Island Sentinel July 15-21, 2011 by mekmace

VIEWS: 47 PAGES: 4

									“Culture of human rights,” isusulong ng CHR                                            Magiging matuwid lang
                 EXPONENT OF DEVELOPMENT * GUARDIAN OF FREEDOM                          ang landas na tatahakin ng
                           ISLAND                                   ating gobyerno kung
                                                                 lalapatan ito ng karapatang
                                                                 pantao. Kaya naman,
                                                                 ilalatag ng Commission on
                                                                 Human Rights (CHR) ang
                                                                 “culture of human rights.”
                                                                      Ito      ang
                                                                 ipinaliwanag ni Commision      ROSALES
                      MINDORO * ROMBLON * MARINDUQUE * LAGUNA * NCR * R-IV                 on   Human    Rights  Exchange (CNEX)/Talking
                                          JULY 15 - 21, 2011              Chairperson Loretta Ann    Points forum, Hulyo 12 sa
 VOL. XX1V No.28         “RE-ENTERED AS SECOND CLASS MAIL” at Calapan City Post Office on 08 April 2011.
                                                                 Rosales sa ginanap na
                                                                 Communication and News       Culture.....p/2

Mayor Doy, Representante ng Bansa sa Asia
        21 Young Leaders Summit
                                   Isa na namang karangalan para sa mga Calapeño ang pagkakapili kay Mayor Doy
                                C. Leachon bilang “Fellow of the Initiative” para sa Asia 21 Young Leaders Initiative
                                na naglalayong higit na hubugin ang iba’t-ibang lider hindi lamang sa Asya ngunit
                                maging sa buong mundo.
                                 Ang  pormal  na  paggawad   People’s Agenda” na
                                ng parangal sa Punong      ipinatupad noong unang
                                Lungsod ay gaganapin sa     termino ng Alkalde bilang
                                two-day-forum ng mga 2011    Punong Lungsod ng
                                Fellows sa ika-26 ng Agosto   Calapan, (3) ang “Ang
                                sa Meralco Development     Bagong Calapan People’s
                                Center, Antipolo. Kabilang   Agenda,”     (4)    ang
                                si Mayor Leachon sa       ipinatayong New Calapan
                                delegasyon ng Pilipinas na   City Public Market na umani
                                binubuo lamang ng 9 na     ng parangal sa Asia and the
                                natatanging lider.       Pacific, at (5) ang iba’t ibang
                                     N a g i n g      parangal na hinakot ng
                                pangunahing bentahe sa     lungsod simula ng maupo
                                pagpili kay Mayor Leachon    si Atty. Leachon bilang
                                ang mga sumusunod: (1)     Mayor ng Calapan.
                                ang     kasalukuyang          Sa Nobyembre 18-
                                ipinatutupad na “Green     20, 2011, dadalo ang
                                Calapan Program” na isang    Alkalde sa International
                                programang pangkalikasan,    Summit na gaganapin
                                (2) ang “Aksyon Agad      naman sa New Delhi, India.
                                                      Maliban sa mga
PETA’s Response to the Presidential Spokesperson                        nabanggit, layunin din ng
                                                Asia 21 Young Leaders
Mr. Lacierda’s Statement on the Manila Zoo                           Initiative ang pagpapaunlad
People for the Ethical      mates,    or   living  government should be      ng nationwide at multi-
Treatment of Animals       companions. What is a few   embarrassed by their      sectoral network ng mga      “Island Sentinel” ginawaran ng Rotary International
(PETA)     has   been   fleeting moments of      request that members of the   natatanging lider na       District 3820 bilang “Best PR-Local/Regional News-
campaigning for years      distraction for visitors   public should donate      nagsusulong         ng  paper”. Makikita sa larawan si IS Publisher Jose
about the poor conditions    means a lifetime of misery  money to the zoo. The      makabuluhang pagbabago      Voltaire D. Villarica habang tinatanggap ang tropeo ng
in which animals are kept at   for the animals. The     government is making it     ng lipunan. Sa edad na 25     pagkilala mula kay Rotary Club of Calapan Pres.
