Strategi Swot by pcx15469

VIEWS: 448 PAGES: 67

Strategi Swot document sample

More Info
									                     DIMENSI I : HALA TUJU KEPIMPINAN
                       ELEMEN 1 : VISI DAN MISI
                        EN AZMAN BIN SAFII
        No.
   Aspek                                                     SKOR WAJ    TINDAKAN
        Item
             Menguruskan dan menyediakan rujukan/bukti bahawa
        (a)
             Penggubalan pernyataan visi dan misi sekolah:
                                             Buku Perancangan
           i. mengambil kira Falsafah Pendidikan Kebangsaan          Strategik ada       0     2
1.1                                            memuatkan FPK
Penggubalan    ii. mengambil kira Wawasan 2020                    Huraian - cd/buku     0     2
Visi dan Misi   iii. mengambil kira perkembangan pendidikan semasa           Huraian - cd/buku     0     2
            mengambil kira analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan      SWOT analisis - catatan
         iv.                                                0     2
            ancaman                              mesyuarat penggubalan
          v. dibuat secara kolektif                       Minit mesyuarat      0     2
         vi. dikaji semula jika perlu                      Minit mesyuarat      0     2
            Menguruskan dan menyediakan rujukan/bukti bahawa Visi
        (a)
            dan misi sekolah didokumentasikan dalam:
          i. perancangan sekolah                        contoh naskhah       2     2
          ii. buku panduan guru                         contoh naskhah       2     2
         iii. buku peraturan sekolah untuk murid                 contoh naskhah       2     2
         iv. buku latihan murid                         contoh naskhah       2     2
          v. brosur sekolah                           contoh naskhah       2     2
         vi. surat makluman kepada ibu bapa                   contoh naskhah       0     2
         vii. majalah sekolah                           contoh naskhah       2     2
             Menguruskan dan menyediakan rujukan/bukti bahawa Visi
        (b)
             dan misi sekolah dihebahkan dan diperjelas dalam:
          i.  perhimpunan mingguan sekolah                   catatan perhimpunan    0     2
1.2
Penyebaran     ii.  program-program sekolah                     pamphlet/buku program   2     2
Visi dan Misi   iii.  mesyuarat guru                          Minit mesyuarat      0     2
         iv.  mesyuarat staf sokongan                     Minit mesyuarat      0     2
          v.  mesyuarat PIBG                          pamphlet/buku program   0     2
         vi.  mesyuarat Jawatankuasa Permuafakatan               Minit mesyuarat      0     2
             Menguruskan dan menyediakan rujukan/bukti bahawa Visi
        (c)
             dan misi sekolah dipamerkan di tempat strategik seperti:
          i.  bilik gerakan sekolah                      gambar           2     2
          ii.  papan kenyataan umum                       gambar           2     2
         iii.  bilik guru                            gambar           2     2
         iv.  bilik darjah, makmal, bengkel dan bilik-bilik khas (lebih 50%)  gambar           2     2
          v.  pejabat sekolah                         gambar           2     2
         vi. dinding utama yang strategik                    gambar           2     2
                                             Skor            26    50
                                             Peratus Skor          52
                        DIMENSI I : HALA TUJU KEPIMPINAN
                          ELEMEN 2 : KEPIMPINAN
                         PN NORAZZAH BINTI MISBAN
        No.
  Aspek                       Justifikasi Tugas              Bahan rujukan / bukti   S  W
        Item
2.1       (a)    Menguruskan dan menyediakan rujukan/bukti bahawa Guru Besar atau
Gaya           Pengetua mengamalkan gaya kepimpinan berkesan dengan:
Kepimpinan       i. menetapkan dasar sekolah secara jelas dan selari dengan visi dan misi  Kata - kata Aluan dalam
                                                               2  2
                                                 buku pengurusan
           ii. mengamalkan dasar sekolah yang dipersetujui bersama           Catatan minit mesyuarat
                                                               0  2
                                                 kali pertama
           iii. bertindak secara proaktif, kreatif dan inovatif            Sijil - sijil penghargaan  2  2
           iv. cara yang sesuai mengikut situasi                    Laporan program       2  2
            v. berhemah dalam menangani sesuatu isu dan masalah            Laporan tindakan disiplin
                                                               0  2

           vi. bersikap luwes (fleksibel) dan terbuka                 catatan minit mesyuarat   0  2
         vii. memberi peluang kepada warga sekolah untuk membuat keputusan        Catatan minit mesyuarat
                                                               0  2
            secara kolektif dan kolaboratif                      guru / mesyuarat
         viii. bersedia melakukan pembaharuan tanpa terlalu memikirkan risiko      pengurusan
                                                 Laporan program       2  2
          ix. mengenal pasti isu yang boleh menyinggung perasaan warga sekolah      Catatan minit mesyuarat
                                                               0  2

           x. bertindak terhadap isu yang boleh menimbulkan konflik          Catatan minit
                                                 mesyuarat yang       0  2
                                                 menunjukkan keputusan
          xi. membuat rondaan (management by walking about )               Pengetua
                                                 Gambar           2  2
2.2        (a) Menguruskan dan menyediakan rujukan/bukti bahawa Guru Besar atau
Budaya ilmu      Pengetua berusaha mewujudkan budaya ilmu dan berfikir di kalangan
dan berfikir      warga sekolah dengan:
          i. menggalakkan warga sekolah meneroka ilmu pendidikan yang terkini      Hadiah buku
            (melalui pembacaan, kursus, seminar dan sebagainya)            Cetakan portal SMKBP
                                                               2  2
                                                 Senarai kursus yang
                                                 dihadiri oleh guru
           ii. menggalakkan perkongsian ilmu dan pengetahuan dalam kalangan warga   Laporan LDP
             sekolah (perkembangan staf, perbincangan dalam panitia, perbincangan  Gambar
                                                               2  2
             informal dan sebagainya)                        Cetakan portal SMKBP
                                                 Minit mesyuarat
           iii. menyediakan wahana (saluran) pencetus minda di kalangan warga     Senarai Penyediaan
              sekolah (kajian tindakan, pembentangan hasil kajian, perbincangan   Kajian Tindakan oleh
                                                               2  2
              intelektual dan sebagainya)                      guru - guru
                                                 Cetakan berkaitan
2.3       (a) Menguruskan dan menyediakan rujukan/bukti bahawa Guru Besar atau       daripada portal web
Permuafakatan     Pengetua mewujudkan permuafakatan dengan:
          i. membina kumpulan kerja yang mantap (dapat bekerja secara sepasukan,    Carta Jawatankuasa
            semangat kekitaan ke arah pencapaian matlamat yang sama)          Kurikulum / Kokurikulum   2  2
                                                 / HEM
            ii. mewujudkan suasana interaksi yang erat dan mesra            Gambar           2  2
           iii. mengamalkan sikap hormat-menghormati di kalangan warga sekolah     Gambar           0  2
2.3
Permuafakatan
                      DIMENSI I : HALA TUJU KEPIMPINAN
                        ELEMEN 2 : KEPIMPINAN
                       PN NORAZZAH BINTI MISBAN
        No.
  Aspek                     Justifikasi Tugas               Bahan rujukan / bukti  S  W
        Item
2.1        iv. mengamalkan sikap percaya mempercayai di kalangan warga sekolah     Senarai
Gaya                                             Penyelaras/Pengurus
                                                            2  2
Kepimpinan                                          Program
                                               Surat kuasa
2.4       (a) Menguruskan dan menyediakan rujukan/bukti bahawa Guru Besar atau
Motivasi dan     Pengetua memberi motivasi dan dorongan dengan:
Dorongan      i. memberi sokongan (moral dan material)                  Gambar          2  2
          ii. membuat penilaian secara adil                     Catatan mini/laporan /  2  2
         iii. memberi teguran yang membina                      ulasan perbincangan /
                                               Catatan
                                                            2  2
                                               minit mesyuarat
         iv. menunjukkan sikap prihatin terhadap masalah dan kebajikan warga     Ucapan di portal
                                                            2  2
           sekolah                                 SMKBP
          v. memberi penghargaan yang sesuai terhadap sumbangan dan kejayaan     /gambar/kelulusan cuti
                                               Ucapan di portal
                                                            2  2
                                               SMKBP /Sijil
2.5       (a) Menguruskan dan menyediakan rujukan/bukti bahawa Guru Besar atau     penghargaan/gambar
Pemimpin      Pengetua memainkan peranan sebagai pemimpin kurikulum dengan:
Kurikulum
          i. mengajar sejumlah waktu mengikut pekeliling yang berkuat kuasa     Jadual waktu pengetua   2  2
          ii. memimpin pelaksanaan penyeliaan pengajaran dan pembelajaran secara   Jadual penyeliaan
                                                            2  2
            terancang
         iii. memberi bimbingan kepada guru untuk meningkatkan kualiti pengajaran  Input di Portal SMKBP /
                                                            2  2
            dan pembelajaran                            Wacana Ilmu/ minit
         iv. menggalakkan guru supaya kreatif dan inovatif dalam melaksanakan    mesyuarat
                                               Input di Portal SMKBP /
                                                            2  2
            pengajaran dan pembelajaran                      Wacana Ilmu/ minit
         v. mempengerusi Jawatankuasa Kurikulum, Jawatankuasa Kokurikulum dan    mesyuarat
                                               Carta Jawatankuasa
           Jawatankuasa Hal Ehwal Murid                       Kurikulum / Kokurikulum  2  2
                                               / HEM
         vi. menjelaskan dan meyakinkan guru mengenai dasar, perkembangan,      Buku Pengurusan/Input
           strategi dan kaedah terkini dalam hal-hal berkaitan dengan pendidikan  portal/ surat edaran   2  2

         vii. memantau pelaksanaan program kurikulum, kokurikulum dan         Minit mesyuarat /
           pembangunan sahsiah murid                        pengesahan laporan/    2  2
                                               gambar
         viii. memantau kemajuan murid dalam bidang kurikulum, kokurikulum dan    Pengesahan analisis /
                                                            0  2
            pembangunan sahsiah                          rumusan pencapaian
         ix. memberi perhatian kepada keperluan murid dalam pengajaran dan      Senarai kemudahan -
            pembelajaran                              kemudahan tambahan /   2  2
                                               gambar
         x. mewujudkan iklim yang kondusif untuk pengajaran dan pembelajaran     Senarai kemudahan -
                                               kemudahan tambahan /   2  2
                                               gambar
                    DIMENSI I : HALA TUJU KEPIMPINAN
                      ELEMEN 2 : KEPIMPINAN
                     PN NORAZZAH BINTI MISBAN
       No.
  Aspek                   Justifikasi Tugas               Bahan rujukan / bukti  S  W
       Item
2.1
2.6      (a) Menguruskan dan menyediakan rujukan/bukti bahawa Guru Besar atau
Gaya
Pengupayaan     Pengetua mengupayakan Guru-guru Penolong Kanan, Guru Kanan Mata
Kepimpinan     Pelajaran (Ketua Bidang), Ketua Panitia dan guru-guru untuk memimpin
          dengan cara:
         i. memberi panduan yang jelas tentang sesuatu bidang tugas        Buku Pengurusan      2  2
        ii. memberi latihan kepimpinan                       Laporan LDP / Wacana
                                                           0  2
                                              ilmu
        iii. menurunkan kuasa untuk membuat keputusan tertakluk kepada bidang   Surat penurunan kuasa /
           kuasa masing-masing                          senarai penyelaras    2  2

        iv. menurunkan kuasa untuk mengambil tindakan tertakluk kepada bidang   Surat penurunan kuasa /
          kuasa masing-masing                          senarai penyelaras    2  2

        v. memberi bimbingan dan nasihat untuk meningkatkan keupayaan       Cetakan bahan
                                                           0  2
          kepimpinan                               berkaitan di Portal
        vi. memantau dan menilai pelaksanaan tugas-tugas yang dilaksanakan     Rekod pemantauan &
                                                           0  2
                                              penyeliaan
          DIMENSI I : HALA TUJU KEPIMPINAN
             ELEMEN 2 : KEPIMPINAN
            PN NORAZZAH BINTI MISBAN
       No.
  Aspek        Justifikasi Tugas        Bahan rujukan / bukti  S  W
       Item
2.1                          Skor           56  78
Gaya                          Peratus Skor        71.79
Kepimpinan
                    DIMENSI II : PENGURUSAN ORGANISASI
                     ELEMEN 3 : STRUKTUR ORGANISASI
                      PN KOMALAH A/P NADARAJAN
       No.
  Aspek                                             Bahan rujukan/bukti   S  W
       Item
3.1     (a) Menguruskan dan menyediakan rujukan / bukti bahawa Sekolah
Penentuan      menunjukkan hierarki jawatan dan menyelaraskan tugas guru dan staf
Struktur      sokongan dengan menyediakan:
Organisasi    i. struktur organisasi terkini yang relevan, berfungsi dan sesuai dengan gred  Carta organisasi terkini
          sekolah (hingga ke peringkat jawatankuasa)                               2  2
        ii. carta organisasi sekolah (yang menggambarkan kedudukan dan hierarki     Carta organisasi terkini
          jawatan dan jawatankuasa dalam pengurusan dan pentadbiran hingga ke
          peringkat jawatankuasa seperti PSS, SPBT serta Bimbingan dan
          Kaunseling)                                               2  2
        iii. carta jawatankuasa utama terkini (kurikulum, kokurikulum dan hal ehwal    Carta jawatankuasa
          murid)                                    terkini          2  2
3.2     (a) Menguruskan dan menyediakan rujukan / bukti bahawa Struktur organisasi
Penyebaran     sekolah didokumentasikan dalam:
Struktur     i. perancangan sekolah                             Contoh naskhah       2  2
Organisasi
        ii. buku panduan guru                              Contoh naskhah       2  2
        iii. fail panitia                                 Contoh naskhah       2  2
        iv. majalah sekolah                                Contoh naskhah       2  2
        v. brosur sekolah                                Contoh naskhah       2  2
        vi. multimedia                                  Contoh cetakan portal/cd  0  2
       (b) Menguruskan dan menyediakan rujukan / bukti bahawa Struktur organisasi
          sekolah dihebahkan dan diperjelaskan dalam:
         i. perhimpunan sekolah                             Catatan perhimpunan    0  2
        ii. mesyuarat guru                                Minit mesyuarat      2  2
        iii. mesyuarat staf sokongan                           Minit mesyuarat      0  2
        iv. mesyuarat PIBG                                Minit mesyuarat      2  2
        v. mesyuarat Jawatankuasa Permuafakatan                     Minit mesyuarat      0  2
       (c) Menguruskan dan menyediakan rujukan / bukti bahawa Struktur organisasi
          sekolah dipamerkan di tempat strategik seperti:
         i. bilik gerakan sekolah                            Gambar           0  2
        ii. papan kenyataan umum                             Gambar           0  2
        iii. bilik guru                                  Gambar           0  2
        iv. bilik darjah, makmal, bengkel dan bilik-bilik khas (lebih 50%)        Gambar           2  2
                  DIMENSI II : PENGURUSAN ORGANISASI
                   ELEMEN 3 : STRUKTUR ORGANISASI
                    PN KOMALAH A/P NADARAJAN
       No.
  Aspek                                 Bahan rujukan/bukti  S  W
       Item
3.1      v. pejabat sekolah                    Gambar         2   2
Penentuan                                Skor          24  38
Struktur                                 Peratus Skor       63.16
Organisasi
                    DIMENSI II : PENGURUSAN ORGANISASI
                      ELEMEN 4 : PERANCANGAN
                      PN NORINTAN BINTI MOHAMAD
       No.
  Aspek                    Justifikasi Tugas              Bahan rujukan/bukti   S  W
       Item
4.1      (a) Menguruskan dan menyediakan rujukan/bukti Pelan Strategik disediakan   Buku Pelan Strategik
Perancangan     dengan:                                 mengikut bidang
Strategik     i. membuat analisis persekitaran dalaman dan luaran (analisis kelemahan,  Buku Pelan Strategik
           kekuatan, ancaman dan peluang)                     mengikut bidang / minit
                                                            2  2
                                               mesyuarat berkaitan /
                                               edaran
         ii. menentukan keperluan sekolah                           -sda-      2  2
        iii. mengambil kira visi dan misi sekolah                       -sda-      2  2
        iv. mengambil kira tahap pencapaian semasa [Take- Off Value (TOV)]          -sda-
                                                            0  2
           sekolah
         v. mengambil kira peningkatan sasaran operasi [Operational Targeted          -sda-
                                                            0  2
           Increment (OTI)] sekolah
        vi. mengambil kira sasaran hasil jangkaan [Expected Targeted Result (ETR)]       -sda-
                                                            0  2
           sekolah
        vii. menentukan strategi yang bersesuaian                        -sda-      0  2
        viii. menentukan mekanisme penilaian dan penambahbaikan                 -sda-      0  2
       (b) Menguruskan dan menyediakan rujukan/bukti Pelan Strategik disediakan    Buku Pelan Strategik
           bagi bidang pengurusan:                         mengikut bidang
         i. kurikulum                                Buku Pelan Strategik
                                                            0  2
                                               berkenaan
         ii. kokurikulum                               Buku Pelan Strategik
                                                            2  2
                                               berkenaan
        iii. hal ehwal murid                             Buku Pelan Strategik
                                                            0  2
                                               berkenaan
        iv. kewangan                                 Buku Pelan Strategik
                                                            0  2
                                               berkenaan
         v. sumber tenaga manusia                          Buku Pelan Strategik
                                                            0  2
                                               berkenaan
        vi. bahan kurikulum                             Buku Pelan Strategik
                                                            0  2
                                               berkenaan
        vii. kemudahan dan keperluan asas sekolah                  Buku Pelan Strategik
                                                            0  2
                                               berkenaan
4.2      (a) Menguruskan dan menyediakan rujukan/bukti Pelan Taktikal disediakan    Buku Pelan Taktikal /
Perancangan    dengan mengambil kira:                           edaran / catatan
Taktikal                                           keputusan mesyuarat
4.2                    DIMENSI II : PENGURUSAN ORGANISASI
Perancangan                   ELEMEN 4 : PERANCANGAN
Taktikal                    PN NORINTAN BINTI MOHAMAD
       No.i.   Pelan Strategik                               -sda-      0  2
  Aspek                      Justifikasi Tugas             Bahan rujukan/bukti  S  W
       Itemii.  keperluan semasa (termasuk program ad hoc )                 -sda-      0  2
         iii.  keutamaan program                              -sda-      0  2
         iv.   keperluan dan peruntukan sumber (kewangan, sumber tenaga manusia,      -sda-
             bahan pengajaran dan pembelajaran, kemudahan dan keperluan asas)               0  2

