2. STANDARD PRESTASI PENIDIKAN ISLAM THN 2 2011

Document Sample
2. STANDARD PRESTASI PENIDIKAN ISLAM THN 2 2011 Powered By Docstoc
					                  FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara
menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan
jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan
warga negara Malaysia yang berilmu, berpengetahuan, berketerampilan, berakhlak, mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran
keluarga, masyarakat dan negara.PENDAHULUAN


Dokumen Standard Prestasi bagi mata pelajaran Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) dibina sebagai
panduan untuk guru menambahbaik Pentaksiran Sekolah sejajar dengan pelaksanaan Pentaksiran Rujukan
Standard.

Pentaksiran Rujukan Standard merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu dan
boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan oleh
kurikulum mata pelajaran ini.

Adalah diharapkan dokumen ini dapat memberi maklumat yang lengkap dan tepat kepada guru tentang hasrat
Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menekankan tentang pembinaan modal insan yang berteraskan kepada
pembangunan jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial.
                                                        1
                      MATLAMAT KURIKULUM

 Matlamat Pendidikan Islam adalah untuk melahirkan muslim yang berilmu, beriman, berketerampilan, beramal soleh
 dan berakhlak mulia berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah supaya menjadi hamba dan khalifah Allah yang bertakwa
 serta menyumbang ke arah mempertingkatkan tamadun bangsa dan negara serta berjaya di dunia dan akhirat.


                      OBJEKTIF KURIKULUM

 Murid yang mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran melalui Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)
 Pendidikan Islam berkebolehan;

  i. Membaca surah-surah terpilih daripada al Quran dengan betul dan bertajwid serta mengamalkan pembacaannya
   dalam kehidupan seharian;
 ii. Menghafaz surah-surah terpilih daripada al Quran untuk bacaan dalam solat dan ibadat harian;
 iii. Memahami maksud beberapa surah terpilih untuk diamalkan dan dihayati pengajarannya;
 iv. Membaca dan memahami hadis-hadis terpilih untuk diamalkan dan dihayati pengajarannya;
 v. Memahami dan meyakini asas-asas akidah sebagai pegangan dan benteng dalam kehidupan beragama;
 vi. Memahami dan mengamalkan asas ibadah sebagai memenuhi tuntutan fardu ‘ain dan fardu kifayah;
vii. Memahami dan mengambil iktibar daripada sirah Rasulullah s.a.w. serta menghayati dan mengamal sunnah
   baginda;
viii. Memahami, mengamalkan dan menghayati nilai-nilai akhlak dalam kehidupan seharian; dan
 ix. Membaca dan menulis jawi serta mencintainya sebagai warisan budaya bangsa.
                                                       2
TAFSIRAN

    o Band ialah satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki
     digunakan bagi tujuan pelaporan individu.
    o Standard ialah satu pernyataan tentang sesuatu domain merujuk kepada tanda aras tertentu dan bersifat generik
     bagi memberi gambaran holistik tentang individu.
    o Standard Prestasi ialah pernyataan tentang tahap perkembangan pembelajaran murid yang diukur berdasarkan
     standard dan menunjukkan di mana kedudukan murid dalam perkembangan atau kemajuan pembelajarannya.
     Perkembangan dalam standard itu terbahagi kepada dua iaitu perkembangan secara mendatar (konstruk) dan
     perkembangan menegak (band). Pertumbuhan murid dijelaskan dengan satu dengan lebih qualifier
     menggunakan perkataan atau rangkaikata yang betul menggambarkan standard dalam bentuk hasil
     pembelajaran.
    o Deskriptor ialah pernyataan yang menerangkan apa yang murid tahu dan boleh buat berdasarkan standard
     di mana kuaiti boleh ditaksir dan dicapai.
    o Evidens

      Murid    :   Pernyataan yang menerangkan tentang bagaimana murid melaksanakan apa yang
                dia tahu dan boleh buat berdasarkan deskriptor.


      Instrumen  :   Bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang
                melaksanakan sesuatu tugasan dalam bentuk produk atau proses seperti foto, grafik,
                artifak, laporan dan lain-lain.


    o  Instrumen ialah alat yang digunakan untuk menguji penguasaan atau pencapaian murid bagi sesuatu domain
      seperti ujian bertulis, ujian secara lisan, demonstrasi, ujian amali.
                                                          3
TAFSIRAN BAND

 BAND   PERNYATAAN BAND                  TAFSIRAN

               Murid mampu menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif. Mempunyai
    TAHU, FAHAM DAN   keupayaan membuat keputusan untuk mengadaptasikan permintaan serta
  6  BOLEH BUAT DENGAN  cabaran dalam kehidupan seharian serta boleh berbicara untuk
    BERADAB MITHALI   mendapatkan dan menyampaikan maklumat menggunakan ayat yang
               sesuai secara bertatasusila dan menjadi contoh secara tekal.


    TAHU, FAHAM DAN
               Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baru dengan
  5  BOLEH BUAT DENGAN
               mengikut prosedur atau secara sistematik, serta tekal dan bersikap positif.
    BERADAB TERPUJI

    TAHU, FAHAM DAN
               Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab, iaitu mengikut
  4  BOLEH BUAT DENGAN
               prosedur atau secara sistematik.
    BERADAB
    TAHU, FAHAM DAN   Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu
  3
    BOLEH BUAT      kemahiran pada suatu situasi.

               Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau
  2             menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari.
    TAHU DAN FAHAM

               Murid tahu perkara asas, atau boleh melakukan kemahiran asas atau
 1.  TAHU
               memberi respons terhadap perkara yang asas.
                                                      4
PERNYATAAN STANDARD PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2
      Band                     Pernyataan Standard
                Mahir membaca al-Quran dan hadis terpilih, menghafaz surah-surah hafazan
       6
                dengan sempurna, menghayati akidah dan sirah Rasulullah SAW,
 Tahu, Faham dan Boleh Buat
                mengamalkan ibadah dan adab dalam kehidupan harian serta mahir
  dengan Beradab Mithali
                membaca dan menulis jawi.
                Mengaplikasi kemahiran membaca al-Quran dan hadis terpilih, menghafaz
       5
                surah-surah hafazan dengan betul, menghayati asas akidah dan sirah
 Tahu, Faham dan Boleh Buat
                Rasulullah SAW, mengaplikasi ibadah dan adab serta mampu membaca dan
  dengan Beradab Terpuji
                menulis jawi dengan baik.
                Mempamerkan kemahiran membaca al-Quran, hadis terpilih, menghafaz
       4
                surah-surah hafazan, menghayati asas akidah, sirah Rasulullah SAW,
 Tahu, Faham dan Boleh Buat
                melaksanakan ibadah, adab tertentu serta mampu membaca dan menulis
    dengan Beradab
                jawi.
                Mempamerkan kebolehan asas membaca al Quran dan hadis terpilih,
       3        menghafaz surah-surah hafazan, melakukan asas ibadah, adab, memahami
 Tahu, Faham dan Boleh Buat  asas akidah, sirah Rasululllah SAW serta boleh membaca dan menulis asas
                jawi.
                Memahami asas bacaan al Quran, hadis terpilih, menghafaz surah-surah
        2
                tertentu, memahami asas akidah, ibadah, adab, sirah Rasululllah SAW dan
     Tahu, Faham
                jawi.
                Mengetahui asas membaca al-Quran, Hadis terpilih, menghafaz surah
       1
                tertentu, mengetahui asas akidah, ibadah, adab, sirah Rasululllah SAW dan
      Tahu
                jawi.                                                      5
            PETUNJUK PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2

BAND   PERNYATAAN STANDARD        DESKRIPTOR               EVIDENS

Band 1  Mengetahui asas membaca   TILAWAH QURAN
 Tahu  al-Quran, Hadis terpilih,
     menghafaz surah tertentu,  B1D1              B1D1E1
     mengetahui asas akidah,   Boleh membaca surah al     Membaca kalimah dan potongan ayat dalam
     ibadah, adab, sirah     Kafirun.            surah al Kafirun.
     Rasululllah SAW dan jawi

     .              B1D2              B1D2E1
                   Boleh membaca surah al     Membaca kalimah dan potongan ayat dalam
                   Kauthar.            surah al Kauthar.


                   B1D3              B1D3E1
                   Boleh membaca surah al Ma’un.  Membaca kalimah dan potongan ayat dalam
                                   surah al Ma’un.


                   B1D4              B1D4E1
                   Boleh membaca surah Quraisy.  Membaca kalimah dan potongan ayat dalam
                                   surah Quraisy.
                                                   6
BAND  PERNYATAAN STANDARD      DESKRIPTOR            EVIDENS

               HAFAZAN

               B1D5            B1D5E1
               Boleh menghafaz surah al  Membaca dan menghafaz kalimah dan
               Kafirun.          potongan ayat dalam surah al Kafirun.


               B1D6            B1D6E1
               Boleh menghafaz surah al  Membaca dan menghafaz kalimah dan
               Kauthar.          potongan ayat dalam surah al Kauthar.


               B1D7            B1D7E1
               Boleh menghafazsurah al  Membaca dan menghafaz kalimah dan
               Ma’un.           potongan ayat dalam surah al Ma’un.


               B1D8            B1D8E1
               Boleh menghafaz      Membaca dan menghafaz kalimah dan
               urah Quraisy.       potongan ayat dalam surah Quraisy.


               AKIDAH

               B1D9
               Boleh mengetahui konsep  B1D9E1
               beriman kepada malaikat.  Menyebut pengertian malaikat.
                                              7
BAND  PERNYATAAN STANDARD      DESKRIPTOR              EVIDENS

                              B1D9E2
                              Menyatakan hukum mempercayai wujudnya
                              malaikat.


               B1D10             B1D10E1
               Boleh mengetahui konsep    Menyebut pengertian rasul dan nabi.
               beriman kepada rasul.
                              B1D10E2
                              Menyatakan hukum beriman kepada rasul
                              dan nabi.


               B1D11             B1D11E1
               Boleh mengetahui sifat-sifat  Menyebut pengertian sifat Wujud Allah
               Allah             SWT.

                 -  Allah bersifat Wujud  B1D11E2
                 -  Allah bersifat Qidam  Menyatakan hukum beriman kepada sifat
                              Wujud Allah SWT.

