Docstoc

Ligjerata ekonomi

Document Sample
Ligjerata ekonomi Powered By Docstoc
					KAPITULLI 2

FINANCIMI


     Objektivat mësimore

           Të japë përkufizimin mbi financimin e aktivitetit.

           Të tregojë mënyrat në të cilat firmat mund të grumbullojnë fonde
           financiare.

           Të shpjegojë procesin e financimit përmes emetimit të letrave me
           vlerë.

           Të shpjegojë rolin e bankave të investimit në procesin e
           mbledhjes së fondeve financiare.

           Të tregojë mënyrën e financimit në disa vende të zhvilluara.

           Të analizojë trendet në procesin e financimit.
FINANCIMI NË EKONOMINË ME TREG
2. 1. FINANCA
Kuptimi i financës
      Financa përbënë procesin e alokimit të fondeve në formë të kredisë, huave, dhe kapitalit
      të investuar në ato entitete ekonomike të cilat kanë nevojë për fonde shtesë dhe që mund
      t’i përdorin ato në mënyrë më produktive.

      Individët, bizneset dhe qeveritë, shpenzojnë, investojnë dhe fitojnë para. Ata shpesh nuk
      zotërojnë fonde të mjaftueshme për financimin e shpenzimeve të tyre, pagesën e
      borxheve ose përmbushjen e transaksioneve tjera. Andaj duhet të huazojnë fonde ose të
      shesin aksione për të siguruar parat për të financuar operacionet e tyre. Kursimtarët dhe
      investitorët në anën tjetër, akumulojnë fonde të cilat mund të fitojnë norma interesi apo
      dividendë, po qe se përdoren në mënyrë produktive. Ato kursime mund të akumulohen në
      formë të depozitave të kursimit, në formë të letrave me vlerë të pronës ose borxhit, apo në
      formë të pretendimeve për pensione dhe sigurime. Kur huazohen për normë të caktuar
      interesi apo investohen në blerjen e aksioneve, ato përbëjnë burime të fondeve investuese.

      Institucionet të cilat transferojnë fondet nga kursimtarët kah përdoruesit e atyre fondeve,
      quhen ndërmjetës financiarë. Në këtë strukturë bëjnë pjesë bankat komerciale, bankat e
      kursimeve, shoqëritë e kursimeve dhe të huas, unionet kreditore, dhe institucionet jo
      depozituese: shoqëritë e sigurimit, fondet pensionale, fondet investuese, dhe shoqëritë e
      financimit.

      Financa përfshinë tërë procesin lidhur me përdorimin, administrimin dhe
      transferimin e parave ndërmjet individëve, bizneseve, institucioneve financiare,
      tregjeve financiare dhe qeverive. Ajo është fushë e gjerë dhe dinamike, dhe ndërlidhet
      me aktivitetet e çdo individi, firme biznesi, qeverie, dhe organizate financiare, private ose
      publike, me objektiv fitimin ose jofitimprurëse.

      Financa është shkenca mbi menaxhimin dhe administrimin e parasë, dhe ka
      aspektin e saj teorik dhe atë praktikë. Në aspektin teorik financa hulumton dhe
      studion ndërlidhjet ndërmjet raporteve dhe treguesve kuantitativ dhe kualitativ, duke
      analizuar pasqyrat financiare. Ajo analizon në mënyrë kritike dhe studion konceptet dhe
      kategoritë që përdoren në procesin e vendimmarrjes financiare, dhe propozon
      metodologji më të avancuar për kryerjen e operacioneve dhe transaksioneve financiare.

      Ndërkaq, në aspektin praktikë financa studion dhe adreson mënyrat dhe format në të
      cilat individët, firmat, dhe qeveritë mbledhin, alokojnë dhe përdorin burimet
      financiare gjatë kohës, duke marr parasysh gjithnjë riskun që mbajnë më vete
      projektet e tyre. Financa i analizon ato në mënyrë kritike dhe tregon për mundësitë e
      përmirësimit të tyre.

      Aktiviteti i financës është aplikimi i një strukture teknikash të cilat i përdorin
      individët, firmat dhe qeveritë, për të menaxhuar punët e tyre financiare,
      veçanërisht ndryshimet ndërmjet të hyrave dhe shpenzimeve dhe riskun e
      investimeve.

30
                                              FINANCIMI
     Termi financë inkorporon më vete këto kuptime:

         Studimin e parasë dhe të aktiveve tjera;
         Menaxhmentin e atyre aktiveve;
         Profilimi dhe menaxhimi i riskut të projekteve;
         Si folje, "të financojë" është të mbledh fonde për aktivitetin në biznes.

     Shembuj të disa koncepteve financiare

     Një entitet të hyrat e të cilit tejkalojnë shpenzimet që krijon ai mund të jep hua apo të
     investojë të hyrat që i teprojnë. Në anën tjetër, një entitet të hyrat e të cilit janë më të
     vogla se shpenzimet që krijon ai, mund të mbledh fonde financiare duke marr hua ato
     fonde apo duke shitur aksione, duke zvogëluar shpenzimet e tij, apo duke rritur të hyrat.

     Huadhënësi mund të gjejë huamarrësin, drejtpërdrejtë apo në mënyrë indirekte përmes
     ndërmjetësve financiarë, siç janë bankat, ose të blejë apo të shesë letra me vlerë në tregun
     financiar. Huadhënësi merr interesin, ndërsa huamarrësi paguan interesin më të lartë se sa
     e merr huadhënësi, dhe ndërmjetësi financiar përvetëson ndryshimin.

     Banka bashkon aktivitetet e shumë huamarrësve dhe huadhënësve. Banka pranon
     depozitat nga huadhënësit, për të cilat ajo paguan interes. Më pas banka i jep hua ato
     depozita duke akorduar kredi huamarrësve. Bankat u mundësojnë huamarrësve dhe
     huadhënësve të kalibrave të ndryshëm të koordinojnë aktivitetet e tyre. Kështu bankat
     janë kompensues dhe balancues të gjitha lëvizjeve financiare duke mundësuar
     huadhënësit dhe huamarrësit e ndryshëm të takohen, dhe me kohë, huadhënësit të kthejnë
     huat e dhëna.

     Financën e përdorin individët (financat personale), firmat e biznesit (financat e biznesit) ,
     qeveritë (financat publike) etj., si dhe nga një varg organizatash duke përfshirë shkollat
     dhe organizatat jo fitimprurëse. Në përgjithësi, objektivat e çdo aktiviteti të përmendura
     më sipër arrihen përmes përdorimit të instrumenteve të përshtatshme financiare, duke
     marr në konsideratë ambientin e tyre institucional.

     Në tri fusha të gjëra të financës: financat personale, financat e biznesit dhe financat
     publike, janë zhvilluar institucione, procedura, standarde dhe objektiva të specializuara.

Financat personale
     Financat personale trajtojnë çështjet siç janë:

         Sa para do të nevojitën për individin apo familjen në periudhat e
         ndryshme në të ardhmen?
         Si do të sigurohen këto fonde financiare?

     Financat personale trajtojnë dhe merren kryesisht me buxhetin familjar,
     investimet e kursimeve personale, dhe përdorimin e kredive për konsumatorin.                                                  31
FINANCIMI NË EKONOMINË ME TREG


      Individët zakonisht sigurojnë kredi hipoteke nga bankat komerciale dhe shoqëritë e
      kursimeve dhe të huas, për blerjen e shtëpive dhe apartamenteve të tyre. Ndërkaq, për
      blerjen e mallrave të qëndrueshme, vetura dhe pajisje shtëpiake, mund të sigurohen kredi
      dhe hua përmes bankave dhe shoqërive të financimit.

      Llogaritë rrjedhëse dhe kartkreditë përbëjnë një formë tjetër me rëndësi përmes të cilave
      bankat dhe bizneset shtrijnë kreditimin afatshkurtër kah konsumatorët. Në qoftë se
      individët duhet t’i konsolidojnë borxhet e tyre apo të huazojnë para në situata emergjente,
      hua të vogla parash mund të sigurohen nga bankat, bashkimet kreditore, ose shoqëritë e
      financimit.

      Financat personale përfshijnë edhe vendimet për pagesat për arsim, blerjen e sigurimeve,
      për shembull sigurimin shëndetësor dhe sigurimin e pasurisë, investimet dhe kursimet për
      pensione etj.

Financa të biznesit
      Financat e biznesit janë formë e ekonomiksit të aplikuar e cila përdorë të dhënat
      kuantitative nga kontabiliteti, metodat statistikore, dhe teorinë ekonomike, në përpjekje të
      optimalizojë objektivat e korporatës ose entitetit tjetër të biznesit.

      Financat e biznesit menaxhojnë dhe administrojnë operacionet dhe transaksionet
      financiare të firmave në biznes.

      Vendimet financiare themelore në këtë fushë përfshijnë vlerësimin e nevojave për aktive
      në të ardhmen si dhe kombinimin optimal të fondeve të duhura për financimin e atyre
      aktiveve. Në rastin e firmës së biznesit, menaxhmenti financiar i firmës ka për detyrë
      sigurimin e fondeve financiare për financimin e aktivitetit të firmës në biznes. Kjo
      përgjithësisht përfshinë edhe menaxhimin e riskut dhe përfitueshmërisë. Këto vendime
      shpijnë te struktura e kapitalit të firmës në biznes. Fondet financiare me afat të shkurtër
      apo kapitali punues, kryesisht sigurohet nga bankat në formë të linjave kreditore. Fondet
      financiare afat gjata mund të sigurohen përmes kredive afat gjata bankare dhe tregtare, si
      dhe përmes emetimit të obligacioneve dhe të aksioneve.

      Në tregun e borxhit (obligacioneve), huamarrësit paketojnë borxhet e tyre në formë të
      obligacioneve. Huamarrësi merr parat hua duke shitur obligacionet, të cilat përfshijnë
      premtimin për shlyerjen e vlerës së borxhit bashkë me interesin. Blerësi i obligacionit
      mund ta rishesë obligacionin, kështu që marrësi aktual i pagesave të interesit mund të
      ndërrojë gjatë kohës. Obligacionet u mundësojnë huadhënësve që të rikthejnë vlerën e
      huas së tyre thjeshtë duke e shitur obligacionin.

      Një vendim tjetër në lidhje me financat e biznesit është investimi, apo menaxhimi i
      fondeve. Një investim përfaqëson përvetësimin e një aktivi me shpresë se ai do ta ruaj
      apo do ta rrisë vlerën e tij. Kështu në menaxhmentin e investimeve, ne duhet të zgjedhim
      një portofol, gjithnjë duke marr vendime të arsyeshme se çka, sa dhe kur të investojmë.
      Gjatë veprimit të tillë, duhet të:

            Identifikohen objektivat relevante dhe detyrimet:
              o Institucion apo individ;
              o Horizonti kohor;

32
                                             FINANCIMI


              o Mospëlqimi i riskut;
              o Konsideratat tatimore;
            Identifikohet strategjia e përshtatshme:
              o Aktive kundrejt asaj pasive;
              o Strategjia e mbulimit të gjendjes monetare;
            Matet performansa e portofolit.

Financa publike
      Financat e vendit, shtetit, regjionit, bashkisë, apo komunës, quhen financa publike.

      Financat publike menaxhojnë dhe administrojnë operacionet dhe transaksionet
      financiare të shtetit, dhe atë në nivelin lokal, shtetëror dhe federal.

      Roli dhe rëndësia e financave publike është rritur shpejtë në shtetet perëndimore që prej
      Depresionit të Madh të viteve 1930a. Si rrjedhim, tatimi, shpenzimet publike, dhe natyra
      e borxhit publik tani përgjithësisht ushtrojnë ndikim dhe kanë efekt më të madh në
      ekonominë kombëtare sesa përpara.

      Financat publike merren me çështjet siç janë:

          Identifikimi i shpenzimeve të nevojshme të entitetit të sektorit publik;
          Burimet e të ardhurave të atij entiteti;
          Procesi i parashikimit të buxhetit;
          Emetimi i borxhit (obligacione të qeverisë, obligacione bashkiake), për
          financimin e projekteve të punëve publike.

      Qeveritë i financojnë shpenzimet e tyre përmes një numri të madh metodash, ku më me
      rëndësi janë tatimet. Buxhetet e qeverive rrallëherë janë në ekuilibër. Me objektiv
      balancimin e buxhetit, qeveritë detyrohen të huazojnë fonde financiare për financimin e
      deficiteve të tyre, duke krijuar kështu borxhin publik. Pjesa më e madhe e borxhit publik
      përbëhet nga letrat me vlerë të tregtueshëme të emetuara nga qeveria, e cila duhet të bëj
      pagesat e specifikuara mbajtësve të atyre letrave sipas kohës së caktuar më parë.