         v.   tahap pencapaian semasa (TOV) bidang berkenaan                 -sda-     0  2
         vi.   peningkatan sasaran operasi (OTI) bidang berkenaan               -sda-     0  2
        vii.   sasaran hasil jangkaan (ETR) bidang berkenaan                 -sda-     0  2
        viii.  mekanisme pemantauan dan penilaian program                   -sda-     0  2
         ix.   kajian semula program                             -sda-     0  2
4.3      (a)    Menguruskan dan menyediakan rujukan/bukti Pelan Operasi disediakan  Buku Pelan Taktikal /
Perancangan       dengan:                               edaran / catatan
Operasi                                            keputusan mesyuarat
          i. mengambil kira pelan strategik dan pelan taktikal                 -sda-     0  2
          ii.  mempunyai objektif yang jelas                         -sda-     0  2
         iii.  menentukan kumpulan sasaran                          -sda-     0  2
         iv.   menentukan strategi pelaksanaan                        -sda-     0  2
          v.  menentukan masa dan tempoh pelaksanaan                    -sda-     0  2
         vi.   menentukan pelaksana                             -sda-     0  2
         vii.  menentukan sumber yang diperlukan                       -sda-     0  2
        viii. mengenal pasti kekangan dan halangan                       -sda-     0  2
         ix. menentukan mekanisme pemantauan dan penilaian                   -sda-     0  2
         x. menentukan mekanisme penambahbaikan                        -sda-     0  2
                                               Skor          8  68
                                               Peratus Skor       11.76
                   DIMENSI II : PENGURUSAN ORGANISASI
                         ELEMEN 5 : IKLIM
                        EN GAN CHIN GUAN
       No.
   Aspek                   Justifikasi Tugas           Bahan rujukan/bukti   S  W
       Item
5.1     (a) Menguruskan dan menyediakan rujukan/bukti sekolah memastikan
Premis       bangunan dan kawasan sekolah kondusif:
        i. mempunyai ciri-ciri keselamatan                  Buku panduan
                                                        2  2
                                           keselamatan/ Gambar
        ii. persekitaran yang bersih dan ceria                Program 3K/ Laporan /
                                           Jadual Penyelenggaraan   2  2

        iii. mempunyai kemudahan yang cukup dan selesa            Program 3K/ Laporan /
                                           Jadual Penyelenggaraan   2  2

5.2     (a) Menguruskan dan menyediakan rujukan/bukti sekolah mewujudkan sistem
Komunikasi     komunikasi yang membolehkan:
         i. maklumat disampaikan kepada individu dan kumpulan sasaran secara Cetakan Portal /
          telus, jelas dan mudah difahami                 Penggunaan papan
                                           kenyataan/ Rekod      2  2
                                           Hebahan / Jadual
                                           Mesyuarat
        ii. maklum balas dan pendapat dikemukakan oleh warga sekolah secara Gambar peti aduan/
                                                        2  2
          bebas                              analisa aduan
        iii. perkongsian maklumat yang telus diwujudkan            Program Seminar Kajian
                                           Tindakan / Memo/ Surat
                                           panggilan mesyuarat    2  2
                                           guru/ pengurusan

5.3     (a) Menguruskan dan menyediakan rujukan/bukti kebebasan optimum yang
 Optimum      terkawal diperlihatkan melalui:
        i. kebebasan individu membuat keputusan profesional         Kertas cadangan      2  2
        ii. kebebasan individu menggunakan kreativiti             Guru Penyelaras sudut /
                                                        2  2
                                           ruang khas
5.4     (a) Menguruskan dan menyediakan rujukan/bukti warga sekolah
Disiplin      memperlihatkan tingkah laku berdisiplin dengan:
        i. guru mematuhi peraturan dan etika perkhidmatan          Pekeliling Perkhidmatan/
                                           Catatan mesyuarat/
                                           Memo teguran/ Surat    2  2
                                           tunjuk sebab
5.4
Disiplin


                    DIMENSI II : PENGURUSAN ORGANISASI
                          ELEMEN 5 : IKLIM
                         EN GAN CHIN GUAN
        No.ii. staf sokongan mematuhi peraturan dan etika perkhidmatan      Pekeliling rujukan/bukti
   Aspek                    Justifikasi Tugas             Bahan Perkhidmatan/   S  W
        Item                                   Catatan mesyuarat/
                                             Memo teguran/ Surat    2  2
                                             tunjuk sebab

         iii. murid bertatasusila dan mematuhi peraturan             Gambar/ Analisa E-
                                             Disiplin - tindakan yang  2  2
                                             di ambil
5.5      (a) Menguruskan dan menyediakan rujukan/bukti Guru bermotivasi dengan:
Guru, Staf
Sokongan dan   i. bersungguh-sunggguh melaksanakan tugas               Hasil tugas yang
Murid                                          menerima anugerah/
                                                          2  2
Bermotivasi                                       Rekod kehadiran guru
                                             ke kelas tambahan
         ii. sanggup bekerja di luar waktu rasmi                 Rekod kehadiran guru
                                             untuk program luar     2  2
                                             masa rasmi
         iii. sedia menerima dan melaksanakan tugas               Senarai program yang
                                             telah terlaksana      2  2
                                             mengikut takwim
         iv. berani mencuba idea baru                      Kertas cadangan dan
                                             dokumentasi program
                                             inovasi
        (b) Menguruskan dan menyediakan rujukan/bukti staf sokongan bermotivasi
           dengan:
          i. bersungguh-sunggguh melaksanakan tugas               Pencapaian KPI       2  2
         ii. sanggup bekerja di luar waktu rasmi                Punch card         2  2
         iii. sedia menerima dan melaksanakan tugas               Pencapaian KPI       2  2
         iv. berani mencuba idea baru                      Laporan
                                             penambahbaikan       2  2
                                             pengurusan pejabat
        (c) Menguruskan dan menyediakan rujukan/bukti murid bermotivasi dengan:

         i. bersungguh-sunggguh melaksanakan aktiviti pembelajaran       Analisa ponteng kelas
                                                          2  2
                                             Pencapaian ETR
         ii. sanggup menghadiri pembelajaran di luar waktu rasmi persekolahan  Senarai kehadiran
                                             program pembelajaran    2  2
                                             di luar waktu sekolah
                  DIMENSI II : PENGURUSAN ORGANISASI
                        ELEMEN 5 : IKLIM
                       EN GAN CHIN GUAN
       No. sedia menerima dan melaksanakan tugas
        iii.                                       -sda-      2     2
  Aspek                 Justifikasi Tugas               Bahan rujukan/bukti  S     W
       Item
5.6     (a) Menguruskan dan menyediakan rujukan/bukti permuafakatan dengan ibu
Kerjasama     bapa/komuniti diperlihatkan melalui:
Dengan Ibu   i. perjumpaan antara ibu bapa dengan pihak sekolah berkaitan hal-hal  Laporan/ buku program/
Bapa dan      pelajaran dan disiplin                        pamphlet Audit      2     2
Komuniti                                        Akademik
        ii. pemakluman kepada ibu bapa berkaitan takwim/aktiviti persekolahan  Surat edaran berkaitan  2     2
        iii. kesediaan warga sekolah memberi kerjasama dan sumbangan kepada   Laporan/ dokumentasi
                                                         2     2
          komuniti                              program
        iv. kesediaan komuniti memberi kerjasama dan sumbangan kepada sekolah  Laporan / dokumentasi
                                                         2     2
                                            program berkaitan.
                                            Skor           50     50
                                            Peratus Skor         100
                    DIMENSI II : PENGURUSAN ORGANISASI

                         PN JAEMAH BINTI ALI
        No.
  Aspek                    Justifikasi Tugas              Bahan rujukan/bukti    S  W
        Item
6.1       (a) Menguruskan dan menyediakan rujukan/bukti Sekolah mengurus
Pengurusan       bangunan dan kawasan dengan:
Kemudahan      i. memanfaatkan semua kemudahan yang ada               Pelan sekolah berlabel      2
dan Keperluan   ii. mempunyai sistem penyelenggaraan                  Manual/ Carta aliran
                                                              2
Asas                                           prosedur
         iii. melaksanakan penyelenggaraan                    Rekod penyelenggaraan      2
         iv. melaksanakan pemantauan                       Jadual / Rekod
                                                              2
                                             pemantauan
         v. menilai kesesuaian dan keberkesanan penggunaan kemudahan       Rekod penggunaan/
                                             Analisa kekerapan        2
                                             penggunaan/ Jadual
         vi. mematuhi peraturan-peraturan keselamatan yang menyeluruh (Arahan  Buku panduan/ Arahan
           Perkhidmatan Bab 8 dan Arahan Keselamatan)             Panduan
                                             Arahan Perkhidmatan       2
                                             Bab 8 dan Arahan
                                             Keselamatan
         vii. merancang pembangunan dan keperluan masa depan           Pelan
                                                              2
                                             strategik/taktikal/operasi
        (b) Menguruskan dan menyediakan rujukan/bukti sekolah mengurus perabot,
           bekalan air, elektrik dan kemudahan komunikasi dengan:
          i. memanfaatkan bekalan perabot dan semua kemudahan yang ada      Pelan sekolah berlabel      2
         ii. mempunyai sistem penyelenggaraan                  Manual/ Carta aliran
                                                              2
                                             prosedur
         iii. melaksanakan penyelenggaraan                    Rekod penyelenggaraan      2
         iv. melaksanakan pemantauan                       Jadual / Rekod
                                                              2
                                             pemantauan
         v. menilai kesesuaian dan keberkesanan penggunaan            Rekod penggunaan/
                                             Analisa kekerapan        2
                                             penggunaan/ Jadual
         vi merancang pembangunan dan keperluan masa depan            Pelan
                                                              2
                                             strategik/taktikal/operasi
        (c) Menguruskan dan menyediakan rujukan/bukti sekolah mengurus kantin
          dengan:
                       DIMENSI II : PENGURUSAN ORGANISASI

                         PN JAEMAH BINTI ALI
        No.
  Aspek                    Justifikasi Tugas                 Bahan rujukan/bukti    S  W
        Item
6.1         i. memastikan ruang yang mencukupi                      Pelan lantai/ kapasiti
                                                                 2
Pengurusan                                            pelajar
Kemudahan     ii. memastikan kemudahan yang lengkap dan berfungsi              Senarai semak/ inventori
                                                                 2
dan Keperluan
Asas       iii. menyediakan peraturan penggunaan kantin                  Buku pengurusan
                                                 kantin/ paparan di       2
                                                 tempat umum/ gambar
         iv.   memastikan berkeadaan selamat, bersih dan ceria            Rekod / laporan
                                                                 2
                                                 pemantauan
          v.   memastikan makanan mencukupi, berkualiti dan harga berpatutan     Rekod / laporan
                                                                 2
                                                 pemantauan
         vi.   memastikan pengusaha dan pekerja kantin mempunyai sijil kesihatan yang Rekod / laporan
                                                                 2
              sah                                  pemantauan
         vii.   memastikan pengendalian makanan mematuhi peraturan-peraturan      Rekod / laporan
                                                                 2
              kesihatan                               pemantauan
         viii.   mempunyai sistem pemantauan                      Instrumen pemantauan      2
         ix.   melaksanakan pemantauan dan penambahbaikan               Rekod / laporan
                                                                 2
                                                 pemantauan
        (d)    Menguruskan dan menyediakan rujukan/bukti sekolah mengurus asrama
              dengan:
           i.  mempunyai maklumat yang lengkap (tentang staf, penghuni, disiplin,   Buku pengurusan
              kemudahan dan penyelenggaraan)                     asrama/ paparan di       2
                                                 tempat umum/ gambar
          ii.   memastikan keadaan asrama selamat, bersih dan ceria          Paparan peraturan
                                                                 2
                                                 asrama
         iii.   memanfaatkan kemudahan untuk keselesaan murid             Pelan kemudahan
                                                                 2
                                                 asrama
         iv.   mempunyai peraturan asrama                       Buku peraturan asrama     2
          v.   melaksanakan prosedur keselamatan asrama                Rekod/ Carta aliran
                                                                 2
                                                 kerja/ Manual Prosedur
         vi.   mempunyai sistem penyelenggaraan                    Jadual / instrumen
                                                                 2
                                                 penyelenggaraan
         vii.   melaksanakan penyelenggaraan                      Laporan/ rekod
                                                                 2
                                                 penyelenggaraan
                    DIMENSI II : PENGURUSAN ORGANISASI

                         PN JAEMAH BINTI ALI
        No.
  Aspek                    Justifikasi Tugas                Bahan rujukan/bukti    S  W
        Item
6.1        viii. melaksanakan pemantauan                        Jadual/ Senarai
Pengurusan                                          pemantau/ laporan
                                                                2
Kemudahan                                           berkala yang telah
dan Keperluan                                         disahkan
Asas       ix. merancang pembangunan dan keperluan masa depan             Pelan
                                                                2
                                               strategik/taktikal/operasi
        (e) Menguruskan dan menyediakan rujukan/bukti sekolah mengurus dewan
            makan asrama dengan:
          i. memastikan makanan mencukupi dan berkualiti              Laporan warden/ menu       2
          ii. memastikan pengusaha dan pekerja dewan makan mempunyai sijil      Rekod berkaitan
                                                                2
            kesihatan yang sah
         iii. memastikan pengendalian makanan mematuhi peraturan-peraturan      Gambar/ Laporan
                                                                2
            kesihatan                               warden
6.2       (a) Menguruskan dan menyediakan rujukan/bukti Jawatankuasa Kewangan
                                                                2
Pengurusan       berfungsi dengan:
Kewangan      i. menyediakan belanjawan tahunan sekolah                 Anggaran belanja
                                                                2
                                               mengurus
         ii. memaklumkan peruntukan untuk setiap mata pelajaran dan bidang-bidang  Minit Mesyuarat
           pengurusan sekolah yang lain                      Jawatankuasa
                                                                2
                                               Kewangan/ Edaran
                                               makluman
         iii. melakukan pembelian barang dan perkhidmatan menurut keutamaan                      2
         iv. mematuhi prosedur kewangan berpandukan Arahan Perbendaharaan dan    Contoh pelaksanaan/
                                                                2
            pekeliling berkaitan                          Pekeliling berkaitan
          v. menyimpan dan mengemas kini rekod kewangan               senarai semak/ senarai
                                                                2
                                               fail/ contoh
         vi. memantau perbelanjaan                          Nota minta/
                                                                2
                                               pengesahan/ Borang
         vii. menyediakan rekod bekalan pejabat, inventori dan harta modal mengikut  Contoh rekod
                                                                2
            sistem yang berkuatkuasa
         viii. mengemas kini rekod bekalan pejabat, inventori dan harta modal     Jadual pengemaskinian      2
         ix. melaksanakan pelupusan dan hapus kira menurut keperluan         Borang              2
          x. mengambil tindakan terhadap laporan audit                Contoh tindakan hasil
                                                                2
                                               daripada laporan audit
                    DIMENSI II : PENGURUSAN ORGANISASI