the Manila Zoo. It is time    physical and mental      clear that they cannot even   hanggang 40 ng mga        Ferdinand “Bong” Abas na ginanap noong July 4 sa
for the government to      frustrations of captivity   uphold minimum standards    napiling       fellows,  Riceland II Hotel, Ilaya Calapan City kaalinsabay ng ika-
recognize that animals      often lead to abnormal,    at the Manila Zoo.       pinagkakaisa nito ang       59 na Induction at Turn-Over Ceremonies ng RC
should not be kept in      neurotic, and even self-                    mahigit 150 na delegado      Calapan. Ang nasabing parangal ay iginawad ni R1 Dis-
captivity.            destructive behaviors in   It is time for the Manila Zoo  mula sa Asya at Estados      trict 3820 Governor Fortunato “Tato” Dimayuga noong
      Animals kept in    animals,      called  to close.            Unidos na nagrerepresenta     June 18 sa District Turn-Over Awarding Ceremonies
zoos are denied everything    “zoochosis.” This mental          PETA’s campaign       Mayor....p/4       (DITAC) sa Taal Vista, Hotel, Tagaytay City.
that is natural and important  illness is marked by     targeting the Manila Zoo –
to them; every aspect of     symptoms such as pacing,   via protests, investigation   of the Manila Zoo. Most      wild, Mali would browse
                                                people are appalled when     and graze in home ranges
their lives is controlled and  neck-twisting,    head-  reports, and education
                                                they learn that Mali, the     of between 25,000 and
managed. They are housed     bobbing, bar-biting, and   efforts – has reached
                                                elephant at the Manila Zoo,    60,000 hectares. The entire
in cages that don’t come     other repetitive behaviors.  countless Filipinos and
                                                was only three years old     Manila Zoo measures only
close to the jungles,           P r e c i o u s   tour ists, r esulting in
                                                                 5.5 hectares. Mali has been
deserts, and forests that are  government funds should    thousands of letters and e-   when she was torn from her
                                                                 in a barren and decrepit
their natural homes. They    not  be wasted on      mails being sent to Mayor    home and family and
have no choice in their diets,  imprisoning animals. The   Lim calling for the closure   shipped to the zoo. In the        PETA....p/2
2                JULY 15 - 21, 2011                                            Siyensya sa agrikultura, isinusulong ng
             TINIG NG MASA
               Ni Nick C. Ocampo, Sr.                  gobyernong Aquino vs kahirapan
                                            Isinusulong       ng  ng produksyon upang       ay mananatiling may        ng saging na may panlaban
                                            administr asyon      ni  matugunan        ang   pakinabang        at    sa peste; abaca na may
          Ang Trahedya                             Pangulong Benigno S.      pangangailangan     sa   mapagkakakitaan.          pangontra sa virus; kamote
Malungkot isipin, ang mga naganap na banggaan                      Aquino III ang paggamit ng   pagkain    ng   ating        Patunay   dito,    na pwedeng ihalo sa
Hind i na maiwasan, at sa bal ita’y lumutang                      siyensya at makabagong uri   lumulobong populasyon.     aniya, ang patuloy na       halayang ube, at iba pa.
Marahil ang trahedyang ito, ay puwedeng pigilan                     ng   teknolohiya    sa      Sa pamamagitan     pagsasaliksik ng mga            Bagama’t hindi pa
Kung matitino, ang mga drayber na mayabang.                       agr ikultura    upang   din nito, matutulungan ang   government scientist sa      pormal na ikinalat ng
                                            mapalakas ang produksyon    mga   magsasaka    sa   mga bagong uri ng binhi na     Department of Agriculture
Ang mga bombahan, sa mundo ay l ipana                          at makatulong sa mga      kanayunan na kabilang sa    mas mahaba ang “shelf life”    ang mga naturang binhi,
                                            mahihirap, ayon sa isang    pinakamahirap na sektor ng   o yung di kaagad          kampante naman si Javier na
Ang mga gobyerno, ay walang magawa
                                            opisyal nitong Lunes.     populasyon, ani Javier.     nabubulok ang palay at       sa  lalong   madaling
Holdapan, patayan, at lahat ng bangayan
                                                 Sa idinaos na         “Sapagkat malaki    kakikitaan ng mas malakas     panahon ay makatutulong
Ang mga kawawa’y ang mga mamamayan.
