HBML3303 Psikolinguistik dan Semantik by nuefail

VIEWS: 8,426 PAGES: 7

More Info
									HBML3303/SMP/MEI08
            BAHAGIAN A                       otak disebut sebagai pemendaman leksikal (lexical storage). Oleh itu,
ARAHAN                                     kita akan sentiasa berusaha untuk mencapai kata yang terpendam
                                        dalam leksikon kita untuk bercakap atau menulis. Manakala
Bahagian A mengandungi SEPULUH soalan. Jawab
                                        akses leksikal (lexical access) adalah proses mendapatkan kata
SEMUA soalan.                                  daripada leksikon mental.
SOALAN Markah
                                        Bagaimanakah kata-kata dikaitkan dalam otak kita?
1. Terangkan maksud psikologi dan linguistik.
Psikologi ialah disiplin ilmu yang mengkaji hal-hal yang            Asosiasi perkataan lazimnya mula berlaku apabila seseorang
berkaitan dengan akal budi atau jiwa dan juga tingkah laku           itu bertindak balas terhadap sesuatu rangsangan, iaitu kata
manusia. Ilmu linguistik pula ialah bidang yang mengkaji            yang dilihat atau didengar. Asosiasi atau kaitan berlaku
bahasa dan cara bahasa berfungsi untuk membantu manusia             untuk mendapatkan makna perkataan, dan bukannya bentuk
mencapai matlamat atau hasrat dalam kehidupan hariannya.            perkataan tersebut. Asosiasi makna dengan leksikon adalah
bidang psikolinguistik merupakan gabungan dua bidang ilmu,           lebih kuat berbanding dengan asosiasi kesamaan bunyi atau
iaitu bidang psikologi dan linguistik. Perlu diingatkan bahawa         tulisan. Oleh hal demikian, asosiasi perkataan di sini
kedua-dua bidang ini adalah berlainan dan dapat berdiri             merujuk kepada tugas otak kita meneliti kata-kata yang
sebagai disiplin yang tersendiri. Oleh yang demikian, disiplin         terpendam dalam jaringan semantik untuk membuat pilihan
psikolinguistik meneliti perkara-perkara yang dikaji dalam           perkataan. Makna asosiasi perkataan lazimnya adalah
disiplin linguistik dan psikologi kerana kedua-dua bidang ini          berdasarkan pengelompokan semantik, iaitu \cara kata-kata
adalah saling bekerjasama dalam menyelesaikan                  dihimpunkan dalam kumpulan berdasarkan pertalian makna.
persoalan bahasa                                Adalah penting untuk anda memahami bahawa kata-kata tidak
                                        terpendam dalam akal budi secara bebas. Sebaliknya, kata-
                                        kata asas kelihatan mempunyai asosiasi atau kaitan dengan
2. Apakah DUA istilah di dalam set rumus                    kata-kata lain. Misalnya, apabila seorang penutur itu ingin
    tentang bahasa yang dipelajari                      mencari nama sejenis buah-buahan. Barangkali
    mengikut pendapat Chomsky?                        pada mulanya dia akan memikirkan senarai buahbuahan
Chomsky berpendapat bahawa bahasa yang dipelajari melalui            yang dia ketahui, seperti epal, pisang, rambutan, duku dan
satu set rumus yang digunakan untuk menerbitkan kalimat             limau. Kemudian dia mengakses kata rambutan daripada
baharu itu. Di sini beliau memperkenalkan dua istilah seperti          leksikon mental kerana dia akan mengaitkan struktur fizikal
berikut:                                    buah itu yang mempunyai ÂrambutÊ. Apa yang sebenarnya
  Kompetens                                  berlaku adalah dia sedang membuat asosiasi
  Prestasi                                   dengan perkataan rambutan kerana ÂrambutanÊ ada kaitan
Chomsky menjelaskan bahawa setiap penutur dan pendengar             makna dengan rambut. Kebanyakan model asosiasi perkataan
mempunyai kompetens dan prestasi. Kompetens dapat                yang terkini mengandaikan bahawa katakata dikaitkan dalam
diertikan sebagai sistem rumus yang mampu menghasilkan             satu jaringan yang kompleks. Jaringan ini menggambarkan
kalimat yang tidak terbatas. Dengan kata lain, kompetens            hubungan semantik seperti berikut:
ialah pengetahuan penutur mengenai bahasanya. Ia                  Sinonimi
merupakan unsur dalaman dan berada di dalam otak.                 Antonimi
Sementara prestasi pula dapat diertikan sebagai bunyi-bunyi            Hiponimi
yang dilafazkan. Bunyi-bunyi ini bermakna dan dapat difahami oleh        nanti.
pendengarnya. Berbeza dengan kompetens ia terletak di bahagian luar       Hubungan sedemikian juga membolehkaan asosiasi atau kaitan
otak                                      antara perkataan. Sebenarnya, perkataan dipendam dalam
                                 (2)      leksikon berdasarkan kriteria semantik. Misalnya, kata ÂkubisÊ
                                        akan dipendam bersama sawi,
3. Nyatakan konsep pemerolehan bahasa.
                                        Model Penglahiran Leksikal
Menurut Lyons (1994), bahasa ialah nurani. Oleh hal demikian,
                                        Kita telah pun memahami proses penglahiran bahasa dan
bahasa tidak diperoleh secara semula jadi tetapi tumbuh atau
                                        bagaimana asosiasi perkataan berlaku di dalam akal budi kita.
menjadi matang secara organik.
                                        Seterusnya, kita akan membincangkan pula cara kita
Kamus Linguistik (1997), mentakrifkan pemerolehan bahasa
                                        memproses leksis atau perkataan dan seterusnya melahirkan
sebagai proses pembelajaran bahasa daripada satu aspek
                                        leksis tersebut dalam pertuturan. Sebelum pertuturan
hingga keseluruhannya. Maksudnya, proses seseorang penutur
                                        dilahirkan, ada beberapa peringkat yang terlibat.
seperti kanak-kanak menjadi penutur jati bagi bahasa
                                        Peringkat ini merupakan pencarian semula (retrieval) entri
natifnya, atau proses seseorang kanak-kanak ataupun dewasa
                                        leksis daripada leksikon. Sebaik sahaja entri leksikal bagi
penutur bahasa kedua. Mangantar Simunjuntak (1987),
                                        sesuatu perkataan diakses, maka maklumat tentang kata
berpendapat bahawa pemerolehan bahasa ialah proses yang
                                        tersebut sudah sedia wujud. Terdapat beberapa model
berlaku di dalam otak seseorang kanakkanak sewaktu
                                        penglahiran leksikal. Antara model tersebut adalah seperti
memperoleh bahasa ibundanya. Dalam bidang psikolinguistik,
                                        berikut:
konsep pemerolehan bahasa selalunya dikaitkan dengan pembelajaran
                                        (i) Model Serial
bahasa pertama
                                        Model ini berpendapat bahawa kita akan mencari padanan bagi
                                (2)       perkataan yang kita dengar atau baca. Oleh yang demikian,
4. Nyatakan DUA peringkat di dalam penglahiran                 jelas bahawa kata-kata yang kerap digunakan akan cepat
    pertuturan.                               dikenal pasti berbanding dengan yang
Asosiasi Perkataan                               kurang kerap. Model ini mencadangkan bahawa kata-kata
Dalam otak kita ada leksikon atau leksikon mental (mental            tidaklah terpendam begitu sahaja dalam leksikon tetapi
lexical). Leksikon di sini bermaksud kosa kata atau               mengikut urutan kekerapan penggunaannya. Model ini
perbendaharaan kata yang disimpan dalam akal                  disokong oleh model Search yang dipelopori oleh Forster
budi kita dalam bentuk entri leksis bagi setiap item. Item-item         (1979).
leksis disusun dalam leksikon dengan cara yang demikian             (ii) Model Search
untuk membolehkan kita mendapatkan semula perkataan               Model search merupakan satu lagi model bagi mengakses
dengan pantas. Hal menyimpan leksikon dalam                   leksis. Model ini berpendapat bahawa kata-kata yang dipendam
                                        dalam leksikon mental diteliti secara serial, iaitu satu per satu
                                                                          1

