O by stariya

VIEWS: 8 PAGES: 5

									Nr sprawy: 242/WEL/2011

               Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
              00-908 Warszawa 49, skr. poczt. 50, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
             ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 193 000 euro na:

 „DOSTAWA KOMPUTERÓW, DRUKAREK, MONITORÓW, AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA”

 CPV 30231100-8, 30213000-5, 30213100-6, 30211300-4, 30211000-1, 30237410-6, 38412000-6, 30236111-3, 30237280-5,
  30234200-0, 30237140-2, 30237200-1, 30237110-3, 30231300-0, 30231310-3, 38652100-1, 30232110-8, 48310000-4,
                          48761000-0

1.  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać osobiście w siedzibie Sekcji Zamówień Publicznych, 00-908
   Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, Budynek Nr 22, pokój Nr 6 (wejście przez biuro przepustek).
   Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać nieodpłatnie ze strony internetowej Zamawiającego
   www.wat.edu.pl pod linkiem „Zamówienia publiczne”– zamieszczoną na końcu ogłoszenia.
2.  Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia:
   1) Zadanie Nr 1
     Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów
      Jednostki centralne w ukompletowaniu
      Zestawy komputerowe w ukompletowaniu
      Komputery przenośne laptop w ukompletowaniu
      Zestawy komputerowe klasy PC przeznaczone do pracy biurowej
      Ruchome stanowisko pomiarowe w postaci komputera przenośnego
      Komputer przenośny do prac projektowych typu laptop z systemem Windows 7 i oprogramowaniem Norton 360
      Jednostka centralna komputera
      Tablet
      NETBOOK
      Komputery przenośne typu laptop (notebook) z systemem Windows 7
      Komputer przenośny typu laptop (netbook)
      Urządzenie przenośne typu tablet
      Stanowisko analizy widmowej w postaci komputera przenośnego klasy M6500
      Ruchome stanowisko pomiarowe w postaci komputera przenośnego
     szczegółowo opisanych w załączniku Nr 3 do SIWZ.
   2) Zadanie Nr 2
     Przedmiotem zamówienia jest dostawa monitorów i drukarek
      Monitory LCD
      Monitory ciekłokrystaliczne LCD
      Rzutniki multimedialne
      Urządzenia wielofunkcyjne
      Laserowe kolorowe urządzenie wielofunkcyjne
      Kolorowa drukarka laserowa
      Drukarka laserowa kolorowa formatu A3
      Urządzenie laserowe kolorowe wielofunkcyjne
     szczegółowo opisanych w załączniku Nr 3A do SIWZ.
   3) Zadanie Nr 3
     Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoriów komputerowych
      Przełączniki SWITCH
      Klawiatury USB
      Mysz optyczna
      Pamięć USB
      Przenośny dysk twardy
      Zasilacz do notebooka HP Pavilion dv7-1199 - PPP012H-S, HP Part Nr 463553-002
      Akumulator do notebooka - HP Pavilion dv7-1199 - HSTNN-IB75, HP Part Nr 464059-141
      Torba do notebooka Sony VAIO
      Karta do zaawansowanej obróbki video
      Punkt dostępowy sieci bezprzewodowej
      Moduł pamięci RAM
      Termometr ethernetowy
      Zasilacz
      Zewnętrzny napęd optyczny DVD/CD do komputerów typu netbook/notebook
      Karta USB z przetwornikiem analogowo-cyfrowym
      Płyta główna w standardzie micro ATX
      Procesor oparty na architekturze x86_64
      Pamięć RAM
      Dysk twardy
      Nagrywarka DVD+/-RW
      Stacja dyskietek FDD 3,5 cala
      Czytnik kart pamięci
      Obudowa Mini Tower
      Mysz optyczna przewodowa
      Klawiatura przewodowa
      Słuchawki
      Listwa zasilająca 230V
      Prezenter lub wskaźnik do komputera PC
      Router 3G Wi-Fi 150Mb/s
      Wentylator
      Uchwyt HDD
      Listwa zasilająco-filtrująca 1,5m
     szczegółowo opisanych w załączniku Nr 3B do SIWZ.
   4) Zadanie Nr 4
     Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania
      Program graficzny Microsoft Visio Standard 2010 PL BOX
      Pakiet biurowy Microsoft Office 2010 PL BOX dla Użytkowników Domowych i Uczniów
      Pakiet antywirusowy: Norton 360 5.0 PL (licencja na 3 stanowiska)
      Program: Microsoft Visio Standard 2010 PL BOX
      Pakiet biurowy: Microsoft Office 2010 PL BOX Professional
      Program: Office 2010 (wersja edukacyjna), MathType
      Program: Office 2010 (wersja edukacyjna), MathType kompatybilny z Office 2010 .System operacyjny Windows 7
      64-bitowy lProfessional;
     szczegółowo opisanych w załączniku Nr 3C do SIWZ.
   5) Dopuszcza się możliwość zmiany przedmiotu zamówienia po podpisaniu umowy, pod warunkiem wycofania z
