitsmyter, Llewellyn Lategan,  versoek het om die deur oop te maak,    rustig”. ’n Kollega van Lategan het    bewering gesê.               dusver blykbaar nie bereik word nie.
beweer egter dat die aantygings teen  het hy dit oopforseer.           intussen die kombuis binnegekom om      Toe die student opstaan, het hy egter   Die student en sy metgesel hou egter
hom onwaar is. “Ons baklei nie by Nu    Die student het hom weggestamp      te sien of alles in orde was.       weer ’n vuishou probeer slaan.       vol dat hul weergawe die waarheid is.
                                      w w w. s u n . a c . z a / d i e m a t i e
2  DieMATIE 11 MAY 2005                                                                                News

                                                                                  FLITSE
                                                                               NUUS
Het Afrikaans
’n toekoms?
                                                                                             FLASHES
PROFESSOR Leopold Scholtz,
adjunkredakteur van Die Burger
en buitengewone professor aan
die Departement Geskiedenis,
poog om dié vraag in ’n reeks
etensuurlesings te beantwoord.
  Die lesings bestaan uit ’n
reeks van drie wat saamval met
die 80ste herdenking van die
amptelike erkenning van Afri-
kaans as taal op 27 Mei 1925.
                                                                                  NEWS
  Die eerste lesing (25 Mei) sal
handel oor die ontwikkeling en
erkenning van Afrikaans; die                                                                  STUDENTEPARLEMENT BE-
tweede (26 Mei) oor ’n verge-                                                                 SPREEK UITSTEL-EKSAMENS
lykende studie met die posisie
van ander minderheidstale in die                                                                DIE VOLGENDE Studente-
wêreld; en die derde (Vrydag 27                                                                parlement vind op Donderdag,
Mei) oor die toekomsverwag-                                                                  12 Mei 2005, van 18:30 tot
tinge van Afrikaans in die nuwe                                                                20:30 in die Jannaschsaal van die
Suid-Afrika.                                                                          Konservatorium plaas.
  Die etensuurlesings word in                                                                  Besprekingspunte sluit die
die Noordsaal, saal 102, van die                                                                nuwe eksamenstelsel, die einde
Wilcocksgebou, om 13:00 -                                                                   van uitsteleksamens en die
14:00, op 25-27 Mei aangebied.     SANGLUS Twee skoliere van die Laerskool Gene Louw Seniorkoor tree met geesdrif by die US-koorfees op.          HEQC-kwaliteitsoudit in.
                    Die fees is deur die Stellenbosch Universiteitskoor op 4 Mei in die Endler aangebied. Foto: STEVEN BARBER
                                                                                US BYEENKOMS VIER VER-
                                                                                JAARDAG VAN OOM BEY
Neelsiesale stééds vir studente
                                                                                OP DONDERDAG, 12 Mei,
                                                                                verjaardag van wyle Beyers
                                                                                Naudé, vind ’n byeenkoms ter
                                                                                verering van dié oud-prim van
                                     JAN-HENDRIK SWANEPOEL EN                               Wilgenhof om 13:10 in die
                                                          aan Nacho’s se eienaar, André       Vroueverenigingsaal in die Neel-
                                     LENKA VAN ZYL               Prinsloo, verhuur. Dit is intussen     sie plaas.
                                                          in ‘Die Bloukamer’ restaurant         Prof Russel Botman gaan ’n
                                                          omskep. Hierdie nuwe aanvulling      kort toespraak lewer oor Naudé
                                     DIE MOONTLIKHEID bestaan al ’n      tot die Neelsie is meer formeel as     en sy boodskap vir vandag se
                                     geruime tyd dat die Neelsie-sale op die  die eetplekke op die grondvloer en     studente. Prof Nico Koopman
                                     derdevloer, naamlik die Bloukamer en   is veral gemik op universiteits-      en Roelof Nel gaan ook ’n paar
                                     die Vroueverenigingsaal, aan pri-     personeel en nagraadse studente.      woorde sê. Die funksie word
                                     vaatindividue verhuur sal word.      Almal is egter welkom.           aangebied deur Wilgenhof Mans-
                                       ABSA het beoog om die Vroue        Die Bloukamer sal steeds pri-     koshuis en die Beyers Naudé
                                     Verenigingsaal te huur met die doel om,  vaatfunksies in sy raadsaal be-      Sentrum vir Publieke Teologie.
                                     in dié groter ruimte, beter diens aan   hartig. Die enigste merkbare verskil      Naudé was onder andere SR-
                                     studente te lewer. Volgens markna-    is dat die restaurant volgens die     voorsitter, BTK-voorsitter en
                                     vorsing is studente egter ontevrede met  huurkontrak nie wegneemetes mag      prim van Wilgenhof. Hy het ’n
                                     uitgebreide bankdienste.         verskaf nie.                merkwaardige rol gespeel in die
                                       Sunette Brink, die sentrumbestuur-    Tertius van Rooyen, die be-      geskiedenis van Suid-Afrika.
                                     der van die Neelsie, het beaam dat    stuurder, beplan boonop om ’n         Roelof Nel kan by 13860658
                                     studente nie goed op hierdie voorstel   muur in die restaurant gratis aan     @sun.ac.za gekontak word vir
                                     gereageer het nie. Gevolglik is besluit  kunsstudente af te staan ten einde     verdere navrae.
                                     om dit daar te laat.           hul werk te bemark. Sprekers en
                                       Tans is daar sprake dat die ou    musikante verbonde aan die uni-      TYDELIKE NETWERKONDER-
                                     Brolloks-perseel, winkel K33, aan     versiteit sal ook moontlik voortaan    BREKINGS BY ALLE GEBOUE
                                     ABSA afgestaan sal word, maar niks is   vir optredes genader word.
                                     tot dusver deurgevoer nie. Die beoogde    Die kroeg sal op dreef te kom     ALLE geboue op Stellenbosch-
BLOUDRUK VIR SUKSES ‘Die Bloukamer’-restaurant bied studente       studenteburo sal dus kleiner wees.    sodra die universiteit ’n drank-      kampus sal kort netwerkonder-
steeds die geleentheid om hul funksies daar te hou. Foto: STEVEN BARBER    Die Bloukamer is einde verlede jaar  lisensie aan die restaurant toeken.    brekings ondervind vanaf 9 tot
                                                                                13 Mei, soggens tussen 07:30
                                                                                en 08:00, as gevolg van nood-
                                                                                saaklike onderhoudswerk.
                                     SAKEFORUM
                                                                                USBD SPEEL GASHEER VIR
                                                                                IACLEA-PRESIDENT


                                      ID Advertising &                                  DIE UNIVERSITEIT Stellen-
                                                                                bosch Beskermingsdienste (US
                                                                                BD) het onlangs gasheer gespeel


                                      Communications
                                                                                vir die President van die Inter-
                                                                                national Association for Campus
                                                                                Law Enforcement Administra-
                                                                                tors (IACLEA), Ken Willet.
                                       ARNO CRONJÉ                                     Willett is die Direkteur van
                                                            Hul kliëntelys sluit die volgende   Openbare Veiligheid van die
                                                          in: Okasie, Extreme co-ordination     Universiteit van Montana in die
                                                          en Aphrodite.
                                                                                VSA en het die IACLEA-konfe-
                                       ID ADVERTISING & COMMU-          Volgens Kok het hy sy eie
                                                                                rensie in Pretoria bygewoon
                                       NICATIONS is ’n jong ontluikende    besigheid begin omdat hy “nog
                                                                                waarna hy die US besoek het.
                                       advertensiemaatskappy. Dit is in    nooit beplan het om te ‘gaan werk’      Dit is die tweede keer dat ’n
                                       2004 gestig met die naam The Idea   nie”. “Ek het nog altyd beplan om     IACLEA-president die US be-
                                       Shop en het in die afgelope jaar ’n  vir my self te werk.”           soek. Die vorige keer was in
                                       sterk kliëntebasis en portefeulje     Sy raad aan jong entrepreneurs
                                                                                2002 toe die US die Inter-
                                       opgebou.                is: “Die realiteit is dat jou besigheid
                                                                                nasionale Konferensie aangebied
                                         Cobus Kok en Ben-Carl Have-    jou lewe is wanneer jy vir jouself
                                                                                het.
                                       mann, twee energieke jong entre-    werk.”
                                       preneurs met ’n passie vir mense,     “Dis uitputtend en benodig       VERKIESING VIR GUNSTE-
                                       besigheid en handelsmerke, het dié   langtermyn toewyding. Dit is egter     LINGDOSENT ONDERWEG
                                       maatskappy op die been gebring.    ook baie lonend – persoonlik, nie
                                         Cobus het ’n BA-graad in Waar-   noodwendig altyd finansieel nie.”     STUDENTE het tot 13 Mei
                                       de- en Beleidstudie en ’n honneurs     Kok beklemtoon dat mens ’n       2005 kans om op www.my
                                       in Filosofie aan die US verwerf,    passie moet hê vir dit wat jy doen:    maties.com vir hul gunsteling
                                       terwyl Ben-Carel ’n graad in BCom   “As dit nie die fondament is        dosent te stem. Die wenners sal
                                       (Bemarking), óók by die univer-    waarop jy jou besigheid bou nie,      by die Top Presteerders Dinee
                                       siteit, voltooi het.          sal jy nie suksesvol wees nie”.      van 17 Mei 2005 vereer word.
                                         Hulle spesialiseer in handels-     [The Field Entreprenuerial
                                       merkontwikkeling en -bemarking,    Support bied hulpbronne vir        SSVO BIED SKYNONDER-
                                       asook in korporatiewe beeld.      entrepreneurs.               HOUDEPROGRAM AAN
                                         Geïntegreerde bemarking en       Dit is op kampus geleë en
                                       strategiese kommunikasie geniet ook  verleen hulp met die opstel van      DIE SSVO bied ’n skynonder-
                                       prioriteit.              besigheidsplanne, fasilitering van     houdeprogram tot 13 Mei 2005
                                         Ses talentvolle, passievolle    finansiering, ensovoorts.         by hul Loopbanekantoor, Victo-
                                       mense staan Kok en Havemann by       Kontak Arno Cronjé by arno@      riastraat 43, aan. Die program
                                       in hul doel om persoonlike en     thefield.org.za vir verdere beson-     sluit werkswinkels oor CV-skryf
                                       professionele diens te verskaf.    derhede.]                 en onderhoudvoering in.
Nuus                                                                                11 MEI 2005 DieMATIE          3
                                                                                  SR loods
 Kerk nooi Boesak uit
 RIKA VOLLGRAAFF             gemeentes moet gebeur. “Daarom dat
                                                                                  sms-diens
                     ons die Pinkster saam met die VG                                              INGÉ LAMPRECHT
                     Rynse Gemeente doen. Ons het
 DR ALLAN Boesak (61) is vanjaar     gevoel dat dit belangrik is om ’n VGK-
 die gasspreker tydens die Stel-     leraar te kry as prediker vir Pinkster.                                          ’N SMS-DIENS aan studente, wat na
 lenbosch Studentekerk se jaarlikse   Dr Boesak is tans leraar van die VG                                            verwagting vroeg in April deur die SR
 Pinksterfees. Hy sal as prediker    Gemeente op Piketberg. Sy be-                                               geloods sou word, behoort teen die
 optree vir die week van ag tot     trokkenheid saam met dr Andre                                               tweede helfte van Mei sy opwagting
 vyftien Mei.              Bartlett van Aasvoëlkop-gemeente in                                            te maak.
   Johan Fourie, voorsitter van die  Johannesburg by die Gereformeerde                                               Dié diens, wat bemark word as
 uitvoerende kerkraad, sê: “Behalwe   Belydende Beweging (GBB) om kerk-                                             smSRC, is voorgestel omdat daar ’n
 vir sy reputasie as uitstaande     hereniging te bevorder, en sy ervaring                                           behoefte was aan meer doeltreffende
 teoloog, bekende skrywer en veral    as studenteleraar by UWK in die                                              kommunikasie tussen die universiteit
 briljante prediker, word algemeen    tagtiger jare, was ons oorweging om                                            as instansie, studente-organisasies en
 aanvaar dat dr Boesak in die jare wat  hom vir die Pinkster te nader as                                              studente.
 voorlê ’n groot leierskapsrol binne   prediker.”                                                           Hierdie voorstel is die inisiatief van
 die NG-familie gaan speel. Hy is ’n     Boesak was voorheen ’n anti-                                              Roelof le Roux, SR-lid vir Media en
 gebore leier wat die gawe het om    Apartheidsaktivis en voorsitter van die                                          Bemarking en dit is reeds tydens sy
 mense te inspireer en met hom saam   ANC in die Wes-Kaap. Hy het in 1991                                            verkiesingsveldtog as oplossing vir
 te neem.”                bedank as leraar van die NG Sen-                                              meer effektiewe kommunikasie in
   Fourie sê verder dat Boesak tans,  dingkerk nadat ’n buite egtelike                                              universiteitsgeledere geopper.
 met goedkeuring van die breë leier-   verhouding bekend geraak het. Boesak                                              Volgens Le Roux word die sms-diens
 skap in die NG kerk, besig is om    het gedurende 2000 tot 2001 tronk-                                             “in die eerste loodsfase aan studente-
 saam met ander, stukrag te verleen   straf uitgedien nadat hy skuldig bevind                                          organisasies beskikbaar gestel, om met
 aan die eenheidsproses binne die    is aan bedrog. R250 000 van die                                              lede te kommunikeer”.
 NG familie. “Ons voel bevoorreg     Stigting vir Vrede en Geregtigheid,                                              Weens die streng privaatheids-
 om hom tydens Pinkster by ons te    waarvan Boesak op daardie stadium                                             regulasies van die US, sal slegs inligting
 hê.” Ds Jan van Zyl sê hulle glo dat  die hoof was, het verdwyn. Hy het in   HISTORIESE GEBEURTENIS Elna en Allan Boesak en Ds Jan van Zyl          wat betrekking het op verenigings en
 kerkeenheid op grondvlak tussen     tussen presidensiële amnestie gekry.   streef na samewerking tussen verskillende kerke. Foto: STEVEN BARBER
                                                                                  die universiteit sélf aan studente per
                                                                                  sms gestuur mag word.
                                                                                    “Daar moet te alle tyd vooraf toe-
                                                                                  stemming (met handtekeninge) by
                                                                                  individuele studente verkry word


                                           2005 Toneelfees
                                                                                  voordat enige inligting van buite-
                                                                                  organisasies of borge na daardie persone
                                                                                  gestuur mag word.”
                                                                                    Aanvanklik sou die diens vroeg in


                                           op die planke
                                                                                  April geloods gewees het. Die betrokke
                                                                                  kontrakte was reeds goedgekeur, maar
                                                                                  die IT-afdeling het versoek dat die
                                                                                  projek eers teruggehou word “om alle
                                                                                  mobiele kommunikasie aan die US beter
                                           DIE UITSLAE van die SR toneel-     Beste nuutgeskrewe teks: Ryno     te koördineer”.
                                           fees van 3 Mei 2005 is soos volg:    Smit van Tygerberg se “Seisoenaal”.    Vergaderings in dié verband behoort
                                            Beste akteur: Nico Burger in      Beste choreografie: Lurina     teen die middel van Mei afgehandel te
                                           die rol van Ben in Sonop se “25th    Muller van Nerina se “End of the    wees en daarom is die aanvanklike
                                           Table”.                 Movie”.                datum uitgestel.
                                            Beste aktrise: Hanri Baden-       Beste one-liner: die wenners      By navraag oor die finansiële
                                           horst in die rol van Jean in Tyger-   het die prys van die hand gewys.    implikasies van so ’n projek sê Le Roux
                                           berg se “Seisoenaal”.           Beste blooper: in Huis ten     dat sms-aankope op ’n voorafbetaalde
                                            Beste manlike byspeler: Wer-     Bosch se “Heads”.           basis geskied en dit soos benodig deur
                                           ner Luckoff in die rol van Eric Stubb   Beste Toneel:            die studente-organisasies aangekoop
                                           in Dagbreek se “Rooi Ballon”.       1ste-plek: “25th Table” van     kan word. Dit sluit koshuise, PSO-
 TANNIE MARIE EN WIKS Helshoogte het hul kombuis vernoem na               Beste vroulike byspeler: Gina    Sonop.                 wyke en verenigings in.
 ’n werknemer van Kagiso Kulani wat al 32 jaar vir Helshoogters kos         Schreuder in die rol van Susie in     2de-plek: “Ek opgestaan, na die     “Saam met die diens sal daar ook
 bedien. 2004 se HK-lid van kos, Cassa Taljaard, het al verlede jaar met       Sonop se “25th Table”.         badkamer gestap, my vinger het     later waardetoevoegende dienste, soos
 die projek begin om aan Marie Titus die nodige erkenning te gee. Wiks         Beste regisseur: Pierre-Arnold    gebloei” van Helderberg en Erica.   virtuele selfoonlugtyd en sms-verkope
 Conradie, wat Taljaard se portefeulje oorgeneem het, het onlangs ’n         Theron van Dagbreek se “Rooi        3de-plek: “Rooi Ballon” van     gelewer word, met die moontlikheid van
 funksie gereël waar die eetsaal amptelik herdoop is. Foto: HELSHOOGTE        Ballon”.                Dagbreek                ’n reeks ander dienste vir loodsing in
                                                                                  2006.”
4   DieMATIE 11 MAY 2005                                                                              Student Life
                                                                                     Hints, tips
                     Helderberg manskoshuis maak                                                   and tricks
                     geskiedenis met wynvereniging                                                  for writing
                     FRANS DU PLESSIS EN TIAAN          kom aanbied en die ouens meer vertel   Jack Wells, plaasgevind. Die aand is    WRITING LAB STAFF
                     OOSTHUIZEN                 van hul unieke wyne, waarna die lede   deur onderskeie kelders geborg en
   27 April - 6 Mei 2005                              dan hierdie kelder die daarop-      was ’n groot sukses.
                                           volgende Vrydag of Saterdag besoek.     Kelders wat spesiale melding
                                                                                     THIS week’s writing tip revolves
   Betreding:       11                           Die verhaal: Dit was laat een aand    verdien, is Daschbosch Wynkelder,
                                                                                     around the issue of bullets. Can you
   Diefstal:              DIE SOWEREINE Republiek van         op die stoep van Seksie 7, om ’n     Du Preez Estate, Deetlefs Landgoed
   Selfone:        2                                                                      have too many? Yes. Bullets are good
                     Helderberg het op 17 Februarie 2005     bottel Tassenberg dat Frans du      en Du Toitskloof Wynkelder.
   Ander:         6                                                                      weapons in your arsenal, but they can
                     ’n Wynproevereniging gestig met die     Plessis, Rohan du Plessis en Tiaan     Kaas is deur Fairview voorsien
   Diefstal uit motor:   8                                                                      easily be overdone.
                     oog op die uitbreiding van wynkennis    Oosthuizen (gedoop Dié Groen       en beskuitjies deur Pick & Pay.
   Fietsdiefstal:     5                                                                        They are useful for:
   Motordiefstal:     2      onder mede Republikeine.          Tafel) besluit het dat Helderberg so   Woensdag, 13 April, is die eerste
                                                                                     • making short lists (such as this one)
   Opsetlike               Dit is die eerste vereniging van sy   ’n unieke vereniging kort. Dit was    wynproe onder leiding van die
                                                                                     • separating a few important points
   saakbeskadiging:    2      soort onder koshuise aan die uni-      nie ’n week nie, toe stroom die aan-   bekwame Pierre Nortje van Simonsig
                                                                                     from the rest of your text.
   Roekelose bestuur:   1      versiteit en lê elke lid na aan die hart.  soekvorms in. Hemde en glase is laat   afgeskop .
   Roof:          1                                                                        If you overuse bullets, your writing
                      Daar is tans 65 lede en dit word     maak, en voorbereiding vir wynproeë     Dit was baie van die manne se
   Rusverstoring:     5                                                                      becomes fragmented and difficult to
                     goed ondersteun deur kelders en       is van stapel gestuur.          eerste wynproe en hulle het dit baie
   Studente-oortredings:  1                                                                      read. Your reader will need to figure
                     besighede in die omgewing.           Die uitdeel van hulle hemde het   waardeer en geniet. Soos hulle altyd
   Vandalisme:       3                                                                      out too many connections between
                     Elke week is daar ’n “kelder-van-die-    op 12 April by ’n swierige ge-      sê: ’n Matie se droom, is ’n Hel-
   Drankverwante                                                                            your ideas and may miss important
   insidente:       2      week” wat by die koshuis ’n proe      leentheid in die koshuis se klub, die  derberger se werklikheid.
                                                                                     concepts you want him/her to see.
                                                                                       A piece of writing that is peppered
   KONTAK DIE USBD BY DIE
   KONTAK
    VOLGENDE TOLVRYE                                                                         with bullets can also become boring to
                                                                                     read. So use bullets strategically, to
   NOMMER: 0800 60 11 37
                                                                                     make important points or short, clear
                                                                                     lists. How many bullets are too many?
                                                                                       A rule of thumb is to think about
                                                                                     how many you feel comfortable