                            Log on to http://oumclub.blogspot.com
HBML3303/SMP/MEI08
item untuk menemui padanannya dalam isyarat bahasa, iaitu          benda atau orang? Nampaknya, teori penamaan ini tidak dapat
yang didengar atau dilihat.                         diaplikasi bagi semua golongan kata. Kita tidak boleh
(iii) Model Verifikasi                            menghubungkan semua perkataan dengan benda-benda
Satu lagi model search dipelopori oleh Becker (1979) yang          secara langsung. Dengan demikian kita perlu ada cara lain
dikenal sebagai,model verifikasi. Model ini menghadkan subset        untuk mengatasi masalah tersebut. Justeru ahli bahasa telah
perkataan yang dicari dengan menggunakan kriteria semantik          mengemukakan beberapa pandangan atau teori lain untuk
(makna), iaitu item dikaitkan dengan konteks tertentu dan          mengatasi masalah tersebut. Salah satu caranya adalah
kriteria ortografi, iaitu item yang mempunyai bentuk yang sama        melalui perantaraan konsep pemikiran.
dengan kata sasaran.                             4.2.2 Konsep
                               (2)       Konsep pemikiran dianggap pandangan yang menarik dan lebih
                                       dipercayai dalam kajian makna. Ahli-ahli falsafah dan bahasa
5. Jelaskan DUA skop semantik.                        sejak zaman dahulu sehingga sekarang telah berpegang pada
                                       pandangan ini. Terdapat dua teori yang mendukung pandangan
Menurut Palmer (1992), istilah semantik                   ini. Ferdinand de Saussure dan Ogden dan Richards
merujuk kepada kajian makna. Istilah ini merupakan istilah yang       merupakan tokoh-tokoh yang memperkenalkan teori yang
agak baharu dalam bidang linguistik. Istilah ini sebenarnya         terkenal ini.
berasal daripada kata adjektif bahasa Yunani semantikos, yang        De Saussure (1916) memperkenalkan teori ÂtandaÊ untuk
bermaksud penting atau bererti. Istilah semantik mula-mula          menunjukkan gabungan petanda dan penanda. Menurutnya,
diperkenalkan oleh M. Bréal daripada kata Perancis              bahasa mempertalikan suatu imej (makna)
semantique. Kini, istilah semantik digunakan untuk merujuk          dengan satu set lambang (bunyi bahasa atau simbol dalam teks
kepada kajian makna dalam bidang linguistik. Kata semantik          tertulis). Jadi, lambang linguistik atau bahasa terdiri daripada
juga diertikan sebagai „ilmu tentang makna atau erti‰. Kini,         penanda dan petanda. Petanda ialah perkara Âyang
makna menjadi sebahagian daripada ilmu                    dijelaskanÊ manakala penanda ialah perkara Âyang
linguistik. Seterusnya, kita akan meneliti beberapa definisi         menjelaskanÊ. Penanda ialah makna atau mesej daripada
tentang bidang semantik. Ullmann (1962) mentakrifkan             petanda yang wujudnya daripada bunyi-bunyi bahasa.
semantik sebagai kajian makna perkataan. Lyons                Misalnya, kata meja ialah penanda manakala bunyi kata meja
(1981) pula mendefinisikan semantik sebagai kajian makna,          ialah petanda. Kedua-dua penanda dan petanda menjadi satu
sementara semantic linguistik ialah kajian tentang semua jenis        kesatuan yang merujuk kepada referen atau rujukan. Rujukan
makna yang ditetapkan dalam bahasa. Selain itu, Kreidler           ialah benda atau hal yang berada di luar bahasa. Kedua-dua
(1998) menerangkan bahawa semantik ialah kajian makna            bunyi dan benda membentuk konsep, iaitu tanggapan yang
secara sistematik, manakala semantik linguistik ialah kajian         terbentuk dalam fikiran. Sementara itu, Ogden dan Richard
cara bagaimana makna disusun dan dinyatakan dalam bahasa.          (1923) pula telah mengajukan teori klasik mereka, iaitu teori
Nathesan (2001) pula menyatakan bahawa semantik ialah            `segi tiga semiotikÊ. Dalam teorinya, Ogden dan Richard
suatu bidang ilmu yang mengkaji makna perkataan dan             melihat perhubungan antara simbol dan perujuk dengan
ayat dalam bahasa. Sekarang kita lihat pula erti istilah makna.       rujukan atau fikiran.
