Docstoc

nmfs_groundfish_survey_tagalog-filipino

Document Sample
nmfs_groundfish_survey_tagalog-filipino Powered By Docstoc
					 Panlipunang Pananaliksik ng Palaisdaan ng Groundfish sa Pasipikong
                      Baybayin
                  Form sa Pagsali ng Kalahok
Ang layunin ng form ito ay upang wastong kilalanin kung sino ang lumahok sa pag-aaral. Ang
impormasyong ito ay pananatiliing kumpedensiyal. Gagamitin ito upang mabawasan ang pagdoble ng mga
kalahok, at upang magbigay ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan upang ang mga mananaliksik ay
maaaring magbigay ng mga kopya ng mga resulta sa bawat kalahok at upang makipag-ugnayan sa mga
indibiduwal sa hinaharap para sa karagdagang mga yugto ng proyektong pananaliksik na ito.

Pangalan:

Address:

Telepono/Fax:
Email:

     Tinaguyod ni:                     Mga Tanong? Mangyaring Makipag-ugnayan
     Kay
     Mga Palaisdaan ng PAKA (NOAA Fisheries)        Suzanne Russell
     (Pambansang Serbisyo para sa Palaisdaang Pandagat)  SAHP Panlipunang Siyentipiko
     (National Marine Fisheries Service)          Telepono: (206) 860-3274
     Sentro ng Agham ng Hilagang-Kanlurang Palaisdaan  Email: NWFSC.Study@noaa.gov
     (Northwest Fisheries Science Center)
     Programa para sa Mga Dimensiyon ng Tao (Human Dimensions Program)

  MANGYARING HUWAG TANGGALIN - PUNAN AT ISOLI NA MAY KUMPLETONG
               SAGOT
                                                Tagalog - Filipino
     Palaisdaan ng Groundfish sa Pasipikong
   Baybayin (Pacific Coast Groundfish Fishery)
              Panlipunang Pagsusuri
                   Itinaguyod ng:
                   Palaisdaan ng PAKA (Pambansang Serbisyo para sa Palaisdaang Pandagat)
                   (NOAA Fisheries (National Marine Fisheries Service))
                   Sentro ng Agham ng Hilagang-Kanlurang Palaisdaan (Northwest Fisheries
                   Science Center)
                   Programa para sa Mga Dimensiyon ng Tao
    May Mga Tanong?
        Mangyaring Makipag-ugnayan Kay Suzanne Russell, Panlipunang Siyentipiko ng SAHP (NWFSC Social
        Scientist)
        Telepono: (206) 860-3274
        Email: NWFSC.Study@noaa.gov
Num. ng OMB Kontrol: 0648-0606                    PETSA NG PAGPASO: 07/31/2013
Ang pagsusuring ito ay boluntaryo.                LAHAT NG MGA SAGOT AY KUMPEDENSIYAL
                      IMPORMASYON SA PAGSUSURI
ANO ANG LAYUNIN NG PAG-AARAL? Ang pag-aaral na ito ay naglalayon na kumolekta ng panlipunan at kulturang
impormasyon mula sa mga lumalahok sa anumang aspeto ng Palaisdaan ng Groundfish sa Pasipikong Baybayin (Pacific
Coast Groundfish Fishery). Ang pag-aaral ay magbibigay sa amin ng kakayahan na lumikha ng batayang pagsasalarawan
ng mga tao sa industriya bago ang programang ‘indibiduwal na quota sa palaisdaan’ ay naitalaga sa palaisdaan ng
groundfish. Makalipas ang pagbabago ng pamamahala ay uulitin namin ang pag-aaral. Makukumpara ngayon namin ang
mga resulta mula sa dalawang pag-aaral upang i-update ang batayang datos tungkol sa industriya at mas mahusay na
maintindihan ang anumang mga pagbabago o mga panlipunang epekto na nagganap sa industriya.

SINO ANG NAGSASAGAWA NG PAG-AARAL NA ITO? Ang pag-aaral na ito ay isinasagawa ng Programa para sa Mga
Dimensiyon ng Tao (Human Dimensions Program) sa Sentro ng Agham ng Hilagang-kanlurang Palaisdaan (SAHP)
(Northwest Fisheries Science Center (NWFSC)), Pambansang Serbisyo para sa Pangingisdang Pandagat (PSPP) (National
Marine Fisheries Service (NMFS)), Pambasang Administrasyon para sa Karagatan at Atmospera (PAKA) (National Oceanic
and Atmospheric Administration (NOAA)). Ang programang ito ay nagsasaliksik sa mga tao sa loob ng mga ecosystem.
Nangangahulugan ito na pinag-aaralan namin ang lipunan ng tao kung paano ito umuugnay sa mga dulugang marino,
katulad ng komersiyal na pangingisda.

PAANO PINOPONDOHAN ANG PAG-AARAL NA ITO? Ang proyektong ito ay pinopondohan ng Programa para sa Mga
Dimensiyon ng Tao (Human Dimensions Program) ng SAHP, PSPP, PAKA.

PAANO GAGAMITIN ANG PAG-AARAL NA ITO? Ang impormasyong nakolekta sa pag-aaral na ito ay gagamitin upang
maintindihan ang mga epekto ng mga pamamaraan sa pamamahala ng palaisdaan at para mapabuti ang pamamahala ng
palaisdaan sa hinaharap. Ang impormasyon ay makukuha ng publiko. Magsisilbi rin ito upang tugunan ang mga
pangangailangan sa regulasyon, kasama, halimbawa, ang mga pangangailangan ukol sa impormasyon sa mga komunidad
ng pangingisda sa Batas ng Magnuson-Steven para sa Konserbasyon ng Palaisdaan (Magnuson-Stevens Fishery
Conservation Act) Pambansang Pamantayan 8 at sa mga tungkol sa minoridad at patakaran sa kapaligiran sa Kautusang
Tagapagpaganap 12898 – ang Inisyatiba sa Hustisya sa Kapaligiran (Environmental Justice Initiative).

PAANO NAKA-ORGANISA ANG PAGSUSURING ITO? Ang pagsusuring ito ay naka-organisa sa anim na bahagi; demograpiko,
indibiduwal na partisipasyon, mga koneksiyon, mga pananaw sa quota, isang seksiyon para sa mga mangingisda/mga taga-ani, at
isang seksiyon para sa mga bumibili/mga unang tumatanggap at mga tagapag-proseso. Pahihintulutan kami ng mga tanong na
mas maintindihan lahat ng mga bahagi ng palaisdaan at paano sila gumagana at konektado.

ANO ANG KASAMA SA PAG-AARAL NA ITO? Kasama ng pag-aaral na ito ang mga may hawak ng limitadong pahintulot sa
pagpasok para sa palakaya, mga may-ari ng mga sasakyang-dagat, mga kapitan/nagpapagana ng sasakyang-dagat, tripulante,
mga tumatanggap ng alokasyon ng quota sa rasyonalisasyon, mga tagapag-proseso, mga bumibili/mga unang tumatanggap, at
mga iba na nagpapartisipa sa mga aspeto ng Palaisdaan ng Groundfish sa Pasipikong Baybayin (Pacific Coast Groundfish fishery).
GAANO KATAGAL ITO? Ang pagsusuri ay magtatagal ng 1 oras para makumpleto ng karamihan sa mga tao.

KUMPEDENSIYAL BA ANG AKING MGA SAGOT? Ito ay isang kumpedensiyal na pagsusuri. Ang pagtasa ng mga resulta
ng pagsusuri ay walang pagkikilanlan at/o pinagsama. Ang impormasyon sa pagsusuring ito ay sasailalim sa mga
pangangailangan sa kumpedensiyalidad ng Pambansang Serbisyo para sa Palaisdaang Pandagat (National Marine
Fisheries Service), at hindi ibibigay o ihahandog sa anumang paraan na makikilala ang mga indibiduwal na tumugon.
Pakitingnan ang susunod na pahina para sa higit pang impormasyon.