2.2. SEGMENTËT BAZË TË FINANCËS

      Në përgjithësi financa është zhvilluar në katër segmente kryesore:

        1.  Financat e biznesit,
        2.  Investimet,
        3.  Institucionet financiare,
        4.  Financat ndërkombëtare.

Financat e biznesit
      E para nga këto katër fusha, financat e biznesit, shpesh emërtohen edhe si financa të
      korporatave. Emërtimi financa të korporatave përdoret shpesh vetëm për segmentin
      shumë me rëndësi të financës së biznesit, që merret kryesisht me trajtimin teorik të fushës

                                                  33
FINANCIMI NË EKONOMINË ME TREG


       së financës që i përket menaxhmentit financiar në nivel të korporatave. Edhe pse idetë
       financiare dhe parimet bazë që trajtohen në kuadër të financës së korporatave përbëjnë
       fundamentin teorik mbi të cilën zhvillohet teoria dhe praktika financiare e korporatës, e
       vërteta është se ato mund të aplikohen dhe përdoren edhe në operacionet e entiteteve
       tjera të biznesit. Megjithatë përdorimi i emërtimit financat e biznesit është më përcaktor
       dhe gjithëpërfshirës.

Investimet
       Segmenti tjetër i financës, investimet, kryesisht merren me trajtimin e aktiveve financiare
       siç janë aksionet dhe obligacionet. Sipas teorisë së investimeve, investimi është sakrifica
       e disa vlerave të tashme të sigurta për vlera të ardhshme të rritura, ndoshta të pasigurta.
       Në bazë të këtij përkufizimi del se dy janë atributet kryesore të investimit: koha dhe
       risku. Koha në kuptimin se sakrifikohen vlera të tashme për vlera të ardhshme, kurse
       risku në kuptimin se sakrifikohen vlera të sigurta për vlera të pasigurta. Kompensim për
       kohën dhe pasigurinë janë gjithnjë vlerat e ardhshme të rritura, të cilat konkretizohen
       përmes rrjedhjeve të arkës. Çështjet më me rëndësi që trajtohen brenda subjektit të
       investimeve janë:

                 Procesi investues;
                 Ambienti i investimeve: Letrat me vlerë, tregjet financiare,
                 ndërmjetësit financiarë;
                 Strategjitë investuese;
                 Kthimi dhe matësit e tij;
                 Risku potencial dhe matja e tij;
                 Çmimi i aktiveve financiare;
                 Teoria e portofolit efecientë, etj.

Institucionet financiare
       Institucionet financiare janë bartës kryesor të operacioneve dhe transaksioneve financiare
       duke u ofruar shërbime individëve, bizneseve dhe qeverive. Në esencë, institucionet
       financiare janë biznese të cilat merren kryesisht me veprimtari dhe aktivitete financiare.
       Të tilla janë bankat komerciale, bashkimet e kursimit, bashkimet e kreditit, shoqëritë e
       sigurimit, fondet e pensioneve, etj. Edhe pse operacionet e çdonjërës nga këto
       institucione janë të ndryshme, e përbashkët e të gjitha institucioneve financiare është se
       ato huazojnë fonde dhe i përdorin ato duke u akorduar hua individëve, bizneseve dhe
       qeverive, të cilët kanë nevojë për fonde shtesë. Ato janë në rolin e ndërmjetësve
       financiarë për të ndërlidhur kërkesën për fonde financiare me ofertën e tyre, duke
       transferuar fondet nga zotëruesit e parasë, që aktualisht nuk i përdorin, tek huamarrësit të
       cilët kanë nevojë për fonde shtesë. Institucionet financiare qëndrojnë midis ofruesit
       përfundimtar dhe përdoruesit përfundimtar të fondeve financiare, dhe lehtësojnë lëvizjen
       e parasë dhe kredisë midis ofruesve dhe përdoruesve.

Financat ndërkombëtare
       Financat ndërkombëtare si segment i veçantë i financës, në fakt janë vazhdim i çdo njërës
       nga fushat që trajtuam më sipër: financës së biznesit, investimeve dhe institucioneve


34
                                            FINANCIMI


     financiare, por tani në ambientin dhe kontekstin ndërkombëtar. Në fakt financat
     ndërkombëtare përbëjnë segment special brenda çdo njërës nga këto tre fusha.

     Shtrirja e këtyre tre segmenteve të financës në dimensionin ndërkombëtar, krijon
     operacione dhe transaksione të cilat i karakterizojnë marrëdhënie dhe cilësi tjera, që
     reflektojnë si rezultat i pozitës relative të ekonomisë kombëtare në krahasim me
     ekonomitë e vendeve tjera, dhe tregjeve financiare kombëtare në krahasim me tregjet
     financiare ndërkombëtare dhe tregun financiar global.


2.3. FINANCA DHE DISCIPLINAT TJERA EKONOMIKE
     Fusha e financës ndërlidhet ngushtë me ekonomiksin dhe me kontabilitetin. Financa
     ndërlidhet edhe me marketingun, me menaxhmentin e firmës në biznes, me matematikën
     financiare, dhe me disiplina të tjera shkencore.

Financa dhe Ekonomiksi
     Ekonomiksi siguron strukturën për vendimmarrje në lëmit siç janë analiza e riskut, teoria
     e çmimeve dhe marrëdhëniet ndërmjet ofertës dhe kërkesës, analiza krahasuese e të
     ardhurave dhe shumë lëmi të tjera me rëndësi. Po ashtu, ekonomiksi siguron edhe
     treguesit e përgjithshëm për ambientin ekonomik në të cilin veprojnë bizneset.

     Ekonomia financiare është degë e ekonomiksit e cila studion marrëdhëniet ndërmjet
     variablave financiare siç janë çmimet, normat e interesit, dhe shpërndarja, si kundërvënie
     atyre që kanë të bëjnë me ekonominë reale. Për dallim nga financa, ekonomia financiare
     përqendrohet në ndikimet e variablave të ekonomisë reale në ato financiare.

     Ekonomia financiare studion:

           Vlerësimin: Përcaktimi i vlerës reale të aktiveve:
              o Sa risk përmban më vete aktivi? Identifikimi i normës së
                përshtatshme për skontimin e aktivit;
              o Çfarë flukse monetare do të prodhojë ai aktiv? Skontimi i flukseve
                monetare relevante;
              o Si krahasohet çmimi i tregut me aktivet e ngjashme? Vlerësimi
                relativ;
              o A varen flukset monetare nga aktivet apo ngjarjet tjera? Derivatet,
                vlerësimi kontingjent i kërkesave;
           Tregjet financiare dhe instrumentet:
              o Instrumentet;
              o Aksionet;
              o Obligacionet;
              o Instrumentet e tregut të parasë;
              o Derivatet;
           Institucionet financiare dhe
           Rregullimi.                                                  35
FINANCIMI NË EKONOMINË ME TREG


      Menaxheri financiar duhet të njoh sistemin financiar të vendit, institucionet financiare,
      instrumentet financiare, dhe infrastrukturën ligjore. Ai duhet të dijë p.sh. cili është roli
      dhe funksionet e Bankës Qendrore, sistemin e bankave komerciale, si dhe ndërlidhjet
      midis sektorëve të ndryshëm të ekonomisë së vendit.

      Treguesit agregat ekonomik siç janë bruto produkti kombëtarë, produkti industrial, të
      ardhurat kombëtare neto, punësimi, inflacioni, norma e interesit, dhe të hyrat fiskale janë
      pjesë përbërëse e çdo modeli vendimesh dhe duhet të zbatohen në mënyrë korrekte.
      Njohja e këtyre treguesve u ndihmon dhe lehtëson menaxherëve financiarë marrjen e
      vendimeve të drejta dhe me kohë.


Financa dhe Kontabiliteti
      Kontabiliteti është një fushë tjetër me të cilën ndërlidhet financa. Shpesh thuhet se
      kontabiliteti është gjuha e financës nga se siguron të dhënat financiare përmes pasqyrës
      së të ardhurave dhe shpenzimeve (llogaria humbje dhe fitime), pasqyrës së gjendjes
      financiare (bilanci), pasqyra e kapitalit të vet, pasqyra e ndryshimeve në gjendjen
      monetare. Financa lidhë teorinë ekonomike me informacionin e kontabilitetit, dhe të
      gjithë menaxherët e firmës në biznes, si në prodhim, shitje, zhvillim, marketing,
      menaxhment, planifikim strategjik, etj., duhet të dinë çfarë do të thotë vlerësimi i
      performansës financiare të firmës.

      Menaxheri financiar duhet të dijë të interpretojë dhe të përdorë ato pasqyra gjatë gjithë
      procesit të vendimmarrjes për alokimin e fondeve financiare të firmës, me qëllim që të
      gjenerojë të hyra më të mira të mundshme në afat të gjatë.

Financa dhe Marketingu
      Për të zhvilluar një strategji të suksesshme marketingu në firmën e biznesit, ne duhet të
      kemi njohuri të mjaftueshme nga financa, sepse tregu funksionon mbi bazën e
      mekanizmit të çmimeve, të cilat shprehen në para. Po ashtu, për të zhvilluar një kampanjë
      marketingu, nevojitet buxheti i caktuar, kurse qëllimi i kampanjës duhet të arsyetojë
      shpenzimin e atij buxheti, pra përsëri duhet të dimë të matim efektet, që me sa më pak
      shpenzime të realizojmë efekte sa më të mëdha në treg. Analiza e kostos dhe dobive të
      projekteve investuese të gjitha llojeve, përbën aspektin më me rëndësi të financës, kështu
      që metodat që mësohen në financë janë me rëndësi të madhe për hulumtimet në
      marketing, dizajnimin e marketingut, krijimin e kanaleve distributive, vlerësimin e
      produkteve dhe politikën e çmimeve, dhe për shumë lëmi tjera.

      Analistët financiar mbështetën shumë në analistët e marketingut, dhe kohë pas kohe
      punojnë së bashku për të vlerësuar përfitueshmërinë e projekteve dhe produkteve të
      propozuara. Shitjet e projektuara përbëjnë input kyç për gati të gjitha analizat e
      produkteve, kurse projeksionet e këtilla shpesh zhvillohen me punë të përbashkët të
      funksionit të marketingut dhe funksionit të financës.

      Po ashtu, industria e shërbimeve financiare punëson ekspert të marketingut për të
      ndihmuar shitjen e produkteve financiare siç janë llogaritë bankare, policat e sigurimeve,
      dhe fondet e përbashkëta. Marketingu i industrisë së shërbimeve financiare është lloji i
      marketingut që po zhvillohet me shpejtësi më të madhe, ndërkaq specialistët e

36
                                              FINANCIMI


      marketingut të industrisë së shërbimeve financiare realizojnë paga dhe kompensime tjera
      të larta. Prandaj, për të punuar në këtë fushë, ne duhet të kemi njohuri të mira nga fusha e
      industrisë së shërbimeve financiare dhe financës në përgjithësi.

Financa dhe Menaxhmenti
      Menaxhmenti i firmës në biznes përcakton dhe zhvillon strategjitë e zhvillimit të biznesit
      me objektiv realizimin e fitimeve më të mëdha të mundshme. Hartimi i një strategjie
      zhvillimore afatgjatë, kërkon njohuri të mira nga fusha e financës në përgjithësi. Pa
      njohur mirë proceset e vendimmarrjes financiare, institucionet dhe instrumentet
      financiare dhe trendët në ambientin ndërkombëtar financiar, hartimi i një strategjie
      zhvillimore do të përbënte vetëm një regjistër dëshirash jo reale. Fakti se strategjia e
      caktuar zhvillimore duhet të mbështetet në buxhetin e caktuar për realizimin e saj, tregon
      se vendimet financiare përbëjnë bazën mbi të cilën mund të ndërtohet çdo strategji
      zhvillimore. Apo, strategjia financiare e përcakton strategjinë zhvillimore të biznesit të
      caktuar, nga se çdo plan zhvillimi dhe veprimi i biznesit ka implikimet e tij financiare.

      Kjo reflekton me konkludimin se, nga çdo i punësuar në cilin do nivel dhe funksion të
      menaxhmentit të firmës, pritet të jetë i ndërgjegjshëm se sa puna e tij ndikon në fitimin e
      firmës, dhe të gjithë ata të kenë njohuri dhe shkathtësi të punojnë në fushën e tyre me
      objektiv përmirësimin e fitimeve. Dhe kjo është saktë ajo që ne mësojmë duke studiuar
      financën: Kuptimi i aktiviteteve të cilat ndikojnë në rritjen e fitimeve.