Secara umum, kata makna membawa erti ÂmaksudÊ atau                                              (2)
ÂertiÊ. Walau bagaimanapun, kata makna boleh diberikan            6. Apakah maksud relativiti bahasa?
bermacam-macam pengertian yang lain. Kamus Linguistik            Menurut Asmah Hj Omar (1986) relativiti bahasa menyatakan
(1997) memasukkan dua entri bagi kata makna, iaitu: 1. erti         bahawa bahasa mempengaruhi cara penuturnya mempersepsi
yang didukung oleh kata atau kumpulan kata, dan 2.              dan memahami alam sekilingnya. Sementara itu, Kamus
Pemahaman sesuatu ujaran oleh pendengar, atau pemahaman           Linguistik (1997) menerangkan relativiti bahasa sebagai
kata atau frasa bertulis oleh pembaca                    fahaman linguistik yang menyatakan bahawa bahasa penutur
                                       menentukan pandangan dunianya melalui katagori tatabahasa
SKOP SEMANTIK                                dan klasifikasi semantik yang wujud dalam sistem bahasa dan
Sekarang kita sudah faham bahawa semantik ialah cabang            budaya yang diwarisinya. Maksudnya, cara kita
linguistik yang memberikan tumpuan kepada kajian makna            melihat dunia amat bergantung pada bahasa yang kita
dalam bahasa. Apakah aspek-aspek yang dikaji dalam bidang          gunakan. Kita menggolongkan pengalaman kita melalui bahasa
ini? Marilah kita bersama-sama meneliti skop atau cakupan          kita. Oleh itu, pembelajaran tentang dunia dan pembelajaran
dalam bidang semantik.                            bahasa merupakan aktiviti yang tidak boleh dipisahkan. Jadi,
4.2.1 Penamaan                                dunia kita adalah sebahagiannya ditentukan oleh bahasa.
Kita sedia maklum bahawa bahasa merupakan sistem               Ringkasnya, bahasa menentukan cara orang memahami dan
komunikasi. Ketika berkomunikasi, kita lazimnya menggunakan         menyusun dunia mereka.
perkataan-perkataan untuk menyampaikan maksud. Misalnya, dalam
bahasa Melayu ada perkataan seperti Biasanya, kita memberi                                        (2)
nama kepada semua benda. Jadi kata-kata ini telah              7. Tunjukkan DUA contoh medan makna.
memperoleh nama atau label untuk merujuk kepada orang,            Bagi masyarakat Melayu kuno, perkataan seperti semangat,
benda, dan lain-lain. Kanak-kanak pun mempelajari bahasa           hantu, penunggu, serapah, bomoh, pawang, kapak, huma,
melalui proses penamaan kerana semua                     padi, langgar dan sebagainya membayangkan kegiatan hidup,
benda yang dilihat akan diberi nama oleh ibu bapa mereka.          kepercayaan dan pandangan dunia orang
Oleh yang demikian, kata-kata ialah nama atau label yang           Melayu pada zaman animisme atau pra Hindu-Buddha.
diberikan kepada benda-benda tersebut. Umpamanya, meja            Wujudnya lapisan perbendaharaan kata sedemikian berlaku
dan Rama merupakan nama atau label yang diberikan kepada           kerana setiap perkataan tidak wujud secara terpencil tetapi
benda dan orang tersebut. Jadi meja ialah nama bagi             mempunyai hubungan antara satu sama lain berdasarkan
sejenis perabot yang digunakan untuk menyimpan kain.             jalinan perkataan yang mungkin ada kaitan dengan
Sementara itu, Rama ialah nama orang. Oleh hal demikian,           tatabahasa atau kedua-duanya sekali. Konsep jalinan
kata meja dan Rama ialah nama yang menggantikan atau             perkataan juga boleh menjurus kepada makna sahaja dengan
merujuk kepada perabot dan orang tersebut. Walau               berdasarkan satu lingkaran yang mengelilingi lambang.
bagaimanapun, terdapat masalah dalam teori penamaan ini.           Contohnya perkataan lembu jantan adalah dalam
Dapatkah semua perkataan dirujuk kepada sesuatu benda            lingkaran perkataan sapi, jantan, tanduk dan kunyah.
tertentu? Bolehkah kata sifat seperti comel dan kata kerja          Satu lagi gagasan penting tentang konsep jalinan perkaitan
seperti bergerak dapat dirujuk kepada sesuatu                bagi perkataan ialah konsep lingkungan pengertian. Konsep
                                                                        2

