Web Kpi Template by yvy13315

VIEWS: 82 PAGES: 67

Web Kpi Template document sample

More Info
									                      KPI Template
           ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน้้าบาดาล
         กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ประเด็นการประเมินผล : ผลส้าเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัดที่ 2  : ระดับความส้าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้้าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติ
          ราชการของกลุ่มภารกิจ
ตัวชี้วัดที่ 2.1 : ร้อยละของจ้านวนบุคลากรของ อปท.และกลุ่มผู้ใช้น้าในกลุ่มเป้าหมาย ที่เข้ารับการ
          ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการน้้า ผ่านการทดสอบหรือการปฏิบัติจริงตาม
          เกณฑ์ที่ก้าหนด
หน่วยวัด     : ระดับ
น้้าหนัก     : ร้อยละ 5
เป้าหมาย     : ระดับ 3
ค้าอธิบาย    :
            กลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรน้้าในแผ่นดิน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีภ ารกิ จ ส้ า คั ญ ในการเสริ ม สร้ า งขี ด ความสามารถองค์ ก รประชาชน และองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
เ พื่ อ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร น้้ า
โดยการพัฒนาองค์ความรู้และส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการน้้าในทุกระดับ
            กรมทรั พ ยากรน้้ า และ กรมทรั พ ยากรน้้ า บาดาล ได้ ถ่ า ยโอนภารกิ จ ต่ า งๆ ได้ แ ก่
งานด้ า นจั ด หาน้้ า บาดาล งานด้ า นระบบประปาหมู่ บ้ า น ให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตาม
พ . ร . บ . ก้ า ห น ด แ ผ น แ ล ะ ขั้ น ต อ น ก า ร ถ่ า ย โ อ น ภ า ร กิ จ ปี 2 5 4 2        ดั ง นั้ น
จึงได้จัดท้าแผนงานถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการน้้า ให้แก่ท้องถิ่นเพื่อ การเสริมสร้างความรู้
และให้ท้องถิ่นสามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้้าได้ในเบื้องต้น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.
2549 มุ่ ง เน้ น ให้ บุ ค ลากรขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และ กลุ่ ม ผู้ ใ ช้ น้ า ในกลุ่ ม เป้ า หมาย
ที่ เ ข้ า รั บ ก า ร ถ่ า ย ท อ ด เ ท ค โ น โ ล ยี ด้ า น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร น้้ า
ผ่านการทดสอบหรือการปฏิบัติจริงตามเกณฑ์ที่ก้าหนด
          บุคลากรของ อปท. และกลุ่มผู้ใช้น้าในกลุ่มเป้าหมาย หมายถึ ง บุคลากรของ อปท.
หรื อ คณะกรร มการบ ริ ห ารกิ จ การประปาหมู่ บ้ า น หรื อ ผู้ ดู แ ลระบบประปาหมู่ บ้ า น หรื อ
ประชาชนที่เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา ในหลักสูตรการควบคุมการผลิตและการบ้ารุงรักษาประปา หรือ
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ร ะ บ บ ป ร ะ ป า                    ห รื อ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาซ่อมบ้ารุงรักษาบ่อน้้าบาดาลและระบบประปาชนบท
             การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการน้้า หมายถึง การอบรม หรือ สัมมนา
หรื อ ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก าร เพื่ อ ให้ ค วามรู้ แ ละเทคนิ ค วิ ธี ก ารด้ า นการบริ ห ารจั ด การระบบประปาหมู่ บ้ า น
ก า ร ค ว บ คุ ม ก า ร ผ ลิ ต ป ร ะ ป า ก า ร บ้ า รุ ง รั ก ษ า แ ล ะ ซ่ อ ม แ ซ ม เ ค รื่ อ ง สู บ น้้ า
 รวมทั้งเครื่องจักรอุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ในการผลิตและการจ่ายน้้าประปาการดูแลบ้ารุงรักษาและซ่อมแซมบ่อน้้า
 บาดาล เป็นต้น


    ระดับคะแ                 ระดับขั้นของความส้าเร็จ (Milestone)
      นน       ขั้นตอนที่ 1    ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4          ขั้นตอนที่ 5
      1         
      2                  
      3                            
      4                                     
      5                                              
 โดยที่ :
ขั้นตอนที่ 1* :   ด้าเนินการแล้วเสร็จ 50%
ขั้นตอนที่ 2* :   ด้าเนินการแล้วเสร็จ 75%
ขั้นตอนที่ 3* :   บุคลากรของ อปท. / กลุ่มผู้ใช้น้าในกลุ่มเป้าหมายได้รับการอบรม 100%
ขั้นตอนที่ 4* :   บุ ค ล า ก ร ข อ ง อ ป ท . / ก ลุ่ ม ผู้ ใ ช้ น้้ า ใ น ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย ผ่ า น ก า ร ท ด ส อ บ 9 0 %
          และสามารถปฏิบัติได้จริงไม่ต่้ากว่า 80%
ขั้นตอนที่ 5 :    วั ด ความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ การบริ ห ารจั ด การน้้ า โดย Third                  Party
           แ ล ะ ส้ า ร ว จ ป ร ะ ช า ช น เ ห็ น คุ ณ ค่ า ข อ ง น้้ า /
           มี พ ฤติ ก รรมการใช้ น้ า อย่ า งไรภายหลั ง การทดสอบและปฏิ บั ติ จ ริ ง ตามเกณฑ์ ที่ ก้ า หนด
           โดยให้ท้าการส้ารวจจากกลุ่มเป้าหมาย
 * ปรับลดตามระยะเวลาดาเนินการที่มีเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ

 แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
       1.  เก็บข้อมูลจาก กรมทรัพยากรน้้าบาดาล
       2.  จัดท้า work plan ก้าหนดแผนงานและการรายงานผลการด้าเนินงาน
       3.  จัดท้าแบบฟอร์มที่สะดวกง่ายต่อการรายงานและการเก็บหลักฐานอ้างอิง
       4.  จัดประชุมชี้แจงแผนงาน ขั้นตอน กรอบเวลาในการส่งข้อมูล
       5. ว่าจ้างสถาบันการศึกษา หรือในพื้นที่เป้าหมายส้ารวจความพึงพอใจของประชาชน
 ข้อมูลพื้นฐาน :
                       ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)
         ปี 2547                ปี 2548                  ปี 2549
                           ร้อยละ 95.98
ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด :     รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม             โทร. 0 2278 8552
                 หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรน้้าในแผ่นดิน
ผู้จัดเก็บข้อมูล :        อธิบดีกรมทรัพยากรน้้าบาดาล                      โทร. 0 2299 3911


                       KPI Template
            ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน้้าบาดาล
          กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ประเด็นการประเมินผล : ผลส้าเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัดที่ 2   : ระดับความส้าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้้าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติ
           ราชการของกลุ่มภารกิจ
ตัวชี้วัดที่ 2.2  : ระดับความส้าเร็จของการส้ารองน้้าอย่างเพียงพอในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อ
           การเกิดภัยแล้ง
    2.2.1 : แหล่งน้้าบาดาล
หน่วยวัด      : ระดับ
น้้าหนัก      : ร้อยละ
เป้าหมาย      : ระดับ 5
ค้าอธิบาย      :
            จ า ก ก า ร ที่ ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ป ร ะ ส บ ปั ญ ห า ข า ด แ ค ล น น้้ า ใ น ห ล า ย ๆ
พื้ น ที่ ไ ม่ ว่ า จะเป็ น น้้ า เพื่ อ การอุ ป โภคบริ โ ภค น้้ า เพื่ อ การเกษตร น้้ า เพื่ อ การอุ ต สาหกรรม และอื่ น ๆ
ซึ่ ง เ ห ตุ ก า ร ณ์ ดั ง ก ล่ า ว อ า จ ก ล่ า ว ไ ด้ ว่ า เ ป็ น ภ า ว ะ ข อ ง ภั ย แ ล้ ง ซ้้ า ซ า ก ดั ง นั้ น
รั ฐ บ า ล จึ ง มี น โ ย บ า ย ใ น ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ก า ร ข า ด แ ค ล น น้้ า
เพื่ อ การอุ ป โภคบริ โ ภคทั่ ว ประเทศให้ มี ค วามเพี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการของทุ ก ภาคส่ ว นของสั ง คม
อี ก ทั้ ง ยั ง เ ป็ น ก า ร ส้ า ร อ ง น้้ า ใ ห้ เ พี ย ง พ อ ใ น พื้ น ที่ แ ล้ ง ซ้้ า ซ า ก ใ น ด้ า น อุ ป โ ภ ค บ ริ โ ภ ค
โ ด ย รั ฐ บ า ล ไ ด้ ริ เ ริ่ ม ใ ห้ มี โ ค ร ง ก า ร แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ก า ร ข า ด แ ค ล น น้้ า อุ ป โ ภ ค บ ริ โ ภ ค
เ พื่ อ จั ด ส ร ร ง บ ป ร ะ ม า ณ ใ ห้ อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น ทั่ ว ป ร ะ เ ท ศ
น้ า ไ ป แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า เ ร่ ง ด่ ว น เ รื่ อ ง น้้ า อุ ป โ ภ ค บ ริ โ ภ ค
และเป็ น โครงการที่ เ กิ ด จากความต้ อ งการของปร ะชาชนส่ ว นใหญ่ ในท้ อ งถิ่ น อย่ า งแท้ จ ริ ง
เพื่อน้าไปสู่การพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาร่ว
มกัน นอกจากนั้นเป็นการเพิ่มศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถรองรับภารกิจถ่ายโอน
ในเรื่ อ งอื่ น ๆในอนาคตต่อ ไป โดยให้ ป ระชาชน องค์ กรปกครองส่ว นท้ องถิ่ น จั ง หวัด สถาบั น การเงิ น
และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันจัดสรรงบประมาณให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม
และความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ตรงตามเป้าหมายที่ก้าหนดไว้อย่างเป็นระบบ
          พื้นที่เสี่ยงต่อภัยแล้ง หมายถึง หมู่บ้านที่ส่วนราชการมีความเห็นว่ามีศักยภาพน้้าอุปโภค
  บริโภคต่้ากว่าเกณฑ์ที่ก้าหนด ซึ่งหน่วยงานจะต้องจัดท้าหลักเกณฑ์ขึ้นมาอย่างสมเหตุสมผล
           ก า ร ส้ า ร อ ง น้้ า ห ม า ย ถึ ง ก า ร ที่ ห น่ ว ย ง า น ร า ช ก า ร / อ ป ท .
  ได้ ด้ า เนิ น การเตรี ย มความพร้ อ มในการแก้ ไ ขปั ญ หาการขาดแคลนน้้ า อุ ป โภค /น้้ า บริ โ ภค
  จากสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่ในพื้นที่ให้สามารถใช้ได้ในยามที่ขาดแคลนน้้า ส้าหรับกระบวนการเตรียมความพร้อม
  ได้แก่การซ่อมบ้ารุงอุปกรณ์ เครื่องมือ สิ่งกักเก็บน้้า หรือการก่อสร้างใหม่ หรือการปรับปรุง พัฒนา
  แหล่งน้้าทุกประเภท

  เกณฑ์การให้คะแนน :
       ก้าหนดเป็นระดับขั้นของความส้าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ
  พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด้าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้


     ระดับคะแ              ระดับขั้นของความส้าเร็จ (Milestone)
      นน     ขั้นตอนที่ 1   ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4    ขั้นตอนที่ 5
       1       
       2               
       3                      
       4                              
       5                                      
  โดยที่ :
ขั้นตอนที่ 1 :  รวบรวมข้อมูลบ่อน้้าบาดาลเพื่อการด้าเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่เป้าหมายแล้วเสร็จ
ขั้นตอนที่ 2 :  น้าข้อมูลที่รวบรวมมาวิเคราะห์เพื่อคัดเลือกสถานที่เหมาะสมส้าหรับการด้าเนินงานแล้วเสร็จ
ขั้นตอนที่ 3 :  น้ า แ ผ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ก า ร โ ด ย มี ก า ร ก้ า ห น ด แ ห ล่ ง น้้ า บ า ด า ล ส้ า ร อ ง
         และสามารถวัดปริมาณน้้าส้ารองแหล่งต่าง ๆ ได้ชัดเจน
ขั้นตอนที่ 4 :  ท้ า ห นั ง สื อ ใ ห้ ผู้ มี อ้ า น า จ              ห รื อ     ค ร ม .
         พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานโครงการและงบประมาณแก่หน่วยงานในการด้าเนินงานตามแผ
         นการปฏิบัติการและแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ขั้นตอนที่ 5 :  มีแหล่งน้้าส้ารองที่สามารถใช้ได้จริง และวัดความพึงพอใจของประชาชนต่อแหล่งน้้าส้ารองนั้น ๆ


  แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
          1. เก็ บข้ อมูลจากกรมทรั พยากรน้้ าบาดาล  กรมป้ องกั นและบรรเทาสารธารณภั ย
            กรมพัฒนาชุมชน กรมอุตุนิยมวิทยา และอปท. ตลอดจนประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย
          2. จัดท้า work plan ก้าหนดแผนงานและการรายงานผลการด้าเนินงาน
         3. จัดท้าแบบฟอร์มที่สะดวกง่ายต่อการรายงานและการเก็บหลักฐานอ้างอิง
         4. จัดประชุมชี้แจงแผนงาน ขั้นตอน กรอบเวลาในการส่งข้อมูล
         5. ว่าจ้างสถาบันการศึกษาในพื้นที่เป้าหมายส้ารวจความพึงพอใจของประชาชน
ข้อมูลพื้นฐาน :
                                                ผลการด้าเนิน
              ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด                หน่วยวัด  ปีงบประมา
                                                2547 254
 ระดับความส้าเร็จของการส้ารองน้้าอย่างเพียงพอในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้ง ระดับ   -    -


              นายอนันต์ เกตุเอม
ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด :                           โทร. 0 2579 1391
              ผู้อ้านวยการส้านักพัฒนาน้้าบาดาล
ผู้จัดเก็บข้อมูล :     นายประทีป บูชา                  โทร. 0 2561 2011
                 KPI Template
                ั
      ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบติราชการของกรมทรัพยากรน้้าบาดาล
    กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
ประเด็นการประเมินผล : ผลส้าเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัดที่ 2   : ระดับความส้าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้้าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติ
           ราชการของกลุ่มภารกิจ
ตัวชี้วัดที่ 2.3 : ความส้าเร็จของการแก้ปัญหาน้้าแล้ง น้้าท่วม
      2.3.1 :    ร้อยละความส้าเร็จของการส้ารวจและจัดท้าแผนหมู่บ้านประสบภัยแล้งในเรื่องน้้า
             อุปโภค บริโภค (น้้าแล้ง)
หน่วยวัด      : ร้อยละ 5
น้้าหนัก      : ร้อยละ 1
เป้าหมาย      : 90
ค้าอธิบาย     :
          ตามที่ รั ฐ บาลมี น โยบายที่ ชั ด เจนในการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาการขาดแคลนน้้ า
เพื่ อ การอุ ป โภคบริ โ ภคทั่ ว ประเทศให้ มี ค วามเพี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการของทุ ก ภาคส่ ว นของสั ง คม
เนื่ อ งจากเล็ ง เห็ น ความส้ า คั ญ ของทรั พ ยากรน้้ า ซึ่ ง มี ค วามจ้ า เป็ น อย่ า งยิ่ ง ส้ า หรั บ การอุ ป โภคบริ โ ภค
และเป็ น ทรั พ ยากรธรรมชาติ ส้ า คั ญ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด การผลิ ต และสร้ า งร ายได้ ใ ห้ กั บ ทุ ก ภาคส่ ว น
อั น จะน้ า ไปสู่ ก ารสร้ า งพลั ง ในการขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ของประเทศได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
โ ด ย รั ฐ บ า ล ไ ด้ ริ เ ริ่ ม ใ ห้ มี โ ค ร ง ก า ร แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ก า ร ข า ด แ ค ล น น้้ า อุ ป โ ภ ค บ ริ โ ภ ค
เ พื่ อ จั ด ส ร ร ง บ ป ร ะ ม า ณ ใ ห้ อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น ทั่ ว ป ร ะ เ ท ศ
น้ า ไ ป แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า เ ร่ ง ด่ ว น เ รื่ อ ง น้้ า อุ ป โ ภ ค บ ริ โ ภ ค
และเป็ น โครงการที่ เ กิ ด จากความต้ อ งการของปร ะชาชนส่ ว นใหญ่ ในท้ อ งถิ่ น อย่ า งแท้ จ ริ ง
เพื่อน้าไปสู่การพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาร่ว
มกัน
            ห มู่ บ้ า น ป ร ะ ส บ ภั ย แ ล้ ง น้้ า อุ ป โ ภ ค บ ริ โ ภ ค ห ม า ย ถึ ง
ห มู่ บ้ า น เ ป้ า ห ม า ย ที่ ก ร ม ท รั พ ย า ก ร น้้ า บ า ด า ล ไ ด้ ด้ า เ นิ น ก า ร พิ จ า ร ณ า คั ด เ ลื อ ก
ตามหลั ก เกณฑ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากข้ อ มู ล หมู่ บ้ า น จ้ า นวน 535 หมู่ บ้ า น จ้ า นน 42 จั ง หวั ด
ต า ม ที่ ก ร ม ท รั พ ย า ก ร น้้ า แ จ้ ง ม า แ ล้ ว ก ร ม ท รั พ ย า ก ร น้้ า บ า ด า ล
ได้แจ้งให้จังหวัดได้มีส่วนรวมจัดส่งรายชื่อหมู่บ้านภัยแล้งมาให้กรมเพื่อน้าไปเปรี ยบเทียบกับ ข้อมูล กชช.
2 ค อี ก ค รั้ ง ก็ จ ะ ท้ า ใ ห้ ไ ด้ ห มู่ บ้ า น เ ป้ า ห ม า ย ด้ า เ นิ น ก า ร 5 3 5 ห มู่ บ้ า น
ด้าเนินการหมู่บ้านที่มีความจ้าเป็นเร่งด่วนก่อน
                             น้้าหนัก           ระดับคะแนน
           ตัวชี้วัด
                            (ร้อยละ)     1     2    3   4        5
                               1      80    85   90  95       100
ร้อยละความส้าเร็จของการส้ารวจและจัดท้าแผ
นหมู่บ้านประสบภัยแล้งในเรื่องน้้า อุปโภค
บริโภค (น้้าแล้ง)*
* ปรับลดตามระยะเวลาดาเนินการที่มีเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ

แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
         1. รวบรวมข้อมูลจากกรมทรัพยากรน้้า จังหวัด กรมพัฒนาชุมชน
         2. จัดท้า work plan ก้าหนดแผนงานและการรายงานผลการด้าเนินงาน
         3. จัดท้าแบบฟอร์มที่สะดวกง่ายต่อการรายงานและการเก็บหลักฐานอ้างอิง
         4. จัดประชุมชี้แจงแผนงาน ขั้นตอน กรอบเวลาในการส่งข้อมูล
ความถี่ในการเก็บข้อมูล : เก็บรวบรวมข้อมูลรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
ข้อมูลพื้นฐาน :
                     ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)
       ปี 2547                ปี 2548                  ปี 2549
         -                   -                     -


ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด :     รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม        โทร. 0 2278 8552
                 หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรน้้าในแผ่นดิน
ผู้จัดเก็บข้อมูล :        อธิบดีกรมทรัพยากรน้้าบาดาล                 โทร. 0 2299 3911
                     KPI Template
           ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน้้าบาดาล
         กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ประเด็นการประเมินผล : ผลส้าเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัดที่ 3  :
         ระดับความส้าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้้าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
ของกรม
ตัวชี้วัดที่ 3.1 : ร้อยละของจ้านวนสถานี/เครือข่ายสังเกตการณ์น้าบาดาลเพื่อเฝ้าระวังและ
         ติดตามผลกระทบจากการใช้น้าบาดาลที่ด้าเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่ก้าหนด
หน่วยวัด     : ระดับ
น้้าหนัก     : ร้อยละ 5
เป้าหมาย     :  ระดับ 5
ค้าอธิบาย    :
         น้้าเป็นทรัพยากรธรรมชาติอีกตัวหนึ่งที่มนุษย์ไม่สามารถขาดได้และเป็นปัจจัยสี่ในการด้าเนิ
นชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ ทุ ก ๆ แห่ ง ในโลกแหล่ ง น้้ า จะประกอบด้ ว ยสองส่ ว นหลั ก คื อ แหล่ ง น้้ า ผิ ว ดิ น
และแหล่งน้้ า ใต้ดิน ในประเทศไทย เรามี การใช้ ทั้ง น้้ า ผิ วดิ น และน้้ า ใต้ ดิน ควบคู่กั น ไปตามสภาพพื้ นที่
ภูมิประเทศ และการเข้าถึงของระบบสาธารณูปโภค
         ใ น ร ะ ย ะ เ ว ล า ห ล า ย สิ บ ปี ที่ ผ่ า น ม า
น้้ า บาดาลในระดับ ลึก ถึ งลึก มากได้ถู ก น้ า มาใช้ มากขึ้น ในประเทศไทย เพื่ อประโยชน์ ในกิจกรรมต่า งๆ
ไม่ ว่ า จะเป็ น การ อุ ป โภคบริ โ ภค การ เกษตร กร ร ม อุ ต สาหกร รม หรื อ แม้ แ ต่ ธุ ร กิ จ บ ริ ก าร
ส่งผลให้ปริมาณการใช้น้าในหลายพื้นที่จ้าเป็นต้องมีการเฝ้าระวังและติดตามผลกระทบจากการใช้น้าบาดาล
ซึ่งงานดังกล่าวเป็นภารกิจส้าคัญอีกภารกิจหนึ่งของกรมทรัพยากรน้้าบาดาลที่จะต้องเฝ้าระวังมิให้ทรัพยากร
แหล่งนี้มีความเสื่อมโทรมและขาดแคลน
           ดั ง นั้ น ใ น ปี ง บ ป ร ะม า ณ 2 5 5 0 ก ร มท รั พ ย า ก ร น้้ า บ า ดา ล ศึ ก ษ า ผ ล ก ร ะ ท บ
รวมทั้งการเจาะบ่อสังเกตการณ์เพื่อเฝ้าระวังและติดตามผลกระทบจ้านวนทั้งหมด 52 สถานี/เครือข่าย
ครอบคลุมในพื้นที่ แอ่งภาคกลางตอนบน – ตอนล่าง จ้านวน 12 สถานี/เครือข่าย ใน 5 จังหวัด คือ
นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย และก้าแพงเพชร รวมทั้งพื้นที่ อุตสาหกรรมอีก 8 สถานี/เครือข่าย
พื้นที่ลุ่มน้้ามูล – ชี จ้านวน 20 สถานี/เครือข่าย และลุ่มน้้าบางปะกง 12 สถานี/เครือข่าย
          ส ถ า นี สั ง เ ก ต ก า ร ณ์ น้้ า บ า ด า ล ห ม า ย ถึ ง
บริ เ วณที่ มี ก ารก่ อ สร้ า งบ่ อ น้้ า บาดาลส้ า หรั บ ใช้ ใ นการติ ด ตาม เฝ้ า ระวั ง ส้ า รวจและประเมิ น ศั ก ยภาพ
ด้ า น ป ริ ม า ณ น้้ า คุ ณ ภ า พ น้้ า ข อ ง แ อ่ ง น้้ า บ า ด า ล
ในพื้นที่ดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการน้าข้อมูลที่ได้ไปศึกษาวิเคราะห์ประเมินศักยภาพ/ผลกระทบแหล่
งน้้าบาดาล ซึ่งเป็นสิ่งที่จะต้องได้รับการดูแลบ้ารุงรักษา และพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
        การใช้ ติ ด ตามสถานการณ์ น้ า บาดาล/ผลกระทบจากการใช้ น้ า บาดาล หมายถึ ง
การใช้ประโยชน์จากสถานีสังเกตการณ์ที่มีการติดตั้งเครื่องมือวัดระดับน้้ากับ บ่อบาดาลทุกบ่อแล้วเสร็จ
ซึ่งสามารถใช้งานได้
สูตรการค้านวณ :
ร้อยละของจ้านวนสถานี/เครือข่ายสังเกตการณ์น้าบาดาลเพื่อเฝ้าระวังและติดตามผลกระทบจากการใช้น้าบาดา
ลที่ด้าเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่ก้าหนด
=              จ้านวนสถานี/เครือข่ายสังเกตการณ์น้าบาดาลเพื่อเฝ้าระวัง    X 100
             และติดตามผลกระทบจากการใช้น้าบาดาลที่ด้าเนินการแล้วเสร็จ
              จ้านวนสถานี/เครือข่ายสังเกตการณ์น้าบาดาลเพื่อเฝ้าระวัง
             และติดตามผลกระทบจากการใช้น้าบาดาลทั้งหมดตามเป้าหมาย*

* ปรับลดตามระยะเวลาดาเนินการที่มีเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ


เกณฑ์การให้คะแนน
        ร        ะ         ดั      บ               1
มีสถานี/เครือข่ายสังเกตการณ์น้าบาดาลเพื่อเฝ้าระวังและติดตามผลกระทบจากการใช้น้าบาดาลที่ด้าเนินกา
              ่
รแล้วเสร็จ ร้อยละของ 80 เมือเทียบกับเป้าหมาย
        ร        ะ         ดั      บ               2
มีสถานี/เครือข่ายสังเกตการณ์น้าบาดาลเพื่อเฝ้าระวังและติดตามผลกระทบจากการใช้น้าบาดาลที่ด้าเนินกา
รแล้วเสร็จ ร้อยละของ 90 เมื่อเทียบกับเป้าหมาย
        ร        ะ         ดั      บ               3
มีสถานี/เครือข่ายสังเกตการณ์น้าบาดาลเพื่อเฝ้าระวังและติดตามผลกระทบจากการใช้น้าบาดาลที่ด้าเนินกา
รแล้วเสร็จ ร้อยละของ 100 เมื่อเทียบกับเป้าหมาย
        ร        ะ         ดั      บ               4
มีสถานี/เครือข่ายสังเกตการณ์น้าบาดาลเพื่อเฝ้าระวังและติดตามผลกระทบจากการใช้น้าบาดาลที่ด้าเนินกา
ร แ ล้ ว เ ส ร็ จ ร้ อ ย ล ะ ข อ ง 1 0 0             เ มื่ อ เ ที ย บ กั บ เ ป้ า ห ม า ย
และสามารถประหยัดงบประมาณในการด้าเนินการตามโครงการ ร้อยละ 5 ของงบประมาณที่รับ
           ร       ะ       ดั      บ                   5
มีสถานี/เครือข่ายสังเกตการณ์น้าบาดาลเพื่อเฝ้าระวังและติดตามผลกระทบจากการใช้น้าบาดาลที่ด้าเนินกา
ร แ ล้ ว เ ส ร็ จ              ร้ อ ย ล ะ ข อ ง               1 0 0
เมื่ อ เที ย บกั บ เป้ า หมายสามารถประหยั ด งบประมาณในการด้ า เนิ น การตามโครงการ ร้ อ ยละ 10
ของงบประมาณทีรับ    ่
แหล่งข้อมูล /วิธีการจัดเก็บข้อมูล
     ข้อมูลจากส้านักอนุรักษ์ฟื้ นฟูทรัพยากรน้้ าบาดาล ส้านั กประเมินศักยภาพและดุลยภาพน้้าบาดาล
ส้านักส้ารวจอุทกธรณีและแผนที่น้าบาดาล
         ข้อมูลพื้นฐาน
                 ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)
       ปี 2547             ปี 2548             ปี 2549
         -              80 สถานี            115 สถานี


ผูก้ากับดูแลตัวชี้วัด :
 ้            ผู้อ้านวยส้านักส้ารวจและอนุรักษ์และฟื้นฟูน้าบาดาล โทร. 0 2202 3789
             ผู้อ้านวยส้านักประเมินศักยภาพและดุลยภาพน้้าบาดาล โทร. 0 2202 3790
ผู้จัดเก็บข้อมูล :    นายอดิศัย จารุรัตน์                  โทร. 0 2202 3789
             นายวัฒนพงศ์ มนตรี                   โทร. 0 2202 3790
            ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน้้าบาดาล
         กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ตัวชี้วัดที่ 3   : ระดับความส้าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้้าหนักในการบรรลุเป้าหมายตาม
           แผนปฏิบัติราชการของกรม
ตัวชี้วัดที่ 3.2 : ระดับความส้าเร็จของระบบปรับปรุงคุณภาพน้้าบาดาลที่ด้าเนินการแล้ว
          เสร็จตามเป้าหมาย
หน่วยวัด      : ระดับ
น้้าหนัก      : ร้อยละ 5
เป้าหมาย      : ระดับ 5
ค้าอธิบาย     :

ตามที่รัฐบาลมีน โยบายในการป้ อ งกัน และแก้ไ ขปัญ หาการขาดแคลนน้้า เพื่อ การอุป โภคบริโ ภคทั่ว ปร
ะ เ ท ศ ใ ห ้ม ีค ว า ม เ พ ีย ง พ อ ต ่อ ค ว า ม ต ้อ ง ก า ร ข อ ง ท ุก ภ า ค ส ่ว น ข อ ง ส ัง ค ม
คุณ ภ า พ น้้ า เ ป็น ส่ว น ห นึ ่ง ที ่ม ีค ว า ม ส้ า คัญ อ ย่า ง ยิ ่ง ต่อ ผู ้น้ า ไ ป ใ ช้เ พื ่อ ก า ร อุป โ ภ ค บ ริโ ภ ค
น้้า บาดาลเป็น แหล่ง น้้า ที่มี ก ารพัฒ นาขึ้น มาใช้กัน อย่า งแพร่ห ลาย ทั้ ง ทางด้า นการอุป โภคบริโ ภค
เกษตรกรรม                  แ ล ะ อ ุต ส า ห ก ร ร ม โ ด ย เ ฉ พ า ะ อ ย ่า ง ยิ ่ง ใ น พื ้น ที ่แ ห ้ง แ ล ้ง
น้้ า บ า ด า ล มีแ ร่ธ า ตุล ะ ล า ย อยู ่ม า กก ว่า น้้ า ผิว ดิน        แ ล ะ มีค ว า มแ ต ก ต่า ง กัน ใ นแ ต่ล ะพื ้น ที่
บ า ง พื ้น ที ่ค ุณ ภ า พ น้้ า ก็ม ีค ว าม เ ห ม า ะส ม ต า ม เก ณ ฑ์ม าต ร ฐ า น น้้ า บ า ด า ลที ่จ ะ ใ ช้บ ริโ ภ ค ไ ด้
แ ต ่บ า ง พื ้น ที ่น้ า บ า ด า ล ก ็ย ัง ม ีแ ร ่ธ า ต ุบ า ง ช น ิด ส ูง เ ก ิน เ ก ณ ฑ์ม า ต ร ฐ า น ฯ        ด ัง นั ้น
เราจึง มีค วามจ้า เป็น ที่จ ะต้อ งจัด ท้า ระบบปรับ ปรุง คุณ ภาพน้้า ให้ส ามารถน้า ไปใช้ดื่ม ได้โ ดยปลอดภัย ใน
พื ้น ที ่ต ่า ง ๆ ที ่ย ัง ม ีน้ า อ ุป โ ภ ค บ ร ิโ ภ ค เ ก ิน ม า ต ร ฐ า น อ ยู่
ฟ ลูอ อ ไ ร ด์เ ป็น ธ า ตุห นึ ่ง ที ่ม ีม า ก ใ น น้้ า บ า ด า ล บ า ง พื ้น ที ่ข อ ง จัง ห วัด ต่า ง ๆ ใ น ป ร ะ เ ท ศ
ป ร ะ ก อ บ กับ ป ร ะ ช า ช น ที ่ดื ่ม น้้ า ที ่ม ีป ร ิม า ณ ฟ ลูอ อ ไ ร ด์ส ูง เ ป็น ป ร ะ จ้ า แ ล ะ เ ป็น เ ว ล า น า น
ท้ า ให้เ กิด โรคฟัน ตกกระ (ฟัน เหลือ ง)              และเป็น อัน ตรายต่อ โครงสร้า งกระดูก ดัง นั ้น
ก ร ม ท ร ัพ ย า ก ร น้้ า บ า ด า ล เ ล ็ง เ ห ็น ค ว า ม ส้ า ค ัญ ใ น เ รื ่อ ง ด ัง ก ล ่า ว
จึง ได้เ ลือ กประเด็น การปรับ ปรุง คุณ ภาพน้้า บาดาลในแหล่ง ที่มีฟ ลูอ อไรด์สูง จ้า นวนทั้ง หมด 200
แห่ง ในพื้น ที่จัง หวัด เชีย งใหม่ ล้า พูน แพร่ ตาก น่า น ล้า ปาง สุพ รรณบุรี ฉะเชิง เทรา ราชบุรี
ชลบุรี สุร าษฎร์ กระบี่ และระนอง
เกณฑ์การให้คะแนน :
     ก้า หนดเป็ นระดับ ขั้น ของความส้า เร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ
พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด้าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้
    ระดับคะแ                  ระดับขั้นของความส้าเร็จ (Milestone)
     นน       ขั้นตอนที่ 1     ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4            ขั้นตอนที่ 5
      1         
      2                    
      3                              
      4                                        
      5                                                  
โดยที่ :
     ระดับ 1 มีปรับปรุงคุณภาพน้้าบาดาลที่ด้าเนินการแล้วเสร็จร้อยละ 80 เมื่อเทียบกับเป้าหมาย
     ระดับ 2 มีระบบปรับปรุงคุณภาพน้้าบาดาลที่ด้าเนินการแล้วเสร็จร้อยละ 90
เมื่อเทียบกับเป้าหมาย*
     ระดับ 3 มีระบบปรับปรุงคุณภาพน้้าบาดาลที่ด้าเนินการแล้วเสร็จร้อยละ 100
เมื่อเทียบกับเป้าหมาย *
     ระดับ 4 มีระบบปรับปรุงคุณภาพน้้าบาดาลที่ด้าเนินการแล้วเสร็จร้อยละ 100
เมื่อเทียบกับเป้าหมาย* และน้้าบาดาล ทั้ง 180 แห่ง *(ร้อยละ 90 เมื่อเทียบกับเป้าหมาย*)
ต้องได้รับการทดสอบคุณภาพน้้าโดยต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้้าดื่ม
     ระดับ 5 มีระบบปรับปรุงคุณภาพน้้าบาดาลที่ด้าเนินการแล้วเสร็จร้อยละ 100
เมื่อเทียบกับเป้าหมาย* และน้้าบาดาลทั้ง 200 แห่ง* (ร้อยละ 100
เมื่อเทียบกับเป้าหมาย*)ต้องได้รับการทดสอบคุณภาพน้้าโดยต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้้าดื่ม
* ปรับลดตามระยะเวลาดาเนินการที่มีเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล
   1.                                            ้
      รวบรวมข้อมูลบ่อน้้าบาดาลที่มีปริมาณฟลูออไรด์สูงในพื้นที่ลุ่มน้้า พร้อมเก็บตัวอย่างน้ามาวิเคราะห์
      ทดสอบคุณภาพและจัดท้าแผนที่ต้าแหน่งสถานที่ติดตั้งระบบฯ
  2. จัดท้า Work plan ก้าหนดแผนงานและรายงานผลการด้าเนินงาน
  3. สรุปผลการด้าเนินการตามแผนปฏิบัติการและจัดท้ารายงานการปฏิบัติงานติดตั้งระบบปรับปรุง
      คุณภาพน้้าบาดาล
ความถี่ในการเก็บข้อมูล : ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
ข้อมูลพื้นฐาน
                   ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)
       ปี 2547                ปี 2548              ปี 2549
         -               จ้านวน 30 แห่ง          จ้านวน 245 ระบบ


ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด :  ผอ.กองวิเคราะห์น้าบาดาล             0 2202 3691
              ผอ. ส้านักพัฒนาน้้าบาดาล             0 2341 1561
ผู้จัดเก็บข้อมูล :     นายอ้านาจ เยาวสุด                0 2341 1561
              นางจันทรรัตน์ พิณสัมพันธ์            0 2202 3691
                      KPI Template
           ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน้้าบาดาล
         กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ตัวชี้วัดที่ 3  : ระดับความส้าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้้าหนักในการบรรลุเป้าหมายตาม
          แผนปฏิบัติราชการของกรม
ตัวชี้วัดที่ 3.3 : ระดับความส้าเร็จของการบริการโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และจ้านวนเรื่องร้องขอ
           ทั้งหมดที่แจ้งกลับภายในระยะเวลาที่ก้าหนด
หน่วยวัด     : ระดับ
น้้าหนัก     : ร้อยละ 5
เป้าหมาย     :   ระดับ 5
ค้าอธิบาย    :
           ภ า ย ห ลั ง ก า ร ป ฏิ รู ป ร ะ บ บ ร า ช ก า ร เ มื่ อ ตุ ล า ค ม พ .ศ .           2545
เทคโนโลยี ส ารสนเทศได้ ก้ า วล้้ า น้ า หน้ า มากในประเทศต่ า งๆ ทั่ ว โลก ไม่ เ ว้ น ประเทศไทย
ประชากรส่ ว นใหญ่ ใ นประเทศไทย คงมี น้ อ ยมากที่ จ ะไม่ รู้ จั ก ว่ า คอมพิ ว เตอร์ คื อ อะไร อย่ า งไรก็ ต าม
แ ม้ ว่ า จ ะ มี รู ป แ บ บ ข อ ง ง า น ส า ร ส น เ ท ศ ผ่ า น เ ข้ า สู่ เ ว็ บ ไ ซ ต์ ต่ า ง ๆ ม า ก ม า ย ใ น ปั จ จุ บั น
เ ร า ก็ จ ะ พ บ ว่ า ป ร ะ ช า ช น ใ น ป ร ะ เ ท ศ ยั ง ข า ด ค ว า ม รู้ ด้ า น น้้ า บ า ด า ล อ ย่ า ง ม า ก
ดังจะเห็นได้จากการโจมตีจากองค์กร หรือหน่วยงานที่ไม่มีความเข้าใจด้านน้้าบาดาลอย่างเพียงพอ
           ดั ง นั้ น       ก ร ม ท รั พ ย า ก ร น้้ า บ า ด า ล
ในฐานะหน่วยงานเพียงหน่วยงานเดียวในประเทศไทยที่มีอ้านาจหน้าที่ในการบริหารจั ดการทรัพยากรน้้าบา
ด า ล อ ย่ า ง เ ป็ น ธ ร ร ม แ ล ะ ยั่ ง ยื น โ ด ย ยึ ด ถื อ ป ร ะ โ ย ช น์ สุ ข ข อ ง ป ร ะ ช า ช น
จึงได้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเรื่อยมา ประกอบกับในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2548-
2552) กรมทรัพยากรน้้าบาดาลได้ ให้ความส้าคัญในการให้บริการเพื่อเข้าถึงของข้อมูลข่าวสารต่างๆ
แ ก่ ป ร ะ ช า ช น ผ่ า น ร ะ บ บ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ เ ป็ น อ ย่ า ง ม า ก โ ด ย ค ว า ม เ ชื่ อ ที่ ก ล่ า ว ม า ข้ า ง ต้ น
โดยข้อ มู ลที่ ใ ห้ บ ริ ก ารมี หลายรูป แบบ ไม่ว่ า จะเป็ น ข่ า วสาร ความรู้ด้ า นทรั พ ยากรน้้ า บาดาล องค์ ก ร
ผลการปฏิบัติงาน ศูนย์ประสานงานประชาชน การดาวน์โหลดแบบฟอร์มจ้าเป็น ข้อมูลด้านแผนที่น้าบาดาล
ฯลฯ และได้ตั้งเป้าหมายที่ให้บริการแก่หน่วยงานและประชาชนโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ไว้ไม่ต่้ากว่าปีละ
10,000 ครั้ง
           จ้ า นวนครั้ ง หมายถึ ง จ้ า นวนเรื่ อ งต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งของกรมทรั พยากรน้้ า บาดาล
ซึ่งกรมทรัพยากรน้้าบาดาลได้ให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
           เ รื่ อ ง ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ข อ ง ก ร ม ท รั พ ย า ก ร น้้ า บ า ด า ล เ ช่ น ข่ า ว ส า ร
ความรู้ ด้ า นทรั พ ยากรน้้ า บาดาล องค์ ก ร ผลการปฏิ บั ติ ร าชการ และองค์ ก ร ข้ อ มู ล ทางวิ ช าการ
การให้บริการดาวน์โหลดแบบฟอร์ม การให้บริการตรวจสอบผลสอบคะแนนสอบของข้าราชการหรือลูกจ้าง
การให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนต่างๆ ฯลฯ
        ร ะ ย ะ เ ว ล า ที่ ก้ า ห น ด
หมายถึงระยะเวลาที่ใช้ในการบริการหรือด้าเนินการตามภารกิจของหน่วยงานเพื่อตอบสนองต่อประชาชน
ดังรายละเอียด คือ

              ภารกิจของหน่วยงาน                       ระยะเวลาที่ก้าหนด ( วันท้าการ)
1. การขอรับเอกสารวิชาการ                                           1
2. ส้ารวจออกแบบ ประมาณราคา
   2.1 การพัฒนาบ่อน้้าบาดาล                                       60
   2.2 ส้ารวจออกแบบ ประมาณราคา ระบบประปาบาดาล                              60
สูตรการค้านวณ :
       จานวนครั้งที่ให้บริการแก่หน่วยงานและประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์                       X 100
     จานวนครั้งตามเป้าหมายที่ให้บริการแก่หน่วยงานและประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
เกณฑ์การให้คะแนน :
    ระดับ 1 มีการให้บริการโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ร้อยละ 70 ของการบริการทั้งหมด
    ระดับ 2 มีการให้บริการโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ร้อยละ 80 ของการบริการทั้งหมด
    ระดับ 3 มีการให้บริการโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ร้อยละ 90 ของการบริการทั้งหมด
    ระดับ 4 มีการให้บริการโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ร้อยละ 100 ของการบริการทั้งหมด
    ระดับ 5 มีการให้บริการโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ร้อยละ 100 ของการบริการทั้งหมด
และจ้านวนเรื่องร้องขอทั้งหมดแจ้งกลับภายในระยะเวลาที่ก้าหนด
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
    1. เก็บข้อมูลจากส้านักพัฒนาน้้าบาดาล
      ส้านักส้ารวจและประเมินศักยภาพและดุลยภาพแหล่งน้้าบาดาล ส้านักอนุรักษ์
      และฟื้นฟูทรัพยากรน้้าบาดาล ส้านักส้ารวจอุทกธรณีและแผนที่น้าบาดาล
      และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้้าบาดาล
    2. จัดท้า work plan ก้าหนดแผนงานและการรายงานผลการด้าเนินงาน
    3. จัดท้าแบบฟอร์มที่สะดวกง่ายต่อการรายงานและการเก็บหลักฐานอ้างอิง
    4. จัดประชุมชี้แจงแผนงาน ขั้นตอน กรอบเวลาในการส่งข้อมูล
ข้อมูลพื้นฐาน :
                  ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)
       ปี 2547              ปี 2548              ปี 2549
         -              6,000 ครั้ง           1,0000 ครั้ง
                       ร้อยละ 100            ร้อยละ 100

ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด :  ผู้อ้านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ         โทร. 0 2202 3781
ผู้จัดเก็บข้อมูล :     นายนพ พานทอง                    โทร. 0 2202 3781
              นายบุญเลิศ เลิศพฤกษ์สุกิจ


                     KPI Template
           ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน้้าบาดาล
        กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ตัวชี้วัดที่ 4 : ตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของหน่วยงานที่ไม่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการของ
          ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า
ตัวชี้วัดที่ 4.1 : ระดับความส้าเร็จของการศึกษาเพื่อจัดท้าแผนที่ความเสี่ยง (Risk mapping)
          ของการปนเปื้อนมลพิษและแนวทางอนุรักษ์แหล่งน้้าบาดาล
หน่วยวัด     : ระดับ
  น้้าหนัก     : ร้อยละ 1
  ค้าอธิบาย    :
          แผนที่ ค วามเสี่ ย ง (Risk     mapping)      คื อ การส้ า รวจ รวบรวมข้ อ มู ล
  และวิเคราะห์คัดเลือกพื้นที่จัดท้าแผนที่ความเสี่ยงในพื้นที่กรมทรัพยากรได้คัดเลือก
          แ น ว ท า ง อ นุ รั ก ษ์ แ ห ล่ ง น้้ า บ า ด า ล คื อ
  การก้าหนดแนวทางการอนุรักษ์แหล่งน้้าบาดาลที่เกิดจากการปนเปื้อนของมลพิษในพื้นที่เป้าหมายที่กรมทรั
  พยากรน้้าบาดาลได้คัดเลือกและจัดท้าแผนทีความเสี่ยง (Risk mapping)
                        ่


  เกณฑ์การให้คะแนน :
        ระดับ 1 : รวบรวมข้อมูลการปนเปื้อนมลพิษและแนวทางการอนุรักษ์แหล่งน้้าบาดาล
        ระดับ 2 : วิเคราะห์คัดเลือกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงของการปนเปื้อนมลพิษ
        ระดับ 3 : ศึกษาและตรวจสอบพื้นที่ที่มีความเสี่ยงของการปนเปื้อนมลพิษแหล่งน้้าบาดาล
        ระดับ 4 : จัดท้าแผนที่ความเสี่ยงของการปนเปื้อนมลพิษแหล่งน้้าบาดาล
        ระดับ 5 : ก้าหนดแนวทางอนุรักษ์แหล่งน้้าบาดาลและเผยแพร่ความรู้


  รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
                                  ผลการด้าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ
      ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด      หน่วยวัด           พ.ศ.
                                  2547     2548     2549
   จัดท้าแผนที่ความเสี่ยง (Risk mapping)             -       -      -
   ของการปนเปื้อนมลพิษและแนวทาง
   อนุรักษ์แหล่งน้้าบาดาล


  แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :

     เก็บข้อมูลจาก กพ. ส้านักประเมินศักยภาพ และดุลยภาพแหล่งน้้าบาดาล ส้านักส้ารวจอุทกธรณี
  และแผนที่น้าบาดาล และส้านักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้้าบาดาล

ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อ้านวยการส้านักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้้าบาดาล  0 2202 3815
ผู้จัดเก็บข้อมูล :    ดร.อรัญญา เฟื่องสวัสดิ์                0 2202 3815
                     KPI Template
          ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน้้าบาดาล
        กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ตัวชี้วัดที่ 4 : ตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของหน่วยงานที่ไม่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการของส่วน
         ราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า
ตัวชี้วัดที่ 4.2 : ระดับความส้าเร็จของการก้าหนดราคาน้้าที่สะท้อนต้นทุนน้้าที่แท้จริง
หน่วยวัด    : ระดับ
น้้าหนัก    : ร้อยละ 1
ค้าอธิบาย    :
       ราคาน้้าที่สะท้อนต้นทุน คือ การศึกษาและพิจารณาต้นทุนการผลิตน้้าบาดาลต่อหน่วยการผลิต
  สามารถน้าข้อมูลมาก้าหนดราคาน้้าบาดาลที่เป็นธรรมอย่างถูกต้องแก่อุปโภค บริโภคน้้าบาดาล
  เกณฑ์การให้คะแนน :
       ระดับ 1 : จัดตั้งคณะท้างานจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
       ระดับ 2 : รวบรวมข้อมูลราคาน้้าที่สะท้อนต้นทุนน้้าที่แท้จริง
       ระดับ 3 : วิเคราะห์/ศึกษาต้นทุนน้้าบาดาลที่แท้จริงและเหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ของ
            ประชาชน
       ระดับ 4 : จัดประชุมคณะท้างานเพื่อสรุปผลการวิเคราะห์ ขอความเห็นชอบจากคณะท้างาน
       ระดับ 5 : จัดท้ารายงานสรุปการศึกษาราคาน้้าที่สะท้อนต้นทุนน้้าที่แท้จริงพร้อมข้อเสนอแนะ
            และเผยแพร่ข้อมูลการศึกษาให้กับประชาชนรับทราบ
  รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
                                 ผลการด้าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ
      ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด      หน่วยวัด           พ.ศ.
                                 2547     2548     2549
    ราคาน้้าที่สะท้อนต้นทุนน้้าที่แท้จริง           -       -      -
  แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :

     สมาคมน้้าบาดาลไทย สภาอุตสาหกรรมฯ สภาวิศวกรรมฯ ส้านักพัฒนาน้้าบาดาล ส้านักควบคุม-
  กิจการน้้าบาดาล

ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด :  ผอ.ส้านักควบคุมกิจการน้้าบาดาล   เบอร์ติดต่อ : 0 2561 2011
ผู้จัดเก็บข้อมูล :     นายฤทธิ์ไกร ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม เบอร์ติดต่อ : 0 2561 2011                        KPI Template
             ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน้้าบาดาล
           กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

  ตัวชี้วัดที่ 4 : ตั ว ชี้ วั ด ตามภารกิ จ หลั ก ของหน่ ว ยงานที่ ไ ม่ ป รากฏในแผนปฏิ บั ติ ร าชการของส่ ว น
          ราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า

  ตัวชี้วัดที่ 4.3 : ระดับความส้าเร็จของการส้ารวจและประเมินศักยภาพแหล่งน้้าบาดาลทั้งประเทศ

  หน่วยวัด     : ระดับ

  น้้าหนัก     : ร้อยละ 1
ค้าอธิบาย      :

          น้้ า เป็ น ปั จ จั ยที่ ส้า คั ญ ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสัง คมของประเทศ การขาดแคลนน้้ า
คุณภาพน้้าที่เสื่อมโทรมลง และผลกระทบจากน้้าท่วม จึงเป็นปัญหาหลักที่ทุกประเทศต้องให้ความสนใจ
แ      ล        ะ        ห     า     วิ    ธี    แ      ก้    ไ       ข
ซึ่ ง การแก้ ไ ขปั ญ หาดั ง กล่ า วจ้ า เป็ น ต้ อ งด้ า เนิ น งานในลั ก ษณะบู ร ณาการร่ ว มกั น ในทุ ก ภาคส่ ว น ดั ง นั้ น
จึงมีความจ้าเป็นต้องมีการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าแบบบูรณาการเป็นระบบลุ่มน้้า ทั้ง แหล่งน้้าผิวดิน
และน้้าบาดาล


