Docstoc

AVG ADA

Document Sample
AVG ADA Powered By Docstoc
					      Automatische Voertuig
      Geleiding met ADA-
      technologie
      perspectieven voor veiligheid
      en benutting

      december 2000
abcdefgh
          Adviesdienst Verkeer en Vervoer
jklmnopq
0          jklmnopq
                    Ministerie van Verkeer en Waterstaat
                    Adviesdienst Verkeer en Veroer
...................................................................................
          Automatische Voertuig
          Geleiding met ADA-
          technologie
          perspectieven voor veiligheid en benutting
                    Redactie:
                    ir. E.G.H.J. Bastiaensen
                    ing. A. De Hoog


                    Adviesdienst Verkeer en Vervoer

                    Rotterdam, december 2000
Automatische Voertuig Geleiding met ADA-technologie.  2
Voorwoord

...................................................................................


                   Het ministerie van Verkeer en Waterstaat wil nieuwe technologieën die
                   perspectieven bieden op het gebied van bereikbaarheid en veiligheid
                   (versneld) kunnen invoeren. Een pilot met kansrijke toepassingen vormt een
                   van de mogelijkheden om dit te bewerkstelligen en de mogelijkheden
                   daarvoor te onderzoeken. In dit kader is een verkenningsstudie uitgevoerd
                   naar de haalbaarheid voor een pilot met Advanced Driver Assistant
                   Systemen (ADA, de vroege vormen van Automatische Voertuiggeleiding
                   Systemen). De studie is gericht op het identificeren van kansen voor
                   mogelijke pilots met ADA-systemen. Het rapport 'Automatische Voertuig
                   Geleiding: perspectieven voor veiligheid en benutting door ADA-
                   technologie' is het resultaat van deze verkenning.

                   De in dit rapport voorgestelde pilots zijn verwerkt in een
                   financieringsaanvraag voor een AVG-programma in ICES III.
                   Deze ICES-aanvraag werd ingediend door het ministerie van Verkeer en
                   Waterstaat (Directoraat-Generaal Personenvervoer, Directoraat-Generaal
                   Goederenvervoer en Adviesdienst Verkeer en Vervoer) en het ministerie van
                   Economische Zaken. Het doel van het ICES-voorstel is het stimuleren van
                   innovatie met Automatische Voertuig Geleiding (AVG) in verkeer en vervoer
                   door het uitvoeren van pilots met AVG.

                   Voorliggend rapport is tot stand gekomen door veel interactie met
                   Nederlandse branchevertegenwoordiging en anderszins relevante
                   (markt)partijen, afkomstig uit zowel binnen- als buitenland. Wij danken
                   deze partijen hartelijk voor hun inzet en enthousiasme en nodigen hen
                   graag uit om opnieuw met ons in contact te treden voor een mogelijke
                   invulling van de in dit rapport voorgestelde proeven met ADA-systemen.

                   Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectleider bij de
                   Adviesdienst Verkeer en Vervoer
                   Edwin Bastiaensen
                   tel. 010-2825901
                   e.g.h.j.bastiaensen@avv.rws.minvenw.nl
Automatische Voertuig Geleiding met ADA-technologie.   3
Automatische Voertuig Geleiding met ADA-technologie.  4
Samenvatting

...................................................................................


                   Hoofdstuk 1 Inleiding

                   AVG- en ADA-systemen kunnen een bijdrage leveren aan de realisering van
                   beleidsdoelstellingen van het ministerie van V&W op het gebied van
                   bereikbaarheid en veiligheid. Bovendien bieden AVG-systemen voordelen
                   voor individuele gebruikers, wegbeheerders, werkgevers en het Nederlands
                   bedrijfsleven in het algemeen. Het Nationaal Verkeer- en Vervoersplan Van
                   A naar Beter ruimt een belangrijke plaats in voor de inzet van geavanceerde
                   technieken om doorstroming op de hoofdwegen en vergroting van de
                   verkeersveiligheid in het algemeen te bevorderen. De Kadernotitie AVG
                   noemt concrete acties waaronder het uitvoeren van een ADA-pilot en
                   formuleert een onderzoeks- en activiteitenagenda voor AVG. Advanced
                   Driver Assistance (ADA) systemen vormen een subverzameling van AVG-
                   systemen die de rijtaak van de bestuurder in het conventionele verkeer
                   ondersteunen. Ook internationaal lopen diverse AVG-onderzoeks-
                   programma's waaronder het Intelligent Vehicle Initiative (VS) en het
                   onderzoeksprogramma van de Europese Commissie. Kennisuitwisseling
                   vindt zowel binnen de continenten plaats als over de continenten heen.
                   Tot slot mogen de internationale samenwerkingsverbanden van en met de
                   auto-industrie niet ongenoemd blijven.


                   Hoofdstuk 2 'ADA-pilots in Nederland'

                   Voorliggend rapport bundelt de resultaten van het project 'ADA-pilots in
                   Nederland' en onderzoekt de mogelijkheden voor pilots met ADA in
                   Nederland. De doelstellingen van het Nationaal Verkeer- en Vervoersplan in
                   relatie tot AVG worden in kaart gebracht. Contact met de betrokken
                   partijen maakt duidelijk dat het uitvoeren van een pilot wenselijk en
                   haalbaar is. Wenselijk, omdat een pilot inzicht biedt in welk ADA-systeem
                   het best (en hoe) kan worden geïntroduceerd en grootschalig
                   geïmplementeerd, inzicht geeft in effecten van de systemen en de
                   consequenties ervan voor beleid en infrastructuur. Verder draagt een pilot
                   bij aan het creëren van een markt voor de systemen. De uitvoering van een
                   pilot is haalbaar, omdat sprake is van een breed draagvlak voor de
                   uitvoering van een pilot bij de gebruikers, de industrie en de overheid en
                   voldoende ideeën aanwezig zijn voor de opzet van een pilot. Met de
                   uitvoering van de pilots wil V&W inzicht krijgen in de effecten van
                   toepassingen van ADA systemen, in het draagvlak voor ADA-systemen en
                   in de opschaalbaarheid. Daarnaast wil V&W de bekendheid van ADA
                   bevorderen en niet alleen deelnemen aan R&D, maar dit ook stimuleren.


                   Hoofdstuk 3 ADA-systemen

                   Na vaststelling van ADA-systemen die relevant zijn voor V&W en de
                   Nederlandse stakeholders, kunnen die systemen geïdentificeerd worden die
                   aansluiten bij de geformuleerde beleidsdoelstellingen van V&W en bij de
                   doelstellingen van het ADA-project. Vanuit de industrie is weinig draagvlak
                   voor pilots van systemen die verplicht kunnen worden gesteld en / of
Automatische Voertuig Geleiding met ADA-technologie.   5
                   minimaal concurrentievoordeel opleveren. Aan de hand van de opgestelde
                   selectiecriteria voor de keuze van het te piloten systeem is gekozen voor het
                   uitwerken van drie pilotvoorstellen met de volgende ADA-systemen: Lane
                   Departure Warning Assistant (LDWA) voor het goederenverkeer, Autonome
                   Snelheid Assistent (ASA) voor het onderliggend- en hoofdwegennet en de
                   Externe Snelheid Assistent (ESA) voor op het hoofdwegennet. De samenhang
                   van de drie pilotvoorstellen is als volgt. LDWA heeft geen betrekking op
                   snelheid, maar is de bestuurder van dienst met het waarschuwen bij
                   stuurfouten. ASA is een snelheidsadviserend systeem in tegenstelling tot het
                   Intelligente Snelheid Aanpassing (ISA)-systeem waarmee in Tilburg een proef
                   is gedaan en dat een snelheidsbegrenzend systeem is. ESA vertoont
                   verwantschap met ASA en ISA maar kan alleen daar gebruikt worden waar de
                   benodigde (intelligente) infrastructuur aanwezig is. De drie pilotvoorstellen zijn
                   in een stappenplan geplaatst dat opgenomen is in het ICES III-voorstel.


                   Hoofdstuk 4 De Lane Departure Warning Assistant-pilot

                   Het Lane Departure Warning Assistant-systeem waarschuwt de chauffeur
                   als hij de met witte strepen gemarkeerde rijbaan dreigt te verlaten.
                   Het systeem is op de markt in verschillende uitvoeringsvormen verkrijgbaar.
                   De mening over de effectiviteit van het systeem wisselen. Begin 2001 zal
                   een ISO-standaard worden vastgesteld voor LDWA-systemen dat een
                   beschrijving geeft van: de systeemdefinitie, classificatie, functies, gebruikers-
                   interface en testmethodes. LDWA levert een bijdrage aan verhoging van de
                   verkeersveiligheid en aan het terugdringen van files ten gevolge van zware
                   ongevallen (trucks en bussen). Het hoofddoel van de LDWA-pilot is het
                   verkrijgen van inzicht in de werking, acceptatie, effecten en opschaal-
                   baarheid van het systeem. In het pilotvoorstel wordt uitgegaan van de
                   professionele gebruiker en zijn 30 vrachtauto's, 15 bestelauto's en 15
                   touringbussen betrokken. Noord-Brabant (en Limburg) zou een gewenste
                   pilotomgeving zijn. Hetzelfde geldt voor spitstroken en plusstroken elders in
                   Nederland. Een mogelijke wijze van aanbesteding is, dat een consortium
                   garandeert dat voertuigen rondrijden met de gevraagde technologie.
                   Volgens planning zal de pilot in 2000-2001 voorbereid worden, in 2002
                   uitgevoerd en in 2003 voltooid moeten zijn.


                   Hoofdstuk 5 De Autonomous Speed Assistant-pilot

                   Het Autonomous Speed Assistant-systeem ondersteunt de chauffeur bij het
                   kiezen van een veilige snelheid door het geven van informatie: via beeld-
                   scherm, via een elektronisch gestuurd "actief" gaspedaal of rempedaal of
                   via een koppeling met de Adaptive Cruise Control. In de pilot worden
                   alledrie de systemen beproefd en geëvalueerd. ASA levert een bijdrage aan
                   verhoging van de verkeersveiligheid - mede door het voorkomen van
                   gevaarlijke situaties - en aan het terugdringen van files ten gevolge van
                   ongevallen. Een veilige snelheid wordt bepaald aan de hand van
                   weggeometrie (adviessnelheid op bepaalde wegdelen en vakken), vaste
                   snelheidslimieten en voertuigdynamica (o.a. kantelwaarschuwings-
                   systemen). Het hoofddoel van de ASA-pilot is het verkrijgen van inzicht in
                   de effectiviteit van het ASA-systeem en van de afzonderlijke systemen
                   waaruit het ASA is opgebouwd. Zowel nationaal als internationaal is veel
                   (onderzoeks) belangstelling voor ASA. In het pilotvoorstel wordt uitgegaan
                   van de professionele gebruiker in verschillende doelgroepen en zijn
                   minimaal 10 vrachtauto's, 5 bestelauto's en 10 personenauto's betrokken.
Automatische Voertuig Geleiding met ADA-technologie.    6
                   Bereidheid tot deelname is reeds gevonden bij CRF (Fiat) en BMW.
                   Het projectvoorstel ASA kan ingediend worden als RTD-project in het 5e
                   Kaderprogramma van de EU. Volgens planning zal de pilot in 2001 en 2002
                   voorbereid worden, in 2003 - 2004 uitgevoerd en begin 2005 voltooid
                   moeten zijn.


                   Hoofdstuk 6 De External Speed Assistant-pilot

                   Het External Speed Assistant-systeem is een snelheidsbegeleidend systeem.
                   De systemen verkrijgen hun informatie over de snelheid door bepaalde
                   sensors die met de infrastructuur communiceren. De dynamische
                   adviessnelheden worden doorgegeven aan de bestuurder via verschillende
                   te onderzoeken varianten: via een actief gaspedaal en rempedaal, via een
                   beeldscherm en via een koppeling met de instelsnelheid van de Adaptive
                   Cruise Control (ACC). ESA levert een bijdrage aan verhoging van de
                   verkeersveiligheid op de 100 km. en 120 km.-wegen. Bovendien is het
                   perspectief voor benutting van het hoofdwegennet groot, omdat het de
                   mogelijkheid biedt verkeersstromen actief en individueel te beïnvloeden.
                   Daarnaast levert ESA een bijdrage aan het terugdringen van files door
                   vermindering van het aantal ongelukken. Internationaal zijn diverse gremia
                   actief met ESA-varianten en lopen diverse demonstratieprojecten. Het
                   hoofddoel van de ESA-pilot is het opdoen van kennis van deze technologie
                   en van de consequenties bij implementatie, zoals de benodigde organisatie
                   bij de wegbeheerder. Het pilotvoorstel betreft de ontwikkeling van een
                   applicatie voor snelheidsgeleiding met voertuig-walcommunicatie. In het
                   pilotvoorstel wordt uitgegaan van woon-werkverkeer en zijn minimaal
                   5 personenauto's betrokken met informatie op display, 5 personenauto’s
                   met een actief gaspedaal en 5 personenauto's met koppeling met ACC.
                   Volgens planning zal de testsite van 2005 tot 2007 operationeel zijn.
                   Mogelijke knelpunten voor het project zijn de organisatie en de mogelijke
                   aansprakelijkheid van de wegbeheerder ten aanzien van het gebruik van
                   data. Daarnaast moet de kwaliteit van de verkeersinformatie hoog zijn,
                   vormt de participatie van auto-industrie een beperkt risico en dient op korte
                   termijn plaatsgenomen te worden in de ISO-werkgroep om kennis te nemen
                   van internationale ontwikkelingen en standaards.
Automatische Voertuig Geleiding met ADA-technologie.   7
                   Ministry of Transport, Public Works and Water Management

             jklmnopq
                   Transport Research Centre (AVV)
                          80                        !

                                                70
                                    !
Automatische Voertuig Geleiding met ADA-technologie.            8
CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

...................................................................................


                   Automatische Voertuiggeleiding kan worden opgedeeld in verschillende
                   toepassingsgebieden waarbij verschillende stakeholders verschillende
                   belangen hebben, maar waarbij de betrokken partijen elkaar overlappende
                   perspectieven zien. Automatische Voertuiggeleiding en met name Advanced
                   Driver Assistant- technologie wordt door V&W beschouwd als een
                   instrument om beleidsdoelen te realiseren. Het NVVP vraagt daarbij om
                   invulling van een langer termijn perspectief met korte termijn acties. In dit
                   rapport is een stappenplan voor pilots voor de korte termijn beschreven.
                   In deze pilots wordt gebruik gemaakt van beschikbare technologie en
                   kunnen reële verkeersknelpunten worden opgelost. Nederland komt door
                   uitvoering van het stappenplan in de voorhoede van de invoering van ADA-
                   systemen. Dit om de perspectieven in Nederland in een vroeg stadium te
                   benutten en risico’s bij invoering - zoals neveneffecten - te voorkomen.
                   Door ontbrekende substantiële aanwezigheid van Nederlandse auto-
                   industrie en de relatief hoge verkeersdruk vormt Nederland internationaal
                   gezien een interessante proefomgeving. De belangrijkste perspectieven voor
                   V&W van de in de pilots te gebruiken systemen hebben betrekking op een
                   verhoogde verkeersveiligheid op het hoofd- en onderliggend wegennet en
                   op een hogere benutting van het hoofdwegennet. Uit de ADA-
                   gereedschapskist zijn die tools geselecteerd die het meest interessant zijn.

                   Op basis van doelstellingen van het Nationaal Verkeer- en Vervoersplan
                   (NVVP) en uit de in het project georganiseerde workshops lijkt het uitvoeren
                   van een pilot wenselijk en haalbaar. Deze partijen - waaronder Nederlandse
                   stakeholders, auto-industrie en internationale experts - zijn betrokken
                   geweest bij het tot stand komen van de pilotvoorstellen.
                   Uit de gesprekken met de auto-industrie blijkt dat er bereidheid is tot mede-
                   investeren in de uitvoering van het stappenplan.

                   Wat betreft de financiering zijn de nodige processen in gang gezet middels
                   een ICES-claim van V&W in samenwerking met het ministerie van
                   Economische Zaken. Deze claim voorziet mogelijk in financiering vanaf het
                   jaar 2003.

                   Conclusies en aanbevelingen met betrekking tot het stappenplan:

                   • In 2001 zal het stappenplan moeten worden besproken met de te
                    betrekken en in een eerder stadium reeds betrokken Nederlandse
                    stakeholders. Dit ter voorbereiding van organisatie, rolverdeling en
                    verdere inhoudelijke en procesmatige uitwerking van de voorstellen.
                    Workshops vormen daar een geëigend middel toe.

                   • De effecten op doorstroming en veiligheid van de drie systemen uit de
                    pilotvoorstellen dienen verder in kaart te worden gebracht met behulp
                    van simulatieonderzoek en literatuuronderzoek. Vooral voor wat betreft
                    de Externe Snelheid Assistent is het belang hoog, omdat de perspectieven
                    moeten worden afgewogen tegen de hoge kosten van de invoering van
                    een dergelijk systeem.
Automatische Voertuig Geleiding met ADA-technologie.   9
                   • De technieken en ontwikkelingen met betrekking tot intelligent
                    kaartmateriaal dienen te worden gemonitord als voorbereiding op een
                    pilot met de Autonome Snelheid Assistent. Ook de technieken en
                    protocols op gebied van bakencommunicatie (Dedicated Short Range
                    Communication, DSRC), DAB (Digital Audio Broadcasting) en TPEG
                    (Transport Protocol Experts Group) dienen nader te worden onderzocht
                    op hun toepasbaarheid in een Externe Snelheid Assistent. Mogelijk dient
                    te worden aangesloten bij internationale projecten op deze gebieden
                    omdat in deze projecten ook demonstraties zijn voorzien. Ook is sprake
                    van deelname in de ISO-werkgroep 14 Vehicle Roadway Warning and
                    Control Systems.

                   • Er dient verder uitgezocht te worden hoe de rolverdeling binnen V&W in
                    de uitvoering van het pilotprogramma zal moeten worden vormgegeven.
                    Hierbij zal ook aandacht besteed moeten worden aan de mogelijk
                    faciliterende rol van het Testcentrum voor Verkeersbeheersing van
                    Rijkswaterstaat. Het stappenplan dient verder te worden afgestemd met
                    de activiteiten die volgen uit het Startprogramma Automatische Voertuig
                    Geleiding van Connekt.

                   • De wijze van aanbesteding van de pilots dient verder te worden
                    onderzocht. Het is daarbij van belang te identificeren welke partijen zullen
                    gaan aanbieden op mogelijke "call for proposals". De onderzoeksplannen
                    en doelstellingen van de pilots dienen zorgvuldig te worden overlegd met
                    de partners.

                   • Een duurzame afstemming met (internationale) stakeholders is van belang
                    gezien het feit dat veel partijen in het proces van de totstandkoming van
                    het stappenplan zijn geconsulteerd.

                   • Uitwerken tot projectplannen van de drie pilotvoorstellen Lane Departure
                    Warning Assistant, Autonome Snelheid Assistent en Externe Snelheid
                    Assistent.

                   • In de eerste pilot met de Lane Departure Warning Assistant dient in het
                    onderzoek 'opschaalbaarheid' zoveel mogelijk kennis vergaard te worden
                    van de mogelijk verwachte effecten van de toepassing van de actieve
                    variant van het koershoudsysteem (Active Lane Keeping Assistant).
                    Hierbij dient ook aandacht te worden besteed aan een mogelijke
                    combinatie van Lane Keeping Systemen en versmalling van rijbanen.
                    Er kan daarbij worden voortgebouwd op bestaande inzichten
                    voortkomende uit onderzoeks- en demonstratieprojecten in de sfeer van
                    flexibele rijstrookbreedte.
Automatische Voertuig Geleiding met ADA-technologie.   10
Inhoudsopgave

...................................................................................


                   Voorwoord 3

                   Samenvatting 5

                   Conclusies en aanbevelingen 9


                   1     Inleiding 15
                   1.1.    Automatische Voertuiggeleiding (AVG) en Advanced Driver
                         Assistant-systemen (ADA) 15
                   1.2.    Waarom AVG? 16
                   1.2.1.   AVG en nationaal beleid 16
                   1.2.1.1.  Perspectieven van AVG 16
                   1.2.1.2.  AVG in het NVVP 18
                   1.2.1.3.  Kadernotitie AVG 19
                   1.2.1.4.  Connekt 19
                   1.2.2.   AVG in internationaal perspectief 20
                   1.2.2.1.  Internationale AVG-programma's 20
                   1.2.2.2.  Kennisuitwisseling, demonstraties en standaardisatie 22
                   1.2.2.3.  Internationale samenwerkingsverbanden van de auto-industrie 22

                   2     'ADA-pilots in Nederland' 25
                   2.1.    Het project 'ADA-pilots in Nederland' en het AVG-
                         onderzoeksprogramma 25
                   2.2.    Fasering 25
                   2.3.    Betrokken partijen 26
                   2.4.    Contact met betrokken partijen 26
                   2.4.1.   Interviews / presentaties 26
                   2.4.2.   Workshops 26
                   2.5.    Doelstellingen en criteria van ADA-pilots 28
                   2.6.    Conclusie haalbaarheidsonderzoek 29

                   3     ADA-systemen 31
                   3.1.    ADA-systemen 31
                   3.2.    Classificatie ADA-systemen 31
                   3.3.    ADA-systemen en de markt 34
                   3.4.    Selectie van systemen voor de pilots 35
                   3.4.1.   Identificatie van systemen 35
                   3.4.2.   Pilots en de industrie 36
                   3.4.3.   Positionering van de ADA-pilot 36
                   3.4.4.   Conclusie 37
                   3.5.    Onderlinge relatie tussen de pilots 38
                   3.5.1.   Het LDWA-systeem 38
                   3.5.2.   Het ASA-systeem 38
                   3.5.3.   Het ESA-systeem 39
                   3.6.    Stappenplan 39
                   3.6.1.   Algemeen 39
                   3.6.2.   Planning realisatie pilotvoorstellen 39
Automatische Voertuig Geleiding met ADA-technologie.   11
                   4    De Lane Departure Warning Assistant-pilot 41
                   4.1.   Het LDWA-systeem 41
                   4.1.1.  Systeembeschrijving 41
                   4.1.2.  Verkrijgbaarheid 42
                   4.1.3.  Bestaande onderzoeksresultaten 43
                   4.1.4.  Toekomst 43
                   4.1.5.  ISO-normering 43
                   4.2.   Het belang van LDWA 44
                   4.2.1.  LDWA en verkeersveiligheid 44
                   4.2.2.  LDWA en filevorming 45
                   4.3.   Het belang van de LDWA-pilot 45
                   4.3.1.  Algemene doelstelling 45
                   4.3.2.  Uitgewerkte doelstelling 45
                   4.4.   Beschrijving van de pilot 46
                   4.4.1.  Opmerking 46
                   4.4.2.  De gebruiker en de voertuigen 46
                   4.4.3.  De mogelijke pilotomgevingen 46
                   4.4.4.  Aanbesteding 47
                   4.4.5.  Randvoorwaarden 47
                   4.5.   Planning van de pilot 48

                   5     De Autonomous Speed Assistant-pilot 49
                   5.1.    Het ASA-systeem 49
                   5.2.    Het belang van ASA 50
                   5.2.1.   ASA en verkeersveiligheid 50
                   5.2.2.   ASA en filevorming 50
                   5.3.    Het belang van de ASA-pilot 50
                   5.3.1.   Algemene doelstelling 50
                   5.3.2.   De ASA-pilot in het nationaal kader 50
                   5.3.3.   De ASA-pilot in het internationaal kader 51
                   5.3.4.   Wat wordt onderzocht? 51
                   5.4.    Beschrijving van de pilot 52
                   5.4.1.   Opzet 52
                   5.4.2.   De gebruiker en de voertuigen 53
                   5.4.3.   Meewerkende partijen 53
                   5.5.    Planning van de pilot 53

                   6     De External Speed Assistant-pilot 55
                   6.1.    Het ESA-systeem 55
                   6.2.    Het belang van ESA 56
                   6.2.1.   ESA en verkeersveiligheid 56
                   6.2.2.   ESA en de toekomst 56
                   6.3.    Het belang van de ESA-pilot 56
                   6.3.1.   Internationaal draagvlak 56
                   6.3.2.   Wat wordt onderzocht? 58
                   6.4.    Beschrijving van de pilot 58
                   6.4.1.   Opzet 58
                   6.4.2.   De testsite 58
                   6.4.3.   De gebruiker en de voertuigen 59
                   6.4.4.   Randvoorwaarden 59
                   6.5.    Planning van de pilot 59
                   6.6.    Kosten 60
                   6.6.1.   Gedane investeringen 60
                   6.6.2.   Overige kosten 60
                   6.7.    Kanttekeningen bij het project 60
Automatische Voertuig Geleiding met ADA-technologie.   12
.................................