Financa dhe Matematika financiare
      Matematika financiare është degë e matematikës së aplikuar e cila merret me tregjet
      financiare. Matematika financiare studion të dhënat financiare me ndihmën e metodave
      matematikore, kryesisht statistikës. Të dhënat e tilla mund të jenë lëvizjet e instrumenteve
      financiare, si aksioneve dhe obligacioneve etj.- dhe vlerat e tyre.


2.4. FINANCIMI I AKTIVITETIT
Sistemi financiar
      Në çdo ekonomi të zhvilluar, Sistemi Financiar është i kompozuar nga individët
      (familjet), bizneset, ndërmjetësit financiarë, dhe qeveritë. Në fakt të gjithë këta
      pjesëmarrës në sistemin financiar, janë edhe agjentë ekonomikë të cilët qëndrojnë në
      themel të aktivitetit ekonomik.

      Individët (familjet)
      Individët janë të bashkuar në familje. Familja është një bashkësi njerëzish që bëjnë jetë të
      përbashkët dhe marrin vendime të përbashkëta ekonomike dhe financiare. Anëtarët e
      familjes quhen ndryshe edhe konsumatorë.

      Sipas teorisë ekonomike karakteristikat kryesore të familjes mbështetën në
      supozimet siç janë:


                                                  37
FINANCIMI NË EKONOMINË ME TREG


            Familja merr vendime të qëndrueshme ekonomike sikur të jetë e përbërë nga një
            individ i vetëm. Familja është njësia bazë vendimarrse e sjelljes së konsumit
            brenda ekonomisë së vendit;
            Familja synon të arrijë maksimumin e dobishmërisë duke përdorur burimet e
            kufizuara që ka në dispozicion;
            Familjet janë zotëruesit kryesorë të faktorëve të prodhimit. Ato i shesin shërbimet
            dhe faktorët e prodhimit te firmat, duke marrë në këmbim të ardhura në formën e
            pagës, rentës, e të tjera. Përmes vendimeve se sa të shesin dhe kujt ti shesin,
            familjet synojnë maksimizimin e dobishmërisë.

      Firma në biznes
      Firma në biznes përfaqëson njësinë bazë që përdor faktorët e prodhimit për të prodhuar
      mallra dhe shërbime që i shet te firmat e tjera, familjet ose qeveritë. Për këtë arsye firma
      me të drejtë quhet ndryshe edhe prodhues.

      Sipas teorisë ekonomike karakteristikat kryesore të firmës në biznes janë:

            Firma merr vendime të qëndrueshme si të ishte përbërë nga një individ i vetëm.
            Firma trajtohet si njësia bazë e anës së prodhimit ose e ofertës së tregjeve të
            mallrave;
            Shumica e firmave i marrin vendimet sipas një kriteri themelor, që synon
            maksimizimin e fitimit;
            Firmat në biznes përfaqësojnë kërkuesit kryesor të faktorëve të prodhimit në
            tregun e faktorëve, dhe ofruesit kryesor të mallrave dhe shërbimeve në tregjet e
            mallrave dhe shërbimeve.

      Qeveria
      Termi qeveri përdoret në teorinë ekonomike në një kuptim të gjerë dhe përfshinë
      nëpunësit publikë, agjencitë, organet qeveritare dhe organizmat e tjera që janë nën
      kontrollin direkt të qeverisë. Ideja themelore e kuptimit të termit qeveri është se të gjitha
      organizmat dhe agjencitë që përfshihen në qeveri, kanë fuqi politike e ligjore për të
      ushtruar kontroll mbi agjentët ekonomikë individual dhe mbi tregjet.

      Sipas teorisë ekonomike, qeveria nuk vepron në mënyrë të qëndrueshme, për tri
      arsye kryesore:

            Të zgjedhurit që qeverisin përfaqësojnë zona elektorale të ndryshme, si
             rrjedhim, ata mund të shprehin pikëpamje dhe objektiva të ndryshme dhe
             shpesh kontradiktore;
            Individët si punonjës publikë, të zgjedhur apo të emëruar, kanë objektiva
             personale si ruajtja e vendit të punës, përparimi në pozitë, rritja e pushtetit,
             prestigji, etj., dhe objektiva të shërbimit publik;
            Balancimi i pushteteve dhe sistemi i kontrollit reciprok, e ndan autoritetin dhe
             përgjegjësinë midis degëve të qeverisë duke mos krijuar mundësinë që
             vendimet të jenë të qëndrueshme.
38
                                        FINANCIMINdërmjetësit financiarë
Ndërmjetësit financiarë janë institucione siç janë bankat, shoqëritë e sigurimit,
fondet e përbashkëta, fondet pensionale, dhe shoqëritë e financimit, të cilat
mbledhin fonde nga individët dhe firmat e biznesit të cilët zotërojnë kursime, e
më pas ato ua japin hua individëve, firmave të biznesit dhe qeverive, të cilat
kërkojnë fonde financiare shtesë për financimin e operacioneve dhe projekteve
investuese. Ndërmjetësit financiarë ndihmojnë individët dhe firmat e biznesit të
marrin pjesë në tregjet financiare, ndonëse në mënyrë indirekte, Tabela 2.1.

Shumë individë dhe firma biznesi nuk marrin pjesë drejtpërdrejtë në tregjet financiare por
e bëjnë atë nëpërmjet ndërmjetësve financiarë. Bankat komerciale janë ndërmjetës
financiarë të cilat ne i njohim më së miri dhe i hasim më së shpeshti në makroekonomi,
por fondet e përbashkëta, fondet pensionale, unionet kreditore, shoqëritë e kursimeve dhe
të huas, dhe deri në një masë edhe shoqëritë e sigurimit, janë gjithashtu ndërmjetës të
rëndësishëm financiarë.

Kur individët depozitojnë kursimet e tyre në bankë, banka përdorë ato fonde për të dhënë
hua për blerjen e shtëpive përmes kredive me hipotekë, japin hua studentëve që ata të
mund të paguajnë shpenzimet e shkollimit, japin hua për firmat e biznesit për të financuar
inventarët e tyre, dhe u japin hua të gjithë atyre që kanë kërkesa për fonde financiare dhe
kërkojnë t’i sigurojnë ato përmes formave të ndryshme të huamarrjes.

Individët dhe firmat e biznesit të cilët zotërojnë kursime monetare dhe dëshirojnë t’i
investojnë ato, mund të gjejnë huamarrësit edhe vet duke shmang ndërmjetësit financiarë.
Duke anashkaluar ndërmjetësit financiarë, zotëruesit e kursimeve mund të marrin kthime
më të larta. Atëherë shtrohet pyetja pse aq shumë individ dhe firma biznesi shfrytëzojnë
shërbimet e ndërmjetësve financiarë?

Ndërmjetësit financiarë u ofrojnë zotëruesve të kursimeve dy avantazhe me
rëndësi: ulja e riskut dhe likuiditeti.

Dhënia hua përmes ndërmjetësve financiarë zakonisht është më me pak risk, se
sa dhënia hua drejtpërdrejtë huamarrësve. Arsyeja kryesore pse pakësohet risku
është mundësia që ndërmjetësi financiar mund ta diversifikojë riskun. Ndërmjetësi
financiar jep shumë hua dhe, edhe nëse disa nga ato hua tregohen si investime të gabuara,
humbjet nga moskthimi i tyre do të kompensohen nga huat e shëndosha dhe të sigurta.
Për dallim nga kjo, një zotërues i kursimeve, do të mund të jep në mënyrë të
drejtpërdrejtë vetëm disa hua, dhe ndonjë hua e keqe në mënyrë substanciale do të mund
ta dëmtonte pasurinë e tij. Nga që ndërmjetësi financiar mund t’i investojë fondet e tij në
më shumë hua, ai siguron depozituesit e tij nga humbjet substanciale.

Arsye tjetër pse ndërmjetësit financiarë mund ta reduktojnë riskun është ajo se duke
investuar fondet në shumë hua, ata mësojnë se si të parashikojnë më mirë se cilët individ
apo firma që kërkojnë hua do të mund edhe t’i kthejnë ato. Dikush që nuk është
specializuar për huadhënie fondesh, mund të gjykojë në mënyrë të gabuar se cilat hua
janë të vlefshme dhe cilat jo, megjithëse edhe një specialist mund të gabojë shpesh.
                                            39
FINANCIMI NË EKONOMINË ME TREG
   Tabela 2.1
   Përshkrimi i ndërmjetësve financiarë   Ndërmjetësi financiar                      Përshkrimi
   Banka komerciale        Mbledh depozita nga individët dhe bizneset dhe ato fonde u jep hua
                   huakërkuesëve.
   Banka e investimit       Mbledh fonde monetare për korporatat duke emetuar letra me vlerë
                   (aksione dhe obligacione).
   Shoqëria e sigurimeve      Investon fondet e ndara për pagesën e pretendimeve nga sigurimet në të
                   ardhmen, në blerjen e letrave me vlerë, paluejtshmëri, dhe aktive tjera.
   Fondi pensional         Investon fondet e ndara për pagesën e pensioneve në të ardhmen, në
                   blerjen e letrave me vlerë, paluejtëshmëri, dhe aktive tjera.
   Fondacionet bamirëse      Investon fondet e mbledhura përmes ndihmave dhe dhuratave bamirëse,
                   për shembull në universitet.
   Fondet e përbashkëta      Grumbullon kursime nga investitorët individual dhe i investon ato në blerjen
                   e letrave me vlerë.
   Shoqëritë për financimin e   Grumbullon fonde nga investitorët individual dhe nga ndërmjetësit e tjerë
   ripërtëritjeve dhe bizneseve  financiarë, për të financuar biznese të vogla të reja me risk, kryesisht
   të reja me risk (venture    përmes financimit privat me aksione.
   capital)


         Avantazhi i dytë që ndërmjetësit financiarë ju ofrojnë pronarëve të kursimeve
         është likuiditeti. Likuiditeti është aftësia e konvertimit të shpejtë të aktiveve në
         instrumente financiare kualitative, para të gatshme. Shtëpia është një aktiv jo likuid, dhe
         shitja e saj kërkon kohë të gjatë. Edhe nëse një kursimtar individual ka dhënë në mënyrë
         të drejtpërdrejtë hua një personi tjetër, kjo hua mund të jetë gjithashtu një aktiv jolikuid.
         Kështu, nëse huadhënësi papritmas ka nevojë për para në dorë, ai duhet ta bind
         huamarrësin që të kthej huan e marr shpejt, që shpesh nuk është e mundur, ose ai duhet ta
         gjejë dikë tjetër i cili do ta blinte huan nga ai, që po ashtu shpesh paraqitet si e vështirë.
         Megjithëse ndërmjetësi financiar përdorë fondet e tij për të investuar në hua jolikuide,
         përmasat e kapitalit të tij i mundësojnë atij të mbaj disa fonde financiare në formë rezerve
         – në para të gatshme, në mënyrë që të mund të sigurojë likuiditetin depozituesve
         individual.
         Përveç financimit në mënyrë indirekte përmes ndërmjetësve financiarë, individët
         financojnë firmat e biznesit edhe në mënyrë direkte përmes blerjes individuale dhe
         mbajtjes së aksioneve dhe obligacioneve. Edhe qeveria luan rol me rëndësi në këtë proces
         duke rregulluar tregjet e kapitalit dhe duke tatuar alternativat e ndryshme të financimit.

Lëvizja monetare dhe tregjet financiare
         Lëvizja në vlerë e aktivitetit ekonomik, është e lidhur me sektorin financiar të
         ekonomisë, i cili realizon kalimin e mjeteve monetare nga një subjekt ekonomik
         në një tjetër. Një pjesë e të ardhurave të disponueshme përdoren për konsum,
         kurse pjesa tjetër kursehet për tu konsumuar më vonë.

         Gjatë aktivitetit ekonomik, midis lëvizjes monetare dhe asaj reale të ekonomisë krijohen
         mospërputhje. Nga njëra anë kemi subjekte ekonomike që kursejnë e kërkojnë të shtyjnë
         shpenzimet për një periudhë të ardhshme dhe paraqiten si kursimtarë ose huadhënës,
         ndërsa nga ana tjetër kemi subjekte ekonomike që dëshirojnë e kanë nevojë të

40
                                                FINANCIMI


         konsumojnë e investojnë në periudhën aktuale, por nuk kanë burime dhe paraqiten si
         shpenzues ose huamarrës.

         Kjo mospërputhje kushtëzon lëvizjen e mjeteve të lira ose, siç i quajmë ndryshe, të
         fondeve të huajtshme nga ata që i kursejnë te ata që kanë nevojë dhe i përdorin. Kjo
         lëvizje realizohet nëpërmjet financimit direkt në tregjet financiare ose nëpërmjet
         financimit indirekt nëpërmjet institucioneve financiare ose ndërmjetësve financiarë. Më
         poshtë, për lehtësi analize, do t’i referohemi financimit direkt dhe do të flasim vetëm për
         tregun financiar, duke nënkuptuar dhe financimin indirekt dhe institucionet financiare.