KAILANGAN BA AKONG MAGPARTISIPA? Ang partisipasyon at saloobin mo ay NAPAKA- halaga at makakatulong sa
amin na mas maintindihan ang mga bukod-tanging oportunidad at mga hamon sa palaisdaang ito. Subalit, ito ay isang
boluntaryong pagsusuri at maaaring piliin mong laktawan ang alinmang tanong o magtapos sa anumang punto sa pagsusuri.

PAANO NAKUHA ANG AKING PANGALAN? Depende sa tungkulin mo sa industriya, ang pangalan mo ay nakuha sa
pamamagitan ng pag-aari ng sasakyang-dagat, mga website, sa pamamagitan ng nag-eempleyo sa iyo, o sa pamamagitan
ng mga pagsangguni ng mga ikatlong partido.

                        Salamat sa iyong partisipasyon!
 Mangyaring makipag-ugnayan kay Suzanne Russell, Panlipunang Siyentipiko ng SAHP (NWFSC Social Scientist) para sa
                      higit pang impormasyon.
  Impormasyon sa pakikipag-ugnayan: NWFSC.Study@noaa.gov, o sa pamamagitan ng telepono: (206) 860-3274
                  Pupunan ng administrador ng pagsusuri
Numero ng kodigo: __    _________________     Lugar ng Pagsusuri: __    ___________________
Petsa: ___   _____________________ Pangalan ng administrador: __       ______________
Mga Tala: ______    ___________________________________________________________


                 MGA TAGUBILIN SA PAGSUSURI

 Lahat ng mga sagot na ibibigay sa pagsusuring ito ay dapat magpakita ng IYONG SARILING pananaw sa
    industriya ng komersiyal na pangingisda base sa iyong personal na karanasan at kaalaman.

    Mangyaring magtanong anumang oras. Huwag mag-atubiling tanungin ang tagapagsaliksik na
    nagtatrabaho kasama mo o makipag-ugnayan kay Suzanne Russell 206-860-3274,
    NWFSC.Study@noaa.gov.
    Mangyaring maingat na sundan ang mga direksiyon.
    Mangyaring HUWAG isulat ang pangalan mo saanman sa pagsusuring ito.
    Mangyaring markahan ang isang sagot kada tanong maliban kung iba ang nakatukoy. Mangyaring magsulat
    nang malinaw.
    Kung hindi mo masasagutan ang tanong o hindi ito angkop sa iyo, pakisiguro na piliin ang „hindi alam’ o
    „hindi angkop’ na kahon sa mga opsiyon na inilaan.
    Kung napili mong huwag sagutan ang tanong para sa anumang dahilan, mangyaring magsulat ng tala sa
    tabi ng tanong sa margin kung ang angkop na opsiyon (hal. Hindi angkop) ay hindi nilaan sa tanong.
    Mangyaring malinaw na markahan ang mga kahon

       Sa mga elektronikong pagsusuring mga bersiyon, ang mga kahong lalagyan ng tsek ay maaaring piliin
       at alisang ng marka sa pamamagitan ng pag-click ng mouse.

       Kung minarkahan mo at sumagot ka ng mali, mangyaring guhitan ng pahalang na linya ang maling
       sagot at markahan ng check ang tamang sagot.
               SALAMAT PARA SA ORAS AT PARTISIPASYON MO


            PAGPAPALIWANAG SA KUMPEDENSIYALIDAD

Ang impormasyong iyong inilaan ay pananatiliing kumpedensiyal hanggang sa hangganang posible ayon sa Batas ng
Magnuson-Steven para sa Konserbasyon ng Palaisdaan (Magnuson-Stevens Fishery Conservation and
Management Act) (bilang naamyendahan) Sek 402(b) at Administratibong Utos ng PAKA (NOAA) NAO 216-100,
Proteksiyon ng Kumpedensiyal na Istatistika sa Palaisdaan (Protection of Confidential Fisheries Statistics). Dagdag
pa, sa kaganapan ng hiling mula sa Batas para sa Malayang Impormasyon (BMI) (Freedom of Information Act
(FOIA)), poprotektahan namin ang pagiging kumpedensiyal sa hangganang posible sa ilalim ng Eksempsiyon 4 ng
BMI (FOIA). Upang suportahan ang pagiging kumpedensiyal ng pananaliksik na ito ang mga sumusunod na proseso
ay naitalaga:
     Ang iyong pangalan ay hindi sasama sa dokumento ng pagsusuri. Ito ay susubaybayan sa isang
     alternatibong dokumento upang mabawasan ang pagdoble, upang mabilang ang partisipasyon mo sa
     pagsusuri at ikodigo ang pangalan mo ayon sa pangangailangan sa pagtasa ng datos. Ang pagkuha ng
     dokuementong ito ay limitado sa mga mananaliksik na nagtatrabaho sa pagsusuring ito at protektado sa
     pamamagitan ng mga kasunduan sa pagiging kumpedensiyal.
     Lahat ng mga personal na pangalan na inilaan sa dokumento ng pagsusuri bilang mga sagot sa mga tanong
     ay makikita lang nga mga tagapagsaliksik sa pag-aaral. Ang mga pangalan ay maaaring makodigohan
     gamit ang pagsasalarawan katulad ng „X Mangingisda ng Komunidad‟ o tatalagahan ng isang kodigo
     katulad ng „A1‟ bilang pantukoy. Ang uri ng kodigo na itatalaga sa bawat magkakasamang datos ay
     maaaring magbago base sa tanong o sa pagtasa na kailangn para sa tanong na iyon.
     Kapag nagsusulat ng mga pinal na ulat at naglalathala ng mga kinalabasan ng pananaliksik na ito, ang
     iyong mga tugon ay isasama sa mga tugon mula sa ibang mga kalahok upang walang iisang indibiduwal
     ang matutukoy.
     Ang bawat paraan upang protektahan ang pagiging kumpedensiyal ng lahat ng mga tugon ay ipapataw sa
     alinman at lahat ng mga konteksto ng pananaliksik na ito.
                                                           iii


                 Gabay sa Pagkumpleto ng Seksiyon

Pakitingnan ang sumusunod na talahanayan para sa gabay kung aling mga seksiyon ng pagsusuri ang kukumpletuhin.
Sinuman ay maaaring magkumpleto ng alinman sa mga seksiyon ng pagsusuri; ang impormasyong ito ay inilalaan lang para
sa tulong sa iyo.

     ■ = Pakikumpleto lahat ng mga seksiyon na nakamarka ng simbolong ito
     □ = Ang mga seksiyon na minarkahan ng simbolong ito ay opsiyonal base sa iyong kaalaman sa paksa.


                                              Mga Seksiyon
                Tungkulin sa Industriya                A  B  C  D  E  F
   Mga Mangingisda                                 ■  ■  ■  ■  ■
   Nasa-dagat na Inang-barko at/o Tagahuli/Tagapag-prosesong May-ari at/o
                                            ■  ■  ■  ■  ■  ■
   Nagpapagana
   Nasa-dagat na Empleyado ng Inang-barko                      ■  ■  ■  ■    □
   Nasa-dagat na Empleyado ng Tagahuli/Tagapag-proseso - Mangingisda        ■  ■  ■  ■  ■
   Nasa-dagat na Empleyado ng Tagahuli/Tagapag-proseso - Nagpoproseso na
                                            ■  ■  ■  ■    □
   tungkulin
   Nasa-dagat na Inang-barko/Empleyado ng Tagahuli/Tagapag-proseso –
                                            ■  ■  ■  □
   Ibang tungkulin
   Tabing-dagat na tagapag-proseso May-ari at/o Nagpapagana             ■  ■  ■  ■    ■
   Tabing-dagat na Empleyado ng Tagapag-proseso                   ■  ■  ■  □    □
   Bumibili/Unang Tumatanggap                            ■  ■  ■  ■    ■
   Misis ng Mangingisda                               ■  ■  ■  ■
   Supplier ng Industriya                              ■  ■  ■  □
   Iba Pang Operasyon ng Negosyo                          ■  ■  ■  □Para sa higit pang pagpapaliwanag, ang sumusunod na talahanayan ay inilaan upang makaugnay ang talahanayan sa itaas.

