Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

prosinec 09

VIEWS: 8 PAGES: 14

									                          INFORMACE
                         Kouřimští šachisté,
                          Vánoční výstava
                        DĚTSKÁ TVORBA/
                          DIVADLO
                         Bajka „Pes a vlk“,
                      Valmontovy opravdu nebezpečné
                           známosti!
                           EXTRA
                      Nejen na naší škole řádili čerti!
                            FAKTA
                        Logické olympiády- Lucie
                           Borovičková,
                           Sálová kopaná
                          INTERVIEW
                       Tentokrát na naše dotazy
                      odpovídala spisovatelka Irena
                           Fuchsová.
                       KULTURA/SRANDIČKY
Beseda se spisovatelkou Irenou Fuchsovou-      Vánoční vtipy!
autogramiáda.
          TENTO MĚSÍC SLAVÍ SVÁTEK:
              21.12.- Natálie
              26.12.- Štěpán
              30.12.- David
               23.1.- Zdeněk
             GRATULUJEME!!!
    INFORMACE
Proběhlo:                     3.- 4.12. - prodejní Vánoční výstava naší školy
20.11. – školní kolo dějepisné olympiády – do   4.12. - mikulášská nadílka
okresu postupuje vítězka, Karolina Dršková     4.12. – okresní přebor škol v šachu v Českém
23.11. – okresní kolo sálové kopané mladší ţáci,  Brodě – Ladislav Nedvěd, Vojta Bug, Martin
zvítězili!                     Fiala a Ondřej Macháček zvítězili a postupují do
30.11. – Lucka Borovičková reprezentovala školu  kraje
v celostátním kole Logické olympiády pro      7.12. – okrskové kolo ve florbale starší ţáci –
                          postupují do okresu z 2.místa
                          7.12. - divadelní představení v Kolíně pro 1. a 2.
                          třídy
                          9.12. – soutěţ v malování oken
                          11.12. – školní kolo olympiády v českém jazyce
                          11.12.- výtvarný den, přihlášení ţáci dopoledne
                          malují na bavlnu, odpoledne na hedvábí
                          12.12. - KMD – Sugar
                          14.12. – okresní kolo ve florbale starší ţáci,
                          umístili se čtvrtí
                          15.12. – krajské kolo přeboru škol v šachu
                          v Neratovicích, kam postupují naši vítězi
5.ročník a obsadila krásné 5.místo         18.12. – vánoční besídky jednotlivých tříd,
30.11. – odpoledne -beseda se spisovatelkou I.   soutěţe připravované parlamentem - Miss-missák
Fuchsovou pro 8. a 9. ročník            a anketa o oblíbených učitelích jednotlivých tříd
1.12. - exkurze do Střední potravinářské školy –
8. ročník                     Proběhne:
2.12. – 3.třídy navštívily adventní výstavu na   21.-22.12.- ředitelské volno
skanzenu (reportáţ natáčela ČT)          23.12.- 3.1. – vánoční prázdniny
3.12.- exkurze – svíčkárna Šestajovice, 4.třídy  7.1. – schůzka s rodiči 9.tříd kvůli volbě
                          povolání, vyplnění přihlášek
                          12.1. – osmé třídy jedou do Střední průmyslové
                          školy potravinářských technologií v Praze a do
                          Muzea čokolády (exkurze byla přeloţena kvůli
                          chřipce na toto datum)
                          13.1. – divadelní představení Princ a chuďas
                          v Kolíně pro 6. a 7. ročník
                          19.1. – okresní kolo olympiády v německém
                          jazyce
                          22.1. – divadelní představení Zkrocení zlé ţeny v
                          Kolíně pro 9.ročník

          Šachisté z Kouřimi se neztratí
Dne 5.listopadu se několik žáků zúčastnilo okresního přeboru v šachu, který se konal v Českém
Brodě.
Kolem desáté hodiny, kdy utkání začalo, jsme
naplno bojovali proti velmi zdatným hráčům z
Gymnázia Kolín. Z kaţdé hry jsme chtěli vymámit
vítězství - šachmat. Kaţdý z nás hrál dva zápasy o
délce třiceti minut.Kolem jedenácté hodiny jsme
dobojovali. Štěstí stálo při nás a Kolínské jsme
rozdrtili. Získali jsme 6,5 bodu proti 1,5 bodu,
které si na svůj účet připsali gymnazisté. Krajské
kolo je v úterý 15.12.Tak nám drţte palce.
                   Martin Fiala
    INFORMACE

Malování oken mělo přivolat vánoční atmosféru
     (a o víkendu už trochu sněžilo!)
Každoroční malování oken patří k výzdobě naší školy. Chtěli bychom, aby obrázky vydržely až
do ledna, tak na ně prosím nesahejte.
 Soutěţ jako kaţdoročně proběhla ve dvou zvítězily děti ze 7. A, protoţe zvolily typicky
kategoriích. Vítězi v 8. a 9. třídách se stal tým vánoční motiv s postavami. Betlém namalovali
Filip Semecký, Jolana Břečková a Anička Jirka Pivoňka, Nikola Kaločaiová a Dáša
Nedvědová.                    Blandová.
Malíři 5. aţ 7.ročníku podali výborný výkon. Všichni malíři si uţili pěkné odpoledne a dostali
Všechny obrázky pěkně propracovali, dokonce i sladkou odměnu za své snaţení.
nejmenší z pětek vytvořili pěkné malby. Tady se                  M. Bílková
porota rozhodovala velmi těţko. Nakonec

