European Commission DG Regional Policy Inforegio Newsletter 157 - Download as PDF by EuropeanUnion

VIEWS: 88 PAGES: 2

									           Unia Europejska
           Polityka regionalna

                          inforegio
                   Biuletyn informacyjny

                                      news
1725-8022
                          maj 2007
                           nr 157

                                                                                  PL
Zmierzyć wpływ polityki
spójności na zatrudnienie         Realizacja zamierzeń polityki spójności w latach 2007–2013
Komisja Europejska opublikowała
przewodnik „Ewaluacja wpływu        Przygotowania do nowej polityki spójności weszły w zaawansowaną fazę: obecnie negocjowane
funduszy strukturalnych na
zatrudnienie”. Zadaniem przewodnika
                      są programy warte 90% całego budżetu.
jest zapewnienie praktycznej, etapowej
metody ewaluacji, wykorzystującej     Podczas konferencji prasowej w Brukseli 2 kwietnia komisarz    Ze wstępnych szacunków wynika, że około 200 mld euro zo-
podejście wstępujące (bottom-up).
Zalecane są trzy główne fazy:
                      ds. polityki regionalnej Danuta Hübner oraz komisarz ds. za-    stanie przeznaczonych bezpośrednio na inwestycje urzeczy-
określenie obszarów docelowych       trudnienia, spraw społecznych i równości Vladimír Špidla po-    wistniające założenia agendy lizbońskiej, włączając 50 mld
i przeprowadzenie oceny efektów      prosili państwa członkowskie o złożenie swoich strategicznych   euro na inwestycje w badania naukowe i rozwój i 70 mld euro
brutto na zatrudnienie; przekształcenie  planów i priorytetów na zapoczątkowany nowy okres progra-     w kapitał ludzki.
tej oceny brutto na efekty netto;
przejście do ewaluacji ogólnej. To     mowania i zachęcili je do utrzymania tempa prac nad pozosta-
                                                       Komisja otrzymała również 340 programów operacyjnych
odpowiada kolejnym etapom cyklu      łymi programami operacyjnymi.
programowania funduszy                                            (232 dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
strukturalnych.              Dokumenty określające strategiczne priorytety wszystkich      (EFRR) i 108 dotyczących Europejskiego Funduszu Społecznego
http://ec.europa.eu/regional_policy/    państw członkowskich (Narodowe strategiczne ramy odniesie-     (EFS)) z ogólnej liczby 444 oczekiwanych programów.
sources/docoffic/2007/working/wd6_      nia – NSRO) na lata 2007–2013 przesłano Komisji w terminie
employ_en.pdf                                                 Prezydencja niemiecka zorganizowała 10 maja konferencję
                      przewidzianym w przepisach, czyli do 5 marca 2007 r. Doku-
Wiedza dla regionalnej innowacji                                       w Hof, w Niemczech, w celu podkreślenia momentu rozpoczę-
                      menty te są obecnie badane przez Komisję.
Końcowa konferencja sieci ERIK+                                        cia wdrażania programów polityki spójności na lata 2007–2013.
(European Regions Knowledge Based     NSRO dla Austrii, Cypru, Danii, Niemiec, Grecji, Węgier, Litwy,  Konferencja, zatytułowana „Silne regiony: budowanie
Innovation Network – oparta na wiedzy
innowacyjna sieć regionów         Malty, Polski i Hiszpanii już zostały przyjęte i Komisja wydała  mostów dla Europy”, była prowadzona przez niemieckie-