Bijlagen               Bijlage A  Beschikbare documentatie 61
                   Bijlage B  Intelligent Vehicle Initiative-projecten (VS) 62
                   Bijlage C  Begrippenlijst 63
                   Bijlage D  ICES AVG-Voorstel (ingediend door V&W en EZ) 67
Automatische Voertuig Geleiding met ADA-technologie.   13
Automatische Voertuig Geleiding met ADA-technologie.  14
1 Inleiding

...................................................................................


                   1.1. Automatische Voertuiggeleiding (AVG) en Advanced Driver Assistant-
                      systemen (ADA)

                   Advanced Driver Assistant-systemen (ADA-systemen) vormen een
                   deelverzameling van systemen voor Automatische Voertuiggeleiding
                   (AVG-systemen). AVG-systemen zijn voertuig- en infrastructuur gebonden
                   transportsystemen die geheel of gedeeltelijk rijtaken van een bestuurder
                   overnemen. Toepassingen zijn zowel te vinden in het goederentransport
                   (bijvoorbeeld het geautomatiseerde containertransport bij ECT in de haven
                   van Rotterdam) als in het personenvervoer (bijvoorbeeld de
                   geautomatiseerde peoplemover in Capelle aan de IJssel en op het
                   parkeerterrein op Schiphol).


                    Advanced Driver Assistant
                                               70
                    De chauffeur bestuurt het voertuig. Hij gebruikt daarbij informatie die hij verkrijgt
                    door naar het wegbeeld en de omgeving te kijken. Deze informatie wordt aangevuld
                    met informatie die hij krijgt van camera's (zichtbaar licht, infrarood),
                    boordradarsystemen (afstanden tot bewegende of stilstaande objecten) en door
                    locatiebepaling van het voertuig in combinatie met elektronisch kaartmateriaal,
                    voertuig-wal-communicatie enzovoorts. De informatie, die verzameld wordt met
                    behulp van deze sensoren, wordt in de control unit gevalideerd, geanalyseerd en
                    samengevoegd en aan de bestuurder gepresenteerd. Dit kan zijn door middel van een
                    geluidssignaal, een optisch signaal zoals een lampje of via een beeldscherm, maar ook
                    mechanisch door bijvoorbeeld tegendruk te leveren op het gaspedaal bij een te hoge
                    snelheid of door activering van het rempedaal, het laten trillen van het stuur enz.
                    Hoe dan ook blijft de bestuurder bij de eerste generatie ADA-systemen heer en
                    meester over zijn voertuig en kan hij altijd signalen negeren of het effect ervan teniet
                    doen.
Automatische Voertuig Geleiding met ADA-technologie.    15
                   Indien alleen sprake is van rijtaakondersteunende systemen voor voertuigen
                   op de openbare weg (waarbij de bestuurder dus 'in control' blijft) wordt in
                   Europa gesproken over ADA, ADAS of ADASE-systemen. In Nederland
                   wordt de Engelse benaming Advanced Driver Assistant (ADA) gehanteerd of
                   de Nederlandse 'vertaling' geavanceerde rijtaakondersteunende systemen.
                   Ook zijn er AVG-systemen waarbij een Volledige Automatische
                   Voertuiggeleiding wordt toegepast (VAV). Deze toepassingen komen voor
                   in het Hoogwaardig Openbaar Vervoer en in het Hoogwaardig
                   Goederenvervoer.


                            Automatische Voertuig Geleiding


                           ADA                    FAV
                          Advanced                Fully Automated
                        Driver Assistance               Vehicles

                      Adaptive Cruise Control,       Hoogwaardig Openbaar Vervoer:
                      Lane Departure Warning          Automated Peoplemovers
                    Collission Avoidance Systemen...            &
                                         Hoogwaardig Goederen Vervoer:
                                           Combiroad, OLS, ECT
                                        "AVG valt uiteen in ADA en VAV-systemen"


                   1.2. Waarom AVG?

                   1.2.1. AVG en nationaal beleid

                   1.2.1.1. Perspectieven van AVG
                   Vanuit haar algemene beleidsdoelstellingen ten aanzien van bereikbaarheid
                   (benutting), veiligheid en leefbaarheid heeft het ministerie van Verkeer en
                   Waterstaat (V&W) op een aantal velden haar beleidsdoelstellingen verder
                   uitgewerkt. In het Nationaal Verkeer- en Vervoersplan worden deze
                   beleidsdoelstellingen geformuleerd.

                   Een van de beleidsvelden van V&W is het voertuigbeleid. Een belangrijke
                   oplossingsrichting in het voertuigbeleid is het (versneld) invoeren van nieuwe
                   technologieën om op die wijze een bijdrage te leveren aan het oplossen van
                   de problemen inzake bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid.

                   In essentie kan AVG een bijdrage leveren aan de realisering van de volgende
                   beleidsdoelen van de overheid:

                   • verbetering van leefbaarheid en veiligheid:
                    AVG biedt mogelijkheden tot reductie van het aantal (fatale) verkeers-
                    ongevallen en van overlast van het verkeer- en vervoerssysteem.
                   • betere benutting van bestaande en nieuw aan te leggen infrastructuur:
                    AVG biedt mogelijkheden tot:
                    - efficiënter gebruik (minder ruimte per voertuig) van infrastructuur
                    - verlaging intensiteit noodzakelijk onderhoud (minder slijtage aan
                     infrastructuur, minder spoorvorming; dit vormt ook een risico zoals
                     diverse AVG-toepassingen uitwijzen)
                    - efficiënter onderhoud
Automatische Voertuig Geleiding met ADA-technologie.   16
                   • verhoging van de kwaliteit van het (openbaar) vervoer:
                    AVG biedt mogelijkheden tot het verhogen van het comfort voor de
                    reiziger, het verbeteren van het halteren, het verkorten van in- en
                    uitstaptijd. Door laterale geleiding kunnen smallere busstroken worden
                    gebruikt. Verder kan de werkdruk van de bestuurder worden verlicht.
                    Een verbetering van (de service in) het OV kan leiden tot een toename
                    van het gebruik.
                   • verlaging van de kosten van vrachtvervoer:
                    AVG biedt mogelijkheden tot het verkorten van reistijden, besparing op
                    brandstofverbruik en efficiënt gebruik van infrastructuur.
                   • verlaging van de milieukosten per gereden kilometer:
                    AVG biedt mogelijkheden tot een stabieler verkeersbeeld, een toename
                    van het gebruik van het openbaar vervoer en een efficiënter
                    infrastructuurgebruik.
                   • verhogen effectiviteit van verkeersbeheersingsmaatregelen:
                    Door toepassing van AVG kan de wegbeheerder meer greep krijgen op
                    verkeersbeheersing. Onzekerheden kunnen hierdoor beter worden
                    uitgesloten wat weer kan leiden tot een constantere kwaliteit van het
                    verkeerssysteem.
                   • verhogen comfort van de bestuurder:
                    De verschillende ADA-systemen kunnen de rijtaak van de bestuurder
                    vergemakkelijken.

                   Nota Bene: Voor bovenstaande perspectieven geldt dat de effecten ook
                   negatief kunnen uitpakken en als risico kunnen worden beschouwd.

                   De perspectieven van ADA kunnen ook apart toegerekend worden aan
                   verschillende groepen, die verschillende belangen hebben.

                   • voordelen voor de individuele gebruikers:
                    ADA kan een bijdrage leveren aan verhoging van de verkeersveiligheid en
                    van het reiscomfort en aan het verlagen van de kans op boetes.
                   • voordelen voor de overheid en wegbeheerder:
                    verhoging van veiligheid, benutting en leefbaarheid.
                   • voordelen voor werkgevers:
                    ADA biedt mogelijkheden tot lagere brandstofkosten, lagere
                    verzekeringskosten, verbetering van arbeidsomstandigheden (meer rust),
                    minder schade bij ongelukken en verbetering van het corporate image van
                    verladers.
                   • voordelen voor het Nederlands bedrijfsleven:
                    ADA kan bijdragen aan verbetering van de concurrentiepositie van het
                    Nederlandse bedrijfsleven en het stimuleren van technologische
                    ontwikkelingen in Informatie en Communicatie Technologie (ICT).

                   Om bovenstaande perspectieven onder de aandacht te brengen van de
                   Nederlandse stakeholders organiseerde het ministerie van V&W de AVG
                   Demo ’98. De één week lang durende demonstraties (van 18 verschillende
                   systemen) werden bezocht door de vier bovenstaande groepen, maar ook
                   door internationale onderzoeksinstituten en de auto-industrie. De Demo ’98
                   heeft bijgedragen aan de bekendheid van de perspectieven van
                   Automatische Voertuiggeleiding. Demo ’98 was daarbij communicatief
                   gezien het startpunt van een meerjarig project: Automatische
                   Voertuiggeleiding.
                   Het beleidsvoornemen op het gebied van AVG dat - onder andere naar
                   aanleiding van de Demo ’98 - is ontwikkeld wordt in de volgende
                   paragrafen toegelicht.
Automatische Voertuig Geleiding met ADA-technologie.  17
                   "Artist impression van het demo-terrein van Demo ’98 te Rijnwoude"


                   1.2.1.2. AVG in het NVVP
                   Op 16 oktober 2000 werd het Nationaal Verkeer- en Vervoersplan Van A
                   naar Beter gepresenteerd. In dit plan wordt onder andere beschreven dat de
                   mobiliteit tot 2020 met dertig procent zal groeien en dat we twee keer
                   zoveel goederen gaan vervoeren. Het NVVP zet daarbij in op de volgende
                   elementen:

                   • beter benutten van bestaande infrastructuur
                   • bouwen waar dat nodig is
                   • het direct doorberekenen van de prijs van verkeer en vervoer aan de
                    gebruiker (beprijzen)
                   • technologie

                   Ten aanzien van ‘beter benutten’ wordt opgemerkt, dat het bestaande
                   netwerk van hoofd- en onderliggend wegennet beter moet worden
                   gebruikt. Meer dan nu zullen daarbij geavanceerde technieken worden
                   ingezet om doorstroming op de hoofdwegen te bevorderen. Er wordt zelfs
                   gesteld, dat Nederland de intelligentste snelwegen van Europa zal krijgen.
                   Daarbij wordt verwezen naar intelligente rijstrookmarkering in combinatie
                   met variabele maximumsnelheden, toeritdosering en reis- en route-
                   informatie. Verder wordt verwacht dat over 10 à 20 jaar voertuigen met
                   computersystemen met elkaar zullen communiceren waardoor de snelheid
                   van buitenaf kan worden beïnvloed. Voertuigen kunnen dan dichter op
                   elkaar rijden zonder dat het onveilig wordt. Ook bij het openbaar vervoer
                   staan 'beter benutten' en het gebruik van technologie centraal.

                   Wat betreft veiligheid en leefbaarheid wordt gesteld dat de meeste
                   slachtoffers vallen op lokale en regionale wegen. Daarom komt er een
                   vervolg op het programma Duurzaam Veilig (waarbij niet langer alleen
                   wordt ingezet op het instrument infrastructuur, maar gestreefd wordt naar
                   een evenwichtiger inzet op voertuig, gedrag en infrastructuur. Zo wordt een
                   vervolg beoogd met systemen als Intelligente Snelheid Aanpassing (ISA), als
                   vervolg op de succesvolle proef in Tilburg. In het hoofdstuk technologie, ICT
                   en innovaties wordt vermeld, dat door middel van grootschalige
                   experimenten (vanaf 2003) een impuls zal worden gegeven aan Advanced
Automatische Voertuig Geleiding met ADA-technologie.    18
                   Driver Assistant (ADA) en Volledig Automatische Voertuigen (VAV). In dit
                   kader is een voorstel ingediend in ICES III voor financiering van pilots met
                   ADA en VAV. Dit voorstel is opgenomen in bijlage D. Voorts wordt een
                   kalender opgesteld voor de ontwikkeling van AVG voor de periode 2000-
                   2005. Dit gebeurt in samenwerking met Connekt en het bedrijfsleven en het
                   doel ervan is in het bijzonder de veiligheid en benutting te verbeteren.
                   Daarbij wordt aangesloten op internationale ontwikkelingen. V&W zal de
                   juridische kaders voor de invoering realiseren.

                   1.2.1.3. Kadernotitie AVG
                   In de Kadernotitie AVG van DGP, DGG en AVV zijn concrete acties
                   benoemd waaronder het uitvoeren van een ADA-pilot. In de Kadernotitie
                   AVG is ook een onderzoeks- en activiteitenagenda voor AVG geformuleerd.
                   Deze betreft in hoofdlijnen:
                   • verzamelen en toegankelijk maken van kennis over AVG
                   • onderzoeken van de consequenties van AVG- (deel)systemen (door onder
                    andere pilots en simulatieonderzoek)
                   • communiceren en afstemmen met relevante (internationale) stakeholders
                    en marktpartijen
                   • beproeven van de systemen door onder andere demo- en pilotprojecten

                   V&W richt zich op alle aspecten die voor AVG van belang zijn:
                   technologisch, bestuurlijk en juridisch. Wat betreft technologie wordt
                   gesteld, dat het vooral van belang is te participeren in de ontwikkeling van
                   coöperatieve ADA-systemen waarbij de wegbeheerder een rol speelt.
                   Het scenario van de auto-industrie wordt zoveel mogelijk gevolgd.

                   Op korte termijn zal de huidige Kadernotitie een update ondergaan en zal
                   vooral meer aandacht gegeven worden aan toepassingen van AVG in het
                   goederenvervoer en in het openbaar vervoer. De Kadernotitie, samen met
                   het startprogramma van Connekt, is de activiteitenkalender voor
                   Automatische Voertuiggeleiding waarnaar in het NVVP verwezen wordt.

                   1.2.1.4. Connekt.
                   Connekt, kenniscentrum voor verkeer en vervoer, brengt de vragers en
                   aanbieders van kennis bijeen om in een publiek-private samenwerking te
                   komen tot het ontwikkelen van benodigde kennis. Vervolgens vertaalt
                   Connekt onderzoeksresultaten in implementaties en in argumenten voor
                   besluitvorming. Om dit doel te bereiken formuleert Connekt kennisvragen,
                   brengt het onderzoeksprogramma's tot stand, initieert en beheert het
                   onderzoeksprojecten en zorgt het voor verspreiding van projectresultaten.
                   De overheid en het bedrijfsleven zijn vanaf de start (voorjaar 1999) nauw
                   betrokken bij elk Connekt-project.

                   Naast het uitvoeren van het eigen onderzoeksprogramma werkt Connekt
                   nauw samen met intermediaire organisaties zoals Ketennetwerken, Clusters
                   en ICT (KLlCT), Port CommunITy Rotterdam en kennisinstellingen zoals de
                   Onderzoeksschool voor Transport, Infrastructuur en Logistiek (TRAIL) en
                   NOVEM. Het "Startprogramma Automatische Voertuiggeleiding" van
                   Connekt (opgesteld door TNO Inro) loopt grotendeels parallel aan de
                   Kadernotitie AVG. Als actiepunten worden voorgesteld:
                   • visie-uitwerking met de betrokken partijen
                   • ontwikkelen testfaciliteiten voor AVG
                   • verbreding naar andere modaliteiten dan wegvervoer en naar
                    fundamenteel/strategisch onderzoek
                   • pilots
Automatische Voertuig Geleiding met ADA-technologie.   19
                   Connekt doet in haar startprogramma de volgende voorstellen voor pilots
                   1. Doorstroming: de volgende stap na Adaptive Cruise Control: het stop &
                     go-systeem
                   2. Bereikbaarheid: de peoplemover van 2020
                   3. Veiligheid op het onderliggend wegennet (Adaptive Cruise Control, Lane
                     Keeping, Intelligente Snelheid Aanpassing, interactieve groene golf)

                   1.2.2. AVG in internationaal perspectief

                   1.2.2.1. Internationale AVG-programma's
                   Een beperkt aantal landen heeft beleid geformuleerd op het gebied van
                   AVG/ADA. Hieronder worden enkele typische programma's op het gebied
                   van AVG of conclusies daarvan beschreven.

                   Intelligent Vehicle Initiative, IVI (Verenigde Staten)
                   Het Intelligent Vehicle Initiative (IVI) is het onderzoeks- en
                   invoeringsprogramma van het federale departement van transport van de
                   Verenigde Staten. Zie voor meer informatie bijlage B. Deel van dit
                   programma is financiering van diverse ADA-projecten en het beproeven
                   ervan in pilots met ADA-systemen. Voor het IVI-programma is ongeveer
                   150 miljoen $ uitgetrokken (circa 40% van totale uitgaven in ITS-
                   ontwikkeling). Naast het IVI zijn er initiatieven van universiteiten en
                   Amerikaanse staten die bepaalde interstate highways gedeeltelijk gaan
                   automatiseren (Phoenix Project).

                    MOTIV: Mobilität und Transport im intermodalen Verkehr (Duitsland)
                    Motiv (1997-2000) was een projectnetwerk voor onderzoek gericht op innovaties in
                    verkeerstelematica, waarin de Duitse Automotive industrie samenwerkte met de
                    elektronica- en softwarebranche. In het MOTIV-programma werd onder andere
                    gewerkt aan diverse ADA-systemen. Het geheel werd gefinancierd door het
                    Bundesministerium für Bildung und Forschung. Het project heeft de overheid 58
                    miljoen DM gekost, waarbij de industrie de andere helft voor zijn rekening nam.


                    La Route Automatisee (Frankrijk)
                    La Route Automatisee is een groot Frans onderzoeksprogramma waarin onder
                    andere wordt geëxperimenteerd met ADA en nieuwe ADA-gerelateerde
                    technologieën ontwikkeld worden. De doelstellingen zijn afgeleid van het dichterbij
                    brengen van de perspectieven van AVG. Het programma wordt gerealiseerd door een
                    consortium van Franse industrie en onderzoeksinstituten. De evolutiescenario's
                    binnen het onderzoek hebben betrekking op verschillende vormen van AVG die
                    passen bij de omgevingen: stedelijk, snelweg, B-weg, stadscentrum.


                    Intelligente Snelheid Aanpassing (ISA, Zweden, Verenigd Koninkrijk)
                    In Zweden zijn kleinschalige pilots met Intelligente Snelheid Aanpassing afgerond en
                    is gestart met in totaal vier grootschalige pilots. ISA vormt een speerpunt voor het
                    verkeersveiligheidsbeleid in Zweden. ISA wordt in Zweden beschouwd als een
                    'vrijwillig' systeem in tegenstelling tot de Nederlandse ISA-opzet in de proef in
                    Tilburg. Britse universiteiten voeren ook contractonderzoek uit op het gebied van ISA.
                    De visie (Universiteit van Leeds) is dat een "mandatory" (Tilburg opzet) systeem
                    organisatorisch gezien pas over 20 jaar algemeen als standaard in Europa zou kunnen
                    worden ingevoerd.
Automatische Voertuig Geleiding met ADA-technologie.    20
                    Road Traffic Advisor (RTA, Verenigd Koninkrijk)
                    Het RTA- project betreft de aanleg van een testsite van Londen tot Wales, waarbij in
                    een consortium met de Britse auto- en telematica-industrie iedere twee kilometer
                    bakens boven de snelweg zijn aangelegd. In het RTA 1 wordt alleen informatie via
                    een in-voertuig display naar de bestuurder gecommuniceerd. Op dit moment
                    overweegt de Highways Agency een vervolg op RTA te starten (RTA 2) waarbij de
                    adviessnelheid wordt doorgecommuniceerd naar een actief gaspedaal of de Adaptive
                    Cruise Control. De Britse overheid is onlangs gestart met een traject dat gericht is op
                    visieontwikkeling voor de lange termijn. Hierin wordt samengewerkt met het
                    innovatieprogramma Wegen naar de Toekomst van V&W.


                   Japan
                   Het Japanse Advanced Cruise Assist Systeem heeft tot doel de
                   verkeersveiligheid te verhogen, de benutting van infrastructuur te
                   verbeteren en de milieuschade te beperken. Er is ook veel aandacht voor het
                   verbeteren van het comfort en er wordt gebruik gemaakt van communicatie
                   tussen "smart ways" en "smart roads". Interessant van de Japanse aanpak
                   is dat deze sterk gefaseerd en implementatiegericht is. De Japanse overheid
                   heeft een sterke leidende en initiatiefnemende rol in de ontwikkeling van
                   ADA-systemen. December 2000 wordt in Japan de state-of-the-art
                   gedemonstreerd tijdens de Demo 2000 in Tsukuba.Er zijn plannen om
                   tussen 2004 en 2015 het Smartway-concept nationaal te implementeren.
                   Tot nu toe is er door het Japanse Ministry of Construction (MOC) bijna een
                   half miljard gulden uitgegeven aan AVG-ontwikkelingsprojecten.


                   Het onderzoeksprogramma van de Europese Commissie
                   Van 1985 tot 1995 liep het Europese programma PROMETHEUS, waarmee
                   door de industrie de eerste echte Europese aanzet is gemaakt in de
                   ontwikkeling van ADA-systemen in Europa. In het DRIVE programma, dat
                   daar parallel aan liep (1991-1995), werd vanuit de overheid aan AVG
                   gewerkt. De programma’s die daarop volgden, bouwen op deze beide
                   programma’s voort. Zowel in DG IST (Information Society, voorheen DG13)
                   als in DG Transport en Energie (DG TREN, voorheen DG7) wordt thans
                   aandacht besteed aan AVG. In het Europese ADASE-project (Advanced Driver
                   Assistant in Europe), waarin AVV ook deelneemt, wordt geprobeerd een
                   relatie te leggen tussen de verschillende ontwikkelingsprojecten en te komen
                   tot een integrale visie ten aanzien van invoering. Dit gebeurt ook in EUCAR.

                   In onderstaande figuur wordt inzicht gegeven in de ADA-projecten uit het
                   Vierde Kaderprogramma (4FP, 1996-1998) van de EU.

