OPD

Document Sample
OPD Powered By Docstoc
					กลุ่มงาน   หน่วยงาน        งาน       วงจรงาน     ลาดับ                   ขั้นตอนงานย่อย
 (Group)  (Work station)     (Job)      (Work cycle)  (Number)                     (Element)
                       ่
               1. งานบริการผู้ปวย
                ฉุกเฉินและปฐม          ่
                         1.คัดกรองผู้ปวย
การพยาบาล    OPD        พยาบาล       ฉุกเฉิน     1    เตรียมความพร้อม / ทาความสะอาดอุปกรณ์
                                           ่               ่           ่
                                        รับผู้ปวยจิตเวชฉุกเฉิน แบ่งประเภทผู้ปวยและจากัดพฤติกรรมผู้ปวย พาไปบริเวณตรวจ
                                    2      ่
                                        ผู้ปวยจิตเวชฉุกเฉิน

                                        ตรวจสอบเอกสารสิทธิการรักษาและบัตรประจาตัว / กรอกรายละเอียดจ่ายคิวแพทย์ตรวจ
                                    3                    ิ
                                        ฉุกเฉิน / ลงทะเบียน / นาชุดประวัตไปให้เวชระเบียน
                                    4    วัดสัญญาณชีพ / ตรวจดูบาดแผล พูดคุยสอบถามอาการ

                                              ิ
                                        รับชุดประวัตจากเวชระเบียน / ตรวจสอบเอกสารความถูกต้องชื่อ-สกุล/ บันทึกอาการลงใน
                                    5                   ิ          ้
                                        ใบ Clinical record นาชุดประวัตและญาติไปพบแพทย์ที่หองตรวจ

                                            ่
                                        กรณีผู้ปวยมีอาการทางกายแทรกซ้อนสอบถามอาการ / ประเมินอาการ / วัดสัญญาณชีพ
                                    6    รายงานแพทย์ตรวจ                                    7                 ่        ิ ่
                                        ช่วยแพทย์ในการตรวจรักษาผู้ปวย / นาชุดประวัตผู้ปวยไปให้เจ้าหน้าที่ประสานงานกลาง
  2. บริการวัด
สัญญาณชีพผู้ปวย ่
 รายใหม่และจาก
แพทย์/พยาบาลRM              ิ   ่
               รับชุดประวัตจากผู้ปวย / ญาติ / เจ้าหน้าที่หน้าห้องตรวจ ตรวจสอบชื่อ-สกุล ให้ตรง วัด
   ส่งมา       1  สัญญาณชีพ ชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูง
                         ิ ่        ่
               ลงบันทึกในชุดประวัตผู้ปวยใหม่ / ให้ผู้ปวย/ญาตินาผลการวัดสัญญาณชีพ ไปยังจุดบริการ
             2  ต่อไป
3. การตรวจสอบวัสดุ
 ทางการแพทย์หอง   ้
  ปฐมพยาบาลให้       ตรวจสอบความพร้อมใช้ ดูแลทาความสะอาด บันทึกการตรวจสอบอุปกรณ์ทางการแพทย์
    พร้อมใช้     1  ในห้องปฐมพยาบาล และจุดบริการฉุกเฉิน
 4. การดูแลทาความ
 สะอาดรถเข็นนั่ง      ถอดผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน รถเข็นนอนเตรียมอุปกรณ์ทาความสะอาด เช็ดทาความ
   รถเข็นนอน      1  สะอาดรถเข็นนั่ง รถเข็นนอน เก็บอุปกรณ์ ปูที่นอนใส่ปลอกหมอน
5. งานดูแลทาความ
 สะอาดเตียงผู้ปวย ่                                 ้
               ถอดผ้าปูเตียง ปลอกหมอน เช็ดทาความสะอาด เก็บอุปกรณ์ ปูผาปูที่นอน ใส่ปลอกหมอน
    (วันศุกร์)    1  ใหม่
6. งานตรวจสอบและ                                  ุ
               คัดแยกผ้า เขียนรายการในแบบฟอร์มการส่งซัก รวบรวมผ้าใส่ถง มัดปากถุงติดกระดาษชี้
   รับ-ส่งผ้าซัก    1  บ่ง
               เมื่อแผนกซักฟอกนาผ้าซักแล้วมาส่ง ตรวจสอบรายการให้ตรง เก็บผ้าตามสถานที่เก็บให้
             2  เรียบร้อย
 7. บริการทาแผล     1                   ่
               ตรวจสอบลักษณะบาดแผล / จัดท่าผู้ปวยในการทาแผล
                        2  เตรียมอุปกรณ์และน้ายาในการทาแผล ดาเนินการทาแผล และเก็บวัสดุอุปกรณ์ให้เรียบร้อย

                                  ่                       ่
                          รับใบฉีดยาจากผู้ปวย/ญาติ ตรวจสอบชื่อ-สกุลให้ตรง แนะนาดูแลให้ผู้ปวยขึ้นเตียง จัดท่า
              8. บริการฉีดยา   1  นอนคว่าในการฉีดยา
                        2  ล้างมือ
                          เตรียมยาฉีดโดยยึดหลัก 5R ดาเนินการฉีดยาโดยยึดหลัก Sterile technique แนะนาการ
                        3  สังเกตอาการแพ้ยาหลังฉีดยา เก็บวัสดุอุปกรณ์
             1. งานบริการตอบ
           ิ          ิ
   2. งานบริการนิตจิต หนังสือราชการนิตจิต
OPD     เวช      เวช (กรณีปกติ)   1  รับหนังสือส่งตัวจากฝ่ายบริหาร ตรวจสอบความถูกต้อง / ลงทะเบียนรับ
                        2  รับหนังสือตอบ ส่งฝ่ายบริหาร พิมพ์
                        3  รับหนังสือที่พิมพ์แล้วตรวจสอบความถูกต้อง ใส่แฟ้มเสนอผู้อานวยการ
                        4  รับหนังสือที่ผู้อานวยการเซนต์แล้วจากฝ่ายบริหาร ลงทะเบียนหนังสือส่งเก็บใส่แฟ้ม
             2. งานบริการตอบ
                     ิ
             หนังสือราชการนิตจิต
                   ้
              เวช (กรณีตงให้
             แพทย์ลงความเห็น)   1  รับหนังสือส่งตัวจากฝ่ายบริหาร ตรวจสอบความถูกต้อง ลงทะเบียนรับ
                        2              ิ ิ
                          ลงทะเบียนยืมชุดประวัตตดต่อเวชระเบียน ยืมชุดประวัติ
                                 ิ
                          รับชุดประวัตจากเวชระเบียน เขียนรายละเอียดชุดประวัติ / หนังสือราชการ เสนอหัวหน้า
                        3  กลุ่มงานหรือแพทย์ผู้เกี่ยวข้อง
                        4  รับเรื่องจากแพทย์ ร่างหนังสือตอบ ส่งพิมพ์
                        5  รับหนังสือที่พิมพ์เสร็จแล้ว ตรวจสอบความถูกต้อง ใส่แฟ้มเสนอผู้อานวยการ
3. งานบริการรับ-ส่ง
      ่
   ต่อผู้ปวย    1. บริการส่ง Refer  1          ิ ่                           ่
                        รับชุดประวัตผู้ปวยตรวจสอบชื่อ-สกุล คาสั่งแพทย์ ตรวจสอบความเข้าใจกับผู้ปวย /ญาติ
                      2  เขียนรายละเอียดในใบ Refer ให้สมบูรณ์
                                                    ่       ่
                        ติดกระดาษข้อความ refer กับชุดประวัต,ิ บัตรประจาตัวผู้ปวย ให้คาแนะนาผู้ปวย /ญาติ
                      3  พร้อมแจกเอกสาร แนะนาให้ไปรับบริการจุดถัดไป
                        ลงทะเบียนใน FOP-41 ลงทะเบียนการส่ง refer ของแพทย์ เย็บสาเนาใบ refer ติดกับชุด
                      4  ประวัติ
                        กรณีเปลี่ยนใจไม่ refer สอบถามเหตุผล และให้คาแนะนาเพิ่มเติม บันทึกชุดประวัติ นาไป
                      5  ให้เจ้าหน้าที่หน้าห้องตรวจเพื่อพบแพทย์ ปรับเปลี่ยนการรักษา
                                             ้         ่
                        กรณีขอรถ referของร.พ.ไปส่งโดยจนท.ไม่ตองไปด้วย ขอรถส่งผู้ปวย/ญาติไปร.พ.มหาราช
                      6  เขียนใบขอรถ และเดินไปส่งที่ชั้น 2
                      7                 ่
                        โทรศัพท์แจ้ง ร.พ.ปลายทางที่สง refer
                      8         ่           ่
                        ช่วยเหลือผู้ปวย/ญาติ เคลื่อนย้ายผู้ปวยขึ้นรถ                      9  กรณีเจ้าหน้าที่ไปพร้อมกับรถ refer
            3. กรณี refer
              ย้อนกลับ    1        ิ                      ่
                        รับชุดประวัตจากเจ้าหน้าที่เดินบัตร ตรวจสอบชื่อ-สกุล ผู้ปวย ตรวจสอบคาสั่งแพทย์
                                ่
                        สัมภาษณ์ผู้ปวย / ญาติ ถึงสาเหตุการย้อนกลับมา บันทึกในชุดประวัติ แกะกระดาษ
                      2  ข้อความ Referออก
                      3                  ่        ิ
                        ลงทะเบียนใน Computer นาผู้ปวย/ญาติ /ชุดประวัตไปให้เจ้าหน้าที่หน้าห้องตรวจ
           4. งานตอบใบ refer  1         ิ
                        รับชุดประวัตจากเจ้าหน้าที่เดินบัตร ตรวจสอบใบ referตรงกับชุดประวัติ
                        เขียนรายละเอียดในใบ refer จาแนกใบ refer เย็บติดชุดประวัติ เก็บไว้ให้เจ้าหน้าที่ธุรการ
                      2  รับไปลงทะเบียนใน FOP-41
        5. บริการรับใบrefer
           ตอบกลับ      1  รับชุดประวัต,ิ หนังสือนาส่งจากเจ้าหน้าที่ธุรการ ลงทะเบียนรับหนังสือนาส่ง
                    2             ิ
                      ติดตามนาชุดประวัตมาประทับตรายางผลการตอบกลับ ลงทะเบียนใน Computer
         7. การจัดเตรียม
        เอกสาร / อุปกรณ์
          งาน refer      1  จัดเตรียมสมุด Refer ใส่กระดาษกอปปี้ เขียนเลขที่ สธ.,รหัส , ข้อความบางส่วน
                      เตรียมซอง พิมพ์กระดาษข้อความ ตัดติดกาวหน้าซอง ประทับตรายางข้อความเกี่ยวกับ
                    2  พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ลงหน้าซอง(100ซอง/ครั้ง)
                    3  พิมพ์กระดาษข้อความ refer ตัดเตรียมไว้ (5แผ่นA4 / ครั้ง)
         8. ดูแลทาความ
        สะอาด Computer (2
        เครื่อง/จันทร์-ศุกร์)  1  เช็ดทาความสะอาดตัว Computer ,printer โต๊ะ สายไฟ และปลั๊กไฟ
                    2  เปิดเครื่อง เช็ดเครื่องให้สะอาด พร้อมใช้งาน