         Tregu financiar përfaqëson kalimin e drejtpërdrejtë të fondeve të huajtshme nga
         huadhënësit te huamarrësit nëpërmjet shitblerjes së aktiveve financiare. Aktivet
         financiare, në thelb, janë kontrata midis huadhënësve dhe huamarrësve të cilët,
         sipas kushteve të huadhënie-huamarrjes, paraqiten në forma të ndryshme. Këto
         kontrata shiten dhe blihen në tregun financiar duke përfaqësuar në këtë mënyrë
         forma të ndryshme të lëvizjes së pasurive financiare.Figura 2.1
Kalimi i fondeve dhe tregu financiar
          Huadhënësit
          (Pronarët e                         Huamarrësit
           kursimeve)
                          Instrument
                           financiar

         1. Individët                        1. Firmat
          (Familjet)
                                       2. Qeveria
         2. Firmat
                           Tregu          3. Individët
         3. Qeveria                           (Familjet)
                          financiar
         4. Të huajt      Fondet           Fondet  4. Të huajt
         Kalimi i fondeve nga huadhënësit kah huamarrësit është ilustruar në Figurën 2.1.
         Lëvizjen monetare ndërmjet firmës dhe tregut financiar në mënyrë skematike e paraqesim
         në Figurën 2.2.

         Individët janë huadhënësi kryesor sepse kursimet e tyre zënë peshën kryesore të fondeve
         të huajtshme. Nga ana tjetër ata paraqiten edhe si huamarrës për qëllime konsumi duke

                                                     41
FINANCIMI NË EKONOMINË ME TREG


      marrë hua hipoteke, karta krediti, etj., të cilat nga madhësia vijnë pas firmave dhe
      qeverisë.

      Bizneset paraqiten si huamarrësi kryesor për të përballuar nevojat për investime që
      nevojiten për zgjerimin e aktivitetit apo për fillimin e tij të cilat zënë edhe peshën
      kryesore të fondeve të huajtshme. Nga ana tjetër, ato paraqiten edhe si huadhënës duke
      ofruar kursimet e tyre në formën e fitimeve të pashpërndara, amortizimit, etj.

      Qeveritë paraqiten përgjithësisht si huamarrës për të mbuluar deficitin buxhetor dhe si
      huadhënës sa herë që kanë tepricë buxhetore, gjë që aktualisht ndodh më rrallë. Ndërsa të
      huajt paraqiten në të dy rolet kur japin hua për importet tona dhe kur marrin hua për
      eksportet tona.

      Lëvizjet monetare janë rrjedha të qarkullimit të parasë, akumulimit dhe kursimeve
      ndërmjet subjekteve brenda një sektori, ndërmjet dy sektorëve dhe ndërmjet më shumë
      sektorëve, me ç'rast njëri nga këta sektorë e kryen rolin e mekanizmit transmisiv të
      qarkullimit të fondeve financiare.

      Në çdo ekonomi kombëtare manifestohen kryesisht tri forma të lëvizjeve
      financiare. Këto janë:

          Lëvizjet financiare të tregut;
          Lëvizjet financiare fiskale dhe
          Lëvizjet financiare me karakter rregullues.

      Siç paraqitet në figurë:

          (A) Firma emeton letra me vlerë për të mbledhur fonde monetare
            (vendimi për financim).
          (B) Firma investon në aktive (buxhetimi i kapitalit).
          (C) Operacionet e firmës gjenerojnë flukse monetare.
          (D) Parat që i paguhen qeverisë në formë tatimesh.
          (E) Fitimet e mbajtura riinvestohen në firmë.
          (F) Parat që u paguhen investitorëve në formë të interesave dhe
            dividendëve.

      Lëvizjet financiare të tregut zhvillohen në tregjet financiare, ku dhe bëhet alokimi dhe
      rialokimi i fondeve financiare në mbështetje të sjelljes së subjekteve ekonomike sipas
      ligjeve të tregut.

      Lëvizjet fiskale në esencë paraqesin rrjedha financiare të krijuara nëpërmjet shpërndarjes
      dhe rishpërndarjes së të ardhurës kombëtare, me qëllim të financimit të dalave buxhetore.
      Në këtë grup të rrjedhave financiare bëjnë pjesë tatimet, doganat, kontributet, borxhi
      publik etj. që sendërtohen nëpërmjet pjesëmarrjes së institucioneve të ndryshme fiskale
      dhe parafiskale.
42
                                                  FINANCIMI
Figura 2.2
Lëvizja monetare dhe tregjet financiare
                     Firma emeton tituj (A)
     Firma investon                              Tregjet
     në aktive (B)                               financiare

     Aktive                                  Borxhi
     qarkulluese              mbajtura (E)            afat-shkurtër
                         Fitimet e


     Aktive fikse                               Borxhi
                                          afat-gjatë

                                          Kapitali
                                          aksioner
                      Lëvizjet      Pagesa e
                      monetare      borxhit dhe
                      nga firma     dividendit
                      (C)          (F)     Vlera totale e aktiveve
                                Vlera totale e firmës
                                në tregjet financiare
                          Tatime
                       Qeveria
                         (D)
         Lëvizjet financiare me karakter rregullues janë reflektim i ndikimit dhe intervenimit të
         qeverisë dhe të organeve të saj në fushën e investimeve, në fushën e emetimit të parasë
         dhe kredisë dhe të intervenimit të drejtpërdrejtë në ekonomi.

         Është karakteristike se sa më pak që sendërtohen lëvizjet financiare fiskale dhe ato me
         karakter rregullues, aq më tepër zhvillohen lëvizjet financiare të tregut dhe anasjelltas.

                                                      43
FINANCIMI NË EKONOMINË ME TREG
Vendimet në lidhje me financimin
      Një vendim kyç i financës së firmës në biznes është çështja e financimit të aktivitetit të
      saj. Në qoftë se financimi nuk është efecient, do të influencohet aftësia e firmës që të
      akceptojë projektet e dëshirueshme, dhe kjo do të ndikojë në shkallën e fitimit nga
      operacionet e saj.

      Objektivat kryesore të politikës financiare efecientë dhe efektive janë:

             Të sigurojë fonde të mjaftueshme financiare;
             Në kohën e duhur kur fondet kërkohen; dhe
             Me çmim sa më të ulët.

      Kjo ndihmon të kuptohet lidhja ndërmjet vendimeve financiare që merr menaxhmenti
      financiar i firmës dhe pasurisë së aksionmbajtësve të shoqërisë.

      Në mënyrë që politika financiare të jetë efeciente, firmat e biznesit duhet të jenë të
      informuara për burimet e mundshme të financimit. Firmat e biznesit mund të mbledhin
      fonde financiare nga më shumë burime me anën e instrumenteve të ndryshme. Politika
      financiare e firmës në biznes përshkruan kombinimin e instrumenteve financiare që
      përdorën për financimin e aktivitetit të firmës.


2.5. BURIMET E FINANCIMIT
      Burimet e financimit të aktivitetit në biznes mund të ndahen në dy grupe kryesore:

              Burimet interne, dhe
              Burimet eksterne të financimit.
Burimet interne
      Firmat në biznes sigurojnë kapitalin financiar nga brenda firmës duke mbajtur fitimet e
      gjeneruara, Figura 2.3. Këto fonde përfaqësojnë ndryshimin pozitiv ndërmjet
      shpenzimeve që krijon shoqëria (kostot e veprimit, pagesa e interesave, pagesa e
      tatimeve, pagesa e dividendëve, ose përtëritja e fondeve fikse të aktiveve), dhe të
      ardhurave që krijon ajo.

      Një burim tjetër i bredshëm i financimit që shpesh nuk vihet re, janë kursimet e
      gjeneruara përmes menaxhimit më efecient të kapitalit punues. Ky kapital është i
      shkrirë në aktivet dhe detyrimet afatshkurtra. Menaxhimi më efecient i kërkesave nga
      blerësit, detyrimeve ndaj furnitorëve, stoqeve të mallrave, dhe rezervave monetare, mund
      të zvogëloj mbitërheqjet nga llogaria bankare dhe ngarkesat me interesa dhe të rris
      rezervat monetare.
44
                                                   FINANCIMI
Figura 2.3.
Burimet e financimit të aktivitetit
                       Burimet e financimit
       Burimet interne                    Burimet eksterne
                Fitimet e mbajtura                Instrumentet e borxhit
                 Kursimet nga                  Instrumentet e kapitalit
                 menaxhmenti
                   Amortizimi
          Dhe burimi tjetër i financimit të brendshëm me rëndësi të madhe gjithsesi janë fondet e
          amortizimit të aktiveve fikse dhe pajisjeve të firmës.

          Shuma totale e fondeve për investime në ekonominë e SHBA, që firmat e biznesit i
          gjenerojnë brenda firmës, kryesisht fitimet e mbajtura dhe amortizimi, në përgjithësi
          është në shkallën 50 – 80%. Kështu, për pjesën më të madhe të firmave në biznes,
          rrjedhat e brendshme monetare janë të pamjaftueshme të përmbushin nevojat totale për
          kapital.
          Firmat preferojnë të përdorin fitimet e mbajtura si burime financimi të projekteve
          investuese sepse ato paraqitën si burime më të lira, por shuma e fitimeve të mbajtura
          është e kufizuar. Për këtë arsye shumë firma biznesi në periudha të caktuara kohore duhet
          të konsiderojnë burimet eksterne të financimit në rastet kur kanë nevojë për grumbullimin

                                                       45
FINANCIMI NË EKONOMINË ME TREG


         e fondeve për financimin e projekteve të ndryshme, apo kur planifikojnë zgjerimin e
         aktiviteteve operacionale të firmës.

Burimet eksterne
         Ekzistojnë një mori e burimeve eksterne të financimit, të cilat mund të ndahen në dy lloje
         kryesore: burime financimi përmes borxhit dhe burime financimi përmes kapitalit
         aksionar, Figura 2.4. Financimi ekstern mund të klasifikohet edhe nga aspekti i afatit të
         fondeve (financimi afatshkurtër, dhe financimi afatgjatë), dhe nga aspekti institucional
         (sigurimi i fondeve financiare përmes tregut financiar, apo përmes ndërmjetësve
         financiarë).

Figura 2.4
Burimet eksterne të kapitalit
                          Letrat me vlerë në
                           tregjet e kapitalit
         Borxhi                          Aksionet
                 Huatë bankare                      E zakonshme
                 Obligacionet                      Të preferuara
                Letra komerciale                   Dëftesat e garantuara
                Kontratat me qira
         Edhe pse korporatat e mëdha kohë pas kohe sigurojnë kapitalet përmes emetimit të
         borxhit në tregjet e kapitalit, megjithatë mënyra më e rëndësishme e sigurimit të kapitalit
         nga burimet jashtë firmës por që përdoret më rrallë, është emetimi i aksioneve.46
                                              FINANCIMI
Përpjesëtimi relativ ndërmjet financimit intern
dhe financimit ekstern
      Fitimet e mbajtura dhe burimet tjera interne të financimit përbëjnë pjesën më të madhe të
      fondeve financiare për financimin e aktivitetit të firmave në biznes. Në pesë vitet e fundit
      përpjesëtimi i fondeve financiare me prejardhje nga burime interne të firmës zakonisht
      ishte ndërmjet 50 dhe 70%, me një mesatare për periudhën rreth 60%. Edhe pse në
      periudha të caktuara kohore, huazimet nga burimet e jashtme shënojnë rritje sinjifikante,
      megjithatë ato mbeten me rëndësi më të vogël në krahasim me burimet interne të fondeve
      financiare. Një përpjesëtim i tillë relativ ndërmjet burimeve interne dhe burimeve
      eksterne të financimit ishte karakteristikë për një periudhë të gjatë kohe, që nga vitet e
      1970a.

Përpjesëtimi relativ ndërmjet financimit me borxh
dhe financimit me aksione
      Që nga vitet e 1970a përpjesëtimi relativ ndërmjet financimit me borxh dhe financimit
      me aksione nuk ka ndërruar në mënyrë dramatike. Kështu, që atëherë, firmat në biznes
      kanë siguruar financimet e tyre me rreth 60% përmes emetimit të aksioneve, dhe me rreth
      40% përmes emetimit të instrumenteve të borxhit. Përqindja e financimit përmes
      emetimit të aksioneve fillon të rritet dukshëm diku në vitet e 1990a.

