footprints3_rozklad_godzinowo by yaoyufang

VIEWS: 48 PAGES: 43

									                              ROZKŁAD MATERIAŁU                  Footprints 3
                 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1+
          ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                         ZAKRES MATERIAŁU
         TEMAT LEKCJI
                     CELE LEKCJI                       JĘZYK                        SPRAWNOŚCI
          Okres       FUNKCJE JĘZYKOWE                                              UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE
1       bezpodręcznikowy
                                        UCZNIÓW             NAUCZYCIELA

       Lekcja 1       Integrowanie grupy rówieśniczej  Hello!, What's your name?, My   Hello, children!           Zabawy – przedstawianie się, nazwy
                 Powtórzenie materiału       name's (Ania).           Goodbye, children!          kolorów, nazwy mebli
                 z Footprints 2.          Kolory (red, yellow, purple,    Touch something (yellow).
                                  brown, blue, green, pink, white,
                 POWTÓRZENIE:           black)
                 Przedstawianie się        What's your favourite colour? My
                 Nazwy kolorów i mebli       favourite colour is (yellow).
                                  Meble (bed, chair, cupboard,
                                  sofa, table)

                           MATERIAŁY PODSTAWOWE                          MATERIAŁY DODATKOWE

                 KN (Książka nauczyciela): s. 16                   Miękka piłeczka
                                                    Karty obrazkowe i wyrazowe (meble)
                                                    Dwie kartki papieru
                                                    FN (Folder nauczyciela): Arkusz 1, s. 25
                                      1 / 43
          ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                           ZAKRES MATERIAŁU
         TEMAT LEKCJI
                     CELE LEKCJI                          JĘZYK                      SPRAWNOŚCI
          Okres       FUNKCJE JĘZYKOWE                                               UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE
2       bezpodręcznikowy
                                        UCZNIÓW               NAUCZYCIELA

       Lekcja 2       Integrowanie grupy rówieśniczej  Liczby od 1 do 100           Draw (a red rubber)!         Zabawy – liczby, zwierząt, czynności
                 Powtórzenie materiału       Zwierzęta (cat, dog, elephant,     Please, start!
                 z Footprints 2          tiger, fish, giraffe, lion, bear,
                                  monkey, ostrich)
                 POWTÓRZENIE:           Czynności (swim, run, jump,
                 What's your/his/her name? Her   climb, dance, paint)
                 name's (Beata). His name's
                 (Kamil). What's your/his/her
                 favourite colour?
                 Nazwy kolorów
                 Have you got...?

                           MATERIAŁY PODSTAWOWE                             MATERIAŁY DODATKOWE

                 KN: s. 17                                Karty liczbowe od 1 do 10, dziesiątkami od 10 do 100 oraz dziesięć innych
                                                      dowolnych
                                                      Karty obrazkowe (kolory I zwierzęta)
                                                      Małe karteczki
                                                      FN: Arkusz 2, s. 26


          ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                          ZAKRES MATERIAŁU
         TEMAT LEKCJI
                     CELE LEKCJI                          JĘZYK                      SPRAWNOŚCI
          Okres       FUNKCJE JĘZYKOWE                                               UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE
3       bezpodręcznikowy
                                        UCZNIÓW              NAUCZYCIELA

       Lekcja 3       Integrowanie grupy rówieśniczej  Części ciała (hair, head, hand –  Yes, I have. No, I haven't.       Zabawy – części ciała, gimnastyka
                 Powtórzenie materiału z      hands, leg – legs, foot – feet, arm Number (five) – (head).
                 Footprints 2           – arms)
                                  Przymiotniki (long, short, big,
                 POWTÓRZENIE:           small)
                 Liczby, kolory, czynności

                           MATERIAŁY PODSTAWOWE                             MATERIAŁY DODATKOWE
                                       2 / 43
                  KN: s. 18                               Sześć kart obrazkowych z dowolnymi kolorami, sześć dowolnych kart
                                                     liczbowych oraz karty obrazkowe z czynnościami
                                                     Karty obrazkowe z częściami ciała
                                                     FN: Arkusz 3, s. 27

          ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                          ZAKRES MATERIAŁU
         TEMAT LEKCJI
                      CELE LEKCJI                         JĘZYK                     SPRAWNOŚCI
          Okres        FUNKCJE JĘZYKOWE                                             UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE
4       bezpodręcznikowy
                                        UCZNIÓW              NAUCZYCIELA

       Lekcja 4       Integrowanie grupy rówieśniczej  Uczucia (happy, sad, hungry,     What's your favourite colour?    Zabawy – wyrażanie
                  Powtórzenie materiału z      thirsty, angry, surprised)      What's your favourite animal?    i rozpoznawanie uczuć, ulubione
                  Footprints 2           A happy/sad elephant         What's your favourite number?    śmieszne zwierzę
                                                     What's your favourite part of the
                  POWTÓRZENIE:                              body?
                  Zwierzęta, liczby, kolory                       What's your funny animal?
                  Części ciała

                           MATERIAŁY PODSTAWOWE                           MATERIAŁY DODATKOWE

                  KN: s. 19                               Karty obrazkowe i wyrazowe z uczuciami
                                                     Karty obrazkowe ze zwierzętami (z lekcji 2.)
                                                     FN: Arkusz 4, s. 28


          ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                          ZAKRES MATERIAŁU
         TEMAT LEKCJI
                      CELE LEKCJI                         JĘZYK                     SPRAWNOŚCI
          Welcome!      FUNKCJE JĘZYKOWE                                             UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE
5                                        UCZNIÓW              NAUCZYCIELA
            Lekcja 1
                  Pytanie o imię, wiek i ulubiony  Leo, Amir, Kim, Lucy         Welcome to the Blue Owls club.   Posłuchaj i przeczytaj.
                  kolor               Słowo: owl.             Słowa: together, forever.      Rymowanka. Potem pytaj i
                  Zapoznanie się z bohaterami    Who's this? This is (my       Listen and read. Listen and say   odpowiadaj.
                  książki              friend/Amir).            the Blue Owls chant. Ask and
                  Nauka rymowanki          What’s his/her name?, His      answer.               Zeszyt ćwiczeń
                                   name's (Leo)., Her name's                        Odpowiedz na pytania.
                                   (Lucy). How old is he/she.                        Narysuj swoich przyjaciół lub
                                   He/She is (ten). What's his/her                     członków rodziny. Potem napisz.
                                   favourite colour?
                                       3 / 43
                         MATERIAŁY PODSTAWOWE                           MATERIAŁY DODATKOWE

              KU (Książka ucznia): strona tytułowa i s. 2                Karty obrazkowe z bohaterami
              ZĆ (Zeszyt ćwiczeń): s. 3
              KN: s. 20


        ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                         ZAKRES MATERIAŁU
       TEMAT LEKCJI
                  CELE LEKCJI                          JĘZYK                     SPRAWNOŚCI
        Welcome!     FUNKCJE JĘZYKOWE                                             UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE
6                                       UCZNIÓW             NAUCZYCIELA
        Lekcja 2
              Opis wyglądu zewnętrznego ludzi Opis wyglądu zewnętrznego         Point to your eyes/hair.     Posłuchaj, przeczytaj i powiedz imię.
                                He's/She's got (brown hair).      Listen, read, and say the name.  Opisz Amira.
              POWTÓRZENIE:            He's/She's wearing (a yellow T-    Describe a friend. Then guess.  Opisz kolegę lub koleżankę i
              Nazwy kolorów           shirt).                Read and match.          zgadnij.
              His/Her favourite colour is (red). Słowo: curly.
                                Nazwy ubrań                               Zeszyt ćwiczeń
                                                                    Przeczytaj i połącz. Narysuj twarze
                                                                    i pokoloruj ubrania.
                                                                    Uzupełnij zdania.

                         MATERIAŁY PODSTAWOWE                           MATERIAŁY DODATKOWE

              KU: s. 3                                 Karty obrazkowe z bohaterami
              ZĆ: s.4                                  Kredki
              KN: s. 21                                 Papier do rysowania


        ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                         ZAKRES MATERIAŁU
       TEMAT LEKCJI
                  CELE LEKCJI                          JĘZYK                     SPRAWNOŚCI
        Welcome!     FUNKCJE JĘZYKOWE                                             UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE
7                                       UCZNIÓW             NAUCZYCIELA
        Lekcja 3
              Opis położenia przedmiotów       Meble, zwierzęta domowe,      Słowo: clubhouse.         Posłuchaj i powtórz.
              w pokoju                jedzenie.             Listen and repeat., Look at the  Popatrz na obrazek. Przeczytaj i
                                  Słowo: TV.             picture., Read and say True or  powiedz Prawda lub Fałsz.
              POWTÓRZENIE:              Przyimki miejsca (in, on, under,  False. Ask and answer., Listen
              Nazwy mebli, zwierząt         behind)              and circle. Look and write.    Zeszyt ćwiczeń
              domowych, jedzenia           There's a pencil. There are (two                   Posłuchaj i zakreśl dodatkowy
              Przyimki miejsca            beds). Where’s the (cat)? It’s                    przedmiot.


                                      4 / 43
                 Konstrukcja There is/are      (under) the (chair). Where are                     Popatrz i napisz.
                                  the (pencils)? They’re (on) the
                                  (sofa).

                          MATERIAŁY PODSTAWOWE                           MATERIAŁY DODATKOWE

                 KU: s. 4                                Kredki
                 ZĆ: s. 5                                Karty wyrazowe z nazwami przedmiotów w klasie
                 KN: s. 22

        ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                          ZAKRES MATERIAŁU
       TEMAT LEKCJI
                     CELE LEKCJI                         JĘZYK                     SPRAWNOŚCI
        Welcome!       FUNKCJE JĘZYKOWE                                             UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE
8                                        UCZNIÓW             NAUCZYCIELA
         Lekcja 4
                 Powtórzenie materiału z      Wygląd zewnętrzny, ubrania,     Nazwy klubów (The Black      Wymyśl i opisz klub.
                 rozdziału 1            meble                Spiders, Eagles, Supergirls,    I can do it in English – Napisz o
                 Samoocena uczniów         This is (Sean). He's (nine).     The Blue Stars, The Banana     członku swojego klubu. Narysuj
                                  He's/She's got (black hair).     Gang, The Red Dragons,       obrazek.
                                  His/Her favourite colour is (red).  Shadows, Yellow Fire,Black
                                                     Eagles, Star).           Zeszyt ćwiczeń
                                                     Słowa: code name, member.     Przeczytaj i uzupełnij.
                                                                      My English – Przeczytaj i pokoloruj.

                          MATERIAŁY PODSTAWOWE                           MATERIAŁY DODATKOWE

                 KU: s. 5                                Karty obrazkowe z bohaterami książki
                 ZĆ: s.6                                 Masa mocująca
                 KN: s. 23                                Kartki papieru formatu A4
                                                     Kolorowy papier
                                                     Kredki
                                                     FN: Arkusz 5, s. 2


        ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                          ZAKRES MATERIAŁU
       TEMAT LEKCJI
                     CELE LEKCJI                         JĘZYK                     SPRAWNOŚCI
        Story Time      FUNKCJE JĘZYKOWE                                             UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE
9                                        UCZNIÓW             NAUCZYCIELA
       The Secret Door 1
                 Rozumienie i czytanie historyjki  Słowa: a door, a book, a stone,   Słowa: desert (n), archaeologists. Historyjka
                 po angielsku            an eye, a hand, spiders, snakes,   Time for a story. Listen and read. Posłuchaj i przeczytaj.


                                       5 / 43
                       Powtórzenie materiału       hungry, big, heavy.          Who’s this? Listen and act out.  Posłuchaj i odegraj historyjkę.
                       z rozdziału 1           What’s your name? I’m (Kalim).     Read and match. Write.
                                         How old are you? I’m (ten).                        Zeszyt ćwiczeń
                                         Who’s this? Her name’s (Mitzy).                      Popraw błędy Potem pokoloruj.
                                         She likes (fish). Can you (read                      Zaznacz właściwy kamień znakiem
                                         it)?                                   V (Tak). Potem uzupełnij.
                                         Słowa: a lot of, this, that, hello,                    Spójrz na ćwiczenie 2 i napisz.
                                         goodbye.
                                         Come home now. See you
                                         tomorrow.

                                 MATERIAŁY PODSTAWOWE                            MATERIAŁY DODATKOWE

                       KU: s. 6-7                                Rekwizyty do wyboru: miękka zabawka – kot albo obrazek kota, duży kamień,
                       ZĆ: s. 7                                 kanapka, pudełko z książkami, mała figurka na podstawce.
                       KN: s. 24-25                   KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE                               KSZTAŁCENIE WCZESNOSZKOLNE
                 ZGODNE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 2008                           ZGODNE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 2009
                                                                    

        W okresie bezpodręcznikowym kształtowanie pozytywnego stosunku do       Język obcy nowożytny. Uczeń:
        języka angielskiego.                                wie, że ludzie posługują się różnymi językami i że chcąc się z nimi
                                                  porozumieć, trzeba nauczyć się ich języka;
Okres      Szkoła – dziecko jako uczeń, kolega, przyjaciel                  reaguje werbalnie i niewerbalnie na proste polecenia nauczyciela, np. Listen
bezpodręczni-  Podobieństwa i różnice między ludźmi                        and read. Ask and answer. Say True or False.;
kowy      Zabawy, zajęcia, przygody dzieci                          rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień i potrafi się nimi posługiwać, np.
Rozdział 1:
        Swobodne i spontaniczne wypowiedzi uczniów                     Hi! His/Her nam is … .;
Welcome!    Czytanie na głos wyrazów, zdań i dłuższych tekstów                 rozumie ogólny sens krótkich opowiadań przedstawianych za pomocą
        Pisanie wyrazów i zdań                               obrazków, gestów, np. The Secret Door 1;
        Przepisywanie wyrazów, zdań, tekstów, powiązane z ich uzupełnianiem        rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych (także
        i przekształcaniem                                 w nagraniach audio i video), np. ćw. 1 w lekcji 1;
        Działalność plastyczna uczniów przy użyciu rożnych materiałów, technik       czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania, np. ćw. 4 w lekcji 2;
        i form                                       zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów.
        Śpiew, ruch z muzyką                                np. How old are you?,
        Gry i zabawy ruchowe                                recytuje rymowanki i śpiewa piosenki. np. ćw. 2 w lekcji 1;
                                                  nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, np. ubrania, meble, kolory;
        Tematyczne zorganizowanie słownictwa odzwierciedlającego świat dziecka –      bierze udział w mini przedstawieniach teatralnych. np. The Secret Door 1;
        słowa w języku angielskim oznaczające zwierzęta, kolory, części ciała, sporty,   przepisuje wyrazy i zdania. np. zadania w Zeszycie ćwiczeń;
        jedzenie, meble.                                  potrafi korzystać ze środków multimedialnych, np. CD-ROM Footprints 3;
                                                  współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki.

