Newsletter 168, EU Regional Policy

Document Sample
Newsletter 168, EU Regional Policy Powered By Docstoc
					                          inforegio
                  Biuletyn informacyjny

                                         news
1725-8022
                         maj 2008
                          nr 168

                                                                              PL
Pomoc solidarnościowa dla
Grecji                   Jaki będzie następny etap polityki spójności UE?
Komisja Europejska wysunęła propo-     Pierwsze wyniki niedawnych konsultacji publicznych dotyczących przyszłości polityki spójności
zycję przeznaczenia 89,7 miliona euro
                      zostały przedstawione w Mariborze w dniach 7–8 kwietnia, na konferencji zorganizowanej przez
na częściową rekompensatę wydatków
związanych z akcjami ratunkowymi      słoweńską prezydencję UE.
i odbudową infrastruktury zniszczonej
przez pożary, które spustoszyły Grecję
                      W tym ważnym wydarzeniu wzięło udział ponad 170       Opinie zainteresowanych podmiotów
w sierpniu zeszłego roku, prowadząc do
śmierci 65 osób.              przedstawicieli państw członkowskich i międzyna-
                                                    We wrześniu zeszłego roku Komisja Europejska zaini-
                      rodowych instytucji, których działania związane są
http://ec.europa.eu/regional_policy/                                  cjowała debatę publiczną na temat przyszłości polityki
                      z polityką spójności UE. Uczestnicy skupili się na szeregu
index_en.htm                                              spójności. Otrzymano ponad sto opinii od państw
                      zagadnień dotyczących zakresu polityki, systemu jej
                                                    członkowskich, regionów, miast, instytucji UE, partnerów
                      monitorowania oraz jej wpływu.
Wsparcie UE dla Irlandii                                        ekonomicznych i społecznych, organizacji społeczeństw
Północnej                 Zwracając się do uczestników konferencji, Danuta       obywatelskich, naukowców i obywateli.
Komisja Europejska przyjęła sprawoz-    Hübner, Komisarz ds. Polityki Regionalnej, podkreśliła,
                                                    Można z nich wyciągnąć następujące wnioski ogólne:
danie Zespołu Zadaniowego ds. Irlan-    że „Polityka spójności nie jest prostym mechanizmem
                                                    uczestnicy debaty zdecydowanie opowiadają się za
dii Północnej przedstawiające szereg    redystrybucji ani zbiórką pieniężną. Jest polityką in-
strategicznych inicjatyw i programów                                  kontynuacją europejskiej polityki spójności po roku 2013.
                      westycyjną (…).” Komisarz Hübner podkreśliła, że w
UE, które mogą zostać wdrożone w celu                                  Zasada tzw. „earmarkingu” (przeznaczania funduszy na
                      przyszłości polityka spójności powinna w większym
wsparcia gospodarki regionalnej. W la-                                 priorytetowe dla UE cele) cieszy się poparciem władz
tach 2007–2013 region otrzyma środki
                      stopniu koncentrować się na wynikach. Ocena po-
                                                    krajowych i regionalnych. Niektórzy z uczestników prze-
o łącznej wartości 1,2 miliarda euro    winna mierzyć skuteczność polityki w oparciu o kry-
                                                    strzegają jednak przed nadmiernym ukierunkowaniem
w ramach sześciu programów UE, w tym    teria wyników odzwierciedlające charakter interwencji
                                                    tej polityki na program lizboński i przypominają, że trend
programu PEACE III.            i cele polityki. „Zasoby zarówno Komisji, jak i państw
                                                    ten nie powinien szkodzić zmniejszaniu dysproporcji.
http://ec.europa.eu/regional_policy/    członkowskich są ograniczone, musimy więc pracować
                                                    Spójność terytorialna cieszy się powszechnym popar-
themes/peace/com2008186_en.pdf       wspólnie nad optymalizacją nie tylko legalności i prawi-
                                                    ciem, istnieją jednak rozbieżności w jej interpretacji.
                      dłowości wydatków, ale też nad ich jakością, wynikami
                                                    W Unii Europejskiej obserwuje się ogromną potrzebę
Rekordowe uczestnictwo           i oddziaływaniem,” stwierdziła Komisarz.
                                                    umocnienia tego celu w przyszłości.
w imprezie OPEN DAYS 2008
Rekordowa liczba 217 regionów i miast
z 32 krajów zgłosiła swój udział w roli
partnerów w OPEN DAYS 2008 – Euro-
pejskim Tygodniu Regionów i Miast. Te-
goroczne święto regionów odbędzie się
w Brukseli, w dniach 6–9 października.
W jego ramach zorganizowanych będzie
również ponad 200 imprez stowarzyszo-
nych w państwach członkowskich.
http://ec.europa.eu/regional_policy/
conferences/od2008/index.cfm