                         PN JAEMAH BINTI ALI
        No.
  Aspek                   Justifikasi Tugas               Bahan rujukan/bukti   S  W
        Item
6.1
6.3       (a) Menguruskan dan menyediakan rujukan/bukti sekolah memastikan sumber
Pengurusan      tenaga manusia mencukupi dengan:
Kemudahan
Sumber
dan Keperluan
Tenaga       i. menganalisis keperluan                        KG bulanan           2
Asas
Manusia      ii. mengambil tindakan mengisi keperluan                 Borang/ Surat
                                              permohonan kepada       2
                                              PPD
        (b) Menguruskan dan menyediakan rujukan/bukti sekolah mengagihkan tugas:

          i. berdasarkan kelayakan, bakat, minat dan pengalaman          Senarai
                                                             2
                                              guru/opsyen/tugas
          ii. berdasarkan keperluan                        Analisa keperluan       2
         iii. secara seimbang                                          2
         iv. mematuhi surat pekeliling yang sedang berkuat kuasa         Surat pekeliling
                                                             2
                                              berkenaan
        (c) Menguruskan dan menyediakan rujukan/bukti sekolah memberi penjelasan
          bidang tugas kepada guru dan staf sokongan dengan menyediakan:

                                              Buku panduan
          i. senarai tugas guru dan staf sokongan                                2
                                              pengurusan/ fail meja
                                              Buku panduan
         ii. perincian tugas bagi setiap bidang tugas jawatan dan jawatankuasa                  2
                                              pengurusan/ fail meja
         iii. manual prosedur kerja bagi setiap tugas jawatan dan jawatankuasa  Buku panduan
                                                             2
                                              pengurusan/ fail meja
        (d) Menguruskan dan menyediakan rujukan/bukti sekolah memastikan guru
          dan staf sokongan mematuhi peraturan dan panduan tatatertib dengan:

          i. mendokumen dan menyebar luas peraturan dan panduan tatatertib kepada Gambar/ Edaran/ Minit
            guru                                 Mesyuarat/ Cetakan      2
                                              portal SMKBP
          ii. mendokumen dan menyebar luas peraturan dan panduan tatatertib kepada Rekod berkaitan/ Edaran
                                                             2
            staf sokongan
         iii. melaksanakan pelbagai kaedah pemantauan               Instrumen pemantauan     2
                      DIMENSI II : PENGURUSAN ORGANISASI

                          PN JAEMAH BINTI ALI
        No.
  Aspek                    Justifikasi Tugas               Bahan rujukan/bukti     S  W
        Item
6.1        iv. mengambil tindakan menurut prosedur terhadap pelanggaran peraturan   Carta aliran prosedur/
                                                                2
Pengurusan                                          laporan
Kemudahan    (e) Menguruskan dan menyediakan rujukan/bukti sekolah melaksanakan
dan Keperluan     pembangunan sumber tenaga manusia dengan:
Asas        i. melakukan analisis keperluan dalam perancangan program perkembangan Minit Mesyuarat / Soal
                                                                2
           staf                                selidik
         ii. merancang program perkembangan staf                 Senarai program/ takwim
                                                                2

          iii. melibatkan guru dan staf sokongan dalam program perkembangan staf  Senarai program dan
                                                                2
                                              kehadiran
         iv. melaksanakan program perkembangan staf secara terancang dan berjadual Takwim / Pelan Strategik
                                                                2

          v. merancang pembangunan dan keperluan tenaga manusia masa depan      Pelan
           menurut bidang, mata pelajaran dan kepakaran              Strategik/taktikal/operasi/
                                                                2
                                                Analisa Keperluan Guru
                                               (KG)
         vi. memberi galakan dan peluang kepada guru dan staf sokongan untuk     Analisa bilangan guru
           mengikuti seminar, kursus, bengkel, ceramah dan melanjutkan pelajaran  yang mengikuti seminar,
                                               kursus, bengkel,         2
                                               ceramah dan
                                               melanjutkan pelajaran
         (f)   Menguruskan dan menyediakan rujukan/bukti sekolah melaksanakan
             program orientasi untuk guru dan staf sokongan baru dengan:
            i. menerangkan visi, misi, latar belakang dan budaya sekolah      Rekod/ Laporan / kertas
                                               cadangan pelaksanaan       2
                                               taklimat
          ii. memperkenalkan mereka kepada warga sekolah               Rekod/ Laporan / kertas
                                               cadangan pelaksanaan
                                                                2
                                               program/gambar

          iii. menyediakan kemudahan dan bantuan yang diperlukan           Rekod/ Laporan / kertas
                                               cadangan pelaksanaan
                                                                2
                                               program/gambar
                    DIMENSI II : PENGURUSAN ORGANISASI

                         PN JAEMAH BINTI ALI
        No.
  Aspek                   Justifikasi Tugas               Bahan rujukan/bukti   S  W
        Item
6.1        iv. melaksanakan program bimbingan                    Rekod/ Dokumentasi
                                                              2
Pengurusan                                          berkaitan
Kemudahan
6.4       (a) Menyediakan rujukan/bukti pengurusan pejabat dilaksanakan melalui:
dan Keperluan
Pengurusan     i. susun atur fizikal pejabat yang menampilkan kekemasan         Pelan kedudukan
Asas                                                            2
Pejabat                                           pejabat/ Gambar
          ii. penyediaan peralatan dan kemudahan pejabat yang mencukupi       Senarai stok/ senarai
                                                              2
                                               kemudahan/ peralatan
         iii.khidmat kaunter dan khidmat telekomunikasi yang mesra pelanggan    Surat/ Kad hadir kursus    2
         iv. sistem kawalan keselamatan yang menyeluruh               Gambar            2
          v. khidmat salur maklumat yang cekap dan berkesan             Gambar            2
         vi. sistem fail mematuhi panduan semasa yang berkuat kuasa (Arahan     Senarai induk fail
                                                              2
           Perkhidmatan Bab 4)                          sekolah
         vii. perkhidmatan sokongan kepada program pengajaran dan pembelajaran    Senarai perkhidmatan
                                               sokongan/ pegawai       2
                                               bertanggung jawab
         viii. pelaksanaan kerja-kerja perkeranian mengikut prosedur dan ketepatan
                                                              2
            masa
6.5       (a) Menguruskan dan menyediakan rujukan/bukti sekolah memperoleh bahan
Pengurusan       kurikulum dengan:
Bahan        i. melakukan analisis keperluan                     Analisa SWOT Bidang
                                                              2
Kurikulum                                          Kurikulum
          ii. menentukan keperluan                         Minit Mesyuarat        2
         iii. menyediakan bahan kurikulum berdasarkan keperluan dan keutamaan
                                                              2
            sekolah
         iv. menyediakan bahan kurikulum bagi bidang kurikulum secara terancang
                                                              2

         v. menyediakan bahan kurikulum bagi bidang kokurikulum secara terancang
                                                              2

         vi. menyediakan bahan kurikulum bagi bidang pembangunan sahsiah murid
                                                              2
           secara terancang
        (b) Menguruskan dan menyediakan rujukan/bukti sekolah memanfaatkan
           penggunaan:
          i. bahan kurikulum                            Rekod /analisa
                                               penggunaan bahan/       2
                                               peralatan
                     DIMENSI II : PENGURUSAN ORGANISASI

                         PN JAEMAH BINTI ALI
        No.
  Aspek                    Justifikasi Tugas             Bahan rujukan/bukti   S    W
        Item
6.1        ii. peralatan kokurikulum                       Rekod /analisa
Pengurusan                                        penggunaan bahan/         2
Kemudahan                                        peralatan
dan Keperluan   iii. bahan rujukan berkaitan bidang pembangunan sahsiah murid     Rekod /analisa
Asas                                           penggunaan bahan/         2
                                             peralatan
        (c) Menguruskan dan menyediakan rujukan/bukti sekolah menyediakan sistem
            peminjaman bahan kurikulum yang teratur bagi bidang:
          i. kurikulum                             Buku pengurusan bahan
                                                              2
                                             berkaitan
          ii. kokurikulum                            Buku pengurusan bahan
                                                              2
                                             berkaitan
         iii. pembangunan sahsiah murid                     Buku pengurusan bahan
                                                              2
                                             berkaitan
        (d) Menguruskan dan menyediakan rujukan/bukti sekolah menyelenggara
            bahan kurikulum dengan:
          i. menyimpan di tempat selamat                    Rekod berkaitan          2
          ii. menyediakan tatacara penggunaan sumber              Edaran tatacara/ carta
                                                              2
                                             aliran
         iii. menyediakan prosedur penyelenggaraan dan pemantauan        Edaran tatacara/ carta
                                             aliran/ rekod atau        2
                                             laporan pemantauan
                                             Skor           0    182
                                             Peratus skor         0
                   DIMENSI II : PENGURUSAN ORGANISASI
                    ELEMEN 7 : PENGURUSAN MAKLUMAT
                      PN SHARIFAH BINTI ARIFIN
       No.
  Aspek                    Justifikasi Tugas               Bahan rujukan/bukti  S  W
       Item
7.1      (a) Menguruskan dan menyediakan rujukan/bukti sekolah memperoleh data
Pemerolehan     dan maklumat dari sumber dalaman (seperti pencapaian akademik murid
Maklumat      dan rekod disiplin murid) dan luaran (seperti dari Bahagian KPM, JPN dan
           PPD) mengenai:
         i. pengurusan dan pentadbiran sekolah                    Surat siaran KPM/
                                                           2  2
                                               Edaran/ Memo
        ii. pengurusan kurikulum                                -sda-     2  2
        iii. pengurusan kokurikulum                              -sda-      2  2
        iv. pengurusan hal ehwal murid                            -sda-      2  2
7.2      (a) Menguruskan dan menyediakan rujukan/bukti data dan maklumat yang
Penyebaran     diperoleh mengenai perkara berikut disebar kepada pihak yang
Maklumat      memerlukan seperti guru, staf sokongan dan ibu bapa:
         i. pengurusan dan pentadbiran sekolah                   Surat edaran/ Memo/
                                              Cetakan Dari Portal    2  2
                                              SMKKB/ pamphlet
         ii. pengurusan kurikulum                               -sda-      2  2
        iii. pengurusan kokurikulum                              -sda-      2  2
        iv. pengurusan hal ehwal murid                            -sda-      2  2
7.3      (a) Menguruskan dan menyediakan rujukan/bukti data dan maklumat
Penyimpanan     mengenai perkara berikut disimpan menggunakan teknologi yang sesuai
Maklumat      dan relevan dengan sekolah:
         i. pengurusan dan pentadbiran sekolah                   Cetakan rumusan rekod
                                                           2  2
                                              EMIS
        ii. pengurusan kurikulum                          Cetakan rumusan rekod
                                                           2  2
                                              headcount
        iii. pengurusan kokurikulum                         Senarai rekod
                                                           2  2
                                              pengurusan
        iv. pengurusan hal ehwal murid                       Cetakan SMM/ e-disiplin  2  2
7.4      (a) Menguruskan dan menyediakan rujukan/bukti data dan maklumat yang
Pengaksesan     disimpan mengenai perkara berikut mudah diakses oleh pengguna yang
Maklumat       memerlukan:
         i. pengurusan dan pentadbiran sekolah                                0  2
         ii. pengurusan kurikulum                                       0  2
        iii. pengurusan kokurikulum                                      0  2
        iv. pengurusan hal ehwal murid                                    0  2
                      DIMENSI II : PENGURUSAN ORGANISASI
                      ELEMEN 7 : PENGURUSAN MAKLUMAT
                        PN SHARIFAH BINTI ARIFIN
        No.
  Aspek                     Justifikasi Tugas             Bahan rujukan/bukti   S  W
        Item
7.1
7.5       (a) Menguruskan dan menyediakan rujukan/bukti data dan maklumat yang    Analisa kekananan/
Pemerolehan
Penggunaan     disimpan mengenai perkara berikut digunakan sebagai asas dan rujukan  opsyen guru
Maklumat      untuk pihak-pihak tertentu merancang dan membuat keputusan:

          i.  pengurusan dan pentadbiran sekolah                     -sda-      2  2
          ii.  pengurusan kurikulum                            -sda-      2  2
         iii.  pengurusan kokurikulum                           -sda-      2  2
         iv.  pengurusan hal ehwal murid                         -sda-      2  2
7.6       (a) Menguruskan dan menyediakan rujukan/bukti maklumat mengenai      CD/ Fail penyimpanan
Pengemukaan      perkara berikut boleh dikemukakan kepada pengguna akhir dengan   data bercetak
Maklumat        menggunakan media yang sesuai:
          i. pengurusan dan pentadbiran sekolah                       -sda-     2  2
          ii. pengurusan kurikulum                              -sda-     2  2
         iii. pengurusan kokurikulum                             -sda-     2  2
         iv. pengurusan hal ehwal murid                           -sda-     2  2
7.7       (a) Menguruskan dan menyediakan rujukan/bukti data dan maklumat      Jadual / rekod
Pengemaskini-     mengenai perkara berikut hendaklah kemas kini:           pengemaskinian
                                                           2  2
an Maklumat                                        maklumat/ salinan surat
                                              arahan
          i.  pengurusan dan pentadbiran sekolah                      -sda-     2  2
          ii.  pengurusan kurikulum                             -sda-     2  2
         iii.  pengurusan kokurikulum                            -sda-     2  2
         iv.  pengurusan hal ehwal murid                          -sda-     2  2
                                              SKOR           50  58
                                              PERATUS SKOR        86.21
                 DIMENSI III : PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN
          PENGURUSAN PROGRAM KURIKULUM, KOKURIKULUM DAN HAL EHWAL MURID
              SUBELEMEN 8.1 : PENGURUSAN PROGRAM KURIKULUM


        No.               Justifikasi Tugas
   Aspek                                           Bahan rujukan/bukti   S  W
        Item
8.1.1      (a) Menguruskan dan menyediakan rujukan/bukti Jawatankuasa Kurikulum
Jawatankuasa     Sekolah berfungsi dengan:
Kurikulum     i. menetapkan dasar pelaksanaan kurikulum                 Buku pengurusan/
Sekolah                                            edaran
         ii. mengadakan mesyuarat dari semasa ke semasa               Takwim / surat panggilan

         iii. menyediakan minit mesyuarat (PKPA Bil. 2/1991)             Minit mesyuarat /
                                               Pekeliling berkenaan
         iv. melibatkan Guru Besar atau Pengetua, semua Guru Penolong Kanan,     Carta Jawatankuasa
           Penyelia Petang, Guru Kanan Mata Pelajaran, Ketua Panitia, Penyelaras
           Pusat Sumber Sekolah, Penyelaras Peperiksaan dan Penilaian,
           Penyelaras Jadual Waktu, dan Guru Bimbingan dan Kaunseling
         v. menyediakan belanjawan tahunan bidang kurikulum           Anggaran Belanja
                                             Mengurus
         vi. membuat ketetapan dari semasa ke semasa bagi menyelesaikan masalah- Surat edaran / laporan
            masalah kurikulum                         post mortem/ keputusan
                                             mesyuarat
         vii. merancang program, projek, dan aktiviti kurikulum selaras dengan  Senarai Program
            perancangan strategik sekolah                   Kurikulum / takwim
         viii. menyelaras pelaksanaan program, projek, dan aktiviti kurikulum   takwim / surat
                                             panggilan/ edaran/
                                             kertas cadangan /
                                             jawatankuasa berkenaan

         ix. memantau dan menilai keberkesanan program, projek, dan aktiviti     senarai semak / laporan
           kurikulum yang dijalankan                        program
          x. melaksanakan penambahbaikan terhadap program, projek, dan aktiviti   Laporan penilaian
           kurikulum hasil daripada penilaian impak                program lepas / Langkah
                                               penambahbaikan tahun
                                               semasa
8.1.2      (a) Menguruskan dan menyediakan rujukan/bukti panitia mata pelajaran     Pekeliling berkenaan
Panitia Mata    sekolah berfungsi:
Pelajaran

[Surat
Pekeliling
Ikhtisas Bil.
4/1986]
                 DIMENSI III : PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN
          PENGURUSAN PROGRAM KURIKULUM, KOKURIKULUM DAN HAL EHWAL MURID
              SUBELEMEN 8.1 : PENGURUSAN PROGRAM KURIKULUM