   Tungkulin sa Industriya                  Pagsasalarawan
                Mga May-ari ng Permiso       Umuupa sa permiso
   Mga Mangingisda      May-ari ng Sasakyang-dagat     Kapitan/Nagpapagana
                Tripulante             Tumatanggap ng alokasyon ng quota
   Bumibili/Unang
                Bilang nabigyan kahulugan sa susunod na seksiyon
   Tumatanggap
   Tagapag-proseso sa
                Ang mga nagtatrabaho sa mga tagapag-proseso, permanenteng nakatalaga sa lupa
   Tabing-dagat
                Mga supplier ng lambat, mga supplier ng aparato, mga supplier ng kagamitan, langis,
   Supplier ng Industriya
                atbp.
                Sinumang indibiduwal na aktibo sa ibang mga gawain na nagbibigay ng mga serbisyo
                o ibang suportang ginagamit ng mga kalahok sa palaisdaan katulad ng accounting,
   Iba Pang Operasyon ng
                pamamahala ng negosyo, atbp. ngunit hindi maliwanag na kasali sa ibang mga
   Negosyo
                tungkulin na natukoy. Halimbawa: isang kapareha sa negosyo na maaaring hindi
                may-ari.
iv

                     MGA KAHULUGAN SA PAGSUSURI

Ang mga sumusunod na kahulugan ay para sa aplikasyon sa pagsusuring ito lamang. Saanman posible, ang
mga kahulugang ito ay nauugnay sa mga kahulugan na mahahanap sa mga dokumento na kaugnay ng
             1
pamamahala ng palaisdaan .

NASA-DAGAT NA TAGAPAG-PROSESO: Isang operasyon na nagsasagawa ng pagproseso na nagaganap
sa isang sasakyang-dagat o ibang plataporma na lumulutang at may kakayahang mailipat mula isang lokasyon
papunta sa iba, nakabase man sa pampang o sa tubig.

BUMIBILI/UNANG TUMATANGGAP: (Mga) tao o (mga) organisasyon na nakakatanggap, bumibili, o
kinukuhang kostudiya, kinikontrol o pinanghahawakan ang komersiyal na nahuling isda sa katihan direkta mula
sa sasakyang-dagat na nasa tabing-dagat.

MGA NAHULING-PAMAMAHAGI: Isang pangkalahatang termino para sa ilang mga istratehiya sa
pamamahala ng palaisdaan na nagbabahagi ng partikular na bahagi ng kabuuang pinahihintulutang huli ng
pangingisda sa mga indibiduwal, mga kooperatiba, mga komunidad o ibang mga entidad. Kasama sa mga
termino ang mga partikular na mga programang nakatukoy sa batas katulad ng “mga pribilehiyo na limitado ang
access (limited access privileges)” (mga PLA (LAPs)) at “mga indibiduwal na quota sa pangingisda (individual
fishing quotas)” (mga IQP (IFQs)), at mga programa sa rasyonalisasyon 2.

KOMERSIYAL NA PANGINGISDA: (1) Ang pangingisda ng tao na nagtataglay ng lisensiya para sa komersiyal
na pangingisda o kailangan ayon sa batas na magtaglay ng nasabing lisensiya na ibinigay ng sa sa mga estado
o ng Pederal na Gobyerno bilang pangangailangan sa pagkuha, pagbaba at/o pagbenta; o (2) Pangingisda na
nagreresulta sa o maaaring makatwiran na asahang magresulta sa pagbenta, pakikipagpalit, pangangalakal o
ibang disposisyon ng isda maliban sa personal na pagkonsumo.

MANGINGISDA: Isang indibisuwal na gumaganap sa tungkulin sa isang sasakyang-dagat na komersiyal na
nag-aani, kumukuha o humuhuli ng isda.

INDIBIDUWAL NA QUOTA SA PANGINGISDA: Isang partikular na bahagi ng kabuuang limitasyon sa pag-ani
ng palaisdaan na maaaring anihin tangi ng indibiduwal o negosyo na mayhawak ng indibiduwal na quota sa
pangingisda.

MAY-ARI NG SASAKYANG-DAGAT: Isang tao na nakilala bilang kasalukuyang may-ari sa Sertipiko ng
Dokumentasyon (Certificate of Documentation) (CG–1270) na ibinigay ng Tanod Baybayin ng Estados Unidos
(TBEU) (United States Coast Guard (USCG)) para sa sasakyang-dagat na may dokumento, o sa sertipiko ng
rehistrasyon na ibinigay ng isanestado o ng TBEU para sa sasakyang-dagat na walang dokumento.

MAY-ARI NG PERMISO: Isang tao na nagmamay-ari ng permiso sa limitadong pagpasok.

MAY-HAWAK NG PERMISO: Isang may-ari ng sasakyang-dagat na nakilala sa TBEU pormularyo 1270 o
dokumento sa paglisensiya ng behikulong de-motor ng estado.

UMUUPA SA PERMISO: Isang tao na may karapatan na magtaglay ay gumamit ng permiso sa limitadong
pagpasok sa designadong panahon, na may pagbalik ng mga karapatan niyon sa may-ari ng permiso.

TAGAPAG-PROSESO SA TABING-DAGAT: Isang indibiduwal o operasyon/negosyo na permanenteng
nakapirmi sa lupa at lumalahok sa pagproseso; o tumatanggap ng buhay ng Isdang-lupa direkta mula sa
pangingisdang sasakyang-dagat para sa tingiang pagbenta nang walang higit pang pagproseso.1
 Pinagmulan: Pamagat 50: Mga Hayop at Mga Palaisdaan (Wildlife and Fisheries), Bahagi 660 Palaisdaan sa Mga Estado ng Kanlurang
Baybayin (Fisheries off the West Coast States), Subpart G- Isdang-lupang Palaisdaan sa Kanlurang Baybayin (West Coast Groundfish Fisheries)
§660.302 Mga Kahulugan. Elektronikong Kodigo ng Mga Pederal na Regulasyon (Electronic Code of Federal Regulations):, kinuha 2-23-10.
Pinagmulan: Burador na Patakaran ng PAKA (NOAA) sa Nahuling Pamamahagi. Kinuha Abril 9, 2009
http://www.nmfs.noaa.gov/sfa/domes_fish/catchshare/docs/draft_noaa_cs_policy.pdf
      Panlipunang Pananaliksik ng Palaisdaang Pamalakaya ng Groundfish ng Pasipikong Baybayin         1


                Seksiyon A: Demograpikong Impormasyon

Ang mga demograpikong impormasyon ay tumutulong sa amin upang mas maintindihan ang mga bukod-tanging
katangian ng mga tao. Ito ay mga karaniwang tanong sa panlipunang agham at makukumpara sa datos ng Sensus ng
E.U. upang mas mahusay na maisalarawan ang partikular na populasyon katulad ng mga mangingisda.