                                            Communication and News     ang aming paniniwala, ng    na panlaban sa mga peste      ang mga bagong ur i ng
                                            Exchange (CNEX) Forum sa    science community, na      at sakit.             pananim na ito upang
Ang mga terorista’y ayaw nang tumigil
                                            tanggapan ng Philippine    malaki ang maitutulong ng         Kabilang na rito     maiangat pa ang kabuhayan
Ang daigd ig ang sentro, ng paghasik ng lagim                      Information Agency sa     science and technology sa    ang   hindi  madaling     ng mga maliliit na
Kampon sila ni Satanas, na ating maituturing                      Quezon City, inihayag ni Dr.  pag-usad    ng  ating   mapanis na brown rice na      magsasaka sa kanayunan.
Tulad ng isang ugok, na Osama Bin Laden.                        Emil Javier ng National    agrikultur a...   upang    sagana pa naman sa         (RJB/JCP-PIA NCR/PIA-
                                            Academy of Science and     makatulong sa anti-poverty   bitamina at fiber; isang uri    MIMAROPA)
Ang trahedyang dulot, ng ating kal ikasan                        Technology (NAST) na      program    ng   ating           Republic of the Philippines
Pagputok ng bulkan, ayaw na tayong tigilan                       ibinababa ng pamahalaan,    pamahalaan,” sinabi ng            PROVINCE ORIENTAL MINDORO
Bulkang Pinatubo, Taal, Mayon at Bulusan                        hanggang sa pinakamaliit    opisyal.                      CITY OF CALAPAN
Kawawa na ang mga biktimang mamamayan.                         na   magsasaka,    ang       Aniya, puspusan         OFFICE OF THE CITY CIVIL REGISTRAR
                                            paggamit ng teknolohiya    ang pakikipagtulungan ng          Notice is hereby given that a petition for change of
Ang mga unos, pagbaha, l indol at iba pa                        upang lalong maparami ang   NAST, ang pangunahing      first name of EVELYN ALBANIA DALISAY from ABELINA to
Hind i na tayo makaiwas, laging nagbabanta                       ani at mapagbuti ang      samahan    ng   mga    EVELYN under Petition No.CFN. 0015 - 2011.
                                                                                 For publication for two (2) consecutive weeks per
Kung ating iisipin, maaari ito’y pakana                         kanilang pamumuhay.      siyentipiko sa bansa sa     Section 5 of RA No. 9048. Any person having knowledge and
Ng Panginoong Diyos, sa atin ay lumikha.                             A n i y a ,      ilalim ng Department of     or claiming interest or may be adversely affected by said peti-
                                            mahalagang malaman ng     Science and Technology     tion may within ten (10) calendar days file his written opposi-
Sa mga biktima, ito na ang pagkagunaw                          pinakasimpleng magsasaka    (DOST), sa Department of    tion to the Office of the City Civil Registrar of Calapan.
Noong sila’y saklot, ng pangamba’t kagipitan                      ang kahalagahan ng ‘agri    Agriculture, at sa mga                      (SGD) NELY F. ASTURIAS
Pulu-pulong sakuna, ang ngayon nararanasan                       science’ bilang kanyang    ahensya   nito  upang                      City Civil Registrar
                                                                            Island Sentinel
Walang makapipigil, maging sino ka man.                         kaagapay sa pagpapalago    matiyak na ang pagsasaka    July 14 & 21, 2011

                                            Culture.....p/1        unang-unang     dapat   institutions upang ipamulat    sana makilahok. Ang media,
Kung ang mga tao sana, d ito sa daigd ig
                                                            gumalang ay ang mga       sa mga mag-aaral ang        sana makilahok din,” hayag
Ginamit ang isip, sa bagay na matuwid                          PIA.              ahente ng pamahalaan,” ani   pagsasaalang-alang sa mga     ni Rosales.
Tapon ng basura, sa ilog, dagat, at pal igid                           Sa pagtaguyod ng   Rosales.            karapatang pantao sa gitna     Ayon    sa   kanya,
Ito ang epekto, ang parusa ng langit.                          proyektong ito, iginiit ni       Isa  sa   mga   ng police at military       mahihirapan ang PNP at
                                            Rosales na dapat unahing    hakbang na ginawa ng CHR    operations.