                       Vierde Kaderprogramma (ADA)
                       Infrastructure based support:
                       - Green wave and Stop & Go - Urban Drive Control

                                                     Legal    Benefits &
                       Collision Warning and Avoidance             & Liability  Deployment
                       - Longitudinal Driver Support - Anti Collision Assist   Issues     Issues
                       - Lateral Driver Support - LACOS
                       - Integrated Driver Support - IN ARTE


                       Driver Status monitoring and Emergency Support              task
                       - Driver States Emergency Management - SAVE               TR 5.3


                       Autonomous Driving                   RESPONSE    ADASE
                       - Towbar/Platooning - CHAUFFEUR                     AHSEA
                                                            RWS AVV
Automatische Voertuig Geleiding met ADA-technologie.      21
                   1.2.2.2. Kennisuitwisseling, demonstraties en standaardisatie
                   Zoals in de vorige paragraaf belicht, wordt in verschillende landen en
                   internationale gremia gewerkt aan invoering van aan ADA-verwante
                   technologieën en toepassingen. Kennisuitwisseling binnen de continenten
                   gebeurt vooral door samenwerking in de nationale en internationale R&D-
                   programma’s. Kennisuitwisseling over de continenten heen (Japan/ Azië,
                   Verenigde Staten, Europa) gebeurt vooral via deelname aan internationale
                   congressen en conferenties. Voorbeelden hiervan zijn ITS Wereldcongres,
                   Symposia van het Institute of Electrical Engineers IEEE en het Intelligent
                   Transportation Systems Council (ITSC).

                   Internationale demonstraties waarbij de state-of-the-art wordt
                   gedemonstreerd maken deel uit van de kennisuitwisseling. Dergelijke
                   demonstraties zijn zeer internationaal van opzet en krijgen vaak een 'Demo-
                   benaming', bijvoorbeeld Demo ’96 (Japan), Demo ’97 San Diego, Demo ’98
                   Rijnwoude, Demo ’99 Ohio, Demo 2000 Tsukuba, Japan. Met het
                   organiseren van Demo’98 heeft V&W deelgenomen aan deze trend en zich
                   internationaal geprofileerd als een actieve speler.

                   Parallel aan deze demonstraties vindt een meer gecoördineerde afstemming
                   plaats binnen organisaties als ERTICO (European Road Telematics
                   Implementation Coördination Organisation) en de Transportation Research
                   Board. In de bijeenkomsten van het International Task Force Vehicle
                   Highway Automation (ITFVHA) vindt wereldwijde afstemming plaats.
                   De eerstvolgende bijeenkomst van het ITFVHA zal tijdens Demo 2000 in
                   Japan worden gehouden.

                   1.2.2.3. Internationale samenwerkingsverbanden van de auto-industrie
                   ACEA: Association de Constructeurs Européens d’Automobiles
                   ACEA bundelt de kennis en vaardigheden van dertien verschillende
                   Europese auto-, truck- en busfabrikanten op Europees niveau en
                   vertegenwoordigt hun belangen over de gehele wereld. ACEA is tot stand
                   gekomen als reactie op veranderende omstandigheden in Europa ten
                   gevolge van de Europese eenwording. Via werkgroepen wordt
                   samengewerkt aan verschillende aspecten op het gebied van onder andere
                   (internationale) regelgeving. ACEA is verder onder andere actief met het
                   monitoren en bestuderen van trends, het informeren van de leden (de auto-
                   industrie) en het ondersteunen van de verschillende (inter)nationale
                   publieke organen.

                   ACEA vertegenwoordigt de volgende fabrikanten: BMW, DAF Trucks,
                   DaimlerChrysler, Fiat, Ford Europa, General Motors Europa, MAN, Porsche,
                   PSA Peugeot-Citroën, Renault, Scania, Volkswagen en Volvo. Daarnaast
                   kent ACEA organisaties waarmee wordt samengewerkt, zoals FFOE,
                   FEBIAC, DK BIL, AUTOTUOJAT, CCFA, VDA, AMVIR, SIMI, ANFIA, ACAP,
                   ANFAC, BIL, RAI, SMMT.

                   EUCAR: European Council for Automotive R&D in Europe
                   EUCAR bundelt R&D-activiteiten van de belangrijkste Europese
                   automobielfabrikanten. De automotive-industrie heeft behoefte aan R&D-
                   activiteiten om het continue proces van technologische en organisatorische
                   innovatie in stand te houden. Om dit op een efficiënte, effectieve en
                   economische wijze te kunnen doen, hebben de belangrijkste Europese
                   automobielfabrikanten hun krachten gebundeld in de EUCAR.
Automatische Voertuig Geleiding met ADA-technologie.   22
                   De auto-industrie speelt een belangrijke sociale, economische en technische
                   rol in Europa en gaat een steeds grotere rol spelen op de wereldmarkt.
                   Congestie en milieu vormen daarbij nieuwe uitdagingen. Het doel van de
                   samenwerking is technieken te ontwikkelen voor het optimaliseren van het
                   motorvoertuig van de toekomst. Dit continue proces levert ook tussen-
                   oplossingen voor substantiële verbeteringen op de korte en middellange
                   termijn.

                   In EUCAR nemen de belangrijkste Europese fabrikanten deel, namelijk:
                   BMW, DaimlerChrysler, Fiat, Ford Europa, Opel, Porsche, PSA Peugeot-
                   Citroën, Renault, Volkswagen en Volvo.

                   Onderdeel van EUCAR zijn:
                   • EUROCAR Council: bepaalt de strategische richting van EUCAR conform
                    de richtlijnen van de Raad van Commissarissen van ACEA (Association des
                    Constructeurs Européens d'Automobiles) en bewaakt de belangrijkste
                    aspecten van de EUCAR-activiteiten

                   • Het Coördination Committee: zorgt voor de dagelijkse leiding, de
                    technische comités, de promotie en de support, houdt toezicht op
                    gezamenlijke activiteiten en onderhoudt de relaties met de instellingen
                    van de EU

                   Binnen EUCAR bestaan verschillende werkgroepen waaronder de
                   Werkgroep SGA, die zich concentreert op ADA-systemen. Deze werkgroep
                   werkt nauw samen met het Europese door de EU gesubsidieerde ADASE-
                   project.                                           Office and Groups
                    ACEA

                                                                   EUCAR Council
                               EUCAR Office
                              Chairman 2000:
                        F de CHARENTENAY PSA Peugeot Citroen              Co-ordination       Legal      Accounting
                              Gen Sec : A RAULT                  Committee         Group       Group
                          Assistant 2000 : J P ALMERAS
                             Secretariat : C EVRARD
                                                                     Task
                                                      Systems / Integration
                                                                     Forces
                                                          and
                                                      Enabling Technology
                                       CO2 Office              groups
                    CLEPA                 U. Palmquist
                                       G. Pellischek
                       SGI     SGP       SGV       SGA      SGD      EGR        EGM       EGC
                      Human/    Powertrain    Overall    Adv. Control   Vehicle     LCA &      Materials   Technologies
                      Vehicle            Vehicle    & Vehicle   Development   Recycling    Structures &   for Control
                     Interaction                  Information     &                related     Systems
                                                     Producion             processes
                      FORD      VW       FIAT       FORD    PORSCHE     VOLVO        DC       PSA                   EUCAR-organisatie
Automatische Voertuig Geleiding met ADA-technologie.         23
Automatische Voertuig Geleiding met ADA-technologie.  24
2 'ADA-pilots in Nederland'

...................................................................................


                   2.1. Het project 'ADA-pilots in Nederland' en het AVG-onderzoeksprogramma

                   Waar dat vanuit de specifieke problematiek van Nederland als dichtbevolkt
                   land met een hoge autodichtheid gewenst is, heeft het ministerie van
                   Verkeer en Waterstaat (V&W) het voornemen het voortouw te nemen om
                   gewenste ontwikkelingen vroeg te identificeren, de effecten te onderzoeken
                   en zo mogelijk de invoering te versnellen. Het ondernemen van pilots is een
                   middel om dit te bewerkstelligen. Deze haalbaarheidstudie heeft tot doel de
                   mogelijkheden voor pilots in Nederland te onderzoeken en zo mogelijk met
                   een of meer voorstellen te komen ter uitbreiding van het
                   onderzoeksprogramma.

                   Voorliggende haalbaarheidstudie naar de uitvoering van een pilot maakt deel
                   uit van het project 'ADA-pilots in Nederland'. Mogelijke doelstellingen voor
                   V&W voor het uitvoeren van een pilot met ADA zijn in kaart gebracht en er
                   is gesproken met diverse partijen om inzicht te krijgen in de beschikbaarheid
                   van ADA-systemen en in belangen van de betrokken partijen voor deelname
                   aan de pilots. Er is in dit rapport beperkt aandacht gegeven aan juridische
                   zaken, veiligheidsaspecten, effecten en acceptatie. Het onderzoek daarnaar
                   gebeurt in de werkelijke pilot zelf of in met de pilot afgestemde projecten.

                   Andere studies die deel uitmaken van het project 'ADA-pilots in Nederland'
                   zijn studies naar:
                   • het perspectief van de verkeersveiligheid van ADA
                   • de acceptatie van ADA
                   • voorbereiding pilot Lane Departure Warning Assistant (projectplan,
                    onderzoeksplan, aanbestedingsplan)

                   Vanzelfsprekend zoekt V&W samenwerking met de industrie en andere
                   (internationale) bestuurslagen en stakeholders. Bij het instrumentarium
                   wordt (afhankelijk van de beleidsfase) gebruik gemaakt van onderzoek,
                   demonstratieprojecten, normstellingen en financiële stimulering.


                   2.2. Fasering

                   Eerste fase van onderhavig project is het onderzoeken van de wenselijkheid
                   en haalbaarheid van een pilot met Advanced Driver Assistant Systemen.
                   Tweede fase is te komen tot de definitie van de mogelijk uit te voeren pilots
                   en van identificatie van de bij de pilots te betrekken actoren. De derde fase
                   is het opstarten van een mogelijk pilotprogramma met ADA voor het
                   ministerie van Verkeer en Waterstaat in samenwerking met de te betrekken
                   actoren.

                   Als achtergrond: V&W wordt hierbij beschouwd als wegbeheerder en als
                   ontwikkelaar en uitvoerder van beleid op het gebied van bereikbaarheid,
                   veiligheid en leefbaarheid (voertuigtechnologie vormt daar onderdeel van).
                   De economische belangen van het goederenvervoer worden mede in
                   beschouwing genomen.
Automatische Voertuig Geleiding met ADA-technologie.   25
                   2.3. Betrokken partijen

                   De stakeholders zijn de partijen die direct belang hebben bij invoering van
                   ADA. De aanbodzijde van de ADA-systemen wordt gevormd door de
                   industrie en de vraagzijde door bestuurders, gebruikersgroepen en verwante
                   organisaties. Er zijn vier betrokken partijen vast te stellen:

                   a) gebruikersgroepen: organisaties waar de individuele gebruiker - de
                     bestuurder - mee te maken heeft. Enerzijds zijn dit
                     belangenvertegenwoordigers, anderzijds transporteurs,
                     busmaatschappijen en automobielinkoopbedrijven.
                   b) industrie: automobielproducenten en eventueel grote toeleveranciers van
                     de pilots die ADA-systemen op commerciële wijze in de voertuigen
                     plaatsen.
                   c) bestuurslagen: de diverse Nederlandse overheidsinstanties die op macro-,
                     meso- of microniveau belang hebben bij de uitvoering van een pilot.
                     De wegbeheerder wordt tot deze groep gerekend.
                   d) niet-gouvernementele organisaties die een belang hebben bij de uitvoering,
                     maar niet binnen één van de drie bovenstaande categorieën vallen.


                   2.4. Contact met betrokken partijen

                   In de beginfase van het project is gesproken met diverse partijen om inzicht
                   te krijgen in de beschikbaarheid van ADA-systemen en in belangen van de
                   betrokken partijen voor deelname aan de pilots. Ander doel van contacten
                   met de betrokken partijen was het verkrijgen van inhoudelijke adviezen en /
                   of afstemming van zaken.

                   2.4.1. Interviews / presentaties
                   Van de gesprekken die gevoerd zijn, zijn interviewverslagen gemaakt die op
                   verzoek opvraagbaar zijn bij het projectteam (zie ook bijlage A).

                   De conclusies van de gesprekken zijn verwerkt in voorliggend rapport.

                   Interviews en/of presentaties hebben plaatsgevonden met / bij
                   • de Europese Commissie, DG IST en bij de Programmavoorbereiding 5e
                    Kader (5 FP Hearing voor Friendly Information Society and Technology
                    Programme)
                   • Europese ADASE consortium (diverse Europese stakeholders waaronder de
                    auto-industrie )
                   • automobielindustrie: DaimlerChrysler, Centro Ricerche Fiat, BMW, ADC
                   • Highways Agency en Transport Research Laboratory (UK)
                   • USDOT Federal Highway Administration en National Highway Traffic
                    Safety Administration en programmacoördinatoren van Intelligent Vehicle
                    Initiative (VS)
                   • Universiteit van Berkeley (VS), Partners for Advanced Transport (PATH)
                   • TNO Wegtransportmiddelen
                   • Symposium Intelligent Vehicles 2000 van het Institute of Electrical
                    Engineers (IEEE) en Intelligent Transportation Systems Council (ITSC)
                   • DAF Trucks

                   2.4.2. Workshops
                   Er is een doelgroepanalyse uitgevoerd die gericht is op de Nederlandse
                   stakeholders. Vervolgens zijn de belangrijkste doelgroepen uitgenodigd om
                   mee te denken over de pilots tijdens twee workshops in juni 2000.
Automatische Voertuig Geleiding met ADA-technologie.   26
                   In de eerste workshop ging het om de inventarisatie van ideeën voor
                   mogelijke pilotprojecten, inventarisatie van criteria die betrokken partijen
                   willen hanteren bij de keuze van pilotprojecten en om een eerste
                   prioritering. Vervolgens zijn in de tweede workshop geprioriteerde
                   pilotideeën uitgewerkt en aangevuld.

                   Tijdens de workshops is geconstateerd dat bij alle partijen een (beginnend)
                   draagvlak is voor een uit te voeren pilot. Dit betekent dat van deze partijen
                   geen tegenwerking is te verwachten. Hierbij werden de doelgroepen
                   bussen, trucks en bestelauto's genoemd als potentiële gebruikers tijdens de
                   pilot. Ook kwam naar voren dat de goederen- en busbranche interesse
                   heeft in toepassing van ADA-technologie. Vooral de reisorganisaties blijken
                   hiernaar op zoek te zijn in verband met de verslechtering van het imago van
                   de bus. Om deze reden kan het wenselijk zijn extra aandacht te besteden
                   aan voorlichting bij de doelgroepen voor specifieke veiligheidsverhogende
                   maatregelen. Deze constateringen zijn met de overige resultaten van de
                   workshops verwerkt in voorliggend rapport.

                   Van de ADA-workshops d.d. 15/6/2000 en 29/6/2000 zijn verslagen
                   gemaakt die op verzoek opvraagbaar zijn bij het projectteam (zie ook
                   bijlage A).

                   Deelnemers aan de workshops waren de volgende stakeholders:
                   • V&W: Directoraat Generaal Goederenvervoer en Personenvervoer,
                    Rijkswaterstaat Regionale Directies Utrecht, Zuid-Holland, Noord-
                    Brabant, Rijkswaterstaat Meetkundige Dienst en Adviesdienst Verkeer en
                    Vervoer (AVV).
                   • TLN, KNV, EVO
                   • FNV Bondgenoten
                   • 3VO
                   • ANWB
                   • RDW, KLPD
                   • Provincies Utrecht en Noord-Brabant
                   • Ministerie van Economische Zaken
                   • Connexxion
                   • Verbond van Verzekeraars
                   • Connekt, Project Innovatie Rotterdam, Senter
                   • TNO INRO
                   • CMG
                   • Traffic Test
Automatische Voertuig Geleiding met ADA-technologie.   27
                   2.5. Doelstellingen en criteria van ADA-pilots

                   In overleg met de klankbordgroep (vertegenwoordigers van DGP, DGG,
                   AVV, MD en de regionale directies Utrecht en Zuid-Holland) zijn de
                   volgende doelstellingen van pilots met ADA geformuleerd (in volgorde van
                   afnemende prioriteit):

                   • het verkrijgen van inzicht in de effecten van ADA-systemen: met name
                    het effect op de doorstroming en de veiligheid op de weg en in mindere
                    mate het effect op het milieu. De perceptie van de gebruikers alsmede het
                    meten van het gedrag worden ook als belangrijk ervaren.

                   • het verkrijgen van inzicht in draagvlak, vooral aan de vraagzijde
                    (gebruikers, doelgroepen), gericht op het accepteren van ADA-systemen,
                    wordt van groot belang geacht.

                   • het stimuleren van de bewustwording bij de afnemers van ADA-systemen
                    van de (positieve en negatieve) effecten van ADA-systemen. Gezien het
                    vrijwel ontbreken van automobielindustrie in Nederland is dit een van de
                    instrumenten om toch de vraag naar dit soort systemen te kunnen
                    beïnvloeden.

                   • het verkrijgen van inzicht in de opschaalbaarheid: het opdoen van kennis
                    van de effecten van een grootschalige implementatie van ADA-systemen
                    op het wegennet, de daarin te onderkennen trends en de
                    toekomstvastheid van de ADA-systemen, mede in relatie tot MTM of
                    andere wegkantsystemen.

                   • het beïnvloeden van R&D van de industrie: indirect via beïnvloeding van
                    de vraag naar de ADA-systemen (in tegenstelling tot directe
                    aanbodstimulering) en vooral gericht op de systemen die het meest
                    bijdragen aan de beleidsdoelstellingen van V&W.

                   Het geven van exposure aan de pilot wordt als (niet te vergeten)
                   nevendoelstelling gezien en is gerelateerd aan de derde doelstelling. V&W
                   zoekt naar meer mogelijkheden van de technologie (zie ook NVVP) om op
                   die manier de potentie van nieuwe technologie aan te geven én om PR op
                   de functionaliteit te geven. Dit geeft exposure voor het ministerie.

                   Tijdens de workshops met onder andere de branchevertegenwoordiging
                   (15 en 29 juni 2000) zijn de brainstormsessies gestart met het definiëren van
                   criteria voor de selectie en verdere uitwerking van pilotideeën. De voorlopig
                   vastgestelde criteria die het resultaat vormen van deze workshops, zijn
                   vervolgens verder uitgewerkt. Overigens geldt dat bepaalde criteria die naar
                   voren kwamen tijdens de workshops niet zijn gebruikt als instrument voor
                   toetsing, maar als aandachtspunt in de uitwerking van de pilots.
                   De selectiecriteria voor de pilots zijn:

                   a) verwachte bijdrage van het ADA-systeem aan beleidsdoelen (effecten op
                     veiligheid, benutting, milieu, kosten/baten van ADA-systemen)
                   b) verwachte bijdrage aan kennisontwikkeling over overheidsingrijpen
                     (effecten, opschaalbaarheid, hoe moet het systeem worden ingevoerd)
                   c) de rol van de wegbeheerder in de verdere ontwikkeling van het systeem
                   d) verwachte medewerking en co-investeringen van de private sector in een
                     mogelijke pilot
                   e) het effect dat met de pilot kan worden bereikt
Automatische Voertuig Geleiding met ADA-technologie.   28
                   f ) de passendheid in internationale kaders
                   g) de haalbare termijn (technisch, financieel en organisatorisch)
                   h) de mogelijkheid van exposure voor V&W


                   2.6 Conclusie haalbaarheidsonderzoek

                   In paragraaf 2.2 werd de fasering van de verkenning naar pilots met ADA
                   reeds belicht. Hieronder wordt aangegeven wat de conclusies zijn van de
                   verkennende studie.

                   Uit het onderzoek naar de haalbaarheid en wenselijkheid van pilots met
                   ADA in Nederland blijkt dat het uitvoeren van een pilot wenselijk is. De
                   argumenten voor het uitvoeren van pilots zijn:
                   • dat ze middel zijn om uit te zoeken hoe een systeem het beste kan
                    worden geïntroduceerd en grootschalig geïmplementeerd
                   • dat ze middel zijn om inzichten in de effecten van systemen te vergroten
                   • dat pilots een katalysator vormen voor het creëren van een markt voor de
                    systemen

                   Bovendien is het uitvoeren van een pilot haalbaar. Er is sprake van een
                   breed draagvlak:
                   • bij de gebruikers en doelgroepen
                   • bij de industrie
                   • bij de overheid (de wens om te participeren in de ontwikkeling en
                    invoering van ADA-systemen en een vervolg te starten op Demo ’98)

                   De stakeholders (overheid, industrie, belangenbehartigende partijen,
                   onderzoeksinstituten) zijn betrokken geweest bij het definiëren van een
                   pakket van doelstellingen en de focus op probleemgebieden en doelgroepen
                   bij mogelijk te realiseren pilots.

                   Binnen de bestaande beleidskaders is de nodige ruimte om actief te
                   opereren met ADA-systemen (NVVP):
                   • Automatische Voertuiggeleiding en met name ADA-systemen worden
                    beschouwd als een instrument om beleidsdoelen te verwezenlijken. Het
                    NVVP vraagt daarbij om een verdere invulling van acties voor de korte
                    termijn die passen in een langer termijn perspectief.
                   • Nederland is door het ontbreken van substantiële industrie een
                    interessante testsite voor industrie
                   • Wat betreft financiering zijn de nodige processen in gang gezet middels
                    een ICES-claim van V&W in samenwerking met het ministerie van
                    Economische Zaken. Omdat de ICES-claim op zijn vroegst pas na 2003
                    gehonoreerd zal worden, wordt binnen V&W gezocht naar aanvullende
                    financiering voor overbrugging tot 2003.

                   Bereidheid tot medefinanciering vanuit marktpartijen is aangetoond in de
                   gesprekken met onder andere DAF, Daimler-Chrysler, CRF en BMW. DAF is
                   daarbij vooral geïnteresseerd in systemen die marktrijp zijn. Ook de
                   Europese Commissie heeft aangegeven welwillend te zijn in het ontvangen
                   en beoordelen van een aanvraag voor een bijdrage vanuit Brussel. Er zijn bij
                   alle betrokken partijen voldoende ideeën voor de opzet van een pilot.
                   Onder andere op grond van deze ideeën zijn de volgende hoofdstukken
                   geschreven waarin de mogelijk uit te voeren pilots gedefinieerd worden, de
                   bij de pilots te betrekken actoren geïdentificeerd worden en de beschrijving
                   opgenomen is van drie ADA-pilots in een stappenplan.
Automatische Voertuig Geleiding met ADA-technologie.   29
                   Gezien het feit dat bij Connekt gewerkt wordt aan een startprogramma
                   Automatische Voertuiggeleiding zal projectmatige uitvoering moeten
                   worden afgestemd.
Automatische Voertuig Geleiding met ADA-technologie.  30
3 ADA-systemen

...................................................................................


                   3.1. ADA-systemen

                   Omdat een belangrijk deel van de ADA-systemen op de markt wordt
                   gebracht door commerciële partijen verschilt de functionaliteit per ADA-
                   systeem van merk tot merk. Zo kan het ene Adaptive Cruise Control-(ACC)
                   systeem werken bij een lagere snelheid dan het andere en biedt het Lane
                   Departure Warning-systeem een extra "inattention monitoring of drowsy
                   driver warning"- functionaliteit. Om deze reden is geprobeerd ADA-
                   systemen te classificeren op hun essentie.