A1 Ano ang iyong kasarian?                          A2 Gaano katanda ka na?
Sagot                                     Sagot
       Lalaki
       Babae

A3 Ano ang pinakamataas na antas ng edukasyon na naabot mo?
Sagot
    Ilang mataas na paaralan                Associates’ degree
    Diploma sa mataas na paaralan o katumbas        Bachelors’ degree
    Ilang kolehiyo o vocational, walang digri        Graduate o professional degree


                            A5 Ano ang lahi mo? Pakimarkahan lahat ng angkop.
A4 Ikaw ba ay Hispanic o Latino?
                            Sagot
Sagot
                                   American Indian o Katutubo ng Alaska
    Oo, Hispanic o Latino
                                   Asyano
    Hindi, Hindi Hispanic o Latino
                                   Black o African American
                                   Katutubong Hawaiian o Ibang Pacific Islander
                                   Puti/Caucasian


A6 Ano ang iyong ninuno (etnikong pinagmulan)? Pakimarkahan lahat ng angkop.
Sagot        Sagot         Sagot
     Chinese        Italyano      Mexican
     Ingles         Irish       Norwegian
     Pilipino        Japanese      Russian
     German         Korean       Vietnamese
     Iba pa (Pakitukoy)
A7 Ano ang iyong kasalukuyang kalagayan sa pag-aasawa?
Sagot
       Walang                        A7a Kung may-asawa, ang asawa mo ba ay
       asawa                           nagpapartisipa sa anumang aspeto ng
                                    industriya ng komersiyal na pangingisda?
       May-asawa      ➨ Pumunta sa A7a
                                  Sagot
       Diborsiyado
                                        Oo
       Biyudo/Biyuda
                                        Hindi
       Iba pa (Pakitukoy)
2      Panlipunang Pananaliksik ng Palaisdaang Pamalakaya ng Groundfish ng Pasipikong Baybayin


          Seksiyon A: Demograpikong Impormasyon Pinagpatuloy


A8 Ilang ang mga miyembro sa iyong tahanan (kasama ka)?
Sumagot ng #
                          A10 Paano ka binabayaran sa iyong trabaho
A9 Anong porsiyento ng kita mo ang
                            sa industriya ng komersiyal na
  nagmumula sa iyong partisipasyon
                            pangingisda?
  sa anumang gawain sa komersiyal
                            Pakimarkahan lahat ng angkop.
  na pangingisda?
                          Sagot
Sagot
                            Ayon sa Biyahe
                            Ayon sa porsiyento ng halaga ng huli
                            Ayon sa araw sa dagat
     Piniling huwag sagutan ang
     tanong na ito                 Orasan
                            Suwelduhan
                            Bahagi ng May-ari
                            Iba pa (Pakitukoy)
A11 Pakitukoy ang iyong permanenteng tirahan (saan ka nakarehistrong bumoto) o iyong
  pinakakasalukuyang tirahan:
Sagot
      Permanenteng Residente           Kasalukuyang Tirahan

Lungsod/Bayan:


Estado:

Zip Code:
A12 Gaano katagal ka na nakatira sa iyong        A13 Pakisalarawan ang iyong kalagayan sa
   permanente o kasalukuyang tirahan?           pamumuhay.
Sagot                          Sagot
                                     Sariling Bahay
                                     Umuupa ng Bahay
                                     Nakatira sa Magulang
                                     Iba pa (Pakitukoy)
         PAGTATAPOS Seksiyon A: Demograpikong Impormasyon
      Panlipunang Pananaliksik ng Palaisdaang Pamalakaya ng Groundfish ng Pasipikong Baybayin        3


                 Seksiyon B: Indibiduwal na Partisipasyon

 Ang mga tanong sa seksiyong ito ay makakatulong na mas mahusay naming maintindihan ang mga bukod-tanging
 katangian ng mga tao sa industriya, higit sa nilalaan ng demograpikong impormasyon. Sa seksiyong ito, inaasam namin
 na mas mahusay na maintindihan kung paano ka lalahok sa komersiyal na pangingisda at ang kasaysayan ng gawain
 mo sa pangingisda.


B1 Pakitukoy ang iyong tungkulin at anumang tungkulin       B2 Sa kasaysayan ng inyong pamilya kayo ba
   mayroon ang iyong asawa/kapareha sa anumang aspeto ng       ay nagpartisipa sa anumang komersiyal na
   industriya ng komersiyal na pangingisda? Pakimarkahan       gawain sa pangingisda?
   lahat ng angkop.                       Sagot
                          Asawa/       Oo     ➨ Pumunta sa B3
Sarili     Pagsasalarawan sa Tungkulin
                          Kapareha
                                     Hindi   ➨ Pumunta sa B4
     May-ari ng Permiso
     Kasamang May-ari ng Permiso
                                  B3 Ilang henerasyon na nagpartisipa ang
     Umuupa sa Permiso                      inyong pamilay sa komersiyal na gawain sa
     May-ari ng Sasakyang-dagat                  pangingisda?
     Kasamang May-ari ng Sasakyang-              Sagot
     dagat
     Kapitan/Nagpapagana
     Tripulante sa Pangingisda
     Nasa-dagat na Tagahuli-Tagapag-
                                  B4 Ilang taon ka nung nagsimula kang
     proseso at/o May-ari ng Inang-barko
                                    magtrabaho sa anumang komersiyal na
     Nasa-dagat na Tagahuli-Tagapag-proseso
                                    gawain sa pangingisda?
     at/o Nagpapagana ng Inang-barko
     Nasa-dagat na Tagahuli-Tagapag-             Sagot
     proseso at/o Empleyado ng Inang-
     barko - Mangingisda
     Nasa-dagat na Tagahuli-Tagapag-
     proseso at/o Empleyado ng Inang-
                                  B5 Ilang taon kabuuan ka nagtrabajo sa
     barko - Nagpoproseso na tungkulin
                                    alinmang komerisyal na gawain sa
     Tripulante ng Sasakyang-dagat – Iba Pa
                                    pangingisda?
     Hindi Pangingisda/Hindi-Nagpoproseso
     na Tungkulin                       Sagot
     Bumibili (Unang Tumatanggap)
     Tabing-dagat na May-aring Tagapag-
     proseso
     Tabing-dagat na Nagpapaganang
     Tagapag-proseso
                                  B6 Sa mga taon na nagtrabaho ka sa
     Tabing-dagat na Empleyado ng
                                    komersiyal na pangingisda, ilang taon ka
     Tagapag-proseso
                                    nagtrabaho sa Baybaying Pasipikong
     Misis ng Mangingisda*                    groundfish ng industriya ng pangingisda?
     Supplier sa Industriya (Mga Lambat,
                                  Sagot
     Mga Langis, atbp.)
     Operasyon ng Negosyo (accounting
     atbp.)
     Iba pa (Pakitukoy)
     Hindi Angkop
* Pakikumpleto mula sa iyong pananaw hindi mula sa iyong
asawa/kapareha.
4     Panlipunang Pananaliksik ng Palaisdaang Pamalakaya ng Groundfish ng Pasipikong Baybayin


           Seksiyon B: Indibiduwal na Partisipasyon Pinagpatuloy

B7 Saang lokasyon ka nagtatrabaho kaugnay ng saan ka nakatira (Permanente o kasalukuyang tirahan mo. Para sa
  mga miyembro ng idustriya na nasa-dagat, saan ka nakatira kapag hindi ka nagtatrabahong nakasakay sa
  sasakyang-dagat)?
Sagot
   Parehong lungsod/bayan          ➨ Pumunta sa B8
   Ibang lungsod/bayan - parehong
   county
   Ibang lungsod/bayan - parehong      ➨ Pumunta sa B7a
   estado
   Ibang lungsod/bayan - ibang estado
B7a Pakilista ang mga lungsod/bayan kung saan ka nagpapartisipa sa industriya ng komersiyal na pangingisda.
Sagot
B7b Bakit ka nagpapartisipa sa industriya ng komersiyal na pangingisda maliban sa kung saan ka nakatira?
Sagot
B8 Pakitukoy ang iyong antas ng pagka-empleyo sa bawat kategorya na nakatukoy sa ibaba. (Pakimarkahan lahat ng
  angkop)
                          Lahat ng Iba   Hindi-
                   Groundfish
        Sagot                  Mga    pangingis
                   Palaisdaan
                          Palaisdaan    da
Full-Time na Pagtatrabaho
Part-Time na Pagtatrabaho
Nasasapanahong Full-Time na
Pagtatrabaho
Nasasapanahong Part-Time na
Pagtatrabaho
May Sariling Pinagkakakitaan
Iba Pa (pakisalarawan)
       Panlipunang Pananaliksik ng Palaisdaang Pamalakaya ng Groundfish ng Pasipikong Baybayin     5