Europy)odbyła się w Brukseli 10-11 maja  decyzję dotyczącą listy programów operacyjnych, indykatyw-     go ministra ds. gospodarki i technologii Michaela Glosa
i skupiła się na temacie „Wiedza na    nych rocznych alokacji oraz innych kwestii. Decyzje w sprawie   i komisarz Danutę Hübner.
rzecz innowacji regionalnej – ku
regionom na rzecz zmian
                      pozostałych NSRO są spodziewane do końca lipca.
                                                       Postęp w finalizowaniu Narodowych strategicznych ram od-
gospodarczych”. Celem konferencji
było przeanalizowanie przyszłej roli
                      Wypowiadając się na temat NSRO, komisarz Hübner powie-       niesienia i programów operacyjnych można śledzić on-line za
regionów w promowaniu wzrostu       działa: „Przesłanie płynące ze strategii państw członkowskich   pośrednictwem internetowej „Tabeli wyników”, która jest co
gospodarczego przez innowację,       jest jasne. W nowym okresie programowania działania będą      tydzień uaktualniana. Patrz:
przedsiębiorczość i gospodarkę opartą
                      ukierunkowane na priorytety UE: wzrost gospodarczy, zatrud-
na wiedzy, ze szczególnym                                           http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/pdf/
odniesieniem się do ewolucji inicjatywy  nienie i zrównoważony rozwój w terenie. Duże sumy zostaną
                                                       scoreboard020407.pdf
Komisji Europejskiej „Regiony na rzecz   także przeznaczone na finansowanie odnawialnych źródeł
zmian gospodarczych”.           energii, wydajności energetycznej oraz infrastruktury o zna-    http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/
http://www.eriknetwork.net/
                      czeniu europejskim”.                        457&format=HTML&aged=0&language=PL&guiLanguage=en
conf04.html
Przyszłość europejskiej
współpracy terytorialnej
Sekretariat Interact zorganizował
w Budapeszcie 27–30 marca         Raport uwydatnia efekt dźwigni funduszy strukturalnych
konferencję na temat „Europejska
Współpraca Terytorialna – programy na   Sukces polityki spójności UE i funduszy strukturalnych, będący katalizatorem rozwoju
lata 2007–2013: oczekiwania, zmiany i
wyzwania”. W konferencji          gospodarczego w całej Europie, jest przedmiotem nowego raportu Komitetu Regionów (KR).
poprowadzonej przez przedstawicieli
Komisji Europejskiej oraz innych      Raport przygotowany przez Manuela Chaves Gonzáleza,        Tę katalityczną rolę funduszy strukturalnych przypisuje się
instytucji europejskich zabierali głos
reprezentanci rządów państw        członka KR i przewodniczącego hiszpańskiego regionu Anda-     temu, że zapewniają one stabilność w finansowaniu na pod-
członkowskich UE. Materiały        luzja, został przyjęty podczas specjalnej sesji plenarnej KR,   stawie wieloletnich budżetów i mobilizują krytyczną masę
z konferencji dostępne są na stronie:   która odbyła się w Rzymie 23 marca z okazji obchodów        środków finansowych. Według szacunków Komisji Europej-
http://www.interact-eu.net/227138/     50. rocznicy podpisania traktatu ustanawiającego Europejską    skiej każde euro wydane na poziomie UE na politykę
242330/0/1205914
                      Wspólnotę Gospodarczą.                       spójności generuje dodatkowe wydatki w wysokości od
Obywatelski wkład do unijnej
polityki dotyczącej wsi
                                                       jednego do trzech euro ponoszone przez władze krajowe
