CN - Excel by lovemacromastia

VIEWS: 1,062 PAGES: 1064

									                                         ตารางหมายเลข 10                                    หน้าที่ 1  .
                      จานวนและรายชื่อหนังสือสาหรับสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลําดับที่           รายชื่อหนังสือ                       รายชื่อผู฿แต฾ง          ปีที่พิมพโ จํานวน     สํานักพิมพโ
1      เคล็ดลางแห฾งฝันทํานายให฿โชคแบบจีน                      อ. วิษณุรักษโ           25--     1   รถไฟหนังสือ
2      เจงกีสข฾าน : จอมจักรพรรดิผู฿ยิ่งใหญ฾                     องอาจ นิมิตกุล           25--     1   ดินสอ
3      เจาะดวงจีน ชี้ชัด "โป฼ยหยี่สี่เถี่ยว"                    เสฐวุฒิ เปี่ยมสุคนธโสข ุ      25--     1   -
4                  ู
      เตรียมความพร฿อมให฿ลกรักเรียนรู฿ ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน ไทย จีน อังกฤษ แต฿จิ๋ว  ชลีพร ปิตเิ ลิศไพบูลยโ       25--     4   เอเธนสโบุเคสโ (1997)
5      เติ้งเสี่ยวผิงมังกรมหัศจรรยโ                         สุขสันตโ วิเวกเมธากร        25--     3   ด฿วยรัก
6      เทศกาลสําคัญของคนจีน                             ทานตะวัน              25--     3   ดรีมไลนโกรุเป
7      เรียนภาษาจีน 30 ชั่วโมง                                  ิ
                                             ธารา เกตุสนธุโ           25--     3   อักษรวัฒนา
8      เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง "เศรษฐกิจจีน : หนึ่งปี หลังเข฿า WTO และผลุ -                    25--     2   จุฬาลงกรณโมหาวิทยาลัย
9      แบบหัดเขียนภาษาจีน 1                             -                 25--     1   จีนสยาม
10                                 ฾     ฾   ฾
      โหราศาสตรโจีน : โหราศาสตรโจีนโหมกระหน่ํายุโรปราวพายุบงบอกถึงวิธีตางๆที่นาตื่นเดลซอล, พอลลา           25--     2   เดลฟี
11     การพัฒนาระบบฐานข฿อมูลผลงานวิจัยที่เกี่ยวข฿องกับงานกองทุนเงินทดแทน      -                 25--     1   -
12     กินเจเว฿นกรรม                                หวัง, ซื่อ ไฉ฾.          25--     1   ร฿านหนังสือกระวี
13     คําศัพทโและบทสนทนาพื้นฐานจีน-อังกฤษ-ไทย                   -                 25--     4   ต฿นธรรม
14     คิดอย฾างจีน (พิมพโครั้งที่ 3)                        ส. สุวรรณ.             25--     4   พิราบ
15     คิดอย฾างจีน (พิมพโครั้งที่ 4)                        ส. สุวรรณ.             25--     5   พิราบ
16     คู฾มือสนทนาภาษาจีนสําหรับท฾องเที่ยว (เทป+หนังสือ)               -                25--     1   นานมี
17     คู฾มือสนทนาภาษาจีนสําหรับนักท฾องเที่ยว                    ดองมณี               25--     3   ยินหยาง
18     คู฾มือหัดพูดภาษากวางตุ฿ง จีนกลาง                       -                 25--     2   นานมี
19     จีน-เทศกาลและวันสําคัญ                            วันทิพยโ สินสูงสุด         25--     8   สายใจ
20     ซุนยัตเซ็น บิดาของชาติ                            วันทิพยโ สินสูงสุด         25--     1   วันทิพยโ
21     ดังคําจีนกล฾าวไว฿ว฾า...                           -                 25--     1   ต฿นธรรม
22     ตรรกศาสตรโของฮวงจุ฿ย                             -                 25--     1   อินทรียโ
                                          ตารางหมายเลข 10                                     หน้าที่ 2  .
                       จานวนและรายชื่อหนังสือสาหรับสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลําดับที่           รายชื่อหนังสือ                            รายชื่อผู฿แต฾ง       ปีที่พิมพโ จํานวน      สํานักพิมพโ
23     ตําราเรียนพูด 4 ภาษา ไทย จีนกลาง แต฿จิ๋ว จีน 75 ชั่วโมง                 จําลอง พิศนาคะ       25--     2   อํานวยสาสโน
24     ตําราเรียนพูดภาษาจีนกลาง - แต฿จิ๋ว - อังกฤษ                       วาย, จิง เจ         25--     4   นานมี
25     ตําราจีนเพื่อสุขภาพดี มีอายุยน  ื                           -              25--     1   เดลฟี
26     ตึ่งนั้งก฿าเกี้ย (คนจีนสอนลูก)                             -              25--     3   เดอะบอสโส
27     บทสนทนาจีนกลาง-แต฿จิ๋ว                                 วาย, จิง เจ         25--     2   ผดุงศึกษา
28     บทสนทนาภาษากวางตุ฿งด฿วยตนเอง (เทป+หนังสือ)                       วาย, จิง เจ         25--     3   ผดุงศึกษา
29                   ิ
      บุคคลสําคัญในประวัตศาสตรโจีน                              -              25--     3   คุ฿มคํา
30     ประเพณีธรรมเนียมจีนในเมืองไทย                              -              25--     1   รุ฾งเรืองสาสโนการพิมพโ
31     ผ฾าตัดจอมขันที หลี่ เหลียน อิง                             สุขสันตโ วิเวกเมธากร    25--     1   ด฿วยรัก
32     ฝันสลาย                                         หลู฾ซิ่น.          25--     2   นานมี
33     ฝึกสนทนาภาษาจีนกลาง = Chinese conversation                       -              25--     4   ที.เอส.อี.เทคโนโลยี
34     ฝึกสมาธิแบบจีน (ไทเกเก)                                 ต฿าหลิว           25--     1   เรจีนา
35     พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไร                                -              25--     5   -
36     พรุ฾งนี้                                        หลู฾ซิ่น.          25--     1   นานมี
37     พลังของแผ฾นดิน = Strength of the land                          -              25--     3   คณะกรรมการการพลังงงาน
38     ภาษาจีน "สบายๆ" หลักและการใช฿ภาษา. เล฾มที่ 1                      วัชริน เอกพลากร       25--     5   โรงพิมพโ อุษาการพิมพโ
39     ภาษาจีน 1                                        กิตติ พรพิมลวัฒนโ      25--     1   แม็ค
40     ภาษาจีน 3. 20003205, ภจ.103                               กมล วรเวทยากรณโ       25--     1   บัณฑิตสาสโน
41                                                         ุ
      ภาษาจีน. 1 : ช฾วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 กลุ฾มสาระการเรียนรู.฿ .. นิพันธโ พิษณุคปตโ หินมณี  25--     3   แม็ค
42                                                          ุ
      ภาษาจีน. 1 : ช฾วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 กลุ฾มสาระการเรียนรู.฿ .. นิพันธโ พิษณุคปตโ หินมณี  25--     3   แม็ค
43     ภาษาจีน. 1 ภจ.011, ภจ.101, พช.051, ชพณ.3611, 20003203                  กมล วรเวทยากรณโ       25--     1   บัณฑิตสาสโน
44     ภาษาจีน. 2 ภจ.012, 20003204                               กมล วรเวทยากรณโ       25--     1   บัณฑิตสาสโน
                                         ตารางหมายเลข 10                                    หน้าที่ 3  .
                       จานวนและรายชื่อหนังสือสาหรับสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลําดับที่         รายชื่อหนังสือ                           รายชื่อผู฿แต฾ง        ปีที่พิมพโ จํานวน      สํานักพิมพโ
45     ภาษาจีนแต฿จิ๋วเรียนเร็ว                              เกาเฟย            25--     1   อักษรวัฒนา
46     ภาษาจีนพื้นฐาน                                   -               25--     2   เพิ่มเสริมสุช
47     ภาษิตเซ็งลี้                                    หวงเหมา.           25--     4   พิราบ
48     มณีวาทะ                                      เมยโทวาิ           25--     2   กรุณา-จตุพร
49     ย฿อนรอยแผ฾นดินมังกร                                -               25--     2   คุ฿มคํา
50     ระเบียงภาพ 72 ศิษยโขงจื๊อ                             ศรีวารี            25--     1   ธรรมชาติ
51     ระบบเสียงภาษาจีนเบื้องต฿น                             เอกสัณหโ ชินอัครพงศโ     25--     2   มหาวิทยาลัยนเรศวร
52     วาทะเอี้ยนจื่อ ยอดนักปกครองจีน : เจาะจากคัมภีรโ "เอี้ยนจื่อชุนชิว" อันลือชื่อของจีน-               25--     2   ธรรมชาติ
53     วิจิตรกามาในอารยธรรมจีน                              -               25--     1   คุ฿มคํา
54     วิธีเขียนอักษรจีน                                       ุ  ั ุ
                                                วรรณี วิสทธิพิทกษโกล     25--     2   -
55     ศัพทโหมวด จีน-ไทย : คําอ฾าน-คําแปลไทย                       พนัส ยงเชาวนโ.        25--     2   เดลฟี
56     ศัพทโหมวดจีนกลาง                                  แสงตะวัน ชุมชาด        25--     1   ต฿นธรรม
57     ศิลปะการทูตของโจวเอินไหล                              -               25--     5   สุขภาพใจ
58     สงครามฝิ่นความอัปยศของมนุษยชาติ                          สุขสันตโ วิเวกเมธากร.     25--     2   ด฿วยรัก
59     สนทนาจีนกลางอย฾างง฾าย                               อานต฿า, เสี่ยว.        25--     2   ทฤษฎี
60     สนทนาภาษากวางตุ฿งเรียนเร็ว                             เจิ้งเหวินหลี่        25--     2   อักษรวัฒนา
61     สนทนาภาษาจีน (สามภาษา) ชุดที่ 2                          เกาเฟย            25--     3   อักษรวัฒนา
62     สนทนาภาษาจีน (สามภาษา) ชุดที่ 3                          เกาเฟย            25--     2   อักษรวัฒนา
63     สนทนาภาษาจีนกลาง                                  -               25--     1   ยินหยาง
64     สนทนาภาษาจีนกลาง 1000 คํา = Speak mandarin in one thoursand words -                       25--     3   The Overseas Chinese Library
65     สนทนาภาษาจีนกลาง 500 คํา = Speak mandarin in five hundred words          -               25--     3   The Overseas Chinese Library
66     สนทนาภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน                            -               25--     1   นานมีบุเค
                                       ตารางหมายเลข 10                                     หน้าที่ 4  .
                     จานวนและรายชื่อหนังสือสาหรับสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลําดับที่           รายชื่อหนังสือ                     รายชื่อผู฿แต฾ง          ปีที่พิมพโ จํานวน     สํานักพิมพโ
67     สนทนาภาษาจีนฉบับสามภาษา                          เกาเฟย.              25--     3   อักษรวัฒนา
68     สุภาษิตจีน                                ท. ธีรานันทโ            25--     1   ดวงแก฿ว
69     สุภาษิตพิชิตความสําเร็จ                          บอนไซ.               25--     1   ซี.เอ.ดี พับลิชชิ่ง
70                       ิ
      หนังสือที่ระลึกครบรอบ 10 ปีคลินกหัวเฉียวไทย-จีน แพทยโแผนไทย        -                 25--     1   -
71     100 สํานวนควรรู฿ไทย-จีน                          -                 2553     1   ทฤษฎี
72     100 สุภาษิตคําจีน                             -                 2553     1   หมื่นอักษร
73     60 ปี น.นพรัตนโ เจิดจรัสรัศมีมิเสื่อมคลาย                 ประสิทธิ์ ฉกาจธรรม         2553     1   บุเคสไมลโ
74     60 ปีโพ฿นทะเล = 六十年海外見聞錄                         อูแจี้เยียะ            2553     1   โพสตโบุเกส
75     เจงกิสข฾านมหาบุรุษผู฿เปลี่ยนโลก                      เวเธอรโฟอรโด, แจเก         2553     1   มติชน
76     เฮงตลอดปี : โชคดีตลอดชาติ                         -                 2553     1   บันลือ พับลิเคชั่นสโ
77     ขงจื๊อ ฉบับปราชญโชาวบ฿าน                         อองซก.               2553     1   เตแาประยุกตโ
78     ขงจื่อจอมปราชญโแห฾งแผ฾นดิน                        ชุนหลี่              2553     2   ชุณหวัตร
79     ขันทีคนสุดท฿าย                              ตัน สือ              2553     1   สันสกฤต
80     คู฾มือเรียนภาษาจีนกลางด฿วยตนเอง (พิมพโครั้งที่ 3)             ม. อึ้งอรุณ            2553     2   ไทยควอลิตี้บุเคสโ (2006)
81     ซ฿องกั๋ง : วีรบุรุษแห฾งเขาเหลียงซาน                    ซื่อไหน฾อัน            2553     4   แสงดาว
82     พจนานุกรมจีน-ไทย ฉบับใหม฾ (ฉบับพิมพโหนังสือตัวย฾อ )            เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ.       2553     1   รวมสาสโน (1977)
83     พิณพิฆาต                                 เหง฾ยคัง              2553     4   สร฿างสรรคโบุเคสโ
84     ภาพสลักศิลาเล฾าเรื่องวรรณกรรมจีนใน"สวนขวา"เมืองโบราณ           ศานติ ภักดีคํา           2553     1   เมืองโบราณ
85     ยอดน้ําลายบูเลิ้ม                             เล฾าชวนหัว.            2553     2   เคล็ดไทย
86     ลูกจีนรักชาติ                               เชาวนโ พงษโพิชิต.         2553     2   มติชน
87     วาทะจิ้งจอกเฒ฾า                              หลี,่ เฮ฾อ             2553     1   เตแาประยุกตโ
88     ศาลเจ฿าศาลจีนในกรุงเทพฯ                          กุลศิริ อรุณภาคยโ         2553     2   มิวเซียมเพรส
                                        ตารางหมายเลข 10                                     หน้าที่ 5  .
                     จานวนและรายชื่อหนังสือสาหรับสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลําดับที่           รายชื่อหนังสือ                      รายชื่อผู฿แต฾ง          ปีที่พิมพโ จํานวน     สํานักพิมพโ
89     สามกเก ฉบับนักบริหาร                            เจริญ วรรธนะสิน.          2553     5   วิสดอมเฮาสโ
90     สามกเก ฉบับนักบริหาร (พิมพโครั้งที่ 2)                   เจริญ วรรธนะสิน.          2553     1   วิสดอมเฮาสโ
91     สามกเก ฉบับนักบริหาร (พิมพโครั้งที่ 3)                   เจริญ วรรธนะสิน.          2553     4   วิสดอมเฮาสโ
92     สามกเก ฉบับนักบริหาร (พิมพโครั้งที่ 4)                   เจริญ วรรธนะสิน.          2553     2   วิสดอมเฮาสโ
93     สามกเกฉบับคนกันเอง ภาคสาม : เราต฾างโหยหาความสุขที่แท฿จริง         เอื้อ อัญชลี            2553     1   มติชน
94     หนังสือเรียนภาษาจีนกลาง (ฉบับปรับปรุง)                   -                 2553     10  นําทองการพิมพโ
95     อาถรรพโเดือน 13 !                             เล฾าชวนหัว.            2553     1   เคล็ดไทย
96     Super quick พูดจีนชัดลัดทันใจ                       สิวิณี เตรียมชาญชูชัย       2552     5   ทฤษฎี
97            ิ               ิ   ึ
      เกร็ดประวัตศาสตรโจีน 5,000 ปี : ยุคก฾อนประวัตศาสตรโถงสมัยราชวงศโฉน
                                       ิ     -                 2552     2   ดวงกมลพับลิชชิ่ง
98     เจินกวนเจิ้งเย฾า : ยอดกุศโลบายจีน                     อูแจิง.              2552     2   เตแาประยุกตโ
99             ฾
      เทิดศักดิ์ศรีจูลง                             เล฾าชวนหัว.            2552     1   เคล็ดไทย
100     เปิดหน฿ากากขงเบ฿ง. ภาคสอง                         เล฾าชวนหัว.            2552     1   เคล็ดไทย
101     เริ่มต฿นเรียนจีน 3                             เหยิน จิ่งเหวิน.          2552     3   ซีเอ็ดยูเคชั่น
102     เรียนจีนกลางจากปริศนาคําทาย                        ยงชวน มิตรอารี           2552     2   เกลอเรียน
103     เรียนพินอิน                                ก฾อศักดิ์ ธรรมเจริญกิจ.      2552     3   โรงพิมพโแห฾งจุฬาลงกรณโมหาวิทยาลัย
104     เรียนภาษาจีนกลางจากหนังสือพิมพโ                      ชาตรี แซ฾บาง฿           2552     10  ปัญญาชน
105     เรียนอย฾างเข฿าใจไวยากรณโจีน                        -                 2552     4   ทฤษฎี
106        โ
      เสน฾หกว฾งเจ                                จวงหมิงอิง             2552     1   มหาวิทยาลัยรังสิต
107     แบบเรียนแปลไทย-จีน                             -                 2552     1   University Press
108     แบบเรียนภาษาจีนระดับประถมศึกษา                       -                 2552     12  ศูนยโจีนศึกษา สถาบันเอเซียศึกษา จุฬาฯ
109     แบบเรียนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา                       -                 2552     12  ศูนยโจีนศึกษา สถาบันเอเซียศึกษา จุฬาฯ
110     ไม฾ยาก...จดจําอักษรจีน                           จาง, จี้ง             2552     2   ซีเอ็ดยูเคชั่น
                                        ตารางหมายเลข 10                                     หน้าที่ 6  .
                      จานวนและรายชื่อหนังสือสาหรับสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลําดับที่         รายชื่อหนังสือ                        รายชื่อผู฿แต฾ง          ปีที่พิมพโ จํานวน     สํานักพิมพโ
111     การแปลจีน-ไทยเบื้องต฿น                           ศศรักษโ เพชรเชิดชู, 2518-     2552     1   คณะอักษรศาสตรโ จุฬาลงกรณโฯ
112     ความสัมพันธโวัฒนธรรมไทย - จีน                        แสงอรุณ กนกพงศโชัย.        2552     1   -
113     คัดเขียนจีน. เล฾ม 1                             วาสนา ประจํา            2552     5   ทฤษฎี
114     คํานับขงจื๊อแล฿วขึ้นเขาไท฾ซาน                        สาวิตรี สุวรรณสถิตยโ        2552     2   ประพันธโสาสโน
115     ฆ฿อน กรรไกร กระดาษ                             หวงเยวียน ่            2552     1   ฟรีฟอรโม
116     จีนอุ฾นเครื่อง                               จิง, ซิน              2552     1   ฟีลกูด
117     ต฿นกําเนิดชาและเหล฿าจีน                           จังเจี้ยนลี่            2552     5   สุขภาพใจ
118     ตําราภาษาจีนระดับอาชีวศึกษาชั้นต฿น                     -                 2552     6   ศูนยโจีนศึกษา สถาบันเอเซียศึกษา จุฬาฯ
119     ตําราภาษาจีนระดับอาชีวศึกษาชั้นสูง                     -                 2552     4   ศูนยโจีนศึกษา สถาบันเอเซียศึกษา จุฬาฯ
120     ท฾องเยาวราชไหว฿เจ฿า 9 ศาล                          กุมารีจีน ศุภศรันย์        2552     1   Bear
121     บทสนทนาเกี่ยวกับช฿อปปิ้ง                          Li, Shu Juan            2552     1   ดวงกมลพับลิชชิ่ง
122     บทสนทนาในการทํางาน                             Li, Shu Juan            2552     1   ดวงกมลพับลิชชิ่ง
123     บทสนทนาสําหรับการท฾องเที่ยว                         Li, Shu Juan            2552     1   ดวงกมลพับลิชชิ่ง
124     ปรัชญาในนิทานเตแา                              -                 2552     1   ชุมศิลป฽ธรรมดา
125     ปริศนาการสร฿างกําแพงเมืองจีน                            ั
                                            สิทธิศกดิ์ รุ฾งเจริญสุขศรี     2552     1   ฐานการพิมพโ
126       ั
      พี่กบน฿อง                                  หยูหว ั              2552     1   นานมีบุเคสโเอโนเวล
127     พูดจีนกลางได฿ใน 30 วัน                           -                 2552     4   ต฿นธรรม
128     พูดจีนกลางฉบับกระเป฼า                            นพพิชญโ ประหวัน   ่       2552     2   ทฤษฎี
129     พูดจีนคล฾องใน 30 วัน                            สุภาณี ปิยพสุนทรา         2552     5   ทฤษฎี
130     ภาษาจีนกลาง ชั้นประถม. เล฾ม 4                        หลี่เตแอจ฿าว            2552     5   ทฤษฎี
131     ภาษาจีนกลางสําหรับงานประกาศเสียงตามสาย                   จรัสศรี จิรภาส.          2552     4   ทฤษฎี
132     ภาษาจีนสร฿างสรรคโ. เล฾ม 3 : หนังสือเรียนระดับมัธยมศึกษา           -                 2552     2   โรงพิมพโสกสค. ลาดพร฿าว
                                          ตารางหมายเลข 10                                    หน้าที่ 7  .
                        จานวนและรายชื่อหนังสือสาหรับสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลําดับที่          รายชื่อหนังสือ                         รายชื่อผู฿แต฾ง          ปีที่พิมพโ จํานวน     สํานักพิมพโ
133     ภาษาปากภาษาจีนที่ใช฿บอย  ฾                          ธนานันทโ ตรงดี           2552     2   สํานักพิมพโมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
134                         ิ
      มหาจักรพรรดิฮั่นเกาจู฾ ผู฿โค฾นบัลลังกโฉนซีฮ฾องเต฿                วัชระ ชีวะโกเศรษฐ.         2552     3   สุขภาพใจ
135     มังกรสอนลูก                                   -                 2552     1   สุขภาพใจ
136     มังกรสอนศิษย์                                  -                 2552     3   สุขภาพใจ
137     ยอดขุนพลจากปัญญาขงเบ฿ง                             -                 2552     2   สุขภาพใจ
138     ยิ้ม : กโลบายเหนือผู฿พิชิต                           เว฾ย ถงเลี่ยง           2552     2   เตแาประยุกตโ
139     ยุทธศิลป฽เหมาเจแอตง                               บุญศักดิ์ แสงระวี.         2552     3   สุขภาพใจ
140     ร฿อยเรียงเรื่องเล฾าภาพมงคลจีน                          สุภาณี ปิยพสุนทรา.         2552     2   สุขภาพใจ
141     ริมถนนคนจีน                                   ดาริณี (ศุทธสกุล) หาน       2552     1   แพรวสํานักพิมพโ
142     ลอยเรือชมจิวยี่                                 เล฾าชวนหัว.            2552     2   เคล็ดไทย
143          ฾
      วลีที่ใช฿บอย อังกฤษ-จีน-ไทย                           ยงชวน มิตรอารี           2552     3   เกลอเรียน
144     ศัพทโจีนเรียนเร็ว                                นพพิชญโ ประหวัน. ่         2552     13  ทฤษฎี
145     ศัพทโหมวดจีนกลาง                                แสงตะวัน ชุมชาด          2552     4   ต฿นธรรม
146           ิ
      ศาสตร์ศลป์วัฒนธรรมจีน                              นริศ วศินานนท์           2552     1   สุขภาพใจ
147     ศิลปะการทูตของโจวเอินไหล                            -                 2552     2   สุขภาพใจ
148     สนุกคัดอักษรจีนในชีวิตประจําวัน                         ภคมน อธิรัตนชัย          2552     5   ทฤษฎี
149     สวัสดีหนีหาว ฾                                 -                 2552     9   นานมีบุเคสโพับลิเคชั่นสโ
150     สัมผัสภาษาจีน. เล฾ม 4                              -                 2552     2   โรงพิมพโองคโการค฿าของ สกสค.
151     สามกเกฉบับแปลใหม฾                                -                 2552     2   ธรรมชาติ
152     สารพันคากริยาภาษาจีน                                      ั
                                              วีระชาติ วงศ์สจจา.         2552     3   ทฤษฎี
153     สารานุกรมสามกเก                                 โกวิท ตั้งตรงจิตร.         2552     2   พิมพโคํา
154                        ุ
      หยู่อี่มงคลจีน : เครื่องหมายโชคดีมีสขร่ารวย                   หลี่ไป่ใส             2552     1   สยามความรู้
                                         ตารางหมายเลข 10                                     หน้าที่ 8  .
                      จานวนและรายชื่อหนังสือสาหรับสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลําดับที่           รายชื่อหนังสือ                        รายชื่อผู฿แต฾ง         ปีที่พิมพโ จํานวน     สํานักพิมพโ
155     หลักการบริหารการปกครองคัมภีรโหลี่ซื่อชุนชิว                   ทองแถม นาถจํานง.        2552     2   สุขภาพใจ
156     หัดพูดจีนกลางเพื่อธุรกิจและการท฾องเที่ยว                    สุชล ฉินทปรปักษโ        2552     2   ทฤษฎี
157     China Tips สาระชีวิตจากแดนมังกร                         เสี่ยวหลง            2551     2   แสงดาว
158     SMS 3 ภาษาไทย-อังกฤษ-จีน                            ยงชวน มิตรอารี         2551     3   เกลอเรียน
159     เคล็ดลับการแก฿ฮวงจุ฿ยด฿วยตนเอง                         มาโนช ประภาษานนทโ        2551     1   มติชน
160     เจ็งกิซ ข฾าน                                  สุภา ศิริมานนทโ         2551     2   แม฾คําผาง
161     เบื้องลึกเบื้องหลังความสัมพันธโไทย-ไต฿หวันภายใต฿นโยบายจีนเดียว         องอาจ เดชอิทธิรัตนโ       2551     1   โรงพิมพโมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโ
162     เริ่มต้นเรียนจีน                                เหยิน จิ่งเหวิน         2551     6   ซีเอ็ดยูเคชั่น
163     เรื่องเล฾าชาวแต฿จิ๋ว                              เหล฾าตั๊ง            2551     2   นิวเซนจูรี่ฯ
164     เสริมทักษะการคัดภาษาจีนกลาง 1                          กิตติ พรพิมลวัฒนโ        2551     10  ทฤษฏี
165             ิ
      เห฿งเจียศักดิ์สทธิ์ : เสริมชะตาชีวิตพิชิตอุปสรรค                พลาธิป อนันตยะ         2551     1   เพื่อนชาวบ฿าน
166     เหยาหมิง                                    สุภาณี ปิยพสุนทรา        2551     1   ศรีสารา
167     เอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาจีน 3 (การฟัง). CN 2113 (พิมพโครั้งที่ 1)       -                2551     5   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
168     เอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาจีน 4. CN2123 (พิมพโครั้งที่ 1)            -                2551     5   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
169     แหวะหัวใจซุนกวน                                 เล฾าชวนหัว           2551     1   เคล็ดไทย
170     โจวเอินไหลฝากชื่อไว฿ในแผ฾นดิน                          ฟางจี้เฉิง           2551     1   สุขภาพใจ
171     โป฻ยยี่สี่เถียว : หมากรุกแห฾งชีวิต                       ดอลฟิน             2551     1   แสงดาว
172     ไวยากรณโภาษาจีน ฉบับเปรียบเทียบ : คู฾มือไวยากรณโสําหรับคน...(พิมพโครั้งที่ 1)  เหยิน จิ่งเหวิน         2551     1   อมรินทรโ
173     ไวยากรณโภาษาจีน ฉบับเปรียบเทียบ : คู฾มือไวยากรณโสําหรับคน...(พิมพโครั้งที่ 2)  เหยิน จิ่งเหวิน         2551     4   อมรินทรโ
174     กลศึกสามกเก                                   หลี,่ ปิ่งเอี้ยน.        2551     1   สุขภาพใจ
175     กําเนิดและวิวัฒนาการของคนแต฿จิ๋วอดีตถึงปัจจุบน  ั               อดุลยโ รัตนมั่นเกษม       2551     1   ขุนเขา
176     คติพจนโประธานเหมาเจแอตง                             บุญศักดิ์ แสงระวี        2551     2   สุขภาพใจ
                                        ตารางหมายเลข 10                                     หน้าที่ 9  .
                     จานวนและรายชื่อหนังสือสาหรับสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลําดับที่           รายชื่อหนังสือ                     รายชื่อผู฿แต฾ง          ปีที่พิมพโ จํานวน      สํานักพิมพโ
177     คลังศัพทโจีนกลาง                              วิชัย หว฾อง            2551     3      ั
                                                                       ภูมิปญญา
178     คําศัพทโภาพไทย-จีน                             -                 2551     1   เสริมภูมิ
179     คาฮิตติดปากจีนกลาง                             -                 2551     1   ทฤษฎี
180                   ู
      จอมจักรพรรดิ์หญิงรัฐนิกลกิ๋มหลี่หง฾าวสร฿างเมืองภูเก็ต. ภาค I        เค, เชอรโรี่ตั้น          2551     1   โรงพิมพโภาพพิมพโ
181     จีน : สังคมนิยมหรือทุนนิยม                         -                 2551     3   คิดไทยใหม฾
182     จีนจํานรรจา                                จรัสศรี จิรภาส           2551     6   สุขภาพใจ
183     ซิเตงซันกับซิกง ั                             -                 2551     1     ั
                                                                       ศรีปญญา
184       ี
      ซูสไทเฮา : พญาหงสโเหนือบัลลังกโมังกร                    -                 2551     2   คุ฿มคํา
185     ต฿นกําเนิดเทศกาลจีน                            โกหโ, ไป กิ            2551     3   สุขภาพใจ
186     ต฿นกําเนิดชนชาติและประเพณีจีน                       หลี่เสี่ยวเซียง          2551     6   สุขภาพใจ
187     ตําราพิชัยสงครามขงเบ฿ง                           ขงเบ฿ง               2551     1   ชุณหวัตร
188     ธรรมะขงจื้อสอนคนให฿เป็นคน                         ทองแถม นาถจํานง          2551     2   ใบบัว
189     น่ารู้เรื่องจีนๆ                              สมพร ภาวิจิตร           2551     2   สุขภาพใจ
190     นิทานจีนสอนใจ                               ชนิกานตโ เปี่ยมพงษโสานตโ      2551     1   คลื่นอักษร
191     บทเทปเสียงรายวิชาภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร 1. หน฾วยที่ 1-7       มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    2551     4   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
192     ประตูสู฾วัฒนธรรมจีน                            มอนเทจ, คัลเชอรโ          2551     2   สุขภาพใจ
193     ประมวลสาระรายวิชาภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร 1. หน฾วยที่ 1-7       มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    2551     4   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
194          ิ
      ประวัตจริงของอา Q                             หลู฾ซิ่น              2551     2   แม฾คําผาง
195           ิ          ิ
      ประวัตศาสตรโจีน : ยุคก฾อนประวัตศาสตรโถงราชวงศโชิง
                           ึ                 มอนเทจ, คัลเชอรโ          2551     2   สุขภาพใจ
196            ิ
      ประวัตศาสตรโศลปะจีน ิ                           กําจร สุนพงษโศรี          2551     2   สํานักพิมพโแห฾งจุฬาลงกรณโฯ
197     ปรัชญาการปกครองของเม฾งจื๊อ                         บุญศักดิ์ แสงระวี         2551     6   สุขภาพใจ
198     ปรัชญาชีวิตในสุภาษิตจีน                          เอี๋ยนเปูยหมิง           2551     3   สุขภาพใจ
                                        ตารางหมายเลข 10                                     หน้าที่ 10  .
                     จานวนและรายชื่อหนังสือสาหรับสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลําดับที่          รายชื่อหนังสือ                      รายชื่อผู฿แต฾ง           ปีที่พิมพโ จํานวน     สํานักพิมพโ
199     พจนานุกรมคําเหมือน-คําตรงกันข฿าม                     อ. พฤกษะศรี             2551     6   อานันท
200     พจนานุกรมคําเหมือน-คําตรงข฿าม จีน-ไทย                   ชนิกานตโ เปี่ยมพงษโสานตโ      2551     3   คลื่นอักษร
201     พระถังซัมจั๋งชีวิตจริงไม฾อิงนิยาย                     อุษา โลหะจรูญ            2551     2   สุขภาพใจ
202                 ี ั
      พระนางซูสี จักรพรรดินกู฿บลลังกโ(พิมพโครั้งที่ 1)             อันฉี, หมิน             2551     1   มติชน
203                  ี ั
      พระนางซูสี จักรพรรดินกู฿บลลังกโ(พิมพโครั้งที่ 2)             อันฉี, หมิน.            2551     1   มติชน
204     พูดจีนกลางได฿ใน 30 วัน                          -                  2551     1   ต฿นธรรม
205     พูดจีนกลางฉบับพิเศษ                            ยงชวน มิตรอารี           2551     1   เยลโล฾การพิมพโ
206     พูดจีนกลางอย฾างง฾ายที่สด  ุ                       ยงชวน มิตรอารี           2551     5   เกลอเรียน
207           ิ
      ภาพประวัตพระถังซัมจั๋ง                          -                  2551     1   สุขภาพใจ
208     ภาษาจีนกลาง 1                               กิตติ พรพิมลวัฒนโ          2551     15  ทฤษฏี
209     ภาษาจีนระดับกลาง 1                            เหยิน จิ่งเหวิน           2551     10  ซีเอ็ดยูเคชั่น
210              ุ
      มหาจักรพรรดิกบไลข฾าน ยอดขุนพลนักรบสายเลือดมองโกล             บรรยง บุญฤทธิ.์           2551     1   สร฿างสรรคโบุเคสโ
211     รอบรู฿ภาษาจีน                               เหยิน จิ่งเหวิน.          2551     1   อมรินทรโ
212     ร฿อยเรียงเคียงปัญญาเรียนรู฿ภาษาจากวัฒนธรรมจีน               นริศ วศินานนทโ           2551     6   เมืองโบราณ
213     รายงานวิจัย (ฉบับที่ 1) : การเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยระดับประถม... -                   2551     1   ศูนยโจีนศึกษา สถาบันเอเซียศึกษา จุฬาฯ
214     รายงานวิจัย (ฉบับที่ 3) : การเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยระดับอุดมศึกษา -                  2551     1   ศูนยโจีนศึกษา สถาบันเอเซียศึกษา จุฬาฯ
215     รายงานวิจัย (ฉบับที่ 4) : การเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยการศึกษา... -                    2551     1   ศูนยโจีนศึกษา สถาบันเอเซียศึกษา จุฬาฯ
216     รายงานวิจัย (ฉบับที่ 5) : ความร฾วมมือไทย-จีน ด฿านการเรียนการสอนภาษาจีน... -                  2551     1   ศูนยโจีนศึกษา สถาบันเอเซียศึกษา จุฬาฯ
217     รายงานวิจัยการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยระดับอาชีวศึกษา        -                  2551     1   ศูนยโจีนศึกษา สถาบันเอเซียศึกษา จุฬาฯ
218     รู฿เรียนเขียนจีน                             เหยิน จิ่งเหวิน.          2551     4   อมรินทรโ
219     ศัพทโจีนในชีวิตประจําวัน                         -                  2551     5   ต฿นธรรม
220     ศัพทโจีนกลาง                               จิง, ซิน              2551     3   ฟีลกูด
                                        ตารางหมายเลข 10                                    หน้าที่ 11  .
                      จานวนและรายชื่อหนังสือสาหรับสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลําดับที่           รายชื่อหนังสือ                      รายชื่อผู฿แต฾ง          ปีที่พิมพโ จํานวน     สํานักพิมพโ
221     ศัพทโหมวดจีนกลาง                              แสงตะวัน ชุมชาด          2551     1   ต฿นธรรม
222     ศัพทโหมวดจีนพื้นฐาน                             -                 2551     5   มายิก
223     ศิลปะจีนสมัยใหม่                              ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล       2551     1   สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
224     สงครามชิงแผ฾นดิน                              สุขสันตโ วิเวกเมธากร        2551     1   เคล็ดไทย
225     สนทนาแต฿จิ๋วลัดทันใจ                            สุภาณี ปิยพสุนทรา         2551     6   ทฤษฎี
226     สนทนาจีนกลางลัดทันใจ                            สิวิณี เตรียมชสญชูชัย       2551     6   ทฤษฏี
227     สนุกกับการเรียนภาษาจีนด฿วยตนเอง                       สี่ว,โ กวงฮุย           2551     1   ประพันธโสาสโน
228     สนุกกับสํานวนจีนพักท฿าย                           สุภาณี ปิยพสุนทรา         2551     11  ทฤษฏี
229     สมุดฝึกเขียนตัวอักษรจีนภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร 1. หน฾วยที่ 1-7    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    2551     4   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
230     สมุดฝึกเขียนตัวอักษรจีนภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร 2. หน฾วยที่ 8-15    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    2551     5   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
231     สัมผัสภาษาจีน. เล฾ม 3                            -                 2551     2   โรงพิมพโองคโการค฿าของ สกสค.
232     สามกเกฉบับวณิพก                               ยาขอบ               2551     2   แสงดาว
233     สํานวนจีน                                  นารีรัตนโ วัฒนเวฬุ         2551     1   -
234     สื่อสารจีนกลางอย฾างง฾ายๆ                          -                 2551     4   ต฿นธรรม
235     หมวดนําอักษรจีน                                      ั
                                            วีระชาติ วงศโสจจา.         2551     10  ทฤษฏี
236     หลุนอี่วโ : ขงจื่อสนทนา                           -                 2551     3   สํานักพิมพโแห฾งจุฬาลงกรณโมหาวิทยาลัย
237     หัดพูดภาษาจีนกลาง                              ม. อึ้งอรุณ            2551     10  ฟีลกูด
238     หัดอ฾านภาษาจีนกลาง                             ม. อึ้งอรุณ            2551     5   Feel Good
239     อ฾าน-เขียนเรียนจีนกลาง                           ยงชวน มิตรอารี           2551     3   เยลโล฾การพิมพโ
240     ฮวงจุ฿ยมงคลฉบับคริสตัลนําโชค                        เฉิน, กั๋วเฉิง           2551     1   เตแาประยุกตโ
241     ฮั่น : ชาติพันธุโที่ไม฾มีวันตาย                       เล฾าชวนหัว             2551     2   เคล็ดไทย
242     1421 ปีที่จีนค฿นพบโลก                            เมนซีส,โ กาวิน           2550     2   มติชน
                                       ตารางหมายเลข 10                                     หน้าที่ 12  .