        1. การจัดตารางเวร                                 ั ิ
                      เตรียมเอกสาร ตรวจสอบเอกสารประกอบการจัดตารางเวรปฏิบตงาน ตรวจสอบการลา
4. งานบริหาร    ั ิ
        ปฏิบตงานประจาเดือน    1  พักผ่อน ไปราชการ การทากิจกรรมพิเศษอื่นๆ ของบุคลากร
                    2  จัดอัตรากาลังฉบับร่างลงในแบบฟอร์ม
                                                         ิ
                      ส่งพิมพ์ ตรวจทานความถูกต้องหลังพิมพ์ เสนอกลุ่มงานการพยาบาล เพื่ออนุมัตแล้วนามา
                    3          ุ           ั
                      ใส่แฟ้ม แล้วให้บคลากรรับทราบและถือปฏิบติ
         2.การมอบหมาย
         หน้าที่รับผิดชอบ
          ประจาวัน      1  เตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการมอบหมายหน้าที่
                    2  วิเคราะห์อัตรากาลังที่มีอยู่ในแต่ละวัน ให้มีจานวนเพียงพอในการให้บริการแต่ละจุด
                    3  จัดอัตรากาลังของเจ้าหน้าที่ลงในแบบมอบหมายงานของแต่ละกลุ่ม
             4       ั
               ให้ผู้ปฏิบตเิ ซ็นรับทราบล่วงหน้าก่อนการทางาน

                                    ่
               ตรวจสอบความเรียบร้อยบริเวณรอบหอผู้ปวยนอก ตรวจสอบอัตรากาลังประจาวันจาก
  3. การประชุม             ั ิ                       ั ิ
               ตารางปฏิบตงานและบริหารอัตรากาลังให้เพียงพอในการปฏิบตงานแต่ละจุดบริการ
 วางแผนก่อนการ       ประชุมชี้แจงนโยบาย และรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน อภิปราย เสนอแนะ และรับ
    ั ิ
 ปฏิบตงาน(Pre                                        ั ิ
               ฟังความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น แจ้งให้ทราบเรื่องควรปฏิบตในแต่ละวัน บันทึก
  Conference)      1                ุ
               การ Pre Conference และให้บคลากร เซ็นรับทราบทั่วกัน (ทาไปพร้อมกับการประชุม) 4. การประชุม                                        ุ
               ซักถามปัญหา อุปสรรคในการทางานที่พบในแต่ละวัน เปิดโอกาสให้บคลากรเสนอแนว
ประเมินผลหลังการ                             ั                ั ิ
               ทางแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรร สรุปเลือกวิธีแก้ปญหาที่เหมาะสม เขียนเป็นวิธีปฏิบตให้
   ั ิ
ปฏิบตงาน ( Post               ั
               รับทราบและปฏิบตเิ ป็นแนวทางเดียวกัน ชี้แจงนโยบายเร่งด่วนที่รับจาก กลุ่มงานการ
 Conference)      1  พยาบาล ผู้บริหารระดับสูง บันทึกการประชุม 5. การนิเทศติดตาม
 งานตามจุดบริการ
(1ครั้ง/เดือน มี 10จุด
    บริการ)     1  ตรวจสอบเอกสารมอบหมายหน้าที่ประจาวัน/ประจาเดือนของบุคลากร
               สอบถามปัญหาอุปสรรคการทางานของบุคลากรแต่ละจุดบริการ ประเมินผลการ
             2    ั ิ
               ปฏิบตงานของบุคลากรตามจุดบริการ
             3         ั
               ร่วมวิเคราะห์ปญหา หาแนวทางแก้ไข บันทึกรายงานการนิเทศ
              6. การเบิกวัสดุ-
              ครุภัณฑ์ประจา
             สานักงาน(2 ครั้ง/    ตรวจสอบวัสดุที่เหลือในตู้ Stock เตรียมเอกสารการเบิก รวบรวมรายการขอเบิกวัสดุ จาก
                เดือน)     1  เจ้าหน้าที่จุดบริการต่างๆ
                        2  เขียนรายงานการเบิกวัสดุในสมุดเบิกวัสดุสิ้นเปลือง
                        3  นาสมุดเบิกฯ ไปส่งเจ้าหน้าที่พัสดุ
              7. การเบิกวัสดุ-
              ครุภัณฑ์ทาง
             การแพทย์(4 ครั้ง/    ตรวจสอบวัสดุที่เหลือในตู้ Stock เตรียมเอกสารการเบิก รวบรวมรายการขอเบิกวัสดุ จาก
                เดือน)     1  เจ้าหน้าที่จุดบริการต่างๆ
                        2  เขียนรายงานการเบิกวัสดุในสมุดเบิกวัสดุสิ้นเปลือง
                        3  นาสมุดเบิกฯ ไปส่งเจ้าหน้าที่พัสดุ
             1. ให้ความรู้และฝึก
                    ั ิ
             ทักษะภาคปฏิบตการ
             พยาบาลจิตเวชแก่
             นักศึกษาพยาบาล ผู้                                      ั ิ
                          เตรียมเอกสาร / อุปกรณ์เพื่อประกอบการให้ความรู้ อธิบายขั้นตอนการปฏิบตงานตามจุด
              มาอบรม ดูงาน      ต่างๆ แนะนาบุคลากรประจาจุดบริการต่างๆ /แนะนาสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ ตามจุด
    5. งานวิชาการ      ฝึกงาน     1                  ึ  ั ิ
                          บริการต่างๆ ติดตามนิเทศตามจุดที่ฝกปฏิบตงานเป็นระยะ
                  ุ
             2. การให้สขภาพจิต
              ศึกษารายกลุ่ม   1                ุ         ุ
                          เตรียมเอกสาร สื่อในการให้สขภาพจิตศึกษา ให้สขภาพจิตศึกษารายกลุ่ม บันทึกในทะเบียน
   6. งานบริการหน้า  1. งานเตรียมความ     จัดเตรียมอุปกรณ์/ เครื่องมือ / สถานที่ในการตรวจ ในห้องตรวจ หน้าห้องตรวจ จัดเก็บให้
OPD    ห้องตรวจ     พร้อมในการตรวจ   1  เป็นระเบียบสะอาด มีพร้อมใช้(วันละอย่างน้อย 4 ครั้ง)
                        2            ั ิ
                          ตรวจสอบตารางปฏิบตงานแพทย์ เปลี่ยนป้ายชื่อแพทย์ที่กระดาน 1 ครั้ง / วัน
                           ตรวจเช็ครายการอุปกรณ์ ที่ใช้ในห้องตรวจ ลงบันทึกการตรวจเช็คประจาวันต่อห้อง ส่งผ้า
                         3  ซัก ส่งของนึ่ง และจัดเก็บเมื่อได้รับคืน
                         4  ตรวจเช็ครายการอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ในห้องตรวจ ดูแลให้พร้อมใช้
             2. งานเดินบัตรหน้า
            ห้องตรวจ(จันทร์-ศุกร์)  1         ิ                         ่
                           รับชุดประวัตจากตะกร้าห้องเวชระเบียน จาแนกตามคิวแพทย์และใบชี้บงต่างๆ
                         2           ิ
                           นาชุดประวัตไปส่งที่หน้าห้องตรวจ ,ศูนย์ประสานงานกลาง,ห้อง Refer
                    ่
            3. งานเรียกผู้ปวยเข้า            ิ                               ่
                           รับชุดประวัตที่จาแนกแพทย์แล้วจากเจ้าหน้าที่เดินบัตร ตรวจสอบบัตรคิว , กระดาษชี้บง
             ตรวจ(จันทร์-ศุกร์)   1              ิ
                           ต่างๆ , จัดเรียงชุดประวัตตามคิว

