Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Nieuwsbrief 3 by yaoyufang

VIEWS: 18 PAGES: 2

									NIEUWSBRIEF 03/06                          OKTOBER 2006

                         Voedselbank West-Friesland
                         Verlengde Lageweg 9
                         1628 PM HOORN

                         Telefoon: (0229) 50 48 21
                         E-mail: voedselbankwf@gmail.com
                         Website: www.voedselbankwf.nl
                         Bankrekeningnummer: 1227.33.487

Nieuwsbrief                   Website
Dit is de derde nieuwsbrief van de St.      Coördinator Harm Touwslager heeft de
Voedselbank West-Friesland. Wij willen onze   website van onze voedselbank
vrijwilligers, donateurs, sponsoren en      operationeel gemaakt. Via de site kan ook een
betrokken instellingen graag op de hoogte    aanvraagformulier uitgedraaid worden. Kijk
houden van onze voorbereidingen en        dus voortaan voor informatie op:
activiteiten. Deze nieuwsbrief zal dan ook    www.voedselbankwf.nl
periodiek verschijnen.
                         Telefoonlijn
Eerste pakketten verstrekt            Op dit moment wordt aan de installatie van de
Eind september konden de eerste         telefoon gewerkt. Het nummer is inmiddels
voedselpakketten “low profile” verstrekt     bekend: (0229) 50 48 21.
worden aan de eerste klanten. De verwachting
is dat het klantenbestand de komende periode   Coördinatoren
zal groeien met ongeveer vijf tot zes klanten  Vier mensen hebben zich bereid verklaard de
per week.                    dagelijkse gang van zaken te coördineren. Dit
                         zijn Frans Saleh, Jaap Iepenga, Han Neef en
                         Harm Touwslager.
Foto: Inhoud van een pakket

Samenwerking
Met de Voedselbank Purmerend is voorlopig    Foto: De coördinatoren Han Neef (links) en
voor de eerste periode een samenwerking     Harm Touwslager (rechts) stellen de eerste
afgesproken. Purmerend haalt produkten uit    pakketten samen.
Rotterdam en daar liften wij op mee. Wekelijks
geven we aan Purmerend het aantal        Intakes
benodigde pakketten door en halen die      De klantbeoordelingsgesprekken worden
vervolgens daar op. In Hoorn worden de      wekelijks door de groep intakers uitgevoerd.
pakketten opgeleukt met “losse produkten”.    De kerngroep bestaat uit Ingrid Greyghton,
                         Juliana Hoenselaars, Carola Stoutjesdijk en


                                          Pagina:  1
NIEUWSBRIEF 03/06                           OKTOBER 2006
Joop Souwer.                   De opbrengst: 5.000.- Euro!

We willen deze groep binnenkort nog wat
gaan uitbreiden. Heb je belangstelling? Meld
je dan bij bestuurslid Monique Broekhuisen
(monique.broekhuisen@quicknet.nl).

Administratie/Telefonie/Receptie
Binnenkort gaan de eerste vrijwilligers van
start op de administratie. Zij zijn inmiddels
wegwijs gemaakt in de systemen en
procedures. De werktijden zijn voorlopig
grotendeels gekoppeld aan de openingstijden
van de voedselbank, te weten: maandag t/m
vrijdag van 09:00 uur – 12:00 uur.
                         Foto: Monique Broekhuisen en Peter de Vries
Deze groep zal met nog een paar mensen      met de cheque ter waarde van 5.000 euro.
moeten worden uitgebreid. Heb je
belangstelling voor dit werk? Meld je dan bij  Steun
bestuurslid Arthur Helling.           De volgende personen, bedrijven en instanties
(a.helling@quicknet.nl)             danken wij:
Inpakkers en chauffeurs
                            De Hoornse Lionsclub “Velius”: 390
Het inpak- en chauffeurswerk gaat de
                            euro van de perenpluk;
komende weken in beeld gebracht worden. De
                            St. Cordaid: eenmalige
coördinatoren zullen daarbij betrokken
                            ondersteuningssubsidie van 5.850
worden. De vrijwilligers die zich voor één van
                            euro;
deze werkzaamheden in eerste instantie
opgegeven hebben zullen daar de komende         Rabobank Hoorn e.o.: Steun is voor
weken meer van horen.                  drie jaar (3.000, 2.000, 2.000 euro)
                            toegezegd.
Regionale ontwikkelingen
In Amsterdam wordt over enkele weken een     Algemene informatie over voedselbanken treft
nieuwe loods geopend waar vroeger Stork     u aan op de website: www.voedselbank.nl
was gehuisvest. Deze loods krijgt een directe
aanvoerlijn vanuit Rotterdam. Vanuit deze
                         Deze nieuwsbrief is een uitgave van het
Amsterdamse hoofdvestiging kunnen alle      Stichtingsbestuur, bestaande uit:
voedselbanken in N-Holland bevoorraad
worden. Binnenkort zal er een regionaal     Peter de Vries
bestuur worden gevormd dat zich gaat buigen   Monique Broekhuisen
over de regionale samenwerking en        Arthur Helling
kostenverdeling. Voorzitter Peter de Vries zal
namens VB West-Friesland zitting nemen in
het regiobestuur.

Kunstveiling ten bate van Voedselbank
De Rotary Club Hoorn de Compagnie heeft op
zondag 1 oktober een kunstveiling gehouden
in de Hoornse haven ten bate van de
Voedselbank West-Friesland.


                                           Pagina:  2

								
To top