            Seksiyon B: Indibiduwal na Partisipasyon Pinagpatuloy

B8a Nagtatrabaho ka ba sa maramihang trabaho?             B9 Mayroon ka bang trabaho sa labas ng
                                    industriya ng komersiyal na pangingisda?
Sagot
                                    Sagot
   Oo, maraming part-time na trabaho
                                       Oo      ➨ Pumunta sa B9a
   Oo, maraming full-time na trabaho
   Oo, parehong full at part-time na trabaho                Hindi    ➨ Pumunta sa B10

   Hindi


B9a Pakilista ang anumang mga trabaho na mayroon ka sa labas ng industriya ng komersiyal na pangingisda.
Sagot
B9b Pakipaliwanag kung bakit ka nagtatrabaho sa labas ng komersiyal na pangingisdang gawain. Halimbawa:
    personal na interes, dagdag sa kita, atbp.
Sagot
B10 Paano mo tatasahin ang mga sumusunod na bagay sa iyong tungkulin sa industriya ng komersiyal
  na pangingisda?
                    Hindi
     Pagsasalarawan             Katamtaman    Maayos       Ekselente
                   mabuti
Kasiyahan sa trabaho

Suweldo/Bayad

Paraan ng pagsuweldo

Katatagan ng Trabaho

Pamantayan sa Pamumuhay

Relasyon sa mga katrabaho

B10a Ano ang makakatulong sa pagpapabuti ng mga nasa itaas na (B10) kundisyon? Pakitukoy ang bagay at paano
   ito mapapabuti. Halimbawa: Ang Pamantayan ng Pamumuhay ay bubuti kapag mas mataas ang kita.
Sagot
          PAGTATAPOS ng Seksiyon B: Indibiduwal na Partisipasyon
 6     Panlipunang Pananaliksik ng Palaisdaang Pamalakaya ng Groundfish ng Pasipikong Baybayin


                   Seksiyon C: Mga Koneksiyon
Ang mga tanong sa seksiyong ito ay makakatulong sa amin na maintindihan kung paano ang mga tao sa industriya ay
konektado, paano dumadaloy ang impormasyon at mga dulugan at tukuyin ang mahahalagang mga dulugan.


 C1 Sino ang iyong inaasahan para sa pang-araw-araw na impormasyon habang nagtatrabaho ka sa industriya ng
   pangingisda? Halimbawa ay ang kalagayan ng mga lugar ng pangingisda Pakilista ang unang pangalan at apelyido ng
   mga tao, mga kompanya at/o mga organisasyon. Ang mga personal na pangalan ay ikokodigo upang protektahan ng
   pagkikilanlan, tingnan ang pahina ii.
 Sagot
     HINDI ANGKOP

 C2 Sino ang iyong inaasahan para sa kagamitan at mga supply na iyong ginagamit habang nagtatrabaho sa industriya ng
   komersiyal na pangingisda? Halimbawa mga supplier ng lambat, mga parte ng sasakyang-dagat, atbp. Pakilista ang
   unang pangalan at apelyido ng mga tao, kompanya at/o mga organisasyon. Ang mga personal na pangalan ay
   ikokodigo upang protektahan ng pagkikilanlan, tingnan ang pahina ii
 Sagot
     HINDI ANGKOP


 C3 Sino ang iyong inaasahan para sa mga serbisyo na iyong ginagamit habang nagtatrabaho ka sa industriya ng
   pangingisda? Halimbawa mga shipyard, mga kagamitang pang-ayos, atbp. Pakilista ang unang pangalan at apelyido ng
   mga tao, kompanya at/o mga organisasyon. Ang mga personal na pangalan ay ikokodigo upang protektahan ng
   pagkikilanlan, tingnan ang pahina ii
 Sagot
     HINDI ANGKOP
     Panlipunang Pananaliksik ng Palaisdaang Pamalakaya ng Groundfish ng Pasipikong Baybayin      7


              Seksiyon C: Mga Koneksiyon Pinagpatuloy

C4 Sino ang iyong inaasahan para sa impormasyon tungkol sa pamamahala ng pangingisda? Halimbawa mga
  pagbabago sa mga regulasyon. Pakilista ang unang pangalan at apelyido ng mga tao, kompanya at/o mga
  organisasyon. Ang mga personal na pangalan ay ikokodigo upang protektahan ng pagkikilanlan, tingnan ang pahina
  ii
Sagot
    HINDI ANGKOPC5 Saan ka kumukuha ng impormasyon kaugnay ng iyong trabaho sa palaisdaan?
Sagot
   Telepono/Cell Phone             Mga Social Networking Sites (Facebook, Twitter, atbp.)
                         Nakalimbag na Media (Pahayagan, Mga Magasin, Mga
   Radyo
                         Newsletter)
   Internet                   Iba pa (Pakitukoy)

   HINDI ANGKOPC6 Pakilista ang alinmang mga organisasyon o mga asosasyon na miyembro ka na kaugnay ng iyong partisipasyon sa
  anumang ibang aspeto ng industriya ng komersiyal na pangingisda.
Sagot
   HINDI ANGKOP
               Pagtatapos Seksiyon C: Mga Koneksiyon
8     Panlipunang Pananaliksik ng Palaisdaang Pamalakaya ng Groundfish ng Pasipikong Baybayin


                Seksiyon D: Mga Pananaw sa Quota

Ang mga tanong sa seksiyong ito ay makakatulong sa amin upang maintindihan ang iyong mga ideya at mga opinyon
tungkol sa bagong programa sa indibiduwal na quota sa palakaya.


D1 Pakitasa kung gaano kahusay ang kaalaman mo tungkol sa paparating na pagbabago sa pamamahala ng mga
  palaisdaan sa programa ng indibiduwal na quota/rasyonalisayon?
  Maraming Kaalaman        Sapat ang Kaalaman      Medyo May Alam     Walang AlamD2 Sinusuportahan mo ba ang paparating na programa sa indibiduwal na quota?
Sagot
   Oo       Hindi         Hindi Sigurado      Hindi alam


D3 Pakipili ang pangunahing 5 dahila para sa iyong tugon sa nakaraang tanong na D2. Bakit mo
  sinusuportahan o hindi sinusuportahan ang paparating na programa sa indibiduwal na quota?
Sagot
   Mahiram maintindihan ang Programa ng
                                 Dagdag sa kaligtasan
   Pamamahala
   Dagdag sa halaga sa merkado                 Dagdag sa flexibility ng aparato
   Dagdag sa kompetisyon sa merkado               Mas konting trabaho
   Mas mahusay na kalidad ng produkto              Mas pirming mga trabaho
   Mas pirming pagtatakda ng pagpapadala            Dagdag sa Kita
   Dagdag sa flexibility ng negosyo               Pagbawas sa Kita
   Dagdag sa gastos upang pumasoksa palaisdaan –
                                 Mas Pirming Kita
   quota sa pagbili
                                 Higit pang mga negosyo at mas mahusay
   Dagdag sa gastos upang manatili sa palaisdaan
                                 na imprastraktura sa komunidad
                                 Ang mga barko ay umaalis sa palaisdaan
   Dagdag na gastos sa hilaw na produkto
                                 at may negatibong epekto sa komunidad
                                 Ang mga tagapag-proseso ay umaalis sa
   Daddag sa gastos sa pagproseso                palaisdaan at may negatibong epekto sa
                                 komunidad
   Bawas sa gastos sa pagproseso                Dagdag sa kapasidad ng tagapag-proseso
   Mas mahabang panahon sa pangingisda             Bawas sa kapasidad ng tagapag-proseso
                                 Kawalan ng mga negosyo at
   Nabawasang bycatch
                                 imprastraktura sa komunidad
   Iba pa (Pakitukoy)
D4 Ano ang personal na inaasahan mong epekto ng mga dahilan na napili mo sa nakaraang tanong na D3? Pakipili
  ang opsiyon na kumakatawan sa iyong inaasahan.
Sagot
    Benepisyo           Hindi Sigurado
    Negatibong Epekto       Hindi alam


