HBML3303SMP PSIKOLINGUISTIK DAN SEMANTIK by nuefail

VIEWS: 3,586 PAGES: 12

More Info
									PSIKOLINGUISTIK DAN SEMANTIK HBML 3303SMP
TAKRIF PSIKOLINGUISTIK                                  berpendapat bahawa otak manusia dipraprogramkan
RPsikologi ialah disiplin ilmu yang mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan        oleh mekanisme kognitif yang disebut sebagai Peranti
akal budi atau jiwa dan juga tingkah laku manusia. Ilmu linguistik pula ialah       Pemerolehan Bahasa atau Language Acquistion Device
bidang yang mengkaji bahasa dan cara bahasa berfungsi untuk membantu           (LAD). Alat ini telah membolehkan individu untuk
manusia mencapai matlamat atau hasrat dalam kehidupan hariannya              menjana ayat gramatis dengan cara sejagat atau bebas
Rbidang psikolinguistik merupakan                             budaya.
gabungan dua bidang ilmu, iaitu bidang psikologi dan linguistic              setiap manusia yang dilahirkan di dunia sudah ada kecekapan untuk
Rdisiplin psikolinguistik meneliti perkara-perkara yang dikaji dalam disiplin       berbahasa apabila sampai waktunya. Potensi berbahasa ini sebenarnya
linguistik dan psikologi kerana kedua-dua bidang ini adalah saling            ialah sifat akal, iaitu yang bersifat semula jadi. Dengan yang demikian,
bekerjasama dalam menyelesaikan persoalan bahasa.                     akalnya membolehkan seseorang untuk menerbitkan perkataan atau ayat
Psikolinguistik sebagai Satu Disiplin ilmu                        yang tak terkira.
                                             RChomsky berpendapat bahawa bahasa yang dipelajari melalui satu set
                                             rumus yang digunakan untuk menerbitkan kalimat baharu itu. Di sini beliau
                                             memperkenalkan dua istilah seperti berikut:
                                               Kompetens
                                             Kompetens dapat diertikan sebagai sistem rumus yang mampu
                                             menghasilkan kalimat yang tidak terbatas. Dengan kata lain, kompetens
                                             ialah pengetahuan penutur mengenai bahasanya. Ia merupakan unsur
                                             dalaman dan berada di dalam otak
                                               Prestasi
                                             diertikan sebagai bunyi-bunyi yang dilafazkan. Bunyi-bunyi ini bermakna
                                             dan dapat difahami oleh pendengarnya. Berbaze dengan kompetens ia
                                             terletak di bahagian luar otak


                                             KEDUDUKAN PSIKOLINGUISTIK DALAM
                                             KAJIAN BAHASA
                                             Mangantar (1987), secara amali disiplin ini cuba menerapkan
                                             pengetahuan linguistik dan psikologi terhadap penyelesaian masalah
                                             bahasa. Antaranya adalah seperti masalah pengajaran dan pembelajaran
                                             termasuk pengajaran bacaan, kedwibahasaan dan multibahasaan, serta
                                             penyakit bertutur seperti afasia dan gagap, komunikasi, pemikiran
DEFINISI                                         manusia, dialek, pidginisasi dan kreolisasi dan masalah sosial lain yang
RGarnham (1985), psikolinguistik ialah kajian tentang mekanisme mental          melibatkan bahasa.
yang membolehkan manusia menggunakan bahasa.                       RBidang psikolinguistik muncul berdasarkan kesedaran ahli bahasa
RMatthews (1997) berpendapat bahawa bidang ini ialah kajian bahasa            bahawa kajian bahasa tidak boleh dilakukan secara persendirian tetapi
dari pada sudut psikologi                                 perlu dilakukan secara kerjasama dengan disiplin lain.
RAitchison (1998), pula mendefinisikan psikolinguistik sebagai kajian
bahasa dan akal budi.
RMangantar Simanjuntak (1980), mentakrifkan psikolinguistik sebagai
cabang linguistik yang bergabung dengan ilmu psikologi untuk
menganalisis bahasa dan pertuturan, iaitu proses-proses yang berlaku
pada waktu seseorang bertutur dan memahami ayat-ayat yang
didengarnya.
Rpsikolinguistik merupakan disiplin ilmu yang meneliti perkara-perkara
yang dikaji dalam ilmu linguistic dan psikolog
Rdikenali juga sebagai psikologi bahasa. Disiplin ilmu ini secara saintifik
menganalisis perkara-perkara yang berlaku dalam akal budi manusia             Teori Huraian Bahasa
semasa seseorang itu berbahasa.                              Teori bahasa ialah pendapat atau pandangan yang dikemukakan dalam
Matlamat Psikolinguistik                                 bidang bahasa. Oleh yang demikian, kita dapat memahami teori huraian
George A. Miller (1965), ilmu psikolinguistik bertujuan untuk menghuraikan        bahasa sebagai pendapat yang memerihalkan teori dalam bahasa, iaitu
proses psikologi yang berlaku ketika orang menggunakan ayat                pandangan atau pemikiran tokoh-tokoh tentang huraian bahasa.
Rtujuan utama psikolinguistik adalah untuk mencari satu teori bahasa           (a) Teori Tradisional (Panini)
yang munasabah dan unggul daripada segi linguistik dan psikologi, yakni          Teori Tradisional oleh Panini (ahli tokoh fonetik India) menganggap
teori yang mampu menerangkan hakikat bahasa dan pemerolehannya              bahawa bahasa ialah ucapan fikiran dan perasaan manusia dengan teratur
Rpsikolinguistik merupakan bidang ilmu yang berminat untuk mengetahui           serta menggunakan alat untuk membunyikan suara. Selain itu, ciri nahu
hal yang berlaku dalam akal budi manusia semasa seseorang itu               teori ini mementingkan bahasa tulisan. Dalam hubungan ini, semua
berbahasa.                                        bahasa mempunyai peraturan yang sama dengan bahasa Yunani. Di
Rpsikolinguistik juga mengkaji salah satu aspek terpenting dalam disiplin         samping itu, semua penutur diwajibkan untuk mematuhi peraturan dan
ini, iaitu cara-cara kanak-kanak menguasai bahasa.                    kesilapan yang dilakukan dianggap sebagai kesalahan.
RBerdasarkan takrif oleh Aitchison (1987), kita dapat membahagikan            (b) Teori Struktural (Bloomfield
kajian psikolinguistik kepada empat aspek utama, iaitu:                  Teori ini dipelopori oleh Bloomfield, Edward Sapir,
(a) Aspek yang berkaitan dengan pemerolehan pengetahuan bahasa              de Saussure dan Otto Jespersen. Mereka berpendapat bahawa bahasa
pertama atau bahasa ibunda.                                ialah sistematis, mempunyai tatabahasa yang tersendiri, hidup dan
(b) Aspek yang berkaitan dengan proses pemahaman input bahasa.              berubah. Mereka juga berpendapat bahawa perkaitan antara
(c) Aspek yang berkaitan dengan proses penghasilan output bahasa.             fonem sebagai unit bahasa yang terkecil, dan unit tatabahasa dan ayat
(d) Aspek yang berkaitan dengan penyimpanan maklumat bahasa atau             dapat dianalisis secara konstituen terdekat. Dalam kajian nahu pula
pengetahuan bahasa.                                    mereka berpendapat bahawa bahasa sebagai sistem yang mempunyai ciri
TEORI PSIKOLINGUISTIK                                   peraturan, sistem, arbitari untuk perhubungan. Mereka menumpukan
Rteori psikolinguistik adalah sesuatu pendapat atau pandangan yang            kajian terhadap fonologi, morfologi dan sintaksis. Golongan
dikemukakan dalam bidang                                 struktural juga berpendapat bahawa huraian bahasa dilakukan secara
Psikolinguistik                                      induktif. Mereka juga berpendapat bahawa huraian bahasa tidak
Noam Chomsky                                       mementingkan makna dan analisis dibuat secara luaran
                                                                                1

