Digital Video Broadcasting

Document Sample
Digital Video Broadcasting Powered By Docstoc
					    D.V.B.

Casema in het digitale tijdperk
D.V.B.

  Digital
  Video
  Broadcast
D.V.B.

  Relevante standaarden:
  JPEG
  MPEG
  ITU 601
Waarom Digital Video Broadcast

  DVB:
  Meerdere televisie kanalen via 1
  trans- missiekanaal van 8 Mhz
  Maakt de flexibele keuze van beeld
  en geluidskwaliteit mogelijk
  Maakt op economisch verantwoorde
  manier HDTV mogelijk
Waarom Digital Video Broadcast

  Pay per view wordt mogelijk door de
  goede versleuteling
  Digitale transmissie via SDH is
  eenvoudig
  Integratie met PC (internet) wordt
  mogelijk
  Kan als basis dienen voor digitale
  radio
Digitalisering via PCM

  Bij Puls Code Modulatie herkennen
  we de volgende drie fasen:
  Bemonstering
  Kwantificering
  Codering
Digitale Transmissie

  Basis principes:
  Nyquist sampling stelling: het
  analoge signaal moet bemonsterd
  worden met twee keer de hoogste
  frequentie component
  Het aantal bits per sample bepaalt de
  kwantificering fout. (Kwantificering
  ruis)
Vraagje??????

  Wat is de bitsnelheid van een
  gedigitaliseerd TV kanaal met:
  Een bandbreedte van 6 Mhz
  Dat wordt gecodeerd met een 12 bits
  code
Antwoord

  Er zijn minimaal 12 miljoen samples
  per seconde nodig
  12.000.000 maal 12 bits geeft:
  144 Mbit/s
Kwantificering Ruis

  Voor video signalen geldt dat:
  Sv/nq = aantal bits (6 db) +10,8 db

  Hierbij geldt:
  Sv/nq = top-top signaal tov
  kwantificering ruis
  Aantal bits = aantal bits per monster
Kwantificering Ruis

  Voor audio signalen geldt dat
  Sa/nq=aantal bits (6db) + 1,8 db

  Hierbij geldt dat:
  Sa/nq= effectieve waarde van het
  signaal t.ov. de kwantficering ruis
  Aantal bits = aantal bits per monster
Vraagje??????

?  Bereken de signaal/ kwantificering
  ruis bij
?  een videosignaal dat met
?  8 bits wordt gecodeerd.
Antwoord

  Sv/Nq = 8 bit * 6 dB +10,8 dB =

  58,8 dB
ITU 601

  Standaard voor digitale video
  Geschikt voor NTSC, SECAM en
  PAL
  Toepassing: Studio’s
         ITU 601


Soort Signaal  Bem onsterfreq  Aantal Bits  Bit/s per signaal  Bit/s totaal  Form at
R        13,5       8       108

G        13,5       8       108

B        13,5       8       108         324      4:4:4

Y        13,5       8       108

Cb       6,75       8       54

Cr       6,75       8       54         216      4:2:2
      Digitale transmissie van Audio


Standaard  Bemonstfreq  Ho Mono  Ho stereo  Toepassingen
DSR     32 kHz    512    1024    DigitalSatelliteRadio
CD     44,1 kHz   706    1412    Audio-CD
AES/EBU   48 kHz    768    1536    Studio techniek
    Internationale standaards
    Beeldcodering


Standaard  Toepassing           Bitrate
JPEG    Fotografie           Niet vastgelegd
H261    ISDN, Videoconferenctie    N*64k
MPEG-1   CD-ROM, multimedia       Tot 1,5 Mbit/s
MPEG-2   Televisie, studiotoepasingen  Tot 15 Mbit/s
JPEG

  Joint
  Photographic
  Expert
  Group
  Standaard voor digitale codering van
  foto’s
     Reductie bij JPEG

8 bij 8 beeldpunten

         Discrete  Kwanti-  Reductie
         Cosinus  ficering
         Transfer
   Reductie bij JPEG

                 8 bij 8 beeldpunten


      Inverse  Inverse
Inverse  Kwanti   Discrete
Reductie  -     Cosinus
      ficering  Transfor
           m
    Discrete Cosinus Transformatie

  Is heel simpel:

  G(fx,fy) = 1/4
  C(fx)C(fy)SSg(x,y)((2x+1)fxp/16 maal
  cos((2y+1)fyp/16).