                              B1D11E3
                              Menyebut pengertian sifat Qidam Allah SWT

                              B1D11E4
                              Menyatakan hukum beriman kepada sifat
                              Qidam Allah SWT.
                                                 8
BAND  PERNYATAAN STANDARD      DESKRIPTOR               EVIDENS

               B1D12              B1D12E1
               Boleh mengetahui pengertian :  Menyebut pengertian Al Rahman dan Al
                 - Al Rahman dan Al     Rahim.
                  Rahim
                 - Al ‘Afu dan Al Ghafur   B1D12E2
                 - Al Karim         Menyebut pengertian Al ‘Afu dan Al Ghafur.

                               B1D12E3
                               Menyebut pengertian Al Karim.

               IBADAH
                              B1D13E1
               B1D13
                              Menyebut pengertian fardu ain.
               Boleh mengetahui konsep fardu
               ain dan fardu kifayah.    B1D13E2
                              Menyebut pengertian fardu kifayah.

                               B1D14E1
               B1D14
                               Menyebut pengertian solat dan hukum
               Boleh mengetahui solat fardu.
                               melakukannya.
                               B1D14E2
                               Menyebut dengan nama-nama solat fardu,
                               waktu dan bilangan rakaatnya.

               B1D15              B1D15E1
               Boleh memahami perlakuan    Menyatakan perlakuan solat.
               dalam solat.                                                9
BAND  PERNYATAAN STANDARD      DESKRIPTOR               EVIDENS

               B1D16              B1D16E1
               Boleh membaca dan menghafaz Membaca lafaz Takbiratul Ihram.
               takbiratul ihram dan lafaz niat
               solat.             B1D16E2
                               Membaca lafaz niat solat.


               B1D17            B1D17E1
               Boleh membaca dan menghafaz Membaca doa iftitah dan surah al fatihah.
               bacaan dalam solat.
                             B1D17E2
                             Membaca bacaan rukuk, iktidal dan sujud.

                              B1D17E3
                              Membaca bacaan duduk antara dua sujud
                              dan salam.

                              B1D17E4
                              Membaca tahiyyat awal.

                              B1D17E5
                              Membaca tahiyyat akhir.


               SIRAH

               B1D18             B1D18E1
               Boleh mengetahui pekerjaan   Menyebut pekerjaan nabi Muhammad SAW
               nabi Muhammad SAW sebelum   semasa kecil mengikut peringkat umur.
               dilantik menjadi rasul.

                                              10
BAND  PERNYATAAN STANDARD      DESKRIPTOR               EVIDENS

               B1D19             B1D19E1
               Boleh mengetahui sejarah    Menyatakan sejarah perkahwinan nabi
               perkahwinan nabi Muhammad   dengan Siti Khadijah.
               SAW.

               B1D20             B1D20E1
               Boleh mengetahui peristiwa   Menyebut pengenalan Hajar Aswad.
               berkaitan Hajar Aswad.


               ADAB

               B1D21             B1D21E1
               Boleh mengetahui adab tidur.  Menyebut adab tidur.*


               B1D22             B1D22E1
               Boleh mengetahui adab masuk  Menyebut adab masuk dan keluar rumah.*
               dan keluar rumah.

               B1D23             B1D23E1
               Boleh mengetahui adab di    Menyebut adab di sekolah.*
               sekolah.
               .               * Menunjukkan pergerakan badan seperti
                               mengangguk dan memberi isyarat adab-
                               adab tersebut.
                                              11
 BAND   PERNYATAAN STANDARD        DESKRIPTOR                EVIDENS

                   JAWI

                   B1D24              B1D24E1
                   Boleh membaca, membina dan    Membaca perkataan yang terdiri daripada
                   menulis perkataan yang terdiri  perkataan dua sukukata terbuka dan
                   daripada perkataan dua      tertutup dengan betul.
                   sukukata terbuka dan tertutup.
                                   B1D24E2
                                   Membina perkataan yang terdiri daripada
                                   perkataan dua sukukata terbuka dan
                                   tertutup dengan betul.

                                   B1D24E3
                                   Menulis perkataan yang terdiri daripada
                                   perkataan dua sukukata terbuka dan
                                   tertutup dengan betul.


                   B1D25              B1D25E1
                   Boleh mengenal, membaca dan   Mengenal dengan membezakan
                   menulis perkataan serapan    perkataan serapan bahasa Arab dan
                   bahasa Arab dan Inggeris.    Inggeris.
Band 2   Memahami asas bacaan al  BACAAN
Tahu dan  Quran, hadis terpilih,  B2D1               B2D1E1
      menghafaz surah-surah   Boleh membaca Surah al      Membaca ayat-ayat daripada surah al
Faham
      tertentu, memahami asas  Kafirun.             Kafirun.


                                                     12
BAND  PERNYATAAN STANDARD          DESKRIPTOR               EVIDENS
    akidah, ibadah, adab, sirah
    Rasululllah SAW dan jawi.   B2D2              B2D2E1
                   Boleh membaca Surah al     Membaca ayat-ayat daripada surah al
                   Kauthar.            Kauthar.


                   B2D3              B2D3E1
                   Boleh membaca Surah al     Membaca ayat-ayat daripada surah al
                   Ma’un.             Ma’un.

