Docstoc

Tafsiran PJ T2

Document Sample
Tafsiran PJ T2 Powered By Docstoc
					BAND 1

BAND   PERNYATAAN       DESKRIPTOR       EVIDENS
     STANDRARD
1    B1           B1D1          B1D1E1
Tahu   Tahu dan        Melakukan pergerakan  Melakukan kemahiran pergerakan asas yang melibatkan pergerakan
     fahammelakukan     asas yang mudah    lokomotor dan bukan lokomotor
     kemahiran pergerakan             1.1.1 (Unit 1)
     dan aktiviti fizikal
                            B1D1E2
                            Melakukan aktiviti pergerakan asas yang melibatkan manipulasi
                            alatan
                            (Salah satu dalam 1.4)
                            (Unit 14,15 dan 16)
BAND 2

BAND    PERNYATAAN        DESKRIPTOR          EVIDENS
      STANDRARD
2     B2            B2D1             B2D1E1
Tahu dan  Tahu dan faham      Melakukan pergerakan     Melakukan pergerakan asas lokomotor dan bukan lokomotor
Faham   melakukan kemahiran    asas             1.2.1 (Unit 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 dan 12)
      pergerakan dan aktiviti
      fizikal berkaitan                   B2D1E2
      kecergasan                       Melakukan kemahiran maniulasi alatan
                                 [1.4.1 , 1.4.2 , 1.4.3] (Unit 13,14) 2.3.2 (Unit 17)

                                 B2D1E3
                                 Melakukan pergerakan berirama
                                 1.5.2 (Unit 24 dan 25)

                                 B2D1E4
                                 Melakukan pergerakan gimnastik asas:
                                   - Imbangan dan sokongan badan
                                 1.7.1 (Unit 29)

                   B2D2             B2D2E1
                   Melakukan aktiviti fizikal  Melakukan aktiviti bergayut dan meniti pada palang
                   berkaitankecergasan     [3.4.1 , 3.4.2] (Unit 44)
BAND 3

BAND       PERNYATAAN       DESKRIPTOR       EVIDENS
         STANDRARD
3        B3           B3D1          B3D1E1
Tahu, Faham   Tahu, faham dan boleh  Melakukan pergerakan  Melakukan pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor
dan Boleh Buat  mengembangkan      berdasarkan konsep   [1.2.2 , 1.2.3 , 1.3.3] (Unit 8,9)
         pengetahuan dan     pergerakan.
         kebolehan dalam                B3D1E2
         kemahiran pergerakan              Melakukan kemahiran maniulasi alatan
         dan kevergasan                 1.4.6, 1.4.10 (Unit 23)
         mengikut konsep
         pergerakan dan konsep             B3D1E3
         kecergasan.                  Melakukan kemahiran pargerakan dalam aktiviti rekreasi dan
                                kesenggangan:
                                   Menggunakan konsep jam sebagai pandu arah dalam aktiviti
                                    mencari harta karun
                                   Menggunakan kemahiran lokomotor, bukan lokomotor dan
                                    manipulasi alatan yang sesuai semasa melakukan aktiviti
                                    rekreasi dan permainan tradisional
                                1.11.1 (Unit 36) 1.11.3 (Unit 38)
                                2.10.1 (Unit 36) 2.10.3 (Unit 37)

                                atau

                                Melakukan kemahiran asa renang:
                                   Flutter kick (Tendangan Keribas)
                                   Apungan lentang


                                B3D1E4
                                Melakukan pergerakan dan mengenalpasti postur badan semasa
                                melakukan kemahiran pergerakan lokomotor, bukan lokomotor dan
                                kemahiran manipulasi alatan
                                2.3.2
B3D2           B3D2E1
Mengenalpasti dan     Menyatakan perkaitan:
menyatakan aktiviti       Perubahan suhu badan, pernafasan dan kadar nadi semasa
berdasarkan konsep        memanaskan dan menyejukkan badan
kecergasan           Perubahan kadar nadi sebelum dan selepas melakukan aktiviti
                 fizikal
             3.1.1 , 4.2.2


B3D3           B3D3E1
Melakukan dan       Melakukan aktiviti fizikal yang meningkatkan kapasiti aerobic dalam
mengenalpasti aktiviti  jangka masa yang ditetapkan
fizikal yang boleh    3.2.1
meningkatkan kecergasan
             B3D3E2
             Melakukan dan mengenalpasti otot-otot utama semasa aktiviti
             kelenturan, kekuatan dan daya tahan otot.
             3.4.1 , 4.4.1
BAND 4