  Snap je wel.
Fourier transformatie

  Een niet sinus vormig signaal kan
  worden omgezet in :
  Een grondgolf met een bepaalde
  amplitude
  Hogere harmonischen met een
  bepaalde amplitude.
Discrete Cosinus Transformatie

  Plaatje van 8 x 8 beeldpunten wordt
  omgezet:
  64 coëfficiënten die de grote
  (amplitude) van het signaal bij een
  bepaalde frequentie voorstellen.
  deze coëfficiënten worden in een
  matrix van 8 bij 8 geplaatst.
Discrete Cosinus Transformatie

  Deze coëfficiënten worden omgezet
  in een digitale code.
van analoog naar digitaal

  bemonsteren
  kwantificeren
  coderen
Voordelen DCT

  Er zijn minder coëfficiënten dan
  beeldpunten.
  Elke coëfficiënt kan met minder bits
  gecodeerd worden dan een
  beeldpunt.
Minder kwantificering niveaus

  Met behulp van een testpanel zijn
  voor elke coëfficiënt de
  kwantificering niveaus vast gelegd
  Hierbij is gezocht naar de kleinst
  herken-bare afwijking
  Dit is de gebruikte
  kwantificeringsstap
Minder kwantificerings niveaus

  Hogere frequenties, grotere
  kwantificering niveaus.
  Het oog is ongevoelig voor snelle
  veranderingen met een fijne
  resolutie
  Het aantal kwantificering niveaus
  neemt af
  Er zijn minder bits voor de codering
  nodig
Kwantificering tabel

  Bepaalt voor elke freqenctie het
  aantal kwantiseringsstappen.
        kwantificering tabel


     Fx
Fy  16    11  10  16  24  40  51  61
   12    12  14  19  26  58  60  55
   14    13  16  24  40  57  69  56
   14    17  22  29  51  87  80  62
   18    22  37  56  68  109  103  77
   24    35  55  64  81  104  113  92
   49    64  78  87  103  121  120  101
   72    92  95  98  100  103  103  99
Voorbeeld

  Voor de grondfrequentie is het
  aantal stappen 2E11. (2048)
  in de tabel staat voor de
  grondfrequentie 16
  het aantal stappen vermindert dan
  met een factor 16
  dat worden er 128.
Vraagje

  Hoeveel kwantificering niveaus zijn
  er nodig voor de hoogste frequentie
  ????
Antwoord

  In de tabel staat 99
  Het aantal stappen neemt met een
  factor 99 af
  Dat worden van er 2048/99 = 21
Vraagje????

  Hoeveel bits zijn er nodig voor het
  coderen van 128 resp.. 21 niveaus
  ?????
Antwoord.

  2log 128 =7bits
  2log 21 = 5bits

  Voor “gewone kwantificering”
  zouden 8 bits per monster nodig zijn
Minder coëfficiënten.

  De meeste “ frequenties” hebben
  een coëfficiënt die gelijk is aan nul
  Die hoeven dus niet overgestuurd te
  worden
     Bemonsterings waarden


         8 BEELDPUNTEN
8  139  144  149  153  155  155  155   155
  144  151  153  156  159  156  156   156
  150  155  160  163  158  156  156   156
  159  161  162  160  160  159  159   159
  159  160  161  162  162  155  155   155
  161  161  161  161  160  157  157   157
  162  162  161  163  162  157  157   157
  162  162  161  161  163  158  158   158


       Amplitude van het signaal op dit punt
    DCT coëfficiënten


235,6  -1,0 -12,1 -5,2   2,1  -1,7  -2,7  -1,3
-22,6  -17,5 -6,2 -3,2   -2,9  -0,1   0,4  -1,2
-10,9  -9,3 -1,6 1,5    -0,2  -0,9  -0,6  -0,1
 -7,1  -1,9  0,2 1,5    0,9  -0,1   0,0  0,3
 -0,6  -0,8  1,5 1,6   -0,1  -0,7   0,6  1,3
 -1,8  -0,2  1,6 -0,3   -0,8  1,5   1,0  -1,0
 -1,3  -0,4 -0,3 -1,5   -0,5  1,7   1,1  -0,8
 -2,6   1,6 -3,8 -1,8    1,9  1,2  -0,6  -0,4