    Malovali jsme bavlněné výrobky a hedvábí
Už tradičně před Vánoci si mohly děti vytvořit pěkný vánoční dárek- malovaný textil. Tentokrát
polštář, tašku a tričko z bavlny a hedvábný obrázek nebo šálu.
     Vánoční výstava je naše vánoční tradice
 Na začátku prosince se mohli zájemci o vánoční dekorace podívat na výstavu výrobků našich
 dětí. Výstavu připravujeme vždy téměř dva měsíce a těší nás, že je o ni zájem. Jen první den
 dopoledne přišlo na 500 návštěvníků. Celkem jsme utržili 16 524,-Kč. Peníze jsou uloženy na
 účtu SRPŠ a budou používány na akce pro děti, na školné pro Mamadoua, na nákup spor.
 potřeb, keramické hlíny a podobně. Děkuji všem, kteří se na přípravě podíleli. Foto z výstavy
 je na školním webu www.zsk.cz.                          M.Bílková
    DĚTSKÁ TVORBA/DIVADLO

                  Vlk a pes (bajka)
Jednoho krásného dne se konala soutěţ „Misák lesa“. Na misáka byli velkými kandidáty vlk a pes.
Pes byl milý, hezký, chytrý, ale bohuţel velice nemocný. Měl potíţe s kolenem. Vlk byl velmi hezký,
ale také příliš namyšlený, nikoho neměl rád a staral se jen o sebe. Soutěţ začínala módní přehlídkou.
Pes i vlk získali oba 10 bodů. Druhou disciplínou byly otázky. Oba dva dostali stejnou otázku: „Koho
máš nejraději?“ Pes řekl: ,,Kamarády a hlavně rodiče.“ Vlk odpověděl: ,,Určitě sebe, svůj dům a své
peníze.“ Pes byl ohodnocen 9 body, vlk jen 4. Posledním finálovým kolem byla volná disciplína podle
vlastního výběru. Vlk nastraţil past na psa, aby se pes nedostal na soutěţ. Vyhloubil díru do země.
Druhý den volal pes, ţe se omlouvá, ale ţe ho rozbolelo nemocné koleno. A tak se předváděl jen vlk.
A protoţe šel první, nevšiml si své pasti. Tak do ní spadl. Přiletěla sova policistka a vyšetřila, ţe tuto
past vlk nastraţil na svého soupeře. Pes tedy vyhrál 19:14. Vlk šel do vězení na 5 let za ohroţení
zvířete.
(Kdo jámu kopá, sám do ni padá.)

                                                  Petris

Doufejme, ţe naši soutěţící v soutěţi Miss a misák nebudou takto zákeřní! Soutěţ proběhne
18. prosince dopoledne společně s anketou o oblíbených učitelích jednotlivých tříd. Přijďte
fandit.
                 Máte to rádi horké?
Klub Mladého diváka vyrazil do víru velkoměsta Prahy. Na představení SUGAR (Někdo to rád
horké) do divadla Pod Palmovkou jsme jeli v sobotu 12.12.
Byl to velice příjemně strávený večer, který jsem komedii, plná převleků, zmatků a gangsterských
dlouho nezaţila. Nejenţe se člověk zkulturní, ale přepadení. Opravdu měl člověk příleţitost se
dostane se do tak příjemné nálady, která vás zasmát. Proto moc doporučuji a přeji vám,
prostě dostane. Je fajn si jednou za čas dojít na abyste někdy shlédli toto představení a měli tak
nějaké představní, které vám zvedne náladu. šanci okusit atmosféru, která v divadle panovala.
SUGAR (Někdo to rád horké) byla veselá                        Gabuška 