      Në vitet e 1980a, shuma totale e financimit me borxh në raport relativ me financimin
      përmes emetimit të aksioneve, sipas vlerës kontabël të borxhit dhe kapitalit aksionar,
      kishte shënuar rritje substanciale. Edhe pse kjo ishte interpretuar në vitet e 1980a si
      zëvendësim i financimit me aksione me financimin përmes borxhit, ky interpretim ishte
      pak sa i gabuar dhe mashtrues. Firmat kishin riblerë aksionet e tyre nga mbajtësit e tyre,
      apo kishin blerë aksionet e firmës tjetër përmes shkrirjeve dhe bashkimeve. Kështu,
      numër më i madh i aksioneve ishin tërhequr nga qarkullimi se sa ishin emetuar në
      qarkullim. Megjithatë, kompensimi i atyre riblerjeve të aksioneve ishte një gjallërim i
      jashtëzakonshëm në tregun e bursave, që në mënyrë substanciale kishte rritur vlerën e
      tregut të aksioneve ekzistuese. Si rezultat, firmat ishin në situatë të tërheqin aksionet dhe
      të emetojnë instrumente borxhi pa e rritur fare me atë rast përpjesëtimin borxhi/aksionet,
      të shprehur në vlerë të tregut, mbi shkallën e para viteve të 1980a. Duke përdor vlerat e
      tregut, del se proporcioni borxhi/kapitali aksionar kryesisht ka mbetur i pandryshuar në
      vitet e 1980a.

Faktorët që influencojnë përpjesëtimin relativ
ndërmjet burimeve të financimit
      Vendimi se cili do të jetë përpjesëtimi relativ ndërmjet burimeve interne dhe burimeve
      eksterne për financimin e projekteve investuese, apo zgjerimit të aktivitetit operacional të
      firmës, varet nga një numër faktorësh si vijon:

          Lartësia e fondeve të nevojshme;
          Shkalla e fitimit e operacioneve ekzistuese;
          Kosto oportune e fitimeve të mbajtura;
          Kostot që shoqërojnë burimet eksterne të financimit;
                                                   47
FINANCIMI NË EKONOMINË ME TREG


          Disponueshmëria e burimeve eksterne për firmën;
          Politika e dividendit e firmës.

Burimet publike dhe private për kapital
      Firmat e biznesit sigurojnë fonde financiare nga burime publike dhe burime private.
      Fondet financiare të siguruara nga burime publike duhet të jenë në formë të letrave me
      vlerë të regjistruara në institucionin që rregullon dhe monitoron aktivitetin e tregjeve
      zyrtare të kapitalit – bursat. Në SHBA, letrat me vlerë të cilat shiten në bursat e letrave
      me vlerë, janë instrumente financiare të regjistruara në Komisionin për bursa dhe letra me
      vlerë (Securities and Exchange Comision – SEC), një agjencion qeveritar i themeluar në
      vitin 1934, që rregullon tregjet e letrave me vlerë.

      Letrat me vlerë të burimeve publike, të regjistruara pranë institucionit qeveritar mbi
      bursat dhe letrat me vlerë, dallojnë nga instrumentet financiare të burimeve private, sepse
      ato mund të tregtohen në tregjet sekondare publike siç janë Bursa e Nju Jorkut dhe në
      Bursën Amerikane (The New York Stock Exchange–NYSE, and The American Stock
      Exchange–AMEX), të cilat janë dy institucione që lehtësojnë tregtimin e letrave me vlerë
      publikisht të regjistruara. Shembujt e letrave me vlerë të tregtuara publikisht përfshijnë
      aksione të zakonshme, aksione të preferuara, dhe obligacione të korporatave.

      Kapitali privat vije ose në formë të huave bankare ose në formë të vendosjeve private
      (private placements), që janë pretendime financiare të liruara nga detyrimi për regjistrim
      pranë komisionit për bursa dhe letra me vlerë. Për tu kualifikuar për këtë vendosje private
      të liruar nga detyrimi për regjistrim, emetimi duhet të kufizohet në grupin e sofistikuar të
      investitorëve që numëron jo më shumë se 35 anëtarë, me kërkesa mbi minimumin e të
      hyrave dhe pasurisë. Zakonisht investitorët e tillë të sofistikuar përfshijnë shoqëritë e
      sigurimeve dhe fondet pensionale, si dhe individët e pasur. Ata gjithashtu përfshijnë edhe
      shoqëritë e posaçme për financimin e bizneseve të reja me risk dhe ripërtëritjeve (venture
      kapital).

      Instrumentet financiare të vendosura në mënyrë private nuk mund të tregtohen në tregjet
      publike derisa nuk regjistrohen në Komisionin për bursa dhe letra me vlerë, me ç’rast ato
      shndërrohen në letra me vlerë publike. Megjithatë Rregullorja 144A, e adoptuar në vitin
      1990, lejon institucionet që zotërojnë aktive në vlerë mbi $100 milion, që të tregtojnë mes
      vete me instrumentet financiare të vendosura në mënyrë private, pa detyrim që ato të
      regjistrohen pranë Komisionit për bursa dhe letra me vlerë.

      Tregjet publike – bursat, janë anonime; çka do të thotë, se blerësit dhe shitësit mund të
      plotësojnë transaksionet e tyre, pa njohur fare identitetin e njëri tjetrit. Për shkak të
      natyrës anonime të tregtimeve në këtë treg, investitorët e pa informuar bartin riskun nga
      tregtimi me investitorët e tjerë, të cilët janë më shumë të informuar nga se disponojnë me
      informacion ‘nga brenda’ në lidhje me shoqërinë aksionere të caktuar dhe mbi këtë bazë
      mund të përfitojnë, duke krijuar fitime. Por, tregtimi i ‘brendshëm’ është ilegal dhe
      investitorët jo të informuar së pakut bile janë të mbrojtur me ligje që parandalojnë
      investitorët nga blerjet dhe shitjet e letrave me vlerë me karakter publik në bazë të
      informacionit të brendshëm, që në fakt janë informacion i brendshëm i shoqërisë
      aksionere, i cili nuk është bërë publik që më parë.48
                                                  FINANCIMI


          Në anën tjetër, investitorët e vendosjeve private të borxhit dhe kapitalit aksionar lejohen
          të mbështesin vendimet e tyre në informacionin i cili nuk është bërë publik që më parë.
          Meqenëse tregtarët në tregje private supozohet të jenë investitorë të sofistikuar të cilët
          janë informuar mbi identitetin e njëri tjetrit, informacioni i brendshëm mbi vendosjet
          private të letrave me vlerë, nuk përbën ndonjë problem të veçantë. Për shembull, në qoftë
          se blerësi i instrumentit të borxhit ka arsye të besojë se shitësi disponon me informacion
          që ai nuk e ka njohur ende, blerësi mund të mos e blejë fare instrumentin financiar. Në
          qoftë se shitësi e prezanton në mënyrë jo korrekte informacionin në lidhje me
          instrumentin financiar, për këtë blerësi mund ta padis në gjyq më vonë. Meqenëse tregjet
          private nuk janë anonime, ata në përgjithësi janë më pak likuid; kostot e transaksioneve
          në lidhje me blerjen dhe shitjen e borxhit privat dhe kapitalit aksionar privat janë më të
          larta se sa kostot e blerjes dhe shitjes së letrave me vlerë në tregjet publike.

          Sipas gjendjes aktuale në tregjet financiare, rreth 70% e borxhit të ofruar janë instrumente
          financiare të tregjeve publike, dhe 30% janë instrumente të tregjeve private – vendosje
          private. Por, ka edhe vite kur borxhi i ofruar privat arrin edhe në 40% të tregut të
          përgjithshëm. Mirëpo, vendosjet private të kapitalit aksionar mesatarisht kanë arritur
          vlerën e rreth 20% të kapitalit të siguruar rishtazi në tregun e aksioneve.

          Shoqëritë mund të marrin fonde direkt nga bankat, shoqëritë e sigurimit, dhe nga burime
          të tjera private pa kërkuar fare ndërmjetësimin e bankave të investimit. Mirëpo, në
          përgjithësi, shoqëritë kanë nevojë për shërbimet e bankave të investimit me rastin e
          emetimit të letrave me vlerë në tregjet publike.


2.6. AMBIENTI PËR SIGURIMIN E FONDEVE FINANCIARE

Ambienti ligjor
          Një mori ligjesh rregullojnë emetimin e instrumenteve të borxhit dhe të kapitalit aksionar.
          Ato gjithsesi rrisin kostot e emetimit të instrumenteve financiare të tregjeve publike, por
          gjithashtu ato sigurojnë edhe mbrojtje për investitorët, dhe rrisin vlerën e letrave me
          vlerë. Vlerën e atyre rregullimeve ligjore mund ta ilustrojmë duke krahasuar situatën në
          tregjet financiare në Bashkimin Evropian me atë në SHBA, ku tregjet janë të rregulluara
          me dispozita ligjore, si dhe me situatën në disa tregje në zhvillim (emerged markets), të
          cilat janë të rregulluara më pak. Risku i lartë në tregjet në zhvillim është pasojë e mos
          respektimit të drejtave të aksionmbajtësve, dhe si rrjedhojë, shumë letra me vlerë shiten
          për çmime shumë më ulëta se sa vlera e tyre në realitet.
          Shembull: Në vitin 1995, Lukoil, shoqëria më e madhe e naftës në Rusi me rezerva
          nafte të vlerësuara në 16 bilion fuçi, ishte vlerësuar në $850 milion, që nënkupton se
          sipas këtij çmimi, vlera e naftës ishte rreth 5 cent për një fuçi1. Afërsisht në të njëjtën
          kohë, Royal Dutch/Shell, me rezerva të vlerësuara rreth 17 bilion fuçi, kishte vlerën e
          tregut $94 bilion në vitin 1995, duke bërë kështu që nafta e saj të vlerësohet në më shumë
          se $5 për një fuçi. Lukoil është vlerësuar substancialisht më pak për arsye se në Rusi nuk
          janë të garantuara të drejtat e aksionmbajtësve.
          Megjithëse ekonomistët dhe hartuesit e politikave makroekonomike mundohen të
          provojnë mbi një shkallë optimale të rregullimit të tregjeve publike e edhe atyre private të
1
  The Economist, January 21, 1995.
                                                      49
FINANCIMI NË EKONOMINË ME TREG


      kapitalit, shumica e investitorëve preferojnë më tepër ambientin e shumë të rregulluar të
      tregjeve të kapitalit në SHBA, se sa atë të tregjeve në zhvillim, ku të drejtat e
      aksionmbajtësve nuk janë mirë të definuara.

      Edhe pse sot rregullimi ligjor nga ana e qeverisë të tregjeve financiare ka rëndësi të
      madhe për emetimin dhe shitjen e letrave me vlerë në SHBA, kjo nuk ishte kështu
      gjithmonë. Rregullimi substancial dhe më i gjerë i tregjeve financiare filloi në vitet e
      1930a, për shkak të lëvizjeve me pasoja shkatërruese të tregut të letrave me vlerë dhe
      kolapsit të tregjeve të letrave me vlerë në vitin 1929. Për këtë arsye, Kongresi i SHBA
      kishte miratuar disa ligje të cilat në mënyrë gjithëpërfshirëse ndryshuan tablonë e
      ambientit për emetimin e letrave me vlerë.

      Tre ligjet më të rëndësishme ishin:

             Akti mbi letrat me vlerë i vitit 1933 (The Securities Act of 1933);
             Akti mbi letrat me vlerë dhe bursën i vitit 1934 ( The Securities and
             Exchange Act of 1934);dhe
             Akti mbi veprimet bankare i vitit 1933 (The Banking Act of 1933 që
             zakonisht quhet The Glass-Steagall Act, sipas emrave të dy
             kongresistëve të cilët kishin sponzoruar këtë ligj).
      Akti mbi letrat me vlerë i vitit 1933, dhe Akti mbi letrat me vlerë dhe bursën i vitit
      1934, kërkojnë regjistrimin e të gjitha ofertave publike të letrave me vlerë, përveç
      instrumenteve me afat të shkurtër (më të shkurtër se 270 ditë), dhe ofertat brenda
      shtetërore. Në mënyrë të veçantë këto akte kërkojnë që shoqëritë të regjistrojnë emetimet
      e tyre publike të letrave me vlerë pranë Komisionit për letra me vlerë dhe bursa.
      Dëshmi regjistrimi përmban:

          Informacionin e përgjithshëm mbi firmën dhe të dhëna financiare detale;
          Përshkrimin e letrave me vlerë që emetohen;
          Marrëveshjen ndërmjet bankës së investimit që ka rolin e nënshkruesit të
          emetimit, e cila origjinon dhe distribuon emetimin, dhe firmës emetuese;
          Përbërjen e sindikatës nënshkruese, grupit të bankave të investimit të
          cilat shesin emetimin.
      Pjesa më e madhe e informacionit nga dëshmi regjistrimi duhet të bëhet publike për
      investitorët në formë të një dokumenti të shkruar - prospekti, që përfshinë informacionin
      mbi firmën emetuese dhe mbi letrën me vlerë. Prospekti duhet të shpërndahet gjerësisht
      para shitjes së letrave me vlerë dhe të përmban një paralajmërim të shkruar me ngjyrë të
      kuqe, se letrat me vlerë ende nuk janë miratuar për shitje.