akkerdop                                                                                 reading and not to exceed that. Most
                                                                                     people can manage five to ten. I would
                                                                                     keep to six or seven, tops.
  DIT IS weer daardie tyd van die                                                                     And don’t have more than one list
  jaar. Almal wie se kreatiewe                                                                     per page or screen, because you want
  sappe op papier bloei, moet van                                                                   your document to be a coherent unit.
  die aangrypgeleentheid gebruik                                                                      Remember the Writing Lab offers
  maak om hul werk ’n stappie                                                                     free writing consultations to
  verder te neem. Penseel, ’n ver-                                                                   Stellenbosch students, so book your
  samelbundel met studente se                                                                     consultation    by    e-mailing
  kreatiewe werk, verskyn weer                                                                     amlackay@sun.ac.za or calling Mrs
  vanjaar.                                                                               Anne-Mari Lackay at 808-2989.
  Dié bundel word deur Verras
  (Vereniging vir Afrikaanse Stu-
  dente) saamgestel en uitgegee.
  Alle studente is welkom om hul                                                                      dreig jy al
  gedigte en kortverhale (nie langer
  as 1 500 woorde nie) vir keuring                                                                     heeljaar om
  voor te lê.
    Inskrywingsvorms is be-                                                                       betrokke te
  skikbaar in kamer 679 van die
  Lettere-gebou, of aanlyn by
  www.maties.com. en WebCT.
                                                                                       raak by Die
    Inskrywings moet voor of op
  13 Mei ingehandig word, weer
                                                                                       Matie? dis
  by kamer 679.
    Daar word beoog om Penseel
                                                                                       nooit te laat
  2005 op 16 Augustus bekend te
  stel. Hou die kennisgewingborde
                                                                                       nie! kontak:
  dop vir meer besonderhede.      DIE MANNE VAN HELDERBERG Met nuwe t-hemde en al klink die inwoners van Helderberg ’n gesellige                   marece@diematie.sun.ac.za
  Moenie op jou laat wag nie!     glas op hul nuutgevestigde wynvereniging.                   Foto: HELDERBERG
                                            FOR TOO long students who drink     receive the necessary information    about wine and the process of
                                            wine have only been able to afford    regarding wine and the industry they  making it. From this website you
                                            and drink Tassenberg, Robertson     need.                  will actually learn to taste the “burnt
                                            Sweet and Four Cousins. And a sad      Good wine and tasting infor-     matches” in Pinotage or the exquisite
                                            rumour exists that students can only   mation is now only an Inetkey logon   exclusivity of a rare Pinot Noir.
                                            afford or appreciate these wines.    and a few mouse clicks away.        For too long, students (except
                                             Thing is that most students       The website is run by a Stel-    those on Elsenburg) have lived with
                                            actually appreciate better wine and   lenbosch student, but not only for   the best wine farms around them and
                                            are able to buy good but affordable   students.                missed enjoyment of this.
                                            wine.                    The idea is definitely to increase   Visit www.thecellar.co.za now to
                                             Now, a new South African Wine     the consumption of good wine      learn more and enjoy your next wine
                                            Portal Website has been launched at   (read: responsible drinking of very   experience more.
                                            www.thecellar.co.za, which ensures    expensive wine on your parents’      The website is for everyone.
                                            that every student (and adult) will   account) and also the knowledge     Have a look – decide for yourself.
Aktueel                                                                                11 MEI 2005 DieMATIE         5

                                                                 US Library purchases
  Die man op die Rooiplein
  Daar is ’n man op die Rooiplein wat elke dag daar staan. Soms word papiere orals
                                                                 ‘special’ 37kg book
                                                                 MATTHEW MCDONALD           costly purchase have been varied,
  op sy lyf geplak of sy agterstewe blou geverf. Hy is al selfs deur krieke oorval. Maar                                       with some praising both the work
  wie weet regtig wie die man agter die Rooipleinstandbeeld is? Waarom is hy dan                                           for its originality and the library for
                                                                 THE J.S. Gericke library is all    securing such a unique addition to
           so belangrik? Marié Joubert het gaan uitvind.                                set to unveil its largest and     the special collection, while others
                                                                 possibly most controversial      have criticised the purchase, ques-
  WANNEER daar oor Jan S. Marais      doeleindes van die Universiteit van    man wat baie vir sy gemeenskap gegee    purchase yet in the form of the    tioning the expense in such finan-
  (of “Jan die Gewer” in die volks-    Stellenbosch gestig is. Die nasionale   het. Sy ruim skenkings het hom die     recently released GOAT, a pic-    cially constrained times; and a steady
  mond van toeka), gepraat word, kan    fonds het ook gekonsentreer op die    beskrywing “Jan die Gewer” besorg.     torial tribute to world famous    stream of curious staff and students
  ’n mens hom nie afsonder van die     instandhouding en bevordering van     Die naam het egter ook ontstaan      boxer and sportsman, Moham-      have been visiting the small Special
  Universiteit van Stellenbosch nie.    Afrikaans.                danksy dit wat hy vir die studente     med Ali.               Collections library to see GOAT for
  Grootliks danksy Jannie Marais het     Voor die trusts gestig is, het     gereël het. Hy en sy vrou het ’n      The purchase will form part of    themselves.
  Cecil John Rhodes en die Britse                             jaarlikse piekniek op sy plaas    an upcoming exhibition focusing      Mimi van der Merwe, of the
  regering van die vroeë 1900’s,                             gehou. Hierdie plaas sou dan later  on contemporary book design to    Gericke Library’s Special Collections
  nie hul sin gekry in terme van                             aan die universiteit geskenk word   be held in the Special Collections  section, explained the reasons behind
  Engels-medium universiteite nie.                            en maak vandag Coetzenburg uit.    section of the Library. GOAT (or   the purchase: “Every few years the
    Die Afrikaners het gevoel dat                            Daar was ook sprake van ’n      Greatest Of All Time) weighs in    Library puts aside some money to
  hulle taal afgeskeep word en                              studentesentrum oprig, waarna     at a mammoth 37kg, requires two    buy something special to add to the
  wou dit graag bevorder deur ’n                             Marais ’n stuk grond, op die hoek   people to carry it around and is   Special Collections,” she said. “The
  universiteit te stig. Daar is toe                            van vandag se Neethling en Van    just under 800 pages in length. A   last addition was a full facsimile set
  deur die regering ingestem: hulle                            Riebeeckstraat, aan die studente   great block of a book, covered in   of Leonardo Da Vinci’s drawings pur-
  sou £50 000 bydra indien die                              beskikbaar gestel het.        a thick pink leather represen-    chased about ten years ago.” Van der
  afrikaners dié bedrag sou ewe-                               Marais was volgens oor-      tation of Mohammed Ali’s torso,    Merwe continued, “We thought the
  naar. Marais was op daardie                               lewering ’n tegniese man wat veel   it is protected by a giant white   work was so unique and represented
  stadium in Stellenbosch gevestig                            eerder agter die skerms van groot   silk-covered case illustrated with  Mohammed Ali, such an icon of the
  na sy gelukskote op die Kimber-                             planne gewerk het as om onder-    the official sports photograph of   Twentieth Century, in a completely
  leyse diamantvelde. Die publiek                             handelaar te speel. Die Marais-    the Twentieth Century, Neil      individual way. This truly is a
  het hom genader om die geld te                             broers, van wie slegs Christiaan   Leifer’s Ali vs Williams.       product of popular culture and we
  skenk sodat die universiteit op                             ’n seun gehad het, was besonders   Inside the giant, glittering tome   thought an essential addition to the
  die been gebring kon word.                               gelief onder die studente. Daar    is a selection of giant photographs  Gerickecollections.”
  Marais het ingestem, maar op                              was slegs by een geleentheid     and in depth articles on Ali, many    GOAT now takes the title of
  een voorwaarde: die universiteit                            sprake van studente wie bietjie    previously unpublished, with     heaviest book in the library’s col-
  (wat op daardie stadium nog as                             ongelukkig was oor wat Marais     contributions from over 150      lections, weighing in at a hefty 37kgs.
  die Victoria Kollege bekend                               gedoen het en dit was toe hy uit-   authors, artists and photo-      The collections also contain some
  gestaan het) sou gestig word om                             eindelik ‘n heining om sy vrugte-   graphers jostling for space a-    other extraordinary editions, a 3mm
  Afrikaans te bevorder. Daar                               boorde gesit het.           mongst the gold leaf printed pages  by 5mm edition of the Lord’s Prayer;
  moes ’n vasgestelde persentasie                               In 1947 het die universiteit   and silk screen illustrated gate-   as well as an original copy of St
  Afrikaans as onderrigmedium ge-     Marais ook beurse uitgedeel, onder    besluit om Jan S. Marais te vereer vir   folds. Only 10 000 editions of    Augustine’s City of God printed on
  bruik word.               andere vir die bevordering van      al sy skenkings en weldade wat hy     the monumental tribute to Ali,    the original Gutenberg Press in 1490.
    In 1918 het die 44 jaar oue     Afrikaans/Nederlands en ook om in     vir die instituut gedoen het. Hiervoor   one of the most iconic sports     These, in addition to the wealth of
  Victoria Kollege oorgeskakel van ’n   die belange van die Nederduits      word toe ’n lewensgrootte standbeeld    figures in history, were produced   treasure stored in the adjacent
  kollege waar ’n mens slegs jou ma-    Gereformeerde Kerk te dien. Die      van die ontslape Marais op die       by its publishers. Each edition is  Africana section, which contains
  triek kon behaal, of jou as staats-   eerste beurse was ongeveer £17 werd    atletiekveld opgerig. Vandag is die at-  signed by Ali and compiler Jeff    some truly unique works on and from
  amptenaar of onderwyser kon be-     (klasgelde van daardie tyd was      letiekveld geplavei en staan dit as die  Koons (a well-known photo-      the African continent produced over
  kwaam, tot ’n tersiêre instituut met   ongeveer £5).               Jan S. Marais plein, of eerder die     grapher and artist) and is ac-    the last four centuries. Van der
  Afrikaans as basiese voertaal. Marais    Marais as persoon was nooit een    “Rooiplein” bekend. “Onse Wel-       companied by a selection of      Merwe further explained GOAT’s re-
  het op daardie stadium ook ’n paar    vir skares, glitz and glamour, of wye   doener” se universiteit het intussen    additional items relevant to the   levance to the library’s collections,
  trusts gestig onder andere die Jannie  erkenning van sy weldade nie. Hy     ’n bietjie groter geword, maar hy hou   work. The Gericke Library has     saying “the work is huge and un-
  Marais-trust wat hoofsaaklik vir die   was ’n stil, teruggetrokke en nederige  steeds ‘n ogie daaroor.          secured Edition No 6789 and it    rivalled, and contains much pre-
                                                                 is going to display this massive   viously unpublished material on
                                                                 addition to its special collections  Mohammed Ali’s life, which makes
                                                                                    it an excellent reference source.”
Bewusmakingsweek: Hoe skeer ’n blinde?
                                                                 among other examples of extra-
                                                                 ordinary modern book design at      Any staff or student of the
                                                                 a special exhibition in the special  university may request to see the
                                                                 collection section from 16 to 20   book at Special Collections. Sup-
JANITA VERSTER               deel te maak van ’n gestremde se      byvoorbeeld ’n bord Nachos-kos te eet   May.                 porter or critic, this book is sure to
                      daaglikse lewe en so studente bewus    terwyl jy geblinddoek is. Ander akti-     Reactions to the reportedly    attract attention.
                      te maak van hul spesifieke behoeftes.   witeite sluit dowe Pictionary en ’n
’N KERNGROEPIE mense met ’n          Daar is ongeveer 120 gestremde     swaksiende-soektog in SevenEleven na
passie vir gestremdes het, nadat hul    studente in Stellenbosch in verskeie    items op winkelrakke in. Interessante
besef het dat hulle altyd saam by     koshuise en studentehuise op kampus.    vrae word ook deurgaans beantwoord,
aktiwiteite vir gestremdes teenwoordig   Die universiteit akkommodeer die      soos of ’n mens ’n blinde moet help as
is, saamgesmelt in ’n SR-subkomitee    studente ietwat anders as ander      hy probeer om op ’n stoel te gaan sit,
om na gestremdes op kampus se       universiteite in Suid-Afrika aangesien   hoe blinde meisies hulself grimeer, mans
belange om te sien en die kampus van    die dienste gedesentraliseer is. Volgens  skeer en hoe hulle hul klere kan uitken
gestremdes bewus te maak.         Keyser, kan elke student dus in die    dat dit bymekaar pas.
 Een van hulle grootste projekte nog,   spesifieke vakgebied ’n gespesiali-      Keyser is van mening dat die week
die Gestremdheidbewusmakingsweek,     seerde diens ontvang.           deel van ’n opvoedingstaak is waar die
vind hierdie week, 9 tot 12 Mei, plaas.    Met die bewusmakingsweek poog      gewone student opgelei word deur die
Helane Keyser, koördineerder van die    hulle om studente se ingesteldheid ten   gestremde om die lewe anders te sien.
gestremdes op Stellenboschkampus sê    opsigte van gestremdes te verander.    Toni Mould, komiteelid, kan vir verdere
een van die grootste doelwitte van die   Gedurende die bewusmakingsweek kan     inligting by 14309211@sun.ac.za
bewusmakingsprojek is om studente     Maties voel hoe om blind te wees, deur   gekontak word.
                                                               DieMATIE BIED AAN:
     SR-evaluering 2005
                                                          LOURENS DU PLESSIS (VOORSITTER)                                  CLINTON ADAS (STUDENT POLITICS)
                                                                                     B                                               C-
                                                          LOURENS is nie juis die deursnit “hoofseun-en-rugbykaptein” SR-voorsitter nie en het       CLINTON faced a very difficult task as SRC member for Student Politics of the
                                                          aanvanklik wat die algemene student betref ontoeganklik voorgekom. Hy het homself egter      2004/2005 term because, in addition to Stellenbosch campus being infamously apathetic
                                                          as ’n grootliks suksesvolle en relatief sigbare voorsitter bewys. Lourens kan op hoë vlak     and apolitical, much of his portfolio overlaps with Student Development and Current
                                                          sowel as met studente kommunikeer. Sy bestuurstyl is konstruktief en hy boesem vertroue      Affairs. However, with some innovation, he could have launched new projects. His
                                                          in. Hy doen moeite om by mense uit te kom wat maklik uitgesluit kan word.             name rarely featured during discussions amongst politically active students and he
                                                          Desnieteenstaande die feit dat hy nie ’n dramatiese spreker is nie en meestal konfrontasie    was one of the least visible SRC members. His communication with political
                                                          met ander gesaghebbendes vermy, kan hy standpunt inneem waar en wanneer hy dit nodig       organisations on campus was dismal. He did fulfil the basic requirements of his
                                                          ag. Die vraag ontstaan egter of hy en sy span paraat sal wees indien krisisse van ’n nuwe     portfolio as far as organising Student Parliament goes, but it could do with more
                                                          aard sou opduik en of hulle nie-tradisionele kwessies sal kan aanspreek. In hierdie opsig     stature. As far as eradicating apathy goes, Clinton seems apathetic himself. However,
                                                          het sy termyn tot dusver geen fundamentele impak gehad nie.                    the SRC election is on its way and Clinton could still prove himself in this regard.


                                                          ANDRÉ MULLER (ONDER-VOORSITTER)                                  ESTI BRAND (GEMEENSKAPSBOU)
                                                                                     A+                                              A-
                                                          ANDRÉ is ’n ervare man op kampus en dit wys. Hy is goed ingelig en het baie kennis en       MET ’n goeie komitee kan ’n SR-lid baie uitrig. Esti se termyn tot dusver is ’n bewys
                                                          insig veral wat beleidskwessies betref. Hy is innoverend en het ’n onwrikbare vertroue in     hiervan. Sy het reeds baie projekte aangepak waarvan die meeste suksesvol was. Die
                                                          studente se vermoë om betrokke te raak. Hy het veral moeite gedoen met die hersiening       Willie-Dan Steenkamp-veldtog, waarin Esti ’n groot rol gespeel het, het beduidende
                                                          van die Studente-Uniegrondwet, deur onder andere goed met die PK te kommunikeer.         nasionale welslae behaal. Ander projekte was minder geslaagd en Esti moet in die
                                                          Verder was hy ’n goeie regterhand vir Lourens. Alhoewel sy portefeulje nie baie interaksie    toekoms dalk minder projekte aanpak en voorgestelde projekte op meriete kies. Esti
                                                          met studente op kampus vereis nie, is hy een van die mees sigbare SR-lede. Alhoewel sy      kan goed standpunt inneem en kom te alle tye professioneel, vriendelik en entoesiasties
                                                          opinies soms aweregs is, dwing hy dit op niemand af nie, maar verwag eerder mense om te      voor. Daar was hierdie vanjaar ’n baie groter “bewustheid” by die algemene student
                                                          besef dat meer as een opinie moontlik is. Hy dra ’n gesaghebbende beeld uit en is voortvarend   oor gemeenskapsgerigte aktiwiteite. Sommige projekte, soos die orgaanskenking-
                                                          en entoesiasties op ’n soms knaend, maar altyd konstruktiewe wyse.                veldtog, kon wél doen met beter bemarking. Sy bestee baie tyd en energie aan
                                                                                                           gemeenskapsbou soms ten koste van die omgewingsakekant van haar portefeulje.