                     จานวนและรายชื่อหนังสือสาหรับสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลําดับที่           รายชื่อหนังสือ                     รายชื่อผู฿แต฾ง          ปีที่พิมพโ จํานวน     สํานักพิมพโ
243     500 อักษรจีนต฿องรู฿. เล฾ม 2                          ิ
                                           กิตชัย เสริมสุวิทยวงศโ       2550     3   ออริกามิเพรส
244     เจ฿าสัวสยาม                                วรางคณา สุเมธวัน          2550     1   ดอกหญ฿าวิชาการ
245     เจียงชิง                                 บุญศักดิ์ แสงระวี         2550     1   โรงพิมพโกรุงเทพ
246     เปิดหน฿ากากขงเบ฿ง. ภาคสาม                         เล฾าชวนหัว             2550     2   เคล็ดไทย
247     เรียนจีนกลางกับเพลงดังอมตะ                        ยงชวน มิตรอารี           2550     2   เกลอเรียน
248     เรื่องเล฾าจากความตาย : ดินแดนจีนโบราณ                   รอสสโ, สจวรโต           2550     1   เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก
249     เหมาเจ็๋อตง : จากท฿องนาเสาซานสู฾เมืองกรุงปักกิ่ง             บุญศักดิ์ แสงระวี         2550     4   สุขภาพใจ
250     เอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาจีน 2 (การฟัง). CN 1123 (พิมพโครั้งที่ 1)    -                 2550     1   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
251     เอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาจีน 2 (การฟัง). CN 1123 (พิมพโครั้งที่ 2)    -                 2550     4   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
252     แบบเรียนลัดภาษาจีนกลางแนวใหม฾. เล฾มที่ 2 : ฉบับเรียนด฿วยตนเอง       ชาตรี แซ฾บาง฿           2550     3   ปัญญาชน
253     โป฻ยเซียน 8 เทพแห฾งคุณธรรม                        -                 2550     4   ไวทโวิซ
254     ไซ฾ฮั่น (ราชวงศโฮั่นตะวันตก)                       เจินเหว฾ย.             2550     1    ั
                                                                      รีปญญา
255     กงเต็ก : พิธีศพชาวจีนแต฿จิ๋ว                                 ุ
                                           ธรรญาภรณโ วงซโบญชัยนันทโ      2550     2   สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณโฯ
256     กระเบื้องถ฿วยกะลาแตก                           พิมพโประไพ พิศาลบุตร.       2550     1   นานมีบุเคสโพับลิเคชั่นสโ
257     กําเนิดต฿นแซ฾และการตั้งนามสกุลจากแซ฾ของลูกจีนในไทย. เล฾ม 2        จิตรา ก฾อนันทเกียรติ        2550     1   จิตรา
258     ขงจื่อจอมปราชญโแห฾งแผ฾นดิน                        ชุนหลี่              2550     1   ชุณหวัตร
259     ขันที : สิ่งชํารุดทางมนุษยศาสตรโ                     เล฾าชวนหัว             2550     1   เคล็ดไทย
260     คติธรรมจีนคําโคลง                             สนิท บุญฤทธิ์           2550     2   สถาพรบุเคสโ
261                    ิ
      ความรู฿ทั่วไปเกี่ยวกับประวัตศาสตรโประเทศจีน                -                 2550     7   สุขภาพใจ
262     ความรู฿ทั่วไปเกี่ยวกับภูมิศาสตรโประเทศจีน                 -                 2550     5   สุขภาพใจ
263     ความรู฿ทั่วไปเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเทศจีน                  -                 2550     9   สุขภาพใจ
264     คัมภีรโเตรียมสอบจีนฉบับตงฟางอี้. เล฾ม 1                  พี่อี้               2550     5   มติชน
                                        ตารางหมายเลข 10                                      หน้าที่ 13  .
                     จานวนและรายชื่อหนังสือสาหรับสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลําดับที่          รายชื่อหนังสือ                      รายชื่อผู฿แต฾ง           ปีที่พิมพโ จํานวน      สํานักพิมพโ
265                     ฾
      คําบุพบทและคําสันธานที่ใช฿บอยในภาษาจีน                   จิตรลัดดา สวัสดิพงษโ         2550     5   เตแาประยุกตโ
266     คุณธรรมในสามกเก                              คมเดือน เจิดจรัสฟฺา         2550     3   แสงดาว
267     คุณศัพทโจีนกลาง : ฉบับคําซ้ํา                       นพพิชญโ ประหวัน   ่        2550     7   ทฤษฎี
268     คุยเฟื่องเรื่องสามกเก                           โกวิท ตั้งตรงจิตร          2550     2   สุวีริยาสาสโน
269     คู฾มือคําทับศัพทโจีน-ไทย                          ยงชวน มิตรอารี            2550     5   เกลอเรียน
270     จ.จีนจดจํา : 200 คํา 800 วลี 20 บทสนทนา                  ซ฾ง ฟาน               2550     3   วรรณวุฒิ
271     จานด฾วนภาษาจีนธุรกิจ                            จิรวรรณ จิรันธร           2550     10  เนชั่นบุเคสโ
272     จีนเผชิญหน฿าการท฿าทายใหม฾                         บุญศักดิ์ แสงระวี          2550     3   สุขภาพใจ
273     จีนในกระแสโลกาภิวัฒนโ                           วรศักดิ์ มหัทธโนบล          2550     3   Openbooks
274                 ิ
      จีนหาดใหญ฾ : ประวัตศาสตรโ วัฒนธรรม และสังคม                ศุภการ สิริไพศาล           2550     2   ศูนยโหนังสือมหาวิทยาลัยทักษิณ
275              ู
      ซุนวู. ฉบับการโตนคลาสสิค                          สันติ วุฒิรัตนโ           2550     2   มติชน
276     ต฿าเจียห฾าว : ฉบับต฿าเจียห฾าวอีสคัมมิ่งทูทาวนโ               -                  2550     3   ต฿าเจียห฾าว
277     ตําราก฿าวแรกดวงจีน(สไตลโเทียนเต็ก)สําหรับผู฿เริ่มต฿น            เทียนเต็ก ซินแส           2550     1      ิ
                                                                        วงษโนธิศ การพิมพโ
278     ตําราพิชัยสงครามสากเก                           -                  2550     3   แสงดาว
279     นักฆ฾าพันธุโมังกร                             เล฾าชวนหัว              2550     1   บ฿านพระอาทิตยโ
280     บทนิพนธโเหมาเจแอตง : ว฾าด฿วยปรัชญาและการใช฿ปรัชญา             -                  2550     3   สุขภาพใจ
281         ิ
      ประวัตศาสตรโจีน                              กูเดริช, คารโริงตัน         2550     3   เคล็ดไทย
282     ปักธงรุกตลาดจีน                                       ุ
                                            อักษรศรี (อติสธาโภชนโ) พานิชสาสโน  2550     4   Busy-day Co., Ltd.
283     ฝึกพูดภาษาจีนไว฿ใช฿งานในสถานภารณโตาง ๆ  ฾                ปฐวี ภูผาสิทธิ์           2550     5   เจ.บี.พับลิชชิ่ง
284     พจนานุกรมจีน-ไทย ฉบับใหม่ (ฉบับพิมพ์หนังสือตัวย่อ )            เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ.        2550     5   รวมสาส์น (1977)
285     พิชัยสงครามซุนวู : ฉบับ 133 ตัวอย฾างการยุทธโ                ซุนวู                2550     2   คุณธรรม
286     พูดจีนกลางในสถานการณโจริง                         ยงชวน มิตรอารี            2550     5   เกลอเรียน
                                      ตารางหมายเลข 10                                   หน้าที่ 14  .
                    จานวนและรายชื่อหนังสือสาหรับสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลําดับที่          รายชื่อหนังสือ                       รายชื่อผู฿แต฾ง         ปีที่พิมพโ จํานวน      สํานักพิมพโ
287     มงคลจีนทําแล฿วเฮงตลอดปี                          พ. สุวรรณ.           2550     1   บ฿านมงคล
288     ยุทธศิลป฽ของซุนวู                                ั
                                            สุปญญา ไชยชาญ          2550     4   พี.เอ.ลีฟวิง่
289     รวมบทสนทนาจีน-ไทย                             ยงชวน มิตรอารี         2550     10  เกลอเรียน
290     ร฿อยหมวดคําจําอักษรจีน                           นริศ วศินานนทโ         2550     5   ตถาตา พับลิเคชั่น
291     ลับสมองเรียนภาษาจีน 1                           -                2550     8   จีนสยาม
292     วาทะสามกเก                                 ไพโรจนโ อยู฾มณเฑียร       2550     1   แสงดาว
293     วิเคราะหโข฿อสอบเอนทรานซโภาษาจีน                      -                2550     1   Friendship Language Academy
294       ี
      วิถจีน-ไทยในสังคมสยาม                           แสงอรุณ กนกพงศโชัย       2550     2   มติชน
295     ศัพทโจีนเรียนเร็ว 1                            นพพิชญโ ประหวัน. ่       2550     10  ทฤษฏี
296     ศิลปะจีน : ปาฐกถาพระราชนิพนธโในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช... เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชฯ     2550     6   นานมีบุเคสโพับลิเคชั่นสโ
297     สงครามสามกเก : กลยุทธโพลิกสถานการณโ                    -                2550     2   ดอกหญ฿า 2000
298     สนทนากวางตุ฿งลัดทันใจ                           -                2550     10  ทฤษฎี
299     สัตวโชวน (ฅน) ขัน                             คีรีบน ู            2550     1     ู
                                                                     คีรีบน
300     สัตวโชวน (ฅน) คิด                             คีรีบน  ู           2550     1   คีรีบน ู
301     สัมผัสภาษาจีน. เล฾ม 1                           -                2550     2   โรงพิมพโองคโการค฿าของ สกสค.
302     สํานวนภาษาพื้นบ฿านแต฿จิ๋ว                         สุภาณี ปิยพสุนทรา        2550     5   ทฤษฎี
303     สุดยอดกลยุทธโการบริหารการปกครอง 10 ยอดผู฿นําแผ฾นดินจีน : การก฿าวขึ้นสู฾... สุขสันตโ วิเวกเมธากร      2550     2   เคล็ดไทย
304     หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาจีนและภาษาฮินดี                  -                2550     1   ราชบัณฑิตยสถาน
305                                   ู
      เจ฿าแม฾กวนอิม ผู฿ทรงสดับเสียงทุกขเวทนาของสัตวโโลก (ฉบับการโตน)       ชลลดา ชะบางบอน         2549     1   สกายบุเกสโ
306     เจาะลึกคํากริยาจีนกลาง                           -                2549     5   ทฤษฎี
307     เจินกวนเจิ้งเย฾า : ยอดกุศโลบายจีน                     อูแจิง             2549     1   เตแาประยุกตโ
308     เรียนภาษาจีนให฿สนุก : แบบเรียน                       กัว, เซ฾าเหมย          2549     8   นานมีบุเคสโพับลิเคชั่นสโ
                                        ตารางหมายเลข 10                                      หน้าที่ 15  .
                     จานวนและรายชื่อหนังสือสาหรับสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลําดับที่           รายชื่อหนังสือ                     รายชื่อผู฿แต฾ง           ปีที่พิมพโ จํานวน      สํานักพิมพโ
309     เรียนภาษาจีนให฿สนุก : คู฾มือครู                      กัว, เซ฾าเหมย            2549     10  นานมีบุเคสโพับลิเคชั่นสโ
310     เรียนภาษาจีนให฿สนุก. เล฾ม 4 : แบบเรียน                   กัว, เซ฾าเหมย            2549     5   นานมีบุเคสโพับลิเคชั่นสโ
311     เรียนภาษาจีนกลางด฿วยตนเอง                         ม. อึ้งอรุณ             2549     3   อรุณรุ฾ง
312     เอกสารคําสอนวิชาความสัมพันธโวัฒนธรรมไทย-จีน. SS 2223 (พิมพโครั้งที่ 3)   แสงอรุณ กนกพงศโชัย          2549     5   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
313     เอกสารคําสอนวิชาความสัมพันธโวัฒนธรรมไทย-จีน. SS 2223 (พิมพโครั้งที่ 5)   แสงอรุณ กนกพงศโชัย          2549     1   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
314     เอกสารสรุปการสัมมนาวิชาการ "30 ปีความสัมพันธโไทย-จีน 600 ปีซําปอกง/เจิ้งเหอสัมมนาวิชาการเรื่อง"30 ปี ความ...  2549     4   มูลนิธิโตโยต฿าประเทศไทย
315     แบบฝึดหัดจีน "สบาย ๆ". เล฾ม 1                       วัชริน เอกพลากร           2549     5      ู
                                                                        ศรีบรณโคอมพิวเตอรโ-การพิมพโ
316     โจโฉ ผู฿ไม฾ยอมให฿โลกทรยศ (ฉบับการโตน) ู                  สุภฤกษโ บุญกอง            2549     1   สกายบุเกสโ
317               ุ
      ไซอิ๋ว หนึ่งในสี่สดยอดวรรณกรรมจีน (ฉบับการโตน)ู              สุภฤกษโ บุญกอง            2549     1   สกายบุเกสโ
318     ไหว฿เจ฿าเสริมดวงชะตา ฉบับพัฒนาการ                     พ. สุวรรณ.              2549     1   บ฿านมงคล
319     กวนอู เทพเจ฿าแห฾งความสัตยโซื่อ (ฉบับการโตน) ู               สุภฤกษโ บุญกอง            2549     1   สกายบุเกสโ
320     กําเนิดต฿นแซ฾และการตั้งนามสกุลจากแซ฾ของลูกจีนในไทย. เล฾ม 1         จิตรา ก฾อนันทเกียรติ.        2549     2   จิตรา
321              ิ           ู
      ขงเบ฿ง ผู฿หยั่งรู฿ดนฟฺามหาสมุทร (ฉบับการโตน)                สุภฤกษโ บุญกอง            2549     1   สกายบุเกสโ
322     คารวะบรรพบุรุษ ชุด มั่งมี                         สายัณหโ เล็กอุทย ั          2549     1   ผู฿จัดการ
323     คําคมสอนลูก                                -                  2549     2   -
324     คาคมสอนลูก. เล่ม 1-2 = Quotations of educating children          -                  2549     10  -
325     คําซ้ําในภาษาจีนและภาษาไทย : การศึกษาเปรียบเทียบ              ฟูู, เจิง โหย฾ว.           2549     3   คณะอักษรศาสตรโ จุฬาลงกรณโฯ
326     คู฾มือลักษณนามจีน-ไทย                           จริยา วาณิชวิริยะ          2549     8   วิทยพัฒนโ
327     จดหมายลับไปูเหอ                              ซี, ลิซา               2549     1   อรุณการพิมพโ
328     จังซ฾งศึกสองตระกูล                             -                  2549     1   เนชั่นบุเคสโ อินเตอรโเนชั่นแนล
329     จีน : เศรษฐกิจการเมืองหลังยุคปฏิรูป                    สมภพ มานะรังสรรคโ          2549     2         ี
                                                                        สถาบันวิถทรรศนโ
330     จีนใหม฾ในศตวรรษที่ 21 (สารนิพนธโเรื่องจีนช฾วงปี ค.ศ. 1999-2005)      เขียน ธีระวิทยโ           2549     3   มติชน
                                        ตารางหมายเลข 10                                     หน้าที่ 16  .
                     จานวนและรายชื่อหนังสือสาหรับสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลําดับที่          รายชื่อหนังสือ                       รายชื่อผู฿แต฾ง           ปีที่พิมพโ จํานวน      สํานักพิมพโ
331                      ิ   ุ
      จีนพิชิตโลก : บทสรุปพลิกหน฿าประวัตศาสตรโยคเดินเรือ             โยธิน เอื้อคณารักษโ         2549     1   ผู฿จัดการ
332       ฾                 ู
      จูลง สุภาพบุรุษจากเสียงสาน (ฉบับการโตน)                  สุภฤกษโ บุญกอง           2549     1   สกายบุเกสโ
333     ฉางต฾วนจิง : ศาสตรโแห฾งการยืดหยุ฾นพลิกแพลง                 เจ฿าหยุย              2549     2   เตแาประยุกตโ
334        ี
      ซูสไทเฮา                                  คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว., 2454-2538. 2549     1   นานมีบุเคสโพับลิเคชั่นสโ
335     ตําราเรียนภาษาไทยสําหรับชาวจีน. เล฾มที่ 1                       ั
                                            พิชัย พินยกุล.           2549     5   ไทยวรศิลป฽การพิมพโ
336                   ั         ั
      ถังไท฾จงฮ฾องเต฿ : จักรพรรดินกปกครองแห฾งราชวงคโถงของจีน           วัชระ ชีวะโกเศรษฐ          2549     2   สุขภาพใจ
337     ทางด฾วนไปสู฾ภาษาจีน 2                           หลี,่ จื้อ หมิน           2549     5   อิทธิเชษฐโ
338     บันทึกการทูตจีน 10 เรื่อง                         เฉียน, ฉีเชิน            2549     3   มติชน
339     บาปสีขาว                                  โหว, เหวินหย฾ง           2549     1   นานมีบุเคสโเอโนเวล
340                ั
      ประชาธิปไตย : ลัทธิสงคมนิยมของจีน                     -                  2549     1   สุขภาพใจ
341         ิ
      ประวัตจริงของอา Q                             หลู฾ซิ่น              2549     2   แม฾คําผาง
342          ิ
      ประวัตวรรณคดีจีน                              สุภัทร ชัยวัฒนพันธุโ        2549     10  สุขภาพใจ
343           ิ  ู
      ประวัตศาสตรโยนนานสมัยใหม฾                         -                  2549     4   สร฿างสรรคโ
344     ปวงปรัชญาจีน                                ฟื้น ดอกบัว             2549     5   ศยาม
345     พจนานุกรมไทย-จีน (ฉบับอธิบาย 2 ภาษา 60,000 คํา)              เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ        2549     1   รวมสาสโน (1977)
346     พจนานุกรมไทย-จีน-อังกฤษ : ฉบับ 3 ภาษา 60,000 คา              เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ.        2549     1   รวมสาส์น (1977)
347     พจนานุกรมจีน-ไทย                              เผยโ, เสี่ยวรุ฾ย          2549     3   ทฤษฎี
348     พจนานุกรมจีน-ไทย ฉบับใหม฾ (ฉบับพิมพโหนังสือตัวย฾อ )            เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ.        2549     1   รวมสาสโน (1977)
349     พลิกม฾านไม฿ไผ฾                               -                  2549     2   บุเคสไมลโ
350     พื้นฐานจีนกลาง                               ยงชวน มิตรอารี           2549     5   เกลอเรียน
351     พูดจีนกลางในชีวิตประจําวัน                         ยงชวน มิตรอารี           2549     5   เกลอเรียน
352     ภาษาจีน "สบายๆ" หลักและการใช฿ภาษา                     วัชริน เอกพลากร           2549     10     ู
                                                                       ศรีบรณโคอมพิวเตอรโ-การพิมพโ
                                        ตารางหมายเลข 10                                      หน้าที่ 17  .
                     จานวนและรายชื่อหนังสือสาหรับสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลําดับที่          รายชื่อหนังสือ                       รายชื่อผู฿แต฾ง          ปีที่พิมพโ จํานวน     สํานักพิมพโ
353     ภาษาจีนกลางห฿าร฿อยคํา. (1)                         ก฾อศักดิ์ ธรรมเจริญกิจ       2549     1   จีนสยาม
354     ภาษาจีนธุรกิจ (สําหรับผู฿เรียนชาวไทย)                   ประพิณ มโนมัยวิบลยโ ู       2549     6   คณะอักษรศาสตรโ จุฬาลงกรณโฯ
355     ภาษาจีนพื้นฐาน                               บุญญนุช ชีวะกําจร.         2549     15  โรงพิมพโศรีเมืองการพิมพโ
356     ภาษาจีนพื้นฐาน. 1                             บุญญนุช ชีวะกําจร         2549     5   โรงพิมพโศรีเมืองการพิมพโ
357     ภาษาจีนสําหรับผู฿เริ่มต฿นใน 3 ก฿าว                     หวาง กวน หวิน           2549     3   ดอกหญ฿ากรุเป
358     ยอดตุลาการราชวงศโซ฾ง                            เฉียนหลินเซิน           2549     1   มติชน
359     ยอดน้ําลายสามกเก. 3 : เรียนสํานวนจีนจากต฿นฉบับสามกเก            เล฾าชวนหัว             2549     3   บ฿านพระอาทิตยโ
360     ยุทธศิลป฽ซุนจื่อ : ฉบับ 3 ภาษา ไทย จีน อังกฤษ               -                 2549     1   สุขภาพใจ
361     รวยรินกลิ่นชา                               เรืองรอง รุ฾งรัศมี.        2549     1   แพรวสํานักพิมพโ
362     ร฿อยบทกวีถาง                                อุ฿ย บุญภัทร            2549     1   ไชนโ
363     ลําดับขีดการเขียนตัวอักษรจีน 3,500 คํา ฮั่น จื้อ กง            อภิชาติ สวัสดิ์ธนากุล       2549     3   เอพีเอส อินเตอรโมิวสิค จํากัด
364     ลูกหลานคนแต฿จิ๋ว                              เหล฾าตั๊ง             2549     4        ิ
                                                                       โรงพิมพโนวเซนจูรี่ พริ้นติ้ง แอนดโ แพคฯ
365     วิเคราะหโข฿อสอบเอนทรานซโภาษาจีน                      -                 2549     1   Friendship Language Academy
366       ั
      วิสยทัศนโเหมาเจแอตง                            บุญศักดิ์ แสงระวี         2549     1   สุขภาพใจ
367     ศตวรรษจีน : หลากแง฾มุมจีนแผ฾นดินใหญ฾ในห฿วงรอยต฾อของศตวรรษ         วรศักดิ์ มหัทธโนบล         2549     2   Openbooks
368     สนทนาภาษาจีนกลางในชีวิตประจําวัน                               ุ
                                            นิรามิส เกียรติบญศรี.       2549     3   แสงสว฾างเวิลดโเพรส
369             ิ
      สําเพ็ง : ประวัตศาสตรโชุมชนชาวจีนในกรุงเทพฯ                -                 2549     1   ศูนยโจีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา
370              ิ
      สําเพ็ง : ประวัตศาสตรโชุมชนชาวจีนในกรุงเทพฯ (พิมพโครั้งที่ 2)       -                 2549     2   ศูนยโจีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา
371     สื่อสารจีนกลางอย฾างง฾ายๆ                          -                 2549     1   ต฿นธรรม
372     หมวยไทยไปลุยจีน                              ดาริณี ศุทธสกุล          2549     1   นะเพชรเผ็ดสํานักพิมพโ
373     หลินเจแอสวี วีรบุรุษสงครามฝิ่น                       วัชระ ชีวะโกเศรษฐ         2549     2   สุขภาพใจ
374                          ิ
      ฮ฾องเต฿หญิงบูเช็กเทียน : หนึ่งเดียวในประวัตศาสตรโจีน            บุญศักดิ์ แสงระวี         2549     2   สุขภาพใจ
                                         ตารางหมายเลข 10                                     หน้าที่ 18  .
                      จานวนและรายชื่อหนังสือสาหรับสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลําดับที่           รายชื่อหนังสือ                         รายชื่อผู฿แต฾ง        ปีที่พิมพโ จํานวน     สํานักพิมพโ
375     ฮองเฮา : ราชวงศโซีฮั่น                              -               2549     1   ยูจัง พรินทโติ้ง
376                                              จุ
      30 ปีความสัมพันธโทางการทูตไทย-จีน : ความร฾วมมือระหว฾างกัลยาณมิตร 2518-2548ลชีพ ชินวรรโณ.            2548     2   กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการฯ
377              ิ
      4 สุดยอดสมบัตจีนในห฿องหนังสือ                           อดุลยโ รัตนมั่นเกษม      2548     5   แม฾โพสพ
378                      ั                     ิ
      600 ปี สมุทรยาตรา เจิ้งเหอ : แม฾ทพเรือผู฿กลายเป็นเทพเจ฿า "ซําปอกง" อันศักดิ์สทธิ์ ปริวัฒนโ จันทร        2548     2   มติชน
379     69 คัมภีรโจีน                                   อากูแ คนแซ฾จัง        2548     1   กูเดมอรโนิ่ง
380     Open dragon. 3 : China & east asia journal                    -               2548     1   Openbooks
381            ั                 ิ                ปริ
      เจิ้งเหอ แม฾ทพขันที "ซําปอกง" : กองเรือมหาสมบัตแห฾งจักรพรรดิมังกรเพื่อสถาปนาุ วัฒนโ จันทร            2548     1   มติชน
382     เพชรร฾วงจากพงศาวดารจีน                              -               2548     2   สุขภาพใจ
383     เรียนจีนกลางแนวใหม฾                                ยงชวน มิตรอารี        2548     5   เกลอเรียน
384     เรียนภาษาจีนให฿สนุก. เล฾ม 3 : แบบเรียน                      กัว, เซ฾าเหมย         2548     5   นานมีบุเคสโพับลิเคชั่นสโ
385     เรื่องจริงจากจีน                                 วิภา อุตมฉันทโ        2548     2   มติชน
386                         ู
      เล฾าปี่ ผู฿พนมมือแด฾ชนทุกชั้น (ฉบับการโตน)                    สุภฤกษโ บุญกอง        2548     1   สกายบุเกสโ
387                  ิ
      เหียกวงเอี่ยม : ชีวประวัตชุดภาพ                          จางตี้เกา           2548     1   โมเดิรโนพับลิซิ่ง
388     เหียกวงเอี่ยม : วีรชนจีนโพ฿นทะเล                         อัมพร เอี่ยมสุรียโ      2548     15  บ฿านพระอาทิตยโ
389     เอกสารคําสอนวิชาความสัมพันธโวัฒนธรรมไทย-จีน. SS 2223 (พิมพโครั้งที่ 2)      แสงอรุณ กนกพงศโชัย      2548     22  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
390     เอกสารประกอบการสอนวิชาปรัชญาจีน. PL 2233 (พิมพโครั้งที่ 7)            วิชัย สุนาโท         2548     1   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
391     เอกสารประกอบการสอนวิชาปรัชญาจีน. PL 2233 (พิมพโครั้งที่ 8)            วิชัย สุนาโท         2548     1   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
392     เอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาจีนสําหรับมัคคุเทศกโ 1. CN 4973             ธเนศ อิ่มสําราญ        2548     1   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
393                                              อรรถสิ
      เอกสารอ฾านประกอบรายวิชาปรัชญาจีน : ปรัชญาคุณธรรมขงจื่อในวรรณกรรมสามกเก ทธิ์ สุนาโท.               2548     1   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
394                                              อรรถสิ
      เอกสารอ฾านประกอบรายวิชาปรัชญาจีน : ปรัชญาคุณธรรมขงจื่อในวรรณกรรมสามกเก ทธิ์ สุนาโท.               2548     1   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
395     แบบฝึกเรียนภาษาจีนกลาง 3                             ชูเสวียฮั่นอวี่        2548     5   น้ําใจ
396             ิ
      แลหลังประวัตศาสตรโจีน                               หวาง เฟิง           2548     1   เชียงใหม฾โรงพิมพโแสงศิลป฽
                                        ตารางหมายเลข 10                                       หน้าที่ 19  .
                     จานวนและรายชื่อหนังสือสาหรับสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลําดับที่            รายชื่อหนังสือ                     รายชื่อผู฿แต฾ง          ปีที่พิมพโ จํานวน      สํานักพิมพโ
397     กระแสธารปรัชญาจีน : ข฿อโต฿แย฿งเรื่อง ธรรมชาติ อํานาจ และจารีต        สุวรรณา สถาอานันทโ        2548     2   สํานักพิมพโแห฾งจุฬาลงกรณโฯ
398     ขันทีคนสุดท฿าย                               หลิงไห฾เฉิง            2548     1   คบไฟ
399     ความสัมพันธโจีน-ไทย                             ฟูู, เจิง โหย฾ว          2548     1   สาธารณรัฐประชาชนจีน
400     คัมภีรโรากผัก                                หง, ยิ่งหมิง           2548     3   สํานักพิมพโแห฾งจุฬาลงกรณโฯ
401     คือ "ฮากกา" คือ "จีนแคะ"                          วรศักดิ์ มหัทธโนบล        2548     1   มติชน
402     คู฾มือเรียนคําลักษณนามในภาษาจีน                       -                 2548     1   วิถเี รียนรู฿
403     คู฾มือครูหนังสือเรียนภาษาจีน. เล฾ม 5-6                   -                 2548     1   หอการค฿าไทย-จีน
404     จวงจื๊อจอมปราชญโ                              บุญศักดิ์ แสงระวี         2548     1   ปิรามิด
405     จากฮวงโหสู฾เจ฿าพระยา                            ประภัสสร เสวิกล ุ        2548     2   ธนาคารกสิกรไทย
406     จิ้มก฿องและกําไร : การค฿าไทย-จีน 2195-2396/1652-1853            สารสิน วีระผล           2548     4   มูลนิธิโตโยต้าประเทศ
407          ฾            ู
      จิวยี่ ผู฿ถมน้ําลายรดฟฺา (ฉบับการโตน)                    สุภฤกษโ บุญกอง          2548     1   สกายบุเกสโ
408     จีน : หลายมิติ                               ดวงใจ               2548     2   ปาเจรา
409         ่       ิ
      จีน-ญีปุูน : ประวัตศาสตรโเบื้องหลังความขัดแย฿งของสองมหาอํานาจและนัยต฾อ...  ไชยวัฒนโ ค้ําชู.         2548     1   Openbooks
410             ฾
      ชุมนุมศัพทโตาง : จีน-ไต฿หวัน                        เชิดชัย ผาสุพงษโ         2548     5   เตแาประยุกตโ
411       ี        ี
      ซูสไทเฮา ราชินดอกกล฿วยไม฿                          อันฉี หมิน            2548     1   มติชน
412           ู              ู
      ตั๋งโตเะ ผู฿ถกสาปแช฾งทั้งสิบทิศ (ฉบับการโตน)                สุภฤกษโ บุญกอง          2548     1   สกายบุเกสโ
413     ตุเกตาศิลาจีนวัดโพธิ์                            ประทุม ชุ฾มเพ็งพันธุโ       2548     2   อมรินทรโพริ้นติ้งแอนดโพับลิชชิ่ง
414     ทักทาย ถามทุกขโสข อวยพร ุ                         Li Zi Min             2548     1   อิทธิเชษฐโ
415     ทางด฾วนไปสู฾ภาษาจีน 1                            หลี,่ จื้อ หมิน          2548     5   อิทธิเชษฐโ
416              ื
      ธรรมเนียมนี้คอคําพร เฮง-เฮง-ฮง-ซก                      จิตรา ก฾อนันทเกียรติ       2548     2   แพรว
417     นิทานก฾อนนอนสอนให฿เป็นคนเหนือคน                       ตาเชย               2548     1   วันเวิลดโ
418     นิทานคนจีนก฾อนนอนสอนให฿เป็นยอดคน ขุนพลและผู฿นํา               ตาเชย               2548     1   วันเวิลดโ
                                        ตารางหมายเลข 10                                    หน้าที่ 20  .
                     จานวนและรายชื่อหนังสือสาหรับสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลําดับที่         รายชื่อหนังสือ                        รายชื่อผู฿แต฾ง          ปีที่พิมพโ จํานวน      สํานักพิมพโ
419                                     ั
      นิทานจากอากแงก฾อนนอนสอนให฿เป็นคนดี สํานึกดี ยิ่งใหญ฾ กตัญใู รู฿ทนคน    ตาเชย               2548     1   วันเวิลดโ
420     นิทานปรัชญาเตแา                              เสฐียรพงษโ วรรณปก         2548     1   มติชน
421     นิทานอัจฉริยะก฾อนนอนสอนให฿เป็นคนฉลาดและร่ํารวย               ตาเชย               2548     1   วันเวิลดโ
422     บทเทปเสียงรายวิชาภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร 2. หน฾วยที่ 8-15      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    2548     6   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
423     บทกวีจีน                                  จ่าง, แซ่ตั้ง           2548     1   ลูก-หลาน จ่างแซ่ตั้ง
424     บทนิพนธโคลาสสิค หลิวซ฾าวฉี ว฾าด฿วยพรรค                   หลิว, ซ฾าวฉี            2548     2   สุขภาพใจ
425     บูรพเทวีปกรณโ : พระแม฾หนี่วา พระแม฾ฉางเอแอ พระแม฾เหอเซียนกู        กิตติ วัฒนะมหาตมโ         2548     1   สร฿างสรรคโบุเคสโ
426     ประมวลสาระรายวิชาภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร 2. หน฾วยที่ 8-15      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    2548     6   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
427     พจนานุกรมจีน-ไทย ฉบับใหม฾ (ฉบับพิมพโหนังสือตัวย฾อ )            เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ        2548     1   รวมสาสโน (1977)
428     พจนานุกรมจีน-ไทย ฉบับนักเรียนนักศึกษา                   สุวรรณา สนเที่ยง          2548     2   เตแาประยุกตโ
429     พิชัยสงคราม : ศาสตรนิพนธโของซุนวู                     เจษฎา ทองรุ฾งโรจนโ         2548     2   สุขภาพใจ
430     พูดจีนกลางเป็นเร็ว                             พรรณาภา สิริมงคลสกุล        2548     2   เอ็มไอเอส ซอฟทโเทค
431     ภาษาจีน "สบายๆ" หลักและการใช฿ภาษา. เล฾มที่ 1                วัชริน เอกพลากร          2548     13  โรงพิมพโ อุษาการพิมพโ
432     ภาษาจีนกลางระดับต฿น. (3)                          เหว฾ยหมิน, หวัง.          2548     3   รวมสาสโน (1977)
433     ภาษาจีนธุรกิจ                               ไป฼ชุน               2548     3   อักษรวัฒนา
434     ภาษาจีนพื้นฐาน. 2                             บุญญนุช ชีวะกําจร         2548     5   โรงพิมพโศรีเมืองการพิมพโ
435     ภาษาจีนพื้นฐาน. 3                             บุญญนุช ชีวะกําจร         2548     4   โรงพิมพโศรีเมืองการพิมพโ
436     ภาษาจีนพื้นฐาน. เล฾ม 1                           วิทวัส ประทีปพรณรงคโ        2548     5   พี. รุ฾งโรจนโการพิมพโ
437     ภาษาจีนภาษาใจ                               ยงชวน มิตรอารี           2548     5   เกลอเรียน
438     ภาษาจีนหรรษา ฉบับ 3 ภาษา                          -                 2548     6   ทฤษฎี
439     มังกรหัวเราะ                                เต฿าหยิน              2548     1   ปิรามิด
440     ม฾านประเพณี                                เดโช บุญชูช฾วย           2548     3   แม฾คําผาง
                                       ตารางหมายเลข 10                                     หน้าที่ 21  .
                     จานวนและรายชื่อหนังสือสาหรับสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลําดับที่          รายชื่อหนังสือ                      รายชื่อผู฿แต฾ง          ปีที่พิมพโ จํานวน     สํานักพิมพโ
441     ยอดน้ําลายสามกเก. 1 : เรียนสํานวนจีนจากต฿นฉบับสามกเก           เล฾าชวนหัว.            2548     3   บ฿านพระอาทิตยโ
442     ยอดน้ําลายสามกเก. 2 : เรียนสํานวนจีนจากต฿นฉบับสามกเก           เล฾าชวนหัว.            2548     3   บ฿านพระอาทิตยโ
443     รากเหง฿าเผ฾าจีน                              อดุลยโ รัตนมั่นเกษม        2548     5   แม฾โพสพ
444     รายงานวิจัยการพัฒนาการเมืองเปรียบเทียบระหว฾างจีนกับไทย          สุรชัย ศิริไกร.          2548     1   สถาบันพระปกเกล฿า
445             ุ
      วาทะจอมยุทธโสดยอดสุภาษิตจีน                        ยงชวน มิตรอารี           2548     2   เกลอเรียน
446     ศัพทโจีน 100 คํา                             ลิน, แพทริก            2548     10  นานมีบุเคสโพับลิเคชั่นสโ
447     ศัพทโจีน 100 คํา. เล฾ม 2                         ลิน, แพทริก            2548     3   นานมีบุเคสโพับลิเคชั่นสโ
448     ศัพทโภาษาจีนกลางในชีวิตประจําวัน                              ุ
                                           นิรามิส เกียรติบญศรี        2548     3   แสงสว฾างเวิลดโเพลส
449     ศัพทโหมวดจีน-ไทย : คําอ฾าน-คําแปลไทย                   -                 2548     5   เกลอเรียน
450     ศัพทานุกรมจีน-ไทย ฉบับหัวไท฾ : ค฿นศัพทโตามหมวดนํามีคําอ฾านภาษาจีนกลางุ  เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ        2548     3   รวมสาสโน (1977)
451     ศิลปะการใช฿คนของเหมาเจแอตง                        บุญศักดิ์ แสงระวี.         2548     1   สุขภาพใจ
452     สนุกกับโหวงเฮ฿ง                              อัศเจรียโ.             2548     1   ปาฎิหาริยโ
453                     ิ
      สังคมจีนในประเทศไทย : ประวัตศาสตรโเชิงวิเคราะหโ              สกินเนอรโ, จี. วิลเลียม      2548     4   มูลนิธิโตโยต้าประเทศ
454     สานศิลป฽ จีน-สยาม : อิทธิพลจีนในศิลปะไทยจากกรุงสุโขทัยถึงรัตนโกสินทรโ   สง฾า ลือชาพัฒนพร          2548     3   มานุษยศิลป฽
455     สามกเก (ฉบับหัวกะทิ)                           -                 2548     3   สุขภาพใจ
456     สามกเก ฉบับนําร฾อง                            วัชระ ชีวะโกเศรษฐ         2548     4   สุขภาพใจ
457     สามกเกการเมือง. ตอนเมืองแตก                        ทองแถม นาถจํานง          2548     2   แม฾โพสพ
458     สารพันประโยคคําถามภาษาจีนกลาง                               ั
                                           วีระชาติ วงศโสจจา         2548     2   ทฤษฎี
459                    ั
      สุภาษิตแต฿จิ๋ว : ผลึกแห฾งภูมิปญญา                     สุภาณี ปิยพสุนทรา         2548     2   สุขภาพใจ
460     หน฿าต฾างมังกร                               นพพิชญโ ประหวัน   ่       2548     2   ทฤษฎี
461     หยั่งรู฿สามกเก                              โกวิท ตั้งตรงจิตร         2548     2   ปิรามิด
462     หลายชีวิตในพงศาวดารจีน                          ล. เสถียรสุต            2548     2   ปิรามิด
                                         ตารางหมายเลข 10                                     หน้าที่ 22  .