                                                      ่
                           นาชุดประวัตเิ ข้าไปไว้ในห้องตรวจครั้งละ 1 ชุด เรียกผู้ปวย/ญาติมานั่งรอหน้าห้องตรวจครั้ง
                         2                           ่           ั ่
                           ละ 3 คน ตรวจสอบชื่อ - สกุล กับบัตรประจาตัวผู้ปวย คืนบัตรประจาตัวให้กบผู้ปวย/ญาติ
                               ่                           ่
                           เรียกผู้ปวย/ญาติเข้าห้องตรวจครั้งละ 1 คน ตรวจสอบชื่อ-สกุลผู้ปวยให้ตรงกับชุดประวัติ
                           และตรงกับคิวแพทย์ที่กาลังจะตรวจ ดูแลช่วยเหลือแพทย์ในการหยิบอุปกรณ์ ดูแลความ
                         3  ปลอดภัยขณะตรวจ
                                          ่                     ิ
                           เมื่อแพทย์ตรวจเสร็จ แนะนาผู้ปวย/ ญาติไปรับบริการจุดถัดไป นาชุดประวัตไปใส่ตะกร้าที่
                         4  ศูนย์ประสานงานกลาง(จาแนกให้ถกต้อง)ู
    7. งานบริการ   1. บริการสัมภาษณ์            ิ ่                           ึ ่
                           รับชุดประวัตผู้ปวยจากเจ้าหน้าที่บริการประสานงานกลาง / เจ้าหน้าที่ตกผู้ปวยใน เรียก
OPD  สัมภาษณ์ประวัติ     ่
             ผู้ปวยจิตเวชทั่วไป   1    ่
                           ผู้ปวย/ญาติ เข้าสัมภาษณ์ตามลาดับคิว ตรวจสอบชื่อ-สกุล ให้ตรงกับชุดประวัติ
                         2  ดาเนินการสัมภาษณ์ประวัติ พร้อมบันทึกรายละเอียดลงในแบบ FOP-16