                                              6 / 43
     My English – samoocena ucznia i wzięcie odpowiedzialności za własną naukę         ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                             ZAKRES MATERIAŁU
        TEMAT LEKCJI
                       CELE LEKCJI                         JĘZYK                       SPRAWNOŚCI
       Where do you live?      FUNKCJE JĘZYKOWE                                              UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE
10                                          UCZNIÓW              NAUCZYCIELA
          Lekcja 1
                   Opisywanie położenia        Słowa: address, age, telephone    Słowa: street, road.        Posłuchaj i przeczytaj.
                   przedmiotów w pokoju        number, brother, sister, pet.     Nazwy ulic: West Street, River   Posłuchaj ponownie Kim i Leo.
                                     How old are you? Where do you     Road.               Powiedz Prawda lub Fałsz.
                                     live? What’s your telephone      Open your books. Listen and say  Pytaj i odpowiadaj. Mów Prawda lub
                                     number                True or False., Ask and answer.  Fałsz.
                                     Have you got brothers or sisters?
                                     Yes, I have. No, I haven’t. Yes,                     Zeszyt ćwiczeń
                                     I've got (a brother).                          Przeczytaj i połącz.
                                                                          Przeczytaj i uzupełnij.

                             MATERIAŁY PODSTAWOWE                            MATERIAŁY DODATKOWE

                   KU: s.8                                  Karty obrazkowe z bohaterami książki (Amir, Leo)
                   ZĆ: s.8
                   KN: s. 26


         ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                             ZAKRES MATERIAŁU
        TEMAT LEKCJI
                       CELE LEKCJI                         JĘZYK                       SPRAWNOŚCI
       Where do you live?      FUNKCJE JĘZYKOWE                                              UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE
11                                          UCZNIÓW              NAUCZYCIELA
          Lekcja 2
                   Rozmowa na temat umiejętności    Słowa: draw, paint, play       Słowa: certificate, training.   Przeczytaj i powiedz imię.
                   (z can) oraz rzeczy, które lubimy  basketball, play football, play the  Open your books., Read and say   Napisz pytania. Potem zapytaj
                   i których nie lubimy (z like)    recorder, rollerskate, food, pizza,  the name. Write questions. Then  kolegę lub koleżankę.
                                     fruit, apples, bananas, grapes.    ask a friend. Look and write.
                                     He/She can can/can't play the                      Zeszyt ćwiczeń
                                     recorder very well. Can you play                     Popatrz i napisz.
                                     football? Yes, I can. No, I can't.                    Napisz pytania.
                                     He/She likes (art). He/She
                                     doesn't like (bananas). Do you
                                     like sport? Yes, I do. No, I don't.
                                     His/Her favourite food is (pizza).


                                          7 / 43
                          MATERIAŁY PODSTAWOWE                          MATERIAŁY DODATKOWE

                 KU: s. 9                              Karty obrazkowe z czynnościami
                 ZĆ s. 9                              Karty obrazkowe z bohaterami książki
                 KN: s. 27


        ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                        ZAKRES MATERIAŁU
       TEMAT LEKCJI
                     CELE LEKCJI                      JĘZYK                        SPRAWNOŚCI
       Where do you live?    FUNKCJE JĘZYKOWE                                            UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE
12                                     UCZNIÓW              NAUCZYCIELA
         Lekcja 3
                 Rozmowy na temat tego, co  Zwierzęta: cat, dog, bird, snake,   Słowa: near, Miss Todd's house,    Posłuchaj i przeczytaj.
                 lubimy i czego nie lubimy.  rabbit, horse, rat, giraffe, tiger,  there, a lot of.            Popatrz i powiedz.
                 Nazwy zwierząt.       spider, frog.             Go away! Sorry!            Jakie zwierzęta lubisz? Powiedz
                                Słowo: box.              Listen and read. Look and say.     koledze.
                                I like/don't like (cats). He/She   Listen and draw. Complete and
                                doesn't like (dogs).         write.                 Zeszyt ćwiczeń
                                                                      Posłuchaj i narysuj zwierzęta, które
                                                                      dzieci lubią.
                                                                      Uzupełnij i napisz.

                          MATERIAŁY PODSTAWOWE                          MATERIAŁY DODATKOWE

                 KU: s. 10                             Kredki.
                 ZĆ: s. 10                             Kartki papieru
                 KN: s. 28


        ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                        ZAKRES MATERIAŁU
       TEMAT LEKCJI
                     CELE LEKCJI                      JĘZYK                        SPRAWNOŚCI
       Where do you live?    FUNKCJE JĘZYKOWE                                            UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE
13                                     UCZNIÓW              NAUCZYCIELA
         Lekcja 4
                 Powtórzenie materiału    Nazwy czynności, jedzenie       Słowo: survey.             Pytaj i odpowiadaj.
                 z rozdziału 2        Zdania i pytania z czasownikami    Find someone who...          I can do it in English – Napisz o
                 Samoocena uczniów      have got, like, can.         Copy the survey. Then ask and     swojej klasie. Narysuj obrazki.
                                                   answer. Write about your class.
                                                   Draw pictures.             Zeszyt ćwiczeń, s. 11


                                    8 / 43
                                                             Przeczytaj i uzupełnij.
                                                             My English – Uzupełnij i pokoloruj.

                       MATERIAŁY PODSTAWOWE                      MATERIAŁY DODATKOWE

              KU: s. 11                          Karty obrazkowe z czynnościami
              ZĆ: s. 11                          Dwie kartki papieru A4 dla każdego ucznia
              KN: s. 29                          Kolorowy papier
                                            FN: Arkusz 6, s. 30
                                            FN: Arkusz 7, s. 31


        ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                  ZAKRES MATERIAŁU
       TEMAT LEKCJI
                  CELE LEKCJI                   JĘZYK                      SPRAWNOŚCI
       Backtrack 1    FUNKCJE JĘZYKOWE                                        UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE
14                                 UCZNIÓW           NAUCZYCIELA
        Lekcja 1
              Powtórzenie materiału   Pytania             Work in pairs.          Zagraj w grę.
              z rozdziałów 1 i 2                     Play a game.           Posłuchaj i powiedz.
              Gra                             Listen and say.
              Ćwiczenie dźwięków /æ/                   Read and complete.        Zeszyt ćwiczeń
              i /eə/                                            Przeczytaj i uzupełnij.
                                                             Przeczytaj i uzupełnij.

                       MATERIAŁY PODSTAWOWE                      MATERIAŁY DODATKOWE

              KU: s. 12                          Kostka do gry dla każdej pary uczniów
              ZĆ s. 12                          Dwa pionki dla każdego ucznia
              KN: s. 30


        ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                  ZAKRES MATERIAŁU
       TEMAT LEKCJI
                  CELE LEKCJI                   JĘZYK                      SPRAWNOŚCI
       Backtrack 1    FUNKCJE JĘZYKOWE                                        UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE
15                                 UCZNIÓW           NAUCZYCIELA
        Lekcja 2
              Powtórzenie materiału   Who's this? His/Her name's...  Listen and sing.         Posłuchaj i zaśpiewaj.
              z rozdziałów 1 i 2     Opis wyglądu, tego co lubimy i  Who can you see through the    Kogo widzisz? Przeczytaj i powiedz.
              Nauka piosenki       czego nie lubimy. Umiejętności  keyhole?             Narysuj swojego przyjaciela i opisz
              Opis przyjaciela                      Draw and write about a friend.  go.
                                            Read and circle.


                                 9 / 43
                                                                           Zeszyt ćwiczeń
                                                                           Przeczytaj i zakreśl. Potem przepisz.
                                                                           Question maker: Przeczytaj i połącz.
                                                                           Potem przepisz i odpowiedz.

                                MATERIAŁY PODSTAWOWE                           MATERIAŁY DODATKOWE

                      KU: s. 13                               Kartki papieru do rysowania lub kartki z przygotowaną dużą dziurką od
                      ZĆ: s. 13                               klucza
                      KN: s. 31                               Kredki                  KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE                            KSZTAŁCENIE WCZESNOSZKOLNE
                ZGODNE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 2008                        ZGODNE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 2009
                                                                 

        Przyroda w otoczeniu dziecka                          Język obcy nowożytny. Uczeń:
        Zabawy, zajęcia, przygody dziecka                          wie, że ludzie posługują się różnymi językami i że chcąc się z nimi
Rozdział 2:  Swobodne i spontaniczne wypowiedzi uczniów                     porozumieć, trzeba nauczyć się ich języka;
Where do you  Czytanie na głos wyrazów, zdań i dłuższych tekstów                 reaguje werbalnie i niewerbalnie na proste polecenia nauczyciela, np. Read
live?     Pisanie wyrazów i zdań                               and say the name. Look and say. Listen and read.;
        Przepisywanie wyrazów, zdań, tekstów, powiązane z ich uzupełnianiem         rozpoznaje znaczenie wyrazów o podobnym brzmieniu, np. liczebniki;
        i przekształcaniem                                 rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień i potrafi się nimi posługiwać,
        Działalność plastyczna uczniów przy użyciu różnych materiałów, technik i      np. Oh, no! Go away! Sorry!;
        form                                        rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych (także
        Śpiew, ruch z muzyką                                w nagraniach audio i video), np. ćw. 6 w lekcji 3;
        Gry i zabawy ruchowe                                czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania, np. ćw. 4 w lekcji 2;
                                                  zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów.
        Tematyczne zorganizowanie słownictwa odzwierciedlającego świat dziecka –      np. How old are you? Where do you live? Have got a brother/sister?,
        nazwy zwierzątko                                  recytuje rymowanki i śpiewa piosenki. np. ćw. C w Backtrack 1, lekcja 2;
                                                  nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, np. zwierzęta;
        My English – samoocena ucznia i wzięcie odpowiedzialności za własną naukę      przepisuje wyrazy i zdania. np. zadania w Zeszycie ćwiczeń;
                                                  potrafi korzystać ze środków multimedialnych, np. CD-ROM Footprints 3;
        Backtrack 1                                     współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki.
        Rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz wiary we własne
        możliwości językowe w rozdziale powtórkowym

        Wymowa Sound hound /æ/ hat i /eə/ hair, hairy
                                             10 / 43
        ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                         ZAKRES MATERIAŁU
       TEMAT LEKCJI
                    CELE LEKCJI                        JĘZYK                     SPRAWNOŚCI
       What time is it?    FUNKCJE JĘZYKOWE                                            UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE
16                                     UCZNIÓW               NAUCZYCIELA
        Lekcja 1
                Pytanie: What time is it?    What time is it? It's (five) o'clock.  Where are they? Wow! That's    Posłuchaj i przeczytaj.
                Podawanie czasu (pełne     Liczby od 1 do 12            another box. A very big box.   Rymowanka. Posłuchaj i powiedz.
                godziny).                                What's in it? Come on!      Posłuchaj drugiej części rymowanki
                Nauka rymowanki                             Słowo: clock.           i powtarzaj.
                                                    Listen and read., Chant. Listen
                POWTÓRZENIE:                              and say. Listen and draw. Draw.  Zeszyt ćwiczeń
                Liczby od 1 do 12                            Work in pairs.          Posłuchaj i narysuj.
                                                                     Dokończ 2 rysunki. Pracujcie w
                                                                     parach.
                                                                     Popatrz i połącz. Potem napisz.

                          MATERIAŁY PODSTAWOWE                          MATERIAŁY DODATKOWE

                KU: s. 14
                ZĆ: s. 14
                KN: s. 32


        ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                         ZAKRES MATERIAŁU
       TEMAT LEKCJI
                    CELE LEKCJI                        JĘZYK                     SPRAWNOŚCI
       What time is it?    FUNKCJE JĘZYKOWE                                            UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE
17                                     UCZNIÓW               NAUCZYCIELA
        Lekcja 2
                Pytanie o godzinę i       What time is it? It's half past    Słowo: hands (of a clock)      Posłuchaj i przeczytaj.
                odpowiadanie na pytania     (ten). It's quarter to/past (eleven). Listen and read. Make a clock.   Wykonaj zegar. Słuchaj i ustawiaj
                Wykonanie zegara i ustawianie                     Listen and set the time. Play and  zegar.
                na nim godzin                             say. Read and match. Look, write  Baw się i mów.
                Gra                                  and draw.
                                                                     Zeszyt ćwiczeń
                                                                     Przeczytaj i połącz.
                                                                     Popatrz, napisz i narysuj.

