Guru_Laporan_Penilaian

Document Sample
Guru_Laporan_Penilaian Powered By Docstoc
					         Laporan Penilaian Pengesahan Dalam Jawatan
      Untuk Staf Kumpulan Pengurusan & Profesional (Akademik)
            (Guru DG41/ Guru Bahasa DG41)


BAHAGIAN A (Bahagian ini perlu diisi oleh staf)

1.   MAKLUMAT STAF

    Nama           :

    Jawatan         :

    Tarikh Lantikan     :

    Pusat Pengajian/Jabatan :


2.   SENARAI TUGAS (Huraikan dengan ringkas tugas-tugas yang dijalankan untuk
    tempoh yang diliputi oleh laporan ini)
3.   PERKARA-PERKARA LAIN SEBAGAI TAMBAHAN KEPADA (2) YANG INGIN
    DILAPORKAN (Penyelidikan/Penerbitan/Aktiviti Luar dan Lain-Lain)
                      -2–4.    PENGISYTIHARAN TENTANG KEPUTUSAN YANG TELAH DIPEROLEHI

     A.  PRESTASI DAN PENCAPAIAN BAHASA MALAYSIA

       Lulus Kertas Bahasa Malaysia (Sijil Pelajaran Malaysia)

       Tahun: _____________________ Gred: ____________


     B.  PEPERIKSAAN AM KERAJAAN (jika berkaitan)

       (b)   Lulus Bahagian I pada: _________________

       (b)   Lulus Bahagian II pada: _________________


     C.  KURSUS INDUKSI (jika berkaitan)

       (a)   Lulus Kursus Induksi (Khusus) pada:: _________________

       (b)   Lulus Kursus Induksi (Umum) pada:   _________________

       (c)   Dikecualikan daripada Kursus Induksi pada: _______________
Tandatangan :    ________________________

Nama     :   ________________________

Tarikh    :   ________________________
                      -3-


BAHAGIAN B

LAPORAN OLEH KETUA JABATAN (Laporan ini harus menerangkan secara
keseluruhan pencapaian prestasi staf di samping ciri-ciri peribadi staf serta perkara-
perkara lain yang boleh/tidak menyokong untuk pengesahan dalam jawatan).
Dengan ini saya *memperakukan/tidak memperakukan __________________________
disahkan dalam jawatan sebagai _____________________________ .
________________________
Tandatangan dan Cop Rasmi
Ketua Jabatan
Tarikh: _________________* Sila potong yang tidak berkenaan

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:13
posted:9/20/2011
language:Malay
pages:4