                                                          PIETER KOORNHOF (SEKRETARIS EN ABR)                                ALICIA STERLEY (INTERNE KOMMUNIKASIE EN INTERVARSITY)                   MYSTERY MEN OR MEANINGFUL MEN?: Does campus know and see what these men do? Or is their
                                                                                     B                                               B
                                                                                                                                                        function a total mystery? From left to right they are Hamman de Vaal (Culture), Andrew Khonje (Current Social
                                                          PIETER kom partykeer voor as ’n bietjie eksentriek, maar tóg kry hy dit reg om altyd       ALICIA het die portefeulje van Interne Kommunikasie gekry om te behartig. Sy het     Issues), Stiaan Cloete (Primcommittee vice-chairperson, PSO), Chrisjan Cronjé (Public Relations and Sport),
                                                          dinge betyds en ordentlik te doen. Pieter is baie goed ingelig oor die universiteit. Hy sal    haar oor die algemeen goed van haar taak gekwyt. Die SR–besigheidskaartjies lyk baie   Clinton Adas (Student Politics), Sandile Ndlovo (MASC Captain, ex officio) and Roelof le Roux (Media and Marketing).
                                                          altyd ’n vraag of klagte dadelik kan hanteer, aangesien hy weet presies wie om te kontak     professioneel en die balkies, alhoewel dit herinner aan ’n hoërskoolleerlingraad, was
                                                          of waar om die nodige inligting te vind om die kwessie op te klaar. Sy argumente is        op die ou end funksioneel en het die korporatiewe beeld van die SR verhoog. Alicia
                                                          gewoonlik logies en duidelik geformuleer. Dat hy studente se belange op die hart dra, blyk    was aanvanklik onseker in die uitvoering van haar pligte, maar het dit vinnig onder die
                                                          duidelik uit die manier waarop hy sake soos die veranderinge aan die Junie-eksamenstelsel     knie gekry. Haar ander portefeulje, ook tot ’n mate nog ongetoetste terrein, was
                                                          hanteer. Die bemarking van die ABR skiet egter nog vér te kort. Die ABR is wél vanjaar vir    Intervarsity. Die Kovsies–Intervarsity het baie suksesvol afgeloop en is goed bemark.
                                                          die eerste keer in die Matie-dagboek geadverteer, maar die meeste studente op Stellenbosch    Die Potchefstroom–Intervarsity se reëlings was egter chaoties, maar dit kan nie net
                                                          weet nog steeds nie dat daar iets soos die ABR is nie.                      aan Alicia toegeskryf word nie.


                                                          HUBA BRINK (PK-VOORSITTER)                                    HAMMAN DE VAAL (KULTURELE AKTIWITEITE)
                                                                                     B+                                              A
                                                          HUBA moes reeds vroeg in haar termyn as bemiddelaar in verskeie probleemsituasies         HAMMAN bewys ingenieurswese en kultuur kan wél ’n goeie kombinasie wees. Hy
                                                          optree. Sy het die druk baie goed hanteer deur eers die volledige agtergrondinligting te kry,   is nie so kop-in-die-wolke soos sommige kultuurdiere nie – hy dink prakties oor hoe
                                                          onbillike beweringe uit te wys en ook koshuisinwoners se standpunt te verdedig. Die        planne en idees geïmplementeer kan word. Hy is een van die mees sigbare SR-lede en
                                                          deeglikheid, insig en professionaliteit waarop sy die probleme, soos die verkorte         kom sy beloftes tydens die SR-sirkus tot dusver na. Hamman probeer om alle
                                                          verwelkomingsweek aangespreek het, het van haar ’n gerespekteerde PK-voorsitter gemaak.      studentegroepe by aktwiteite te betrek maar, alhoewel die probleem onderliggend is
                                                          Sy doen moeite om almal tegemoet te kom, maar soms is ’n meer daadwerklike opinie meer      aan die hele kampus, is die meeste aktiwiteite nog steeds gefokus op
                                                          gewens. Alhoewel sy streng probeer optree het by PK-vergaderings, kon sy nie altyd ferm      koshuisdeelname.Hamman se idees is vernuwend en grootliks prakties. Reëlings
                                                          beheer neem nie. Sy moet ook voor oë hou dat sy die PK by die SR verteenwoordig en nie      word partykeer bietjie op die nippertjie deurgegee, maar sy sms-sisteem was een van
                                                          die SR by die PK nie. Huba het haar plig gedoen, wat alreeds baie is, maar tóg geen berge     die mees doeltreffende kommunikasiesisteme op die SR. Hamman het verder die
                                                          versit nie.                                            ondersteuning van ’n meestal sterk komitee, wat hy goed mobiliseer.


                                                          PIETER-SCHALK BOTHMA (TESOURIER EN VERENIGINGS)                          STIAAN CLOETE (PK-ONDERVOORSITTER, PSO )
                                                                                     A                                               C
                                                          PIETER-SCHALK is ’n self-kritiese leier met ’n breë perspektief wat op hoogte van sake      STIAAN het die vermoë om innoverend te dink, soos die beoogde “daghuis” vir PSO-     WAS HULLE NET VRIENDELIK EN OULIK OF HET HULLE IETS BETEKEN? Van links na regs is Alicia
                                                          is. Hy het twee diverse portefeuljes maar het ’n goeie balans gehandhaaf. Pieter-Schalk is    studente en werk regtig hard om PSO-wyke meer te betrek by kampusaktiwiteite. Die     Sterley (Interne Kommunikasie en Intervarsity), Esti Brand (Gemeenskapsbou en Omgewingsake), Motlotleng
WAS HULLE SUPER-HELDE OF SUPER GEWOON? Die Uitvoerende Komitee (UK) van die Studenteraad              die effektiefste SR-lid vir Verenigings die afgelope drie jaar. Die Verenigingsraad het so goed  PSO-Bewusmakingsweek was, met die hulp van die onderskeie HK’s, ’n            Moleko (Studenteontwikkeling) en Marielle Rus (TSR Voorsitter, ex officio)
bestaan uit Lourens du Plessis (Voorsitter), André Muller (Ondervoorsitter), Pieter-Schalk Bothma (Tesourier    presteer as wat dit kon, ten spyte van party apatiese lede. Die bemarkingsveldtogte was      noemenswaardige sukses. Wat die PK aanbetref, het hy insette gelewer soos wat van
en SR–lid vir Verenigings), Pieter Koornhof (Voorsitter van die Akademiese Belangeraad en Sekretaris) en      ook meer suksesvol as vorige jare. Die ABSA-VV-Saal kwessie is versigtig benader, tóg is     hom verwag word en Huba ondersteun in haar rol. Hy het gepoog om kommunikasie
Huba Brink (Voorsitter van die Primkomitee en addisionele lid op die UK). Die UK is die afdeling van die SR    potensiële probleme op die ou einde slegs vermy, sonder dat die oorspronklike probleem      met PSO-wyke te verbeter, maar met gemengde sukses. Stiaan is ’n baie gemaklike ou,
wat die nouste met die universiteitsbestuur saamwerk. Dit is veral hulle wat ’n impak al dan nie op die                                                                                                     SANDILE NDLOVU (MASC CAPTAIN)
                                                          opgelos of teenvoorstelle gegee is. As tesourier het Pieter-Schalk’n doelgerigte,         maar wat stiptelikheid en professionaliteit aanbetref, laat hy veel na wense oor. Soms                                          EVALUERING
                                                                                                                                                                      C
bestuurslede kan hê. Die vraag is egter of hulle manhaftig die belange van studente verteenwoordig, en of
hulle maar net die status quo handhaaf.                                      verantwoordelike en geordende bestuurstyl ten opsigte van finansies geopenbaar. Pieter-      kom dit ook voor asof hy eerstens Libertas se belange op die hart dra en dán die PSO-   THE 2004/2005 term is the first during which the MASC Student
                                                          Schalk se benadering was nie oor-konserwatief nie en hy het aan almal genoegsame ruimte      wyke as geheel. Stiaan se ander portefeulje is parkering. Alhoewel die probleem      captain has an ex-officion seat on the SRC. Sandile contributed       SAMESTELLING
                                                          gelaat vir innoverende aanwending van hulle begrotings.                      waarskynlik groter as Stiaan is, het daar geen sigbare verbetering gekom nie.       to the SRC the best he could, especially regarding diversity and
                                                                                                                                                        in making the SRC aware of issues on the Saldanha campus. The       TYDENS die SR-evaluering is daar wyd
                                                          CHRISJAN CRONJÉ (OPENBARE BETREKKINGE EN SPORT)                          ANDREW KHONJE (AKTUELE SOSIALE KWESSIES)                         Stellenbosch SRC stands to benefit from the exposure to the        gekonsulteer en verskeie belanghebbendes
 SR-termyn Verdien                                                                                                                                               experiences of the MASC regarding transformation issues. Sandile      is gekontak. Vraelyste is aan persone
                                                                                     C+                                              C
                                                                                                                                                        sometimes comes across as attacking and confrontational He         betrokke by die onderskeie SR-lede
                                                          CHRISJAN sal waarskynlik onthou word vir sy vriendelikheid en integriteit eerder as        ANDREW is besonder passievol oor die portefeulje van Aktuele Sosiale Kwessies.      did his best to attend meetings but did not quite succeed in giving    gestuur. Dit sluit onder andere liggame
 nog geen OSCAR NIE                                                enige indrukwekkende prestasies. Hy het twee uiteenlopende portefeuljes gekry en veral      Sy projekte was redelik sigbaar en goed georganiseer, ten spyte van die feit dat party  the Military Campus more prominence in Stellenbosch. His          soos HK’s en subkomitees in.
                     B-
                                                          sport is nie noodwendig sy forte nie. Chrisjan is ’n rustige ou, so ook met sy reëlings. Sy    komiteelede hom in die steek gelaat het. Veral die ASK-weekbedrywighede het goed     handling of crises on the Saldanha campus, however, helped to         Various US staff members who
DIE SR het hulle verskiesingsbeloftes meerendeels nagekom. Geen groot foute is gemaak nie en dit wat wél      kommunikasie met sport HK’s was veral aanvanklik nie na wense nie. Hy is ook nie altyd      afgeloop. Die shuttle-projek was beslis iets nuuts en daar is baie harde werk ingesit.  prevent them from totally erupting.                    worked closely with the SRC were also
gemaak is, was gewoonlik bona fide foute met geen slegte bedoelings daarby nie. Die feit dat betreklik min foute  na wense ingelig oor sportaktiwiteite nie. Die bondelsport tydens verwelkomingsweek was      Die volhoubaarheid van dié projek kan egter bevraagteken word. Hy het ’n goeie idee                                         contacted. Additionally, an evaluation
gemaak is, weerspieël egter ook die feit dat betreklik min gewaag is. Daar was min omstredenheid, dus ook heel   ’n groot hekkie vir hom om oor te spring, maar dit het op die ou end chaoties geslaag. Hy     van wat studente se behoeftes is, maar moet leer om te fokus wat sy projekte aanbetref.   MARIELLE RUS (TSR VOORSITTER)                      panel consisting of diverse authoritative
moontlik min daadwerklike verandering of bydrae, maar die dag-tot-dag-take is sinvol geadministreer en die     was ’n kampvegter vir die kleiner sportsoorte, maar nie besonder suksesvol nie. Wat        Sy samewerking met die Studentesekuriteitsraad is iets waarop hy gerus kan voortbou.                                         persons was compiled. They evaluated
                                                                                                                                                                       A
boot is aan die seil gehou. Krediet moet gegee word vir die positiewe en pro-aktiewe hantering van krisisse wat  Openbare Betrekkinge betref, was sy skakeling met ander universiteite se studenterade       Sy kommunikasie met lede van ander universiteitstrukture, soos HK-lede kan egter                                           the SRC during a panel discussion. The
                                                                                                                                                        MARIELLE bevestig werklik die nut van ’n TSR-setel op die SR.
wél opgeduik het, maar ’n meer visionêre aanslag sal waardeer word. In hierdie opsig is hulle poging geen totale  bevredigend, maar weereens niks vernuwends nie.                          verbeter. Hy moet ook aandag aan sy tydsbestuur en priotisering skenk. Andrew is                                           panel comprised Lauren Young, Rika
                                                                                                                                                        Sy hou die TSR op hoogte van wat by die SR én op Stellenbosch
mislukking nie, maar definitief nie ’n SR–Oscar werd nie.                             Hy het bó verwagting goed gedoen, maar goeie bedoelings beteken nie noodwendig effektiewe     nie noodwendig die effektiefste SR-lid nie, maar wel ’n bevredigende lid wat ASK-                                          Vollgraaff, Kobus Ehlers, Handbriek
                                                                                                                                                        gebeur, sy hou die SR op hoogte van wat by die TSR en Tygerberg
  Individually, the SRC functioned well but they did not always give the impression of displaying solidarity   leierskap nie.                                          portefeulje aanbetref.                                                                        Peters, Tutu de Kock, Julian Smith,
                                                                                                                                                        gebeur en bevorder te alle tye interaksie en samewerking tussen die
nor that they are functioning as a unit. Mostly, however, Lourens led his team with a firm hand. The SRC tried                                                                                                 kampusse. Sy handhaaf ’n goeie werksverhouding met haar kollegas      Russel Botman, Ludolph Botha en Estian
their best to accommodate all parties. They are also working towards Vision 2012, keeping the bigger picture    ROELOF LE ROUX (MEDIA EN BEMARKING)                                MOTLOTLENG MOLEKO (STUDENT DEVELOPMENT)                          op die Stellenbosch–kampus. Haar diplomatiese hantering van die      Calitz. Die verskeie bydraes is opgesom
in mind. Most portfolios were effectively managed and the general impression is that all of the members are                                                                                                  veilgheidskwessie op Tygerbergkampus het veral beïndruk. Sy het      in die uiteindelike evaluering saamgevat.
                                                                                     D                                               B-
hard-working and passionate about what they do.                                  MEDIA en Bemarking as ’n kombinasie van portefeuljes is ’n redelike tameletjie. Roelof      STUDENT Development is a new portfolio and Tleng had to do pioneer work in this      ’n potensieel plofbare situasie omskep in ’n bewusmakingsveldtog
  There are, however, many of the problems on campus such as diversity, institutional culture and language    is ’n man met baie innoverende en kreatiewe idees vir beide, maar partykeer verdwyn dit      regard. Thus far, notable steps taken include involving residences (with mixed success)  deur studente te oortuig dat die Joe Slovo-situasie ’n geleentheid       COMPOSITION
policy issues that are swept under the carpet as far as the general student body is concerned, even though     langs die pad en dus kom daar niks daarvan nie. Wat media aanbetref, is daar ’n probleem     on issues such as diversity as well as leadership conferences and a conference which   tot gemeenskapsdiens eerder as ’n veiligheids-katastrofe is.
management is engaging with it on an intensive level. Sometimes, keeping the status quo means keeping the                                                                                                                                         OF EVALUATION
                                                          met betrekking tot kontinuïteit. Roelof wil baie nuwe idees implementeer sonder om te       was aimed at the developing of women in leadership roles. Her most (in)visible
peace, sometimes it means faking it.                                        sorg dat die basis daarvoor stewig gelê is. Die beperkte aantal persverklarings wat hy      project thus far was the Freedom Day celebration. The initiative was good, but the
                                                          uitgereik het, was van goeie gehalte. Die (meestal) weeklikse SR e-pos wat aan studente      day failed miserably. One cannot expect the average Matie to sacrifice a public
SRC TERM DOES NOT                                                 gestuur word om hulle op hoogte te hou van gebeure is doeltreffend en die bemarking-sy
                                                          van sy portefeulje word goed behartig. Roelof ag sy posisie as SR-lid hoog, hy verwag
                                                                                                           holiday to attend anything remotely political, especially not without very clear
                                                                                                           marketing and effective and timely communication with structures such as HK’s.
                                                                                                                                                               FASILITERING: LIZE-MARIÉ VAN DER WATT
                                                                                                                                                                GRAFIKA: EDWARD-JOHN BOTTOMLEY
DESERVE OSCAR YET
                                                          meer as die gemiddelde van gewone bronne en maak só aanspraak op spesiale behandeling.      Futhermore the SRC should not only focus on workshops for students in leadership
                                                          As dinge dus nie volgens plan verloop nie, kan hy heel ontsteld raak. Hy kan aandag skenk     roles but also those on grass-root level to reduce the apathy which exists on campus
                                                                                                                                                          MEDEWERKERS: MARGAUX PETERSEN, CARLA-MARIE SPIES, EMMARI DE
                                                          aan professionaliteit en stiptelikheid.                              towards the SRC and the world at large.
                                                                                                                                                                 MEYER, ANDRÉ-PIERRE DU PLESSIS
8   DieMATIE 11 MAY 2005                                                                                Student Life
SAPD,USBD span tans
                                            Test your knowledge on potentially
saam teen diefstal
DIE SAPD en Risiko – en Beskerm-      duplikaatsleutels te laat maak. Groot    harmful or fatal substances
ingsdienste (USBD) skenk saam aandag    dank is uitgespreek aan studente en
aan motordiefstalle op en naby       personeel wat wakker is en betreders                         women to relieve nausea and in-     to this poisonous substance:
kampus. Vanweë die toename in mo-      en verdagte optredes by die USBD rap-                        somnia, resulted in thousands of     • chloroform
tordiefstalle tydens Maart en April is   porteer.                                       children being born with serious     • formalin
verskeie klagtes by die USBD-kantoor      Die USBD se wakker optrede het                          deformities:               • bromine
ingedien. Toyota’s en Mazda’s word     twee diefstalle gefnuik toe booswigte                        • valium                 • mercury
meestal gesteel.              pogings aangewend het om ’n Golf en                         • thalidomide               8. The best known of the culprits
                                            THERE are thousands of poten-      • quinine                 responsible for the ozone “hole”:
  Die areas wat die meeste deurloop    ’n Mazda by die Regshulpparkering
                                            tially dangerous substances in the    • phenobarbitol              • carbon dioxide
is Eendrag,                            en Huis De Villiers
                                            environment, but some have earned    5. These strong, resistant fibres were  • chlorobromomethane
Irene, die Inge-                         se parkeerarea te
                                            themselves particular infamy.      used in a variety of manufactured     • chlorofluorocarbon (CFC)
nieurs-par-                            steel.
                                              Olivia Rose-Innes set up a quiz   goods, such as building materials,    • carbon tetrachloride
keerareas,                              Die USBD
                                            to calculate how many of the       insulation, friction products (e.g.    9. Called the “silent killer”, because
Helshoogte-                            doen ’n beroep op
                                            following “rogues” (most of whom     brake pedals) and heat resistant     you can’t see, smell or taste it, and it
manskoshuis,                           studente en perso-
                                            are still with us) you can identify:   fabrics. Unfortunately, the fibres can  doesn’t irritate the skin or mucous
voor die Re-                           neel om te ver-
                                            1. Thought to have been one of the    enter the air and lungs, where they    membranes. It’s usually what kills
keningkunde                            seker dat voertuie
                                            factors that caused the downfall of   can cause serious illness:        when suicides choose death by
en Statistiek                           te alle tye gesluit
                                            the Roman Empire:            • silicon                 vehicle exhaust inhalation;
en Beeldende                           is, dat alle items
                                            • lead                  • asbestos                • carbon monoxide
Kunste-ge                             uit voertuie ver-
                                            • copper                 • polyester                • carbon dioxide
boue.                               wyder is en in die
                                            • silver                 • teflon                 • nitrous oxide
  Dit verskaf                          aand in goedbe-
                                            • cadmium                6. Once widely used to control insect   • sulfur dioxide
nie net kop-                           ligte areas gepar-
                                            2. Used in Nazi gas chambers, and,    pests, such as malarial mosquitoes,    10. Deliberately spread through the
sere en frus-                           keer word.
                                            until a few years ago, for execution   but banned in many countries when     USA postal system in 2001:
trasies vir studente nie, maar ook die     Sorg dat stuurwiel/rathefboomslot,
                                            in certain USA states:          it was shown to cause reproductive    • botulism
personeel loop deur.            immobiliseerders en alarms in voertuie
                                            • hydrochloric acid           problems in animals (such as thin     • anthrax
  ’n US Hi-Ace bussie wat gebruik     geïnstalleer is en geaktiveer word.
                                            • sarin                 shells in birds’ eggs), and to build up  • stachybotrus
is om Die Matie-koerante te versprei,     Verhoed dat voertuie vir lang tyd-
                                            • hydrogen cyanide            in the fatty tissues of fish, birds and  • cholera
is ook einde April voor Serruria gesteel.  perke sonder toesig gelaat word en
                                            • mustard gas              mammals. It may also be a risk to     The right answers (from 1 to 10) are:
   Tydens ’n vergadering tussen die    parkeer eerder jou voertuig tussen
                                            3. A food additive associated with    human health:               Lead, hydrogen cyanide, MSG,
SAPD en rolspelers van die US is dit    ander voertuie.
                                            “Chinese restaurant syndrome”:      • DDT                   thalidomide, asbestos, DDT, mer-
weereens beklemtoon dat voertuie nie      Indien enige persoon met verdagte
                                            • tartrazine               • dieldrin                cury, CFC, carbon monoxide, anthrax.
vir lang tydperke sonder toesig gelaat   optrede naby ’n voertuig opgemerk
                                            • saccharine               • lindane                 For further information visit this
moet word nie. Booswigte kry dan die    word, kontak onmiddellik die USBD
                                            • sodium nitrite             • ziram                  website: www.health24.com. It is in
geleentheid om slotte te steel ten einde  en die SAPD.
                                            • monosodium glutamate (MSG)       7. The Mad Hatter in Alice in       each and everyone’s interest to know
                                            4. This drug, taken by pregnant     Wonderland was probably exposed      about these potential dangers.
                                                     L’Oréal
                                            Maties shine for L’Oréal
                                            BECAUSE THEY’RE WORTH IT Clockwise from top left: Teresa van der Bank, André-Pierre du Plessis,
                                            Helena Odendaal, Elzanne Vercuiel, Marguerite Luttig and Susan Blomerus in front of the huge Garnier banner
                                            at the Neelsie. Garnier, together with Maybelline New York, is owned by L’Oréal Paris.  Photo: STEVEN BARBER
  WENNER VAN 3L SIMONSVLEI Henk Janse van Vuuren was die
  gelukkige wenner van die 3l- rooiwyn wat deur Simonsvlei geskenk is.
  Hy was een van 8 inskrywings. Die deelnemers moes eenvoudig antwoord        CORRESPONDENT              the most recent Coca-Cola and       consisting out of Teresa van der Bank,
  hoe oud Die Matie vanjaar is. Dit is inderdaad ’n lekker prys om los te                           Telkom TV commercials.          Marguerite Luttig and Elzanne
  slaan so net voor die eksamen begin.                                              For the first time Africa is      Vercuiel, will be presenting an idea
                              Foto: STEVEN BARBER
                                            THE LATEST L’Oréal products       participating in what is the com-     for a L’Orëal product complementing
                                            might find its origin in Stellenbosch.  petition’s 13th year, or at least South  ethnic curled hair. At this point in
                                            This is the good news six Maties     Africa, as it is the only country in   time both teams are still very secret-