8.1.2      No.                Justifikasi Tugas
   Aspek                                            Bahan rujukan/bukti   S  W
Panitia Mata  Item
8.1.1
Pelajaran     i. Ketua Panitia dilantik berdasarkan kekananan               Buku pengurusan/
Jawatankuasa                                          Senarai Nama guru
Kurikulum
[Surat                                             berdasarkan kekananan
Sekolah
Pekeliling    ii. melibatkan semua guru mata pelajaran berkenaan              Carta Jawatankuasa
Ikhtisas Bil.                                          Panitia
4/1986]      iii. mengadakan mesyuarat berpandukan surat pekeliling yang berkuat kuasa   Takwim / surat
                                                panggilan mesyuarat
         iv. menyediakan minit mesyuarat (PKPA Bil. 2/1991)              Rekod minit mesyuarat /
                                                pekeliling berkaitan

         v. memperoleh Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran yang terkini Contoh naskhah -
                                               rujukan fail panitia
         vi. menyelaraskan penyediaan rancangan pengajaran tahunan dan harian    Minit mesyuarat panitia

         vii. menyelaraskan tugasan dan latihan murid dari segi bilangan, jenis buku,  Minit mesyuarat panitia /
            kekerapan dan penilaian berdasarkan tahap murid             jadual
         viii. menyelaraskan pemeriksaan tugasan atau latihan              Minit mesyuarat panitia
                                                /Jadual
         ix. menyediakan belanjawan tahunan panitia                  Minit mesyuarat panitia/
                                                anggaran belanja
                                                mengurus panitia
         x. menguruskan program perkembangan staf                   Minit mesyuarat panitia/
                                                kertas cadangan

         xi. menyelaras dan mengawal pembinaan soalan ujian/peperiksaan dan      Minit mesyuarat panitia /
           pemarkahan                                jadual / contoh
                                                pengesahan
         xii. melaksanakan program, projek, dan aktiviti tahunan panitia selaras dengan Minit mesyuarat panitia/
            perancangan strategik kurikulum sekolah                 kertas cadangan /
                                                pamphlet
         xiii. memantau keberkesanan program, projek, dan aktiviti tahunan panitia yang senarai semak / laporan
            dijalankan                                program
                   DIMENSI III : PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN
          PENGURUSAN PROGRAM KURIKULUM, KOKURIKULUM DAN HAL EHWAL MURID
              SUBELEMEN 8.1 : PENGURUSAN PROGRAM KURIKULUM


        No.                 Justifikasi Tugas
  Aspek                                              Bahan rujukan/bukti   S  W
        Item
8.1.1      xiv. menganalisis kemajuan pencapaian murid (keputusan ujian atau         Minit mesyuarat panitia/
Jawatankuasa     peperiksaan) dalam mata pelajaran berkaitan                 analisis berkenaan
Kurikulum
Sekolah     xv. melaksanakan penambahbaikan ke atas program, projek, dan aktiviti       Laporan penilaian
          kurikulum sekolah hasil daripada penilaian impak               program lepas / Langkah
                                                 penambahbaikan tahun
                                                 semasa

        xvi. memilih dan mencadangkan buku teks dan buku rujukan untuk kegunaan      Minit mesyuarat panitia/
           murid, guru dan pusat sumber sekolah                     senarai cadangan

8.1.3     (a) Menguruskan dan menyediakan rujukan/bukti bahawa sekolah
Jadual Waktu     menyediakan jadual waktu mengajar dengan:
Guru       i. menyediakan jadual waktu induk, jadual waktu kelas dan jadual waktu     Jadual waktu induk/
           persendirian guru dan jadual waktu penggunaan bilik-bilik khas        jadual waktu kelas/
                                                 jadual waktu
                                                 persendirian/ jadual
                                                 waktu penggunaan bilik
                                                 khas
         ii.  Guru Besar atau Pengetua menandatangani jadual waktu induk, jadual    item di atas yang telah
            waktu kelas dan jadual waktu persendirian guru              ditandatangan oleh
                                                 Pengetua
         iii.  Jadual waktu induk, jadual waktu kelas dan jadual waktu penggunaan bilik- Gambar
            bilik khas dipamerkan di tempat yang mudah dilihat atau dirujuk
         iv.  mengikut peruntukan waktu berdasarkan Peraturan-Peraturan Pendidikan Senarai agihan masa
            (Kurikulum Kebangsaan) 1997 dan Surat Pekeliling Ikhtisas yang berkuat  mengikut subjek/
            kuasa                                   Peraturan berkaitan /
                                                 SPI berkaitan
         v.   berdasarkan bilangan guru dan mata pelajaran yang ditawarkan       Analisis / Rumusan
                                                 jadual waktu/ KG
         vi.  mengikut keperluan dan kesesuaian seperti mengikut set, sebaran waktu, Analisis / Rumusan
            penempatan waktu dan kemudahan bilik                   jadual waktu / Jadual
                                                 waktu induk
                 DIMENSI III : PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN
          PENGURUSAN PROGRAM KURIKULUM, KOKURIKULUM DAN HAL EHWAL MURID
              SUBELEMEN 8.1 : PENGURUSAN PROGRAM KURIKULUM


        No.               Justifikasi Tugas
  Aspek                                            Bahan rujukan/bukti   S  W
        Item
8.1.1      (b) Menguruskan dan menyediakan rujukan/bukti bahawa sekolah memastikan:
Jawatankuasa
Kurikulum     i. guru mengajar mematuhi jadual waktu yang diluluskan (peruntukan masa  Buku Pintas / rumusan
Sekolah        dan mata pelajaran)                           jadual waktu
                                               persendirian guru
8.1.4      (a) Menguruskan dan menyediakan rujukan/bukti sekolah melaksanakan
Penyeliaan      penyeliaan pengajaran dan pembelajaran (P&P) dengan:
Pengajaran     i. merancang aktiviti penyeliaan dengan menyediakan jadual dan instrumen  Jadual Penyeliaan Guru/
dan          penyeliaan                               Instrumen Penyeliaan
Pembelajaran   ii. menyelia P&P guru berpandukan surat pekeliling yang berkuat kuasa    Rekod
(Surat                                            Penyeliaan/Pegawai
Pekeliling                                          bertanggung jawab/
Ikhtisas Bil.                                         Instrumen
3/1987)                                            Penyeliaan/SPI
                                               berkenaan
         iii. merekodkan penyeliaan                         Rekod penyeliaan/
                                               laporan penilaian
         iv. menggunakan maklum balas penyeliaan sebagai asas peningkatan      Refleksi / catatan
            keberkesanan P&P                            perbincangan
8.1.5      (a) Menguruskan dan menyediakan rujukan/bukti Jawatankuasa Pusat
Pusat Sumber      Sumber Sekolah (PSS) berfungsi dengan:
Sekolah       i. mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Induk PSS dan Jawatankuasa      Takwim/ Surat
            Kerja PSS dari semasa ke semasa                    panggilan/ memo
                                               mesyuarat
          ii. menyediakan minit mesyuarat                      Minit mesyuarat
         iii. menyediakan maklumat dan dokumen pengurusan PSS            Manual Prosedur Kerja
         iv. menyediakan belanjawan tahunan PSS                   Anggaran Belanja
                                               Mengurus
         v. merancang program, projek, aktiviti, dan penggunaan PSS selaras dengan  Fail Aktiviti PSS/ Pelan
           perancangan strategik sekolah                      strategik PSS / Takwim
                                               PSS/ Kertas Cadangan
8.1.5
Pusat Sumber
Sekolah
                  DIMENSI III : PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN
          PENGURUSAN PROGRAM KURIKULUM, KOKURIKULUM DAN HAL EHWAL MURID
              SUBELEMEN 8.1 : PENGURUSAN PROGRAM KURIKULUM


        No.                 Justifikasi Tugas
  Aspek                                            Bahan rujukan/bukti  S  W
        Item
8.1.1      vi. melaksanakan program, projek, aktiviti, dan penggunaan PSS selaras    Dokumentasi/ Laporan
Jawatankuasa     dengan perancangan yang disediakan                   pelaksanaan program
Kurikulum    vii. memantau pelaksanaan program, projek, aktiviti, dan penggunaan PSS    senarai semak / laporan
Sekolah        yang dijalankan                             program
        viii. menilai impak program, projek, aktiviti, dan penggunaan PSS terhadap  Analisis penggunaan
           pembelajaran murid                           PSS/ Rekod
                                               peminjaman buku/
                                               keputusan pertandingan
         ix.  melaksanakan penambahbaikan program, projek, aktiviti, dan penggunaan Pelan strategik PSS /
            PSS                                  Takwim PSS/ Kertas
                                               Cadangan
8.1.6      (a)   Menguruskan dan menyediakan rujukan/bukti sekolah merancang program
Program         galakan membaca:
Galakan      i.  mengambil kira koleksi bahan bacaan yang sedia ada          Senarai koleksi bahan
Membaca                                            bacaan/ data automasi
         ii.  merancang penambahan koleksi bahan bacaan               Pelan strategik PSS
                                               /Kertas Cadangan/
                                               Invois pembelian bahan
                                               bacaan
         iii.  mengambil kira tahap kebolehan murid                 Senarai tahap bahan
                                               bacaan
         iv.  menentukan jadual pelaksanaan program                 Jadual NILAM/
                                               Penggunaan PSS
        (b)   Menguruskan dan menyediakan rujukan/bukti sekolah melaksanakan
            program galakan membaca:
         i.  mengikut jadual pelaksanaan yang disediakan              Jadual pelaksanaan/
                                               rekod pelaksanaan/
                                               laporan
         ii.  merekod pelaksanaan program dengan kemas kini             Rekod pelaksanaan
        (c)   Menguruskan dan menyediakan rujukan/bukti sekolah melaksanakan
            pemantauan dan penilaian:
         i.  secara berjadual                           Jadual pemantauan
         ii.  menjalankan penilaian impak                      Analisis rekod bacaan
                 DIMENSI III : PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN
          PENGURUSAN PROGRAM KURIKULUM, KOKURIKULUM DAN HAL EHWAL MURID
              SUBELEMEN 8.1 : PENGURUSAN PROGRAM KURIKULUM


        No.               Justifikasi Tugas
  Aspek                                           Bahan rujukan/bukti   S  W
        Item
8.1.1       iii. mengambil tindakan susulan untuk penambahbaikan           Laporan penilaian
Jawatankuasa                                        program lepas / Langkah
Kurikulum                                          penambahbaikan tahun
Sekolah                                           semasa
8.1.7      (a) Menguruskan dan menyediakan rujukan/bukti Jawatankuasa Penilaian dan
Jawatankuasa     Peperiksaan:
Penilaian dan   i. mengurus pelaksanaan Penilaian Kendalian Sekolah (PKSR/PKSM)    carta aliran pengurusan
Peperiksaan                                       PKSM/ manual prosedur
                                             kerja/ pengurusan

          ii. memastikan penggunaan Jadual Penentuan/Spesifikasi Ujian (JPU/JSU)  Minit mesyuarat panitia/
            dalam membina soalan ujian/peperiksaan                JSU panitia
         iii. mengurus hal-hal berkaitan peperiksaan awam             Rekod pendaftaran
                                              peperiksaan
         iv. menganalisis keputusan Penilaian Kendalian Sekolah (PKSR/PKSM)    Rekod
          v. menganalisis keputusan peperiksaan awam                Analisa peperiksaan
         vi. mengurus koleksi kertas-kertas soalan ujian/peperiksaan dalaman dan  Rekod bank soalan
           luaran
                                              SKOR            0   0
                                              PERATUS SKOR        #DIV/0!
               DIMENSI III : PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN
          PENGURUSAN PROGRAM KURIKULUM, KOKURIKULUM DAN HAL EHWAL MURID
               SUBELEMEN 8.2 : PENGURUSAN PROGRAM KOKURIKULUM

         No.
  Aspek                     Justifikasi Tugas                 Bahan rujukan/bukti   S  S
         Item
8.2.1      (a) Menguruskan dan menyediakan rujukan/bukti bahawa Jawatankuasa
Jawatankuasa      Kokurikulum Sekolah berfungsi dengan:
Kokurikulum     i. menetapkan dasar pelaksanaan kokurikulum                  Buku pengurusan
Sekolah                                              kokurikulum/ Surat
                                                 edaran
          ii. mengadakan mesyuarat dari semasa ke semasa                 Takwim/ surat
                                                 panggilan/minit
          iii. menyediakan minit mesyuarat (PKPA Bil. 2/1991)              Pekeliling berkenaan

          iv. melibatkan Guru Besar atau Pengetua, semua Guru Penolong Kanan,      Carta organisasi
            Penyelia Petang, Penyelaras Sukan & Permainan, Penyelaras Unit       Jawatankuasa
            Beruniform dan Penyelaras Kelab & Persatuan
          v. menyediakan belanjawan tahunan bagi bidang kokurikulum dengan       Anggaran / Cadangan
            mengambil kira kos faedah dan penyertaan murid secara beramai-ramai    Belanja mengurus

          vi. membuat ketetapan dari semasa ke semasa bagi menyelesaikan masalah- Minit Mesyuarat/ Surat
            masalah kokurikulum                           edaran/ Edaran
                                                 peraturan
         vii. merancang program, projek, dan aktiviti kokurikulum selaras dengan    Takwim/ Senarai
            perancangan strategik sekolah                      program/ aktiviti/ kertas
                                                 cadangan
         viii. menyelaras pelaksanaan program, projek, dan aktiviti kokurikulum     Jadual / takwim
                                                 kokurikulum
          ix. memantau dan menilai keberkesanan program, projek, dan aktiviti      Laporan program/
            kokurikulum sekolah                           projek/ aktiviti/ senarai
                                                 semak
          x. melaksanakan penambahbaikan ke atas program, projek, dan aktiviti     Senarai program khas/
            kokurikulum sekolah                           pembangunan/ latihan
                                                 khas
8.2.2      (a) Menguruskan dan menyediakan rujukan/bukti bahawa sekolah merancang
Persatuan* -      program, projek, dan aktiviti kelab dan persatuan dengan mengambil kira:
mata pelajaran
          i. perancangan strategik                           Pelan Strategik berkaitan
              DIMENSI III : PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN
         PENGURUSAN PROGRAM KURIKULUM, KOKURIKULUM DAN HAL EHWAL MURID
              SUBELEMEN 8.2 : PENGURUSAN PROGRAM KOKURIKULUM

        No.
  Aspek                     Justifikasi Tugas           Bahan rujukan/bukti  S  S
        Item
8.2.1      ii. sukatan pelajaran dan perlembagaan kelab dan persatuan akademik  Buku pengurusan
Jawatankuasa                                      Persatuan/ Kelab
Kokurikulum   iii. pengukuhan kurikulum (apa-apa yang dipelajari di bilik darjah)  Senarai program khas/
Sekolah                                        pembangunan/ latihan
                                            khas
         iv. potensi dan minat murid                      Senarai program khas/
                                            pembangunan/ latihan
                                            khas
         v. pembangunan sahsiah murid                     Senarai program khas/
                                            pembangunan/ latihan
                                            khas
              DIMENSI III : PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN
         PENGURUSAN PROGRAM KURIKULUM, KOKURIKULUM DAN HAL EHWAL MURID
              SUBELEMEN 8.2 : PENGURUSAN PROGRAM KOKURIKULUM

        No.
  Aspek                    Justifikasi Tugas              Bahan rujukan/bukti  S  S
        Item
8.2.1     (b) Menguruskan dan menyediakan rujukan/bukti bahawa sekolah
Jawatankuasa    melaksanakan program, projek, dan aktiviti kelab dan persatuan dengan:
Kokurikulum
Sekolah      i. memastikan setiap murid menganggotai kelab dan persatuan        Analisa data keahlian
                                              kokurikulum murid
         ii. mengikut jadual pelaksanaan yang ditetapkan              Jadual / takwim
                                              kokurikulum/ Buku
                                              Laporan
         iii. memanfaatkan kemudahan yang ada secara optimum            Jadual/ Senarai Agihan
                                              tempat perjumpaan
                                              Kokurikulum
         iv. mengambil kira pembangunan sahsiah murid                Senarai program khas/
                                              pembangunan/ latihan
                                              khas
        (c) Menguruskan dan menyediakan rujukan/bukti bahawa sekolah memantau
           program, projek, dan aktiviti kelab dan persatuan dengan:
         i. merancang jadual penyeliaan                      Jadual Penyeliaan

         ii. melibatkan Guru Besar/Pengetua/semua Guru Penolong Kanan/Penyelia   Jadual Penyeliaan /
           Petang                                Jadual Pemantau
         iii. menyelia atau menilai semua guru dari semasa ke semasa mengikut    Laporan Pemantauan
           kesesuaian                              Individu/ Rekod
                                              Instrumen Pemantauan
                                              individu
         iv. merekodkan hasil penyeliaan atau penilaian               Fail rekod analisa
                                              pemantauan
         v. membincangkan hasil penyeliaan dalam mesyuarat Jawatankuasa       Minit Mesyuarat
           Kokurikulum Sekolah
         vi. menggunakan maklum balas sebagai asas untuk mengambil tindakan     Cadangan
           susulan dan penambahbaikan aktiviti kelab dan persatuan akademik    penambahbaikan/
                                              program khas
        (d) Menguruskan dan menyediakan rujukan/bukti bahawa guru penasihat kelab
          dan persatuan akademik menilai program, projek, dan aktiviti kelab dan
          persatuan akademik dengan:
              DIMENSI III : PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN
         PENGURUSAN PROGRAM KURIKULUM, KOKURIKULUM DAN HAL EHWAL MURID
              SUBELEMEN 8.2 : PENGURUSAN PROGRAM KOKURIKULUM