     Valmontovy opravdu nebezpečné známosti
V rámci Kouřimského poDIVování jsem navštívil 28.11 kouřimský kinosál, kde divadelní
        soubor Mrsťa Prsťa velmi vtipně a zajímavě podal hru ,,Valmontovy nebezpečné
                       známosti“.
                           protoţe právě našel ţenu, jejíţ svedení by bylo
                           důstojnější jeho pověsti, protoţe se jedná o
                           ctnostnou a zboţnou paní de Tourvel, která právě
                           pobývá u Valmontovy tety paní de Rosemonde.
                           Valmont se tam ihned rozjede a snaţí se paní de
                           Tourvel získat všemi moţnými způsoby. Moc mu
                           to ale nejde, protoţe paní de Tourvel si píše
                           s paní de Volanges, matkou Cecílie, která ji před
                           Valmontem varuje. Paní de Merteuil zatím
                           vyuţívá své pověsti váţené dámy a získá si
                 Příběh      se Ceciliinu důvěru. Seznámí Cecilii se stejně
         odehrává před dvěma staletími, mladým rytířem Dancenym a podporuje jejich
kdy markýza de Merteuil ţádá svého dávného lásku. Kdyţ ale Danceny Cecilii nesvede, odhalí
přítele vikomta de Valmonta, aby svedl dceru její paní de Merteuil její matce Ceciliiny a
příbuzné Cecilii, protoţe matka ji chce provdat za Dancenyho dopisy a poradí matce, aby dceru
pana de Gercourt, který ji kdysi urazil a opustil, a neposílala do kláštera, ale na venkov k paní de
ona se mu chce takto pomstít. Za odměnu mu Rosemonde. Vychází totiţ z předpokladu, ţe
slibuje, ţe bude s ní moci strávit noc. Valmont odloučením získá jejich vášeň na síle a ţe příště
její nabídku nejdříve přijme, ale pak odmítne, uţ Danceny nezaváhá. Jejich prostředníkem se
    DĚTSKÁ TVORBA/DIVADLO
nyní má stát Valmont. Ten zatím uţ několikrát    není pravda, opustí ji. Mezitím Danceny se urazí,
vyznal paní de Tourvel lásku, ale ona ho odmítala  kdyţ zjistí, ţe Valmont Cecilii zneuctil a vyzve
a nakonec ho poţádala, aby odjel. Valmont sice   ho na souboj, ve kterém Valmont zemře. Před
odjede, ale stále de Tourvel píše. Na jeho návrat  smrtí odevzdá Dancenymu dopisy od paní de
k tetě zareaguje madam de Tourvel svým       Merteuil. Ten se cítí povinen dva z nich
odjezdem, protoţe si jiţ přizná, ţe Valmonta    publikovat, aby dokázal pravou povahu paní de
vášnivě miluje. Valmont se zatím zabývá Cecilií,  Merteuil, která je pravou příčinou Valmontovy
dívku bez problémů svede a dokonce ji připraví o  smrti i trápení ostatních.
panenství. Markýza de Merteuil se rozhodne, ţe z   Představení se mi moc líbilo, bylo vtipné, sice
nudy svede Dancenyho. A Valmontovi se        trošku sloţité a dlouhé, ale nebyl problém ho
nakonec podaří zprostředkovat setkání s paní de   pochopit. Moc se mi líbilo ztvárnění s dopisy,
Tourvel, ta mu konečně podlehne a odevzdá se    které herci četli. Nebál bych se jít ani na klasické
mu. Valmont o tom vítězoslavně informuje paní    provedení dramatu.
de Merteuil, která se mu ale vysměje, ţe se do de                        Michal
Tourvel zamiloval. Aby jí Valmont dokázal, ţe to

                 Adventní Loučeň
Dne 1. prosince navštívili prvňáci zámek Loučeň, který není daleko, necelou hodinku cesty,
kousek za Nymburkem.
Na vánočně vyzdobeném zámku je čekala spousta zajímavostí, např. v parku rostlinné
labyrinty. Poté následovala prohlídka, tak trochu netradiční.
Panu průvodci ve ţlutém sáčku ani ostatním „obyvatelům“ zámku totiţ nevadilo zhola nic, ani
štěbetání čtyřiceti dětí, ani to, ţe na něco sahají, ani louţička čaje na podlaze.
Zámkem nás chvíli provázel i „pan kníţe“, povídal o svém ţivotě, kněţně, dětech a cestách po
světě, třeba do Afriky.
Děti si mohly chvíli posedět ve starobylých křeslech u slavnostně prostřeného stolu v kníţecí
jídelně, obdivovaly pokojík a hračky kníţecích synů, skleněný betlém, staré poštovní saně a
další a další věci.
Terezka Kozáková z 1. B si zahrála na piano, na které hrával i Bedřich Smetana. Nevěříte?
Stalo se!
Pak si děti s milou paní komornou nazdobily veliký voňavý perníček, vypily horký čaj (paní
učitelky punč), snědly čokoládový bonbón a dostaly malý vánočně zabalený dárek. Mohly si
také zkusit lít vosk.
Výlet se moc vydařil a pokud nevíte, kam si o adventu zajet, vřele doporučujeme!!
                    1. A, 1. B, Hana Mockovčiaková, Jaroslava Pomykalová
               Foto z malování oken:
    EXTRA

                       Anketa
                   Co si přeješ k Vánocům?

Patricie Ježíková 5.A       Tereza Fridrichová 6.A        Michal Vontsemü 7.B
Mp4 a aby moje rodina byla    Chrániče na fotbal,         Notebook.
zdravá.              webkameru a sluchátka.
Gabriela Poláková 7.B       Jiří Navrátil 7.A          Filip Semecký 8.B
Aby všichni měli všechny     Paměťovou kartu na
rádi, já jsem totiţ hrozně    playstation.             Hifi věţ a LCD televizi.
skromnej člověk .
                                         Hanka a Hallushka
   Mikulášská nadílka
Minulý pátek byla na škole veliká sranda a
všichni se určitě bavili, nebo i báli.
Dne 4.12 se na škole uskutečnilo velké
přepadení v podání 9. tříd. V 7.A se to stalo tak,
ţe do třídy vběhli čerti a nějaké děti sebrali ven
na chodbu (také mě), všichni jsme byli černí
úplně všude, no prostě psina, museli jsme se dát
vyfotit. Deváťáci byli pěkně namaskovaní.
Rozdali jsme si sladkosti, které přinesli čerti. a
snědli si je a bylo po všem. 
                       Pívo
To je sice pěkné, ţe se nadílka líbila, ale naši čerti tentokrát museli opravovat malbu na škole, neboť
„špinavou čertovskou školu“ jsme nechtěli. Legrace můţe být, ale neničme!
    EXTRA