                      Skupiając się na efekcie dźwigni funduszy strukturalnych, ra-
Komitet Regionów był 2 kwietnia                                        lub regionalne.
                      port stwierdza, że fundusze unijne wiele zmieniają, jeśli chodzi
gospodarzem konferencji, której celem
było przedstawienie wniosków        o przyciąganie dodatkowych środków publicznych i prywat-      Raport wykorzystuje przykłady z różnych krajów w celu
                                                                                        KN-AB-07-157-PL-C
z inicjatywy „Panel obywateli Europy”.   nych na projekty, których celem jest generowanie wzrostu      zademonstrowania tego efektu mnożnika i zawiera pewną
Rozpoczęta w maju 2006 r. inicjatywa    i zatrudnienia, będącego jednym z głównych priorytetów UE     liczbę zaleceń, w jaki sposób można go wzmacniać
ułatwiła roczny dialog
                      w kontekście tak zwanej strategii lizbońskiej.           w przyszłości.
z 87 obywatelami z dziesięciu różnych
regionów Europy na temat polityk
mających wpływ na obszary wiejskie.
http://www.citizenspanel.eu/
Oto kilka z zaleceń:                                                  koncentrację funduszy na sektorach priorytetowych, takich jak obszary miejskie, oraz
• Komisja Europejska powinna włączyć koncepcję dźwigni do oceny aktualnego                       większy nacisk na współpracę terytorialną.
 stanu i postępu polityki spójności;                                          Raport został z uznaniem przyjęty przez komisarz ds. polityki regionalnej UE Danutę
• Komisja powinna wzmocnić wysiłki związane z podnoszeniem świadomości doty-                      Hübner, która zwróciła również uwagę na jego zalecenie, by koncepcja dźwigni zo-
 czącej polityki spójności i korzyści, jakie z niej płyną, jej profilu i wizerunku;                   stała rozszerzona na aspekty niefinansowe. „W tym znaczeniu – powiedziała – może-
• Państwa członkowskie powinny ustanowić ramy prawne, administracyjne i finanso-                     my stwierdzić, że europejska polityka spójności promuje wielokierunkowe partner-
 we ułatwiające działalność innowacyjną;                                        stwo między różnymi szczeblami administracji publicznej a sektorem prywatnym.
                                                            Interakcje te łączą regionalne, krajowe i europejskie szczeble i przyczyniają się do
• Większą uwagę należy poświęcić celom z protokołu z Kioto dotyczącym zmian kli-
                                                            rozwoju gospodarczego i sprawnego sprawowania władzy”.
 matycznych, przestrzeganiu zrównoważonego wzrostu i ochrony środowiska
 podczas wdrażania funduszy strukturalnych.                                      http://www.cor.europa.eu/en/press/press_07_03049.html
Sugeruje również, że efekt dźwigni unijnej polityki spójności mógłby być wzmoc-                     http://ec.europa.eu/commission_barroso/hubner/speeches/pdf/rome_cor_
niony w latach 2007–2013 przez przyjęcie bardziej strategicznego podejścia, większą                   230307_en.pdfPromowanie „miejskiego wymiaru” polityki UE
Na nieformalnym spotkaniu ministrów do spraw polityki regionalnej w Lipsku, w Niemczech, które odbyło się 24–25 maja, komisarz
ds. polityki regionalnej Danuta Hübner przedstawiła nowy „Przewodnik na temat miejskiego wymiaru w politykach Wspólnoty”.