                          MATERIAŁY PODSTAWOWE                          MATERIAŁY DODATKOWE

                KU: s. 15                                Nożyczki
                ZĆ: s.15 i 71                              Masa mocująca


                                     11 / 43
                KN: s. 33                            Karty z wyrazami oznaczającymi liczby od 1 do 12


        ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                      ZAKRES MATERIAŁU
       TEMAT LEKCJI
                    CELE LEKCJI                      JĘZYK                     SPRAWNOŚCI
       What time is it?    FUNKCJE JĘZYKOWE                                          UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE
18                                   UCZNIÓW              NAUCZYCIELA
        Lekcja 3
                Rozmowa o codziennych   Codzienne czynności (get up,     This is my day. Right. Wrong.    Posłuchaj i przeczytaj. Potem
                czynnościach        have breakfast, go to school,     Listen and read. Then listen and  posłuchaj i powtórz.
                Godziny          have a break, have lunch, go     repeat. Read and number. Look    Znajdź i powiedz.
                              home, have dinner, go to bed)     and write.             Zeszyt ćwiczeń, s. 16
                              I (get up) at (half past seven).                     Przeczytaj i ponumeruj.
                                                                   Popatrz i napisz.

                         MATERIAŁY PODSTAWOWE                         MATERIAŁY DODATKOWE

                KU: s. 16                            Karty obrazkowe z codziennymi czynnościami
                ZĆ: s. 16                            Kartki papieru A4
                KN: s. 34                            Kredki


        ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                      ZAKRES MATERIAŁU
       TEMAT LEKCJI
                    CELE LEKCJI                      JĘZYK                     SPRAWNOŚCI
       What time is it?    FUNKCJE JĘZYKOWE                                          UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE
19                                   UCZNIÓW              NAUCZYCIELA
        Lekcja 4
                Powtórzenie materiału   Godziny, nazwy codziennych      Me too! I don't. Please write    Porozmawiaj z kolegami
                z rozdziału 3       czynności               soon.                i koleżankami. Policz, ile razy
                Samoocena uczniów     Zdania z czasownikami have got    Słowa: email, sports team,     zgadzają się z Tobą.
                              oraz can               Manchester United.         I can do it in English – Napisz email
                                                 Talk to three friends. Count.    o swoim dniu.
                                                 Write an email. Read and draw.
                                                 Complete and colour.        Zeszyt ćwiczeń
                                                                   Przeczytaj i narysuj.
                                                                   My English – Uzupełnij i pokoloruj.

                         MATERIAŁY PODSTAWOWE                         MATERIAŁY DODATKOWE

                KU: s. 17                            Karty obrazkowe z codziennymi czynnościami
                ZĆ: s. 17                            Kartki papieru A4


                                  12 / 43
                       KN: s. 35                               Kolorowy papier
                                                           Klej
                                                           FN: Arkusz 8, s. 32
                                                           Lekcja z DVD, odcinek 4: Animals


              ROZDZIAŁ
  LP.   DATA                                             ZAKRES MATERIAŁU
             TEMAT LEKCJI
                           CELE LEKCJI                       JĘZYK                       SPRAWNOŚCI
              Story Time       FUNKCJE JĘZYKOWE                                             UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE
  20                                            UCZNIÓW             NAUCZYCIELA
            The Secret Door 2
                       Rozumienie i czytanie historyjki  Słowa: key, tomorrow, truck,    Time for a story.         Posłuchaj i przeczytaj. Potem
                       po angielsku            jump (v), tunnel (n),        Who’s this?            posłuchaj i odegraj scenki.
                       Powtórka materiału z rozdziałów  What does it mean? It means... I  Listen and point.
                       2i3                like animals. I get up/have     Listen and read.          Zeszyt ćwiczeń
                                         breakfast (at ten o'clock). She   Listen and act out.        Ponumeruj obrazki.
                                         doesn't like biscuits. Can Mitzy  Number the pictures.        Spójrz na ćwiczenie. Przeczytaj i
                                         jump? What time? Is ten o'clock   Read and match.          połącz.
                                         OK? Come here! Let's go! Wow!
                                         Sorry!

                                MATERIAŁY PODSTAWOWE                            MATERIAŁY DODATKOWE

                       KU: s. 18-19                              Rekwizyty do wyboru: miękka zabawka – kot albo obrazek kota, duży kamień,
                       ZĆ: s. 18                               duża książka, herbatnik.
                       KN: s. 36-37                   KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE                             KSZTAŁCENIE WCZESNOSZKOLNE
                 ZGODNE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 2008                         ZGODNE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 2009
                                                                  

         Odczytywanie i zapisanie czasu                        Język obcy nowożytny. Uczeń:
         Stosowanie pojęć: minuta, godzina, pół godziny                  wie, że ludzie posługują się różnymi językami i że chcąc się z nimi
Rozdział 3:   Swobodne i spontaniczne wypowiedzi uczniów                    porozumieć, trzeba nauczyć się ich języka;
What time is it? Czytanie na głos wyrazów, zdań i dłuższych tekstów                reaguje werbalnie i niewerbalnie na proste polecenia nauczyciela, np. Listen
         Pisanie wyrazów i zdań                              and set the clock. Listen and point.;
         Przepisywanie wyrazów, zdań, tekstów, powiązane z ich uzupełnianiem        rozpoznaje znaczenie wyrażeń o podobnym brzmieniu, np. go to school, go
         i przekształcaniem                                to bed, go home;
         Działalność plastyczna uczniów przy użyciu różnych materiałów, technik      rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień i potrafi się nimi posługiwać,
         i formułowaniem                                  np. Sorry! Come on! Me too! I have breakfast at eight o'clock.;


                                             13 / 43
     Śpiew, ruch z muzyką                              rozumie ogólny sens krótkich opowiadań przedstawianych za pomocą
     Gry i zabawy ruchowe                              obrazków, gestów, np. The Secret Door 2;
                                             rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych (także
     Tematyczne zorganizowanie słownictwa odzwierciedlającego świat dziecka –    w nagraniach audio i video), np. ćw. 1 w lekcji 1;
     nazwy czynności                                 czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania, np. ćw. 11 w lekcji 4;
                                             zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów.
     My English – samoocena ucznia i wzięcie odpowiedzialności za własną naukę    np. What time is it? It's (eight) o'clock,
                                             recytuje rymowanki i śpiewa piosenki. np. ćw. 2 w lekcji 1;
                                             bierze udział w mini przedstawieniach teatralnych. np. The Secret Door 2;
                                             przepisuje wyrazy i zdania. np. zadania w Zeszycie ćwiczeń;
                                             potrafi korzystać ze słowników obrazkowych, np. Słowniczek obrazkowy
                                             str. 65;
                                             potrafi korzystać ze środków multimedialnych, np. CD-ROM Footprints 3;
                                             współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki.


         ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                          ZAKRES MATERIAŁU
        TEMAT LEKCJI
                       CELE LEKCJI                      JĘZYK                     SPRAWNOŚCI
         What day is it?      FUNKCJE JĘZYKOWE                                          UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE
21                                        UCZNIÓW             NAUCZYCIELA
          Lekcja 1
                   Dni tygodnia           Dni tygodnia           That's (eight boxes). Thanks.   Posłuchaj i przeczytaj.
                   Nauka rymowanki         What day is it?It's (Monday).   Outside Miss Todd's house,    Rymowanka. Powiedz, jaki jest
                                    (Three boxes) on (Saturday).   another box, next week's watch,  dzisiaj dzień.
                                    How many boxes on (Tuesday)?   meeting              Spójrz na historyjkę. Pytaj i
                                                     Listen and read. Chant. Ask and  odpowiadaj.
                                                     answer. Listen and write.
                                                     Complete. Copy in the correct   Zeszyt ćwiczeń
                                                     order.              Posłuchaj i napisz.
                                                                      Uzupełnij. Potem przepisz w
                                                                      prawidłowej kolejności.

                            MATERIAŁY PODSTAWOWE                         MATERIAŁY DODATKOWE

                   KU: s. 20                             Karty obrazkowe z codziennymi czynnościami
                   ZĆ: s. 19
                   KN: s. 38


         ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                          ZAKRES MATERIAŁU
        TEMAT LEKCJI


                                       14 / 43
                    CELE LEKCJI                      JĘZYK                      SPRAWNOŚCI
       What day is it?    FUNKCJE JĘZYKOWE                                          UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE
22                                    UCZNIÓW             NAUCZYCIELA
        Lekcja 2
                Mówienie o czynnościach czasu  Zainteresowania (have music    Słowo: diary            Słuchaj i powtarzaj.
                wolnego i zainteresowaniach   lessons, play outside, go     Listen and repeat. Listen to the  Posłuchaj. Kto co mówi?
                                swimming, do gymnastics, play   Blue Owls' meeting. Who says    Spójrz, przeczytaj i powiedz Prawda
                                computer games, play football)  what? Look at the diary and read.  lub Fałsz.
                                I (go swimming) on (Sundays).   Read and write. Write about your
                                                 week.                Zeszyt ćwiczeń
                                                                   Przeczytaj i podpisz.
                                                                   Napisz o swoim tygodniu. Potem
                                                                   narysuj.

                        MATERIAŁY PODSTAWOWE                         MATERIAŁY DODATKOWE

                KU: s. 21                             Karty obrazkowe z hobby
                ZĆ: s.20                             Kredki
                KN: s. 39                             Kartki papieru


        ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                      ZAKRES MATERIAŁU
       TEMAT LEKCJI
                    CELE LEKCJI                      JĘZYK                      SPRAWNOŚCI
       What day is it?    FUNKCJE JĘZYKOWE                                          UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE
23                                    UCZNIÓW             NAUCZYCIELA
        Lekcja 3
                Zadawanie pytań dotyczących   Wyrażenia typu czasownik +     Listen and follow. Who are you?  Słuchaj i znajdź.
                rutynowych czynności      rzeczownik, np. play football   Ask and answer. Find and copy.   Pytaj i odpowiadaj.
                i odpowiadanie na nie      Do you (play football) on     Write the questions.
                Gra               (Sundays)? Yes, I do. No, I don't.                  Zeszyt ćwiczeń
                                                                   Znajdź i przepisz.
                                                                   Napisz pytania.

                        MATERIAŁY PODSTAWOWE                         MATERIAŁY DODATKOWE

                KU: s. 22                             Karty obrazkowe z hobby
                ZĆ: s. 21
                KN: s. 40


        ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                      ZAKRES MATERIAŁU
       TEMAT LEKCJI                                    15 / 43
                    CELE LEKCJI                      JĘZYK                      SPRAWNOŚCI
       What day is it?    FUNKCJE JĘZYKOWE                                           UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE
24                                   UCZNIÓW              NAUCZYCIELA
        Lekcja 4
                Powtórzenie materiału z   Godziny, dni tygodnia, hobby.     Skróty dni tygodnia         Zagraj w grę.
                rozdziału 4                            Słowo: timetable           I can do it in English – Napisz o
                Samoocena uczniów                         Play a game. Write about your    swoim tygodniu. Narysuj.
                                                 week. Read and complete.
                                                                   Zeszyt ćwiczeń
                                                                   Przeczytaj i uzupełnij.
                                                                   My English – Uzupełnij i pokoloruj.

                         MATERIAŁY PODSTAWOWE                          MATERIAŁY DODATKOWE

                KU: s. 23                             Karty obrazkowe z czynnościami i hobby
                ZĆ: s. 22                             Kartki papieru A4
                KN: s. 41                             Klej
                                                 Kolorowy papier
                                                 FN: Arkusz 9, s. 33


        ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                      ZAKRES MATERIAŁU
       TEMAT LEKCJI
                    CELE LEKCJI                      JĘZYK                      SPRAWNOŚCI
       Backtrack 2      FUNKCJE JĘZYKOWE                                           UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE
25                                   UCZNIÓW              NAUCZYCIELA
        Lekcja 1
                Powtórzenie materiału z   Podawanie godzin           Play a game. Listen and say.     Zagraj w grę.
                rozdziałów 3 i 4      I (get up) at (half past seven).   Find and copy. Read, count and    Słuchaj i powtarzaj.
                Gra                                write.
                Ćwiczenie dźwięków /t/ i                                        Zeszyt ćwiczeń
                bezdźwięcznego <th>                                          Znajdź i przepisz.
                                                                   Przeczytaj, policz i napisz.

                         MATERIAŁY PODSTAWOWE                          MATERIAŁY DODATKOWE

                KU: s.24                             Małe karteczki
                ZĆ: s. 23                             Kostka do gry i dwa pionki dla każdej par uczniów
                KN: s. 42


        ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                      ZAKRES MATERIAŁU
       TEMAT LEKCJI                                  16 / 43
                            CELE LEKCJI                        JĘZYK                     SPRAWNOŚCI
              Backtrack 2       FUNKCJE JĘZYKOWE                                            UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE
  26                                             UCZNIÓW             NAUCZYCIELA
               Lekcja 2
                        Powtórzenie materiału       Słowa: weekend, after, by car.    Listen and sing. Who has got a   Słuchaj i śpiewaj.
                        z rozdziałów 3 i 4        Dni tygodnia             healthy lifestyle? Read and say.  Przeczytaj i powiedz.
                        Nauka piosenki          Rozmowa na temat czynności i     Write about your week. Look and  I can do it in English - Opisz swój
                        Czytanie i pisanie na temat    ulubionego jedzenia         complete. Write the questions.   tydzień
                        stylów życia                              Then answer.
                                                                             Zeszyt ćwiczeń
                                                                             Popatrz i uzupełnij. Potem odczytaj
                                                                             hasło.
                                                                             Question maker – Napisz pytania.
                                                                             Potem odpowiedz.