                   B2D4              B2D4E1
                   Boleh membaca Surah Quraisy.  Membaca ayat-ayat daripada surah Quraisy.


                   HAFAZAN

                   B2D5              B2D5E1
                   Boleh menghafaz Surah al    Menghafaz ayat-ayat daripada surah al
                   Kafirun.            Kafirun.


                   B2D6              B2D6E1
                   Boleh menghafaz Surah al    Menghafaz ayat-ayat daripada surah al
                   Kauthar.            Kauthar.

                   B2D7              B2D7E1
                   Boleh menghafaz Surah al    Menghafaz ayat-ayat daripada surah al
                   Ma’un.             Ma’un.
                                                   13
BAND  PERNYATAAN STANDARD      DESKRIPTOR             EVIDENS

               B2D8             B2D8E1
               Boleh menghafaz Surah    Menghafaz ayat-ayat daripada surah
               Quraisy.           Quraisy.


               AKIDAH

               B2D9             B2D9E1
               Boleh memahami konsep    Menyenaraikan 10 nama malaikat.
               beriman kepada malaikat.
                             B2D9E2
                             Menyatakan tugas-tugas 10 malaikat.

                             B2D9E3
                             Menyatakan dua perbezaan antara sifat
                             malaikat dan sifat manusia.


               B2D10            B2D10E1
               Boleh memahami konsep    Menyatakan nama 25 orang rasul.
               beriman kepada rasul.
                             B2D10E2
                             Menyatakan tugas-tugas rasul.


               B2D11            B2D11E1
               Boleh memahami sifat-sifat  Menyatakan bukti-bukti kewujudan Allah
               Allah            SWT.                                              14
BAND  PERNYATAAN STANDARD      DESKRIPTOR              EVIDENS
                -  Allah bersifat Wujud  B2D11E2
                -  Allah bersifat Qidam  Menyatakan bukti-bukti Allah SWT bersifat
                              Qidam.


               B2D12             B2D12E1
               Boleh memahami nama-nama   Menyatakan tanda-tanda sifat Al Rahman
               Allah:            dan Al Rahim Allah SWT terhadap
                 - Al Rahman dan Al    hambaNya.
                  Rahim
                 - Al ‘Afu dan Al Ghafur
                 - Al Karim


               IBADAH

               B2D13             B2D13E1
               Boleh memahami konsep fardu  Menyebut contoh-contoh fardu ain dan fardu
               ain dan fardu kifayah.    kifayah.

                              B2D13E2
                              Menyatakan perbezaan antara fardu ain
                              dengan fardu kifayah.


               B2D14             B2D14E1
               Boleh memahami solat fardu.  Menerangkan faedah mendirikan solat.
                                               15
BAND  PERNYATAAN STANDARD      DESKRIPTOR               EVIDENS

               B2D15             B2D15E1
               Boleh memahami perlakuan    Menyatakan perlakuan yang wajib dalam
               dalam solat.          solat.

                              B2D15E2
                              Melakukan perlakuan dalam solat.


               B2D16              B2D16E1
               Boleh membaca dan menghafaz Membaca dan menghafaz takbiratul ihram.
               takbiratul ihram dan lafaz niat
               solat.             B2D16E2
                               Membaca dan menghafaz lafaz niat solat.


               B2D17            B2D17E1
               Boleh membaca dan menghafaz Menghafaz doa iftitah dan surah al Fatihah.
               bacaan dalam solat.
                             B2D17E2
                             Menghafaz bacaan rukuk iktidal dan sujud.

                              B2D17E3
                              Menghafaz bacaan duduk antara dua sujud
                              dan salam.

                              B2D17E4
                              Menghafaz bacaan tahiyyat awal.

                              B2D17E5
                              Menghafaz bacaan tahiyyat akhir.

                                                16
BAND  PERNYATAAN STANDARD      DESKRIPTOR               EVIDENS

               SIRAH

               B2D18             B2D18E1
               Boleh memahami faktor-faktor  Menyatakan faktor-faktor yang mendorong
               yang mendorong nabi      nabi Muhammad SAW menjalankan
               Muhammad SAW menjalankan    pekerjaan sebelum dilantik menjadi rasul.
               pekerjaan sebelum dilantik
               menjadi rasul.


               B2D19             B2D19E1
               Boleh memahami sejarah     Menyebut nama anak-anak nabi
               perkahwinan nabi Muhammad   Muhammad SAW .
               SAW.
                              B2D19E2
                              Menyebut nama-nama isteri nabi
                              Muhammad SAW selepas perkahwinan
                              dengan Khadijah.


               B2D20             B2D20E1
               Boleh memahami peristiwa    Menyatakan suasana masyarakat Arab
               berkaitan Hajar Aswad.     ketika berlakunya peristiwa meletakkan
                              Hajar Aswad.

                              B2D20E2
                              Menyebut nama puak Arab yang berselisih
                              faham tentang meletakkan Hajar Aswad.
                                               17
BAND  PERNYATAAN STANDARD      DESKRIPTOR                EVIDENS

               ADAB

               B2D21              B2D21E1
               Boleh memahami adab tidur.    Menyatakan adab tidur.