                                 Log on to http://oumclub.blogspot.com
PSIKOLINGUISTIK DAN SEMANTIK HBML 3303SMP
(c) Teori Transformasi Generatif (Chomsky) Teori yang dipelopori oleh         sesuatu yang dibawa lahir atau yang berada di dalam manusia.
Noam Chomsky ini bersetuju bahawa manusia dilahirkan dengan              Sebenarnya, hipotesis ini pernah dikemukakan oleh Chomsky.
kecekapan semula jadi untuk berbahasa. Penutur natif berkebolehan untuk        Rberpendapat bahawa seseorang kanak-kanak menggunakan
membentuk dan memahami pertuturan yang baharu. Daripada kebolehan           keupayaan yang sedia ada pada mereka untuk merumus dan membentuk
ini, akan terbentuklah rumus-rumus bahasa secara transformasi yang           ayat mengikut sistem bahasa yang mereka peroleh.
lengkap berdasarkan bahasa pertama terlebih dahulu. Binaan ayat            Rberpendapat bahawa manusia mempunyai kompetens (competence)
biasanya mempunyai hubungan erat antara elemen dan menggunakan             dan prestasi (performance) bahasa. Kompetens di sini dapat
simbol atau rumus untuk menganalisis nahu. Sesuatu binaan ayat dapat          diertikan sebagai rumus-rumus yang ada dalam mental manusia.
dihuraikan dengan memahami stuktur luaran dan stuktur dalaman.             Manakala prestasi ialah aspek penggunaan bahasa oleh penutur
(d) Teori Fungsional (Halliday                             berdasarkan kecekapan bahasa manusia. Oleh hal demikian, teori ini
Halliday dan Wilkins mempelopori teori fungsional. Teori ini berkembang        mengutamakan proses berfikir berbanding dengan perlakuan manusia.
pada tahun 1960- an dan 1970-an. Penteori ini mengkaji bahasa dari           Teori Interaksionalis (Bloom)
segi struktur dan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Di samping itu,        RBloom, Bowennan, Cromer dan Halliday
mereka menganggap bahawa bahasa sebagai alat pertuturan. Oleh hal           Rgolongan interaksionalis kelihatan telah
yang demikian, dapatan mereka ini mementingkan aspek semantik.             berkompromi dengan mengambil jalan tengah antara teori behavourisme
Mereka bersetuju bahawa kewujudan variasi dalam penggunaan bahasa           dan mentalis. Mereka berpendapat bahawa persekitaran luaran dan faktor
tidak boleh dinafikan. Penggunaan bahasa dapat menggambarkan fikiran          bawaan semula jadi memainkan peranan yang sama penting dalam
dan emosi penutur. Golongan ini beranggapan bahawa pengukuhan             pemerolehan bahasa oleh kanak-kanak. Kanak-kanak selain menerima
bahasa adalah secara verbal dan non-verbal. Aliran dan golongan ini          latihan bahasa yang pasif daripada ibu bapa mereka, juga dapat
bukan sahaja mengkaji bahasa daripada segi struktur tetapi memberi           memproses bahasa secara aktif kerana memiliki struktur dalaman dalam
perhatian juga kepada fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Aspek yang        pemerolehan bahasa. Faktor-faktor seperti persekitaran sosial,
ditekankan ialah perubahan-perubahan yang berlaku pada bentuk-bentuk          pematangan, biologi dan kognitif memainkan peranan penting dalam
bahasa ketika seseorang itu berkomunikasi.                       perkembangan bahasa kanak-kanak. Faktor-faktor ini saling berinteraksi
                                            lalu melakukan penyesuaian antara satu sama lain. Terdapat dua
Topik 2 Proses Dalaman Penerbitan Bahasa PertuturandanKomunikasi            pendekatan utama bagi golongan interaksionalis seperti berikut:
TAKRIF PEMEROLEHAN BAHASA                                 Pendekatan kognitif
Kamus Linguistik (1997), mentakrifkan pemerolehan bahasa sebagai             Pendekatan sosial
proses pembelajaran bahasa daripada satu aspek hingga keseluruhannya.         Pemahaman kanak-kanak tentang bahasa berakar umbi daripada
Maksudnya, proses seseorang penutur seperti kanak-kanak menjadi            perkembangan kognitif; dan perkembangan bahasa juga terlahir sebagai
penutur jati bagi bahasa natifnya, atau proses seseorang kanak-kanak          akibat persekitaran sosial yang disediakan oleh ibu bapa mereka. Interaksi
ataupun dewasa menjadi penutur bahasa kedua. Mangantar Simunjuntak           sosial antara kanak-kanak dan ibu bapa amat penting kerana memberikan
(1987), berpendapat bahawa pemerolehan bahasa ialah proses yang            pengalaman bahasa bagi kanakkanak.
berlaku di dalam otak seseorang kanakkanak sewaktu memperoleh             R Halliday (salah seorang tokoh interaksionalis, beranggapan bahawa
bahasa ibundanya. Dalam bidang psikolinguistik, konsep pemerolehan           perkembangan bahasa kanak-kanak melibatkan proses kognitif dan proses
bahasa selalunya dikaitkan dengan pembelajaran bahasa pertama.             interaksi bahasa. Beliau berpendapat bahawa kanak-kanak memperoleh
                                            bahasa kerana mereka mempunyai keperluan untuk berinteraksi dengan
TEORI PEMEROLEHAN BAHASA                                ahli masyarakat dalam persekitaran mereka. Halliday juga berpendapat
Teori Behaviouris (Skinner)                              bahawa proses kognitif penting dalam perkembangan bahasa, khususnya
RTeori Behaviouris adalah berasaskan pemerolehan bahasa pertama oleh          dalam usaha kanak-kanak mentafsirkan makna yang terdapat dalam
kanakkanak. Teori ini juga dikenali sebagai teori mekanis. Biasanya kanak-       situasi sosial mereka dan kemudian menggambarkan makna tersebut
kanak belajar bahasa secara tidak formal melalui proses peniruan daripada       dalam bentuk bahasa.
ahli keluarganya, khususnya daripada ibu bapanya. Oleh hal demikian, ibu
bapa menjadi model bahasa bagi anak mereka. Kanak-kanak menguasai           EVOLUSI PERTUTURAN
bunyi-bunyi dan menyebut perkataan yang telah didengar oleh mereka           Fungsi Otak dan Mekanisme Otak
secara berulang kali sehingga mereka dapat melafazkannya dengan betul.         Otak manusia dapat dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu bahagian
Behaviorisme berpandangan bahawa bahasa merupakan satu tabiat yang           bawah dan bahagian atas. Bahagian bawah dikenal dengan nama batang
diperoleh.                                       otak manakala bahagian atas sebagai serebrum. Batang otak memastikan
RTeori ini tidak mementingkan fungsi mental dan perkara yang dikaji          badan kita sentiasa hidup dengan mengawal pernafasan, degup jantung,
dalam teori ini ialah data, iaitu kalimat-kalimat yang dapat diamati dan        dan sebagainya. Serebrum pula merupakan bahagian yang amat penting
diukur. Teori ini berpandangan bahawa bahasa terjadi hasil daripada          bagi kehidupan kita kerana bahagian ini menjana bahasa. Selain itu,
operasi rangsangan dan gerak balas yang bergantung pada ciri-ciri naluri        serebrum juga mengintegrasikan manusia dengan persekitarannya.
manusia. Justeru bahasa ialah proses peri laku yang berdasarkan operasi        Serebrum dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu hemisfera kiri dan
rangsangan dan respons. Golongan behaviouris berpendapat bahawa            hemisfera kanan.
pemerolehan adalah sesuatu perlakuan yang terjadi melalui ulangan
perlakuan itu.
Rlatihan dan latih tubi amat penting dijalankan dengan
kerap untuk membolehkan pemerolehan bahasa berlaku sehingga menjadi
amalan kebiasaan. Dengan ini, kemahiran bahasa dapat diperoleh

Teori Mentalis (Chomsky)
Rpemerolehan bahasa sebagai proses
pemikiran yang melibatkan aktiviti mental. Teori ini yang juga dikenal
sebagai teori kognitif menjelaskan bahawa bahasa sebagai pengetahuan
yang dihasilkan melalui proses dalam otak. Oleh itu, menurut teori ini,
bahasa ialah aktiviti mental yang merupakan kebolehan semula jadi
manusia. N. Chomsky, salah seorang pelopor teori ini berpendapat
bahawa manusia dilahirkan bersama Peranti Pemerolehan Bahasa
(Language Acquisition Device) atau LAD. Alat ini menyebabkan manusia
mempunyai kebolehan semula jadi untuk menguasai bahasa
RMangantar (1987), juga berpendapat bahawa manusia memang
dilahirkanb bersama sesuatu yang membolehkannya berbahasa dengan
mudah dan cepat. bBeliau menyebut hal ini sebagai hipotesis nurani, iaitu

                                                                                2

                                Log on to http://oumclub.blogspot.com
PSIKOLINGUISTIK DAN SEMANTIK HBML 3303SMP
                                               Teori behavourisme menegaskan bahawa manusia memperoleh bahasa
                                              kerana terdapat rangsangan dan tindak balas. Kemudian manusia
                                              menguasai sesuatu bahasa melalui proses pengulangan sehingga
                                              terbentuk kebiasaan atau tabiat dalam dirinya.
                                               Teori mentalis berpandangan bahawa manusia secara semula jadi
                                              mempunyai keupayaan untuk berbahasa. Terdapat LAD dalam otak
                                              manusia untuk membina bahasa mereka secara aktif.
                                               Teori ini juga berpendapat bahawa ada dua proses dalam penguasaan
                                              bahasa, iaitu kecekapan dan prestasi.
                                               Teori interaksionalis beranggapan bahawa pemerolehan bahasa
                                              melibatkan dua proses, iaitu proses mental dan interaksi bahasa.
                                               Terdapat banyak bahagian otak yang terlibat dalam fungsi bahasa.
Bahagian otak yang penting ialah medula, pons, talamus, korteks, dan            Antara yang penting ialah hemisfera kiri.
korpus kalosum. Medula berperanan dalam hal seperti pernafasan, degup             Penerbitan bahasa merupakan aktiviti mental yang melibatkan hal
jantung, pemindahan, kordinasi pergerakan, tindak balas di luar kawalan,          menghasilkan, memahami dan melaksanakan pertuturan dalam
penghadaman dan emosi. Pons pula dikaitkan dengan refleksi manakala            komunikasi.
talamus berkaitan dengan pertuturan dan bahasa. Korteks terdiri daripada           Penerbitan pertuturan dalam otak melibatkan tiga peringkat yang
enam lapisan tisu yang berkedut dan bengkok-bengkok. Korpus kalosum            penting, iaitu konseptualisasi, formulasi dan pelaksanaan.
berperanan sebagai penyelaras proses mental bagi kedua-dua hemisfera.             Bertutur melibatkan operasi semantik, sintaksis dan fonologi.
                                               Pengleksikalan ialah proses memilih kata semasa kita hendak
Setiap hemisfera dibahagikan kepada empat bahagian, iaitu cuping frontal,         berkomunikasi dengan orang lain.
cuping parietal, cuping temporal, dan cuping oksipital. Setiap msatu
hemisfera mempunyai tugas utama. Hemisfera kiri bertugas untukm
                                              Topik3 Struktur Dalaman Penglahiran Bahasa
mengawal bahasa, operasi logik, analitik, dan matematik. Sementara itu,          PEMENDAMAN DAN PENGGUNAAN LEKSIKAL
hemisfera kanan bertugas untuk mengawal emosi, mengecam muka, dan             Asosiasi Perkataan
mengenal struktur badan. Pematangan fungsi tertentu otak, khususnya            Dalam otak kita ada leksikon atau leksikon mental (mental lexical).
fungsi verbal menjadi mantap di hemisfera kiri                       Leksikon di sini bermaksud kosa kata atau perbendaharaan kata yang
Bahasa dan Otak                                      disimpan dalam akal budi kita dalam bentuk entri leksis bagi setiap item.
Sebenarnya, otak memberikan tugas kepada hemisfera otak, iaitu               Item-item leksis disusun dalam leksikon dengan cara yang demikian untuk
hemisfera kiri dan kanan. Operasi bahasa, logik dan analisis, serta            membolehkan kita mendapatkan semula perkataan dengan pantas. Hal
matematik bertahap tinggi biasanya berlaku di hemisfera kiri.               menyimpan leksikon dalam otak disebut sebagai pemendaman leksikal
Sementara itu, hemisfera kanan cukup berkesan dalam hal mengenal              (lexical storage). Oleh itu, kita akan sentiasa berusaha untuk mencapai
emosi, mengecam muka, dan mengambil kira struktur perkara secara              kata yang terpendam dalam leksikon kita untuk bercakap atau menulis.
global tanpa sebarang analisis. Kita menyebut bidang tugas hemisfera kiri         Manakala akses leksikal (lexical access) adalah proses mendapatkan kata
dan kanan sebagai lateralisasi. Lateralisasi otak menjelaskan bahawa otak         daripada leksikon mental.
mempunyai tanggungjawab khusus untuk mengembangkan bahasa                 Asosiasi perkataan lazimnya mula berlaku apabila seseorang itu bertindak
PROSES PENERBITAN BAHASA DALAM PERTUTURAN DAN                       balas terhadap sesuatu rangsangan, iaitu kata yang dilihat atau didengar.
KOMUNIKASI                                         Asosiasi atau kaitan berlaku untuk mendapatkan makna perkataan, dan
Penerbitan bahasa dapat diertikan sebagai aktiviti atau proses               bukannya bentuk perkataan tersebut. Asosiasi makna dengan leksikon
mental yang terlibat dalam hal menghasilkan, memahami lalu memperoleh           adalah lebih kuat berbanding dengan asosiasi kesamaan bunyi atau
bahasa oleh kanak-kanak atau orang dewasa. Ketika kita menghasilkan            tulisan. Oleh hal demikian, asosiasi perkataan di sini merujuk kepada tugas
pertuturan atau ketika mendengar dan memahami sesuatu pertuturan,             otak kita meneliti kata-kata yang terpendam dalam jaringan semantik untuk
terdapat huraian yang berlaku dalam otak kita. Aktiviti inilah yang dikenal        membuat pilihan perkataan. Makna asosiasi perkataan lazimnya adalah
sebagai pemprosesan bahasa.                                berdasarkan pengelompokan semantik, iaitu cara kata-kata dihimpunkan
Levelt (1989), proses penerbitan pertuturan dapat dibahagikan kepada            dalam kumpulan berdasarkan pertalian makna.
tiga aspek, iaitu konseptualisasi (conceptualisation), formulasi (formulation)       Kebanyakan model asosiasi perkataan yang terkini mengandaikan bahawa
dan pelaksanaan (articulation). Semasa konseptualisasi, seseorang             katakata
penutur membentuk sesuatu niat lalu memilih maklumat yang relevan             dikaitkan dalam satu jaringan yang kompleks. Jaringan ini
daripada ingatan atau persekitaran sebagai persediaan untuk membina            menggambarkan
pertuturan yang dihasratkan. Inilah yang disebut sebagai proses peringkat         hubungan semantik seperti berikut:
mesej (message-level processes). Proses formulasi pula melibatkan hal             Sinonimi
menterjemahkan konsep yang diwakili itu ke dalam bentuk bahasa.                Antonimi
Akhirnya, proses pelaksanaan pula melibatkan perancangan fonetik dan             Hiponimi
artikulasi pertuturan.
                                              Model Penglahiran Leksikal
Operasi semantik dalam proses penerbitan melibatkan pemilihan
perkataan yang sesuai dengan idea dan makna yang dihasratkan. Proses
memilih kata ini disebut sebagai pengleksikalan (lexicalisation). Operasi
sintaksis pula merupakan hal pemilihan pola ayat yang sesuai dan dalam
pola ayat inilah semua perkataan yang terpilih itu disusun. Operasi fonologi
pula melibatkan tugas menerbitkan idea dalam bentuk bunyi bahasa yang
dihasilkan oleh sistem ujaran seperti lidah.
Permulaan proses penerbitan ada kaitan dengan proses pemahaman.
Oleh sebab proses pemahaman merupakan proses mental, kita perlu
membuat persepsi dan kemudian memproses bunyi-bunyi yang didengar
atau dituturkan itu. Jadi proses pemahaman melibatkan tiga gerak laku
yang berurutan, iaitu menanggapi maklumat deria dan
mengenalpastikannya, menentukan makna perkataan, dan memproses
perkataan yang telah ditentukan maknanya menurut
kaedah semantik yang betul (Zulkifli Hamid, 1994).
RUMUSAN
  Pemerolehan bahasa ialah proses penguasaan bahasa oleh seseorang
                                              Peringkat ini merupakan pencarian semula (retrieval) entri leksis daripada
tanpa disedari atau dipelajari secara formal.
                                                                                    3