  Het niveau bij een bepaalde frequentie

  Deze frequenties zijn relevant
        Kwantificering tabel


     Fx
Fy  16    11   10   16   24   40   51   61
   12    12   14   19   26   58   60   55
   14    13   16   24   40   57   69   56
   14    17   22   29   51   87   80   62
   18    22   37   56   68  109  103   77
   24    35   55   64   81  104  113   92
   49    64   78   87   103  121  120  101
   72    92   95   98   100  103  103   99


          Reductiefactor voor het aantal kwantificering stappen
        Na kwantificering

15        -1
-2    -1
-1    -1
   De groene waarden zijn nul
   Kwantificering niveau
Het versturen van JPEG
     files
    Redunctie Reductie
     R edu d antiered u ctie

• Redudatie betekend “ w oordovertolligheid”
• Dat is overbodige of dubbele informatie.
• Deze informatie kan verwijderd w orden
 zonder dat de boodschap veranderd.
Redudantie Reductie


  Redudantie Reductie betekend
  “woordovertolligheid”
   Van tabel naar datastroom


  0 1  2  3  4  5  6  7
0
1
2
                 Voor verzending worden de
3
                 gekwantificerde beeldpunten
4
                 kruiselings uitgelezen.
5
6
7
   Van tabel naar datastroom


  0 1  2  3  4  5  6  7
0
1
2
                 DC  AC01 AC10 AC20 AC11 AC02 AC03
3
4
5
6
7
      Van tabel naar datastroom

DC component


DC   5  0  0  -2  0   -1     0  0  0  0  -1
vorig
blok
    +

  Huffman
                Huffman Tabel
   Tabel

               10110110111
Behandeling van de DC waarde

  De DC coëfficiënt heeft de grootste
  energie inhoud
  Is zelden nul
  De waarde van de DC coëfficiënt
  wordt vergeleken met die van het
  vorige blok.
  Het verschil wordt naar de Huffman
  coder gestuurd
Behandeling van de AC waarden

  De coefficenten worden zo verstuurd
  dat :
  De eerste coëfficiënt een bepaalde
  waarde heeft
  De volgende coëfficiënten een
  waarde gelijk nul hebben
Voorbeeld

  0,0,-2,0,-1,0,0,0,0,-1,0,-1
  Wordt 0,0,-2/0,-1/0,0,0,0,-1/0,-1
  0,0,2 wordt (2,-2)
  0,-1 wordt (1,-1)
  0,0,0,0,-1 wordt (4,-1)
  0,-1 wordt (1,-1)
Huffman Code

  Veel voorkomende bit combinaties
  zijn met weinig bits gecodeerd
  Weinig voorkomende bit combinaties
  zijn met veel bits gecodeerd
  Een voorbeeld is Morse Code
Het versturen van informatie

  Kenmerkend voor JPEG is dat de
  kwantificering tabel wordt
  meegestuurd
  De reductie bedraagt een factor 8
  Het ontvangen beeld is subjectief
  gelijk aan het origineel
  Bijzondere
toepassingen van
   JPEG
Verzendmogelijkheden

  Sequentiële Codering
  Progressieve Codering
  Successieve Codering
  Verliesvrije Codering
Sequentiële Codering
  Hierbij worden de bits een voor een
  overgestuurd.
  Nadeel: het beeld wordt bij de
  ontvanger van links boven naar
  rechts beneden opgebouwd.
  Bij een langzame
  “internet”verbinding ziet de
  ontvanger pas laat dat hij dit beeld
  niet wil hebben.
Progressieve Codering
  Hierbij worden het eerst de DC
  coëfficiënten verstuurd.
  De ontvanger heeft nu een “ruwe”
  indruk van het beeld. (helderheid en
  kleur)
  Vervolgens worden de verfijningen
  in de vorm van de AC coëfficiënten
  verstuurd.
Successieve Codering
  Hierbij worden ook eerst de DC
  coef-ficenten van de blokken
  overgestuurd.
  Vervolgens komen eerst de MSB’s
  van de AC coefficenten aan de beurt
  tot dat LSB zijn verstuurd.
  Ook hier wordt de belangrijkste
  infomatie het eerst verstuurd.
Successieve Codering
  De ontvanger kan dan voordat alle
  informatie is verstuurd, de ontvangst
  onderbreken.
Verliesvrije overdracht

  voor bepaalde toepassingen :
  rontgen foto’s etc is elke afronding
  een potentiele botbreuk.
  Daar wordt bij deze modus de DCT
  transformatie over geslagen.
  Wel wordt gebruik gemaakt van
  Prediktion.
Prediktion.

