17250-zdravila_febr_09 by zhangyun

VIEWS: 6 PAGES: 26

									POSEBNOSTI PREDPISOVANJA
ZDRAVIL V DRUŢINSKI MEDICINI
IN PREDPISI V ZVEZI S TEM


  Asist. dr. Tonka Poplas Susič, dr. med.
    Katedra za druţinsko medicino
       ZDL-enota Šentvid
OSNOVNA ETIČNA NAČELA

 DOBRONAMERNOST
 NEŠKODLJIVOST

 AVTONOMNOST

 PRAVIČNOST

 RESNICOLJUBNOST

 ZAUPNOST
Kdo/kaj vpliva na predpis zdravila?

          1.  bolnik
          2.  svojci
          3.  specialisti na
            sekundarnem/terciar-
            nem nivoju
          4.  farmacevtska
            industrija
          5.  zakonodaja
          6.  strokovna
            priporočila
   1. BOLNIKI
  osebnost bolnika,
  komorbidna stanja
  sodelovanje z bolnikom
  aktivna vključitev v proces zdravljenja
  seznanjanje z učinki in stranskimi učinki zdravil
  pozor: - domača lekarna ( sposojena, podarjena, kupljena
                  zdravila)
        - zelišča
        - alternativni načini zdravljenja
        - neustrezna raba zdravil ( pretirana, premajhna
                      raba)
        - samozdravljenje
2. SVOJCI

  Način razmišljanja in funkcioniranja
  druţine
  Usposobljenost svojcev za dajanje
  zdravil
  Ţeleti dobro svojim bliţnjim
  Vklopiti v proces zdravljenja
  Zdravnikovi pomočniki, če so dobro
  informirani
  3. SPECIALISTI na
  sekundarnem/terciarnem nivoju
Pravila OZZ,202. člen: Zavarovanim osebam predpisujejo
  zdravila na recept izbrani osebni zdravniki oziroma tudi drugi
  zdravniki, ki imajo za to ustrezna pooblastila. Zdravnik, ki ni
  osebni zdravnik zavarovane osebe, sme predpisovati le zdravila s
  svojega delovnega področja in v skladu s pooblastili izbranega
  osebnega zdravnika in pravili.
  strokovna presoja svetovanega zdravljenja
  usklajevanje zdravljenja več resnih stanj
  kontraindikacije?
  posvet s specialistom
  4. FARMACEVTSKA INDUSTRIJA
  ena najdonosnejših industrij
  cena originalnega zdravila je nekaj 100 milj $
  cena generika je okrog 1 milj $
  posrednik pri prodaji proizvodov je zdravnik z Rp
  obveščanje zdravnikov individualno
  izobraţevanja
  pisni materiali
  sodelovanje v postmarketinških študijah
  Pravila za sodelovanje s farmacevtsko industrijo
     http://www.drmed.org/novica.php?id=47
5. ZAKONODAJA

1.  Sklep o razvrščanju zdravil na liste
2.  Pravilnik o razvrščanju,
   predpisovanju in izdajanju zdravil za
   uporabo v humani medicini
3.  Pravila OZZ
4.  ZZVZZ
5.  Zakon o zdravilih
 1. Sklep o razvrščanju zdravil na liste


Za razvrščeno zdravilo ali skupino zdravil lahko
 zavod določi omejitev predpisovanja.
 Omejitev se lahko nanaša na populacijsko
 skupino, indikacijsko področje klinično
 specialnost ali na težo bolezni. Takšno
 zdravilo se označi z zvezdico (*) ob razvrstitvi
 in se objavi v UL RS skupaj z razvrstitvijo.”
2. Pravilnik o razvrščanju, predpisovanju
in izdajanju zdravil za uporabo v humani
medicini http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200886&stevilka=3730     8.člen, obnovljiv Rp: ...zdravila, ki se
     uporabljajo za dolgotrajno jemanje ali za
     zdravljenje kroničnih ali ponavljajočih
     motenj ali bolezni ...
     trenutno moţno pisati le samoplačniška
     zdravila, kronična terapija v breme ZZZS le
     na področju kontracepcije
Recept (26. člen):           administrativni del Rp
           strokovni del Rp
Podatki, ki jih mora vsebovati Rp
(24. člen)
  Ime zdravila
  – splošno (nelastniško) ali lastniško
  Farmacevtsko obliko in jakost
  Količino zdravila
  – praviloma število pakiranj,
  – izjemoma število odmernih enot
  – število dni zdravljenja
  Odmerjanje in način uporabe (NE po potrebi!-
  dopisati max dnevni odmerek)
  Podpis in osebni ţig, telef. številka
29. člen-število pakiranj