                                                    ่      ั
                           ลงทะเบียนในแบบ FOP-18 จัดชุดประวัติ เก็บบัตรคิวผู้ปวยใหม่ ให้บตรคิวแพทย์แก่
                             ่         ่          ิ
                           ผู้ปวย/ญาติ 1 ใบ นาผู้ปวย/ญาติพร้อมชุดประวัตไปให้เจ้าหน้าที่หน้าห้องตรวจ กรณี
                         3       ้       ่          ิ
                           สัมภาษณ์ยอนหลัง นาผู้ปวย/ญาติ พร้อมชุดประวัตไปให้เจ้าหน้าที่บริการประสานงานกลาง
                                ่
                            กรณีผู้ปวยสูงอายุรายใหม่ที่มารับบริการวันพุธ ทาการประเมินภาวะซึมเศร้า และบันทึกลง
                          4  ในแบบประเมินภาวะซึมเศร้า(12 ข้อ)
              2. บริการสัมภาษณ์
                  ิ ่
              ประวัตผู้ปวยเด็กและ
              วัยรุ่น(ไม่ใช่วันตรวจ           ิ ่                         ึ ่
                            รับชุดประวัตผู้ปวยจากเจ้าหน้าที่บริการประสานงานกลาง/ เจ้าหน้าที่ตกผู้ปวยใน เรียก
                  เด็ก)     1    ่                            ่
                            ผู้ปวย/ญาติ เข้าสัมภาษณ์ตามลาดับคิว ตรวจสอบชื่อ-สกุลผู้ปวยให้ตรงกับชุดประวัติ
                          2  ดาเนินการสัมภาษณ์ประวัติ พร้อมบันทึกรายละเอียดลงในแบบ FOP-17
                                                      ่      ั
                            ลงทะเบียนในแบบ FOP-18 จัดชุดประวัติ เก็บบัตรคิวผู้ปวยใหม่ ให้บตรคิวแพทย์แก่
                               ่          ่          ิ
                            ผู้ปวย/ญาติ 1 ใบ นาผู้ปวย/ญาติ พร้อมชุดประวัตไปให้เจ้าหน้าที่หน้าห้องตรวจ กรณี
                                  ้                     ่
                            สัมภาษณ์ยอนหลัง หรือสัมภาษณ์หลังแพทย์ตรวจ นาผู้ปวย/ญาติพร้อมชุดประวัตให้   ิ
                          3  เจ้าหน้าที่บริการประสานงานกลาง
              1. บริการรับยาเดิม            ิ ่
                            รับชุดประวัตผู้ปวยจากเจ้าหน้าที่หน้าห้องตรวจ ตรวจสอบชื่อ-สกุล ตรวจสอบคาสั่งการ
OPD  8. บริการรับยาเดิม    (จันท์-ศุกร์)   1  รักษา
                                       ่                         ้
                            สัมภาษณ์อาการผู้ปวย/ญาติ บันทึกในชุดประวัติ เขียนยาในใบสั่งยา / กรณีตองส่งปรึกษา
                          2              ่
                            แพทย์ ติดกระดาษชี้บงที่ชุดประวัติ ลงทะเบียนส่งปรึกษาแพทย์
                                                         ่
                            เขียนวันนัดในชุดประวัติ เขียนบัตรนัดเย็บติดบัตรประจาตัวผู้ปวย ให้คาแนะนาเรื่องโรค
                          3  และอาการ เรื่องการมาตามนัด แนะนาให้ไปรับบริการจุดถัดไป
   9. งานบริการตรวจ    1. การตรวจ                ิ                       ึ ่
                            รับชุดประวัตจากเจ้าหน้าที่บริการประสานงานกลาง / เจ้าหน้าที่ตกผู้ปวยใน ตรวจสอบชื่อ-
OPD  คลื่นไฟฟ้าหัวใจ    คลื่นไฟฟ้าหัวใจ    1      ่
                            สกุลผู้ปวย ตรวจสอบคาสั่งแพทย์ ตรวจสอบใบ Request
                          2  อธิบายขั้นตอนการตรวจ
                          3  จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์
                          4            ่
                            เตรียมและจัดท่าผู้ปวยติด LEAD
                          5  ดาเนินการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
                          6  ติดใบบันทึกผลการตรวจลงใน FOP- /ลงทะเบียน
                       7            ่
                         ดูแลความเรียบร้อยผู้ปวย นาไปส่งจุดบริการถัดไป
                       8  ทาความสะอาดอุปกรณ์ จัดเก็บให้เรียบร้อย
             2. การทาความ
              สะอาดและ
              บารุงรักษา
              เครื่องตรวจ
            คลื่นไฟฟ้าหัวใจ(ทุก
               วันศุกร์)   1  เช็ดทาความสะอาดเครื่องตรวจ , อุปกรณ์ , เตียงตรวจ และจัดเก็บให้เป็นระเบียบ
               1. บริการ
             ประสานงาน/ให้
            ข้อมูลทางโทรศัพท์
             แก่ผู้ใช้บริการ
    10. งานบริการ  ภายใน-ภายนอก
OPD  ประสานงานกลาง    โรงพยาบาล     1  รับการประสานทางโทรศัพท์จากบุคคลภายใน/นอก โรงพยาบาล
                       2  ให้ข้อมูลตามเนื้อหา/ความต้องการของผู้ประสานงาน กรณีเนื้อหาสั้น
                       3  ให้ข้อมูลตามเนื้อหา/ความต้องการของผู้ประสานงาน กรณีเนื้อหายาว
            2. บริการส่งสังคม
            สงเคราะห์ (จันทร์-
               ศุกร์)     1          ่          ่            ิ
                         รับใบสั่งยามีชี้บงเงินไม่พอชาระจากผู้ปวย/ญาติ ค้นชุดประวัตมาแนบ
                       2                                     ิ
                         โทรศัพท์ประสานนักสังคมฯ ลงทะเบียนส่งออกชุดประวัติ นาชุดประวัตใส่ชั้นบริการพิเศษ
            3. งานส่งรับบริการ           ิ                           ่
                         รับชุดประวัตจากเจ้าหน้าที่หน้าห้องตรวจ , เจ้าหน้าที่Float เรียกผู้ปวย/ญาติตามลาดับ
             กับนักจิตวิทยา                     ่    ั
                         ก่อน-หลัง ตรวจสอบชื่อ-สกุลผู้ปวย สิทธิบตร คาสั่งการรักษา ใบ Request และบัตรนัด
             (จันทร์-ศุกร์)   1  เขียนรายละเอียดในใบ Requestให้สมบูรณ์
               ตรวจสอบตารางบริการนักจิตวิทยา ลงทะเบียนบริการทางจิตวิทยา ให้คาอธิบายผู้ปวย/  ่
                          ิ
               ญาติ นาชุดประวัตวางชั้นตรวจพิเศษ "จิตวิทยา" โทรศัพท์ประสานนักจิตวิทยา ลงทะเบียน
             2  FOP-19
                              ิ
               เมื่อบริการเสร็จ รับชุดประวัตจากนักจิตวิทยา ตรวจสอบผลการให้บริการ กรณีตองพบ้
             3              ่          ้
               แพทย์ ติดกระดาษชี้บงกับชุดประวัติ กรณีตองชาระเงิน เขียนใบแทนใบเสร็จรับเงิน
             4            ่
               นาชุดประวัติ , ผู้ปวย/ญาติ ไปให้เจ้าหน้าที่หน้าห้องตรวจเพื่อพบแพทย์
4. การส่งบริการคลาย             ิ                  ่
               รับชุดประวัตจากเจ้าหน้าที่หน้าห้องตรวจ , เรียกผู้ปวย/ญาติตามลาดับก่อน-หลัง
เครียด-ฝังเข็ม(จันทร์-                  ั
               ตรวจสอบชื่อ-สกุล สิทธิบตร คาสั่งการรักษา ให้คาแนะนา ไปยื่นรับยาและกลับมาที่ศนย์ ู
    ศุกร์)      1                    ่
               ประสานงานกลาง ติดกระดาษชี้บงที่ชุดประวัติ
                                  ่
               ลงทะเบียนนาส่งใน FOP-24 นาผู้ปวย/ญาติ ไปส่งให้เจ้าหน้าที่คลายเครียด-ฝังเข็ม เซ็นชื่อ
             2  รับ นาทะเบียนกลับมาศูนย์ประสานงานกลาง
  5. บริการส่ง                ิ                ่
               รับชุดประวัตจากเจ้าหน้าที่หน้าห้องตรวจ เรียกผู้ปวยตามลาดับก่อน-หลัง ตรวจสอบชื่อ-
 EEG,X-ray , ECT(             ั
               สกุล สิทธิบตร คาสั่งการรักษา ใบ Request เขียนรายละเอียดในใบ Request ให้สมบูรณ์
  จันทร์-ศุกร์)     1  โทรศัพท์ประสานกับเจ้าหน้าที่ EEG,X-ray
                                   ่             ้
               ลงทะเบียนนาส่งใน FOP-24 (5.2) นาผู้ปวย/ญาติ ไปส่งให้เจ้าหน้าที่หอง EEG,X-ray
             2                   ู
               เซ็นชื่อรับ นาทะเบียนกลับมาที่ศนย์ประสานงานกลาง
                            ้           ่
               รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่หอง EEG,X-ray ไปรับผู้ปวย/ญาติ พร้อมผลการตรวจ และชุดประวัติ
             3        ู
               กลับมาที่ศนย์ประสานงานกลาง
                                      ่           ่
               ตรวจสอบผลการตรวจ ตรวจสอบชื่อ-สกุลผู้ปวยให้ตรง ติดกระดาษชี้บงให้เจ้าหน้าที่นาไป
             4  พบแพทย์
             5                  ่
               นาชุดประวัติ ผลการตรวจ ผู้ปวย/ญาติ ไปให้เจ้าหน้าที่หน้าห้องตรวจเพื่อรายงานแพทย์
6. การส่งตรวจ Lab.
  ก่อนพบแพทย์                  ่    ่                     ่
               รับบัตรคิว กระดาษชี้บงจากผู้ปวย/ญาติ ค้นใบ Request lab. จากแฟ้ม ให้ผู้ปวยไปวัด
  (จันทร์-ศุกร์)    1                  ู
               สัญญาณชีพและนาผลกลับมาให้ที่ศนย์ประสานงานกลาง
                      ิ                   ั
              รับชุดประวัตจากเจ้าหน้าที่เดินบัตร ตรวจสอบสิทธิบตรจากใบสั่งยา คาสั่งการรักษา กรณี
                                          ่     ื    ้
              ต้องชาระเงิน พยาบาลคิดราคาในใบ Request ให้ผู้ปวย/ญาติถอไปชาระเงินที่หองการเงิน
            2                  ิ
              แนะนาให้กลับมา จัดชุดประวัตให้เจ้าหน้าที่นาส่งห้อง Lab.
                             ่                ่
              ลงทะเบียนนาส่งผู้ปวย / เอกสารใน FOP-24 (5.2) นาผู้ปวย/ญาติไปส่งให้เจ้าหน้าที่หอง้
            3  Lab.เซ็นชื่อรับ นาทะเบียนกลับมาศูนย์ประสานงานกลาง
                           ่
              รับแจ้งจากผู้ปวย/ญาติ ต้องการขอใบรับรองแพทย์ แนะนาให้กรอกใบคาร้อง FOP-71