                                  Log on to http://oumclub.blogspot.com
PSIKOLINGUISTIK DAN SEMANTIK HBML 3303SMP
leksikon. Sebaik sahaja entri leksikal bagi sesuatu perkataan diakses,          jenis ini perlu menyelenggarakan beberapa maklumat. Antara fungsinya
maka maklumat tentang kata tersebut sudah sedia wujud. Terdapat              ialah mentafsir dan menghasilkan bahasa. Ingatan jangka panjang
beberapa model penglahiran leksikal. Antara model tersebut adalah seperti         mencatat pengalaman lepas dalam daerah otak yang dikenal sebagai
berikut:                                         serebral korteks. Kita boleh memendamkan beberapa fakta dalam ingatan
(i) Model Serial                                     jangka panjang jika pengalaman yang berkaitan dengan sesuatu fakta
Model ini berpendapat bahawa kita akan mencari padanan bagi perkataan           berlaku secara berulang-ulang.
yang kita dengar atau baca. Oleh yang demikian, jelas bahawa kata-kata
yang kerap digunakan akan cepat dikenal pasti berbanding dengan yang           Penggunaan Daya Ingatan
kurang kerap. Model ini mencadangkan bahawa kata-kata tidaklah              Ingatan merupakan faktor penting dalam pemerolehan keupayaan
terpendam begitu sahaja dalam leksikon tetapi mengikut urutan kekerapan          memahami dan menghasilkan pertuturan dalam bahasa. Tanpa keupayaan
penggunaannya. Model ini disokong oleh model Search yang dipelopori            ingatan, kita tidak dapat mempelajari perkataan dan nahu sesuatu bahasa.
oleh Forster (1979).                                   Bagi ingatan jangka panjang, seseorang cenderung menyimpan isi atau
(ii) Model Search                                     makna ayat didengar. Isi atau makna dapat disimpan dalam ingatan untuk
Model search merupakan satu lagi model bagi mengakses leksis. Model ini          jangka waktu yang lama. Kebolehan ini berbeza antara individu. Lazimnya,
berpendapat bahawa kata-kata yang dipendam dalam leksikon mental             perkataan yang terkandung dalam ayat akan dibuang daripada ingatan.
diteliti secara serial, iaitu satu per satu item untuk menemui padanannya         Kajian yang dibuat antara kedua-dua jenis ingatan menunjukkan bahawa
dalam isyarat bahasa, iaitu yang didengar atau dilihat.                  perkataan atau ayat yang dihafal secara harfiah hilang dengan cepat,
(iii) Model Verifikasi                                  sedangkan makna atau konsep masih bertahan dalam ingatan dengan
Satu lagi model search dipelopori oleh Becker (1979) yang dikenal sebagai         lebih lama. Keadaan ini menjelaskan bahawa perkataan dan ayat yang
model verifikasi. Model ini menghadkan subset perkataan yang dicari            dihafal secara harfiah disimpan dalam ingatan jangka pendek. Tafsiran
dengan menggunakan kriteria semantik (makna), iaitu item dikaitkan            semantik, isi atau makna yang biasanya bertahan lama akan disimpan
dengan konteks tertentu dan kriteria ortografi, iaitu item yang mempunyai         dalam ingatan jangka panjang.
bentuk yang sama dengan kata sasaran.                           RUMUSAN
PEMPROSESAN BAHASA                                     Dalam otak kita terdapat leksikon mental, iaitu kosa kata dalam keadaan
Usaha memproses bahasa, lazimnya melibatkan empat kemahiran, iaitu:            yang tersedia untuk digunakan.
  Kemahiran bertutur                                   Leksikon umumnya merujuk kepada perbendaharaan kata, iaitu
  Kemahiran mendengar                                  sejumlah perkataan yang dimiliki oleh seseorang penutur.
  Kemahiran membaca                                    Pemendapan leksikal merujuk kepada penyimpanan perkataan dalam
  Kemahiran menulis                                   otak untuk digunakan ketika kita memerlukannya.
Selain itu, pemprosesan bahasa juga melibatkan hal mendapatkan item             Ketika kita mendapatkan semula perkataan daripada leksikon, proses itu
leksikal daripada leksikon mental.. Pemprosesan bahasa merujuk kepada           dinamakan akses leksikal atau mendapatkan semula perkataan.
caramanusia memproses pertuturan atau tulisan, lalu memahami proses             Terdapat banyak model penglahiran leksikal. Antaranya ialah model
tersebut sebagai bahasa. Kebanyakan teori terbaharu menyokong idea ini          Serial, model Search, dan model Verifikasi.
dan berpendapat bahawa proses ini dijana keseluruhanya oleh otak kita.           Pemprosesan bahasa merujuk kepada cara kita memproses pertuturan
Terdapat dua model pemprosesan bahasa. Model tersebut adalah seperti           atau tulisan dalam otak kita.
berikut:                                          Dua model pemprosesan bahasa ialah model bawah ke atas dan model
(a) Model Bawah ke Atas (bottom-up processing)                      atas ke bawah.
(b) Model Atas ke Bawah (up-bottom processing)
Model pemprosesan bahasa atas ke bawah merujuk kepada pengaruh              Topik4 Pengenalan Semantik
pengetahuan peringkat tinggi (konsepsi) terhadap pemprosesan peringkat
bawah tanggapan). Misalnya, ketika kita merancang untuk                  Takrif Semantik dan Makna
bertutur atau menulis, kita mengalami proses atas bawah. Proses ini            Palmer (1992), istilah semantic merujuk kepada kajian makna. Istilah ini
bermula dengan proposisi yang adalah besar, iaitu peringkat konsepsi.           merupakan istilah yang agak baharu dalam bidang linguistik. Istilah ini
Kemudian proses ini bergerak ke bawah dan berakhir dengan                 sebenarnya berasal daripada kata adjektif bahasa Yunani semantikos,
yang kecil, iaitu tanggapan. Tanggapan di sini ialah kata-kata lisan atau         yang bermaksud penting atau bererti. Istilah semantik mula-mula
tulisan pada halaman buku bagi orang yang merancang pertuturan atau            diperkenalkan oleh M. Bréal daripada kata Perancis semantique. Kini,
tulisan. pemprosesan atas ke bawah merujuk kepada proses konsepsi             istilah semantik digunakan untuk merujuk kepada kajian makna dalam
manakala pemprosesan bawah ke atas merujuk kepada tanggapan atau             bidang linguistik. Kata semantik juga diertikan sebagai „ilmu tentang
persepsi                                         makna atau erti. Kini, makna menjadi sebahagian daripada ilmu linguistik.
Daya Ingatan dan Bahasa.
Menurut Noor Aina Dani (2007), daya ingatan merupakan gudang untuk            RUllmann (1962) mentakrifkan semantik sebagai kajian makna perkataan.
menyimpan fakta dan pengetahuan am yang dipelajari seseorang. Semua            RLyons (1981) pula mendefinisikan semantik sebagai kajian makna,
perkara itu secara tidak langsung digunakan untuk menyimpulkan makna.           sementara semantic linguistik ialah kajian tentang semua jenis makna
Noor Aina menyatakan bahawa ingatan mempunyai empat jenis makna              yang ditetapkan dalam bahasa.
seperti                                          RKreidler (1998) menerangkan bahawa semantik ialah kajian makna
berikut:                                         secara sistematik, manakala semantik linguistik ialah kajian cara
  sebagai produk yang merujuk kepada jumlah perkara yang tinggal dalam         bagaimana makna disusun dan dinyatakan dalam bahasa.
akal budi kita sebagai peristiwa yang dialami.                      RNathesan (2001) pula menyatakan bahawa semantik ialah suatu bidang
  diumpamakan seperti tempat                              ilmu yang mengkaji makna perkataan dan
  sebagai satu sifat khas dalam sistem saraf manusia yang memberikan          ayat dalam bahasa.
kita sesuatu produk.                                   R Secara umum, kata makna membawa
  diibaratkan sebagai satu kuasa                            erti “maksudÊ atau “erti”.
Danial Schacter (1996), berpendapat bahawa otak kita dilengkapi dua jenis         Kamus Linguistik (1997) memasukkan dua entri bagi kata makna, iaitu:
ingatan untuk memproses maklumat, iaitu ingatan yang bekerja dan              1. erti yang didukung oleh kata atau kumpulan
ingatan jangka panjang. Ingatan yang bekerja memproses maklumat masa           kata,
sekarang, manakala ingatan jangka panjang menyimpan maklumat bagi             2. Pemahaman sesuatu ujaran oleh pendengar, atau pemahaman kata
jangka masa yang lama. Ingatan yang bekerja membolehkan kita               atau frasa bertulis oleh pembaca.
melakukan perkara-perkara yang mudah, seperti mengingat nombor              Asal Usul Istilah Semantik
telefon bimbit rakan kita. Oleh hal demikian, ingatan jenis ini terlibat dalam      Menurut Lyons (1968), Micheal Breál, ahli bahasa Perancis, mencipta
proses penyimpanan dan pemprosesan maklumat secara serentak                istilahsemantik pada tahun 1883. Kemudian, beliau memperkenalkan
(Salthouse et.al, 1989). Semasa memproses sesuatu maklumat, ingatan            istilah ini dalam ilmu linguistik (Ullmann, 1966). Istilah ini juga pernah
                                             digunakan dalam sebuah kertas kerja yang berjudul “Reflected meanings:
                                                                                   4