BAND       PERNYATAAN        DESKRIPTOR          EVIDENS
         STANDRARD
4        B4            B4D1             B4D1E1
Tahu, Faham   Tahu, faham dan boleh   Mengapliksi konsep      Melakukan dn mengaplikasi rangkaian pergerakan lokomotor, bukan
dan Boleh Buat  mengaplikasi       pergerakan yang boleh    lokomotor dan imbangan static mengikut tempo.
dengan      pengetahuan dan      meningktkn kemahiran.    1.5.1, 1.5.2 (Unit 24 - 27)
Beradab     kebolehan untuk
         melakukan pergerakan                  B4D1E2
         dan aktiviti yang dapat                Mengenal pasti kepentingan fleksi dalam pergerakan lokomotor dan
         mengekalkan dan                    bukan lokomotor.
         meningkatkan                      1.3.1 (Unit 10 – 12) , 2.2.2 (Unit 8)
         kemahiran dan
         kecergasan
                                    B4D1E3
                                    Melakukan dan mengaplikasi kemahiran ::
                                       Menangkap bola dengan serapan daya, dan
                                       1.4.4 (Unit 17)
                                       Gulingan depan
                                       1.8.2 (Unit 32)

                      B4D2             B4D2E1
                      Mengaplikasikan       Mengaplikasikan aktiviti kekuatan dan daya tahan otot serta
                      pengetahuan semasa      menyatakan kepentingannya.
                      melakukan aktiviti fizikal  3.4.1 (Unit 43 dan 44)
                      untuk meningkatkan
                      kecergasan
BAND 5

BAND      PERNYATAAN          DESKRIPTOR         EVIDENS
        STANDRARD
5        B5              B5D1            B5D1E1
Tahu, Faham   Menguasai dan        Berkebolehan        Mengukur, merekod dan membanding berat dan tinggi sendiri dengan
dan Boleh Buat mengaplikasi         mengaplikasi        carta pertumbuhan normal.
dengan     pengetahuan dan       pengetahuan untuk     3.5.1, 3.5.2, 4.5.2 (Unit 45)
Beradab Terpuji kebolehan atas        meningkatkan kemahiran
        kesedaran kepentingan    dan kecergasan.      B5D1E2
        melakukan pergerakan                  Menyatakan masalah kesihatan yang berkaitan dengan komposisi
        dan aktiviti fizikal untuk               badan.
        meningkatkan                      3.5.2 , 4.5.3 (Unit 45)
        kemahiran dan
        kecergasan dan        B5D2            B5D2E1
        melakukannya secara     Menunjukkan        Mematuhi peraturan penggunaan alatan dan keselamatan di tempat
        seronok, mengmalkan     tanggungawab kendiri dan  aktiviti.
        langkah-langkah       berinteraksi social.    5.1.5 (Unit 32)
        keselamatan dan
        mempamerkan                       B5D2E2
        tannggungjawab                     Berkomunikasi antara rakan, guru dan ahli kumpulan semasa
        kendiri.                        melakukan aktiviti fizikal dan mempamerkan rasa seronok.
                                    5.3.1 (Unit 17 dan 29)

                                    B5D2E3
                                    Menerima cabaran, kemenangan dan kekalahan semasa melakukan
                                    aktiviti.
                                    5.2.3 (Unit 23)
BAND 6

BAND       PERNYATAAN      DESKRIPTOR         EVIDENS
         STANDRARD
6         B6          B6D1            B6D1E1
Tahu, Faham    Memperkembangkan   Menjana kreativiti semasa  Bekerjasama dalam kumpulan dan melibatkan diri secara aktif.
dan Boleh Buat  pengetahuan dan   melakukan aktiviti.     5.4.2 (Unit 11,12 dan 26)
dengan      kemahiran secara
Beradab Mithali  sistematik dan
         berterusan serta   B6D2            B6D2E1
         menjana kreativiti  Memperkembangkan      Mengamalkan gaya hidup sihat melalui amalan pemakanan dan
         minda menjurus    konsep kecergasan      aktiviti fizikal dalam kehidupan seharian.
         kepada gaya hidup  dengan gaya hidup sihat..  5.4.3 (Unit 13)
         sihat untuk
         kesejahteraan.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:79
posted:9/20/2011
language:Indonesian
pages:7