           Čerti nechyběli ani na výstavě
    Zrovna, když byli ve škole (5.12.) čerti, naše třída
prodávala na vánoční výstavě. Všichni jsme byli zklamaní, že o to
peklo přijdeme.
    Jelikoţ byl uţ pátek, zákazníků na výstavě nebylo mnoho,
chvíli trvalo, neţ jsme si našli nějakou zábavu. Vlastně jsme si
povídali. Do klidné atmosféry zničehonic začaly bouchat řetězy a
ozýval se křik. Paráda! Čerti si nás našli i na výstavě! Z poklidné
vánoční výstavy se rázem stalo peklo i s Mikulášem a dvěma anděly.
„Lítali“ po celé výstavě a mazali nás sazemi. Mikuláš nám sice ţádné
dárky nenadělil, ale i tak jsme byli rádi, ţe si k nám celá výprava
z pekel našla cestu.
                          Hanka a Hallushka


       Svět ve zmenšení, aneb co jsme viděli
Dne 25. listopadu se celý šestý ročník zúčastnil exkurze do Králoství železnic.
                          Kolejiště v Království ţeleznic se zatím rozkládá
                          na ploše 115 metrů čtverečních a zahrnuje 450
                          metrů kolejí. Podle jeho provozovatelů se má
                          kaţdé tři měsíce postupně rozrůstat. Návštěvníci
                          zde   budou    moci   objevit   modely
                          nejvýznamnějších dominant České republiky.
                          Modelový vláček je sveze například nejen na
                          Ještěd, ale i Karlštejn nebo Praţský hrad přesně
                          podle daných jízdních řádů. Po čtyřech letech
                          výstavby by měla rozloha kolejiště dosáhnout
                          více neţ 1 008 metrů čtverečních. Království
                          ţeleznic by se tak mělo stát největší modelovou
                          ţeleznicí nejen u nás, ale i ve střední a východní
                          Evropě.

V Praze na Smíchově najdeme výstavu
Království ţeleznic, které bylo slavnostně
otevřeno letos v červenci. Zatím jsou tam tři
kolejiště s okolní krajinou, ta je zmenšeninou
Libereckého kraje. Najdeme zde například
zříceninu hradu Trosky nebo rozhlednu Ještěd. V
budoucnu bychom tam měli mít moţnost vidět
celou Českou republiku.
V Království všechno funguje jako v realitě,
střídá se i den a noc. Den v tomto malém světě
trvá 15 minut a noc pět minut. Semafory, lampy,
auta i vlaky svítí. Potkáme tam také zmenšenou
svatbu, děti na stromě nebo malinkatý skatepark.
Mohli jsme nahlédnout i do zázemí celého
provozu. Zjistili jsme, ţe celé kolejiště je řízeno
plně automaticky, lidé na jeho fungování pouze
dohlíţejí.                                       Martin Fiala
 Fanouš se udiveně vyptává Jendy: „Proč chceš od Ježíška DVĚ soupravy elektrických
                   vláčků?”
            „Chci si taky hrát, když je táta doma!”
    FAKTA

              Sálová kopaná byla fajn
                             Minulý týden jsme si jeli, my mladší žáci,
                             zahrát na přebor v sálové kopané.
                             Vyhráli jsme všechny zápasy a neprohráli ani
                             jeden.Ve finále Kouřim proti Poříčanům
                             jsme vyhráli1:0, v poslední minutě Patrik
                             Jirků dával gól. Rozhodčí odpískal konec a
                             nastala sláva a štěstí. Nejvíc turnaj asi
                             proţíval pan učitel Číţek, vţdy kdyţ kopali
                             protihráči na bránu, tak pan učitel se potil a
                             na konci, kdyţ nám gól nedali, tak si hlasitě
                             oddechl. Chtěl bych za všechny poděkovat
                             panu učiteli za podrţení týmu. Taky patří
                             velké díky paní ředitelce za to, ţe nás pouští
                             na takové akce. Zahrajeme si a dokonce se
                             seznámíme s novými děvčaty!
                                                 Petris
           Kdysi bylo potrubí z borovice
S Klubem vodního strážce jsem měla možnost podívat se
5.12. do Podolské vodárny.
 Podolská vodárna v Praze je veliká stavba, ale dnes se jiţ moc
nepouţívá (je uvedena do pohotovostního reţimu). Prohlédla
jsem si staré potrubí ze dřeva – borovice je nejodolnější,
mramoru a z jiných materiálů.V muzeu Podolské vodárny se
nacházela i výstava nočníků. Překvapilo mě, ţe se dříve tak
zdobily a malovaly. Správné byly i soutěţe o ceny. Moc se mi
to líbilo.
                              Ája


   Logická olympiáda a naše Lucka Borovičková
  Logická olympiáda je soutěž pro žáky 1. stupně základních škol a studenty středních
  škol z celé České republiky pořádaná Mensou ČR, ve které o úspěchu nerozhodují
  naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování.
  V minulém roce se uskutečnil první ročník soutěţe určený ţákům 5. tříd základních škol z
                Prahy a Středočeského kraje.

 V pondělí 30. listopadu 2009 se v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR uskutečnilo finále
    2. ročníku Logické olympiády. Dvě stě nejlepších řešitelů se utkalo v logickém
   myšlení. Stejně jako v minulém roce, i letos převzal záštitu nad soutěţí poslanec
               Parlamentu ČR pan Petr Tluchoř.