  het voorspellen van de waarde van
  een bepaald beeldpunt.
origineel   voorspelling  redudantie
               reductie
Prediktion.
     C  B
     A  X
  Mogelijke voorspellingen


Keuze mogelijkheid  Voorspelling
0          geen
1          A
2          B
3          C
4          A+B+C
5          A+((B-C) /2)
6          B+((A-C)/2)
7          (A+B)/2
Nadelen JPEG

  Het gebruik van JPEG voor
  bewegende beelden “Motion JPEG”
  is niet gestandaardiseerd
  De beeld opbouw van JPEG is
  afgestemd op gebruik in de
  computerwereld
  De beeldopbouw van JPEG komt niet
  overeen met ITU 601
Nadelen JPEG

  “Motion JPEG” bestaat een reeks
  foto’s die worden verstuurd
  Redudantie in op volgende beelden
  wordt niet benut
    MPEG

Moving Pictures Experts Group
   MPEG


  Moving Pictures Experts Group
  Doelstelling: het ontwikkelen van een
  Algoritme voor de codering van
  bewegende beelden
  Diverse standaarden.
  MPEG 1, MPEG 2
Diverse standaarden.

  MPEG 1,
  Computer & Multi Media
  MPEG 2,
  Televisie techniek
  MPEG 3, is vervallen. (MPEG 2)
  MPEG 4, is in ontwikkeling
MPEG 2

  Digitaal transport van Televisie
  signalen
  Diverse kwaliteitsklassen
  Pal kwaliteit - 6 MHz.
  Visuele transparantie - 9 MHz
  Meerdere programma’s kunnen
  worden gemultiplexed tot 1
  Bitstroom
MPEG 2

  Regelt de Digitale Codering van TV
  beelden
  Maakt gebruik van de redundantie in
  op- eenvolgende beelden
  De foutcontrole/correctie en
  modulatie op het transport kanaal
  vallen buiten MPEG
DVB

  Maakt gebruik van MPEG 2
  Standaardiseert de modulatie en
  fout- correctie op het
  transportkanaal
  Blokschema MPEG coder+         Datastroom

         Het uitgangssignaal wordt
       +  vertraagd en vergeleken
         met het ingangssignaal
    t
Vraagje?????

  Op welke waarde moet t ingesteld
  worden?
Antwoord

  Het is mogelijk om een vertraging
  van een beeldpunt, een lijn of een
  beeld in te stellen.
  Bij MPEG wordt de redundantie
  binnen een beeld al verminderd door
  DCT
  Daarom wordt de vertraging
  ingesteld op een beeld
        Blokschema MPEG coder

        Coder                   Sturing
Beeldgroepen    +              Red
            DCT     Q      reduckt       Mux    Buffer
Sortering

                    INV Q

    Beweging
    schatting            INV DCT

                     +
            beeld-                      Decoder
            geheugen
                                  Terugkoppeling
Blokschema MPEG coder

  De terugkoppeling bestaat uit een
  complete decoder
  Het coderproces werkt hierdoor
  compleet verliesvrij
  Het beeldgeheugen zorgt voor de tijd
  vertraging
  Het buffer aan de uitgang zorgt voor
  een constante bistroom op de
  verbinding
Blokschema MPEG coder

  De bewegingsvoorspelling zoekt naar
  zo groot mogelijke overeenkomst
  tussen op- eenvolgende beelden
  De berekende bewegingsfactoren
  worden overgestuurd.
     Blokschema MPEG decoder         Invers               Beeldgroepen
Buffer  DEMUX  Red   INV Q  INV DCT      Sortering
         Reduct

                      Beweging
                      schatting
Blokschema Encoder

  Het ingangsbuffer zet de constante
  bitstroom om in een variable bitrate
  DEMUX maakt een scheiding tussen
  nuttige informatie en aanvullende
  info
  Aanvullende info bevat de
  berekende bewegingsvectoren en
  gebruikte kwantiseringstappen
Prijzen.