Monica word 79
                                            recently received when they were     Africa allowed to participate. 29     ive about what their products exactly
                                            informed that out of 25 entries     other countries from across the      entails due to the tight competition
                                            received from across South Africa,    world are also participating which    and the huge prizes to be won.
                                            they have been selected to be      include the USA, Mexico, UK, Italy      The 7 finalists will present their
ELMA SMIT                  trots op die oorsprong van hul naam –    national finalists in the L’Oréal    and the Philippines just to name a    ideas for new L’Oréal products on
                      St Monica. Hierdie simboliek van die    Brandstorm international marketing    few.                   20 May in Johannesburg after which
                      naam verklaar dan ook hul etos: “...om   competition.                From 25 entries received from     one team will be flown to Paris,
DIE KOSHUIS wat “die lewe aanpak      te dien sonder vergoeding”. Monica       Each year L’Oréal Paris gives     marketing students from across      France. Once in Paris, the team who
met onbeteuelbare passie” is in 1926    was die ma van Augustinus en sy was     university students from across the   South Africa, 7 finalists have now    wins the International Finals as
ingewy en sal op 26 Mei vanjaar (79     grotendeels verantwoordelik vir sy     world the chance to develop an      been announced. Two are from UCT,     judged by top L’Oréal executives at
jaar later), hul geliefde huis se ver-   terugkeer tot die Christelike geloof.    international marketing strategy and   three from Wits and two from       the L’Oréal corporate headquarters,
jaarsdag vier.                 Hy het ná haar dood geskryf: “To    a new range of products for a      Stellenbosch University. These two    will be awarded a world tour to the
  Die week van die negende tot die     her merit I think I owe everything that   L’Oréal brand. A group of three must   marketing strategy groups are       value of 10 000 Euros. Should the
vyftiende Mei is Monica-week.        is best in me”.               design new packaging for the new     known as Ubuntu and The Design-      judges find the proposed ideas
  Tydens dié week word baie pret-       Dit is dan ook gepas dat hulle as die  L’Oréal product and create a com-    ing Divas.                plausible it might be launched
aktiwiteite beplan wat onder meer ’n    ‘saints’ van Stellenbosch bekend staan.   munication campaign, with the help     Helena Odendaal, Susan Blom-      internationally by L’Oréal and be the
mnr en mej Monica, ’n wyntoer, ’n        Oud-Monicaners wat vandag volks-    of a world-class communication      erus and André-Pierre du Plessis     start of a wonderful career.
Casino-aand en ’n kultuuraand insluit.   besit is, sluit in Audrey Blignaut,     agency. The South African finalists   together form Ubuntu who has come       So look out for new L’Oréal
  Monica is die kleinste vroue-      Annalize van der Ryst, Tini Vorster en   have the chance of working with     up with the idea of developing hair    products at your local store, for all
koshuis op kampus en het ’n in-       Bettie Kemp. Die vroue van Monica      Herbbuoys McCann-Erickson, the      care products for dreadlocks and     you know it might be inspired by
wonertal van 134 vroue. Die vroue is    het verseker groot rede om fees te vier   advertising company responsible for   shaved hair. The Designing Divas,     students from Stellenbosch.
steeds baie groot van gees en besonder   en terug te kyk op 79 ryk jare.
Forum                                                                                      11 MEI 2005 DieMATIE           9

          René Vollgraaff
                            Die ánder
                            Mama
          KWYTRAAKMARIANNA VISSER
PROFESSOR Marianna Visser ontvang my en
                            Afrika
die fotograaf in die departement Afrikatale se
teekamer op die vyfde vloer van die Lettere- en
Wysbegeertegebou. Die hele vertrek skree
AFRIKA, kompleet met houtmaskers teen die
muur en kussings met sebra-velmotiewe. Prof
Visser staan tans aan die hoof van die universiteit
se departement Afrikatale en ek wou gaan uitvind
presies hoe ’n Afrikaanssprekende vrou in dié
pos beland het.
  Prof Visser vertel dat sy in Port Elizabeth
grootgeword het en dáár eerste kennis gemaak
het met Xhosa deur die man wat ’n assistent
was by die skool wat sy bygewoon het en ook
hulle tuin versorg het, en sy gesin wat hy dikwels                                                            ‘loop’ het byvoorbeeld omtrent 20 verskillende
met hom saam gebring het. Sy het na skool op      beeld onderwysers of staatsamptenare is. Hulle       regswêreld of in ’n finansiële mileu. “Die       woorde in Xhosa: vir iemand wat geboë loop,
Stellenbosch BA kom studeer met Xhosa as        poog om deur hulle studie en navorsing die         probleem is dat daar eintlik nog nie geskikte      iemand wat vinnig loop, iemand wat loop met ’n
hoofvak en het uiteindelik haar honneurs-,       Afrikatale in lyn met die regering se taalbeleid te    onderrigmateriaal vir sulke mense is nie,” sê sy.    lang rok wat agterna swiep en dies meer.
meesters- en doktorsgraad in dié rigting verwerf.   bring, veral wat kommunikasie binne die staatsdiens    “Jy kan tog nie vir so ’n persoon bloot die        In Engels en Afrikaans moet jy allerhande
Sy doseer tans Xhosa as vak vir eerste-, tweede-    en die besigheidswêreld betref.              gewone eerstejaarsmodule aanbied nie.          byvoeglike naamwoorde gebruik en soms volle
en derdejaars en op alle nagraadse vlakke, en is     Ek raak die onderwerp van moedertaalonderrig        Ek het egter tans twee derdejaarstudente wat    sinne skryf om te sê wat jy in Xhosa met slegs
steeds besig met navorsing oor sintaksis,       op skool aan en prof Visser reageer entoesiasties:     regte studeer en hulle werk jaarliks aan ’n projek   een woord kan sê!”
semantiek en die teoretiese basis waarop        “Dit is op die oomblik ’n vreeslike brandpunt in      wat spesifiek handel oor die tipe onderwerpe        Ek vra of prof Visser nog nooit probleme
Afrikatale aangeleer kan word.             die onderwys aangesien baie mense redeneer dit is     wat by die universiteit se regshulpkliniek ter     ondervind het nie in terme van gesindheid van
  Ek vra uit oor die departement en haar       ’n geval van óf die Afrikataal óf Engels. ’n Mens     sprake kom, soos egskeidings en arbeids-        eerstetaalsprekers van ‘n Afrikataal oor haar
werksaamhede daarbinne. “Dit gaan baie goed met    kan nie so redenaar nie, jy kan albei gebruik.       kwessies. Hulle is besig om ’n kursus met die      akademiese werk nie.
ons departement in vergelyking met ander        Afrikaanse skole is immers ’n goeie voorbeeld van     nodige inhoud en vakterme te ontwerp sodat         Sy antwoord dat sy nog nooit so iets
universiteite se Afrikatale departemente. Ek dink   hoe kinders in twee tale kan grootword en onderrig     ons binnekort vir die regstudente kan sê dat ons    teëgekom het nie. “’n Mens kry erkenning in die
’n groot deel daarvan kan toegeskryf word aan     kan word. Dit maak sin uit ’n opvoedkundige        ’n Xhosa-module spesifiek vir hulle het.” Ek      akademiese wêreld vir die navorsing wat jy doen.
die universiteit se taalbeleid wat veeltaligheid    oogpunt aangesien moedertaalonderrig die leerposes     vra of prof Visser dink dat Xhosa dalk die gaping    In die bestudering van ’n Afrikataal werk ek die
voorstaan terwyl baie ander universiteite slegs    en prestasie van leerders met ’n Afrikataal as       in regstudies behoort te vul wat gelaat is toe     heel tyd met moedertaalsprekers wat baie
op Engels konsentreer. Stellenbosse studente het    huistaal grootliks kan verhoog. Dit is ook sinvol     Latyn as verpligte eerstejaarmodule afgeskaf is.    entoesiasties is oor die ontwikkeling en moont-
’n baie groter bewustheid van veeltaligheid. In    deurdat ’n taal status verkry en bevorder word       Sy antwoord dat dit glad nie ’n slegte idee is nie,   likhede van hulle taal as akademiese vakgebied.
die fakulteit Lettere en Wysbegeerte neem       deur so gebruik te word.” Prof. Visser waarsku ook     hoewel Cicero en sy kamerade dalk nie sou        Ek dit nog altyd baie positief ervaar.”
omtrent die helfte van alle eerstejaarstudente     dat indien die planne om Afrikatale te bevorder op     saamstem nie.                       Wanneer ek die trappe ondertoe aanpak, dink
Xhosa as vak.”                     skoolvlak nie binne die volgende vyf tot tien jaar       Ons gesels oor die ontwikkeling van sekere     ek aan die skamele twee tale wat ek magtig is.
  Prof Visser vertel dat daar hoofsaaklik twee    werklik realiseer nie, sekere van daardie tale se     terminologie in Afrikatale en prof Visser sê dat    Sou dit nie interessant wees as hierdie Kwytraak
groepe studente is wat vak Xhosa neem. Aan die     potensiaal vir hoër-Funksie gebruik erg benadeel      dit grootliks           van onkunde      in Xhosa kon wees nie?
een kant is daar Afrikaans- en Engelssprekende     kan word. Sy noem dat dit noodsaalik is dat        getuig as             mense beweer
                studente wat ’n    laerskoolkinders naas Afrikaans en Engels ook die     dat                Afrikatale on-
                Afrikataal wil leer.  Afrikataal wat dominant is in hulle spesifieke       derontwikkel            is. “Ons eer-
                Aan die ander kant   provinsie behoort te neem tot graad sewe.         stejaarstude-            nte kom binne
                 is daar ’n groot    Prof Visser vertel verder dat haar departement     die eerste            kwartaal al agter
                  aantal deeltydse  ongelooflik baie oproepe kry van mense in die       hoe ryk ‘n            taal soos Xhosa
                 nagraadse stud    besigheidswêreld wat Xhosa wil leer om by-         werklik is.          ’n Woord soos
                 ente wat byvoor-   voorbeeld beter oor die weg te kan kom in die
Leer eerstejaars om krities te dink
                                                         waardelik aanvaar nie en almal kan nie met       hulle gereeld deur HK-lede en die inwonende hoof
STUDENTEFORUM                     die naam “doop” na “verwelkoming” verander is.
                            Die nuwe naam op sigself is ironies aangesien dit     mekaar oor die weg kom nie; iets wat gesond is
                                                         omdat mense individuele verskille het en die
                                                                                     herinner word, alle seniors in die koshuis het die
                                                                                     doop meegemaak en daarom kan hulle ook. Om
                            presies die teenoorgestelde beteken van wat eintlik
                            die geval is en beoog word: ’n eerstejaar voel baie    student se taak (soos enige mens s’n) is om te     te weier om onaangenaamheid te verduur, word
                            dinge as hy/sy met minagting deur HK-lede hanteer     leer om verdraagsaam teenoor ander te wees en      dus implisiet as swakheid beskou. Dwang is dus
                            word en gedwing (deesdae eerder geïntimideer) word     nogtans ’n eie, individuele identiteit te handhaaf.   nie ter sprake nie, maar intimidasie wel.
                            om onderdanig te wees, maar “welkom” is beslis       HK-lede moet miskien hulleself afvra of dit nie      Die dae van “jy moet eers afbreek voordat jy
          Mia Lutsch             nié wat hy/sy voel nie. Is dit enigsins logies om     meer geloofwaardig sal wees indien eerstejaars     kan opbou”, is getel. ’n Mens kan dit slegs regkry
                            neerhalend of ten minste uiters onvriendelik teenoor    lojaal is teenoor die koshuis omdat hulle die      as hy/sy iemand se individuele identiteit in só ’n
                            iemand op te tree wanneer jy hom/haar wil “deel”      waardes met hulle verstand ondersteun eerder      mate afbreek dat die persoon ’n groep se identiteit
                            maak van die koshuis as groep?               as wanneer lojaliteit in so ’n mate in hulle ingedril  aanneem en dit dus in hom “gebou” word.
                              Voorstanders van die doop is van mening dat      word dat hulle nie meer gesag bevraagteken nie.     Eerstejaars kan baie eerder geleer word om gesonde
VERAL DIE afgelope paar jaar is die koshuise      dit solidariteit onder eerstejaars en lojaliteit teenoor   HK-lede en inwonende hoofde voer deesdae       denke te beoefen en ideologieë krities te
van die US onderworpe aan noodgedwonge         die koshuis tot gevolg het. Eersgenoemde is in ’n     aan dat eerstejaars nie verplig is om by        bevraagteken.
veranderinge. Monitors is aangestel om toe te     mate waar: eerstejaars word geleer om saam te staan    “verwelkomingsaktiwiteite” in te skakel nie.
sien dat menseregte tydens doopaktiwiteite       wanneer hulle teen ’n ander koshuis te staan kom.     Nogtans is dit nie iets waarby daar vrywillig
gehandhaaf word. Dié reëling is met meer teësin    Die vraag moet gevra word of dit regtig nodig is,     ingeskakel word as die eerstejaar so voel nie,     •Lutsch is ’n derdejaar BA-student.
as gemoedelikheid deur HK-lede aanvaar.        aangesien koshuise apart funksioneer en geen        maar hy/sy moet met die inwonende hoof gaan
Studente is ontsteld omdat die universiteit se     koshuis se waardes deur ’n ander koshuis aangeval     reël as hy/sy verkies om nie in te skakel nie,
tradisies in die weegskaal is. Die vraag is egter of  word nie. Is dit nodig om saam te staan as daar      anders word outomatiese, stilswyende toe-        Die menings in hierdie rubriek is nie noodwendig
’n tradisie enigsins ’n doel dien en of dié doel nie  geen bedreiging is nie? Wanneer die buitewêreld      stemming aanvaar. Indien die eerstejaar die       dié van die koerant, die redakteur of enige lid
op ander maniere bereik kan word nie indien die    nie ter sprake is nie, is daar steeds (soos in enige    voordelige aktiwiteite soos skakeling en jool wil    van die redaksie nie. The opinions expressed in
tradisionele aktiwiteite neig om afbrekend te     gemeenskap) konflik tussen koshuislede en         meemaak, moet hy/sy hom/haarself egter aan       this column are not necessarily the opinion of
wees.                         verdeling in groepe, soms selfs snobisme.         die HK-lede onderwerp. Die eerstejaars is        this newspaper, the editor, or any member of the
  Die eerste verandering wat ingestel is, is dat   Koshuisinwoners sal nooit mekaar onvoor-          onder groot druk om gelate te wees, want, soos     staff.
10  DieMATIE 11 MEI 2005  Advertisement
                                                                     DAG &
  PICASSO STAL UIT IN DORPSTRAAT (BLADSY 13)
  ARTS AND ENTERTAINMENT • KUNS EN VERMAAK