 Podstatné ale je, ţe naše reprezentantka Lucka Borovičková z 5.A se umístila na krásném
 5. místě (z 200 účastníků!).            „Milý Jeţíšku, děkuji ti za dárek,” povídá Jenda.
            „To je maličkost,” odpovídá Jeţíšek, „nemáš zač.”
           „Taky si myslím, ale maminka mi přikázala poděkovat.”
     FAKTA

                    Představení 8.A
 Naše třída 8.A nepatří zrovna k nejpočetnějším třídám školy. Je nás sice jenom 16, z toho 6
 kluků a 10 holek. Všichni držíme při sobě v sebehorších situacích. Našim třídním učitelem je
 Viktor Čížek, celá třída má stejný názor v tom, že je to nejlepší třídní, kterého jsme mohli mít,
 Matěj ještě navíc dodává, že má pan učitel „hustýho kníra“ . A jaký je názor ostatních na naší
 třídu?
     Matěj Bennoua            Coubal Tomáš            Jarda Jasenovský
 Přišel jsem sem aţ do 6. třídy a                        V téhle třídě jsem uţ od začátku ,
 potkal jsem tu docela fajn lidi.   Chodím sem uţ od 1.třídy, lidi      mám tady kamarády a s naším
Jinak mezi moje zájmy patří spaní   v naší třídě jsou v pohodě, aţ na    panem učitelem je sranda. Baví mě
  v posteli a rád trávím čas na    nějaký holky. Nejvíce mě baví       fotbal, florbal a pařba na PC:
      záchodě .            fotbal a hry na PC.
      Michal Pilař           Ondra Macháček               Dan Kosmata
Naše třída je dobrá, baví mě fotbal,
     florbal a plavání.      V první třídě jsem sem přišel. Co     Přišel jsem sem také v 1.třídě.
                    říct o naší třídě? Jde to, ale dře to.  Tahle třída je, myslím, průměrná,
                     Rád hraju fotbal a koukám na        mě osobně baví fotbal.
                          hezký holky.
    Hanka Bukáčková            Kristýna Bukáčková             Andy Fliegerová
                    Jsem tady od 7.třídy. Naší třídu
 Chodím sem od 7. třídy. Poznala     mám ráda, víc neţ na začátku.     Jsem tu uţ od 1. třídy, naše třída je
jsem zde svou nejlepší kamarádku,     Baví mě plavat, tancovat a       nejlepší z celý školy. Chodím do
  zpět do Prahy bych nechtěla.        všechno moţný..             skauta a na aerobic.
 Nejraději kreslím a jezdím na in-
        line.
    FAKTA
     Hanka Bugová              Nikča Hanelová            Klára zahradníková
                    Přišla jsem v 1. třídě a tahle třída  Jsem tady od druhého pololetí
                     je v pohodě, jsou tu fajn lidi.   1.třídy, tahle třída je dobrá, fajn.
  V naší třídě jsem uţ 8 let.       Baví mě tanec, poslouchání      Ráda jezdím na kole a dělám
 Mám jí ráda, mám tu kamarády.     hudby, posezení s přáteli, počítač,      průšvihy s Ladou.
 Chodím na aerobic, ráda plavu,          mobil a kluci.
 baví mě čtení a psaní na icq.

     Eva Balogová             Marcela Kůstová             Bára Hošková
 Do téhle školy chodím uţ od      Školu v Kouřimi navštěvuji od     Chodím sem uţ také od 1.třídy.
 1.třídy, ale do této aţ od šestky.   1.třídy, tuhle třídu však aţ od 6.     Jsou tady dobrý lidi,
Náš pan učitel je nejlepší, ale také   Tuhle třídu mam ráda, našeho         jsme fajn třída.
 mám velmi ráda paní ředitelku.     třídního také. Ráda hraju míčové     Kdyţ je venku hezky, ráda
  Baví mě dělat „průsery“ .       hry, baví mě přehazovaná a         jezdím na kole
                           vybíjená.          a chodím ven s kamarády.

                    Perfektní příběh:
 Byla takhle jednou perfektní ţenská, co potkala perfektního chlapa. Po perfektním randění
  měli perfektní svatbu a perfektní líbánky. Jejich celý ţivot byl perfektní. Jednou takhle o
  Vánocích, všechno pod sněhem, který se valil z mraků v hustých chuchvalcích, jeli tihle
 perfektní manţelé autem domů, kdyţ vidí, jak na ně v chumelenici někdo u krajnice mává.
 Protoţe to byli perfektní lidi, samozřejmě zastavili a on tam stojí Jeţíšek, plný pytel dárků.
 Tak ho naloţili. Kdyţ je poprosil, rádi mu vyhověli, ţe mu pomůţou rozvést dárky. Tak tak
 jezdí po kraji od domu k domu, aţ na jedné cestě dostali smyk a napálili to do stromu. Přeţil
 to jen jeden z nich. Kdo? No samozřejmě perfektní ţena, protoţe perfektní chlap a Jeţíšek
přece neexistují. A jak to vidí chlap? No, kdyţ perfektní chlap a Jeţíšek neexistují, tak musela
            řídit perfektní ţena, coţ vysvětluje tu autonehodu.
    Chlápek vybírá dárek k Vánocům: „Máte něco levného, uţitečného a hezkého?”
     „Třeba tady kapesníčky,” ukazuje ochotně prodavačka, „pro koho to máte?”
                     „Pro manţelku.”
                 „Tak to bude určitě překvapená.”
      „To jo,” souhlasí ţenáč, „ona myslí, ţe dostane pod stromeček koţich!”
    INTERVIEW