               B2D22              B2D22E1
               Boleh memahami adab masuk     Menyatakan adab masuk dan keluar
               dan keluar rumah.        rumah.

               B2D23              B2D23E1
               Boleh memahami adab di      Menyatakan adab di sekolah.
               sekolah.

               JAWI
               B2D24              B2D24E1
               Boleh membaca, membina dan    Membaca perkataan yang terdiri daripada
               menulis perkataan yang terdiri  tiga sukukata terbuka dan tertutup dengan
               daripada tiga sukukata terbuka  betul.
               dan tertutup.
                               B2D24E2
                               Membina perkataan yang terdiri daripada
                               tiga sukukata terbuka dan tertutup dengan
                               betul.

                               B2D24E3
                               Menulis perkataan yang terdiri daripada tiga
                               sukukata terbuka dan tertutup dengan betul.                                                 18
 BAND  PERNYATAAN STANDARD        DESKRIPTOR               EVIDENS

                   B2D25             B2D25E1
                   Boleh mengenal, membaca dan  Membaca perkataan serapan bahasa Arab.
                   menulis perkataan serapan
                   bahasa Arab dan Inggeris.   B2D25E2
                                  Menulis perkataan serapan bahasa Arab.

                                  B2D25E3
                                  Membaca perkataan serapan bahasa
                                  Inggeris.

                                  B2D25E4
                                  Menulis perkataan serapan bahasa Inggeris.


Band 3  Mempamerkan kebolehan    B3D1              B3D1E1
Tahu,  asas membaca al Quran dan  Boleh membaca surah al     Membaca surah al Kafirun dengan betul.
     hadis terpilih, menghafaz  Kafirun.
Faham
     surah-surah hafazan,
dan   melakukan asas ibadah,
Boleh                B3D2              B3D2E1
     adab, memahami asas
                   Boleh membaca surah al     Membaca surah al Kauthar dengan betul.
Buat   akidah, sirah Rasululllah
                   Kauthar.
     SAW serta boleh membaca
     dan menulis asas jawi.
                   B3D3              B3D3E1
                   Boleh membaca Surah al     Membaca surah al Ma’un dengan betul.
                   Ma’un.

                   B3D4              B3D4E1
                   Boleh membaca surah Quraisy.  Membaca surah Quraisy dengan betul.

                                                   19
BAND  PERNYATAAN STANDARD      DESKRIPTOR            EVIDENS

               HAFAZAN

               B3D5            B3D5E1
               Boleh menghafaz surah al  Menghafaz surah al Kafirun dengan betul.
               Kafirun.

               B3D6            B3D6E1
               Boleh menghafaz surah al  Menghafaz surah al Kauthar dengan betul.
               Kauthar.


               B3D7            B3D7E1
               Boleh menghafaz surah al  Menghafaz surah al Ma’un dengan betul.
               Ma’un.


               B3D8            B3D8E1
               Boleh menghafaz surah   Menghafaz surah Quraisy dengan betul.
               Quraisy.


               AKIDAH

               B3D9            B3D9E1
               Boleh menghayati konsep  Menerangkan kesan beriman kepada
               beriman kepada malaikat.  malaikat.
                                             20
BAND  PERNYATAAN STANDARD      DESKRIPTOR               EVIDENS

               B3D10             B3D10E1
               Boleh menghayati konsep    Menyebut cara-cara beriman kepada rasul.
               beriman kepada rasul.
                              B3D10E2
                              Menyebut sifat-sifat wajib bagi rasul.

                              B3D10E3
                              Menyebut sifat-sifat mustahil bagi rasul.

                              B3D10E4
                              Menyebut sifat harus bagi rasul.


               B3D11             B3D11E1
               Boleh menghayati sifat-sifat  Menerangkan bukti-bukti kewujudan Allah
               Allah             SWT.

                 -  Allah bersifat Wujud  B3D11E2
                              Menerangkan kesan mempercayai
                              kewujudan Allah SWT.


               B3D12             B3D12E1
               Boleh menghayati sifat-sifat  Menerangkan kesan beriman Allah SWT
               Allah             bersifat Qidam.

                 -  Allah bersifat Qidam
                                                 21
BAND  PERNYATAAN STANDARD      DESKRIPTOR               EVIDENS

               B3D13             B3D13E1
               Boleh menghayati nama-nama   Menyatakan bagaimana membentuk diri
               Allah             untuk menjadi seorang yang pemurah.

                -  Al Rahman
                -  Al Rahim


               B3D14             B3D14E1
               Boleh menghayati nama-nama   Menyatakan cara memohon keampunan
               Allah             kepada Allah SWT.

                -  Al ’Afu dan al Ghafur  B3D14E2
                              Menyatakan kesan beriman dengan sifat Al
                              ’Afu dan al Ghafur.


               B3D15             B3D15E1
               Boleh menghayati nama-nama   Menyatakan cara-cara memuliakan Allah
               Allah             SWT.

                -  Al Karim        B3D15E2
                              menyatakan kesan beriman kepada Allah
                              SWT yang bersifat al Karim.
                                               22
BAND  PERNYATAAN STANDARD      DESKRIPTOR              EVIDENS

               IBADAH

               B3D16             B3D16E1
               Boleh memahami konsep fardu  Menyatakan faedah melakukan perkara
               ain dan fardu kifayah.     fardu ain dan fardu kifayah.