 Let us not be satisfied with just giving money.                    turuan    ang    mga                                    AFP na baguhin agad-agad
                                                            ay ang paglimbag ng mga          Bukod sa mga
 Money is not enough, money can be got, but                      naglilingkod sa gobyerno,                                     ang nasa sistema na at
                                                            booklet na magpapaalala sa   militar at pulis, hiniling din
                                            partikular na ang militar at                                   matagal nang nakagawian
 they need your hearts to love them. So, spread                                    mga alagad ng batas ng     ni    Rosales      na
                                            kapulisan, kung paano ang   R.A. 9745 o ang Anti-      makipagtulungan      ang   kung kaya’t kailangan
 your love everywhere you go. - Mother Teresa
                                            makataong paraan ng      Torture Law. Bukod dito,    media at ang taumbayan sa     aniyang palakasin ang mga
                                            pagpapatupad ng kanilang    magsasagawa din ng       pagbantay ng mga kaso ng      nasa serbisyo na bukas sa
           EXPONENT OF DEVELOPMENT * GUARDIAN OF FREEDOM           tungkulin.           pagbisita   ang   CHR    human rights violations.      pagbabago ng kulturang
                    ISLAND                          “Kapag sinabing    repr esentatives sa mga          “Ang taumbayan      ito. (ASB/Roniel Perlas/
                                            karapatang pantao, ang     police at military training   ay di lang dapat umasa,      GHQ/PIA-MIMAROPA)
             MINDORO * ROMBLON * MARINDUQUE * PALAWAN * NCR * R-IV
                                            PETA....p/1          that the zoo said they didn’t  horrible conditions at the     Lim, Saab Magalona, Zsa
           island-sentinel@lycos.com/islandsentinel@yahoo.com
                                                            even know she had.       Manila Zoo. We are         Zsa Padilla, Bubbles
                                            cement enclosure in the
       JOSE VOLTAIRE D. VILLARICA                         Manila Zoo for over 30          We are thankful    particularly thankful to Kim    Paraiso, Paula Peralejo,
           Publisher                             years.             and encouraged by the      Atienza, Victor Basa, Anne     Sanya Smith, and Tim Yap,
  KARLA S. FADERON       BONG ABAS                            And not too long    over flowing suppor t of    Curtis, Karen Davila, Pepe     who are using their fame to
   Business Manager      Correspondent                     ago, Sese, the lone      people who have tweeted     Diokno, Denise Laurel, Rajo    draw attention to the
 JERRY A. DELOS REYES     JOHN JASON GUNDAY                     orangutan, died of cancer   and re-tweeted about the    Laurel, Divine Lee, Xian      suffering of animals.
 News Correspondent/Columnist    Trainee
            FLORANTE D. VILLARICA                              LOTTO RESULT                    EXTRA-JUDICIAL SETTLEMENT OF ESTATE WITH
              Consultant                         Lotto Games     Combinations       Draw Date       WAIVER OF RIGHTS, WITH DONATION
           CALAPAN CITY, ORIENTAL MINDORO                   Megalotto 6/45  19-10-06-26-08-43      7/15/2011         NOTICE IS HEREBY given that the estate of SPS.
              Tel. # (043) 288-4433
                                             Lotto 6/42    39-30-35-32-12-42      7/16/2011   LUCAS ASI & EUFEMIA MEDILLA, died on January 2, 1995
          Email: islandsentinel@yahoo.com
           Website: islandsentinel.com                    Grand Lotto    05-18-10-36-22-04      7/16/2011   and on May 11, 2008 at Balingayan, Calapan City, Province
         Facebook: aislandsentinel@yahoo.com                  Superlotto 6/49  41-12-31-37-27-29      7/17/2011   Oriental Mindoro left a parcels of land covered by TCT No.
                                                                            RT-126 (T-21974) with an area of 22,017 sq. m. situated at
       Published weekly by the RELIANCE PRINTING SERVICES under Bu-        Megalotto 6/45  15-20-24-13-35-34      7/18/2011
reau of Domestic Trade (BDT) Permit No. 39707 1982 and circulated in Southern Tagalog                                 Balingayan, Calapan City, Oriental Mindoro has been extra-
Region and Metro Manila. Its principal office is located at 2 Zamora St., San Vicente  Grand Lotto    46-34-02-55-48-14      7/18/2011
                                                                            judicially settled among heirs per Doc.No. 542; Page No. 160;
Calapan, Oriental Mindoro . Entered as Second Class Mail at the Calapan Post Office   Superlotto 6/49  47-45-09-34-33-48      7/19/2011   Book No. IX, Series of 2011 of Notary Public Judge Godofredo
on March 03, 2008.