     produkcji objętego umową przedmiotu zamówienia (modelu lub typu) i zastąpienie go nowocześniejszym
     przedmiotem zamówienia o lepszych parametrach technicznych korzystniejszych dla Zamawiającego
     z zachowaniem formy pisemnej poprzez wprowadzenie aneksu do umowy.
3.  Osoba do kontaktu z wykonawcami w sprawach merytorycznych dotyczących przedmiotu zamówienia:
   Zadanie Nr 1
   Poz. 1-5
   Roman WRONA – tel. + 48 22 683 94 81, e-mail: szp@wat.edu.pl, fax. + 48 22 683 97 23
   Poz. 7
   Marcin GŁOWACKI – tel. + 48 22 683 98 09, e-mail:szp@wat.edu.pl, fax. + 48 22 683 97 23
   Poz. 8-18
   Leszek KOWALSKI – tel. + 48 22 683 93 68, e-mail: szp@wat.edu.pl, fax. + 48 22 683 97 23
   Poz. 6
   Przemysław BŁACHNIO – tel. + 48 22 683 75 13, e-mail:szp@wat.edu.pl, fax. + 48 22 683 97 23
   Zadanie Nr 2
   Poz. 1-6
   Roman WRONA – tel. + 48 22 683 94 81, e-mail: szp@wat.edu.pl, fax. + 48 22 683 97 23
   Poz. 7-10
   Leszek KOWALSKI – tel. + 48 22 683 93 68, e-mail: szp@wat.edu.pl, fax. + 48 22 683 97 23
   Zadanie Nr 3
   Poz. 1-9
   Roman WRONA – tel. + 48 22 683 94 81, e-mail: szp@wat.edu.pl, fax. + 48 22 683 97 23
   Poz. 10-13
   Marcin GŁOWACKI – tel. + 48 22 683 98 09, e-mail:szp@wat.edu.pl, fax. + 48 22 683 97 23
   Poz. 14-32
   Leszek KOWALSKI – tel. + 48 22 683 93 68, e-mail: szp@wat.edu.pl, fax. + 48 22 683 97 23
   Zadanie Nr 4
   Poz. 1-15
   Leszek KOWALSKI – tel. + 48 22 683 93 68, e-mail: szp@wat.edu.pl, fax. + 48 22 683 97 23
   Poz. 6
   Przemysław BŁACHNIO – tel. + 48 22 683 75 13, e-mail:szp@wat.edu.pl, fax. + 48 22 683 97 23
   W sprawach dotyczących warunków umowy :
   Marian BRYNIAK – tel. + 48 22 683 91 66, e-mail: szp@wat.edu.pl, fax. + 48 22 683 97 23
4.  Osoba do kontaktu z wykonawcami w sprawach proceduralnych:
   Sławomir BANDURSKI– tel. +48 22 683 78 65 e-mail: szp@wat.edu.pl, fax. +48 22 683 97 23
   Joanna ŚWINOGA, tel. +48 22 683 97 23, e-mail: szp@wat.edu.pl, fax. +48 22 683 97 23
5.  Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej.
6.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
7.  Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej.
8.  Termin wykonania zamówienia:
   1)  Zadanie Nr 1 – 30 dni od daty podpisania umowy.
   2)  Zadanie Nr 2 – 30 dni od daty podpisania umowy.
   3)  Zadanie Nr 3 – 30 dni od daty podpisania umowy.
   4)  Zadanie Nr 4 – 30 dni od daty podpisania umowy.
9.  Warunki wymagane od Wykonawcy:
   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
  1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
    obowiązek ich posiadania;
  2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
    Zamawiający uzna spełnienie warunku określonego w pkt. 4.2 jeżeli Wykonawca:
    Zadanie Nr 1
    wykaże się odpowiednim doświadczeniem w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o
    udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, tj. wykaże, że:
    wykonał jedną dostawę komputerów o parametrach porównywalnych do przedmiotu zamówienia opisanego w
    załączniku nr 3 do SIWZ, o wartości minimum 180 000,00 zł brutto oraz załączy dokumenty potwierdzające, że
    dostawa te została wykonana należycie;
    Zadanie Nr 2
    wykaże się odpowiednim doświadczeniem w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o
    udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, tj. wykaże, że:
    wykonał jedną dostawę monitorów i drukarek o parametrach porównywalnych do przedmiotu zamówienia opisanego
    w załączniku nr 3A do SIWZ, o wartości minimum 42 000,00 zł brutto oraz załączy dokumenty potwierdzające, że
    dostawa te została wykonana należycie;
    Zadanie Nr 3
    wykaże się odpowiednim doświadczeniem w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o
    udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, tj. wykaże, że:
    wykonał jedną dostawę akcesoriów komputerowych o parametrach porównywalnych do przedmiotu zamówienia
    opisanego w załączniku nr 3B do SIWZ, o wartości minimum 37 000,00 zł brutto oraz załączy dokumenty
    potwierdzające, że dostawa te została wykonana należycie;
    Zadanie Nr 4
    wykaże się odpowiednim doświadczeniem w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o
    udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, tj. wykaże, że:
    wykonał jedną dostawę oprogramowania o parametrach porównywalnych do przedmiotu zamówienia opisanego w
    załączniku nr 3C do SIWZ, o wartości minimum 8 000,00 zł brutto oraz załączy dokumenty potwierdzające, że
    dostawa te została wykonana należycie;