                                 Log on to http://oumclub.blogspot.com
PSIKOLINGUISTIK DAN SEMANTIK HBML 3303SMP
a point of semantics” pada tahun 1894. Walau bagaimanapun istilah ini         RMenurutnya, bahasa mempertalikan suatu imej (makna) dengan satu set
tidak digunakan secara meluas selepas itu.                      lambang (bunyi bahasa atau simbol dalam teks tertulis). Jadi, lambang
Dewasa ini, semantik menjadi sebahagian daripada linguistik dan            linguistik atau bahasa terdiri daripada penanda dan petanda. Petanda ialah
merupakan bidang yang mengkaji makna dalam bahasa secara saintifik.          perkara “yang dijelaskan” manakala penanda ialah perkara”yang
Semantik dan Linguistik                                menjelaskan”. Penanda ialah makna atau mesej daripada petanda yang
                                           wujudnya daripada bunyi-bunyi bahasa. Misalnya, kata meja ialah penanda
                                           manakala bunyi kata meja ialah petanda. Kedua-dua penanda dan
                                           petanda menjadi satu kesatuan yang merujuk kepada referen atau rujukan.
                                           RRujukan ialah benda atau hal yang berada di luar bahasa. Kedua-dua
                                           bunyi dan benda membentuk konsep, iaitu tanggapan yang terbentuk
                                           dalam fikiran. Sementara itu, Ogden dan Richard (1923) pula telah
                                           mengajukan teori klasik mereka, iaitu teori `segi tiga semiotikÊ. Dalam
                                           teorinya, Ogden dan Richard melihat perhubungan antara simbol dan
                                           perujuk dengan rujukan atau fikiran
Bidang semantik amat penting kerana kajian bahasa tidak akan menjadi
sempurna jika tidak ada unsur makna. Semantik menjadi amat penting
dalam tatabahasa, dan tanpanya, kita mungkin dapat membina atau
melafazkan ayat atau ujaran yang tepat dari segi rumusnya
tetapi tidak tepat dari segi ilmu semantik.
Sejarah Semantik
pada mulanya istilah semantik digunakan untuk
merujuk kepada perkembangan dan perubahan makna dalam bahasa.
Sebelum tahun 1930, kajian semantik telah memberi fokus kepada aspek
                                           Simbol di sini merujuk kepada unsur linguistik atau bahasa, iaitu kata, ayat
kajian tradisional, iaitu perubahan makna. Tetapi, selepas tahun 1930,        atausebagainya. Perujuk ialah benda dan sebagainya, manakala fikiran atau rujukan
perubahan telah berlaku dan semantik sudah mula melihat masalah            ialah konsepnya. Menurut teori ini, tidak terdapat hubungan langsung antara simbol
deskriptif dan struktur dalam semantik (Ullmann, 1966).                dan perujuk. Kaitannya adalah melalui fikiran atau rujukan, iaitu konsep fikiran kita.
Tahun 1931 merupakan detik bersejarah dalam sejarah semantik. Ini           Ada kalanya, simbol diertikan sebagai perkataan, perujuk sebagai objek atau benda,
kerana pada tahun itu telah muncul tulisan Gustaf Stern yang berjudul         dan rujukan sebagai konsep oleh sesetengah ahli bahasa.
Meaning and Change of Meaning with Special Reference to English
                                           ERTI DAN RUJUKAN
Language. Penerbitan tulisan ini telah membawa trend baharu dalam
bidang semantik. Menurut Ullmann (1966), kajian semantik selepas tahun        Erti
1950 tidak lagi memberi perhatian terhadap perubahan makna dan sebab-         Hubungan erti atau pengertian (sense) menjadi sebahagian yang penting dalam
sebabnya. Sebaliknya, kajian mula beralih kepada aspek dalaman tentang        kajian bahasa. Dalam semantik, terdapat berbagai-bagai jenis hubungan erti, seperti
perbendaharaan kata dan juga daripada prinsip umum kepada kajian           sempit dan luas, mati dan hidup, dan jual dan beli. Dalam kamus, sesuatu kata
bahasa yang tertentu.                                 mendapat hubungan erti dengan kata yang dirujuknya. Oleh yang demikian, kamus
Nor Hashimah (1994), terdapat dua tahap perkembangan dalam ilmu            memberikan makna rujukan kepada penggunanya. Hal ini dapat dilakukan dengan
semantik. Kedua-dua tahap tersebut adalah seperti berikut:              menghubungkannya melalui hubungan erti. Maksudnya, kamus menyediakan rujukan
                                           bagi kata yang tidak diketahui maknanya. Misalnya, kamus akan memberikan makna
(a) Semantik falsafah                                 `luas” bagi kata `besar” di dalamnya. Makna ini disebut sebagai makna rujukan
(b) Semantik linguistic                                Rujukan dan Denotasi
                                           Istilah rujukan dalam semantik telah pun digunakan sebagai kontras kepada istilah
SKOP SEMANTIK                                     denotasi. Istilah denotasi telah digunakan dalam pengertian yang lebih luas untuk
Penamaan                                       berkontras dengan erti untuk membezakan dua aspek makna yang amat berlainan
Biasanya, kita memberi nama kepada semua benda. Jadi kata-kata ini          tetapi saling berkaitan.
                                           RRujukan ialah kaitan antara pernyataan bahasa seperti buku ini, dan orang lain
telah memperoleh nama atau label untuk merujuk kepada orang, benda,          dengan apa jua pernyataan dalam situasi penggunaan, termasuk apa yang
dan lain-lain. Kanak-kanak pun mempelajari bahasa melalui proses           digambarkan oleh perucap. Denotasi pula ialah potensi perkataan seperti buku atau
penamaan kerana semua benda yang dilihat akan diberi nama oleh ibu          orang untuk dinyatakan sesuatu pernyataan bahasa. Maksudnya, rujukan ialah cara
bapa mereka. Oleh yang demikian, kata-kata ialah nama atau label yang         perucap dan pendengar menggunakan pernyataan bahasa, manakala denotasi ialah
diberikan kepada benda-benda tersebut. Umpamanya, meja dan Rama            ilmu yang dimiliki mereka untuk membolehkan mereka menggunakannya
merupakan nama atau label yang diberikan kepada benda dan orang            dengan jayanya.
tersebut. Jadi meja ialah nama bagi sejenis perabot yang digunakan untuk       RRujukan juga melibatkan hubungan antara unsur-unsur linguistik, ayat dan lainlain
                                           dengan dunia pengalaman bukan linguistik. Erti adalah berkaitan dengan sistem
menyimpan kain. Sementara itu, Rama ialah nama orang. Oleh hal            hubungan yang kompleks yang berlaku antara unsur linguistik itu sendiri, iaitu
demikian, kata meja dan Rama ialah nama yang menggantikan atau            melibatkan hubungan intralinguistik sahaja
merujuk kepada perabot dan orang tersebut. Walau bagaimanapun,
terdapat masalah dalam teori penamaan ini. Dapatkah semua perkataan          Perkataan
dirujuk kepada sesuatu benda tertentu? Bolehkah kata sifat              Perkataan merupakan unit bahasa yang terkecil yang mengandungi makna. Oleh itu,
seperti comel dan kata kerja seperti bergerak dapat dirujuk kepada          perkataan merupakan salah satu unit asas dalam ilmu semantik kerana merupakan
sesuatu benda atau orang? Nampaknya, teori penamaan ini tidak dapat          satu binaan yang membawa makna.
                                           Ayat
diaplikasi bagi semua golongan kata. Kita tidak boleh menghubungkan          Ayat ialah unit tatabahasa yang mempunyai makna. Lazimnya, kita faham
semua perkataan dengan benda-benda secara langsung. Dengan              bahawa ayat merupakan pengungkapan pemikiran yang sempurna. Bidang yang
demikian kita perlu ada cara lain untuk mengatasi masalah tersebut.          mengkaji struktur ayat ialah bidang sintaksis. Selain mengkaji struktur ayat,sintaksis
Justeru ahli bahasa telah mengemukakan beberapa pandangan               juga mengkaji klausa dan frasa. Umumnya, ayat terdiri daripada dua konstituen, iaitu
atau teori lain untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satu caranya         subjek dan predikat. Subjek dan predikat pula mengandungi frasa tertentu. Dalam
adalah melalui perantaraan konsep pemikiran.                     bahasa Melayu, terdapat empat jenis frasa, iaitu frasa nama (FN), frasa kerja (FK),
                                           frasa adjektif (FA), dan frasa sendi (FS). Keempat-empat frasa ini mendukung makna
                                           tersendiri ketika digunakan dalam ayat.
Konsep                                        Makna ayat akan menjadi jelas jika ayat tersebut sempurna. Misalnya, ayat cantik
RKonsep pemikiran dianggap pandangan yang menarik dan lebih              tidak membawa apa-apa makna jika kita mengeluarkan ayat tersebut. Sebenarnya,
dipercayai                                      ayat cantik sudah mengalami pengguguran konstituen subjeknya. Ayat ini menjadi
dalam kajian makna. Ahli-ahli falsafah dan bahasa sejak zaman dahulu         sempurna dan lengkap makna jika ditambah dengan frasa nama rumah itu. Dengan
sehingga sekarang telah berpegang pada pandangan ini. Terdapat dua          demikian terbentuklah ayat ‘Rumah itu cantik’, iaitu gabungan rumah itu dan cantik
teori yang mendukung pandangan ini. Ferdinand de Saussure dan Ogden          (FN + FA).
dan Richards merupakan tokoh-tokoh yang memperkenalkan teori yang           Oleh hal demikian, makna ayat amat bergantung kepada makna yang didukung oleh
                                           perkataan dalam ayat tersebut. Dua ayat yang mengandungi perkataan yang sama
terkenal ini. De Saussure (1916) memperkenalkan teori “tanda’ untuk          tidak semestinya membawa makna yang sama.
menunjukkan gabungan petanda dan penanda.
                                                                                        5