น้้าใต้ดินหรือน้้าบาดาลได้รับความส้าคัญเพิ่มขึ้นมาโดยตลอดเวลาเนื่องจากขอจ้ากัดของการเพิ่มแหล่งน้้าผิว
ดิน การเจริญเติบโต ของประชากร การพัฒนาของประเทศ และการลดลงของพื้นที่ป่าต้นน้้า การส้ารวจ
แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ศั ก ย ภ า พ แ ล ะ ก า ร อ นุ รั ก ษ์ ท รั พ ย า ก ร น้้ า บ า ด า ล
จะเป็ น การเชื่อ มต่อ ในแต่ ละบางพื้ น ที่ที่มีความส้า คั ญ ของแอ่ งน้้ า บาดาล โดยในปี งบประมาณ 2550
กรมทรัพยากรน้้าบาดาลได้รับงบประมาณการด้าเนินโครงการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าบาดาล
ครอบคลุมลุ่มน้้าเป้าหมาย     แอ่งภาคกลางตอนบน ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ พิจิตร
พิ ษ ณุ โ ลก สุ โ ขทั ย        และก้ า แพงเพชร 2 ลุ่ ม น้้ า      ได้ แ ก่ ลุ่ ม น้้ า ชี – มู ล และ
ลุ่มน้้าบางปะกง
         การส้ า รวจน้้ า บาดาล คื อ การส้ า รวจทางอุ ท กธรณี วิ ท ยาเพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง บริ เ วณ
หรือพื้นที่ความลึก หรือปริมาณน้้า ที่คาดว่าจะมีแหล่งน้้าบาดาล เพื่อการพัฒนาน้้าบาดาลน้ามาใช้ประโยชน์
           ก า ร ป ร ะ เ มิ น ศั ก ย ภ า พ น้้ า บ า ด า ล
คื อ ก า ร ด้ า เ นิ น ก า ร ท า ง อุ ท ก ธ ร ณี วิ ท ย า ใ น พื้ น ที่ มี ก า ร พั ฒ น า น้้ า บ า ด า ล ขึ้ น ม า ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์
เ พื่ อ ใ ห้ ท า บ ป ริ ม า ณ น้้ า ส้ า ร อ ง ที่ ส า ม า ร ถ ใ ช้ ไ ด้ โ ด ย ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ ยั่ ง ยื น ข อ ง พื้ น ที่ เ มื อ ง
แ ล ะ แ อ่ ง น้้ า บ า ด า ล ทั้ ง ยั ง ส า ม า ร ถ ก้ า ห น ด ค ว า ม ลึ ก ร ะ ย ะ ห่ า ง ร ะ ห ว่ า ง บ่ อ
และปริมาณน้้าที่สามารถสูบใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนได้
เกณฑ์การให้คะแนน :
     ก้า หนดเป็ นระดับ ขั้น ของความส้า เร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ
พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด้าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้    ระดับคะแ                  ระดับขั้นของความส้าเร็จ (Milestone)
     นน       ขั้นตอนที่ 1     ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4             ขั้นตอนที่ 5
      1          
      2              
      3                       
      4                                
      5                                        
โดยที่ :
ระดับ
    ตั้งคณะกรรมการประเมินผลการส้ารวจและประเมินศักยภาพแหล่งน้้าบาดาล
 1 :
ระดับ  รวบรวมข้อมูลการส้ารวจและประเมินศักยภาพแหล่งน้้าบาดาล
 2 :
ระดับ  วิเคราะห์และประเมินผลการด้าเนินงาน
 3 :
ระดับ  จัดประชุมคณะท้างานเพื่อสรุปผลการวิเคราะห์ ขอความเห็นชอบจากคณะท้างาน
 4:
ระดับ   จัดท้ารายงานสรุปการส้ารวจและประเมินศักยภาพแหล่งน้้าบาดาลพร้อมข้อเสนอแนะและเผยแพร่ข้อมูลการศึก
 5 :


แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
    1. เก็บข้อมูลจากกรมทรัพยากรน้้าบาดาล
    2. จัดท้า work plan ก้าหนดแผนงานและการรายงานผลการด้าเนินงาน
    3. จัดท้าแบบฟอร์มที่สะดวกง่ายต่อการรายงานและการเก็บหลักฐานอ้างอิง
    4. จัดประชุมชี้แจงแผนงาน ขั้นตอน กรอบเวลาในการส่งข้อมูล
ข้อมูลพื้นฐาน :
                   ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)
      ปี 2547              ปี 2548                 ปี 2549
        -             4 ลุ่มน้้า ได้แก่           7 ลุ่มน้้า ได้แก่
                ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตอ. ลุ่มน้้าตาปี ลุ่มน้้ายม ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันตก
                ลุ่มน้้าปราจีนและลุ่มน้้าปิง    ลุ่มน้้าชี ลุ่มน้้ามูล และ ลุ่มน้้าป่าสัก
                                  ลุ่มน้้ากก และลุ่มน้้าปิง

ผูก้ากับดูแลตัวชี้วัด :
 ้            ผู้อ้านวยการส้านักส้ารวจแผนที่และอุทกธรณีวิทยาน้้าบาดาล      โทร. 0 2941 1564
             ผู้อ้านวยการส้านักประเมินศักยภาพและดุลยภาพ             โทร. 0 2579 0292
ผู้จัดเก็บข้อมูล   :  นายเทิดศักดิ์ ทรัพย์ทวีวัง                     โทร. 0 2579 0292
             นายวสันต์ จันทร์แสง                        โทร. 0 2941 1564
             KPI Template
   ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน้้าบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
ตัวชี้วัดที่ 4 : ตั ว ชี้ วั ด ตามภารกิ จ หลั ก ของหน่ ว ยงานที่ ไ ม่ ป รากฏในแผนปฏิ บั ติ ร าชการของส่ ว น
         ราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า
ตัวชี้วัดที่ 4.4 : ระดับความส้าเร็จของการรายงานสถานการณ์น้าบาดาลผ่านระบบเครือข่ายเกี่ยวกับข้อมูล
         น้้าบาดาลเพื่อผลักดันให้ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ มีการใช้น้าบาดาลอย่างถูกต้อง
หน่วยวัด     : ระดับ
น้้าหนัก    : ร้อยละ 1
ค้าอธิบาย :

รายงานสถานการณ์น้าบาดาลผ่านระบบเครือข่ายเกี่ยวกับข้อมูลน้้าบาดาลเพื่อสนับสนุนงานด้านอุตสาหกรร
ม ต่ า ง ๆ เ กิ ด ก า ร ใ ช้ น้้ า อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง ใ ห้ เ กิ ด ก า ร อ นุ รั ก ษ์ ท รั พ ย า ก ร น้้ า บ า ด า ล
และสามารถน้าข้อมูลสถานการณ์น้าบาดาลมาแสดงในรูปของรายงานสรุปผลการด้าเนินงานตามมาตรการต่า
ง ๆ ส า ม า ร ถ ค ว บ คุ ม ไ ม่ ใ ห้ ร ะ ดั บ น้้ า บ า ด า ล ต่้ า ก ว่ า เ ก ณ ฑ์ ที่ ก้ า ห น ด
รวมถึงการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ภาคอุตสาหกรรมได้ตระหนักการใช้น้าบาดาลได้อย่างถูกต้อง
เกณฑ์การให้คะแนน :
      ระดับ 1 : ตั้งคณะกรรมการรายงานสถานการณ์น้าบาดาล
      ระดับ 2 : รวบรวมข้อมูล สถานการณ์ และผลกระทบจากการใช้น้าบาดาล
      ระดับ 3 : วิเคราะห์ ประเมินและก้าหนดพื้นที่น้าร่อง
      ระดับ 4 : ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องวัดปริมาณการใช้น้าบาดาล ระดับน้้าบาดาลและคุณภาพน้้าบาดาลให้
           ครบตามเป้าหมาย
      ระดับ 5 : จัดท้ารายงานสรุปผลที่แสดงว่าการด้าเนินงานตามมาตรการต่าง ๆ สามารถควบคุมไม่ให้
           ระดับน้้าบาดาลต่้ากว่าเกณฑ์ที่ก้าหนด รวมถึงการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ภาคอุตสาหกรรม
          ได้ตระหนักการใช้นาบาดาลได้อย่างถูกต้อง
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :

                      ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด                        หน่วย
  รายงานสถานการณ์น้าบาดาลผ่านระบบเครือข่ายเกี่ยวกับข้อมูลน้้าบาดาลเพื่อผลักดันให้ผู้ผลิตในอุตสาหกรรม

  แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
     เก็บข้อมูลจากโรงงานอุตสาหกรรม และส้านักอนุรักษ์ และฟื้นฟูน้าบาดาล

ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด  ผอ.ส้านักควบคุมกิจการน้้าบาดาล   เบอร์ติดต่อ :  0  2561  2011
:            ผอ.ส้านักอนุรักษ์และฟื้นฟูน้าบาดาล         0  2202  3815
ผู้จัดเก็บข้อมูล :    นางสาวโสพิศ จันทรพินิจรัตน์    เบอร์ติดต่อ :  0  2561  2011
             นางอรนุช หล่อเพ็ญศรี                0  2202  3815
                       KPI Template
             ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน้้าบาดาล
          กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550


  ตัวชี้วัดที่ 4 : ตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของหน่วยงานที่ไม่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการของส่วน
         ราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า

ตัวชี้วัดที่ 4.5 : ระดับความส้าเร็จของการจัดท้าทะเบียนเพื่อขึ้นบัญชีผู้ใช้น้าบาดาลภายในและ
          กลุ่มผู้ใช้น้าบาดาลรายย่อยรวมถึงการส้ารวจและประเมินปริมาณการใช้น้าบาดาลตลอดปี

หน่วยวัด      : ระดับ

น้้าหนัก      : ร้อยละ 1

ค้าอธิบาย     :
         ก า ร จั ด ท้ า ท ะ เ บี ย น เ พื่ อ ขึ้ น บั ญ ชี ผู้ ใ ช้ น้้ า บ า ด า ล ภ า ย ใ น คื อ
กลุ่มผู้ใช้น้าบาดาลที่มีชื่ออยู่ในปัจจุบัน ที่มีชื่อได้รับการอนุมัติขุดเจาะบ่อบาดาล
         การจัดท้าขึ้นบัญชีทะเบียนเพื่อขึ้นบัญชีผู้ใช้น้าบาดาลภายในและกลุ่มผู้ใช้น้าบาดาลรายย่อย
คือผู้ที่ขออนุญาตเจาะบ่อบาดาลได้รับการอนุมัติการขุดเจาะทั้งหมด
         การประเมินปริมาณการใช้น้าบาดาลตลอดปี คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้น้าบาดาล
แ ล ะ น้ า ข้ อ มู ล ส รุ ป ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ป ริ ม า ณ ก า ร ใ ช้ น้้ า บ า ด า ล ต ล อ ด ปี
พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลทั้งในรูปแบบเอกสาร หรือในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้สารธารณชนรับทราบข้อมูล

 เกณฑ์การให้คะแนน :
      ระดับ 1 : ตั้งคณะกรรมการส้ารวจและประเมินปริมาณการใช้น้าบาดาล
      ระดับ 2 : รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท้าทะเบียนและขึ้นบัญชีผู้ใช้น้าบาดาลภายในและกลุ่มผู้ใช้น้า
          บาดาลรายย่อย รวมถึงการส้ารวจและประเมินปริมาณการใช้น้าบาดาลตลอดปี
      ระดับ 3 : ส้ารวจและประเมินผลการด้าเนินงาน
      ระดับ 4 : รายงานผลการด้าเนินงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
      ระดับ 5 : จัดท้ารายงานสรุปผลการจัดท้าทะเบียนเพื่อขึ้นบัญชีผู้ใช้น้าบาดาลภายในและกลุ่ม
           ผู้ใช้น้าบาดาลรายย่อย และรายงานสรุปผลการส้ารวจและประเมินปริมาณการใช้
           นาบาดาลตลอดปี รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลให้แก่ประชาชนรับทราบ
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :

                                          ผลการด้าเนินงานในอดีต
            ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด            หน่วยวัด  ปีงบประมาณ พ.ศ.
                                          2547 2548 2549
 ทะเบียนเพื่อขึ้นบัญชีผู้ใช้น้าบาดาลภายในและกลุ่มผู้ใช้น้าบาดาลรายย่อย จ้านวน      -     -     -


แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
    เก็ บ ข้ อ มู ล จากศู น ย์ ท รั พ ยากร ภาค ฝ่ า ยทรั พ ยากร จั ง หวั ด ส้ า นั ก พั ฒ นาน้้ า บ าดาล
และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศน้้าบาดาล


ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด :  ผอ.ส้านักควบคุมกิจการน้้าบาดาล    เบอร์ติดต่อ :    0 2561 2011

ผู้จัดเก็บข้อมูล    : นายประสิทธิ์พร จิตต์วารี        เบอร์ติดต่อ :    0 2561 2011
                KPI Template
               ั
      ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบติราชการของกรมทรัพยากรน้้าบาดาล
   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ตัวชี้วัดที่ 5 : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
น้้าหนัก    : ร้อยละ 5

ค้าอธิบาย :
         „ พิจารณาจากผลส้ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของส่วนราชการ โดยส้านักงาน
ก.พ.ร. จะเป็นผู้จัดจ้างหน่วยงานผู้ประเมินอิสระภายนอกมาด้าเนินการส้ารวจ
         „ ประเด็นการส้ารวจประกอบด้วยประเด็นส้าคัญๆ ดังนี้
         (1) ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
         (2) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
         (3) ความพึงพอใจด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก
         (4) ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
         „ ผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ที่ไม่ใช่
เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการผู้ให้บริการ) หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการจากส่วนราชการ
         „ ส่วนราชการสามารถเสนองานบริการที่จะน้ามาประเมินผลได้ไม่เกิน 3 งานบริการ และ
ต้องเป็นงานให้บริการที่สอดคล้อง/สนับสนุนยุทธศาสตร์และภารกิจหลักของส่วนราชการ
         „ ส้าหรับส่วนราชการที่ส้ารวจความพึงพอใจครบทุกงานบริการแล้ว และเสนองานบริการ
เดิม (ให้เลือกงานบริการที่มีผลส้ารวจความพึงพอใจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2549 ต่้าที่สุด 3-5
งานบริการ) ขอให้ส่วนราชการแจ้งผลการส้ารวจความพึงพอใจของงานบริการทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ.
2547-2549 ในรายงานผลการปฏิบัติราชการด้วย
เกณฑ์การให้คะแนน :

   ระดับ 1        ระดับ 2     ระดับ 3       ระดับ 4       ระดับ 5
    65           70        75          80          85

เงื่อนไข :
    1. ส่วนราชการจะต้องส่งแบบฟอร์มแสดงรายละเอียดตัวชี้วัด
“ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ” ให้ส้านักงาน ก.พ.ร. ภายในระยะเวลาที่ก้าหนด
เฉพาะรายละเอียดของตัวชี้วัดนี้ ขอให้ส่งตรง
ไปที่ภารกิจการติดตามและประเมินผลฯ ส้านักงาน ก.พ.ร. จ้านวน 3 ชุด ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับ
พิจารณาค้าขอเปลี่ยนแปลงงานบริการที่ส่วนราชการเสนอมา
    2. ส่วนราชการจัดเตรียมฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ ในแต่ละงานบริการ
   ี่
ไว้ทส่วนราชการเพื่อใช้เป็นข้อมูลส้าหรับการส้ารวจความพึงพอใจ
    3. ประเด็นข้อสังเกตของผู้ประเมินอิสระ จะน้ามาใช้ประกอบการพิจารณาปรับคะแนน
    4. งานบริการที่ส่วนราชการเสนอ มีจุดให้บริการหลายแห่ง ผู้ประเมินอิสระขอสงวนสิทธิ์ในการสุ่ม
จุดบริการ ในการส้ารวจความพึงพอใจ
    5. ส่วนราชการที่มีหน่วยงานให้บริการอยู่ในภูมิภาค สามารถเสนองานบริการเหล่านั้นให้ส้ารวจ
ได้ โดยผู้ประเมินอิสระจะเป็นผู้สุ่มพื้นที่ส้ารวจเอง
    6. งานบริการที่ส่วนราชการเสนอให้ส้ารวจ ที่ปรึกษาสามารถให้ข้อสังเกตและขอให้มีการ
ปรับเปลี่ยนได้กรณีที่เห็นว่าไม่เหมาะสม เช่น เป็นงานบริการที่ไม่ใช่ภารกิจหลักของส่วนราชการ หรือเป็นงาน
บริการที่ไม่สนับสนุนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ เป็นต้น
เกณฑ์การให้คะแนน
ข้อมูลพื้นฐาน :
     ช้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด     หน่วยวัด   ผลการด้าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ
                               2547     2548      2549
ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ         -      -        -


ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด :  ผู้อ้านวยการส้านักควบคุมกิจการน้้าบาดาล  โทร. 0 2561 2011
ผู้จัดเก็บข้อมูล :     นางสาวโสพิศ จันทรพินิจรัตน์        โทร. 0 2561 2079
                KPI Template
               ั
      ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบติราชการของกรมทรัพยากรน้้าบาดาล
   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ตัวชี้วัดที่ 6 : ระดับความส้าเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความ
         คิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ
น้้าหนัก : ร้อยละ 4

ค้าอธิบาย :
     พิจารณาจากกระบวนการบริหารราชการและการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเพื่อกระตุ้น
การปรับระบบราชการสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และ
พัฒนาระบบการบริหารราชการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน
เกณฑ์การให้คะแนน :
     ก้าหนดเป็นระดับขั้นของความส้าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ
พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด้าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้
โดยที่ :

ขั้นตอนการ                  รายละเอียดการด้าเนินงาน

ขั้นตอนที่       ส่วนราชการวิเคราะห์ภารกิจหลักหรือยุทธศาสตร์ที่ส้าคัญ และเหมาะสมใน
1       การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและน้าผลการวิเคราะห์ไปก้าหนดกลุ่มผู้ที่
       เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างเหมาะสม
ขั้นตอนการ                  รายละเอียดการด้าเนินงาน