                                 MATERIAŁY PODSTAWOWE                           MATERIAŁY DODATKOWE

                        KU: s. 25
                        ZĆ: s. 24
                        KN: s. 43                    KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE                             KSZTAŁCENIE WCZESNOSZKOLNE
                  ZGODNE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 2008                         ZGODNE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 2009
                                                                   

         Nazywanie dni tygodnia oraz znajomość ich kolejności              Język obcy nowożytny. Uczeń:
         Zabawy, zajęcia, przygody dzieci                          wie, że ludzie posługują się różnymi językami i że chcąc się z nimi
Rozdział 4:    Swobodne i spontaniczne wypowiedzi uczniów                     porozumieć, trzeba nauczyć się ich języka;
What day is it?  Czytanie na głos wyrazów, zdań i dłuższych tekstów                 reaguje werbalnie i niewerbalnie na proste polecenia nauczyciela, np. Say
         Pisanie wyrazów i zdań                               what day it is today. Look at the diary and say. Follow the lines.;
         Przepisywanie wyrazów, zdań, tekstów, powiązane w ich uzupełnianiem         rozpoznaje znaczenie wyrazów o podobnym brzmieniu, np. ćw B
         i przekształceniem                                 w Backtrack 2, lekcja 1;
         Działalność plastyczna uczniów przy użyciu różnych materiałów, technik i      rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień i potrafi się nimi posługiwać,
         form                                        np. OK. Thanks. It's half past seven.;
         Śpiew, ruch z muzyką                                rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych (także
         Gry i zabawy ruchowe                                w nagraniach audio i video), np. ćw. 1 w lekcji 1;
                                                   czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania, np. ćw. 6 w lekcji 2;
         Tematyczne zorganizowanie słownictwa odzwierciedlającego świat dziecka –      zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów.
         nazwy czynności, dni tygodnia                            np. What day is it? Monday. I go swimming on Tuesdays.,
                                                   recytuje rymowanki i śpiewa piosenki. np. ćw. C w Backtrack 2, lekcja 2;
         My English – samoocena ucznia i wzięcie odpowiedzialności za własną naukę      nazywa czynności czasu wolnego;


                                               17 / 43
                                               przepisuje wyrazy i zdania. np. zadania z Zeszycie ćwiczeń;
     Backtrack 2                                     potrafi korzystać ze środków multimedialnych, np. CD-ROM Footprints 3;
     Rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz wiary we własne        współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki.
     możliwości językowe w rozdziale powtórkowym

     Wymowa Sound hound /t/ time i bezdźwięczne <th> thing


         ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                             ZAKRES MATERIAŁU
        TEMAT LEKCJI
                       CELE LEKCJI                         JĘZYK                       SPRAWNOŚCI
         It's beautiful!     FUNKCJE JĘZYKOWE                                               UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE
27                                         UCZNIÓW               NAUCZYCIELA
          Lekcja 1
                   Nazwy zwierząt          Zwierzęta (gorilla, lion, monkey,     Wyrażenie: Miss Todd's garden    Posłuchaj i przeczytaj.
                   Przymiotniki           panda, parrot)              Listen and read. Chant. Listen    Rymowanka. Posłuchaj i powiedz.
                   Nauka rymowanki         Przymiotniki (thin, fat, beautiful,    and say. Listen to the rest of the  Posłuchaj reszty rymowanki i
                                    strong, thirsty, hungry)         chant. Say the animals. Look and   powiedz nazwy zwierząt.
                                    It's a/an (gorilla). It's (strong).    write. Read, write and draw.
                                    They're (lions). They're (thin).                        Zeszyt ćwiczeń
                                                                           Popatrz i napisz.
                                                                           Przeczytaj, napisz i narysuj.

                            MATERIAŁY PODSTAWOWE                              MATERIAŁY DODATKOWE

                   KU: s. 26                                 Karty obrazkowe ze zwierzętami
                   ZĆ: s. 25                                 Kredki
                   KN: s. 44


         ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                             ZAKRES MATERIAŁU
        TEMAT LEKCJI
                       CELE LEKCJI                         JĘZYK                       SPRAWNOŚCI
         It's beautiful!     FUNKCJE JĘZYKOWE                                               UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE
28                                         UCZNIÓW               NAUCZYCIELA
          Lekcja 2
                   Zadawanie pytań z użyciem    Zwierzęta (ostrich, tortoise,       Listen and repeat. Ask and      Słuchaj i powtarzaj.
                   przymiotników oraz        elephant, mouse, bear, giraffe,      answer. Use the words in the     Pytaj i odpowiadaj.
                   odpowiadanie na nie       gorilla)                 box. Read and circle. Look and
                                    Przymiotniki (fast, slow, small,     write questions and answers.     Zeszyt ćwiczeń
                                    big, short, tall, hungry, thirsty, fat,                    Przeczytaj i zakreśl.
                                    thin, strong, beautiful)                            Popatrz i napisz pytania i
                                    Are they (lions/thin)? Yes, they                        odpowiedzi.


                                         18 / 43
                                are. No, they aren't. Is it a/an
                                (gorilla)? Is it (strong)? Yes, it is.
                                No, it isn't.

                         MATERIAŁY PODSTAWOWE                             MATERIAŁY DODATKOWE

                KU: s. 27                                 Karty obrazkowe ze zwierzętami
                ZĆ: s.26                                 Papier do rysowania
                KN: s. 45                                 Kredki


        ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                         ZAKRES MATERIAŁU
       TEMAT LEKCJI
                    CELE LEKCJI                         JĘZYK                      SPRAWNOŚCI
       It's beautiful!    FUNKCJE JĘZYKOWE                                              UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE
29                                      UCZNIÓW               NAUCZYCIELA
        Lekcja 3
                Rozmowa o zwierzętach      Zwierzęta (tiger, fish, duck)      Słowo: bamboo            Posłuchaj i przeczytaj. Potem
                Użycie can do opisywania     Czasowniki (climb trees, run fast,    Listen and read. Then listen and  słuchaj i powtarzaj.
                umiejętności           swim)                  repeat. Look and say. Read and   Popatrz i powiedz.
                                (Cats) can (climb trees) but they    say the animal. Look, read and   Przeczytaj i podaj nazwę zwierzęcia.
                                can't (swim). They like (bamboo).    complete. Write three true
                                Słowo: bread.              sentences and three wrong      Zeszyt ćwiczeń, s. 27
                                                     sentences. Work in pairs. Guess   Popatrz, przeczytaj i uzupełnij.
                                                     and say True or False.       Napisz trzy zdania prawdziwe i trzy
                                                                       fałszywe.
                                                                       Pracuj w parach. Zgadnij i powiedz
                                                                       Prawda lub Fałsz.

                         MATERIAŁY PODSTAWOWE                             MATERIAŁY DODATKOWE

                KU: s. 28
                ZĆ: s. 27
                KN: s. 46


        ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                         ZAKRES MATERIAŁU
       TEMAT LEKCJI
                    CELE LEKCJI                         JĘZYK                      SPRAWNOŚCI
       Festivals 1      FUNKCJE JĘZYKOWE                                              UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE
30                                      UCZNIÓW               NAUCZYCIELA
        Christmas
                Słownictwo i tradycje związane  Wyrażenia: Christmas tree,        Zwroty: add ribbon put the tag on  Posłuchaj i zaśpiewaj.


                                     19 / 43
                ze świętami Bożego Narodzenia Father Christmas, reindeer,     your present           Wykonaj karteczki do prezentów
                Nauka piosenki         snowman, angel, robin, gift tag,  Listen and sing. Make some    gwiazdkowych
                Robienie karteczek do prezentów put, present.           Christmas gift tags. Complete the
                gwiazdkowych                            puzzle. Read and write.      Zeszyt ćwiczeń
                                                                  Uzupełnij krzyżówkę.
                                                                  Przeczytaj i napisz.

                         MATERIAŁY PODSTAWOWE                          MATERIAŁY DODATKOWE

                KU: s. 64                             Nożyczki
                ZĆ: s. 59                             Wąska wstążeczka
                KN: s. 82                             Kredki
                                                 FN: Arkusz 16, s. 40


        ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                       ZAKRES MATERIAŁU
       TEMAT LEKCJI
                    CELE LEKCJI                      JĘZYK                    SPRAWNOŚCI
       It's beautiful!    FUNKCJE JĘZYKOWE                                         UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE
31                                     UCZNIÓW             NAUCZYCIELA
        Lekcja 4
                Utrwalenie materiału       Zwierzęta, przymiotniki,     Słowa: cards, find.       Wykonaj kart. Graj i mów.
                z rozdziału 5          czasowniki, kolory        Make cards. Then play and say.  I can do it in English – Napisz o
                Samoocena uczniów        Czasowniki: have got, can     Write about animals. Find    zwierzętach. Znajdź obrazki.
                Pisanie na temat zwierząt    These animals are (big and    pictures. Look and match.
                                grey).              Complete and colour.       Zeszyt ćwiczeń
                                                                  Popatrz i połącz. Potem napisz It's
                                                                  lub They're.
                                                                  My English – Uzupełnij i pokoloruj.

                         MATERIAŁY PODSTAWOWE                          MATERIAŁY DODATKOWE

                KU: s. 29                             Nożyczki
                ZĆ: s. 28 I 73                           Klej
                KN: s. 47                             Obrazki zwierząt
                                                 Kolorowe kartki papieru
                                                 FN: Arkusz 10, s. 34


        ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                       ZAKRES MATERIAŁU
       TEMAT LEKCJI
                      CELE LEKCJI                    JĘZYK                      SPRAWNOŚCI                                     20 / 43
  32           Story Time       FUNKCJE JĘZYKOWE              UCZNIÓW            NAUCZYCIELA          UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE

             The Secret Door 3   Rozumienie i czytanie historyjki  It’s (beautiful/the hand). Are they Time for a story. Who’s this?   Posłuchaj i przeczytaj. Potem
                        po angielsku            (snakes)? These are (the days of Listen and point. Listen and read.  posłuchaj i odegraj scenki.
                        Powtórzenie materiału z      the week). What are these?     Listen and act out.
                        rozdziałów 4 i 5          Here’s (a dog). Have you got (the                   Zeszyt ćwiczeń
                                         stone)? Yes, I have. Touch (a big                   Popatrz, przeczytaj i odpowiedz.
                                         cat). Open (the door). Look!                     Uzupełnij i pokoloruj.
                                         Help!
                                         Zwierzęta: lion, snakes, dog.
                                         Słowa: secret (adj), pocket.
                                         Dni tygodnia

                                 MATERIAŁY PODSTAWOWE                          MATERIAŁY DODATKOWE

                        KU: s. 30-31                             Kredki
                        ZĆ: s.29                               Masa mocująca
                        KN: s. 48-49                             Kartki papieru
                                                           Rekwizyty do wyboru: miękka zabawka kot lub obrazek kota duży
                                                           kamień, kurtka z kieszeniami                    KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE                            KSZTAŁCENIE WCZESNOSZKOLNE
                  ZGODNE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 2008                        ZGODNE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 2009
                                                                  

         Przyroda w otoczeniu dziecka                          Język obcy nowożytny. Uczeń:
         Zabawy, zajęcia, przygody dzieci                          wie, że ludzie posługują się różnymi językami i że chcąc się z nimi
         Swobodne i spontaniczne wypowiedzi uczniów                     porozumieć, trzeba nauczyć się ich języka;
Rozdział 5:    Czytanie na głos wyrazów, zdań i dłuższych tekstów                 reaguje werbalnie i niewerbalnie na proste polecenia nauczyciela, np. Ask
It's beautiful!  Pisanie wyrazów i zdań                               and answer. Listen and repeat. Make cards. Find pictures.;
         Przepisywanie wyrazów, zdań, tekstów, powiązane z ich uzupełnianiem i        rozumie ogólny sens krótkich opowiadań przedstawianych za pomocą
Lekcja:
         przekształcaniem                                  obrazków, gestów, np. The Secret Door 3;
Christmas
         Działalność plastyczna uczniów przy użyciu różnych materiałów, technik i      rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych (także
         form                                        w nagraniach audio i video), np. ćw. 1 w lekcji 1;
         Śpiew, ruch z muzyką                                zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów. np. Are
         Gry i zabawy ruchowe                                they lions? Are they thin? Is it a gorilla? Is it strong?,
                                                   recytuje rymowanki i śpiewa piosenki. np. ćw. 2 w lekcji 1;
         Tematyczne zorganizowanie słownictwa odzwierciedlającego świat dziecka –      nazywa zwierzęta i opisuje je;
         słowa w języku angielskim oznaczające dzikie zwierzęta, przymiotniki,        bierze udział w mini przedstawieniach teatralnych. np. The Secret Door 3;
         czynności                                      przepisuje wyrazy i zdania. np. zadania w Zeszycie ćwiczeń;
                                                   potrafi korzystać ze słowników obrazkowych, np. Słowniczek obrazkowy

                                               21 / 43
     Lekcja Christmas                                   s. 66 i 67;
                                                potrafi korzystać ze środków multimedialnych, np. CD-ROM Footprints 3;
     Różnorodność dziedzictwa w sferze kultury                       współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki.
     Obrazy z życia dzieci w innych krajach
     Śpiew, ruch z muzyką
     Działalność plastyczna uczniów przy użyciu różnych materiałów, technik i
     form


          ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                              ZAKRES MATERIAŁU
         TEMAT LEKCJI
                       CELE LEKCJI                          JĘZYK                      SPRAWNOŚCI
          It's windy!       FUNKCJE JĘZYKOWE                                               UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE
33                                          UCZNIÓW               NAUCZYCIELA
           Lekcja 1
                   Rozmowa o pogodzie        Pogoda (cold, windy, cloudy,       Słowa: now, today.          Posłuchaj i przeczytaj.
                   Nauka rymowanki          raining, hot, sunny)           Listen and read. Chant. Listen    Rymowanka. Posłuchaj i powiedz.
                                    What's the weather like (now)?      and say. What's the weather like   Jaka jest pogoda? Popatrz i
                                    It's (cold).               today? Look and say. Listen and   powiedz.
                                                         match. Write.
                                                                           Zeszyt ćwiczeń
                                                                           Posłuchaj i połącz.
                                                                           Spójrz na ćwiczenie 1. Napisz.