                               Log on to http://oumclub.blogspot.com
PSIKOLINGUISTIK DAN SEMANTIK HBML 3303SMP
Rmakna ayat terjelma berdasarkan perkataan-perkataan yang                 semantik dengan beberapa alasan tertentu. Salah satu sebab adalah
termuat dalamnya.                                     kerana terdapatnya kesukaran yang cukup rumit dari segi teori dan praktik
                                             dalam hal mengendalikan konteks dengan memuaskan.
RUMUSAN
                                             Mereka berhujah bahawa kita selalunya sedia memaklumi makna sesuatu
 Semantik ialah cabang linguistik yang memberi tumpuan kepada
                                             ayat yang diujarkan atau dibina sebelum menggunakannya dalam satu-
persoalan makna dalam bahasa.
                                             satu konteks. Sama ada makna sesuatu ayat itu taksa atau menyimpang,
 Oleh itu, semantik ialah bidang ilmu yang mengkaji makna perkataan
                                             kita dapat mengetahuinya secara terpisah daripada konteks. Justeru,
dan ayat dalam bahasa.
                                             makna dianggap bebas daripada konteks dan oleh hal demikian kajian
 Bidang semantik amat penting dalam kajian bahasa kerana tanpa unsur
                                             bahasa tidak perlu merujuk kepada konteks.
makna, bahasa tidak akan menjadi ÂbermaknaÊ.
                                             KONTEKS KEADAAN
 Teori penamaan merujuk proses memberi nama atau label kepada
                                             Konteks keadaan mempunyai peranan penting Konteks keadaan
benda,orang dan lain-lain yang terdapat di sekeliling kita.
                                             mempunyai peranan penting dan amat relevan dalam kajian
 Teori makna tiga segi semiotik menerangkan bahawa hubungan makna
                                             semantik. Ada juga ahli bahasa yang mentakrifkan konteks keadaan
dapat dijelmakan melalui kata, konsep dan objek.
                                             sebagai keperihalan keadaan. (Sila rujuk topik 7, Rencana Linguistik, hlm.
 Erti (sense) merupakan inti bagi bentuk bahasa. Sementara itu, denotasi
                                             159-164.) Ketika kita membincangkan tentang keperihalan keadaan, kita
merujuk kepada golongan orang, benda dan lain-lain. Biasanya ia diwakili
                                             perlu mengenal dua orang sarjana yang sering dikaitkan dengan konsep
oleh perkataan atau ungkapan. Rujukan pula menunjukkan orang atau
                                             tersebut. Mereka adalah Brainslou Malinowski, ahli antropologi, dan John
benda sebenarnya yang dirujuki dalam satu-satu konteks tertentu.
                                             Rupert Firth, ahli linguistik.
 Makna kata dapat difahami dalam hubungannya dengan perkataan lain.
                                             Mereka berdua pernah menegaskan bahawa makna dalam bahasa
 Makna ayat akan menjelma berdasarkan kata-kata yang dimuatkan
                                             menjadi jelas dalam konteks bahasa itu digunakan.
dalamnya.
                                             Malinowski dan Firth
Topik5 Konteks dan Rujukan                                Istilah keperihalan keadaan (context of situation) pertama kali digunakan
RELATIVITI LINGUISTIK                                   oleh Beliau menghasilkan kaedah ini untuk mentafsir dan memahami
RMenurut Asmah Hj Omar (1986) relativiti bahasa menyatakan bahawa             pertuturan masyarakat peribumi sepenuhnya ketika menjalankan
bahasa mempengaruhi cara penuturnya mempersepsi dan memahami               kajiannya. Hujah Malinoswki ini adalah berdasarkan pemerhatiannya
alam sekilingnya.                                     terhadap bagaimana bahasa masyarakat yang dikaji disesuaikan dengan
RKamus Linguistik (1997) menerangkan relativiti bahasa sebagai              aktiviti seharian mereka. Firth lebih gemar melihat keperihalan keadaan
fahaman linguistik yang menyatakan bahawa bahasa penutur menentukan            sebagai sebahagian alat linguistik. Keperihalan keadaan ini paling sesuai
pandangan dunianya melalui katagori tatabahasa dan klasifikasi semantik          digunakan sebagai suatu kerangka tersusun yang baik bagi memahami
yang wujud dalam sistem bahasa dan budaya yang diwarisinya.                peristiwa bahasa. Firth menggunakan keperihalan keadaan sebagai satu
Maksudnya, cara kita melihat dunia amat bergantung pada bahasa yang            cara untuk menganalisis makna dengan sepenuhnya secara abstrak.
kita gunakan. Kita menggolongkan pengalaman kita melalui bahasa kita.           Beliau berpendapat bahawa kaedah ini sesuai digunakan sebagai rangka
Oleh itu, pembelajaran tentang dunia dan pembelajaran bahasa               untuk memahami makna sesuatu pertuturan. Hal ini kerana bahasa
merupakan aktiviti yang tidak boleh dipisahkan. Jadi, dunia kita adalah          merupakan susunan daripada konteks, yakni situasi penggunaan bahasa.
sebahagiannya ditentukan oleh bahasa.                           Dengan demikian, konteks merupakan suatu aspek yang
Ringkasnya, bahasa menentukan cara orang memahami dan menyusun              amat penting untuk dipelajari. Justeru, Firth mencadangkan kategori yang
dunia mereka.                                       berikut untuk memahami keperihalan keadaan:
Humbolt, ahli bahasa dan falsafah Jerman merupakan orang yang               (a) Ciri-ciri relevan mengenai peserta; orang, keperibadiannya
mempelopori teori relativiti bahasa. Kemudian pada abad ke-20, teori ini         (i) gerak ujaran peserta
menjadi lebih terkenal sebagai hipotesis Sapir-Whorf kerana diperkembang         (ii) gerak bukan ujaran peserta
oleh dua orang ahli antropologi, Sapir dan Whorf berdasarkan teori relativiti       (b) Objek-objek yang relevan
bahasa. Teori ini menerangkan hubungan antara bahasa dan fikiran.             (c) Kesan gerak ujaran tersebut
Hipotesis ini juga menyatakan bahawa struktur bahasa kita menentukan           Dengan cara yang demikian, dapatlah keperihalan keadaan dikumpulkan
cara kita memahami dunia pada kadar tertentu. Ketika kita membicarakan          dan digolongankan sebelum analisis bahasa dapat dijalankan. Hal ini
hubungan bahasa dan fikiran, maka aspek semantik menjadi amat penting.          merupakan amat penting dalam analisis bahasa. Malinowski. Ketika
Sapir dan Whorf                                      membuat kajian tentang bahasa yang digunakan oleh masyarakat peribumi
Edward Sapir, ahli antropologi dan ahli bahasa Amerika serta Benjamin           di Kepulauan Triobriand, Pasific Selatan, beliau mendapati bahawa ujaran
Lee Whorf, pengikut Sapir, amat tertarik dengan soal hubungan bahasa           akan menjadi bererti jika dilihat dalam konteks penggunaannya
dan fikiran. Mereka berhujah bahawa ada kaitan rapat antara bahasa dan
fikiran kita; dalam erti kata lain kedua-duanya adalah sama. Pandangan          Konteks dan Makna
inilah kemudian menjadi hipotesis relativiti bahasa atau yang lebih terkenal       Dalam bahasa, konteks merupakan factor yang amat penting untuk
sebagai hipotesis Sapir-Whorf.                              memudahkan berlakunya komunikasi yang jelas. Ada masa kita rasa
Hipotesis ini sebenarnya mencakupi dua prinsip, iaitu:                  bingung akan makna bahasa yang diujarkan kerana ujaran tersebut kurang
(a) Penentuan bahasa (linguistic determinism)                       maklumat kontekstual. Dengan mengambil kira unsur konteks, kita dapat
(b) Relativiti bahasa (linguistic relativity)                       mengelakkan unsur ketaksaan makna dalam ujaran atau tulisan kita.
Prinsip penentuan bahasa (linguistic determinism) menerangkan bahawa           ayat yang berikut, konteks menjadi amat mustahak. Dalam ayat, „Ayah
bahasa menentukan cara kita berfikir. Prinsip relativiti bahasa (linguistic        menghantar kawat kepada abang di Sandakan,‰ konteks amat penting
relativity) pula menerangkan bahawa perbezaan yang dikodkan dalam             untuk membezakan makna kata kawat. Hal ini kerana kata ini bersifat
sesuatu bahasa tidak dapat dikodkan dalam bahasa yang lain. Whorf             homonimi, iaitu kata yang mendukung dua makna, iaitu dawai dan
berhujah bahawa perbezaan ini menyebabkan seorang penutur sesuatu             telegram.
bahasa tidak boleh memahami penutur bahasa lain kerana perbezaan             Dalam hal ini, Wittgenstein (1953), ahli falsafah yang terkenal, pernah
konsep yang terdapat dalam bahasa-bahasa tersebut. Whorf yang meneliti          menegaskan bahawa Âmakna kata tidak dapat diketahui kecuali dilihat
beberapa bahasa peribumi Amerika mendapati bahawa bahasa yang               dalam penggunaannya atau dalam konteks penggunaannyaÊ. Ullmann
berbeza-beza ini membahagikan dunia secara berbeza-beza. Sesuatu             (1954) juga sependapat dengan berhujah bahawa makna perkataan hanya
konsep yang mewakili sesuatu ÊbendaÊ dalam satu bahasa barangkali             dapat ditentukan berdasarkan penelitiaan terhadap penggunaannya.
mewakili satu “peristiwa”, atau “proses’ dalam bahasa yang lain.             BEHAVIORISME, KONTEKS, KEBUDAYAAN DAN GAYA
Perbezaan bahasa ini, kata beliau, mewakili perbezaan sebenar cara            Behaviorisme
seorang penutur pelbagai bahasa memahami dunia                      Malinowski dan Firth mempercayai bahawa huraian sesuatu bahasa itu
Pengetepian Konteks                                    tidak akan lengkap, sekiranya kita tidak merujuk kepada keperihalan
Dalam bahasa, konteks memainkan peranan amat penting untuk                keadaan peristiwa bahasa itu berlaku. Oleh itu, makna unsur bahasa itu
memahami bahasa yang dilafazkan. Tetapi, kita mendapati bahawa ada            mengambil kira seluruh keadaan bahasa yang digunakan. Hal ini
sebilangan ahli bahasa yang selalu mengetepikan konteks dalam kajian           menjelaskan bahawa kita melihat bahasa dalam konteks behaviorisme,
                                             yakni konsep yang diperkenalkan oleh Bloomfield dalam bidang linguistik.
                                                                                  6