                              B3D16E2
                              Menyatakan akibat tidak melakukan fardu
                              ain dan fardu kifayah.


               B3D17             B3D17E1
               Boleh memahami dan       Melakukan solat fardu.
               mengamalkan solat fardu.


               B3D18             B3D18E1
               Boleh memahami dan       Melakukan perlakuan dalam solat dengan
               mengamalkan perlakuan dalam  betul.
               solat.


               B3D19              B3D19E1
               Boleh membaca dan menghafaz Membaca dan mengahafaz takbiratul Ihram
               takbiratul ihram dan lafaz niat dengan lafaz yang betul.
               solat.
                               B3D19E2
                               Membaca dan menghafaz lafaz niat solat
                               dengan betul.


                                               23
BAND  PERNYATAAN STANDARD      DESKRIPTOR                EVIDENS

               B3D20              B3D20E1
               Boleh membaca dan        Menghafaz doa iftitah dan surah al Fatihah
               menghafaz bacaan dalam solat.  dengan betul.

                               B3D20E2
                               Menghafaz bacaan rukuk, iktidal dan sujud
                               dengan betul.
                               B3D20E3
                               Menghafaz bacaan duduk antara dua sujud
                               dan salam dengan betul.
                               B3D20E4
                               Menghafaz Tahiyyat awal dengan betul.
                               B3D20E5
                               Menghafaz Tahiyyat akhir dengan betul.
                               B3D20E6
                               Membaca bacaan dalam solat dengan betul
                               ketika solat.

               SIRAH

               B3D21              B3D21E1
               Boleh mengambil iktibar     Mengamalkan dan menjadikan akhlak nabi
               daripada cara nabi berkerja.  sebagai contoh dalam melakukan amalan
                               seharian.
                                                24
BAND  PERNYATAAN STANDARD      DESKRIPTOR               EVIDENS

               B3D22              B3D22E1
               Boleh menyatakan sejarah    Menyebut sifat-sifat nabi Muhammad SAW
               perkahwinan nabi Muhamad    sebagai seorang suami.
               SAW.


               B3D23              B3D23E1
               Boleh menyatakan peristiwa   Menyebut cara rasulullah SAW menghakimi
               berkaitan Hajar Aswad.     perletakan Hajar Aswad.


               ADAB

               B3D24              B3D24E1
               Boleh mengamalkan adab tidur.  Melakukan adab sebelum dan selepas
                               bangun dari tidur.


               B3D25              B3D25E1
               Boleh mengamalkan adab     Melakukan adab masuk dan keluar rumah.
               masuk dan keluar rumah.

               B3D26              B3D26E1
               Boleh mengamalkan adab di    Melakukan adab-adab di sekolah.
               sekolah.
                                                25
BAND  PERNYATAAN STANDARD      DESKRIPTOR                EVIDENS
               JAWI

               B3D27              B3D27E1
               Boleh membaca, membina dan    Membaca perkataan yang terdiri daripada
               menulis perkataan yang terdiri  empat atau lebih sukukata terbuka dan
               daripada empat atau lebih    tertutup dengan betul.
               sukukata terbuka dan tertutup.
                               B3D27E2
                               Membina perkataan yang terdiri daripada
                               empat atau lebih sukukata terbuka dan
                               tertutup dengan betul.
                               B3D27E3
                               Menulis perkataan yang terdiri daripada
                               empat atau lebih sukukata terbuka dan
                               tertutup dengan betul.

               B3D28              B3D28E1
               Boleh mengenal, membaca dan   Mengenal, perkataan bahasa Arab yang
               menulis perkataan serapan    dikekalkan ejaannya dengan betul.
               bahasa Arab dan Inggeris.
                               B3D28E2
                               Membaca perkataan bahasa Arab yang
                               dikekalkan ejaannya dengan betul.
                               B3D28E3
                               Menulis perkataan bahasa Arab yang
                               dikekalkan ejaannya dengan betul.
                               B3D28E4
                               Mengenal bahasa Arab yang dimelayukan
                               dengan betul.

                                                 26
BAND  PERNYATAAN STANDARD  DESKRIPTOR         EVIDENS
                     B3D28E5
                     Membaca perkataan bahasa Arab yang
                     dimelayukan dengan betul.
                     B3D28E6
                     Menulis perkataan bahasa Arab yang
                     dimelayukan dengan betul.
                     B3D28E7
                     Mengenal perkataan bahasa Inggeris yang
                     dieja mengikut sebutan dengan betul.
                     B3D28E8
                     Membaca perkataan bahasa Inggeris yang
                     dieja mengikut sebutan dengan betul.
                     B3D28E9
                     Menulis perkataan bahasa Inggeris yang
                     dieja mengikut sebutan dengan betul.
                     B3D28E10
                     Mengenal perkataan bahasa Inggeris yang
                     dieja mengikut sebutan ejaan rumi
                     dengan betul.
                     B3D28E11
                     Membaca perkataan bahasa Inggeris yang
                     dieja mengikut sebutan ejaan rumi
                     dengan betul.