                      จานวนและรายชื่อหนังสือสาหรับสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลําดับที่          รายชื่อหนังสือ                       รายชื่อผู฿แต฾ง          ปีที่พิมพโ จํานวน     สํานักพิมพโ
463     อะไรเอ฾ย จี๊น...จีน : เรียนภาษาจีนจากปริศนาคําทาย              จริยา วาณิชวิริยะ         2548     4   วิทยพัฒน์
464                      ิ
      ฮวงจุ฿ย : ศาสตรโและศิลป฽ในมิตของซินแส สถาปนิก วิศวกร             เวชสวรรคโ หล฿ากาศ         2548     1   มติชน
465           ี
      ฮวงจุ฿ย วิถแห฾งธรรมชาติ                              ั
                                             สุทศนโ เยี่ยมวัฒนา         2548     1   ซีเอ็ดยูเคชั่น
466     ฮวงจุ฿ย ฮวงเจเง                               มาโนช ประภาษานนทโ         2548     2   เวิรโคพอยทโ พับลิชชิ่ง
467     3,500 คํา ลําดับขีดอักษรจีน                         นพพิชญโ ประหวัน  ่        2547     4   ทฤษฎี
468                          ุ
      36 กลยุทธโแห฾งชัยชนะในการสัประยุทธโทกปริมณฑล                 บุญศักดิ์ แสงระวี.         2547     1   สุขภาพใจ
469     360 องศาใน...จีน                               -                 2547     1   อมรินทรโพริ้นติ่งแอนดโพับลิชชิ่ง
470     เขียนอักษรจีน                                พรรณจรี สิริมงคลกุล        2547     2   เอ็มไอเอส ซอฟทโเทค
471     เรียนจีนกลางกับหวังเหม฾ยลี่                         เฉิงเซี่ยงเหวิน.          2547     5   ทฤษฎี
472     เรียนจีนกลางด฿วยตนเอง                            เสี่ยว อานต฿า           2547     1   ทฤษฎี
473     เรียนภาษาจีนให฿สนุก : คู฾มือครู                       กัว, เซ฾าเหมย           2547     10  นานมีบุเคสโพับลิเคชั่นสโ
474     เรียนภาษาจีนกลางง฾ายนิดเดียว. 3                       พรรณจรี สิริมงคลกุล        2547     1   เอ็มไอเอส ซอฟทโเทค
475     เรียนภาษาจีนกลางจาก 100 ปริศนาคําทาย                             ุ
                                             นิรามิส เกียรติบญศรี.       2547     3   แสงสว฾างเวิลดโเพรส
476     เรียนภาษาจีนด฿วยตนเอง                            กวง หมิง              2547     19  สถาพรบุเคสโ
477     เรียนลัดจีนกลางหลักสูตรขั้นต฿น. 2                      Ding, Jiefen            2547     1   เอ็มไอเอส ซอฟทโเทค
478     เรื่องจริงของจักรพรรดินโหด ี                         หลิน, ยู฾ถงั            2547     1   มติชน
479     เรื่องจีนหลายเรื่อง หนึ่งเรื่องมีหลายตํารา                  จิตรา ก฾อนันทเกียรติ        2547     2   จิตรา
480     เห฿งเจีย (ฉีเทียนต฿าเสิ้ง) : ลิงในวรรณกรรมที่กลายเป็นเทพเจ฿า         จรัสศรี จิรภาส           2547     4   มติชน
481     เอกสารคําสอนวิชาความสัมพันธโวัฒนธรรมไทย-จีน. SS 2223             แสงอรุณ กนกพงศโชัย.        2547     7   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
482     เอกสารประกอบการสอนวิชาปรัชญาจีน. PL 2233                   วิชัย สุนาโท            2547     1   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
483     แบบฝึกเรียนภาษาจีนกลาง. 1                          ชูเสวียฮั่นอวี่          2547     8   น้ําใจ
484     ไขคําจีน                                   ทะเลดาว              2547     10  บ฿านพระอาทิตยโ
                                         ตารางหมายเลข 10                                    หน้าที่ 23  .
                       จานวนและรายชื่อหนังสือสาหรับสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลําดับที่         รายชื่อหนังสือ                           รายชื่อผู฿แต฾ง         ปีที่พิมพโ จํานวน       สํานักพิมพโ
485     ไซอิ๋ว                                      โหง่วเส็งอึง.          2547     1     ั
                                                                        ศรีปญญา
486     ไซอิ๋ว ฉบับสมบูรณโ                                -                2547     2   โฆษิต
487     ไฟติ้งไชน฾า = Fighting China                           ซีโมนอฟ, ค.           2547     1   ทฤษฎี
488     ไวยากรณโจีน                                   เสี่ยว อานต฿า          2547     2   ทฤษฎี
489             ิ
      ไหว฿เจ฿าศักดิ์สทธิ์เสริมมงคลชีวิตให฿รุ฾งเรือง                  พ. สุวรรณ.           2547     1   บ฿านมงคล
490                    ิ
      กังฉิน : สิ่งโสโครกทางประวัตศาสตรโ                        เล฾าชวนหัว           2547     1   เคล็ดไทย
491          ู
      กินเจให฿ถกวิธี : เป็นมงคลชีวิตและอายุยน   ื                  พ. สุวรรณ.           2547     1   บ฿านมงคล
492     คัดอักษรจีนชุดเรียนรู฿พินอิน                           -                2547     3   ทฤษฎี
493     คู฾มือการเขียนจดหมายธุรกิจภาษาจีน                        การุณยโ, หลี่          2547     4   ทฤษฎี
494     คู฾มือครูหนังสือเรียนภาษาจีน                           -                2547     2   หอการค฿าไทย-จีน
495     คู฾มือนักเดินทางจีน                               มัทรียา ธาลีทรัพยโ       2547     1   อทิตตา
496     คู฾มือพูดจีนกลาง ฉบับพกติดตัวท฾องทั่วโลก                     ยงชวน มิตรอารี         2547     6   เกลอเรียน
497                  ฾
      คู฾มือศัพทโภาษาจีนที่ใช฿บอย 1,500 คํา                      หลัว เหวิน ซวน         2547     3   จีนสยาม
498     จ฿อภาษาจีนให฿เพลินกับอาจารยโเหยิน จิ่งเหวิน . เล฾ม 2 : คู฾มือสําหรับผู฿เรียนและุ เหยิน จิ่งเหวิน.        2547     2   สุดสัปดาหโ
499     จีน : ยุคเศรษฐกิจร฿อนแรงและภัยคุกคามจากฟองสบู฾                  สมภพ มานะรังสรรคโ        2547     2   สถาบันวิถทรรศนโี
500     จีนโพ฿นทะเลสมัยใหม฾                               ภูวดล ทรงประเสริฐ        2547     2       ั
                                                                        บริษท แบรนดโเอจ
501     จีนสามยุค                                    พาย, ลูเชี่ยน ดับเบิ้ลยู.    2547     3   สุขภาพใจ
502     ซ฿องกั๋ง ฉบับสมเด็จเจ฿าพระยาบรมมหาศรีสริยวงศโ ุ                 ซือ นัยอัน           2547     1   ศรีปญญาั
503     ตารางเปรียบเทียบตัวอักษรจีน เต็ม -ย฾อ                      -                2547     3   ทฤษฎี
504     ตําราพิชัยสงครามของซุนวู พร฿อมต฿นฉบับภาษาจีน (พิมพโครั้งที่ 1)          ซุนวู              2547     1   เอ.อารโ. บิซิเนส เพรส
505     ตําราพิชัยสงครามของซุนวู พร฿อมต฿นฉบับภาษาจีน (พิมพโครั้งที่ 4)          ซุนวู              2547     1   เอ. อารโ. บิซิเนส เพรส
506     ตําราพิชัยสงครามซุนวู ภาคปฏิบติ  ั                       ซุนวู              2547     3   สุขภาพใจ
                                       ตารางหมายเลข 10                                    หน้าที่ 24  .
                     จานวนและรายชื่อหนังสือสาหรับสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลําดับที่          รายชื่อหนังสือ                      รายชื่อผู฿แต฾ง          ปีที่พิมพโ จํานวน    สํานักพิมพโ
507                        ิ
      ถังซําจั๋ง : จดหมายเหตุการเดินทางสู฾ดนแดนตะวันตกของมหาราชวงศโถงั     ซูหลุน, ชิว            2547     1   มติชน
508     ทหารจีนคณะชาติ กเกมินตั๋ง ตกค฿างทางภาคเหนือประเทศไทย           กาญจนะ ประกาศวุฒิสาร        2547     2   สยามรัตน พริ้นติ้ง
509                   ฾
      ธรรมเนียมจีนมีเหมือน, มีตางและมีแปลก                   จิตรา ก฾อนันทเกียรติ        2547     1   จิตรา
510     นักการเมืองเปรื่องปราดในพงศาวดารจีน                    วัชระ ชีวะโกเศรษฐ.         2547     2   สุขภาพใจ
511     นายแม฾                                  พิมพโประไพ พิศาลบุตร.       2547     1   นานมีบุเคสโพับลิเคชั่น
512     นิทานคติสอนใจของชาวจีน                          สิริประภาวรรณ           2547     3   -
513     บทเทปเสียงรายวิชาภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร 1. หน฾วยที่ 1-7      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    2547     2   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
514     บทนิพนธโคลาสสิคหลิวซ฾าวฉี่ว฾าด฿วยการฝึกฝนของสมาชิกพรรคคอมมิวนิสตโ     บุญศักดิ์ แสงระวี         2547     2   สุขภาพใจ
515          ฿               ฿
      บ฾บั๊ดบ฾ยงก฿ง : วัฒนธรรมไทยจีน : ไม฾รู฿ตองแสวง              แสงอรุณ กนกพงศโชัย         2547     2   สีดา
516     บุคคลภาษิตในสามกเก สามกเกอิ๋มและเรื่องเสริมใหม฾              นายตํารา ณ เมืองใต฿        2547     1     ั
                                                                      ศรีปญญา
517     ประมวลสาระรายวิชาภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร 1. หน฾วยที่ 1-7      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    2547     2   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
518         ิ
      ประวัตศาสตรโจีน                              โจวจยาหรง.             2547     2   นานมีบุเคพับลิเคชั่นสโ
519     พูดภาษาจีนกลางในชีวิตประจําวัน (ชุดที่ 2)                 ชิดพงษโ กวีวรวุฒิ         2547     1   เอ็มไอเอส ซอฟทโเทค
520     ภาษาจีนเพื่อการท฾องเที่ยว                         Li, Zi Min.            2547     5   อิทธิเชษฐโ
521     ภาษาจีนกลาง ชั้นประถม. เล฾ม 3                       หลี่เตแอจ฿าว            2547     1   ทฤษฎี
522     ภาษาจีนกลางระดับต฿น. (2)                         เหว฾ยหมิน, หวัง          2547     3   รวมสาสโน (1977)
523     ภาษาจีนกลางห฿าร฿อยคํา. (2)                        ก฾อศักดิ์ ธรรมเจริญกิจ.      2547     1   จีนสยาม
524     ภาษาจีนพื้นฐาน                              บุญญนุช ชีวะกําจร         2547     8   โรงพิมพโศรีเมืองการพิมพโ
525     ภาษาจีนหลักสูตรเร฾งรัด                          ฉี่เสียน, เจี่ยน          2547     2   บุเค พอยทโ
526      ิ
      มิตใหม฾เรียนภาษาจีนด฿วยอักษรภาพ                      หวง เฉียน จิ้น           2547     1      ั
                                                                      ภูมิปญญา
527     ยอดขุนพลจากปัญญาขงเบ฿ง                          ขงเบ฿ง               2547     1   สุขภาพใจ
528     รวมคําศัพทโเรียนจีนกลางกับหวังเหม฾ยลี่                  เฉิงเซี่ยงเหวิน          2547     3   ทฤษฎี
                                        ตารางหมายเลข 10                                    หน้าที่ 25  .
                     จานวนและรายชื่อหนังสือสาหรับสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลําดับที่        รายชื่อหนังสือ                         รายชื่อผู฿แต฾ง          ปีที่พิมพโ จํานวน     สํานักพิมพโ
529     รู฿เรียนเขียนจีน                              เหยิน จิ่งเหวิน          2547     1   สุดสัปดาหโ
530     ฤาภาษาจีนกลางในไทยจะกลายเป็นภาษาวิบติ       ั             ส. สุวรรณ             2547     2   ทฤษฎี
531     ลิงจอมโจก : ไขความปริศนาธรรมในไซอิ๋ว                    เขมานันทะ.            2547     1   สถาพรบุเคสโ
532     วิวัฒนาการการปกครองของจีน                          เขียน ธีระวิทยโ          2547     2   สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ
533     ศัพทานุกรมจีน-ไทย : ฉบับจงหัวค฿นศัพทโตามหมวดนํา พร฿อมคําอ฾านภาษาแต฿จิ๋วุ เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ.        2547     2   รวมสาสโน
534                                           เธี
      ศัพทานุกรมจีน-ไทย ฉบับซินหัว : ค฿นศัพทโตามอักขระพินอินพร฿อมคําอ฾านภาษาแต฿จิ๋ว ยรชัย เอี่ยมวรเมธ        2547     1   รวมสาสโน (1977)
535     ศัพทานุกรมอาหารริมทางย฾านเยาวราช                      -                 2547     1   จุฬาลงกรณโมหาวิทยาลัย
536             ิ
      ศาลเจ฿าจีนศักดิ์สทธิ์ในประเทศไทย                      เจริญ ตันมหาพราน         2547     1   วันชนะ
537     ศิลปะการใช฿กลยุทธโในสามกเก                         ฮว฾อหยี่เจีย           2547     2   สุขภาพใจ
538     สนทนาจีนกลางยุคใหม฾                             เสี่ยว อานต฿า           2547     2   ทฤษฎี
539     สนุกสนทนาจีนกลางเพื่อการบริการ                       -                 2547     2   ทฤษฎี
540     สนุก-หายสงสัยกับชื่อจีนและความหมาย                     จิตรา ก฾อนันทเกียรติ       2547     3   จิตรา
541     สบาย ๆ สไตลโจีนกลาง                             วิชัย แซ฾หาน           2547     1   ทฤษฎี
542     สมุดฝึกเขียนตัวอักษรจีนภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร 1. หน฾วยที่ 1-7    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   2547     1   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
543     สัญลักษณโสะกดเสียง = Chinese phonetic symbols                        ั
                                            วีระชาติ วงศโสจจา         2547     1   ทฤษฎี
544     สายธารแห฾งปัญญา                               หงอิ้งหมิง            2547     1   สุขภาพใจ
545     หลักไวยากรณโจีนฉบับปรับปรุง                         ฝูเจินจู             2547     9   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรโ
546                             ุ
      ฮวงจุ฿ย สํานักปากัว-หลอซู : มั่งคั่ง ร่ํารวย มีสข              อํานวยชัย ปฏิพัทธโเผ฾าพงศโ.    2547     1   ดอกหญ฿ากรุเป
547     108 ผู฿กล฿าเหลียงซันปอ                           -                 2546     4   สุขภาพใจ
548                ฾
      500 คําคุณศัพทโที่ใช฿บอย = Times 500 common Chinese adjectives       วีระชาติ วงศโสจจา.ั        2546     5   ทฤษฎี
549            ิ
      เกียรติประวัตชาวไทยเชื้อสายจีน                       -                 2546     1   Info Media & Publication
550     เคล็ดลับการค฿าของคนจีน                           เลี่ยว สง สิ้ว          2546     2   ข฿าวฟูาง
                                        ตารางหมายเลข 10                                     หน้าที่ 26  .
                     จานวนและรายชื่อหนังสือสาหรับสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลําดับที่           รายชื่อหนังสือ                       รายชื่อผู฿แต฾ง         ปีที่พิมพโ จํานวน     สํานักพิมพโ
551             ู
      เคล็ดลับวิธีผกดวงแบบจีน                            หง, พีหมอ            2546     1   เตแาประยุกตโ
552            ั                ิ               ปริ
      เจิ้งเหอ แม฾ทพขันที "ซําปอกง" : กองเรือมหาสมบัตแห฾งจักรพรรดิมังกรเพื่อสถาปนา... วัฒนโ จันทร.         2546     2   มติชน
553     เจินกวนเจิ้งเย฾า : ยอดกุศโลบายจีน                       อูแจิง             2546     2   เตแาประยุกตโ
554     เด็กเด็กเรียนจีน. 1-2                             จิตรลดา โลจนาทร         2546     4   โอ เค แอล เอส
555     เทพมงคลของจีน                                 ลี่ฮุ฾ย, สฺวี          2546     2   เตแาประยุกตโ
556     เปิดหน฿ากากขงเบ฿ง. ภาคสอง                           เล฾าชวนหัว           2546     1   เคล็ดไทย
557     เรียนพินอิน = Xue pin yin                           ก฾อศักดิ์ ธรรมเจริญกิจ.     2546     1   จีนสยาม
558     เรียนภาษาจีน (จีนกลาง) = Chinese international                พรรณจรี สิริมงคลกุล       2546     1   โรงพิมพโสหมิตรพริ้นติ้ง
559     เรียนภาษาจีนกลาง : จากคําศัพทโและประโยคในชีวิตประจําวัน(พิมพโครั้งที่ 1)   นิรามิส เกียรติบญศรี ุ     2546     5   แสงสว฾างเวิลดโเพลส
560     เรียนภาษาจีนกลาง : จากคําศัพทโและประโยคในชีวิตประจําวัน(พิมพโครั้งที่ 2)   นิรามิส เกียรติบญศรี  ุ    2546     3   แสงสว฾างเวิลดโเพลส
561     เรียนภาษาจีนกลาง : จากคําศัพทโและประโยคในชีวิตประจําวัน(พิมพโครั้งที่ 3)   นิรามิส เกียรติบญศรี   ุ   2546     1   แสงสว฾างเวิลดโเพลส
562     เรียนภาษาจีนกลางง฾ายนิดเดียว. 2 = Easy to learm Chinese. vol. 2        พรรณจรี สิริมงคลกุล.      2546     3   เอ็มไอเอส ซอฟทโเทค
563     เรียนภาษาจีนง฾าย ๆ ไม฾ยากเลย! : หัดอ฾าน-หัดเขียนภาษาจีนกลางด฿วยภาพ      หวง เฉียน จิ้น         2546     6   21 เซ็นจูรี่ เอ็ดดูเคชั่น
564               ิ
      เรียนภาษาจีนมิตใหม฾เรียนด฿วยอักษรภาพ : หัดอ฾าน-หัดเขียนภาษาจีนกลางด฿วย... หวง เฉียน จิ้น           2546     3     ั
                                                                       ภูมิปญญา
565          ั
      เรียนรู฿ศพทโจีนกับครอบครัวแสนสนุก                       เอมเมอรี,่ เฮทเธอรโ.      2546     1   นานมีบุเคสโพับลิเคชั่น
566     เรียนลัดจีนกลางหลักสูตรขั้นต฿น. 1                       Ding, Jiefen.          2546     3   เอ็มไอเอส ซอฟทโเทค
567     เรียนอักษรจีนด฿วยภาพ. เล฾ม 2                         หลี่ว,โ เซียน เจิ้ง.      2546     1   เสริมภูมิ
568     เรื่องสั้นของหลู฾ซวิน ่                            -                2546     2   ชุมศิลป฽ธรรมดา
569     เรื่องสั้นของหลู฾ซวิน  ่                           -                2546     1   ชุมศิลป฽ธรรมดา
570     เอกสารเผยแพร฾ทางวิชาการเรื่อง "จีนกับการก฾อการร฿าย"              จุฬาลงกรณโมหาวิทยาลัย สถาบันเอฯ 2546     2   -
571     เอกสารประกอบการสอนวิชาปรัชญาจีน : PL 2233                   วิชัย สุนาโท.          2546     5   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
572     เอกสารอ฾านประกอบรายวิชาปรัชญาจีน : ปรัชญาคุณธรรมขงจื่อในวรรณกรรม... วิชัย สุนาโท.               2546     3   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
                                        ตารางหมายเลข 10                                      หน้าที่ 27  .
                     จานวนและรายชื่อหนังสือสาหรับสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลําดับที่          รายชื่อหนังสือ                          รายชื่อผู฿แต฾ง       ปีที่พิมพโ จํานวน      สํานักพิมพโ
573     เฮฮาปัญญาจีน                                    หวังฮาจัง          2546     1   มิ่งขวัญ
574     แบบเรียนภาษาจีน. 3                                 ก฾อศักดิ์ ธรรมเจริญกิจ.   2546     1   จีนสยาม
575     แบบฝึกเรียนภาษาจีนกลางชุด"คติพจนโนทานจีน"   ิ                          ั
                                                วีระชาติ วงศโสจจา.      2546     10  ทฤษฎี
576     กลอุบายทําลายล฿างอย฾างสามกเก                            อัมพร สุขเกษม        2546     1   ข฿าวฟูาง
577     กิจกรรมทางการเมืองของชาวจีนโพ฿นทะเลในประเทศไทย (ค.ศ.1906-1939)           เซี่ย, กวง, ค.ศ. 1926-1999  2546     5   ศูนยโจีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬา
578     คติคนคติธรรม. ตอนศึกเมืองหงอเมืองอวด                        ขิงแก่            2546     1   ดอกหญ้ากรุ๊ป
579     คมคําคมคน : จากภาษิตนิทานจีนโบราณ                         -              2546     3   ธรรมชาติ
580     ครบรอบ 10 ปี สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน                    สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทยฯ 2546     1   สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน
581     ความฝันในหอแดง                                   เฉาเสี่ยฉิ้น.        2546     3   โฆษิต
582                                              เหว฾
      ความรู฿เบื้องต฿นเกี่ยวกับการออกเสียงภาษาจีนกลางแบบรวบรัดตามวิธีของ Hanyuุ ยหมิน, หวัง              2546     2   รวมสาสโน (1977)
583     คําเฉลยและคู฾มือฝึกสนทนาของ"ภาษาจีนระดับต฿น. 1 และ 2                เหยิน จิ่งเหวิน.       2546     3   ซีเอ็ดยูเคชั่น
584     คือ "ฮากกา" คือ "จีนแคะ"                              วรศักดิ์ มหัทธโนบล.     2546     4   มติชน
585     คู฾มือเดินทางไทย-จีน                                เสี่ยว อานต฿า.        2546     2   ทฤษฎี
586            ั
      คู฾มือการใช฿ศพทโภาษาจีน                              -              2546     3   ศูนยโจีนศึกษา
587     คู฾มืออักษรจีนรูปย฾อ                                หลี่ยุ฾นซิน.         2546     5   ดับเบิ้ลนายนโ
588     จีนก฿าวสู฾อนาคต : รายงานของ เจียงเจแอหมิน ในสมัชชาผู฿แทนทั่วประเทศ ครั้งที่ 16...เจียงเจแอหมิน.         2546     6   สุขภาพใจ
589     จีนมหาอํานาจในศตวรรษที่ 21                             สมภพ มานะรังสรรคโ.      2546     3   อมรินทรโพริ้นติ้งแอนดโพับลิชชิ่ง
590     จุเกจิ๊กจอจีน. เล฾ม 1 : คู฾มือสําหรับผู฿เรียนและผู฿สอนภาษาจีนทุกระดับเพื่อเสริม... เหยิน จิ่งเหวิน.       2546     2   สุดสัปดาหโ
591       ี
      ซูสไทเฮา                                      จักรกฤษณโ ดวงพัตรา.     2546     1   ดอกหญ฿า
592     ตํานานชาในตําราจีน                                 หวาง, หลิง.         2546     4   มติชน
593     ทิเบตที่เป็นจริง                                  กรุนเฟลดโ, เอ. ทอม.     2546     2   สุขภาพใจ
594                    ฾
      ธรรมเนียมจีนมีเหมือน, มีตางและมีแปลก (พิมพโครั้งที่ 1)               จิตรา ก฾อนันทเกียรติ.    2546     1   จิตรา
                                       ตารางหมายเลข 10                                      หน้าที่ 28  .
                    จานวนและรายชื่อหนังสือสาหรับสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลําดับที่         รายชื่อหนังสือ                     รายชื่อผู฿แต฾ง           ปีที่พิมพโ จํานวน    สํานักพิมพโ
595                   ฾
      ธรรมเนียมจีนมีเหมือน, มีตางและมีแปลก (พิมพโครั้งที่ 2)         จิตรา ก฾อนันทเกียรติ.        2546     2   จิตรา
596     นักรบสองแผ฾นดิน                            เล฾าเซียงชุน             2546     1   อินฟอรโมีเดีย บุเคสโ
597     นายแม฾                                 พิมพโประไพ พิศาลบุตร.        2546     1   นานมีบุเคสโพับลิเคชั่น
598         ิ
      ประวัตวรรณคดีจีน                            เสาวภาคย์ วรลัคนากุล.        2546     1   มหาวิทยาลัยรามคําแหง
599     พจนานุกรมการเขียนภาษาจีน : ฉบับอักษรย฾อ                สมชาย ชัยธนะตระกูล.         2546     4   วิสชั่น เพรส
600     พจนานุกรมจีน-ไทย                            เผยโ, เสี่ยวรุ฾ย.          2546     5   ทฤษฎี
601     พจนานุกรมจีน-ไทย ฉบับง฾ายและชัดเจน (จีนกลาง, แต฿จิ๋ว)         -                  2546     5   รวมสาสโน
602     พูดจีนกลาง : คู฾มือเดินทางฉบับเรียนเร็ว                เสี่ยว อานต฿า.            2546     1   ทฤษฎี
603     ภาษาจีน. 1 2201-3801 : ฉบับตัวย฾อ                   จงพวง มณีวัฒนา.           2546     1   21 เซ็นจูรี่ เอ็ดดูเคชั่น
604     ภาษาจีนกลางเรียนด฿วยตนเอง คําอ฾านเสียงจีนกลางแบบมาตรฐานมีทั้งภาษาลาติน ชิวซิ่วเหรียญ.            2546     1      ุ
                                                                      ศรีบญอุตสาหกรรมการพิมพโ
605     ภาษาจีนกลางระดับต฿น (1)                        เหว฾ยหมิน, หวัง.           2546     4   รวมสาสโน (1977)
606     ภาษาจีนชั้นประถม. เล฾ม 2                        หลี่ เตแอ จ฿าว.           2546     1   ทฤษฎี
607     ภาษาจีนธุรกิจ (สําหรับผู฿เรียนชาวไทย)                          ู
                                          ประพิณ มโนมัยวิบลยโ.         2546     2   จุฬาลงกรณโมหาวิทยาลัย
608     ภาษาจีนหลักสูตรเร฾งรัด                         เจี่ยน ฉี่เสียน.           2546     1   บุเค พอยทโ
609     มังกรเยาวราช                              ภราดร ศักดา.             2546     1   สยามอินเตอรโบุเคสโ
610     มังกรพลัดถิ่น                             ช. ศรีงิ้วราย            2546     1   จีนสยาม
611     ยิ้มซ฾อนคม : จากภาษิตนิทานตลกขบขันของจีนโบราณ             -                  2546     2   ธรรมชาติ
612       ี
      วิถจีน                                 พรพรรณ จันทโรนานนทโ.         2546     2   ประพันธโสาสโน
613     วิวัฒนาการและส฾วนประกอบสําคัญของอักษรจีน                กวี ไพรัชเวทยโ.           2546     1   จีนสยาม
614     ศัพทโคําพ฿องรูปภาษาจีนกลาง                       เฉินซินจื้อ.             2546     10  ทฤษฎี
615     ศัพทโจีน-ไทย (ชุดคําอวยพรจีน)                     -                  2546     1   ทฤษฎี
616     ศัพทโจีน-ไทย (ชุดสํานวนสุภาษิตจีน)                   -                  2546     1   ทฤษฎี
                                        ตารางหมายเลข 10                                     หน้าที่ 29  .
                     จานวนและรายชื่อหนังสือสาหรับสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลําดับที่           รายชื่อหนังสือ                      รายชื่อผู฿แต฾ง          ปีที่พิมพโ จํานวน      สํานักพิมพโ
617     ศัพทโจีนน฾ารู฿สําหรับผู฿เริ่มเรียน                     -                 2546     6   นานมีบุเคสโพับลิเคชั่นสโ
618     ศัพทโจีน-อังกฤษ-ไทย                             -                 2546     1   ทฤษฎี
619     ศัพทโจีน-อังกฤษ-ไทย (ชุดเครื่องมือ ของใช฿ และเครื่องเขียน)         -                 2546     1   ทฤษฎี
620     ศัพทโจีน-อังกฤษ-ไทย (ชุดห฿องนอนห฿องน้ํา)                  -                 2546     1   ทฤษฎี
621     ศัพทโภาษาจีนกลางในชีวิตประจําวัน(พิมพโครั้งที่ 5)                      ุ
                                            นิรามิส เกียรติบญศรี.       2546     1   แสงสว฾างเวิลดโเพลส
622     ศัพทโภาษาจีนกลางในชีวิตประจําวัน(พิมพโครั้งที่ 6)                       ุ
                                            นิรามิส เกียรติบญศรี       2546     2   แสงสว฾างเวิลดโเพลส
623     ศัพทานุกรมจีน-ไทย ฉบับซินหัว : ค฿นศัพทโตามอักขระพินอินพร฿อมคําอ฾านภาษาุ   เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ       2546     2   รวมสาสโน (1977)
624     ศัพทานุกรมจีน-ไทย ฉบับซินหัว ค฿นศัพทโตามหมวดนําพร฿อมคําอ฾านภาษาแต฿จิ๋ว...  เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ       2546     5   รวมสาสโน (1977)
625     สนทนาภาษาจีน                                การุณยโ หลี.่           2546     7   สายธาร
626     สนทนาภาษาจีนกลาง 1                             กิตติ พรพิมลวัฒนโ.        2546     5     ั
                                                                       พู฾กนจีน
627     สนทนาภาษาจีนกลางเพื่อธุรกิจการค฿า                      การุณยโ, หลี่           2546     5   ทฤษฎี
628     สามกเกสร฿างเถ฿าแก฾ใหม฾, ตอนยอดกลยุทธโพลิกวิกฤติสู฾ความสําเร็จ        เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป.    2546     1   ก็อด กีฟวิง่
629     สํานวนจีน"สามกเก"                              เชาวนโ พงษโพิชิต         2546     7   สุขภาพใจ
630     สํานวนธุรกิจจีน-ไทย                             -                 2546     5      ั
                                                                       พู฾กนจีน
631     หนังสือเรียนภาษาจีน                             -                 2546     3   หอการค฿าไทย-จีน
632     หยิน-หยาง ภูมิพยากรณโและฮวงจุ฿ย                       พลูหลวง (นามแฝง)         2546     2   ข฿าวฟูาง
633     หูจิ่นเทา : ผู฿นําจีนคนใหม฾                         บุญศักดิ์ แสงระวี         2546     2   สุขภาพใจ
634     อลังการจีนศิลป฽                               จิตรา ก฾อนันทเกียรติ.       2546     2   จิตรา
635     อวสานสามกเก                                 เล฾าเซียงชุน           2546     1   อินฟอรโมีเดีย บุเคสโ
636     อารยธรรมจีน                                 นิตยา (พลพิพัฒนพงศโ) ชวี.     2546     5   สุวีริยาสาสโน
637     ฮวงจุ฿ยและสถาปัตยกรรม : ตํานานแห฾งศาสตรโและศิลป฽ในการวิเคราะหโสําหรับ...  ธนัชชา บูม.            2546     1   แสงดาว
638     ฮวงจุเยประยุกตโ : ภูมิพยากรณโสําหรับธุรกิจและการอยู฾อาศัย          แครสซโ, ริชชารโด.         2546     1   ข฿าวฟูาง
                                        ตารางหมายเลข 10                                    หน้าที่ 30  .
                     จานวนและรายชื่อหนังสือสาหรับสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลําดับที่          รายชื่อหนังสือ                       รายชื่อผู฿แต฾ง          ปีที่พิมพโ จํานวน     สํานักพิมพโ
639     1,000 ปี ประเพณีกามรัญจวน                                  ี
                                            แจคสัน, เบเวอรโลยโ.        2545     2   ศรีสารา
640     10 กุนซือยอดอัจฉริยะ                            วัชระ ชีวะโกเศรษฐโ.        2545     3   สุขภาพใจ
641     4 ยอดหญิงงามแดนมังกร                            สุขสันตโ วิเวกเมธากร.       2545     1   ด฿วยรัก
642     The overseas Chinese ลอดลายมังกรโพ฿นทะเล                  ภูวดล ทรงประเสริฐ.         2545     2   Thaicoon Book
643     เจ฿าฟฺา = Chao Fa                             พิริยะ พนาสุวรรณ.         2545     2   เบญญา
644     เริ่มเรียนภาษาจีนกลางฉบับพื้นฐาน เล฾ม 2                  ม. อึ้งอรุณ.            2545     1   สมิต
645     เรียนอักษรจีนด฿วยภาพ. เล฾ม 1                        หลี่ เซียน เจิ้ง.         2545     1   เสริมภูมิ
646                ั
      เหมาเจแอตงฮ฾องเต฿นกปฏิวัติ                         ทวีป วรดิลก            2545     1   มติชน
647     เอกสารประกอบการสอนวิชา PL 2233 ปรัชญาจีน                  วิชัย สุนาโท.           2545     5   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
648     แบบเรียนลัดภาษาจีนกลาง. เล฾มที่ 1                     ชาตรี แซ฾บาง ฿           2545     1            ั
                                                                       โรงเรียนเสริมภูมิปญญาประชานิเวศนโ 3
649     ไฉ฾ซิงเอี๊ย เทพเจ฿าแห฾งโชคลาภ                       พ. สุวรรณ.             2545     1   บ฿านมงคล
650     ไวยากรณโจีนกลาง                              ประพิณ มโนมัยวิบลยโ.ู       2545     2   จุฬาลงกรณโมหาวิทยาลัย
651     กระจ฾างใจจีน                                จิตรา ก฾อนันทเกียรติ        2545     2   จิตรา
652     กวนอู เทพเจ฿าแห฾งความสัตยโซื่อ                       ยาขอบ.               2545     1   ดอกหญ฿ากรุเป
653     ขุมทรัพยโความรู฿ซ฾อนอยู฾ในคําจีน                      จิตรา ก฾อนันทเกียรติ        2545     4   จิตรา
654            ิ ั            ิ
      คณะฑูตใต฿ดนสู฾ปกกิ่ง : เสี้ยวหนึ่งในประวัตศาสตรโไทย-จีน          กรุณา กุศลาสัย.          2545     1   สุขภาพใจ
655     ความรู฿เบื้องต฿นเกี่ยวกับการออกเสียงภาษาจีนกลางแบบรวบรัดตามวิธีของ Hanyu...เหว฾ยหมิน, หวัง.          2545     2   รวมสาสโน (1977)
656     คําตรงข฿าม                                 เฉินซินจื้อ.            2545     1   ทฤษฎี
657     คู฾มือศัพทโแยกประเภทไทย-จีน                        วัน โป หยก.            2545     5   ทฤษฎี
658     จ฿วนฝูาหลุน                                หงจื้อ, หลี่            2545     2   เคล็ดไทย
659     จากสามัญชนสู฾จักรพรรดิ                           สุขสันตโ วิเวกเมธากร        2545     3   ข฿าวฟูาง
660     จีน...ในกระแสการเปลี่ยนแปลง                        -                 2545     2   สุขภาพใจ
                                       ตารางหมายเลข 10                                    หน้าที่ 31  .
                     จานวนและรายชื่อหนังสือสาหรับสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลําดับที่         รายชื่อหนังสือ                     รายชื่อผู฿แต฾ง             ปีที่พิมพโ จํานวน    สํานักพิมพโ
661     จีนจะเปลี่ยนโลกหรือโลกจะเปลี่ยนจีน                  สันติ ตั้งรพีพากร.           2545     5   มติชน
662     ชิดก๊กไซ่ฮั่น                            -                    2545     1   กรมศิลปากร
663                                          ิ
      บทบาทบรรษัทข฿ามชาติไทยในความสัมพันธโทางเศรษฐกิจ ไทย-จีน พ.ศ.2524-2539สุนสา สุขขี.              2545     3   สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณโฯ
664        ิ
      ประวัตศาสตรโจีน                           เชนชิปง.ิ                2545     4   ชุมศิลป฽ธรรมดา
665     ผ฾าตัดจอมขันที                            เล฾าชวนหัว.               2545     1   ด฿วยรัก
666     พจนานุกรมไทย-จีน (ฉบับอธิบาย 2 ภาษา หมวดศัพทโโดด)          เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ.          2545     2   รวมสาสโน (1977)
667     พจนานุกรมจีน-ไทย ฉบับใหม฾ (ฉบับพิมพโหนังสือตัวเต็ม )         เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ.          2545     2   รวมสาสโน (1977)
668     พจนานุกรมจีน-ไทย ฉบับใหม฾ (ฉบับพิมพโหนังสือตัวย฾อ )         เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ.          2545     1   รวมสาสโน
669     พจนานุกรมศัพทโธุรกิจ จีน-ไทย-อังกฤษ                 มานิต เจียรบรรจงกิจ.          2545     6   ทฤษฎี
670     พจนานุกรมสํานวนจีน-ไทย                        เชิดชัย ผาสุพงษโ            2545     5     ั
                                                                      พู฾กนจัน
671     ภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน 1                                ู
                                         ประพิณ มโนมัยวิบลยโ.          2545     2   จุฬาลงกรณโมหาวิทยาลัย
672     ภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน 2                       ประพิณ มโนมัยวิบลยโ. ู         2545     2   จุฬาลงกรณโมหาวิทยาลัย
673     ภาษาจีนธุรกิจ (สําหรับผู฿เรียนชาวไทย)                ประพิณ มโนมัยวิบลยโ.  ู        2545     2   คณะอักษรศาสตรโ จุฬาลงกรณโฯ
674     ภาษาจีนพื้นฐาน 1                           เสาวภาคย์ วรลัคนากุล.          2545     1   มหาวิทยาลัยรามคําแหง
675     ภาษาจีนระดับต฿น. 2                          เหยิน จิ่งเหวิน             2545     3   ซีเอ็ดยูเคชั่น
676     มาเรียนภาษาจีนกลางกันเถอะ vol.1-4                  -                    2545     16  เพอรโเฟค วิชั่น มัลติมีเดีย
677     รักของเหมาเจแอตง                           สุขสันตโ วิเวกเมธากร.          2545     1   ด฿วยรัก
678     ว฾าด฿วยศิลปวัฒนธรรม                         เหมาเจแอตง.               2545     1   ชมรมศึกษาวิทยาศาสตรโสงคม  ั
679     ศัพทโจีนกลางเรียนเร็ว. เล฾ม 2 : หลักสูตรใหม฾-เข฿าใจง฾าย-จําได฿แม฾น  เสี่ยว อานต฿า.             2545     3   ทฤษฎี
680     ศัพทโหมวด 3 ภาษา จีน-อังกฤษ-ไทย                   เสี่ยว อานต฿า.             2545     1   ทฤษฎี
681     สนทนาภาษาจีนกลางใน 28 วัน (สําเนียงปักกิ่ง)             วัชระ ชีวะโกเศรษฐ.           2545     4   ทฤษฎี
682     สมุดฝึกหัดเขียนตัวอักษรจีน                      -                    2545     2   หอการค฿าไทย-จีน
                                        ตารางหมายเลข 10                                     หน้าที่ 32  .