  De encoder is zoals uit de
  blokschema’s blijkt veel complexer
  dan de decoder
  Dat geldt met name voor de
  bewegings-voorspelling.
  De encoder is ook veel duurder dan
  de decoder:fl 10.000,- om fl 500,-
De Bewegings
 voorspelling
Datareductie bij bewegende beelden
De bewegingsvoorspelling


Beeld 1       Beeld 2
    Macroblokken

      Macro blokken zijn blokken van 16
      bij 16 beeldpunten.
      Zij komen overeen met 2 bij 2 DCT
      blokken.

1       16 1
  1    2

  3    4
         16
De Bewegingsvoorspelling

  Door beeld 2 te vergelijken met
  beeld 1 wordt duidelijk welke
  macroblokken zijn verschoven
  Door middel van een vector kan de
  aard en grootte van de verplaatsing
  worden weergegeven
  De vector is voor Luminantie als
  Chrominatie het zelfde
     Macroblok structuren

             16 BP
         8 BP
     1    2
 8 BP   3    4     5  6

16 BP     Y       Cb  Cr


    Macroblok 4:2:0
     Macroblok structuren

             16 BP
         8 BP
     1    2     5  6
 8 BP   3    4     7  8

16 BP     Y       Cb  Cr


    Macroblok 4:2:2
     Macroblok structuren

             16 BP
         8 BP
     1    2     5   9  6    10
 8 BP   3    4     7   11  8    12

16 BP     Y       Cb      Cr


    Macroblok 4:4:4
Vraag????

  Voor wat voor toepassing zou
  kunnen worden volstaan met een
  Macroblok 4.0.0?
Grapje.

  Zwart/Wit
Algoritmen

  Blockmatching
  Full Search Blockmatching
  Hierarische Algoritmen  Doel : optimale prijs/kwaliteit
  verhouding
Kwaliteit

  Hardware moet betaalbaar blijven
  Kwaliteit : Snelle beeldwisselingen
  goed overbrengen
  Economische eisen: beperken van
  het zoekgebied
    Bidirectionele Voorspelling
 A
                          B

Beeld 1        Beeld 2         Beeld 3


Voorspelling voor beeld 2 f(A,B) = 1/2 A + 1/2 B
Bidirectionele Voorspelling

  Voorspelling op basis van het vorig
  en het volgende beeld
  Efficiënte Coderings Methode
  Helft van de Datarate nodig t.o.v.
  Unidirectionele voorspelling
  Encoder wordt gecompliceerder
Keuze mogelijkheid

  Op eenvolgende beelden:
  Bidirektionele voorspelling
  Montage overgang: Unidirectionele
  voorspelling
  “Snelle Beeldwisselingen”: Geen
  voorspelling
Bitratebegrenzer

Aanpassen van de bitrate aan de transmissieweg
Bitratecontroller

  Zorgt voor een Constante Bitrate
  Transmissieweg wordt zo optimaal
  benut
  Regeling door de kwantificerings-
  schakeling
Snelle Beeldwisselingen

  Snelle beeldwisselingen
  Veel gedetailleerde informatie
  Prediction werkt niet goed
  Buffer loopt vol
Snelle Beeldwissellingen

  Om het Buffer te ontlasten:
  Kwantificeringsstappen groter
  Minder bits
  Slechtere beeldkwaliteit
Maximale kwantificering groote

  Maximale kwantificeringsinstelling
  Qf= 31
  Bij een verdere beperking van
  datastroom door:
  Versturen van macroblokken, die
  met nul worden gecodeerd
  Er wordt als het ware een blok
  over- sprongen
Eenvoudige beelden

  Qf wordt verlaagd tot Qf =1
  Daarna worden macroblokken gevuld
  met stuffingbits
Soorten beelden

  I, P en B beelden
Soorten beelden

  Intraframe beelden    I Frames
  Prediction beelden P Frames
  Bidirectionele beelden  B Frames
I Frames

  Volledige beelden zonder bewegings
  vectoren
  Om de ontvanger de kans te geven
  om te zappen dient regelmatig een
  volledig beeld verstuurd te worden
Vraagje????