        No.
  Aspek                    Justifikasi Tugas              Bahan rujukan/bukti   S  S
        Item
8.2.1       i. merujuk kepada perancangan program, projek, dan aktiviti kelab dan  Takwim/ Pelan Strategik/
Jawatankuasa     persatuan                              Buku Pengurusan
Kokurikulum                                        berkaitan
Sekolah     ii. merujuk kepada pelaksanaan program, projek, dan aktiviti kelab dan  Buku Pengurusan/
           persatuan                              Laporan Post Mortem
                                             program/aktiviti
         iii. membuat penilaian impak                            -sda-

         iv. mengambil tindakan penambahbaikan                       -sda-
                DIMENSI III : PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN
           PENGURUSAN PROGRAM KURIKULUM, KOKURIKULUM DAN HAL EHWAL MURID
               SUBELEMEN 8.2 : PENGURUSAN PROGRAM KOKURIKULUM

         No.
   Aspek                      Justifikasi Tugas             Bahan rujukan/bukti      S  S
         Item
8.2.1
8.2.3       (a) Menguruskan dan menyediakan rujukan/bukti bahawa sekolah merancang
Jawatankuasa
Badan         program, projek, dan aktiviti badan beruniform dengan mengambil kira:
Kokurikulum
Beruniform
Sekolah
atau persatuan    i. perancangan strategik                         Pelan Strategik berkaitan
lain yang
diluluskan oleh   ii. sukatan pelajaran dan perlembagaan badan beruniform          Buku pengurusan
Pendaftar*                                          Persatuan/ Kelab
          iii. pengukuhan kurikulum (apa-apa yang dipelajari di bilik darjah)    Senarai program khas/
                                               pembangunan/ latihan
                                               khas
          iv. potensi dan minat murid                        Senarai program khas/
                                               pembangunan/ latihan
                                               khas
          v. pembangunan sahsiah murid                       Senarai program khas/
                                               pembangunan/ latihan
                                               khas
         (b) Menguruskan dan menyediakan rujukan/bukti bahawa sekolah
            melaksanakan program, projek, dan aktiviti badan beruniform dengan:                y
           i. memastikan setiap murid menganggotai badan beruniform         Analisa data keahlian
                                               kokurikulum murid
          ii. mengikut jadual pelaksanaan yang ditetapkan              Jadual / takwim
                                               kokurikulum/ Buku
                                               Laporan
          iii. memanfaatkan kemudahan yang ada secara optimum            Jadual/ Senarai Agihan
                                               tempat perjumpaan
                                               Kokurikulum
          iv. mengambil kira pembangunan sahsiah murid               Senarai program khas/
                                               pembangunan/ latihan
                                               khas
         (c) Menguruskan dan menyediakan rujukan/bukti bahawa sekolah memantau
            program, projek, dan aktiviti badan beruniform dengan:
           i. merancang jadual penyeliaan                      Jadual Penyeliaan
              DIMENSI III : PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN
         PENGURUSAN PROGRAM KURIKULUM, KOKURIKULUM DAN HAL EHWAL MURID
              SUBELEMEN 8.2 : PENGURUSAN PROGRAM KOKURIKULUM

        No.
  Aspek                    Justifikasi Tugas               Bahan rujukan/bukti  S  S
        Item
8.2.1       ii. melibatkan Guru Besar/Pengetua/semua Guru Penolong Kanan/Penyelia   Jadual Penyeliaan /
Jawatankuasa     Petang                                 Jadual Pemantau
Kokurikulum   iii. menyelia atau menilai semua guru dari semasa ke semasa mengikut    Laporan Pemantauan
Sekolah        kesesuaian                               Individu/ Rekod
                                               Instrumen Pemantauan
                                               individu
         iv. merekodkan hasil penyeliaan atau penilaian               Fail rekod analisa
                                               pemantauan
         v. membincangkan dapatan penyeliaan atau penilaian dalam mesyuarat     Minit Mesyuarat
           Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah
         vi. menggunakan maklum balas sebagai asas untuk mengambil tindakan     Cadangan
           susulan dan penambahbaikan aktiviti badan beruniform          penambahbaikan/
                                               program khas
        (d) Menguruskan dan menyediakan rujukan/bukti bahawa guru penasihat
          badan beruniform menilai program, projek, dan aktiviti badan beruniform
          dengan:
              DIMENSI III : PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN
         PENGURUSAN PROGRAM KURIKULUM, KOKURIKULUM DAN HAL EHWAL MURID
              SUBELEMEN 8.2 : PENGURUSAN PROGRAM KOKURIKULUM

        No.
  Aspek                     Justifikasi Tugas               Bahan rujukan/bukti    S  S
        Item
8.2.1       i. merujuk kepada perancangan program, projek, dan aktiviti badan      Takwim/ Pelan Strategik/
Jawatankuasa     beruniform                                Buku Pengurusan
Kokurikulum                                          berkaitan
Sekolah     ii. merujuk kepada pelaksanaan program, projek, aktiviti badan beruniform  Buku Pengurusan/
                                               Laporan Post Mortem
                                               program/aktiviti
         iii. membuat penilaian impak                              -sda-

         iv. mengambil tindakan penambahbaikan                         -sda-

8.2.4     (a) Menguruskan dan menyediakan rujukan/bukti bahawa sekolah merancang
Sukan dan     program, projek, dan aktiviti sukan dan permainan dengan mengambil kira:
Permainan*
         i. perancangan strategik                          Pelan Strategik berkaitan

         ii. sukatan pelajaran dan undang-undang sukan dan permainan         Buku pengurusan
                                               Persatuan/ Kelab
         iii. pengukuhan kurikulum (apa-apa yang dipelajari di bilik darjah)     Senarai program khas/
                                               pembangunan/ latihan
                                               khas
         iv. potensi dan minat murid                         Senarai program khas/
                                               pembangunan/ latihan
                                               khas
         v. pembangunan sahsiah murid                         Senarai program khas/
                                               pembangunan/ latihan
                                               khas
        (b) Menguruskan dan menyediakan rujukan/bukti bahawa sekolah
          melaksanakan program, projek, dan aktiviti sukan dan permainan dengan:

         i. memastikan setiap murid mengambil bahagian dalam sukan dan permainan Analisa data keahlian
                                             kokurikulum murid
         ii. mengikut jadual pelaksanaan yang ditetapkan             Jadual / takwim
                                             kokurikulum/ Buku
                                             Laporan
              DIMENSI III : PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN
         PENGURUSAN PROGRAM KURIKULUM, KOKURIKULUM DAN HAL EHWAL MURID
              SUBELEMEN 8.2 : PENGURUSAN PROGRAM KOKURIKULUM

        No.
  Aspek                    Justifikasi Tugas               Bahan rujukan/bukti   S  S
        Item
8.2.1      iii. memanfaatkan kemudahan yang ada secara optimum             Jadual/ Senarai Agihan
Jawatankuasa                                         tempat perjumpaan
Kokurikulum                                         Kokurikulum
Sekolah     iv. mengambil kira pembangunan sahsiah murid                Senarai program khas/
                                               pembangunan/ latihan
                                               khas
        (c) Menguruskan dan menyediakan rujukan/bukti bahawa sekolah memantau
           program, projek, dan aktiviti sukan dan permainan dengan:
         i. merancang jadual penyeliaan atau penilaian               Jadual Penyeliaan

         ii. melibatkan Guru Besar/Pengetua/semua Guru Penolong Kanan/Penyelia   Jadual Penyeliaan /
           Petang                                 Jadual Pemantau
         iii. menyelia atau menilai semua guru dari semasa ke semasa mengikut    Laporan Pemantauan
           kesesuaian                               Individu/ Rekod
                                               Instrumen Pemantauan
                                               individu
         iv. merekodkan hasil penyeliaan/penilaian                  Fail rekod analisa
                                               pemantauan
         v. membincangkan dapatan penyeliaan/penilaian dalam mesyuarat        Minit Mesyuarat
           Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah
         vi. menggunakan maklum balas sebagai asas untuk mengambil tindakan     Cadangan
           susulan dan penambahbaikan aktiviti sukan dan permainan         penambahbaikan/
                                               program khas
        (d) Menguruskan dan menyediakan rujukan/bukti bahawa guru penasihat
           sukan dan permainan menilai program/ projek/aktiviti sukan dan permainan
           dengan:
          i. merujuk kepada perancangan program/projek/aktiviti persatuan sukan dan Takwim/ Pelan Strategik/
           permainan                                Buku Pengurusan
                                                berkaitan
         ii. merujuk kepada pelaksanaan program/projek/aktiviti persatuan sukan dan Buku Pengurusan/
           permainan                                Laporan Post Mortem
                                                program/aktiviti
         iii. membuat penilaian impak                              -sda-
              DIMENSI III : PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN
         PENGURUSAN PROGRAM KURIKULUM, KOKURIKULUM DAN HAL EHWAL MURID
              SUBELEMEN 8.2 : PENGURUSAN PROGRAM KOKURIKULUM

        No.
  Aspek                   Justifikasi Tugas     Bahan rujukan/bukti  S  S
        Item
8.2.1      iv. mengambil tindakan penambahbaikan             -sda-
Jawatankuasa
Kokurikulum
Sekolah
                  DIMENSI III : PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN
        ELEMEN 8 :PENGURUSAN PROGRAM KURIKULUM, KOKURIKULUM DAN HAL EHWAL MURID
              SUBELEMEN 8.3 : PENGURUSAN PROGRAM HAL EHWAL MURID


   Aspek    No.                Justifikasi Tugas
         Item
8.3.1       (a) Menguruskan dan menyediakan rujukan/bukti Jawatankuasa Hal Ehwal
Jawatankuasa     Murid (HEM) berfungsi dengan:
Hal Ehwal
          i. menetapkan dasar pelaksanaan hal ehwal murid
Murid


          ii. mengadakan mesyuarat dari semasa ke semasa

          iii. menyediakan minit mesyuarat (PKPA Bil. 2/1991)

          iv. melibatkan Guru Besar atau Pengetua, semua Guru Penolong Kanan,
            Penyelia Petang dan semua guru yang terlibat dengan pengurusan Hal
            Ehwal Murid
          v. menyediakan belanjawan tahunan bagi bidang HEM dengan mengambil
            kira kos faedah dan penglibatan semua murid
          vi. merancang program, projek, dan aktiviti HEM selaras dengan perancangan
            strategik sekolah
          vii. menyelaras pelaksanaan program, projek, dan aktiviti HEM


         viii. memantau dan menilai keberkesanan program, projek, dan aktiviti HEM
          ix. melaksanakan penambahbaikan terhadap program, projek, dan aktiviti
            HEM


8.3.2       (a) Menguruskan dan menyediakan rujukan/bukti sekolah menyediakan
Perkhidmatan      perkhidmatan bimbingan dan kaunseling dengan:
Bimbingan dan    i. mengadakan bilik atau ruang bimbingan dan kaunseling
Kaunseling
          ii. menyediakan kelengkapan yang diperlukan
          iii. melaksanakan program, projek, dan aktiviti bimbingan dan kaunseling murid


          iv. merancang program, projek, dan aktiviti bimbingan dan kaunseling selaras
            dengan perancangan sekolah

          v. melaksana program, projek, dan aktiviti bimbingan dan kaunseling selaras
           dengan perancangan

          vi. memantau dan menilai keberkesanan program, projek, dan aktiviti
            bimbingan dan kaunseling
          vii. melaksanakan penambahbaikan terhadap program, projek, dan aktiviti
            bimbingan dan kaunseling


8.3.3       (a) Menguruskan dan menyediakan rujukan/bukti sekolah mempunyai ciri-ciri
Sistem         asas keselamatan dengan:
Kawalan       i. meletakkan alat pemadam api yang berfungsi di tempat strategik
Keselamatan
Murid (Surat
Pekeliling
Ikhtisas Bil.
8/1999)
                  DIMENSI III : PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN
        ELEMEN 8 :PENGURUSAN PROGRAM KURIKULUM, KOKURIKULUM DAN HAL EHWAL MURID
8.3.3            SUBELEMEN 8.3 : PENGURUSAN PROGRAM HAL EHWAL MURID
Sistem
Kawalan     No.
   Aspek                      Justifikasi Tugas
Keselamatan   Item
8.3.1 (Surat
Murid        ii. mempamerkan pelan laluan kecemasan di setiap kelas dan bilik khas
Jawatankuasa
Pekeliling
Hal Ehwal
Ikhtisas Bil.
Murid
8/1999)
          iii. menjalankan kawad kebakaran (fire drill)


         (b) Menyediakan rujukan/bukti sekolah mempunyai sistem kawalan
            keselamatan murid:
           i. di dalam bilik darjah (termasuk makmal, bengkel dan bilik-bilik khas)

          ii. di luar bilik darjah di kawasan sekolah

          iii. semasa mengikuti aktiviti pendidikan di luar sekolah (seperti lawatan
             sambil belajar dan perkhemahan)
         (c) Menguruskan dan menyediakan rujukan/bukti sekolah memberi penekanan
             terhadap keselamatan murid di luar kawasan sekolah dengan:

           i. menekankan langkah-langkah keselamatan murid semasa dalam
            perjalanan pergi dan balik sekolah

          ii. mengadakan kerjasama dengan ibu bapa dan pihak berkuasa yang lain
            untuk memantapkan keselamatan murid

         iii. memastikan kawasan laluan murid selamat dengan kerjasama pihak
            berkuasa yang lain
8.3.4      (a) Menguruskan dan menyediakan rujukan/bukti sekolah menyediakan
Perkhidmatan      perkhidmatan kesihatan murid dengan:
Kesihatan Murid   i. menyediakan ruang, atau bilik rawatan, atau klinik untuk Klinik Bergerak
            Jabatan Kesihatan
          ii. menyediakan ruang, atau bilik rawatan, atau bilik kecemasan, dan
            peralatan untuk murid yang sakit
         iii. memastikan kekemasan dan kebersihan bilik rawatan, atau bilik
            kecemasan, dan klinik (jika ada)
         iv. melaksanakan pengesanan awal tahap kesihatan murid

          v. merancang program, projek, dan aktiviti peningkatan taraf kesihatan murid
            selaras dengan perancangan sekolah

          vi. melaksana program, projek, dan aktiviti peningkatan taraf kesihatan murid
            selaras dengan perancangan

          vii. memantau dan menilai keberkesanan program, projek, dan aktiviti
            peningkatan taraf kesihatan murid
         viii. mengambil tindakan penambahbaikan program, projek, dan aktiviti
            peningkatan taraf kesihatan murid8.3.5       (a) Menguruskan dan menyediakan rujukan/bukti sekolah mengurus skim
Skim Pinjaman      pinjaman buku teks dengan:
Buku Teks      i. memastikan BOSS (Bilik Operasi SPBT Sekolah) kemas dan bersih
(SPBT)       ii. memproses permohonan dan pinjaman SPBT
                 DIMENSI III : PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN
8.3.5    ELEMEN 8 :PENGURUSAN PROGRAM KURIKULUM, KOKURIKULUM DAN HAL EHWAL MURID
Skim Pinjaman      SUBELEMEN 8.3 : PENGURUSAN PROGRAM HAL EHWAL MURID
Buku Teks
(SPBT)     No.
  Aspek                     Justifikasi Tugas
         Item
8.3.1       iii. menyelenggara stok SPBT dengan kemas kini
Jawatankuasa    iv. membuat hapus kira dan pelupusan buku teks mengikut keperluan
Hal Ehwal
Murid
8.3.6      (a) Menguruskan dan menyediakan rujukan/bukti sekolah mengurus disiplin
Pengurusan       murid dengan:
Disiplin Murid   i. menyediakan peraturan-peraturan dan panduan tatatertib murid sekolah


          ii. menentukan prosedur tindakan kes disiplin murid


          iii. memastikan pengawas sekolah atau pemimpin murid berfungsi
8.3.7      (a) Menguruskan dan menyediakan rujukan/bukti sekolah mengurus hal-hal
Biasiswa dan      yang berkaitan dengan biasiswa dan bantuan lain dengan:
Bantuan Lain    i. mengenal pasti murid yang layak
          ii. memproses permohonan biasiswa murid (mengedar borang, menyemak,
            menilai dan memperaku permohonan)

          iii. mengagih dan mengawal penggunaan biasiswa atau bantuan kepada
            murid yang berkenaan
          iv. memantau prestasi pemegang biasiswa dan mengambil tindakan yang
            sewajarnya sesuai dengan syarat penajaan

8.3.8      (a) Menguruskan dan menyediakan rujukan/bukti sekolah mengurus RMT
Rancangan       dengan:
Makanan       i. mengenal pasti murid yang layak
Tambahan      ii. memantau pelaksanaan RMT (program, kualiti makanan, dan impak
(RMT)         program)
MENSI III : PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN
SAN PROGRAM KURIKULUM, KOKURIKULUM DAN HAL EHWAL MURID
EMEN 8.3 : PENGURUSAN PROGRAM HAL EHWAL MURID