                           Log on to http://oumclub.blogspot.com
HBML3303/SMP/MEI08
medan makna juga timbul berdasarkan gagasan bahawa              (b) Bentuk Jelmaan Kasus
perbendaharaan kata sesuatu bahasa itu mempunyai struktur
tatabahasa dan fonologi. Dalam perbendaharaan kata sesuatu
bahasa terdapat medan atau lingkungan konsep yang mesti            10. Nyatakan maksud pendekatan dan kaedah pengajaran.
bertindih kerana adanya perkaitan dan pergantungan. Jika
medan cukup besar, maka lapangan itu akan membentuk              Anthony (1963), pendekatan ialah satu set andaian yang saling
subperbendaharaan kata. Medan mengandungi kata kunci yang           berkaitan dengan proses pengajaran yang diamalkan dalam
mengelilingi satu kata kunci sebagai pusatnya atau kata fokus.        pembelajaran sesuatu mata pelajaran supaya sesuai dengan
Kata kunci merupakan sejumlah perkataan dalam                 tahap pelajar.
perbendaharaan kata sesuatu bahasa yang sangat kuat
mempengaruhi pembentukan fikiran konsep sesebuah
masyarakat tentang kewujudan, alam, realiti dan kehidupan.
Kata kunci bertindak sebagai kata fokus apabila perkataan itu
menampakkan lapangan semantik yang ketara dan penting
serta sangat rapat hubungannya dengan makna pusat bagi
sesuatu perbendaharaan kata dalam sesuatu bahasa.
(2)