                      จานวนและรายชื่อหนังสือสาหรับสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลําดับที่          รายชื่อหนังสือ                       รายชื่อผู฿แต฾ง           ปีที่พิมพโ จํานวน     สํานักพิมพโ
683     ส฾องชีวิตด฿วยข฿อคิดจีน                           -                  2545     1   ดอกหญ฿า 2000
684     สามกเก ฉบับใหม฾ (จากต฿นฉบับดั้งเดิมของนายล฿อกวนตง)             นายหนหวย.              2545     1   ดอกหญ฿ากรุเป
685     หงสโปา ู                                  ยุง, จาง              2545     1   นานมีบุเคสโพับลิเคชั่นสโ
686     หนังสือเรียนภาษาจีน                             -                  2545     2   หอการค฿าไทย-จีน
687     หลักไวยากรณโจีน (ฉบับศึกษาด฿วยตนเอง)                    ฮุ฾ยจฺวิน              2545     9   ขุนเขา
688     หลักการแปลไทย-จีน                              ก฾อศักดิ์ ธรรมเจริญกิจ.       2545     2   โรงพิมพโแห฾งจุฬาลงกรณโมหาวิทยาลัย
689          ิ
      หลายมิตของจีน                                ดวงใจ.               2545     3   น้ําฝน
690     2000 ภาษิตพิชิตความสําเร็จ                         ฟางซู฾หว.ั             2544     1   ธรรมชาติ
691     70 ภาพกตัญใู                                -                  2544     1   -
692           ู
      เบ฿งเฮ็กผู฿ถกกลืนทั้งเป็น                          คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว., 2454-2538. 2544     1   ดอกหญ฿า 2000
693     แต฿จิ๋ว                                   ธานี ปิตสข.ิ ุ           2544     4   ศรีสารา
694     โป฻ยเซียน                                  ส. พลายน฿อย.            2544     4   ข฿าวฟูาง
695     ไปเรียนเมืองจีน                                 ั
                                            อุทยวรรณ กุลสันติธํารงคโ      2544     1   ซีเอ็ดยูเคชั่น
696     กระจ฾างใจจีน                                จิตรา ก฾อนันทเกียรติ.        2544     2   จิตรา
697     กลยุทธโการค฿าของคนจีน                            -                  2544     1   น้ําฝน
698     การแปล 1 = Translation I : CN 351                      เสาวภาคยโ วรลัคนากุล.        2544     3   มหาวิทยาลัยรามคําแหง
699     การใช฿ภาษาจีนกลาง                              เสี่ยว อานต฿า.           2544     5   ทฤษฎี
700     การอ฾านหนังสือพิมพโจีน : คู฾มือเทียบอักษรจีนตัวเก฾ากับตัวใหม฾        เสาวภาคยโ วรลัคนากุล.        2544     3   มหาวิทยาลัยรามคําแหง
701     คติพจนโปรัชญาขงจื่อ เล฾มที่ 2 : ความซื่อสัตยโและสันติภาพแห฾งโลก       มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2544     1   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
702     คมวาทะในสามกเก                               ไพโรจนโ อยู฾มณเฑียร         2544     3   สร฿อยทอง
703     ความรู฿เรืองจีนจากตัวเลข                          จิตรา ก฾อนันทเกียรติ.        2544     3   จิตรา
704     คุณธรรมในสามกเก                               คมเดือน เจิดจรัสฟฺา         2544     1   สร฿อยทอง
                                       ตารางหมายเลข 10                                   หน้าที่ 33  .
                    จานวนและรายชื่อหนังสือสาหรับสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลําดับที่           รายชื่อหนังสือ                    รายชื่อผู฿แต฾ง           ปีที่พิมพโ จํานวน    สํานักพิมพโ
705     จีน...ผู฿ไม฾มีวันแพ฿                          สันติ ตั้งรพีพากร.         2544     1   มติชน
706     ชุมนุมสํานวนจีน                             มานิต เจียรบรรจงกิจ.        2544     4   สุขภาพใจ
707     ซ฿องกั๋ง : วีรบุรุษแห฾งเขาเหลียงซาน                   -                  2544     1   ประพันธโสาสโน
708     ตํานานมังกร = Legendary of dragons                   คอสมอส.               2544     1   ไพลิน
709     ทําเนียบเจ฿าแม฾และผู฿วิเศษของจีน                    จิตรา ก฾อนันทเกียรติ.        2544     2   จิตรา
710     ทําเนียบเทพเจ฿าของจีน                          จิตรา ก฾อนันทเกียรติ.        2544     2   จิตรา
711     บทสนทนาภาษาจีนกลาง = A course in Chinese conversation : CN 202 (S) เสาวภาคยโ วรลัคนากุล.          2544     3   มหาวิทยาลัยรามคําแหง
712         ิ
      ประวัตวัฒนธรรมจีน                            ล. เสถียรสุต.            2544     1   ชมรมเด็ก
713     ปรัชญาจีน จากขงจื่อถึงเหมาเจแอตง                    เฝิงอิ่วหลัน.            2544     5   พิราบ
714     ปราชญโจีน สอนว฾า...                           เหอ อุแน ฮุ฾ย.           2544     2   พิราบ
715     พิเคราะหโ "นิธิ" ปราชญโเจเก ๆ                      -                  2544     3   มติชน
716               ฿
      ภาษาจีนเรียนได฿ดวยตนเอง                         สมชาย ชีวสุนทร.           2544     3   ซีเอ็ดยูเคชั่น
717     ภาษาจีนแมนดาริน ระดับกลาง เล฾ม 2                    เผยโ, เสี่ยวรุ฾ย.          2544     2   ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส฾งเสริมฯ
718     ภาษาจีนพื้นฐาน 1 = Fundamental Chinese 1 : CN 101            เสาวภาคยโ วรลัคนากุล.        2544     3   มหาวิทยาลัยรามคําแหง
719     ภาษาจีนพื้นฐาน 3 = Fundamental Chinese 3 : CN 201            เสาวภาคยโ วรลัคนากุล.        2544     3   มหาวิทยาลัยรามคําแหง
720     ภาษาจีนพื้นฐาน 3 เรื่องบทสนทนาภาษาจีน = A course in Chinese conversationเสาวภาคยโ วรลัคนากุล.        2544     3   มหาวิทยาลัยรามคําแหง
721     ภาษาจีนพื้นฐาน 4 = Fundamental Chinese 4 : CN 202            เสาวภาคยโ วรลัคนากุล.        2544     3   มหาวิทยาลัยรามคําแหง
722     ภาษาจีนระดับกลาง 1 = Intermediate Chinese I : CN 301          พรพรรณ จันทโรนานนทโ.        2544     3   มหาวิทยาลัยรามคําแหง
723     ภาษาจีนระดับกลาง 2 = Intermediate Chinese II : CN 302          พรพรรณ จันทโรนานนทโ.        2544     3   มหาวิทยาลัยรามคําแหง
724     ภาษาจีนระดับต฿น. 1                           เหยิน จิ่งเหวิน           2544     2   ซีเอ็ดยูเคชั่น
725     มังกรสอนลูก                               -                  2544     1   ธรรมชาติ
726     ยอดคนยอดปฐพี                              -                  2544     2   บ฿านทองคํา
                                       ตารางหมายเลข 10                                    หน้าที่ 34  .
                     จานวนและรายชื่อหนังสือสาหรับสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลําดับที่          รายชื่อหนังสือ                       รายชื่อผู฿แต฾ง          ปีที่พิมพโ จํานวน     สํานักพิมพโ
727     ยุทธวาที : ศาสตรโแห฾งการใช฿วาจาเป็นอาวุธ                  หวงเหวินฉง.            2544     3   คุณธรรม
728     รวมเรื่องสั้นจากแผ฾นดินหยวนถึงแผ฾นดินเช็ง                 -                 2544     2   อักษรวัฒนา
729     ร฿อยเรื่องเล฾าจากเจ฿าสัว                          -                 2544     3   โรงพิมพโพิมพโดี
730                  ั
      รอยสักมังกร : อดีต-ปัจจุบน-และอนาคต...แผ่นดินจีน              ชัชรินทร์ ไชยวัฒน์.        2544     1   สมาพันธโ
731     ระบําชา                                  อแอง.               2544     1   ศรีสารา
732     ลูกหลานกตัญใูโชคดี เกี้ย-ซุง-ฮวด-ไช฿                    จิตรา ก฾อนันทเกียรติ.       2544     2   แพรว
733     วิธีพลิกสถานการณโแบบสามกเก                         -                 2544     4   ขุนเขา
734     วิธีอ฾านคนแบบจีน                              สวีเ่ จแอเหยียน.         2544     3   เตแาประยุกตโ
735     ศัพทโจีนกลางเรียนเร็ว. เล฾ม 1 : หลักสูตรใหม฾-เข฿าใจง฾าย-จําได฿แม฾น     เสี่ยว อานต฿า.          2544     2   ทฤษฎี
736     ศัพทโจีน-อังกฤษ-ไทย                            -                 2544     2   ทฤษฎี
737     ศัพทโจีน-อังกฤษ-ไทย (ชุดผลไม฿และผัก)                    -                 2544     1   ทฤษฎี
738     ศัพทโจีน-อังกฤษ-ไทย (ชุดสัตวโและแมลง)                   -                 2544     1   ทฤษฎี
739     สนทนาภาษาจีนกลาง                              -                 2544     1   นานมี
740     สนุกกับคําสแลงจีน                             จุไรรัตนโ อารยะกิตติพงศโ.     2544     5   โรงพิมพโธรรมสาร
741     สัตวโมงคลจีน                                ประทุม ชุ฾มเพ็งพันธุโ.      2544     1   ชมรมเด็ก
742     สามกเกฉบับแปลใหม฾. เล฾มที่ 1-2                       -                 2544     4   ธรรมชาติ
743     สารคดีชีวิตสะไภ฿จีน                            กิมหลั่น             2544     1   โป฻ยเซียน
744     สาระนิยายเจเกบ฿านนอก                            กิมหลั่น             2544     1   โป฻ยเซียน
745                    ี
      สาวใยตระกูล "งานทวี" แลวิถและพลังมังกรใต฿                 ศุลมาน (นฤมล) วงศโสภาพ.
                                              ี         ุ     2544     3   สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
746     สําเภาสยาม : ตํานานเจเกบางกอก                       พิมพประไฟ พิศาลบุตร.       2544     3   นานมีบุเคสโ
747     สุดยอดกลยุทธโการบริหารการปกครอง 10 ยอดผู฿นําแผ฾นดินจีน : การก฿าวขึ้นุ   สุขสันตโ วิเวกเมธากร.       2544     4   เคล็ดไทย
748                                    ั
      สุดยอดคมปัญญา : ว฾าด฿วย...สุดยอดของ...เจ฿านายเพื่อนแท฿นกวางแผนนักเกลี้ยุ  -                 2544     1   สุขภาพใจ
                                       ตารางหมายเลข 10                                   หน้าที่ 35  .
                     จานวนและรายชื่อหนังสือสาหรับสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลําดับที่           รายชื่อหนังสือ                     รายชื่อผู฿แต฾ง         ปีที่พิมพโ จํานวน      สํานักพิมพโ
749     หนังสือเรียนภาษาจีน. เล฾ม 2                        -                2544    1   หอการค฿าไทย-จีน
750     9 มหาราชมหาโหด                              แก฿วชาย ธรรมาชัย.        2543    2   ตรงหัว
751     เกณฑโการถ฾ายทอดเสียงภาษาจีนแมนดารินด฿วยอักขรวิธีไทย            -                2543    5   โรงพิมพโมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโ
752     เคล็ดแห฾งการพิเคราะหโและใช฿คน                       ทองแถม นาถจํานง.         2543    2   สุขภาพใจ
753     เจ็ดยอดกุนซือในสามกเก                           อดุลยโ รัตนมั่นเกษม.       2543    1   ดอกหญ฿า
754     เจียงหนานแสนงาม                              เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ2543    1   มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
755     เฉินสุ฾ยเปี่ยน : จากสามัญชน สู฾ประธานาธิบดีไต฿หวัน            สุขสันตโ วิเวกเมธากร.      2543    1   ร฾วมด฿วยช฾วยกัน
756     เตแาคืออะไร                                จวงจื๊อ.             2543    3   ชุมศิลป฽ธรรมดา
757     เทพเจ฿าประจําสาขาอาชีพ                          มงคล ไพศาลวาณิช.         2543    3   ไพลิน
758     เทิดศักดิ์ศรีจูลง฾                            เล฾าชวนหัว            2543    1   เคล็ดไทย
759     เบ฿งเฮ็กไม฾ใช฾คนไท : เรื่องชาติพรรณวรรณาในสามกเก             ทองแถม นาถจํานง         2543    1   สุขภาพใจ
760     เปิดหน฿ากากขงเบ฿ง ภาคสอง                         เล฾าชวนหัว            2543    1   เคล็ดไทย
761     เปิดหน฿ากากขงเบ฿ง ภาคหนึ่ง                        เล฾าชวนหัว            2543    1   เคล็ดไทย
762     เปิดอกบูเช็กเทียน                             เล฾าชวนหัว            2543    1   เคล็ดไทย
763     เล฾าเรื่องมังกร                              ส. พลายน฿อย.           2543    5   ข฿าวฟูาง
764     เล฾านิทานเซ็น                               -                2543    1   ธรรมสภา
765     เล฾าปี่ ผู฿พนมมือให฿แก฾ชนทุกชั้น                     ยาขอบ.              2543    2   ดอกหญ฿า 2543
766     เหมาเจแอตง จอมทัพไร฿เทียมทาน                       สุขสันตโ วิเวกเมธากร.      2543    1   ข฿าวฟูาง
767     แนวการออกเสียงคําจีนกลาง : โดยวิธีใช฿อักษรแทนเสียง            เสี่ยว อานต฿า.          2543    2   ทฤษฎี
768         ั                      ั
      โพธิสตตวจรรยาวตาร : แนวทางแห฾งการดําเนินชีวิตของโพธิสตตโ         ศานติเทวะ.            2543    1   ศูนยโไทย-ธิเบต
769     กลยุทธยอดขุนพลในพงศาวดารจีน                        -                2543    3   สุขภาพใจ
770     กลศึกสามกเก                                หลี,่ ปิ่งเอี้ยน.        2543    2   สุขภาพใจ
                                       ตารางหมายเลข 10                                     หน้าที่ 36  .
                    จานวนและรายชื่อหนังสือสาหรับสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลําดับที่           รายชื่อหนังสือ                     รายชื่อผู฿แต฾ง          ปีที่พิมพโ จํานวน      สํานักพิมพโ
771     กวนอู เทพเจ฿าแห฾งความสัตยโซื่อ                      ยาขอบ.               2543     2   ดอกหญ฿า 2543
772        ิ
      กวีนพนธโ หลู฾ซิ่น                            ทวีปวร.              2543     1   สุขภาพใจ
773     การใช฿ภาษาจีนกลาง                            เสี่ยว อานต฿า.           2543     8   ทฤษฎี
774     การศึกษาความต฿องการบุคลากรภาษาจีนของธุรกิจในประเทศไทย          จรัสศรี จิรภาส.          2543     4   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
775     การศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรโช฾วยสอนในวิชาภาษาจีน...     -                 2543     4   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
776     การอ฾านหนังสือพิมพโจีน                          เสาวภาคยโ วรลัคนากุล.       2543     1   มหาวิทยาลัยรามคําแหง
777     กําเนิดแห฾งเซน = The Sen of buddhis                   นพ ท฾าพระจัทรโ.          2543     1   ธารบัวแก฿ว
778     ขอดเกล็ดพันธุโมังกร                           เล฾าชวนหัว.            2543     3   ดับเบิ้ลนายนโ พริ้นติ้ง
779     ขันที : สิ่งชํารุดทางมนุษยศาสตรโ                     เล฾าชวนหัว             2543     2   เคล็ดไทย
780     คนแซ฾ลิ้ม                                นภา หลิน.             2543     1   อภิญญายะ
781     ครบเครื่องเรื่องจีน                           จุไรรัตนโ อารยะกิตติพงศโ.     2543     2   มติชน
782              ิ
      ครอบครัวปฏิวัตของเหมาเจแอตง                       บุญศักดิ์ แสงระวี.         2543     3   สุขภาพใจ
783     ความสัมพันธโไทย-จีน เหลียวหลังแลหน฿า                   -                 2543     2   จุฬาลงกรณโมหาวิทยาลัย
784     ความสัมพันธโไทย-จีน ภายใต฿พระบรมโพธิสมภาร                -                 2543     13  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
785     คัมภีรโหลุนหวี่ : คุมภีรโจริยวัตรของขงจื้อ                ประชา ชัยศิลป฽.          2543     2   ธรรมชาติ
786     จิ๋นซีฮ฾องเต฿ : จอมจักรพรรดิผู฿พิชิต                   -                 2543     1   สุขภาพใจ
787     จิ๋นซีฮ฾องเต฿ มหาราชหรือทรราช                      บุญศักดิ์ แสงระวี.         2543     3   สุขภาพใจ
788          ฾
      จิวยี่ ผู฿ถมน้ําลายรดฟฺา                         ยาขอบ.               2543     2   ดอกหญ฿า 2543
789       ฾
      จูลง สุภาพบุรุษจากเสียงสาน                        ยาขอบ.               2543     1   ดอกหญ฿า 2543
790     ชําแหละกึ๋นเล฾าปี่                            เล฾าชวนหัว.            2543     1   เคล็ดไทย
791                       ิ
      ชีวประวัติ ดร.ซุนยัดเซ็น นักปฏิวัตจีนผู฿ยิ่งใหญ฾             -                 2543     2   สุขภาพใจ
792           ู
      ตั๋งโตเะ ผู฿ถกแช฾งทั้งสิบทิศ                       ยาขอบ.               2543     2   ดอกหญ฿า 2543
                                       ตารางหมายเลข 10                                   หน้าที่ 37  .
                    จานวนและรายชื่อหนังสือสาหรับสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลําดับที่           รายชื่อหนังสือ                  รายชื่อผู฿แต฾ง             ปีที่พิมพโ จํานวน     สํานักพิมพโ
793     ท฾องเที่ยวทั่วโลกกับศัพทโ 1500 คํา                 -                    2543     1   ตรงหัว
794       ุ
      ที่สดของเมืองจีน                          สุขสันตโ วิเวกเมธากร.          2543     3   สุขภาพใจ
795                      ฾
      ทุกเรื่องให฿สมปรารถนา บ฾วง-สื่อ-ยู-อี่               จิตรา ก฾อนันทเกียรติ.          2543     2   แพรว
796             ื
      ธรรมเนียมนี้คอคําพร เฮง-เฮง-ฮง-ซก                  จิตรา ก฾อนันทเกียรติ.          2543     2   แพรว
797     นโยบายต฾างประเทศของจีนต฾อพม฾า : ช฾วงระหว฾างปี ค.ศ. 1988-1997      ิ
                                        ฐิตพร จิระสวัสดิ.์           2543     2   สถาบันเอเชียศึกษา
798     น้ําตาเหมาเจแอตง                          หลี่อิ๋นเฉียว.             2543     4   สุขภาพใจ
799     นิทานปรัชญาเตแา                           เสฐียรพงษโ วรรณปก            2543     1   มติชน
800     บทอ฾านศิลปกรรมจีน = Reading in Chinese art : CN 437         พรพรรณ จันทโรนานนทโ           2543     3   มหาวิทยาลัยรามคําแหง
801     บัณฑิตก฾อนเที่ยงคืน                          ่
                                        ลี-หยู.                 2543     2   ชุมศิลป฽ธรรมดา
802     ผ฾าสมองโจโฉ                             เล฾าชวนหัว               2543     1   เคล็ดไทย
803     พจนานุกรมไทย-จีน (ฉบับอธิบาย 2 ภาษา หมวดศัพทโโดด)          เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ.          2543     1   รวมสาสโน (1977)
804     ภาษาจีนแมนดาริน ระดับกลาง เล฾ม 1                  เผยโ เสี่ยวรุ฾ย.            2543     3   ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส฾งเสริมฯ
805     ภาษาจีนกลางเรียนด฿วยตนเอง                      ชิวซิ่งเหรียญ              2543     1   -
806     ภาษาจีนธุรกิจ 1 = Business Chinese 1 : CN 381            เสาวภาคยโ วรลัคนากุล.          2543     3   มหาวิทยาลัยรามคําแหง
807     มหาตํานานอ฾านดวง เล฾ม 1-2                      ชัยเมษฐโ เชี่ยวเวช.           2543     2   นานมีบุเคสโ
808     มังกร 50 ปี                             สุขสันตโ วิเวกเมธากร.          2543     3   ร฾วมด฿วยช฾วยกัน
809     ยอดกตัญใู                              ร.บุนนาค.                2543     1   สุขภาพใจ
810     รวมแก฾นคําสอนสมบัตจีน 1-4ิ                     โชติช฾วง นาดอน             2543     15  ชุมศิลป฽ธรรมดา
811     รวมแก฾นคําสอนสมบัตจีน 5  ิ                    โชติช฾วง นาดอน             2543     4   ชุมศิลป฽ธรรมดา
812     ระบบความฮิตกับระบบความคิดในตํานานงูขาว               ป. แผนสําเร็จ.             2543     1   สุขภาพใจ
813     รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาสิทธิมนุษยชนวุฒิสภาพิจารณา...สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา        2543     1   สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
814     ศิลปินแห฾งเซ็น ภิกขุอีมานูเอล เชอรโแมน               -                    2543     1   ดอกโมกขโ
                                        ตารางหมายเลข 10                                   หน้าที่ 38  .
                     จานวนและรายชื่อหนังสือสาหรับสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลําดับที่          รายชื่อหนังสือ                      รายชื่อผู฿แต฾ง          ปีที่พิมพโ จํานวน      สํานักพิมพโ
815     ศึกษาคัมภีรโเต฿าเตแอ                                  ฿
                                            ชาตรี แซ฾บาง.           2543     1   สุขภาพใจ
816     สรรนิพนธโเติ้งเสี่ยวผิง จีนจะไปทางไหน?                   -                 2543     3   สุขภาพใจ
817     สรรนิพนธิ์เมิ่งจื่อ ฉบับจีน-ไทย                      มูลนิธิมหกิจไพศาล         2543     2   ชัชวาลการพิมพโ
818     สหัสมังกรวรรษ                               สุขสันตโ วิเวกเมธากร.       2543     3   ร฾วมด฿วยช฾วยกัน
819     สุภาษิตแต฿จิ๋ว                               สุภาณี ปิยพสุนทรา.         2543     1   สุขภาพใจ
820     หยางกุ฿ยเฟย                                วลี รัตนา.             2543     1   ดับเบิ้ลนายนโ
821     อาจารยโดวงจีน ธาตุไฟ                            ชัยเมษฐโ เชี่ยวเวช.        2543     1   นานมีบุเคสโ
822     อาจารยโดวงจีน ธาตุไม฿                           ชัยเมษฐโ เชี่ยวเวช.        2543     1   นานมีบุเคสโ
823     อาจารยโดวงจีน ธาตุดน  ิ                         ชัยเมษฐโ เชี่ยวเวช.        2543     1   นานมีบุเคสโ
824     อาจารยโดวงจีน ธาตุทอง                           ชัยเมษฐโ เชี่ยวเวช.        2543     1   นานมีบุเคสโ
825     อาจารยโดวงจีน ธาตุน้ํา                           ชัยเมษฐโ เชี่ยวเวช.        2543     1   นานมีบุเคสโ
826     อ฾านจีนกลางเบื้องต฿น. เล฾ม 2                        เฉินหัว.              2543     2   ทฤษฎี
827     เคล็ดลับทําการค฿าอย฾างจีน                         เกรียงชัย เหรียญวิริยะกุล.     2542     2   ไพลินสีน้ําเงิน
828                                   ี
      เซนว฾าอย฾างนี้ : รวมหลักปรัชญา คําคมและสาระสําคัญตามวิถแห฾งเซน...     -                 2542     1   ข฿าวฟูาง
829     เตแา เต็ก เก็ง                               เหลาจื่อ.             2542     3   ชุมศิลป฽ธรรมดา
830     เต฿าแห฾งผู฿นํา : ยุทธศาสตรโแห฾งความเปฺนผู฿นําสําหรับยุคใหม฾        วันทิพยโ สินสูงสุด.        2542     2   สายใจ
831     เตียวเสี้ยน : หญิงงามผู฿พลีกายกําจัดกังฉิน                 อดุลยโ รัตนมั่นเกษม        2542     1   พลอยตะวัน
832     เทพและเซียน                                แก฿วชาย ธรรมาชัย.         2542     2   วันชนะ
833     เที่ยวเมืองนรก                               -                 2542     1   วาดศิลป฽
834     เรียนจีนกลางด฿วยตนเอง                           เสี่ยว อานต฿า           2542     5   ทฤษฎี
835     แก฾นขงจื๊อ : ความหมายแห฾งชีวิตแท฿จริงและปัญญาที่ยิ่งใหญ฾          นิพาดา วิริยะวงศโพานิช       2542     1   แสงดาว
836     แบบเรียนภาษาจีนชั้นกลาง                          มานิต เจียรบรรจงกิจ        2542     9   สุขภาพใจ
                                       ตารางหมายเลข 10                                     หน้าที่ 39  .
                    จานวนและรายชื่อหนังสือสาหรับสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลําดับที่          รายชื่อหนังสือ                      รายชื่อผู฿แต฾ง          ปีที่พิมพโ จํานวน      สํานักพิมพโ
837     แลหลังแดนมังกร เล฾ม 1-8                         -                 2542     11  นานมีบุเคสโ
838     โป฻ยเซียน : แปดเทพแห฾งโชคชัย                       สุขสันตโ วิเวกเมธากร        2542     5   ข฿าวฟูาง
839     ไซซี : หญิงงามผู฿พลิกชะตาแผ฾นดิน                     อดุลยโ รัตนมั่นเกษม        2542     1   พลอยตะวัน
840     ไต฿ฮงกง : เทพบุตรจากกองฟอน                        ชิต กันภัย             2542     2   รวมสาสโน
841     ไหว฿เจ฿าเสริมดวงชะตา ฉบับพัฒนาการ                    พ. สุวรรณ.             2542     1   บ฿านมงคล
842     การศึกษา สามกเก สามแนวทาง : สามกเก กลศึก ศิลปะ สาระบันเทิง          ั
                                           สุนนทโ จันทรโวิเมลือง       2542     1   ต฿นอ฿อ 1999
843     ก฿าวไปกับเซน                               เครือเถา.             2542     1   ดับเบิ้ลนายนโ พริ้นติ้ง
844     งิ้ว                                   อภิโชค แซ฾โค฿ว.          2542     1   เอส.ที.พี. เวิลดโ มีเดีย
845     จีน-ไทย ในศตวรรษที่ 21                          -                 2542     4   จุฬาลงกรณโมหาวิทยาลัย
846     ชุมนุมสํานวนจีน                             มานิต เจียรบรรจงกิจ.        2542     2   สุขภาพใจ
847     ซุนวู ตําราพิชัยสงคราม 7 คัมภีรโ                     เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ        2542     1   รวมสาสโน (1977)
848                      ฾
      ทุกเรื่องให฿สมปรารถนา บ฾วง-สื่อ-ยู-อี่                  จิตรา ก฾อนันทเกียรติ        2542     1   แพรว
849     นําเที่ยวเมืองไทย-ภาคกลาง                        ก฾อศักดิ์ ธรรมเจริญกิจ       2542     1   จีนสยาม
850     บูรพาแดงเปลี่ยนสี                            วรศักดิ์ มหัทธโนบล.        2542     3   มติชน
851     ประเพณีจีน : รวมขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมและความเชื่อของคนจีน        ส. พลายน฿อย            2542     4   ข฿าวฟูาง
852         ิ
      ประวัตศาสตรโไทยสมัยกรุงธนบุรี : ศึกษาจากเอกสารจีน            ต฿วน, ลี่ เซิง.          2542     4   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
853          ิ
      ประวัตศาสตรโจีน                             ทวีป วรดิลก.            2542     1   สุขภาพใจ
854     พจนานุกรม จีน-ไทย (ฉบับใหม่)                       เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ.       2542     6   รวมสาส์น
855     พูดภาษาจีนกลางให฿เป็นภายใน 24 ช.ม.                    ม.อึ้งอรุณ.            2542     1   ไพลินสีน้ําเงิน
856     มังกรหัวเราะ                               ธนิต ธรรมสุขคติ.          2542     1   ต฿นอ฿อ 1999
857     ยกเครื่องเรื่องสามกเก                          เล฾าชวนหัว             2542     1   ร฾วมด฿วยช฾วยกัน
858     ระบบความจํากับระบบความคิดในเรื่องสั้นจีนพิศวง              -                 2542     1   สุขภาพใจ
                                       ตารางหมายเลข 10                                      หน้าที่ 40  .
                     จานวนและรายชื่อหนังสือสาหรับสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลําดับที่          รายชื่อหนังสือ                      รายชื่อผู฿แต฾ง          ปีที่พิมพโ จํานวน      สํานักพิมพโ
859     รู฿เรื่องจีนรวยแบบจีน                           ภัคพงษโ โง฿วเจริญกุล        2542     3   ไพลินสีน้ําเงิน
860     วัฒนธรรมจีน                                นิตยา (พลพิพัฒนพงศโ) ชวี.     2542     6   สุวีริยาสาสโน
861       ี
      วิถแห฾งเตแา หรือคําภีรโเตแาเต็กเก็งของปราชญโเหลาจื๊อ           -                 2542     1   เคล็ดไทย
862     ศัพทโหมวดภาษาจีน                             สุภาณี ปิยพสุนทรา         2542     1   ทฤษฎี
863     สนทนาจีนกลาง-อังกฤษ-ไทย 300 ประโยค                    สุภาณี ปิยพสุนทรา.         2542     4   ทฤษฎี
864     สารธารแห฾งปัญญา                              หงอิ้งหมิง.            2542     1   สุขภาพใจ
865     สุดยอด 8 เซียน : เคล็ดไฮเทคสุขภาพอายุยน  ื               -                 2542     1   ตรงหัว
866     สุภาษิตจีน = Chinese proverbs : CN 373                  เสาวภาคยโ วรลัคนากุล.       2542     4   มหาวิทยาลัยรามคําแหง
867     สุมาอี้คนชั่วช฿าของแผ฾นดิน                        โชติช฾วง นาดอน.          2542     2   สุขภาพใจ
868     หยางกุ฿ยเฟย : หญิงงามผู฿สร฿างตํานานรัก ฉบับฮ฾องเต฿            อดุลยโ รัตนมั่นเกษม        2542     1   พลอยตะวัน
869     หลักไวยากรณโจีน                              ฝูเจินจู              2542     1   นานมี บุเคสโ
870     หวางเจาจิน : หญิงงามผู฿เป็นภาพสะท฿อนนโยบายอับปัญญา            อดุลยโ รัตนมั่นเกษม        2542     1   พลอยตะวัน
871            ิ
      อัตชีวประวัตขององคโทะไลลามะ : อิสรภาพในการลี้ภัย             ทะไลลามะ.             2542     3   สามสี
872     อ฾านจีนกลางเบื้องต฿น. เล฾ม 1                       เฉินหัว              2542     4   ทฤษฎี
873     อารยธรรมจีนสมัยราชอาณาจักร                          ั
                                           สุนนทา ฟาเบรอ.           2542     1   มหาวิทยาลัยเซนตโจอหโน
874     ฮก ลก ซิ่ว สามเซียนยอดยิ่งยง                       สุขสันตโ วิเวกเมธากร        2542     5   ข฿าวฟูาง
875     1000 หนึ่งพันอักษรจีน                           -                 2541     5   ทฤษฎี
876     เทวดาเมืองจีน                               วินนี่ สุริยะไชย.         2541     2   ไพลิน
877     เปิดถ้ํามังกร                               ไพบูลยโ ดิสรเตติวัฒนโ.       2541     2   โอ. เอส. พริ้นติ้ง เฮ฿าสโ
878     เรียนจีนกลางแบบมาตรฐาน เล฾ม 1                       มานิต เจียรบรรจงกิจ        2541     3   ทฤษฎี
879     เรียนจีนกลางแบบมาตรฐาน เล฾ม 2                       มานิต เจียรบรรจงกิจ        2541     3   ทฤษฎี
880     เรียนจีนกลางแบบมาตรฐาน เล฾ม 3                       มานิต เจียรบรรจงกิจ        2541     2   ทฤษฎี
                                       ตารางหมายเลข 10                                    หน้าที่ 41  .
                     จานวนและรายชื่อหนังสือสาหรับสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลําดับที่         รายชื่อหนังสือ                      รายชื่อผู฿แต฾ง           ปีที่พิมพโ จํานวน     สํานักพิมพโ
881     เล฾าขานตํานานประเพณีจีน                         แดง เก฿าแสน.            2541     1   ฉัตรแก฿ว
882     เสริมทักษะภาษาจีน "ฉบับเฮฮา" เล฾ม 1-2                  สุภาณี ปิยพสุนทรา.         2541     6   ทฤษฎี
883     แบบเรียนภาษาจีนชั้นกลาง                         มานิต เจียรบรรจงกิจ         2541     6   สุขภาพใจ
884     ไขปริศนาชาวจีน                              ยิปซี.               2541     2   แสงดาว
885     ไวยากรณโจีนกลาง                             ประพิณ มโนมัยวิบลยโู        2541     1   โครงการตําราคณะอักษรศาสตรโ จุฬาฯ
886     การอ฾านภาษาจีน (1)                            ก฾อศักดิ์ ธรรมเจริญกิจ.       2541     2   จีนสยาม
887     กินเจเว฿นกรรม                              หวัง, ซื่อ ไฉ฾.           2541     1   มูลนิธิรัศมีธรรม
888           ั
      คู฾มือการใช฿ศพทโภาษาจีน                         ศูนยโจีนศึกษา สถาบันศึกษา จุฬาฯ   2541     1   ศูนยโจีนศึกษา สถาบันศึกษา จุฬาฯ
889     ดวงดีมีชัยในทุกสิ่ง                           สุขสันตโ วิเวกเมธากร.        2541     1   ข฿าวฟูาง
890                    ั
      ตําราพิชัยสงครามซุนวู ภาคปฏิบติ                     -                  2541     1   สุขภาพใจ
891     นโยบายต฾างประเทศจีน                           เขียน ธีระวิทยโ.          2541     2   สํานักงานกองทุนสนันสนุนการวิจัย
892         ิั
      ประวัตสงเขปเจ฿าแม฾กวนอิม พร฿อมบทสวดมนตโ                 -                  2541     1   ชมรมบูชาเจ฿าแม฾กวนอิม
893     พจนานุกรม จีน-ไทย ฉบับนักเรียน (จีนกลาง กวางตุ฿ง แต฿จิ๋ว)        เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ.        2541     3   รวมสาสโน (1977)
894                                         วิ ย์ เที่ยงบู
      พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย (ฉบับห้องสมุด) = A new English-Thai dictionary [Libraryทedition] รณธรรม.         2541     1   รวมสาส์น
895     ภาษาจีนกลาง 3                              กิตติ พรพิมลวัฒนโ          2541     3   รวมสาสโน
896     ภาษาจีนกลาง เล฾มที่ 1                                ั
                                           พิชัย พินยกุล            2541     1   ไทยวรศิลป฽การพิมพโ
897     ภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน 1                         ประพิณ มโนมัยวิบลยโ ู       2541     1   โครงการตําราคณะอักษรศาสตรโ จุฬาฯ
898     ภาษาธุรกิจจีนกลาง                            มานิต เจียรบรรจงกิจ.        2541     3   ทฤษฎี
899     ลูกหลานกตัญใูโชคดี เกี้ย-ซุง-ฮวด-ไช฿                   จิตรา ก฾อนันทเกียรติ.        2541     1   แพรว
900               ั
      วรรณกรรมจีนปัจจุบน = Chinese modern literature              เสาวภาคยโ วรลัคนากุล.        2541     3   มหาวิทยาลัยรามคําแหง
901     ศิลปะการใช฿คนในสามกเก                          ฮว฾อหยี่เจีย.            2541     2   สุขภาพใจ
902     สนทนาภาษาจีนกลางจงหัว                          เกาเฟย.               2541     2   อักษรวัฒนา
                                        ตารางหมายเลข 10                                    หน้าที่ 42  .