                        Bahan rujukan/bukti  0  1
                      Buku Pengurusan/ Buku
                      Peraturan / Carta     0  2
                      Jawatankuasa HEM
                      Surat panggilan
                                   2  2
                      mesyuarat/ memo
                      Minit mesyuarat/
                                   0  2
                      Pekeliling berkaitan
                      Carta Jawatankuasa/
                      Rekod kehadiran      0  2
                      mesyuarat
                      Anggaran Belanja
                                   2  2
                      Mengurus
                      Pelan Strategik HEM/
                                   0  2
                      kertas cadangan
                      Senarai semak/ laporan/
                      senarai AJK pelaksana/  2  2
                      buku program
                      Dokumentasi program/
                      laporan/ post mortem/
                      cadangan         0  2
                      penambahbaikan/ soal
                      selidik
                      Laporan penilaian
                      program lepas / Langkah
                                   0  2
                      penambahbaikan tahun
                      semasa


                      Gambar/ Pelan kedudukan
                                   2  2

                      Gambar/ Pelan bilik    2  2
                      Rekod sesi/ Buku
                      program/ senarai     2  2
                      perancangan program
                      Pelan Strategik Unit
                      Bimbingan & Kaunseling/  2  2
                      kertas cadangan
                      Senarai semak/ laporan/
                      senarai AJK pelaksana/  2  2
                      buku program
                      Dokumentasi program/
                      laporan/ post mortem/
                      cadangan         2  2
                      penambahbaikan/ soal
                      selidik
                      Laporan penilaian
                      program lepas / Langkah
                                   2  2
                      penambahbaikan tahun
                      semasa                      Gambar/ Pelan kedudukan
                                   0  2
MENSI III : PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN
SAN PROGRAM KURIKULUM, KOKURIKULUM DAN HAL EHWAL MURID
EMEN 8.3 : PENGURUSAN PROGRAM HAL EHWAL MURID


                        Bahan rujukan/bukti    0  1

                      Gambar/ Pelan / Tatacara
                                     0  2

                      Gambar/ Pelan
                      pelaksanaan program/
                      kertas cadangan/ AJK     0  2
                      pelaksana/ laporan dan
                      dokumentasi program


                      Gambar/ Pelan /
                                     0  2
                      Tatacara/ Buku panduan
                      Gambar/ Pelan /
                                     0  2
                      Tatacara/ Buku panduan
                      Gambar/ Pelan /
                                     0  2
                      Tatacara/ Buku panduan
                      Catatan taklimat/ buku
                      panduan/ edaran kepada    2  2
                      pelajar/ program
                      Perancangan program/
                      Dokumentasi/ gambar/     2  2
                      surat edaran
                      Pelan/ surat
                                     1  2                      Gambar / pelan
                                     2  2

                      Gambar / pelan
                                     2  2

                      Jadual bertugas
                                     2  2

                      Jadual pemeriksaan/
                                     0  2
                      program
                      Pelan Strategik / taktikal/
                      operasi/ kertas cadangan   0  2

                      Senarai semak/ laporan/
                      senarai AJK pelaksana/    0  2
                      buku program
                      Dokumentasi program/
                      laporan/ post mortem/
                      cadangan           0  2
                      penambahbaikan/ rekod
                      pemantauan
                      Laporan penilaian
                      program lepas / Langkah
                                     0  2
                      penambahbaikan tahun
                      semasa                      Jadual pengurusan       0  2
                      Rekod permohonan/ carta
                                     2  2
                      aliran kerja
MENSI III : PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN
SAN PROGRAM KURIKULUM, KOKURIKULUM DAN HAL EHWAL MURID
EMEN 8.3 : PENGURUSAN PROGRAM HAL EHWAL MURID


                        Bahan rujukan/bukti   0  1

                      Rekod penyelenggaraan    2  2
                      Rekod hapus kira/
                                    0  2
                      pelupusan


                      Buku Pengurusan/ Buku
                      Peraturan / Carta      2  2
                      Jawatankuasa HEM
                      Carta aliran kerja/ surat
                      edaran/ panduan       2  2
                      pelaksanaan
                      Pelan strategik/program
                      pembangunan/ Jadual
                      bertugas/ rekod bertugas/  0  2
                      AJK Badan Pengawas
                      Cetakan SSM         0  2
                      Surat edaran/
                      pemberitahuan/ carta    2  2
                      aliran prosedur kerja
                      Buku Panduan
                                    2  2

                      Rekod prestasi/ penilaian
                      pencapaian/ minit      0  2
                      mesyuarat panel


                                    TB 0

                                    TB 0


                      SKOR            46 88
                      PERATUS SKOR        52.27
DIMENSI III       :   PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN
ELEMEN 9         :   PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Penyelaras        :   PN CHUA CHAI LIAN & PN ZAHARAH LATIFF

            No.
     Aspek                      Justifikasi Tugas                Bahan rujukan/bukti   S  W  Tindakan
            Item
9.1           (a) Menguruskan dan menyediakan rujukan / bukti guru menyediakan        Surat Pekeliling Ikhtisas
Rancangan           Rancangan Pelajaran Tahunan:                       Bil. 3/1999
Pelajaran Tahunan     i. berdasarkan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran terkini   Senarai semak dan
(Surat Pekeliling                                           pengesahan oleh yang    2  2
Ikhtisas Bil. 3/1999)                                         berkenaan
               ii. merangkumi sepanjang tahun persekolahan semasa            Senarai semak dan
                                                    pengesahan oleh yang    2  2
                                                    berkenaan
9.2           (a) Menguruskan dan menyediakan rujukan / bukti guru menyediakan
Rancangan           Rancangan Pelajaran Harian dengan:
Pelajaran Harian      i. mengambil kira tahap kebolehan dan keupayaan murid            Rekod pemantauan
                                                    Rancangan Pelajaran     2  2
 (Surat Pekeliling                                           Harian
Ikhtisas Bil. 3/1999)  (b) Menguruskan dan menyediakan rujukan / bukti guru menyediakan
                Rancangan Pelajaran Harian yang mengandungi sekurang-kurangnya:
              i. objektif atau hasil pembelajaran (dinyatakan dalam bentuk perlakuan, boleh Rekod pemantauan
                diukur serta merangkumi pengetahuan dan kemahiran yang perlu dikuasai) Rancangan Pelajaran     2  2
                                                     Harian
              ii. aktiviti (cara bagaimana hendak mencapai objektif, bersesuaian dengan   Rekod pemantauan
                keupayaan murid dan peruntukan masa)                    Rancangan Pelajaran   2  2
                                                     Harian
             iii. membuat penilaian kendiri secara bertulis (terhadap pencapaian objektif  Rekod pemantauan
                pengajaran dan pembelajaran untuk mengenal pasti kelemahan dan       Rancangan Pelajaran   2  2
                kekuatan murid serta merancang dan melakukan penambahbaikan)        Harian
9.3           (a) Menguruskan dan menyediakan rujukan / bukti guru melaksanakan set
Set Induksi          induksi yang:
              i. menarik perhatian dan merangsang minat murid               Rekod Penyeliaan
                                                                  2  2
                                                    mengajar
             ii. menjurus ke arah kesediaan minda murid (seperti dikaitkan dengan     Rekod Penyeliaan
                                                                  2  2
               pelajaran lepas, isu semasa dan persekitaran)              mengajar
9.4           (a) Menguruskan dan menyediakan rujukan / bukti guru menyampaikan       Rekod Penyeliaan
Penyampaian/         pengajaran dengan:                            mengajar
Perkembangan
Pelajaran
DIMENSI III       :   PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN
ELEMEN 9         :   PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Penyelaras        :   PN CHUA CHAI LIAN & PN ZAHARAH LATIFF

9.4           No.
    Aspek                       Justifikasi Tugas                  Bahan rujukan/bukti  S  W  Tindakan
Penyampaian/      Item
9.1
Perkembangan         i. mengamalkan pendekatan ansur maju (daripada mudah kepada kompleks, Rekod Penyeliaan
                                                                   2  2
Rancangan
Pelajaran            daripada konkrit kepada abstrak)                       mengajar
Pelajaran Tahunan      ii. menghubungkaitkan pengajaran dengan kehidupan harian murid          Rekod Penyeliaan
(Surat Pekeliling                                                          2  2
                                                       mengajar
Ikhtisas Bil. 3/1999)   iii. menggunakan bahasa (laras dan istilah) yang tepat               Rekod Penyeliaan
                                                                   2  2
                                                       mengajar
             iv. menjalankan aktiviti yang memperlihatkan pemeringkatan dan           Rekod Penyeliaan
                                                                   2  2
                perkembangan pengajaran                            mengajar
              v. menggunakan masa dengan optimum                        Rekod Penyeliaan
                                                                   2  2
                                                       mengajar
             vi. menggunakan bahan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai            Rekod Penyeliaan
                                                                   2  2
                                                       mengajar
             vii. menggunakan bahan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan          Rekod Penyeliaan
                                                                   2  2
                                                       mengajar
             viii. menggunakan pendekatan dan kaedah berpusatkan murid              Rekod Penyeliaan
                                                                   2  2
                                                       mengajar
             ix. melaksanakan aktiviti mengikut tahap kebolehan murid              Rekod Penyeliaan
                                                                   2  2
                                                       mengajar
              x. melaksanakan aktiviti yang mengambil kira pelbagai kecerdasan (verbal-     Rekod Penyeliaan
                linguistik, muzik, logik-matematik, interpersonal, intrapersonal, visual-   mengajar        2  2
                ruang, kinestetik, naturalis)
             xi. melaksanakan aktiviti yang melibatkan pelbagai deria              Rekod Penyeliaan
                                                                   2  2
                                                       mengajar
             xii. menggalakkan murid memperoleh pengetahuan dan kemahiran secara         Rekod Penyeliaan
                                                                   2  2
                berdikari tanpa bergantung kepada arahan guru                 mengajar
             xiii. menerapkan kemahiran berfikir                         Rekod Penyeliaan
                                                                   2  2
                                                       mengajar
             xiv. melaksanakan pendekatan integrasi merentas kurikulum (bahasa, alam       Rekod Penyeliaan
                sekitar, sains dan teknologi, nilai murni, patriotisme, perpaduan, jati diri, mengajar        2  2
                kesihatan, kekeluargaan)
             xv. fleksibel mengikut situasi (jika berkenaan)                   Rekod Penyeliaan
                                                                   2  2
                                                       mengajar
DIMENSI III       :   PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN
ELEMEN 9         :   PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Penyelaras        :   PN CHUA CHAI LIAN & PN ZAHARAH LATIFF

            No.
     Aspek                       Justifikasi Tugas              Bahan rujukan/bukti  S  W  Tindakan
            Item
9.1
9.5           (a) Menguruskan dan menyediakan rujukan / bukti guru menyoal murid dengan:
Rancangan
Teknik Penyoalan
Pelajaran Tahunan
Guru             i. mengemukakan soalan mengikut pelbagai aras kognitif (contohnya   Rekod Penyeliaan
(Surat Pekeliling                                                       0  2
                 berdasarkan Taksonomi Bloom)                    mengajar
Ikhtisas Bil. 3/1999)    ii. menyusun aras soalan dari mudah ke sukar              Rekod Penyeliaan
                                                               0  2
                                                   mengajar
               iii. mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah             Rekod Penyeliaan
                                                               0  2
                                                   mengajar
             iv. mengemukakan soalan yang jelas maksudnya dan boleh difahami      Rekod Penyeliaan
                                                               0  2
                                                   mengajar
               v. menyebarkan soalan ke seluruh kelas                 Rekod Penyeliaan
                                                               0  2
                                                   mengajar
             vi. memberi masa untuk murid berfikir                   Rekod Penyeliaan
                                                               0  2
                                                   mengajar
             vii. mencungkil jawapan daripada murid                   Rekod Penyeliaan
                                                               0  2
                                                   mengajar
             viii. mengalih arah soalan kepada murid-murid lain             Rekod Penyeliaan
                                                               0  2
                                                   mengajar
             ix. memberi respons yang sesuai terhadap jawapan murid           Rekod Penyeliaan
                                                               0  2
                                                   mengajar
9.6           (a) Menguruskan dan menyediakan rujukan / bukti murid mengikuti pengajaran
Penglibatan Murid       dan pembelajaran dengan:
              i. membawa peralatan atau bahan yang diperlukan (jika berkenaan)    Rekod Penyeliaan
                                                               0  2
                                                  mengajar
              ii. membuat persediaan awal                       Rekod Penyeliaan      0  2
                                                  mengajar
             iii. membuat catatan daripada pengajaran guru (jika berkenaan)      Rekod Penyeliaan
                                                               0  2
                                                  mengajar
             iv. mengemukakan soalan atau pendapat secara spontan           Rekod Penyeliaan
                                                               0  2
                                                  mengajar
              v. membuat rujukan spontan (jika berkenaan)               Rekod Penyeliaan
                                                               0  2
                                                  mengajar
9.6
Penglibatan Murid
DIMENSI III       :   PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN
ELEMEN 9         :   PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Penyelaras        :   PN CHUA CHAI LIAN & PN ZAHARAH LATIFF

            No.
     Aspek                         Justifikasi Tugas             Bahan rujukan/bukti  S  W  Tindakan
            Item
9.1            vi. menjalankan aktiviti yang dirancang oleh guru              Rekod Penyeliaan
                                                                0  2
Rancangan                                               mengajar
Pelajaran Tahunan    vii. berinteraksi secara aktif dengan guru, murid lain, dan bahan      Rekod Penyeliaan
(Surat Pekeliling                                                       0  2
                                                   mengajar
Ikhtisas Bil. 3/1999)  viii. memberi respons yang sesuai terhadap soalan dan latihan        Rekod Penyeliaan
                                                                0  2
                                                   mengajar
             ix. menunjukkan kemahiran melaksanakan gerak kerja kumpulan (jika      Rekod Penyeliaan
                                                                0  2
                berkenaan)                               mengajar
9.7           (a) Menguruskan dan menyediakan rujukan / bukti guru memberi peneguhan
Peneguhan           terhadap pembelajaran murid dengan:
              i. memberi pujian secara lisan atau isyarat kepada perlakuan yang baik  Rekod Penyeliaan
                                                                0  2
                                                   mengajar
               ii. mempelbagaikan perkataan, ungkapan atau isyarat peneguhan      Rekod Penyeliaan
                                                                0  2
                 bersesuaian dengan murid                       mengajar
               iii. memberi teguran yang bersesuaian terhadap perlakuan negatif murid  Rekod Penyeliaan
                                                                0  2
                                                   mengajar
9.8           (a) Menguruskan dan menyediakan rujukan / bukti Latihan atau tugasan
Latihan dan Tugasan      (termasuk projek, kerja rumah) yang diberikan:
              i. mengikut keupayaan dan kebolehan murid                 Rekod Penyeliaan buku
                                                                0  2
                                                   latihan
               ii. dipelbagaikan jenisnya                        Rekod Penyeliaan buku
                                                                0  2
                                                   latihan
               iii. berkait dengan tajuk yang dipelajari                Rekod Penyeliaan buku
                                                                0  2
                                                   latihan
             iv. menekankan prosedur dan arahan dalam membuat tugasan          Rekod Penyeliaan buku
                                                                0  2
                                                   latihan
9.9           (a) Menguruskan dan menyediakan rujukan / bukti Guru memeriksa latihan
Pemeriksaan          dan tugasan dengan:
Latihan dan        i. menunjukkan kesilapan murid                       Rekod Penyeliaan buku
                                                                2  2
Tugasan                                                latihan
    Murid
DIMENSI III       :   PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN
ELEMEN 9         :   PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Penyelaras
9.9           :   PN CHUA CHAI LIAN & PN ZAHARAH LATIFF
Pemeriksaan
Latihan dan       No.
    Aspek                       Justifikasi Tugas              Bahan rujukan/bukti  S  W  Tindakan
Tugasan         Item
9.1   Murid        ii. memeriksa dalam tempoh dan kekerapan yang munasabah         Rekod Penyeliaan buku
                                                               2  2
Rancangan                                              latihan
Pelajaran Tahunan      iii. memberi ulasan yang membina                    Rekod Penyeliaan buku
(Surat Pekeliling                                                       2  2
                                                   latihan
Ikhtisas Bil. 3/1999)   iv. memberi penghargaan kepada hasil kerja yang baik            Rekod Penyeliaan buku
                                                               2  2
                                                   latihan
               v. memastikan murid membuat pembetulan                 Rekod Penyeliaan buku
                                                               2  2
                                                   latihan
9.10          (a) Menguruskan dan menyediakan rujukan / bukti guru mengakhiri pengajaran
Penutupan           dengan:
              i. membuat penutupan kognitif (rumusan dijalankan sama ada oleh      Rekod Penyeliaan
                                                               0  2
               guru/murid atau membuat penilaian secara lisan/tulisan)        mengajar
             ii. membuat penutupan sosial (kenyataan yang mententeramkan emosi murid  Rekod Penyeliaan
                                                               0  2
               dan persediaan untuk pelajaran akan datang)              mengajar
9.11          (a) Menguruskan dan menyediakan rujukan / bukti murid melaksanakan latihan
Hasil Kerja Murid       atau tugasan dengan:
              i. lengkap                                Rekod Penyeliaan buku
                                                               2  2
                                                   latihan
               ii. kemas dan bersih                          Rekod Penyeliaan buku
                                                               2  2
                                                   latihan
               iii. menepati masa                           Rekod Penyeliaan buku
                                                               2  2
                                                   latihan
             iv. menepati format dan prosedur latihan dan tugasan            Rekod Penyeliaan buku
                                                               2  2
                                                   latihan
9.12          (a) Menguruskan dan menyediakan rujukan / bukti guru menguruskan kelas
Pengurusan Kelas       dengan:
              i. memastikan wujud suasana yang kondusif untuk pengajaran dan      Laporan pemantauan
               pembelajaran (contohnya bilik darjah selamat, bersih, ceria, kemas dan kelas          2  2
               susunan perabot sesuai dengan aktiviti)
             ii. memastikan kehadiran murid untuk belajar                Laporan pemantauan
                                                               2  2
                                                   kelas
9.12
DIMENSI IIIKelas
Pengurusan        :   PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN
ELEMEN 9         :   PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Penyelaras        :   PN CHUA CHAI LIAN & PN ZAHARAH LATIFF