                   3.2. Classificatie van ADA-systemen

                   De volgende indeling naar functionaliteiten is gemaakt.
                   a) ondersteuning bij snelheid regelen, snelheid aanpassen, speed assistant
                     (ESA, ASA, ISA)
                   b) ondersteuning bij het koers houden, lane keeping (LDW, LKS, HCS)
                   c) kantelwaarschuwingssystemen en andere systemen voor voertuig-
                     infradiagnose zoals vehicle diagnostics & dynamics en roll stability
                     control, road surface monitoring (alarmeren voor gladheid)
                   d) objecten detecteren, collision warning/avoidance systemen
                   e) zichtveld verbeteren: vision enhancement, active headlights
                     (meedraaiende koplampen)
                   f) ondersteuning bij het afstand houden ten opzichte van de voorganger,
                     adaptive cruise control (ACC), stop & go, platooning
                   g) monitoren bestuurder: drowsy driver warning, driver inattention warning

                   ad.a.: Systemen die de snelheid aanpassen:
                   Systemen die ‘ingrijpen’ op de snelheid kunnen zowel een bijdrage leveren
                   aan een betere afwikkeling van het verkeer als aan de verkeersveiligheid.
                   Er zijn verschillende niveaus van ingrijpen mogelijk: waarschuwen
                   (informatief), ondersteunen of assisteren en begrenzen. Nederland heeft
                   een actieve houding ten aanzien van snelheidsbegrenzing in het voertuig.
                   In dit kader is de proef ISA Tilburg gedaan. De industrie kijkt huiverig naar
                   deze ontwikkeling. Vroege invoering van snelheidsaanpassing (in welke
                   vorm dan ook) wordt als belangrijk beschouwd. Dit kan consequenties
                   hebben voor het bieden van dynamische snelheidsinformatie.

                   ad.b.: Systemen om koers te houden:
                   Voor deze systemen wordt een zekere eis gesteld aan de kwaliteit van de
                   infrastructuur. Bij een goed gebruik van dergelijke systemen kunnen
                   rijstroken versmald worden. Het voorkomen van stuurfouten met zwaar
                   verkeer leidt tot minder van deze zware ongevallen en heeft daarmee ook
                   een effect op benutten van infrastructuur. Ook in het openbaar vervoer zijn
                   er systemen voor koers houden beschikbaar zoals het precision docking
                   systeem. Dit systeem maakt het mogelijk voor de chauffeur om nauwkeurig
                   de bus tegen de stoep te parkeren bij de haltes. Het nauwkeurig halteren
                   kan de in- en uitstaptijd verkorten.
Automatische Voertuig Geleiding met ADA-technologie.   31
                   ad.c.: Kantelwaarschuwingssystemen:
                   Deze systemen leiden tot vermindering van zware ongevallen in het
                   goederenvervoer. Een versnelde invoering van deze systemen is gewenst.
                   Dergelijke systemen combineren kaartmateriaal, voertuigdynamica en
                   snelheidsaanpassing.

                   ad.d en ad.e.: Systemen die objecten detecteren en het zichtveld verbeteren:
                   Dit zijn volledig voertuiggebonden systemen die autonoom vanuit de
                   industrie ontwikkeld worden. Stimulering van ontwikkeling van dergelijke
                   systemen gebeurt vanuit Europese kaderprogramma’s en federale (VS)
                   onderzoeks- en demonstratieprogramma's. Een voorbeeld van een dergelijk
                   systeem is de Side Collission Warning Assistant. Naast de conventionele
                   voertuiggebonden collission warning systemen zijn er ook systemen in
                   ontwikkeling (met name in Japan) waarbij vanuit de infrastructuur
                   (gevaarlijke) kruispunten worden gemonitord en waarbij voertuigen die naar
                   de gevaarlijke zone rijden worden gewaarschuwd of geïnformeerd.
Automatische Voertuig Geleiding met ADA-technologie.  32
                   ad. f.: Systemen die ondersteunen bij het afstand houden ten opzichte van
                   de voorganger:
                   De Adaptive Cruise Control (ACC) is door diverse merken in de meeste
                   landen geïntroduceerd, maar heeft naar verwachting een zeer beperkt effect
                   op veiligheid en benutting. Voor ACC is een ISO-standaard beschikbaar.
                   Het Stop & Go-systeem is een systeem dat automatisch afstand houdt bij
                   lagere snelheiden (onder de 60 km/h, daar waar het ACC uitgeschakeld
                   wordt). ACC en Stop en Go zijn volledig In-Car georiënteerde systemen.
                   Met de Platooning Driving Assistant wordt door communicatie tussen
                   voertuigen onderling een zekere veilige en comfortabele afstand gehouden.
                   Stop en Go en Platooning bevinden zich in de R&D-fase. Vooral de juridische
                   kaders zijn voor deze systemen belangrijk. Op de lange termijn kunnen
                   doelgroepstroken voor gebruikers van deze systemen worden gereserveerd.
                   ad. g.: Systemen die de bestuurder monitoren:
                   Deze systemen waken ervoor, dat de bestuurder gewaarschuwd wordt
                   zodra hij niet in staat is het voertuig adequaat te besturen (bijvoorbeeld
                   door vermoeidheid). Eenvoudige varianten zijn commercieel beschikbaar.
                   Ontwikkeling van deze systemen gebeurt in internationale kaders.
                   Versnelde invoering in Nederland is wenselijk.

                   Op bovenstaande functionaliteiten zijn verschillende varianten mogelijk.
                   Binnen deze functionaliteiten verschillen complexiteit, zowel wat betreft de
                   eisen aan performance/techniek en organisatie als aan noodzakelijk
                   maatschappelijk en industrieel draagvlak. Varianten zijn mogelijk in:

                   • De mate van ondersteuning: van informatief (waarschuwend) naar
                    adviserend en/of actief ondersteunend tot volledige overname
                   • De mate van autonomie van het voertuig: autonomie varieert van
                    volledige autonomie (dat wil zeggen dat het voertuig zonder externe
                    intelligentie de rijtaak ondersteunende functies kan vervullen) tot een
                    externe aansturing van het voertuig
                   • Gebruik door bepaalde doelgroepen en gebruikers (politieauto,
                    ambulance, openbaar vervoer, taxi, leasebedrijven)
                   • Toepasbaarheid voor verschillende wegtypen en omgevingen
                    (hoofdwegennet, onderliggend wegennet, stedelijke omgeving en aparte
                    infrastructuur voor bijvoorbeeld bussen met ADA-systemen)
                   • Type voertuigen (vrachtwagens, bussen, bestelauto’s, personenauto's)
Automatische Voertuig Geleiding met ADA-technologie.   33
                   3.3. ADA-systemen en de markt

                   In de automobielindustrie wordt in relatie met ADA veelvuldig gebruik
                   gemaakt van de zogenaamde 'roadmaps', die een doorkijk geven naar de in
                   de (nabije) toekomst te introduceren ADA-systemen, in complexiteit
                   evoluerend tot het 'autonomous driving'. 'Autonomous driving' houdt in
                   dat de bestuurder ten alle tijde verantwoordelijk blijft over de besturing van
                   zijn voertuig en dat de bestuurder en zijn voertuig vooral door in-car
                   telematicasystemen worden begeleid. Dit in tegenstelling tot 'Automated
                   Driving' waarbij het voertuig extern (vanuit de infrastructuur) wordt
                   bestuurd, waardoor hogere eisen aan het systeem moeten worden gesteld.
                   "Roadmap, samengesteld uit o.a. interviews en literatuuronderzoek"


                   In bovenstaande figuur is een vereenvoudigde roadmap weergegeven met
                   de systemen zoals deze volgens de scenario's van de industrie op de markt
                   zullen worden gebracht (gegevens gebaseerd op diverse roadmaps van
                   General Motors, MAN, BMW en het ADASE-consortium). De roadmap wekt
                   de suggestie dat het ene systeem pas kan worden ingevoerd nadat het
                   andere reeds beschikbaar is. Dit vormt echter geen voorwaarde. Bovendien
                   worden bepaalde systemen uitsluitend in bepaalde deelmarkten
                   geïntroduceerd.

                   De groene bolletjes betekenen dat het systeem op dit moment (oogluikend)
                   commercieel verkrijgbaar is. Deze systemen vinden tot nu toe de weg naar
                   de gebruikers via toepassing in nichemarkten. Kenmerken van deze
                   nichemarkten zijn: weinig prijsgevoelig (sportauto’s en topmodellen) en
                   professionele bestuurders (vrachtauto en bus). In beide voorbeelden speelt
                   imago een belangrijke rol. Toepassing van ADA zal via deze nichemarkten
                   een spin-off hebben naar bestelauto's en personenauto's.

                   De systemen die rood zijn gemerkt, verkeren over het algemeen nog in de
                   prototypefase. Deze systemen zullen niet voor 2003 op de markt worden
                   geïntroduceerd in verband met de complexiteit van het systeem, de beperkte
                   beschikbaarheid van componenten en de nog te realiseren juridische kaders.
Automatische Voertuig Geleiding met ADA-technologie.    34
                   Bij de industrie is een beperkte terughoudendheid voor koppeling met
                   walkantsystemen. De risico’s zijn immers groot. Walsystemen die een
                   comfortverhoging kunnen bieden worden positief beschouwd. Het algemene
                   principe van walkantsystemen is het volgende: bemeet de omgeving van het
                   voertuig en laat het voertuig aan de hand van de gegevens een advies geven
                   aan de bestuurder. Dat adviseren gebeurt via een bepaalde human machine
                   interface. Voorwaarde voor dit soort systemen is dat de bestuurder te allen
                   tijde moet kunnen ingrijpen en er dus geen sprake mag zijn van het uit de
                   ‘loop’ halen van de bestuurder. Dit omdat dit de vrijheden van de
                   automobilist inperkt. De auto-industrie (en de Europese Commissie) ziet dan
                   ook geen heil in de gesloten ISA-variant (voorbeeld ISA Tilburg), maar heeft
                   weinig problemen met de half open of de informatieve variant.

                   In bijlage C is een begrippenlijst opgenomen waarin de systemen en
                   afkortingen van systemen worden toegelicht.


                   3.4. Selectie van de systemen voor de pilots

                   3.4.1. Identificatie van systemen
                   In eerste instantie zijn alle systemen beschouwd die in de roadmap
                   voorkomen. Uit deze systemen is een selectie gemaakt van systemen die
                   aansluiten bij de eerder geformuleerde beleidsdoelstellingen van V&W en bij
                   de doelstellingen van het ADA-project. Het gaat hier om ADA-systemen
                   waarbij de scenario's van de industrie leidend zijn. In de tweede plaats is
                   ook gekeken naar systemen waarbij duidelijk een rol bij de infrastructuur-
                   aanbieders ligt. De auto-industrie laat wat wegkant georiënteerde ADA-
                   systemen betreft, het initiatief bij de overheden. Dit in verband met
                   versnippering van beleid van Europese lidstaten in relatie tot intelligentie in
                   ontwikkeling van infrastructuur.

                   De meest interessante functionaliteiten voor de wegbeheerder zijn snelheid
                   aanpassen en koers houden. Reden voor selectie van deze systemen is
                   tweeledig:
                   • sterke relatie tussen snelheid, verkeersveiligheid, leefbaarheid en benutting
                   • relatie snelheid en koers houden met infrastructuur

                   Het gaat dan om de volgende systemen:
                   • Intelligente Snelheid Aanpassing in stedelijke omgeving, zowel
                    begrenzend als adviserend. De Extended Cruise Control is volgens de
                    scenario’s van de industrie de opvolger van de Adaptive Cruise Control
                   • De Extended Cruise Control werkt vooral op onderliggend wegennet en
                    hoofdwegennet. Dit systeem kan als volgt ontleed worden:
                    snelheidsadvisering via intelligent kaartmateriaal (Autonomous Speed
                    Assistant) en snelheidsadvisering via intelligente infrastructuur (External
                    Speed Assistant). De Curve Speed Control en Speed Limit Assistant (welke
                    ook in de roadmap voorkomen) vallen dan binnen het Autonomous Speed
                    Assistant.
                   • Active Lane Keeping Support en Lane Departure Warning

                   Wat betreft de overige systemen geldt, dat ze nog onvoldoende toepasbaar
                   zijn en sterk in ontwikkelingsfase verkeren. Wel kan een stimulerende rol van
                   de overheid wenselijk zijn voor een versnelde invoering van de kantel-
                   waarschuwing, collission warning en driver inattention warning-systemen.
                   Aan de bovenstaande lijst kunnen meer perspectiefrijke systemen worden
                   toegevoegd. Nader onderzoek is wenselijk.
Automatische Voertuig Geleiding met ADA-technologie.   35
                   3.4.2. Pilots en de industrie
                   Voor de systemen waarbij de industrie de initiatiefnemer is, geldt dat de
                   redenen voor pilotdeelname van de industrie vooral gelegen zijn in het
                   testen en meten van de acceptatie bij de consument en het kweken van
                   awareness. Achterliggende gedachte is het nagaan of er markt is en het
                   opdoen van ervaringen met eerste gebruikers. Daarnaast is de industrie
                   zeker ook geïnteresseerd in de effecten en gedragsaspecten van de
                   systemen en vooral in het mogelijk optreden van neveneffecten.

                   De auto-industrie is huiverig voor participatie in de ontwikkeling van
                   systemen die verplicht gesteld kunnen worden en/of minimaal concurrentie-
                   voordeel opleveren ten opzichte van andere automerken. Dit is het geval bij
                   onder andere Intelligente Snelheid Aanpassing, waarbij een maximale
                   snelheid niet kan worden overschreden. Dit zijn de begrenzende systemen.
                   Door voordelen te bieden aan gebruikers van voertuigen die uitgerust zijn
                   met dergelijke systemen kan dit risico worden verkleind. Te denken valt dan
                   aan doelgroepstroken, belastingverlaging, subsidiëring.

                   Vanuit de industrie is zeer beperkt draagvlak voor deelname in een proef
                   waarin het ACC-systeem wordt geëvalueerd, omdat dit systeem reeds op de
                   markt is en de auto-industrie van haar afnemers inzicht krijgt in de effecten,
                   werking en acceptatie van de ACC.

                   3.4.3. Positionering van de ADA-pilot
                   Bij de positionering van een mogelijke ADA-pilot kan met behulp van
                   demonstraties en pilots uit het verleden de volgende afweging worden
                   gemaakt ten aanzien van het te volgen proces. De vraag is naar welke van
                   de vier volgende alternatieven de voorkeur uitgaat:
                   1. een proefproject waarbij veel technologie ontwikkeld moet worden (duur,
                     groot risico). Een dergelijk project levert een aantal prototypen op, die
                     beproefd worden op een testsite.
                   2. het bedenken en op de weg zetten van een geheel nieuw concept voor
                     voertuiggeleiding (zeer groot risico)
                   3. een pilot die zich richt op (high-potential) systemen die zich zeer dicht bij
                     marktintroductie bevinden en op deze manier de invoering van deze
                     ADA-producten stimuleert (als het ware een vervolg op bestaande R&D-
                     programma's zoals dat van de EU)
                   4. het beproeven van doelgroepstroken en/of wegversmalling in relatie met
                     koershoudsystemen

                   ad. 1.: Het ondernemen van een pilot waarbij een groot ontwikkelingstraject
                   wordt doorlopen vormt een groot risico. Zeker indien geen of weinig grote
                   internationale spelers (automotive industrie en andere Europese overheden)
                   deelnemen. Het betreft hier onder andere de ontwikkeling van een testsite
                   voor voertuig-walcommunicatie.

                   ad. 2.: Het betreft hier pilots zoals ze zijn uitgevoerd in het PROMETHEUS-
                   programma van de EU. Hierin werden vooral nieuwe concepten voor ADA-
                   systemen ontwikkeld. Bij dergelijke projecten is het een voorwaarde de
                   projecten in een internationaal perspectief te plaatsen, waarbij internationale
                   spelers (zoals de auto-industrie) een actieve contributie hebben. Het is ook
                   belangrijk aansluiting te vinden bij ontwikkelingen en visies van
                   buitenlandse overheden zoals die in Japan, de Verenigde Staten, Frankrijk,
                   Groot-Brittannië en Zweden.
Automatische Voertuig Geleiding met ADA-technologie.   36
                   ad. 3.: Dergelijke marktstimuleringsprojecten zijn in de Europese Kader-
                   programma's slecht mogelijk. De Europese Kaderprogramma’s richten zich
                   meer op de projecten in de sfeer van 1 en 2. Voor de automotive industrie is
                   Nederland een relatief neutraal terrein met een infrastructuur van relatief hoge
                   (technische) kwaliteit en met verschillende omstandigheden (congestie).

                   Het ontbreken van grote machtige spelers in de auto-industrie kan hierbij
                   voor 'Nederland als pilotland' een voordeel zijn bij het beproeven van
                   systemen die dicht bij de markt zijn. Voor de truckindustrie (50%
                   marktaandeel van DAF en Scania) geldt, dat dit als een kans kan worden
                   gezien om in Nederland ADA-systemen in vrachtauto’s te introduceren. De
                   systemen waarop gefocust dient te worden bij een dergelijke positionering
                   zijn te herkennen als de groen gemerkte systemen in de roadmap in
                   paragraaf 3.3. De systemen dienen al oogluikend beschikbaar te worden.

                   ad. 4.: Voorbeelden zijn het voorbereiden en onderzoeken van infra-
                   structuuraanpassingen voor ‘lane keeping’- systemen waarbij tegelijkertijd
                   de rijstroken worden versmald. Het versmallen van rijstroken leidt tot een
                   verminderde verkeersveiligheid waardoor de snelheid verlaagd moet
                   worden. Ook kunnen bepaalde weggebruikers van elkaar gescheiden
                   worden door bepaalde doelgroepstroken te reserveren, zoals bijvoorbeeld
                   het scheiden van goederen- en personenvervoer. ADA kan hierdoor een
                   belangrijke meerwaarde krijgen. Een pilot leent zich niet direct om dit te
                   onderzoeken. (Vooraleerst dient een uitgebreide discussie over de
                   wenselijkheid hiervan plaats te vinden.)

                   In de workshops kwam naar voren, dat er vooral draagvlak is voor de opties
                   1, 3 en 4. De eerste en vierde optie blijken echter nog een brug te ver om
                   op korte termijn mee aan te vangen. De redenen daarvoor liggen in de
                   onvoldoende beschikbaarheid van technologie (nodig voor actief meesturen
                   en/of voertuig-walcommunicatie- systemen), het nog beperkte vertrouwen
                   (draagvlak) van het Nederlands publiek in AVG-toepassingen en het maken
                   van doelgroepstroken en de benodigde organisatie daarvoor.

                   3.4.4. Conclusie
                   Aan de hand van de selectiecriteria en doelstellingen zoals geformuleerd in
                   paragraaf 2.5 is tijdens de workshops (zie workshop verslagen van 15 en
                   29 juni 2000) geconvergeerd tot:
                   • vrachtauto/touringcar-pilots: er werd hier geprioriteerd op een pilot met
                    Extended ACC en op een pilot met Lane Departure Warning.
                   • personenauto-pilots: er werd hier geprioriteerd op Extended ACC.

                   De projectgroep heeft vervolgens de voorstellen uitgewerkt, rekening
                   houdend met de noodzakelijke voorbereidingstijd. Hierdoor kunnen de
                   voorstellen worden gerangschikt over een tijdshorizon en in oplopende
                   complexiteit van systemen.

                   Er is gekozen voor de volgende ADA-pilots:
                   a) Lane Departure Warning Assistant (LDWA) voor goederenvervoer en
                     bussen
                   b) Autonomous Speed Assistant (ASA) voor het onderliggend wegennet en
                     het hoofdwegennet
                   c) External Speed Assistant (ESA) op het hoofdwegennet
Automatische Voertuig Geleiding met ADA-technologie.   37
                   3.5. Onderlinge relatie tussen de pilots

                   3.5.1. Het LDWA-systeem
                   Het pilotvoorstel LDWA heeft geen betrekking op snelheid, maar is erop
                   gericht de bestuurder te helpen minder (ernstig) te slingeren en zo mogelijk
                   op de juiste plaats binnen de belijning te laten rijden. Als doelgroepen
                   worden eerst beoogd: de bus voor lange afstanden, de vrachtauto’s en
                   bestelauto’s. De focus ligt dus op het middelzware en zware verkeer met
                   professionele bestuurders dat over het algemeen lange afstanden aflegt.

                   Het LDWA-systeem is gebaseerd op een relatief eenvoudige volledig
                   voertuiggebonden technologie. Door middel van een camerasysteem wordt
                   vanuit het voertuig naar de wegbelijning gekeken. Gezien de beschikbare
                   technologie, de beperkt noodzakelijk te realiseren juridische kaders en het
                   aanwezig draagvlak bij belangenvertegenwoordigers is ervoor gekozen om
                   het stappenplan te laten starten met een proef met een LDWA-systeem.
                   De pilot LDWA vormt een vervolg op Demo ’98, waardoor het te
                   verwachten is dat de media veel aandacht zullen geven aan het experiment.
                   Het is daarmee van groot belang veel aandacht te geven aan communicatie
                   en het betrekken van de relevante stakeholders (o.a. branchevertegen-
                   woordiging en DAF). Met de eerste ADA-pilot zal vervolgens een doorkijkje
                   gegeven kunnen worden naar de verdere invoering van complexere ADA-
                   systemen (Awareness van ADA in het algemeen, dus naast verhogen van
                   awareness van het LDWA-systeem bij de doelgroep).

                   3.5.2. Het ASA-systeem
                   Het ASA-systeem is een systeem dat complexer is dan het LDWA.
                   In tegenstelling tot het LDWA zullen ook decentrale overheden moeten
                   worden betrokken bij de consequenties van de invoering van een ASA-
                   systeem. Het ASA-systeem bestrijkt immers het hoofdwegennet en
                   onderliggend wegennet. Het zal hierbij vooral gaan om de consequenties
                   voor veiligheid en infrastructuur.

                   Het ASA-systeem vertoont verwantschap met de proef Intelligente Snelheid
                   Aanpassing (ISA) die van oktober 1999 tot oktober 2000 in Tilburg loopt.
                   Bij de uitvoering van het ISA Tilburg-project wordt gebruik gemaakt van
                   twintig personenauto's en één bus die uitgerust zijn met een snelheids-
                   begrenzer die ingrijpt op de brandstoftoevoer.

                   De gebruiker heeft daarbij de mogelijkheid het systeem uit te zetten met
                   een noodknop op het dashboard.

                   ISA is gestart vanuit de gedachte dat het de leefbaarheid in woongebieden
                   kan verbeteren. Gezien de ‘harde’ begrenzer in de Nederlandse ISA-proef is
                   ISA in het onderstaand overzicht van pilots gepositioneerd als een systeem
                   dat met name geschikt kan zijn voor woongebieden.