              ตรวจสอบความถูกต้อง เซ็นชื่อเป็นพยาน ลงเลขที่ผปน. ในใบคาร้อง และทะเบียนหนังสือ
7. การขอใบรับรอง      ส่งภายใน (FOP-44) ขอสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมเซ็นชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
แพทย์ (จันทร์-ศุกร์)  1                   ิ
              มาแนบใบคาร้อง จัดชุดประวัตให้เจ้าหน้าที่ Float
            2             ิ ่
              นาชุดประวัตผู้ปวย / ญาติไปให้เจ้าหน้าที่หน้าห้องตรวจ
                                     ิ
              เมื่อแพทย์ออกใบรับรองแพทย์แล้ว รับชุดประวัตจากเจ้าหน้าที่หน้าห้องตรวจ ตรวจสอบ
                     ่
              ชื่อ-สกุลผู้ปวย คาสั่งการรักษา ใบรับรองแพทย์ ลงเลขที่ใบรับรองแพทย์ในใบคาร้อง เขียน
                                           ่
              ใบแทนใบเสร็จรับเงิน ปั๊มวันนัด ออกบัตรนัด แนะนาผู้ปวย/ญาติ นาใบสั่งยา ใบรับรอง
            3                     ้
              แพทย์ ใบแทนใบเสร็จ ไปยื่นที่หองการเงิน เก็บใบคาร้องใส่แฟ้มรอเสนอ
                       ิ                ่
              รับชุดประวัตจากเจ้าหน้าที่หน้าห้องตรวจ เรียกผู้ปวยตามลาดับก่อน-หลัง ตรวจสอบชื่อ-
                  ่               ั
              สกุลผู้ปวย คาสั่งการรักษา ปั๊มวันที่นดในใบ Clinical record เขียนบัตรนัดเย็บติดบัตร
                        ่          ่   ื           ้
              ประจาตัวผู้ปวย ให้คาแนะนาและให้ผู้ปวย/ญาติถอใบสั่งยาไปยื่นที่หองการเงิน เก็บชุด
8. งานนัด (จันทร์-                   ้                  ิ
              ประวัติ กรณีตองติดกระดาษชี้ข้อความต่างๆ เช่น RM คลินกพิเศษ ชื่อแพทย์ ให้ตด  ิ
   ศุกร์)      1  กระดาษข้อความกับ OPD Card บัตรประจาตัวผู้ปวย     ่
                    ิ                        ิ
              กรณีคลินกพิเศษ มียาLithium เพิ่มขั้นตอน นาชุดประวัตมาลงทะเบียนในทะเบียนแต่ละ
            2  คลินก ิ
                   ่                             ั
              กรณีผู้ปวยใหม่เพิ่มขั้นตอน ติดกระดาษข้อความที่ OPD Card ให้บตรคิว HE ,แนะนา
            3    ่         ื      ้
              ผู้ปวย/ญาติถอใบสั่งยาไปยื่นที่หองการเงิน เมื่อได้ยาแล้วให้กลับมาเพื่อให้ HE
                        ั
                     กรณีนดเจาะเลือดครั้งต่อไป เพิ่มการกรอกรายละเอียดในใบ Request ให้สมบูรณ์
                   4  ลงทะเบียน FOP-45 เก็บใบ Request ใส่แฟ้ม
                           ิ                        ั
                     รับชุดประวัตจากเจ้าหน้าที่หน้าห้องตรวจ ตรวจสอบชื่อ-สกุล สิทธิบตร คาสั่งการรักษา ให้
           9. การ Admit  1                             ่
                     ตรงกันทั้ง OPD Card ใบ order ใบสั่งยา บัตรประจาตัวผู้ปวย
                   2  ลงทะเบียนรับไว้ Complete ใบสั่งยา ใบ order OPD Card เขียนป้ายชื่อผู้ปวย่
                   3          ่
                     ตรวจร่างกายผู้ปวย ถ้าพบความผิดปกติ บันทึกในใบ Clinical record
                                   ่                        ้
                     โทรศัพท์แจ้ง Ward ดูแลส่งผู้ปวยเข้า Ward ให้ญาตินาใบสั่งยา/ใบ order ไปยื่นที่หอง
                   4  การเงิน
                   5                 ่       ึ ่
                     ลงทะเบียนนาส่ง FOP-24 นาผู้ปวย/ญาติไปส่งที่ตกผู้ปวยใน
                        ิ ั        ้
                     กรณีสทธิบตรไม่สมบูรณ์ตองให้ญาติเซ็นชื่อในแบบฟอร์มรับบริการฉุกเฉิน ติดต่อเวช
                   6  ระเบียน เพื่อตรวจสอบและแก้ไขสิทธิการรักษา
                     กรณีเงินไม่พอชาระ , ไม่มีชาระ เขียนลงในใบสั่งยา และใบ order ให้เจ้าหน้าที่ Float นาไป
                   7  ให้แพทย์เซ็นชื่อกากับ
OPD  11. งานคุณภาพ  1. งาน 5ส.  1  จัดการประชุมคณะกรรมการแต่ละกลุ่ม บันทึกการประชุม จัดแฟ้ม 5ส.                   2  สะสางจัดอุปกรณ์ / เครื่องมือให้เรียบร้อย สะดวกใช้ ดูแลความสะอาดอุปกรณ์ สถานที่                   3  รับการตรวจเยี่ยม 5ส. จากคณะกรรมการ 5ส. ของโรงพยาบาล
               1. งานสรุปยอด
              ประจาเดือนแต่ละจุด
               บริการ(ต่อแฟ้ม 1                                          ่
                            สรุปยอดประจาเดือนในแฟ้มต่างๆ รวบรวมรายงานส่งให้ผู้รับผิดชอบงานธุรการหอผู้ปวย
OPD   12. งานธุรการ      ครั้ง/เดือน)   1  นอก (หมายเหตุ ใช้เวลาแฟ้มละ 10 นาที มี 20 แฟ้ม)
               2. รวบรวมผลการ
                    ั ิ
                 ปฏิบตงาน
              ประจาเดือน (1 ครั้ง/
                  เดือน)     1         ั ิ
                            รวบรวมผลการปฏิบตงานประจาเดือน จากแฟ้มทะเบียนต่างๆ บันทึกลงแบบฟอร์ม
                          2  ตรวจสอบความถูกต้องส่งฝ่ายแผนงาน
              3. งานเตรียมความ
               พร้อมการบริการ
               ภายในหอผู้ปวย ่
                (จันทร์-ศุกร์)   1  ดูแลเติมน้าดื่ม เปลี่ยนถังน้าดื่ม (4 ถัง วันละอย่างน้อย 2 ครั้ง)
                          2                     ่         ่
                            เตรียมกระดาษข้อความ กระดาษชี้บงต่างๆ (ตัด จัดเข้าที) แต่ละจุดบริการ
   13. งานบริการคลินกิ  1. เตรียมชุดประวัติ
OPD   เด็กและวัยรุ่น    เพื่อพบแพทย์    1            ่
                            เตรียมอุปกรณ์ตางๆ เช่น เขียนบัตรคิว ใบลงทะเบียน ตราปั๊มวันที่ (ต่อครั้ง)
                                    ่
                            รับบัตรนัดผู้ปวย ค้นหาชุดประวัติ ตรวจสอบเอกสารว่าครบหรือไม่ เขียนใบสั่งยา ลงในชุด
                                ิ
                            ประวัตให้ตรงกับใบสั่งยา(ต่อ Case) เรียงซ้อนไว้ รอหน้าห้องตรวจมารับไป , พร้อมรอ
                          2       ั
                            ตรวจสิทธิบตร
                                                  ่
                            รับบัตรชุดประวัติ หลังพบแพทย์ พร้อมนัดผู้ปวยครั้งต่อไป ลง HN ชื่อ -สกุล วันนัด และอื่นๆ
                          3  ในเครื่องคอมพิวเตอร์
               2. บริการส่งตรวจ            ิ                      ่
                            รับชุดประวัตจากบริการหน้าห้องตรวจ ตรวจสอบชื่อ-สกุล ผู้ปวย ตรวจสอบคาสั่งแพทย์
                  Lab.      1  Complete ใบ Request
                          2          ิ ่            ้
                            นาชุดประวัตผู้ปวย/ญาติ ไปส่งให้เจ้าหน้าที่หอง Lab.
                       ่
             นาชุดประวัต/ิ ผู้ปวย /ญาติ กลับจากห้อง Lab. เมื่อได้รับการประสานว่าตรวจเสร็จ
           3  ตรวจสอบผลการตรวจ Lab.
           4           ่                      ่
             นาชุดประวัต/ิ ผู้ปวย ไปให้เจ้าหน้าที่หน้าห้องตรวจ เพื่อให้ผู้ปวยพบแพทย์
 4. บริการส่งตรวจ
 ทางจิตวิทยา(กรณี           ิ                     ่
             รับชุดประวัตจากบริการหน้าห้องตรวจ ตรวจสอบชื่อ-สกุล ผู้ปวย ตรวจสอบคาสั่งแพทย์
    ปกติ)     1  Complete ใบ Request
           2  ประสานกับนักจิตวิทยา
                                ิ
             เมื่อตรวจเสร็จ นักจิตวิทยานาชุดประวัตมาให้ ตรวจสอบบริการที่ทาได้ เขียนใบแทน
           3               ิ่
             ใบเสร็จรับเงิน นาชุดประวัตสงให้เจ้าหน้าที่หน้าห้องตรวจ
 5. บริการส่งตรวจ
 ทางจิตวิทยา (กรณี
นัดตรวจทางจิตวิทยา
  ครั้งหน้าก่อนพบ
    แพทย์)    1        ิ                      ่
             รับชุดประวัตจากบริการหน้าห้องตรวจ ตรวจสอบชื่อ-สกุล ผู้ปวย ตรวจสอบคาสั่งแพทย์
           2  ประสานกับนักจิตวิทยา
                    ิ
             รับชุดประวัตจากนักจิตวิทยา ตรวจสอบวันนัด และบัตรนัดของนักจิตวิทยา ติดบัตรนัดที่
           3            ่
             บัตรประจาตัวผู้ปวยและชุดประวัติ
           4    ั       ่
             ให้บตรนัดผู้ปวย/ ญาติ พร้อมให้คาแนะนาการมาตรวจตรงนัด
                     ิ                     ่
             รับชุดประวัตจากบริการหน้าห้องตรวจ ตรวจสอบชื่อ-สกุล ผู้ปวย ให้ตรงกัน ตรวจคาสั่ง
                                   ่     ่     ื
             แพทย์ เขียนบัตรนัดเย็บติดกับบัตรประจาตัวผู้ปวย ให้ผู้ปวย / ญาติถอไปพร้อมกับใบสั่งยา
 6. การนัดเด็กฯ   1   ให้คาแนะนาเรื่องวันนัด และแนะนาให้ไปรับบริการจุดบริการถัดไป
                                     ิ
             เมื่อแพทย์ออกใบรับรองแพทย์แล้ว รับชุดประวัตจากเจ้าหน้าที่หน้าห้องตรวจ ตรวจสอบ
             คาสั่งการรักษาของแพทย์ กรอกเลขที่ใบรับรองแพทย์ลงในแบบ FOP-71 เขียนใบแทน
                        ่    ื
             ใบเสร็จรับเงิน ให้ผู้ปวย /ญาติถอใบสั่งยา และใบรับรองแพทย์ แบบ FOP-71 ไปให้
                                       ่
             เจ้าหน้าที่ประสานงานกลาง พร้อมให้คาแนะนา ให้ถายสาเนาบัตรประชาชนของผู้ปวย/  ่
           2  ญาติ ไปให้ดวย้
                     ิ                      ่
             รับชุดประวัตจากเจ้าหน้าที่หน้าห้องตรวจ ตรวจสอบชื่อ-สกุล ผู้ปวย ใบ doctor's order