                      จานวนและรายชื่อหนังสือสาหรับสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลําดับที่        รายชื่อหนังสือ                         รายชื่อผู฿แต฾ง          ปีที่พิมพโ จํานวน    สํานักพิมพโ
903     สํานวนจีน                                  ส. สุวรรณ.             2541     2   พิราบ
904     เตแาแห฾งความรักใคร฾และชีวิตยืนยาว                      ไรดโ, แดเนียล           2540     1   ข฿าวฟูาง
905     เติ้งเสี่ยวผิงมังกรมหัศจรรยโ                        สุขสันตโ วิเวกเมธากร.       2540     3   ต฿นอ฿อ แกรมมี่
906     เปรียบเทียบยุทธศิลป฽ ซุนวู กับ เหมาเจแอตง                  -                 2540     1   สุขภาพใจ
907          ั ิ
      แนวปฏิบตการติดต฾อค฿าขายกับประเทศจีน                     วันรักษโ มิ่งมณีนาคิน.       2540     2   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโ
908     กวนอิม : เทพเจ฿าแห฾งความเมตตา                        พิศมัย สุภัทรานนทโ         2540     1   แสงดาว
909     การเมืองการปกครองจีน                            ธวัช ทันโตภาส           2540     4   โรงพิมพโจุฬาลงกรณโมหาวิทยาลัย
910     การประเมินผลการเรียน                            ภัทรา นิคมานนทโ          2540     1   อักษราพิพัฒนโ
911               ิ
      ขงเบ฿ง "ผู฿หยั่งรู฿ดนฟฺามหาสมุทร"                      ยาขอบ               2540     1   ดอกหญ฿า
912     ข฿าพเจ฿ากับเสรีไทยสายจีน                          ประสิทธิ์ รักประชา.        2540     1   พี. วาทิน พับลิเคชั่น
913     ความรู฿เรื่องจีนจากผู฿เฒ฾า                         จิตรา ก฾อนันทเกียรติ.       2540     1   ดอกหญ฿า
914     คําคมคมคํา เหมาเจแอตง                            -                 2540     3   สุขภาพใจ
915     ฉางต฾วนจิง : คัมภีรโแห฾งการยืดหยุ฾นพลิกแพลงประยุกตโ             เจ฿าหยุย.             2540     1   สุขภาพใจ
916     นักปราชญโจอมจี้เส฿น                             เล฾าชวนหัว             2540     1   ต฿นอ฿อ แกรมมี่
917     นําเที่ยวเมืองไทย-กรุงเทพฯ                         ก฾อศักดิ์ ธรรมเจริญกิจ       2540     1   จีนสยาม
918     นิว โมเดล ไทย-อิงลิช ดิกชันนารี = New model Thai- English dictionary    สอ เสถบุตร.            2540     2   ไทยวัฒนาพานิช
919     นิว โมเดล อิงลิช-ไทย ดิกชันนารี = New model English-Thai dictionary     สอ เสถบุตร.            2540     2   ไทยวัฒนาพานิช
920             ิ
      บันทึกประวัตศาสตรโจีนก฾อนสิ้นราชวงศโชิง สงครามฝิ่น             สุขสันตโ วิเวกเมธากร.       2540     1   ต฿นอ฿อ แกรมมี่
921     ภาษาจีนกลางพื้นฐาน 1                            กิตติ พรพิมลวัฒนโ         2540     1     ิ
                                                                       ฟิสกสโเซ็นเตอรโ
922     ร฿อยแซ฾พันธุโมังกร                             สุขสันตโ วิเวกเมธากร.       2540     1   ประพันธโสาสโน
923     ลิงจอมโจก                                  เขมานันทะ.             2540     2   กองทุนวุฒิธรรมเพื่อการศึกษาและฯ
924     วาทะฮ฾องเต฿ พระเจ฿าคังซี หรือพระเจ฿าเซิ่งจู฾ แห฾งราชวงศโชิง         -                 2540     1   ชุมศิลป฽ธรรมดา
                                        ตารางหมายเลข 10                                    หน้าที่ 43  .
                     จานวนและรายชื่อหนังสือสาหรับสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลําดับที่             รายชื่อหนังสือ                    รายชื่อผู฿แต฾ง          ปีที่พิมพโ จํานวน      สํานักพิมพโ
925     ศิลปะการใช฿กลยุทธโในสามกเก                          ฮว฾อ, หยี่เจีย.          2540     1   อารยชน
926     อึ่งตี่เกี้ย : เรื่องราวชาวจีนโพ฿นทะเลทั่วโลก                หลินปัน.             2540     7   คบไฟ
927     ฮ฾องกง-จีน ในโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลง                     -                 2540     4   จุฬาลงกรณโมหาวิทยาลัย
928     เมธีตะวันออก                                 เสถียร โพธินนทะ.  ั       2539     3   ต฿นอ฿อ แกรมมี่
929     เรื่องรักในปักกิ่ง = Moment in Peking                        ั
                                             หลินยู฾ถง.            2539     1   ดอกหญ฿า
930     ไซ฾จินฮัว : วีรสตรีนางโลม                          เคอซิง.              2539     2   ธรรมชาติ
931     กวนอิมพระบรมโพธิสตวโ     ั                       ญาณทัศนโ             2539     1   ศูนยโสื่อเสริมกรุงเทพ
932     การเมืองจีนสยาม : การเคลื่อนไหวทางการเมืองของชาวจีนโพ฿นทะเลในประเทศุ     มูราซิมา, เออิจิ.         2539     6   สถาบันศึกษา จุฬาลงกรณโมหาวิทยาลัย
933     พจนานุกรมคําพ฿อง คําจีน-คําไทย                        เกาเฟย.              2539     2   อักษรวัฒนา
934     ภาษาจีน 1                                        ุ
                                             วรรณี วิสทธิพิทกษโกล  ั ุ    2539     1   พัฒนาวิชาการ (2535)
935     ภาษาจีน 4 (พิมพโครั้งที่ 1. ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)                    ุ
                                             วรรณี วิสทธิพิทกษโกล.  ั ุ   2539     1   พัฒนาวิชาการ
936     ภาษาจีน 4 (พิมพโครั้งที่ 2)                                 ุ
                                             วรรณี วิสทธิพิทกษโกล.   ั ุ   2539     1   พัฒนาวิชาการ (2535)
937     ภาษาจีน 4 (พิมพโครั้งที่ 2. ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)                      ุ
                                             วรรณี วิสทธิพิทกษโกล.   ั ุ  2539     1   พัฒนาวิชาการ
938     รายงานการวิจัยเรื่อง ชาวจีนแต฿จิ๋วในประเทศไทย และในภูมิลําเนาเดิมที่เฉาซัน  -                 2539     2   สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณโฯ
939     วันในแผ฾นดินมังกร                                   ุ
                                             โชติ ศรีสวรรณ           2539     2   โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช
940     ศาสตรโหน฿าด฿านใจดํา                             ส. สุวรรณ.            2539     3   ชุมศิลป฽ธรรมดา
941         ู
      หงสโปา : เรื่องราวของสตรีจีนสามชั่วอายุคน                  จาง, ยุง             2539     2   นานมีบุเคสโ
942     หนังสือเรียนภาษาจีน ชุด เสี่ยวเสวียเค฾อเปิ่น                 กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ   2539     1        ุ
                                                                       โรงพิมพโครุสภาลาดพร฿าว
943     อาหารสมุนไพรในทัศนะจีน-ตะวันตก                         ิ
                                             วิทต วัณนาวิบล.    ู      2539     1   หมอชาวบ฿าน
944     เงาพระจันทรโในคมกระบี่                            -                 2538     2   ชุมศิลป฽ธรรมดา
945     กลอุบายฮ฾องเต฿                                ส. สุวรรณ.            2538     1   ชุมศิลป฽ธรรมดา
946               ิ
      ขงจื้อ : ประวัตจากภาพจารึกอายุ 600 ปี                    -                 2538     2   ต฿นอ฿อ
                                         ตารางหมายเลข 10                                    หน้าที่ 44  .
                      จานวนและรายชื่อหนังสือสาหรับสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลําดับที่          รายชื่อหนังสือ                       รายชื่อผู฿แต฾ง          ปีที่พิมพโ จํานวน     สํานักพิมพโ
947     ดั่งคนละฟากฟฺา                                ฉวนเหยา.              2538     1   ดอกหญ฿า
948     ปรัชญาจีน = Chinese philosophy                        ทองหล฾อ วงษโธรรมา.         2538     1   โอเดียนสโตรโ
949     ภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน 2                           ประพิณ มโนมัยวิบลยโ ู       2538     1   โครงการตําราคณะอักษรศาสตรโ จุฬาฯ
950                   ั
      กลยุทธโผู฿นํา : นําด฿วยภูมิปญญาจากอี้จิง                   -                 2537     1   ดอกหญ฿า
951     กําเนิดใหม฾ลามะ = Reincarnation                       แมคแคน, วิคกี.้          2537     1   ตรรกศิลา
952     ขอดเกล็ดมังกร : บันทึกการเดินทางสู฾แผ฾นดินใหญ฾จีนครั้งที่ 6         ส. ศิวรักษโ.            2537     5   เคล็ดไทย
953     คันฉ฾องส฾องคน                                ส. สุวรรณ.             2537     1   โรงพิมพโเนชั่น พับลิชชิ่ง กรุเป
954     ซ฾งชิ่งหลิง มณีของชาติ                            วันทิพยโ สินสูงสุด.        2537     1   วันทิพยโ
955     พูดกวางตุ฿ง : วิธีง฾าย                            พนัส ยงเชาวนโ           2537     3   เดลฟี
956     ภาษาจีน                                   -                 2537     2   นานมีบุเคสโ
957     ภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน 1                           ประพิณ มโนมัยวิบลยโ  ู      2537     5   จุฬาลงกรณโมหาวิทยาลัย
958     สรรนิพนธโเติ้งเสี่ยวผิง จีนจะไปทางไหน?                    -                 2537     3   ดอกหญ฿า
959     สรรนิพนธโขงเบ฿งยุทธศิลป฽                           -                 2537     2   ชุมศิลป฽ธรรมดา
960     เกร็ดชีวิตผู฿นําจีน                             จู, จงลี่, ค.ศ. 1915-       2536     1   วันทิพยโ
961     ปัญญาจากจีน                                 วันทิพยโ สินสูงสุด         2536     3   สายใจ
962     ภาษาจีน 1                                        ุ   ั ุ
                                             วรรณี วิสทธิพิทกษโกล        2536     1   ไนนโ (1984)
963     ภาษาจีน 2                                  -                 2536     1   นานมีบุเคสโ
964     ร฿อยแผนแสนกลยุทธโ. เล฾ม 2, ภาคเห็นการณโไกล                  เฉินเช฾อ, หลินซื่อหยง.       2536     2   ฉับแกระ
965     ร฿อยแผนแสนกลยุทธโ. เล฾ม 3, ภาคกลอุบาย                    เฉินเช฾อ, หลินซื่อหยง.       2536     2   ฉับแกระ
966     สามกเกวรรณทัศนโ                               สามกเก               2536     2   ดอกหญ฿า
967     อยู฾อย฾างจีน                                 ประสงคโ สุ฾นศิริ.         2536     4   กตัญใู
968     ท฾องเมืองจีน                                 อํานาจ เจริญศิลป฽.         2535     3   เคล็ดไทย
                                        ตารางหมายเลข 10                                    หน้าที่ 45  .
                      จานวนและรายชื่อหนังสือสาหรับสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลําดับที่           รายชื่อหนังสือ                       รายชื่อผู฿แต฾ง          ปีที่พิมพโ จํานวน     สํานักพิมพโ
969     พจนานุกรม จีน-ไทย ฉบับใหม฾                          เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ       2535     5   รวมสาสโน
970     สนทนาภาษาจีนกลาง 1,000 คํา = Speak Mandarin in one thousand words      หม฾า, เจาฮว฾า.          2535     3   The Overseas Chinese Library
971     ตําราเรียนพูดภาษาจีน 75 ชั่วโมง จีนกลาง - แต฿จิ๋ว - ไทยด฿วยตนเอง       จําลอง พิศนาคะ.          2534     2   เสริมวิทยโบรรณคาร
972     ตําราเรียนภาษาจีนสัปดาหโละคํา                        ธัญญา ชุนชฎาธาร          2534     4   เคล็ดไทย
973     ภาษาจีนกลาง ชุดที่ 1                             ประพิณ มโนมัยวิบลยโู       2534     4    -
974     ภาษาจีนธุรกิจ 2                               ฉัตรดารโพร มณัวัฒนา        2534     1    -
975     รายงานการวิจัยเรื่อง ชาวจีนแต฿จิ๋วในประเทศไทย และในภูมิลําเนาเดิมที่เฉาซัน  -                 2534     3   สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณโฯ
976     สนทนาภาษาจีนกลางห฿าร฿อยคํา                          ก฾อศักดิ์ ธรรมเจริญกิจ      2534     4    -
977     สายหยุดพุดจีบจีน                               ตะเกียงคู฾            2534     4   ยินหยาง
978     ฮั่น : ชาติพันธุโที่ไม฾มีวันตาย                       เล฾าชวนหัว            2534     1   เคล็ดไทย
979     แลหลังแดนมังกร. เล฾ม 5                            -                 2533     1   นานมีบุเคสโ
980     ชุมนุมบทกวีจีนสดุดดอกบัว ี                          -                 2533     2   มูลนิธิ ไกซิ่วตึ๊ง
981     ภาษาจีน 2                                  จาพวา มณีวัฒนา          2533     1    -
982     ภาษาจีนกลาง ชุดเพลง                             จุฬาลงกรณโมหาวิทยาลัย       2533     3    -
983     ยิ้มซ฾อนคม : จากภาษิตนิทานตลกขบขันของจีนโบราณ                -                 2533     1   ธรรมชาติ
984     สนทนาธุรกิจ ภาษาจีนกลาง (พิมพโครั้งที่ 1)                  -                 2533     1   ยินหยาาง
985     สนทนาธุรกิจ ภาษาจีนกลาง (พิมพโครั้งที่ 2)                  -                 2533     2   ยินหยาง
986     หลักสงครามการค฿าของจีน                            -                 2533     1   ข฿าวฟูาง
987     จีนอัปลักษณโ                                 ไป฼ เอี๋ยง.            2532     1   เคล็ดไทย
988     ภาษาจีนคําที่มักใช฿ผด   ิ                         อร-เกาเฟย             2532     2    -
989     ภาษาจีนธุรกิจ                                ฉัตรดารโพร มณีวัฒนา        2532     2    -
990     สนทนาภาษาจีน (สามภาษา) ชุดที่ 1                       เกาเฟย              2532     2   อักษรวัฒนา
                                         ตารางหมายเลข 10                                    หน้าที่ 46  .
                      จานวนและรายชื่อหนังสือสาหรับสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลําดับที่          รายชื่อหนังสือ                         รายชื่อผู฿แต฾ง         ปีที่พิมพโ จํานวน     สํานักพิมพโ
991     สนทนาภาษาจีนกลาง 500 คํา                            หลิว, จี้ ฮวง.         2532     4   The Overseas Chinese Library
992     สนทนาภาษาจีนฉบับสามภาษา                             เกาเฟย             2532     2   อักษรวัฒนา
993     ปทานุกรม คําพังเพยจีน วันละคํา                         เฉลี่ยว เอี่ยมตระกูล      2531     2   โอเดียนสโตรโ
994     เสริมทักษะสนทนาภาษาจีน 1                            จาพวา มณัวัฒนา         2530     1    -
995     เสริมทักษะสนทนาภาษาจีน 2                            จาพวา มณัวัฒนา         2530     1    -
996     เสริมทักษะสนทนาภาษาจีน 5                            จาพวา มณัวัฒนา         2530     1    -
997     เสริมทักษะสนทนาภาษาจีน 6                            จาพวา มณัวัฒนา         2530     1    -
998     ปัญญาจากจีน                                   -                2530     1   สายใจ
999     ภาษาจีน 1                                         ุ   ั ุ
                                              วรรณี วิสทธิพิทกษโกล      2530     1   ไนนโ (1984)
1000    ภาษาจีน 3                                    จาพวา มณีวัฒนา         2530     1    -
1001    ภาษาจีน 4                                    จาพวา มณีวัฒนา         2530     1    -
1002    ภาษาจีน 5                                    จาพวา มณีวัฒนา         2530     1    -
1003    ภาษาจีนเรียนเร็ว = A crash Chinese course                    เกาเฟย             2530     2   อักษรวัฒนา
1004                                  ั
      หมิงกูเหนียง : คัดเลือกจากเรื่องสั้นรางวัลยอดเยี่ยมยุคปัจจุบนของจีน (1980-1983) -                2530     1   เริงรมยโ
1005    หลักภาษาจีนกลาง                                 ก฾อศักดิ์ ธรรมเจริฐกิจ     2530     4    -
1006    ตําราเรียนภาษาจีนสัปดาหโละคํา                          ธัญญา ชุนชฎาธาร         2529     5   เพื่อนชีวิต
1007    พจนานุกรม ไทย-จีน                                -                2529     1   -
1008    สนทนาภาษาจีนกลางยุคใหม฾ 1                            กิตติ พรพิมลวัฒนโ        2529     2   -
1009    ภาษาจีนแต฿จิ๋วเรียนเร็ว                             เกาเฟย             2528     2   อักษรวัฒนา
1010    ที่รักอย฾าจากฉันไป : วรรณกรรมสะท฿อนภาพชีวิต "คนพิการ"              เจิ้งฟงสี่           2527     1   ดวงกมล
1011       ิ
      กวีนพนธโ หลู฾ซิ่น                                ทวีปวร.             2526     2   ศึกษาสมัย
1012    พจนานุกรม อังกฤษ-จีน-ไทย ฉบับใหม฾                        เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ      2524     2   บํารุงสาสโน
                                        ตารางหมายเลข 10                                     หน้าที่ 47  .
                      จานวนและรายชื่อหนังสือสาหรับสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลําดับที่         รายชื่อหนังสือ                         รายชื่อผู฿แต฾ง         ปีที่พิมพโ จํานวน     สํานักพิมพโ
1013    บันทึกจากจีน : เอกสารการประชุมสภาผู฿แทนประชาชนแห฾งชาติสมัยที่ 1 ชุดที่ 5...  -                2522     1   พิชัยยุทธโการพิมพโ
1014    ปรมาจารยโขงจื๊อ                                นวม สงวนทรัพยโ          2520     1   บรรณาคาร
1015    สามกเกฉบับวณิพก                                ยาขอบ.              2520     1   ผดุงศึกษา
1016    ม฾านประเพณี                                  อ฾อนไท              2519     1   สัตยการพิมพโ
                                                                   2657
                                                                       ข฿อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553
                   ตารางหมายเลข 10                         หน้าที่ 48  .
จานวนและรายชื่อหนังสือสาหรับสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
                   ตารางหมายเลข 10                         หน้าที่ 49  .
จานวนและรายชื่อหนังสือสาหรับสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
                   ตารางหมายเลข 10                         หน้าที่ 50  .
จานวนและรายชื่อหนังสือสาหรับสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
                   ตารางหมายเลข 10                         หน้าที่ 51  .
จานวนและรายชื่อหนังสือสาหรับสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
                            ตารางหมายเลข 10                         หน้าที่ 52  .
          จานวนและรายชื่อหนังสือสาหรับสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
อเซียศึกษา จุฬาฯ
อเซียศึกษา จุฬาฯ
                            ตารางหมายเลข 10                         หน้าที่ 53  .
          จานวนและรายชื่อหนังสือสาหรับสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
อเซียศึกษา จุฬาฯ
อเซียศึกษา จุฬาฯ
                   ตารางหมายเลข 10                         หน้าที่ 54  .
จานวนและรายชื่อหนังสือสาหรับสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
                   ตารางหมายเลข 10                         หน้าที่ 55  .
จานวนและรายชื่อหนังสือสาหรับสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
                   ตารางหมายเลข 10                         หน้าที่ 56  .
จานวนและรายชื่อหนังสือสาหรับสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
                            ตารางหมายเลข 10                         หน้าที่ 57  .
          จานวนและรายชื่อหนังสือสาหรับสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
อเซียศึกษา จุฬาฯ
อเซียศึกษา จุฬาฯ
อเซียศึกษา จุฬาฯ
อเซียศึกษา จุฬาฯ
อเซียศึกษา จุฬาฯ
                            ตารางหมายเลข 10                         หน้าที่ 58  .
         จานวนและรายชื่อหนังสือสาหรับสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
กรณ์มหาวิทยาลัย
กรณโมหาวิทยาลัย
                   ตารางหมายเลข 10                         หน้าที่ 59  .
จานวนและรายชื่อหนังสือสาหรับสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
                   ตารางหมายเลข 10                         หน้าที่ 60  .
จานวนและรายชื่อหนังสือสาหรับสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
                   ตารางหมายเลข 10                         หน้าที่ 61  .
จานวนและรายชื่อหนังสือสาหรับสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
                   ตารางหมายเลข 10                         หน้าที่ 62  .
จานวนและรายชื่อหนังสือสาหรับสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
                   ตารางหมายเลข 10                         หน้าที่ 63  .
จานวนและรายชื่อหนังสือสาหรับสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
                   ตารางหมายเลข 10                         หน้าที่ 64  .
จานวนและรายชื่อหนังสือสาหรับสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
                   ตารางหมายเลข 10                         หน้าที่ 65  .
จานวนและรายชื่อหนังสือสาหรับสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
                   ตารางหมายเลข 10                         หน้าที่ 66  .
จานวนและรายชื่อหนังสือสาหรับสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
                   ตารางหมายเลข 10                         หน้าที่ 67  .
จานวนและรายชื่อหนังสือสาหรับสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
                   ตารางหมายเลข 10                         หน้าที่ 68  .
จานวนและรายชื่อหนังสือสาหรับสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
                   ตารางหมายเลข 10                         หน้าที่ 69  .
จานวนและรายชื่อหนังสือสาหรับสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
                   ตารางหมายเลข 10                         หน้าที่ 70  .
จานวนและรายชื่อหนังสือสาหรับสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
                   ตารางหมายเลข 10                         หน้าที่ 71  .
จานวนและรายชื่อหนังสือสาหรับสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
                   ตารางหมายเลข 10                         หน้าที่ 72  .
จานวนและรายชื่อหนังสือสาหรับสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
                   ตารางหมายเลข 10                         หน้าที่ 73  .
จานวนและรายชื่อหนังสือสาหรับสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
                            ตารางหมายเลข 10                         หน้าที่ 74  .
         จานวนและรายชื่อหนังสือสาหรับสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
อเชียศึกษา จุฬาศรษฐกิจไทย-จีน
                   ตารางหมายเลข 10                         หน้าที่ 75  .
จานวนและรายชื่อหนังสือสาหรับสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
                   ตารางหมายเลข 10                         หน้าที่ 76  .
จานวนและรายชื่อหนังสือสาหรับสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
                            ตารางหมายเลข 10                         หน้าที่ 77  .
         จานวนและรายชื่อหนังสือสาหรับสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ลิมพระเกียรติ
าประชานิเวศนโ 3
                   ตารางหมายเลข 10                         หน้าที่ 78  .
จานวนและรายชื่อหนังสือสาหรับสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
                   ตารางหมายเลข 10                         หน้าที่ 79  .
จานวนและรายชื่อหนังสือสาหรับสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
                   ตารางหมายเลข 10                         หน้าที่ 80  .
จานวนและรายชื่อหนังสือสาหรับสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
                   ตารางหมายเลข 10                         หน้าที่ 81  .
จานวนและรายชื่อหนังสือสาหรับสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
                   ตารางหมายเลข 10                         หน้าที่ 82  .
จานวนและรายชื่อหนังสือสาหรับสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
                   ตารางหมายเลข 10                         หน้าที่ 83  .
จานวนและรายชื่อหนังสือสาหรับสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
                   ตารางหมายเลข 10                         หน้าที่ 84  .
จานวนและรายชื่อหนังสือสาหรับสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
                   ตารางหมายเลข 10                         หน้าที่ 85  .
จานวนและรายชื่อหนังสือสาหรับสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
                   ตารางหมายเลข 10                         หน้าที่ 86  .
จานวนและรายชื่อหนังสือสาหรับสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
                   ตารางหมายเลข 10                         หน้าที่ 87  .
จานวนและรายชื่อหนังสือสาหรับสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
                   ตารางหมายเลข 10                         หน้าที่ 88  .
จานวนและรายชื่อหนังสือสาหรับสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
                   ตารางหมายเลข 10                         หน้าที่ 89  .
จานวนและรายชื่อหนังสือสาหรับสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
                           ตารางหมายเลข 10                         หน้าที่ 90  .
         จานวนและรายชื่อหนังสือสาหรับสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รณโมหาวิทยาลัย
                   ตารางหมายเลข 10                         หน้าที่ 91  .
จานวนและรายชื่อหนังสือสาหรับสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
                   ตารางหมายเลข 10                         หน้าที่ 92  .
จานวนและรายชื่อหนังสือสาหรับสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
                   ตารางหมายเลข 10                         หน้าที่ 93  .
จานวนและรายชื่อหนังสือสาหรับสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
                   ตารางหมายเลข 10                         หน้าที่ 94  .
จานวนและรายชื่อหนังสือสาหรับสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
                                       ตารางหมายเลข 10                                    หน้าที่ 95  .
                      จานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลําดับที่        รายชื่อหนังสือ                         รายชื่อผู฿แต฾ง        ปีที่พิมพโ  จํานวน     สํานักพิมพโ
1     Chinese for today book two                          Hu Yushu            19--     1   Facukty of Aets
2     CN 1401 Chinese I                                -               19--     1    -
3     CN 2401 Chinese II text book                          -               19--     1    -
4     CN 2402 Chinese III text book                          -               19--     1    -
5     CN 3403 Chinese IV                               -               19--     1   Department of Business
6     CN 3411 business communication in Chinese II                 A. Ko Hui Yuan         19--     1   Department of Business
7     Modern Chinese a beginning course book one                   -               19--     1    -
8     Practical thai part 1                              -               19--     1    -
9     Read and write Chinese characters : a companion to modern            -               19--     3    -
10    Speak mandarin in five hundred words                     -                19--     1   -
11    Speak mandarin in one thousand words                     -                19--     1   Overseas Chinese Affairs
12    A pictorial record of the Qing dynasty : qing dynasty architecture      -               2010      1   Cengage Learning Asia
13    China                                     -               2010      1   ABC-CLIO
14    China and Asian regionalism                          Yunling, Zhang         2010      1   World Scientific
15    China and the vocation of history in the twentieth century : a personal memoirMote, Frederick W., 1922-   2010      1   Princeton University Press
16    Chinese city and urbanism evolution and development              Sit, Victor F.S.        2010      1   World Scientific
17    Chinese politics : state, society and the market               -               2010      1   Routledge
18    Environmental change and food security in China                McBeath, Jenifer Huang     2010      1   Springer
19    How China's leaders think : the inside story of China's reform and what thisุKuhn, Robert Lawrence      2010      1   John Wiley & Sons
20    Kiln sites of ancient China                          Hughes-Stanton, Penelope    2010      1   Oriental Ceramic Society
21    Mastering Chinese                               Xiang, Catherine Hua      2010      1   Palgrave Macmillan
22    New media for a new China                           -               2010      1   John Wiley & Sons
                                        ตารางหมายเลข 10                                      หน้าที่ 96  .
                       จานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลําดับที่        รายชื่อหนังสือ                          รายชื่อผู฿แต฾ง         ปีที่พิมพโ  จํานวน     สํานักพิมพโ
23    Politics of modern China : critical issues in modern politics          -                2010      4   Routledge
24    Southeast Asia and the rise of Chinese and indian naval power : betweenุ -                    2010      1   Routledge
25    The search for deliberative democracy in China                  -                2010      1   Palgrave Macmillan
26    A pictorial record of the Qing dynasty : old manchu capital           -                2009      1   Cengage Learning Asia
27    A pictorial record of the Qing dynasty : rivers and sites            -                2009      1   Cengage Learning Asia
28    A pictorial record of the qing dynasty business documents            The Tianjin Municipal Archives 2009      1   Gale Asia Cengage Learning
29    A rising China and security in east Asia : identity construction and security... Li, Rex             2009      1   Routledge
30    Addressing China's water scarcity : recommendations for selected waterุ -                    2009      1   World Bank
31    Between winds and clouds : the making of yunnan (second century BCEุ Yang, Bin., 1972-              2009      1   Columbia University press
32    Beyond compliance : China, international organizations, and global security Kent, Ann              2009      1   NUS Press
33    Building constitutionalism in China                       -                2009      1   Palgrave Macmillan
34    China in an era of transition : understanding contemporary state and societyุ  -                2009      1   Palgrave Macmillan
35    China's economy : rural reform and agricultural development           -                2009      1   World Scientific
36                                             Ning,
     China's rise in the world ICT industry : industrial strategies and the catch-upุ Lutao.             2009      1   Routledge
37                                             Lei,
     Economic convergence in greater China : mainland China, Hong Kong, MacauุChun Kwok.               2009      1   Routledge
38    Electric bikes in the people's republic of China : impact on the environmentุ  -                2009      1   ADB
39    Encyclopedia of contemporary Chinese culture                   -                2009      1   Routledge
40    Global giant : is China changing the rules of the game?             -                2009      1   Palgrave Macmillan
41    Leprosy in China : a history                           Leung, Angela Ki Che.      2009      1   Columbia University press
42    Social movements in China and Hong Kong : the expansion of protest space-                    2009      1   Amsterdam University Press
43    Telling Chinese history : a selection of essays                 Wakeman, Frederic E.      2009      1   University of California Press
44    The China population and labor yearbook. volume 1, The approaching lewis...   -                2009      1   Brill
                                        ตารางหมายเลข 10                                     หน้าที่ 97  .
                       จานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลําดับที่        รายชื่อหนังสือ                          รายชื่อผู฿แต฾ง         ปีที่พิมพโ  จํานวน     สํานักพิมพโ
45    China and the new international order                      -                2008      1   Routledge
46    China into the future : making sense of the world's most dynamic economy -                    2008      1   John Wiley & Sons (Asia)
47    China's Communist Party : atrophy and adaptation                Shambaugh, David L        2008      1   Woodrow Wilson Center Press
48    China's emergent political economy : capitalism in the dragon's lair      -                2008      1   Routledge
49    China's war on terrorism : counter- insurgency, politics, and internal security Wayne, Martin I., 1979-     2008      1   Routledge
50    Mao Zedong and the Chinese revolution : routledge library of modern China -                   2008      4   Routledge
51    Pocket China atlas : maps and facts at your fingertips             Donald, Stephanie        2008      1   University of California Press
52    Popular protest in China                            -                2008      1   Harvard University Press
53    The China price : the true cost of Chinese competitive advantage        Harney, Alexandra        2008      1   The Penguin Press
54    The new rich in China : future rulers, present lives              -                2008      1   Routledge
55    China from above                                -                2007      1   White Star
56    China's financial markets : an insider's guide to how the markets work     -                2007      1   Elsevier Academic Press
57    China's information revolution : managing the economic and social transforุQiang, Christine Zhen-Wei0      2007      1   The World Ban
58    China's urban space : development under market socialism            -                2007      1   Routledge
59    Chinese documentaries : from dogma to polyphony                 Chu, Yinggchi          2007      1   Routledge
60    Chinese Primer                                 -                2007      3   Princeton University Press
61    Contagious capitalism : globalization and the politics of labor in China    Gallagher, Mary Elizabeth, 1969- 2007      1   Princeton University Press
62    Disciplining the state : virtue, violence, and state-making in modern China Thornton, Patricia M         2007      1   Harvard University Asia Center
63    Journey to the east : the jesuit mission to China, 1579-1724          Brockey, Liam Matthew      2007      1   The Belknap Press
64    Passage through China : this land so rich in beauty               Choy, Lee Khoon         2007      1   China Knowledge Press
65    People's republic of China                           Dramer, Kim           2007      1   Children's Press
66    Sampheng : Bangkok's chinatown inside out                    Roy, Edward Van         2007      1   Chinese Studies Center,...
                                       ตารางหมายเลข 10                                    หน้าที่ 98  .
                       จานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลําดับที่          รายชื่อหนังสือ                        รายชื่อผู฿แต฾ง        ปีที่พิมพโ  จํานวน     สํานักพิมพโ
67    The columbia anthology of modern Chinese literature              -               2007      1   Columbia University Press
68    The early Chinese empires : qin and han                    Lewis, Mark Edward       2007      1   The Belknap Press
69                                            M
     The elephant and the dragon : the rise of India and China and what it meansุeredith, Robyn.          2007      1   W.W. Norton
70    Working in China : ethnographies of labor and workplace transformation -                   2007      1   Routledge
71    A history of Chinese mathematics                        Martzloff, Jean-Claude     2006      1   Springer
72    A passion for China : essays in honour of paolo santangelo, for his 60th... -                 2006      1   Brill
73    Anything goes an advanced reader of modern Chinese               -               2006      1   Princeton University Press
74    Artificial intelligence and symbolic computation : 8th international conference-               2006      1   Springer
75    Billions : selling to the new chinese consumer                 Doctoroff, Tom         2006      1   Palgrave Macmillan
76    Cantonese Chinese : phrase book                        -               2006      1   Berlitz
77    China's energy outlook 2004                          -               2006      1   World Scientific Publishing Co.
78    China's new consumers : social development and domestic demand         Croll, Elisabeth        2006      1   Routledge
79    China's new order : society, politics, and economy in transition        Hui, Wang           2006      1   Harvard University Press
80    China's trapped transition : the limits of developmental autocracy       Pei, Minxin.          2006      1   Harvard University Press
81    Chinese American voices : from the gold rush to the present          -               2006      1   University of California Press
82    Chinese compact dictionary : Chinese-English English-Chinese          -               2006      1   Berlitz
83    Chinese Englishes : a sociolinguistic history                 Bolton, Kingsley.       2006      1   Cambridge University Press
84    Chinese Nationalism in the Global Era                     Hughes, Christopher R.     2006      1   Simultaneously
85    Critical issues in contemporary China                     -               2006      1   Routledge
86    Empire at the margins : culture, ethnicity, and frontier in early modern China -               2006      1   University of California Press
87    Foreigners within the gates : the legations at Peking             Moser, Michael J.       2006      1   Serindia
88    Love, hatred, and other passions : questions and themes on emotions in... -                  2006      1   Brill
                                       ตารางหมายเลข 10                                    หน้าที่ 99  .
                      จานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลําดับที่        รายชื่อหนังสือ                        รายชื่อผู฿แต฾ง         ปีที่พิมพโ  จํานวน     สํานักพิมพโ
89    Mao : the unknown story                           Chang, Jung.           2006      1   Vintage Books
90    Media and the Chinese diaspora : community, communications and commerce   -                2006      1   Routledge
91    Modern Chinese scholars' rocks : a guide for collectors           HU, Kemin            2006      1   Floating World Editions
92    Southern Fujian : reproduction of traditions in post-mao China       -                2006      1   The Chinese University Press
93    Teaching and learning Chinese as a foreign language : a pedagogical... Xing, Janet Zhiqun          2006      2   Hong Kong University Press
94                                          Tan,
     The Xiang Xue Zhuang collection : donations to the Asia clivilisations museum Szan              2006      1   Asian Civilisations Museum
95    China and the great war : China's pursuit of a new national identity and... Xu, Guoqi            2005      1   Cambridge University Press
96    Contemporacy Chinese interiors                       -                2005      1   Page One
97    Critical issues in China's growth and development              -                2005      1   Ashgate
98    From the yellow river to the Chao Phraya river               Prapassorn Sevikul        2005      1   Thai Red Cross Society
99    Power shift : china and Asia's new dynamics                 -                2005      1   University of California Press
100 Stories of the Chinese overseas                          Lim, Suchen Christine      2005      1   SNP Editions
101 The Chinese model of modern development                      -                2005      2   Routledge
102 The Dalai Lamas : a visual history                        Dalai Lamas. English       2005      1   Serindia Publications
                                           Song,
103 The emergence of greater China : the economic integration of Mainland China, Enrong, 1948-             2005      1   Palgrave Macmillan
104 The establishment of the han empire and imperial China              Hardy, Grant           2005      1   Greenwood Press
105 The legal framework of EU-China investement relations : a critical appraisal Shan, Wenhua             2005      1   Hart
106 Understading and interpreting Chinese economic reform               Wu, Jinglian           2005      1   Thomson
107 Women's literary feminism in twentieth-century China               Dooling, Amy D.         2005      1   Palgrave Macmillan
108 A Mencius reader : for beginning and advanced students of classical Chinese    Wagner, Donald B         2004      1   NIAS
109 C.T. Hsia on Chinese literature                          Hsia, Chih-tsing, 1921-     2004      1   Columbia University Press
110 Cantonese Chinese : phrase book                          -                2004      1   Berlitz Pub.
                                     ตารางหมายเลข 10                                   หน้าที่ 100  .
                     จานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลําดับที่     รายชื่อหนังสือ                        รายชื่อผู฿แต฾ง          ปีที่พิมพโ  จํานวน     สํานักพิมพโ
111 China : dawn of a golden age, 200-750 AD                   -                 2004      1   Metropolitan Museum of Art
112 China's democratic future : how it will happen and where it will lead    Gilley, Bruce, 1966-        2004      1   Columbia University Press
113 China's golden age : everyday life in the Tang dynasty            Benn, Charles D., 1943-      2004      1   Oxford University Press
114 Chinese silk : a cultural history                      Vainker, S. J           2004      1   British Museum Press
115 Cyber China : reshaping national identities in the ages of information    -                 2004      1   Palgrave Macmillan
116 Doing business in China : the Sun Tzu way                  Brahm, Laurence J.         2004      1   Tuttle
117 Four masters of Chinese storytelling : full-length repertoires of Yangzhouุ -                  2004      1   NIAS Press
118 In praise of blandness : proceeding from Chinese thought and aesthetics Jullien, Francois            2004      1   Zone Books
119 Longman active study English-Chinese dictionary               -                 2004      3   Pearson Education Asia
120 Mandarin Chinese : phrase book                        -                 2004      2   Berlitz Pub.
121 Medical imaging and augmented reality : second international workshop,ุ Yang, Guang-Zhong            2004      1   Springer
122 New Chinese style from past into present                   -                 2004      1   Page One
123 Science and civilisation in China. Vol. 5, chemistry and chemical technology Kerr, Rose, 1953-         2004      1   Cambridge University Press
124 The sars epidemic : challenges to China's crisis management         -                 2004      1   World Scientific Pub.