Eurostat publikuje nowy
przewodnik „NUTS”
Nomenklatura „NUTS" (Nomenklatura
Jednostek Terytorialnych do Celów Sta-
tystycznych) została opracowana ponad
30 lat temu w celu stworzenia jednoli-
tego systemu identyfikacji jednostek
terytorialnych na potrzeby sporządzania
statystyk regionalnych w Unii Europej-
skiej. Eurostat opublikował niedawno
nowy przewodnik prezentujący nowości
w systemie NUTS: terytorium UE po-
dzielono obecnie na 97 regionów na
poziomie 1 wg hierarchii NUTS (od 3 do
7 milionów mieszkańców), 271 na pozio-
                                                                                   KN-AB-08-168-PL-C
mie 2 (800 000 do 3 milionów) i 1 303 na
poziomie 3 (150 000 do 800 000).
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-07-020/EN/
KS-RA-07-020-EN.PDF            Danuta Hübner, Komisarz ds. polityki regionalnej
Znacząca większość uczestników debaty domaga się większej przejrzystości                        ten będzie zawierał podsumowanie konsultacji społecznych. We wrześniu
w kwestii podziału obowiązków na różnych poziomach terytorialnych przy                         2008 r. Komisja przyjmie Zieloną Księgę dotyczącą spójności terytorialnej,
realizacji programów spójności. Kolejnym zagadnieniem, jakie wyłoniło się                        a następnie zostaną przeprowadzone szerokie konsultacje publiczne.
podczas konsultacji, jest kwestia stworzenia jednego funduszu mającego                         W listopadzie 2008 r. odbędzie się też nieformalne spotkanie ministrów
wspierać politykę spójności oraz chęć dalszego uproszczenia polityki.                          ds. polityki regionalnej w ramach prezydencji francuskiej. Skutkiem tych
                                                            działań powinno być opublikowanie wiosną 2009 r. raportu orientacyjnego,
Podczas konferencji w Mariborze Komisarz Hübner ogłosiła, że dr Fabrizio
                                                            zawierającego pierwsze konkretne pomysły dotyczące przyszłości polityki
Barca z Włoskiego Ministerstwa Gospodarki i Finansów został, wraz z innymi
                                                            spójności po roku 2013.
ekspertami zewnętrznymi, poproszony o ocenę treści polityki spójności i jej
zarządzania. W czerwcu przyszłego roku Komisja opublikuje piąty raport na                        http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/4thcohesionforum/
temat postępów w dziedzinie spójności gospodarczej i społecznej. Raport                         consultation_pl.cfm
Zarządzanie i partnerstwo w polityce regionalnej
Przeprowadzona niedawno w imieniu Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego (REGI) analiza podkreśla znaczenie
„zarządzania i partnerstwa w polityce regionalnej”.