Magnificent, grand-scale Queen in the Mother City
HAVE you bought your ticket for
Queen at the Ballet yet? Cape Town
City Ballet’s 2004 stage spectacular
Queen at the Ballet returns to the
                       Stapelberg. Local abstract artist Tay
                       Dall’s visually striking sets com-
                       plement the costumes, which range
                       from Levi’s to super evening gowns
                                                                   DAG &
Artscape Opera House in April for      designed by some of Cape Town’s
just 14 performances. The October      hottest designers – Gavin Rajah, Craig
season sold out completely and tickets    Port, Christiaan Gabriel Du Toit and
are being snapped up quickly for the     Malcolm Kluk. Classical ballet, jazz,
upcoming run.                contemporary dance and even some
  Over the next few months Cape      impressive gymnastic moves are fused
Town audiences will be seeing quite a    in Bovim’s distinctively athletic,
few grand-scale productions,” says      inventive style.
CTCB publicist Andrew Warth.           All of this fills the massive space
“Queen at the Ballet is the one you     of the recently revamped Opera House
simply can’t miss. And all the creative   stage, creating a feast for all the senses
talents involved are from the Mother     and a series of moments guaranteed to
City, which makes us extremely        give goose-bumps. “It’s the sheer scale
proud.”                   of the production that had audiences
  Award-winning choreographer Sean     so thrilled last year,” says Warth. “The
Bovim’s tribute to Queen, arguably the    show combines so many different
greatest rock band in history, is more    spheres of the arts. I must admit it was
than just a ballet. It’s an evening of    quite a logistical challenge to bring it
fine musical performances, a staging     all together. But to have all these big
extravaganza, a fashion show and a      names all working together with our
vibrant celebration of dozens of       dancers is quite a coup.”
different dance styles.             Fans who were lucky enough to get
  The music will once again be       their hands on tickets last time round
performed on stage by the Cape        are already flocking for another look at
Philharmonic, conducted by Michael      the country’s first major rock ballet. If
Hankinson. Freddy Mercury’s vocals      you missed out on the debut, make sure
are reinterpreted by suavely tuxedoed    you catch it this time.
Duncan Royce and Luciano Zuppa,         Queen at the Ballet opened Saturday
who perform live among the dancers      30 April and runs until Sunday 15 May.
along with renowned soprano Zanne      Book at Computicket or dial 421 7695.
                                             WHO WANTS TO LIVE FOREVER Queen at the Ballet’s Marianne Bauer and Johnny Bovang.  Photo: CTCB
Album  Verras stof Afrikaans se vlerke af
Reviews                     LIZNA SMITH                opgeneem is, het die aand kleur
                                             gegee. Die aand het die vorm van ’n
                                             open mic-geleentheid aangeneem
                                                                 rondom Afrikaans afbreek en ’n nuwe
                                                                 gesig aan Afrikaans verleen. Die
                                                                 vereniging voorsien nie net vir in-
Bravo                      “DIE vereniging is nie net belangrik   waar musiek en gedigte deur stu-    formele geleenthede nie, maar bied ook
Skhokho                     vir die bevordering van Afrikaans     dente voorgedra is. Hierdie dien ook  formele lesings aan oor spesifieke
(Ghetto Ruff Records)              nie, maar is belangrik vir die herde-   as die hoofuitgangspunt van die ver-  elemente of verskynsels in Afrikaans,
                        finiëring van die term Afrikaner.”    eniging, naamlik om vir almal wat ’n  soos die gesprek oor die Voëlvry-
SKHOKHO will bring                 Só praat Adriaan Meyer oor ’n     passie het vir Afrikaans, die es-    beweging wat professor Albert
the sound of the Afri-             nuwe groep mense wat help om       tetiese en fynere dinge, die platform  Grundlingh vroeër die kwartaal gelewer
can township directly to your front       Afrikaans se vlerke oor kampus te     te bied om hul werk te lewer.      het.
door because this CD is filled with the     sprei. VERRAS (of die Vereniging       Daar word ’n paar geleenthede     VERRAS is nie net vir Afrikaanse
rhythm of the African continent. The      vir Afrikaanse Studente) het op 19    vir die jaar beplan, onder andere ’n  studente nie. Studente hoef nie
music makes you come alive, and you       April ’n kraakvars herdefinisie vir    Afrikaanse Dag, open mic-aande en    formeel Lid te word nie en enigeen is
feel like you can dance until the sun      Afrikaans gegee. By die Klein       formele lesings. Daar word ook ’n    welkom. Studente wat wél Afrikaans
comes up. If you love cultural diversity    Libertas Teater is die nuwe gesig van   digbundel, Penseel, hierdie jaar    as vak neem, kan deur WebCT die
in your music, this CD will be an        die ou Afrikaanse Studente Ver-      gepubliseer wat studente in staat sal  vereniging kontak. Die VERRAS-
excellent buy. – (Ronell Erwee)         eniging geloods. Alta Joubert, Hanru   stel om deur keuring hul werk in    kantoor is by kamer 618 in die Lettere
                        Niemand en digters wie se digkuns     drukvorm te sien. VERRAS wil deur    Gebou so gaan maak ’n draai en raak
DJ Cleo                     in die digbundel, Nuwe Stemme 3,     hierdie geleenthede alle stereotipes  deel.
Es’Khaleni
(Ghetto Ruff Records)

THE wannabe mug-
shot of DJ Cleo on the
cover might bring a few questions to
where he got his license to make music,
but it’s his topless hats that are evident
to his open minded approach to the
turn tables. The opening track “Go On”
brings the central beat of the album to
the table which is one of kwaito with a
mix of hip-hop and classic dance
rhythms. Although background vocals
might cause an emergency parliament
sitting, the mix of electric sounds in
“Do It” is well worth the listen.
Although the overall impression is a
good mix of genre the tracks are
stretched out and the beat soon
becomes rather boring. The usage of
jazz sounds in “Jazztifed” and “Dan-
delion” give the hope of a more mature
sound that might be coming our way in
future productions. – (John Henry
Jordaan)

Spykos
Delicious
(Ghetto Ruff Records)

DAAR word gesê dat
Spykos se sangtalent
ontdek is terwyl hy op die toilet gesit
en sing het. Ongelukkig het dit nie daar
gebly nie, want dit is verseker waar dit
hoort. – (Mariska Visser)
12  DieMATIE 11 MEI 2005  Advertisement
DAG&                                                                                   11 MEI 2005 DieMATIE          13

Degas, Renoir, Picasso op Stellenbosch
JANITA BOTHA                “hall of fame” van Suid-Afrikaanse     Stellenbosch woon en vriende van die     vanjaar is die museum geopen tydens     insluit. Die internasionale kamer
                      kunstenaars). En dat dit oop is vir die   Ruperts is, het die gebou volgens haar    ’n baie klein funksie waarby net die    huisves beeldhouwerke van Auguste
                      publiek.                                         mense wat met die projek gehelp het     Rodin, Edgar Degas, Pierre-Auguste
OP PAD na die Rupert Museum is dit       Hoe het dit gebeur dat dié werke                           teenwoordig was. Dit was amper soos     Renoir en Pablo Picasso asook enorme
nogal maklik om te dink dat jy verdwaal  opgeëindig het in Stellenbosch? Een                           ’n familie-funksie.             Franse tapeserieë. Meeste van die
het. Waar die museum veronderstel is    aand was daar ’n elektriese fout in die                           Staan jy binne-in die museum en     tapeserieë is die handewerk van
om te wees staan ’n groot wit gebou    Ruperts se dak, wat met die hulp van                           iemand vertel jou dat jy steeds op     Charles-Édouard Jeanneret le Cor-
tussen wingerde wat met groot hout-    die Suidooster die houtwerk aan die                           Stellenbosch is, sal jy dink dáái      busier. Die museum beplan om die
deure en ’n spitsdak soos ’n skuur (of   brand gesteek het. Gelukkig is dit vroeg                         persoon lieg vir jou. Jy is skielik op ’n  uitstalling in die internasionale kamer
dalk net ’n fabriek) lyk. Met die tweede  genoeg waargeneem en die skade was                            ander plek, in ’n ander wêreld. Die kuns  omtrent elke 18 maande af te wissel
kyk sien jy dat die dak ’n baie delikate  min. Die vuur het Huberte Rupert nogal                          is wêreldklas maar besit ook ’n       met ander stukke in hulle versameling.
pers-grys-blou is; dat die gebou ’n ry   laat skrik, want hulle huis kon heel-                          persoonlike aanslag. Daar is onder       Daar is absoluut geen verskoning
ovaalvormige vensters net onder die    temal afgebrand het. Die eintlike                            andere ’n kamer wat werke bevat van     om nie te gaan kyk nie. Selfs al is dit
dak het en dan begin jy weer wonder    tragedie sou nie die huis se vernietiging                        vyf kunstenaars wat na is aan me      net om die indrukwekkende ligte te sien
waar jy werklik is. Koper letters op ’n  wees nie maar die verlies van hulle                           Rupert. Dit sluit Anton van Wouw,      wat verhelder sodra mens in ’n vertrek
wit muur kondig dan luidkeels aan:     kunsversameling, want die Ruperts                            Maggie Laubscher, Irma Stern, Cecil     instap.
Rupert Museum.               het, as een van Suid-Afrika se rykste                          Higgs en Jean Welz in. Daar is ook ’n     Die museum is oop op Maandae
  Hoekom is ek enigsins op soek na    families, ’n uitmuntende kunsver-                            kamer vol Suid-Afrikaanse kuns wat     tussen 14:00 en 16:00, op Dinsdae,
die plek? Wel, ek het gehoor daar is    sameling. Die skok het Rupert laat                            Gregoire Boonzaier, Hugo Naudé, Paul    Woensdae en Vrydae tussen 9:30 en
Rodins en ’n Picasso op Stellenbosch,   besluit om ’n kunsmuseum te bou sodat    PICASSO Tydens ’n bulgeveg.         du Toit, Anton Smit, Jakob Hendrik     13:00 en tussen 14:00 en 16:00 en op
asook ’n versameling van die room van   daar nie weer die risiko sal wees dat so                         Pierneef, Lukas Sithole, Marjorie      Donderdae tussen 9:30 en 13:00 en
Suid-Afrikaanse kunstenaars (die lys    iets kan gebeur nie. Hannes Meiring,    voorskrifte ontwerp en teen middel      Wallace, Walter Battisse, Bettie Cil-    14:00 tot 19:00. Toegang is R5 vir
van kunstenaars lees amper soos ’n     internasionaal erkende argitek wat op    2004 is die gebou voltooi. In Maart     liers-Barnard, Frans Claerhout en ander   studente en R20 vir volwassenses.Stuitige Boer open teater
SARIETHA ENGELBRECHT            klank en beligting vir die teater om die  dat name altyd Engels, Grieks of
                      teater ervaring vir die kunstenaar en    Italiaans of vreemd moet wees. ‘Die
                      die gehoor net die beste te maak. Hulle   Boer’ is Afrikaans, lekker kort en
AS JY lekker wil eet, drink en ’n show   wil hê dat besoekers ’n totale teater    kragtig. Ons gaan vertonings ook prettig
sien, is Die Boer wat ’n paar weke terug  ondervinding moet hê met goeie kos en    kombineer met dié naam. As Anton
in Durbanville oopgemaak het, net die   kwaliteit vermaak.             Goosen optree, word ‘Liedjie’ tussen
plek vir jou.                                            die twee woorde ingevoeg,
  Margit Meyer-Rö-                                        met Valiant sal dit natuur-
denbeck (bekend vir                                         lik Die Mystic Boer wees
haar een-vrou-verto-                                        en met Dowwe Dolla
nings as Dowwe Dolla)                                        seker Die ‘Stuitige’ Boer.
en haar verloofde, Jur-                                       Dit sal groot pret wees
gen Human, het die                                         om gepaste name uit te
boereworsgordyn gelig                                        dink.”
en hierdie opwindende                                          Hulle het besluit om
teaterrestaurant geopen                                       die eerste ses maande net
om in ’n paar van ons                                        bekendes te laat optree.
vele behoeftes te voor-                                       Later sal hulle ook aan
sien.                                                verdienstelike opkomende
  Meyer-Rödenbeck                                         kunstenaars die geleen-
moes haar loft in die                                        theid gee.
Kaap én haar strandhuis                                         Die teater is skuins
verkoop om die teater                                        agter die KFC in Dur-
saam met Human in te                                        banville geleë en die pro-
rig. ’n Teater was nog                                       gram vir die teater is al tot
altyd Human se droom.                                        in Oktober uitgewerk. ’n
  Meyer-Rödenbeck sê egter dat       Om die teaterganger se ervaring nog   Paar van die bekendes wat in die
Dowwe Dolla nie dadelik in die line-    beter te maak, sal daar toegesien word   volgende paar maande daar optree, sluit
up te sien sal wees nie. “Ek gaan nie   dat kos net voor en na afloop van      in: DNA Strings, Anton Goosen (15,
dadelik op my eie verhoog spring nie.   vertonings bedien word sodat daar geen   21, 22 Mei), Delta Blue (20, 25 Mei),
Netnou lyk dit of ek die teater vir    geraas tydens ’n show is nie.        Jak de Priester (26 tot 28 Mei), Karen
myself gekoop het.”              Die naam van hierdie teaterres-     Zoid – akoesties (1 tot 4 Junie) en
  Daar is duisende rande bestee aan   taurant is baie interessant. “Dit is laf  Klopjag (24 tot 26 Junie).
                                                                    ’N NUWE KINKEL IN HANSIE SE KABEL ’n Splinternuwe
                                                                    vertelling van die bekende Hansie en Grietjie sprokie is geskryf deur
                                                                    Louis Pretorius en word binnekort by die HB Thom-Teater opgevoer.
                                                                    Onder regie van Mareli Hattingh is daar nuwe karakters soos Abba
                                                                    Den, Era Eik en Lupus en Lebo Wolf wat beloof om gehore te betower.
                                                                    Hasie Kalbassie en Skillie Skilpad tree op as vertellers vir die gebeure
                                                                    wat plaasvind in Wonderwoud (wat later in die Saamwerkwoud in
                                                                    verander). Oorspronklike musiek is vir die produksie gekomponeer deur
                                                                    Frieda van den Heever. Hansie en Grietjie is vanaf 16 tot 20 Mei daagliks
                                                                    om 10:30 en 15:30 en op 21 Mei om 10:30 en 18:00 in die HB Thom
                                                                    Teater te sien. Kaartjies kos R20 vir studente en R30 vir volwassenes en
                                                                    is beskikbaar by die deur. Vir besprekings of navrae skakel 808 3216.
                                                                                                Foto: GUSTAV MALAN
  THANK YOU FOR THE MUSIC The University Choir of Stellenbosch, conducted by André van der Merwe
  (left), will be performing at 13:00 today in the Conserve’s Endler Hall as part of their lunch hour concerts. The
  choir was awarded the prestigious title of Best Mixed Youth Choir when they participated at the Choir Olympics
  in Bremen, Germany last year. Their much anticipated gala concert will also be held in the Endler Hall on 28 May.
  For more information and bookings contact Anita at 084 657 5916.                Photo: STEVEN BARBER
14  DieMATIE 11 MAY 2005                                                                          DAG &

Opwindende Afrikaanse                              Staying true to the chemistry
produksies by Kunstekaap                            EDWARD-JOHN BOTTOMLEY            with their name – Soul Proxy– which,
                                                              according to Ewald, indicates that
                                                                                     name,” he says. And the tour? “It’s
                                                                                     been going well. We’ve played some
                                                              every person has sole ownership over     good shows – one day you get 15000
                                        THE THREE guys sitting across from     their respective souls. “You got to     people and the next you get fifteen
                                        me don’t look much like a band. In fact,  think what you do with it,” he says.     depending on the club owners who
                                        apart from a certain scruffiness of the    Solitaire, the band’s best-known     don’t sufficiently market us by putting
                                        hair and the declared t-shirts, they look  single, is a protest against the recent   up enough posters.” “The mind-set of
                                        remarkably…normal. Yet these three     war in Iraq through the eyes of a soldier  the audience, remarks Ewald, “has been
                                        ordinary-seeming guys are responsible    fighting for a distant cause. “It can also  great though. [The crowds] have got
                                        for some of the most polished and                              high energy and are able to give the
                                        infectious sounds in the South                                best that we get out of the North.
                                        African music industry.                                   We heard some complaints about
                                          Soul Proxy, nearly unknown in                              the crowds down here, though. But
                                        the Western Cape, is a virtually en-                             I think Cape people are just more
                                        trenched phenomenon in Gauteng.                               earthly. They’re into world music.”
                                        For the dispossessed Northerners                               Will continues, “I think the moun-
                                        studying in Stellenbosch the name                              tain makes the people from the Cape
                                        conjures up images of a city asleep:                             more chilled. As well as the stuff
                                        the highways by night, Atterbury                               that grows on it. There was this
                                        road, Hatfield and its Square, Tuks                             one show, though, at the Blue Rock
                                        FM. Barney Simon. A nostalgic trip                              Fest in Somerset West…wow…”
                                        through the sounds of a lost home.                              He pauses to take a sip of his drink.
                                          “We’re not a wussy band,” says                              “I’ve never seen people go off like
                                        vocalist William Loots. “We’re                                that.”
                                        serious about our music, not the      be interpreted as a song about a         On a more serious note, the goals of
                                        lifestyle and we’re here to get our     relationship that has failed and causes   the album were to get the band’s music
                                        message across.” “We try to express     a war within yourself,” says Ewald.     onto the commercial (read: light) radio
                                        our experiences of life accurately,”    “The message that we try to convey      stations. “We wanted to create a
                                        adds Ewald Jansen van Rensburg, the     with our music is of our experiences,    quality sound that could compete
                                        band’s guitarist. The band’s philosophy   and the energy of those experiences.     internationally,” says Ewald. “We
                                        permeates their music resulting in     We try and project that energy.” The     wanted to move away from the SA
                                        songs that sound cleaner and more      enigmatically named “Woogie” (named     band stigma and show that local bands
KITTY KNYP IN DIE DONKER Brenda Julius (as Klein Kitty Riet) en         professional than other bands in the    after some mysterious experiences with    really can compete overseas”. The
Johan Baird (as Koevert Moolman) is vanoggend om 10:00 te sien in        industry. This professional philo-     a phone) continues, “It’s basically the   band also listened to international
Toorberg by die Kunstekaap-teater.   Foto: PAT BROMILOW-DOWNING       sophy could also be the reason for the   music that we like to listen to our-     music for the musical flavour of the
                                        band having made an impact in Gau-     selves.”                   album. Will relates, “A lot of Sinatra,
 ANDRÉ-PIERRE DU PLESSIS          Die gebeure op die plaas Toor-   teng. “I won’t say that we’ve ‘made’      Soul Proxy recently signed with     some Audioslave.” “And Jazz,” adds
                    berg speel af rondom die dood van    it,” says Will. “What’s the definition   Musketeer, a decision about which      Ewald. Even Fokofpolisiekar provided
                    ’n seuntjie, Druppeltjie du Pisani,   of ‘made’?” The band has played in     they are very enthusiastic. “Musketeer    influence. “Basically we’re not respect-
DAAR was nie veel Afrikaanse      wat in ’n boorgat val. Tydens die    front of crowds as large as 15000 and    made Saron Gas, and we enjoy their      ing only rock, but a combination of
voorgeskrewe boeke wat ek op      ondersoek na hoe hy in die boorgat   crowds as small as two lonely sup-     music a lot. They also have many       music,” says Will. “You have to take
skool geniet het nie. Ons moes lees   opgeëindig het, kom jarelange      porters at a show in Bloemfontein.     international connections, oh, and they   what you’ve got and draw inspiration
oor rekords wat oortref is, ’n meisie  geheime van die welvarende Mool-    Ewald explains, “Unless you’re Steve    liked us,” says Will. “And we got to     from your experiences.”
by name Mina wat verkrag word,     man-familie na vore wat sorg vir    Hofmeyer, in which case you don’t      tour with Seether!” adds Ewald.         Soul Proxy has a solid reputation in
’n seuntjie wat sy pa se droomwa    boeiende leesstof en verhoog-      really need to promote, you obviously      The shift to Musketeer also prom-    the North and deserve a chance for
afskryf en – opwindendste van alles   vermaak.                need to get more people to listen to    pted the band’s current Plastic Silence   exposure in the more “closed” atmos-
– ’n olifant wat ’n man vertrap in     Nog ’n opwindende Afrikaanse    your sound and to sell albums. But if    tour to promote their new CD, also      phere of the Cape. The band’s motto?
die Knysnabosse.            produksie wat vanaand in die      we can get one guy to come to our show,   called Plastic Silence. The album’s     Stay true to the chemistry. We can only
  Maar daar was een boek wat my    Kunstekaap Arena begin, is Bots-    then we’ve made it – we want to get     name, however, is written in Braille on   hope that their professionalism and
vandag nog bybly. Toorberg was     poppe (soos in crash test dummies)   our message across.”            the CD cover after Will expressed his    driven attitude influences the local
die eerste Afrikaanse boek met     wat geskryf is deur Nico Burger,      The band’s philosophy also ties in   doubts about the title. “It’s a crap     scene.
seksuele ondertone wat ek onder oë   ’n bekende in die Suid-Afrikaanse
gehad het. Ons het die beste
onderwyser gehad, want hy het elke
suggestie en fallus in die boek
                    musiekwêreld. Albert Maritz is die
                    regisseur vir dié kabaret wat afspeel
                    in ’n kantoor op die 80ste ver-
                                        Kleindorpse modieuse meesters
uitgewys. Ons was in die prime van   dieping van ’n reuse gebou wat deur   LIZNA SMITH                 uitgegooi en daar is nie altyd plek vir     Francois verhuis binnekort na
ons puberteit so hy moes iets in die  ’n gekaapte vliegtuig getref word.                         jou eie identiteit nie. Deur hul eie     Gauteng wat beteken dat dié groep nie
boek kry om ons aandag te hou.     ’n Oorlewende besef dat hy min                           musiek te skryf en elkeen se eie styl    net op Stellenbosch te sien sal wees
Maar soos die jare verbygegaan het,   tyd oor het om te leef maar ten     ’N MELGELMOES invloede is saam-                             nie maar ook hul nuwe modestempel
het ek al hoe meer respek gekry vir   spyte van die tragiese ondertoon    gegooi om ’n kraakvars pop rock band                           in die Noorde sal gaan afdruk. Die mark
die bou van Etienne van Heerden se   word die tyd wat hy oor het een     te skep. Gerald Clark en Henry Steel                           wat hulle wil voed, is universeel en
boek, die subtiele en magiese krag   van humor en blatante, eerlike     (vocals en kitaar), Leon van der                             wyd. Enigeen kan dus iets na hul smaak
wat hy daardeur verwek het.       uitgesprokenheid oor die lewe.     Westhuizen (baskitaar) en Francois                            vind. Hierdie meesters word aangevul
  Onder regie van Juanita Swane-   Bekende oud-Matie, Floyed de      Kruger (dromme) staan saam bekend                            deur persone wat hul help om hul
poel het Malan Steyn (wat volgens    Vaal, vertolk een van die hoofrolle.  as die SmallTown FashionGurus. Hul                            nuutste single, Promise, op te neem
my kennis by dieselfde onderwyser      Daar is twee publieke op-      name klink nie vreemd op die oor nie                           soos die meester-in-eie-reg, Theo
as ek klas gehad het) Toorberg     voerings van Toorberg op Saterdag    aangesien hul onderskeidelik kom van                           Crouse.
verwerk vir die verhoog. Marthinus   14 Mei en Saterdag 21 Mei, albei    Delta Blue, Ages en Springbok Nude                              Daar is ’n paar plekke waar julle na
Basson is verantwoordelik vir die    vertonings is om 11:00 in die      Girls. Hul onderskeie bands gaan nog                           SmallTown FashionGurus kan gaan
produksieontwerp en die rolver-     oggend. Die optredes op weeksdae    voort, maar hierdie groep is saamgevoeg                         luister. Vanaand tree hulle op by
deling sluit van die land se voorste  is om 10:00 die oggend vir skoliere.  om elkeen se smaak vir die poprock-                           Mystic Boer saam met Black India; 13
televisie- en verhoogpersoonlikhede   Botspoppe open vanaand in die      genre te voed. Maar vanwaar die                             Mei by Black Bull as gaskunstenaars
soos June van Merch (van Fishy     Kunstekaap Arena om 20:15.       vreemde naam? Gerald verklaar dit as    saam te voeg, kry hulle ’n nuwe,       vir die Molassesêr en op 14 Mei in
Fêshins) en Johann Nel, ’n Fleur    Bespreek by Computicket vir       volg: Die media skryf vandag aan elkeen   oorspronklike klank. Dit is dus ironies   Gordonsbaai by Berty’s Mooring.
de Cap-genomineerde, in.        beide produksies.            voor wat die nuutste mode is. Oor-     dat mense van ’n small town met hul       Besoek www.stfg.co.za vir meer
                                        spronklikheid word dus by die deur     eie mode verhef is tot Guru-status.     inligting.