8. Tunjukkan DUA contoh ayat yang memaparkan sinonim
     kolokasi.

Kolokasi bermaksud hubungan kedudukan atau kewujudan
antara satu perkataan dengan satu perkataan yang lain dalam
susunan (Kamus Dewan, 2000). Bagi memudahkan anda
menaakul maksud kolokasi, anda perlu mengetahui hubungan
tentang ketepatan sesuatu ayat, iaitu antara sifat dan
nama. Dengan wujudnya pasangan golongan perkataan tersebut, anda
dapat menampilkan maksud kolokasi secara relevan
lazat -makanan
jelita- wajah
tulus -hati
lunak -suara
                                                                      (2)
gundah- perasaa
                                       Kaedah pula merujuk kepada satu set siri tindakan guru yang
                                (2)
                                       sistematik dengan tujuan mencapai objektif pelajaran tertentu
9. Nyatakan DUA aspek di dalam analisis tatabahasa kasus.
                                       dalam jangka masa pendek. Kaedah
Tatabahasa Kasus diperkenalkan oleh Fillmore melalui buku
                                       merupakan cara mendekati sesuatu objektif pelajaran yang
beliau „The Case for Case (1968). Tatabahasa Kasus sering
                                       penyampaian langkah-langkahnya berdasarkan susunan yang
dijadikan rujukan oleh ahli-ahli semantik atau psikolingusitik
                                       teliti dan rapi Anthony berpendapat bahawa kaedah merujuk
dalam beberapa kajian linguistik. Menurut Steinberg
                                       kepada ikhtiar keseluruhan yang terbentuk dalam satu set
(terjemahan Azhar Simin: 1990: 75): „Sebenarnya, Fillmore
                                       prosedur tersusun dengan berlandaskan suatu
layak digelar ahli Nahu Hubungan Asal kerana beliau
                                       pendekatan yang dipilih. Anthony juga membuat rujukan
merupakan ahli linguistik pertama yang sedar dan lantas mahu
                                       bahawa teknik ialah satu strategi yang digunakan oleh guru
mencuba untuk menyelesaikan masalah memperinci pertalian
                                       untuk mencapai objektif pelajaran yang optimum
semantik antara konstituenkonstituen asasnya

Analisis Tatabahasa Kasus boleh dilakukan dengan melihat
kepada dua aspek,
iaitu:                                                            (Jumlah: 20)
(a) Kelas Kata atau Kategori Kata
                                                                      3