            No.
     Aspek                       Justifikasi Tugas              Bahan rujukan/bukti  S  W  Tindakan
            Item
9.1             iii. memastikan kesediaan murid untuk belajar              Laporan pemantauan
                                                                2  2
Rancangan                                               kelas
Pelajaran Tahunan     iv. mewujud dan memanfaatkan sudut mata pelajaran              Laporan pemantauan
(Surat Pekeliling                                                       2  2
                                                   kelas
Ikhtisas Bil. 3/1999)    v. memastikan peraturan kelas dipatuhi                  Laporan pemantauan
                                                                2  2
                                                   kelas
9.13          (a) Menguruskan dan menyediakan rujukan / bukti guru menyumbang kepada
Perwatakan Guru        suasana pembelajaran yang kondusif dengan:
              i. berpakaian sesuai, kemas dan bersih mematuhi arahan dan pekeliling yang Rekod / Laporan
                                                                2  2
                sedang berkuatkuasa                           penyeliaan mengajar
              ii. bersifat mesra, mudah didekati dan sedia membantu                 -sda-     2  2
             iii. mengenali semua murid dan prihatin terhadap keperluan mereka           -sda-     2  2
             iv. berinteraksi secara sopan                             -sda-     2  2
              v. menggunakan nada suara yang sesuai                         -sda-     2  2
             vi. mewujudkan suasana riang yang merangsang pembelajaran               -sda-
                                                                2  2

             vii. menepati masa                                   -sda-     2  2

                                                                88 142
                                                                61.97
                    DIMENSI III: PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN
                     ELEMEN 10 :PEMBANGUNAN SAHSIAH MURID
                        PENYELARAS : HAJI MISRAN BIN ALI
          No.
   Aspek                       Justifikasi Tugas
          Item
10.1        (a) Menguruskan dan menyediakan rujukan / bukti bahawa sekolah
Tugas dan         memastikan seramai mungkin murid diberi tugas dan tanggungjawab yang
Tanggungjawab       sesuai dengan kebolehan dan keupayaan dengan:
            i. menetapkan dasar untuk melibatkan seramai mungkin murid memegang
             jawatan dan tanggungjawab (mewujudkan banyak peluang untuk murid
             memegang jawatan, menggalakkan semua murid terlibat, dan
             mengehadkan bilangan jawatan disandang oleh seseorang murid bagi
             memberi peluang kepada murid lain)
           ii. sekolah merekodkan jawatan dan tanggungjawab yang dipegang oleh
             setiap murid

10.2        (a) Menguruskan dan menyediakan rujukan / bukti sekolah melatih dan
Latihan dan        membimbing murid dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab
Bimbingan         dengan:
            i. menyediakan panduan bagi setiap bidang tugas
           ii. memantau murid melaksanakan tugas dan tanggungjawab


           iii. memberi panduan bagi menyelesaikan isu dan masalah

10.3        (a) Menguruskan dan menyediakan rujukan / bukti sekolah menunjukkan
Tunjuk Teladan      teladan kepada murid melalui:
            i. majlis pentauliahan dan penganugerahan kepada pengawas sekolah,
             pengawas pusat sumber, pembimbing rakan sebaya dan lain-lain

           ii. persekitaran sekolah yang mengamalkan konsep selamat, bersih, ceria,
             sihat, dan mesra pengguna

           iii. persembahan aktiviti oleh wakil sekolah


           iv. contoh yang baik oleh guru dalam semua aspek


           v. perlakuan positif dan kekemasan diri semua murid yang menyandang
             jawatan khas di sekolah
10.4        (a) Menguruskan dan menyediakan rujukan / bukti sekolah menyediakan
Peluang,         peluang, persekitaran dan kemudahan untuk membangun sahsiah murid
Persekitaran       dengan:
dan Kemudahan     i. menetapkan dasar untuk melibatkan seramai mungkin murid dalam aktiviti
             dan pertandingan yang dianjurkan di peringkat sekolah


           ii. menganjurkan pelbagai aktiviti dan pertandingan peringkat sekolah

           iii. menggalakkan persembahan murid di sekolah

           iv. menggalakkan murid mengendalikan sendiri program sekolah

           v. mempamerkan hasil kerja murid untuk meningkatkan keyakinan diri dan
             menghargai usaha murid
10.5        (a) Menguruskan dan menyediakan rujukan / bukti sekolah mengadakan
Penghargaan       sistem penghargaan dan pengiktirafan untuk murid dengan:
dan Pengiktirafan
                 DIMENSI III: PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN
                  ELEMEN 10 :PEMBANGUNAN SAHSIAH MURID
10.5                    PENYELARAS : HAJI MISRAN BIN ALI
Penghargaan    No.
   Aspek                     Justifikasi Tugas
dan Pengiktirafan Item
10.1         i. menetapkan dasar memberi penghargaan dan pengiktirafan
Tugas dan
Tanggungjawab


          ii. mempelbagaikan bentuk penghargaan (seperti pemberian sijil, hadiah,
            menyertai lawatan dan jamuan)
          iii. merekodkan penghargaan dan pengiktirafan


          iv. menghebahkan penghargaan dan pengiktirafan yang telah diberikan

10.6       (a) Menguruskan dan menyediakan rujukan / bukti sekolah menangani
Menangani       perlakuan negatif murid dengan cara:
Perlakuan      i. memberi nasihat dan teguran yang membina
Negatif      ii. memantau kemajuan keakuran murid terhadap nasihat dan teguran
 ENSI III: PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN
ELEMEN 10 :PEMBANGUNAN SAHSIAH MURID
  PENYELARAS : HAJI MISRAN BIN ALI
                       Bahan rujukan/bukti   S  W
                      Perlembagaan
                      Kokurikulum/ Buku
                      Pengurusan Kokurikulum/   2  2
                      Hebahan pemilihan unit/
                      aktiviti
                      Buku laporan persatuan/
                      kelab/ unit/ buku      0  2
                      pengurusan pengawas
                      buku panduan tugas     2  2
                      Rekod pemantauan/
                      rekod kehadiran guru    2  2
                      penasihat berkenaan
                      Program / kertas
                      cadangan pembangunan    2  2
                      Kertas cadangan/ senarai
                      AJK pelaksana/       2  2
                      Dokumentasi / Laporan
                      Gambar / Laporan
                      program/ pelan strategik  2  2
                      3K
                      Laporan penyertaan dan
                      pencapaian kokurikulum   2  2
                      murid
                      Senarai / rekod
                      penglibatan dan       2  2
                      sumbangan guru
                      Panduan berpakaian -
                                    2  2
                      murid yang berjawatan
                      Analisa agihan penyertaan
                      kelab/ persatuan/ unit
                                    2  2
                      uniform/ permainan dan
                      sukan
                      Gambar / Laporan
                                    2  2
                      pencapaian/ program
                      Gambar / Laporan
                                    2  2
                      pencapaian/ program
                      Laporan Badan Pengawas
                                    0  2

                      Gambar / laporan/
                                    2  2
                      Dokumentasi
 ENSI III: PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN
ELEMEN 10 :PEMBANGUNAN SAHSIAH MURID
  PENYELARAS : HAJI MISRAN BIN ALI
                       Bahan rujukan/bukti   S  W

                      Minit mesyuarat
                      pengurusan Kokurikulum/
                      Jawatankuasa        2  2
                      Kokurikulum

                      Senarai / rekod
                      penglibatan dan
                      sumbangan murid dan    2  2
                      jenis penghargaan /
                      Gambar
                      Rekod penghargaan dan
                      pengiktirafan yang telah  2  2
                      diberi
                      Gambar/ cetakan portal
                                   0  2
                      SMKBP


                      Analisa sesi kaunseling  2  2
                      Laporan E-Disiplin     2  2

                      SKOR            36 42
                      PERATUS SKOR        85.71
                 DIMENSI III: PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN
                     PENILAIAN PENCAPAIAN MURID
                       NORHAZLINAH MD BASRI
        No.
  No. Aspek                      Item                    Bahan rujukan/bukti    S  W  Tindakan
        Item
11.1      (a) Menguruskan dan menyediakan rujukan / bukti sekolah menilai pencapaian
Penilaian       murid dalam bidang akademik dengan:
Pencapaian     i. membina soalan ujian/peperiksaan menggunakan Jadual          JSU daripada setiap
                                                               2  2
Akademik       Penentuan/Spesifikasi Ujian (JPU/JSU)                 panitia
         ii. membina instrumen penilaian untuk menilai secara pemerhatian dan lisan Contoh PLBS / ULBS /
                                                               2  2
                                               PEKA
         iii. melaksanakan penilaian dengan kaedah pemerhatian, lisan dan penulisan Rumusan markah PLBS /
                                                               2  2
                                               ULBS / PEKA
         iv. merekodkan pencapaian murid dalam bentuk markah ujian/peperiksaan    Analisis peperiksaan
           dan mengulas tahap penguasaan hasil pembelajaran (merangkumi domain                   2  2
           kognitif, afektif dan psikomotor)
         v. menganalisis pencapaian murid untuk mengenal pasti murid yang      head count
           telah/belum menguasai hasil pembelajaran yang dijangkakan       laporan / minit post       2  2
                                               mortem panitia
         vi. menganalisis pencapaian murid untuk mengenal pasti konsep yang     Perancangan program
           telah/belum difahami                          oleh panitia           0  2
                                               Contoh refleksi oleh guru
        vii. menganalisis kebolehan murid menjawab pelbagai jenis soalan (soalan     Analisis item oleh panitia
                                                               2  2
           aneka pilihan, berstruktur, esei)
        viii. melapor hasil pencapaian murid kepada pihak yang berkenaan (murid     Fail penerimaan analisis
           sendiri, ketua panitia, jawatankuasa kurikulum, ibu bapa murid dan pihak  peperiksaanyang       2  2
           lain yang memerlukan)                           ditandatangan
         ix. merancang dan mengambil tindakan susulan di peringkat kelas, panitia dan  Senarai program -
           jawatankuasa kurikulum                           program akademik oleh    2  2
                                                 panitia dan sekolah
11.2      (a) Menguruskan dan menyediakan rujukan / bukti sekolah menilai pencapaian
Penilaian      murid dalam kokurikulum dengan:
Pencapaian    i. mengambil kira kehadiran, penglibatan, sumbangan dan kejayaan murid     Contoh kad Kokurikulum
Kokurikulum     seperti yang tercatat dalam Rekod atau Kad Gerko (Surat Pekeliling     Salinan surat Pekeliling   0  2
           Ikhtisas Bil. 2/1986)                            Ikhtisas Bil.2/1986
         ii. mengesan pembangunan kognitif, afektif dan psikomotor yang dinilai     Senarai perancangan dan
           menggunakan instrumen atau cara tertentu                  pelaksanaan aktiviti /
                                                               0  2
                                                 program kokurikulum
                                                 sekolah
         iii. merekod dan menganalisis hasil penilaian                  Rekod analisis penyertaan
                                                 dan pencapaian pelajar    0  2
                DIMENSI III: PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN
                     PENILAIAN PENCAPAIAN MURID
                       NORHAZLINAH MD BASRI
       No.
 No. Aspek                      Item                     Bahan rujukan/bukti    S  W  Tindakan
       Item
11.1      iv. menggunakan hasil penilaian untuk langkah penambahbaikan           Rekod / Senarai Program
Penilaian                                            khas peningkatan       0  2
Pencapaian
Akademik    v. melapor hasil pencapaian murid kepada pihak yang berkenaan (murid       Contoh buku Kokurikulum
          sendiri, jawatan kuasa kokurikulum, ibu bapa murid, dan pihak lain yang    murid
          memerlukan)                                  Senarai pencapaian      0  2
                                                 kokurikulum sekolah yang
                                                 telah disahkan
11.3     (a) Menguruskan dan menyediakan rujukan / bukti sekolah menilai pencapaian
Penilaian      sahsiah murid dengan:
Pencapaian    i. mengambil kira sumbangan, penglibatan, penyertaan dan kejayaan murid     Contoh daripada kad
Sahsiah       seperti yang tercatat dalam laporan disiplin, kad kemajuan akademik, rekod  kemajuan atau lain - lain  0  2
          gerko dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan                rekod berkenaan.
        ii. mengesan pembangunan kognitif, afektif dan psikomotor yang dinilai      Senarai perancangan dan
          menggunakan instrumen atau cara tertentu                   pelaksanaan aktiviti /
                                                               0  2
                                                 program sekolah yang
                                                 berkaitan.
        iii. merekod semua maklum balas yang diterima ke dalam buku, atau kad      Contoh kad profil, kad 001
                                                               0  2
           profil murid, atau Kad 001 dan Kad 002                   dan 002
        iv. memberi maklum balas kepada pihak yang berkenaan (murid sendiri,       Rekod surat / minit /
           Jawatankuasa Kurikulum, Jawatankuasa Kokurikulum, Jawatankuasa Hal     laporan           0  2
           Ehwal Murid, guru kelas dan ibu bapa) untuk tindakan
         v. menggunakan maklum balas yang diperoleh untuk tindakan            Rekod / Senarai Program
           penambahbaikan                               khas peningkatan.      0  2                                                               16 38
                                                                42.11
DIMENSI IV: KEMENJADIAN MURID
ELEMEN 12 : KEMENJADIAN MURID DALAM AKADEMIK, KOKURIKULUM DAN SAHSIAH
SUBELEMEN 12.3 :PENCAPAIAN AKADEMIK MURID PERALIHAN HINGGA TINGKATAN 3


        No.
  No. Aspek                      Item                Bahan rujukan/bukti  S  W  Tindakan
        Item
12.3.1        Mengurus dan menyediakan rujukan/bahan berikut :
PKSM      (a) Peratus murid mendapat sekurang-kurangnya Gred D dalam semua mata  Analisis Peperiksaan /
Tingkatan     pelajaran PKSM Tingkatan Peralihan hingga Tingkatan 3 yang terkini  Laporan Post Mortem
Peralihan
hingga     (b) Peratus murid mendapat gred A dalam semua mata pelajaran PKSM    Analisis Peperiksaan /
Tingkatan 3    Tingkatan Peralihan hingga Tingkatan 3 yang terkini         Laporan Post Mortem
Terkini    (c) Gred Purata Sekolah (GPS) dalam PKSM Tingkatan Peralihan hingga   Analisis Peperiksaan /
          Tingkatan 3 yang terkini                       Laporan Post Mortem
12.3.2        Mengurus dan menyediakan rujukan/bahan berikut :
Penilaian   (a) Peratus calon yang mendapat sekurang-kurangnya Gred D dalam semua  Analisis Peperiksaan /
Menengah      mata pelajaran yang diambil dalam PMR yang terkini          Laporan Post Mortem
Rendah (PMR)  (b) Peratus calon yang mendapat gred A dalam semua mata pelajaran yang  Analisis Peperiksaan /
Terkini      diambil dalam PMR yang terkini                    Laporan Post Mortem
        (c) Gred Purata Sekolah (GPS) dalam PMR yang terkini           Analisis Peperiksaan /
                                            Laporan Post Mortem
DIMENSI 4 : KEMENJADIAN MURID
ELEMEN 12 : KEMENJADIAN MURID DALAM AKADEMIK, KOKURIKULUM DAN SAHSIAH
ELEMEN 12.4 :PENCAPAIAN AKADEMIK MURID TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5
Penyelaras : PN ROHA BINTI YATIN