     „Mám jen základní vzdělání,“ pravila Irena
            Fuchsová
23. listopadu měly osmé a deváté třídy besedu s paní spisovatelkou Irenou Fuchsovou, která píše
různé povídky a příběhy ze života, můžete si je číst třeba v MLADÉ FRONTĚ DNES, kde
vycházejí její fejetony, navíc pracuje jako nápověda v pražském Činoherním klubu.
Na besedě mě nejvíce zaujalo to, ţe paní spisovatelka má jen základní vzdělání, a přesto je se svými
knihami tak úspěšná a pracuje v Činoherním klubu v Praze. A vysvětlení? Měla od dětství svůj sen, cíl
a za ním si šla. Napsala 24 kníţek. Všechny začínají „Kdyţ se řekne…..“
Od té besedy jsem si přečetla na internetu pár jejích povídek a moc se mi líbily. Moţná si někdy
přečtu i její kníţku.
                                                Ráďa
Minulý týden měli naši žáci možnost besedovat s paní Irenou Fuchsovou, spisovatelkou,
kterou mnozí můžete znát z úvodních fejetonů v Ona Dnes, časopise, jež vychází každé
pondělí. Paní Fuchsová je tetou našeho redaktora Michala a ten se jí ptal:
 1) Popiš nám, školákům, jak ses vlastně       sebe vnímala jinak neţ zdravé děti. Byla jsem
dostala k ,,funkci" spisovatelky?          citlivější. Pozornější. Chápavější. Ale i
 Určitě jsem podědila talent po dědečkovi, který  zranitelnější. Nejlépe mi bylo s knihou, v jiném
psal divadelní hry, reţíroval je a hrál v nich    světě, neţ jaký byl ten skutečný.
s celou svojí rodinou v kolínském ochotnickém
                           3) Píšeš povídky, které se staly, nebo si je
divadelním spolku Kollár, který v Kolíně působil
                           vymýšlíš?
zhruba od roku 1920 do roku 1948. Kdybych
                            Kaţdá moje povídka se určitě někdy někde
nedostala v roce 1954 dětskou obrnu- tehdy se
                           stala. Určitě někde někdy ţily postavy z mých
proti ní ještě neočkovalo- tak bych určitě byla
                           povídek. Nemusím si nic vymýšlet. Píšu to, co
výborná herečka a dneska bych hrála
                           slyším a vidím, v hlavě se mi to všelijak
v Hollywoodu!    Ale  dětská  obrna   mě
                           pospojuje, jako kdyţ jdete na nákup, víte, co
poznamenala na celý ţivot, takţe mi bylo uţ jako
                           chcete uvařit, nakoupíte suroviny a pak doma
malé holce jasné, ţe herečka nebudu. Uţ jste
                           uvaříte to, na co máte chuť. Takhle píšu své
někdy viděli herečku, která má jednu nohu
                           povídky. Sbírám materiál, ten se mi ukládá v
slabší? Já tedy ne. A tak kdyţ jsem v šesti letech
                           hlavě a pak jednou přijde chvíle, kdy vím, ţe je
začala chodit do knihovny a viděla kolem sebe
                           povídka hotová, ucítím totiţ zvláštní mravenčení
plno krásných knih, řekla jsem si, ţe budu
                           v prstech, a tak si sednu k počítači a za hodinu, za
spisovatelka a jednou mi vyjde kniha. Ale k
                           dvě ji napíšu…
divadlu jsem se stejně dostala. Od osmnácti let
jsem byla v Kolínském divadle, nejdřív jsem dva    4) Poznávají tě lidé na ulicích (nejen
roky uklízela a byla v šatně, a kdyţ šla nápověda  kolínských)?
do důchodu, nastoupila jsem v roce 1970 místo     V Kolíně, kde jsem se narodila a ţiju tady
ní. V Kolínském divadle jsem byla do roku 1993    pořád, se lidé se mnou zastavují, známí i
a od roku 1994 napovídám v Činoherním klubu     neznámí, a mluví se mnou o mých knihách, ale
v Praze.                       protoţe se mnou uţ bylo dost rozhovorů
                           v různých časopisech, pravidelně mi vychází
 2) Tvůj životní sen?                fejetony v magazínu ONA DNES, i s fotografií,
 Měla jsem jeden jediný sen. Aby mi vyšla
                           byla jsem u Jana Krause v Uvolněte se, prosím,
kniha. Ale já o ní vlastně nesnila! Já prostě uţ
                           poznávají mě lidé i Irena Fuchsová (59),
v šesti letech věděla, ţe mi jednou vyjde kniha. A
                           ve vlaku, občas na kolínská
upnula jsem k tomu všechno své snaţení. Četla                       spisovatelka,
                           mě někdo čeká před která
jsem. Denně. O prázdninách jsem přečetla za den                     je   velmi
                           Činoherním klubem.
i tři knihy. Psala jsem si deníky. Koukala jsem                sympatická a vtipná a
                           Kdyţ někam přijedu moc
kolem sebe. Zajímaly mě osudy lidí. Co si myslí.                    hezky   nám