                   Grote verschillen tussen ASA (assistent) en ISA (aanpassing) zijn:
                   1. dat het bij ASA gaat om toepassing op het onderliggend en
                     hoofdwegennet en bij ISA om toepassing in woongebieden
                   2. dat het bij ASA gaat om toepassing van meerdere voertuiggebonden
                     (autonome) veiligheidsverhogende systemen zoals kantelwaarschuwings-
                     systemen buiten snelheidsadvisering op basis van maximumsnelheden
                   3. dat het bij ASA gaat om verdere ontwikkeling en integratie van
                     snelheidsadvies (assistent) in de bestaande Adaptive Cruise Control en/of
                     active throttle
                   4. dat het bij ASA niet om snelheidsbegrenzing gaat
Automatische Voertuig Geleiding met ADA-technologie.   38
                   3.5.3. Het ESA-systeem
                   Ook het ESA-systeem vertoont verwantschap met ISA en ASA. Het grote
                   verschil ligt in het gebruik van informatie die via een verkeerscentrale naar
                   het voertuig wordt gestuurd en dat het ESA-systeem uitsluitend daar
                   gebruikt kan worden waar de benodigde infrastructuur beschikbaar is. In dit
                   pilotvoorstel wordt ervan uitgegaan dat hiervoor het Dedicated Short Range
                   Communication-systeem (DSRC) als voertuig-walcommunicatiesysteem
                   gebruikt zal worden. Als alternatief voor het DSRC-systeem (ook wel
                   bakencommunicatie genoemd) zijn TPEG (Transport Protocol Experts
                   Group) en DAB (Digital Audio Broadcasting) mogelijk. De mogelijkheden
                   voor verkeersbeheersingstoepassingen voor deze systemen zijn nog
                   onvoldoende onderzocht. Om deze reden is gekozen voor de naam
                   'externe' wat betekent dat het voertuig via een externe bron zal worden
                   voorzien van informatie. De keuze voor het systeem zal nader moeten
                   worden vastgesteld. De reden dat voor DSRC als systeem is gekozen, is dat
                   er in diverse landen wordt geëxperimenteerd met deze techniek voor
                   voertuigbegeleiding (VK, Frankrijk, Italië). In Japan wordt zelfs een
                   implementatiescenario voorgesteld voor toepassing van deze technologie
                   aan de snelwegen.


                   3.6. Stappenplan

                   3.6.1. Algemeen
                   De drie pilotvoorstellen zijn in een ADA-pilotstappenplan geplaatst. Dit
                   stappenplan is opgenomen in het ICES III AVG-voorstel dat V&W in
                   samenwerking met het ministerie van Economische Zaken in oktober 2000
                   heeft ingediend. Dit voorstel behelst het stimuleren van innovatie met AVG
                   in verkeer en vervoer door het uitvoeren van pilots met AVG met het
                   bedrijfsleven. In dit ICES-voorstel worden zowel pilots met Volledig
                   Automatische Voertuiggeleiding (VAV) als met ADA beschreven, die over
                   de periode 2002 tot 2007 kunnen worden gerealiseerd.

                   3.6.2. Planning realisatie pilotvoorstellen

                   Het figuur op de volgende pagina illustreert hoe de pilot LDWA direct
                   aansluit op de haalbaarheidsstudie naar ADA-pilots. Voorgesteld wordt in
                   het najaar of zomer 2001 een workshop te organiseren. Het doel van deze
                   workshop zal zijn het verder vorm geven aan een gedragen (verder
                   uitgewerkt) stappenplan voor het uitvoeren van pilots met ADA. Op dat
                   moment zal ook duidelijk zijn of het ICES III-voorstel succesvol is geweest.
                   In enkele sessies waarin specifieke doelgroepen deelnemen, kunnen
                   specifieke projecten (ASA en ESA) verder uitgewerkt worden tot publiek-
                   privaat-opgezette projecten en kunnen vooronderzoeken voor te gebruiken
                   technologie bij ESA worden gestart.

                   De workshop kan mogelijk worden georganiseerd als extra evenement bij
                   de ESV-conferentie die in juni 2001 door de RDW Centrum voor
                   Voertuigtechniek en Informatie wordt georganiseerd in samenwerking met
                   het Amerikaanse NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration).
                   Tijdens dit evenement te Amsterdam zal veel aandacht worden besteed aan
                   veiligheidsbevorderende systemen waaronder ook ADA-systemen.
Automatische Voertuig Geleiding met ADA-technologie.   39
                    Complexiteit
                                Advanced Driver Assistance Systemen (ADA)

                                             ESA-Pilot

                                               • Koers houden
                                               • Snelheid adviseren (extern)
                                                - Voertuig - infrastructuur systemen
                                                - Waarschuwing en actief begeleiden

                                ASA-Pilot

                                     • Koers houden
                                     • Snelheid adviseren
                                      - Volledig autonoom in-car systeem
                                      - Waarschuwen en actief begeleiden


                           LDWA-pilot

                             • Koers houden
                               - Volledig autonoom in-car systeem
                               - Waarschuwen (informatief)                               2003                         2006         Tijd
Automatische Voertuig Geleiding met ADA-technologie.        40
4 De Lane Departure Warning Assistant-pilot

...................................................................................


                   4.1. Het LDWA-systeem

                   4.1.1. Systeembeschrijving
                   De chauffeur bestuurt het voertuig. Hij gebruikt daarbij informatie die hij
                   verkrijgt door naar het wegbeeld en de omgeving te kijken. Deze informatie
                   wordt aangevuld met informatie die hij krijgt van een camera die naar de
                   belijning op het wegdek kijkt. De camera geeft de beelden door aan de
                   control unit waar zij worden gevalideerd en geanalyseerd. De Lane
                   Departure Warning Assistant waarschuwt de chauffeur als deze de met
                   witte strepen gemarkeerde rijbaan dreigt te verlaten zonder de
                   richtingaanwijzers in te schakelen. De waarschuwing vindt plaats in de vorm
                   van een geluidssignaal of door het laten trillen van het stuur of de stoel
                   (massagestoel met speciale trilfunctie). Het systeem kan op elk moment
                   worden uitgeschakeld.

                   De auto- en truckindustrie (VS, Europa) gebruikt verschillende benamingen
                   voor dit systeem. De meest voorkomende zijn: Lane Departure Warning,
                   Lane Tracker, Lane Guard System.
                   Herkenning van belijning
                   op de weg.
Automatische Voertuig Geleiding met ADA-technologie.    41
                   De systemen voor koers houden kennen verschillende uitvoeringsvormen.
                   De meest conventionele is het systeem dat werkt met een camera die de
                   belijning herkent. Varianten zijn onder andere met GPS-technologie met
                   virtuele banen op een plattegrond, magnetische belijning (van onder andere
                   3M), magneten, of met transponders. De beeldherkenningsvariant is de
                   meest eenvoudig en goedkope optie. Dit project richt zich met name op een
                   systeem dat zich (met een camera) oriënteert op de belijning op de weg.
                   Camera voor Lane Departure Warning System


                   4.1.2. Verkrijgbaarheid
                   Het LDWA is als accessoire verkrijgbaar op de MAN TG-A, Daimler-Benz
                   Actros, Freightliner en Mack Trucks. Ook is het als aftermarketsysteem
                   verkrijgbaar in de Verenigde Staten. Beschikbaar zijn vooral waarschuwende
                   varianten waarbij gebruik gemaakt wordt van geluid. De Lane Departure
                   Warning Assistant (de informerende variant) wordt naar verwachting eerst
                   geïntroduceerd in het zwaarder verkeer en eventueel later in de
                   personenauto. De industrie wisselt van mening over het wel of niet
                   introduceren van waarschuwingssystemen in de personenauto. DAF heeft
                   aangegeven interesse te hebben in deelname in een pilot met LDWA.

                   In de VS zijn diverse LDWA-systemen met ‘drowsiness detection’ op de
                   markt gebracht, onder andere door PACCAR en SAFE Trac.
                   Links: SAFETRAC Lane Departure Warning kastje.
                   Rechts: EATON Vorad Collission Warning System kastje.
Automatische Voertuig Geleiding met ADA-technologie.    42
                   4.1.3. Bestaande onderzoeksresultaten
                   Sommige experts zijn van mening dat het systeem niet echt effectief is.
                   Vooral het alarm (auditief signaal) kan als storend ervaren worden.
                   Ook worden uitspraken gedaan over het trillend of vibrerend stuur dat
                   eenvoudig te misinterpreteren is. Het "shaking seat" wordt als positief
                   werkend beschouwd, omdat het aansluit bij de verwachting van de
                   bestuurder. In het Europese LACOS project is een prototype van CRF (Fiat
                   Research) gebouwd dat de bestuurder waarschuwt met een auditief signaal
                   en een vibrerend signaal bij slingeren. Diverse andere autofabrikanten
                   (Mercedes, BMW) beschikken over prototypen met een actief stuursysteem.
                   Deze voertuigen worden gebruikt voor demonstraties en eigen onderzoek.

                   NHTSA ziet veel baat bij pilots met GPS en het onderzoeken van de
                   mogelijkheden hoe GPS IVI- en ADA-toepassingen kunnen helpen. Hierbij
                   worden de toepassingen Lane Keeping en Haptic Feedback in snelheid
                   genoemd. (Bron: Interview met August Burgett (Technical Director IVI)).

                   4.1.4. Toekomst
                   De opvolger van de Lane Departure Warning Assistant is de Active Lane
                   Keeping Assistant of de Heading Control Assistant. Dit systeem kan op
                   verschillende manieren worden gerealiseerd. De bestaande prototypen met
                   active steering hebben een steering actuator. Dat is een motortje dat in het
                   stuurhuis is ingebouwd en dat zorgt voor het actief meesturen. Dit is een
                   zeer kostbaar systeem (rond de 75.000 gulden incl. inbouwkosten).
                   DaimlerChrysler is bereid gevonden om met drie trucks in 2002/3 een
                   enkele weken durende demonstratie te geven van een dergelijk Active Lane
                   Keeping Assistant (de zogenaamde CHAUFFEUR-Assistant).

                   Volgens de strategie van de auto-industrie kan vanaf ongeveer 2006 het
                   Steer-by-wire-systeem breed worden toegepast. Dit is een digitaal
                   stuursysteem dat het conventionele fysiek gekoppelde stuursysteem
                   vervangt. Een optie als active steering is dan zeer goedkoop te realiseren.
                   In een pilot met de Lane Departure Warning Assistant dient zoveel mogelijk
                   te worden geprobeerd kennis op te doen van de te verwachten effecten die
                   optreden indien een actief koershoudsysteem (Active Lane Keeping
                   Assistant) zou worden gebruikt. Tevens dienen in een onderzoek naar
                   opschaalbaarheid inzichten te worden verkregen in de mogelijke
                   aanpassingen aan de infrastructuur (belijning, wegversmalling).

                   4.1.5. ISO-normering
                   Dit jaar is een (draft) standaard opgesteld voor Lane Departure Warning
                   Assistant door Werkgroep 14 van ISO/TC204 (Vehicle/Roadway Warning &
                   Control Systems). Begin 2001 zal deze standaard worden vastgesteld.
                   Het beschrijft de systeemdefinitie, classificatie, functies, gebruikersinterface
                   en de testmethodes. De standaard is bedoeld voor personenauto’s, trucks
                   en bussen.
Automatische Voertuig Geleiding met ADA-technologie.   43
                   4.2. Het belang van LDWA

                   4.2.1. LDWA en verkeersveiligheid

                   Doordat het LDWA-systeem stuurfouten kan voorkomen, kan het een
                   bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid door:
                   • vermindering van het totaal aantal ongelukken op het hoofd- en onderlig-
                    gend wegennet:
                    Het LDWA-systeem werkt (volgens specificaties van de auto-industrie) op
                    snelheden hoger dan 60 km/h. Het systeem biedt dus niet alleen
                    perspectieven voor het voorkomen van stuurfouten op het
                    hoofdwegennet, maar ook op het onderliggend wegennet. Het blijkt dat
                    35% van het totaal aantal ongelukken met ernstige afloop op deze 70 en
                    80 km/wegen door stuurfouten worden veroorzaakt.
                   • vermindering van het totaal aantal ongelukken waarbij goederenvervoer
                    betrokken is:
                    Goederenvervoer heeft een opmerkelijk grote ongevalbetrokkenheid op
                    het hoofdwegennet. Het aandeel van zwaar verkeer en bestelverkeer
                    bedraagt 16%. Goederenvervoer is bij een derde van alle incidenten op
                    het hoofdwegennet betrokken en bij 50% van de doden op het
                    hoofdwegennet. Circa 15% van deze ongevallen zijn veroorzaakt door
                    stuurfouten (vrachtauto’s 8 doden en 15 gewonden, bestelauto’s 12
                    doden en 20 gewonden, 1997). Voor het onderliggend wegennet geldt
                    dat circa 11% van de incidenten wordt veroorzaakt door stuurfouten
                    (vrachtauto's 8 doden en 21 gewonden, bestelauto's 9 doden en 63
                    gewonden).
                   • verbetering interactie tussen goederenvervoer en overig verkeer:
                    Vrachtauto's, bussen en bestelauto's bevinden zich op dezelfde
                    infrastructuur als het overig verkeer. Het terugdringen van het aandeel
                    van goederenvervoer in de verkeersonveiligheid houdt daarom volgens
                    het beleid van DGG in, dat de interactie tussen het goederen- en overig
                    verkeer beter moet verlopen. In het kader van deze proef kan discussie
                    worden gevoerd over doelgroepstroken en over vrachtwagenplatooning
                    (CHAUFFEUR project).
                   • vergroting veiligheid en doorstroming op onder andere spitsstroken:
                    Op de soms smallere spitsstroken kan slingeren leiden tot ongewenste
                    situaties. Ook hier zou LDWA de veiligheid en doorstroming kunnen
                    bevorderen. Er kan hierbij worden verwezen naar ongevallen met bussen,
                    die veel publiciteit trekken.

                   De bijdrage van LDWA aan de vermindering van het totaal aantal
                   ongelukken waarbij goederenvervoer betrokken is, is van groot belang,
                   omdat de vervoersprestatie van het goederenvervoer de komende jaren fors
                   zal blijven toenemen. De mate van de toename hangt af van de
                   economische groei. In de laagste economische scenario's van het CPB zal de
                   omvang (in tonkilometers) tussen 1995 tot 2020 met 40% toenemen.
Automatische Voertuig Geleiding met ADA-technologie.   44
                   4.2.2. LDWA en filevorming
                   Ongeveer een kwart van alle files op het hoofdwegennet wordt veroorzaakt
                   door incidenten (ongevallen en wegwerkzaamheden). Gezien de hoge
                   ongevalbetrokkenheid (één op de drie ongevallen) van het goederenvervoer
                   op dit wegennet betekent dit dat ongevallen met goederenvervoer een niet
                   onaanzienlijk deel bijdragen aan filevorming. LDWA kan een bijdrage
                   leveren aan het terugdringen van files door het reduceren van dit soort
                   ongevallen. Daarnaast kan LDWA een oplossing bieden voor de
                   congestieproblemen omdat het een efficiëntere benutting van de
                   wegenruimte mogelijk maakt. Bij de Regionale Directies is op dit moment
                   veel belangstelling voor smallere rijbanen. Het beter gebruik van bestaand
                   asfalt en het in de toekomst kunnen aanleggen van smallere wegen is
                   interessant vanuit financieel en ruimtelijk oogpunt. Van twee banen naar
                   drie banen op hetzelfde asfalt kan op korte termijn bijdragen aan het
                   reduceren van files. Op smallere rijbanen kan vanwege het slingeren van de
                   wagen echter alleen maar met lagere snelheden worden gereden.
                   Vrachtwagens zijn op dit moment bepalend voor de breedte van de banen.


                   4.3. Het belang van de LDWA-pilot

                   4.3.1. Algemene doelstelling
                   Het hoofddoel van de pilot met Lane Departure Warning is het verkrijgen
                   van inzicht in de werking, acceptatie, effecten en opschaalbaarheid van het
                   systeem. Het opdoen van kennis wordt hoger gesteld dan het stimuleren
                   van de vraag naar de systemen of het stimuleren van verdere ontwikkeling.
                   Praktijkkennis van ‘market-ready’ systemen is zeer beperkt beschikbaar,
                   omdat Europese onderzoeksprojecten eindigen bij de demonstratie van
                   prototypen.

                   4.3.2. Uitgewerkte doelstelling
                   De volgende doelen zijn te onderscheiden:
                   1. Inzicht verkrijgen in:
                   • de performance van de lane keeping technologie onder verschillende
                     omstandigheden (weeromstandigheden, magnetisch, infrarood
                     enzovoorts). Ook niet ‘vision’ based Lane Departure Warning-systemen
                     kunnen worden beproefd. Het gaat hier om het opdoen van technische
                     kennis van systemen die gebruik maken van magnetische strips (o.a. van
                     3M) en GPS. Met GPS kan een route en de positie binnen de belijning
                     (redelijk) nauwkeurig worden bepaald. Hoe nauwkeurig is nog
                     onbekend.
                   • de user-interface voor het systeem en het analyseren van de
                     zogenaamde ‘vetergang’ van het voertuig. De relatie tussen de
                     vetergang en de verkeersveiligheid kan worden onderzocht. Deze kennis
                     wordt nu voornamelijk via simulatoronderzoek opgedaan. In de vloot
                     kan gevarieerd worden met geluid, trilling in stuur en vibrerende stoelen.
                     Mogelijk kan ook actief meesturen worden beproefd door de kracht op
                     het stuur te testen.Tevens kan de effectiviteit van een ‘driver inattention
                     warning’ systeem worden onderzocht.
                   • de effectiviteit (risico's, compenserend gedrag) van Lane Departure
                     Warning Assistant
                   • de consequenties die een koershoudsysteem kan hebben voor de
                     infrastructuur (kwaliteit en plaatsing belijning op de weg, slijtage,
                     wegversmalling)
                   • de acceptatie door de gebruiker en vlooteigenaar: zowel in het collectief
                     openbaar vervoer, goederenvervoer als in reisorganisaties (ook voor de
Automatische Voertuig Geleiding met ADA-technologie.   45
                    automotive-industrie als met het oog op verkeersveiligheid interessant)
                   • de effecten en acceptatie van andere gerelateerde systemen die
                    gebruikmaken van lane-tracker techologie (drowsy driver detection)
                   • de effecten op de verkeersafwikkeling

                   2.  Het entameren van de discussie over:
                   •  rijstrookversmalling, koershoudsystemen en benutting van infrastructuur
                   •  in peloton rijden van vrachtwagens
                   •  speciale doelgroepstroken
                   •  veiligheid en vrachtverkeer

                   3. Het een steuntje in de rug geven van het in de markt zetten van
                     systemen die als wenselijk worden beschouwd door de
                     gebruikersvertegenwoordiging, maar door de vlootbeheerders
                     vermoedelijk niet snel zullen worden aangeschaft in verband met de
                     kosten (tussen Hfl. 4.000 en Hfl. 10.000). Uit de discussies die zullen
                     ontstaan naar aanleiding van en tijdens de proef kunnen ook
                     instrumenten voor stimulering van de technologie worden geformuleerd.
                     Deze instrumenten (fiscale stimulering, certificering en keurmerk)
                     kunnen een middel zijn van te voeren beleid als vervolg op de pilot.

                   4. Verhogen awareness ADA bij de gebruikers


                   4.4. Beschrijving van de pilot

                   4.4.1. Opmerking
                   Het in de praktijk aantonen van een relatie tussen een Lane Departure
                   Warning Assistant en ongevalbetrokkenheid is een moeilijke
                   aangelegenheid. Theoretisch gezien kan dit met een zeer grote en
                   langdurige steekproef kunnen worden opgelost. In de praktijk wordt een
                   dergelijke steekproef verstoord door allerlei externe factoren.
                   Bestuurdersindicatoren als indirecte maat voor veiligheid kunnen wel in een
                   beperktere opzet worden gemeten.

                   4.4.2. De gebruiker en de voertuigen
                   In dit uitgewerkte pilotvoorstel wordt uitgegaan van de professionele
                   gebruiker. Ook de auto-industrie mikt met dergelijke systemen eerst op
                   nichemarkten zoals het goederenvervoer. Bij de pilot zijn in dit voorstel
                   30 vrachtauto's, 15 bestelauto's en 15 touringbussen betrokken.

                   De grootte van het aantal vrachtauto’s is vooral wenselijk in verband met
                   het acceptatieonderzoek en de communicatie bij de pilot. Hoe meer
                   voertuigen, hoe meer gebruikers en dus hoe beter het inzicht in de
                   acceptatie. Tevens kunnen meerdere verschillende varianten worden
                   beproefd. (De kosten voor het extra aantal voertuigen zijn bovendien
                   relatief beperkt.)

                   4.4.3. De mogelijke pilotomgevingen
                   Directie Noord-Brabant vindt een praktijkproef ADA op de A67 (zuidtangent
                   Eindhoven) heel aantrekkelijk. Ook het moment (2002) waarop de proef
                   wordt gehouden sluit goed aan bij bestaande plannen. (De ombouw van de
                   A67 start pas in 2005.) Dit weggedeelte kent het hoogste percentage
                   vrachtverkeer van heel Nederland. In principe is het traject Belgische grens -
                   Venlo / Duitse grens een goede proeflocatie. Op dit traject zit ook veel
                   verkeer dat van Antwerpen naar het Ruhrgebied gaat en vice versa.
Automatische Voertuig Geleiding met ADA-technologie.   46
                   Deze locatie is des te interessanter, omdat hier sprake is van een in de ogen
                   van de regio te onveilige situatie die veroorzaakt wordt door de beperkte
                   wegcapaciteit en het vele vrachtverkeer. Over deze situatie heeft een
                   bestuurlijke delegatie uit de Eindhovense regio onder leiding van
                   burgemeester Welschen gesproken met de minister. De minister heeft toen
                   aangegeven dat deze problemen beheersbaar gehouden moeten worden
                   met de inzet van allerlei telematica, dynamisch verkeersmanagement en
                   dergelijke.

                   Daarnaast heeft een delegatie van het Eindhovense aan de vaste Kamer-
                   commissie een brochure gepresenteerd over de enorme groei van het
                   verkeer, de problemen die dat oplevert en de gewenste oplossingen. Diverse
                   prominente kamerleden pleitten bij die gelegenheid voor innovatieve
                   oplossingen. De regio Eindhoven zou de slimste snelwegen van Europa
                   moeten krijgen, zo werd gesteld. Inmiddels is dit door het kaderwetgebied
                   Stadsregio Eindhoven (officieel Samenwerkingsverband Regio Eindhoven
                   (SRE)) opgepakt. In een conceptnotitie van SRE voor een bereikbaarheids-
                   offensief Zuidoost- Brabant voor een bestuurlijk overleg is al melding
                   gemaakt van de wens tot een proef met AVG te komen.

                   Voor tal van plaatsen in Nederland zijn RD’s bezig met spitsstroken en
                   plusstroken zoals op de A27 bij de Lekbrug. Hier wordt gebruik gemaakt
                   van bestaand asfalt. Op de soms smallere spitsstroken kan slingeren leiden
                   tot ongewenste situaties. Ook hier zou LDWA de veiligheid en door-
                   stroming kunnen bevorderen en de RD’s kunnen helpen bij het vinden van
                   oplossingen, zodat verschillende partijen kunnen deelnemen en
                   verschillende systemen kunnen worden beproefd op redelijke schaal.

                   4.4.4. Aanbesteding
                   Met de industrie zal op korte termijn in contact moeten worden getreden
                   hoe de aanbesteding het best kan worden vormgegeven. Een goed
                   werkende mogelijkheid is het volgen van de IVI- en ISA-methode waarbij
                   een consortium garandeert dat voertuigen rondrijden met de gevraagde
                   technologie. Het voorstel is om drie consortia met verschillende systemen te
                   laten rondrijden.

                   Voorwaarde bij selectie is dat verschillende user-interfaces als componenten
                   worden gebruikt in de proef. Op deze wijze wordt kennis verzameld over
                   minimaal drie varianten. Mogelijk moeten hiervoor drie verschillende
                   aanbestedingen worden gemaakt.

                   Omdat verkrijgbaarheid van LDWA nog onvoldoende is aangetoond, kan
                   met name de beschikbaarheid van voertuigen (fleetowners en het dragen
                   van kosten door deze partijen) een probleem zijn. Er bestaat een risico dat
                   bij aanbesteding experimentele systemen worden ingebouwd.