      Pas regjistrimit në Komisionin për letra me vlerë dhe bursa, dëshmi regjistrimi behët
      efektiv vetëm pas 20 ditëve, periudhë kjo në të cilën është e ndaluar të shitën letrat me
      vlerë. Në qoftë se Komisioni për letra me vlerë dhe bursa, përcakton se dëshmi regjistrimi
      është plotësuar, ata e miratojnë atë apo ‘e bëjnë efektive’. Kur Komisioni e bënë efektiv
      emetimin, banka nënshkruese e emetimit, është e lirë të fillojë me shitjen e letrave me
      vlerë, përmes ofertës primare.

      Për arsye se të gjitha të dhënat e prezantuara në dëshmi regjistrimin dhe në prospekt i
      nënshtrohen verifikimit publik, banka nënshkruese e emetimit, duhet që paraprakisht të
      hetoj firmën emetuese me kujdes të duhur. Kujdesi i duhur kupton hetimin dhe bërjen
50
                                              FINANCIMI


      publike të çdo informacioni që është relevant për investitorët, dhe të kryen një auditim
      mbi informacionin kontabël nga ana e një auditori publik të certifikuar.

      Akti mbi veprimtarin bankare i vitit 1933, zakonisht i quajtur Akti Glass-Steagall,
      ndryshoi në tërësi fushëveprimtarinë e bankave të investimit, duke parashtruar si kërkesë
      që bankat të ndajnë aktivitetet komerciale nga aktivitetet e investimit.
Derregullimi
      Në vitin 1994, Roe bënë publik një argument provokues, duke thënë se tre ligjet e më
      sipërme dhe disa të tjera siç janë Akti mbi shoqëritë e investimit i vitit 1940, që rregullon
      veprimtarinë e fondeve të përbashkëta, dhe Akti mbi shoqërinë bankare holding i vitit
      1956, që lejon bashkimet dhe shkrirjet e kufizuara të bankave, në mënyrë fundamentale
      kanë ndryshuar rolin e institucioneve financiare në fushën e qeverisjes së shoqërive. Roe
      argumenton se këto ligje kanë shkaktuar fragmentimin e institucioneve financiare dhe
      portofoleve institucionale, duke parandaluar kështu zhvillimin e aksionmbajtësve të
      mëdhenj dhe të fuqishëm të cilët mund të ushtronin presion mbi menaxhmentin e
      shoqërisë. Për dallim, në vendet si Gjermania dhe Japonia, ku institucionet financiare nuk
      veprojnë nën rregullim të tillë ligjor, janë zhvilluar sisteme në të cilat bankat luajnë rol
      shumë më të madh në aktivitetin e firmave.

      Kongresi dhe agjencionet rregulluese duke pranuar se institucionet financiare në SHBA
      janë kufizuar shumë me detyrime ligjore, filluan të relaksojnë ato kufizime. Kështu,
      kufizimet që kishte vënë para institucioneve financiare Akti Glass-Steagall, filluan të
      zbuten. Tani bankat komerciale dhe bankat e investimit po shkojnë drejtë bankave
      universale, duke ofruar një gamë shërbimesh, dhe atë nga pranimi i depozitave e deri te
      shitja e letrave me vlerë. Veç kësaj, në vitin 1994 behët legalizimi i veprimtarisë bankare
      ndërshtetërore. Për shkak të konkurrencës së fortë që do të gjenerojnë trendët e tilla, në të
      ardhmen në SHBA do të ketë vetëm disa banka komerciale dhe banka të investimit.
      Bankat që mbijetojnë do të synojnë të bëhen më të mëdha, me përfitime më të mëdha,
      dhe të përgatitura më mirë që të shërbejnë firmat e biznesit, individët dhe qeveritë, në
      mënyrë kreative.

Bankat e investimit
      Njëjtë si qeveria që është e gjithëpranishme në procesin e emetimit të letrave me vlerë,
      ashtu janë edhe bankat e investimit. Bankat bashkëkohore të investimit përbëhen nga dy
      pjesë: biznesi i përbashkët dhe biznesi i shitjes me ankand dhe tregtimit.

      Biznesi i përbashkët
      Bankat e investimit duke kryer shërbime të ndryshme për klientët, në fakt shesin
      ekspertizën e vet. Kështu ato ofrojnë shërbime në lidhje me nënshkrimin e emetimeve të
      letrave me vlerë, ofrojnë këshilla në lidhje me bashkimet dhe shkrirjet në formë të
      synimeve të bashkimeve, duke këshilluar klientët rreth çmimit që do të ofrojnë për blerjet
      dhe bashkimet, rreth sigurimit të fondeve për financimin e përvetësimeve, dhe
      planifikimin e taktikave të përvetësimeve, ose, taktikat e mbrojtjes nga përvetësimet në
      anën tjetër. Bankat më të mëdha të investimit gjithashtu janë të angazhuara aktivisht në
      modelimin e instrumenteve të reja financiare.                                                   51
FINANCIMI NË EKONOMINË ME TREG
           Biznesi i shitjeve me ankand dhe tregtimit
           Bankat e investimit të cilat nënshkruajnë emetimet e letrave me vlerë, i shesin ato në
           ankand dhe tregtojnë me investitorët institucionalë, klient të bankës. Në grupin e
           investitorëve institucionalë bëjnë pjesë fondet e përbashkëta, fondet pensionale, dhe
           shoqëritë e sigurimit. Shitjet me ankand dhe tregtimi gjithashtu përbëhen nga krijimi i
           tregut publik, tregtimi për klientët, dhe tregtimi për llogari të vet bankës së investimit.
           Krijimi i tregut kërkon që banka e investimit të veprojë si agjent shitjeje (dealer) në
           shitblerjen e letrave me vlerë, e gatshme gjithnjë të blejë dhe shesë, përkatësisht të blejë
           me shumicë (wholesale, bid price), dhe të shesë me pakicë (retail, ask price). Banka
           krijon të ardhura nga ndryshimi në çmimet e blerjes dhe të shitjes. Bankat e investimit
           ofrojnë shërbime të këtij lloji jo vetëm për instrumentet e borxhit të shoqërive, dhe të
           instrumenteve të kapitalit aksionar, por ato veprojnë si agjent shitjeje edhe për letrat me
           vlerë të qeverisë. Veç kësaj, bankat e investimit tregtojnë letrat me vlerë duke përdor
           fondet e veta, veprim ky i njohur si tregtim në pronësi. Tregtimi në pronësi është me risk
           më të lartë për bankën e investimit se sa tregtimi si agjent i shitjes, mirëpo, të ardhurat
           mund të jenë shumë më të mëdha.

           Bankat më të mëdha të investimit
           Ndonëse në vitin 2003, vetëm në SHBA kishte më tepër se 400 banka të investimit,
           bankat më të mëdha mbajnë pjesën më të madhe të tregut në këtë fushë. Në Tabelën 2.2
           janë dhënë 15 bankat më të mëdha të investimit. Vlerësohet se këto banka mbajnë rreth
           80-90% e të gjitha ofertave të emetimeve.


   Tabela 2.2.
   Bankat më të mëdha të investimit në nivelin global
                       Shuma e borxhit dhe kapitalit
      Banka e Investimit             aksionar          Numri i emetimeve të
                         (në bilionë dollarë)        nënshkruara
   Merrill Lynch                     $187.7             1,329
   Goldman Sachs                     124.7              938
   Lehman Brothers                    112.2              875
   Salomon Brothers                    110.3              715
   Morgan Stanley                     105.5              675
   J.P. Morgan                       87.2              601
   CS First Boston/Credit Suisse              83.5              602
   Bear Stearns                      45.9              399
   Donaldson Lufkin Jenrette                35.6              264
   Deutsche Morgan Grenfell                33.5              222
   SBC Warburg                       32.5              169
   Union Bank of Switzerland (UBS)             30.7              263
   Smith Barney                      30.4              386
   ABN AMRO Hoare Govett                  22.3              148
   Chase Manhattan                     21.2              159

Burimi: IDD Enterprises LP, © 2004 by Investment Dealers’ Digest.

52
                                             FINANCIMI
      Edhe pse bankat më të mëdha amerikane të investimit mbajnë pozitën dominante në këtë
      fushë, një numër i bankave të huaja, si Nomura Securities dhe Swiss Bank, megjithatë
      përfaqësojnë konkurrent të fuqishëm në fushën e emetimeve globale të letrave me vlerë.
      Në Tabelën 2.1 janë radhitur 15 bankat më të mëdha të investimit në nivelin botëror.
      Përveç këtyre bankave, janë edhe një numër i bankave të huaja të investimit, me rëndësi,
      si Deutsche Bank, Daiwa Securities, ABN-AMRO, Nikko Securities, Barclays, dhe
      National Westminster.

Procesi i nënshkrimit
      Veprimtaria e bankave të investimit në SHBA ka një përvojë gati shekullore. Natyrisht
      pjesëmarrësit kanë ndryshuar, por mënyra e veprimit të tyre ka mbetur afërsisht e njëjtë
      gjatë gjithë kohës.

      Banka e investimit që paraqitet në rolin e nënshkruesit të një emetimi të letrave
      me vlerë, kryen katër funksione themelore:

            Origjina,
            Shpërndarja,
            Bartja e riskut, dhe
               Certifikimi.

      Origjina – Bisedimet paraprake të nënshkrimit
      Çdo shoqëri që dëshiron të shesë një emision të letrave me vlerë, duhet të fillojë bisedat
      me bankën e investimit për nënshkrimin. Këto biseda përfshijnë këshillat nga ana e
      bankës mbi llojin e letrave me vlerë për emetim, shumën e kapitalit që synohet të
      grumbullohet, kohën e emetimit, çmimin e emetimit, dhe kushtet e marrëveshjes. Kjo
      fazë nënkupton edhe punën e përbashkët të bankës së investimit me shoqërinë emetuese
      rreth formulimit dhe zhvillimit të dokumentit mbi regjistrimin e emetimit dhe formimin e
      sindikatës së nënshkrimit e cila do të tregtojë emisionin. Banka menaxhuese apo
      udhëheqëse e nënshkrimit zakonisht kryen të gjitha këto aktivitete.

      Shpërndarja
      Funksioni tjetër me rëndësi që kryen banka menaxhuese e nënshkrimit të emetimit është
      distribuimi, apo shitja e emetimit. Distribuimi zakonisht kryhet nga sindikata e bankave
      të investimit të formuar nga banka menaxhuese e nënshkrimit. Bankat e investimit
      anëtare të sindikatës së nënshkrimit renditën në prospekt sipas shumave të emetimit që
      ata janë marr vesh të shesin. Njëherë kur regjistrimi bëhet efektiv, emrat e bankave
      anëtare të sindikatës së nënshkrimit shpallen në gazetat kryesore ku njoftohet mbi
      emetimin dhe emrat e anëtarëve të sindikatës së nënshkrimit.

      Marrja përsipër e riskut
      Banka e investimit merr përsipër riskun e luhatjeve jo të favorshme të çmimeve të titujve,
      gjatë kohës në të cilën shpërndahet një emision i ri i letrave me vlerë. Më së shpeshti
      banka nënshkruese, pajtohet që të blejë letrat me vlerë që shet shoqëria aksionere, dhe t’i

                                                  53
FINANCIMI NË EKONOMINË ME TREG


      rishes ato klientëve të saj. Sipas rregullit, bankës nënshkruese i ndalohet të shesë letrat
      me vlerë me çmime më të larta se ato të caktuara në takimin për caktimin e çmimit
      definitiv të emisionit. Në rastet kur shitja është më e vogël se sa pritjet, banka
      nënshkruese, detyrohet të shesë letrat me vlerë sipas çmimit të blerjes. Megjithatë, risku
      aktual që marrin përsipër bankat e nënshkrimit të emisionit, në përgjithësi është i
      kufizuar, sepse nuk ka një praktikë që ndiqet në mënyrë që banka e investimit t’i blejë
      letrat me vlerë me një çmim më të ulët se ai i ditës së fundit të regjistrimit

      Certifikimi
      Një funksion tjetër i bankës së investimit është të certifikojë kualitetin e emisionit, që
      nënkupton se banka e investimit duhet të ruan emrin dhe reputacionin e saj në tregjet e
      kapitalit. Kjo për arsye se në rast se banka e investimit nuk e kryen në mënyrë korrekte
      këtë detyrë, për shembull nëse vendimi për çmimin e emisionit është i gabuar, reputacioni
      i saj do të bie, dhe kjo do të dëmtonte aktivitetin e bankës në të ardhmen. Për këtë arsye
      bankat e investimit shpesh aplikojnë tarifa më të larta te emisionet që përballen me
      vështirësi rreth vlerësimit.