            ส่วนราชการมีกระบวนการในการสร้างความรู้ความเข้าใจส้าหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง
       และผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นรูปธรรมชัดเจน
            ส่วนราชการแต่งตั้งคณะท้างานภาคประชาชน โดยเป็นคณะท้างานร่วมระหว่าง
       ภาครัฐ (ผู้แทนองค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้อง) และภาคประชาสังคม (เอกชน ผู้แทนประชาชน NGOs
       สื่อมวลชน เป็นต้น)
       เพื่อจะได้ร่วมกันผลักดันกระบวนการพัฒนาระบบราชการหรือผลักดันให้เกิดผลการปฏิบัติราชการ
       หรือการพัฒนาบริการสาธารณะ
ขั้นตอนที่       ส่วนราชการกับคณะท้างานภาคประชาชนมีการปรึกษาหารือเพื่อก้าหนดและ
2      เลือกประเด็นการพัฒนาระบบราชการ/ ผลการปฏิบัติราชการ/การพัฒนาบริการสาธารณะ
       ที่เห็นว่าเหมาะสมที่จะน้ามาด้าเนินการในปีงบประมาณ
       พ.ศ.2550โดยประเด็นการพัฒนาระบบราชการ/ผลการปฏิบัติราชการ/
       การพัฒนาบริการสาธารณะทีเลือกด้าเนินการควรเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลัก (Core
                      ่
       Function) ของหน่วยงานหรือเรื่องที่มีผลกระทบกับประชาชนโดยตรง
       และต้องได้รับการยอมรับหรือมีฉันทามติ
ขั้นตอนที่       ส่วนราชการและคณะท้างานภาคประชาชนร่วมกันก้าหนด เป้าหมาย ตัวชี้วัด
3      วิธีการวัดผล และระบบการจัดเก็บข้อมูล ตามประเด็นการพัฒนาระบบราชการ/
       ผลการปฏิบัติราชการ/ การพัฒนาบริการสาธารณะที่เลือกมาด้าเนินการในขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่        ส่วนราชการและคณะท้า งานภาคประชาชน ร่วมกันวางระบบการติดตาม
4      ความก้าวหน้าหรือระบบในการตรวจสอบผลการด้าเนินงาน
             ส่วนราชการและคณะท้างานภาคประชาชนร่วมกันติดตามตรวจสอบและ
       รายงานผลการด้าเนินงานตามประเด็นการพัฒนาระบบราชการ/ผลการปฏิบัติราชการ /การ
       พัฒนาบริการสาธารณะที่เลือกให้เป็นไปตามระบบ
       ที่วางไว้และเสนอต่อผู้บริหารของส่วนราชการอย่างสม่้าเสมอ (รายเดือน / รายไตรมาส)
ขั้นตอนที่        ส่วนราชการจัดท้ารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามประเด็นการพัฒนาระบบ
5      ราชการ/ ผลการปฏิบัติราชการ/การพัฒนาบริการสาธารณะที่เลือก และเผยแพร่ให้ประชาชน
       ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสียรับทราบผ่านกระบวนการ
       หรือกลไกที่ส่วนราชการจัดให้มีขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมข้อมูลพื้นฐาน :

       ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด        หน่วยวัด   ผลการด้าเนินงานในอดีต
                                      ปีงบประมาณ
                                   2547  2548   2549
ระดับความส้าเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  ระดับ    -   -    -
ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด :  ผู้อ้านวยการส้านักบริหารกลาง      โทร. 0 2299 3915
ผู้จัดเก็บข้อมูล :     นายแม๊คด๊าฟ แดงแจ้           โทร. 0 2299 3965
                KPI Template
               ั
      ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบติราชการของกรมทรัพยากรน้้าบาดาล
   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
ตัวชี้วดที่ 7.1 : ระดับความส้าเร็จในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ
    ั

น้้าหนัก    : ร้อยละ 3

ค้าอธิบาย   :
       ความส้าเร็จของการด้าเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ
โดยส่วนราชการต้องด้าเนินการให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28ธันวาคม พ.ศ. 2547 เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการประกวดราคา
ประกาศสอบราคา และการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการ
ซึ่งพิจารณาจากความก้าวหน้าของการด้าเนินงานตามเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ในแต่ละระดับ

เกณฑ์การให้คะแนน :
     ก้าหนดเป็นระดับขั้นของความส้าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ
พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด้าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้
โดยที่ :

ขั้นตอนการ                     รายละเอียดการด้าเนินงาน
                        ิ
        ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1
              จัดสถานที/ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 เพื่อให้
                   ่
        ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก และมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
        เกี่ยวกับการให้ข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการเป็นการเฉพาะ
             มีป้ายแสดงสถานที่ตงศูนย์ข้อมูลได้ง่ายและมองเห็นได้ชัดเจน
                      ั้
        จัดระบบข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 ดังนี้
ขั้นตอนที่ 2
             มีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 ครบถ้วน และเป็นปัจจุบน    ั
             มีการจัดท้าดัชนีข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้บริการไว้อย่างชัดเจนสามารถสืบค้นได้อย่างสะดวก
        รวดเร็ว
ขั้นตอนการ                     รายละเอียดการด้าเนินงาน
         บริหารจัดการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารไว้อย่างเป็นระบบ โดยมีการด้าเนินการ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 3         มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการไว้
         เป็นการเฉพาะ
               ผู้บริหารของส่วนราชการให้ความส้าคัญและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูล
         ข่าวสารของราชการอย่างเคร่งครัด เช่น มีการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ ในการปฏิบัติตามกฎหมาย
         เป็นต้น
               จัดเก็บสถิติและสรุปผลการมาใช้บริการรายงานให้ผู้บริหารของส่วนราชการทราบอย่าง
         สม่้าเสมอ (รายเดือนหรือรายไตรมาส)
         เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 4         จัดอบรม ให้ความรู้ และพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสาร และมีการ
         ด้าเนินการตามกิจกรรม/ มาตรการ/ วิธีการในการสร้างจิตส้านึกและทัศนคติที่ดีต่อการเป็น
         ผู้ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่บุคลากรในส่วนราชการอย่างสม่้าเสมอ
               ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการให้ประชาชนรับทราบถึง
         สิทธิในการตรวจสอบการด้าเนินงานของส่วนราชการ ผ่านช่องทางต่างๆ อย่างน้อย 5
         ช่องทางโดย 1 ใน 5 ช่องทางจะต้องเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
               รับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารผ่านทางช่องทาง
         ต่างๆ และมีการน้าความคิดเห็นของประชาชนมาพิจารณาประกอบการบริหารจัดการด้านการ
         เปิดเผยหรือให้บริการข้อมูลข่าวสาร
               น้าข้อมูลเกี่ยวกับการประกวดราคาประกาศสอบราคาที่หัวหน้าส่วนราชการลงนามแล้ว
ขั้นตอนที่ 5   เผยแพร่บนเว็บไซต์ของส่วนราชการ
           จัดท้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือนและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของส่วนราชการทุกเดือน

ข้อมูลพื้นฐาน :
                                         ผลการด้าเนินงานในอดีต
         ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด           หน่วยนับ     ปีงบประมาณ
                                         2547 2548 2549
ระดับความส้าเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ระดับ


ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด :  ผู้อ้านวยการกลุ่มกฎหมาย            โทร. 0 2299 3960
ผู้จัดเก็บข้อมูล :     นายวิชัย อินทรวิเชียร             โทร. 0 2299 3965
                KPI Template
               ั
     ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบติราชการของกรมทรัพยากรน้้าบาดาล
   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ตัวชี้วัดที่ 7.2 : ระดับความส้าเร็จของการด้าเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต

น้้าหนัก    : รอยละ 3

ตัวชี้วัดที่ 7.2.1 : ระดับความส้าเร็จของการด้าเนินการตามมาตรการ / แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต

น้้าหนัก    : รอยละ 1

ค้าอธิบาย    :


พิจารณาจากระดับขั้นของความส้าเร็จในการด้าเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2550

เกณฑการใหคะแนน :
            ก้าหนดเปนระดับขั้นของความส้าเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการให้คะแนนเปน
5 ระดับ
พิจารณาจากความส้าเร็จของขั้นตอนการด้าเนินงานตามมาตรการปองกันการทุจริตตามเปาหมาย
แตละระดับ ดังนี้


ระดับคะแนน                        เกณฑ์การให้คะแนน
   1       ทบทวนผลการด้าเนินงานตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม
       การทุจริตและประพฤติมิชอบที่ไดด้าเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2549
          วิเคราะหความเสี่ยงตางๆ ที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติ และ/หรือ
                                    ่
       ละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการสรุปขอมูลทีไดจากระบบการ รับฟงข้อรองเรียน
       การรองเรียนผานศูนยด้ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย และ ศูนยบริการประชาชน ส้านักงานปลัดส้านักนา

   2       น้าขอมูลที่ได จากขั้นตอนที่ 1
                                         ่
       มาใชประกอบการจัดท้ามาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของเจาหนาทีของรัฐ ปงบประมาณ
       ไดแลวเสร็จ
       โดยตองค้านึงถึงระดับความรุนแรงและโอกาสของความเสี่ยงรวมทั้งการมีสวนรวมของภาครัฐและเครือข
ระดับคะแนน                           เกณฑ์การให้คะแนน
        และในมาตรการ / แผนปฏิบัติการจะตองระบุถึง
             - การก้าหนดหรือปรับปรุงแกไขหลักเกณฑ ระเบียบ
        หรือแนวทางการปฏิบัติราชการของสวนราชการที่เอื้อตอการปฏิบัติงานที่โปรงใสสามารถตรวจสอบได
        และประชาสัมพันธใหภาครัฐและประชาชน และ/หรือผูมีสวนไดเสียไดรับรู
             - ก้าหนดใหมีกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหกับเจาหนาที่ของรัฐ เชน การอบรม
        การปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมของศาสนาตางๆ เปนตน
             - กิจกรรมการสรางความเขมแข็งหรือการใหความรูกับ ภาครั ฐ
        และเครือข่ายภาคประชาชนตลอดจนเครือขายที่เกี่ยวของในดานการปองกันการทุจริต
   3        ด้าเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของเจาหนาที่ของรัฐปงบประมาณ พ.ศ.
        ไดแลวเสร็จครบถวน
   4        ตอบสนองตอขอรองเรียนเรื่อง “ การทุจริต การปฏิบัติ และ/หรือ ละเวนการปฏิบัติหนที่โดยมิ
        ชอบของเจาหนาที่ ของรั ฐในสังกัด” ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550
        ที่มีการรองเรียนผ่านระบบรั[ฟงขอรองเรียนของส่วนราชการศูนยด้ารงธรรมกระทรวงมหาดไทย และ
        ศูนยบริการประชาชน ส้านักงานปลัดส้านักนายกรัฐมนตรีอยางครบถวน

   5     สรุปผลการด้าเนินการตามมาตรการ / แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของเจ้าหนาที่ของรัฐ ปงบประม
        โดยระบุปจจัยสนับสนุน ปญหา อุปสรรคในการด้าเนินงานและสรุปผลการตอบสนองตอขอรองเรียนเรื่อ
        การปฏิบัติ และ/หรือ ละเวนการปฏิบัติ หนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐในสังกัด ” ในขั้นตอนที่ 4
        พรอมทั้งก้าหนดแนวทาง หรือขอเสนอแนะในการปรับปรุงมาตรการ/แผนปฏิบัติการ
        ปองกันการทุจริตของเจาหนาที่ของรัฐ ปงบประมาณ พ.ศ. 2551

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
                                ผลการด้าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ
     ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด     หน่วยวัด            พ.ศ.
                                2547     2548     2549
 ระดับความส้าเร็จของการด้าเนินการตามมาตรการ    ระดับ     -      -      5
 / แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต

ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อ้านวยการกลุ่มกฎหมาย      เบอร์ติดต่อ : 0 2299 3960
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายวิชย อินทรวิเชียร
                 ั            เบอร์ติดต่อ : 0 2299 3965
                KPI Template
               ั
     ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบติราชการของกรมทรัพยากรน้้าบาดาล
   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ตัวชี้วัดที่ 7.2 : ระดับความส้าเร็จของการด้าเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต

น้้าหนัก    : รอยละ 3

ตัวชี้วัดที่ 7.2.2 : ระดับความส้าเร็จของการจัดท้าขอมูลเรื่องกลาวหา / ขอรองเรียนเกี่ยวกับ
           การทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่
           ของรัฐและขอมูลการจัดซื้อจัดจาง

น้้าหนัก     : รอยละ 1

ค้าอธิบาย    :

          พิจารณาจากความส้าเร็จของการจัดท้าขอมูลเรื่องกลาวหา /
ขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต การปฏิบัติและ / หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่
ของรัฐและขอมูลการจัดซื้อจัดจางเพื่อใชเปนฐานขอมูลการทุจริตในระดับชาติ
(สวนราชการสวนกลางรวบรวมข้อมูลของหนวยงานในสังกัดที่ตั้งอยูในสวนกลาง
และหนวยงานราชการบริหารส
วนกลางที่ปฏิบัติราชการหรือมีส้านักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาคที่ผูมีอ้านาจของจังหวัดไมไดมอบอ้านาจใหแก
ผูวาราชการจังหวัด)

เกณฑการใหคะแนน :
           ก้าหนดเปนระดับขั้นของความส้าเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน
5 ระดับ พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการด้าเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้
โดยที่ :

ระดับคะแนน                                     เกณฑ์การให้คะแนน
    1     จัดท้าขอมูลเรื่องกลาวหา/ขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติ และ/หรือ ละเวนการ
         ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐตามรูปแบบ รายการ และวิธีการที่ส้านักงาน
         คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ก้าหนด
         (ตามแบบฟอรม ขท 01) ไดอยางสมบูรณ ครบถวน และมีการปรับปรุงสถานะของ ผลการด้าเนินงาน
    2     มีการประมวลผลขอมูลที่จัดท้าตามขั้นตอนที่ 1 ใหอยูในรูป Information และน้าเสนอใน
         รูปแบบราฟ แผนภูมิ ตาราง ฯลฯ เพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร
         ในการเฝาระวังและติดตามการปฏิบัติงานในการปองกันและปราบปรามการทุจริตหรือการปฏิบัติหรือละ
    3     เก็บรวบรวมขอมูล การจัดซื้อจัดจาง โดยวิธีประกวดราคาหรือวิธีประมูลดวยระบบ
         อิเล็กทรอนิกสของสวนราชการแลวบันทึกขอมูลตามรูปแบบที่ส้านักงานคณะกรรมการ
         ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ก้าหนดไดอยางสมบูรณ ครบถวน
         (ตามแบบฟอรม ขท 02)
    4     รายงานขอมูลตามขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3 ไปยังส้านักงานคณะกรรมการ
         ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เกินระยะเวลาที่ก้าหนด
    5     มีการรายงานขอมูลตามขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3 ไปยังส้านักงานคณะกรรมการปองกั น
         ภายในระยะเวลาที่
         ก้าหนด
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
                               ผลการด้าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ
     ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด      หน่วยวัด             พ.ศ.
                                2547      2548      2549
 ระดับความส้าเร็จของการจัดท้าขอมูล        ระดับ      -        -       5
 เรื่องกลาวหา/ขอรองเรียนเกี่ยวกับ

ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อ้านวยการกลุ่มกฎหมาย   เบอร์ติดต่อ : 0 2299 3960

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :  นายชัย อินทรวิเชียร      เบอร์ติดต่อ : 0 2299 3965
                KPI Template
               ั
     ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบติราชการของกรมทรัพยากรน้้าบาดาล
   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ตัวชี้วัดที่ 7.2 : ระดับความส้าเร็จของการด้าเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต

น้้าหนัก     : รอยละ 3

ตัวชี้วัดที่ 7.2.3 : รอยละของจ้านวนส้านวนการสอบสวนที่ด้าเนินการไดครบถวนสมบูรณภายใน
           ระยะเวลาที่ก้าหนด

น้้าหนัก    : รอยละ 1

ค้าอธิบาย   :

         พิจารณาจากรอยละของจ้านวนส้านวนการสอบสวนที่ด้าเนินการไดครบถวนสมบูรณ
ตามประเด็นที่ส้านักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.)
มีหนังสือขอใหด้าเนินการ โดยมีเอกสารประกอบหรือมีพยานหลั กฐานชัดเจนพรอมใหวินิจฉั ยได
และสามารถจัดสงส้านวนการสอบสวนและเอกสารประกอบหรือพยานหลักฐานดังกล
าวไปยังส้านักงานคณะกรรมการปองกั นและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.)
ภายในระยะเวลาที่ก้าหนดเทียบกับจ้านวนส้านวนการสอบสวนที่ส้านักงานคณะกรรมการปองกันและปราบป
รามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีหนังสือขอใหด้าเนินการทั้งหมด
    โดยที่จ้านวนส้านวนการสอบสวนที่ส้านักงาน ป.ป.ช. ขอใหด้าเนินการทั้งหมด หมายถึง
จ้านวนเรื่องทั้งหมดที่ส้านักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.)
ใหส่วนราชการด้าเนินการใหแลวเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2550
เงื่อนไข : การพิจารณาปรับคะแนนเชิงคุณภาพ

         1.
กรณีที่สวนราชการไมสามารถด้าเนินการเพื่อตอบสนองตอผลการพิจารณาของคณะกรรมการปองกันและปร
าบปรามการทุจริตแหงชาติ หรือของศูนยด้ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย ดวยความรวดเร็ว และเด็ดขาด
         2. กรณีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ไตสวนขอเท็จจริงและ
มีมติวามีมูลความผิดทางวินัย และแจงใหสวนราชการทราบแลว
สวนราชการไมพิจารณาโทษใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน
นับแตวันที่ไดรับเรื่องจากส้านักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม การทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.)
พรอมทั้งสงส้าเนาค้าสั่งลงโทษใหส้านักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(ป.ป.ช.) ภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดออกค้าสั่ง
         3. กรณีมีการรองเรี ยนต่อสวนราชการ
เรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบหากส่วนราชการไมสามารถด้าเนินการตอบสนองตอขอรองเรียนดังกลาวไ
ดภายใน 15 วัน