                                             Lotto 6/42    32-35-01-23-19-25      7/19/2011   G. Hernandez (Ret).
                                             Megalotto 6/45  03-06-16-14-24-29      7/20/2011
                                             Grand Lotto    12-33-26-49-45-27      7/20/2011
             The National Association of Philippine Newspapers.       Superlotto 6/49  12-15-29-09-48-17      7/21/2011   ISLAND SENTINEL
                                             Lotto 6/42    04-15-27-12-03-02      7/21/2011   July 21, 28 & Aug. 04, 2011
          JULY 15 - 21, 2011
                                                                                                    3
         Republic of the Philippines                       Republic of the Philippines                    Republic of the Philippines
         REGIONAL TRIAL COURT                          REGIONAL TRIAL COURT                       PROVINCE ORIENTAL MINDORO
                                            FOURTH JUDICIAL REGION                        MUNICIPALITY OF NAUJAN
        FOURTH JUDICIAL REGION
          ORIENTAL MINDORO                               BRANCH 41                     OFFICE OF THE MUNICIPAL CIVIL REGISTRAR
          BRANCH XXXIX (39)                         Pinamalayan, Oriental Mindoro                  Notice is hereby given that a petition for change of
              -o0o-                                                       first name of CROMWELL REY HERNANDEZ from CROMWELL
                                    CRISTITA ROSALES DELMO,            SP.NO.2803-11     REY to CROMWELL under Petition No.CFN. 0009 - 2011.
IN RE: PETITION FOR ADOPTION OF                          Petitioner.             For: Correction         For publication for two (2) consecutive weeks per
                                                            of Entries      Section 5 of RA No. 9048. Any person having knowledge and
MINORS KAYLA MAE BERNARDO
                                          -versus-                         or claiming interest or may be adversely affected by said peti-
AND YZEL SHENN BERNARDO
                                                                       tion may within ten (10) calendar days file his written opposi-
                                                                       tion to the Office of the Municipal Civil Registrar of Naujan.
                  SPEC.PROC.CV-11-6375        THE MUNICIPAL CIVIL REGISTRAR
                                    OF BANSUD, ORIENTAL MINDORO
REINA ANN KLEIN P. BERNARDO,                      and the NATIONAL STATISTICS                                  (SGD) RHODELIZA V. PEÑARROYO
        Petitioner.                       OFFICE, (NSO), QUEZON CITY,                                      Municipal Civil Registrar
X-----------------------------------------X                       Respondents.                     Island Sentinel
           OR DER                       X-----------------------------------------X             July 14 & 21, 2011
      A verified petition having been filed by petitioner Reina            ORDER
                                                                              Republic of the Philippines
Ann Klein P. Bernardo, of legal age, single, Filipino and a resi-         A verified petition is filed by Cristita Rosales Delmo,         PROVINCE ORIENTAL MINDORO
dent of Balite, Calapan City, Oriental Mindoro, praying this Court   petitioner, praying among others for the correction of entry in
                                                                              MUNICIPALITY OF BONGABONG
that after due notice, publication and hearing a decree of adop-    her certificate of live birth relative to her date of birth from
tion be issued declaring KAYLA MAE BERNARDO and YZEL          “October 27, 1962” to “September 27, 1969” registered           OFFICE OF THE MUNICIPAL CIVIL REGISTRAR
SHENN BERNARDO as the legitimate children of the petitioner       with the Municipal Civil Registrar of Bansud, Oriental Mindoro         Notice is hereby given that a petition for change of
and both parents and children shall acquire reciprocal rights      and Civil Registrar-General, National Statistics Office, Quezon   first name of REXON SUAREZ GONO from REXON to ERICSON
and obligation arising from such relationship, and finding the     City.                                under Petition No.CFN. 0002 - 2011.