125 1421 : the year China discovered the World                  Menzies, Gavin           2003      2   Bantam Books
126 Cantonese Chinese : phrase book                       -                 2003      1   Berlitz
127 China Focus 2002-2003                            Xiaohuan, Su            2003      2   China Intercontinental Press
128 China modern                                 Leece, Sharon           2003      1   Mitchell Beazley
129 Chinese : an essential grammar                        Po-Ching, Yip           2003      1   Routledge
130 Developing writing skills in Chinese                     Yuan, Boping            2003      1   Routledge
131 Dragonology : the complete book of dragons                  Drake's, Ernest          2003      1   The Five Mile Press
132 Frommer's China : the 50 most memorable Trips                Brown, J.D.            2003      1   Wiley
                                      ตารางหมายเลข 10                                   หน้าที่ 101  .
                     จานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลําดับที่     รายชื่อหนังสือ                         รายชื่อผู฿แต฾ง        ปีที่พิมพโ  จํานวน      สํานักพิมพโ
133 Longman new junior English-Chinese dictionary                 -               2003      3   Pearson Education Asia
134 Mandarin Chinese : phrase book                         -               2003      1   Berlitz
135 The Last of the Whampoa breed : stories of the Chinese diaspora        -               2003      1   Columbia University Press
136 An intellectual history of modern China                    -               2002      1   Cambridge University Press
137 China since 1949                                Benson, Linda         2002      1   Longman
138 Chinese religions                               Adler, Joseph A.(Joseph Alan) 2002       1   Routledge
                                          Deng,
139 Deng Xiaoping and the cultural revolution : a daughter recalls the critical years Rong, 1950-         2002      1   Foreign Lauguages Press
140 Frontiers of solid state chemistry : proceedings of the internationalุ     -               2002      1   World Scientific
141 Human rights and Chinese thought : a cross-cultural inquiry          Angle, Stephen C.       2002      1   Cambridge University Press
142 Longman lexicon of contemporary English                    McArthur, Tom         2002      1   Longman
143 Mao Zodong and China's revolutions : a brief history with documents      Cheek, Timothy         2002      1   Bedford/St.Martin's
144 Schaum's outline of Chinese vocabulary                     LI, Duanduan          2002      1   McGraw-Hill
145 The west and China since 1500                         Gregory, John S.        2002      1   Palgrave Macmillan
146 Yixing purple clay wares                            -               2002      1   The Leisure and Cultural...
147 A Chinese-English dictionary in the cantonese dialect             Eitel, Ernest john       2001      2   Ganesha
148 A syllabic dictionary of the Çhinese language                 Williams, Samuel Wells     2001      2   Ganesha
149 A tonic dictionary of the chinese language in the canton dialect        Williams, Samuel Wells     2001      2   Ganesha
150 A vocabulary of the canton dialect                       Morrison, Robert.       2001      1   Ganesha
151 China and the global economy : national champions, industrial policyุ     Nolan, Peter.         2001      1   Palgrave
152 China confidential : American diplomats and Sino-American relations, 1945-ุ  Tucker, Nancy Bernkopf     2001      1   Columbia University Press
153 Langenscheidt pocket Chinese dictionary : Chinese-English, English Chinese-                  2001      1   Langenscheidt
154 Old tales of China : a book to better understanding of China's stage,ุ     Li, Nianpei.          2001      1   Graham Brash
                                     ตารางหมายเลข 10                                  หน้าที่ 102  .
                    จานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลําดับที่     รายชื่อหนังสือ                        รายชื่อผู฿แต฾ง          ปีที่พิมพโ  จํานวน     สํานักพิมพโ
155 Red dust : a path through China                       Ma, Jian              2001      1   Chatto & Windus
156 Strange tales from ancient China                      Sung-Ling, Pu.           2001      1   Graham Brash
157 The new cambridge handbook of contemporary China              Mackerras, Colin          2001      1   Cambridge University Press
158 Understanding China : a guide to China's economy, history, andุ       Starr, John Bryan.         2001      1   Profile Books
159 Detour and access : strategies of meaning in China and greece        Jullien, Francois         2000      1   Zone Books
160 Factionalism in Chinese Communist politics                 Huang, Jing            2000      1   Cambridge University Press
161 Favourite folktales of Chian                        -                 2000      1   Graham Brash
162 Looking at Chinese painting                         Wang, Yaoting.           2000      1   Nigensha
163 The Columbia guide to modern Chinese history                Schoppa, R. Keith, 1943-      2000      1   Columbia University Press
164 Tone Sandhi : patterns across Chinese dialects               Chen, Matthew Y          2000      1   Cambridge University Press
165 Xinhua dictionary with English translation                 -                 2000      2   The Commercial Press
166 Behind the open door : foreign enterprises in the Chinese marketplace    Rosen, Daniel H.          1999      1   Institute for international
167 Concise English-Chinese Chinese-English dictionary             Manser, Martin H.         1999      2   Oxford University Press andุ
168 Oxford elementary learner's English-Chinese dictionary           -                 1999      2   Oxford University Press
169 The tao of abundance                            Boldt, Laurence G.         1999      1   Penguin/Arkana
170 China in transformation 1900-1949                      Mackerras, Colin          1998      1   Longman
171 Japan versus China in the industrial race                  Zhang, Wei-Bin           1998      1   Macmillan Press
172 Longman dictionary of contemporary English (English-Chinese)        -                 1998      2   Addison Wesley Longman China
173 The genius of China : 3000 years of science, discovery, and invention    Temple, Robert           1998      1   Prion
174 Three thousand years of chinese painting                  -                 1997      1   Yale University Press
175 Beginner's Chinese : an easy introduction                  Scurfield, Elizabeth.       1996      1   Teach Yourself Books
176 Classic Chinese furniture of the qing dynasty                Jiaqing, Tian           1996      1   Philip Wilson
                                      ตารางหมายเลข 10                                   หน้าที่ 103  .
                      จานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลําดับที่     รายชื่อหนังสือ                         รายชื่อผู฿แต฾ง          ปีที่พิมพโ  จํานวน     สํานักพิมพโ
177 Fun with Chinese characters : the straits times collection 1          -                 1996      1   Federal
178 The soong dynasty                               Seagrave, Sterling.        1996      1   Corgi Books
179 Beijing : the nature and planning of a Chinese capital city          Sit, Victor F. S.         1995      1   John Wiley & Sons
180 Chinese classical furniture                          Wu Bruce, Grace, 1949-       1995      1   Oxford university Press
181 Chinese customs : translated from the french with notes, historical...     Gore, Henry.            1995      1   Graham Brash
182 Fun with Chinese characters : the straits times collection 2          -                 1995      1   Federal
183 Fun with Chinese characters : the straits times collection 3          -                 1995      1   Federal
184 More strange tales from ancient China                     Sung-Ling, Pu.           1995      1   Graham Brash
185 Words across the Taiwan Strait : a critique of Beijing's "White paper" on...  Copper, John F.          1995      2   University Press of America
186 Yi Guangyan : the odyssey of an overseas Chinese                Amphorn Lamsuri          1995      3   Thailand Modern
187 Chinese Bridges                                Knapp, Ronald G.          1993      1   Oxford University Press
188 The dragon empress : life and times of Tz' u-hsi 1835-1908 empress...     Warner, Marina.          1993      1   Vintage
189 Wild swans : three daughters of China                     Chang, Jung.            1993      1   Flamingo
190 How to speak Chinese 1 (1/2)                           -                1992      1    -
191 How to speak Chinese 2 (1/4)                           -                1992      1    -
192 Munual for tourist guides (Chinese language)                   -                1992      1    -
193 The yao of south China : recent international studies             -                 1991      1   -
194 Introductory Chinese : listening and speaking                  -                1988      1   Sinolingua
195 Introductory Chinese : listening comprehension                  -                1988      1   Sinolingua
196 Introductory Chinese : listening comprehension workbook             -                1988      1   Sinolingua
197 Introductory Chinese : reading comprehension                   -                1988      1   Sinolingua
198 Chinese for today                               Huang Zhengcheng          1986      2    -
                                    ตารางหมายเลข 10                                   หน้าที่ 104  .
                    จานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลําดับที่    รายชื่อหนังสือ                        รายชื่อผู฿แต฾ง          ปีที่พิมพโ  จํานวน    สํานักพิมพโ
199 Elementary Chinese calligraphy : Chinese-English bound volume       -                 1985      4 New Waitek Press
200 Re-encounters in China : notes of a journey in a time capsule       Isaacs, Harold Robert, 1910-    1985      1 Joint Publishing Co.
201 Analysis of Chinese characters                       Wilder, George Durand       1974      1 Dover publications
                                                                234
                                                                   ข฿อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553
                 ตารางหมายเลข 10                        หน้าที่ 105  .
จานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
                         ตารางหมายเลข 10                        หน้าที่ 106  .
        จานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
gage Learning
                           ตารางหมายเลข 10                        หน้าที่ 107  .
          จานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
on Center Press
rsity Asia Center
                          ตารางหมายเลข 10                        หน้าที่ 108  .
          จานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
c Publishing Co.
                          ตารางหมายเลข 10                        หน้าที่ 109  .
          จานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
University Press
                 ตารางหมายเลข 10                        หน้าที่ 110  .
จานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
                 ตารางหมายเลข 10                        หน้าที่ 111  .
จานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
                          ตารางหมายเลข 10                        หน้าที่ 112  .
          จานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
sity Press andุ
ey Longman China
                 ตารางหมายเลข 10                        หน้าที่ 113  .
จานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
                          ตารางหมายเลข 10                        หน้าที่ 114  .
         จานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
30 ธันวาคม 2553
                                    ตารางหมายเลข 10                                   หน฿าที่ 115
                   จํานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู฾ในห฿องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลาดับที่               รายชื่อหนังสือ                     ปีที่พิมพ์ จานวน
                                             รายชื่อผู้แต่ง                    สานักพิมพ์
1    语言教学原理                                盛炎 .      200-    1              -
2    認識著作權                                 -      1992-1993 2                臺北 :--內政部
3    1995-96 商務圖書目錄.                            -        19--    1              [香港] :--商務印書館 (香港)
4    Modern Chinese : a beginning course                  -        19--    2              Hong Kong :--Shenzhou Video
5    Nv xing jing shang mi jue                       女性經商秘訣 /--邱永漢 著.19--    1              香港 :--實業
6    X新詩雄洪氾的何                               史青.       19--    1              [S.l.] :--新藝
7    丁家丬秋雃雄唱和專輯.                              -        19--    1              [S.l. :--s.n.]
8    七星蹚啷拳                                 張詳三.      19--    1              香港 :--香港光明
9    三十二勢長拳                                金一明       19--    1              香港.:--勝利出版社
10    世界上下亓千年                                -        19--    1              当代世界
11    丬书集                                  术湘.       19--    1              [s.l.] :--丬国文联出版公司
12    丬国历史常识                                -        19--    1              [S.l.] :--丬国文化
13    丬国地理常识 = General geography of China                  -        19--    1              [S.l.] :--丬华文化
14    丬國古今對聯大全                               陳香.       19--    3              [S.l.] :--单華
15    丬國名詩註釋                                內田泉之助.     19--    1              香港 :--一新書店
16    丬國現代史概要                                杜松柏       19--    1              [S.l.] :--驚聲文物兯應公司
17    丬年級作文指引                                夏風.       19--    1              香港 :--僑光書店
18    丬文視窗 95 : 完全使用手冊                           伍新華.      19--    1              香港 :--德嘉書業
19    丬楷誊录习字帖.                               -        19--    1              [S.l. :--s.n.]
20    丬華步術秘傳                                獨孤子人.      19--    1              香港:--香港光明
21    于惕書法雄.                                -        19--    1              北京 :--[s.n.]
                                    ตารางหมายเลข 10                                     หน฿าที่ 116
                   จํานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู฾ในห฿องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลาดับที่            รายชื่อหนังสือ                     รายชื่อผู้แต่ง     ปีที่พิมพ์  จานวน          สานักพิมพ์
22    亓子登科                                 張恨水.                19--     1   香港 :--单國
23    亓月總是詩                                -                 19--     1   [S.l. :--s.n.]
24    交涉新尺牘                                -                 19--     1   香港 :--文光書店
25    亲历重大历史事件实录 : 第二卷                           -                 19--     2   北京 :--党廹读物 :--丬国文联.
26    人性的研究                                Wright Milton.           19--     1   香港 :--新力書局
27    人類手冊                                 佛使尊者.               19--     1   [S.l.] :--淨心文教基金會
28    伊豆舞孃                                 川端康成.               19--     1   香港 :--星光
29    佛教奇門兰法                                陳英略.                19--     1   香港 :--香港鬼谷子縱橫學術研究院
30    佛教气功百问                                陈兵.                19--     1   北京 :--丬国廹设
31    修習止觀坐禪法要講述                              寶靜法師.               19--     1   香港:--香港佛淨流通處
32    借款入門                                 邱永漢.                19--     1   香港 :--实业
33    傳記文學                                 -                 19--     1   星洲世界
34    儒林外史                                 吴敬梓.                19--     2   [S.l. :--s.n.]
35    儿歌 = Children 's songs                        -                 19--     1   Taipei :--Overseas Chinese Affairs Commission
36    內家拳法精義                                倪凊和.                19--     1   香港 :--大眾出版社
37    內海渡輪                                 -                 19--     1   [S.l.] :--樹良
38    八段錦圖解                                王懷琪                19--     1   香港 :--香港錦華
39    公關寪作技巧                                -                 19--     2   台北 :--壽山
40    六吅螳螂拳                                張詳三.                19--     1   香港:--香港光明
41    六路短拳圖說                                吳志青.                19--     1   香港 :--香港拳術研究社
42    冰海樓詩詞存.                               -                 19--     1   [S.l. :--s.n.]
                                 ตารางหมายเลข 10                                  หน฿าที่ 117
                จํานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู฾ในห฿องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลาดับที่      รายชื่อหนังสือ              รายชื่อผู้แต่ง               ปีที่พิมพ์  จานวน          สานักพิมพ์
43    冰點                       三浦綾子.                       19--     1   [S.l.] :--文莊外貾
44    動人的說話術                     江川廣.                       19--     1   澳門 :--新企業圖書
45    北國英雂                      馮玉奇.                       19--     1   香港 :--勵力
46    千家詩.                      -                         19--     1   香港 :--學林
47    千家詩詳析                      -                         19--     1   [S.l.] :--新時代
48    华侨华人中国文化常识                   -                         19--     1   [S.l.] :--世界傑出華人基金會
49    厚黑口才學                      -                         19--     1   香港 :--福林圖書
50    厚黑心理學                      卡爾.                        19--     1   香港 :--知識
51    厚黑賺錢術                      -                         19--     1   臺北 :--真善美
52    參禪要旨.                      -                         19--     1   香港 :--香港佛經流通處
53    古今格言大全                     -                         19--     1   香港 :--文淵書店
54    古汉语常用字字典.                    -                         19--     1   [S.l.] :--商务印书馆
55                            -
     各行各業萬用英文手冊 = Modern English encyclopedic handbook                         19--     2   香港 :--文光
56    吅氣道入門                      塩田剛山.                       19--     1   :香港--百靈圖書公司
57    周恩來評傳                      司馬長風.                       19--     1   [香港] :--波文 .
58    唐詩丬楷字帖.                     -                         19--     3   [ S.l. :--s.n.]
59    單身女子公寓                     -                         19--     1   [S.l.] :--樹良
60    囚绿记                       陸蠡.                        19--     1   [s.l.] :--丬国文联
61    四季游戲冬                      -                         19--     1   香港 :--長江
62    國技論畧                      徐哲東.                       19--     1   香港 :--拳術研究社
63    國父選雄                      -                         19--     1   [S.l. :--s.n.]
                                   ตารางหมายเลข 10                                หน฿าที่ 118
                  จํานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู฾ในห฿องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลาดับที่           รายชื่อหนังสือ                   รายชื่อผู้แต่ง       ปีที่พิมพ์  จานวน          สานักพิมพ์
64    國術教本                                萬賴聲.                19--     1   香港 :--新聯出版社
65    圖解跆拳道                               麗雲程.                19--     1   香港 :--華聯出版社
66    塊肉餘生 = David copperfield                      狄更斯.                19--     1   香港 :--鴻光書局
67    奔向未來                                -                 19--     1   臺北 :--行政院青年輔導委員會
68    如何鞏固你所獲得知識                             崔一倫.                19--     1   香港 :--百靈
69    孫丬山先生傳                               陳健夫                19--     1   [S.l.] :--現代
70    孫子兰法處事哲學36記新釋                           楊漢昭.                19--     1   香港 :--单華
71    宋氏三姊妹的父親.                             -                 19--     1   台单 :--風雲
72    寄小读者                                冰心 .                19--     1   [北京] :--丬国文联
73    密宗超能力秘法                              -                 19--     1   香港 :--金泉
74    實用空手道                               袁鐵虎.                19--     1   香港 :--
75    寪信必讀.                               -                 19--     1   香港 :--香港永新書局
76    寪在人生邊上                               錢鍾書.                19--     1   [香港] :--文晶書局
77    小学习写中楷.                              -                 19--     4   [S.l. :--s.n.]
78    尐林寺拳法                               -                 19--     1   香港 :--光明
79    岳飛拳.                                -                 19--     1   香港 :--祥記書局
80    嵩慶九秩散記                               吳嵩慶.                19--     1   [S.l. :--s.n.]
81    希特勒臩传我的奋斗                             希特勒                19--     2   香港 :--现代出版公司
82    广州市简介 = Brief introduction to guangzhou 2000            -                 19--     1   [S.l. :--s.n.]
83    張王樂府                                徐澄宇, 1902-1980.          19--     1   古关文學
84    形意拳學                                姜容樵.                19--     1   香港 :--錦華出版社
                                   ตารางหมายเลข 10                                      หน฿าที่ 119
                  จํานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู฾ในห฿องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลาดับที่           รายชื่อหนังสือ                      รายชื่อผู้แต่ง     ปีที่พิมพ์  จานวน          สานักพิมพ์
85    德國古关短篇小說選                              歌德.                19--     1   香港 :--单方書店
86    志摩的诗                                徐志摩.                19--     1   [s.l.] :--丬国文联
87    怎樣學好普通話                               詹聰.                19--     1   香港 :--大光
88    怒江風雲                                劉振顯 著.               19--     1   [S.l. :--s.n.]
89    情人箭                                 古龍.                19--     4   [S.l.] :--真善美
90    情書寶关                                司徒蘭夫人.               19--     1   [S.l.] :--百成書店
91    慈禧太后別傳                               -                 19--     1   馬崑傑文化事業公司
92    我怎樣撈起                                系山英太郎.               19--     1   香港 :--新裡書局--[19--]
93    我是最会赚钱的人物                              藤田田.                19--     1   香港 :--长江
94    截拳道散手                                雂師.                19--     1   雂師 :--步叢出版社
95    新約全書 = The new testament                      -                 19--     1   [S.l. :--s.n.]
96    新葉.                                 -                 19--     1   [S.l. :--s.n.]
97    新辭海.                                -                 19--     1   单光
98    旋风 = Whirlwind                           Clavell, James.          19--     2   [S.l.] :--学林
99    日本步術練習大權                              久城二郎                19--     2   香港 :--獅雂健身院
100 星球戰爭                                   魯卡斯.                19--     1   香港 :--崑崙
101 星魔                                    -                 19--     1   [S.l.] :--科幻
102 最新臩衛術                                  黃國忠.                19--     1   香港 :--東方步術
103 最新詳解日華大辭关                                五上翠.                19--     1   香港 :--香港偉青書店
104 李杜詩選                                   -                 19--     1   宏圖
105 柔道制敵護衛術                                 雷一虎.                19--     1   香港:--香港步術
                                ตารางหมายเลข 10                                หน฿าที่ 120
               จํานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู฾ในห฿องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลาดับที่       รายชื่อหนังสือ                      รายชื่อผู้แต่ง     ปีที่พิมพ์  จานวน          สานักพิมพ์
106 查泰莱人的情人                              勞侖斯.                19--     2   臺北 :--文步
107 永春拳搏鬥護身書                              李如虎.                19--     1   香港 :--歷氏武館
108 沙漠之死                                -                 19--     1   [S.l.] :--樹良
109 淨無限時空的解脫                              吳一正.                19--     1   香港 :--環宇
110 湄单河畔采風行                              謝增泰.                19--     1   [S.l. :--s.n.]
111 湯姆歷險記 = The adventure of tom sawyer                Twain, Mark.            19--     1   香港 :--鴻光
112 漢語詞关 : 簡本.                             -                 19--     1   [S.l.] :--商務印書館
113 無清碧劍                                古龍.                19--     2   澳門 :--步功
114 版頭画資料 = Headline Drawing                      倪单山.                19--     1   香港 :--香港单山
115 狂蕭怒劍                                曹若冰.                19--     2   Macau :--毅力
116 狐狸列那的故事.                              -                 19--     1   [S.l.] :--尐年兒童
117 現代丬小企業管理法                             勞萬均                19--     1   香港 :--星聯
118 生命的樂章                               華嚴女士.               19--     1   香港 :--歐亞文化
119 畫我話我                                -                 19--     1   台北 :--行政院青年輔導委員會
120 白手起家雄                               左秀靈.                19--     1   台北 :--希代書版--[19--]
121 白眉拳術語臩衛絕招                             利毅成.                19--     1   香港 :--百靈出版社
122 白色的花束                               鐘鼎文.                19--     1   [S.l. :--s.n.]
123 白鯨記 = Moby Dick                          美爾維爾.               19--     1   香港 :--滙通書店
124 白鶴拳                                劉故.                19--     1   香港 :--香港光明出版社
125 知巬知彼術                               戴志俊.                19--     1   香港 :--大眾
126 福爾摩斯                                柯单道爾.               19--     4   [S.l.] :--香港書局
                              ตารางหมายเลข 10                                  หน฿าที่ 121
             จํานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู฾ในห฿องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลาดับที่    รายชื่อหนังสือ                       รายชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์      จานวน          สานักพิมพ์
127 福爾摩斯探案                            勒白郎氏.           19--         1   香港 :--大眾
128 禪 : 頓悟禪機趣談                          吳一正.           19--         1   香港 :--環宇
129 禪宗無門關                             -             19--         1   臺北 :--大方文化事業公司
130 禪海十珍.                             -             19--         1   [S.l. :--s.n.]
131 禪語座右銘                             松原禪.           19--         1   香港 :--名家
132 科學觀人法                             思通.            19--         1   香港 :--香港大道
133 空手道手冊                             袁鐵虎.           19--         1   香港 :--香港步術
134 空手道撰攻法                            丬山正敏.           19--         1   香港 :--大眾
135 管理聯語                             侯堂柱.           19--         1   香港 :--長河
136 經營管理實務寶关                           -             19--         1   香港 :--清風
137 經營絕招                             邱永漢            19--         1   香港 :--實業
138 練軟硬功秘訣大全                           亓臺山靈空禪師.         19--         1   香港 :--新天來書店
139 羅蘭小語                             羅蘭.            19--         1   香港 :--崑崙
140 臨終三大要                             印光大師.           19--         1   香港 :--香港佛經流通處
141 英漢機械工程詞关                           -             19--         1   香港 :--香港明朗
142 茅盾短篇小說第二輯                           茅盾.            19--         1   [香港] :--一新書店
143 蕅益大師全集.                            -             19--         22   [S.l. :--s.n.]
144 西滢闲话                             陈源.            19--         1   [北京] :--丬国文联
145 言文對照唐詩三百首                           -             19--         1   香港 :--廣智書局
146 討價還價 : 成功的談判技巧                        Nierenberg, Gerard I.   19--         1   香港 :--海天圖書
147 詩階述唐                             李炳单 (雪廬) 老局士. 19--               1   臺北 :--青蓮
                                 ตารางหมายเลข 10                                หน฿าที่ 122
                จํานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู฾ในห฿องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลาดับที่         รายชื่อหนังสือ                   รายชื่อผู้แต่ง        ปีที่พิมพ์  จานวน        สานักพิมพ์
148 語堂隨筆                                 林語堂.                19--     1   [香港] :--新聲
149 論金聖嘆評改水滸傳                              何滿子.                19--     1   文昌
150 豐田松下的經營秘訣                              弘近藤.                19--     1   香港 :--現代企業
151 通靈出神觀.                                -                 19--     1   台北 :--大方文化事業
152 連環搏擊拳                                王尚年.                19--     1   香港 :--星洲志成書局
153 道家仙術神通祕法                               高藤聰一朗.               19--     1   香港 :--廣新
154 道藏精華.                                -                 19--     1   [S.l] :--臩由
155 邱永漢賺錢學 2 : 致富經.                           -                 19--     1   香港 :--實業
156 釋尊打座呼吸法                               達智禪師.               19--     1   香港 :--通大
157 金瓶梅.                                 -                 19--     1   [S.l.] :--雙喜圖書
158 鐵爪                                  陳青雲                19--     2   Macau :--毅力
159 鐵羅漢拳練習与搏鬪                              王玉亭.                19--     1   香港 :--王之健身院
160 鐵膽蘭心                                 雲丬岳.                19--     2   澳門 :--毅力
161 長生不老術延年益壽操吅輯                             周鏡波.                19--     1   [S.l.] :--景福行
162 黃飛鴻真跡步功練習法                              萇乃周.                19--     1   香港 :--國際健身會
163 黑人湯姆奮鬪記.                               -                 19--     1   臺北 :--文化圖書
164 貞觀政要 : 天可汗的時代                            -                11987     1   時報文化出版企業有限…
165 则级汉语阅读教程 I                              张世涛.               2010     1   北京大学
166 基础泰语 1 = ภาษาไทยพื้นฐาน 1                      廖宇夫.               2010     1   广东世界图书
167 女記者生涯傳真                               何韻.                2010     1   世界文藝
168 对外汉语教学课堂教案设计                             -                 2010     1   华语教学
                                    ตารางหมายเลข 10                                    หน฿าที่ 123
                   จํานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู฾ในห฿องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลาดับที่               รายชื่อหนังสือ              รายชื่อผู้แต่ง         ปีที่พิมพ์  จานวน        สานักพิมพ์
169 新汉语水帄考试大纲                            -                     2010     2   商务印书馆
170 汉语敎程 . 修订本 : 第一册                         -                     2010     3   北京语言大学
171 汉语敎程 . 修订本 : 第三册                         -                     2010     2   北京语言大学
172 汉语系列阅读 : 第一册.修订本                         -                     2010     1   北京语言大学
173 相聚湄单河畔 : 第十二屈亚细安华文文艺营会务手册                    -                     2010     1   泰国华文作家协会
174 磨練                                巪庭光.                    2010     8   泰國風雜誌
175 速成汉语基础教程. 综合课本                          -                     2010     1   北京大学
176 An introdcution to second lanaugag eacquisiston research = 第二语言… Larsen-Freeman, Diane.           2009     1   外语敎学与硏究
177 Chinese Characters = 丬国汉字                    韩鉴堂.                    2009     1   亓洲传播
178 Cities here and now: paintings and instrallation works bu lu hao -                     2009     1   singapore art museum
179 HSK应试速练(则、丬等) : 综合填空分项强化                     -                     2009     1   北京语言大学
180 Stylistics : a practical coursebook = 实用文体学教程          Wright, Laura, 1961-            2009     1   外语教学与研究
181 丬国文学与丬国文化科目耂试指南                         -                     2009     1   华语教学
182 则级汉语阅读教程 II                           张世涛.                    2009     1   北京大学
183 发展汉语 : 丬级汉语                           步惠华.                    2009     1   北京语言大学
184 唱新歌学汉语                              王晓音.                    2009     1   北京语言大学
185 基础口语 = Basic conversational chinese               郑国雄.                    2009     1   北京语言大学
186 基础泰语 3 = ภาษาไทยพื้นฐาน 3                    黄进炎.                    2009     1   广东世界图书
187 基础泰语 4 = ภาษาไทยพื้นฐาน 4                    林秀梅.                    2009     1   广东世界图书
188 大学 丬庸                              -                     2009     1   -
189 学做丬国菜. 家宴类                            -                     2009     1   外文
                              ตารางหมายเลข 10                                  หน฿าที่ 124
             จํานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู฾ในห฿องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลาดับที่         รายชื่อหนังสือ                  รายชื่อผู้แต่ง     ปีที่พิมพ์  จานวน     สานักพิมพ์
190 学做丬国菜. 汤菜类                          -                 2009     1   外文
191 实用汉语语法                            房玉清, 1934-            2009     1   北京语言大学
192 快乐中国--学汉语. 四川篇                        -                 2009     1   北京语言大学
193 新汉语水帄考试大纲                           -                 2009     4   商务印书馆
194 歡樂假期 = คนรักเที่ยว คนหนึ่ง                  游魚.                2009     1         ิ
                                                             อนิศ ดิสทริบวชั่น
195 汉语多媒体教学课件设计                          郑艳群.               2009     1   北京语言大学
196 汉语敎程 . 修订本 : 第一册                       -                 2009     3   北京语言大学
197 汉语敎程 . 修订本 : 第三册                       -                 2009     4   北京语言大学
198 汉语敎程 . 修订本 : 第二册                       -                 2009     5   北京语言大学
199 汉语阅读速成 : 基础篇                         郑蕊.                2009     2   北京语言大学
200 汉语高级听力敎程. 上册 [生词和练习]                     幺书君.               2009     1   北京大学
201 汉语高级听力敎程. 上册 [课文]                       幺书君.               2009     1   北京大学
202 泰國海单文友作品選雄 : 第十一雄                       -                 2009     1   泰國海单文友聯誼會
203 现代汉语词典                            -                 2009     1   商务印书馆
204 现代汉语语法教程                           丁崇明.               2009     1   北京大学
205 緙織風華 : 宋代緙絲花鳥展圖錄 = Weaving a tapestry of...          -                 2009     1   國立故宫博物院
206 经贸汉语                             金一平.               2009     2   北京语言大学
207 读故事, 学汉语                           李锦.                2009     1   北京语言大学
208 速成汉语基础教程. 综合课本                        -                 2009     2   北京大学
209 长城                              -                 2009     1   外文
210 通用丬文课本 写字本 1                         -                 2008     4   北京 语言大学
                                   ตารางหมายเลข 10                                 หน฿าที่ 125
                  จํานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู฾ในห฿องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลาดับที่             รายชื่อหนังสือ                รายชื่อผู้แต่ง        ปีที่พิมพ์  จานวน        สานักพิมพ์
211 BCT 商务汉语考试实战演练                         -                     2008     1   外语教学与研究
212 BCT商务汉语考试应试指南:听·读                        丁安琪.                   2008     1   北京语言大学
213 China emerging, 1978-2008 : how thinking about business changed 吴晓波.                   2008     1   China Intercontinental Press
214 HSK 速成强化教程 (高等) = An intensive course of HSK (Advanced)     刘超英.                   2008     1   北京 :--北京语言大学
215 HSK 速成强化教程(则、丬等)= An intensive course of HSK (Elementary and intermediate)
                                  王海峰.                   2008     1   北京 :--北京语言大学
216 HSK汉语水帄考试 (则、丬等) 单元训练集                     王碧霞.                   2008     1   北京语言大学
217 Olympic memory of China = 2008丬国的奥运记忆              -                     2008     1   亓洲传播
218 上海玩全攻略                             -                     2008     1   广西师范大学
219 东南亚华人与侨批                            许茂春.                   2008     5   -
220 丬國字謎                              Chaviano, Daína,--1957-          2008     1   臺北 :--圓神
221 丬级汉语阅读敎程 II                           周小兰.                   2008     1   北京大学
222 体验汉语基础教程 : 泰语版 = แบบเรียนภาษาจีนพื้นฐาน             -                     2008     4   高等教育
223 公兯汽车的故事 = Bus adventures                    徐朝晖.                   2008     2   北京语言大
224 单大春秋                              雷澥,1943-                 2008     1   风下文史工作室
225 发展汉语 : 则级汉语                           徐桂梅.                   2008     1   北京语言大学
226 同义词近义词反义词组词造句词典                         梅萌                    2008     1   北京 :--商务印书馆国际有限公司
227 商务汉语入门 : 日常交际篇 = Gateway to Business Chinese-Daily Communication聂学慧.                   2008     1   北京 :--北京大学
228 国际汉语教学通用课程大纲                          -                     2008     1   外语教学与研究
229 基础商务汉语 : 会话与应用. 上                        王晓钧.                   2008     1   北京语言大学
230 基础商务汉语 : 会话与应用. 上                        王晓钧.                   2008     1   北京语言大学
                                  Lin, Patrick.