                           na besedy, jezdím po odpověděla na naše
Proč dělají to, co dělají. Proč jsou někteří zlí a
                           celé     republice, ,,dotěrné“ otázky
jiní hodní. Hltala jsem všechno, co si vyprávěly
                           poznávají mě tam
ţeny kolem mě, babička, prateta, maminka, tety.
                           lidé také. Je to příjemné.
Tím, ţe jsem byla postiţená, jsem svět kolem
    INTERVIEW
                          Horší to bylo s matematikou, s chemií a
                          s fyzikou. Ale na základní škole jsem měla na
                          vysvědčení jedničky, dvojky a snad jenom jednou
                          trojku.
                           8) Jak tě vlastně napadlo, že všechny tvé
                          knížky, kromě Divadelních vejšplechtů, které
                          vyšly jako první, začínají slovem „když"?
                           Publikovala jsem v různých časopisech a
                          novinách od roku 1984. V roce 2001, kdy jsem
                          začala jednat s panem nakladatelem o vydávání
                          mých knih, jsem měla na svém kontě asi sto
                          dvacet povídek, které někde vyšly, a z toho bylo
                          moţná třicet, jejichţ název začínal KDYŢ.
 5) Děláš nápovědu v Činoherním klubu, co      Napadlo mě, ţe by bylo dobré vytvořit si svoji
všechno tato práce                 značku a mít jenom knihy, které začínají KDYŢ.
obnáší?                       A pan nakladatel s tím souhlasil. I moje webové
 V Kolíně jsme byly dvě nápovědy, kaţdá jsme
                          stránky jsou www.kdyz.cz.
měly své hry, byly jsme na zkouškách a na
představeních a jezdily jsme na zájezdy.       9) Dáváš dohromady zrovna teď nějakou
V Činoherním klubu jsem jedna nápověda a jsem    knížku?
jenom na zkouškách od 10 hodin do 14, protoţe     Pořád dávám dohromady nějaké kníţky. Od
v Činoherním klubu nebyla nikdy nápověda při    roku 2001 mi jich vyšlo dvacet tři. Teď
představení. Napovídání při zkouškách je o     odevzdávám    dvacátou   čtvrtou,  KDYŢ
naprostém soustředění se na text a na herce na   DIVADLO SUNDÁ MASKU, jsou v ní dost
jevišti. Na prvních zkouškách napovídám,      nelichotivé povídky z divadelního prostředí,
samozřejmě, hodně, ale „mí“ herci se učí rychle,  vyjde v listopadu. Pracuju na knize, KDYŢ
takţe je musím jenom hlídat, to znamená, ţe     JSME VŠICHNI MĚLI DOMA KOMOUŠE,
z nich nesmím spustit , a jakmile vidím, ţe se na  která vyjde na jaře 2010, je to román z oblastního
mě podívají, uţ jim musím hodit slovo nebo větu,  divadla a mapuje dobu od roku 1968 do roku
kterou potřebují. Takţe musím pořád sledovat    1990, a dávám dohromady knihu KDYŢ SYN
text v nápovědní knize a musím v kaţdé vteřině   PÍŠE LÍP NEŢ MÁMA, kde budu mít povídky já
vědět, co mám herci „hodit“, kdyţ se na mě     a můj syn Filip, kterému je 34 let a píše opravdu
podívá. Na konci zkoušky, po čtyřech hodinách,   líp neţ já! I tato kniha vyjde na jaře 2010. Na
jsem ráda, ţe si sednu do vlaku a relaxuju     podzim 2010 vyjde povídková kniha KDYŢ JE
většinou tak, ţe dělám korektury knihy, na které  V ZIMĚ TEPLO a chystám román KDYŢ
právě pracuju.                   K NÁM PŘIŠLA ŢOFIE a pohádkovou kníţku
                          JABLÍČKOVÁ MAMINKA. Potřebovala bych
6) Jakou svou knihu máš nejraději? Proč?      naklonovat…
 Mám je ráda všechny. Ale nejradši mám knihy
KDYŢ STARÉ DĚTI PLÁČOU, kde jsou          10) Je nějaký spisovatel, který je tvým vzorem,
povídky, které jsou hodně o mně a o mé rodině, a  nebo který se ti líbí?
román   KDYŢ    NEMÁM,    CO  JSEM    Mým vzorem v patnácti letech byl americký
NECHTĚLA, je o herečce, která je dost velká     spisovatel William Faulkner, který získal, tuším
mrcha.                       ve čtyřicátých letech minulého století, Nobelovu
                          cenu za literaturu. Psal knihy jednou větou.
 7) Protože jsme školní časopis, nedá mi to a    Jednou nádhernou větou. Ale spisovatelů, kteří se
zeptám se, jak ti to šlo              mi líbí, je hodně. Nezapomeň, ţe mi za rok bude
ve škole?                      šedesát let, víš, kolik knih jsem za tu dobu
 Díky tomu, ţe jsem od šesti let hodně četla,
                          přečetla? A pevně doufám, ţe se mi jich ještě
jsem neměla problémy s češtinou, se slohy a
                          alespoň dvacet podaří napsat….
s jazyky. Měla jsem ráda i dějepis a zeměpis.