said petition to be sufficient in form and substance, let the           The petitioner being sufficient in form and substance,        For publication for two (2) consecutive weeks per
petition be set for hearing on October 19, 2011 at eight thirty     the hearing is set on August 04, 2011 at 8:30 a.m. with notice    Section 5 of RA No. 9048. Any person having knowledge and
o’clock in the morning, before this Court sitting at the Hall of    to all concerned to appear and show cause why the relief       or claiming interest or may be adversely affected by said peti-
Justice, Provincial Capitol Complex, Camilmil, Calapan City with    sought for should not be granted.                  tion may within ten (10) calendar days file his written opposi-
notice to any and all persons to show cause, any, and why the           Let this Order be published for three (3) consecutive   tion to the Office of the Municipal Civil Registrar of Bongabong.
same should not be granted. The petitioner is likewise ordered     weeks in a newspaper of general circulation in the province,at
to present for marking to this Court’s Interpreter all their docu-   her expense. Let this order be furnished the office of the Solici-
mentary evidences establishing compliance with jursidictional      tor General, 134 Amorsolo St., Legaspi Village, Makati City.                  (SGD) RENEL M. MALACAPO
requirements not later than three (3) days before the sched-                                                         Municipal Civil Registrar
uled date of initial hearing, falling in which will result to the          SO ORDERED.
outright denial of the petition.                          Pinamalayan, Oriental Mindoro, June 27, 2011.      Island Sentinel
      ACCORDINGLY, let copy of this Order be published                                         July 08 - 14 & 15 - 21, 2011
at the expense of the petitioner once a week for three (3)
consecutive weeks in a newspaper of general circulation pub-
lished in the province of Oriental Mindoro, with the following                     (SGD) WINSTON V. BALDOS          Birds are indicators of the environment. If
format: font size eight (8) points for the text and not more than                      Presiding Judge          they are in trouble, we know we'll soon be in
ten (10) points for the heading, column width more but not less
                                    Island Sentinel                                trouble. - Roger Tory Peterson
than nine (9) ems; and line spacing for text and heading -
                                    July 14, 21 & 28, 2011
normal single space, the total rate of publication charges of
which shall be be FOUR THOUSAND PESOS (Php 4,000.00)
inclusive of all costs, pursuant to A.M. No. 01-1-07-SC and P.D.                      STATEMENT OF CASH RECEIPTS AND DISBURSMENT
No. 1079, and let copies of this Order be served the Office of                            AS OF JUNE 1- 30, 2011
the City Civil Registrar of Calapan, Oriental Mindoro, the Na-
tional Statistics Office with office address at Vibal Bldg., cor.                         GENERAL FUND         TRUST FUND        SEF         TOTAL
EDSA and Times Street, West Triangle, Quezon City, the Solici-
tor General, 134 Amorsolo st., and the Provincial Prosecutor of     Balance last Month             244,164,837.39       15,021,388.68    7,891,363.44     267,077,589.51
Oriental Mindoro and all other persons named in the petition.
                                    CASH INFLOW
      SO ORDERED.                         Add: RECEIPTS
      City fo Calapan, June 29, 2011.
                                    National Taxes                  8,462.50                                8,462.50
                                    Local Taxes                  1,336,427.43                  1,660,540.93      2,996,968.36
                 (SGD) MANUEL C. LUNA, JR.       Permits & Licenses                42,000.00                               42,000.00
                     Judge             Service Income                1,576,425.70        1,421,824.75                2,998,250.45
Island Sentinel                             Business Income                1,335,680.65         942,968.00                2,278,648.65
                                    Subsidy Income
July 14, 21 & 28, 2011
                                    Other Income                 66,109,748.33          82,300.00              66,192,048.33
        Republic of the Philippines
        PROVINCE ORIENTAL MINDORO                Sub-total                   70,408,744.61        2,447,092.75    1,660,540.93     74,516,378.29
         MUNICIPALITY OF NAUJAN                 Add: Other Collections              60,800.00        5,764,500.47      4,665.90      5,829,966.37
                                                                                                   -