                             MATERIAŁY PODSTAWOWE                              MATERIAŁY DODATKOWE

                   KU: s. 32                                 Karty obrazkowe ze zwierzętami
                   ZĆ: s. 30                                 Karty obrazkowe przedstawiające pogodę
                   KN: s. 50


          ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                              ZAKRES MATERIAŁU
         TEMAT LEKCJI
                       CELE LEKCJI                          JĘZYK                      SPRAWNOŚCI
          It's windy!       FUNKCJE JĘZYKOWE                                               UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE
34                                          UCZNIÓW               NAUCZYCIELA
           Lekcja 2
                   Opisywanie pór roku        Pory roku (season, spring,        Listen and read. Look at the     Posłuchaj i przeczytaj.
                   Pytanie o pogodę         summer, autumn, winter)         pictures in Activity 4. Listen and  Popatrz, posłuchaj i powiedz.
                                    Słowo: snowing              say the season. Think of a      Pytaj i odpowiadaj.
                                    Look at (summer).            season. Ask and answer. Write
                                    Is it (hot?) Yes, it is. No, it isn't.  about Poland.            Zeszyt ćwiczeń
                                                                           Napisz i pokoloruj. Potem uzupełnij.


                                          22 / 43
                                                                   Napisz o Polsce.

                        MATERIAŁY PODSTAWOWE                          MATERIAŁY DODATKOWE

               KU: s. 33                              Karty obrazkowe przedstawiające pogodę
               ZĆ: s. 31                              Kredki
               KN: s. 51                              Masa mocująca
                                                 Papier do rysowania


        ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                      ZAKRES MATERIAŁU
       TEMAT LEKCJI
                   CELE LEKCJI                      JĘZYK                      SPRAWNOŚCI
        It's windy!    FUNKCJE JĘZYKOWE                                           UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE
35                                    UCZNIÓW             NAUCZYCIELA
        Lekcja 3
               Pytania i odpowiedzi dotyczące  Czynności czasu wolnego (flying  Listen and point. Then listen and  Posłuchaj i wskaż. Potem powtarzaj.
               spędzania wolnego czasu     a kite, ice-skating, going for a  point. Look at the photos in    Popatrz na zdjęcia. Pytaj i
               Użycie formy -ing        walk, riding a bike, building a  Activity 7. Ask and answer.     odpowiadaj.
                               snowman)
                               I like (swimming). What do you                     Zeszyt ćwiczeń
                               like doing? Do you like (playing                    Popatrz i napisz.
                               computer games)? Yes, I do. No,                    Przeczytaj i odpowiedz: Yes, I do lub
                               I don't.                                No, I don't.

                        MATERIAŁY PODSTAWOWE                          MATERIAŁY DODATKOWE

               KU: s. 34                              Karty obrazkowe z czynnościami
               ZĆ: s. 32                              Papier
               KN: s. 52                              Kredki


        ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                      ZAKRES MATERIAŁU
       TEMAT LEKCJI
                   CELE LEKCJI                      JĘZYK                      SPRAWNOŚCI
        It's windy!    FUNKCJE JĘZYKOWE                                           UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE
36                                    UCZNIÓW             NAUCZYCIELA
        Lekcja 4
               Powtórzenie materiału      Pogoda, pory roku, czynności    Zwrot: make a notebook       Zagraj w grę.
               z rozdziału 6          czasu wolnego           Play a game. Write about your    I can do it in English – Napisz o
               Samoocena uczniów        What's the weather like? It's   favourite season. Draw a picture.  swojej ulubionej porze roku. Narysuj.
               Opis ulubionej pory roku     (windy). What do you like doing?
                               I like (swimming). Do you like                     Zeszyt ćwiczeń


                                   23 / 43
                              (swimming)? Yes, I do. No,                         Popatrz i uzupełnij.
                              I don't.                                  My English – Uzupełnij i pokoloruj.

                       MATERIAŁY PODSTAWOWE                          MATERIAŁY DODATKOWE

              KU: s. 35                              Kostki do gry
              ZĆ: s. 33                              Papier do rysowania
              KN: s. 53                              Kolorowy papier
                                                Kredki
                                                Klej
                                                FN: Arkusz 11, s. 35
                                                FN: Lekcja z DVD, odcinek Seasons, s. 59-60


        ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                     ZAKRES MATERIAŁU
       TEMAT LEKCJI
                  CELE LEKCJI                       JĘZYK                      SPRAWNOŚCI
       Backtrack 3    FUNKCJE JĘZYKOWE                                            UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE
37                                  UCZNIÓW              NAUCZYCIELA
        Lekcja 1
              Powtórzenie materiału z    Zwierzęta i opisujące je       Słowo: umbrella            Zagraj w grę.
              rozdziałów 5 i 6        przymiotniki, hobby, pogoda     Play a game. Listen and say.     Posłuchaj i powiedz.
              Gra              i pory roku
              Ćwiczenie dźwięków /v/ i /w/  Do you like (getting up early)?                      Zeszyt ćwiczeń
                              Are (parrots) strong? Can                         Znajdź i zakreśl.
                              (pandas) fly?                               Przeczytaj i uzupełnij.

                       MATERIAŁY PODSTAWOWE                          MATERIAŁY DODATKOWE

              KU: s. 36                              Dwie kostki dla gry dla każdej pary
              ZĆ: s. 34                              Pionki
              KN: s. 54


        ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                     ZAKRES MATERIAŁU
       TEMAT LEKCJI
                  CELE LEKCJI                       JĘZYK                      SPRAWNOŚCI
       Backtrack 3    FUNKCJE JĘZYKOWE                                            UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE
38                                  UCZNIÓW              NAUCZYCIELA
        Lekcja 2
              Powtórzenie materiału z    Wyrażenia: dear, lots of, from.   Listen and sing. Read the       Posłuchaj i zaśpiewaj.
              rozdziałów 5 i 6        See you soon.            postcard and match. Write       Przeczytał i połącz.
              Nauka piosenki         Zwierzęta i opisujące je       a postcard to a friend.        Napisz pocztówkę do kolegi lub


                                  24 / 43
                      Czytanie i pisanie pocztówki   przymiotniki, pory roku, pogoda                    koleżanki.

                                                                          Zeszyt ćwiczeń
                                                                          Popatrz i napisz.
                                                                          Przeczytaj i zakreśl. Potem
                                                                          odpowiedz.

                               MATERIAŁY PODSTAWOWE                           MATERIAŁY DODATKOWE

                      KU: s. 37
                      ZĆ: s. 35
                      KN: s. 55                  KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE                            KSZTAŁCENIE WCZESNOSZKOLNE
                ZGODNE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 2008                        ZGODNE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 2009
                                                                

       Obserwowanie zjawisk i procesów przyrodniczych                 Język obcy nowożytny. Uczeń:
Rozdział 6:  Zabawy, zajęcia, przygody dzieci                          wie, że ludzie posługują się różnymi językami i że chcąc się z nimi
It's windy  Swobodne i spontaniczne wypowiedzi uczniów                     porozumieć, trzeba nauczyć się ich języka;
       Czytanie na głos wyrazów, zdań i dłuższych tekstów                 reaguje werbalnie i niewerbalnie na proste polecenia nauczyciela, np. Look
       Pisanie wyrazów i zdań                               and say. Think of a season. Play a game. Draw a picture.;
       Przepisywanie wyrazów, zdań, tekstów, powiązane z ich uzupełnianiem         rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień i potrafi się nimi posługiwać,
       i przekształcaniem                                 np. It's windy! Let's go!;
       Działalność plastyczna uczniów przy użyciu różnych materiałów, technik i      rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych (także w
       form                                        nagraniach audio i video), np. ćw. 1 w lekcji 1;
       Śpiew, ruch z muzyką                                czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania, np. ćw. 4 w lekcji 2;
       Gry i zabawy ruchowe                                zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów.
                                                 np. What's the weather like today? It's hot and sunny.,
       Tematyczne zorganizowanie słownictwa odzwierciedlającego świat dziecka –      recytuje rymowanki i śpiewa piosenki. np. ćw. 2 w lekcji 1 oraz ćw. C
       słowa oznaczające hobby, pory roku i opisujące pogodę                w Backtrack 3, lekcja 2;
                                                 opisuje pogodę oraz nazywa czynności czasu wolnego;
       My English – samoocena ucznia i wzięcie odpowiedzialności za własną naukę      przepisuje wyrazy i zdania. np. zadania w Zeszycie ćwiczeń;
                                                 potrafi korzystać ze słowników obrazkowych, Słowniczek obrazkowy s. 67-
       Backtrack 3                                     69;
       Rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz wiary we własne        potrafi korzystać ze środków multimedialnych, np. CD-ROM Footprints 3;
       możliwości językowe w rozdziale powtórkowym                     współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki.

       Wymowa Sound hound /v/ very i /w/ what                                             25 / 43
        ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                       ZAKRES MATERIAŁU
       TEMAT LEKCJI
                    CELE LEKCJI                     JĘZYK                       SPRAWNOŚCI
       What's he doing?    FUNKCJE JĘZYKOWE                                           UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE
39                                    UCZNIÓW              NAUCZYCIELA
         Lekcja 1
                Czynności wykonywanie w    Czynności (talking to, looking at,  Listen and read. Put Amir's     Posłuchaj i przeczytaj.
                momencie mówienia       buying, writing)           photos in order. Then ask and    Ułóż w kolejności. Potem pytaj
                               What's he/she doing? He's/She's   answer. Read and number.      i odpowiadaj.
                               (talking to) (Nick).
                                                                    Zeszyt ćwiczeń
                                                                    Przeczytaj i ponumeruj.
                                                                    Spójrz na ćwiczenie 1. Znajdź i
                                                                    napisz.

                         MATERIAŁY PODSTAWOWE                          MATERIAŁY DODATKOWE

                KU: s. 38
                ZĆ: s. 36
                KN: s. 56


        ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                       ZAKRES MATERIAŁU
       TEMAT LEKCJI
                    CELE LEKCJI                     JĘZYK                       SPRAWNOŚCI
       What's he doing?    FUNKCJE JĘZYKOWE                                           UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE
40                                    UCZNIÓW              NAUCZYCIELA
         Lekcja 2
                Czytanie i rozmowa na temat  Czynności (playing basketball / a  Listen and point. Then listen and  Posłuchaj i wskaż. Potem słuchaj
                czynności wykonywanych w   computer game / the piano,      repeat. Look at the pictures in   i powtarzaj.
                chwili, gdy o nich mówimy   riding a horse / my bike, writing  Activity 3. Read and match.     Popatrz na obrazki. Przeczytaj i
                               an email, watching TV, reading a   Choose a character. Ask and     połącz.
                               book)                answer.               Pytaj i odpowiadaj.
                               What are you doing? I'm (riding a
                               horse).                                 Zeszyt ćwiczeń
                                                                    Przeczytaj i połącz.
                                                                    Spójrz na ćwiczenie 3. Znajdź i
                                                                    napisz.

                         MATERIAŁY PODSTAWOWE                          MATERIAŁY DODATKOWE

                KU: s. 39                             Karty obrazkowe z czynnościami


                                   26 / 43
                ZĆ: s. 37
                KN: s. 57


        ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                       ZAKRES MATERIAŁU
       TEMAT LEKCJI
                    CELE LEKCJI                      JĘZYK                     SPRAWNOŚCI
       What's he doing?    FUNKCJE JĘZYKOWE                                          UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE
41                                     UCZNIÓW              NAUCZYCIELA
         Lekcja 3
                Pytania i odpowiedzi na temat  Czynności (watching the house,   Listen and read. Play a mime   Posłuchaj i przeczytaj.
                czynności wykonywanych     going to the police station)    game.              Zagraj w grę.
                w momencie mówienia       Are you (taking photos)? Are you
                Gra               at (school)? Yes, I am. No, I'm                   Zeszyt ćwiczeń
                                not. What are you doing? I'm                     Przeczytaj i napisz: Yes, I am lub
                                (going to the police station).                    No, I'm not.
                                                                   Przeczytaj i napisz: Yes, I am lub
                                                                   No, I'm not.

                         MATERIAŁY PODSTAWOWE                          MATERIAŁY DODATKOWE

                KU: s. 40                              Karta obrazkowa police station
                ZĆ: s. 38
                KN: s. 58


        ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                       ZAKRES MATERIAŁU
       TEMAT LEKCJI
                    CELE LEKCJI                      JĘZYK                     SPRAWNOŚCI
       What's he doing?    FUNKCJE JĘZYKOWE                                          UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE
42                                     UCZNIÓW              NAUCZYCIELA
         Lekcja 4
                Powtórzenie materiału      Czynności i ubrania         Make cards. Then play a game.  Wykonaj karty. Potem zagraj w grę.
                z rozdziału 7          What's he/she doing? He's/She's   Write about you and a family   Napisz o sobie i członku swojej
                Samoocena uczniów        (playing basketball).        member. Find photos.       rodziny. Znajdź zdjęcia.
                Opis członka rodziny       I'm wearing (jeans and a pink T-
                                shirt).                               Zeszyt ćwiczeń
                                What are you doing? Are you                     Przeczytaj i uzupełnij.
                                reading? Yes, I am. No, I'm not.                   My English – Uzupełnij i pokoloruj.