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
                              ผลการด้าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ
    ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด    หน่วยวัด           พ.ศ.
                              2547     2548     2549
 รอยละของจ้านวนส้านวนการสอบสวน         ระดับ    -       5      -
 ที่ด้าเนินการไดครบถวนสมบูรณ์

ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อ้านวยการกลุ่มกฎหมาย    เบอร์ติดต่อ : 0 2299 3960

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :  นายวิชัย อินทรวิเชียร      เบอร์ติดต่อ : 0 2299 3965
                 KPI Template
                ั
      ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบติราชการของกรมทรัพยากรน้้าบาดาล
    กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ตัวชี้วดที่ 8
    ั    : ระดับความส้าเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้้าหนักของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณ
           รายจ่ายลงทุน
น้้าหนัก     : รอยละ 3

ค้าอธิบาย    :

            ก า ร พิ จ า ร ณ า ผ ล ส้ า เ ร็ จ ข อ ง ก า ร เ บิ ก จ า ย เ งิ น ง บ ป ร ะ ม า ณ
จะใชอั ต ราการเบิ กจายรายจายลงทุ นของสวนราชการ ทั้ งที่ เบิ กจายในสวนกลางและสวนภู มิ ภาค เปนตั วชี้
วั ด ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร เ บิ ก จ า ย เ งิ น ข อ ง ส ว น ร า ช ก า ร ทั้ ง นี้ ไ ม ร ว ม ง บ ป ร ะ ม า ณที่ ไ ด
รั บ ก า ร จั ด ส ร ร เ พิ่ ม เ ติ ม ร ะ ห ว า ง ป ง บ ป ร ะ ม า ณ                โ ด ย จ ะ ใ ช ข้ อ มู ล
การเบิ ก จายเงิ น งบประมาณจากระบบบริ ห ารการเงิ น การคลั ง าครั ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ( GFMIS )
ซึ่ ง รั บ ผิ ด ชอบระบบบริ หารการเงิ นการคลั ง ภาครั ฐ แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส           การใหคะแนนจะพิ
จ า ร ณ า ต า ม ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร เ บิ ก จ า ย แ ล ะ ถ ว ง น้้ า ห นั ก ส้ า ห รั บ อั ต ร า ก า ร
เบิกจายเงินในสวนของรายการคาครุภัณฑ และ รายการคาที่ดินและสิ่งกอสราง ดังนี้
ตารางสูตรการค้านวณ :

   ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน
           = ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน X 100
                  วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ได้รับ


เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2 ต่อ 1 คะแนน โดยก้าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
   ระดับ 1     ระดับ 2     ระดับ 3     ระดับ 4     ระดับ 5
    69        71        73       75       77

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน
                                                  ผลการด้าเนินงานในอดีต
              ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด                 หน่วยวัด  ปีงบประมาณ พ.ศ.
                                                  2547 2548 2549
 ระดับความส้าเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้้าหนักของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณ    ระดับ  -     5

ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อ้านวยกลุ่มการคลังและพัสดุ     เบอร์ติดต่อ : 0 2299 3915
ผู้จัดเก็บข้อมูล    :   นางวัชราพร เสียงสังข์       เบอร์ติดต่อ : 0 2299 3935

                 KPI Template
                ั
      ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบติราชการของกรมทรัพยากรน้้าบาดาล
    กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ตัวชี้วดที่ 9
    ั    : ระดับความส้าเร็จชองการด้าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ

น้้าหนัก     : รอยละ 2

ค้าอธิบาย    :

            รับความส้าเร็จของการด้าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ
จะพิจารณาความครบถ้วนของข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า (kWh)
ข้อมูลปริมาณการใช้น้ามันเชื้อเพลิง(ลิตร) ข้อมูลพื้นฐานส้าหรับการจัดท้าดัชนีการใช้พลังง่ร
เช่นเวลาการให้บริการ จ้านวนบุคลากร พื้นที่ของอาคารที่การให้บริการ เป็นต้น และพิจารณา
ปริมาณพลังงานที่ส่วนราชการสามารถลดการใช้ลงได้เมื่อเปรียบเทียบปริมาณการใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2550
กับปริมาณการใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 กับปริมาณการใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
โดยใช้ข้อใลตามที่รายงานและจัดเก็บในฐานข้อมูล WWW. E ‟ report .go.th ของส้านักนโยบายและแผนพลังงาน
            พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้้าหนักของพลังงาน 2 ชนิด คือ
              1. ไฟฟ้า    ให้น้าหนักร้อยละ 1
              2. น้้ามัน   ให้น้าหนักร้อยละ 1
สูตรการค้านวณ
     1. ร้อยละของปริมาณไฟฟ้าที่ประหยัดได้ เท่ากับ

              ปริมาณการใช้ไฟฟ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 (หน่วย) –
              ปริมาณการใช้ไฟฟ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 (หน่วย)

            ปริมาณการใช้ไฟฟ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 (หน่วย)

      2. ร้อยละของน้้ามันเชื้อเพลิงที่ประหยัดได้ เท่ากับ


              ปริมาณการใช้นามันปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 (ลิตร) –
              ปริมาณการใช้นามันปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 (ลิตร)

              ปริมาณการใช้นามันปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 (ลิตร)
เกณฑ์การให้คะแนน
  1. ไฟฟ้า

 ระดับคะแนน                   เกณฑ์การให้คะแนน
   1     ข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า (kWh) ครบถ้วน
   2     ข้อมูลพื้นฐานส้าหรับการจัดท้าดัชนีการใช้พลังงานอย่างครบถ้วน
   3     ปริมาณการใช้ไฟฟ้าไม่เปลี่ยนแปลง
   4     ประหยัดไฟฟ้าได้ มากกว่าร้อยละ 0 ถึง ร้อยละ 5
   5     ประหยัดไฟฟ้าได้ มากกว่าร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 10 ขึ้นไป

         กรณีหน่วยงานมีปริมาณการใช้ไฟฟ้า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 เพิ่มขึ้น
         เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 จะต้องประหยัดพลังงานร้อยละ 15 ขึ้นไป

  2. น้้ามัน

 ระดับคะแนน                   เกณฑ์การให้คะแนน
   1      ข้อมูลปริมาณการใช้น้ามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ครบถ้วน
   2     ข้อมูลพื้นฐานส้าหรับการจัดท้าดัชนีการใช้น้ามันเชื้อเพลิงอย่างครบถ้วน
   3     ปริมาณการใช้น้ามันเชื้อเพลิงไม่เปลี่ยนแปลง
   4     ประหยัดใช้น้ามันเชื้อเพลิงได้ มากกว่าร้อยละ 0 ถึง ร้อยละ 5
   5     ประหยัดใช้น้ามันเชื้อเพลิงได้ มากกว่าร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 10 ขึ้นไป

         กรณีหน่วยงานมีปริมาณการใช้น้ามันเชื้อเพลิงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 เพิ่มขึ้น
         เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 จะต้องประหยัดพลังงานร้อยละ 15 ขึ้นไป

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

                                        ผลการด้าเนินงานในอดีต
            ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด          หน่วยวัด  ปีงบประมาณ พ.ศ.
                                        2547 2548 2549
 ระดับความส้าเร็จชองการด้าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ ระดับ   -       5

ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อ้านวยกองวิศวกรรม      เบอร์ติดต่อ : 0 2579 1391
            ผู้อ้านวยการส้านักบริหารกลาง       : 02 299 3915
ผู้จัดเก็บข้อมูล   : นายชัยพันธ์ อุนยะวงษ์     เบอร์ติดต่อ : 0 2579 1391
            นายสุกรี บูรณะสรรค์            0 2299 3938
                KPI Template
               ั
      ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบติราชการของกรมทรัพยากรน้้าบาดาล
   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
ตัวชี้วัดที่ 10.1 : ระดับความส้าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้้าหนักในการรักษามาตรฐานรอบระยะเวลา
          ของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
น้้าหนัก    : ร้อยละ 1.5

ค้าอธิบาย   :
         พิจารณาจากระดับความส้าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้้าหนักของผู้รับบริการที่ได้รับบริการ
ตามรอบระยะเวลามาตรฐาน
โดยเปรียบเทียบกับผู้รับบริการทั้งหมดในแต่ละกระบวนงานบริการรอบระยะเวลามาตรฐาน หมายถึง
ระยะเวลาเฉลี่ยที่ส่วนราชการสามารถด้าเนินการลดได้จริง
และได้แจ้งระยะเวลาเฉลี่ยดังกล่าวเป็นผลการปฏิบัติราชการ ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2548 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
แล้วแต่กรณีกระบวนงานที่น้ามาประเมินผลการปฏิบัติราชการจะนับรวมทุกกระบวนงานที่ส่วนราชการเสนอ
มายังส้านักงาน ก.พ.ร. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ‟ 2549
และส่วนราชการสามารถด้าเนินการลดรอบระยะเวลาตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไป ครบทุกกระบวนงานแล้ว
เงื่อนไข :
1. ให้ส่วนราชการระบุน้าหนักที่จัดสรรให้แต่ละกระบวนงานที่ส่วนราชการเสนอเพื่อน้าไปประเมินผล
โดยก้าหนดให้มีการถ่วงน้้าหนักตามล้าดับความส้าคัญของกระบวนงาน หากไม่ระบุน้าหนักมาให้
ถือว่าทุกกระบวนงานมีน้าหนักเท่ากัน
2. ให้ส่วนราชการประกาศขันตอนและระยะเวลาในการบริการในแต่ละกระบวนงานให้ประชาชน
             ้
ทราบอย่างชัดเจน
ข้อมูลพื้นฐาน :
                     ช้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
    ระดับความส้าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้้าหนักในการรักษามาตรฐานรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของส่วนราชกา    ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด      ผู้อ้านวยการส้านักควบคุมกิจการน้้าบาดาล              โทร. 0 2561 2011
    :                ผู้อ้านวยการส้านักส้ารวจอุทกธรณีวิทยาและแผนที่น้าบาดาล       โทร 0 2941 1564
                     ผู้อ้านวยการกองวิศกรรมน้้าบาดาล                  โทร 0 2202 3691
    ผู้จัดเก็บข้อมูล :        นางสาวโสพิศ จันทรพินิจรัตน์                    โทร. 0 2561 2079
                     นายประสิทธิ์ชัย แก้วอินทร์                     โทร 0 2941 1554
                     นายบุญสี เหล็กศรี                         โทร 0 2202 3692


                      KPI Template
                       ิ
            ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัตราชการของกรมทรัพยากรน้้าบาดาล
          กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

    ตัวชี้วัดที่ 10.2 : ระดับความส้าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้้าหนักในการด้าเนินการตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง
               ด้านขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานของส่วนราชการ

    น้้าหนัก    : ร้อยละ 1.5

    ค้าอธิบาย      :

             ความสาเร็จของการดาเนินการตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงด้านขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน
    หมายถึงความสามารถในการนาข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติ โดยมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
    ดาเนินการขององค์การในส่วนที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง
    เหมาะสมและบรรลุเป้าประสงค์ตามที่กาหนดไว้ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์โดยพิจารณาจากระดับความสา
    เร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้า หนักของเป้าหมายหรือรายละเอียดกิจกรรมที่กาหนดไว้ในแต่ละแผนงาน
    ตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ได้จัดส่งให้สานักงาน ก.พ.ร.
    ซึ่งแต่ละแผนงานจะต้องมีการจัดลาดับความสาคัญ (Ranking) และกาหนดน้าหนักของแต่ละแผนงานด้วย
    ตารางสูตรค้านวณ
                 น้้าหนัก เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับร้อยละของความส้าเร็จ
  ล้าดับที่ของแผนงาน                                    คะแนนที่ได้
                ของแต่ละแ หรือความคืบหน้าที่ปฏิบัติได้ตามแผนการด้าเนินงา             คะแนนถ่วงน้้าหนัก
    /ชื่อแผนงาน                นของปีงบประมาณที่ประเมินผล        ของแต่ละแผนงาน
                 ผนงาน                                      (SMi x Wi)
      (i)               1    2     3      4     5    (SMi)
                 (Wi) คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน
แผนงานที่ 1/             0.5 60     70     80     90    100   ค่าคะแนนของแผ   (ค่าคะแนนของแผนงานที่ 1 x
แผนงานกาประชาสัมพันธ์ก                                     นงานที่ 1    น้าหนักของแผนงานที่ 1)
ารใช้น้าบาดาลอย่างยั่งยืน
แผนงานที่ 2/แผนงาน      0.5   60   70   80     90  100    ค่าคะแนนของแผ    (ค่าคะแนนของแผนงานที่ 2 x
การปรับปรุงและเพิ่ประสิท                             นงานที่ 2      น้าหนักของแผนงานที่ 2)
ธิภาพความพร้อมด้านสารส
นเทศเพื่อการบริหารงานทรั
พยากรน้าบาดาล
               รวม                               ผลรวมของ (ค่าคะแนนของแผนงานที่ 1
              =1*                               x น้าหนักของแผนงานที่ 1)+
                                               (ค่าคะแนนของแผนงานที่ 2 x
                                               น้าหนักของแผนงานที่ )+
                                               (ค่าคะแนนของแผนงานที่ i x
                                               หนักของแผนงานที่ i)
    รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

                                           ผลการด้าเนินงานในอดีต
                ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด         หน่วยวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.
                                           2547 2548 2549
     ระดับความสาเร็จชองการดาเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ ระดับ   -    -   5

    ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด :  ผู้อานวยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร   เบอร์ติดต่อ : 0 2299 3904

    ผู้จัดเก็บข้อมูล   :   นายชัยวัฒน์ ดุษฎีพานิชย์       เบอร์ติดต่อ : 0 2299 3909
                KPI Template
               ั
     ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบติราชการของกรมทรัพยากรน้้าบาดาล
   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ตัวชี้วัดที่ 11 :  ระดับความส้าเร็จของการจัดท้าตนทุนตอหนวยผลผลิต

น้้าหนัก    :  รอยละ 2

ค้าอธิบาย    :
         ความส้าเร็จของการจัดท้าตนทุนตอหนวยผลผลิต หมายถึง การที่สวนราชการสามารถจั
ดท้าบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตตามภารกิจหลักได

เกณฑการใหคะแนน :
ก้าหนดเปนระดั บขั้นของความส้าเร็จ (Milestone) แบงเกณฑ์การใหคะแนนเปน 5 ระดั บ
พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการด้าเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้
โดยที่ :
 ขั้นตอนที่                   เกณฑ์การให้คะแนน
    1       มีฐานขอมูลที่ใชในการค้ านวณตนทุนตอหนวยผลผลิต ไดแก ขอมูลเกี่ยวกับผลผลิต
          กิจกรรมศูนยต้นทุน ต้นทุนที่เกี่ยวของกับผลผลิต แ ละเกณฑการปนสวนตนทุน
   2      จัดท้าบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตของปงบประมาณ พ.ศ.2548 และปงบประมาณ พ.ศ.
          2549 ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กรมบัญชีกลางก้าหนดไดแลวเสร็จ และรายงานผลการ
          ค้านวณตนทุนตามรู ปแบบที่กรมบัญชีกลางก้าหนด โดยเสนอใหส้านักงบประมาณ
          กรมบัญชีกลาง และส้านักงาน ก.พ.ร. รับทราบ
   3      เปรียบเทียบผลการค้านวณต นทุ นตอหนวยผลผลิตระหวางปงบประมาณ
          พ.ศ. 2548 และปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ที่จัดท้าขึ้นในขั้นตอนที่ 2 วามี การเปลี่ยนแปลง
          เพิ่มขึ้นหรื อลดลงอยางไร พรอมทั้งวิเคราะหถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกลาว และ
          จัดท้ารายงานสรุปผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิตไดแลวเสร็จ
   4      จัดท้าบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตประจ้างวด 6 เดือนแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2550
          ตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กรมบัญชีกลางก้าหนดไดแลวเสร็จ
          และรายงานผลการค้านวณตนทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางก้าหนด
          โดยเสนอใหส้านักงบประมาณกรมบัญชีกลาง และส้านักงาน ก.พ.ร. รับทราบ
   5      น้าผลการด้าเนินงานที่ได จากขั้นตอนที่ 3
          ไปก้าหนดแนวทางหรือแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการด้าเนินงานส้าหรับปงบประมาณ พ.ศ.
          2551


รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :

                               ผลการด้าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
     ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด      หน่วยวัด
                                2547     2548     2549
 ระดับความส้าเร็จของการจัดท้าตนทุน         ระดับ     -       -       -
 ตอหนวยผลผลิตผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด :  ผู้อ้านวยการกองแผน           เบอร์ติดต่อ : 0 2299 3952

ผู้จัดเก็บข้อมูล    :  นายชรินทร์ วงษ์พันธุเศรษฐ์      เบอร์ติดต่อ : 0 2299 3945
                KPI Template
               ั
      ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบติราชการของกรมทรัพยากรน้้าบาดาล
    กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ตัวชี้วดที่ 12
    ั     : ระดับความส้าเร็จของการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร

น้้าหนัก     : รอยละ 3

ค้าอธิบาย :