2.7. RREGULLAT E FINANCIMIT
      Në praktikën e financimit ndeshim shumë rregulla. Ato të gjitha mund të ndahen në dy
      grupe themelore:

                 Rregulla vertikale të financimit dhe
                 Rregulla horizontale të financimit.

      Rregullat vertikale të financimit e rregullojnë përpjesëtimin ndërmjet fondeve vetjake
      dhe fondeve financiare të huaja. Konsiderohet se sa më e madhe të jetë shuma e fondeve
      financiare vetjake kundrejt fondeve financiare të huaja që përdoren në biznes, aq më e
      kënaqshme do të jetë pozita e biznesit. Mbështetja e tepërt mbi rregullat vertikale të
      financimit shpesh mund të paraqesë pengesë për sendërtimin e politikës afariste të firmës,
      pra dhe për zhvillimin normal të biznesit të saj. Andaj, fondet e huaja financiare duhet t'i
      përdorë çdo firmë biznesi për realizimin e objektivave të politikave të saja afariste. Si
      kriter themelor mbi të cilin duhet të mbështetet çdo biznes me rastin e përdorimit të
      burimeve financiare të huaja, duhet të jetë përdorimi i tyre ekonomik dhe racional.

      Rregullat horizontale të financimit i përkasin respektimit të afatshmërisë së përdorimit
      të burimeve të huaja financiare, varësisht nga faktorët e ndryshëm të cilët ndikojnë në
      mundësinë e përdorimit të tyre me përfitime, siç janë normat e interesit në tregjet
      financiare, ecuritë në ofertën dhe kërkesën për fonde financiare, ecuritë në tregjet
      financiare ndërkombëtare etj.


2.8. TENDENCAT NË PROCESIN E FINANCIMIT TË AKTIVITETIT
      Më sipër trajtuam procesin e financimit të aktivitetit ekonomik, në nivel të ekonomisë së
      vendit dhe në nivel të firmës së biznesit, dhe atë nga aspekti i burimeve, formave dhe
      mekanizmave të financimit. Edhe pse burimet e financimit ekstern, procesi i emetimit të
      letrave me vlerë, dhe disa pjesë të ambientit rregullativ kanë mbetur thuaj të njëjta, tregjet

54
                                                FINANCIMI


       e kapitalit kanë ndryshuar në mënyrë dramatike kudo në botë në dy dekadat e fundit, dhe
       do të vazhdojnë të ndryshojnë edhe në të ardhmen. Ndonëse është e pamundur të
       parashikohet e ardhshmja, ne duhet të përmendim disa nga tendencat në zhvillimin e
       tregjeve të kapitalit.

Globalizimi
       Tregjet e kapitalit tani janë globale. Korporatat e mëdha shumëkombëshe zakonisht
       emetojnë obligacione dhe aksione jashtë vendit të tyre origjinë. Duke shfrytëzuar
       përparësitë në ndryshimet në tatime dhe rregullim nëpër vende të ndryshme, shoqëritë
       nganjëherë mund të ulin kostot e fondeve të tyre. Duke qenë se firmat mund të blejnë dhe
       shesin kapitalin në mënyrë globale, mund të pritet që rregullativi të unifikohet gjithandej
       nëpër botë, dhe tatimet lidhur me sigurimin e kapitalit të bien. Si rezultat, kosto e kapitalit
       do të barazohet në të gjitha anët e botës.


Derregullimi
       Derregullimi dhe globalizimi shkojnë dora dorës. Kapitali ka prirje të shkojë në vendet ku
       kthimet janë të mëdha dhe ku kufizimet mbi hyrjet dhe rrjedhjet janë të vogla. Meqenëse
       vendet kanë hapur tregjet e tyre kombëtare për emetimet e jashtme dhe blerësit e jashtëm,
       firmat dhe investitorët kanë reaguar përmes lëvizjes masive të kapitalit. Kështu, sot
       vendet e kanë të vështirë të mbrojnë tregjet e kapitalit përmes rregullimit të tepërt, sepse
       lëvizjet e kapitalit drejtë vendeve tjera i shmangen këtij rregullimi shumë lehtë.

Instrumentet inovative
       Globalizimi gjithashtu ka nxitur inovacionet financiare. Firmat e Wall Street me mençuri
       kanë modeluar instrumentet e reja të cilat:

             U mundësojnë firmave të shmangin detyrimet dhe kostot e imponuara nga
             qeveritë;
             Kompozojnë letra me vlerë që do të tërheqin grupe të reja investitorësh, dhe
             Mundësojnë firmat që të zvogëlojnë efektet e luhatjes së normave të interesit
             dhe të kurseve të këmbimit.

       Rezultat i kësaj është një gamë mahnitëse e instrumenteve financiarë në përdorim në
       tregun global të kapitalit.

Teknologjia
       Teknologjia mundëson që të realizohen shumë nga tendencat bashkëkohore në fushën e
       financimit dhe investimeve. Aftësia që në mënyrë simultane të emetohen letra me vlerë
       me bilionë dollar për llogari të vendeve anë e mbanë globit, të tregtohen me trilionë
       dollarë nëpër tregjet sekondare, dhe të vlerësohen instrumentet e rinj, kërkon teknologjinë
       informative më bashkëkohore. Teknologjia shpie deri te tregtimi gjatë 24 orë anë e
       mbanë botës, duke krijuar kështu treg të vërtetë botëror për disa lloje të letrave me vlerë.
                                                     55
FINANCIMI NË EKONOMINË ME TREGRegjistrimi i pakove të huave si letra me vlerë (Securitization)

        Procesi i grumbullimit, kombinimit dhe paketimit të instrumenteve financiarë që nuk janë
        letra me vlerë, regjistrimi i atyre pakove të huave si letra me vlerë, dhe shitja e tyre
        drejtpërdrejtë publikut përbënë një instrument të ri financiar. Për shembull, regjistrimi i
        pakove të huave si letra me vlerë ka krijuar një revolucion të vërtetë në tregun e
        hipotekave përmes krijimit të obligacioneve me kolateral të hipotekave (collateralized
        mortgage obligations – CMOs), të cilat përbëhen nga pakot e hipotekave të tregtuara në
        mënyrë publike. Regjistrimi i pakove të huave si letra me vlerë gjithashtu ka krijuar një
        treg të ri të tërë të letrave me vlerë të garantuara me aktive. Firmat tani mund t‘i shesin
        aktivet, sikur llogaritë e pritshme, të cilat më parë ishin të kushtueshme apo e pamundur
        për të u shitur.2.9. PËRMBLEDHJE
   Financa studion dhe adreson mënyrat në të cilat individët, firmat, dhe qeveritë mbledhin, alokojnë
   dhe përdorin burimet financiare gjatë kohës, duke marr parasysh gjithnjë riskun që mbajnë më
   vete projektet e tyre.

   Financën e përdorin individët (financat personale), bizneset (financat e biznesit), qeveritë
   (financat publike) etj., si dhe një varg organizatash duke përfshirë shkollat dhe organizatat jo
   fitimprurëse.

   Financa është zhvilluar në katër segmente kryesore: financat e biznesit, investimet, institucionet
   financiare, dhe financa ndërkombëtare.

   Sistemi financiar në çdo ekonomi të zhvilluar është i kompozuar nga individët (familjet), bizneset,
   ndërmjetësit financiarë, dhe qeveritë.

   Ndërmjetësit financiarë janë institucione siç janë bankat, shoqëritë e sigurimeve, fondet e
   përbashkëta, fondet pensionale, dhe shoqëritë financiare të cilat mbledhin fonde nga agjentë
   ekonomikë të cilët zotërojnë kursime, e më pas ato ua japin agjentëve ekonomikë të cilët
   kërkojnë fonde financiare shtesë për financimin e operacioneve dhe projekteve investuese.

   Lëvizja në vlerë e aktivitetit ekonomik është e lidhur me sektorin financiar të ekonomisë i cili
   realizon kalimin e mjeteve monetare nga një subjekt ekonomik në një tjetër. Gjatë aktivitetit
   ekonomik, midis lëvizjes monetare dhe asaj reale të ekonomisë krijohen mospërputhje.

   Objektivat kryesore të politikës financiare efeciente dhe efektive janë:

         Të sigurojë fonde të mjaftueshme financiare;
         Në kohën e duhur kur fondet kërkohen; dhe
         Me çmimin më të ulët të mundshëm.

   Financimi i aktivitetit ekonomik bëhet nga
       Burimet interne, dhe
       Burimet eksterne të financimit.

   Firmat sigurojnë kapitalin financiar nga brenda firmës duke mbajtur fitimet e gjeneruara, kursimet
   e gjeneruara përmes menaxhimit më efecient të kapitalit punues dhe fondet e amortizimit të
   aktiveve fikse dhe pajisjeve të firmës.

56
                                                FINANCIMI  Burimet eksterne të financimit të aktivitetit janë financimi përmes borxhit dhe financimi përmes
  kapitalit aksionar. Financimi ekstern klasifikohet edhe nga aspekti i afatit të fondeve, dhe nga
  aspekti institucional.

  Firmat e biznesit sigurojnë fonde financiare nga burime publike dhe burime private.

  Një mori ligjesh rregullojnë emetimin e instrumenteve të borxhit dhe të kapitalit aksionar. Ato
  gjithsesi rrisin kostot e emetimit, por edhe sigurojnë mbrojtje për investitorët, dhe e rrisin vlerën e
  titujve me vlerë.

  Bankat e investimit janë të pranishme në procesin e emetimit të letrave me vlerë. Bankat
  bashkëkohore të investimit përbëhen nga dy pjesë: biznesi i përbashkët dhe biznesi i shitjes me
  ankand dhe tregtimit.

  Banka e investimit që paraqitet në rolin e nënshkruesit të një emetimi të letrave me vlerë, kryen
  katër funksione themelore:

        Origjina,
        Shpërndarja,
        Bartja e riskut, dhe
        Certifikimi.

  Në praktikën e financimit ndeshim shumë rregulla. Ato ndahen në dy grupe themelore:

         Rregullat vertikale të financimit e rregullojnë përpjesëtimin ndërmjet fondeve vetjake
         dhe fondeve financiare të huaja;

         Rregullat horizontale të financimit i përkasin respektimit të afatshmërisë së
         përdorimit të burimeve të huaja financiare.

  Disa nga tendencat në zhvillimin e tregjeve të kapitalit janë globalizimi, derregullimi, instrumentet
  inovative, teknologjia, dhe emetimi i instrumenteve të borxhit me mbështetje mbi kërkesat e
  ardhshme nga kreditë e dhëna më herët.


Koncepte kryesore

  Konkluzioni 2.1

      a) Financa studion dhe adreson mënyrat në të cilat individët, firmat, dhe qeveritë
        mbledhin, alokojnë dhe përdorin burimet financiare gjatë kohës, duke marr parasysh
        gjithnjë riskun që mbajnë më vete projektet e tyre.

      b) Aktiviteti i financës është aplikimi i një strukture teknikash të cilat i përdorin individët,
        firmat dhe qeveritë, për të menaxhuar punët e tyre financiare, veçanërisht ndryshimet
        ndërmjet të hyrave dhe shpenzimeve dhe riskun e investimeve.

      c) Financën e përdorin individët (financat personale), bizneset (financat e biznesit) ,
        qeveritë (financat publike) etj., si dhe një varg organizatash duke përfshirë shkollat
        dhe organizatat jo fitimprurëse.
                                                     57
FINANCIMI NË EKONOMINË ME TREG


       d) Në përgjithësi, objektivat e çdo aktiviteti të përmendura më sipër arrihen përmes
        përdorimit të instrumenteve të përshtatshme financiare, duke marr në konsideratë
        ambientin e tyre institucional.

   Konkluzioni 2.2

       Financa është zhvilluar në katër segmente kryesore:
          Financat e biznesit,
          Investimet,
          Institucionet financiare,
          Financa ndërkombëtare.