231 外国人汉字速成 = 500 basic Chinese characters : a speedy elementary course                    2008     3   北京 :--华语敎学
                                 ตารางหมายเลข 10                        หน฿าที่ 126
                จํานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู฾ในห฿องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลาดับที่       รายชื่อหนังสือ                 รายชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ จานวน         สานักพิมพ์
232 学习中国书法                            韩家骜.        2008     1 北京大学
233 实用汉语读写课本 = Practical Chinese : reading & writing       -         2008     4 北京语言大学
234 從歷史看做人                            上官云飛.       2008     1 波西迷亞文化
235 快乐中国--学汉语. 新疆篇 ‧ 上                      -         2008     1 北京语言大学
236 快乐中国--学汉语. 香港篇                        -         2008     1 北京语言大学
237 新丝路 : 商务汉语考试仿真摸拟试题集 II = New silk road business Chinese   -         2008     1 北京 :--北京大学
238 新加坡华文期刊50年                          -         2008     1 新加坡国家图书馆
239 新华惯用语词典                           -         2008     3 商务印书馆
240 新编实用世界地图册 = New practical world atlas            -         2008     3 丬国地图
241 書畫裝池之美 = The art of mounting Chinese painting and calligraphy-         2008     1 國立故宫博物院
242 标准汉语拼音 = Standard Chinese phonetics             -         2008     1 华语教学
                                 -
243 汉语8000词词典 : 丬国汉语水帄考试词汇大纲 = A dictionary of Chinese usage : 8000 words2008          2 北京 vocabulary guideline
                                           : Chinese proficiency test :--北京言文化大学
244 汉语中级听力敎程. 下册 [生词和练习]                     刘元满.        2008     1 北京大学
245 汉语中级听力敎程. 下册 [课文]                      刘元满.        2008     1 北京大学
246 汉语写作 : 二年级用 = Second year chinese writing          -         2008     1 北京语言大学
247 汉语敎程 . 修订本 : 第二册                       -         2008     1 北京语言大学
248 汉语教程 . 修订本 : 教师用书第三册                     杨寄洲.        2008     3 北京语言大学
249 汉语阅读教程                            -         2008     1 北京语言大学
250 汉语阅读速成 : 丬级篇                         术子仪.        2008     2 北京语言大学
251 泰国佛教文化艺术                           彼利雃 · 盖勒.     2008     2 云单美术
252 泰國海单文友作品選雄 : 第十雄                       -         2008     2 泰國海单文有聯誼會
                              ตารางหมายเลข 10                             หน฿าที่ 127
             จํานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู฾ในห฿องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลาดับที่             รายชื่อหนังสือ   รายชื่อผู้แต่ง                 ปีที่พิมพ์  จานวน      สานักพิมพ์
253 泰汉词典 = พจนานุกรม ไทย-จีน          广州外国语学院.                       2008     9   商务印书馆
254 甲骨文字研究                   商承祚.                         2008     1   天津 :--天津古籍
255 精选英汉汉英词典                  -                          2008     3   商务印书馆
256 说汉语, 谈文化                  -                          2008     2   北京语言大学
257 速成汉语基础教程. 综合课本               -                          2008     3   北京大学
258 《论语》: 丬国人的圣经                雷原, 1967-                      2007     1   北京大学
259 20世纪中国史学名著提要                -                          2007     1   北京师范大学
260 21天征朋 HSK(高等)语法               郑丽杰.                         2007     1   北京 :--外语教学与研究
261 35岁之前要懂得的84条人生经验 : 生存的智慥 成功的…        -                          2007     1   丬国华侨
262 Chinese new year paintings = 丬国年画      -                          2007     1   亓州传播
263 HSK (则, 丬等)全攻略教程              -                          2007     1   北京 :--商务印书馆
264 HSK 应试速练(初、中等): 综合填空分项强化          杨书俊.                         2007     1   北京 :--北京语言大学
265 HSK 快乐阅读 : 丬级本               -                          2007     1   北京 :--北京大学
266 HSK丬国汉语水帄考试应试指南 (修订本) : 则、丬等 -                                  2007     1   北京 :--北京语言文化大学
267 HSK单词速记速练 : 则级篇               -                          2007     1   北京 :--北京語言大学
268 HSK汉语水帄考试 (则、丬等) 单元训练集           王碧霞.                         2007     1   北京 :--北京语言大学
269 HSK耂前强化 : 语法 (高等)              苗东霞.                         2007     2   北京 :--北京语言大学
270 HSK高分工略 (则、丬等) : 阅读理解            郭文娟.                         2007     1   北京 :--北京大学
271 Windows XP 应用技巧一点通             -                          2007     1   人民邮电
272 万条成语词典                   -                          2007     1   北京 :--商务印书馆国际有限公司
273 三国志                     陈寿.                         2007     1   北京
                                 ตารางหมายเลข 10                              หน฿าที่ 128
                จํานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู฾ในห฿องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลาดับที่         รายชื่อหนังสือ             รายชื่อผู้แต่ง              ปีที่พิมพ์  จานวน      สานักพิมพ์
274 三国手册                          逸安.                      2007     1   丬州古籍
275 不存在的情人 : 短篇小說集                     英培安.                     2007     1   臺北 :--唐山
276 世界500强在中国 : 跨国公司在华发展案例                 -                       2007     1   北京 :--企业管理
277 东南亚华文传媒研究                        -                       2007     1   北京 :--世界知识
278 东南亚华文传媒研究                        -                       2007     2   北京 :--世界知识
279 两晋单北朝史话                         刘精诚, 1936-                  2007     1   丬国国际广播
280 丬、小學600字作文                       -                       2007     1   新潮社文化事業有限公司
281 丬华术俗万年历                         文龙                      2007     1   丬国工人
282 丬国军事 = The concise handbook of Chinese military affairs 李志坚.                     2007     1   丬国书店
283 丬国古代常识 : 插图典藏本                     马汉麟.                     2007     1   新世界
284 丬国史学入门 : 顾颉刚讲史录                     顾颉刚, 1893-1980.                2007     1   丬国青年
285 丬国商业史                          王孝通.                     2007     1   北京 :--团结
286 丬国地理教程                         -                       2007     1   北京 :--高等教育
287 丬国汉语水帄考试HSK(改進版)様巻 : HSK则级、HSK丬级、HSK高级         -                       2007     2   北京 :--北京语言大学
288 丬国现代茶具图鉴 = Modern tea service              -                       2007     1   丬国轻工业
289 丬国现当代文学名著导读                       -                       2007     1   北京 :--北京大学
290 丬国百姓生活的影像 : Images of common people in china      -                       2007     1   丬国摄影
291 丬国的男人和女人                        易丬天,--1947-                  2007     1   上海 :--上海文艺
292 丬国简史                          呂思勉, 1884-1957.                2007     2   丬国工人
293 丬国西北彩陶                         术勇年,1962-                   2007     1   上海古籍
294 丬國近代思想史的轉型時代                      王汎森.                     2007     1   聯經出版事業股份有限公司
                           ตารางหมายเลข 10                               หน฿าที่ 129
          จํานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู฾ในห฿องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลาดับที่      รายชื่อหนังสือ                   รายชื่อผู้แต่ง     ปีที่พิมพ์  จานวน      สานักพิมพ์
295 丬级商务汉语教程                         -                 2007     2   北京 :--北京大学
296 丬華字源 : 常用汉字本义与字形溯源                    骈孙骞.               2007     1   沈阳 :--万卷
297 丬餐朋务员工作手册                        -                 2007     1   广东经济
298 为什么幸运的人总是幸运倒霉的人老倒霉                    Johnson, Spencer.         2007     1   海口 :--单海
299 九十亓年散文選, 2006                      -                 2007     1   臺北 :--九歌
300 习惯第一 : 北大清华学生学习习惯研究                   -                 2007     1   丬国古籍
301 于丹庄子心得                          于丹,--1965-            2007     1   北京 :--丬国民主法制
302 于丹论语心得                          于丹,--1965-            2007     1   北京 :--丬华书局
303 亓代史话                           沈起炜.               2007     1   丬国国际广播
304 亚洲华人文化研究与族群互动                      -                 2007     1   马来西亚孝恩文化--欧…
305 体验汉语100句 : 惯用表达类(英语版)                  王小宁.               2007     1   北京 :--高等教育
306 余光丬詩選. 第2卷, 1982-1998                  余光丬,--1928-            2007     1   臺北 :--洪範
307 佛教百科知识                          王军云.               2007     1   北京 :--华龄
308 你应该知道的世界历史知识                       -                 2007     1   北京 :--丬国长安
309 你应该知道的中国历史知识                       -                 2007     1   北京 :--丬国长安
310 保安员工作手册                         -                 2007     1   广东经济
311 俠的精神文化史論                         龔鵬程.               2007     1   臺北 :--風雲時代
312 元朝史话                           邱树森.               2007     1   丬国国际广播
313 兩岸四地的公民教育                        -                 2007     1   師大書苑有限公司
314 公兯关系学                          -                 2007     1   杭州 :--浙江大学
315 公务员礼仪手册                         -                 2007     1   北京 :--丬兯丬央党校
                                  ตารางหมายเลข 10                              หน฿าที่ 130
                 จํานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู฾ในห฿องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลาดับที่        รายชื่อหนังสือ                รายชื่อผู้แต่ง             ปีที่พิมพ์  จานวน      สานักพิมพ์
316 公卫清洁员工作手册                       -                         2007     1   广东经济
317 出行口语 = Travel talk                  -                         2007     1   北京 :--华语教学
318 前台接待员工作手册 = Receptionist workbook           -                         2007     1   广东经济
319 千年一司                         余秋雤.                       2007     1   作家
320 单京大屠杀 : 日军士兵战场日记                   -                         2007     1   社会科学文献
321 博雃汉语 : 丬级飛翔篇                     金舒年                        2007     2   北京大学
322 历史知识全表高中                       -                         2007     1   海猪
323 厨房管事员工作手册                       -                         2007     1   广东经济
324 发展汉语 : 则级汉语                      荣继华.                       2007     1   北京语言大学
325 同义词反义词近义词组词造句词典                    -                         2007     1   呼和浩特 :--内蒙古大学
326 名家正解红楼梦                        胡适,--1891-1962.                  2007     1   北京 :--北京
327 品人录                          易丬天,--1947-                    2007     1   上海 :--上海文艺
328 哈利 ・波特与"混血王子" = Harry Potter and the Half-Blood PrinceRowling, J.K.                   2007     1   北京 :--人民文学
329 哈利 ・波特与密室 = Harry Potter and the Chamber of Secrets Rowling, J.K.                    2007     1   北京 :--人民文学
330 哈利 ・波特与死亡圣器 = Harry Potter and the deathly hallows Rowling, J.K.                    2007     1   北京 :--人民文学
331 哈利 ・波特与魔法石 = Harry Potter and the philosopher's stone Rowling, J.K.                   2007     1   北京 :--人民文学
332 唐人小說                         柯金木.                       2007     1   臺北 :--三民書局股份有限公司
333 唐詩宋詞三百首 = 300 Tang poems and Song lyrics       -                         2007     1   臺北縣丬和 :--華文網股份有限公司 ‧ 关
334 唐詩欣賞與創作入門                       許正丬.                       2007     1   臺北 :--東大
335 商务中心文员工作手册                      -                         2007     1   广东经济
336 商务汉语考试模拟题集 = BCT Simulation test           张进凯.                       2007     2   北京 :--外语文学与研究
                              ตารางหมายเลข 10                              หน฿าที่ 131
             จํานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู฾ในห฿องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลาดับที่         รายชื่อหนังสือ                   รายชื่อผู้แต่ง     ปีที่พิมพ์  จานวน      สานักพิมพ์
337 商务汉语考试词语手册                           -                 2007     2   北京大学
338 国学精粹                              -                 2007     1   丬国纺织
339 国民党历史上的158个军                          -                 2007     1   北京 :--解放军
340 图说孟子100名言                           王寿延.               2007     1   单宁 :--广西人民
341 图说庄子100名言                           王春永.               2007     1   单宁 :--广西人民
342 外贸写作 = Business writing in Chinese               赵洪琴.               2007     1   北京 :--北京语言大学
343 大秦盛衰四十年 : 破译大秦帝国密码                       秦风.                2007     1   丬国广播电视
344 天朝落日 : 丬国二十王朝覆亡全景                       -                 2007     1   北京 :--东方
345 女人40岁必读书                            -                 2007     1   丬国物资
346 好口才, 成就你的一生                          王宇.                2007     1   臺北縣新店市 :--愛迪生國際
347 如何有效掌控你的学习时间                          -                 2007     1   北京 :--丬国商业
348 如何有效改善你的学习技能                          -                 2007     1   北京 :--丬国商业
349 孔子與弟子的故事                            汪林.                2007     1   廣達文化事業有限公司
350 孙子兵法 = The Art of War                     孙子,--6th cent. B.C.        2007     1   北京 :--外语教学与研究
351 学生修辞手法词典                            -                 2007     1   四川出版雄团
352 学生实用成语小词典                           -                 2007     1   长春 :--吆林教育
353 學會讚美的第一本書 = How to Praise Someone               福田健.               2007     1   臺北 :--雃書堂文化
354 學生專用詞義字关                            -                 2007     1   臺北 :--威力
355 宋史                               陶晉生,--1933-            2007     1   臺北縣蘆洲 :--國立空丬大學
356 宋朝史话                              吴泰.                2007     1   丬国国际广播
357 宴会朋务员工作手册                           -                 2007     1   广东经济
                           ตารางหมายเลข 10                                  หน฿าที่ 132
          จํานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู฾ในห฿องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลาดับที่      รายชื่อหนังสือ                   รายชื่อผู้แต่ง     ปีที่พิมพ์  จานวน      สานักพิมพ์
358 密勒日巴唐卡畫傳                                          2007     1   山月文化有限公司
359 对外汉语教学理论与语言学离目考试指南                    -                 2007     1   华语教学
360 小学生作文第一辅导                        -                 2007     1   北京 :--华语教学
361 小学生写作文                          -                 2007     1   广州
362 小学生容易用错的字和词手册                      -                 2007     1   上海大学
363 小故事大道理 : 名人版                       -                 2007     1   北京 :--华语教学
364 小故事大道理 : 小学版                       -                 2007     1   华语教学
365 小故事大道理 : 成长版                       -                 2007     1   北京 :--华语教学
366 小說月報 : 第12屆百花獎獲獎作品雄                   -                 2007     1   天津 :--百花文藝
367 山海經                           -                 2007     1   崇文书局
368 左传                            -                 2007     1   崇文书局
369 广播电视新闻写作                         孟廹.                2007     1   北京 :--丬国广播电视
370 应用文写作                          -                 2007     1   北京 :--北京理工大学
371 张居札讲评《大学 ・丬庸》皇家读本                    陈生玺,--1932-            2007     1   上海 :--上海辞书
372 张居札讲评《孟子》皇家读本                      张居札,--1525-1582.         2007     2   上海 :--上海辞书
373 彩图版中国通史 = History of China                -                 2007     1   北京 :--海潮
374 微笑說再見 : 民間往生禮儀指单                     -                 2007     1   書泉
375 快乐中国--学汉语. 北京篇                      -                 2007     1   北京语言大
376 快读二十四史                          司马迁.               2007     1   北京
377 想说就说 : 汉语口语完全手册                     -                 2007     3   北京语言大学
378 我的留学生活                          诗琳通,--2498-            2007     1   曼谷 :--庵玛璘
                              ตารางหมายเลข 10                              หน฿าที่ 133
             จํานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู฾ในห฿องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลาดับที่         รายชื่อหนังสือ                   รายชื่อผู้แต่ง     ปีที่พิมพ์  จานวน      สานักพิมพ์
379 战国史话                              谢齐.                2007     1   丬国国际广播
380 战国策                              刘向.                2007     1   崇文书局
381 把話說得更巧妙                            羅策.                2007     1   台北 :--亞洲圖書
382 接线员工作手册                            -                 2007     1   广东经济
383 插图本趣味语文                            师为公.               2007     1   上海 :--上海古籍
384 收银员工作手册                            -                 2007     1   广东经济
385 放飛心情逛北京                            赵澎碧.               2007     1   上海 :--丬华地图
386 教女儿学论语                             陈小云.               2007     1   北京 :--团结
387 文言文全解                             -                 2007     1   北京 :--人民日报
388 文言文全解(高丬卷) : 新课标人教版                      -                 2007     1   呼和浩特 :--内蒙古大学
389 新丝路 : 商务汉语考试仿真摸拟试题集                      -                 2007     1   北京 :--北京大学
390 新手学 Excel 公式 · 击数与图表                      -                 2007     1   人民邮电
391 新手学 Windows XP                         -                 2007     1   人民邮电
392 新手学电脑                             -                 2007     1   人民邮电
393 新手学电脑办公应用                           -                 2007     1   人民邮电
394 新譯古文觀止                             吳乘權,--fl. 1695-1711        2007     1   臺北 :--三民書局股份有限公司
395 无目的美好生活                            洪晃.                2007     1   北京 :--丬国友谊
396 日常口语 = Daily conversational chinese              -                 2007     2   北京语言大学
397 明朝史话                              娄曾泉.               2007     1   丬国国际广播
398 明朝那些事儿                             当年明月.               2007     1   丬国友谊
399 春秋史话                              王贵术.               2007     1   丬国国际广播
                                 ตารางหมายเลข 10                                  หน฿าที่ 134
                จํานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู฾ในห฿องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลาดับที่         รายชื่อหนังสือ            รายชื่อผู้แต่ง              ปีที่พิมพ์  จานวน      สานักพิมพ์
400 普通话水帄测试实用敎程                       -                       2007     1   成都 :--西单交通大学
401 曾国藩智谋全书                         曾国藩.                     2007     1   北京
402 曾心散文艺术 = ศิลปะวรรณคดีปกิณกะของเจิงซิน          龙彼德.                     2007     1   留丬大学
403 标点符号运用艺术                         兰宾汉.                     2007     1   北京 :--丬华书局
404 極短篇欣賞與教學                         张春榮,--1954-                  2007     1   臺北 :--萬卷樓
405 水浒传                           施耐庵.                     2007     1   金盾
406 汉语 2008. 体育篇 = Chinese 2008. Basic Chinese        詹成峰.                     2007     3   人民教育
407 汉语 2008. 基础篇 = Chinese 2008. Basic Chinese        王添淼                      2007     3   人民教育
408 汉语 2008. 生活篇 = Chinese 2008. Daily Chinese        冯丽娟                      2007     3   人民教育
409 汉语900句 = ภาษาจีน 900 ประโยค               -                       2007     1   外语教学与研究
410 汉语初级口语教程 = Elementary spoken Chinese           杨寄洲.                     2007     1   北京 :--北京大学
411 汉语初级口语教程 = Elementary spoken Chinese           杨寄洲.                     2007     1   北京 :--北京大学
412 汉语动词380例 = 380 most commonly used Chinese verbs     吳叔平.                     2007     1   华语敎学
413 汉语基础                           -                       2007     1   北京 :--丬国人民大学
414 汉语敎程 . 修订本 :第二册                     -                       2007     2   北京语言大学
415 汉语教程 . 修订本: 教师用书第一 、二册                  杨寄洲.                     2007     3   北京语言大学
                               -
416 汉语水帄考试(HSK)模拟试题集. 则丬等 = Hanyu shuiping kaoshi moni shiti ji                      2007     1   北京 :--华语敎学
417 汉语水帄考试HSK真题集 : 则、丬等                   -                       2007     2   语文
418 汉语水帄考试HSK真题集 : 高等                    -                       2007     2   语文
                               -
419 汉语流行口语 : 最新版 = Popular Chinese expressions : latest edition                      2007     2   北京 :--华语敎学
420 汉语系列阅读 : 第二册.修订本                     -                       2007     1   北京语言大学
                                ตารางหมายเลข 10                        หน฿าที่ 135
               จํานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู฾ในห฿องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลาดับที่         รายชื่อหนังสือ      รายชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ จานวน        สานักพิมพ์
                    -
421 汉语词汇、句法、语音的相互关联 : 第二屈肯特岗国际汉语语言学圆桌会议论文集 = 1 北京 :--北京语言大学    2007    Interface in Chinese : morphology, syntax and phonetics
422 泰国华语特有词语 : 例释            徐复岭.           2007    5 曼谷 :--留丬大学
423 泰国灱符 = The Thai amulet       Hamilton, Lyn.      2007    1 北京 :--新星
424 泰境古国的演变与室利佛逝之兴起           黎道纲,--1937-        2007    1 北京 :--丬华书局
425 洗衣员工作手册               -             2007    1 广东经济
426 游戏书 : 215个经典游戏的玩家指南         艾丫.            2007    1 北京 :--海豚
427 现代汉语规范字典              -             2007    1 语文
428 现代汉语词典               -             2007    1 商务印书馆
429 现代汉语词汇               符淮青.           2007    1 北京 :--北京大学
430 生命的至情 : 第三雄             釋證嚴.           2007    1 台北 :--聯經
431 用反諷來罵人的厚黑智慥 : 罵人不必用髒話        文彥博            2007    1 普天
432 病榻杂记                季羡林.           2007    1 北京 :--新世界
433 直接民主指单 : 瑞士與全球           Kaufmann, Bruno,--1965-  2007    1 臺北 :--臺灣民主基金會
434 秘书沟通                -             2007    1 海天
435 细说中外文化36大悬案             黄涛.            2007    1 湖北人民
436 细说远古文明36大悬案             向丹.            2007    1 湖北人民
437 经典名著里的冬天              -             2007    1 海燕
438 经典名著里的夏天              -             2007    1 海燕
439 经典名著里的春天              -             2007    1 海燕
440 经典名著里的秋天              -             2007    1 海燕
441 老板口才                肖晓春.           2007    1 广州 :--广东经济
                                 ตารางหมายเลข 10                               หน฿าที่ 136
                จํานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู฾ในห฿องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลาดับที่          รายชื่อหนังสือ                     รายชื่อผู้แต่ง     ปีที่พิมพ์  จานวน      สานักพิมพ์
442 职场口语 = Office Talk                          -                 2007     1   北京 :--华语教学
443 能说会道最讨人喜欢 : 好口才是这样炼成的                        子志.                2007     1   北京 :--丬国言实
444 英汉新编实用财经贸易大词典                            -                 2007     1   步汉 :--步汉大学
445 英汉金融新词库 = A new dictionary of English-Chinese of finance       -                 2007     1   上海 :--上海科学技术文献
446 荷塘御厨                                 诗林通,--公主,--2498-         2007     1   曼谷 :--单美
447 菜根谭的智慧                                -                 2007     1   当代世界
448 蔣介石亓大王牌軍興亡實錄                             張軍.                2007     1   臺北 :--靈活文化
449 行李生工作手册                               -                 2007     1   广东经济
450 西周史话                                 王宇信, 1940-            2007     1   丬国国际广播
451 西游真相 : 神话中的人性                            邓曙光.               2007     1   鹭江
452 西游记                                 吴承恩.               2007     1   金盾
453 西餐朋务员工作手册                              -                 2007     1   广东经济
454 记忆 : 恍惚间的上海                             陆元敏.               2007     1   丬国摄影
455 论语 = The Analects                          孔子.                2007     1   北京 :--外语敎学与硏究
456 论语智慧枕边书                               石逊.                2007     1   北京 :--丬国长安
457 读史记心得                                王宇.                2007     1   丬国华侨
458 读城记                                 易丬天, 1947-            2007     1   上海文艺
459 读论语有心得                                王尐农.               2007     1   北京 :--海潮
460 贞观政要:唐太宗治国方略                             吴兢.                2007     1   北京 :--蓝天
461 财富圈 = The millionaire maker                     劳拉 兰格梅尔.             2007     1   机械工业
462 輕鬆學好記敘文 : 变事篇                            李光福.               2007     1   臺北 :--康軒文教
                          ตารางหมายเลข 10                              หน฿าที่ 137
         จํานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู฾ในห฿องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลาดับที่     รายชื่อหนังสือ               รายชื่อผู้แต่ง        ปีที่พิมพ์  จานวน      สานักพิมพ์
463 輕鬆學好記敘文 : 寪景篇                     李光福.               2007     1   臺北 :--康軒文教
464 輕鬆學好記敘文 : 狀物篇                     李光福.               2007     1   臺北 :--康軒文教
465 速成汉语基础教程. 综合课本                    -                 2007     2   北京大学
466 週休二日讀老子                        春牧.                2007     1   臺北 :--好名堂文化館
467 道出物外 : 丬國北方草原絲綢之路                   -                 2007     1   香港大學美術博物館
468 配吅小学各科教材的小故事大知识 : 文学艺术卷                -                 2007     1   北京 :--华语教学
469 酒人酒事                         -                 2007     1   北京 :--生活 ・读书 ・新知三联书店
470 金庸评说五十年                        -                 2007     1   北京 :--文化艺术
471 闲话中国人                         易丬天, 1947-            2007     1   上海文艺
472 陆留小说集 : 第二雄                      -                 2007     1   泰国亚太文學
473 隋唐亓代文化史                        孙昌武.               2007     1   东方出版中心
474 随园诗话 : 丬国传统文化经典                    袁枚.                2007     1   当代世界
475 预订员工作手册                        -                 2007     1   广东经济
476 领导公文写作技巧与常用公文范文本大全                  李晓蕊.               2007     1   北京 :--企业管理
477 鬼吹灯II. 之一, 黄皮子坟                    天下霸唱.               2007     1   吅肥 :--安徽文艺
478 鬼吹灯之昆仑神宫 = Kunlun Shengong              天下霸唱.               2007     1   吅肥 :--安徽文艺
479 麦当劳标准化管理手册                      叶素贞.               2007     1   广州 :--广东经济
480 2003年臺灣兒童文學精華雄                    -                 2006     1   臺北 :--天衛文化
481 2006经济中国                       -                 2006     1   广州 :--广东经济
482 51种多功能学生字典                      -                 2006     2   长春 :--吆林大学
483 5天学会电脑办公                       -                 2006     1   山东电子音像
                              ตารางหมายเลข 10                                      หน฿าที่ 138
             จํานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู฾ในห฿องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลาดับที่             รายชื่อหนังสือ               รายชื่อผู้แต่งปีที่พิมพ์      จานวน         สานักพิมพ์
484 Art & imitation in China = 馳騁古今 : 丬國藝術的仿摹與創新         -            2006         1    The Oriental Ceramic Society of...
485 HSK 应试语法 = HSK exam grammar                  梁鸿雁.           2006         1    北京大学
486 HSK 快乐阅读 : 高级本                        -            2006         1    北京 :--北京大学
487 HSK 汉语水帄考试指南模拟试题与词汇                      赵晓梅.           2006         1    华语教
488 HSK丬国汉语水帄考试大纲. 高等                       -            2006         1    北京语言文化大学
489 HSK丬国汉语水帄考试应试指南 : 高等                     -            2006         1    北京 :--北京语言文化大学
490 HSK丬国汉语水帄考试模拟试题集 : (则、丬等)                   -            2006         1    北京 :--北京语言文化大学
491 HSK单词速记速练 : 高级篇                        -            2006         2    北京 :--北京語言大学
492 HSK成长训练 : 则、丬等‧ 起步篇‧ 辅导用书                   -            2006         1    北京 :--北京大学
493 HSK高级阅读实战演习                          史靖.           2006         1    北京 :--北京大学
494 一千零一夜                             -            2006         1    北京 :--世界知识
495 七侠亓義                             石玉昆.           2006         1    臺北 :--幼福文化
496 三国演义                             罗贯中,--ca. 1330-ca. 1400 2006          1    北京 :--世界知识
497 三国演义之谜                            李殿元.           2006         1    北京 :--丬国广播电视
498 三國演義                             羅貫丬.           2006         1    臺北 :--幼副文化
499 三字經                              -            2006         1    臺北 :--明天國際圖書
500 三字經‧ 百家姓‧ 千字文‧ 千家诗‧ 弟子规                    王应麟.           2006         1    北京 :--北京
501 与客户有效沟通的N个技巧                         -            2006         1    丬国纺织
502 世界最新英汉医学辞典                          -            2006         1    西安 :--世界图书
503 世說新語                             -            2006         1    臺北 :--商周
504 东南亚与华侨华人研究论文索引, 2001-2005年                  -            2006         1    厦门 :--厦门大学
                             ตารางหมายเลข 10                                  หน฿าที่ 139
            จํานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู฾ในห฿องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลาดับที่      รายชื่อหนังสือ                   รายชื่อผู้แต่ง       ปีที่พิมพ์  จานวน      สานักพิมพ์
505 丬兯十大敗仗 : 丬兯官方戰史上被刻意掩埋的篇章                   鄭義,--1943-            2006     1   香港 :--香港文化藝術
506 丬华古今对联大观                           王军云.               2006     1   北京 :--丬国华侨
507 丬华四百后                            -                 2006     1   上海科学技术文献
508 丬华四百将                            -                 2006     1   上海科学技术文献
509 丬华四百帝                            -                 2006     1   上海科学技术文献
510 丬华四百相                            -                 2006     1   上海科学技术文献
511 丬华姓氏大探源                           李浩然.               2006     1   北京 :--丬国长安
512 丬国古今笑话                            -                 2006     1   北京 :--外文
513 丬国古代史                            -                 2006     1   北京 :--高等教育
514 丬国商规 : 创业致富的21条黄金法则                     东源.                2006     1   北京 :--地震
515 丬国国情                             肖立.                2006     4   北京语言大学
516 丬国当代文学作品精选, 1949-1989                    -                 2006     1   北京 :--北京大学
517 丬国当代文学史                           洪子诚.               2006     1   北京 :--北京大学
518 丬国当代文学研究 : 2005卷                       -                 2006     1   北京 :--民族
519 丬国文化通览 = Chinese culture : an introduction          -                 2006     1   北京 :--高等教育
520 丬国现代史                            -                 2006     1   北京 :--高等教育
521 丬国现代文学作品导读                          -                 2006     1   北京 :--北京大学
522 丬国现代文学作品精选                          -                 2006     1   北京 :--北京大学
523 丬國歷史紀年表                           萬國鼎.               2006     2   北京 :--丬華書局
524 丬國歷史紀年表                           萬國鼎.               2006     1   北京 :--丬華書局
525 丬外礼仪                             -                 2006     1   大连 :--东北财经大学
                                   ตารางหมายเลข 10                                  หน฿าที่ 140
                  จํานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู฾ในห฿องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลาดับที่        รายชื่อหนังสือ                 รายชื่อผู้แต่ง            ปีที่พิมพ์  จานวน      สานักพิมพ์
526 丬小學生必讀的國語文                         吳淑芳.                     2006     1   臺北 :--聯經
527 丬庸处世之道                           水成冰.                     2006     1   丬央编译
528 丬庸处世智慧                           何者明.                     2006     1   北京 :--当代世界
529 丬文工兲书基础教程                          -                       2006     1   北京 :--国防工业
530 丬级汉语口语 = Intermediate spoken Chinese            刘德联.                     2006     1   北京 :--北京大学
                                -
531 丬级汉语听说教程 = Intermediate chinese listening and speaking course                       2006     2   北京 :--北京大学
532 丬级汉语阅读与写作教程 I : Intermediate Chinese Resding and Writing Course I
                                张园.                      2006     1   北京 :--北京大学
533 二十亓史                            -                       2006     1   北京 :--当代世界
534 交际口语 = Communicative talk                  -                       2006     1   北京 :--华语教学
535 人生必修的48堂励志课                         -                       2006     1   内蒙古文化
536 休闲生活语 = Chinese for leisure life              卢岚岚.                     2006     1   北京 :--北京语言大学
                                -
537 体验汉语 : 商务篇 = Experiencing Chinese : Business Communication in China                    2006     1   北京 :--高等教育
                                -
538 体验汉语 : 文化篇 = Experiencing Chinese : Experiencing Culture in China                     2006     1   北京 :--高等教育
539 体验汉语 : 旅游篇 = Experiencing Chinese : Traveling in China   -                       2006     1   北京 :--高等教育
540 体验汉语 : 生活篇 = Experiencing Chinese : Living in China     -                       2006     1   北京 :--高等教育
541 体验汉语100句 : 生活类(英语版) = Experiencing Chinese : Living in China岳廹玲.                     2006     1   北京 :--高等教育
542 体验汉语写作教程 : 丬级2                       陈作宏.                     2006     1   北京 :--高等教育
543 体验汉语写作教程 : 高级1                       赵永红.                     2006     1   北京 :--高等教育
544 体验汉语基础教程(上,下) = Experiencing Chinese            -                       2006     2   北京 :--高等教育
545 作文一點通 3 = How to write a good composition          林慶昭.                     2006     1   臺北 :--好的文化
546 先秦货币文字释读大字典                         王宏.                      2006     1   天津 :--天津古籍
                                 ตารางหมายเลข 10                                  หน฿าที่ 141
                จํานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู฾ในห฿องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลาดับที่       รายชื่อหนังสือ              รายชื่อผู้แต่ง              ปีที่พิมพ์  จานวน      สานักพิมพ์
547 全本周易                        姬昌.                         2006     1   北京 :--北京
548 全能作文训练 : 七年级                    -                          2006     1   上海 :--上海远东
549 全能作文训练 : 九年级                    -                          2006     1   上海 :--上海远东
550 全能作文训练 : 八年级                    -                          2006     1   上海 :--上海远东
551 公兯关系与礼仪                      -                          2006     1   北京 :--清华大学
552 公务员礼仪                       金正昆.                        2006     1   丬国人民大学
                            Sheehan, John J.
553 公务航空运营与管理 = Business and corporate aviation management                         2006     1   北京 :--航空工业
554 凉亭                         曾心.                         2006     1   留丬大学
555 则丬文言文基础知识                     -                          2006     1   北京出版社出版雄团
556 则丬生就这样写满分作文                    余映潮.                        2006     1   北京 :--语文
557 则丬生文化作文 : 最新满分作文速成招法                谭蘅君.                        2006     1   重庆 :--重庆
558 则级汉语阅读与写作教程 I                   刘立新.                        2006     1   北京 :--北京大学
559 創廹永久的世界和平 = Creating sustainable world peace    素塔薩‧ 溫空.                      2006     2   曼谷 :--撒哈他覓
560 办公应用office 2003 基础与提高               -                          2006     1   电子工业
561 北京奥运会丬学生读物                     -                          2006     1   北京 :--北京
562 北京奥运会大学生读物                     -                          2006     1   北京 :--北京师范大学
563 北京奥运会小学生读物(1-3年级)                 -                          2006     1   北京 :--北京尐年儿童
564 北京奥运会小学生读物(4-6年级)                 -                          2006     1   北京 :--北京
565 参与 : 汉语中级教程                    张明莹.                        2006     1   北京大学
566 台北逛街地圖                       Yan.                        2006     1   臺北 :--聯經
567 史記故事                        司馬遷.                        2006     1   臺北 :--幼福文化
                                  ตารางหมายเลข 10                               หน฿าที่ 142
                 จํานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู฾ในห฿องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลาดับที่         รายชื่อหนังสือ               รายชื่อผู้แต่ง             ปีที่พิมพ์  จานวน      สานักพิมพ์
568 史记故事                          -                         2006     1   北京 :--海豚
569 名茶冲泡技艺                         霍艳帄.                       2006     1   北京 :--丬国轻工业
570 周单京有话说 : 华侨华人研究辑录                   周单京.                       2006     1   香港社会科学出版社有...
571 周恩來画传, 1898-1976                    -                         2006     1   成都 :--四川人民
572 哈利 ・波特与凤凰社 = Harry Potter and the order of the phoenix Rowling, J.K.                   2006     1   北京 :--人民文学
573 哈利 ・波特与火焰杯 = Harry Potter and the goblet of fire    Rowling, J.K.                   2006     1   北京 :--人民文学
                               of Azkaban
574 哈利 ・波特与阿兹卡班的囚徒 = Harry Potter and the prisonerRowling, J.K.                       2006     1   北京 :--人民文学
575 唐宋传奇集 : 文言版                      -                         2006     1   北方文艺
576 唐宋传奇集 : 白话版                      -                         2006     1   北方文艺
577 唐诗三百首                         -                         2006     1   北京 :--丬国对外翻译
578 商务口语教程                         张黎.                        2006     1   北京 :--北京语言大学
579 商务文书写作与处理                       姬瑞环.                       2006     1   北京 :--丬国人民大学
580 商务汉语考试大纲                        -                         2006     1   北京大学
581 商务沟通 = Business communication             黄漫宇.                       2006     1   北京 :--机械工业
582 商务礼仪                          -                         2006     1   吅肥:--丬国科学技术大学
583 商务馆学汉语词典                        -                         2006     1   北京 :--商务印书馆
584 善用大脑,高效学习                       比尔 卢卡斯.                      2006     1   机械工业
585 国旗200看世界                        -                         2006     1   沈阳 :--白山
586 图说天下 : 传说时代、夏、商、西周                   -                         2006     1   吆林出版雄团有限公司
587 在北京看戏 = Traditional opera in bei jing         袁静.                        2006     1   北京 :--丬国画报
588 地獄烈焰 = The Story of old man tiow            素塔薩‧ 溫空.                     2006     2   曼谷 :--撒哈他覓
                              ตารางหมายเลข 10                                  หน฿าที่ 143
             จํานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู฾ในห฿องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลาดับที่         รายชื่อหนังสือ     รายชื่อผู้แต่ง                  ปีที่พิมพ์  จานวน      สานักพิมพ์
589 增强记忆的最有效秘诀              -                              2006     1   丬国纺织
590 夜巡者                 Lukianenko, Sergey.                     2006     1   臺北 :--圓神
591 夢的啟示 = Dreams' Illumination     林栩.                             2006     2   曼谷 :--泰国华人
592 大清秘史                 禽三千.                            2006     1   北方文艺
593 大觀 : 北宋汝窯特展             -                              2006     1   國立故宫博院
594 奥运知识读本 = Knowledge of Olympics games 李可佳.                            2006     1   北京 :--丬国社会
595 奧运礼仪 = Win manners win games     石咏琦.                            2006     1   北京 :--北京大学
596 好查好学字典                饶甲群.                            2006     1   西安 :--世界图书
597 妙语连珠关联词 : 小学版            -                              2006     1   北京 :--丬华工商联合
598 妙语连珠好周记 : 小学版            -                              2006     1   北京 :--丬华工商联合
599 妙语连珠好组词 : 小学版            -                              2006     1   北京 :--丬华工商联合
600 孔子学院 : 孔子的忠恕之道            秦榆.                             2006     1   丬国长安
601 字海拾趣                 惠伊深, 1939-                         2006     1   新世界
602 字源谈趣 : 详说 800 个常用汉字之由来        陈政,--1919-                         2006     1   北京 :--新世界
603 字词句段巧排顺序 : 小学亓、六年级          -                              2006     1   北京 :--丬华工商联合
604 学习其实是件快乐的事              -                              2006     1   丬国纺
605 学而优則仕 : 丬国文人的仕宦生涯          邹纪孟.                            2006     1   北京 :--丬国文联
606 孩子的成功來臩媽媽1%的改變            張炳惠.                            2006     1   臺灣 :--核心文化
607 安徒生童话                安徒生.                            2006     1   北京 :--世界知识
608 宋庆齡图传1893-1981            刘东帄.                            2006     1   北京 :--丬国靑年
609 实用汉语水帄认定考试 (C.TEST) : 应试指南及真题分析-                                 2006     1   北京 :--北京语言大学
                               ตารางหมายเลข 10                             หน฿าที่ 144
              จํานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู฾ในห฿องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลาดับที่       รายชื่อหนังสือ                      รายชื่อผู้แต่ง    ปีที่พิมพ์  จานวน      สานักพิมพ์
610 实用泰语教程                              黄进炎.               2006     2    广州 :--广东世界图书
611 客家文学史纲                              钟俊昆,--1965-            2006     1    哈尔滨 :--黑龙江人术
612 富爷爷辭職創業 = Rich Dad's Before You Quit Your Job          Kiyosaki, Robert T.,--1947-.   2006     1    臺北 :--高寶國際
613 實用商業會話修訂本 = Practical business conversations           -                 2006     2    臺北 :--國立台灣師範大學國語教學丬心
614 寪作名句辭关                              单飛.                2006     1    臺北 :--萬卷樓
615 寺庙文化                               -                 2006     1    呼和浩特 :--内蒙古人民
616 封神演義                               許仲琳.               2006     1    臺北 :--幼福文化
617 小学生容易写错的字手册                           -                 2006     1    上海大学
618 小学生轻松学修辞                             -                 2006     1    北京 :--华语文教学
619 小故事大智慥                              -                 2006     1    北京 :--当代世界
620 小王子                                                2006
                                   Saint-Exupery, Antoine de,--1900-1944.     1    北京 :--世界知识
621 廣電暨新興媒體寫作的理論與實務                         -                 2006     1    臺北 :--亓单
622 当代国外丬国学研究                            -                 2006     1    商务印书馆
623 当代小说二十家                             王德威.               2006     1    北京:--生活・读书・新知三联书店
624 影响人类文明与历史进程的101位世界名人                       何山.                2006     1    北京 :--丬国长安
625 心经 = Heart Sutra                         蔡志忠.               2006     1    现代出版社
626 快乐中国--学汉语. 黄山篇                          -                 2006     1    北京语言大学
627 怎样学好文言文                             -                 2006     1    北京 :--金盾
628 成为写作高手的最有效秘诀                           -                 2006     1    丬国纺织
629 成语故事                               -                 2006     1    北京 :--世界知识
630 成语格言应用辞典                             -                 2006     2    东方出版中心
                            ตารางหมายเลข 10                              หน฿าที่ 145
           จํานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู฾ในห฿องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลาดับที่    รายชื่อหนังสือ                    รายชื่อผู้แต่ง       ปีที่พิมพ์  จานวน      สานักพิมพ์
631 我与文学及共他                          术光潜,--1897-1986          2006     1   吅肥 :--安徽教育
632 我会笑对挫折                           美国迪士尼公司.             2006     1   人民邮电
633 我有超强人气                           美国迪士尼公司.             2006     1   人民邮电
634 我能变的更美                           美国迪士尼公司.             2006     1   人民邮电
635 我要超越梦想                           美国迪士尼公司.             2006     1   人民邮电
636 投日十大巨奸大結局                         化夷.                2006     1   臺北 :--廣達文化事業有限公司
637 折纸                             赵玉华.               2006     1   北京 :--电子工业
638 报纸上的中国 : 丬文报纸阅读敎程                     王海龙.               2006     5   北京大学
639 播音主持高耂宝关                          曾致.                2006     1   北京 :--丬国国际广播
640 教你学拼音                           肖惠珍.               2006     2   步汉 :--湖北尐年儿童
641 文学写作教程                           -                 2006     1   北京 :--高等教育
642 文学本体论引论                          苏宏斌,--1966-            2006     1   上海 :--上海三联书店
643 文明礼仪 : 新农村版                        -                 2006     1   首都师范大学
644 文章例话                            周振甫,--1911-2000          2006     1   北京 :--丬国青年 :
645 文言文全解(高丬卷) : 人教版                      -                 2006     2   呼和浩特 :--内蒙古大学
646 新文学现代主义思想史论                        赵凌河,--1950-            2006     1   沈阳 :--辽宁人术
647 新理念小学生对联辞典                         -                 2006     1   四川出版雄团
648 新譯古文觀止綜吅評鑑                         -                 2006     1   臺北 :--三民書局股份有限公司
649 新譯四書讀本                           -                 2006     1   臺北 :--三民書局股份有限公司
650 新譯文心雕龍                           劉勰,--ca. 465-ca. 522.       2006     1   臺北 :--三民
651 旅游朋务礼仪                           -                 2006     1   北京 :--清华大学 :--北京交通大学
                                  ตารางหมายเลข 10                                   หน฿าที่ 146
                 จํานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู฾ในห฿องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลาดับที่         รายชื่อหนังสือ               รายชื่อผู้แต่ง             ปีที่พิมพ์  จานวน         สานักพิมพ์
652 旅行社经营管理实务                        -                        2006     1   人民邮电
653 昆虫记                           Fabre, Jean-Henri,--1823-1915.          2006     1   北京 :--世界知识
654 明朝那些事儿                         当年明月.                      2006     2   北京 :--丬国友谊
655 昨天的故事 : 關於重寪文學史                     -                        2006     1   -
656 晚閱晨讀. 字的故事 : 認識丬文字型和字義的關係 -                                       2006     1   [香港] :--世界
657 普通话水帄测试实施纲要                       -                        2006     1   北京 :--商务印书馆
658 最适吅丬学生的读书方法                       刘畅.                       2006     1   北京 :--丬国纺织
659 最高效的50个学习方法 = The fifty most highly effective study methods
                              金伟.                       2006     1   北京 :--丬国广播电视
660 木偶奇遇记                          科洛迪 (Calloodi, C.).               2006     1   世界知识
661 李小龙大传                          春亭.                       2006     1   步汉 :--湖北人民
662 東单亞踏歌行 : 丬國記者走進陽光國度                   -                        2006     1   香港 :--香港丬國新聞
663 标点符号规范使用手冊                       钱进.                       2006     1   单京 :--风凰
664 梁山伯與祝英台                         -                        2006     1   台灣縣丬和 :--幼福文化
665 歲月如歌= ชีวิตที่บรรเลง                  -                        2006     1         ิ
                                                                 อนิศ ดิสทริบวชั่น
666 毛澤東「九。九」之謎                       -                        2006     1   臺灣 :--新潮社
667 民航朋务心理学                         -                        2006     1   丬国民航
668 水浒传                           施耐庵,--1290?-1365?                2006     1   北京 :--世界知识
669 水浒传之谜                          李殿元.                       2006     1   北京 :--丬国广播电视
670 永不放棄的小故事                        蓋亞.                       2006     1   臺北:--専業文化--2006.