MGA MANGINGISDA: PAKITULOY SA SUSUNOD NA PAHINANASA-DAGAT AT NASA TABING-DAGAT
       NA MGA TAGAPAG-PROSESO AT MGA BUMIBILI: PAKITULOY SA PAHINA 15             PAGTATAPOS Seksiyon D: Mga Pananaw sa Quota
      Panlipunang Pananaliksik ng Palaisdaang Pamalakaya ng Groundfish ng Pasipikong Baybayin       9


                  Seksiyon E: MGA MANGINGISDA

Ang mga tanong sa seksiyong ito ay partikular na para sa mga mangingisda. Ang impormasyong makakalap ay
makakatulong sa amin na maintindihan kung paano konektado ang mga mangingisda sa isa't-isa at sa mga tagapag-
proseso, paano ang mga mangingisda ay kumikilos sa pagitan ng isdang-lupa na palaisdaan at ibang mga palaisdaan
ang ugnayan sa pagitan ng mga taong katrabaho nila at ano ang nangyayari sa isda matapos itong mahuli.


E1 Pakiranggo, ayon sa pinakamahalaga, alin sa mga palaisdaan ang iyong nilalahukan sa regular na basehan (sa
  nakaraang tatlong taon) (1 bilang pinakamahalaga). BSAI: Bering Sea/Aleutian Island, GOA: Look ng Alaska
Rangg
      Baybaying Pasipikong Mga Palaisdaan     Ranggo        Mga Palaisdaan sa Alaska
  o
     Pacific Whiting                     BSAI Groundfish
     Groundfish                       BSAI King at Tanner Alimasag
     Salmon                         GOA Groundfish
     Pasipikong Halibut                   Alaska Scallop
     Mga Uri na Mataas ang Migrasyon             Alaska Salmon
     Baybaying Pelagic na Mga Uri              Iba pa (Pakitukoy)
     Dungeness na Alimasag
     Iba pa (Pakitukoy)E2 Ano ang pinakakaraniwang isda na komersiyal mong hinuli sa nakaraang huling limang taon?
  Pakimarkahan lahat ng angkop.
    Rockfish (Isdang-bato)         Roundfish (Isang Bilugin)          Isdang-lapad
   Chilipepper                Lingcod (hal., Bakalaw)        Arrowtooth Flounder
                        Pacific Cod (hal., Bakalaw
   Longspine Thorneyhead                               Dover Sole
                        Pasipiko)
                        Pacific Whiting (hal.,
   Shortspine Thorneyhead                              English Sole
                        Asuhos)
   Splitnose                 Sablefish               Petrale Sole
   Yellowtail                                    Starry Flounder


   Mga Pating at Mga Skate              Iba Pa                Iba Pa
   Longnose Skate (hal. pagui)        Herring (hal. tawilis)         Alaska Tanner Crab
   Big Skate (hal. pagui)           Mackerel (hal. galunggong)       Alaska Salmon
   California Skate (hal. pagui)       Tuna (hal., Bariles)          Alaska Atka Mackerel
   Spiny Dogfish (hal. maliit na
                        Kulay-rosas na Hipon          Alaska Sablefish
   pating)
                        Ridgeback na Sugpo           Alaska Halibut
         Iba Pa            Pusit                 Alaska Pacific Cod
   Dungeness Crab               Alaska Pollock             Alaska Flatfish
   Pacific Halibut (hal. Isdang
                        Alaska King Crab
   dapa)

   Iba pa (Pakitukoy)
10       Panlipunang Pananaliksik ng Palaisdaang Pamalakaya ng Groundfish ng Pasipikong Baybayin


              Seksiyon E: MGA MANGINGISDA Pinagpatuloy


E3 Nagbago ka ba ng uri ng mga hinuhuli mo sa huling 5 taon?
Sagot
      Oo              ➨ Pumunta sa E3a
      Hindi
                    ➨  Pumunta sa E4
      Hindi AngkopE3a Bakit mo binago ang uri ng iyong hinuhuli?
Sagot
E4 Anong (mga) aparato ang kadalasan mong ginagamit upang mangisda? Pakimarkahan lahat ng angkop.
Sagot
                                              Roller Trawling
   Setline                   Crab Pot
                                              (Pamalakayang de-roller)
                                              Beam trawling
   Jig                     Fish Pot
                                              (Pamamalakayang de-biga)
   Tagdan (Komersiyal)             Bitag ng Sugpo              Pamalakayang Pang-ilog
                         Danish/Scottish Seine (simpleng      Drift Gill Net (Lambat-
   Patayong Kawit at Linya
                         pamamalakaya)               hasang na Pinapaanod)
                                              Pamalakayang Pang-hipon,
   Gill net (Lambat-hasang)          Pamamalakaya ng Isdang-lapad
                                              Double Rigged
                         Pamalakaya Isdang-Lalim, Gamit      Pamalakayang Pang-hipon,
   Dip net (Lambat-salok)
                         ang malaking Pising Paanan        Single o Double Rigged
                         Pamalakaya ng Isdang-Lalim, Gamit     Pamalakayang Pang-hipon,
   Set net (Payaw o Likom)
                         ang maliit na Pising Paanan        Single Rigged
   Seine (Buya)                Pamalakaya ng Isdang-Lalim        Pamalakaya ng Isang-lapag
   Aparato sa Pagsisid             Pamalakaya sa Gitnang-sisid        Pa-in
                         Pair Trawling (Pamalakayang
   Lobster Pot                                      Stick Gear
                         Magkapares)
   Iba pa (Pakitukoy)
                   Panlipunang Pananaliksik ng Palaisdaang Pamalakaya ng Groundfish ng Pasipikong Baybayin                  11


                          Seksiyon E: MGA MANGINGISDA Pinagpatuloy

E5 Pakikumpleto ang sumusunod na talahanayan upang matulungan kaming mas maintindihan ang tungkol sa mga bapor na pag-aari mo o pinagtatrabahuhan mo.
   Pag-aari: Pakilagyang ng check ang kahon kung pag-aari mo o kasamang-ari mo ang nakalistang sasakyang-dagat.
   (Mga) Daungang Pagpupugal: Pakisabi sa amin ang (mga) daungan kung saan ang bapor kadalasan ay nagpupugal (Maaaring iba ito kung saan ang bapor ay
     nagbababa ng huli).
   Kalahok sa Pamalakaya: Pakisuri kung ang sasakyang-dagat ay o hindi lumalahok sa Panlipunang Pananaliksik ng Palaisdaan ng Pamalakaya ng Groundfish ng
     Pasipikong Baybayin.
  Ibang Mga Palaisdaan: Pakilista lahat ng ibang mga palaisdaan na ang (mga) bapor ay aktibong lumalahok. Pakisama ang mga Palaisdaan sa Kanlurang Baybayin at sa
  Alaska (kung angkop).
   Hindi Alam: Kung hindi mo alam ang piraso ng impormasyon pakitukoy ang Hindi Alam o sa katumbas na espasyo sa talahanayan.

      Hindi Angkop

       Pag-                                         Palakaya
 Numero        Pangalan ng Sasakyang-dagat      (Mga) Daungang Pagpupugal                     Ibang Mga Palaisdaan
       aari                                         Kalahok

Halimbawa   ✔   Wandering Seas            Bellingham, WA            O    H   Alimasag


  1                                             O    H


  2                                             O    H


  3                                             O    H


  4                                             O    H


  5                                             O    H


  6                                             O    H


  7                                             O    H


  8                                             O    H
12      Panlipunang Pananaliksik ng Palaisdaang Pamalakaya ng Groundfish ng Pasipikong Baybayin


              Seksiyon E: MGA MANGINGISDA Pinagpatuloy
E6 Tinatayang ilang mga tao ang katrabaho mo sa (mga) bapor ng isdang-lupang palakaya na tinatrabahuhan mo o
  pag-aari mo? Pakisama ang sarili mo sa bilang.