                                                                                      DieMATIE
                                                                                     cl@ssifieds
                                                                                     Want to be on TV, Film or Ad?
                                                                                      We are looking for students of
                                                                                         any shape or size,
                                                                                       big or small, young or old!
                                                                                       Call Cape Cast to book a
                                                                                       Phototest and appointment:
                                                                                         021 886 8848
                                                                                     or visit our office in the Eikestad
                                                                                         Mall, Stellenbosch

                                                                                        Permanent & casual
                                                                                         drivers needed
                                                                                         With own transport
                                                                                         Must be fully Licensed
                                                                                       for well known Pizza shop
                                                                                          in Stellenbosch
                                                                                        Tel 021-882 9129.
Interkampus                                                                         11 MEI 2005 DieMATIE          15

                   Popular Delaware
                   student discovered
                   murdered in flat
                   SATARA ABLORT-MORGAN            arson. However, there is no evidence
                                         that the two incidents were related. The
                                         state medical examiner declared at a
                   A UNIVERSITY of Delaware student,     press conference that, according to the
                   Lindsey Bonistall, was found dead     results of the autopsy, Bonistall did
                   after a weekend fire at her off-campus   not die from burn related injuries but
                   apartment. Authorities now claim that   had been strangled to death. The fire is
 ARKANSAS ANNOUNCES          the fire was started deliberately by her  said to have been started in an attempt
 STAFF CUTS              killer in an effort to destroy evidence  to cover up the crime. Police inves-
                   of the crime.               tigators announced that they did not
 ARKANSAS State University        “There are persons in the com-     believe that Bonistall’s attacker was an
 has announced the need for staff   munity who are holding key infor-     acquaintance of the victim, but rather
 cuts which will be implemented    mation on this murder,” said the      that it was the result of a home
 as of 30 June this year.       Delaware Chief of Police Gerald      invasion. The attack is also suspected
  35 positions have been ter-    Conway, at a press conference on      to be related to another incident which
 minated, these include three     Friday last week. He said police were   occurred recently in the area. Bonistall
 faculty members, 16 support     searching for an elderly couple in a car  was a 20-year-old English major
 jobs and 16 administrative      who may have been approached by      student from White Plains, New York.
 posts. The university also      the suspect at the scene of a nearby      University officials are taking extra
 announced the need for an      burglary.                 steps to ensure the safety of students.
 increase in tuition costs. Ac-      A reward of $10,000 has been      Newark police and campus police have
 cording to the press release, the  announced in return for any evidence    increased the patrols and visibility of
 actions are a result of the 1.7   which result in the capturing of her    its staff members. The University is
 million-dollar budget increase    killer.                  also advising students to take extra
 not being enough to run the       The body was found inside the     safety precautions, including not
 institution and thus it having to  remains of a melted fibreglass bath,    travelling alone at night, locking their
 tighten its budget.         buried under the wreckage from the     windows and doors and being wary of
                   burnt building, by police investigating  strangers.
                   the fire that had completely destroyed     The safety of campuses world-wide
 KONKUK AIMING AT THE
                   her apartment in the Towne Court      is becoming a bigger headache for
 FUTURE
                   Apartment complex.             university officials. The crime rate in
                     There were two “arson” fires on    Stellenbosch is at the highest point it
 ABOUT 2,500 students, alum-     the night of the murder. The one in    has ever been. The idea of this figure
 ni and staff took part in a     Bonistall’s was reported just before    is scary if one just takes into consi-
 ceremony to unveil Konkuk      03:00 and the second just after 04:00.   deration the number of crimes which
 University’s new emblems at     Both fires were said to be the result of  go unreported everyday.
 the campus last weekend.
   The slogan which the insti-
 tution is adopting is: “young
                                                               PARTY TIME : Carole Maluf (left), from Brazil, and Alex Wassenaar
 Konkuk, new leap’’. A uni-
 versity official announced that
 local universities have been
                    UK en UWK in nuwe                                  (right) both had a great time at the Vineyard Hotel in Cape Town. Both
                                                               students are involved with South Western, a company currently busy with
                                                               there second year recruiting students at Stellenbosch University, had
 vying with each other to raise
 their profiles among the world’s
 universities in this era of globa-
                    geskiedenis venootskap                                their awards evening on Friday night. The evening was especially
                                                               organised to celebrate the success of the company’s most recent trip to
                                                               the USA in December last year. All ready the group has started recruiting
 lization. “The new look is one                                               students for this years excursion and almost daily sessions and seminars
 of the first steps in accom-      JEAN ISABELLE DEN HEIJER        we baie noukeurig genoteer is, in.     are held on the third floor of the Neelsie. The evening, a special event
 plishing this feat,” the official                          Volgens ’n UK-professor Nigel      organised for the parents of the participating students and close friends,
 announced at a press release                          Worden is die tipe inskrywings eie     was greatly enjoyed by all those who attended. A special guest of the
 about the event.            ’N SPAN van die Universiteit van    aan hul soort van die argiewe oor      evening was Tutu de Kok, who partook in the festivities. The awards
                     Kaapstad (UK) en die Universiteit    die koloniale gemeenskap gedu-       banquet was attended by Stellenbosch, University of Cape Town and
                     van die Wes-Kaap (UWK) het ’n      rende daardie era.             Rhodes Students. The most successful sales student in South Africa, and
 IMRAN KAHN ELECTED AS                                                    the second most in the southern hemisphere, was Ross Kietsman, a
                     R2-miljoen transkripsieprojek        Die UK en UWK het reeds
 NEW CHANCELLOR                                                       third year Maties Student.              Photo: MICHAEL TURNER
                     begin.                 begin met die groot taak om handge-
                      Diè projek sal ’n baanbreker-    skrewe Hollandse inskrywings van
 FORMER Pakistan cricketer        studie wees in sy veld en sal poog   die Weeskind-Kamer in Corel
 Imran Khan was announced to       om dit duideliker te maak hoe die    XMetal, a sagtewareprogram
 be the next chancellor of the      sosiale en ekonomiese fabriek van    spesiaal gemaak vir die projek se
 University of Bradford from       die Kaap onder die heerskappy van    behoeftes, in te voer.
 June onwards on Tuesday last      die Verenigde Oos-Indiese Kom-       Die Nasionale Argief van Neder-
 week.                  panie (VOC) in mekaar gesteek het.   land in Den Haag sal die tran-
   The move is a momentous        Die boekdele van die Weeskind–    skripsies behartig tot die Suid-
 occasion for the university       Kamer sal gebruik word vir die     Afrikaanse Nasionale Argief dit self
 which has a history of in-       projek, wat vir ’n tydperk van 15    kan behartig.
 fluential people fulfilling the     maande sal duur.              Vir genealogie-soekers is hierdie
 role of Chancellor. Vice-Chan-       Die projek , onder die toesig van  boeke van onskatbare waarde.
 cellor, Chris Taylor, reported     dr Antonia Malan van UK se       Hulle word gesien as die volledigste
 that he felt Imran Khan would      Departement Argeologie, word      rekords van slawe wat deur privaat-
 be a role model for people in the    aangepak om meer leidrade te kry    eienaars besit is tydens die era en
 university and the city. “He will    en mites uit te klaar oor die      is die perfekte data vir die natrek
 strengthen our links with South-    geskiedenis van Kaapstad.        van ’n stamboom.
 ern Asia and will be a valuable      Die Kamer, ’n tipe registrasie-     Volgens Worden, hoof van die
 bridge between east and west”.     kantoor vir testamente en eien-     projek, is die dokumente ’n getuie
 Taylor announced in the press      domme in die kolonie, het blykbaar   tot die deeglikheid van die Neder-
 release released regarding the     die weeskinders en hul erfporsies    landse burokrasie en navorsers is
 appointment.              beskerm teen gulsige familie en     baie dankbaar. Hy sê ook dat veral
   He used his international      vriende. Dit is al gedokumenteer    die Noord-Amerikaanse navorsers
 profile in cricket to support      van die 1700’s en bewyse bestaan    baie verbaas was deur hoe deeglik
 health and immunization pro-      dat dit geïmplimenteer is tot      die rekords is.
 grammes all over the world.       ongeveer 1850.               Met al hierdie inligting sal dit
   The United Nations (UN)         Die kamer bestaan uit en besit   moontlik wees om ’n duideliker
 has elected 2005 as the Inter-     ’n goudmyn van versamelde re-      beeld van kultuur, ekonomie en
 national Year of Sport in an at-    kords. Dit sluit ’n boedellys van    argitektuele hartklop geskets kan
 tempt to highlight the power      bates waarin van breekware tot sla-   word van Suid-Afrika vir die wêreld.
 which sport has to bridge cul-
 tural and ethnic divides and
 make meaningful improvements
 on people’s lives. Professor
 Chris Taylor, Vice-Chancellor at
 Bradford said, “Through his
 achievements and endeavours
 Imran Khan embodies the inter-
 est and style of the university
 and continues a Bradford tra-
 dition of distinguished Chan-
 cellors. Khan succeeds Baroness
 Betty Lookwood as the uni-
 versity’s official head and will
 be the fifth person to hold the
 post.
16 DieMATIE 11 MAY 2005                                                                                           Opinions
                                                            BRIEWE LETTERS
                                                            Langenhoven Studentesentrum, Privaatsak X1           Tel: (021) 808 3539 Faks: (021) 808 3538
                                                            Universiteit van Stellenbosch, Matieland, 7602              e-pos: briewe@diematie.sun.ac.za


                                                            Departement Afrikaans bedreig Afrikaans
                                                            IN ’N onlangse uitgawe van die Die Matie, het      taalstudente opgeskeet sit. Die module kan nie
                                                            Dorothea van Zyl die stelling gemaak “Goddank      eens ’n toegewyde taalstudent soos ek op-
                                                            vir nerds!” oor die voortbestaan van die De-      gewonde maak nie. Hoe kan dit enigiemand anders
                                                            partement Afrikaans. Hierdie stelling dat dit      motiveer tot passievolle bestudering van die taal.
                                                            “nerds” gaan wees wat die voortbestaan van die       Baie van my klasmaats het nie hulle kursus in
                                                            Departement gaan beteken, is presies die rede      Afrikaans voortgesit nie, as gevolg van hulle
                                                            hoekom daar kommer is oor die toekoms van        ontevredenheid oor die tipe onderrig wat hulle
                                                            Afrikaans as vak by hierdie universiteit.        ontvang het. In ’n vak soos Engels 278 kry
                                                              As tweedejaarstudent in Afrikaans, is ek al     studente die geleentheid om te kies tussen vakke
                                                            hoe meer ontnugter deur my keuse van Afrikaans     soos “Film study” en “Creative writing.” Die
                                                            as vak, eerder as ’n ander taal soos Engels. Die    departement Afrikaans en Nederlands skiet hulself
                                                            modules wat gevolg word is alles behalwe        in die voet met hulle onvanpaste en argaïese
                                                            inspirerend, dis argaïes, vervelig en van geen nut.   taalkursusse. Hoe kan daar verwag word dat
                                                              Leksikografie, ’n tweedejaarsmodule, bied “’n    Afrikaans as taal op tersiêre vlak moet bly
                                                            inleiding tot die leksikografie as vakgebied met    voortbestaan, as die vak sélf nie by veranderende
                                                            die hoofklem op die hantering van betekenisdata     en kontemporêre tye kan aanpas nie?
                                                            in Afrikaanse verklarende woordeboeke,” en slegs
                                                            een van die vakke waarmee ons Afrikaanse                              S SMITOU HOND LEER ONS NUWE TRUUKS Boesak besoek Stellenbosch en deel sy wyshede.
                                                            Vryheidsdagvieringe rede tot kommer
  REDAKSIONELE KOMMENTAAR NO 10 | 11 Mei 2005                                    EK IS een van die tien mense wat by die         het toe nie hulle eie stel nie en kon toe nie speel
                                                            vryheidskonsert op Woensdag 27 April 2005 was.     nie. Ek het toe maar geloop. Die bemarking was,
                                                              Ek wil net hiermee kennis gee dat ek uiters     te oordeel aan die aantal mense, nie na wense nie.DieMATIE
                                      ONAFHANKLIKE STUDENTEKOERANT VAN DIE
                                                            teleurgesteld was met die organisasie van        Inteendeel, ek het heel per ongeluk gehoor van
                                      UNIVERSITEIT VAN STELLENBOSCH SEDERT 1941
                                                            bogenoemde konsert.                   die konsert.
                                      INDEPENDENT STUDENT NEWSPAPER OF THE
                                                              Ek kon eintlik nie glo dat Motlotleng Moleko      Ek het, terwyl Velve gespeel het, gesit en
                                      UNIVERSITY OF STELLENBOSCH SINCE 1941
                                                            dit gereël het nie, aangesien laasjaar se law dance   skaam kry, want wat moet die arme band nou
                                                            so ’n groot sukses was. Die program wat op       dink van Stellenbosch? Die beeld wat hulle nou
                                                            maties.com was, was eerstens verkeerd.         van Maties het, moet uiters swak wees.

  Daar is eintlik nog baie hoop                                             Ek het net so voor sewe opgedaag om die
                                                            Smalltown Fashion Gurus te kyk, net om te sien
                                                                                          Hoewel ek die inisiatief in die opsig opreg
                                                                                        waardeer, voel ek darem dat mens iets belangrik
                                                                                        soos ’n Vryheidsdagkonsert met ’n klein bietjie
                                                            hoe hulle oppak. Verder was, die gereëlde
  DIE VOORBLADARTIKEL van die vorige Die Matie was “Misdaad op kampus steeds ’n                   dromstel was Velve s’n en toe hulle klaar is, het    meer moeite reël.
  probleem”. Ook die redaksioneel het gehandel oor hoe gewoond ons geraak het aan misdaad              hulle hul dromstel saamgevat. Die ESP Jazz band                      VIR VRYHEID
  rondom ons.
    Toe ’n baie ontstelde Bedrysredakteur my laas Donderdag net ná ses bel met die nuus dat
  die bussie waarin die koerante was, gesteel is, het ek aanvanklik net gedink waarmee ek              Vryheidsvieringe tóg gedeeltelik sukses
  Helshoogte/Dagbreek/Wilgenhof se prims sou afpers sodat hulle ons koerante sal terug
  gee. Vier jaar gelede het al Die Matie-kopieë wat die redaksie vroeg die oggend op kampus             DIE SR het vir die eerste keer in die US se       bywoningteikens nie bereik is nie, is die SR steeds
  afgelaai het, mos verdwyn, en die drie koshuise was destyds onder verdenking.                   geskiedenis ’n viering van ’n hedendaagse        tevrede met die feit dat ons n deurbraak-
    Met die besef dat dié diefstal net krimineel was, en niemand juis in die koerante belang            nasionale vakansiedag gereël. Hiermee baan die     geleentheid geskep het wat die weg sal lei na groter
  gestel het nie, het ’n moedeloosheid my oorval (eintlik was ek bietjie teleurgesteld ook...).           SR 2005 die weg vir die toekoms, waarin studente    bewustheid en sosiale verantwoordelikheid onder
  Nog net een van die honderde voertuie wat daagliks in Suid-Afrika gesteel word. Hoekom sal             wel die relevansie van vakansiedae sal raaksien en   studente op die US kampus.
  dit enigsins prioriteit wees vir die SAPD?                                     vier.                           Daarmee saam wil die SR hierdie kritiek
    Hoekom sou hulle (of enigiemand) verstaan dat twee weke se werk, ewe skielik ongedaan               Aangesien die SR hierdie geleentheid in       verwelkom, asook die oorweldigende positiewe
  is? En wat gaan ons vir die adverteerders sê? Die skade wat Die Matie sou ly indien die              samewerking met die politieke verenigings        kommentaar wat ons ontvang het. Studente se
  koerant nie op straat verskyn nie, sou ongeveer R12 000 wees. Dit is heelwat minder as wat             georganiseer het, het die proses effens uitgerek    kommentaar/kritiek dryf ons tóg om ons diens te
  die bussie werd is, maar dit is genoeg om die koerant finansieel te ruïneer. Die hele jaar se           geraak en is finale details insluitend die bemarking  verbeter.
  werk sou net ’n bitter herinnering wees.                                      eers enkele dae voor die tyd gefinaliseer. Hoewel                         SR/SRC
    Ek het nie eers die moontlikheid dat die bussie en inhoud dalk opgespoor kan word               daar ’n paar tegniese probleme ondervind is en                          2005
  oorweeg nie. Wat ek egter nie geweet het nie, is dat Inspekteur Lubbe alle blitspatrollies
  onmiddellik in kennis gestel het en dat twee SAPD-lede van die Milnerton Blitspatrollie uit hul
  pad gegaan het om nie net die bussie op te spoor nie, maar ook die verlore koerante.
    Die SAPD, veral Inspekteur Lubbe van Stellenbosch en Konstabel Raymond van der Vit en
                                                            Moet studente soos mense behandel word
  Inspekteur Keith Weber van die Milnerton Blitspatrollie, verdien groot lof vir nie net wat hulle          EK EN my vriende gedra onsself dikwels sleg.      watter kuierplekke se bouncers was lelik met my,
  vir Die Matie gedoen het nie, maar vir wat hulle, en ander soos hulle, elke dag vir Suid-Afrika          Ons suip en gaan te kere, bank klas, score af      watter Fedics personeellid hul frustrasies op my
  doen.                                                       meisies in All Stars en steel ook dikwels        uitgehaal het, watter eiendomsagent my uitgebuit
                                                            padbordjies. Verder is ons slegs ’n verlies vir enige  het met woonstelhuur, watter instansies my