             ใบสั่งยา ตรวจสอบคาสั่งแพทย์ เขียนรายละเอียดในใบสั่งยา ใบ doctor's order ให้สมบูรณ์
 8. การ Admit เด็กฯ  1  โทรศัพท์ประสานเจ้าหน้าที่บริการประสานงานกลาง
           2           ่
             นาชุดประวัติ , ผู้ปวย/ญาติ ไปให้เจ้าหน้าที่บริการประสานงานกลาง และกลับมา
 9. การสัมภาษณ์
    ประวัติ    1          ิ
             นาชุดประวัตไปให้พยาบาลรับผิดชอบคลินกฯ  ิ
                    ิ                     ่      ่
             รับชุดประวัตจากเจ้าหน้าที่เดินบัตร ตรวจสอบชื่อ-สกุลผู้ปวย เรียกผู้ปวยสัมภาษณ์
           2  ตามลาดับก่อน-หลัง
           3           ิ
             สัมภาษณ์ประวัตและบันทึกลงในแบบ FOP-17 ลงทะเบียนในFOP-18
           4     ่          ิ
             นาผู้ปวย/ญาติ , ชุดประวัตไปให้เจ้าหน้าที่หน้าห้องตรวจ
 10. การส่ง Refer  1         ิ ่                             ่
             รับชุดประวัตผู้ปวยตรวจสอบชื่อ-สกุล คาสั่งแพทย์ ตรวจสอบความเข้าใจกับผู้ปวย /ญาติ
           2  เขียนรายละเอียดในใบ Refer ให้สมบูรณ์
                                          ่        ่
             ติดกระดาษข้อความ refer กับชุดประวัต,ิ บัตรประจาตัวผู้ปวย ให้คาแนะนาผู้ปวย /ญาติ
           3  พร้อมแจกเอกสาร แนะนาให้ไปรับบริการจุดถัดไป
             ลงทะเบียนใน FOP-41 ลงทะเบียนการส่ง refer ของแพทย์ เย็บสาเนาใบ refer ติดกับชุด
           4  ประวัติ
11. งานหน้าห้องตรวจ  1  เดินบัตร
           2      ่
             เรียกผู้ปวยเข้าตรวจ
   14.งานบริการคลาย  1.งานฝึกผ่อนคลาย     นาผู้ใช้บริการเข้ารับบริการฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ให้คาแนะนาขั้นตอน วิธีการ ทา
OPD     เครียด      กล้ามเนื้อ    1  กิจกรรมฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
                                    ั ิ                       ั ิ
                          เปิดเทปการฝึกปฏิบตการผ่อนคลายกล้ามเนื้อให้ผู้ใช้บริการฟังและปฏิบตตาม เจ้าหน้าที่
                        2      ้
                          นั่งอยู่ดวย คอยแนะนาให้ผู้ใช้บริการฝึกในขั้นตอนที่ทาไม่ได้ จนเทปหมด
                          นาผู้ใช้บริการเข้ารับบริการในห้องฝึกผ่อนคลาย แนะนาให้ผู้ใช้บริการนั่งบนเก้าอี้โซฟาปรับ
OPD           2.งานฝึกการหายใจ   1  เอนนอนให้ผู้ใช้บริการนอนอยู่ในท่าที่สบาย
                                                      ั
                          แนะนาวิธีการฝึกการหายใจ และลองให้ผู้ใช้บริการฝึกปฏิบตเิ อง แก้ไขการฝึกถ้าผู้ใช้บริการ
                        2       ั ิ          ึ
                          ยังปฏิบตไม่ได้ พร้อมแนะนาให้ฝกอย่างต่อเนื่อง
             3.งานบริการเก้าอี้
OPD              สุขภาพ      1                   ุ                    ุ
                          นาผู้ใช้บริการเข้ารับบริการเก้าอี้สขภาพ ให้คาแนะนา ขั้นตอนในการนั้งเก้าอี้สขภาพ
                        2  กดสวิทซ์ POWER เพื่อเปิดไฟ ตั้งปุ่มจับเวลาและหมุนปรับแรงดันไฟฟ้า
                                                           ุ
                          เมื่อหมดเวลาที่กาหนด วัดความดันโลหิตของผู้ใช้บริการหลังนั่งเก้าอี้สขภาพพร้อมบันทึกลง
                        3  ในแบบประเมินความเครียดหลังรับบริการ(เฉพาะเก้าอี้สขภาพ) ุ
             4.งานบริการนวดแผน     นาผู้ใช้บริการเข้ารับบริการตามเทคนิกการนวดแผนไทยคลายเครียด แนะนาให้ผู้ใช้บริการ
OPD             ไทยคลายเครียด   1  นั่งหรือนอนบนที่นอน เพื่อสะดวกในท่านวดต่าง ๆ
                          ทาการนวดผู้ใช้บริการตามวิธีการนวดไทยสาหรับชาวบ้านพร้อมสอบถามอาการในขณะที่
                        2  นวด
                          นาผู้ใช้บริการเข้ารับบริการอบสมุนไพร แนะนาผู้ใช้บริการลงบันทึกตามแบบฟอร์มการดูแล
              5.งานบริการอบ          ิ
                          ทรัพย์สน และให้ผู้ใช้บริการอาบน้าเพื่อชาระร่างกาย แนะนาขั้นตอนในการเข้าห้องอบ
OPD              สมุนไพร     1  สมุนไพร
                          เปิดไอน้าเข้าห้องอบสมุนไพร ปรับอุณหภูมิไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส เมื่อได้อุณหภูมิ
                          เหมาะสมแนะนาผู้ใช้บริการเข้าห้องอบ หมั่นสอบถามอาการผู้ใช้บริการและตรวจสอบ
                        2  อุณหภูมิของห้อง
                         เมื่อครบเวลาที่อบสมุนไพร แนะนาให้ผู้ใช้บริการอาบน้า เปลี่ยนเสื้อผ้าพร้อมเซ็นต์รับ
                       3      ิ
                         ทรัพย์สนคืน
             6.งานบริการให้การ
OPD              ปรึกษา     1  นาผู้ใช้บริการเข้ารับบริการในห้องให้การปรึกษา
                                                      ิ
                         ให้การปรึกษาตามขั้นตอน กระบวนการให้การปรึกษา และยุตการปรึกษา หลังเสร็จสิ้น
                       2                            ั
                         กระบวนการให้การปรึกษา นัดครั้งต่อไปในบางรายที่มีปญหาตกค้าง
                       3  บันทึกกิจกรรมบริการให้การปรึกษาและประเมินผลในทะเบียนให้การปรึกษา
             7.งานบริการรักษา        ่                      ิ ่
                         รับผู้ปวย ตรวจสอบชื่อ - สกุลของให้ตรงกับชุดประวัตผู้ปวย พร้อมสารวจปัญหาความ
OPD                 ั
              ด้วยวิธีฝงเข็ม  1                             ิ
                         เจ็บป่วย ตรวจสัญญาณชีพ และบันทึกในแบบฟอร์มประวัตบริการฝังเข็ม
                       2                   ิ             ิ ั
                         ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการในคลินกฝังเข็ม ค่าบริการและการใช้สทธิบตร
                       3                ั
                         เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ฝงเข็ม ตรวจสอบเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าให้พร้อมใช้งาน
                                                ่
                         ให้การพยาบาลทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ผู้ปวยขณะฝังเข็ม และแพทย์ให้การรักษา
                                ั                         ั
                         ด้วยวิธีฝงเข็ม เมื่อครบเวลาการฝังเข็ม ถอดเข็มออกจากตาแหน่งที่ฝงเข็ม เช็ดผิวหนัง
                                 ั
                         บริเวณที่ฝงเข็มด้วยสาลีชุบแอลกอฮอล์ กดตรงรูแทงเข็ม สอบถามอาการเจ็บป่วยและการ
                         เจ็บป่วยบริเวณฝังเข็ม ให้คาแนะนาเรื่องการดูแลสุขภาพ ประเมินอาการและบันทึกอาการ
                       4                       ิ
                         แทรกซ้อนหลังรับบริการในแบบฟอร์มประวัตบริการฝังเข็ม
                         เก็บอุปกรณ์สาหรับฝังเข็มและแยกขยะติดเชื้อที่เกิดจากการฝังเข็ม และดูแลความสะอาด
                       5  เรียบร้อยของที่นอนและผ้าห่ม นัดครั้งต่อไป
                              ่                            ิ
                         รับผู้ปวยพร้อมชุดประวัติ จากศูนย์ประสานงานกลาง เซ็นต์รับชุดประวัตในทะเบียนรับ - ส่ง
OPD        ่        ่
   15.งานรับผู้ปวยนอก งานรับผู้ปวยนอก   1    ่
                          ผู้ปวยจากเจ้าหน้าที่
OPD         ่
    16.งานรับผู้ปวยใน       ่
              งานรับผู้ปวยใน   1       ่       ิ     ่
                         รับผู้ปวยพร้อมชุดประวัตจากตึกผู้ปวยในจากเจ้าหน้าที่
   17.งานรับบริการมา
OPD      เอง    งานรับบริการมาเอง  1                    ิ
                         รับผู้ที่มีความประสงค์จะใช้บริการคลินกคลายเครียด โดยเข้ามาติดต่อขอรับบริการเอง
     18.งานบริการ    งานบริการผู้ใช้บริการ                                ิ
                            คัดกรองผู้ใช้บริการ ตามเกณฑ์การกาหนดรับบริการของคลินกคลายเครียด ตรวจ
OPD   ผู้ใช้บริการใหม่     ใหม่       1                   ิ             ิ
                            สัญญาณชีพ กรอกข้อมูลประวัตผู้มาใช้บริการในแบบฟอร์มประวัตการมารับบริการ
     19.งานบริการ    งานบริการผู้ใช้บริการ               ิ
                            ขอบัตรสมาชิกคลินกคลายเครียดจากผู้ใช้บริการ ค้นประวัตเิ ดิมในตู้เก็บแฟ้มประวัติ
OPD   ผู้ใช้บริการเก่า     เก่า       1  ผู้ใช้บริการ
                          2  บันทึกกิจกรรมบริการตามที่ผู้ใช้บริการต้องการ ลงในชุดประวัติ
                                                ิ
                            เมื่อผู้ใช้บริการไม่ได้นาบัตรสมาชิกคลินกคลายเครียดมาหรือสูญหาย จะดาเนินการ
                            สอบถามชื่อ-สกุล ของผู้ใช้บริการเพื่อทาการค้นหาตามโปรแกรมค้นหาบัตรในเครื่อง
OPD  20.งานค้นหาบัตร  งานค้นหาบัตร       1  คอมพิวเตอร์
    21.งานลงข้อมูล   งานลงข้อมูล
OPD  หมายเลขสมาชิกใหม่ หมายเลขสมาชิกใหม่      1  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ไปที่โปรแกรมบันทึกข้อมูลใหม่
                            บันทึกหมายเลขสมาชิกใหม่ ชื่อ - สกุลของผู้ใช้บริการรายใหม่ กด ENTER เครื่อง
                            คอมพิวเตอร์จะทาการบันทึกข้อมูลโดยอัตโนมัติ แล้วบันทึกรายใหม่จนครบทุกราย แล้ว
                          2  ออกจากโปรแกรม