  3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
    Zamawiający uzna spełnienie warunku określonego w pkt. 4.4 jeżeli Wykonawca:
    Zadanie Nr 1
    - posiada środki finansowe lub dysponuje zdolnością kredytową nie mniejszą niż 180 000,00 zł.
    - dysponuje opłaconą polisą, a w przypadku jej braku innym dokumentem potwierdzającym, że wykonawca jest
    ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
    zamówienia na kwotę min. 180 000,00 zł.
    Zadanie Nr 2
    - posiada środki finansowe lub dysponuje zdolnością kredytową nie mniejszą niż 42 000,00 zł.
    - dysponuje opłaconą polisą, a w przypadku jej braku innym dokumentem potwierdzającym, że wykonawca jest
    ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
    zamówienia na kwotę min. 42 000,00 zł.
    Zadanie Nr 3
    - posiada środki finansowe lub dysponuje zdolnością kredytową nie mniejszą niż 37 000,00 zł.
    - dysponuje opłaconą polisą, a w przypadku jej braku innym dokumentem potwierdzającym, że wykonawca jest
    ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
    zamówienia na kwotę min. 37 000,00 zł.
    Zadanie Nr 4
    - posiada środki finansowe lub dysponuje zdolnością kredytową nie mniejszą niż 8 000,00 zł.
    - dysponuje opłaconą polisą, a w przypadku jej braku innym dokumentem potwierdzającym, że wykonawca jest
    ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
    zamówienia na kwotę min. 8 000,00 zł.
  5) Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu,
    potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych
    podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji
    zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,
    w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
    dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
  6) Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach
    innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji
    części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
    wymienionych w pkt. 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 i 10.7 ogłoszenia.
  Sposób dokonywania oceny ww. warunków będzie odbywał się wg zasady „spełnia/nie spełnia” na podstawie załączonych
  do oferty oświadczeń i dokumentów, których wykaz został określony w pkt 10 i 11 niniejszego ogłoszenia.
10. Dokumenty wymagane dla potwierdzenia ww. warunków:
  1) Oświadczenie, że Wykonawca spełnia wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
    stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ.
  2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, stanowiące załącznik nr
    2A do SIWZ.
  3) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku
    podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
    upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2
    ustawy Pzp stanowiące załącznik nr 2B do SIWZ, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, nie
    otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości
    zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
    wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.
  4) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4—8 ustawy,
    wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  5) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona
    nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu ofert. Podmioty zbiorowe wyszczególnione zostały w art. 2
    ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą
    kary (Dz. U. z 2002 r. Nr 197, poz. 1661 z późn. zm.). Do podmiotu zbiorowego zalicza się również osobowe
    spółki handlowe, w tym spółki jawne.
  6) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
    Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie
    zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał
    przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
    wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
    składania ofert.
  7) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek,
    potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie
    wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
  8) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od
    odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
  9) Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
    prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania warunku wiedzy i
    doświadczenia wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie -
    Załącznik Nr 5, 5A, 5B, 5C do SIWZ.
  10) Certyfikat ISO 9001 i ISO 14001 dla przedmiotu zamówienia wymienionego w zadaniu Nr 1.