Moc děkuji za zajímavý rozhovor a přeji spoustu nových zážitků a nápadu do dalších tvých
knížek.
                                         Michal
    KULTURA/SRANDIČKY

          Velká várka vánočních vtipů!:
                       Stěţuje si Pepek po Vánocích v hospodě:
                      „Manţelka s dcerou mi daly pod stromeček
                      tričko. A zase s břichem!”
                      „Vím, co jsi dostal letos na      Vánoce.”
                      „A    co   jsem    teda   dostal?”
                      „Nic, letos Vánoce ještě nebyly.”
                      Přijde skotský Jeţíšek na Vánoce k dětem a ptá
                      se: „Děti, co si ode mě koupíte?”
                      Policajt kupuje pro pejska obojek, ale jaksi se
                      nemůţe rozhodnout, jaká velikost je zapotřebí.
                      „Tak přijďte s pejsánkem,” radí prodavačka.
                      „Co vás nemá, to má být pro něj překvapení na
                      Vánoce!”

Synkova rada matce k pouţívání mobilu -
vánočního dárku: „A přístroj přiloţ k
pravému uchu anténou nahoru!”          Rozhovor ve školce: „Jaký máš stromeček?”
                         „Umělý.”
Jenda píše Jeţíškovi: „Milý Jeţíšku, mám    „A    byl   u   tebe   Jeţíšek?”
malé kapesné, a proto mi přines pod       „Byl, ale taky umělý.”
stromeček bubínek, trumpetku a pistoli na
vodu. Dědeček mi dá peníze, abych        „Tatínek mi na Vánoce nasliboval hory,
nebubnoval, starší sestra, abych netroubil, a  doly.”
náš Mourek, abych ho nepoléval vodou.”     „A splnil ti přání?” „Ano, koupil mi atlas
                        hor...”
„Slyšel jsem, ţe v Třeboni byla surově
potlačena demonstrace proti vánočním      Ptá se matka svého syna: „Kdo tě naučil říkat
svátkům.”                    slovo zatraceně?”
 „A kdo tam, prosím tě, demonstroval?”     „Jeţíšek.”
 „Kapři.”                    „Nelţi.”
                        „Přísahám. Kdyţ nesl dárky do pokoje,
„Mámo, cítíš to? Vůně vanilky, čerstvě     praštil se o stůl a řekl právě tohle.”
uříznuté jedličky, vánočního cukroví...”
 „Cítím, cítím - sousedi se ale maj!”
    KULTURA/SRANDIČKY

Tři si povídají o tom, co udělají  korun?” „Co tě vede, Cyrile,     Mladá dívka obdrţela jako
s vánočními odměnami. První     koupil jsem jí kladivo, aby si    vánoční dar večerní šaty.
říká: „Pracuji v německé bance.   takové nápady vymlátila z      „Mami, co je to za látku?”
Z vánočních odměn si koupím     hlavy!”               „To je přírodní hedvábí.”
auto a za zbytek pojedu na      „Pane šéf, můţete mi dát zítra   „Od    toho   malinkého,
dovolenou.” Druhý povídá:      volno?” ptá se v práci pan      nehezkého červíka?” „Ţe se
„Pracuji v Daimler Chrysler. Za   Urbánek. „Manţelka chce,       nestydíš takhle mluvit o svém
vánoční odměny si nechám       abych jí pomohl s vánočním      vlastním otci!”
vybudovat bazén a za zbytek     úklidem.”
pojedu na cestu kolem světa.”    „Z takového důvodu vám přece
Třetí praví: „Já pracuji na     nebudu dávat volno!” rezolutně    Povídají si Američan, Rus a
finančním úřadu a za vánoční     to    odmítne    ředitel.  Čech.   Američan   povídá:
odměny si koupím svetr.”       „Děkuji,”    oddechne    si  „Vidíte to červený Ferrari?”
Ostatní se ho ptají: „A co      zaměstnanec. „Věděl jsem, ţe     Ostatní:   „Hmm,   dobrý.”
zbytek?” Finančák odpoví:      je na vás spolehnutí.”        „No, tak takový jsem dostal k
„Zbytek mi na něj přidají                         Vánocům.” Rus povídá: „A
rodiče!”               „Můj táta je kutil,” chlubí se   vidíte to zelený Porsche?”
                   kamarádům Jenda. „Kdyţ nám      Ostatní:   „Taky   dobrý.”
Cyril s Ignácem sedí před      o Vánocích nesvítily svíčky na    Rus: „Tak takový jsem pro
Vánocemi v hospodě a pořád      stromečku, začal je opravovat.    změnu dostal k Vánocům já.” A
tak dumají, co těm svým starým    A nakonec to dopadlo tak, ţe     Čech: „Vidíte to Infiniti G35
koupit. Cyril si s tou svojí neví  kdyţ je zapojil do zásuvky,     GTO?” Ostatní: „Nádhera!”
rady, a tak se ptá Ignáce: „Ty,   svíčky nic a začal nám svítit    „Tak takový barvy jsem dostal
co chce ta tvoje drahá        taťka!”               manţestráky.”
polovička        nadělit?”
 „Koţich, prý z činčily, či co je
to za ptáka.” „A ty máš tolik
       Šťastné, veselé a bohaté Vánoce a co nejlepší
       nový rok za celou redakci Idefixu přeje
        všem čtenářům Idefixu Kája.

                                         Redakce:
                                      Šéfredaktor, grafik: Kája
         Před jedním americkým                      Dršková 9.A
         supermarketem vlezlo malé                Redaktoři: Ráďa Bečková, 9.A
                                        Michal Čejka, 9.A
děcko Santa Clausovi na klín a on se ho zeptal,                Anna Nedvědová, 8.B
jako všech dětí: „Tak co bys chtěl k Vánocům,                 Hanka Bugová, 8.A
maličký?”                                Hana Bukáčková(Hallushka), 8.A
 Děcko vyvalilo oči, poklesla mu brada a po                 Gábina Poláková, 7.B
                                        Lukáš Petrásek, 7.A
pěti vteřinách povídá: „Cože?! Tys nečetl můj                  Jirka Pivoňka, 7.A
e-mail?!”                                    Martin Fiala. 6.A
                                         Radek Jeník, 6.A
                                        Barča Frýdová, 4.A

								
To top