OPD  22.งานเตรียมสมุนไพร งานเตรียมสมุนไพร     1           ุ
                            เตรียมสมุนไพรใส่ถงผ้า แล้วมัดปากถุงให้เรียบร้อย
                            นาถุงสมุนไพรไปใส่ในหม้อต้มไอน้าแล้วเปิดน้าใส่จนได้ระดับที่กาหนด ปิดฝาหม้อต้มไอน้า
                          2  ให้แน่น พร้อมกดสวิทซ์เพื่อเปิดเครื่องต้มไอน้า
                            เปิดวาวเพื่อปล่อยน้าทิ้งให้หมดถัง พร้อมทาความสะอาดหม้อสาหรับใส่สมุนไพรและขัดถู
    23.งานล้างเครื่อง   งานล้างเครื่องหม้อ             ่
                            หม้อต้มไอน้าที่ทอใยแก้วนาความร้อน เพื่อไม่ให้มีตะกรับเกาะ และบริเวณด้านนอกเครื่อง
OPD   หม้อต้มไอน้า       ต้มไอน้า     1  ต้มไอน้า
    24.งานส่ง-รับผ้า  งานส่ง-รับผ้าสาหรับ
    สาหรับใช้ในงาน          ิ
              ใช้ในงานคลินกคลาย                            ุ
                            รวบรวมผ้าเปื้อนจากห้องนวดแผนไทย, ห้องเก้าอี้สขภาพ, ห้องอบสมุนไพร, ห้องฝึกผ่อน
OPD    ิ
    คลินกคลายเครียด       เครียด      1  คลายทั้ง 2 ห้อง พร้อมแยกประเภทผ้าและนับจานวนผ้าแต่ละประเภท
                           บันทึกจานวนผ้าแต่ละประเภทลงในใบส่งผ้าซัก และประสานกับงานซักฟอกเพื่อให้
                         2               ิ
                           เจ้าหน้าที่มารับผ้าที่คลินกคลายเครียด
                                              ่         ิ
                           ตอนบ่ายเจ้าหน้าที่ซักฟอกจะนาผ้าที่สงไปซักมาคืนที่คลินกคลายเครียด เจ้าหน้าที่คลาย
                         3  เครียดเช็คจานวนผ้าแต่ละประเภทพร้อมเซ็นต์รับคืนผ้าที่ซักเรียบร้อยแล้ว
                         4  นาผ้าที่รับคืนจากซักฟอกมาเก็บเข้าที่ในแต่ละห้องให้เรียบร้อย
    25.งานส่งเสริม     งานส่งเสริม
    พัฒนาการเด็กที่มี   พัฒนาการเด็กที่มี
OPD  ภาวะปัญญาอ่อน     ภาวะปัญญาอ่อน    1  ประชุมเตรียมกลุ่ม,เตรียมเด็กเข้ากลุ่มตามที่ได้รับมอบหมายและฝึกเด็กตามพัฒนาการ
                                          ิ ่
                           บันทึกผลการฝึกในบัตรประวัตผู้ปวยมอบหมายการบ้านพูดคุยกับผู้ปกครองเด็ก และนัด
                         2  หมายครั้งต่อไป
                         3  ประชุมกลุ่มอภิปรายเรื่องเด็ก
          ิ        ิ
   26.งานช่วยคลินกจิต งานช่วยคลินกจิตเวช
OPD  เวชเด็กและวัยรุ่น  เด็กและวัยรุ่น    1            ่
                           เตรียมอุปกรณ์ตาง ๆ เช่น เขียนบัตรคิวใบลงทะเบียน ตราปั๊มวันที่
                                        ้     ิ
                           รับบัตรนัดคนไข้คนหาชุดประวัตตรวจสอบเอกสารว่าครบหรือไม่ เขียนใบสั่งยาคือ HN ,ชื่อ
                                                                ิ
                           ,นามสกุล,ปั๊มวันที่ อายุ เวลาที่ยื่นบัตร ติดบัตรคิว เขียนเวลาลงในชุดประวัตให้ตรงกับ
                         2  ใบสั่งยา เรียงซ้อนไว้รอหน้าห้องมารับไป
                                       ิ            ่
                           รับบัตรชุดประวัตหลังพบแพทย์ พร้อมนัดผู้ปวยครั้งต่อไป ลงHN ชื่อ นามสกุล วันนัดและ
                         3  อื่น ๆ ในเครื่องคอมฯ
   27.งานส่งข้อมูล รับ- งานส่งข้อมูล รับ-ส่ง           ิ      ่
                           นาชุดประวัตมาลงข้อมูลผู้ปวยรับ - ส่ง REFER คือ พิมพ์วัน เดือน ปี HN ชื่อ สกุล เพศ อายุ
OPD    ส่ง REFER       REFER      1  จังหวัด อาเภอ ตาบล สถานที่บริการในบัตรทอง รหัสโรค
                         2          ิ ่
                           นาชุดประวัตสงเวชระเบียน
   28.งานประเมินผล    งานประเมินผล
   ความเครียดหลังรับ   ความเครียดหลังรับ     เมื่อผู้ใช้บริการเสร็จสิ้นขั้นตอนเทคนิกการคลายเครียด ประเมินความเครียดหลังฝึกผ่อน
OPD    บริการ        บริการ      1  คลายด้วยการสอบถามและบันทึกผล ให้ความรู้เรื่องวิธีการคลายเครียด
    29.งานบริการ
    ตรวจสอบบัตร   งานบริการตรวจสอบ
   ประกันสุขภาพถ้วน บัตรประกันสุขภาพ
OPD      ิ          ิ
    หน้าคลินกฝังเข็ม ถ้วนหน้าคลินกฝังเข็ม   1                   ิ ั
                           เมื่อผุ้รับบริการรายใหม่ยื่นขอใช้สทธิบตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า
                         2  กรณีผู้ใช้บริการรายเก่า ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน
                         3                     ั
                           รวบรวมหลักฐานค่าบริการและสิทธิบตรประกันสุขภาพ
                           รื้อผ้าปูที่นอนและปลอกหมอนในห้องนวดแผนไทย จานวน 3 เตียง เช็ดทาความสะอาด
   30.งานเปลี่ยนผ้าปูที่ งานเปลี่ยนผ้าปูที่            ้
                           เตียง โดยใช้ผาชุบน้าปิดพอหมาด ๆ เช็ดตามด้วยผ้าแห้งและเปลี่ยนผ้าปูที่นอนและปลอก
OPD  นอนและปลอกหมอน นอนและปลอกหมอน       1  หมอนผืนหม่
                         2           ุ
                           ถอดผ้าหุ้มเก้าอี้สขภาพและเปลี่ยนผ้าหุ้มผืนใหม่
   31.งานเรียกเก็บเงิน งานเรียกเก็บเงินและ
OPD   และนาส่งเงิน     นาส่งเงิน     1  - ออกใบเสร็จ เรียกเก็บค่าบริการ
                         2  เช็คใบเสร็จ
                           - เช็กจานวนเงินให้ตรงกับใบเสร็จ
                           - เขียนใบนาส่งเงินให้สมบูรณ์
                           - เขียนรายการนาส่งเงินลงในสมุดบันทึกการนาส่งเงิน
                           นาเงินสด พร้อมใบเสร็จ และสมุดบันทึกการนา
                         3          ่
                           ส่งเงิน ไปส่งที่ฝายการเงิน
                         4         ่
                           นาใบเสร็จที่สงเงินแล้วมาให้กรรมการตรวจเช็คใบ
                           เสร็จ ตรวจเช็คและเซ็นต์ชื่อกรรมการตรวจใบเสร็จ
    32.งานดูแลความ
     สะอาดเครื่อง   งานดูแลความสะอาด        ้
                           ใช้ผาสะอาดชุบน้าพอหมาด ๆ เช็ดฝุ่นและสิ่งสกปรกบริเวณโต๊ะคอมพิวเตอร์และเครื่อง
     คอมพิวเตอร์    เครื่องคอมพิวเตอร์  1  คอมพิวเตอร์
    33.งานจัดเตรียม งานจัดเตรียมเอกสาร
                 ิ ิ
    เอกสารชุดประวัติ ชุดประวัตคลินกคลาย                 ิ
                           จัดเรียงแบบฟอร์มประวัตการมารับบริการ, แบบประเมินอาการและเลือกเทคนิคและแบบ
      ิ
    คลินกคลายเครียด    เครียด       1                        ุ
                           ประเมินความเครียดหลังรับบริการ(เฉพาะเก้าอี้สขภาพ) เย็บรวมเป็นชุดเดียวกัน
                         2              ั
                           เขียนหมายเลขลาดับเลขที่บตรสมาชิกลงในชุดประวัติ
    34.งานเบิกวัสดุ-
      ครุภัณฑ์    งานเบิกวัสดุ-ครุภัณฑ์  1  ตรวจเช็ควัสดุ - ครุภัณฑ์ในสานักงาน
                         2  เขียนรายการเบิกในสมุดเบิกจ่ายวัสดุ-ครุภัณฑ์ตามรายการเบิกให้สมบูรณ์
    35.งานเตรียมความ   งานเตรียมความ
     พร้อมในห้อง     พร้อมในห้อง
          ิ          ิ
   ให้บริการคลินกคลาย ให้บริการคลินกคลาย
       เครียด       เครียด      1                        ุ
                           ตรวจเช็คอุปกรณ์ในห้องฝึกผ่อนคลาย,ห้องเก้าอี้สขภาพ,ให้พร้อมใช้งาน
     36.งานเตรียม   งานเตรียมเอกสาร      จัดเอกสารแผ่นพับตามเทคนิคการคลายเครียดต่าง ๆ ให้เป็นชุดเพื่อเตรียมแจกผู้ใช้บริการ
    เอกสารสาหรับแจก    สาหรับแจก      1    ิ
                           คลินกคลายเครียด
    37. งานบริการให้                     ิ
                           รับชุดประวัตจากเจ้าหน้าที่บริการประสานงานกลาง ตรวจสอบชื่อ-สกุล ดาเนินการให้
OPD    การปรึกษา   1. การให้คาปรึกษา    1  การปรึกษาตามหลักกระบวนการให้การปรึกษา ลงทะเบียน เก็บชุดประวัติ
                   ุ
             2. การให้สขภาพจิต
               ศึกษาและให้
                     ่
             คาปรึกษาผู้ปวยราย             ิ                          ่
                           รับชุดประวัตจากเจ้าหน้าที่บริการประสานงานกลาง ตรวจสอบชื่อ-สกุลผู้ปวย บัตรนัด
                 ใหม่      1          ุ
                           ยาที่ได้รับ ให้สขภาพจิตศึกษาตามหลัก METHOD MODEL ลงทะเบียน เก็บชุดประวัติ
       ั ิ
38. การปฏิบตหน้าที่       ั ิ
            การปฏิบตหน้าที่แทน
   แทนนักสังคม    นักสังคมสงเคราะห์
  สงเคราะห์กรณี     กรณีลดหย่อนค่า
 ลดหย่อนค่ารักษา 1   รักษา 1 นาที/ราย วัน    ตรวจสอบชุดประวัติ สัมภาษณ์ลดหย่อนค่ารักษา บันทึก นาไปให้แพทย์เซ็นต์ชื่อ ให้
นาที/ราย วันละ 3 ราย     ละ 3 ราย     1  คาแนะนา
        ั ิ
39. การปฏิบตหน้าที่        ั ิ
            การปฏิบตหน้าที่แทน
แทนนักจิตวิทยากรณี           ั
            นักจิตวิทยากรณีนด 1
  นัด 1 นาที/ราย   นาที/ราย สัปดาห์ละ
  สัปดาห์ละ 1 ราย       1 ราย     1                    ั
                         ตรวจสออบชุดประวัติ ลงทะเบียนนัด ให้บตรนัด
  40. บริการตรวจ
 สุขภาพ ปีละ 1 ครั้ง  บริการตรวจสุขภาพ
    300 ราย     ปีละ 1 ครั้ง 300 ราย  1  จัดการประชุม เตรียมการ 1 ครั้ง 3 ชม.                       2  เตรียมเอกสาร อุปกรณ์ 1 ครั้ง/ปี 1 ชม.
                       3  ประสานงาน1 ครั้ง /ปี 1 ชม.
                       4  วัดV/S บันทึก แนะนา 300 ราย 3 นาที
                       5  เตรียมเอกสารเพื่อรายงานผล 2 ครั้ง/สัปดาห์ / 1 ชม.
                       6  สรุปผล 2 ครั้ง/สัปดาห์/1 ชม.
              Avg- Avg- Avg-
 ผู้ปฏิบัติ  หน่วยปฏิบัติ normal norma normal จานวนต่อปี เวลามาตรฐาน(นาที)    ปริมาณงาน  อัตรากาลัง (คน)
(Operator)  (Work unit)      l     (work unit/year) (Standard time)  (Man-hr)   (Manpower)  AID      ราย