  In een DVB gecodeerd Tv signaal is
  1 op de 12 beelden een volledig
  beeld (I frame)

  Hoe lang moet een ontvanger
  maximaal wachten voor met
  decoderen begonnen kan worden.
Antwoord

  Een Beeldbuis kan 25 beelden (50
  *1/2) per seconde weergeven
  Het duurt daarom maximaal 12/25 =
  1/2sec voor dat een decoder een I
  frame ontvangt
P beelden

  Unidirectioneel Prediction
  Deze beelden zijn gebaseerd op
  verander-ingen ten opzichte van
  voorafgaande I of P beelden
B beelden

  Bidirectionele Prediction
  Deze beelden zijn gebaseerd op
  verander-ingen t.o.v. voorafgaande
  en volgende I en P beelden
  B Beelden zijn het effectiefst
  gecodeerd
Volgorde van de beelden

  Bij het bekijken van het programma
  worden:
  In meerderheid B beelden
  overgestuurd
  Dat is het effectiefst
Vraagje?????

  Indien er alleen maar B beelden
  overge-stuurd worden wat zou dat
  betekenen voor de kwaliteit van de
  verbinding?
  de BER is bijvoorbeeld 1E-12
Antwoord

  De beeld informatie verslechterd
  alleen maar
  Wordt niet ververst door I en P
  beelden
  Uiteindelijk onherkenbare beelden
Gebruik van de verschillende
beelden
  I frames en P frames vormen de
  basis waarmee B beelden berekend
  kunnen worden
  Zij worden op regelmatige afstanden
  tussen de B beelden geplaatst
Frames in kijkvolgorde

             I frame

             B frame

             P frame
   Beeldsortering

  Door de beeldsortering worden:
  I beelden eerst verstuurd.
  Daarna de vectoren waarmee de P
  beelden berekend kunnen worden (op
  basis van de I beelden)
  Daarna de vectoren waarmee de B
  beelden berekend kunnen worden (op
  basis van de I en P beelden
Volgorde van de beelden

  Bij Transmissie worden:
  I beelden het eerst verstuurd
  P beelden daarna
  Tenslotte de B beelden die op de I
  en P beelden gebaseerd zijn
Frames in transmissievolgorde


            I frame

            B frame

             P frame
Volgorde van de beelden

  Deze zogenaamde “Group of
  Pictures” bepaalt:
  De kwaliteit van het beeld
  De complexiteit van de Encoder
Encoder

·  Heeft vier beeldgeheugen’s nodig
Encoder

  Voor het bewaren van het I beeld
  Voor het bewaren van het P beeld
  Voor bewaren van twee B beelden
Vraagje??????

  Waarom zijn er twee beeldgeheugens
  voor de B beelden nodig?
Antwoord

  De B beelden moeten bewaard
  worden tot dat het P beeld
  gedecodeerd is
  De B beelden zijn immers gebaseerd
  op het P en het I beeld
  Het P beeld moet bewaard worden
  om de B beelden te kunnen coderen
Vraagje????

  Hoeveel geheugens heeft de decoder
  nodig?
Antwoord

  Twee
  Een voor de I beelden en een voor
  de P beelden
  De B Beelden kunnen meteen na de
  decodering weergegeven worden
  Tijdens de decodering moet het B
     beeld opgeslagen worden
MPEG-1
   Bemonsteringsstructuur

            Luinatiebemonsteringpunten

X X  X  X
X X  X  X        X     X

X X  X  X
        Chrominatie  X    X
X X  X  X  bemonsterings
        punten

ITU 601          Source input format MPEG 1
     Blokschema MPEG codering                      SIF
       SIF      MPEG 1
 Voor       MPEG 1       MPEG 1   Voor
 bewerking     coder   kanaal  coder   bewerking


ITU 601
                         ITU 601
    Voorbewerking bij MPEG 1

   ITU BT 601
                   Horizontale
              720    reductie
576
                    4    4
              288