                           Log on to http://oumclub.blogspot.com
HBML3303/SMP/MEI08
BAHAGIAN B ARAHAN                               tanggapan. Tanggapan di sini ialah kata-kata lisan atau tulisan
Bahagian B mengandungi EMPAT soalan. Jawab TIGA                pada halaman buku bagi orang yang merancang pertuturan
soalan SAHAJA.                                atau tulisan. Secara ringkasnya, pemprosesan atas ke
SOALAN Markah
                                       bawah merujuk kepada proses konsepsi manakala
1. Huraikan teori didalam huraian bahasa berikut:
                                       pemprosesan bawah ke atas merujuk kepada tanggapan
     (a) Teori Struktural (Bloomfield)
                                       atau persepsi
Teori ini dipelopori oleh Bloomfield, Edward Sapir,
de Saussure dan Otto Jespersen. Mereka berpendapat bahawa                        (10) (Jumlah: 20)
bahasa ialah sistematis, mempunyai tatabahasa yang              3. Bincangkan konsep semantik yang meliputi
tersendiri, hidup dan berubah. Mereka juga berpendapat                aspek berikut:
bahawa perkaitan antara fonem sebagai unit bahasa yang                (a) Perkataan
terkecil, dan unit tatabahasa dan ayat dapat dianalisis secara
                                       Perkataan merupakan unit bahasa yang terkecil yang
konstituen terdekat. Dalam kajian nahu pula mereka
                                       mengandungi makna. Oleh itu, perkataan merupakan salah
berpendapat bahawa bahasa sebagai sistem yang mempunyai
                                       satu unit asas dalam ilmu semantik kerana merupakan satu
ciri peraturan, sistem, arbitari untuk perhubungan. Mereka
                                       binaan yang membawa makna. Misalnya, perkataan adik,
menumpukan kajian terhadap fonologi, morfologi dan sintaksis.
                                       kerusi, makan, minum membawa makna yang tertentu.
Golongan struktural juga berpendapat bahawa huraian bahasa
                                       Perkataan adik membawa makna saudara kandung yang
dilakukan secara induktif. Mereka juga berpendapat bahawa
                                       muda , manakala kerusi pula bermakna Âtempat duduk yang
huraian bahasa tidak mementingkan makna dan analisis dibuat
                                       ada kaki dan tempat bersandar Namun demikian, adakah
secara luaran.
                                       semua perkataan mempunyai makna? Bagaimana dengan
                              (10)       makna perkataan dalam ayat: Ibu ke dapur. Sudah tentu kita
     (b) Teori Fungsional (Halliday)                   boleh meneka makna perkataan ibu dan dapur. Tetapi, apakah
Halliday dan Wilkins mempelopori teori fungsional. Teori ini         makna kata ke? Makna ke barangkali kita dapat memahaminya
berkembang pada tahun 1960- an dan 1970-an. Penteori ini           dengan hubungannya dengan perkataan lain. Ada kala kita
mengkaji bahasa dari segi struktur dan fungsi bahasa sebagai         memahami makna daripada hubungannya dengan
alat komunikasi. Di samping itu, mereka menganggap bahawa           keseluruhan ayat. Terdapat perkataan dalam bahasa Melayu
bahasa sebagai alat pertuturan. Oleh hal yang demikian,            yang mempunyai satu bentuk tetapi mempunyai banyak makna.
dapatan mereka ini mementingkan aspek semantik. Mereka            Misalnya, kata dalam, semak dan rendang mempunyai
bersetuju bahawa kewujudan variasi dalam penggunaan              beberapa makna. Kamus Dewan Edisi Keempat (2005)
bahasa tidak boleh dinafikan. Penggunaan bahasa dapat             memberikan dua makna bagi kata rendang. Selain itu, ada
menggambarkan fikiran dan emosi penutur. Golongan ini             perkataan yang berkongsi dan bertindakan makna dengan
beranggapan bahawa pengukuhan bahasa adalah secara              perkataan lain. Contohnya, perkataan bercakap
verbal dan non-verbal. Aliran dan golongan ini bukan             berkongsi dan bertindak makna dengan perkataan-perkataan
sahaja mengkaji bahasa daripada segi struktur tetapi memberi         berikut: bisik, jerit dan teriak. Oleh itu, dalam bahasa terdapat
perhatian juga kepada fungsi bahasa sebagai alat komunikasi.         perkataan yang mempunyai makna dan ada yang tidak ada
Aspek yang ditekankan ialah perubahan-perubahan yang             makna langsung, kalau kita melihat kata itu sebagai kata
berlaku pada bentuk-bentuk bahasa ketika seseorang itu            yang tunggal
berkomunikasi.
                       (10) (Jumlah: 20)                                      (10)
                                             (b) Ayat
2. Bincangkan model pemprosesan bahasa                    Ayat ialah unit tatabahasa yang mempunyai makna. Lazimnya,
    berikut:                                kita faham bahawa ayat merupakan pengungkapan pemikiran
    (a) Model Bawah ke Atas                        yang sempurna. Bidang yang mengkaji struktur ayat ialah
                                       bidang sintaksis. Selain mengkaji struktur ayat, sintaksis juga
Model ini merupakan suatu pendekatan untuk memproses
                                       mengkaji klausa dan frasa. Umumnya, ayat terdiri daripada dua
bahasa lisan atau tulisan. Pemprosesan ini bergantung pada
                                       konstituen, iaitu subjek dan predikat. Subjek dan predikat pula
maklumat sebenar yang didapati dalam isyarat pertuturan atau
                                       mengandungi frasa tertentu. Dalam bahasa Melayu, terdapat
pada halaman buku yang dibaca. Apa yang berlaku dalam
                                       empat jenis frasa, iaitu frasa nama(FN), frasa kerja (FK), frasa
model ini ialah unit-unit kecil dibina secara beransur-ansur
                                       adjektif (FA), dan frasa sendi (FS). Keempat-empat frasa ini
menjadi unit yang lebih besar. Model ini berpendapat
                                       mendukung makna tersendiri ketika digunakan dalam ayat.
bahawa pemprosesan bermula daripada maklumat bawah dan
                                       Makna ayat akan menjadi jelas jika ayat tersebut sempurna.
kemudian menjadi semakin besar ketika menaik ke atas.
                                       Misalnya, ayat cantik tidak membawa apa-apa makna jika kita
Misalnya, dalam hal mendengar, peringkat paling bawah ialah
                                       mengeluarkan ayat tersebut. Sebenarnya, ayat cantik sudah
ciri fonetik. Si pendengar akan memproses fonem menjadi suku
                                       mengalami pengguguran konstituen subjeknya.
kata, suku kata menjadi perkataan, perkataan menjadi klausa,
                                       Ayat ini menjadi sempurna dan lengkap makna jika ditambah
dan klausa menjadi proposisi. Pada peringkat akhirnya,
                                       dengan frasa nama rumah itu. Dengan demikian terbentuklah
pendengar mendapat makna global tentang pertuturan lalu
                                       ayat Rumah itu cantik, iaitu gabungan rumah itu dan cantik (FN
memperoleh maklumat baharu. Kelihatan model ini berlawanan
                                       + FA
dengan model kedua, iaitu pemprosesan bahasa atas ke
bawah.
                                                                     (10)
                               (10)
                                                                 (Jumlah: 20)
      (b) Model Atas ke Bawah
Model pemprosesan bahasa atas ke bawah merujuk                4. Berdasarkan penguasaan sistem fonologi,
kepada pengaruh pengetahuan peringkat tinggi                 tafsirkan empat pendapat bagi setiap golongan
(konsepsi) terhadap pemprosesan peringkat bawah                berikut:
(tanggapan). Misalnya, ketika kita merancang untuk
bertutur atau menulis, kita mengalami proses atas                     (a) Golongan Behavioris
bawah. Proses ini bermula dengan proposisi yang                1. Perkembangan penguasaan sistem fonologi ialah hasil
adalah besar, iaitu peringkat konsepsi. Kemudian proses            langsung daripada perkembangan sistem kognitif dan
ini bergerak ke bawah dan berakhir dengan yang kecil, iaitu
                                                                       4