                                 Log on to http://oumclub.blogspot.com
PSIKOLINGUISTIK DAN SEMANTIK HBML 3303SMP
Bloomfield merupakan ahli bahasa yang mula-mula memasukkan kajian             Konteks pula dirujuk kepada situasi penggunaan bahasa dalam satu-
makna dalam linguistik (Nor Hashimah, 1994). Walaupun tidak               satu keadaan.
mempelopori sebarang teori makna, namun dalam tulisan-tulisannya,             Relativiti bahasa merujuk kepada cara kita melihat dunia berdasarkan
Bloomfield lebih menekankan hubungan bentuk dan makna kerana bentuk           pengalaman bahasa kita.
selalunya melahirkan makna.                                Terdapat hubungan erat antara bahasa dan fikiran. Hipotesis Sapir-
Dengan kata lain, beliau memberi perhatian kepada bentuk-bentuk ujaran         Whorf menerangkan hubungan antara pertuturan orang dengan fikirannya.
yangmelibatkan keadaan penutur dan pendengar berdasarkan rangsangan            Keperihalan keadaan merujuk kepada penggunaan bahasa berdasarkan
dan tindak balas, iaitu amalan behaviorisme. Oleh itu, Bloomfield            sesuatu konteks bahasa itu digunakan.
merupakan orang pertama yang pertama kali menghubungkan konsep ini            Konteks merupakan faktor penting untuk menghilangkan kekaburan atau
dalam bidang linguistik. Bloomfield berpendapat bahawa makna kepada           ketidakjelasan makna sebarang ujaran dan tulisan.
sesuatu bentuk bahasa ialah situasi ketika penutur mengeluarkan ujaran          Behaviorisme dalam linguistik menerangkan bahawa ujaran bahasa
dan tindak balas yang ditimbulkannya kepada pendengar. Beliau              yang berlaku antara penutur dan pendengar adalah berdasarkan
mengatakan bahawa bahasa adalah satu tingkah laku manusia yang sama           rangsangan dan tindak balas.
dengan tingkah laku yang lain. Sehingga tingkah laku manusia yang lain          Sistem deiksis dalam bahasa menjadi faktor penting untuk membantu
itu berpunca daripada adanya rangsangan, maka bahasa dapat dilahirkan          memahami konteks penggunaan bahasa.
sebagai gerak balas terhadap rangsangan itu. Oleh yang demikian,             Umumnya, terdapat tiga jenis deiksis dalam bahasa. Deiksis merupakan
menurut Bloomfield, yang harus dikaji ialah tingkah laku                kata yang berfungsi untuk menentukan orang, benda, atau idea dalam
yang terjadi ketika ucapan itu terlahir daripada mulut seseorang hingga         satu-satu konteks bahasa.
ucapan itu diterima dan difahami oleh pendengar, dan demikian
sebaliknya.                                       Topik 6 Semantik dan Leksikal
RMenurut Bloomfield, rangsangan (stimulus) (S) menyebabkan seseorang          MEDAN DAN KOLOKASI
untuk memberi respons (r), yang juga merupakan lakuan bahasa (speech          Medan makna ialah satu set perkataan yang mempunyai pertalian rapat
act). Kepadapendengar, lakuan bahasa ini merupakan rangsangan (s)            yang boleh dikenal pasti, seperti set tetikus, papan kekunci, monitor,
yang melahirkan gerak balas (R). Gerak balas ini barangkali boleh jadi         pencetak dan sistem unit (Finegan, 2004: 195-196). Kajian lanjutan oleh
suatu tindakan atau pemahaman. Oleh itu, behaviorisme menganggap            Trier telah menghasilkan konsep medan (O Grady, 2000: 213). Beliau
bahasa sebagai satu set kebiasaan yang diserapkan ke dalam sistem saraf         menjelaskan bahawa dalam medan makna ada makna inti dan makna
penutur ibunda.                                     sampingan. Makna sampingan adalah bertindih dengan bahagian makna
Konteks, Kebudayaan dan Gaya                              perkataan-perkataan lain.
Walaupun kita tidak perlu mentafsirkan makna menurut konteks, namun
ciri-ciri konteks dapat dikenal pasti melalui sistem deiksis. Kaitan paling       Medan Makna
penting antara bahasa dan konteks dapat ditafsirkan oleh penutur bahasa         Wujudnya lapisan perbendaharaan kata sedemikian berlaku kerana setiap
melalui system deiksis. Kebanyakan bahasa mempunyai kategori deiksis          perkataan tidak wujud secara terpencil tetapi mempunyai hubungan antara
yang berfungsi untuk menentukan jenis deiksis. Misalnya, dalam bahasa          satu sama lain berdasarkan jalinan perkataan yang mungkin ada kaitan
Inggeris sistem deiksis dapat dibahagikan kepada empat kategori seperti         dengan tatabahasa atau kedua-duanya sekali. Konsep jalinan perkataan
yang berikut:                                      juga boleh menjurus kepada makna sahaja dengan berdasarkan satu
(a) kata ganti diri orang pertama dan kedua seperti I, we dan you yang         lingkaran yang mengelilingi lambang.
disebut sebagai deiksis orang. Deiksis ini digunakan untuk membolehkan         Satu lagi gagasan penting tentang konsep jalinan perkaitan bagi perkataan
penutur mengaitkan apa yang disampaikan kepada peserta dalam sesuatu          ialah konsep lingkungan pengertian. Konsep medan makna juga timbul
peristiwa bahasa.                                    berdasarkan gagasan bahawa perbendaharaan kata sesuatu bahasa itu
(b) sistem kala (tenses) dan adverba temporal (temporal adverbs) yang          mempunyai struktur tatabahasa dan fonologi. Dalam perbendaharaan kata
membolehkan penutur mengaitkan hal yang dikatakan merujuk kepada            sesuatu bahasa terdapat medan atau lingkungan konsep yang mesti
masa peristiwa bahasa itu berlaku.                           bertindih kerana adanya perkaitan dan pergantungan. Jika medan cukup
(c) adverba lokasi (location adverbs) seperti here dan there, dan kata         besar, maka lapangan itu akan membentuk subperbendaharaan kata.
tunjuk seperti this dan that yang membolehkan perucap dapat mengenal          Medan mengandungi kata kunci yang mengelilingi satu kata kunci sebagai
pasti objek yang relatif kepada kedudukan sendiri.                   pusatnya atau kata fokus. Kata kunci merupakan sejumlah perkataan
(d) kedudukan status sosial melalui deiksis sosial.                   dalam perbendaharaan kata sesuatu bahasa yang sangat kuat
Walau bagaimanapun, terdapat tiga jenis deiksis yang utama, iaitu orang,        mempengaruhi pembentukan fikiran konsep sesebuah masyarakat tentang
benda, dan idea atau peristiwa dalam kebanyakan bahasa. Dengan             kewujudan, alam, realiti dan kehidupan. Kata kunci bertindak sebagai
demikian, melalui kategori deiksis, kita dapat mengenal pasti orang, benda       kata fokus apabila perkataan itu menampakkan lapangan semantik yang
dan peristiwa berdasarkan hubungannya dengan penutur dari segi ruang          ketara dan penting serta sangat rapat hubungannya dengan makna pusat
dan masa. Umpamanya, dalam satu wacana, penutur hendaklah mengenal           bagi sesuatu perbendaharaan kata dalam sesuatu bahasa.
pasti pesertanya, iaitu dirinya sendiri, dan orang atau mereka yang dilawan       Kata kunci atau kata fokus ialah konsep makna asasi dan makna
cakap. Lazimnya kita menggunakan kata ganti nama orang pertama             perkaitan.. Konteks pula ialah situasi yang mendahului dan membentuk
seperti saya, kita atau engkau. Pilihan ganti nama ini bergantung pada         medan, tetapi tidak semua yang menghasilkan medan.
faktor sosial. Misalnya, penutur akan berengkau dengan orang yang
dilawan cakap jika orang itu muda daripadanya, atau mempunyai              Kolokasi
kedudukan sosial yang rendah daripadanya. Keduanya, kita biasa             Kolokasi bermaksud hubungan kedudukan atau kewujudan antara satu
menggunakan kata tunjuk sini dan sana dan kata ganti                  perkataan dengan satu perkataan yang lain dalam susunan (Kamus
tunjuk itu dan ini dalam bahasa Melayu untuk membezakan jarak              Dewan, 2000). Bagi memudahkan anda menaakul maksud kolokasi, anda
kedudukan penutur dengan sesuatu, dan kedudukan lain atau jarak yang          perlu mengetahui hubungan tentang ketepatan sesuatu ayat, iaitu antara
lebih jauh. Hubungan ruang tepat yang dapat ditunjukkan oleh perkataan-         sifat dan nama.
perkataan tadi akan berubah mengikut bahasa-bahasa tertentu. Ketiga,
terdapat beberapa kata adverba seperti sekarang, kemudian, serta kata
adverba yang lebih khusus seperti kelmarin dan esok, lusa, tulat dalam
bahasa Melayu untuk menerangkan hubungan masa. Oleh hal demikian,
kita tidak boleh mengabaikan penggunaan deiksis dalam kajian makna
kerana bahasa penuh dengan penggunaan deiksis. Penggunaan
memahami konteks penggunaan bahasa.

RUMUSAN
 Makna sebahagian besarnya adalah berkenaan hubungan antara              Dalam kolokasi, anda perlu memfokuskan kepada sesuatu perkataan yang
bahasa, serta dunia bahasa itu digunakan.                        mempunyai kaitan dengan
                                            sesuatu situasi sahaja.
                                                                              7

                                Log on to http://oumclub.blogspot.com
PSIKOLINGUISTIK DAN SEMANTIK HBML 3303SMP
Paradigmatik dan Sintagmatik                            SISTEM WARNA
Lazimnya, para pengkaji selalunya berkelompok-kelompok dengan cara         Sistem warna adalah berdasarkan konsep hiponim dan hipernim. Selain
berpegang kepada idea-idea atau prinsip-prinsip tertentu yang didukung       itu, sistem warna juga berpandukan konsep perlambangan.
dan diperjuangkan bersama. Fahaman menyalurkan idea dan prinsip yang
diterima bersama oleh sekelompok penyelidik atau ilmuwan ini dikenali        Konsep Hiponim dan Hipernim
sebagai paradigmatik dan sintagmatik.                        Maksud hiponim ialah perkataan yang mempunyai makna yang boleh
Pendapat Kuhn (1970:11) Maksud                           mencakupi makna perkataan lain, di samping mempunyai hierarki dengan
Paradigmatik dan sintagmatik merupakan kerangka ilmu bahasa yang          sesuatu perkataan yang merupakan subordinat bagi sesuatu perkataan
didukung sekumpulan ahli bahasa dengan berasaskan prinsip. Fungsi          yang superordinat (O Grady, 2000: 119-120).
Paradigmatik dan sintagmatik membantu penyelidikpenyelidik bahasa          Konsep Perlambangan
dalam membentuk metodologi kajian, selain mentafsirkan perolehan data.       Konsep perlambangan menunjukkan bahawa warna membawa maksud
                                          tertentu. Terdapat warna yang melambangkan sesuatu yang positif dan
                                          negatif. Misalannya, warna kuning bermaksud raja; hijau adalah subur;
                                          merah adalah garang atau berani; biru adalah perpaduan; putih adalah
                                          suci; dan hitam adalah kegelapan.
                                          KOLOKASI DAN PERIBAHASA
                                          Peribahasa ialah simpulan bahasa, perumpamaan, pepatah dan bidalan
                                          atau juga disebut bahasa kiasan. Terdapat penggunaan kata-kata yang
                                          membawa kolokasi dengan makna asalnya. Contohnya, tulang apabila
                                          digunakan dalam peribahasa menjadi ringan tulang atau berat tulang.
                                          Dalam contoh tersebut, anda dapati makna ringan tulang berkolokasi
                                          dengan rajin.

                                          peribahasa boleh mencakupi perumpamaan, pepatah dan bidalan.
                                          Peribahasa juga boleh mencakupi perbilangan dan lidah pendeta.
                                          Peribahasa yang dipilih hanyalah merujuk kepada beberapa peribahasa
                                          yang mengandung unsur-unsur pemilihan gender atau jantina dalamnya.
                                          Selain itu, ada beberapa lagi simpulan bahasa ataupun peribahasa dalam
                                          bahasa Melayu yang turut mencerminkan unsur jantina, seperti puteri
                                          berkolokasi dengan lilin, suri berkolokasi dengan rumah, orang berkolokasi
                                          dengan dapur dan sebagainya. Contoh-contoh yang diberikan ini sering
                                          kali digunakan untuk kaum perempuan sahaja. Sebagai contoh, puteri lilin
                                          yang merujuk kepada seorang perempuan yang tidak tahan berpanas.
                                          Menurut Crosby dan Nyquist (1977: 57), bahasa perempuan itu
                                          didefinisikan sebagai 'laras bahasa wanita'.

                                          RUMUSAN

                                          Dalam semantik, medan makna ialah satu set perkataan yang mempunyai
                                          pertalian rapat yang boleh dikenal pasti.
                                            Dalam medan, ada makna inti dan makna sampingan. Makna
                                          sampingan adalah bertindih dengan bahagian makna perkataan-perkataan
                                          lain.
                                            Wujudnya lapisan perbendaharaan kata kerana setiap perkataan tidak
                                          wujud secara terpencil, tetapi mempunyai hubungan antara satu sama lain
                                          berdasarkan jalinan perkataan yang mungkin ada kaitan dengan
                                          tatabahasa atau kedua-duanya sekali.
                                            Kata kunci atau kata fokus ialah konsep makna asasi dan makna
                                          perkaitan. Jika anda merujuk kepada lambang, maknanya ialah pemikiran
                                          atau konsep tentang sesuatu benda atau perkara.
                                          Kolokasi bermaksud hubungan kedudukan atau kewujudan antara satu
                                          perkataan dengan satu perkataan yang lain dalam susunan.
                                            Fahaman penyaluran idea dan prinsip yang diterima bersama oleh
                                          sekelompok penyelidik atau ilmuwan ini dikenali sebagai paradigmatik.
                                            Dalam ilmu psikolinguistik, terdapat dua kategori pendapat tentang
                                          paradigmatik, masing-masing berasaskan teori behavioris dan mentalis.
                                            Sistem warna adalah berasaskan konsep hiponim dan hipernim. Selain
                                          itu, sistem warna juga membabitkan konsep perlambangan.
                                            Konsep perlambangan menunjukkan bahawa warna membawa maksud
                                          tertentu. Terdapat warna yang melambangkan sesuatu yang positif dan
                                          negatif.
                                            Peribahasa ialah simpulan bahasa, perumpamaan, pepatah dan bidalan
                                          atau juga disebut bahasa kiasan. Terdapat penggunaan kata-kata yang
                                          membawa berkolokasi dengan makna asalnya.
                                            Peribahasa boleh mencakupi perbilangan dan lidah pendeta. Peribahasa
                                          yang dipilih hanyalah merujuk kepada beberapa peribahasa yang
                                          mengandung dalamnya unsur-unsur pemilihan gender atau jantina.