   OFFICE OF THE MUNICIPAL CIVIL REGISTRAR                                                                             -
      Notice is hereby given that a petition for change of     TOTAL                    70,469,544.61        8,211,593.22    1,665,206.83     80,346,344.66
first name of MARIA TERESA MORENO from MARIA TERESA
to MARITES under Petition No.CFN. 0010 - 2011.             Less EXPENSES (Including Payables)
      For publication for two (2) consecutive weeks per
Section 5 of RA No. 9048. Any person having knowledge and        Personal Services (net of tax)        23,482,797.54
or claiming interest or may be adversely affected by said peti-     MOOE net of WT (including          34, 948,951.33        2,595,444.99     677,208.67
tion may within ten (10) calendar days file his written opposi-           Prior year payables)
tion to the Office of the Municipal Civil Registrar of Naujan.     Capital Outlay                12,232,106.89        2,358,844.87

                                    Sub-total                  70,633,855.76        4,954,289.86     677,208.67     76,295,354.29
              (SGD) RHODELIZA V. PEÑARROYO
                 Municipal Civil Registrar       BALANCE                   243,970,526.24       18,278,692.04    8,879,361.60     271,128,579.88

Island Sentinel
July 14 & 21, 2011

  Pangalagaan ang                                                                    Certified Correct:

    kalusugan                                                                           (SGD) PAZ P. FORTUNATO
                                                                                    Provincial Treasurer
   panatilihing
   malinis ang
                                    Island Sentinel
   kapaligiran                            July 21 & 28, 2011
Anibersaryo ng BJMP, Green                                            EXPONENT OF DEVELOPMENT * GUARDIAN OF FREEDOM


                                                                 ISLAND
Calapan ang tinutukan
Bilang bahagi ng ika-28 Taon ng Anibersaryo ng Bureau of Jail Management and
Penology (BJMP) at bilang pagsuporta sa Green Calapan Program ng Pamahalaang
Lungsod ng Calapan, nagsagawa ng isang Tree Planting Activity ang mga kawani ng
nasabing ahensiya ng pamahalaan sa Sitio Bulalo, Barangay Balite noong ika 27 ng
                                                          MINDORO * ROMBLON * MARINDUQUE * LAGUNA * NCR * R-IV
Hunyo 2011.
     Nagtanim ng 50 na                                      islandsentinel@yahoo.com            JULY 15 - 21, 2011
punla ng Mahogany ang
BJMP sa pangunguna ni Jail
Warden Denver Tirao.
                                            Pulis ng Calapan, Pinarangalan bilang
Ayon sa kaniya, dahil sa
umiiral na climate change,
                                            Country’s Outstanding Policeman in Service
malaking tulong ang                                   Isang karangalan para sa
pagtatanim ng mga puno sa                                Lungsod ng Calapan ang
pagbawas ng carbon                                   tatanggapin ni SPO1 Rodel
emission na nakakadagdag                                Alcano na pagkilala bilang
sa  global    warming                               isa sa Country’s Most
condition ng daigdig. Ang                                Outstanding Policemen in
                                            Service (COPS) Award sa
mga puno na itinanim
                                            darating na ika 25 at 26 ng
malapit sa kalsada ay                                  Agosto sa Malacañang
magsisilbi ring lilim para sa                              Palace.
mga mamamayan ng                                         Ang   nasabing
nabanggit na barangay.                                 patimpalak ay kampanya ng
Kaugnay sa nasabing                                   Metr obank Foundation
aktibidad, noong ika-30 ng                               Incorporated       sa
Hulyo ay nagkaroon din ng                                pakikipagtulungan    ng
pagtatanim         sa                              Philippine National Police
                                            (PNP) na sinimulan noong
Munisipalidad ng San
                                            2007.
Teodoro ang iba’t-ibang
                                                 Layunin nitong
opisina ng BJMP na                                   ipakilala   ang   mga
nakabase    sa   buong                               natatanging pulis na may
Silangang Mindoro.                                   dedikasyon    at  may
                                                            Inc. at medalya mula sa     Award si SPO2 Jonathan
      Patuloy  naman                                responsableng pakikitungo                    Callo ng Calapan. Ayon sa
                                                            Philippine National Police.