                         MATERIAŁY PODSTAWOWE                          MATERIAŁY DODATKOWE

                KU: s. 41                              Karty obrazkowe z czynnościami


                                    27 / 43
                       ZĆ: s. 39 i 75                            Kartki papieru do rysowania
                       KN: s. 59                              Kolorowy papier
                                                         Zdjęcia członków rodziny uczniów
                                                         Klej
                                                         Nożyczki
                                                         FN: Arkusz 12, s. 36


             ROZDZIAŁ
  LP.    DATA                                          ZAKRES MATERIAŁU
            TEMAT LEKCJI
                           CELE LEKCJI                       JĘZYK                      SPRAWNOŚCI
              Story Time       FUNKCJE JĘZYKOWE                                           UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE
  43                                           UCZNIÓW             NAUCZYCIELA
            The Secret Door 4
                       Rozumienie i czytanie historyjki  Pogoda i pory roku        Time for a story. Who’s this?   Posłuchaj i przeczytaj. Potem
                       po angielsku            We can/can't jump. I like     Listen and point. Listen and read. posłuchaj i odegraj scenki.
                       Powtórzenie materiału       (swimming). What's the weather  Listen and act out.
                       z rozdziałów 6 i 7         like? It's (windy). What's she                    Zeszyt ćwiczeń
                                        doing? She's taking (the                       Popatrz i napisz.
                                        treasure).                              Przeczytaj i połącz.
                                        Słowa: cross (v), a puzzle, a
                                        bridge, treasure (n).

                                MATERIAŁY PODSTAWOWE                          MATERIAŁY DODATKOWE

                       SB: 42-43                              Kredki
                       ZĆ: s. 40                              Masa mocująca
                       KN: s. 60-61                             Kartki papieru
                                                         Rekwizyty do wyboru: kot-maskotka lub rysunek kota, błyszczący
                                                         naszyjnik, dwie zabawki lwy                   KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE                            KSZTAŁCENIE WCZESNOSZKOLNE
                 ZGODNE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 2008                        ZGODNE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 2009
                                                                 

         Podstawowe zwroty związane z czynnościami dnia codziennego         Język obcy nowożytny. Uczeń:
         Zabawy, zajęcia, przygody dziecięcego                      wie, że ludzie posługują się różnymi językami i że chcąc się z nimi
         Swobodne i spontaniczne wypowiedzi uczniów                   porozumieć, trzeba nauczyć się ich języka;
Rozdział 7:   Czytanie na głos wyrazów, zdań i dłuższych tekstów               reaguje werbalnie i niewerbalnie na proste polecenia nauczyciela, np. Read
What's he    Pisanie wyrazów i zdań                             and number. Listen and point. Play a mime game.;
doing?      Przepisywanie wyrazów, zdań, tekstów, powiązane z ich uzupełnianiem       rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień i potrafi się nimi posługiwać,
         i przekształcaniem                               np. What's he doing? He's writing an email.;

                                            28 / 43
     Działalność plastyczna uczniów przy użyciu różnych materiałów, technik i      rozumie ogólny sens krótkich opowiadań przedstawianych za pomocą
     form                                         obrazków, gestów, np. The Secret Door 4;
     Śpiew, ruch z muzyką                                rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych (także
     Gry i zabawy ruchowe                                 w nagraniach audio i video), np. ćw. 1 w lekcji 1 oraz ćw. 6 w lekcji 3;
                                               czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania, np. ćw. 4 w lekcji 2;
     Tematyczne zorganizowanie słownictwa odzwierciedlającego świat dziecka –      zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów.
     nazwy czynności                                   np. What's he doing? He's taking photos.,
                                               nazywa czynności czasu wolnego;
                                               bierze udział w mini przedstawieniach teatralnych. np. The Secret Door 4;
                                               przepisuje wyrazy i zdania. np. zadania w Zeszycie ćwiczeń;
                                               potrafi korzystać ze słowników obrazkowych, Słowniczek obrazkowy s. 70;
                                               potrafi korzystać ze środków multimedialnych, np. CD-ROM Footprints 3;
                                               współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki.


          ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                             ZAKRES MATERIAŁU
         TEMAT LEKCJI
                       CELE LEKCJI                        JĘZYK                       SPRAWNOŚCI
        Where's the park?      FUNKCJE JĘZYKOWE                                              UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE
44                                          UCZNIÓW             NAUCZYCIELA
           Lekcja 1
                   Nazwy miejsc w mieście      Miejsca w mieście (town, road,    Listen and read. Chant. Listen    Posłuchaj i przeczytaj.
                   Nauka rymowanki          street, library, cinema, school,   and say. Look at the map in     Rymowanka. Słuchaj i powtarzaj.
                                    park, zoo, swimming pool, toy     Activity 1. Listen and say True or  Popatrz na mapę w ćwiczeniu 1.
                                    shop, cafe, police station)      False.                Posłuchaj i powiedz Prawda lub
                                    Where's the park? I don't know.                      Fałsz.
                                    There's/There isn't a (police
                                    station). Yes, there is. It's in                      Zeszyt ćwiczeń
                                    (London Road).                               Przeczytaj i połącz.
                                                                          Co znajduje się z mieście? Popatrz
                                                                          i napisz.

                             MATERIAŁY PODSTAWOWE                            MATERIAŁY DODATKOWE

                   KU: s. 44                                Karty obrazkowe z miejscami w mieście
                   ZĆ: s. 41
                   KN: s. 62


          ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                             ZAKRES MATERIAŁU
         TEMAT LEKCJI
                         CELE LEKCJI                      JĘZYK                        SPRAWNOŚCI


                                          29 / 43
45      Where's the park?    FUNKCJE JĘZYKOWE            UCZNIÓW             NAUCZYCIELA           UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE

         Lekcja 2    Rozmowa na temat miejsc     Przyimki (opposite, next to,     LIsten and repeat. Make a street.  Słuchaj i powtarzaj.
                 Gra               between)               Then play and say. Ask and     Wykonaj ulicę. Potem baw się i
                                 The cinema is opposite/next to    answer. Check your street.     mów.
                                 the (police station). The (cinema)                    Pytaj i odpowiadaj. Sprawdźcie.
                                 is between the (park) and the
                                 (swimming pool). Where's the                       Zeszyt ćwiczeń
                                 swimming pool?                              Przeczytaj, znajdź i napisz.
                                                                     Spójrz na ćwiczenie 3. Popraw błędy
                                                                     w zdaniach.

                          MATERIAŁY PODSTAWOWE                          MATERIAŁY DODATKOWE

                 KU: s. 45                              Karty obrazkowe z przyimkami
                 ZĆ: s. 42 i 77                            Nożyczki
                 KN: s. 63                              Kartki papieru


        ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                        ZAKRES MATERIAŁU
       TEMAT LEKCJI
                     CELE LEKCJI                       JĘZYK                       SPRAWNOŚCI
       Where's the park?    FUNKCJE JĘZYKOWE                                            UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE
46                                      UCZNIÓW             NAUCZYCIELA
         Lekcja 3
                 Czytanie i podawanie określeń  Go straight on. Turn left/right.   Listen and read. Read and find.   Posłuchaj i przeczytaj.
                 kierunków i nazw miejsc     Start/Stop at the (parking sign).  Then give directions in pairs.   Przeczytaj i znajdź. Potem wskazuj
                                 Zwrot: parking sign                           drogę, pracując w parach.

                                                                     Zeszyt ćwiczeń
                                                                     Posłuchaj i podążaj za
                                                                     wskazówkami. Napisz nazwę
                                                                     miejsca.
                                                                     Spójrz na ćwiczenie 5. Przeczytaj i
                                                                     znajdź miejsce.
                                                                     Napisz, jak dotrzeć do innego
                                                                     miejsca.

                          MATERIAŁY PODSTAWOWE                          MATERIAŁY DODATKOWE

                 KU: s. 46                              Karty obrazkowe z miejscami w mieście
                 ZĆ: s. 43
                 KN: s. 64


                                     30 / 43
        ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                        ZAKRES MATERIAŁU
       TEMAT LEKCJI
                     CELE LEKCJI                      JĘZYK                      SPRAWNOŚCI
       Where's the park?    FUNKCJE JĘZYKOWE                                           UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE
47                                     UCZNIÓW              NAUCZYCIELA
         Lekcja 4
                 Powtórzenie materiału      Miejsca w mieście, przyimki,     Make a poster town. Then talk   Wykonaj plakat. Potem opisz
                 z rozdziału 8          kierunki               about where things are. Use your  położenie miejsc.
                 Samoocena uczniów        Zdania z There is/isn't oraz There  poster to give directions to a   Użyj plakatu, by opisać drogę do
                 Pisanie o swoim mieście     are                 friend. Write about your town.   różnych miejsc.
                                                   Draw a map.            I can do it in English – Napisz o
                                                                     swoim mieście. Narysuj mapę.

                                                                     Zeszyt ćwiczeń
                                                                     Popatrz i napisz.
                                                                     My English – Spójrz na ćwiczenie 5.
                                                                     Uzupełnij i pokoloruj.

                          MATERIAŁY PODSTAWOWE                         MATERIAŁY DODATKOWE

                 KU: s. 47                              Karty obrazkowe z miejscami
                 ZĆ: s.44                               Kartki papieru
                 KN: s. 65                              Kolorowy papier
                                                   Masa mocująca
                                                   Klej
                                                   Kredki
                                                   FN: Arkusz 13, s. 37


        ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                        ZAKRES MATERIAŁU
       TEMAT LEKCJI
                     CELE LEKCJI                      JĘZYK                      SPRAWNOŚCI
        Backtrack 4      FUNKCJE JĘZYKOWE                                           UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE
48                                     UCZNIÓW              NAUCZYCIELA
         Lekcja 1
                 Powtórzenie materiału z     Nazwy czynności           Choose noughts or crosses.     Zagraj w grę.
                 rozdziałów 7 i 8        What's he/she doing? He's/She's   Three answers in a row.      Słuchaj i powtarzaj.
                 Gra               (swimming).             Play a game. Listen and say.
                 Ćwiczenie dźwięków /s/ i /ʃ /                                      Zeszyt ćwiczeń
                                                                     Popatrz i uzupełnij.
                                                                     Spójrz na ćwiczenie A. Znajdź i
                                                                     uzupełnij.                                     31 / 43
                                 MATERIAŁY PODSTAWOWE                           MATERIAŁY DODATKOWE

                       KU: s. 48                               Karty obrazkowe z czynnościami
                       ZĆ: s.45                                Małe karteczki (5 dla każdego ucznia)
                       KN: s. 66


              ROZDZIAŁ
  LP.    DATA                                            ZAKRES MATERIAŁU
             TEMAT LEKCJI
                           CELE LEKCJI                        JĘZYK                        SPRAWNOŚCI
             Backtrack 4       FUNKCJE JĘZYKOWE                                               UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE
  49                                             UCZNIÓW             NAUCZYCIELA
               Lekcja 2
                       Powtórka materiału z rozdziałów  Miejsca w mieście, kierunki,     Listen and sing. Where is the      Posłuchaj i zaśpiewaj.
                       7i8                przyimki               treasure? Read and follow the      Gdzie jest skarb? Przeczytaj i
                       Nauka piosenki                             directions. Hide some treasure.     znajdź.
                       Czytanie i pisanie – podawanie                     Write directions for a friend.     Napisz wskazówki dla kolegi lub
                       kierunków                                                   koleżanki.

                                                                               Zeszyt ćwiczeń
                                                                               Napisz i ponumeruj.
                                                                               Napisz pytania. Potem odpowiedz.

                                 MATERIAŁY PODSTAWOWE                           MATERIAŁY DODATKOWE

                       KU: s. 49                               Kartki papieru
                       ZĆ: s. 46
                       KN: s. 67                   KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE                            KSZTAŁCENIE WCZESNOSZKOLNE
                 ZGODNE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 2008                        ZGODNE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 2009
                                                                  

         Miejscowość, życie jej mieszkańców                       Język obcy nowożytny. Uczeń:
         Zabawy, zajęcia, przygody dziecięcego                        wie, że ludzie posługują się różnymi językami i że chcąc się z nimi
Rozdział 8:   Swobodne i spontaniczne wypowiedzi uczniów                     porozumieć, trzeba nauczyć się ich języka;
Where's the   Czytanie na głos wyrazów, zdań i dłuższych tekstów                 reaguje werbalnie i niewerbalnie na proste polecenia nauczyciela, np. Make a
park?      Pisanie wyrazów i zdań                               street. Read and find. Then give directions.;
         Przepisywanie wyrazów, zdań, tekstów, powiązane z ich uzupełnianiem         rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień i potrafi się nimi posługiwać,
         i przekształcaniem                                 np. Turn left. Turn right. Stop.;
         Działalność plastyczna uczniów przy użyciu różnych materiałów, technik i      rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych (także


                                              32 / 43
     form                                       w nagraniach audio i video), np. ćw. 7 w lekcji 3;
     Śpiew, ruch z muzyką                              czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania, np. ćw. D w Backtrack 4,
     Gry i zabawy ruchowe                               lekcja 2;
                                             zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów.
     Tematyczne zorganizowanie słownictwa odzwierciedlającego świat dziecka –     np. Where's the swimming pool? The swimming pool is opposite the cinema.,
     słowa oznaczające miejsca i ich położenie                    recytuje rymowanki i śpiewa piosenki. np. ćw. 2 w lekcji 1;
                                             nazywa budynki i miejsca w mieście i opisuje ich położenie;
     My English – samoocena ucznia i wzięcie odpowiedzialności za własną naukę    przepisuje wyrazy i zdania. np. zadania w Zeszycie ćwiczeń;
                                             potrafi korzystać ze słowników obrazkowych, Słowniczek obrazkowy, s. 68;
     Backtrack 4                                   potrafi korzystać ze środków multimedialnych, np. CD-ROM Footprints 3;
     Rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz wiary we własne      współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki.
     możliwości językowe w rozdziale powtórkowym

     Wymowa Sound hound /s/ supermarket /ʃ / shop


          ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                           ZAKRES MATERIAŁU
         TEMAT LEKCJI
                       CELE LEKCJI                       JĘZYK                      SPRAWNOŚCI
        Let's go to the zoo!    FUNKCJE JĘZYKOWE                                            UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE
50                                        UCZNIÓW              NAUCZYCIELA
          Lekcja 1
                   Wyrażanie sugestii        Zwroty: help the gorilla, open the  Listen and read. Listen and say.  Posłuchaj i przeczytaj.
                   Nazwy miejsc           door, go to (the police station)   Then continue the chant. Work in  Posłuchaj i powiedz.
                   Nauka rymowanki         What shall we do? Let's (go to    a group. Decide where to go.    Odegraj scenkę. Zdecydujcie, dokąd
                                    the zoo). Good idea! No, not the   Number the sentences.       pójść.
                   POWTÓRZENIE:           zoo.
                   Nazwy miejsc                                               Zeszyt ćwiczeń
                                                                        Ponumeruj zdania.
                                                                        Popatrz, przeczytaj i napisz.