Sagot
E7 Karaniwan ka bang nagtatrabaho kasama ang parehong mga tao sa palaisdaan ng isdang-lupang palakaya
  taon-taon?
Sagot
        Oo        Hindi Angkop
        HindiE8 Ano ang iyong relasyon sa iba sa (mga) bapor kung saan komersiyal kang nangingisda? Tala: Pakisama ang
  mga may-hawak ng permiso o mga may-ari na hindi nakasakay.    Pakimarkahan lahat ng angkop.
Sagot
   Kaugnay ng isa man lang sa indibiduwal –
                              Mga katrabaho
   Pamilya
   Lahat ng nasa barko ay kapamilya           Iba pa (Pakitukoy)
   (Mga) kapareha sa negosyo


E9 Pakitasa ang kalidad ng iyong relasyon sa mga sumusunod na tao sa pinakahuling (mga) bapor para sa isdang-
  lupang palakaya na tinrabahuhan mo.
                   Walang
   Indibiduwal     Negatibo         Positibo  Hindi Angkop   Walang Komento
                   Pagkiling
May-ari ng Permiso
May-ari ng
Sasakyang-dagat
Kapitan/Nagpapagana
Tripulante
Nag-oobserba
Iba pa (Pakitukoy)
E10 Kanino mo binebenta ang iyong nahuling isdang-lupa sa palakaya? Pakibigay ng impormasyon para sa
  sasakyang-dagat na pinakahuli mong pinagtrabahuhan o pag-aari. Pakilista ang (mga) negosyo.
Sagot
     Hindi alam
       Panlipunang Pananaliksik ng Palaisdaang Pamalakaya ng Groundfish ng Pasipikong Baybayin      13


             Seksiyon E: MGA MANGINGISDA Pinagpatuloy


E11 Anong mga bagay ang isinasaalang-alana kapag nagdedesisyon kung saan ibebenta ang huli?
Sagot
       Damayang kasunduan sa Bumibili             Inang-barko o Tagaguli - Tagapag-proseso
       Damayang kasunduan sa Tagapag-proseso         Hindi Alam
       Kontrata sa Bumibili                  Iba pa (Pakitukoy)
       Kontrata sa Tagapag-proseso
       Iisang Bumibili Lang ang Mayroon
       Pinakamagandang Presyo/Merkado


E12 Makakapili ka ba kung saan mo ibebenta ang iyong    E13 Ilang mga bumibili/tagapag-proseso ang nasa
  isda?                            (mga) daungan na pinagdadalhan mo?
Sagot                           Sagot
    Oo
    Hindi                           Hindi AlamE14 Ano ang mga limitasyon ng iyong pagpili kung saan magbebenta ng iyong isda?
Sagot
                             Magbenta/dalhin sa Inang-barko o Tagahuli-Tagapag-
    Palengke
                             proseso
    Limitadong dami ng mga tagapag-
                             Walang mga Limitasyon
    proseso
    Lokasyon ng mga tagapag-proseso         Iba pa (Pakitukoy)
    Halagang binili ng tagapag-proseso
    Halagang binayaran para sa huli ng
    tagapag-proseso
    Mga uri na binili ng tagapag-proseso
    Maraming mga uri na kailangan ng
    tagapag-proseso para bilhin lahat ng
    mga uri (halimbawa isdang-lupa at
    alimasag)E15 Pakitasa ang kalidad ng iyong ugnayan sa mga sumusunod na tao kaugnay ng pagbenta ng isdang-lupa na
   komersiyal mong nahuli gamit ang aparato sa palakaya.
                      Walang
    Indibiduwal      Negatibo         Positibo    Hindi Angkop    walang Komento
                      Pagkiling
Bumibili/Unang
Tumatanggap
Tagapag-proseso
Inang-barko
Iba pa (Pakitukoy)


   Hindi Angkop
14      Panlipunang Pananaliksik ng Palaisdaang Pamalakaya ng Groundfish ng Pasipikong Baybayin


              Seksiyon E: MGA MANGINGISDA Pinagpatuloy


E16 Nagbabalak ka bang ipagpatuloy ang iyong partisipasyon sa Baybaying Pasipikong Isdang-lupang palakayang
  palaisdaan matapos ang programa sa indibiduwal na quota ay ipinatupad?
Sagot
    Oo      ➨ Pumunta sa E17

    Hindi    ➨ Pumunta sa E16aE16a Pakisalarawan kung bakit hindi mo na balak magpatuloy sa pangingisda sa komersiyal na Baybaying
   Pasipikong Isdang-lupang palakayang palaisdaan.
Sagot
E17 Balak mo bang ipagpatuloy ang iyong partisipasyon sa ibang mga komersiyal na palaisdaan?
Sagot
    Oo       ➨ Pumunta sa E17a

    Hindi     ➨ Pumunta sa E17bE17a Pakilista ang ibang mga komersiyal na palaisdaan na balak mong lahukan.
Sagot
E17b Pakisalarawan kung bakit hindi mo planong magpatuloy sa pangingisda sa ibang mga komersiyal na
   palaisdaan.
Sagot
       PAGTATAPOS NG PAGSUSURI SALAMAT SA IYONG PARTISIPASYON
       Panlipunang Pananaliksik ng Palaisdaang Pamalakaya ng Groundfish ng Pasipikong Baybayin     15 Seksiyon F: MGA TAGAPAG-PROSESO (NASA-DAGAT at/o TABING-DAGAT) at mga
                    BUMIBILI/TUMATANGGAP
Ang mga tanong sa seksiyong ito ay partikular sa mga tagapag-proseso, kasama ang nasa tabing-dagat, mga
tagahuli-tagapag-proseso, mga inang-barko at mga bumibili o mga unang tumatanggap. Ang impormasyong
naipon mula sa seksiyong ito ay makakatulong sa amin na maintindihan ang koneksiyon sa pagitan ng mga
tagapag-proseso at mag nag-aani, ang daloy ng produkto mula sa mangingisda/nag-aani papunta sa tagapamahagi
at ang mga pagtigil sa daan, at ang mga desisyon na kailangang gawin ng mga tagapag-proseso.

F1 Pakipili sa ibaba kung aling opsiyon ang pinakamahusay na nagsasalarawan sa uri ng tagapag-proseso na
  pag-aari mo o pinagtatrabahuhan mo. Pakibigay ang pangalan ng kompanya sa tabi ng kaukulang seleksiyon.
  Pakimarkahan lahat ng angkop.
Sagot               Pangalan ng Kompanya
   Tagapag-proseso sa
   Tabing-dagat
   Inang-barko
   Tagahuli-tagapag-
   proseso
   Independiyenteng
   Bumibili/Unang
   Tumatanggap
   Iba pa (Pakitukoy)
F2 Saang lungsod pisikal na naroon ang tagapag-prosesong pag-aari mo/pinagtatrabahuhan mo? Para sa mga
  tagahuli/tagapag-proseso o mga inang-barko, paki-indika ang pinakakaraniwang (mga) daungan. Para sa mga
  bumibili paki-indika ang himpilang lungsod ng negosyo.
Sagot
F3 Ang tagapag-proseso bang pinagtatrabahuhan mo ay bahagi ng mas malaking kompanya? Kung gayon, ano
  ang ibang lokasyon ng kompanya?
Sagot