ang pagbibigay ng suporta                                at   kooper asyon   sa                   dalawang pinuno ng
                                            komunidad      upang       Ikinagagalak ni
ng pamahalaang lungsod sa                                                                lungsod,   magsisilbing
               and Sanitation Department na anniversary celebration   mapanatili ang seguridad at  Mayor Doy Leachon at Vice
BJMP sa paniniwalang ang                                                                inspirasyon si Callo at
               para sa mga inmates sa ng BJMP. Anila, ang Tree      kapayapaan.          Mayor Jojo Perez ang
mga nasa piitan, bagama’t BJMP. Sa pangunguna ni                                                    Alcano sa lahat ng mga
                             Planting Activity na          Isang   career   pagkakaroon muli ng       pulis, mga kapwa nila
nagkasala         ay City Health Officer Basilisa                               Calapeñong Pulis na
                                            achievement award ang                      Calapeño at maging ng
nangangailangan pa din ng Llanto ay nagkaroon din ng isinagawa     ay   isang
                                            taunang COPS kung saan     kinikilala sa buong bansa    ibang mga Pilipino upang
sapat na pagkalinga at may isang symposium tungkol mabuting halimbawa ng        nakabatay sa kabuoang     dahil sa angking galing at    patuloy na magkaloob ng
mahalagang bahagi pa rin sa sa oral health para sa mga pagkakaroon ng kamalayan     serbisyo at kontribusyon sa  tapat na serbisyo publiko.    natatanging serbisyo at
lipunan. Matatandaan na nasa piitan.           sa pangangalaga     ng  trabaho ng kalahok ang                     maglingkod ng may kalidad
                                                            Matatandaan noong 2009,
noong nakalipas na buwan        Isang   pagbati kalikasan. Inaasahan nila na  ineebalwa.       Ang   tumanggap din ng COPS      at integridad.
ng Hunyo ay nagsagawa naman ang ipinaabot nina makakapaghimok din ito ng        nominasyon kay S PO1
 ng  Feeding  Program  at Punong Lungsod Doy C. inisyatibang makakalikasan       Alcano bilang pambato ng
Medical and Dental Leachon at Vice Mayor Jojo mula sa ibang organisasyon        lungsod ay sinoportahan
                                            ng PNP Calapan sa
Mission ang City Health S. Perez para sa nabanggit sa lungsod.
                                            pangunguna ni Chief of
               inobasyon para sa mga     Mayor Leachon ng mga     Police Christopher Abecia.
Mayor....p/1         hinaharap na pagsubok.    bagong estratehiya para sa  Kabilang si Alcano sa Non-         NEW SCHEDULE OF TRIPS
sa iba’t ibang sektor ng    Magiging  instrumento  ito  higit na ikauunlad ng    Commissioned Officers            Effective January 16, 2011
lipunan.           ng pagkakakilanlan ng mga   Lungsod ng Calapan.     (NCO) Category para sa              4:45 A.M.
      Tinatag    ang  kasapi at magsilbing     Makakabuo ng ugnayan at   mga may ranggong P01
nasabing programa upang   inspirasyon sa bawat isa.   makakapagbahaginan rin    hanggang SPO4. Ganundin         FIRST TRIP FROM CALAPAN
paunlarin at ipakilala ang       Ang   nasabing   ang mga lider ng kani-    ang naging pagsuporta ng     DEPARTURE CALAPAN DEPARTURE BATANGAS
bagong henerasyon ng mga   pagkakapili sa Punong     kaniyang ideya na magiging  PNP Calapan kay Alcano ng         4:45 A.M.           6:30 A.M.
lider par a sa mga      Lungsod at paglahok niya   kapaki-pakinabang sa     siya ay kilalanin bilang         6:30 A.M.           8:30 A.M.
makabagong ideolohiya sa   sa nalalapit na forum at   bawat isa at sa mga     Mindoro’s Finest Police          8:30 A.M.          10:30 A.M.
pamumuno    at  mga  summit ay magiging daan    m a m a m a y a n g     Officer noong 2010.           10:30 A. M.          12:30 P.M
                                                 Apat      na       12:30 P.M.           2:45 P.M.
solusyong   puno   ng  upang muling makakalap si   pinaglilingkuran nila.                         2:45 P.M.
                                            commisioned officers at                         5:00 P.M.
                                                                 5:00 P.M           6:45 P.M .
                                            anim na non-commissioned
                                            officers ang idedeklara     HOTLINE NOS.    CALAPAN - (043) 288-3179
                                            bilang panalo sa COPS               BATANGAS - (043) 723-8227
                                            Award. Makakatanggap si     Advance Issuance, Round Trip, Open-Dated, Prepaid and Tickets
                                            Alcano ng cash prize na     for Other Routes are now available at SuperCat Calapan &
                                            Php300,000, trophy galing    Batangas Port Ticketing Offices and at your nearest USSC
                                            sa Metrobank Foundation     Western Union Authorized Agents Nationwide

								
To top