                                          Topik 7 Semantik Leksikal
                                          Dalam semantik leksikal, kita boleh memberikan makna bagi perkataan
                                          dengan meninjau perhubungan antara unsur-unsur yang membentuk
                                          struktur makna bagi sesuatu perkataan. Struktur makna perkataan dikenali
                                          dengan istilah sinonim, antonim, honmonim, homofon, homograf, hiponim,
                                                                              8

                              Log on to http://oumclub.blogspot.com
PSIKOLINGUISTIK DAN SEMANTIK HBML 3303SMP
hipernim, polisem, pertindihan dan ketaksaan. Di dalam topik ini juga, kita       pengucapan dan gaya tertentu mengucapkan sesuatu ungkapan (Kamus
akan membincangkan kaedah mengkaji makna perkataan menerusi               Dewan, 2000: 999).
perbandingan dengan struktur makna bagi perkataan-perkataan yang            Terdapat dua makna berlainan wujud yang bermaksud polisem tulen. Pada
sama.                                          situasi lain pula, jika sesuatu perkataan sekadar mempunyai sama sebutan
SINONIM DAN ANTONIM                                   atau sama ejaan dibentuk sebagai kata masukan berlainan, maka
Sinonim                                         perkataan berkenaan bukan tergolong dalam polisem yang mempunyai
Sinonim bermaksud perkataan yang berlainan bentuk ejaan atau bunyi           banyak makna.
tetapi mempunyai makna yang sama atau hampir sama (OÊ Grady, 2000:           (b) Polisem Konteks
118). Contoh bagi sinonim, iaitu induk ialah ibu atau emak atau yang          Jika anda melihat secara teliti makna sesuatu perkataan, maka terdapat
terutama. Antonim pula ialah perkataan yang berlainan bentuk ejaan atau         perkataan yang mempunyai makna yang berlainan yang bergantung pada
bunyi tetapi mempunyai makna yang berlawanan (Kuiper & Allan, 2004:           konteks.
57). Contoh bagi antonim pula ialah tinggi yang lawannya rendah. Makna
ini juga disebut sebagai antonim berperingkat yang menunjukkan bahawa          Pertindihan
skalanya adalah mutlak tetapi berterusan. Terdapat juga antonim saling
melengkapi, iaitu hidup lawannya mati. Bagi contoh antonim berhubungan
pula adalah seperti pensyarah lawannya siswa yang hubungannya adalah
berkait-kait dan bersimetri. Selain itu, terdapat
juga antonim resiprokal, misalnya majikan lawannya pekerja.
Istilah sinonim juga merujuk kepada fenomena bahasa apabila terdapatnya
perkataan-perkataan yang mempunyai makna yang sama. Walau
bagaimanapun, tidak semestinya ada perkataan-perkataan yang
mempunyai makna yang sama secara keseluruhannya. Walaupun ada
perkataan-perkataan yang sama makna, contohnya kereta dan motokar,
tetapi penggunaannya tidaklah menyeluruh. Maknanya memang sama
dalam frasa seperti kereta besar dan motokar besar.
Antonim
Bagi antonim, terdapat juga jenis-jenisnya berdasarkan penelitian. Jenis-        Ketaksaan
jenis tersebut ialah antonim berpasangan, berperingkat dan berhubungan,         Ketaksaan yang terdapat dalam sesuatu ayat juga tergolong sebagai
HONMONIM, HOMOFON DAN                                  struktur makna berdasarkan teori semantik.
HOMOGRAF
Honmonim merujuk kepada homofon dan homograf (Finegan, 2004: 195-
196). Homofon pula bererti sebutan adalah sama, tetapi ejaan berlainan (O
Grady, 2000: 120-121). Manakala homograf ialah ejaan sama tetapi
sebutan berlainan (Finegan, 2004: 195).
Hiponim dan Hipernim
Maksud hiponim ialah perkataan yang mempunyai makna yang boleh
mencakupi makna perkataan lain, di samping mempunyai hirarki dengan           (a) Ketaksaan Struktural
sesuatu perkataan yang merupakan subordinat bagi sesuatu perkataan           Ketaksaan struktural melibatkan lebih daripada satu pentafsiran bagi suatu
yang superordinat (O Grady, 2000: 119-120).                       konstituen, seperti frasa, klausa dan ayat. Contoh, „Dua orang pelajar
Hiponim wujud apabila ada perkataan yang berfungsi sebagai nama kelas          menerima anugerah inovasi sains yang mengharumkan nama universiti
bagi segolongan perkataan (Abdullah Hassan, 2006: 233). Dalam              (b) Ketaksaan Leksikal
sesetengah bahasa lain, golongan kata seperti ini akan lebih jelas           Ketaksaan leksikal melibatkan lebih daripada satu pentafsiran bagi sesuatu
maknanya jika anda dapat meneliti struktur tatatingkatnya.               perkataan. Contoh, „Pelajar tersebut masih memikirkan sesuatu di dalam
                                            kamarnya
                                            (c) Ketaksaan Metafora
                                            Ketaksaan metafora melibatkan lebih daripada satu pentafsiran bagi unsur
                                            unsur kiasan yang pada dasarnya sensitif terhadap budaya

                                            RUMUSAN
                                              Sinonim bermaksud perkataan yang berlainan bentuk ejaan atau bunyi
                                            tetapi mempunyai makna yang sama atau hampir sama.
                                              Dalam semantik leksikal, ada beberapa jenis sinonim, iaitu sinonim
                                            pinjaman, konteks, laras sosial, dan kolokasi.
POLISEM, PERTINDIHAN DAN KETAKSAAN
                                              Antonim pula ialah perkataan yang berlainan bentuk ejaan atau bunyi
Polisem
                                            tetapi mempunyai makna yang berlawanan.
Polisem bermaksud perkataan sama yang mempunyai beberapa makna
                                              Bagi antonim, terdapat juga jenis-jenisnya berdasarkan penelitian. Jenis-
yang berkaitan secara konseptual (Kuiper & Allan, 2004: 55). Abdullah
                                            jenis tersebut ialah antonim berpasangan, berperingkat dan berhubungan.
Hassan (2006: 231) pula memberikan maksud perkataan yang semula jadi
                                              Honmonim merujuk kepada homofon dan homograf. Homofon pula
mempunyai banyak makna. Selepas anda mempelajari dua jenis polisem,
                                            bererti sebutan adalah sama, tetapi ejaan berlainan. Homograf ialah ejaan
saya akan menunjukkan kepada anda tentang cara-cara untuk
                                            sama tetapi sebutan berlainan.
menentukan polisem.
                                              Maksud hiponim ialah perkataan yang mempunyai makna yang boleh
(a) Polisem Tulen
                                            mencakupi makna perkataan lain, di samping mempunyai hierarki dengan
Berdasarkan sebuah kamus, kata polisem mengandungi satu senarai
                                            sesuatu perkataan yang merupakan subordinat bagi sesuatu perkataan
makna yang berlainan yang kesemuanya dihuraikan bawah satu kata
                                            yang superordinat.
masukan sahaja. Contohnya, kata pelat bermakna kurang betul cara
                                                                                  9

                                Log on to http://oumclub.blogspot.com
PSIKOLINGUISTIK DAN SEMANTIK HBML 3303SMP
 Hiponim wujud apabila ada perkataan yang berfungsi sebagai nama             Golongan kata
kelas bagi segolongan perkataan.                              Bentuk kata
 Polisem bermaksud perkataan sama yang mempunyai beberapa makna
yang berkaitan secara konseptual. Perkataan yang semula jadi mempunyai
banyak makna.
 Ketaksaan struktural melibatkan lebih daripada satu pentafsiran bagi
suatu konstituen, seperti frasa, klausa dan ayat. Contoh, „Dua orang
pelajar menerima anugerah inovasi sains yang mengharumkan nama
universiti
 Ketaksaan leksikal melibatkan lebih daripada satu pentafsiran bagi
sesuatu perkataan. Contoh, „Pelajar tersebut masih memikirkan sesuatu di
dalam kamarnya
 Ketaksaan metafora melibatkan lebih daripada satu pentafsiran bagi
unsurunsur kiasan yang pada dasarnya sensitif terhadap budaya. Contoh,         Bentuk kata ialah unit tatabahasa yang tunggal dan terhasil menerusi
„Perbuatan rakan anda itu biadab                            proses pengimbuhan, penggandaan dan pemajmukan. Bentuk kata juga
Topik 8 Hubung Kait Semantik dengan Tatabahasa                     terbahagi kepada beberapa jenis seperti berikut:
TATABAHASA                                         Kata tunggal
Tatabahasa merupakan sebahagian daripada kajian bahasa yang meliputi            Kata terbitan
kata, frasa, klausa dan ayat (Abdullah Hassan & Ainon Mohd., 1994:11)           Kata majmuk
.-memberikan perhatian terhadap pembentukan kata, selain proses              Kata ganda
penerbitan ayat.
-Kajian tatabahasa adalah dalam dua cara, iaitu morfologi (cara
pembentukan perkataan) dan sintaksis (cara penyusunan ayat).
Perkataan - terbina daripada gabungan bunyi-bunyi yang bermakna
yang digabungkan menjadi suku kata.
Ayat -terbina daripada rentetan perkataan yang bermak
Tatabahasa Formal
Tatabahasa formal merujuk kepada penggunaannya dalam ujaran atau
tulisan yang lengkap dari segi morfologi dan sintaksis (Vinacke, 1952:37).
Morfologi mengandung konsep asas, iaitu morfem dan perkataan.
(a) Morfem
Morfem unit tatabahasa terkecil yang menjalankan tugas nahu.
(b) Perkataan
Perkataan ialah unit ujaran bebas yang mempunyai makna.
Sintaksis - mengandung konsep asas, iaitu ayat, klausa dan frasa.
Ayat
Ayat ialah unit pengucapan paling tinggi yang mempunyai makna lengkap.Klausa
Klausa ialah unit gabungan yang mengandung subjek dan predikat serta          Proses pembentukan kata melibatkan pengimbuhan (awalan, akhiran,
menjadi konstituen dalam ayat                              sisipan dan apitan), pemajmukan (pengimbuhan kata majmuk > ambil alih
                                              mengambil alih dan penggandaan kata majmuk > alat tulis alat-alat
                                            tulis) dan penggandaan (penuh, separa dan berentak).

