PUBLIC CONSULTATION ON A FUTURE SINGLE MARKET POLICY - SUMMARY OF RESPONSES by EuropeanUnion

VIEWS: 24 PAGES: 2

									   PUBLICZNE KONSULTACJE NA TEMAT PRZYSZŁEJ
   POLITYKI WSPÓLNEGO RYNKU – STRESZCZENIE
          ODPOWIEDZI

                   STRESZCZENIE

Celem publicznych konsultacji, które miały postać forum otwartego na uwagi wszystkich
zainteresowanych stron, było zachęcenie do szeroko zakrojonej debaty. Ich wyniki zostaną
wykorzystane w dyskusji na temat wspólnego rynku w XXI wieku i w przeglądzie dotyczącym
wspólnego rynku, który ma być przygotowany przez Komisję do czerwca 2007 r. W sprawozdaniu,
które nie jest statystycznie reprezentatywnym badaniem, starano się uwzględnić wszystkie uzyskane
odpowiedzi. Z 1514 odpowiedzi, w 1272 przypadkach związki zawodowe i obywatele udzielili
identycznych („standardowych”) odpowiedzi. Pozostałe 242 odpowiedzi różniły się od siebie i były
udzielone głównie przez organizacje reprezentujące różnego rodzaje przedsiębiorstwa, jak również
interesy niekomercyjne. Odpowiedzi udzieliły wszystkie państwa członkowskie. Generalnie konsultacje
zostały bardzo dobrze przyjęte, mimo iż uczestniczyło w nich tylko niewiele zainteresowanych stron z
nowych państw członkowskich oraz niewiele organów władz regionalnych i lokalnych.

Zainteresowane strony ogólnie zgadzają się, że wspólny rynek przyniósł wiele korzyści, choć np.
organizacje konsumenckie oraz MŚP mają wątpliwości, czy przyniósł on bezpośrednie korzyści
konsumentom i małym przedsiębiorstwom. Mimo iż respondenci wyrazili ogólne poparcie dla
wspólnego rynku, wielu z nich, w szczególności przedsiębiorstwa, podkreśla, że budowa wspólnego
rynku nie została jeszcze zakończona, oraz że należy uporać się z niedostatkami w dziedzinie usług,
detalicznych usług finansowych, ubezpieczeń, transportu, energii, podatków, swobodnego przepływu
pracowników i własności intelektualnej. Wielu z nich zwraca uwagę na problemy związane z
wprowadzaniem i egzekwowaniem prawa, a niektórzy podkreślają potrzebę nadania wspólnemu
rynkowi „społecznego wymiaru”.

Respondenci w pełni popierają wybór zaproponowanych w publicznych konsultacjach priorytetów
mających na celu pełną realizację wspólnego rynku, mianowicie: pobudzenie dynamiki rynkowej i
innowacji, lepsze uregulowania prawne, lepsze wdrażanie i egzekwowanie prawa, uwzględnianie w
większym stopniu sytuacji globalnej, zwiększenie inwestycji w komunikację i informowanie. Oczekują
oni od Komisji opracowania jaśniejszej i bardziej kompleksowej ogólnej koncepcji wspólnego
rynku wraz z konkretnymi propozycjami, solidną analizą ekonomiczną i właściwą strategią
komunikacji w celu zgromadzenia potrzebnego wsparcia. Niektórzy z nich odwołują się na przykład do
strategii komunikacji przyjętej dla programu na 1992 r. W szczególności przedsiębiorstwa podkreślają
znaczenie wiodącej roli Komisji w tworzeniu wspólnego rynku.

Respondenci podkreślają, że warunki prowadzenia działalności gospodarczej w UE nie służą w
wystarczającym stopniu pobudzeniu innowacji, a wielu z nich twierdzi, że polityka wspólnego rynku
mogłaby najbardziej przyczynić się do poprawy sytuacji poprzez skupienie się na jej głównym zadaniu,
które polega na stworzeniu rynku pozbawionego barier. Inni domagają się poświęcenia większej uwagi
MŚP stanowiącym główny motor gospodarki unijnej Ponadto respondenci przedstawiają konkretne
propozycje lepszego wspierania przez wspólny rynek zarówno innowacji, jak i MŚP, czyli obu
podstawowych elementów przyczyniających się do sukcesu gospodarki UE (np. poprzez ograniczenie
biurokracji, zapewnienie lepszej synergii wspólnego rynku z polityką konkurencji oraz lepszą ocenę
wpływu inicjatyw politycznych na przedsiębiorstwa).