  Vergewe en vergeet, maar wat van bely?                                       ongelukkige wynplaas waarby ons aandoen op
                                                            ’n wyntoer. Ons duik in mense se tuine, en perve
                                                                                        vertel het ek het by hulle ’n prys gewen, en net
                                                                                        verdwyn het, en, ek sal onthou watter admin-
                                                            op hul minderjarige dogters.              tannie haar saai bestaan op my uitgehaal het. En
  ALLAN BOESAK besoek die Studentekerk die Pinkstertyd. Hoewel dit verwelkom moet word                 Maar, ons sal vir hoogstens nog drie jaar so     dan sal hulle almal spyt wees.
  dat die verskillende kerke begin saam werk , moet mens tog wonder of Boesak noodwendig               aanhou. Dan sal ons almal ’n graad hê, matige        Baie mense kla dat studente op Stellenbosch
  die beste persoon is om dié proses aan te help.                                  hoeveelhede goeie wyn drink, elke dag werk toe     dat studente nie mense is nie. Hulle is ’n oorlas
    Boesak het presidensiële amnestie gekry en is deur die kerk terugverwelkom. Dit terwyl             gaan, (dalk) ’n ordentlike vrou hê en baie kwaad    en moet net verwyder word. Hulle sien studente
  die hof beslis het dat hy wél geld gesteel het van die Stigting vir Vrede en Geregtigheid, geld          word vir mense wat padbordjies steel. Ons sal ’n    as ongewensde elemente, wat maar tevrede moet
  wat vir die armstes onder die armes bedoel was. Hoe word dit geregverdig? Dit word nie               heining om ons tuin bou en ons dogters agter slot    wees met swak diens en leë beloftes. Maar eendag
  geregverdig nie, dit word skynbaar bloot geïgnoreer. Ja, almal maak foute, maar mens moet             en grendel hou.                     sal hulle almal spyt wees.
  tóg seker een of ander tyd jammer lyk daaroor?                                    Dan gaan ek onthou wie my belieg en bedrieg
                                                            het en dan sal hulle spyt wees. Ek gaan onthou                   SPYT KOM TÉ LAAT


        HOOFREDAKTEUR Rika Vollgraaff (rika@diematie.sun.ac.za) ASSISTENT-REDAKTEURS Michelle Viljoen
                                                             BRIEWE
hoofredaksie
        (michelle@diematie.sun.ac.za) Edward-John Bottomley (edward-john@diematie.sun.ac.za)            Enigiemand kan ’n brief aan Die Matie skryf. Ons behou egter die reg voor om briewe te
                                                             verkort. Die Matie mag nie naamlose briewe publiseer nie, en die name van skrywers
        NUUS Imke van Heerden (imke@diematie.sun.ac.za) AKTUEEL Lize-Marié van der Watt (lize-           onder skuilname sal absoluut vertroulik hanteer word. Almal is welkom om briewe self by
        marie@diematie.sun.ac.za) INTERKAMPUS Satara Ablort-Morgan (satara@diematie.sun.ac.za) DAG EN       ons kantoor bo in die Neelsie in te handig of per e-pos te stuur na:
        NAG André-Pierre du Plessis (ap@diematie.sun.ac.za) STUDENTELEWE Marece Wenhold              briewe@diematie.sun.ac.za.
        (marece@diematie.sun.ac.za) SPORT Rickus Jooste (rickus@diematie.sun.ac.za)
                                                             WAT DINK JY?
        FOTOREDAKTEUR Steven Barber (steven@diematie.sun.ac.za) ADVERTENSIEBESTUURDER Janita Verster        Wat dink jy van Die Matie? As jy voel dat ons kwessies eensydig dek, of onregverdig
        (janita@diematie.sun.ac.za) REKENAARBESTUURDER Marius Marais (marius@diematie.sun.ac.za)          berig, laat weet asseblief die redakteur by rika@diematie.sun.ac.za of 021 808 3539
        TEKSREDAKTEUR Denver Kisting (denver@diematie.sun.ac.za) SPOTPRENT Rohan Etsebeth
        HYDRA Senga Brockerhoff (13661515@sun.ac.za) THE WHITE PROPHETESS Jesica Moll               STEL JY BELANG?
        (14276151@.sun.ac.za) KWYTRAAK René Vollgraaff (kwytraak@diematie.sun.ac.za)                As jy as joernalis, taalversorger, grafiese ontwerper, advertensiewerwer of fotograaf
                                                             betrokke wil raak, woon gerus ’n redaksievergadering by op die Woensdag waarop Die
                                                             Matie verskyn. Ons vergader om 18:30 in ons kantoor bo in die Neelsie.
        medewerkers
        GRAFIKA Chris Knobloch TEKSREDAKSIE Dora Scott, Ingé Lamprecht
                                                             KLAGTEPROSEDURE
                                                             Indien enige leser ’n klagte het dat Die Matie nie op ’n ewewigtige, eerlike en objektiewe
  TEL 021 808-3539 FAKS 021 808-3538 E-POS diematie@diematie.sun.ac.za
                                                             wyse rapporteer nie, of meen dat menings uitgespreek in Die Matie nie godsdienstige en
  POSADRES Langenhoven Studentesentrum, Privaatsak X1, Universiteit van                         kulturele sake met omsigtigheid hanteer nie, kan ’n klag by die SR-lid vir Media gelê word.
  Stellenbosch, Matieland, 7602                                             Die Matie is onderhewig aan ’n gedragskode wat by die SR-lid vir Media beskikbaar is. Alle
  VOLGENDE UITGAWE 27 Julie 2005     SPERDATUM 20 Julie 2005                            klagtes word deur ’n regsdosent ondersoek, waarna Die Matie voor die Mediaraad kan
                                                             verskyn.
  ADVERTENSIES     083 406 6930   OPLAAG 8 000
PERSPEKTIEWE
Busy mind (and body) of a confused insomniac
                                     & dinge                                              Kampus
THERE ARE too many meaningful (and           so) the body decides to rebel against the mind    permeate my lifestyle.
meaningless) trivial pursuits that fulfil the     and results in zombie-type behaviour. Please, do     Few individuals realise that what happens in
                            not misconstrue my well–meant sentiments but     this summer of our lives reflects upon the autumn
                                                                                      Quotes
                                                                                    “
summer of our lives. Recently, it has become
exceptionally difficult for my mind and head to    even though some of my best friends may be      of our lives. Each day that we live equals to each
concentrate, never mind about the soul or       zombies; I would not wish this lifestyle upon     day less that we live. Disregard the tacky
whatever other spiritual centre may dwell within    anyone who has a scrap of humanity within       magazine, the unaesthetic tablecloth or the boring
my heart’s space. A quarter of our lives are taken   themselves. For humanity is the saviour of our    movie. Live and use each minute of your life to its
up by sleep. The rest is an impossible juggling    modern age. The one true                            full advantage. The thought
act between work, people, and that all-important    quality that we posses,                            of Michaelangelo’s assis-
student joy: food. However, since the focus of     but forget often to use. It                          tant comes to my mind and
our society lies within the creation and regular    is the one invention that                           the tale of him clearing the
churning out of copious products, there remains    has not needed to be                              studio, after the famous     Seun, genetika is maar ’n
little time for sleep: let alone domestic duties.   invented. Humanity did                             Master had decided to not
                            not sit on the shelf, in the                          only count the daisies but    bliksem.
The old student battle cry of “sleep is for the
dead” rings out across our red-brick plains and    minimalist lab, and wait for                          draw them as well,        – Bloemfonteinse regter aan-
oak–infested streets, yet a small pitiful voice    some     grey-haired                            discovered a letter       gaande sy seun se M-vormige
speaks up inside my brain and adds           professor to discover it.                           addressed to him. Inside
surreptitiously that coffee might become my best      The presence of dark-                           was one of the most       haarlyn
friend in these times of work turmoil.         ringed eyes and yawning                            profound statements
  Naturally, all these trivial working matters add  mouths alerts me to the                            anyone could have written
                            potential danger that we, as a society, may be    in history; in Michaelangelo’s own handwriting,
                                                                                    Ek sal moet standaarde kry,
up and spread, like a red wine stain on a white
tablecloth, to the different facets of our lives and  running towards. The potential disintegration of   black on white, was “ Draw, Antonio, Draw.”        ek wil trou eendag!
pushes comforting sleep out of the door. Yet, if    a society that is so based and focused on the     Life slips by at an incredible rate. Michaelangelo    – Eendragter op Kleinmond na-
life has the possibility to be as short, as the wick  future that the present slips by them. Each day    was aware that even though the clock ticks at an
on the last candle of Nana’s favourite Menorah,    miracle escapes our unseeing eyes. The simple     even pace it nevertheless ticks. Each grain of sand    week
then does it not become reassuring that this lost   joys of sunlight warming my back, of seeing the    adds to the beach. It truly would become a sad
quarter becomes re-established because of these    first autumn leaf fall or noticing the emergence of  state of affairs if, as my good friend always says,    Ek sal goeie geld betaal vir
so-called trivial matters? The catastrophic      late summer’s butterflies, have all become      we only get to meet next Tuesday after the
problem arises when (as it inevitably shall do     secondary and lost to the stress and worries that   apocalypse. Let’s try and do Monday.           seconds.Fighting the good fight
                                                                                    – Simonsberg derdejaar

                                                                                    Elvis was die eerste Britney
                                                                                    Spears, en kyk wat het met
                                                                                    hom gebeur.
WHAT MAKES you take a stance; take up arms       And we have indeed come a long way since the     with what motive? Cause and effect. Right under      – Dieselfde Simonsberger
(in whatever form)? Everyone, I think, is fighting   mandatory bare feet and pregnant in the kitchen    our noses people struggle to make ends meet, to
for or against something. Even a pacifist is in    days. There was and still is the struggle for Adam  lay their hands on the privilege to open a tap and
essence resisting war. But more importantly, what   and Steve to be, well, husband and husband.      switch on a light. Someone said that 1st world      Om vir Beitel Jaco te noem
are your motives for charging to the front lines?   There was the                        countries battle for luxuries and the 3rd     is soos om jou hond Hond
In effect, everyday is a struggle -battling to make  Cold War; and                        world ones for necessities. On Bush planet
a living, grunting to the top, opposing a force,
                                                                                    te noem - jy doen dit net
                            everyday al-                         people sue, before you can say objection,
demanding a right, brawling for a cause. Let’s     most everyone                        for mostly ridiculous reasons. It’s the same    nie!
start with the most disturbing of riots, that within  is in constant                        ‘peaceful people’ who over time have        – Zinkplaatlid sê presies wat hy
oneself the so-called inner war. The war between    tug o’ war – a-                       bombed enough countries to make up
the was, is and want-to-be of your deepest self.    gainst crime.                        something resembling a shopping list. Al      dink van sekere doopname
Arundhati Roy spoke of a war that captures       We all battle to                       Capone was of the opinion that you can
dreams and re-dreams them. Isn’t that what it     keep (safe) that                       get more with a kind word and a gun than      Ek suck met pomp.
is?                          which is ours                        you can with a kind word alone. True? I
  Then, there are the social wars we wage when    and precious to                       instead agree that fighting for peace is like   – Student na haar fiets se wiel al
we resist a certain mass notion, insist on doing    us. And it’s a                        effing for virginity. This brings me to the    weer pap is
things a certain way and (God forbid) thinking     tragedy when a                        World Wars, poignant engravings in the
along different trails; the fight for identity. Viva  battle is lost.                       world’s history, forever. And then, there
la individuele! But now, even succumbing to      There’s also our                       also exist those individuals and          Ek gaan nou drink tot ek
latent hippy tendencies appears to be a protest    very own lang-                        organizations fighting for the preservation    lê, en dan verder lê en
against some ‘system’. And lately I suspect that    uage policy debate. And if one person’s cause is       of all history. Oh and bless all humanitarian
our generation is being accused of tepid protest    the same as another, and another’s, and another’s,  hearts for theirs is a complicated ideal. What about   drink.
spirits and of lack of rebellious fervour rebels    it lends to the world bodies like Peta and Pagad.   the fights to retain a culture, or the right to inherit  – Oud-Wilgenhoffer oor hoe dors
without causes, you could say. But who decides     Some people fight for their lives on respirators   your inheritance. Then certainly if all causes are
what qualifies as a wholesome cause? Whatever     while someone else is fighting to prevent someone   an ocean, the Apartheid struggle is an island in the
                                                                                    hy is
anyone can bring to the table of Worthy Causes     else from flicking the switch. Oh, and there was   way it jumps to mind and stands out fighting to
will be chewed and spat out by those in favor of    the outrage against Dan Roodt’s presence at the    wear your skin unabashedly in every situation, in     As jy 22:00 nog nie in die
its antithesis; or simply those who live by the    Woordfees. The big nemesis of our time is Sir     any surrounding with no regard for, and prejudice
dictum that just being against everything is enough  Aids hailing from HIV. But then again, some      against its tone. It’s this fighting for or against    bed is nie, kom huis toe.
and undoubtedly the way forward. Protest makes     people contest that. Either way, it is indeed, like  something that is so inextricably human, even if,     – ’n Matie-ma gee raad aan haar
the world go round. There are campaigns against    death an equalizer in its non-discriminatory nature  it seems, this is done with a gun in the hand, a
women and child abuse, and there were marches
                                                                                    seun
                            and we all (we hope) agree an urgent and worthy    bible in the pocket and personal power in mind.
for human rights in general. There was the Battle   cause. A good few (or is it the other way around?)    War! Huh! Yeah! What is it good for?
of Blood River and the rumble for gender equality.   defend solidarity against its many predators. But   Absolutely nothing!                    Trou liewers met ’n slet, dis
                                                                                    makliker om haar te leer
                                                                                    kook as om ’n boeremeisie


GORRELKOP
                                        Die skinder agter die nuus. Die waarheid agter kampuspolitiek. En die         te leer spyker.
                                        kommentaar waarvoor almal bang is. Gorrel is nie verantwoordelik vir          – Gehoor op die Rooiplein
                                        enige ongerief hieronder veroorsaak nie.

                                                                                    If you want me to bring the
ALMAL WIL ’N TOYOTA-TAXI HÊ              luister! Studente kan stem vir die “Best Lecturer’s  oor ongewensde karakters in sekere koshuise.
                            Award”, dan gaan hulle kyk wie studente dink     Hulle vaar akademies nie te waffers nie, en was      notes to you, just hold up a
GORREL was vreeslik ontsteld oor die boewe       hul salaris werd is, en wie gestenig behoort te    laasjaar op die pienklys, maar het van die begin af    stukkie biltong.
van die Kaap wat twee weke gelede sy koerante     word.                         die versekering gehad dat hulle wél in die koshuis    – Warmteoordrag A414-dosent
kom gaps het.                       Nou wil Gorrel net weet of ons dalk later vir   sal kan aanbly.
  Wou hulle nie gehad het Maties moet lees nie?    die beste admintannie ook kan stem? Alhoewel.       Hoe gebeur dit? Hoekom gebeur dit? Al wat
Was dit die misdaadstorie? Of was dit Gorrel se      –Kan iemand dalk vir Gorrel sê of die beste    hulle in die koshuis doen, is breek, brand en steel.   And after you learn it like
kommentaar? Of wou hulle dalk net die koerante     dosent ’n salarisaanpassing gaan kry? En wat       –O ja, amper vergeet Gorrel, hulle speel rugby
gehad het om 7600 keer die kampusquotes te       betaal studente vir stemme?              ook...                          a papegaai, you will re-
lees, soos meeste ander Maties? Waarskynlik.                                                              member it, and if not, after
  –Eintlik moet Gorrel seker maar vrede maak     BREEK BRAND EN STEEL                 TOT ONS WEER ONTMOET
                                                                                    about 70 years, when you
dat ’n Toyota-kombi vreeslik handig te pas kan
kom.                          DIS VIR Gorrel ’n duister saak hoe die        GORREL besef dat julle almal hom vreeslik gaan      start to become senile, then
                            plasingsbeleid werk. Die pienklysdrama was nét    mos die volgende twee en ’n half maande,         you will remember it.
                            so onverstaanbaar. En die grootste probleem is    aangesien dié ou publikasietjie eers weer 27 Julie
WEBCT, WEBCT AAN DIE WAND, WIE             dat niemand dit aan Gorrel kan verduidelik nie.    gaan verskyn.                       – Dieselfde dosent
IS DIE BESTE DOSENT IN DIE LAND?              Die mense op wie dit toegepas word, verstaan     Maar, dit sal ’n blye weersiens wees, en Gorrel
                            dit ook nie, en die mense wat dit opgestel het,    sal heeltyd aan julle almal dink, en julle dophou,
NOU KAN Gorrel en sy maatjies mos sê wie hul      kan tans nie opgespoor word nie.           soos altyd.
beste dosent is. En hulle gaan regtig na ons opinies    Maar die punt wat Gorrel eintlik wil maak, is     –Gorrel hoop iemand hou hom ook dop.
18    DieMATIE 11 MEI 2005                                                                                    Sport