   Oo


   Hindi     ➨ Pumunta sa F4
   Hindi Alam

F4 Pakilista ayon sa pinakamahalaga, ang mga uri ng isda na pinoproseso o binibili ng kompanyang pag-aari mo o
  pinagtatrabahuhan mo.
Sagot
    Hindi Alam
    16     Panlipunang Pananaliksik ng Palaisdaang Pamalakaya ng Groundfish ng Pasipikong Baybayin


Seksiyon F: MGA TAGAPAG-PROSESO (NASA-DAGAT at/o TABING-DAGAT) at mga BUMIBILI/TUMATANGGAP Patuloy


    F5 Pakipaliwanag kung bakit ang ilan sa mga uri na iyong pinoproseso ay mas mahalaga kaysa sa iba. Halimbawa,
      mas mataas ang halaga sa merkado, makukuha buong taon, atbp.
    Sagot
       Hindi Alam


    F6 Kanino ka bumibili ng palakayang nahuling isdang-       F7 Ilang mga bapor ang iyong binibilhan ng
     lupa? Pakimarkahan lahat ng angkop.                nahuling palakayang isdang-lupa sa
                                      karaniwang panahon?
    Sagot
                                    Sagot
       Mga Komersiyal na Bapor na Nangingisda

       Mga Bumibili/Mga Unang Tumatanggap

       Hindi Angkop                            Hindi Angkop

       Hindi Alam                             Hindi Alam
       Iba pa (Pakitukoy)
    F8 Anong mga bagay ang isinasaalang-alang kapag nagdedesisyon kung saan bibili ng nahuling palakayang isdang-
     lupa? Pakimarkahan lahat ng angkop.
    Sagot
          Damayang kasunduan Mangingisda/Bapor          Tagahuli - Tagapag-proseso
          Kontrata sa Mangingisda/Bapor              Hindi Alam
          Mga Pangingisdang Bapor ng Kompanya           Iba pa (Pakitukoy)
          Bumibili/Unang Tumatanggap na kawani
          Kontrata sa Bumibili/Unang Tumatanggap
           Panlipunang Pananaliksik ng Palaisdaang Pamalakaya ng Groundfish ng Pasipikong Baybayin    17


Seksiyon F: MGA TAGAPAG-PROSESO (NASA-DAGAT at/o TABING-DAGAT) at mga BUMIBILI/TUMATANGGAP Patuloy

    F9 Pakitasa ang kalidad ng iyong ugnayan sa mga sumusunod na tao kaugnay ng pagbili ng nahuling palakayang
    isdang-lupa.
                      Walang
     Mga Indibiduwal    Negatibo        Positibo  Hindi Angkop   Walang Komento
                      Pagkiling
    May-hawak ng
    Permiso
    May-ari ng
    Sasakyang-dagat
    Kapitan/Nagpapagana
    Bumibili
    Tagapamahagi
    Nagmemerkado
    Mga Trabahador
    Iba Pa
    F10 Ang nahuling palakayang isdang-lupa na nabili ba ay karaniwang naproseso sa parehong daungan kung saan
       ito binili?
    Sagot
           Oo             ➨ Pumunta sa F11
           Hindi
                        ➨ Pumunta sa F10a
           Depende sa Uri

           Iba pa (Pakitukoy)

           Hindi Alam       ➨ Pumunta sa F11


    F10a Pakilinaw kung bakit ang isdang-lupa na binili sa isang daungan ay pinoproseso sa ibang lokasyon.
    Sagot
        Hindi Alam

    F10b Saan ka bumibili ng isdang-lupa na hindi pinroseso sa parehong daungan kung saan ito binili?
       Pakimarkahan lahat ng angkop at ilista ang mga lokasyon (Halimbawa, Coos Bay, OR).
    Sagot            Mga Lokasyon
         Lokal

         Rehiyonal

         Nasyonal

         Internasyonal

         Hindi Alam
    18     Panlipunang Pananaliksik ng Palaisdaang Pamalakaya ng Groundfish ng Pasipikong Baybayin


Seksiyon F: MGA TAGAPAG-PROSESO (NASA-DAGAT at/o TABING-DAGAT) at mga BUMIBILI/TUMATANGGAP Patuloy


    F10c Paano pinadadala ang (mga) produkto? Pakimarkahan lahat ng angkop.
    Sagot
        Bapor
        Trak
        Himpapawid
        Hindi Alam
        Iba pa (Pakitukoy)
    F11 Aling mga bagay ang isinasaalang-alang ng iyong kompanya kapag nagdedesisyon kung saan ibebenta ang
      nahuling palakayang isdang-lupa?
    Sagot
        Kontrata sa wholesaler
        Kontrata sa tagapamahagi
        Kontrata sa (mga) restawran
        Kontrata sa (mga) tinging bilihan
        Hindi Alam
        Iba pa (Pakitukoy)
    F12 Saan mo binebenta ang iyong produkto? Pakimarkahan lahat ng angkop at ilista ang mga lokasyon (Halimbawa,
      Coos Bay, WA).
    Sagot            Mga Lokasyon
        Lokal

        Rehiyonal

        Nasyonal

        Internasyonal

        Hindi Alam    F13 Paano pinadadala ang (mga) produkto sa pinal na tagapamahagi o lokasyon ng pagbabahagi ng kompanya?
      Pakimarkahan lahat ng angkop.
    Sagot
        Bapor
        Trak
        Himpapawid
        Hindi Alam
        Iba pa (Pakitukoy)
         Panlipunang Pananaliksik ng Palaisdaang Pamalakaya ng Groundfish ng Pasipikong Baybayin            19


Seksiyon F: MGA TAGAPAG-PROSESO (NASA-DAGAT at/o TABING-DAGAT) at mga BUMIBILI/TUMATANGGAP Patuloy
    F14 Anong ibang mga negosyo ang inaasahan mo para sa kumpletong pagbili, pagproseso at pagbenta ng mga
      produktong pagkaing dagat ng inyong kompanya? Halimbawa: kompanya ng trucking, broker, atbp.
    Sagot
         Hindi Alam


    F15 Upang matulungan kaming mas maintindihan kung ano ang nangyayari sa nahuling palakayang isdang-lupa
      matapos ito bilhin mula sa sasakyang-dagat, pakisalarawan ang daanan na tinatahak ng produkto mula sa pagbili
      hanggang pagbenta. Halimbawa:
    Sasakyang-dagat     Tabing-dagat na Tagapag-proseso    Lokal na tagapamahagi    Nasyonal na merkado
    Sagot
        Hindi Alam        PAGTATAPOS NG PAGSUSURI SALAMAT SA IYONG PARTISIPASYON

                  Pakibigay ang anumang mga tanong o mga komento kay:
                           Suzanne Russell
                            2725 Montlake Blvd. East
                             Seattle, WA 98112
                            NWFSC.Study@noaa.gov
                              206-860-3274

    Ang pampublikong pag-ulat o kargada ng pagsusuring ito ay tinatayang karaniwang 1 oras bawat tugon, kasama ang oras sa
    pagrepaso ng mga tagubilin, paghanap ng umiiral na pagmumulan ng datos, pagkalap at pagpapanatili ng kailangang datos at
    pagkumpleto at pagrepaso ng koleksiyon ng impormasyon. Hindi kasama ang anumang probisyon ng batas, walang tao ang
    kailangang tumugon sa o sasailalim sa multa sa hindi pagtupad sa, koleksiyon ng impormasyon sa ilalim ng mga pangangailangan
    ng Paperwork Reduction Act, maliban kung ang koleksiyon ng impormasyon ay nagpapakita ng kasalukuyang balidong Numero ng
    Kontrol ng OMB. Ipadala ang mga komento tungkol sa kargadang tinatasang ito o anumang aspeto ng koleksiyon ng impormasyong
    ito, kasama ang mga mungkahi sa pagbawas ng kargadang ito kay Suzanne Russell, NWFSC-Human Dimension Program, 2725
    Montlake Blvd. East, Seattle, WA 98112-2097.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:62
posted:9/23/2011
language:Tagalog
pages:25