Docstoc

Rancangan Pengajaran Tahunan Bahasa Malaysia Tahun 1 _Tema 2_

Document Sample
Rancangan Pengajaran Tahunan Bahasa Malaysia Tahun 1 _Tema 2_ Powered By Docstoc
					                        Rancangan Pengajaran Tahunan Bahasa Malaysia Tahun 1
Minggu  Tema / Unit   Objektif                Standard      Standard Pembelajaran  Pengisian   Catatan
                                 Kandungan                  Kurikulum
6    Tema 2:     1.Mendengar ,mengecam dan        Fokus Utama:    Fokus Utama:
     Bersih Dan     menyebut bunyi bahasa         1.2         1.2.5          KBT
     Sihat       dengan betul.             2.2         2.2.1          :KB,BCB,KP-
                                 3.2         2.2.2          Verbal
     Tajuk :     2.Membaca pelbagai           4.4                     Linguistik
     Bersihkan Diri   perkataan,frasa dan ayat       5.1
              secara mekanis dengan
              sebutan dan intonasi yang       Fokus Sampingan   Fokus Sampingan :
              betul.                2.2         2.2.1
     Sistem                          1.2         2.2.2
     Bahasa:     3.Menulis perkataan dan frasa      1.4
              yang mengandungi
     Kata ganti     perkataan dua atau tiga suku
     nama        kata,diftong,vocal
              berganding,digraph dan
              konsonan bergabung dengan
              betul.

             4.Melafaz pantun dua kerat
              menggunakan bahasa yang
              indah dengan intonasi yang
              betul dan memahami
              maksud pantun secara didik
              hibur.
             5.Memahami dan
              menggunakan kata nama
              am,kata nama khas,kata
              ganti nama diri pertama dan
              kedua serta kata kerja
              dengan betul.
7  Tajuk :    1.Mendengar,memahami,menyebut dan     Fokus Utama:   Fokus Utama:
  Rumah Bersih   mengeja perkataan yang         1.2        1.2.5        KBT
           mengandungi dua atau tiga suku     2.2        2.2.2        :KB,BCB,KP-
  Sistem      kata,diftong,vocal           3.2        3.2.5        Verbal
  Bahasa:     berganding,digraph dan konsonan     5.1        5.1.4        Linguistik
           bergabung dengan betul dan tepat.
  Kata kerja                        Fokus Sampingan  Fokus Sampingan :
          2.Membaca dan memahami perkataan     1.2        3.2.5
           dan frasa yang mengandungi       1.4        5.1.4
           perkataan dua atau tiga suku      2.2        2.2.2
           kata,diftong,vocal           3.2        1.4.2
           berganding,digraph dan konsonan     5.1
           bergabung dengan betul.

          3.Menulis perkataan dan frasayang
           mengandungi perkataan dua atau tiga
           suku kata,diftong,vocal
           berganding,digraph dan konsonan
           bergabung dengan betul.

          4.Memahami dan menggunakan kata
           kerja dengan betul.
8  Tajuk :    1.Mendengar,memahami dan menyebut     Fokus Utama:   Fokus Utama:
  Kelas Ceria   frasa dan ayat tunggal dengan betul   1.2        1.2.6        KBT
           dan tepat.               2.2        2.2.3        :KB,BCB,KP-
  Sistem                          3.2        3.2.6        Verbal
  Bahasa:    2.Membaca ayat tunggal daripada      4.3        4.3.1        Linguistik
           pelbagai bahan bacaan dengan
  Kata majmuk   sebutan yang betul.           Fokus Sampingan
                               2.3        Fokus Sampingan :
          3.Menulis secara mekanis ayat tunggal   3.2        2.3.1
           dengan betul dan tulisan yang kemas.  1.2        3.2.6
                               2.2        1.2.6
          4.Mengujar dialog dengan sebutan yang            2.2.3
           jelas dan intonasi yang betul tentang
           sesuatu perkara menggunakan bahasa
           badan secara kreatif melalui lakonan
           secara didik hibur.


9  Tajuk :     1.Mendengar,memahami dan         Fokus Utama:   Fokus Utama:
   Badan Cergas   memberikan respon secara lisan atau  2.3        2.3.1        KBT
            gerak laku berdasarkan         2.2        2.2.3        :KB,BCB,KP-
   Sistem      arahan,pesanan dan pertanyaan     3.2        3.2.6        Kinestetik
   Bahasa:      dengan betul.             5.1        5.1.4

   Kata Kerja   2.Membaca ayat tunggal dengan      Fokus Sampingan
            pelbagai bahan bacaan dengan      1.3        Fokus Sampingan :
            sebutan yang betul.          2.2        1.3.1
                               3.2        2.2.3
           3.Menulis secara mekanis ayat tungga   3.3        3.2.6
            dengan betul dan tulisan yang kemas.           3.3.1

           4.Membina dan menulis perkataan,
            frasa dan ayat dengan betul.

           5.Memahami dan menggunakan kata
            kerja dengan betul.

10  Tajuk :     1.Mendengar,memahami dan membe ri    Fokus Utama:   Fokus Utama:
   Makanan      respons secara lisan atau gerak laku  1.3        1.3.1        KBT
   Berzat      berdasarkan arahan,pesanan dan     2.3        2.3.1        :KB,BCB,KP-
            pertanyaan dengan betul.        3.3        3.3.1        Kinestetik,Visual
   Sistem                          4.2        4.2.1        ruang,Verbal
   Bahasa:     2.Membaca dan memahami perkataan                        Linguistik
            dan frasa yang mengandungi       Fokus Sampingan
   Kata adjektif   perkataan dua atau tiga suku     2.2        Fokus Sampingan :  Kontekstual-
            kata,diftong,vocal          2.3        2.2.1        Menghubungkait
            berganding,digraph dan konsonan    3.3        2.3.1
            bergabung dengan betul.        3.4        3.3.1
                                        3.4.1
           3.Membaca ayat tunggal daripada
 pelbagai bahan bacaan dengan
 sebutan yang betul.

4.Membina dan menulis perkataan,frasa
 dan ayat yang betul.

5.Menulis imlak perkataan dan frasa
 yang mengandungi suku kata terbuka
 dan suku kata tertutup dengan ejaan
 yang tepat.

6.Mengujarkan ayat menggunakan
 bahasa yang indah dengan sebutan
 yang jelas dan intonasi yang betul
 serta menggunakan bahasa badan
 secara kreatif melalui penceritaan
 secara didik hibur.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:137
posted:9/21/2011
language:Malay
pages:4
Description: Rancangan Pengajaran Harian BM Tahun 1