Women cycling                                      Maties Judo wen SASSU toernooi
                                             vir vierde jaar agtereenvolgend
performs with a                                     EDDIE LE GRANGE             vroeër vanjaar hul nasionale kleure     Dit is ook die vyfde keer in ses


touch of finesse
                                                                 verwerf en verteenwoordig later in   jaar dat hulle die kampioene is.
                                                                 die jaar vir Suid–Afrika tydens die     Die spangevegte bestaan uit nege
                                             DIE SASSU Judo toernooi het       Afrika-kampioenskappe.         gevegte met sewe verskillemde
                                             tydens 28 – 30 April op Stellenbosch    Tydens die spangevegte (waar    gewigsgroepe vir die mans en twee
                                             plaasgevind waar verskeie uni-     daar nege judokas in ’n span is van   gewigsgroepe vir die vroue. Elke
BERLIZE DU PLESSIS             Mooi River and back on Stage 4, day 3                        verskeie gewigsgroepe en bestaan uit  judoka veg dan teen die opponente
                                             versiteite van regoor die land
                      – the 97km stage rolled by with strong    deelgeneem het.             7 mans en 2 vroue) het Maties      in dieselfde gewigsgroep om ’n wen
                      climbing from the Liberty Life Team       Maties judokas het saam met     maklik hul teenstaanders oorwin op   vir die span in te palm. Die span
AT THE recent Ladies and Vets tour,     as well as the Maties Women. Still the    Cape Peninsula University of Tech-   pad na die finale. In die finale het  wat die meeste gevegte wen word
on 21-23 April, held in the Natal      stage was taken by Lorna Carlstein      nology die meeste medaljes ingeoes,   Maties teen die Cape Peninsula     dan as die oorwinaars gekroon, die
Midlands the Maties Girls showed that    finishing first from KZN. Annarie      met elf medaljes elk.          University of Technology te staan    universiteit van Stellenbosch is as
they’re a force to be reckoned with,    finishing in the bunch, with Berlize du     Die Maties besit ’n sterk span    gekom.                 algehele wenners aangewys gevolg
with 4 girls finishing top10 after 3 days  Plessis, Stephanie Jansch and Christa    waar al die spelers provinsiale kleu-    Die Maties wat geteister is met   deur Cape Peninsula University of
of hard cycling.The Midlands char-     Koekemoer sprinting it out for sixth     re verwerf het vir Judo. Boland is   beseerde judokas kon net 8 judokas   Technology, Universiteit van Wit-
acterized by its treacherous and never-   place. Annarie took third place overall   ook tans die kampioene van die span-  in die finale inskryf. Die Maties het  watersrand en Universiteit van
ending hills was the ideal setting for a  after the 3-day tour, and also third     gevegte waar hulle hul titel later   goed geveg en met hul ondervinding   Kaapstad.
tough and difficult tour as stage 1     place in the KOM competition, after     vanjaar moet gaan verdedig tydens    het hul 5 gevegte gewen, 1 gelykop     Drie Maties is ook opgeneem in
kicked off with 51km of climbing in     Engela Conradie and Annette Loubser     die SA kampioenskappe in Durban.    en 3 verloor om as die wenners vir   die SASSU span, naamlik Jurgie van
thick mist. With some of the top      of Team Liberty. However, that’s not     Twee van die Matie judokas, Chris    die 4de agtereenvolgende jaar ge-    Zyl, Samantha Thornhill en Madré
cyclists from all over the country –    where it ends, as these ladies were up    Sadie en Maralize Hanekom, het ook   kroon te word.             Rinquest.
although a typical smaller ladies’ field,  for the prestigious Tour Durban the
the girls continuously impressed.      next day.
Thirty kilometers into the race Annarie   The team showed aggressive riding
Rossouw broke away. Team Liberty      throughout the race – keeping the
Life worked hard to chase her down,     breaks close and showing that ladies
and Annarie had to settle for third     cycling need not always be about a
place, but not before taking the polka-   sprint to the finish line. Annelle Rabie
dot jersey in the King of the Mountain   finished in eighth position, a few
competition. Stage 2 showed a very     seconds behind the winner, Ronel van
hilly time trial. But even the gushing   Wyk, the current SA road champ.
wind couldn’t stop Annarie from       With Annarie in 10th place, and Ste-
finishing second, a few seconds behind   phanie and Berlize close behind them
Engela Conradie, the current SA       there was no guessing as to which team
student champ riding for team Li-      will be the one to watch in the future
berty.The next day the mist cleared,    back home in die PPA summer league,
but with a 30km downhill, stage 3      Minette Naude is doing extremely well,
posed the problem of fast breaking,     finishing 1st in the Canal Walk League
dangerous riding – and the uphill on    race, as well as taking 2nd place at the
return. Again Annarie finished in third   Club Mykonos Funride before the likes
place, earning her the points jersey.    of Cathy Carstens and Kelly Tome.Well
With the other Maties women         done to the women for their hard work
controlling the bunch from the       and showing that Maties Women
back.riding from the Midmar Dam to     cycling are the ones to look out for.


  Comments or Suggestions?
   Comments or Suggestions?
  rickus@diematie.sun.ac.za
   rickus@diematie.sun.ac.za                              JUDO KAMPIONE Agter: Paul Young, Jan Olivier (Afrigter) , Henk Blignaut, Jurgie van Zyl,Chris Sadie.
                                             Middel: JP Nunes, Sewis van Zyl, Eddie le Grange. Voor: Madré Rinquest, Lisa du Plessis en Samantha Thornhill
                                                                                              Foto: MATIES JUDO
League Champions face tough season
HENNO KOTZÉ                 slack defending. A quick counter attack
                      by Aurora saw their right winger burst
                      down the sideline with only one
THE HOSTEL Soccer League was in       defender between him and the goal-
full swing as the top teams started     keeper.
separating themselves from the pack       As the winger entered the penalty
on Friday at Lentelus.           box he was brought down by the
  The top teams in the A league are    defender, who protested profusely,
showing their mettle, as Helshoogte     only to see the referee point towards
and Libertas A, last year’s respective   the penalty spot.
league winners and runners up,         As the crowd rushed onto the field,
tightened their grip on the battle for   some in jubilation and some in con-
top honours.                sternation, it took a few minutes before
  In their match against the US Staff,  the referee could calm the chaos.
Helshoogte emerged as the victors by    Aurora coolly slotted the awarded
3 goals to 2. The game was always in    penalty into the bottom right corner
the balance in this high-scoring fixture,  to the cheers of their supporters and
but the title holders showed the same    the silence of the Simonsberg fol-
character that won them the league last   lowers.
season.                     “It was a clear missed tackle, I
  The main contender for the title,    never touched him,” the Simonsberg
Libertas A, scored within the opening    defender who was penalised protested
minutes of their match against Hel-     afterwards.
derberg, to ensure a comfortable lead      In the other fixtures, Medics A beat
from which to capitalise. They managed   Goldfields 2-0, and Libertas B drew
a comprehensive 3-0 victory.        with Wilgenhof, who are one of the
  With similar successes earlier this   outside favourites this season. The
season, their onslaught will be rel-    other Private Student Organistion
entless to regain the league title they   (PSO) team in the A league, Oude
lost last year.               Molen, did well to earn a point from
  The match of the day was certainly   their match against Academia.
Aurora against the less-fancied Si-       The coach of Libertas A and former
monsberg. Both teams refused to yield    Chairperson of the Hostel Football
in the first half but, with the teams    League, Christian Mücke, said this
dead–locked at a goal apiece, the game   year may be one of the most contested
suddenly sparked into life in the      seasons in the league for a while.
second-half.                  “Helshoogte, Aurora and Libertas
  The play was to end as first a strike  A are definitely favourites this season,
by Aurora hit the post, only for the    but for me Academia and Wilgenhof
rebounding ball to be played up field    are the dark horses,” he said, “Es-
quickly as a Simonsberg player saw     pecially Wilgenhof as they are well
his strike deflect off the other post.   organised.”
  Either team seemed likely to score     With more than half the league still
at any moment but, with only about a    to be played, it is anyone’s guess who
minute left to play, it was Simonsberg   will walk away as league champions     LOB PASS Aurora played against Simonsberg on Friday. Aurora emerged as victors with a controversial penalty goal
who had to pay the price for some      at the end of the season.         in the last minute of play.                                 Photo RUAN DU PLESSIS
Sport                                                                                 11 MEI 2005 DieMATIE          19

Nothing but the sound of your bubbles
WHO ARE those alien-looking beings                                                 full set of scuba equipment could be    enjoyed with others on a level far
covered head-to-toe in black rubber,                                                rented for about R150 to R200 for the   beyond that of casual interaction
when everyone else is wearing bathing                                                day. To refill a cylinder, you could pay  because spoken words play no part
suits? Why do they carry what looks                                                 between R20 and R40. To rent all      underwater.
like a pesticide sprayer on their backs?                                              snorkel gear will vary drastically, but    You are able to hover motionless
Did they wander off the set from the                                                R100 is a safe bet.            and weightlessly in a world inhabited
alien movie Independence Day or is                                                   Shore-based dives are generally held  by graceful rays, flirting fish, creepy
NASA missing an astronaut? No, they                                                 at no charge and chartered boat dives   crawlies like crabs and crayfish, and
are scuba divers!                                                          will vary between R90 and R120 in     the very playful Cape Furseal as a
  What is scuba diving?                                                      Cape Town, depending on the charter    special treat for Cape Town divers.
  Scuba is often referred to by lovers                                              company.                  And little compares to the dazzling
of the sport as “bubble blowing”, but                                                  Buying your won scuba equipment    colours of corals seen on wrecks laid
the name is an acronym for Self                                                   is much like buying a set of golf clubs.  to rest on the eerie and romantic ocean
Contained Underwater Breathing                                                   It is a one-time expense requiring     be.
Apparatus. It differs from snorkeling                                                replacement only when your needs or      Can you make a living scuba
in that snorkellers are able to breathe                                               tastes change.               diving?
from a snorkel with their face in the                                                  Once again, costs vary too         Many scuba diving companies and
water only while they are at the                                                  drastically based on features, brands,   charters based locally and abroad
surface.                                                              models and quality to provide the     require dive masters (underwater
  Scuba divers are able to breathe air                                              reader with an accurate cost, but an    guides) and instructors who wish to
from their breathing apparatus at the                                                entry-level price would range from     make a career from scuba diving. These
surface, just below the surface and all                                               R5000 to R7000.              two qualifications are leadership
the way to a safe recreational depth of                                                 What about fitness?          certifications that can be used at dive
40m. They are able to inhale air as    mitting. Courses start with classroom    order to complete the course, but this     Scuba diving is essentially a re-    centres and resorts worldwide.
needed through a system whereby      lectures and discussions pertaining to    may vary.                 creational sport and much time is spent     When is the scuba diving season?
compressed air from a scuba cylinder    the equipment, as well as physical and     How much does it cost?         learning to relax. Medical fitness and     365 days a year, provided wind and
is delivered via an apparatus known as   physiological aspects of scuba diving.     The cost of training and diving     clearance are of great importance, as it  water co-operate. Scuba divers have
a regulator.                Safety and skills are also taught in great  varies, not only across dive schools,   is risky for people with respiratory    little need for good or dry weather as
  How do you get started?        depth in the classroom, as well as in    but also across various international   problems or heart conditions to       the sport is spent in wet conditions
  The minimum age for taking part in   the water later in the course.        affiliations, based on the pound and    experience symptoms underwater.       anyway. However, wind plays a part
this sport depends on the training      Manuals are provided and scuba      dollar exchange rates. You could be      People with medical problems such    with regards to the conditions of the
organisation (not the training centre).  students are required to pass an exam    looking at anything from R1000 to     as these would be precluded from      sea. Cape Town can be dived all year
The minimum age for some is 10 years    on completion of lectures and self-     R3000 for the course and materials and   diving. A certain basic level of physical  round, with some of the best diving in
and for others 12 years. No prior     study. It is then off to the swimming    this usually includes all gear re-     fitness is also a must in the event of a  winter as the water tends to be cleaner
certification or experience in the sport  pool.                    quirements.                long swim back to the beach or currents   that time of year.
is required. The only requirement is a    Pool sessions are divided into two      It is recommended that you buy     making a dive more strenuous.          Where can you scuba dive?
willingness and desire to learn, basic   areas: snorkel/skin diving and scuba     your own personal gear, such as a       Why is scuba diving fun?          There are affiliated scuba clubs,
swimming ability and medical fitness.   diving.                   wetsuit mask and fins, to ensure        If this question were to be answered  schools, centres and shops coun-
  You can get started by enquiring     Students are introduced to, and      proper fit, comfort and diving pleasure.  in detail, we would require the entire   trywide, with the greatest concen-
about the entry-level scuba course at a  trained in snorkel diving before       These items also vary in cost, based    newspaper for the answer, but here are   tration in Johannesburg (inland diving
well-reputed dive centre with an      commencing with scuba training, thus     on brand and quality, so ask your scuba  some reasons in a clamshell: The awe    and trips to the KZN coast and
affiliation to a worldwide scuba      allowing a gradual progression into a    diving instructor to assist you when    and wonder when descending into the     Sodwana), Durban and surrounds, and
educational such as NAUI (National     new experience.               making these purchases.          big blue parallels no other experience   Cape Town. Centers in the greater Cape
Association of Underwater Instruc-      Once proficient in the pool, stu-      Once qualified, you will have two    on earth.                  Town area span from the Strand to
tors). Your first certification will be  dents will be ready for their first sea   options with regards further costs       It is not only the totally unfamiliar  Simon’s Town to the city centre.
that of scuba diver. A full scuba course  dives, where they will be able to put    associated with your new hobby: buy    and strange sights of our lining oceans     Contact details
takes about a week to complete on a    their newly-acquired skills to use in    or rent. By this stage, you might own   but the serenity of absolute silence      • Phone Alpha Dive Centre on 854
part-time basis, and about five days    the open ocean. Most institutions      your own snorkel gear and would only    with nothing but the sound of your     3150/1 or visit www.alphadive-
full-time, weather and water per-     require a minimum of five sea dives in    need to rent the scuba equipment, a    bubbles. It is a sport or hobby to be    centre.co.za
WEDNESDAY 11 MAY 2005
            MatieSPORT
Willows impress with 15-0 shutout
GUSTAV VENTER                pressure on their opponents, but once
                      again the Wilgenhof team managed to
                      absorb this pressure without taking
WHILE temperatures in Matieland are     any damage on the scoreboard. They
beginning to drop, the competition in    also continued to make use of clever
this year’s Sauer is certainly beginning  tactical kicks into space, thereby
to heat up. The week 4 clash between    turning the Eendrag forwards around
Wilgenhof and Eendrag was one        and dictating the flow of play. The
clouded in a bit of mystique since both   outcome of the match was put beyond
teams have already enjoyed the       doubt in the 52nd minute when
privilege of a bye week. Both sets of    Wilgenhof’s right winger, Jacobus van
supporters were therefore still trying   der Merwe, went over in the corner
to gauge the strength of their respective  after some neat handling of an attacking
teams, and it was Wilgenhof who began    scrum.
to lift the veils of uncertainty with an    The result moves Wilgenhof to
impressive 15-0 victory.          seventh on the league table, only four
  It was Eendrag who enjoyed the     points adrift of the front runners,
better of the early exchanges though,    Simonsberg. Eendrag fall to eleventh,
but their inability to turn their      and will be a little worried about the
territorial dominance into points would   fact that they have been blanked in two
cost them in the 15th minute, as a     of their three matches so far.
defensive line-out was botched near
their own goal line and Wilgenhof’s
number eight, Phillipie Geldenhuys,
                      Match Summary
fell on the loose ball for the opening
try. A failed conversion left the score   Wilgenhof 15 (10)
at 5-0.                   Tries: Phillipie Geldenhuys,
  From then on Wilgenhof began to     Wehmeyer Ferreira, Jacobus van der
gain the upper hand in the set phases.   Merwe
The line-outs, in particular, were an    Conversions:
area where they succeeded in poaching       Wilhelm van Rensburg (0/3)
and disrupting Eendrag balls on       Penalties kicked:
numerous occasions. In the 22nd          Van Rensburg (0/1)
minute they were rewarded with a      Penalties conceded: 6
second try, this time by flyhalf      Handling errors:   7
Wehmeyer Ferreira, after a line break
near midfield. This resulted in a handy   Eendrag     0 (0)             DOWN SHE GOES Majuba and Helderberg in action on Friday. Helderberg suffered a narraw 10-11 defeat.
10-0 lead at half-time.           Penalties kicked: Johan Weth (0/1)
  In the second period it was again    Penalties conceded: 7                                                              Photo: STEVEN BARBER
Eendrag who applied the early        Handling errors:   5                                            Boere troef Simonsberg
                                            JO-HANN THORMÄHLEN             geniet. Die eerste helfte was een van   die gunstige posisie vir die skepskop
                                                                 min kanse en onnodige foute van albei   beland deur ’n verbroude kwartlyn
                                                                 kante en die halftyd spanpraatjies is   inskop van Simonsberg wat direk
                                            ’N WEDSTRYD van verspeelde kanse      ingegaan met die telling op 0 elk.    uitgeskop is. Elsenburg is gevolglik ’n
                                            en ongedwonge foute is hoe die        Die tweede helfte het egter meer    skrum op hul opponente se kwartlyn
                                            kragmeting tussen Elsenburg en       geleenthede gebied en dit was net ’n   toegeken, waarvandaan verskeie fases
                                            Simonsberg van verlede Vrydag       kwessie van wie hul kanse die beste    opgesit is voordat die bal tussen die
                                            opgesom kan word. Dit was beslis nie    kon benut. Elsenburg het binne die    mikke deur verdwyn het. Simonsberg
                                            ’n wedstryd vir die entoesiastiese     eerste minuut kans gekry om punte aan   het egter kort hierna, ’n strafskop net
                                            toeskouer nie, aangesien dit gekenmerk   te teken vanaf ’n strafskop buite     binne hul opponente se helfte gekry
                                            is deur foute deur beide spanne.      Simonsberg se kwartgebied. Elsenburg   en besluit om pale toe te skop in ’n
                                              Van die afskop af was dit duidelik   se losskakel, Klaas Stoffberg , kon    poging om die telbord gelykop te
                                            dat die stryd slegs deur ’n enkele     egter nie daarin slaag om die strafskop  maak. Simonsberg se doelskopper kon
                                            strafskop of drie beslis sou word,     in punte te omskep nie.          egter nie daarin slaag om die bal tussen
                                            aangesien nie een van die spanne       ’n Gebrek aan inisiatief was daar   die mikke deur te stuur nie en dit was
                                            behoorlik op dreef kon kom nie.      egter nie deurdat Simonsberg se      ook die Simon manne se laaste kans
                                              Elsenburg het die eerste inisiatief  linkervleuel, Johan du Plessis, ’n    van die wedstryd.
                                            geneem deurdat hul sterk pak        skepskoppoging van net buite         Die Boere het hierna die druk in
                                            voorspelers hul krag ten toon gestel    Elsenburg se tien treë stippellyn     die laaste paar minute toegepas en
                                            het en goeie dryfbewegings vanaf      probeer oorklits het in die middel van  Simonsberg deur goeie skrumwerk op
                                            lynstaanballe opgesit het. Simonsberg   die tweede helfte. Hierna is twee     die agtervoet gehou en gedwing om
                                            het aan die begin van die wedstryd     strafskoppe kort ná mekaar aan      vanuit hul eie kwartgebied te probeer
                                            gesukkel met hul lynstane en het ’n    Simonsberg toegeken en dit was Du     hardloop in die doodsnikke van die
                                            paar belangrike lynstaanballe afgestaan.  Plessis wat nie met een van die skoppe  wedstryd.
                                            Die Boere het Simonsberg vir die eerste  kon slaag nie. Die wedstryd het redelik   Elsenburg het die wa net-net deur
                                            vyftien minute op die agtervoet gehad   wipplank gery en dit was Elsenburg    die drif getrek en met die louere
                                            deurdat Simonsberg in hul eie helfte en  wat uiteindelik in die agtiende minuut  weggestap.
                                            kwartgebied vasgepen was. Simonsberg    die voortou geneem het met ’n         In ’n baie onaanskoulike wedstryd
                                            het egter hierna begin terugveg en al   suksesvolle skepskop reg voor die pale  het hulle gesorg vir Simonsberg se
                                            meer balbesit en gebiedsvoordeel      deur Klaas Stoffberg. Elsenburg het in  eerste nederlaag van die seisoen.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:244
posted:9/23/2011
language:Afrikaans
pages:19