                              MATERIAŁY PODSTAWOWE                         MATERIAŁY DODATKOWE

                   KU: s. 50                               Karty obrazkowe z miejscami
                   ZĆ: s. 47
                   KN: s. 68


          ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                           ZAKRES MATERIAŁU
         TEMAT LEKCJI
                         CELE LEKCJI                     JĘZYK                       SPRAWNOŚCI                                        33 / 43
51      Let's go to the zoo!    FUNKCJE JĘZYKOWE           UCZNIÓW              NAUCZYCIELA         UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE

         Lekcja 2     Mówienie o czynnościach    Zwroty: sunny / rainy days      Listen and repeat. Read and    Słuchaj i powtarzaj.
                  wykonywanych w czasie wolnym  Czynności (play volleyball, go for  match. Make more dialogues    Przeczytaj i połącz.
                  Sugestie            a bike ride, go to the beach, play  with a friend. Find and copy.   Odegraj scenkę z kolegą lub
                                  a board game, watch a DVD,                       koleżanką.
                                  make a cake)
                                                                     Zeszyt ćwiczeń
                                                                     Znajdź i przepisz.
                                                                     Spójrz na ćwiczenie 3 i uzupełnij
                                                                     zdania.

                           MATERIAŁY PODSTAWOWE                          MATERIAŁY DODATKOWE

                  KU: s. 51                              Karty obrazkowe z pogodą
                  ZĆ: s. 48
                  KN: s. 69


         ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                         ZAKRES MATERIAŁU
        TEMAT LEKCJI
                      CELE LEKCJI                      JĘZYK                      SPRAWNOŚCI
       Let's go to the zoo!    FUNKCJE JĘZYKOWE                                          UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE
52                                      UCZNIÓW              NAUCZYCIELA
         Lekcja 3
                  Pytanie: What do you want to  Zwroty: go on holiday, have a    Słowa: again, congratulations.  Posłuchaj i przeczytaj.
                  do?              party, mend the roof         Listen and read. Ask and answer. Pytaj i odpowiadaj.
                  Rozmowa na temat czasu     Słowo: reward            Listen and tick. Read and
                  wolnego            What do you want to do? I want    complete.            Zeszyt ćwiczeń
                                  to (buy a new computer). Do you                    Posłuchaj i zaznacz znakiem √
                                  want to (go on holiday)? Yes, I                    (Tak).
                                  do. No, I don't.                           Spójrz na ćwiczenie 5. Przeczytaj i
                                                                     uzupełnij.

                           MATERIAŁY PODSTAWOWE                          MATERIAŁY DODATKOWE

                  KU: s. 52
                  ZĆ: s. 49
                  KN: s. 70


         ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                         ZAKRES MATERIAŁU
        TEMAT LEKCJI


                                      34 / 43
                      CELE LEKCJI                       JĘZYK                       SPRAWNOŚCI
       Let's go to the zoo!    FUNKCJE JĘZYKOWE                                             UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE
53                                        UCZNIÓW             NAUCZYCIELA
         Lekcja 4
                  Powtórzenie materiału       Czynności czasu wolnego      Make cards. Then play and say.    Wykonaj karty. Potem graj i mów.
                  z rozdziału 9           Zwroty: sunny / rainy days     Write about what you do on      I can do it in English – Napisz, co
                  Samoocena uczniów                           holiday. Draw pictures.       robisz na wakacjach. Narysuj.
                  Pisanie o tym, co można robić w
                  czasie wakacji                                               Zeszyt ćwiczeń
                                                                        Napisz zdania.
                                                                        My English – Uzupełnij i pokoloruj.

                            MATERIAŁY PODSTAWOWE                           MATERIAŁY DODATKOWE

                  KU: s. 53                               Nożyczki
                  ZĆ: s. 50 i 79                            Kredki, Klej
                  KN: s. 71                               Kartki papieru
                                                     Kolorowy papier
                                                     FN: Arkusz 14, s. 38
                                                     FN: lekcja z DVD, odcinek Sports, s. 61-62


         ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                           ZAKRES MATERIAŁU
        TEMAT LEKCJI
                      CELE LEKCJI                       JĘZYK                       SPRAWNOŚCI
         Story Time       FUNKCJE JĘZYKOWE                                             UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE
54                                        UCZNIÓW             NAUCZYCIELA
       The Secret Door 5
                  Rozumienie i czytanie historyjki  Słowa: give back, map, copy (v),  Time for a story. Who’s this?   Posłuchaj i przeczytaj. Potem
                  po angielsku            statue, message, escape.      Listen and point. Listen and read. posłuchaj i odegraj scenki.
                  Powtórzenie materiału       Przyimki używane do określania   Listen and act out.
                  z rozdziałów 8 i 9         miejsca, kierunków.                          Zeszyt ćwiczeń
                                                                       Podążaj za wskazówkami. Które
                                                                       zwierzę widzisz?
                                                                       Napisz, jak dotrzeć do innego
                                                                       zwierzęcia.

                            MATERIAŁY PODSTAWOWE                           MATERIAŁY DODATKOWE

                  KU: s. 54-55                             Duża kartka papieru
                  ZĆ: s. 51                               Kredki
                  KN: s. 72-73                             Masa mocująca
                                                     Kartki papieru
                                                     Rekwizyty do wyboru: kot maskotka lub rysunek kota, błyszczący naszyjnik,


                                        35 / 43
                                                           zeszyt i ołówek dla Mandy, dwie zabawki lwy                    KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE                             KSZTAŁCENIE WCZESNOSZKOLNE
                  ZGODNE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 2008                         ZGODNE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 2009
                                                                   

         Dziecko jako kolega, przyjaciel                         Język obcy nowożytny. Uczeń:
Rozdział 9:    Zabawy, zajęcie, przygody dzieci                          wie, że ludzie posługują się różnymi językami i że chcąc się z nimi
Let's go to the  Swobodne i spontaniczne wypowiedzi uczniów                     porozumieć, trzeba nauczyć się ich języka;
zoo!       Czytanie na głos wyrazów, zdań i dłuższych tekstów                 reaguje werbalnie i niewerbalnie na proste polecenia nauczyciela, np. Listen
         Pisanie wyrazów i zdań                               and read. Play and say. Listen and repeat.;
         Przepisywanie wyrazów, zdań, tekstów, powiązanie ich z uzupełnianiem        rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień i potrafi się nimi posługiwać,
         i przekształcaniem                                 np. What shall we do? Let's go to the zoo. Good idea!;
         Działalność plastyczna uczniów przy użyciu różnych materiałów, technik i      rozumie ogólny sens krótkich opowiadań przedstawianych za pomocą
         form                                        obrazków, gestów, np. The Secret Door 5;
         Śpiew, ruch z muzyką                                rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych (także
         Gry i zabawy ruchowe                                w nagraniach audio i video), np. ćw. 1 w lekcji 1;
                                                   czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania, np. ćw. 5 w lekcji 2;
         Tematyczne zorganizowanie słownictwa odzwierciedlającego świat dziecka –      zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów.
         nazwy czynności                                   np. What shall we do? Let's go to the cinema.,
                                                   recytuje rymowanki i śpiewa piosenki. np. ćw. 2 w lekcji 2;
                                                   nazywa miejsca i budynki w mieście oraz nazwy czynności czasu wolnego;
                                                   bierze udział w mini przedstawieniach teatralnych. np. The Secret Door 5;
                                                   przepisuje wyrazy i zdania. np. zadania w Zeszycie ćwiczeń;
                                                   potrafi korzystać ze słowników obrazkowych, Słowniczek obrazkowy s. 70;
                                                   potrafi korzystać ze środków multimedialnych, np. CD-ROM Footprints 3;
                                                   współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki.


              ROZDZIAŁ
  LP.   DATA                                              ZAKRES MATERIAŁU
             TEMAT LEKCJI
                            CELE LEKCJI                        JĘZYK                      SPRAWNOŚCI
            The animals are safe     FUNKCJE JĘZYKOWE                                             UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE
  55                                             UCZNIÓW             NAUCZYCIELA
               Lekcja 1
                        Powtórzenie słownictwa z całego  Rozmowa dotycząca danych       Słowa: gymnastics, on TV.      Posłuchaj i przeczytaj.
                        kursu (dane personalne,      personalnych oraz na temat      Listen and read. Look at Activity  Posłuchaj i powiedz Prawda lub
                        czynności, miejsca)        czynności wykonywanych w       1 and complete. Listen and say   Fałsz.
                                         czasie wolnym            True or False.
                                         Słowo: safe                               Zeszyt ćwiczeń


                                               36 / 43
                                                                     Posłuchaj i uzupełnij.
                                                                     Spójrz na ćwiczenie 1 i uzupełnij.
                                                                     Przeczytaj i napisz.

                           MATERIAŁY PODSTAWOWE                         MATERIAŁY DODATKOWE

                  KU: s. 56                             Karty obrazkowe z bohaterami książki
                  ZĆ: s. 52                             Masa mocująca
                  KN: s. 74


         ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                           ZAKRES MATERIAŁU
        TEMAT LEKCJI
                      CELE LEKCJI                       JĘZYK                     SPRAWNOŚCI
       The animals are safe    FUNKCJE JĘZYKOWE                                           UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE
56                                        UCZNIÓW            NAUCZYCIELA
          Lekcja 2
                  Powtórzenie słownictwa z całego  Pytanie o dane personalne.    Listen and say the name. Then   Posłuchaj i powiedz imię. Potem
                  kursu (godziny, czynności     Rozmowa na temat rodziny,    ask and answer. Write questions  pytaj i odpowiadaj.
                  wykonywane w czasie wolnym,    czynności wykonywanych w     with a friend. Then ask your   Napisz pytania. Potem je zadaj
                  dni tygodnia)           tygodniu i w ciągu dnia.     class. Answer the questions.   klasie.
                  Pisanie pytań           Umiejętności
                                                                     Zeszyt ćwiczeń
                                                                     Przeczytaj i połącz.
                                                                     Odpowiedz na pytania.

                           MATERIAŁY PODSTAWOWE                         MATERIAŁY DODATKOWE

                  KU: s. 57
                  ZĆ: s. 53
                  KN: s. 75


         ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                           ZAKRES MATERIAŁU
        TEMAT LEKCJI
                      CELE LEKCJI                       JĘZYK                     SPRAWNOŚCI
       The animals are safe    FUNKCJE JĘZYKOWE                                           UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE
57                                        UCZNIÓW            NAUCZYCIELA
          Lekcja 3
                  Powtórzenie materiału z całego  Czasownik: have got.       Read and match. Then say the   Przeczytaj i połącz. Potem powiedz
                  kursu (czynności wykonywane w   Zdania z there is/are      sentences in order. Cover the   w odpowiedniej kolejności.
                  chwili mówienia)         Słownictwo z historyjki     pictures and describe them.    Zakryj obrazki i opisz je.
                  Czytanie krótkich tekstów i                    Write three questions.


                                       37 / 43
                  opisywanie obrazków                                      Zeszyt ćwiczeń
                                                                 Popatrz, przeczytaj i odpowiedz.
                                                                 Napisz trzy pytania. Zadaj je koledze
                                                                 lub koleżance i zapisz odpowiedzi.

                           MATERIAŁY PODSTAWOWE                      MATERIAŁY DODATKOWE

                  KU: s. 58
                  ZĆ: s. 54
                  KN: s. 76


         ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                        ZAKRES MATERIAŁU
        TEMAT LEKCJI
                      CELE LEKCJI                    JĘZYK                    SPRAWNOŚCI
       The animals are safe    FUNKCJE JĘZYKOWE                                      UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE
58                                       UCZNIÓW          NAUCZYCIELA
          Lekcja 4
                  Powtórzenie materiału z całego  Słownictwo z kursu     Do the Footprints Quiz. Then   Zrób quiz. Potem sprawdź wynik.
                  kursu                            check your score. Write about  I can do it in English – Napisz o
                  Samoocena uczniów                      one of the Blue Owls. Draw a   członku klubu Niebieskich Sów.
                  Opis jednego z bohaterów                   picture. Read and circle.    Narysuj.
                  podręcznika
                                                                 Zeszyt ćwiczeń
                                                                 Przeczytaj i zakreśl. Potem napisz.
                                                                 My English – Uzupełnij i pokoloruj.