   Konkluzion 2.3

       a) Ekonomia financiare përqendrohet në ndikimet e variablave të ekonomisë reale në
        ato financiare.

       b) Ekonomia financiare studion vlerësimin, tregjet financiare dhe instrumentet,
        institucionet financiare dhe rregullimin.

       c) Llogaritaria merret me raportimin e informacionit financiar historik.

       d) Matematika financiare studion të dhënat financiare me ndihmën e metodave
        matematikore, kryesisht statistikës.

   Konkluzion 2.4

       a) Sistemi financiar në çdo ekonomi të zhvilluar është i kompozuar nga individët
        (familjet), bizneset, ndërmjetësit financiarë, dhe qeveritë.

       b) Të gjithë këta pjesëmarrës në sistemin financiar, janë edhe agjentë ekonomikë të
        cilët qëndrojnë në themel të aktivitetit ekonomik.

       c) Ndërmjetësit financiarë janë institucione financiare të cilat mbledhin fonde nga
        individët dhe firmat e biznesit të cilët zotërojnë kursime, e më pas ato ua japin hua
        individëve, firmave të biznesit dhe qeverive, të cilat kërkojnë fonde financiare shtesë
        për financimin e operacioneve dhe projekteve investuese.

       d) Objektivat kryesore të politikës financiare eficiente dhe efektive janë:

              Të sigurojë fonde të mjaftueshme financiare;
              Në kohën e duhur; dhe
              Me çmimin më të ulët të mundshëm.

   Konkluzioni 2.5

       a) Burimet e financimit të aktivitetit ndahen në dy grupe kryesore:
           Burimet interne, dhe
           Burimet eksterne të financimit.

       b) Firmat në biznes sigurojnë kapitalin financiar nga brenda firmës duke mbajtur fitimet
        e gjeneruara, kursimet e gjeneruara përmes menaxhimit më efecient të kapitalit
        punues, dhe amortizimit të aktiveve fikse dhe pajisjeve të firmës.
58
                                              FINANCIMI


      c) Burimet eksterne të financimit janë dy lloje: financimi përmes borxhit dhe financimi
       përmes kapitalit aksionar.

  Konkluzion 2.6.

      a) Një mori ligjesh rregullojnë emetimin e instrumenteve të borxhit dhe të kapitalit
        aksionar. Ato gjithsesi rrisin kostot e emetimit të instrumenteve financiare të tregjeve
        publike, por sigurojnë edhe mbrojtje për investitorët, dhe rrisin vlerën e titujve me
        vlerë.

      b) Bankat e investimit janë të pranishme në procesin e emetimit të letrave me vlerë.
        Bankat bashkëkohore të investimit përbëhen nga dy pjesë: biznesi i përbashkët dhe
        biznesi i shitjes me ankand dhe tregtimit.

      c) Banka e investimit që paraqitet në rolin e nënshkruesit të një emetimi të letrave me
        vlerë, kryen katër funksione themelore:
           Origjina,
           Shpërndarja,
           Bartja e riskut, dhe
           Certifikimi.

  Konkluzioni 2.7

      a) Rregullat vertikale të financimit e rregullojnë proporcionin ndërmjet fondeve vetjake
       dhe fondeve financiare të huaja.

      b) Rregullat horizontale të financimit i përkasin respektimit të afatshmërisë së përdorimit
       të burimeve të huaja financiare.

  Konkluzioni 2.8

      Tendencat në zhvillimin e tregjeve të kapitalit janë globalizimi, derregullimi, instrumentet
      innovative, teknologjia, dhe emetimi i instrumenteve të borxhit me mbështetje mbi
      kërkesat e ardhshme nga kreditë e dhëna më parë.


Terma kryesor


      Financa
      Aktive
      Menaxhimi i riskut
      Qeveria
      Huadhënësi
      Huamarrësi
      Aktiviteti ekonomik
      Financa personale
      Financa të biznesit
      Financa publike
      Menaxhment financiar
      Ekonomi financiare
      Llogaritari
      Matematikë financiare
      Financimi i aktivitetit
      Ndërmjetësit financiarë

                                                   59
FINANCIMI NË EKONOMINË ME TREG


      Banka komerciale
      Banka e investimit
      Shoqëri sigurimesh
      Fonde pensionale
      Shoqëri investimi
      Fondet e përbashkëta
      Fondacione bamirësie
      Lëvizje monetare
      Burime financimi
      Burime interne
      Burime eksterne
      Fitime të mbajtura
      Instrumente borxhi
      Kapital aksionar
      Përpjesëtim relativ
      Burime publike të kapitalit
      Burime private të kapitalit
      Instrumente inovative
      Teknologjia informative
      Tregje publike
      Tregje private
      Ambienti ligjor i financimit
      Derregullimi
      Shitje me ankand
      Rregulla horizontale të financimit
      Rregulla vertikale të financimit
      Globalizimi


Pyetje për diskutim dhe ushtrime

        Çfarë studion financa dhe cilat çështje i adreson?
        Cili është aktiviteti i financës?
        Cilat janë fushat themelore të financës?
        Si përkufizohen financat personale? Çfarë kuptoni me financa të biznesit? Pse
        ekziston emërtimi „financa publike‟?
        Pse financa aplikohet edhe në fondacionet e bamirësisë dhe në organizatat
        jofitimprurëse?
        Çfarë është raporti ndërmjet financës dhe ekonomisë financiare? Çfarë studion
        ekonomia financiare?
        Themi se financa shikon përpara ndërsa llogaritaria shikon prapa. Pse?
        Themi Matematika financiare e ndihmon financën? Pse?
        Si përkufizohet sistemi financiar dhe cilët janë pjesëmarrësit kryesor të tij?
        Nga cilat aspekte mund të trajtohet financimi i aktivitetit ekonomik?
        Çfarë paraqet lëvizja në vlerë e aktivitetit ekonomik?
        Në themel të sistemit financiar dhe të aktivitetit ekonomik qëndrojnë agjentët e njëjtë.
        Cilët janë ata?
        Si përkufizohet ndërmjetësimi financiar? Cilët janë ndërmjetësit kryesor financiarë?
        Cilat janë objektivat kryesor të politikës financiare eficiente?
        Cilat janë burimet e financimit të aktivitetit? Radhitni burimet e financimit të
        brendshëm dhe burimet e financimit të jashtëm.
        Përpjesëtimin relativ ndërmjet burimeve të financimit e influencojnë disa faktorë.
        Tregoni disa prej tyre.
        Cili është dallimi ndërmjet burimeve publike dhe burimeve private të financimit?

60
                                               FINANCIMI


         Si mund të shpjegoni ndryshimet në çmimet e instrumenteve financiare nga burime
         publike dhe nga burime private?
         Ambientin e financimit të aktivitetit e karakterizojnë elemente me rendësi. Përmendni
         disa nga ato.
         Rregullimi i tregjeve të kapitalit rrit kostot e emetimit të instrumenteve financiare nga
         tregjet publike. Tregoni pse është kështu dhe cilat janë efektet pozitive të një
         rregullimi të tillë.
         Bankat e investimit luajnë rol me rendësi në fushën e financimit të aktivitetit
         ekonomik. Si e përkufizoni atë rol?
         Kur banka e investimit paraqitet në rolin e nënshkruesit të një emetimi të letrave me
         vlerë, ajo kryen katër funksione themelore. Cilat janë ato funksione?
         Çfarë rregullojnë rregullat vertikale dhe horizontale të financimit? Pse duhet të
         merren në konsiderate rregullat e financimit të aktivitetit?
         Cilat janë tendencat në procesin e financimit të aktivitetit ekonomik? Si e shpjegoni
         ndikimin e tyre në zhvillimet e ardhshme të tregjeve financiare në përgjithësi?
         Si e shpjegoni tendencën e globalizimit të tregjeve të kapitalit?
         Çka kuptoni me procesin e derregullimit të industrisë financiare?
         Pse gjithnjë e më tepër po përdoren instrumente financiare inovative?
         Cili është roli i teknologjisë informative në zhvillimin e industrisë së shërbimeve
         financiare?
         Çka kuptoni me procesin e emetimit të instrumenteve të borxhit me mbështetje mbi
         kërkesat e ardhshme nga kreditë e dhëna më parë.


Referenca bibliografike

   Stigum, Marcia
   The Money Market, Burr Ridge, IL: Irwin Professional Publishing, 1990.

   Tufano, Peter
   “Financial Innovation and First Mover Advantages”, Journal of Applied Corporate Finance 5,
   1992, pp. 83-87.

   Havrilesky, Thomas M. and Robert Schweitzer, eds.
   ‘Contemporary Developments in Financial Institutions and Markets, 2d ed. Arlington Heights, III:
   Harlan Davison, Inc., 1987.

   Wilson, Richard, and Frank Fabozzi
   The New Corporate Bond Market, Chicago: Probus Publishing, 1990.

   Dixon, R. and Holmes, P.
   Financial Markets: An Introduction, London, Chapman and Hall, 1992.

   Foley, B.
   Capital Markets, London, Macmillan, 1991.

   Keane, S.
   Stock Market Efficiency: Theory, evidence, implications, Philip Allan, 1983.

   Smith, T.
   Accounting for Growth: Stripping the camouflage from company accounts, Century Business,
   1992.

   Weetman, P.

                                                    61
FINANCIMI NË EKONOMINË ME TREG


   Financial and Management Accounting: An Introduction, London, Pitman Publishing, 1996.

   Samuels, J., Wilkes, F. and Brayshaw, R.
   Management of Company Finance, Chapman and Hall, 1995.

   Barberis, N.
   „Markets: The price may not be right , in Mastering Finance, issue 7, Financial Times, 1997.

   Fama, E.
   „Efficient capital markets II‟, Journal of Finance, Vol.46, Dec, pp.1575-617, 1991.

   Germain, L.
   „Market efficiency: a mirror for information‟, in Mastering Finance, Issue 1, Financial Times, 1997.

   Naik, N.
   „The many roles of financial markets‟, in Mastering Finance, Issue 1, Financial Times,1997.

   O’Brien, P.
   „Problems with earnings and cash flow‟, in Mastering Finance, Issue 2, Financial Times,1997.

   Fabozi, Frank, and Dessa Fabozzi.
                         th
   ‘The Handbook of Fixed Income Securities, 4 ed. Burr Ridge, IL: Irwin Professional Publishing,
   1995.

   Freedman, Charles and Goodet, Clyde.
   “The Financial Service Sector: Past Changes and Future Prospects”, Technical Report #82, Bank
   of Canada, 1997.

   Henry Kaufman.
   “On Money and Markets: A Wall Street Memoir”. New York: McGraw-Hill, 2000.

   Frederic S. Mishkin.
   “The Economics of Money, Banking, and Financial Markets”, Sixth Edition Update. New York:
   Addison Wesley, 2003.

   Lloyd B. Thomas.
   “Money, Banking, and Financial Markets”. New York: McGraw-Hill, 1997.

   Eun / Resnick
   International Financial Management, Fourth Edition, McGraw-Hill, New York, 2006.

   James C. Van Horne and John M. Wachowicz, JR
   Fundamentals of Financial Management, Twelfth Edition, FT – Prentice Hall, New York, 2005.

   Ross / Westerfield / Jordan
   Corporate Finance Fundamentals, Seventh Edition, McGraw-Hill, New York, 2006.

   Zvi Bodie / Alex Kane / Alan J. Marcus
   Essentials of Investments, Fifth Edition, McGraw-Hill, New York, 2004.

   Hirt / Block
   Fundamentals of Investment Management, Eighth Edition, McGraw-Hill, New York, 2006.

   Frederic S. Mishkin
   The Economics of Money, Banking , and Financial Markets, Seventh Edition, Edition Update,
   Pearson International Edition, New York, 2006.

62
                                           FINANCIMI   Frederic S. Mishkin / Stanley G. Eakins
   Financial Markets & Institutions, Fifth Edition, McGraw-Hill, New York, 2000.

REFERENCA NË UEB

   http://publicdebt.treas.gov
   www.bankofamerica.com
   www.ipohome.com
   www.usafutures.com
   www.frbdiscountwindow.org
   http://newyorkfed.org
   www.econlib.org
   http://finance.yahoo.com
   www.bloomberg.com
   www.martincapital.com
   www.investorhome.com
   www.forecasts.org
   http://finance.lycos.com
   www.financialservicesfacts.org
   www.econmagic.com
   http://research.stlouisfed.org
   www.ipomentor.com
   www.teachmefinance.com
   http://banks.yahoo.com
   www.interest.com
   www.moodys.com
                                              63

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:194
posted:9/23/2011
language:Albanian
pages:35
Description: ligjerata ekonomi, ekonomi teste, teste nga ekonomia, ligjerat ekonomi, fakulteti ekonomik