                           Log on to http://oumclub.blogspot.com
HBML3303/SMP/MEI08
kemajuan interaksi psiko-sosio antara kanak-kanak dengan           3. Penguasaan bunyi-bunyi bahasa dan sistem fonologi yang
persekitaran kewujudan mereka.                        berkaitan dengannya ialah hasil daripada proses rangsangan
2. Kanak-kanak menguasai konsonankonsonan yang mudah             dan gerak balas.
ditiru,mendahului bunyi-bunyi konsonan yang lebih sukar ditiru.       4. Orang dewasa memberikanrangsangan-rangsangan bahasa
dengan secukupnya dalam bentukyang mudah ditiru.

5. Kanak-kanak memberikan gerak balas terhadap
rangsanganrangsangan menerusi aktiviti cuba jaya supaya
pada akhirnya dapat membunyikan bunyi-bunyi bahasa dengan
betul, selain sistem-sistem fonologi dipelajari
berperingkatperingkat hingga dapat dikuasai sepenuhnya.

                             (10)
      (b) Golongan Mentalis
1. Penguasaan bunyi-bunyi bahasa tidak dianggap berlaku
menerusi proses peniruan semata-mata, tetapi melibatkan
organisasi-organisasi minda.
2. Pemerolehan fonem-fonem bahasa tidak dapat ditafsir
sebagai hasil daripada hubungan psiko-sosial kanakkanak
dengan persekitaran sahaja.
Sebaliknya, mereka menekankan kepentingan faktor-faktor
dalaman (endogenous) seperti alat pemerolehan bahasa
semula jadi seperti yang telah disarankan oleh Noam Chomsky
(1981:88
3. Urutan pemerolehan fonologi tidaklah begitu tetap dan
teratur berdasarkan graf yang kadang kala berkembang
menurut lengkok berbentuk U (Ushaped curve).
4. Kanak-kanak telah membina rumusrumus fonologi semasa
mereka menguasai sistem fonologi sesuatu bahasa.

                            (10)
                        (Jumlah: 20)
                                                                   5

                           Log on to http://oumclub.blogspot.com
HBML3303/SMP/MEI08
ARAHAN
Bahagian C mengandungi DUA soalan. Jawab SATU
soalan SAHAJA.
SOALAN Markah
1. Huraikan pengertian dan bincangkan contoh-
    contoh ayat yang menunjukkan
    semantik leksikal berdasarkan:
    (a) Sinonim
Sinonim bermaksud perkataan yang berlainan bentuk ejaan
atau bunyi tetapi mempunyai makna yang sama atau hampir
sama (O Grady, 2000: 118). Contoh bagi sinonim, iaitu induk
                                                                    (10)
ialah ibu atau emak atau yang terutama.
                                                               (Jumlah: 20)
Istilah sinonim juga merujuk kepada fenomena bahasa apabila
                                      2. Huraikan maksud dan bincangkan contoh-contoh yang
terdapatnya perkataan-perkataan yang mempunyai makna
                                      sesuai di dalam pengajaran bahasa dengan berdasarkan
yang sama. Walau bagaimanapun, tidak semestinya ada
                                      penggunaan berikut:
perkataan-perkataan yang mempunyai makna yang sama
                                            (a) Kaedah
secara keseluruhannya. Walaupun ada perkataan-perkataan
                                      Kaedah pula merujuk kepada satu set siri tindakan guru yang
yang sama makna, contohnya kereta dan motokar, tetapi
                                      sistematik dengan tujuan mencapai objektif pelajaran tertentu
penggunaannya tidaklah menyeluruh. Maknanya memang
                                      dalam jangka masa pendek. Kaedah
sama dalam frasa seperti kereta besar dan motokar besar.
                                      merupakan cara mendekati sesuatu objektif pelajaran yang
Dalam semantik, ada beberapa jenis sinonim, iaitu sinonim
                                      penyampaian langkah-langkahnya berdasarkan susunan yang
pinjaman, konteks,laras sosial, dan kolokasi
                                      teliti dan rapi Anthony berpendapat bahawa kaedah merujuk
                                      kepada ikhtiar keseluruhan yang terbentuk dalam satu set
                                      prosedur tersusun dengan berlandaskan suatu
                                      pendekatan yang dipilih. Anthony juga membuat rujukan
                                      bahawa teknik ialah satu strategi yang digunakan oleh guru
                                      untuk mencapai objektif pelajaran yang optimum
                                      Berikut merupakan beberapa pendekatan proses oleh ahli-ahli
                                      kognitif dalam mengaplikasikan pengajaran:
                                        Guru menyerapkan kaedah yang memulakan pengajaran
                                      dengan unsurunsur yang bermakna.
                                        Unsur-unsur yang lebih kecil daripada morfem diperkenalkan
                                      kemudian selepas dipaparkan unsur-unsur yang bermakna.
                                        Contohnya, pengajaran membaca permulaan mengikut
                                      pendekatan ini bergerak daripada unsur-unsur yang lebih besar
                                      kepada unsur-unsur yang lebih kecil.
                                        Pengajaran dimulakan dengan unsur-unsur yang bermakna
                                      seperti ayat, frasa, atau perkataan, selain memperkenalkan
                                      suku kata dan abjad.