                                            Golongan kata terdiri daripada kata nama, iaitu nama am, nama khas dan
                                            kata ganti nama; kata kerja, iaitu kata kerja transitif (perbuatan + objek,
                                            seperti frasa menanak nasi) dan kata kerja tak transitif (tanpa pelengkap,
                                            seperti ayat Dia ketawa) dan (dengan pelengkap, seperti ayat Dia tinggal di
(c) Frasa                                        Puchong), kata adjektif (seperti rajin, kuat dan pantas), kata tugas; kata
Frasa ialah satu susunan yang mengandung sekurang-kurangnya satu            penyambung ayat (tetapi), kata praklausa (amboi, kenapa, arakian dan
atau dua perkataan yang berpotensi untuk diperluas menjadi dua             hatta), kata prafrasa (seperti sedang bantu, pun penegas, terlalu
perkataan atau lebih. Ia tidak mengandung subjek atau predikat seperti         penguat, tidak nafi, ialah pemeri, antara arah, satu bilangan dan
klausa tetapi boleh menjadi unsur dalam klausa                     tentang sendi nama).
Kategori Tatabahasa                                   (b) Sintaksis
                                            bidang ilmu bahasa yang mengkaji proses pembinaan ayat.
Dalam bahagian ini, anda akan diberi pendedahan tentang kategori            Dalam sintaksis, wujud hukum atau rumus tatabahasa yang berdasarkan
tatabahasa, iaitu morfologi dan sintaksis.                       kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan untuk membina
(a) Morfologi                                      sesuatu ayat.
bidang kajian tentang aspek kata dari segi:                       (i) Pola Ayat Dasar
  Struktur kata                                    Terdapat empat pola ayat dasar:
  Binaan kata                                       Frasa Nama + Frasa Nama (Saya + guru)
                                                                                10

                                Log on to http://oumclub.blogspot.com
PSIKOLINGUISTIK DAN SEMANTIK HBML 3303SMP
  Frasa Nama + Frasa Kerja (Pelajar itu + sedang membaca)                menerusi fikiran. Hakikat ini mentafsir sesuatu kejadian dalam suasana
  Frasa Nama + Frasa Adjektif (Syahirah + sangat pandai)                huraian yang dapat difahami dan diterima umum serta selaras dengan
  Frasa Nama + Frasa Sendi Nama (Bunga itu + di atas meja)               hukum alam yang benar-benar berlaku secara nyata.
(ii) Susunan Ayat                                     Logik Predikat
  Susunan Biasa: Bas itu telah berlepas.                        Logik predikat berdasarkan dua ciri. Ciri-ciri tersebut adalah seperti berikut:
  Susunan Songsang: Yang Sedang menulis artikel itu Encik Sarbini.           (a) Predikat Keterangan atau Rujukan Sebenar dan Bukan Keterangan
(iii) Ragam Ayat                                     atau Rujukan Sebenar
  Ayat Aktif: Pihak tentera melancarkan peluru berpandu itu.              (i) Predikat Keterangan atau Rujukan Sebenar
  Ayat Pasif: Peluru berpandu itu dilancarkan oleh pihak tentera.            Ayat 1: Rosli nak jadi macam Mawi, iaitu artis paling popular yang
(iv) Jenis Ayat                                      berasal dari Johor.
  Ayat Penyata: Rumah besar itu milik Ali.                       (ii) Predikat Bukan Rujukan Sebenar
  Ayat Tanya: Dia mengarang novel itu?                         Ayat 2: Rosli nak jadi macam Mawi.
  Ayat Perintah: Baca arahan dengan teliti (suruhan); Dilarang             Ayat 1 adalah lengkap kerana ada predikat yang mempunyai unsur
berniaga di kawasan ini (larangan); Sila masuk (silaan); dan Harap            keterangan dan rujukan.
dapat bersabar (permintaan).                               Ayat 2 tidak dapat ditentukan siapa sebenarnya Mawi kerana tiada
(v) Bentuk Ayat                                      unsur keterangan atau rujukan sebenar.
  Ayat Tunggal: Pelajar tersebut sedang menulis.                    (b) Predikat Umum dan Khusus
  Ayat Majmuk: Dia menulis sambil membaca (gabungan); Salimah              Ayat: Tenggiling mempunyai kulit keras.
sedang makan ayam goreng yang ayah beli itu (pancangan relatif);             Ayat tersebut di atas adalah umum dan khusus dengan merujuk kepada
Kerajaan mengumumkan bahawa semua kakitangan awam akan                  ciri sebenar yang memang ada pada tenggiling, iaitu berkulit keras.
menerima kenaikan gaji (pancangan komplemen); Kita mesti                 Tatabahasa Kasus
bersatu demi keamanan negara (pancangan keterangan); dan                 Tatabahasa Kasus diperkenalkan oleh Fillmore melalui buku beliau „The
Perdana Menteri menyatakan bahawa kerajaan akan memberikan                Case for Case (1968). Tatabahasa Kasus sering dijadikan rujukan oleh
perhatian kepada sektor pelancongan kerana sumbangan                   ahli-ahli semantikatau psikolingusitik dalam beberapa kajian linguistik.
pentingnya untuk meningkatkan pendapatan negara (campuran).                Menurut Steinberg(terjemahan Azhar Simin: 1990: 75):
(vi) Proses Penerbitan Ayat                                „Sebenarnya, Fillmore layak digelar ahli Nahu Hubungan Asal kerana
Proses Pengguguran: Anda baca arahan dengan teliti. > Baca arahan             beliau merupakan ahli linguistik pertama yang sedar dan lantas mahu
dengan teliti (pengguguran frasa nama sebagai subjek); Adik                mencuba untuk menyelesaikan masalah memperinci pertalian semantik
membaca buku. Adik menulis. > Adik membaca buku dan menulis                antara konstituen konstituen asasnya.
(pengguguran frasa kerja); Cincin itu untuk ibu. Rantai itu untuk ibu.          Analisis Tatabahasa Kasus boleh dilakukan dengan melihat kepada dua
> Cincin dan rantai itu untuk ibu (pengguguran frasa sendi nama);             aspek, iaitu:
Ibu bapa perlu dihormati oleh anak-anak. > Ibu bapa perlu dihormati            (a) Kelas Kata atau Kategori Kata
(pengguguran sebahagian frasa predikat); Faiz membaca novel. Novel            (b) Bentuk Jelmaan Kasus
itu ditulis oleh Sarbini. > Faiz membaca novel yang ditulis oleh             Bahasa Inggeris dan bahasa-bahasa Indo Eropah mempunyai kasus-
Sarbini (pengguguran frasa nama yang mendahului frasa relatif); dan            kasus yang nyata, malah boleh wujud dalam setiap kelas kata, iaitu sama
Aktiviti membaca sangat berfaedah. > Membaca sangat berfaedah               halnya dalam bahasa Arab. Namun tidak begitu kedudukannya dalam
(pengguguran kata nama yang berfungsi sebagai inti dalam frasa              bahasa Melayu. Sebabnya, kasus dalam bahasa Melayu paling ketara
nama).                                          wujud dalam kelas kata kerja. Dalam bahasa Melayu juga, kasus tergolong
(vii) Analisis Ayat                                    dalam „gramatika dependensi atau diistilahkan sebagai Valensi Verba
Analisis ayat merupakan ayat yang diberikan penanda frasa atau              (Harimurti, 1984). Secara amnya, mengikut peraturan, kesesuaian kasus
rajah pohon yang bertujuan untuk menganalisis penggolongan frasa             tatabahasa wujud untuk mengelakkan kesulitan dalam pengkajian
atau kata yang membina ayat.                               tatabahasa. Misalnya, kata kerja dalam sesuatu ayat tidak berubah tanpa
                                             mengira bilangan dan kata nama ganti diri pertama bagi sesuatu subjek
Tatabahasa dan Leksikon                                  (Thomson, 1959). Dari segi bilangan dan kasus, setiap kata adjektif harus
Leksikon juga mengandung maklumat yang sama, malah ditambah dengan            mempunyai hubungan secocok dengan kata nama yang digunakan dalam
kata leksikal dalam bahasa. Maklumat itu terdiri daripada makna dalam           ayat. Sebagai contoh, kotak kotak Besar mengandung kata adjektif yang
bentuk ciri-ciri semantik, maklumat sintaksis seperti posisi kata dalam ayat,       menggunakan bentuk jamak bersama-sama dengan kata nama jamaknya.
ciri-ciri morfologi dan fonologi. Dalam tatabahasa transformasi, leksikon         Dalam situasi lain, sesuatu perkataan dalam bahasa Inggeris memerlukan
mengandung ciri-ciri morfologi, fonologi, semantik dan sebagainya. Suatu         imbuhan akhiran pada kata nama untuk menunjukkan penggunaan kasus
kelompok ciri-ciri bagi sesebuah item leksikal kemudiannya disisipkan           aksuatif. Berhubung dengan penggunaan kasus tatabahasa berikutnya,
bawah kategori simbol yang selaras dengannya. Leksikal dengan secara           bahasa Melayu menggandaikan penggunaan perkataan yang
automatis menggantikannya melalui transformasi penyisipan .                menunjukkan jantina adalah langsung dalam penyebutan kata-kata
HUBUNGAN GRAMATIS                                     perhubungan mesra bagi keluarga.
-merujuk kepada penggunaan ejaan,tatabahasa, susunan struktur dan
makna yang tepat. Dalam konteks yang lebih ilmiah, sesuatu ayat yang           RUMUSAN
mengandung kesemua aspek tersebut dikatakan mempunyai aspek                Tatabahasa merupakan sebahagian daripada kajian bahasa yang meliputi
kegramatisan.                                       kata, frasa, klausa dan ayat. Bidang ini memberikan perhatian terhadap
Komponen dan Ayat                                     pembentukan kata, selain proses penerbitan ayat.
                                               Kajian tatabahasa adalah dalam dua cara, iaitu morfologi (cara
                                             pembentukan perkataan) dan sintaksis (cara penyusunan ayat).
                                               Tatabahasa formal merujuk kepada penggunaannya dalam ujaran atau
                                             tulisan yang lengkap dari segi morfologi dan sintaksis.
                                               Proses pembentukan kata melibatkan pengimbuhan (awalan, akhiran,
                                             sisipan dan apitan), pemajmukan (pengimbuhan kata majmuk > ambil alih
                                               mengambil alih dan penggandaan kata majmuk > alat tulis alat-alat
                                             tulis) dan penggandaan (penuh, separa dan berentak).
                                               Sintaksis ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji proses pembinaan
HUBUNGAN PREDIKAT DAN HUJAHAN                               ayat. Dalam sintaksis, wujud hukum atau rumus tatabahasa yang
Hubungan predikat dan hujahan merujuk kepada aspek berpelengkap atau           berdasarkan kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan untuk
berketerangan dengan objek atau frasa sendi nama+objek atau frasa kerja          membina sesuatu ayat.
(transitif dan tak transitif) + objek dan frasa adjektif.                  Hubungan gramatis merujuk kepada penggunaan ejaan, tatabahasa,
Hujahan adalah berdasarkan keadaan yang logik, teratur dan sistematik           susunan struktur dan makna yang tepat. Dalam konteks yang lebih ilmiah,

                                                                                   11

                                 Log on to http://oumclub.blogspot.com
PSIKOLINGUISTIK DAN SEMANTIK HBML 3303SMP
sesuatu ayat yang mengandung kesemua aspek tersebut dikatakan
mempunyai kegramatisan.
  Hubungan predikat dan hujahan merujuk kepada berpelengkap atau
berketerangan dengan objek atau frasa sendi nama + objek atau frasa
kerja (transitif dan tak transitif) + objek dan frasa adjektif.
  Hubungan predikat dan hujahan merujuk kepada aspek berpelengkap
atau berketerangan dengan objek atau frasa sendi nama + objek atau
frasa kerja (transitif dan tak transitif) + objek dan frasa adjektif.
  Leksikon mengandung maklumat yang lebih luas. Jika anda teliti kamus,
anda akan mendapati bahawa kamus mengandung banyak maklumat
seperti sebutan, ejaan, golongan kata dan makna.
SEMAK KENDIRI 8.3
Topik 9 : Makna Ujaran, Semantik dan Logik
                                                   12

                               Log on to http://oumclub.blogspot.com

								
To top