W odniesieniu do wpływu określonych obszarów polityki na pobudzanie innowacji i dostęp do rynku,
niektórzy respondenci dostrzegają korzyści płynące z ustanowienia standardów w określonych
sektorach usług, pod warunkiem że inicjatywa wychodzi od uczestników rynku, i że o wprowadzeniu
decyduje się indywidualnie.  Inni jednak zgłaszają zastrzeżenia. Wielu twierdzi, że kwestia
udoskonalenia ram prawnych w zakresie własności intelektualnej powinna być potraktowana
priorytetowo, w szczególności w zakresie patentów i praw autorskich. Wreszcie wielu respondentów
widzi możliwość pobudzenia innowacji poprzez wykorzystanie przepisów dotyczących zamówień
publicznych (w tym w odniesieniu do MŚP) i podkreśla potrzebę większego uświadamiania organów
władz publicznych i MŚP oraz lepszego wdrażania i egzekwowania prawa.

Generalnie respondenci wyrażają aprobatę dla działań Komisji podejmowanych w ramach inicjatywy
na rzecz „lepszych uregulowań prawnych” (np. częstsze korzystanie z metody konsultacji).
Sugerują oni, że należy ułatwić dostęp do konsultacji, a niektórzy domagają się więcej informacji
zwrotnych ukazujących, w jaki sposób uwzględniane są opinie zainteresowanych stron. Związki
zawodowe i organizacje konsumenckie żądają większego włączenia w kształtowanie polityki w
dziedzinie wspólnego rynku. Respondenci podsuwają również pomysły praktycznych udoskonaleń w
zakresie ocen i ocen wpływu. Wielu z nich podkreśla potrzebę zastanowienia się nad alternatywnymi
formami prawodawstwa bądź alternatywami dla przepisów prawnych. Większość respondentów
zgodnie uznaje, że działania na rzecz lepszych uregulowań prawnych powinny być podejmowane
zarówno na poziomie UE, jak i na poziomie krajowym oraz popiera pomysł poddania przeglądowi
przepisów krajowych.

Powszechnie uznaje się, że lepsze wdrażanie i egzekwowanie prawa będzie kluczowym priorytetem
w przyszłości; Komisja i państwa członkowskie ponoszą wspólnie odpowiedzialność w tym zakresie.
Przedsiębiorstwa jednak domagają się, by Komisja wzmożyła działania i prowadziła wzorcowe
działania w tej dziedzinie. Większą uwagę należy poświęcić wzmocnieniu współpracy między
państwami członkowskimi i w samych państwach członkowskich oraz bardziej widocznemu i
skoordynowanemu podziałowi obowiązków w zakresie wspólnego rynku na poziomie krajowym.
Zważywszy na liczne przypadki nieprawidłowej transpozycji wzywa się Komisję do szybszego
udzielania organom administracji krajowych obszerniejszych wskazówek dotyczących prawidłowej
transpozycji (np. poprzez organizowanie odpowiednich warsztatów). Niektóre przedsiębiorstwa
wyrażają obawy co do skuteczności egzekwowanie prawa na poziomie krajowym oraz domagają się
większego zaangażowania i wsparcia ze strony Komisji oraz usprawnienia postępowań w sprawie
naruszeń przepisów. Popierane jest dodatkowe finansowanie i reklamowanie sieci SOLVIT.

Wszyscy respondenci podkreślają globalny wymiar polityki wspólnego rynku, chociaż poszczególne
aspekty nie są konkretnie omawiane. Podkreślają oni, że przepisy unijne nie powinny utrudniać
europejskim przedsiębiorstwom konkurencji na światowych rynkach oraz generalnie opowiadają się za
dalszym rozwijaniem dialogu na szczeblu UE poświęconego kształtowi europejskich regulacji.
Rozbieżne opinie pojawiły się w kwestii uczestnictwa UE w międzynarodowych organizacjach
normalizacyjnych.

Wielu respondentów podkreśla potrzebę zwiększenia wysiłków na rzecz informowania obywateli i
MŚP o możliwościach jakie stwarza wspólny rynek i o jego potencjale. Komunikacja wydaje się
najskuteczniejsza na poziomie krajowym, regionalnym lub nawet lokalnym, najlepiej w miejscowych
językach urzędowych, i w związku z tym zainteresowane strony zachęcają Komisję do rozważenia
lepszych sposobów docierania z informacją do obywateli i przedsiębiorstw. Obok sieci informacyjnych
i sieci wsparcia, które muszą zostać zracjonalizowane i lepiej wyposażone finansowo, ważną rolę
mogłyby na przykład odgrywać przedstawicielstwa Komisji.

								
To top