                     B3D28E12
                     Menulis perkataan bahasa Inggeris yang
                     dieja mengikut sebutan ejaan rumi
                     dengan betul.

                                     27
 BAND   PERNYATAAN STANDARD          DESKRIPTOR               EVIDENS

Band 4   Mempamerkan kemahiran      BACAAN
Tahu,   membaca al-Quran, hadis
                      B4D1              B4D1E1
Faham,   terpilih, menghafaz surah-
                      Boleh membaca surah al     Membaca surah al Kafirun dengan bacaan
Boleh   surah hafazan, menghayati    Kafirun .           yang betul dan bertajwid.
Buat dan  asas akidah, sirah Rasulullah
Beradab  SAW, melaksanakan ibadah,
      adab tertentu serta mampu    B4D2              B4D2E1
      membaca dan menulis jawi.    Boleh membaca surah al     Membaca surah al Kauthar dengan bacaan
                      Kauthar.            yang betul dan bertajwid.


                      B4D3              B4D3E1
                      Boleh membaca Surah al     Membaca surah al Ma’un dengan bacaan
                      Ma’un.             yang betul dan bertajwid.


                      B4D4              B4D4E1
                      Boleh membaca surah Quraisy.  Membaca surah Quraisy dengan bacaan
                                     yang betul dan bertajwid.


                      HAFAZAN

                      B4D5              B4D5E1
                      Boleh menghafaz surah al    Menghafaz surah al Kafirun dengan bacaan
                      Kafirun.            yang betul dan bertajwid.
                                                     28
BAND  PERNYATAAN STANDARD      DESKRIPTOR              EVIDENS

               B4D6              B4D6E1
               Boleh menghafaz surah al    Menghafaz surah al Kauthar dengan bacaan
               Kauthar.            yang betul dan bertajwid.


               B4D7              B4D7E1
               Boleh menghafaz surah al    Menghafaz surah al Ma’un dengan bacaan
               Ma’un.             yang betul dan bertajwid.


               B4D8              B4D8E1
               Boleh menghafaz Surah      Menghafaz surah Quraisy dengan bacaan
               Quraisy.            yang betul dan bertajwid.


               IBADAH

               B4D9              B4D9E1
               Boleh memahami dan       Melakukan perlakuan dalam solat dengan
               mengamalkan perlakuan dalam   betul mengikut urutan.
               solat .


               ADAB

               B4D10              B4D10E1
               Boleh mengamalkan adab tidur.  Melakukan adab sebelum dan selepas
                               bangun dari tidur dengan betul.                                               29
BAND  PERNYATAAN STANDARD      DESKRIPTOR                EVIDENS

               B4D11              B4D11E1
               Boleh mengamalkan adab      Melakukan adab masuk dan keluar rumah
               masuk dan keluar rumah.     dengan betul.


               B4D12              B4D12E1
               Boleh mengamalkan adab di    Melakukan adab di sekolah dengan betul.
               sekolah.


               JAWI

               B4D13              B4D13E1
               Boleh membaca, membina dan    Membaca ayat yang terdiri daripada tiga
               menulis ayat daripada sukukata  perkataan yang mengandungi sukukata
               terbuka dan tertutup.      terbuka dan tertutup dengan betul.
                               B4D13E2
                               Membina ayat yang terdiri daripada tiga
                               perkataan yang mengandungi sukukata
                               terbuka dan tertutup dengan betul.
                               B4D13E3
                               Menulis ayat yang terdiri daripada tiga
                               perkataan yang mengandungi sukukata
                               terbuka dan tertutup dengan betul.
                               B4D13E4
                               Membaca ayat yang terdiri daripada empat
                               perkataan yang mengandungi sukukata
                               terbuka dan tertutup dengan betul.

                                                 30
BAND  PERNYATAAN STANDARD     DESKRIPTOR               EVIDENS
                              B4D13E5
                              Membina ayat yang terdiri daripada empat
                              perkataan yang mengandungi sukukata
                              terbuka dan tertutup dengan betul.
                              B4D13E6
                              Menulis ayat yang terdiri daripada empat
                              perkataan yang mengandungi sukukata
                              terbuka dan tertutup dengan betul.


               B4D14             B4D14E1
               Boleh mengenal, membaca dan  Mengenal ayat yang mengandungi
               menulis perkataan serapan   perkataan serapan Bahasa Arab yang
               Bahasa Arab dan Inggeris.   dikekalkan ejaannya dengan betul.

                              B4D14E2
                              Membaca ayat yang mengandungi
                              perkataan serapan Bahasa Arab yang
                              dikekalkan ejaannya dengan betul.

                              B4D14E3
                              Menulis ayat yang mengandungi perkataan
                              serapan Bahasa Arab yang dikekalkan
                              ejaannya dengan betul.

                              B4D14E4
                              Mengenal ayat yang mengandungi
                              perkataan serapan Bahasa Arab yang
                              dimelayukan dengan betul.


                                               31
BAND  PERNYATAAN STANDARD  DESKRIPTOR          EVIDENS

                     B4D14E5
                     Membaca ayat yang mengandungi
                     perkataan serapan Bahasa Arab yang
                     dimelayukan dengan betul.