                                                Kaedah dan Huraiannya

                                      Tatabahasa Terjemahan
                                       Dirancang untuk memberikan kemahiran menulis.
                                       Menentukan perbendaharaan kata diberikan pada awal
                                      pelajaran.
                                       Kata-kata disusun dalam ayat menerusi hukum tatabahasa.
                                       Isi atau kefahaman tidak dipentingkan sangat, tetapi hanya
                                      sebagai latihan tatabahasa untuk menentukan terjemahan
                                      dalam bahasa ibunda.
                             (10)
     (b) Antonim                            Terus
Antonim pula ialah perkataan yang berlainan bentuk ejaan atau         Membolehkan pelajar menguasai kempat-empat kemahiran
bunyi tetapi mempunyaimakna yang berlawanan (Kuiper &            berbahasa.
Allan, 2004: 57). Contoh bagi antonim pula ialah tinggi yang         Kaedah ini digunakan berlandaskan empat asas, iaitu
lawannya rendah. Makna ini juga disebutsebagai antonim           perhubungan langsung antara perkataan dan benda,
berperingkat yang menunjukkan bahawa skalanya                mengaitkan pengalaman, menimbulkan perasaan ingin tahu
adalahmutlak tetapi berterusan. Terdapat juga antonim saling        anak-anak dengan berpandukan lunas-lunas berbahasa.
melengkapi, iaitu hidup lawannya mati. Bagi contoh antonim
berhubungan pula adalah seperti pensyarah lawannya siswa          Audiolingual
yang hubungannya adalah berkait-kait dan bersimetri. Selain          Sistem mengekod makna.
itu, terdapatjuga antonim resiprokal, misalnya majikan lawannya        Digunakan secara linear.
pekerja.                                   Bahasa dianalisis secara deskriptif.
                                       Bahasa sebagai satu sistem ke arah pembinaan frasa, klausa
                                      dan ayat.

                                      Situasional
                                       Pengajaran bahasa dimulakan dengan bahasa pertuturan.
                                       Bahasa sasaran ialah bahasa bilik darjah.
                                                                      6

                          Log on to http://oumclub.blogspot.com
HBML3303/SMP/MEI08
  Aspek bahasa dilatih mengikut situasi.                  Mengucapkan bahan di depan guru.
  Mematuhi perbendaharaan kata.                      Mengingatkan bahan yang dipelajari.
  Bahasa dan penulisan diperkenalkan sebaik sahaja asas         Penyelesaian masalah.
leksikal dan tatabahasa dapat dikuasai pelajar dengan            Penyelesaian Masalah
sepenuhnya.                                 Menentukan masalah.
     (b) Teknik                            Mencadangkan penyelesaian.
Strategi Teknik yang digunakan oleh Guru untuk Mencapai           Meneliti penyelesaian.
Objektif Pelajaran yang Optimum                       Membuat kesimpulan.
                                     Sumbang. Saran
Bercerita                                  Semua pelajar melibatkan diri secara berkomitmen.
 Pelajar lebih pantas menumpukan perhatian, di samping           Ahli-ahli kumpulan boleh mencadangkan pemikiran.
menjadikan pembelajaran menyeronokkan.                   Semua idea diterima.
Bersyarah                                  Pendapat diperkembang.
 Menerang, memberikan interpretasi dan menghuraikan idea-         Wujud pemikiran kritis.
idea dan konsep-konsep.
 Waktu terluang adalah untuk perbincangan.                                          (10)
Berbincang                                                      (Jumlah: 20)
 Pelajar dapat memperkembang pertumbuhan diri dan sosial
dengan baik.                                       KERTAS SOALAN TAMAT
 Mengutamakan pendapat-pendapat dan bekerjasama.
Latih Tubi
 Memikirkan bahan yang dipelajari.
 Mengulang bahan yang dipelajari.
                                                                 7

                         Log on to http://oumclub.blogspot.com

								
To top