                   4.4.5. Randvoorwaarden
                   • De meetapparatuur (datacollector) dient voor alle consortia gelijk te zijn
                    om gegevens goed te kunnen vergelijken. De specificaties daarvan dienen
                    vooraf te worden vastgesteld. Een datacollector die zowel via GSM data
                    naar een centrale stuurt als de data in het voertuig opslaat, is commercieel
                    verkrijgbaar en kost circa Hfl. 5000,- per stuk.
                   • Een consortium (met een aanspreekpunt) dient te bestaan uit:
                       - Auto- of truckindustrie of een supplier van het LDWA-systeem
                       - Distributeur of vlooteigenaar
                       - Verzekeraar (het consortium dient zelf een verzekering af te sluiten)
Automatische Voertuig Geleiding met ADA-technologie.   47
                   • Elk consortium dient vijf bussen, vijf bestelauto's en tien vrachtauto's uit te
                    rusten.
                   • Het dient nader te worden uitgezocht hoe het Testcentrum voor
                    Verkeersbeheersing van Rijkswaterstaat een faciliterende rol kan vervullen
                    in de pilot.

                   4.5. Planning van de pilot
Automatische Voertuig Geleiding met ADA-technologie.   48
5 De Autonomous Speed Assistant-pilot

...................................................................................


                   5.1. Het ASA-systeem
                                                     70
                        80                 !

                                       70
                                    70
                   De chauffeur bestuurt het voertuig. Hij gebruikt daarbij informatie die hij
                   verkrijgt door naar het wegbeeld en de omgeving te kijken. Deze informatie
                   wordt aangevuld met informatie die hij krijgt door middel van een
                   boordradarsysteem en door locatiebepaling van het voertuig in combinatie
                   met (statisch) elektronisch kaartmateriaal. Deze informatie wordt
                   doorgegeven aan de control unit. Zodra het voertuig bijvoorbeeld te dicht
                   achter zijn voorganger komt, of als een gevaarlijke bocht of kruising of een
                   snelheidsbeperking wordt genaderd, wordt de bestuurder geïnformeerd.
                   Op deze manier ondersteunt het Autonomous Speed Assistant-systeem de
                   bestuurder bij het kiezen van een veilige snelheid.

                   De 'veilige snelheid' wordt bepaald aan de hand van informatie over:
                   • de weggeometrie (met name boogstralen en eventueel verkanting)
                   • vaste snelheidslimieten
                   • de voertuigdynamica

                   De informatie over weggeometrie en vaste snelheidslimieten is opgeslagen
                   in de plattegrond van het navigatiesysteem. Door middel van GPS wordt de
                   positie van de auto gekoppeld aan de plattegrond en kan een
                   snelheidsadvies worden overgebracht naar de bestuurder. Terugkoppeling
                   naar de bestuurder kan op drie manieren plaatsvinden. De bestuurder kan
                   informatie ontvangen via het beeldscherm van het navigatiesysteem in de
                   auto. Ook is het mogelijk dat hij actief geïnformeerd wordt via het gas- of
                   rempedaal (door tegendruk: het zogenaamde active throttle). De derde
                   mogelijkheid is dat het snelheidsadvies via de Adaptive Cruise Control wordt
                   overgebracht op de bestuurder c.q. auto.
                   In de pilot worden de drie bovenstaande systemen beproefd en
                   geëvalueerd, zowel apart als alles in één integraal Autonoom Snelheid
                   Assistent-systeem.
Automatische Voertuig Geleiding met ADA-technologie.  49
                   5.2. Het belang van ASA

                   5.2.1. ASA en verkeersveiligheid
                   Het ASA-systeem is primair gericht op het verhogen van de veiligheid op
                   het hoofd- en onderliggend wegennet. ASA-systemen kunnen bijdragen tot
                   vermindering van ongevallen die te maken hebben met de volgende
                   situaties:
                   • te hoge snelheid
                   • te kleine volgafstand (voorkomen door veilig afstand houden met ACC)
                   • afname voertuigstabiliteit (voertuigdynamica, rollover stability)
                   • gevaarlijke bochten (o.a. slecht zichtveld)
                   • gevaarlijke kruispunten, (o.a. voorrang van rechts).

                   Voordeel van het ASA-systeem is dat het als aanvulling op Intelligente
                   Snelheid Aanpassing (ISA) een groot aantal gevaarlijke situaties op 70 en 80
                   km-wegen kan voorkomen. (Dit betreft circa 50% van alle ongevallen met
                   dodelijke afloop en ernstig letsel en 75% van alle ernstig gewonden buiten
                   de bebouwde kom.)
                   Met name voor het goederenvervoer is het voertuigdynamica-deelsysteem
                   van het ASA interessant. Hiervoor zijn verschillende systemen in
                   ontwikkeling die rond 2002 of zelfs eerder op de markt zullen verschijnen.
                   Dit zijn de zogenaamde ‘rollover stability warning’-systemen en in-car-
                   systemen die waarschuwen voor bijvoorbeeld glad wegdek of slecht zicht.

                   5.2.2. ASA en filevorming
                   Door het reduceren van het aantal (ernstige) ongevallen kan ASA een
                   bijdrage leveren aan het terugdringen van filevorming.


                   5.3. Het belang van de ASA-pilot

                   5.3.1. Algemene doelstelling
                   Het hoofddoel van de pilot met ASA is het vergroten van het inzicht in de
                   effectiviteit van het ASA-systeem en van de afzonderlijke systemen waaruit
                   het ASA is opgebouwd.

                   5.3.2. De ASA-pilot in het nationaal kader
                   • De ASA-pilot kan bijdragen aan verdere ontwikkeling van hoogwaardig
                    kaartmateriaal en het verhogen van de kwaliteit van de data voor dit
                    systeem voor de Nederlandse situatie. Bovendien kan de ASA-pilot
                    (nieuwe) functionaliteiten identificeren voor de Nederlandse situatie.
                   • De ASA pilot zal meer inzicht geven in de acceptatie van de
                    voorgeschreven snelheidslimieten op het hoofdwegennet en vooral van
                    die op het onderliggend wegennet. Dit is met name wenselijk bij het
                    vinden van wegsituaties die aangepast moeten worden in het kader van
                    Duurzaam Veilig 2.
                   • Op het gebied van voertuigdynamica (roll-stability warning) zijn reeds
                    activiteiten ondernomen in Nederland door TNO Wegtransportmiddelen,
                    TLN, DAF Bus en Trucks. De techniek voor deze systemen blijkt
                    beschikbaar te zijn, echter het draagvlak is laag door de hoge kosten en
                    het gewicht van het systeem. Dit betrof de ontwikkeling van een actief
                    rollover stability-systeem. Binnen Nederland is veel kennis opgedaan in
                    hieraan gerelateerde projecten. Ook in de VS wordt in het IVI aandacht
                    gegeven aan GPS en kantelwaarschuwingssystemen.
Automatische Voertuig Geleiding met ADA-technologie.   50
                   5.3.3. De ASA-pilot in het internationaal kader
                   • Tot dusver is door weinig wegbeheerders studie verricht naar het
                    functioneren, het gebruik en de effecten van commercieel beschikbare
                    ACC-systemen. (een uitzondering is het onderzoek van de NHTSA in
                    1996, naar de acceptatie van volgafstanden met 10 ACC-voertuigen)
                   • Op dit moment wordt binnen AVV gewerkt aan een internationaal
                    projectvoorstel genaamd PROSPER. (Project for Research On Speed
                    Adaptation Policies on European Roads). Dit project heeft tot doel het
                    bepalen van
                       - effectiviteit van Road Speed Managementmethoden in vergelijking
                        tot traditionele methoden
                       - obstakels voor invoering van Intelligente Snelheid Aanpassing (ISA)
                       - introductie scenario en strategie bij ISA
                   • In de ASA-pilot kan op een beperkte schaal een architectuur worden
                    beproefd die in het Europese project In-Arte (getrokken door Fiat) voor
                    onder andere het ASA-systeem is ontwikkeld. In dit project zijn enkele
                    prototypen gebouwd waarbij de instelsnelheid van de Adaptive Cruise
                    Control (ACC) wordt gekoppeld aan een adviessnelheid in bochten zodat
                    het voertuig automatisch zijn snelheid verlaagt. Deze adviessnelheid is
                    opgeslagen in een navigatie database. Ook BMW heeft in haar
                    demonstratiemodel "Connecteddrive" een ASA-systeem.
                   • Er is de mogelijkheid het voorstel voor ASA als projectvoorstel in te dienen
                    als RTD-project in het Friendly Information Society Programma (IST) van
                    het 5e Kaderprogramma van de EU. Mogelijk kunnen dan de
                    evaluatiekosten worden medegefinancierd door de EU.
                   • Uit diverse interviews met industrie kwam naar voren dat er veel
                    belangstelling is voor deelname in projecten waarbij gebruik wordt
                    gemaakt van plaatsbepalingtechnologie in ADA-systemen.
                   • Diverse nieuw op te starten Europese projecten in het
                    onderzoeksprogramma van de Europese Commissie: o.a. NEXT MAP.

                   5.3.4. Wat wordt onderzocht?
                   Vooral de wijze waarop de terugkoppeling naar de bestuurder plaatsvindt
                   dient te worden onderzocht. Gezien de scenario's van de industrie is het
                   wenselijk om naast een informerende of waarschuwende variant de
                   koppeling met Adaptive Cruise Control en een 'active' gaspedaal te
                   realiseren.

                   Een belangrijke taak naast het onderzoeken van de effecten van het ASA-
                   systeem is voor de overheid het verkrijgen van inzicht in de noodzaak tot het
                   verbeteren van de informatie met betrekking tot de weggeometrie en
                   statische maximumsnelheden. Voorbeelden zijn de verbetering of aanpassing
                   van statische content (informatie) over gevaarlijke bochten en kruispunten.
                   De industrie zal deze informatie koppelen aan de voertuigdynamica en
                   eigenschappen (massatraagheid, snelheid, zwaartepunt, voertuiglengte).
                   De volgende voorlopige onderzoeksvragen worden gesteld:
                   • Wat zijn de effecten op verkeersafwikkeling en veiligheid? Wat betreft
                    veiligheid kan worden gesteld dat het zeer bewerkelijk is effecten op
                    ongevalbetrokkenheid aan te tonen. Er bestaan echter uitstekende
                    mogelijkheden om het snelheidsgedrag te bestuderen en van daaruit
                    indicatoren af te leiden voor verkeersveiligheid. Tegen een beperkte extra
                    inspanning kunnen ook de verwachte besparingen in energiegebruik en
                    brandstofgebruik onderzocht worden. Verkeersafwikkeling kan vooral
                    worden onderzocht middels simulatie.
                   • Wat is de beste manier van terugkoppeling naar de bestuurder in relatie
                    tot effectiviteit en acceptatie? Hoe kan de snelheidsadvisering het beste
Automatische Voertuig Geleiding met ADA-technologie.   51
                    vormgegeven worden en onder welke voorwaarden wordt het hoogste
                    effect c.q. acceptatie van de adviessnelheid verkregen? (Verschillende
                    opties binnen de pilot vergelijken.) Er wordt hierbij gekeken naar
                    verschillende varianten: informatief/waarschuwend, actief gaspedaal,
                    actief remmen, prioritering berichten in de in-car-informatiesystemen.
                    Ook de industrie blijkt hier behoefte aan te hebben. Hoe groot is de
                    effectiviteit (in relatie tot de ISA-proeven in Tilburg en Zweden) van
                    informatieve snelheidsadvisering en actieve snelheidsadvisering?
                   • Welke informatie zal de verkeersveiligheid verhogen en welke
                    voorwaarden moeten aan deze informatie worden gesteld? Zijn er
                    consequenties voor aanpassingen van de infrastructuur?
                   • Hoe groot is de effectiviteit van de techniek en de plaatsbepaling (GPS)?
                    Er is in dit kader reeds eerder ervaring opgedaan met GPS in stedelijke
                    omgevingen. (Floating car data pilot van het innovatieprogramma Wegen
                    naar de Toekomst en ISA Tilburg).
                   • Hoe kan op basis van weggeometrie en voertuigdynamica een veilige
                    snelheid worden bepaald? Hoe kan de bestuurder met de huidige opzet
                    van ‘Maps’ (vectorbestanden) de informatie krijgen die hij nodig heeft
                    voor een nauwkeurige schatting van de bochtstraal? Welke snelheid moet
                    hierbij als maximum worden voorgeschreven of geadviseerd?
                   • Hoe is de relatie tussen het band-wegdekcontact en de daarbij behorende
                    veilige snelheid (friction monitoring systeem)? (Hier dient te worden
                    voortgebouwd op kennis uit PROMETHEUS)

                   Aangezien het systeem ook Adaptive Cruise Control bevat wordt in
                   overweging genomen ook onderzoeksvragen met betrekking tot ACC (als
                   systeem op zich) op te nemen.


                   5.4. Beschrijving van de pilot

                   5.4.1. Opzet
                   In werkelijkheid is de pilot een combinatie van drie verschillende ADA-
                   ontwikkelingen die met elkaar worden gecombineerd tot een zeer
                   perspectiefrijk systeem. Dit ASA-systeem past in de autonome ontwikkeling
                   van de auto-industrie. (Soms worden enkele onderdelen van het ASA-
                   systeem de Extended ACC genoemd. De functionaliteit wisselt daarbij per
                   fabrikant.)

                   De opzet van de pilot is als volgt:
                   • Beproeven van een Adaptive Cruise Control-systeem
                   • Beproeven van een Voertuigdynamicawaarschuwingssysteem (o.a. Roll
                    Stability Warning)
                   • Beproeven van een Curve Speed Control & Speed Limit Warning-systeem
                    (lichte ISA-variant)
                   • Beproeven ven het ASA-systeem (integratie van alles)

                   Zoals eerder vermeld vertonen de systemen Curve Speed Control en Speed
                   Limit Warning verwantschap met de technologie die toegepast wordt in de
                   Intelligente Snelheid Aanpassingsproef (ISA) in Tilburg. Mede hierom blijft
                   voldoende belangstelling van de auto-industrie een risico. Door zorgvuldige
                   communicatie kan dit voorkomen worden. Voordeel daarentegen is de
                   ruime beschikbaarheid van de componenten (navigatie-instrumenten, ACC).
                   Het is goed mogelijk om deze instrumenten in een auto (met elektronisch
                   gaspedaal en rempedaal) in te bouwen. Essentieel voor de betrouwbaarheid
                   van het systeem is dan wel het verkrijgen van goede data.
Automatische Voertuig Geleiding met ADA-technologie.   52
                   Deze data zullen complementair en aanvullend zijn bij de resultaten en
                   kennis die verkregen worden uit de ISA-Tilburgproef. (Rapport werkgroep
                   techniek ISA verschijnt december 2000.)

                   De ASA-systemen richten zich met name op het hoofd- en onderliggend
                   wegennet wat een duidelijke afkadering geeft ten opzichte van de
                   Nederlandse ISA-variant die zich op woongebieden richt.

                   5.4.2. De gebruiker en de voertuigen
                   In dit voorstel voor ASA wordt uitgegaan van de professionele gebruiker in
                   verschillende doelgroepen (taxi’s, vertegenwoordigers, vrachtauto’s).
                   Zo kunnen inzichten worden verkregen in de acceptatie door verschillende
                   gebruikersgroepen die veelvuldig deelnemen aan het verkeer.

                   Bij de pilot zijn minimaal 10 vrachtauto's, 5 bestelauto's en 10 personen-
                   auto's betrokken. Het voorgestelde aantal vrachtauto's is wenselijk omdat
                   het kantelwaarschuwingssysteem beproefd dient te worden in verschillende
                   klassen vrachtauto's (twee- en drie-assig, trekker en opleggercombinatie).

                   In de proef worden ook bestelauto's meegenomen, omdat de
                   ongevalbetrokkenheid van deze groep toeneemt evenals het (nu al relatief
                   hoge) aandeel van bestelauto's binnen het goederenvervoer. Tevens is het
                   voorgestelde aantal voertuigen gewenst in verband met het
                   acceptatieonderzoek en het onderzoek naar effectiviteit (onder andere
                   gedragsveranderingen).

                   Met het oog op de betrouwbaarheid en het verkrijgen van voldoende data
                   zijn vijf vrachtauto's en vijf personenauto's het absolute minimum.

                   5.4.3. Meewerkende partijen
                   Bereidheid tot deelname is met name gevonden bij CRF (Fiat) en BMW.
                   NAVTECH heeft aangegeven interesse te hebben. Er zal in de voorbereiding
                   verder contact dienen te worden gezocht met TeleAtlas, AND, VDO, DAF
                   en TNO Wegtransportmiddelen.

                   Zoals reeds vermeld is er de mogelijkheid het voorstel voor ASA als
                   projectvoorstel in te dienen als RTD-project in het Friendly Information
                   Society Programma (IST) van het 5e Kader programma van de EU. Mogelijk
                   kunnen dan de evaluatiekosten worden medegefinancierd door de EU.
                   Nader uitgezocht dient te worden hoe het Testcentrum voor
                   Verkeersbeheersing van Rijkswaterstaat een faciliterende rol kan vervullen in
                   de pilot.


                   5.5. Planning van de pilot

                   Start:
                   Het pilotproces kan gestart worden na een voorbereidingsfase met
                   Nederlandse industrie en stakeholders. Dit kan worden vormgegeven door
                   het organiseren van een workshop rond oktober-november 2001. Deze
                   workshop heeft dan vooral een nationaal karakter. In deze workshop zullen
                   de opzet van de ADA-pilots en de samenwerking met industrie en
                   stakeholders verder dienen te worden uitgewerkt. Hierop volgend kan
                   gestart worden met het uitwerken van de onderzoeksvragen en het
                   opstellen van een projectvoorstel (definitiestudie). Het ASA-voorstel past
                   binnen het in ICES III ingediende AVG-pilotprogramma.
Automatische Voertuig Geleiding met ADA-technologie.   53
                   Duur van de pilot:
                   De pilot geschiedt in vier verschillende onderdelen, waarbij een consortium
                   verantwoordelijk is voor de totale integratie van het Autonomous Speed
                   Assistant en het demonstreren van de drie overige systemen.
                   De planning van het pilotproject is weergegeven in onderstaande figuur.
                   Voor de drie deelsystemen wordt uitgegaan van drie aparte pilots die elk
                   één jaar duren en waarbij zowel acceptatie, effecten als technische werking
                   worden geëvalueerd.
                   Vervolgens zal over een periode van zes tot acht maanden ervaring worden
                   opgedaan met enkele volledige uitgeruste ASA-voertuigen (vier trucks en
                   vier personenauto's).

                   Voorgesteld is het ASA-project in januari 2002 te starten en te eindigen
                   begin 2005 (de totale duur van het project is iets meer dan drie jaar).
Automatische Voertuig Geleiding met ADA-technologie.    54
6 De External Speed Assistant-pilot

...................................................................................


                   6.1. Het ESA-systeem
                               !
                   External Speed Assistant-systemen zijn snelheidsbegeleidende systemen.
                   De chauffeur bestuurt het voertuig. Hij gebruikt daarbij informatie die hij
                   verkrijgt door naar het wegbeeld en de omgeving te kijken. Deze informa-
                   tie wordt aangevuld met informatie die hij krijgt door middel van een
                   boordradarsysteem en via voertuig-wal-communicatie. De informatie
                   wordt doorgegeven aan de control unit. Zodra het voertuig bijvoorbeeld
                   te dicht achter zijn voorganger komt of als de wegbeheerder een dynami-
                   sche snelheidsmaatregel instelt, wordt de bestuurder geïnformeerd door
                   middel van het beeldscherm of door tegendruk op het gaspedaal. De ESA-
                   systemen (alsook de ASA-systemen) kunnen worden beschouwd als een
                   uitbreiding op de Adaptive Cruise Control (Extended ACC).

                   De meerwaarde van een ESA-systeem ten opzichte van de ACC is de toe-
                   voeging van:
                   • ‘full speed range time gap adaptation’ dit betreft het communiceren van
                    (een voor de afwikkeling en veiligheid gunstige) volgtijd naar de ACC in
                    het voertuig
                   • ‘road geometry adaptation’ dit betreft onder andere informatie over de
                    weggesteldheid
                   • ‘road surface condition adaptation’
                   • ‘hidden obstacle adaptation’
                   • ‘forward obstacle warning’
Automatische Voertuig Geleiding met ADA-technologie.  55
                   Het in het voertuig brengen van de verkeersinformatie gebeurt in de
                   volgende twee globale stappen:
                   1. Het evalueren van de kwaliteit en het verbeteren van de beschikbaarheid
                     en kwaliteit van de dynamische informatie. Het maken van een protocol
                     voor het omzetten van verkeersinformatie in adviessnelheden en het
                     bouwen van de benodigde aanvullende infrastructuur voor de inwinning
                     van de benodigde data.
                   2. Het beproeven van deze informatie in een informatieve ESA-variant (op
                     een beeldscherm) en na verbetering van de dynamische
                     verkeersinformatie het beproeven met een actieve ESA-variant. Met de
                     actieve variant wordt de koppeling met een actief gaspedaal bedoeld en
                     of de koppeling met de instelsnelheid van de Adaptive Cruise Control
                     (ACC).


                   6.2. Het belang van ESA

                   6.2.1. ESA en verkeersveiligheid
                   Het ESA-systeem kan een bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid door
                   vermindering van het totaal aantal ongelukken op 100 en 120 km. wegen.
                   In Nederland vallen in vergelijking met andere wegen relatief weinig doden
                   op 100 en 120 km.-wegen. Toch blijkt uit internationaal onderzoek dat het
                   voor 100% invoeren van een vorm van Externe Snelheid Advisering (of
                   Begrenzing) in motorvoertuigen een reductie op kan leveren van ongeveer
                   20% van het aantal verkeersdoden. Dit zou leiden tot een totale besparing
                   voor Nederland van 2% (circa 25 dodelijke ongevallen).

                   Het perspectief voor benutting van het hoofdwegennet is zeer groot, omdat
                   het systeem de mogelijkheid biedt verkeersstromen actief en individueel te
                   beïnvloeden. Vooral het terugbrengen van onderlinge snelheidsverschillen
                   biedt perspectief. Met het microsimulatiemodel MIXIC zijn
                   maximumsnelheden gesimuleerd op het hoofdwegennet. Het opleggen van
                   maximumsnelheden blijkt volgens deze studie geen positief effect te hebben
                   op de doorstroming.

                   6.2.2. ESA en de toekomst
                   Het aanbieden van de ACC zal binnen enkele jaren als standaard of
                   goedkope optie worden aangeboden in de meeste voertuigen (vooral voor
                   het goederenvervoer). Voor de wegbeheerder is het daarom belangrijk
                   vroeg aan te sluiten bij de ontwikkeling en de kansen te benutten om de
                   volgende generatie ‘extended’ ACC systemen te kunnen gebruiken bij het
                   ‘regelen’ van het verkeer. Het Nederlandse wegennet leent zich, vooral in
                   vergelijking met het buitenland, uitstekend voor toepassing van
                   bakentechnologie door de hoge dekkingsgraad van wegportalen. Een ESA-
                   systeem waarbij van deze technologie gebruik wordt gemaakt kan
                   profiteren van deze infrastructuur.