Celem przewodnika jest zapewnienie obszarom miejskim pomocy, by możliwości                       Oto niektóre z wniosków, które znalazły się w raporcie:
stwarzane przez polityki UE były w pełni wykorzystywane. Prezentuje on szczegóło-
                                                            • PKB miast liczących ponad milion mieszkańców jest o 25% wyższy niż średnia
we informacje, w jaki sposób miasta mogą korzystać z tych polityk i jak miejskie
                                                             unijna i o 40% wyższy niż średnia krajowa.
podmioty mogą odgrywać większą rolę w ich wdrażaniu. Przewodnik prezentuje
ogólne spojrzenie na wymiar miejski wszystkich polityk wspólnotowych na lata                      • Pomimo koncentracji miejsc pracy w miastach mieszkańcy nie zawsze korzystają
2007–2013 i wymienia różne inicjatywy, które mają bezpośredni i pośredni wpływ na                     z tych możliwości zatrudnienia.
zrównoważony rozwój obszarów miejskich.
                                                            • Niemal we wszystkich miastach, gdzie stopa bezrobocia wynosi 10% lub więcej, na
Pierwszy tego rodzaju przewodnik został opracowany z inicjatywy międzyresortowej                     niektórych obszarach stopa bezrobocia podwaja się, a w uboższych dzielnicach
grupy Komisji zajmującej się rozwojem miejskim, której przewodniczy Dyrekcja Gene-                    dochodzi nawet do 60%.
ralna ds. Polityki Regionalnej, a w której prace zaangażowanych jest 13 innych dyrekcji                 • W miastach Europy Zachodniej sektor usług stanowi największe źródło zatrudnienia.
generalnych.
                                                            • Miasta w Hiszpanii, Irlandii, Finlandii i Grecji zanotowały największe wskaźniki wzro-
Elektroniczna wersja przewodnika dostępna jest na stronie:                                stu liczby ludności w UE. Natomiast w wielu miejskich obszarach Europy Środkowej
                                                             i Wschodniej zanotowano spadek liczby ludności.
http://ec.europa.eu/comm/regional_policy/
                                                            • Średnia przestrzeń życiowa na jednego mieszkańca w wielu miastach Europy
Fakty i spostrzeżenia dotyczące jakości życia w miastach Europy: dodawanie
                                                             Wschodniej wynosi zaledwie jedną trzecią przestrzeni życiowej w bardziej zamoż-
wartości do audytu miejskiego
                                                             nych miastach Europy Zachodniej.
Audyt miejski, zainicjowany przez Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej, jest ko-                 • Mieszkańcy miast są lepiej wykształceni niż inni obywatele Europy.
ordynowany przez Eurostat i DG Regio i angażuje 27 krajowych urzędów statystycz-
nych. Dane dotyczące ponad 300 punktów opisujących jakość życia w europejskich                     Badania dotyczące jakości życia w miastach europy prowadzone w ramach audy-
miastach posłużyły do przygotowania „Raportu o stanie miast europejskich”, zlecone-                   tu wykazały, że większość ludzi lubi mieszkać w swoim mieście i spodziewa się, iż
go spółce consultingowej Ecotec. Raport ten jest najbardziej obszernym opracowa-                    ich miasto stanie się w przyszłości jeszcze lepszym miejscem do mieszkania
niem dotyczącym miast Europy. Opiera się na unikatowym zestawieniu statystyk                      i pracy.
miejskich i przedstawia dogłębną analizę warunków demograficznych, ekonomicz-
                                                            Szczegóły na temat audytu i monitorowania można znaleźć na stronie:
nych i społecznych, jak również poziomu edukacji, zaangażowania obywateli
i środowiska naturalnego.                                                http://ec.europa.eu/regional_policy/urban2/audit_en.htm
   Open Days – 212 partnerów regionalnych i miast
   Rekordowa liczba 212 biur europejskich regionów i miast, które reprezentują 33 państwa, a działają w Brukseli, zgłosiła
   się jako oficjalni partnerzy „Open Days 2007 – Europejski Tydzień Regionów i Miast”. Tegoroczna impreza, która po raz
   kolejny jest współorganizowana przez Komisję Europejską i Komitet Regionów, odbędzie się 8–11 października w Bruk-
   seli. Biuletyn informacyjny Open Days 2007 jest już dostępny on-line. Zawiera cztery strony przydatnych informacji:
   http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2007/doc/pdf/newsletter_1.pdf
          Komisja Europejska
          Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej                                                          Tekst oddany do druku 25 maja 2007 r.

Wydawca: Thierry Daman, Komisja Europejska, DG ds. Polityki Regionalnej, Jednostka 01, Faks: (32-2) 296 60 03.
Teksty niniejszej publikacji nie stanowią zobowiązania Komisji.
Adres elektroniczny DG ds. Polityki Regionalnej w Internecie: http://europa.eu.int/comm/regional_policy/index_pl.htm.
Komisarz Danuta Hübner: http://europa.eu.int/comm/commission_barroso/hubner/index_pl.htm.
Zamawianie publikacji: regio-info@cec.eu.int. Biuletyn informacyjny jest wydawany w 19 oficjalnych językach Unii Europejskiej.
Wydrukowano na papierze utylizowanym.

								
To top