  Število predpisanih pakiranj: število
  pakiranj se mora označiti z rimskimi
  številkami in besedami v oklepaju
  Če se količina zdravila izrazi s številom
  dni zdravljenja, mora biti število teh
  dni izpisano tudi z besedo.
33. člen-obnovljivi Rp

  Lastnoročni dopis “repetatur” ali “ponovi”: označiti
  število ponovitev (največ za dobo 1 leta) če ni
  označeno, gre le za eno ponovitev!

  smejo se predpisati samo zdravila za dolgotrajno
  jemanje ali za zdravljenje kroničnih ali ponavljajočih
  motenj ali bolezni, ki nimajo posebnega reţima
  predpisovanja in izdaje ter zdravila, ki ne vsebujejo
  narkotičnih in psihotropnih snovi iz skupine II in III
  Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi
  drogami.
   3.Pravila OZZ
   Uradni list RS, št. 7-197/2009, stran 585 – Datum objave: 30.1.2009

   Veljavnost: od 14.2.2009

58. člen (dolžina zdravljenja)

  1. pri akutnih stanjih za največ 10 dni;
  2. ob uvedbi novega zdravila v primeru dolgotrajnega zdravljenja iste
  osebe, je možno zavarovani osebi praviloma predpisati le eno, najmanjše
  pakiranje zdravila. Izjemoma je mogoče predpisati zdravilo v količini, ki
  zadostuje za enomesečno zdravljenje;
  3. pri kroničnih boleznih oziroma stanjih, pri katerih je potrebna dolgotrajna
  uporaba zdravila, je možno predpisati zdravila za obdobje do 3 mesecev,
  oziroma do enega leta na obnovljiv recept;
  4. magistralnega zdravila v količini, ki zadostuje največ za enomesečno
  zdravljenje;
  5. otroške prehrane v količini za največ 3 mesece za otroke do 15. leta
  starosti.
    202. člen (pooblastila)

  Zavarovanim osebam predpisujejo zdravila na recept izbrani
  osebni zdravniki oziroma tudi drugi zdravniki, ki imajo za to
  potrebna pooblastila. Zdravnik, ki ni osebni zdravnik
  zavarovane osebe, sme predpisovati le zdravila s svojega
  delovnega področja in v skladu s pooblastili osebnega
  zdravnika in pravili.

  Zdravnik predpisuje zdravila v breme obveznega
  zdravstvenega zavarovanja skladno z na izsledkih podprto
  medicino in ob upoštevanju povzetka glavnih značilnosti
  zdravila. Zdravila predpisuje v najprimernejših odmerkih,
  smiselnih kombinacijah in primernem časovnem okviru. Pri
  tem upošteva vse okoliščine, ki bi lahko vplivale na potek
  zdravljenja in jih skupaj z uspešnostjo zdravljenja evidentira
  v zdravstveni dokumentaciji zavarovane osebe..
  Zdravila je dovoljeno predpisovati na recept in izdajati v
  lekarnah le ambulantno zdravljenim zavarovanim osebam

  Zdravila, ki jim Zavod določi omejitev predpisovanja,
  smejo zdravniki predpisovati v breme zdravstvenega
  zavarovanja le v okviru teh omejitev, izven omejitev pa le
  v izjemnih primerih, in sicer, kadar je to nujno iz
  zdravstvenih razlogov.

  Zavod lahko uvede potrjevanje receptov na pristojni
  sluţbi zavoda, kar označi ob razvrstitvi zdravil na liste.
205. člen (zdravstvena dokumentacija)  Zdravnik mora vnesti v zdravstveno
  dokumentacijo zavarovane osebe podatke
  o zdravilih, ki so predpisana na recept,
  njihovi jakosti, dozi in količini, v kateri so
  bila predpisana.

  Recept mora biti napisan ali natiskan
  čitljivo in neizbrisljivo.
    206. člen (omejitve)
  Na en receptni obrazec se sme predpisati le eno zdravilo za eno osebo.
  Pri tem praviloma predpiše med zdravili v isti farmakološki podskupini
  zdravilo z najboljšo stroškovno učinkovitostjo, med medsebojno
  zamenljivimi oziroma bistveno podobnimi zdravili pa zdravilo, ki je
  cenejše..

  zdravnik lahko v strokovno utemeljenem primeru, ki ga ustrezno
  dokumentira, predpiše zavarovani osebi zanjo ustrezno zdravilo s
  seznama medsebojno zamenljivih zdravil, lastnoročno pripiše "ne
  zamenjuj" in se poleg podpiše.