                   6.3. Het belang van de ESA-pilot

                   6.3.1. Internationaal draagvlak
                   Bij ESA worden de ADA-systemen extern beïnvloed vanuit de
                   walkantapparatuur. Internationaal zijn diverse gremia actief en er lopen
                   diverse demonstratieprojecten wat aangeeft dat er draagvlak is voor deze
                   ontwikkeling. In het GERDIEN-project van Rijkswaterstaat is een en ander
                   een aantal jaren geleden onderzocht en gedemonstreerd.
Automatische Voertuig Geleiding met ADA-technologie.   56
                   Actuele internationale projecten zijn:
                   • AIDA: een testsite op de Franse snelweg ten zuidwesten van Parijs. In het
                    Franse AIDA-project (waarin Cofiroute en de Franse auto-industrie
                    deelnemen) is een testsite aangelegd waarbij verkeersinformatie via
                    bakencommunicatie naar het voertuig wordt gecommuniceerd.
                   • Road Traffic Advisor 1 en 2. (RTA1 en RTA2): het RTA1 project betreft de
                    aanleg van een testsite van Londen tot Wales met voertuig-
                    walcommunicatie teneinde snelheidsadvies aan te bieden op een
                    beeldscherm in het voertuig. Iedere twee kilometer zijn bakens boven de
                    snelweg aangelegd. In het RTA1 wordt alleen informatie via een in-
                    voertuig display aan de bestuurder gecommuniceerd. Het project heeft
                    grote vertragingen opgelopen als gevolg van technologische problemen
                    (protocollen tussen baken en centrale) en moeilijke besluitvorming. Op dit
                    moment overweegt de Highways Agency een vervolg op RTA te starten
                    (RTA 2) waarbij de adviessnelheid wordt doorgecommuniceerd naar een
                    actief gaspedaal (Haptic Throttle) of de Adaptive Cruise Control.
                    Interessant van RTA is dat rekening is gehouden met een open
                    architectuur, zodat ook andere diensten kunnen worden aangeboden.
                   • MARTA: het ontwikkelen van een standaard voor in-car-informatie en
                    communicatie tussen voertuig en wal via een bakennetwerk. Het Europese
                    MARTA-project (getrokken door de Franse wegbeheerder Cofiroute)
                    behelst het ontwikkelen van een standaard voor het communiceren van
                    verkeersinformatie. AVV neemt (in opdracht van DGP M) deel in dit
                    project. De planning van de ESA-pilot is afgestemd op de beschikbaarheid
                    van de standaards die ontwikkeld worden in MARTA. Gezien de overmatig
                    grote betrokkenheid van de Franse industrie en de beperkte betrokkenheid
                    van andere buitenlandse partijen loopt dit project het risico geen algemeen
                    geaccepteerde standaards te ontwikkelen.
                   • Safe Drive Traffic Assistant: in juni 1999 is een Europees projectvoorstel
                    ingediend waarin meerdere testsites zouden worden opgetuigd in diverse
                    landen waarbij zowel verkeersinformatie uit het voertuig (Floating Car
                    Data) ingewonnen zou worden via bakencommunicatie alsook via een
                    externe aansturing van de ACC via de infrastructuur. Het projectvoorstel is
                    gesneuveld wegens vormfouten. In het voorstel namen onder andere deel:
                    Renault, DCAG, Cofiroute, Highways Agency, Transport Research
                    Laboratory, CETE, AVV.
                   • Urban Drive Control (UDC): dit Europese project (getrokken door TUV)
                    beoogt het verbeteren van stop & go-verkeer in stedelijke omgevingen
                    door het extern adviseren van snelheden waardoor een ‘groene golf’
                    ontstaat. Het project betreft vooral de interactie met verkeerslichten.
                   • ISOTC204/WG 14 ‘Vehicle Roadway Warning and Control Systems’: deze
                    ISO-werkgroep houdt zich bezig met het opstellen voor standaards van
                    onder andere Lane Departure Warning-systemen en voertuig-
                    infrastructuur-communicatiesystemen. De ISO WG 14 heeft tot doel
                    standaards voor systemen te ontwikkelen die het comfort verhogen.
                    Veiligheid staat op dit moment nog laag op de agenda. De reden hiervan
                    kan zijn dat er geen wegbeheerders deel uitmaken van deze werkgroep.
                    Het voortouw van deze ontwikkelingen wordt genomen door de Japanse
                    auto-industrie en het Japanse consortium AHSRA.

                   • DAB (Digital Audio Broadcasting) en TPEG (Transport Protocol Experts
                    Group): er zijn nieuwe technologieën en frequenties in ontwikkeling die
                    op korte termijn zullen worden geveild. Mogelijk kunnen deze
                    technologieën en protocols worden benut in een ESA-systeem. Dit dient
                    nader te worden onderzocht.
Automatische Voertuig Geleiding met ADA-technologie.   57
                   6.3.2. Wat wordt onderzocht?
                   Daar het om een pilotproject gaat waarin een applicatie moet worden
                   ontwikkeld voor voertuig-walcommunicatie zal het vooral gaan om het
                   opdoen van kennis van deze technologie. Er dient een verkeerskundig
                   onderzoek te worden opgezet om het functioneel ontwerp te maken.
                   Vervolgens dient een technisch ontwerp te worden gemaakt om de
                   applicatie te kunnen bouwen, testen en onderhouden. Daarna dient
                   onderzocht te worden hoe een en ander kan worden geïntegreerd in of
                   gekoppeld worden met de (in de toekomst te gebruiken)
                   verkeersmanagementinstrumenten (Onderzoeken relatie met AVB:
                   Architectuur Verkeersbeheersing en de projecten KARIN (internationale
                   architectuur) en GERDIEN).

                   Gezien de grote technische complexiteit van het ontwikkelen van de
                   benodigde applicatie zijn de onderzoeksdoelen hier niet verder uitgewerkt.
                   Het onderzoeken van de effecten dient eerst te gebeuren met behulp van
                   simulatie.


                   6.4. Beschrijving van de pilot

                   6.4.1. Opzet
                   Dit voorstel betreft de ontwikkeling van een testsite op het hoofdwegennet
                   waarbij een nieuwe applicatie wordt ontwikkeld voor verkeersgeleiding met
                   voertuig-walcommunicatie. Deze zou in de toekomst (2010) kunnen
                   worden gekoppeld aan de architectuur voor verkeersbeheersing.

                   Het ESA-systeem beoogt het actief extern ‘regelen’ van verkeerstromen en
                   gaat een stap verder dan het ASA- systeem (waarbij alle informatie en data
                   beschikbaar zijn binnen het voertuig dat autonoom werkende systemen
                   heeft). Het ESA zal niet worden gekoppeld aan de bestaande MTM
                   applicatie of de opvolger daarvan (MTM-2) die nu in ontwikkeling is. Het is
                   verstandiger een aparte applicatie te ontwikkelen, omdat daarmee een
                   aantal technische risico’s vermeden kunnen worden. Deze aanpak is afgeleid
                   van het Britse RTA-project en het Franse AIDA-project, waarin aparte
                   applicaties worden ontwikkeld.

                   6.4.2. De testsite
                   Een testsite met ESA dient te worden gebouwd op een filegevoelig traject,
                   waar bij voorkeur de portalen zo dicht mogelijk achter elkaar geplaatst zijn,
                   bijvoorbeeld op iedere 500 meter. Om een goede inschatting te kunnen
                   maken van de effecten en de eisen van het systeem is uitgegaan van een
                   traject van 50 km. Dit is groot in vergelijking met de testsite in Frankrijk,
                   maar klein in vergelijking met de testsite in Engeland. Op een traject van
                   vijftig kilometer kan beter bepaald worden welke verkeersinformatie
                   beschikbaar moet zijn (noodzakelijk is). Dit omdat op een dergelijk traject
                   verstorende effecten kunnen optreden door in- en uitvoegend verkeer van
                   de toe- en afritten. Mogelijk kan een grotere afstand tussen de portalen dan
                   500 meter voldoende zijn door in de communicatie de afstand tot de
                   gewenste snelheidsverlaging mee te communiceren. In het GERDIEN-project
                   is hiermee enige ervaring opgedaan, maar dit dient nader te worden
                   onderzocht.
Automatische Voertuig Geleiding met ADA-technologie.    58
                   6.4.3. De gebruiker en de voertuigen
                   De beoogde testrijders zullen vooral deel uitmaken van woon-werkverkeer,
                   waarbij over een zekere periode een voertuig met het ESA-systeem ter
                   beschikking wordt gesteld.

                   Bij de pilot zijn minimaal 5 personenauto's met info op display, 5
                   personenauto’s met actief gaspedaal en 5 personenauto's met koppeling
                   met ACC betrokken. (totaal 15 voertuigen)

                   Mits deze auto's voldoende worden gebruikt voldoet deze schaalgrootte om
                   statistisch significante resultaten ten aanzien van individueel rijgedrag te
                   verkrijgen. De omvang van de testgroep kan eventueel worden uitgebreid
                   door meer voertuigen in te zetten en door de voertuigen na een zekere
                   periode (minimaal 5 weken) over te dragen aan andere proefpersonen. Uit
                   de proef kunnen indicatoren voor veiligheid worden afgeleid. Bevindingen
                   over invloed op het rijgedrag kunnen vooral via simulatie worden vertaald
                   naar uitspraken over verkeersafwikkeling.

                   6.4.4. Randvoorwaarden
                   In een vroeg stadium dient een effectraming te worden uitgevoerd met
                   behulp van simulatie.


                   6.5. Planning van de pilot

                   In dit voorstel zal de testsite van 2005 tot 2007 operationeel zijn en zullen
                   voertuigen met specifieke ontvangers worden uitgerust. Het acceptatie-
                   onderzoek wordt uitgevoerd vanaf 2005, zodra de testsite operationeel is.


                   External Speed Assistant
                   Planning


                   - ESA user evaluation

                   - ESA Pilot with vehicles (ACC link)

                   - User evaluation (ESA 'lite')

                   - Pilot with vehicles (informative variant: 'lite')

                   - Construction of test site

                   - Beacon communication prototype

                   - Engineering

                   - Preparation by consortium

                   - Contracting

                   - Preparation of contracting

                   - Project plan

                   - Concept Design

                   - RWS Workshop
Automatische Voertuig Geleiding met ADA-technologie.        59
                   6.6. Kosten

                   6.6.1. Gedane investeringen
                   Op dit moment wordt door AVV deelgenomen in het Europese project
                   MARTA waarin een open standaard wordt ontwikkeld voor deze
                   technologie. Er wordt nu dus reeds geïnvesteerd in de basiskennis voor
                   standaardisatie van dergelijke technologie. Tevens bieden de bestaande
                   portalen op de snelwegen een uitstekende fysieke infrastructuur voor het
                   plaatsen van bakens.

                   6.6.2. Overige kosten
                   De kosten van dit project worden in grote mate bepaald door de aanleg van
                   de bakens voor voertuig-walcommunicatie aan de bestaande portalen. Ook
                   de ontwikkeling van de stand-alone-applicatie zal een belangrijke
                   kostenpost vormen. De aanleg van de DSRC-bakens kan wel in een korte
                   tijd gebeuren.


                   6.7. Kanttekeningen bij het project

                   • Technisch gezien is de planning haalbaar. Een mogelijk knelpunt is te
                    verwachten in de organisatie en het verkrijgen van toestemming om de
                    portalen te voorzien van zenders. Een ander mogelijk knelpunt ligt in de
                    mogelijke aansprakelijkheid van de wegbeheerder ten aanzien van het
                    gebruik van data. Om deze reden is de aanvang van het project na 2002
                    gepland zodat een gedegen voorbereidingstraject mogelijk is.
                   • De kwaliteit van de verkeersinformatie voor het individueel actief
                    begeleiden van voertuigen moet heel hoog zijn. Het is mogelijk dat deze
                    informatie onvoldoende beschikbaar is.
                   • Participatie van auto-industrie vormt een beperkt risico.
                   • Er dient op korte termijn aangesloten te worden in de ISO TC204/WG
                    14 werkgroep (Vehicle Roadway Warning & Control Systems) om kennis
                    te nemen van internationale ontwikkelingen in standaards.
                   • Het dient nader te worden uitgezocht hoe het Testcentrum voor
                    Verkeersbeheersing van Rijkswaterstaat een faciliterende rol kan vervullen
                    in de pilot.
Automatische Voertuig Geleiding met ADA-technologie.   60
BIJLAGEN

...................................................................................


                   Bijlage A Beschikbare documentatie

                   Beschikbare documentatie gerealiseerd in dit project:

                   • Verslagen van interviews met: Fiat Research Centre (CRF), BMW, DCAG,
                    Europese Commissie DG IST, Highways Agency en Transport Research
                    Laboratory (TRL), ADC, Intelligent Vehicle Initiative (IVI, VS), DAF
                    (Eindhoven)

                   • Verslag van conferenties van Intelligent Vehicle 2000 (ITSC, IEEE) en ITS
                    Wereldcongres, 2000

                   • Workshop verslag 1                  15-6-00
                   • Workshop verslag 2                  29-6-00
                   • Beschrijving drie concepten              31-7-00
                   • Verkenningsverslag versie 1.0             10-8-00
                   • Stappenplan pilot ADA versie 3.0           11-8-00
                   • Review drie concepten                 18-8-00
                   • Onderzoeksplan Pilot LDWA
                   • Voorbereiding aanbesteding Pilot LDWA
                   • Acceptatie ADA
                   • Projectplan pilot LDWA
                   • Perspectief Verkeersveiligheid ADA
Automatische Voertuig Geleiding met ADA-technologie.   61
                   Bijlage B Intelligent Vehicle Initiative-projecten (VS)

                             IVI programma (VS)
                   In de bovenstaande afbeelding worden de Intelligent Vehicle Initiative-
                   projecten toegelicht. In de VS wordt vanuit de federale overheid voor
                   338 miljoen $ aan ITS-projecten en onderzoek gefinancierd. ITS staat voor
                   Intelligente Transport Systemen. De uitgaven zijn sinds 1999 met 83%
                   gestegen. Het IVI is met 150 miljoen $ een redelijk grote component van
                   het ITS-programma van de VS. Het doel van het IVI-programma is het
                   verbeteren van het voertuig en het stimuleren van de ontwikkeling van
                   nieuwe technologieën met perspectieven voor veiligheid. De focus wordt in
                   het IVI vooral gelegd op het voorkomen van ongelukken ‘crash avoidance’
                   en op het versnellen van marktintroductie van deze systemen.

                   Doelstellingen IVI:
                   • 20% afname van het aantal dodelijke ongevallen voor 2010
                   • 10% van het aantal personenauto's dat in 2010 verkocht wordt, heeft
                    minimaal één IVI-systeem
                   • 25% van het aantal trucks en bestelauto's (goederenvervoer) dat in 2010
                    verkocht wordt, heeft minimaal één IVI-systeem
                   • 25 stedelijke gebieden in de VS hebben intelligente coöperatieve
                    "intersection collission warning" systemen aangelegd en in gebruik
                   • 20 % minder ongevallen met goederenvervoer in 2008
                   • 50 % minder ongevallen met goederenvervoer in 2010

                   Het California PATH programma van de Universiteit van Berkeley is reeds
                   lange tijd actief geweest in het onderzoeken van de invoering van AVG-
                   systemen. PATH verwacht, dat AVG als volgt tot volwassenheid zal groeien:
                   1. Ontwikkeling van in-car-systemen (ACC, Lane Departure Warning,
                     Collission Warning)
                   2. Ontwikkeling van voertuig-voertuig-communicatiesystemen
                   3. Beschermde eenbaansdoelgroepstrook met Automated Highway System
                     (AHS)
                   4. Ontwikkeling van verkeerscentrale voor invoering van complete AHS.
                     Bovenstaande visie wordt niet gedeeld door het Amerikaanse federale
                     departement van transport. Om deze visie verder vorm te geven is in
                     samenwerking met het Californische Department of Transportation
                     (Caltrans) het zogenaamde Phoenix Project gestart, dat het Automated
                     Highway System opnieuw uit zijn as zou moeten doen herrijzen. In 2002
                     is een demonstratie gepland van een eenbaansdoelgroepstrook voor ADA
                     (Single Lane AHS) tussen twee staten (Demo 2002).
Automatische Voertuig Geleiding met ADA-technologie.   62
                   Bijlage C Begrippenlijst

ACC                  Adaptive Cruise Control       ACC zorgt ervoor dat de snelheid
                                      van het voertuig constant is of zich
                                      aanpast aan de snelheid van de
                                      voorligger.
ADA
                   Advanced Driver Assistance of    ADA helpt de bestuurder bij het
                   Advanced Driver Assistant      rijden; geavanceerd rijtaakonder-
                                      steunend systeem bedoeld voor de
                                      openbare weg. De bestuurder blijft
                                      'in control'.

ADASE                 Advanced Driver Assistance Systems  Europees samenwerkingsverband op
                   in Europe              het gebied van rijtaakondersteuning.


AHSRA                 Automated Highway System       Japanse organisatie van overheid en
                   Research Association         industrie gericht op invoering van
                                      AVG in Japan.

ASA                  Autonomous Speed Assistant      ASA lijkt op ISA. De grote verschillen
                                      tussen ASA en ISA zijn, dat het bij
                                      ASA gaat om toepassing op het
                                      onderliggend en snelwegennet en
                                      dat het om verdere ontwikkeling en
                                      integratie van snelheidsadvies in de
                                      bestaande Adaptive Cruise Control
                                      (en/of active throttle) gaat en niet
                                      om snelheidsbegrenzing.

                   Bluetooth              Specificaties voor draadloze
                                      radiocommunicatie, voor spraak en
                                      data. Het afstandbereik is beperkt
                                      (circa 10 meter). Een van de punten
                                      is de beveiliging door het frequent
                                      wisselen van frequentiebereiken.

                   Automated Driving          Een systeem waarbij zowel het
                                      voertuig als de infrastructuur
                                      intelligent zijn waardoor het mogelijk
                                      is de bestuurder onder bepaalde
                                      omstandigheden al zijn rijtaken uit
                                      handen te nemen.

                   Autonomous Driving          Een systeem waarbij het voertuig de
                                      rijtaken van de bestuurder
                                      ondersteunt. De intelligentie is
                                      voornamelijk in het voertuig
                                      aanwezig.

CWS of CWA              Collision Warning Assistant     Een systeem dat de bestuurder
                                      waarschuwt bij een dreigende
                                      botsing.
Automatische Voertuig Geleiding met ADA-technologie.   63
                   Curve Speed Control & Speed Limit  Een systeem dat de bestuurder
                   Warning               waarschuwt bij gevaarlijke situaties,
                                     bijvoorbeeld in bochten waar
                                     snelheidsbeperkingen gelden. Het
                                     waarschuwen gebeurt optisch,
                                     akoestisch, d.m.v. trillingen in het
                                     stuur of in de stoel, enz.

DAB                  Digital Audio Broadcasting     DAB is een systeem waarbij zowel
                                     audio, video als data kunnen worden
                                     verstuurd via een radiosignaal. 20%
                                     van de frequentiebereiken zullen
                                     worden gealloceerd voor breedband
                                     dataverkeer.

DSRC                 Dedicated Short Range        Een systeem voor communicatie
                   Communication            tussen voertuig en infrastructuur.
                                     Deze "baken" techniek wordt onder
                                     andere toegepast in het Spitstarief
                                     (Rekeningrijden) systeem.

ESA                  External Speed Assistant      Een systeem dat de bestuurder
                                     waarschuwt als zijn snelheid afwijkt
                                     van een van buiten het voertuig
                                     opgelegde snelheid. Informatie over
                                     de snelheid wordt bijvoorbeeld
                                     verzonden via bakens lang de weg.

Extended ACC                               Een systeem dat een uitbreiding is op
                                     de Adaptive Cruise Control. Dit leidt
                                     tot ESA- en ASA-systemen. Soms
                                     worden enkele onderdelen van het
                                     ASA-systeem de Extended ACC
                                     genoemd. De functionaliteit wisselt
                                     daarbij per fabrikant.

ISA                  Intelligente Snelheids Aanpassing  Een systeem dat de bestuurder
                                     waarschuwt bij snelheids-
                                     beperkingen. Het maakt gebruik van
                                     bakens of GPS in combinatie met
                                     boordgegevens. In Tilburg is een
                                     gesloten variant getest waarbij de
                                     gasklep direct wordt begrensd. In
                                     andere landen worden halfopen
                                     varianten getest waarbij de
                                     bestuurder ‘in control’ blijft en de
                                     grens bewust kan overschrijden.

IVI                  Intelligent Vehicle Initiative   Amerikaans overheidsprogramma
                                     met als doel de markt te steunen bij
                                     het ontwikkelen van
                                     voertuigintelligentie.
Automatische Voertuig Geleiding met ADA-technologie.   64
HCS, LKS, LKA, Lane Tracker      Lane Keeping Assistant        Een systeem dat de bestuurder helpt
                                      bij het binnen de rijbaan houden van
                                      het voertuig. Het maakt vaak
                                      gebruik van camera's die naar de
                                      strepen op het wegdek kijken.

LDWA                 Lane Departure Warning Assistant   Een systeem dat de bestuurder
                                      waarschuwt als het voertuig de
                                      rijbaan dreigt te verlaten. Het maakt
                                      vaak gebruik van camera's die naar
                                      de witte strepen op het wegdek
                                      kijken.

MTM                  Motorway Traffic Management     Een systeem dat het verkeer op het
                                      hoofdwegennet regelt. Het maakt
                                      gebruik van lusinformatie en
                                      signalering boven de weg.

                   Night Vision System         Infraroodsysteem, waarmee de
                                      bestuurder ‘s nachts op onverlichte
                                      wegen verder vooruit kan zien.

NHTSA                 National Highway Traffic Safety   Onderdeel van het Amerikaanse
                   Administration            federale departement voor transport,
                                      dat zich richt op verkeersveiligheid.
                                      Het Intelligent Vehicle Initiative
                                      wordt door deze organisatie
                                      gecoördineerd.

                   Obstacle & Collision Avoidance    Een systeem dat ervoor zorgt dat
                                      botsingen met obstakels en andere
                                      weggebruikers vermeden worden.

                   Parking Assistant          Een systeem dat de bestuurder helpt
                                      bij het parkeren (geeft signaal als de
                                      afstand tot de geparkeerde auto’s te
                                      klein wordt).

                   Platooning Driving Assistant     Het met hulp van voertuig-voertuig-
                                      communicatie 'aan elkaar' koppelen
                                      van voertuigen en die als één geheel
                                      voortbewegen.

                   Roll Stability Control (in Trucks)  Een systeem dat ervoor zorgt dat
                                      (vracht)wagens minder snel kantelen.
                                      Maakt gebruik van voertuigeigen-
                                      schappen in combinatie met
                                      gemeten dwarskrachten.
Automatische Voertuig Geleiding met ADA-technologie.   65
                   Stop&Go Assistant         Een systeem dat de bestuurder helpt
                                     bij het filerijden (lage snelheden). Het
                                     reageert op de afstand tot de
                                     voorganger en op diens snelheid.

                   Smart Cruise Systems        Japanse benaming voor ADA-
                                     systemen met een nadruk op
                                     veiligheid. Het gaat om de volgende
                                     drie varianten: informatie,
                                     waarschuwing en ondersteuning.

TPEG                 Transport Protocol Experts Group  Ontwikkeling van transport en
                                     travel- informatie protocols. Het
                                     protocol is onafhankelijk van het
                                     medium en simultaan van toepassing
                                     op een grote verscheidenheid van
                                     ontvangers.