        ระบบการจัดการความรูในองคกร หมายถึง การที่สวนราชการมีรูปแบบที่
ชัดเจนของการรวบรวมฐานความรูที่มีอยูในองคกรซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนอง
คความรู และมีการถ ายทอดและแบงปนความรูอยางเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเข้าถึงความรู
พัฒนาตนเองใหเปนผูรูปฏิบัติ งานไดอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาสวนราชการเขาสูรูปแบบขององคกรแหง
การเรียนรู Learning Organization ) ที่ยั่งยืน โดยที่ความรูมี 2 ประเภท คือ
        1. ความรูที่ฝงอยูในคน (Tacit Knowledge) เปนความรูที่ไดจากประสบการณ
พรสวรรคหรือสัญชาตญาณของแตละบุคคลในการท้าความเขาใจในสิ่งตาง ๆ
เปนความรูที่ไมสามารถถายทอดออกมาเปนค้าพูด หรือลายลักษณอักษรไดโดยงาย เชน ทักษะในการท้างาน
งานฝมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห
        2. ความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge) เปนความรูที่สามารถรวบรวม ถายทอดได
โดยผานวิธีตาง ๆ เชน การบันทึกเปนลายลักษณอักษร ทฤษฎี คูมือตางๆ
กระบวนการในการบริหารจัดการความรูในองคกรประกอบดวยการระบุความรู การคัดเลือกการรวบรวม
การจัดระบบจัดเก็บความรู การเขาถึงขอมูลเพื่อสรางเปนความรู
และการแลกเปลี่ยนความรูทั้งภายในและภายนอกองคกร การสร้างบรรยากาศ และ วัฒนธรรมการเรี
ยนรูภายในองคกร การก้าหนดแนววิธีปฏิบัติ งานตลอดจนการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูในองคกรใหดียิ่งขึ้น
เกณฑการใหคะแนน :
           ก้าหนดเปนระดั บขั้นของความส้าเร็จ (Milestone) แบ งเกณฑการใหคะแนนเปน 5
ระดับ พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการด้าเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้
โดยที่ :

 ขั้นตอนที่                เกณฑ์การให้คะแนน
    1    จ้าแนกองคความรูที่จ้าเปนตอการผลักดันความส้าเร็จของทุกประเด็นยุทธศาสตร์
        ตามค้ารับรองการปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 (ตามแบบฟอรม 1
        การจ้าแนกองคความรูที่จ้าเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวน
        ราชการ) โดยระบุอยางนอย 3 องคความรู ตอ 1ประเด็นยุทธศาสตร และอยางน้อย
        1 ในองคความรูทั้งหมดที่ระบุตองเปนองคความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
   2    จัดท้าแผนการจัดการความรูประจ้าปงบประมาณ พ.ศ. 2550 อยางนอย 2 องคความรู
        โดยเลือกองคความรูจากประเด็นยุทธศาสตรที่ตางกัน และ อยางนอย 1
        ในองคความรูที่เลือกดังกลาวตองเปนองคความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
   3    ผูบริหารของสวนราชการลงนามความเห็นชอบแผนการจัดการความรูประจ้าป
        งบประมาณ พ.ศ. 2550 และจัดสงใหส้านักงาน ก.พ.ร. พร้อมรายงานรอบ 6 เดือน
   4    สรุปรายงานผลการด้าเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรูประจ้าปงบประมาณ
        พ.ศ. 2550 โดยสามารถด้าเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรูดังกลาวได
        ส้าเร็จครบถวนทุกกิจกรรม และสามารถด้าเนินการครอบคลุมกลุมเปาหมายไดไม
        นอยกวารอยละ 90 ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูที่ระบุไว
   5    ผลการด้าเนินงานของทุกตัวชี้วัดตามค้ารับรองฯ ที่เลือกมาด้าเนินการตามแผนการ
        จัดการความรู ประจ้าปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ตองมีคะแนนของแตละตัวชี้วัดตั้งแต
        4.0000 ขึ้นไป
เงื่อนไข :
         1. การประเมินผลการด้ าเนินงานตามขั้นตอนที่ 1-3 ส้านักงาน ก.พ.ร. จะพิจารณาความ
สอดคลองกับหลักเกณฑที่ก้าหนดไวตามแนวทางการประเมินผล และจะพิจารณาปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพ
ตามรายละเอียดในคูมือการด้
าเนินงานตามตัวชี้วัดการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรประจ้าปงบประมาณ พ.ศ. 2550
(สามารถดาวนโหลดขอมูลไดจาก http://www.opdc.go.th/thai/KM.php)
         2. ในกรณีที่สวนราชการจัดสงแผนการจัดการความรูประจ้าปงบประมาณ พ.ศ. 2550
ที่ไดรับการอนุมัติแลวลาชากวาก้าหนดระยะเวลาที่ก้าหนดไวในขั้นตอนที่ 3 จะปรั บลด 0.25 คะแนนตอ 1 สัปดาห
แตรวมการปรับลดทั้งหมดแลวจะไมเกิน 1 คะแนน
         3. ใหสวนราชการปรับแก ไขแผนการจัดการความรู ประจ้าปงบประมาณ พ.ศ. 2550
ตามขอเสนอแนะของส้านักงาน ก.พ.ร. และน้าเสนอแผนการจัดการความรู ฯ นั้น
ในรายงานการประเมินผลตนเองตามค้ารับรองฯ หรือในชวงการติดตามความกาวหนาการปฏิบัติราชการ รอบ 6
เดือน
         4. หากองคความรูที่สวนราชการเลือกมาก้าหนดในแผนการจัดการความรูประจ้าปี งบประมาณ
พ.ศ. 2550 ซ้้ากับองค์ความรูที่ด้าเนินการไปแลวตามแผนการจั ดการความรูประจ้าปงบประมาณ พ.ศ. 2549
สวนราชการจะตองแสดงถึงการด้าเนินการทบทวน
และเพิ่มเติมองคความรูใหมากขึ้นหรือครบถวนสมบูรณยิ่งขึ้นอยางชัดเจน

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :

                               ผลการด้าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
     ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด      หน่วยวัด
                                2547     2548     2549
 ระดับความส้าเร็จของการจัดการความรู         ระดับ    -       5       5
 เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด :  ผู้อ้านวยการส้านักบริหารกลาง     เบอร์ติดต่อ : 0 229 3915
ผู้จัดเก็บข้อมูล    :  นางสาววรีวสยา สินธุเดชะ       เบอร์ติดต่อ : 0 229 3920
                KPI Template
               ั
     ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบติราชการของกรมทรัพยากรน้้าบาดาล
   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
ตัวชี้วัด 13.1  : ระดับความส้าเร็จในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล

น้้าหนัก     :  รอยละ 2

ค้าอธิบาย    :


พิจารณาจากระดับขั้นของความส้าเร็จในการจัดท้าแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสามารถด้าเนินการเพื่อบรรลุ เปาหมายตามยุทธศาสตรของสวนราชการ
โดยแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการเปนแผนที่สนับสนุ นแผนปฏิบัติราชการประจ้
าป พ.ศ. 2551-2553
ซึ่งหัวหน้าสวนราชการเห็นชอบที่จะด้าเนินการตามแนวทาง/แผนงาน/โครงการที่ก้าหนดขึ้นในปงบประมาณ
พ.ศ.2551

เกณฑการใหคะแนน :
    ก้าหนดเป นระดั บขั้นของความส้าเร็จ (Milestone) แบ งเกณฑ์การใหคะแนนเปน 5 ระดั บ
พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการด้าเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้
โดยที่ :

ขั้นตอนที่ เกณฑ์การให้คะแนน
1     สวนราชการจัดกิจกรรมการพัฒนาหรือเสริมสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
      การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) และการจัดท้าแผน
      กลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลใหแกผูบริหารและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการ
      บริหารทรัพยากรบุคคลไมนอยกวารอยละ 60
2     สวนราชการประเมินสถานภาพปจจุบันดานการบริหารทรัพยากรบุคคลแลวเสร็จ
      ภายในไตรมาสที่ 2 ของปงบประมาณ พ.ศ.2550 โดยในรายงานผลการประเมิน
      สถานภาพฯ มี การระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของการบริหารทรัพยากรบุคคลและมี
      การวิเคราะหความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียตอการบริหารทรัพยากรบุคคล
3     สวนราชการวิเคราะห ทิศทาง นโยบาย และก้าหนดประเด็นยุทธศาสตรด้านการ
      บริหารทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับนโยบายยุทธศาสตรและแผนบริหารราชการของสวนราชการ
4     สวนราชการก้าหนดเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
      และก้าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของแตละเปาประสงค
5     สวนราชการมีแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล ปงบประมาณ พ.ศ.2551 ที่
      ไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาสวนราชการ และมีการเผยแพร ประชาสัมพันธ
      ใหแกเจาหนาที่ของสวนราชการไดรับทราบ

เงื่อนไข :
       สวนราชการจัดสงแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล ไปยังส้านักงาน
ก.พ.ร.ภายในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2550 หากจัดสงไมทันตามก้าหนด จะพิจารณาปรับลดคะแนนลง 0.50
คะแนนจากคะแนนที่ไดรับของตัวชี้วัด
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
                          ผลการด้าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ
    ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด  หน่วยวัด
                                  พ.ศ.
                                              2547        2548       2549
            ระดับความส้าเร็จในการพัฒนาระบบ            ระดับ      -         -         -
            การบริหารทรัพยากรบุคคล           ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด :   ผู้อ้านวยการส้านักบริหารกลาง         เบอร์ติดต่อ : 0 229 3915

           ผู้จัดเก็บข้อมูล     :  นายอ้านาจ สวัสดิรักษา            เบอร์ติดต่อ : 0 229 3918
                           KPI Template
                          ั
                 ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบติราชการของกรมทรัพยากรน้้าบาดาล
               กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

           ตัวชี้วดที่ 13.2
              ั        : ระดับความส้าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้้าหนักในการด้าเนินการตามข้อเสนอการ
                        เปลี่ยนแปลงด้านบุคลากรของส่วนราชการ

           น้้าหนัก      : ร้อยละ 2

           ค้าอธิบาย     :
               ความส้าเร็จของการด้าเนินการตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร
           หมายถึงความสามารถในการน้าข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติ
           โดยมีการด้าเนินการเพื่อพัฒนาองค์กรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรตามข้อเสนอการเปลี่
           ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมและบรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก้าหนดไว้ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์โดยพิจารณาจากระดั
           บความส้า เร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้้า หนักของเป้าหมายหรือรายละเอียดกิจกรรมที่ก้าหนดไว้ในแต่ละแผนงาน
           ตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ได้
           จัดส่งให้ส้านักงาน ก.พ.ร. ซึ่งแต่ละแผนงานจะต้องมีการจัดล้าดับความส้าคัญ (Ranking)
           และก้าหนดน้้าหนักของแต่ละแผนงานด้วย
           ตารางสูตรค้านวณ
าดับที่ของแผนงาน / ชื่อแผนงาน                                                     ่
                                     เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับร้อยละของความส้าเร็จหรือความคืบหน้าทีปฏิบัติได้
                              น้้าหนัก                                         ค
                                       ตามแผนการด้าเนินงานของปีงบประมาณ        ที่ประเมินผล
      (i)                     ของแต่ละแผนงาน                                       ของ
                                (Wi)    1    2     3     4     5
                                     คะแนน  คะแนน   คะแนน   คะแนน   คะแนน
                               0.5     60   70     80    90    100   ค่าคะแ
      ่
ามเข้าใจเกียวกับทรัพยากรน้้าบาดาลและเทคโนโลยีพัฒนาน้้าบาดาล


นาบุคลากรในการใช้ระบบสารสนเทศ                  0.5    60   70     80     90    100   ค่าคะแ                               รวม =1*
            รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

                                                     ผลการด้าเนินงานในอดีต
                         ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด          หน่วยวัด  ปีงบประมาณ พ.ศ.
                                                     2547 2548 2549
             ระดับความส้าเร็จชองการด้าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ ระดับ   -    -    -

            ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อ้านวยส้านักบริหารกลาง    เบอร์ติดต่อ : 0 2299 3915
            ผู้จัดเก็บข้อมูล    :   นางสาววรีวสยา สินธุเดชะ  เบอร์ติดต่อ : 0 2299 3920
                     KPI Template
          ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน้้าบาดาล
        กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550


ตัวชี้วัดที่ 13.3 : ระดับความส้าเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล

น้้าหนัก     : รอยละ 2

ค้าอธิบาย    :
          องคกร         ในที่ นี้ ห มายถึ ง    สวนราชการระดั บ กรมหรื อ เที ย บเท า
ความส้าเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับองคกรสูระดับบุคคล หมายถึง ความส้าเร็จที่ส
วนราชการจั ดใหมีระบบการประเมินผลของหนวยงานระดั บส้านัก/กอง หรือเทียบเทาจนถึงระดับบุคคล
(Internal Performance Agreement: IPA) เพื่อประโยชนในการน้ายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติในการนี้
สวนราชการจะตองมี ก ระบวนการก้ า หนดตั ว ชี้ วั ด และเปาหมายในระดั บ ส้ า นั ก /กอง ซึ่ ง เปนตั ว ชี้ วั ด
และคาเปาหมายที่ ถ ายทอดมาจากระดั บ องคกรมี ก ารจั ด ท้ า ค้ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการระหวาง
หั ว หนาหนวยงานระดั บ ส้ า นั ก /กองกั บ หั ว หน้ า ส วนราชการ รวมถึ งมี ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผล
การด้ า เนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด และค่ า เปาหมายในระดั บ ส้ า นั ก /กอง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550
เพื่ อ ใหผลการด้ า เนิ น งานของหน วยงานระดั บ ส้ า นั ก /กองสนั บ สนุ น การบร รลุ เ ป าประสงค
ตามประเด็นยุทธศาสตรขององคกร
เกณฑการใหคะแนน :
           แบงคะแนนเปน 5 ระดับ โดยพิจารณาจากระดับขั้นของความส้าเร็จ (Milestone)
ตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้
โดยที่ :

  ขั้นตอนที่                                  เกณฑ์การให้คะแนน
  1       1) ทบทวน และสรุปขอดี ขอเสีย ปญหา อุปสรรคของระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการภายใน
        เชน
           - ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค้ารับรองการปฏิบัติราชการ
        ของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา
           - ระบบการรายงานและติดตามผลการด้าเนินงานอื่นๆ ของสวนราชการระดับกรมหรือ เทียบเทา เชน
          2) น้าสรุปผลการทบทวน ขอดี ขอเสีย ปญหา อุปสรรคที่ไดจากขอ 1)
        ไปใชในการจัดท้ากระบวนการ/แผนงานการประเมินผลภายในสวนราชการส้าหรับปงบประมาณ พ.ศ. 255
        และไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา มีการสื่อสาร ท้าความเขาใจ
        หรือชี้แจงใหหัวหนาหนวยงานระดับส้านัก/กองหรือเทียบเทารับทราบถึงกระบวนการ/แผนงานการประเม
  2      สวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทายืนยันวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร และ      เปาประสงค์ แล
        เพื่อแสดงใหเห็นถึงความสอดคลองของวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร และเปาประสงคของสวนราชการร
             หนวยงานระดับส้านัก/กองหรือเทียบเทา ก้าหนดเปาประสงคและจัดท้าแผนที่ยุทธศาสตร (Strat
        ของเปาประสงคของหนวยงานระดับส้านัก/กองหรือเทียบเทากับประเด็นยุทธศาสตรและเปาประสงคของ
        และ/หรือแสดงความสอดคลองกับพันธกิจ บทบาท หนาที่ ของหนวยงานระดับส้านัก/กองหรือเทียบเทา
             มีการก้าหนดตัวชี้วัด คาเปาหมาย
        และเกณฑการประเมินผลความส้าเร็จของการบรรลุเปาประสงคแตละขอของหนวยงานระดับส้านัก/กองห
        Map)
             มีการจัดท้าค้ารับรองการปฏิบัติราชการประจ้าปงบประมาณ พ.ศ.2550
        ระหวางหัวหนาสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทากับหัวหนาหนวยงานระดับส้านัก/กองหรือเทียบเทาโด
        และเกณฑการประเมินผลตัวชี้วัดของหนวยงานระดับส้านัก/กองหรือเทียบเทาที่ใชประเมินผลไดอยางชัด
  ขั้นตอนที่                                  เกณฑ์การให้คะแนน
  3           ด้าเนินการตามกระบวนการ/แผนงานการประเมินผลภายในสวนราชการ ประจ้าปงบประมาณ พ
          ผลความส้าเร็จตามตัวชี้วัดและคาเปาหมายที่ก้าหนดไวในค้ารับรองการปฏิบัติราชการประจ้าปงบประมา
          ของหนวยงานระดับส้านัก/กองหรือเทียบเทาอยางสม่้าเสมอ (รายเดือน/รายไตรมาส)
  4           มีการประเมินผลความส้าเร็จตามตัวชี้วัดและคาเปาหมายตามค้ารับรองการปฏิบัติราชการของหน
          พ.ศ.2550
             สวนราชการมีการสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค้ารับรองการปฏิบัติราชการประ
          ของหนวยงานระดับส้านัก/กองหรือเทียบเทาไดแลวเสร็จ และรายงานสรุปผลการประเมินดังกลาวมาพรอ
          ภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2550
  5           มีการประกาศหลักเกณฑ แนวทางที่ชัดเจน
          ในการน้าผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับส้านัก/กองหรือเทียบเทาไปเชื่อมโยงก
          (Motivation)ของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา
             มีการจัดสรรสิ่งจูงใจตามหลักเกณฑ แนวทางที่ก้าหนดไว