  Zdravnik mora zavarovani osebi posebej pojasniti, s katere liste so
  predlagana in predpisana zdravila, katere so omejitve predpisovanja, če
  se nanašajo na zavarovano osebo in jo opozoriti na moţnost zamenjave
  zdravila v lekarni, kadar gre za zdravilo s seznama medsebojno
  zamenljivih zdravil, oziroma na morebitno doplačilo.
  6. STROKOVNE SMERNICE

Načelo racionalne farmakoterapije: zdravnik
 naj predlaga zdravljenje, ki bo privedlo do
 ozdravitve oziroma najboljšega zdravja. Pri tem
 se mora obnašati stroškovno osveščeno :
 izbere naj najcenejše moţno zdravilo ob
 zanesljivem poznavanju najmanj enake
 učinkovitosti v primerjavi z draţjimi zdravili

Bitenc M,Vloga Zbornice in nadzor zdravnikov v luči racionalne
  farmakoterapije.Zdrav vest 2000;69:Suppl I:I-31-1
NAČELA NA DOKAZIH
TEMELJEČE MEDICINE ( EBM)
  Razvrščanja zdravil ( 3 nivoji):
  – A: ločitev med učinkovitimi in manj učinkovitimi zdravili
   (randomizirane, dvojno slepe, velikost vzorca (1))
  – B: ločitev na simptomatska zdravila in zdravila, ki
   vplivajo na pomembne klinične izide (smrtnost, stalno
   poslabšana kakovost ţivljenja, pogostnost hospitalizacij)
  – C: razvrščanje glede na učinkovitost (NNT - number
   needed to treat) (2)
  Smernice in priporočila za zdravljenje
  – A: glede na obolenje ( diagnozo): Na dokazih
   temelječe medicinske smernice, Zdravljenje bolečine v
   kriţu, Zdravljenje onkološke bolečine, Zdravljenje
   osteoporoze, Priročnik za ambulantno predpisovanje
   protimikrobnih zdravil,...
– B: priporočila na podlagi rezultatov raziskav in teţi dokazov o
 učinkovitosti zdravila ali načina zdravljenja s strani pomembnih
 mednarodnih organizacij in zdruţenj ( ACC/AHA) (3):

      priporočilo I : zdravilo je učinkovito, treba ga je obvezno
      uporabljati
      priporočilo IIa: dokazi o učinkovitosti niso enotni, prevladujejo
      dokazi o učinkovitosti; priporočena uporaba zdravila
      priporočilo IIb: premalo dokazov o učinkovitosti zdravila, ne
      priporočajo uporabe
      priporočilo III : zdravilo je neučinkovito ali celo škodljivo,
      uporaba je odsvetovana


1. Saeckett D, Richardson WS, Rosenberg W, Haynes RB. Evidence based medicine. New York, Edinburgh,
  London, Melbourne, San Francisco, Tokyo: Churchill-Livingstone, 1997
2. Anon. Randomized trial of cholesterol lowering in 4444 patients with coronary heart disease: the Scandinavian
   Simvastatin Survival Study (4S).Lancet 1994; 344: 1383 - 9.
3. Poredoš P, Šabovič M. Strokovne podlage za razvrščanje zdravil glede na učinkovitost. Zdrav vestn 2000;Suppl
   I:I-15-7
  ZAKLJUČEK: splošno veljavne
  resnice
  zdravila pogosto niso potrebna
  samo s poslušanjem, kaj nam ima bolnik
  povedati, prihranimo predpis zdravila
  bolniki pogosto ne ţelijo jemati zdravil
  nekatera zdravila imajo pomembne stranske
  učinke
  zdravnik je lahko odgovoren za stranske učinke
  zdravil
  pri predpisovanju zdravil se ne obnašamo vedno
  racionalno
Ali je predpisovanje res lahko in
enostavno?

  bolnik vidi le zapis, ki ga izvede
  zdravnik v nekaj sekundah!
  farmacevtska industrija vidi vektor za
  promocijo svojega proizvoda!
  ZZZS vidi finančne posledice
  zdravnik: odgovoren za zdravljenje, z
  vsemi moţnimi sosledji...
Stičišča/razhajanja?
 Take nothing on its looks: take
everything on evidence. There is no
      better rule.
             (Charles Dickens)

								
To top