  11) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
    dokumentów, o których mowa w pkt 5 ppkt 5.3, 5.5 i 5.6 SIWZ, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju,
    w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
  a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
    terminu składania ofert
  b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem
    zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
    właściwego organu; wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
  c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
    upływem terminu składania ofert
  12) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje
    się dokumentów, o których mowa w pkt 5 ppkt 5.3, 5.4, 5.5 i 5.6 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym
    oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
    zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
    lub miejsce zamieszkania.
11. Oferta składana przez Wykonawcę winna również zawierać:
  1) „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ;
  2) „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” stanowiący załączniki nr 3,3A, 3B i 3C do SIWZ;
  3) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli nie wynika ono z załączonych dokumentów wymaganych postanowieniami
    pkt 5 SIWZ.
  4) oświadczenia i dokumenty, w formie oryginału lub kserokopii wymienione w pkt 5 SIWZ.
  5) oryginał lub kopię poręczeń lub gwarancji stanowiących dowód wniesienia wadium. Przy wniesieniu wadium w formie
    pieniężnej na rachunek Zamawiającego zaleca się załączyć kopię przelewu. Brak w ofercie kopii przelewu nie będzie
    podstawą do odrzucenia oferty. Natomiast brak wniesienia wadium w terminie będzie skutkowało wykluczeniem
    wykonawcy z przedmiotowego postępowania.
    Skuteczne wniesienie wadium przelewem oznacza obecność wymaganej kwoty wadium na koncie
    Zamawiającego do dnia i godziny upływu terminu składania ofert określonego w pkt. 12.2 SIWZ. Datą wpłaty
    wadium jest data wpływu na konto Zamawiającego a nie data złożenia przelewu.
12. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
  1) Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wnieść, na czas związania ofertą,
    wadium w wysokości:
    Zadanie Nr 1 - 1 500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych)
    Zadanie Nr 2 - 350,00 zł (trzysta pięćdziesiąt złotych)
    Zadanie Nr 3 - 300,00 zł (trzysta złotych)
    Zadanie Nr 4 - 100,00 zł (sto złotych)
    przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 30.08.2011 r. do godz.10:00.
    Skuteczne wniesienie wadium przelewem oznacza obecność wymaganej kwoty wadium na koncie Zamawiającego w
    wyżej wymienionym terminie, czyli datą wpłaty wadium jest data wpływu na konto, a nie data złożenia przelewu.
  2) Wadium może być wniesione:
  a) w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dowodem wniesienia wadium będzie
    załączony do oferty oryginał lub kopia tego dokumentu.
  b) w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy zamawiającego:
    PEKAO S.A. Warszawa, ul. Towarowa 25, Nr 34 1240 5918 1111 0000 4910 0228.
     z dopiskiem „Wadium na dostawę komputerów, drukarek, monitorów, akcesoriów komputerowych i
     oprogramowania zadanie nr …”.
13.  Kryteria oceny oferty i ich znaczenie: cena - 100%
14.  Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
15.  Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
16.  Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
17.  Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
    ustawy Prawo zamówień publicznych
18.  Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w godz. 7:30 do 15:00 w siedzibie Sekcji Zamówień Publicznych, 00-
    908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, Budynek Nr 22, pokój Nr 6 (wejście przez biuro przepustek) do dnia
    30.08.2011r. do godz. 9:00 lub przesłać na adres Zamawiającego: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława
    Dąbrowskiego, 00-908 Warszawa 49, skr. poczt. 50, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 z terminem doręczenia do dnia
    30.08.2011r. do godz. 9:00
19.  Termin otwarcia ofert: 30.08.2011r. o godz. 10:00
20.  Okres związania z ofertą: 60 dni.
21.  Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 18.07.2011r.


    Wykonał:


   Joanna ŚWINOGA
                           KIEROWNIK SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


                                 Sławomir BANDURSKI

								
To top