         No.
   Aspek                    Justifikasi Tugas              Bahan rujukan/bukti   S  S  Tindakan
         Item
12.4.1        Mengurus dan menyediakan rujukan/bahan berikut :
PKSM       (a) Peratus murid mendapat sekurang-kurangnya gred 8E dalam semua mata  Analisis Peperiksaan /
Tingkatan 4 dan    pelajaran PKSM Tingkatan 4 dan Tingkatan 5 yang terkini       Laporan Post Mortem
         (b) Peratus murid lulus Bahasa Melayu dalam PKSM Tingkatan 4 dan     Analisis Peperiksaan /
           Tingkatan 5 yang terkini                       Laporan Post Mortem
         (c) Peratus murid mendapat gred 1A dan 2A dalam semua mata pelajaran   Analisis Peperiksaan /
           PKSM Tingkatan 4 dan Tingkatan 5 yang terkini            Laporan Post Mortem
         (d) Gred Purata Sekolah (GPS) dalam PKSM Tingkatan 4 dan Tingkatan 5   Analisis Peperiksaan /
           yang terkini                             Laporan Post Mortem
12.4.2        Mengurus dan menyediakan rujukan/bahan berikut :
Sijil Pelajaran  (a) Peratus calon mendapat sekurang-kurangnya gred 8E dalam semua mata  Analisis Peperiksaan /
Malaysia (SPM)    pelajaran yang diambil dalam SPM yang terkini            Laporan Post Mortem
Terkini      (b) Peratus calon layak mendapat sijil dalam SPM yang terkini      Analisis Peperiksaan /
                                              Laporan Post Mortem
         (c) Peratus calon mendapat gred 1A dan 2A dalam semua mata pelajaran   Analisis Peperiksaan /
           yang diambil pada SPM yang terkini                  Laporan Post Mortem
         (d) Gred Purata Sekolah (GPS) dalam SPM yang terkini           Analisis Peperiksaan /
                                              Laporan Post Mortem/
                                              Minit Mesyuarat berkaitan
DIMENSI IV       :   KEMENJADIAN MURID
ELEMEN 12        :   KEMENJADIAN MURID DALAM AKADEMIK, KOKURIKULUM DAN SAHSIAH
SUBELEMEN 12.6     :   PENCAPAIAN MURID DALAM KOKURIKULUM (TAHUN LEPAS)
Penyelaras       :   EN MOHD TAHIR BIN HJ. ISMAIL

            No.
    Aspek                    Justifikasi Tugas / Maklumat            Bahan rujukan/bukti   S  W  Tindakan
            Item
12.6.1           Mengurus dan menyediakan rujukan/bahan berikut :
Penglibatan Murid   (a) Peratus murid yang menyertai aktiviti di peringkat antarabangsa     Laporan Prestasi
dalam Aktiviti                                           Pencapaian Kokurikulum
Kokurikulum      (b) Peratus murid yang menyertai aktiviti di peringkat kebangsaan      Laporan Prestasi
                                                  Pencapaian Kokurikulum
            (c) Peratus murid yang menyertai aktiviti di peringkat negeri        Laporan Prestasi
                                                  Pencapaian Kokurikulum
            (d) Peratus murid yang menyertai aktiviti di peringkat bahagian (yang
                                                     - tidak berkenaan-
              berkenaan di Sabah dan Sarawak)
            (e) Peratus murid yang menyertai aktiviti di peringkat daerah (yang berkenaan) Laporan Prestasi
                                                   Pencapaian Kokurikulum
            (f) Peratus yang menyertai aktiviti di peringkat zon (sekolah rendah)       -tidak berkenaan-
12.6.2           Mengurus dan menyediakan rujukan/bahan berikut :
Pencapaian Murid    (a) Peratus murid mendapat sekurang-kurangnya gred C dalam aktiviti kelab   Data analisa gred
dalam Aktiviti Kelab    dan persatuan akademik                           kokurikulum murid
dan Persatuan     (b) Peratus murid mendapat gred A dalam aktiviti kelab dan persatuan      Data analisa gred
Akademik (Sekolah     akademik                                  kokurikulum murid
Menengah Sahaja)    (c) Gred purata sekolah dalam aktiviti kelab dan persatuan akademik      Data analisa gred
                                                   kokurikulum murid
12.6.3           Mengurus dan menyediakan rujukan/bahan berikut :
Pencapaian Murid    (a) Peratus murid mendapat sekurang-kurangnya gred C dalam aktiviti badan Data analisa gred
Dalam Aktiviti Badan    beruniform                                 kokurikulum murid
Beruniform (Sekolah  (b) Peratus murid mendapat gred A dalam aktiviti badan beruniform       Data analisa gred
Menengah Sahaja)                                           kokurikulum murid
            (c) Gred purata sekolah dalam aktiviti badan beruniform            Data analisa gred
                                                   kokurikulum murid
12.6.4           Mengurus dan menyediakan rujukan/bahan berikut :
Pencapaian Murid    (a) Peratus murid mendapat sekurang-kurangnya gred C dalam aktiviti sukan Data analisa gred
dalam Aktiviti Sukan    dan permainan                               kokurikulum murid
dan Permainan
(Sekolah Menengah
Sahaja)
DIMENSI IV       :   KEMENJADIAN MURID
ELEMEN 12        :   KEMENJADIAN MURID DALAM AKADEMIK, KOKURIKULUM DAN SAHSIAH
SUBELEMEN 12.6     :   PENCAPAIAN MURID DALAM KOKURIKULUM (TAHUN LEPAS)
Penyelaras       :   EN MOHD TAHIR BIN HJ. ISMAIL
12.6.4
Pencapaian Murid    No.
     Aspek                   Justifikasi Tugas / Maklumat          Bahan rujukan/bukti  S  W  Tindakan
dalam Aktiviti Sukan  Item
12.6.1
dan Permainan     (b) Peratus murid mendapat gred A dalam aktiviti sukan dan permainan   Data analisa gred
Penglibatan Murid
(Sekolah Menengah                                        kokurikulum murid
dalam Aktiviti
Sahaja)        (c) Gred purata sekolah dalam aktiviti sukan dan permainan        Data analisa gred
Kokurikulum                                           kokurikulum murid
12.6.5            Mengurus dan menyediakan rujukan/bahan berikut :
Pencapaian Murid
dalam Keseluruhan   (a) Peratus murid mendapat sekurang-kurangnya gred C dalam keseluruhan  Data analisa gred
Aktiviti Kokurikulum    aktiviti kokurikulum                         kokurikulum murid
(Sekolah Menengah   (b) Peratus murid mendapat gred A dalam semua aktiviti kokurikulum    Data analisa gred
Sahaja)                                             kokurikulum murid
            (c) Gred purata sekolah dalam keseluruhan aktiviti kokurikulum      Data analisa gred
                                                kokurikulum murid

                                                SKOR           0  0
                                                PERATUS SKOR       #DIV/0!
DIMENSI IV        :    KEMENJADIAN MURID
ELEMEN 12        :    KEMENJADIAN MURID DALAM AKADEMIK, KOKURIKULUM DAN SAHSIAH
SUBELEMEN12.7      :    KEMENJADIAN SAHSIAH MURID
Penyelaras        :    TN. HJ. MISRAN BIN ALI

            No.
    Aspek                      Justifikasi Tugas / Maklumat           Bahan rujukan/bukti  S    W  Tindakan
            Item
12.7.1            Mengurus dan menyediakan rujukan/bahan berikut :
Perlakuan Positif    (a) Murid memperlihatkan sikap dan perlakuan yang positif dengan:
                                                   Laporan program yang
               i. menerima tanggung jawab dan tugas yang diamanahkan                           2
                                                   berkaitan
              ii.  berkomunikasi secara sopan                           -sda-         2
             iii.  menghormati rakan                               -sda-         2
             iv.  menghormati guru dan orang dewasa                       -sda-         2
              v.  menepati masa                                 -sda-         2
             vi.  menjaga kebersihan dan kekemasan diri                     -sda-         2
             vii.  menjaga dan memelihara kebersihan persekitaran                 -sda-         2
             viii.  menjaga keselamatan harta benda sekolah                    -sda-         2
             ix.  menjaga keselamatan kemudahan awam                       -sda-         2
              x.  mematuhi peraturan sekolah                           -sda-         2
             xi.  memberi sumbangan dan khidmat kepada kemajuan sekolah             -sda-         2
             xii.  memberi sumbangan dan khidmat kepada masyarakat                -sda-         2

             xiii. menunjukkan semangat kewarganegaraan yang tinggi                 -sda-         2

12.7.2           Mengurus dan menyediakan rujukan/bahan berikut :
Disiplin Murid (rujuk  (a) Murid mengekalkan tahap disiplin yang tinggi di mana kes salah laku
Surat Pekeliling      secara keseluruhannya berkurangan berbanding tahun sebelumnya
                                                                    2
Ikhtisas Bil. 9/1975)    (dengan merujuk kepada dokumen seperti rekod salah laku murid, kad
              profil murid, rekod merit, rekod demerit murid):
                                                   Rekod E-Disiplin :
               i. bilangan kes berat berkurangan                                     2
                                                   perbandingan data
              ii.  bilangan kes sederhana berkurangan atau kekal                 -sda-          2
             iii.  bilangan kes ringan berkurangan                        -sda-          2
             iv.  bilangan murid yang melakukan kesalahan berkurangan              -sda-          2
            (b)   Peratus murid yang terlibat dengan kes salah laku tahun sebelumnya       -sda-          2
                                                   SKOR           0    38
                                                   PERATUS SKOR         0
                    RUMUSAN SKOR INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD
                                                                     Skor

  DIMENSI         %           ELEMEN      %            ASPEK/SUBELEMEN         Item Penuh Sekolah  %

                                    1 Penggubalan Visi dan Misi             1   4
                      E01  Visi dan Misi  3   2 Penyebaran Visi dan Misi              3   12
                                             Jumlah Elemen 1          4   16
DIMENSI  I:                              1 Gaya Kepimpinan                  11   44
                                    2 Budaya Ilmu dan Berfikir              3   12
   HALA         10
                                    3 Permuafakatan                   4   16
  TUJU
                      E02  Kepimpinan   7   4 Motivasi dan Dorongan               5   20
 KEPIMPINAN
                                    5 Pemimpin Kurikulum                10   40
                                    6 Pengupayaan Kepimpinan               6   24
                                             Jumlah Elemen 2          39  156
                                    1 Penentuan Struktur Organisasi           3   12
                          Struktur
                      E03          6   2 Penyebaran Struktur Organisasi           3   12
                          Organisasi
                                             Jumlah Elemen 3          6   24
                                    1 Perancangan Strategik               15   60
                                    2 Perancangan Taktikal                9   36
                      E04  Perancangan   6   3 Perancangan Operasi                10   40

                                               Jumlah Elemen 4        34  136

                                    1  Premis                     3   12
                                    2  Komunikasi                   3   12
                                    3  Kebebasan Optimum                2   8
                                 6
                      E05    Iklim       4  Disiplin                    3   12
                                    5  Guru, Staf Sokongan dan Murid Bermotivasi   11   44
                                    6  Kerjasama dengan Ibu Bapa dan Komuniti     4   16
DIMENSI II :
                                               Jumlah Elemen 5        26  104
              30
PENGURUSAN                               1 Pengurusan Kemudahan dan Keperluan Asas      34  136
 ORGANISASI
                                    2 Pengurusan Kewangan                10   40
                         Pengurusan      3 Pengurusan Sumber Tenaga Manusia         23   92
                      E06          6
                          Sumber
                                    4 Pengurusan Pejabat                 8   32

                                    5 Pengurusan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran   15   60

                                              Jumlah Elemen 6         90  360
                                    1  Pemerolehan Maklumat              4   16
                                    2  Penyebaran Maklumat               4   16
                                    3  Penyimpanan Maklumat              4   16
                         Pengurusan      4  Pengaksesan Maklumat              4   16
                      E07          6
                          Maklumat       5  Penggunaan Maklumat               4   16
                                    6  Pengemukaan Maklumat              4   16
                                    7  Pengemaskinian Maklumat             4   16
                                              Jumlah Elemen 7         28  112
                         Pengurusan      1 Pengurusan Program Kurikulum           61  244
                          Program
                                    2 Pengurusan Program Kokurikulum          67  268
                      E08   Kurikulum,   15
                                    3 Pengurusan Program Hal Ehwal Murid        46  184
                         Kokurikulum &
                           HEM                   Jumlah Elemen 8        174  696
                                    1  Rancangan Pelajaran Tahunan           2   8
                                    2  Rancangan Pelajaran Harian           4   16
                                    3  Set Induksi                   2   8
                                    4  Penyampaian/Perkembangan Pengajaran      15   60
                                    5  Teknik Penyoalan Guru              9   36
                                    6  Penglibatan Murid                9   36
                         Pengajaran      7  Peneguhan                    3   12
                      E09          20
                         Pembelajaran      8  Latihan dan Tugasan               4   16
DIMENSI III :                              9  Pemeriksaan Latihan dan Tugasan Murid      5   20
                                    10  Penutupan                    2   8
              45                      11  Hasil Kerja Murid                4   16
PENGURUSAN
 PROGRAM                                12  Pengurusan Kelas                5   20
 PENDIDIKAN                               13  Perwatakan Guru                 7   28
                                                Jumlah Elemen 9       71  284
                                    1  Tugas dan Tanggungjawab             2   8
                                    2  Latihan dan Bimbingan              3   12
                                    3  Tunjuk Teladan                 5   20
                         Pembangunan
                      E10          5   4  Peluang, Persekitaran dan Kemudahan       5   20
                         Sahsiah Murid
                                    5  Penghargaan Dan Pengiktarafan          4   16
                                    6  Menangani perlakuan negatif           2   8
                                               Jumlah Elemen 10       21   84
                                    1  Penilaian Pencapaian Akademik          9   36
                          Penilaian      2  Penilaian Pencapaian Kokurikulum        5   20
                      E11  Pencapaian   5   3  Penilaian Pencapaian Sahsiah          5   20
                           Murid
                                              Jumlah Elemen 11        19   76
                                 2   1  Kemenjadian Murid Prasekolah          123  492
                         Kemenjadian
                         Murid      5   2  Pencapaian Akademik Murid Sekolah Rendah    6   24
DIMENSI IV :                           3   3  Pencapaian Akademik Murid Peralihan - Ting.3  6   24
                                 2   4  Pencapaian Akademik Murid Ting. 4 dan 5     8   32
              15       E12
                          Dalam     2   5  Pencapaian Akademik Murid Tingkatan 6      9   36
KEMENJADIAN                    Akademik,    4   6  Kemenjadian Murid Dalam Kokurikulum      18   72
  MURID                     Kokuri-kulum   4   7  Kemenjadian Sahsiah Murid           15   60
                         dan Sahsiah
                                  15            Jumlah Elemen 12        185  740
  JUMLAH         100                  100 65                          697  2788
Skor Subelemen Dengan Wajaran bagi Subelemen 12.1 hingga 12.7, Elemen 12, dan Dimensi 4 hendaklah di semak dengan teliti         SK   SJKC
mengikut kesesuaian sekolah

                           RUMUSAN SKOR IPS       (79)
Skor Subelemen Dengan Wajaran bagi Subelemen 12.1 hingga 12.7, Elemen 12, dan Dimensi 4 hendaklah di semak dengan teliti
mengikut kesesuaian sekolah                                                123  132
                                                              492  528
                          RUMUSAN SKOR IPS    (79)
    Skor   Skor
   Elemen  Dimensi
   Dengan  Dengan
   Wajaran  Wajaran
    SJKT


RUMUSAN SKOR IPS  (79)
    132
    528
RUMUSAN SKOR IPS  (79)
RUMUSAN IPS              ULASAN KEPUTUSAN PENARAFAN MENGGUNAKAN INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD
         DIMENSI            Kekuatan, kelemahan dan aspek yang perlu diberi perhatian
       DIMENSI 1 :


        HALA TUJU
        KEPIMPINAN
       DIMENSI 2 :

       PENGURUSAN
        ORGANISASI
       DIMENSI 3 :


       PENGURUSAN
        PROGRAM
        PENDIDIKAN
       DIMENSI 4 :


       KEMENJADIAN
         MURID
RUMUSAN DIMENSI IPS                (85)
RUMUSAN IPS
       DIMENSI 4 :


       KEMENJADIAN
         MURID
RUMUSAN DIMENSI IPS     (85)
      RUMUSAN IPSN PENARAFAN MENGGUNAKAN INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD
   Kekuatan, kelemahan dan aspek yang perlu diberi perhatian
      RUMUSAN DIMENSI IPS                 (85)
RUMUSAN IPS
RUMUSAN DIMENSI IPS  (85)

								
To top