Opierając się zasadniczo na studiach przypadków z pięciu państw                              programu; 2) włączenie instytucji na poziomie lokalnym i społeczeństwa
członkowskich: Austrii, Danii, Włoch, Łotwy i Rumunii – lecz także oma-                          obywatelskiego w dużym stopniu zależy od „możliwości” oferowanych
wiając sytuację w innych państwach członkowskich – analiza bada,                             przez państwa członkowskie; 3) możliwości „uczenia się polityki” przez
w jaki sposób realizacja „zasady partnerstwa” (art. 11 rozporządzenia                           lokalne podmioty zainteresowane pozostają niewykorzystane z powodu
nr 1083/2006) przyczyniła się do przygotowania narodowych strategicz-                           braku zasobów i odpowiednich struktur. Możliwości takie należy rozwinąć
nych ram odniesienia dla okresu 2007–2013). Jej rezultaty przedstawiono                          na poziomie UE poprzez programy sieciowe na lata 2007–13 (INTERREG
w kontekście szerszej debaty na temat zarządzania UE.                                   IVC, INTERACT, URBACT, ESPON); oraz 4) ponieważ polityka regionalna
                                                             staje się coraz bardziej złożona, niezbędne są wykwalifikowane, odpo-
W wyniku analizy otrzymano następujące wnioski: 1) zarządzanie i part-
                                                             wiednie media i kanały komunikacji. Ustalenia między parterami mogą
nerstwo są czasem traktowane, jako wymogi formalne, przestrzegane
                                                             być skuteczną metodą pomocy w pokonaniu takich złożoności.
przez państwa członkowskie podczas planowania programu – niektóre
państwa członkowskie zapewniają skuteczne metody bieżącego an-                              http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/organes/regi/
gażowania lokalnych podmiotów zainteresowanych podczas realizacji                             regi_20080326_1500.htm
Rozpoczęcie konkursu RegioStars 2009
Konkurs RegioStars za 2009 r. został oficjalnie zainaugurowany 26 lutego 2008 r. podczas zamknięcia konferencji „Regiony na rzecz
zmian gospodarczych”.

W roku 2009, nagrody RegioStars zostaną przyznane w następujących                             Wypełnione formularze wniosków powinny zostać złożone przez re-
trzech kategoriach: 1) badania, rozwój technologiczny i innowacja;                            gionalne instytucje zarządzające do dnia 15 lipca 2008 r., na adres:
2) przystosowanie do lub zmniejszenie skutków zmian klimatycznych;                            regio-stars@ec.europa.eu
oraz 3) programy lub spoty telewizyjne lub radiowe podkreślające zalety
                                                             Zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas następnej konferencji „Regiony
polityki spójności.
                                                             na rzecz zmian ekonomicznych” w marcu 2009. Otrzymają oni nagrodę
W programie mogą wziąć udział projekty, które otrzymały finansowanie                           ufundowaną przez Komisarza ds. Polityki Regionalnej i przewodniczą-
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub poli-                              cego jury. Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej nakręci także film
tyki spójności po roku 2000. Kryteria przyznawania nagród obejmują                            o zwycięskich projektach w kategoriach 1 i 2, który może być wykorzystany
innowację, zrównoważoną gospodarkę i przenoszalność, zaś zwycięz-                             w celu upubliczniania i popularyzowania dobrych praktyk.
cy zostaną wybrani przez jury RegioStars, składające się z ekspertów
                                                             http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/interregional/
w dziedzinach objętych nagrodą, jak również przedstawicieli Komisji
                                                             ecochange/regiostars_en.cfm?nmenu=4
Europejskiej i Komitetu Regionów.
   Konferencja „Telling the story – Communicating Cohesion Policy together”
   Podsumowanie konferencji na temat metod informowania opinii publicznej o polityce spójności UE, zorganizowanej
   przez Komisję Europejską w listopadzie zeszłego roku, jest już dostępne na stronie Inforegio.
   http://ec.europa.eu/regional_policy/country/commu/conferences/november07/sources_en.cfm?nmenu=5          Komisja Europejska
          Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej                                                         Tekst ukończono 17 kwietnia 2008 roku

Wydawca: Raphaël Goulet, Komisja Europejska, DG ds. Polityki Regionalnej, Jednostka B1, Faks: +32 2 29-66003. Teksty niniejszej publikacji nie stanowią zobowiązania Komisji.
Adres elektroniczny DG ds. Polityki Regionalnej w Internecie: http://ec.europa.eu/regional_policy/index_pl.htm
Komisarz Danuta Hübner: http://ec.europa.eu/commission_barroso/hubner/index_pl.htm
Zamawianie publikacji: regio-info@ec.europa.eu – Biuletyn informacyjny jest wydawany w 22 oficjalnych językach Unii Europejskiej.
Wydruk na papierze z recyklingu.
Opinie wyrażone w niniejszej publikacji wyrażają poglądy autora i niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko Komisji Europejskiej.