เงื่อนไข :
สวนราชการจัดสงแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล ไปยังส้านักงาน ก.พ.ร.ภายในวันที่ 31 สิงหาคม
พ.ศ.2550 หากจัดสงไมทันตามก้าหนด จะพิจารณาปรับลดคะแนนลง 0.50 คะแนน
จากคะแนนที่ไดรับของตัวชี้วัด
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
                                          ผลการด้าเน
             ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด           หน่วยวัด  ปีงบประ
                                          2547 25
 ระดับความส้าเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล ระดับ   -ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อ้านวยการกองแผน          เบอร์ติดต่อ : 0 2299 3952

ผู้จัดเก็บข้อมูล    :  นายมณเฑียร จงจิรากุล        เบอร์ติดต่อ : 0 2299 3957
                KPI Template
               ั
      ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบติราชการของกรมทรัพยากรน้้าบาดาล
    กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
ตัวชี้วัดที่ 14 : ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการ

น้้าหนัก    : รอยละ 4

ค้าอธิบาย    :
       ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการ หมายถึง
ระดับในการพัฒนาทางดานการจัดการสารสนเทศของสวนราชการเมื่อเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2549
โดยจะพิจารณาจากความครอบคุลมและความกาวหนาในการพัฒนาทั้ง 10 ประเด็นดังตอไปนี้
        1. ดานระบบงาน/กระบวนงานของสวนราชการ แบงเปน
ประเด็นยอยที่
         1.1 ระบบงาน/กระบวนงานของสวนราชการที่ควรมีระบบฐานขอมูลสารสนเทศ
โดยตองครอบคลุมถึงฐานขอมูลส้าหรับผลการด้าเนินงานของตัวชี้วัดทั้งหมดตาม มิติที่1 :
มิติดานประสิทธิผลตาม
แผนปฏิบัติราชการ และฐานขอมูลดานยุทธศาสตรทั้งหมดของสวนราชการ
         1.2 ระบบงาน/กระบวนงานของสวนราชการที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
และจ้าเปนตองปรับปรุงระบบฐานขอมูลสารสนเทศที่ใชอยูเดิม
พรอมระบุสิ่งที่จะปรับปรุงหรือเพิ่มเติมจากที่ปฏิบัติในปงบประมาณ พ.ศ. 2549
         2. ดานผูใชงาน (User) กลุมตางๆ ไดแก ประชาชน สวนราชการที่เกี่ยวของ และ
ผูบริหารของสวนราชการ แบงเปน
ประเด็นยอยที่
         2.1 การไดรับบริการทางอิเล็กทรอนิกสที่เหมาะสมของผูใชงาน (User) แตละกลุม
         2.2
รูปแบบ/ชองทางการใหบริการที่เหมาะสมและตอบสนองตอความตองการของผ ู ใชงาน(User) กลุมตาง ๆ
         2.3
การรณรงคหรือสงเสริมใหมีการใชงานระบบฐานขอมูลสารสนเทศอยางสม่้าเสมอและต่อเนื่อง
         3. การบริหารจัดการของศูนยปฏิบัติการสารสนเทศของสวนราชการ
แบ่งเป็นประเด็นยอยที่
         3.1 กระบวนการหรือระบบในการส้ารองและกูคืนขอมูล (Backup and Recovery Procedures)
         3.2 กระบวนการในการทดสอบความมั่นคงของระบบสารสนเทศ (Security Audit Procedure)
          3.3 การก้าหนดสิทธิ (Access Right) ในการ อาน เขียน หรือใชงานขอมูลในระบบสารสนเทศ
 ส้าหรับผูใชงาน (User) กลุมตางๆ ไดแก ประชาชน สวนราชการที่เกี่ยวของ และผูบริหารของสวนราชการ
          3.4 แผนการจัดการหรือแกไขปญหาจากภัยพิบัติ (IT Contingency Plan)
          3.5
 การฝกอบรมในดานที่เกี่ยวของกับระบบฐานขอมูลสารสนเทศที่จ้าเปนส้าหรับบุคลากรของสวนราชการ
          สวนราชการจัดใหมีการทบทวนและวิเคราะหระบบฐานขอมูลสารสนเทศพรอมจัดท้าเอกสาร
          1. สรุปผลการทบทวนและวิเคราะหระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการ
          2. แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการ โดยใช
 ขอมูลที่ไดมาจากผลการทบทวนและวิเคราะหระบบฐานขอมูลสารสนเทศในขอ 1. โดยในแผนปฏิบัติการฯ
 ดังกลาวจะตองระบุผูรับผิดชอบ และ ชวงเวลาที่จะด้าเนินการในแตละกิจกรรม พรอมระบุวัตถุประสงค
 ที่วัดไดของแตละแผนปฏิบัติการ
 ซึ่งแตละโครงการหรือกิจกรรมยอยในแผนปฏิบัติการควรระบุผลลัพธของแตละกิจกรรมยอยอยางชัดเจน
 เกณฑ์การให้คะแนน :
 การพิจารณาระดับคุณภาพของการบริการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของส่วนราชการ
 แบ่งเป็น
ประเด็นการประเมินผล                น้้าหนัก เกณฑ์การให้คะแนน
                         (ร้อยละ) 1         2      3
1.ระยะเวลาการส่งสรุปผลการทบทวนและวิเคราะห์ระบบฯ      ยกเลิกการประเมินผล
และแผนปฏิบัติการฯ
2.สรุปผลการทบทวนและวิเคราะห์ระบบฯมีคุณภาพ     1.00   6 ประเด็นย่อย    7     8
และเนื้อหาครอบคลุมทั้ง 3 ประเด็นหลัก และ 10                  ประเด็นย่อย ประเด็นย
      1
ประเด็นย่อย
3.แผนปฏิบัติการฯ มีเนื้อหาและคุณภาพครอบคลุมทั้ง 3 0.50
ประเด็นหลักและ10 ประเด็นย่อย
และระบุถึงส่วนที่จะพัฒนาเพิ่มเติมจากปีงบประมาณ
พ.ศ.2549
4.ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้้าหนักของการด้าเนินนงานตามแผน
     สวนราชการน้าเอกสารดังต อไปนี้เขาสู     ของสวนราชการ โดยประชาชนทั่วไปสามารถเขามา
 download ได ปรับลด 0.5 คะแนนส้าหรับการด้าเนินการที่ไมครบถวน)
     1. ค้ารับรองการปฏิ บัติราชการประจ้าป งบประมาณ พ.ศ. 2547 2548 2549 2550 พรอมเอกสาร
ประกอบค้ารับรองฯ
    2. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค้ารับรองการปฏิบติราชการประจ้าปงบประมาณ พ.ศ. 2550
                           ั
รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :

                              ผลการด้าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
     ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด     หน่วยวัด
                               2547     2548     2549
 ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการ         ระดับ     -       5       4
 ระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วด : ผู้อ้านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้้าบาดาล เบอร์ตดต่อ : 0 2202 3802
          ั                               ิ

ผู้จัดเก็บข้อมูล   :  นายบุญเลิศ เลิศพฤกษา              เบอร์ติดต่อ : 0 2202 3809
                    KPI Template
                   ั
          ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบติราชการของกรมทรัพยากรน้้าบาดาล
    กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ตัวชี้วดที่ 15.1
    ั        : ระดับความส้าเร็จของการจัดท้าแผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ

น้้าหนัก      : รอยละ 1.5

ค้าอธิบาย     :
         พิจารณาจากระดับความส้าเร็จของการจัดท้าแผนการพัฒนากฎหมายของกระทรวง กรม
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง ก้าหนดระดับขั้นของความส้าเร็จ (Milestone)
         ส่วนราชการด้าเนินการจัดท้าแผนพัฒนากฎหมายประจ้าปี พ.ศ. 2550
โดยให้ระบุการด้าเนินการพัฒนากฎหมายได
สาระส้าคัญหรือประเด็นกฎหมายที่จะด้าเนินการและเหตุผลในการด้าเนินการในแต่ละประเด็นกฎหมายที่จะด้าเนิน
การและเหตุผลในการด้าเนินการแต่ละประเด็นทางกฎหมายให้ชัดเจน
มีการก้าหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาแล้วเสร็จ
และให้ส่วนราชการด้าเนินการในแต่ละประเด็นทางกฎหมายให้ชัดเจน
มีการก้าหนดผู้รบผิดชอบและระยะเวลาแล้วเสร็จ
และให้ส่วนราชการด้าเนินการจัดท้าแผนพัฒนากฎหมายให้แล้วเสร็จ และจัดส่งให้ส้านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ภายในวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2550
       ส่วนราชการใดที่ได้ส้ารวจ ตรวจสอบกฎหมายหลักที่อยู่ในความรับผิดชอบแล้ว
ปรากฎว่าไม่มีกฎหมายใดอยู่ในกรอบประเภทของกฎหมาย 10 ประเภท
และลักษณะส้าคัญของบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 4 ลักษณะ
หากไม่มีกฎหมายที่รับรองการปฏิบัติราชการประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
ส้าหรับประเด็นการประเมินผลการพัฒนากฎหมายดังกล่าว
(ให้กระทรวงเป็นผู้ด้าเนินการแจ้งการขอยกเว้นของส่วนราชการในสังกัด)

เกณฑ์การให้คะแนน
    ความส้าเร็จของการจัดท้าแผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
ระดับคะแนน                          เกณฑ์การให้คะแนน
   1    รวบรวมกฎหมายระดับพระราชบัญญัติของกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานรัฐทั้งหมด
   3    ส้ารวจ
                                             ่
       ตรวจสอบกฎหมายระดับพระราชบัญญัติที่จะต้องด้าเนินการยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมทีอยู่ในความรับผิดชอบข
       ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง ให้สอดคล้องตามประเภทกฎหมาย 10 ประเภท
       และลักษณะส้าคัญของบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 4 ลักษณะ
   5     จัดท้าแผนการพัฒนากฎหมายประจ้าปี พ.ศ. 2550 โดยระบุกฎหมายที่จะด้าเนินการพัฒนาสาระส้าคัญ/
       ประเด็นทางกฎหมายที่จะด้าเนินการและเหตุผลที่จะด้าเนินการในแต่ละประเด็นทางกฎหมายแล้วเสร็จ
       จัดส่งให้ส้านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2550
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

                                 ผลการด้าเนินงานในอดีต
         ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด      หน่วยวัด  ปีงบประมาณ พ.ศ.
                                 2547 2548 2549
 ระดับความส้าเร็จของการจัดท้าแผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ ระดับ   -    5    5

ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อ้านวยกลุ่มกฎหมาย   เบอร์ติดต่อ : 0 2299 3961
ผู้จัดเก็บข้อมูล  :   นายกู้เกียรติ โยมศิลป์  เบอร์ติดต่อ : 0 2299 3960
                     KPI Template
                    ั
           ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบติราชการของกรมทรัพยากรน้้าบาดาล
         กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

     ตัวชี้วดที่ 15.2
        ั        :
     ระดับความส้าเร็จของร้อยละเฉลี่ถ่วงน้้าหนักของการด้าเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ
     น้้าหนัก      : รอยละ 3.5

     ค้าอธิบาย     :
            พิจารณาจากระดับความส้าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้้าหนักของการด้าเนินการตามขั้นตอน (
     milestone) ตามแผนพัฒนากฎหมายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 (ประเมินผลงานถึงวันที่ 30 กันยายน
     2550) ที่ส่วนราชการน้าเสนอคณะกรรมการพัฒนากฎหมายให้ความเห็นชอบแล้ว

     ตารางและสูตรค้านวณ :

ลาดับที่ของกา น้าหนัก เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับร้อยละของความสาเร็      คะแนนที่ได้ข    คะแนนถ่วงน้าหนัก
รร่างกฎหมาย แต่ละร่ จหรือความคืบหน้าที่ปฏิบัติได้ตามแผนการดาเนิน      องแต่ละร่างก
        างกฎห    งานของปีงบประมาณที่ประเมินผล           ฎหมาย
        มาย   1    2    3     4   5
           คะแนน               คะแนน
                คะแนน คะแนน คะแนน
ร่างกฎหมาย/ชื่ *0.**  60    70    80    90   100       ค่าคะแนนขอ (ค่าคะแนนของร่างกฎหมา
อร่างกฎหมาย                                งร่างกฎหมาย ยX
ที่ 1                                         นาหนักของร่างกฎหมายที่
                                            1)
ร่างกฎหมาย/ชื่   *0.**      60  70  80    90    100   ค่าคะแนนขอ (ค่าคะแนนของร่างกฎหมา
อร่างกฎหมาย                                งร่างกฎหมาย ยX
ที่ 2                                         นาหนักของร่างกฎหมายที่
                                            2)
ร่างกฎหมาย/ชื่   *0.**      60  70  80    90    100   ค่าคะแนนขอ (ค่าคะแนนของร่างกฎหมา
อร่างกฎหมาย                                งร่างกฎหมาย ยX
ที่ 3                                        นาหนักของร่างกฎหมายที่
                                           3)
        รวม = 1                                ผลรวมของ(ค่าคะแนนขอ
                                           งร่างกฎหมาย X
                                           นาหนักของร่างกฎหมาย
                                           ที่ 1 )+
                                           (ค่าคะแนนของร่างกฎหม
                                           ายX
                                           นาหนักของร่างกฎหมาย
                                           ที่ 2 )+
                                           (ค่าคะแนนของร่างกฎหม
                                           ายX
                                           นาหนักของร่างกฎหมาย
                                           ที่ 3 )

    สูตรการคานวณ
           ผลการรวมของ (ค่าคะแนนที่ได้ของร่างกฎ * นาหนักร่างกฎหมาย)


    หรือ
     น้าหนักของร่างกฎหมาย   น้าหนักความสาคัญที่ให้กับแต่ละร่างกฎหมาย โดยน้าหนักทุกร่างกฎหมายรวมกันเท่ากับ
          (Wi)
    คะแนนที่ได้ของร่างกฎหมาย  หมายถึง
         ( SMi)      คะแนนที่ได้จากการเปรียบเทียบความคืบหน้าที่สามารถปฏิบัติได้กับแผนการดาเนินงานท
           i       หมายถึง ลาดับที่ของกฎหมาย
    รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน
                                 ผลการด้าเนินงานในอดีต
         ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด      หน่วยวัด  ปีงบประมาณ พ.ศ.
                                 2547 2548 2549
 ระดับความส้าเร็จของการจัดท้าแผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ ระดับ   -    5    5

ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อ้านวยกลุ่มกฎหมาย    เบอร์ติดต่อ : 0 2299 3961
ผู้จัดเก็บข้อมูล  :  นายกู้เกียรติ โยมศิลป์   เบอร์ติดต่อ : 0 2299 3960

                KPI Template
               ั
      ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบติราชการของกรมทรัพยากรน้้าบาดาล
    กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ตัวชี้วัดที่ 16 : ระดับความส้าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

น้้าหนัก      : รอยละ 5

ค้าอธิบาย     :
            ความส้าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมายถึง ความส้าเร็จ
ที่สวนราชการน้าเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งเปนกรอบการประเมินระดับมาตรฐานสากล
ไปใชเปนกรอบแนวทางในการประเมินองคกรดวยตนเอง (Self-Assessment)
และเปนบรรทัดฐานการติดตาม
และประเมินผลการบริหารจัดการของสวนราชการเพื่อปรับปรุงองคกรและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดกา
ร
ของสวนราชการสูระดับมาตรฐานสากล
          การด้าเนินการพัฒนาคุ ณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในระดั บกรม ใหด้าเนินการ
ครอบคลุมทุกหนวยงานในสวนกลาง รวมถึงราชการสวนกลางที่ไปตั้งอยูในภูมิภาคดวย
           แนวทางการด้าเนินการตามตัวชี้วัดนี้ ส้านักงาน ก.พ.ร. จะจัดท้าเปนคูมือ
          ซึ่งมีรายละเอียด
ส้าหรับสวนราชการใชในการด้าเนินการ

เกณฑการใหคะแนน :
             ก้าหนดเป็นระดับขั้นของความส้าเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5
ระดับ
พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการด้าเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้
ขั้นตอนที่                                 เกณฑ์การให้คะแนน
1         จัดตั้งคณะท้างานด้าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสวนราชการ
       และจัดท้าแผนด้าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสวนราชการ (Roadmap) ที่ไดรับความ
          จัดประชุมชี้แจงท้าความเขาใจเกี่ยวกับการด้าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส

2         จัดท้ารายงานผลการจัดท้าลักษณะส้าคัญขององคกรตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดก
3         จัดท้ารายงานผลการด้าเนินการขององคกรตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามแนวทาง
       ครบถวน
4         จัดท้ารายงานผลการประเมินองคกรดวยตนเอง (Self-Assessment)
       ไดแลวเสร็จครบถวน
5         จัดท้ารายงานการจัดล้าดับความส้าคั ญของโอกาสในการ
       ปรับปรุงองคกร ไดแลวเสร็จครบถวน

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
                                 ผลการด้าเนินงานในอดีต
         ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด      หน่วยวัด  ปีงบประมาณ พ.ศ.
                                 2547 2548 2549
 ระดับความส้าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับ   -    -   -ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อ้านวยส้านักบริหารงานกลาง   เบอร์ติดต่อ : 0 2299 3915

ผู้จัดเก็บข้อมูล  : นางสาววรีวสยา สินธุเดชะ       เบอร์ติดต่อ  0 2299 3920

								
To top