                    352 bij 288
    720    Tweede deelbeeld
          verwijderen
    Voorbewerking bij MPEG 1

   ITU BT 601           Horizontale
                   reductie ongdaan
              720    maken
576
                   4     4
              288


                   352 bij 288
    720    Tweede deelbeeld
          toevoegen
  MPEG 2

Moving Pictures Experts Group
  MPEG 2 4:2:0


              Volledig Beeld  1. Halve Beeld

 X X   X  X           X    X

 X X   X  X           X       X
 X X   X  X           X    X

 X X   X  X           X       X
Progressieve bemonstering            2.Halve Beeld
  MPEG 2 4:2:2


              Volledig beeld
X  X  X  X       X    X
X  X  X  X       X        X
X  X  X  X       X    X
X  X  X  X       X         2
                       X Halve beeld

Progressieve bemonstering     1 Halve beeld
  MPEG 2 4:4:4


              Volledig beeld
X  X  X  X       X   X
X  X  X  X       X        X
X  X  X  X       X   X
X  X  X  X       X        X 2 Halve beeld

Progressieve bemonstering     1 Halve beeld
   Opdeling van een Macroblok

    16

              8


16                8
         MPEG 2 Levels En Profiles


Levels/Profiles  Simple Profile  Main Profile  SNR Scalable  Spatial Scalable High Profile
High Level             1920 x 1152 P                  1920 x 1152 P
                  80 Mbit/s
High1440Level           1440 x 1152 P         1440 x 1552 P  1440 x 1152 P
                  60 Mbit/s           60(40,15) Mbit/s 80(60,20)Mbit/s
Main Level    720 x 576 P    720 x 576 P  720 x 576 P           720 x 576 P
         15 Mbit/s    15 Mbit/s    4(3) Mbit/s           20(15,4) Mbit/s
Low Level              352 x 288 P  352 x 288 P
  MPEG 2 Levels en Profiles
  Simple profile - er zijn geen B
  beelden toegestaan
  Voordeel: decoder en encoder
  kunnen simpler uitgevoerd zijn
  Nadeel: beperkte reductie
MPEG 2 Levels En Profiles

  Main profiel
  B beelden zijn wel toegestaan
  Chrominatie verhouding 4:2:0
  Geen scalability
MPEG 2 SNR Scalabilitaty

  Zorgt voor een goed beeld bij (wat)
  grotere BER waarden
  Het beeld bevat dan wel ruis
MPEG 2 SNR Scalabilitaty

  Digitale signalen kunnen ontvangen
  worden of niet
  Kleine BER wel ontvangst
  Grote BER geen ontvangst
 MPEG 2 SNR Scalabilitaty

            Base Layer
       MSB’s
            Redunctie-
            Reduction


DCT     Q      Enhancement
             layer

            Redunctie
            Reduction
        LSB’s
MPEG 2 SNR Scalabilitaty

  De MS bits zijn voorzien van
  foutcorrectie
  De LS bits niet
  Bij bitfouten blijven de MS bits intact
  Onder de LS bit ontstaan fouten
  Dit uit zich als ruis
MPEG 2 Spatial Scalability

  Zorgt voor verminderde resolutie bij
  grote BER
  Maakt HDTV mogelijk bij beperkte
  Bitrate
Wat wordt bij DVB gebruikt?

  Main Level - 720x576 Pixels
  Main Profil - Geen Scalable Profile
  4:2:0
  Dit wordt Main Profile at Main Level
  genoemd (MP@ML)
        Digital Video
        Broadcasting

Casema Consulting        juni 1999
Agenda


  Wat is DVB
  Plannen van Casema
  Opbouw Centraal Ontvangstation
  Opbouw Lokaal Centra
  Transport
  Beheer
Wat is DVB
  Memorandum of Understanding
  Verzameling bestaande en nieuwe
  standaarden
    video compressie (MPEG-2)
    audio compressie (MPEG-2)
    transmissie over kabel, satelliet, aardse
    zenders etc.
    Service Informatie
  Grotere capaciteit netwerk
  Nieuwe mogelijkheden
    Electronische Programma Gids (EPG)
    Software (OpenTV)
       Service Informatie (SI)