 RN/TN      ราย
 AID      ราย

 RN/TN      ราย
 RN/TN      ราย
 AID      ราย

 RN/TN      ราย
 AID      ราย

 RN/TN      ราย
 AID      ราย

 RN/TN      ราย
 AID      ราย
RN/TN/AID  ราย

RN/TN/AID  ราย
 RN/TN   ครั้ง AID    ครั้ง AID    ครั้ง

 AID    ครั้ง

 AID    ครั้ง
 RN/TN   ราย
 AID    ราย
RN/TN  ราย
 AID  ราย

RN/TN  ราย
RN/TN  ราย

RN/TN  รายRN/TN  ราย
RN/TN  ราย
RN/TN  ราย
RN/TN  ราย
RN/TN  ราย
RN/TN  ราย

RN/TN  ราย
RN/TN  ราย
RN/TN  ราย
 RN/TN   ราย
 RN/TN   ราย

 RN/TN   ราย

 RN/TN   ราย

 RN/TN   ราย

RN/TN/AID  ราย
 RN/TN   ราย
  RN    ราย
  TN    ราย
  AID   ราย
RN/TN/AID  ราย

 RN/TN   ราย

 RN/TN   ราย
 RN/TN   ราย
 RN/TN   ราย

 RN/TN   ราย
 RN/TN   ราย
 RN/TN   ราย RN/TN   ครั้ง

 AID    ครั้ง
 AID    ครั้ง TN/AID   ครั้ง
RN/TN/AID  ครั้ง  RN    ครั้ง
  RN    ครั้ง

  RN    ครั้ง  RN    ครั้ง
  RN    ครั้ง
  RN    ครั้ง
RN  ครั้ง
RN  ครั้ง
TN  ครั้ง
AID  ครั้ง
RN  ครั้ง
TN  ครั้ง
AID  ครั้ง
RN  ครั้ง

RN  ครั้ง
RN  ครั้ง
 RN   ครั้ง
 RN   ครั้ง
 RN   ครั้ง
RN/TN  ครั้ง
RN/TN  ครั้ง
RN/TN  ครั้ง
 RN   ครั้ง

RN/TN  ครั้ง

 AID  ครั้ง
 AID  ครั้ง
 AID  ครั้ง
 AID  ครั้ง

 AID  ครั้ง
 AID  ครั้ง

 AID  ราย AID  ราย AID  ราย

 AID  ราย

RN/TN  ราย
RN/TN  ราย
RN/TN  ราย
RN/TN  ราย
RN/TN  ราย
RN/TN  ราย
RN/TN  ราย

 RN   ราย

 RN   ราย

 RN   ราย

RN/TN  ราย
RN/TN  ราย
RN/TN  ราย
RN/TN  ราย
RN/TN  ราย
RN/TN  ราย
 RN/TN   ราย
 RN/TN   ราย
 RN/TN   ครั้ง
RN/TN/AID  ครั้ง
 RN/TN   ครั้ง
 RN/TN   ครั้ง RN/TN   ราย
 RN/TN   ราย RN/TN   ราย
RN/TN  ราย

RN/TN  ราย
RN/TN  รายRN/TN  ราย

 AID  รายRN/TN  ราย

 AID  ราย

 AID  ราย

RN/TN  ราย
 AID  รายRN/TN  ราย
RN/TN  ราย

 Aid  ราย
RN/TN  ราย
 AID  ราย
RN/TN  ราย
RN/TN  ราย

RN/TN  ราย

RN/TN  ราย
 RN/TN   ราย

 RN/TN   ราย
 RN/TN   ราย
 RN/TN   ราย

 RN/TN   ราย
 Aid    ราย

 RN/TN   ราย

RN/TN/AID  ราย
  RN    ครั้ง
  TN    ครั้ง
  AID   ครั้ง
  RN    ครั้ง
  TN    ครั้ง
  AID   ครั้ง
  RN    ครั้ง
  TN    ครั้ง
  AID   ครั้ง
 RN/TN   ครั้ง
  TN    ครั้ง
  TN    ครั้ง
  Aid   ครั้ง
  Aid   ครั้ง

  Aid   ครั้ง  Aid   ครั้ง

RN/TN/AID  ครั้ง

 RN/TN   ราย
 Aid    ราย
 Aid  ราย
RN/TN  รายRN/TN  ราย
RN/TN  ราย

RN/TN  ราย
RN/TN  ราย
RN/TN  ราย

RN/TN  ราย
RN/TN  รายRN/TN  ราย
RN/TN  รายRN/TN  ราย
 Aid  ราย

 Aid  ราย

RN/TN  ราย
RN/TN  ราย
RN/TN  ราย
 Aid  ราย
RN/TN  ราย

RN/TN  ราย

RN/TN  ราย
 Aid  ครั้ง
 Aid  ครั้ง
RN/AID   ครั้ง

RN/AID  ครั้ง/ราย

RN/AID   ครั้ง

RN/AID  ครั้ง/ราย

RN/AID   ครั้ง
RN/AID  ครั้ง/ราย

RN/AID  ครั้ง/ราย

 AID    ครั้ง

 AID   ครั้ง/ราย AID    ครั้ง AID    ครั้ง
 AID   ครั้ง/ราย

 RN    ครั้ง

 RN   ครั้ง/ราย
 RN   ครั้ง/ราย

 AID   ครั้ง/ราย
 AID   ครั้ง/ราย
RN/AID   ครั้ง
 RN    ครั้ง

RN/AID   ครั้ง

 AID   ครั้ง/ราย
 AID   ครั้ง/ราย

 AID   ครั้ง/ราย
AID  ครั้ง/ราย

AID  ครั้ง/ราย
AID  ครั้ง/รายAID  ครั้ง/ราย

AID   ครั้งAID  ครั้ง/ราย

AID   ครั้ง

AID   ครั้งAID   ครั้งAID   ครั้ง
 AID    ครั้ง

 AID    ครั้ง
 AID    ครั้ง RN    ครั้ง

 RN    ครั้ง
 RN    ครั้ง

 AID    ครั้ง AID   ครั้ง/ราย

 AID   ครั้ง/ราย

 AID    ชุด
 AID    ครั้งRN/AID  ครั้ง/ราย
AID  ครั้ง/ราย
AID  ครั้ง/ราย
AID  ครั้ง/รายAID   ครั้ง
AID   ครั้ง

AID   แผ่น
AID   ครั้ง
AID   ครั้ง
AID   ครั้ง
AID   ครั้ง
 AID  ครั้ง/ชุด
 AID  ครั้ง/ชุด

 AID   ครั้ง
 AID   ครั้ง
 AID   ครั้ง

 AID   ครั้ง

 RN    ราย
RN/TN   ราย
  RN    ราย
 RN/TN   ราย  RN    ครั้ง
  RN    ครั้ง
  RN    ครั้ง
  RN    ครั้ง
  RN    ครั้ง
RN/TN/AID  ราย
 RN/TN   ครั้ง
  RN    ครั้ง

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:204
posted:9/22/2011
language:Thai
pages:46