VICS                 Vehicle Information and      Japanse aanpak voor een twee-weg
                   Communication System        voertuig-walcommunicatie. Het
                                     voertuig ontvangt signalen via
                                     bakens die bij de weg zijn
                                     geïnstalleerd. Deze informatie wordt
                                     gebruikt voor navigatie,
                                     plaatsbepaling en verkeersinformatie.
Automatische Voertuig Geleiding met ADA-technologie.   66
                   Bijlage D: ICES AVG-voorstel                   1.Een nieuwe generatie infrastructuur

                   AVG (Automatische Voertuiggeleiding)

                   Nederland zal in de komende 20 jaar in toenemende mate geconfronteerd
                   worden met de uitdaging om een innovatief antwoord te geven op de vraag
                   hoe te komen tot noodzakelijke capaciteitsuitbreidingen van het wegennet,
                   gecombineerd met een verdere verbetering van de verkeersveiligheid en de
                   leefbaarheid. Het met het SVV2 (Structuurschema Verkeer en Vervoer 2)
                   ingezette beleid mikte - naast de aanleg van nieuwe infrastructuur - op de
                   introductie van benuttingmaatregelen: met name bestaand uit bij de
                   snelweg geplaatste systemen. Het huidige NVVP (Nationaal Verkeer- en
                   Vervoers Plan) geeft aan dat de bereikbaarheid ondanks de geleverde
                   inspanningen niet op het gewenste niveau is gebracht. Het alleen
                   intensiveren van het bestaande beleid is niet toereikend, er wordt gevraagd
                   om een systeemsprong. Naast de eerdere inzet op intelligente infrastructuur
                   maakt nieuwe informatie- en communicatietechnologie ook intelligente
                   voertuigen mogelijk. Op het niveau van deelsystemen is al veel kennis
                   beschikbaar gekomen, de uitdagingen liggen met name op het operationeel
                   inzetten van deze kennis én op het verder integreren van deelsystemen. Het
                   programma richt zich op deze aspecten.

                   AVG betreft het automatiseren van bestuurdersfuncties als snelheid
                   aanpassen, baan houden, afstand bewaren enzovoorts.


                   2.Contactpersonen

                   V&W                   EZ
                   Jan Busstra        070 3516266  Dinand Maas      070 3797249
                   Edwin Bastiaensen     010 2825901  Mirjam Noordhoek   070 3796203
                   Gerard Alink       070 3511424


                   3. Doel en werking

                   3.a. Relatie met overheidsdoelen
                   AVG draagt bij aan de volgende overheidsdoelen:
                   - verbeteren bereikbaarheid via snellere doorstroming. Met als gevolg
                    minder congestie of minder behoefte aan additionele infrastructuur (betere
                    benutting infrastructuur en vermindering ruimtedruk)
                   - vergroten verkeersveiligheid door vermindering van de kans op menselijke
                    fouten; op deze wijze draagt AVG bij aan het verminderen van files
                   - verbeteren leefbaarheid door het terugdringen van emissies in het
                    wegverkeer (geleidelijke vervoerstromen)
                   - versterking van de positie van het openbaar vervoer (met als gevolg
                    verbetering van de stedelijke kwaliteit) en van specifieke
                    goederenvervoersstromen, door het inzetten van volledig automatische
                    voertuigen. Die maken door de besparing op de kosten van de bestuurder
                    een scala aan nieuwe vervoersdiensten economisch haalbaar.
Automatische Voertuig Geleiding met ADA-technologie.    67
                   3.b. Werking
                   De voorgestelde maatregel versnelt de technologische ontwikkelingen op
                   AVG-gebied en de toepassing daarvan door middel van pilotprojecten. De
                   gedachte hierachter is dat het gewenst is van de onderzoeksfase, waarin de
                   AVG-ontwikkeling zich op dit moment voornamelijk bevindt, in de
                   toepassingsfase te komen. Hiervoor is de maatschappelijke acceptatie van
                   AVG en het aanpassen van regelgeving van groot belang.


                                    Automatische
                                   Voertuig geleiding
                                      AVG
                          Advanced Driver           Volledig Automatische
                           Assistance               Voertuigen
                            ADA                   VAV

                       Pilot 1  Pilot 2  Pilot 3      Pilot 1  Pilot 2  Pilot 3


                   Er worden twee categorieën pilots voorgesteld:
                   - pilots met betrekking tot Advanced Driver Assistance (ADA), dat wil
                    zeggen de bestuurder blijft zelf verantwoordelijk maar krijgt hulpmiddelen
                    die hem waarschuwen als hij te dicht op een voorganger zit, zijn rijbaan
                    verlaat enz. ADA richt zich op de grote massa van conventioneel verkeer
                    op de openbare weg met de daarbij behorende verkeersdeelnemers. De
                    pilots sluiten aan bij de scenario’s van de internatonale auto-industrie en
                    zorgen ervoor dat nieuwe rijtaakondersteunende functies spoedig
                    operationeel worden in Nederland;
                   - pilots met Volledig Automatische Voertuigen (VAV), waarbij de
                    bestuurdersfunctie geheel geautomatiseerd is. Omdat we hier flinke
                    technologische stappen voorwaarts willen zetten, zullen deze pilots in een
                    omgeving moeten plaatsvinden die minder complex is dan op de normale
                    openbare weg. Deze pilots zullen daarom eerst in het (openbaar)
                    personenvervoer en speciale goederenvervoersstromen gerealiseerd
                    worden.

                   Voor beide categorieën wordt uitgegaan van drie pilots, waarvan enkele tot
                   ongeveer 2008 zullen lopen (eerste exploitatiejaar). Deze drie pilots zijn
                   minimaal nodig om betrokken partijen voldoende perspectief te bieden om
                   in Nederland in deze technologie te investeren en de gewenste
                   technologische stappen te zetten.

                   Er worden pilots ondersteund:
                   - die de AVG-technologie en de toepassing daarvan telkens een duidelijke
                    stap verder brengen;
                   - waarvan de gekozen systemen ook elders of op grotere schaal kunnen
                    worden toegepast (opschaalbaarheid);
                   - die een reëel vervoersknelpunt oplossen, met een duidelijke marktpotentie;
                   - waarvan de ontwikkeling perspectief biedt voor Nederland en een actieve
                    rol van de overheid nodig is voor een gunstige inpassing in het verkeer- en
                    vervoerssysteem, omdat het anders niet of te laat gebeurt.
Automatische Voertuig Geleiding met ADA-technologie.   68
                   In onderstaande figuren worden mogelijke VAV- en ADA-pilots
                   aangegeven. Voor VAV geldt hoe verder in de tijd hoe complexer de pilot
                   zowel qua technologie als omgeving. Voor ADA geldt dat vooral de
                   toepassingen (koers houden, snelheid houden) en de daarbij behorende
                   technologie een vergroting van de complexiteit betekenen.
                   Complexiteit
                                  Volledig Automatische geleide Voertuigsystemen (VAV)


                                               VAV Pilot 3

                                                  • Vrijwel open omgeving
                                                  • Volledig Gemengd met ander verkeer
                                                  • Snelheid tussen 30 tot 50 km/uur

                                   VAV Pilot 2


                                      • Gedeeltelijk afgesloten omgeving
                                      • Gedeeltelijk gemengd met andere weggebruikers
                                      • Snelheid +/- 80 km/uur


                           VAV Pilot 1

                              • Afgesloten omgeving
                              • Geen interactie ander verkeer
                              • Snelheid tussen 50 tot 70 km/uur                               2003                           2006         Tijd
                   Complexiteit
                                  Advanced Driver Assistance Systemen (ADA)


                                               ADA Pilot 3

                                                  • Koers houden
                                                  • Snelheid adviseren (extern)
                                                   - Voertuig - infrastructuur systemen
                                                   - Waarschuwing en actief begeleiden
                                   ADA Pilot 2


                                        • Koers houden
                                        • Snelheid adviseren
                                         - Volledig autonoom in-car systeem
                                         - Waarschuwen en actief begeleiden

                           ADA Pilot 1

                              • Koers houden
                               - Volledig autonoom in-car systeem
                               - Waarschuwen (informatief)                               2003                           2006         Tijd
                   Bovenstaande indeling kan worden aangepast naar aanleiding van
                   ervaringen, technologische ontwikkelingen en nieuwe marktinzichten, die in
                   de voorbereiding en de uitvoering van de pilots naar voren komen.
Automatische Voertuig Geleiding met ADA-technologie.          69
                   3.c. Samenhang met andere projecten of voorstellen.
                   Het AVG-programma is de meest concrete uitwerking van de paragrafen in
                   het NVVP over technologieontwikkeling ten aanzien van bereikbaarheid,
                   veiligheid en openbaar vervoer en geeft ook voor een deel invulling aan het
                   NMP ten aanzien van emissies. Het sluit verder aan bij de
                   kabinetsopvattingen over ondergronds transport (IPOT). Tevens ligt het in
                   lijn met eerdere activiteiten als de demonstratie met automatische
                   voertuiggeleiding (Demo ’98 in Rijnwoude), de proef met intelligente
                   snelheidsadaptie in Tilburg, de peoplemovers in Capelle a/d IJssel en
                   Schiphol, Hoogwaardig Openbaar Vervoer Eindhoven (HOVE), Ondergrond
                   Logistiek Systeem Aalsmeer/Schiphol (OLS) en de Combiroad proefbaan.

                   Ook de VS, Japan, de EU en grote lidstaten daarvan zijn actief op AVG-
                   gebied. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat participeert in het
                   internationale ADASE (Advanced Drivers Assistance System in Europe)-
                   consortium. Hieruit worden de verschillende Europese projecten op ADA-
                   gebied in het 5de Kaderprogramma gecoördineerd. ADASE is een
                   samenwerking van overheden, wegbeheerders en de "leading" auto-
                   industrie.


                   4. Kosten

                   De bedragen uit onderstaande tabel betreffen de toezegging van ICES-
                   middelen in Nederlandse guldens en zijn indicatief wat betreft de verdeling
                   over de jaren. De toezegging van de pilots is gefaseerd voorgesteld. De hier
                   gereserveerde bedragen kunnen een kaseffect hebben tot na de ICES III-
                   periode: een in 2006 goedgekeurde pilot zal wellicht pas in 2008
                   operationeel zijn.

.................................

                                        2003  2004  2005  2006  Totaal
                   Advanced Driver Assistance pilots      10   15   20   25    70
                   Volledig Automatische Voertuigen pilots   55   55   55   60   225
                   Monitoring en evaluatie           2   2   3   3    10

                   Totaal                   67   72   78   88   305                   - De hoge kosten van pilots worden veroorzaakt door de gewenste
                    technologische stappen, de noodzaak van het integreren van verschillende
                    technologieën in een project, de vaak gecompliceerde bestuurlijke situatie
                    (bijv. ruimtelijke ordenings- en veiligheidswetgeving) en de wens om
                    projecten tot stand te brengen die zoveel mogelijk realistisch
                    exploiteerbaar zijn.
                   - De genoemde bedragen betreffen de ICES-bijdragen. Daar bovenop wordt
                    nog een bijdrage van circa 25% van de industrie verwacht. Bij VAV-pilots
                    wordt gestreefd naar een hogere bijdrage omdat daar in beginsel pilots
                    met exploiteerbare systemen worden gerealiseerd. Via zakelijke
                    onderhandelingen met alle belanghebbenden (vervoerders, industrie en
                    lokale overheden) zal van geval tot geval een redelijke verdeling van de
                    kosten en opbrengsten overeengekomen worden. Een constructie als
                    publiek private samenwerking (PPS) ligt dan voor de hand.
                   - De monitoring en evaluatie omvat het nauwkeurig volgen van de
                   internationale ontwikkelingen op dit gebied, de evaluatie van de pilots op
                   individueel en programmaniveau, de kruisbestuiving tussen de pilots en de
                   verspreiding van de resultaten.
Automatische Voertuig Geleiding met ADA-technologie.     70
                   5. Verwachte effecten

                   5.a. Omvang van de bijdrage aan beleidsdoelen
                   Inschattingen van de effecten van toekomstige technologische
                   ontwikkelingen kunnen slechts indicatief zijn. Voor ADA komen uit de
                   literatuur de volgende ruwe schattingen naar voren:
                   - Verkeersveiligheid: een ADA-penetratie van 50% leidt tot vermindering
                     van 7% ernstige en dodelijke ongevallen, bij een volledige penetratie is er
                     een vermindering van 25%.
                   - Congestie: er is maximaal 15% afname van congestie-uren afhankelijk van
                     de penetratiegraad van ADA-systemen. Verder zal ADA een belangrijke
                     bijdrage leveren aan de doelstelling van een minimale snelheid van 60 km
                     per uur op het hoofdwegennet.
                   - Emissies: Bij een penetratie van ADA-systemen van circa 25% verminderen
                     de emissies met ruim 5%, bij volledige penetratie met ongeveer 10%.

                   Gezien de kosten van congestie en verkeers(on)veiligheid van ongeveer
                   2 miljard en ongeveer 12 miljard per jaar zou een versnelling van deze
                   ontwikkeling met één jaar al corresponderen met een bedrag van 1 á
                   2 miljard.

                   Toepassing van VAV in het openbaar vervoer en het goederenvervoer zal
                   vooral resulteren in nieuwe vervoersdiensten of kostenbesparing. Prognoses
                   hiervoor zijn nog gecompliceerder. Een van de mogelijke VAV pilots kan
                   volgens de eerste berekeningen in het toepassingsgebied (middelgrote stad)
                   tot een afname van het autoverkeer met ongeveer 10% leiden.

                   Het eindbeeld - volledig automatisch gestuurd verkeer (waar gewenst) - kan
                   als een systeemsprong worden gekarakteriseerd, die wat betreft
                   bereikbaarheid en in mindere mate veiligheid tot zeer grote verbeteringen
                   kan leiden. De capaciteit van autowegen kan bijvoorbeeld met een factor 2
                   vergroot worden. Dit cijfer is niet zonder meer door te trekken naar de rest
                   van het wegennet. Uitgaande van de nu ingeschatte autonome
                   ontwikkelingen is pas over ongeveer 30 jaar sprake van geautomatiseerde
                   verkeersstromen. Bij het formuleren van pilots is gezocht naar
                   mogelijkheden om dit eindpunt eventueel voor delen van het wegennet
                   (bijv. doelgroepstroken) wezenlijk dichterbij te brengen.

                   5.b. In welke periode treden de effecten op?
                   De timing van de effecten loopt uiteen voor de verschillende beleidsdoelen
                   (veiligheid, congestie, emissies en positie openbaar vervoer).
                   Wat betreft openbaar vervoer kan er globaal van uitgegaan worden dat een
                   periode van circa 10 jaar na iedere pilot nodig is om op de gewenste
                   plaatsen tot toepassing te komen. Voor de effecten van de AVG-pilots op
                   veiligheid en congestie is een inschatting nog minder eenvoudig. Dat is
                   onder meer afhankelijk van marktstrategieën van de auto-industrie,
                   internationale programma’s en het succes van de pilots. Daarnaast is de
                   inspanning van de overheid om penetratie van AVG te bevorderen
                   (financieel, maar minstens zo belangrijk via regelgeving) een bepalende
                   factor.

                   5.c. Relatie van verwachte effecten met de inzet van middelen
                   De inzet van de gevraagde middelen heeft de volgende effecten op
                   versnelling van de AVG- ontwikkeling:
                   - Er wordt direct R&D gepleegd op voor Nederland belangrijk geachte
                    gebieden die anders later tot stand zou komen (direct investeringseffect).
Automatische Voertuig Geleiding met ADA-technologie.   71
                   - Er ontstaat snel inzicht in de te realiseren noodzakelijke juridische
                    randvoorwaarden voor een brede invoering van AVG.
                   - Er wordt direct gewerkt aan het verder vergroten van het maatschappelijk
                    draagvlak en het wegnemen van eventuele belemmeringen en drempels
                    voor acceptatie. Pilots zijn veel effectiever voor het vergroten van
                    acceptatie dan R&D (effect op draagvlak).
                   - Voor de industrie ontstaat er een markt die R&D-investeringen op dit
                    gebied attractiever maakt (markteffect). Vooral voor de relatief
                    kleinschalige Nederlandse industrie is dit een wezenlijk element.
                   - Buitenlandse overheden (congestie en verkeersveiligheid zijn wereldwijd
                    probleem), maar ook de industrie (boot niet willen missen) zullen door de
                    zichtbaarheid van de pilotprojecten uitgedaagd worden om in deze
                    richting te investeren (PR-effect).

                   5.d. (gewenste en ongewenste) Neveneffecten
                   Belangrijke neveneffecten van het programma zijn:
                   - In een vroeg stadium komt kennis beschikbaar over de risico’s van AVG,
                    waaronder compenserend gedrag (dat effecten van AVG-toepassingen
                    kan aantasten).
                   - Het biedt extra kansen voor de Nederlandse industrie en vervoerders om
                    een positie te verwerven of uit te bouwen op een belangrijke groeimarkt.
                   - Voor Nederland is vervoer een kernsector van de economie. Nederland is
                    minder dan andere landen bereid om verkeersknelpunten met extra
                    infrastructuur op te lossen. Het beter benutten van infrastructuur door het
                    versnellen van de AVG-ontwikkeling is dan ook voor Nederland
                    wezenlijker dan voor andere landen. Een forse inspanning op AVG-gebied
                    stelt Nederland in staat ook op dit onderwerp internationaal een positie als
                    beleidsinnovator in te nemen. Mede gezien de grote investeringen die in
                    traditionele infrastructuur en AVG gedaan moeten worden hebben wij er
                    groot belang bij dat we mee beslissen in internationale gremia (R&D
                    programma’s, standaardisatie).

                   5.e. Verdeling over landsdelen
                   Deze loopt uiteen voor de verschillende beleidseffecten:
                   - Mobiliteit en bereikbaarheid: effecten vooral in de Randstad en op
                    hoofdtransportassen;
                   - Veiligheid, openbaar en specifiek goederenvervoer: naar rato van
                    (relevante) verkeersstromen.

                   5.f. Evaluaties
                   Ieder pilot zal uitgebreid geëvalueerd worden en biedt de gelegenheid tot
                   aanpassing of stopzetting van het programma.


                   6. Totstandkoming van het voorstel

                   6.a. Wijze van selectie
                   De betrokken Nederlandse stakeholders (industrie, overheid, betrokkenen bij
                   lopende AVG-projecten als HOVE, peoplemover Capelle a/d IJssel, OLS en
                   Combiroad) hebben de stand van zaken op AVG- gebied geïnventariseerd en
                   op basis daarvan geconcludeerd dat verdere actie ten aanzien van AVG
                   nodig is. In samenwerking met Connekt is door betrokkenen voorliggend
                   voorstel uitgewerkt. Bij de voorbereiding zijn ook externe bureaus betrokken.
Automatische Voertuig Geleiding met ADA-technologie.   72
                   6.b. Overwegingen die de omvang van de maatregel hebben bepaald
                   Wat betreft de ADA-pilots is de berekening uitgewerkt in het "Stappenplan
                   voor ADA pilots in Nederland".
                   De omvang van de VAV-pilots is gebaseerd op analyse van nu bekende
                   suggesties voor pilotprojecten (rapport ANT/RUPS) en op de ervaringen met
                   het Hoogwaardig Openbaar Vervoer-project in Eindhoven.

                   6.c. Te raadplegen bronnen
                   AVV-rapport "Stappenplan voor ADA pilots in Nederland", rapport
                   ANT/RUPS inzake mogelijke VAV-pilots, literatuurscan met betrekking tot
                   effecten AVG en startprogramma ‘Intelligent reizen’ van Connekt.


                   7. Robuustheid

                   7.a. Kans dat het verwachte effect niet wordt gehaald.
                   Bij technologieontwikkeling is er altijd een kans dat doelen niet gehaald
                   worden. Daarnaast zal bij bepaalde technologieën ook de maatschappelijke
                   acceptatie een belangrijke rol kunnen spelen. Om genoemde risico’s te
                   minimaliseren wordt:
                   - de opzet van iedere pilot gefaseerd;
                   - iedere pilot op de voet gevolgd en direct geëvalueerd;
                   - zorgvuldig gelet op de ervaringen en ontwikkelingen in het buitenland.

                   7.b. Slagen afhankelijk van andere projecten of ontwikkelingen,
                      knelpunten, verdringing?
                   Het slagen van het voorstel is afhankelijk van:
                   - tijdig inspelen van de regelgeving op AVG-ontwikkeling
                   - acceptatie door publiek
                   - internationale ontwikkelingen. Hoe sterker we daarbij aansluiten, hoe
                    kleiner onze eigen inspanningen kunnen zijn en hoe meer rendement ze
                    zullen hebben. In dat verband is het aansluiten bij EU R&D-stimulering
                    (pleiten voor AVG in het 6de Kaderprogramma) relevant.
                   - het draagvlak en de effecten van ADA zullen mede afhankelijk zijn van de
                    mate waarin wegbeeld en snelheidslimiet met elkaar in overeenstemming
                    zijn. Dit komt overeen met de beoogde aanpassingen in de infrastructuur
                    in het kader van Duurzaam Veilig fase 2

                   Er lijkt geen sprake van verdringing van andere maatregelen.


                   8. Noodzaak

                   Het grote knelpunt bij de ontwikkeling van AVG-technologie is de integratie
                   van technologische deelontwikkelingen in complete systemen (voertuigen
                   plus infrastructuur) en de daaraan gerelateerde acceptatie door gebruikers
                   en omgeving. Daarnaast is het door de grote rol die de verschillende
                   nationale overheden op dit vlak spelen, voor de (internationale) industrie
                   gecompliceerd om gericht in R&D op dit gebied te investeren, met name
                   waar het systemen betreft die gekoppeld zijn aan door de overheid
                   beheerste infrastructuur. De ontwikkelingen gaan daarmee minder snel dan
                   mogelijk en gewenst is. De lange doorlooptijd van ontwikkelingen is een
                   verdere belemmering van de investeringen, met name voor de relatief
                   kleinschalige Nederlandse industrie. De overheid lijkt de enige partij die voor
                   versnelling kan zorgen. Echter binnen het huidige beleid zijn geen middelen
                   gereserveerd voor grootschalige pilots. Wel is er een kans op ondersteuning
Automatische Voertuig Geleiding met ADA-technologie.   73
                   van R&D uit het EZ-instrumentarium; gezien de vormgeving daarvan
                   (generiek) blijft het onzeker of deze kans zich materialiseert.


                   9. Alternatief en flankerend beleid

                   9.a. Alternatieven
                   Alternatieven zijn deelname aan omvangrijke (internationale) R&D-
                   programma’s met als gevolg minder sturing en minder invloed op het tempo
                   van invoering. Hierdoor wordt het moeilijk de gestelde doelen te bereiken.

                   9.b. Flankerend beleid
                   Flankerend beleid is met name nodig ten aanzien van regelgeving. Binnen
                   wetgeving moeten experimenten in pilots mogelijk gemaakt worden en
                   moet - indien de pilots succesvol zijn - snel daarna brede toepasbaarheid
                   mogelijk zijn. Gerichte inspanning op het vlak van communicatie naar
                   verschillende doelgroepen. Werken aan verdere maatschappelijke
                   acceptatie.
Automatische Voertuig Geleiding met ADA-technologie.   74
Colofon

...................................................................................


                   Uitgave:
                   Ministerie van Verkeer en Waterstaat
                   Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat
                   Adviesdienst Verkeer en Vervoer

                   Redactie:
                   E.G.H.J. Bastiaensen (Adviesdienst Verkeer en Vervoer)
                   A. de Hoog (Meetkundige Dienst)

                   Opmaak en redactionele ondersteuning:
                   Bureau DST bv

                   Illustraties van ADA-systemen:
                   Van de Werken Verkeer en Vorm
Automatische Voertuig Geleiding met ADA-technologie.  75
Automatische Voertuig Geleiding met ADA-technologie.  76

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:6
posted:9/20/2011
language:Dutch
pages:77