  Verplichte tabellen
    Network Information Table (NIT)
       frequentie, symbolrate, modulatiesoort van de DVB
       kanalen
    Service Description Table (SDT)
       namen van de zenders (b.v. Nederland1, RTL4)
    Event Information Table, Present/Following (EIT)
       overzicht van huidige en eerstvolgende programma’s
  Optionele tabellen
    Bouquet Association Table (BAT)
       bundeling van kanalen per programmasoort of aanbieder
    Event Information Table, Schedule (EIT)
       overzicht van programma’s in verdere toekomst
OpenTV


  Besturingssysteem van decoder
  Doel vergelijkbaar met Windows’95 of Java
  Applicaties kunnen via de kabel worden
  gedownload in decoder
    in RAM: voor eenmalig gebruik (b.v.
    meedoen met quiz)
    in FLASH-EPROM: voor langdurig gebruik
    (b.v. EPG)
Electronische Programma Gids
  Vereenvoudigt keuze uit honderden
  programma’s
  Software in de decoder (evt. onder
  OpenTV), bepaalt
    presentatievorm
    keuzemogelijkheden
  Gebaseerd op Service Informatie,
  aangevuld met
    uitgebreide programma informatie
    plaatjes
  Belangrijk:
    verzamelen van alle gegevens
    bijhouden/wijzigen van EPG
Conditional Access

  Individueel regelen van toegang tot
  programma
    abonnement
    PayPerView
    Impulse PayPerView
  Scrambling: het onherkenbaar maken van
  informatie
    DVB Common Scrambling Algoritme
  Encryptie: het versleutelen van informatie
  Verschillende systemen: Viaccess,
  Mediaguard, Irdeto, ...
Verschillende Conditional Access
systemen?

  Transcontrol / Transscrambling: In
  ontvangstation alle programma’s voorzien
  van één CA systeem
  Common Interface: verschillende CA
  systemen in één decoder
  Simulcrypt: één programma kan met
  verschillende decoders worden
  gedecodeerd
Plannen van Casema


  Commerciële start met DVB 1 oktober 1999
  Omzet bestaande PayPerView naar DVB
  Uitbreiding aanbod
    NVOD
    IPPV(pre-booked)
    pluspakketten
  Gebruik van Eurobox
Eurobox


  Kabeldecoder gespecificeerd door Casema,
  Deutsche Telekom, Telia en Mediakabel
  Lagere decoderprijs door grotere markt
  door “standaard decoder”
  Viaccess
  OpenTV
DVB systeem
  Eén centraal ontvangstation voor DVB systee
  
    samenstellen pakketten
    conditional access
    OpenTV flowcaster
    EPG/SI samenstelling
    Programma levering aan andere kabelnetten

  Negen  lokaal centra
    Omzetting van SDH naar QAM
    Toevoegen lokale programmering
    Local ad insertion
    EPG/SI samenstelling/aanpassing
Systeem overzicht
  Mediakabel         NMC
                      EPG redaktie/
                      OpenTV appl.
         Playout

           SDH netwerk

  CHE

           Lokaal Centrum

     Netwerk 1           Netwerk 2
Centraal ontvangstation
Video
      MPEG
Audio    encoder
      QPSK         Scrambler/   DVB-
           Multiplexer               SDH
      -DVB         transcontrol  G.703    (naar LC)


SDH     G.703
(van PlC)  -DVB

                               SDH
                               (naar NMC)        SAS SI/EPG OpenTV        System
                         controller
Lokaal centrum fase 1


      G.703  64 QAM   Cable
SDH         modulator
(van CHE)  -DVB        network                Cable
          64 QAM
          modulator  network
Transport


  Aanvoer playout naar centraal
  ontvangstation
  Distributie van centraal ontvangstation naar
  lokaal centra
  Distributie van centraal ontvangstation naar
  andere kabelexploitanten
  Via SDH netwerk
  G.703 155 Mbit/s
  Proprietary systeem!
Beheer


  Technische configuratie van encoders en
  multiplexers
  Bewaking van apparatuur
  Omschakelen van programma’s
  Scrambling besturen
  Invoeren en bijwerken van Service
  Informatie
  Invoeren en bijwerken van EPG gegevens

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:21
posted:9/23/2011
language:Dutch
pages:155