                           MATERIAŁY PODSTAWOWE                      MATERIAŁY DODATKOWE

                  KU: s. 59                          Karty obrazkowe z całego kursu
                  ZĆ: s. 55                          Klej
                  KN: s. 77                          Kredki
                                                 Kartki papieru
                                                 Kolorowy papier
                                                 FN: Arkusz 15, s. 39


         ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                        ZAKRES MATERIAŁU
        TEMAT LEKCJI
                      CELE LEKCJI                    JĘZYK                    SPRAWNOŚCI
         Backtrack 5       FUNKCJE JĘZYKOWE                                      UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE
59                                       UCZNIÓW          NAUCZYCIELA
                                      38 / 43
        Lekcja 1   Powtórzenie materiału z całego  Słownictwo i struktury z kursu   Zwroty: miss a turn, move       Zagraj w grę.
              kursu                                forward (three squares), go back
              Gra                                 (to square 2).             Zeszyt ćwiczeń
                                                 Play a game. Read and match.      Przeczytaj i połącz.
                                                 Look and complete.           Popatrz i uzupełnij.

                       MATERIAŁY PODSTAWOWE                           MATERIAŁY DODATKOWE

              KU: s. 60                              Kostka i dwa pionki dla każdej pary uczniów
              ZĆ: s. 56                              Karty obrazkowe z całego kursu
              KN: s. 78


        ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                      ZAKRES MATERIAŁU
       TEMAT LEKCJI
                  CELE LEKCJI                        JĘZYK                       SPRAWNOŚCI
       Backtrack 5    FUNKCJE JĘZYKOWE                                             UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE
60                                   UCZNIÓW             NAUCZYCIELA
        Lekcja 2
              Nauka piosenki          Do you want to go to the      Listen and say. Listen and sing.    Słuchaj i powtarzaj.
              Ćwiczenie dźwięków /p/ i /b/   beach?What shall we do?Let's    Read the story and find seven     Posłuchaj i zaśpiewaj.
              Czytanie i pisanie historyjki  (go to the zoo).          mistakes.               Przeczytaj historyjkę i znajdź 7
              Powtórzenie materiału z całego                                       błędów.
              kursu                                                    Napisz poprawną wersję historyjki.

                                                                    Zeszyt ćwiczeń
                                                                    Przeczytaj i połącz.
                                                                    Question maker – Przeczytaj i
                                                                    zakreśl. Potem odpowiedz.

                       MATERIAŁY PODSTAWOWE                           MATERIAŁY DODATKOWE

              KU: s. 61                              Karty obrazkowe z bohaterami książki
              ZĆ: s. 57
              KN: s. 79


        ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                      ZAKRES MATERIAŁU
       TEMAT LEKCJI
                  CELE LEKCJI                        JĘZYK                       SPRAWNOŚCI
       Story Time     FUNKCJE JĘZYKOWE                                             UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE
61                                   UCZNIÓW             NAUCZYCIELA


                                   39 / 43
           The Secret Door 6   Rozumienie historyjki po     Przyimki miejsca.          Słowa: magnifying glass, a      Posłuchaj i przeczytaj. Potem
                      angielsku             She's playing. I want to (open    brush, a spade, stairs, a lever.   posłuchaj i odegraj scenki.
                      Powtórzenie materiału z całego  this door). He can (open this    Time for a story. Who’s this?
                      kursu               door). What shall we do? Let's    Listen and look. Listen and point.  Zeszyt ćwiczeń
                                       pull. There's (a lever).       Listen and read. Listen and act   Znajdź i zakreśl siedem różnic.
                                                          out.                 Spójrz na rysunek 2. Napisz.

                                MATERIAŁY PODSTAWOWE                           MATERIAŁY DODATKOWE

                      KU: s. 62-63                              Rekwizyty do wyboru: lupa i mała, miękka szczoteczka dla mamy
                      ZĆ: s. 58                               Mandy, łopata dla Ahmeda.
                      KN: s. 80-81                              Przebrania do odegrania całej historyjki                  KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE                             KSZTAŁCENIE WCZESNOSZKOLNE
                ZGODNE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 2008                         ZGODNE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 2009
                                                                 

        Zabawy, zajęcia, przygody dzieci                        Język obcy nowożytny. Uczeń:
        Swobodne i spontaniczne wypowiedzi uczniów                     wie, że ludzie posługują się różnymi językami i że chcąc się z nimi
Rozdział 10:  Czytanie na głos wyrazów, zdań i dłuższych tekstów                 porozumieć, trzeba nauczyć się ich języka;
The animals  Pisanie wyrazów i zdań                               reaguje werbalnie i niewerbalnie na proste polecenia nauczyciela, np. Listen
are safe    Przepisywanie wyrazów, zdań, tekstów, powiązane z ich uzupełnianiem         and say the name. Write questions with a friend. Read and match.;
        i przekształcaniem                                 rozpoznaje znaczenie wyrazów o podobnym brzmieniu, np. ćw. B
        Działalność plastyczna uczniów przy użyciu różnych materiałów, technik i      w Backtrack 5, lekcja 2;
        form                                        rozumie ogólny sens krótkich opowiadań przedstawianych za pomocą
        Śpiew, ruch z muzyką                                obrazków, gestów, np. The Secret Door 6;
        Gry i zabawy ruchowe                                rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych (także
                                                  w nagraniach audio i video), np. ćw. 1 w lekcji 1;
        My English – samoocena ucznia i wzięcie odpowiedzialności za własną naukę      czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania, np. ćw. 5 w lekcji 3;
                                                  zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów.
        Backtrack 5                                     np. What do you do on Monday? Have you got a brother?,
        Rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz wiary we własne        recytuje rymowanki i śpiewa piosenki. np. ćw. C w Backtrack 5, lekcja 2;
        możliwości językowe w rozdziale powtórkowym                     bierze udział w mini przedstawieniach teatralnych. np. The Secret Door 6;
                                                  przepisuje wyrazy i zdania. np. zadania w Zeszycie ćwiczeń;
        Wymowa Sound hound /p/ pig i /b/ big                        potrafi korzystać ze środków multimedialnych, np. CD-ROM Footprints 3;
                                                  współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki.
                                             40 / 43
         ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                           ZAKRES MATERIAŁU
        TEMAT LEKCJI
                     CELE LEKCJI                         JĘZYK                       SPRAWNOŚCI
       Look at the world 1    FUNKCJE JĘZYKOWE                                               UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE
62                                        UCZNIÓW              NAUCZYCIELA
         Penfriends
                  Przyjaciele z listów        Nazwy krajów (Egypt, Brazil,     Read and match the penfriends    Przeczytaj i połącz.
                  Życie dzieci w różnych częściach  Australia, India)           to the correct homes. Who is     Posłuchaj i powiedz.
                  świata               Słowa: flat, house, farm, boat,    speaking? Listen and say. Look    Popatrz i znajdź. Potem pytaj i
                  Meble               bed, chair, table, wardrobe, toilet  and find. Then ask and answer.    odpowiadaj.
                                   There is/are...            Design and write about an      Zaprojektuj i opisz nietypowy dom.
                                                      unusual home. Find out!
                                                                         Zeszyt ćwiczeń
                                                                         Połącz.
                                                                         Uzupełnij.

                           MATERIAŁY PODSTAWOWE                             MATERIAŁY DODATKOWE

                  KU: s. 66-67                               Duża mapa świata
                  ZĆ: s. 61                                Kredki
                  KN: s. 84-85                               Kartki papieru
                                                      FN: Arkusz 18, s. 42


         ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                           ZAKRES MATERIAŁU
        TEMAT LEKCJI
                     CELE LEKCJI                         JĘZYK                       SPRAWNOŚCI
       Look at the world 2    FUNKCJE JĘZYKOWE                                               UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE
63                                        UCZNIÓW              NAUCZYCIELA
       Seasons on the farm
                  Pory roku na farmie w Wielkiej   Słowa: lantern, lambs, plant (v/n),  Listen, read and match. Read     Posłuchaj, przeczytaj i połącz.
                  Brytanii              seed (n).               and say True or False. Listen    Przeczytaj i powiedz Prawda lub
                  Warzywa i owoce          Warzywa (sweetcorn, sprout,      and repeat. Then ask and       Fałsz.
                  Opisywanie, jak krzew       beans, pumpkin, cabbage, peas)    answer. Put the pictures in order.  Słuchaj i powtarzaj. Potem pytaj
                  pomidorowy wyrasta z ziarna    Owoce: strawberry, tomato,      Find out!              i odpowiadaj.
                                   apple, pear, plum.                             Ułóż obrazki w poprawnej
                                                                         kolejności.

                                                                         Zeszyt ćwiczeń
                                                                         Popatrz, przeczytaj i uzupełnij.
                                                                         Spójrz na ćwiczenie 1 i uzupełnij.

                           MATERIAŁY PODSTAWOWE                             MATERIAŁY DODATKOWE


                                        41 / 43
                   KU: s. 68 i 69                             Kartki papieru
                   WB: s. 62                                Kredki
                   KN: s. 86-87                              FN: Arkusz 19, s. 43


         ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                           ZAKRES MATERIAŁU
        TEMAT LEKCJI
                      CELE LEKCJI                        JĘZYK                       SPRAWNOŚCI
       Look at the world 3     FUNKCJE JĘZYKOWE                                              UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE
64                                         UCZNIÓW              NAUCZYCIELA
       Rainforest animals in
          danger      Poznanie zagrożonych zwierząt z  Zwierzęta (mountain gorilla,     Słowo: save.             Posłuchaj, przeczytaj i połącz.
                   lasów tropikalnych        parrot, orang-utan, tree       Listen, read and match the      Posłuchaj i powiedz nazwy zwierząt.
                   Plakat dt. zagrożonych gatunków  kangaroo, squirrel monkey, tiger,   animals to the rainforests. Listen  Popatrz i powiedz. Sprawdź swoją
                   zwierząt             dog, hamster, goldfish, duck)     and say the name of the animal.   odpowiedź.
                                    Kontynenty (South America,      Which pets are animals in      Wykonaj plakat.
                                    Africa, Asia, Australia)       danger? Look and say. Listen
                                    Słowa: rainforest, wild, in danger.  and check your answer. Make a    Zeszyt ćwiczeń
                                                       poster to help animals in danger.  Przeczytaj i ponumeruj.
                                                       Find out!              Spójrz na ćwiczenie 1. Przeczytaj i
                                                                         ponumeruj.

                           MATERIAŁY PODSTAWOWE                             MATERIAŁY DODATKOWE

                   KU: s. 70-71                              Kartki papieru
                   ZĆ: s. 63                                Kredki
                   KN: s. 88-89                              FN: Arkusz 20, s. 44


         ROZDZIAŁ
LP.  DATA                                           ZAKRES MATERIAŁU
        TEMAT LEKCJI
                      CELE LEKCJI                        JĘZYK                       SPRAWNOŚCI
         Festival 2       FUNKCJE JĘZYKOWE                                              UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE
65                                         UCZNIÓW              NAUCZYCIELA
       Festivals in Britain
                   Święta w Wielkiej Brytanii    Miesiące, pory roku, nazwy świąt   Słowa: dress up, spooky       Posłuchaj i powiedz nazwy
                   Rymowanka – nazwy miesięcy    w Wielkiej Brytanii          costumes, trick or treat, (Easter  miesięcy.
                                    When is (Halloween)? In        egg) hunt, guy, burn.        Przeczytaj. Potem pytaj i
                                    (October).              Listen and chant the names of    odpowiadaj.
                                    Słowo: birthday            the months. Read. Then ask and    Spójrz na kalendarz. Pytaj i
                                                       answer. Look at the calendar.    odpowiadaj.
                                                       Ask and answer.
                                                                         Zeszyt ćwiczeń


                                        42 / 43
                                                                           Przeczytaj i połącz.
                                                                           Narysuj i opisz swoje ulubione
                                                                           święto.

                               MATERIAŁY PODSTAWOWE                            MATERIAŁY DODATKOWE

                      KU: s. 65                               Kartki papieru
                      ZĆ: s. 60                               Kredki
                      KN: s. 83                               FN: Arkusz 17, s. 41                  KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE                            KSZTAŁCENIE WCZESNOSZKOLNE
                ZGODNE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 2008                        ZGODNE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 2009
                                                                 

       Look at the world 1-3                              Język obcy nowożytny. Uczeń:
                                                 wie, że ludzie posługują się różnymi językami i że chcąc się z nimi
Lekcje:    Obrazy z życia dzieci w innych krajach                       porozumieć, trzeba nauczyć się ich języka;
Look at the  Swobodne i spontaniczne wypowiedzi uczniów                     reaguje werbalnie i niewerbalnie na proste polecenia nauczyciela, np. Listen
world                                               and sing. Make Christmas tags.;
       Festivals in Britain                                czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania, np. ćw. 1 w Look at the
Lekcja:
                                                 world 1;
Festival in
Britain    Różnorodność dziedzictwa w sferze kultury                      zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów.
       Obrazy z życia dzieci w innych krajach                       np. When is your birthday? Have you got a penfriend?;
       Działalność plastyczna uczniów przy użyciu różnych materiałów, technik i      nazywa warzywa, zwierzęta zagrożone wyginięciem, święta;
       form                                        przepisuje wyrazy i zdania. np. zadania Zeszycie ćwiczeń;
                                                 współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki.
                                             43 / 43

								
To top