                     B4D14E6
                     Menulis ayat yang mengandungi perkataan
                     serapan Bahasa Arab yang dimelayukan
                     dengan betul

                     B4D14E7
                     Mengenal ayat yang mengandungi
                     perkataan bahasa Inggeris yang dieja
                     mengikut sebutan dengan betul.

                     B4D14E8
                     Membaca ayat yang mengandungi
                     perkataan bahasa Inggeris yang dieja
                     mengikut sebutan dengan betul.

                     B4D14E9
                     Menulis ayat yang mengandungi perkataan
                     bahasa Inggeris yang dieja mengikut
                     sebutan dengan betul.

                     B4D14E10
                     Mengenal ayat yang mengandungi
                     perkataan bahasa Inggeris yang dieja
                     mengikut sebutan ejaan rumi dengan betul.


                                      32
 BAND   PERNYATAAN STANDARD          DESKRIPTOR               EVIDENS

                                     B4D14E11
                                     Membaca ayat yang mengandungi
                                     perkataan bahasa Inggeris yang dieja
                                     mengikut sebutan ejaan rumi dengan betul.

                                     B4D14E12
                                     Menulis ayat yang mengandungi perkataan
                                     bahasa Inggeris yang dieja mengikut
                                     sebutan ejaan rumi dengan betul.


Band 5   Mengaplikasi kemahiran    IBADAH
Tahu,   membaca al-Quran dan hadis
      terpilih, menghafaz surah-  B5D1              B5D1E1
Faham,
      surah hafazan dengan betul,  Boleh memahami dan       Melakukan perlakuan dalam solat mengikut
Boleh   menghayati asas akidah dan  mengamalkan perlakuan dalam   urutan yang betul dan istiqamah.
Buat dan  sirah Rasulullah SAW,     solat .
Beradab  mengaplikasi ibadah dan
Terpuji  adab serta mampu membaca
      dan menulis jawi dengan
      baik.             B5D2              B5D2E1
                     Boleh membaca dan        Membaca dan menghafaz bacaan tahiyyat
                     menghafaz bacaan dalam solat.  awal, bacaan tahiyyat akhir dan salam
                                     dengan betul dan istiqamah.
                                                      33
BAND  PERNYATAAN STANDARD      DESKRIPTOR                EVIDENS

               ADAB

               B5D3               B5D3E1
               Boleh mengamalkan adab tidur.  Melakukan adab sebelum dan selepas
                               bangun dari tidur dengan betul dan
                               istiqamah.


               B5D4               B5D4E1
               Boleh mengamalkan adab      Melakukan adab masuk dan keluar rumah
               masuk dan keluar rumah.     dengan betul dan istiqamah.


               B5D5               B5D5E1
               Boleh mengamalkan adab di    Melakukan adab di sekolah dengan betul
               sekolah.             dan istiqamah.

               JAWI

               B5D6               B5D6E1
               Boleh membaca, membina dan    Membaca ayat yang terdiri daripada lima
               menulis ayat daripada sukukata  atau lebih perkataan yang mengandungi
               terbuka dan tertutup.      sukukata terbuka dan tertutup dengan betul.
                               B5D6E2
                               Membina ayat yang terdiri daripada lima
                               atau lebih perkataan yang mengandungi
                               sukukata terbuka dan tertutup dengan betul.                                                34
 BAND   PERNYATAAN STANDARD          DESKRIPTOR               EVIDENS

                                     B5D6E3
                                     Menulis ayat yang terdiri daripada lima atau
                                     lebih perkataan yang mengandungi
                                     sukukata terbuka dan tertutup dengan betul.


Band 6   Mahir membaca al-Quran dan  IBADAH
Tahu,   hadis terpilih, menghafaz
      surah-surah hafazan dengan  B6D1            B6D1E1
Faham,
      sempurna, menghayati     Boleh membaca dan menghafaz Melakukan perlakuan solat serta bacaannya
Boleh   akidah dan sirah Rasulullah  bacaan dalam solat.     dengan betul dan sempurna.
Buat dan  SAW,Mengamalkan ibadah
Beradab  dan adab dalam kehidupan
                     ADAB
Mithali  harian serta mahir membaca
                                     B6D2E1
      dan menulis jawi.       B6D2
                                     Melakukan adab sebelum dan selepas
                     Boleh mengamalkan adab tidur.
                                     bangun dari tidur dan boleh dicontohi.

                     B6D3              B6D3E1
                     Boleh mengamalkan adab     Melakukan adab masuk dan keluar rumah
                     masuk dan keluar rumah.     dan boleh dicontohi.

                     B6D4              B6D4E1
                     Boleh mengamalkan adab di    Melakukan adab di sekolah dan boleh
                     sekolah.            dicontohi.
                                                      35
BAND  PERNYATAAN STANDARD      DESKRIPTOR                EVIDENS

               JAWI
               B6D5               B6D5E1
               Boleh membaca, membina dan    Membaca ayat daripada rangkaikata
               menulis ayat daripada      dengan betul.
               sukukata terbuka dan tertutup.
                               B6D5E2
                               Membina ayat daripada rangkaikata
                               dengan betul.
                               B6D5E3
                               Menulis ayat daripada rangkaikata dengan
                               betul.
                                                 36

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:213
posted:9/20/2011
language:Malay
pages:36