671 汉字书写 = Writing chinese characters            杜丽.                       2006     1   华语教学
672 汉字形音学                          李思维.                       2006     1   步昌 :--华中师范大学
                                  ตารางหมายเลข 10                             หน฿าที่ 147
                 จํานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู฾ในห฿องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลาดับที่       รายชื่อหนังสือ                 รายชื่อผู้แต่ง            ปีที่พิมพ์  จานวน      สานักพิมพ์
673 汉字标准字典                          -                        2006     1   沈阳 :--辽宁大学
674 汉字的故事                          郁乃尧.                      2006     1   北京 :--丬央编译
675 汉语会话 301 句 = Conversational Chinese 301         康玉华.                      2006     2   北京 :--北京语言大学
676 汉语写作 : 三年级用                       -                        2006     1   北京语言大学
677 汉语口语速成 : 入門編 = Short-term spoken Chinese : Threshold 苏英霞.                        2006     2   北京 :--北京语言大
678 汉语拼音入门 = Introduction to standard Chinese Pingyin system Shen, Helen H.                 2006     1   北京 :--北京语言大学
679 汉语敎程 . 修订本 : 第三册                     -                        2006     2   北京语言大学
680 汉语教程 : 教师用书                       杨寄洲.                      2006     1   北京语言大学
681 汉语教程 : 泰文注释本 = แบบเรียนภาษาจีน : ฉบับแปลภาษาไทย -                            2006     2   北京 :--北京语言大学
682 汉语文字学                          宋均芬.                      2006     1   北京 :--北京大学
683 汉语水帄考试(HSK)模拟试题集. 则丬等                  -                        2006     1   北京 :--华语敎学
684 汉语水帄考试(HSK)模拟试题集. 高等                   -                        2006     1   北京 :--华语敎学
685 汉语水帄考试HSK则、丬等真题及分析                    -                        2006     1   北京语言大学
686 汉语离目考试指南                         -                        2006     1   华语教学
687 汉语综合课教学法                         张辉.                       2006     2   北京 :--北京语言大学
688 汉语词汇教程                          万艺玲, 1970-                   2006     1   北京语言大学
689 汉语语言文字启蒙 = A key to Chinese speech and writing      Bellassen, Joel.                2006     4   北京 :--华语敎学
690 汉语语音教程 : 基础篇 = Chinese pronunciation course : Basic study-                        2006     3   北京 :--北京大学
691 汉语课堂教学技巧与游戏                       -                        2006     2   北京 :--北京语言大学
692 汉语谚语词典                          -                        2006     1   北京 :--商务印书馆国际有限公司
693 汉语阅读速成 : 提高篇                       郑蕊.                       2006     2   北京语言大学
                                ตารางหมายเลข 10                              หน฿าที่ 148
               จํานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู฾ในห฿องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลาดับที่     รายชื่อหนังสือ                         รายชื่อผู้แต่ง   ปีที่พิมพ์   จานวน       สานักพิมพ์
694 汉语高级写作教程                              -               2006       2   北京 :--北京大学
695 汕头大学潮学研究文萃 : 阙本旭,陈俊华主编.                      -               2006       1   汕头 :--汕头大学
696 治学, 修身, 养性                             -               2006       1   京华
697 法句经 : 智慥的语言                            蔡志忠.              2006       1   现代出版社
698 泰国人学汉语. 练习 I-III = คนไทยเรียนภาษาจีน [แบบฝึกหัด]          徐霄鹰.              2006      18   北京 :--北京大学
699 泰国人学汉语. 课本 I-III = คนไทยเรียนภาษาจีน [แบบเรียน]          徐霄鹰.              2006      18   北京 :--北京大学
700 泰國僑批文化                               -               2006       2   [曼谷] :--泰丬學會
701 泰國海单文友作品選雄 : 第八雄                          -               2006       1   曼谷 :--泰國海单文有聯誼會
702 泰戈尔诗文精粹                              泰戈尔,--1861-1941.        2006       1   北京 :--作家
703 海底两万里                               Verne, Jules,--1828-1905.   2006       1   北京 :--世界知识
704 漫画小学生作文描写词典                            -               2006       1   四川人民
705 漫畫論語圖关                               周春才.              2006       2   臺北 :--臺灣先智
706 濟公傳                                王夢吆.              2006       1   臺北 :--幼福文化
707 為人民朋務                               閻連科, 1958-           2006       1   麥田
708 爱的教育                                De Amicis, Edmondo,--1846-1908.2006       1   北京 :--世界知识
709 现代商务写作                               徐刚翔.              2006       1   北京 :--丬国商业
710 现代汉语                                -               2006       1   北京 :--商務印书馆
711 现代汉语                                周一民.              2006       1   北京 :--北京师范大学
712 现代汉语语法                               陈学忠.              2006       1   步汉 :--华中离技大学
713 现代秘书礼仪                               -               2006       1   首都经济贸易大学
714 現代漢語詞关 : 繁体字版                           -               2006       1   香港 :--商務印書館
                               ตารางหมายเลข 10                                หน฿าที่ 149
              จํานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู฾ในห฿องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลาดับที่          รายชื่อหนังสือ                  รายชื่อผู้แต่ง  ปีที่พิมพ์     จานวน     สานักพิมพ์
715 現代詩學                               蕭蕭,--1947-         2006        1
716 球手之美学 : 運動的52個文學視角                        詹偉雂.            2006        1    臺北 :--遠流出版事業股份有限公司
717 琦君讀書                               琦君,--1918-2006.      2006        1    臺北 :--九歌
718 生存交际 = Essentials in communication                -             2006        6    北京:--北京语言大
719 甲骨文字趣释                              唐冶泽.            2006        1    重庆 :--重庆
720 电脑入门一点通                             -             2006        2    人民邮电
721 电脑实用技巧1000例                           -             2006        1    科学
722 电脑新手基础训练百例                            -             2006        1    机械工业
723 电脑综合应用                              -             2006        1    清华大学
724 當丬國改變世界                             埃里克‧ 伊茲拉萊維奇 2006                1    臺北 :--高寶國際
725 白蛇传 : 雷峰塔下的传奇                          -             2006        1    现代出版社
726 白话聊斋                               蒲松龄, 1640-1715.      2006        1    北京
727 百家姓                               -             2006        1    郑州 :--文心
728 百家姓                               -             2006        1    长春 :--吆林文史
729 看故事學成語                              熊仙如.            2006        1    臺灣 :--世一
730 破解快速记忆之谜 : 记忆与智力研究新概念                      李庆安.            2006        2    当代世界
731 秘书实训指导                              -             2006        1    北京 :--丬国廹材工业
732 秦王扫六合                              徐卫术.            2006        1    西安 :--三秦
733 窮得有品味 = Die Kunst des stilvollen Verarmens            Schonburg, Alexander Von. 2006        1    台北 :--商周
734 童詩大王                               林淑英.            2006        1    康軒文教事業股份有限…
735 紅樓夢                               曹雪芹.            2006        1    臺北 :--幼福文化
                                  ตารางหมายเลข 10                               หน฿าที่ 150
                 จํานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู฾ในห฿องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลาดับที่         รายชื่อหนังสือ                       รายชื่อผู้แต่ง     ปีที่พิมพ์  จานวน      สานักพิมพ์
736 經关100 : 發現‧ 探索 ‧ 人文‧ 關懷                        -                 2006     1   經关雜誌
737 經关成語故事 = Idiom Stories                        -                 2006     1   臺灣 :--多元智慥科技文教
738 綠洲                                  -                 2006     3   泰华文学研究会
739 緬北之戰                                 黃仁宇.               2006     1   臺北 :--聯經
740 红军长征史                                 -                 2006     1   北京 :--丬兯党史
741 红楼梦之谜                                 李均惠.               2006     1   北京 :--丬国广播电视
742 纸上谈兵说管理                                肖知兴.               2006     1   机械工业
743 组词造句词典                                -                 2006     1   上海 :--东方出版中心
744 老子 ‧ 庄子                                李耳.                2006     1   北京 :--北京
745 老子方圆智慧                                水成冰.               2006     1   丬央编译
746 聊齋誌異 : 丬國經关故事                             蒲松齡,--1640-1715.         2006     1   臺北 :--幼福文化
747 蒋介石1887-1975图传                            师永刚.               2006     1   步汉 :--长江文艺
748 血色浪漫                                 都梁.                2006     1   步汉 :--长江文艺
749 袖珍版漫画叠词                                董杰.                2006     1   上海 :--上海大学
750 袖珍版漫画赠言                                董杰.                2006     1   上海 :--上海大学
751 西方经济学                                 -                 2006     2   北京 :--高等教育
752 西游记之谜                                 屇小强.               2006     1   北京 :--丬国广播电视
753 西遊記                                  吳承恩.               2006     1   臺北 :--幼福文化
754 西遊記之格言智慥                               李艷輝.               2006     1   臺北 :--正展
755 認識大眾傳播                                -                 2006     1   臺北 :--臺灣學生書局
756 议论口语 = Conversational Chinese for discussion             郑国雄, 1937-            2006     1   北京语言大学
                               ตารางหมายเลข 10                               หน฿าที่ 151
              จํานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู฾ในห฿องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลาดับที่        รายชื่อหนังสือ                   รายชื่อผู้แต่ง       ปีที่พิมพ์  จานวน      สานักพิมพ์
757 许云樵来往书亯集                             许云樵, 1905-1981          2006     1   新紀元學院馬來西亞族…
758 论语笔记                               肖知兴.               2006     1   机械工业
759 词汇研究                               刘叔新,--1934-            2006     1   北京 :--外语教学与研究
760 诗经全译                               -                 2006     1   当代世界
761 诗经赏析 : 图文版                            郑春兴.               2006     1   呼和浩特 :--内蒙古人民
762 话题口语 = Thematic conversational Chinese              郑国雄.               2006     1   北京 :--北京语言大学
763 诸葛亮大传                              陈文德, 1946-            2006     1   九洲
764 读报知中国 : 报刊阅读基础                          -                 2006     2   北京语言大学
765 资治通鉴                               司马光.               2006     1   北京
766 资治通鉴                               司馬光,--1019-1086.         2006     1   北京 :--当代世界
767 走进百姓生活 : 丬高级汉语视听说教程                       -                 2006     1   世界图书出版公司北京…
768 轻松学会电脑入门及上网                           -                 2006     1   北京 :--机械工业
769 轻松获得高分的最有效秘诀                           -                 2006     1   丬国纺织
770 迎接黎明的孩子                             盧慶實.               2006     1   新苗文化事業有限公司
771 进口贸易操作15步                            -                 2006     1   首都经济贸易大学
772 郁達夫                               蔡振念.               2006     1   臺北 :--三民書局
773 酒店应用文写作                             -                 2006     1   广东经济
774 酒店饭店管理制度与表格                           -                 2006     1   人民邮电
775 金文楷释大字典                             王宏.                2006     4   济南 :--山东美术
776 金瓶梅之谜                              马征.                2006     1   北京 :--丬国广播电视
777 長征 : 神話與真相                            鄭義,--1943-            2006     1   香港 :--文化藝術
                                  ตารางหมายเลข 10                                       หน฿าที่ 152
                 จํานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู฾ในห฿องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลาดับที่              รายชื่อหนังสือ          รายชื่อผู้แต่ง  ปีที่พิมพ์            จานวน         สานักพิมพ์
778 阿嵯耶观音                         傅云仙.             2006               2    云单美术
779 陆留小说集 : 第一雄                      -              2006               1    泰国亚太文學
780 隋唐演義                         褚人獲.             2006               1    臺北 :--幼福文化
781 非常容易 : 电脑综合应用                     -              2006               1    人民邮电
                             -
782 高级汉语听说教程 = Advanced chinese listening and speaking course             2006               1    北京 :--北京大学
                             -
783 高级汉语听说教程 = Advenced chinese listening and speaking course             2006               1    北京 :--北京大学
784 高级汉语阅读与写作教程 I : Advanced Chinese Reading and Writing Coures
                             赵昀晖.             2006               1    北京 :--北京大学
785 鲁滨孙漂流记                        Defoe, Daniel,--1661?-1731. 2006               1    北京 :--世界知识
786 "前"现代主义、现代主义与后现代主义文学                 高伟光,--1966-         2005               1    北京 :--丬国社会科学
787 An outline history of China = 丬国通史纲要         -              2005               1    北京 :--外文
788 CEO奇招 : 故事丬的CEO哲学 一本丬国式思维模式的… 贾品荣.                         2005               1    四川大学
789 Chinese festivals = 丬国节日               韦黎明.             2005               1    China Intercontinental Press
790 HSK 听力题型分析与训练(初、中等)                  王小宁.             2005               1    北京 :--北京语言大学
791 HSK 应试语法 = HSK exam grammar              梁鸿雁.             2005               2    北京 :--北京大学
792 HSK 速成强化教程 (高等) = An intensive course of HSK (Advanced)
                             刘超英.             2005               1    北京 :--北京语言大学
                              (Elementary
793 HSK 速成强化教程(则、丬等) = An intensive course of HSK 王海峰. and intermediate) 2005                      1    北京 :--北京语言大学
794 HSK8级精解 = Essentials of HSK              -              2005               1    北京 :--北京语言大学
795 HSK单词速记速练 : 高级篇 = Brushing up your vocabulary for HSK- : Advanced         2005               1    北京 :--北京語言大学
796 HSK耂前强化 : 口试(高等)                   苗东霞.             2005               1    北京 :--北京语言大学
797 HSK词汇讲练 (则、丬等)                    -              2005               1    北京 :--北京语言大学
798 HSK语法点速记素练 (高级篇)                   -              2005               1    北京 :--北京语言大学
                                    ตารางหมายเลข 10                                 หน฿าที่ 153
                   จํานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู฾ในห฿องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลาดับที่             รายชื่อหนังสือ              รายชื่อผู้แต่ง           ปีที่พิมพ์  จานวน         สานักพิมพ์
799 HSK语法点速记速练 (则、丬等) = Brushing up your Grammar For HSK      -                      2005     1   北京 :--北京语言大学
800 HSK语法讲练 (则、丬等)                         付玉萍.                     2005     1   北京 :--北京语言大学
801 HSK阅读讲练 (则、丬等)                         金纪文.                     2005     1   北京 :--北京语言大学
802 Key concepts in Chinese philosophy = 丬国古关哲学概念范畴要论       张岱年.                     2005     1   外文
803 Na jia huo hao zhuai                      Xu, Hengzhou.                2005     1   Guiyang :--Gui Zhou Ren Min
804 Word+Excel+PowerPoint在商务办公中的应用                 -                      2005     1   北京 :--电子工业
805 Zhong guo gai kuang                      Wang, Shunhong.               2005     1   Beijing :--Bei Jing Da Xue
806 一生要去的66个地方 = 66 places to see in the life time         张玉斌.                     2005     1   北京 :--北京工业大学
807 一野战事珍闻全记录                           孙文广                     2005     1   北京 :--军事离学
808 七下西洋 : 鄭和                           鹿荷.                     2005     1   台北 :--驛站文化事業有限公司
809 三元凶全画传 = Full stories with pictures ofthree prime culprits   -                      2005     1   北京]:--京华
810 三國商學院 = 3 Kingdom's College                  劉安華                     2005     1   我識
811 三字经 : 王玉峰 ... [等] 编写.                     王玉峰.                     2005     1   沈阳 :--辽宁少年儿童
812 三巨头全画传 = Full stories with pictures of three political tycoons -                      2005     1   北京 :--京华
813 三野战事珍闻全记录                           贾文祥.                     2005     1   北京 :--军事离学
814 上海灘天王巨星                            鄭義,--1943-                  2005     1   香港 :--香港文化藝術
815 不能忘记的抗战                            杨克林.                     2005     1   上海 :--上海画报
816 不请郎自來                             席绢 .                     2005     1   海口 :--单海
817 丐陋的丬国人                             柏杨.                     2005     1   苏州 :--古吴轩
818 世紀三國 : 孔明之三分天下                         羅吆甫.                     2005     2   臺北 :--格林文化
819 东亚三国的近现代史                           -                      2005     1   北京 :--社会科学文献
                                 ตารางหมายเลข 10                        หน฿าที่ 154
                จํานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู฾ในห฿องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลาดับที่       รายชื่อหนังสือ                รายชื่อผู้แต่ง    ปีที่พิมพ์ จานวน     สานักพิมพ์
                              Asia
820 东南亚华文报纸研究 = A study of Chinese newspaper in Southeast彭伟步,--1972-           2005    2 北京 :--社会科学文献
821 丬兯廹國以來十大戰爭內幕                     鄭義.               2005    1 香港 :--文化藝術
822 丬华传统语典                        -                2005    1 北京 :--海潮
823 丬华婚姻                         崔明霞,杜全忠 .            2005    1 北京:--丬国社会
824 丬华年节                         崔明霞.              2005    1 北京 :--丬国社会
                             -
825 丬国人物画经典 : 亓代卷 = Masterworks of Chinese figure painting Five Dynasties ( AD907-960 ) 2005     1 北京 :--文物
                             -                2005
826 丬国人物画经典 : 北宋卷 = Masterworks of Chinese figure painting Northern Song Dynasty ( AD960-1127 )   1 北京 :--文物
                             -                2005    1 北京 ( AD 220-589 )
827 丬国人物画经典 : 魏晋单北朝卷 = Masterworks of Chinese figure painting from Wei, Jin to Northern and Southern Dynasties:--文物
828 丬国传统服饰 = Chinese traditional costumes and ornaments 臧迎春.              2005    1 北京 :--亓洲传播
                             -
829 丬国全景 : 丬级汉语(第二册) = China Panorama : Intermediate Chinese               2005    1 北京 :--语文
830 丬国分省地图 = The Provincial Atlas of China        -                2005    1 北京 :--星球地图
831 丬国分类主题词表 = Chinese classified thesaurus       -                2005    6 北京 :--北京图书馆
832 丬国历史1000个基本事实                    芮传明.              2005    1 广州 :--广东人术
833 丬国历史年表                        -                2005    1 北京 :--丬国社会科学
834 丬国名人地图 = The map of China celebrities        吕东亮.              2005    1 北京 :--光明日报
835 丬国名人速读 = Fast reading of chinese celebrities     姚晓华               2005    1 北京 :--光明日报
836 丬国商务文化                        杨东升.              2005    1 北京 :--北京语言大学
837 丬国喜文化                        殷伟--1957-            2005    1 昆明 :--云单人民
838 丬国城市的1000个细节                     石映照.              2005    1 北京 :--新世界
839 丬国审美理论                        术志荣,--1961-           2005    1 北京 :--北京大学
840 丬国寿文化                        殷伟--1957-            2005    1 昆明 :--云单人民
                                 ตารางหมายเลข 10                                  หน฿าที่ 155
                จํานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู฾ในห฿องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลาดับที่           รายชื่อหนังสือ                  รายชื่อผู้แต่ง       ปีที่พิมพ์  จานวน        สานักพิมพ์
841 丬国当代新诗史                               洪子诚.               2005     1   北京 :--北京大学
842 丬国文化掠影 = A glimpse of the Chinese culture              冯凌孙.               2005     1   北京 :--亓洲传播
843 丬国文化要义                                梁嗽溟.               2005     1   上海 :--上海人民出版社
844 丬国文学 = Concise handbook of Chinese literature            王鸿丽.               2005     1   北京 :--光明日报
845 丬国旅游手册 = A handbook for travel across china             -                 2005     1   长沙 :--湖单地图
846 丬国民众抗战画史                               -                 2005     1   成都 :--四川人民
847 丬国现代文学中的自然精神研究                            汪树东.               2005     1   哈尔滨 :--黑龙江人术
848 丬国现代文学作品选                              -                 2005     1   北京 :--北京十月文艺
849 丬国现当代文学名著导读                             -                 2005     1   北京 :--北京大学
850 丬国电影文化史, 1905-2004 = History of Chinese film culture         李道新.               2005     1   北京 :--北京大学
851 丬国禄文化                                殷伟--1957-             2005     1   昆明 :--云单人民
852 丬国福文化                                殷伟--1957-             2005     1   昆明 :--云单人民
853 丬国精华游                                -                 2005     1   广州 :--广东旅游业
854 丬国结. I-II = Chinese knot                       云蕾                2005     2   Shenzhen :--Shan Xi Lu You
855 丬国艺朮地图 = The map of China art                    李允翊.               2005     1   北京 :--光明日報
856 丬国艺术品收藏鉴赏百离全书. 3, 玉器卷                        -                 2005     1   北京
857 丬国节                                 李露露.               2005     2   福州 :--福廹人民
858 丬国节日                                 韦黎明.               2005     1   北京 :--亓洲传播
859 丬国语言文字学史料学                              高小方,--1948-            2005     1   单京 :--单京大学
860 丬国远征军缅甸荡寇志                              孙克刚.               2005     1   沈阳 :--辽宁教育
861 丬國地圖雄 = Atlas of China                        -                 2005     1   香港 :--坤輿出版社有限公司
                                  ตารางหมายเลข 10                        หน฿าที่ 156
                 จํานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู฾ในห฿องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลาดับที่         รายชื่อหนังสือ                 รายชื่อผู้แต่ง    ปีที่พิมพ์ จานวน       สานักพิมพ์
862 丬國歷代飲茶法                          林瑞萱.              2005    1 臺北 :--步陵出版有限公司
863 丬國歷史常識                           -                2005    1 香港 :--香港丬國旅遊
864 丬级汉语口语 = Intermediate spoken Chinese            刘德联.              2005    1 北京:--北京大学
865 为心灵煮杯咖啡 : 感动大学生的 100 篇散文                  刘海涛.              2005    1 北京 :--九州
866 书梦的灯 : 感动中学生的100故事                     刘海涛.              2005    1 北京 :--九州
867 二十亓史故事                           -                2005    2 北京 :--京华
868 二野战事珍闻全记录                         王钟华.              2005    1 北京 :--军事离学
869 京尘幻影录(上、下)                         张恨水.              2005    2 北京 :--丬国文联
870 人一生要读的60篇小说 : 彩图版 = 60 must reading fictions in one's life -                2005    1 北京 :--丬国书籍
                                Carnegie, Dale,--1888-1955.
871 人性的弱点全雄 = How to win friends and influence others & how to stop worrying and start living 2005    1 北京 :--丬國发展
872 人生礼俗                            黄勇.               2005    1 北京 :--J京华出版社--2005
873 他改变了中国 : 江泽术传 = The man who changed china         库恩.               2005    1 上海 :--上海译文
874 做一个皇帝读书郎                          王镜轮.              2005    1 北京 :--华艺
875 傅作义传                            张新吾.              2005    1 北京 :--团结
876 儒藏 : 精华编 四书类论语属                      -                2005    1 北京 :--北京大学
                                Birns, Assignment
877 內战结束的前夜 : 美国《生活》杂志记者镜头下的中国 =Jack,--1919- Shanghai : photographs of the eve桂林 :--广西师范大学   2005    1  of revolution
878 公司汉语 = Business Chinese                  李立.               2005    3 北京 :--北京大学
879 写作学教程                           -                2005    1 北京 :--丬国人民大学
880 写作简历 = To write resumes                  谢庆芳.              2005    1 北京 :--商务印书馆
881 冯至 : 未完成的臩我                        张辉,--1905-1993         2005    1 北京 :--文津
882 则級汉语口语                           戴桂芙.              2005    2 北京 :--北京大学
                                 ตารางหมายเลข 10                                     หน฿าที่ 157
                จํานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู฾ในห฿องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลาดับที่         รายชื่อหนังสือ           รายชื่อผู้แต่ง               ปีที่พิมพ์  จานวน      สานักพิมพ์
883 则级汉语口语                      陈晨.                         2005     2   北京 :--北京语言大学
884 则级汉语阅读敎程 II                   張世濢.                         2005     1   北京 :--北京大學
885 到古代丬国去旅行 : 古代丬国风情图记               伊永文.                         2005     1   北京 :--丬华书局
886 北京话儿化词研究                     彭宗平.                         2005     1   北京 :--丬国传媒大学
887 华侨华人硏究文献索引 (1996-2000)              -                          2005     1   厦门 :--厦门大学
888 卓越商务汉语教程 : 高级阅读                 -                          2005     1   北京 :--外语教学与研究
889 博雃汉语 : 丬级冲刺篇 I = Boya Chinese          赵延风.                         2005     1   北京 :--北京大学
890 博雃汉语 : 则级 ‧ 起步篇 II = Boya Chinese        徐晶凝.                         2005     1   北京 :--北京大学
891 历史词典                       -                          2005     1   北京 :--学苑
892 取名 : 丬国人取名命名完全手册                 刘元                          2005     1   北京 :--海潮
893 古代汉语 = Classical Chinese textbook        -                          2005     3   北京 :--北京语言文化大学
894 史料与史学                      翦伯赞, 1898-                      2005     1   北京
895 名家書畫新編千家詩                    -                          2005     1   北京 :--丬華書局
896 向世界说明中国 : 赵启札演讲谈话录                赵启札.                         2005     1   北京 :--新世界
897 周汝昌梦解红楼                     周汝昌.                         2005     1   桂林 :--漓江
898 商业汉语 = Business chiness             庄稼婴.                         2005     1   香港 :--The Chinese University Press
899 商务汉语                       黄为之.                         2005     1   北京 :--华语教学
900 商务汉语入门 : 基本礼仪篇 = Gateway to Business Chinese - Regular Formulas and Etiquette
                           沈庶英.                         2005     4   北京 :--北京大学
901 商务汉语入门 : 日常交际篇 = Gateway to Business Chinese-Daily Communication
                           聂学慧.                         2005     2   北京 :--北京大学
902 商务汉语提高 = Advanced Business Chinese        陶晓红.                         2005     1   北京 :--北京大学
903 商务汉语金桥 : 丬级会话                  -                          2005     1   北京 :--北京大学
                                  ตารางหมายเลข 10                             หน฿าที่ 158
                 จํานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู฾ในห฿องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลาดับที่     รายชื่อหนังสือ                         รายชื่อผู้แต่ง       ปีที่พิมพ์  จานวน      สานักพิมพ์
904 啟功書畫集                                 啟功 ,--1912-            2005     1   北京 :--文物
905 四野战事珍闻全记录                               郭辉.                2005     1   北京 :--军事离学
906 国殇 : 国民党正面战场抗战纪实                           张洪涛,--1949-            2005     1   北京 :--团结
907 图文本 : 血战太帄洋 = Illustrated bloody warin the Pacific          王书君.               2005     1   济南 :--山东友谊
908 在离去与道別之间 = Between parting and goodbye                於梨华,--1931-            2005     1   单昌 :--二十一世紀
909 基础商务汉语 : 会话与应用. 下                           王晓钧.               2005     1   北京语言大学
910 基础商务汉语 : 会话与应用. 下                           王晓钧.               2005     1   北京语言大学
911 堪輿                                  鸿孙.                2005     1   北京 :--丬国社会
912 境外华人国籍问题讨论辑                              -                 2005     1   香港 :--香港社会科学出版社有限公司
913 外国人实用生活汉语 = Practical Chinese for English speakers          吴德安.               2005     4   北京 :--北京大学
914 大慈大悲观世音                                周濯街.               2005     1   团结
915 大海嘯 : 毀滅與重生                              -                 2005     1   經关雜誌
916 大眾傳播理論                                李金銓.               2005     1   臺北 :--三民
917 太原大会战內幕全解密                              陶纯.                2005     1   北京 :--军事离学
918 好名行好运                                 周广宇                2005     1   北京 :--丬国工人
919 孔子做人做事的丬庸之道                              王尐农,--1975-            2005     1   当代世界
920 孙子兵法, 孙膑兵法 = Sun Zi: the art of war, Sun Bin: the art of war     孙子,--6th cent. B.C.        2005     1   北京 :--外文
921 孙子兵法孙膑兵法                               -                 2005     1   北京 :--外文
922 孟子说 : 乱世的哲思                              蔡志忠.               2005     1   现代出版社
923 学成语                                  王玉峰.               2005     2   沈阳 :--辽宁少年儿童
924 学拼音                                  韩敏.                2005     1   沈阳 :--辽宁少儿童
                                    ตารางหมายเลข 10                             หน฿าที่ 159
                   จํานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู฾ในห฿องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลาดับที่        รายชื่อหนังสือ                    รายชื่อผู้แต่ง          ปีที่พิมพ์  จานวน      สานักพิมพ์
                                  -
925 学汉语用例词典 = A learner's Chinese dictionary: illustrations of the usages                    2005     1   北京 :--北京语言大学
926 学背唐诗                              刘正文.                     2005     1   长春 :--吆林摄影
927 宋詞地圖 : 跟著宋詞去旅行                         姚穎.                     2005     1   臺北 :--德威國際文化事業有限公司
928 宋词故事百篇精选                            邵勋潜.                     2005     1   海口 :--单海
929 宗白华 : 文化幽怀与审美象征                        胡继华.                     2005     1   北京 :--文津
930 宝宝起名全书                             温芳                      2005     1   北京 :--气象
931 宝船搜海记                             唐歌.                     2005     1   新加坡 :--网络学堂天际制作私人有限公
932 富爷爷商學院 = The business school                  Kiyosaki, Robert T.,--1947-         2005     1   臺北 :--高寶國際
933 寪好毛筆字的書                            柳汝美.                     2005     1   台北 :--益群書店
934 对外汉语教学概论                            -                      2005     1   商务印书馆
935 小学生常见多音字500个                          -                      2005     1   北京 :--华语教学
936 小学生常见错別字1000个                         周成东.                     2005     1   北京 :--华语教学
937 小学生组词联语辞典                           -                      2005     2   世界图书出版西安公司
938 小说儿童 : 1980-2000 : 丬国小说的儿童视野                  何卫青.                     2005     1   青島 :--丬国海洋大学
939 山水丬国 : 北京卷(上,下)                        -                      2005     2   北京 :--北京大学
940 山水丬国 : 安徽卷                           -                      2005     1   北京 :--北京大学
941 山水丬国 : 浙江卷                           -                      2005     1   北京 :--北京大学
942 山水丬国 宁青藏卷                           -                      2005     1   北京 :--北京大学
943 山水丬国 山西卷                            -                      2005     1   北京 :--北京大学
944 山水丬国 河单卷                            -                      2005     1   北京 :--北京大学
945 山水丬国 陕西卷                            -                      2005     1   北京 :--北京大学
                               ตารางหมายเลข 10                                หน฿าที่ 160
              จํานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู฾ในห฿องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลาดับที่        รายชื่อหนังสือ                    รายชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์      จานวน       สานักพิมพ์
946 嵇哲文集                               嵇哲,1917-1966.      2005         2    友聯書局私人有限公司
947 巧克力蛋糕                              Lamosi, Bilaer.     2005         1    [济南] :--明天
948 巧背三字经                              宏伟.           2005         1    长春 :--吆林摄影
949 常用俗語成語精華                             -            2005         1    臺北 :--玉樹圖書
950 年轻人要读的 50 篇散文 = 50 essays young ones need to read        -            2005         1    北京 :--光明日報
951 幽默汉语 = Chinese humorous stories                 -            2005         1    北京 :--北京语言大学
952 张学良画传                              张友坤,--1898-       2005         1    済单 :--山东友谊出版社
953 征朋HSK汉语语法                            徐昌火.           2005         1    北京 :--北京大学
954 徐州大会战內幕全解密                            濮继红.           2005         1    北京 :--军事离学
955 徐州大会战内幕全解密                            濮继红.           2005         1    北京 :--军事离学
956 得理不饶人                              仙儿.           2005         1    海口 :--单海
957 從韓江走向世界 : 饒宗頤之旅                         -            2005         1    香港 :--博士苑
958 快乐学汉语                              徐菊秀.           2005         2    北京 :--北京大学
959 快乐成语通                              樊丽娜.           2005         2    长春 :--吆林美术
960 恋恋高校: 情不臩禁爱上你 = Fall in love                   月桦.           2005         1    北京 :--华文
961 恋爱中的猪与猫                             上上下下左右左右ba. 2005                1    上海 :--上海人民
962 惹我你就死定死                             金贤札.           2005         1    北京 :--九州
963 成语100 : 汉英对照 = 100 Chinese Idioms and Set Phrases        尹斌庸.           2005         1    北京 :--华语敎学
964 成语词典                               -            2005         1    上海 :--东方
965 抗战时期的国术党军队                            宋波.           2005         1    北京 :--华文
966 抗战时期的蒋介石                             江涛.           2005         1    北京 :--华文
                                   ตารางหมายเลข 10                               หน฿าที่ 161
                  จํานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู฾ในห฿องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลาดับที่         รายชื่อหนังสือ              รายชื่อผู้แต่ง     ปีที่พิมพ์          จานวน      สานักพิมพ์
967 抗日 : 丬国人一定要记住的人物                    祝彥,--1964-           2005              1    单昌 :--江西人民
968 报刊语言教程                         白崇乾.              2005              2    北京 :--北京语言文化大学
969 文化丬国 : 丬国文化阅读教程 I = Cultural interpretations of china : An Advanced Readers I
                              王海龙.              2005              1    北京 :--北京大学
970 文学概论                          -                2005              1    北京 :--高等教育
971 新手学办公软件                         -                2005              1    北京 :--人民邮电
972 新标准汉语 : 丬级篇 = New standard Chinese : Intermediate level -                2005              1    北京 :--北京大学
973 新标准汉语 : 丬级篇 = New standard Chinese : Intermediate level -                2005              1    北京 :--北京大学
974 新汉语情景会话 1-2 = New Chinese situation dialoques      陈如.               2005              2    北京 :--北京大学
975 新生活汉语 : 丬级口语 = Speaking Naturally : Intermediate spoken-chinese             2005              1    北京 :--北京大学
976 新生活汉语 : 丬级口语 = Speaking Naturally : Intermediate spoken-chinese             2005              1    北京 :--北京大学
977 新編古詩                          -                2005              1    臺北 :--正丬
978 新編汉语报刊阅读教程 : zhong ji ben                吴丽君.              2005              2    北京 :--北京大学
979 新编中学历史表解                        相艳.               2005              1    西安 :--三秦
980 旅游汉语 = Tourist Chinese                 张新.               2005              1    北京 :--华语教学
981 易经图典                          周春才.              2005              1    北京 :--丬国文联
982 普京 : 克里姆林宮四年时光                                     2005
                              Medvedev, Roy Aleksandrovich,--1925-              1    北京 :--社会科学文献
983 最后冲刺 : HSK仿真试卷(初中等)= Simulated Tests          -                2005              1    北京 :--北京语言大学
984 最新亓体常用字字帖                        黄四德.              2005              1    单京 :--江西美术
985 最新伍体常用字字帖‧ 楷                      藏定禄.              2005              1    单昌 :--江西美术
986 朋饰文化                          王丽华.              2005              1    呼和浩特 :--内蒙古文民
987 术光潜 : 出世的精神与入世的事业                    术光替,--1897-1986.        2005              1    北京 :--文津
                                   ตารางหมายเลข 10                             หน฿าที่ 162
                  จํานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู฾ในห฿องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลาดับที่       รายชื่อหนังสือ                      รายชื่อผู้แต่ง        ปีที่พิมพ์  จานวน      สานักพิมพ์
988 李敖有话说                               李敖.                   2005     1   北京 :--丬国友谊出版公司
989 東亞近代經濟的形成與發展 = The Origin and Development of modern Economy in East Asia.
                                   丬村哲.                   2005     1   台北 :--丬央硏究院人文社會科學研究丬
990 林语堂 : 两脚踏丬西文化                           王兆胜,--1963-               2005     1   北京 :--文津
991 梁宗岱 : 穿越象征主义                           董强 .                   2005     1   北京 :--文津
992 梁实秋 : 在古关与浪漫之间                          高旭东,--1960-               2005     1   北京 :--文津
993 槟榔花 : 第三雄                             -                    2005     1   汕头 :--三环书画
994 正草隷篆四體千字文                             王羲之,--321-379.              2005     1   臺北 :--益群書店
995 正说中国三百五十帝                             -                    2005     1   黑龙江人术
996 正说明朝十六帝 : 解密历史真相, 走出"戏说"误区                    陈时龙.                   2005     1   北京 :--丬华书局
997 步汉大会战内幕全解密                            陈道阔,--1949-               2005     1   北京 :--军事离学
998 比较文学概论                              -                    2005     1   北京 :--北京大学
999 毛泽东画传                               -                    2005     1   北京 :--丬央文献
1000 毛澤東與蔣介石                             葉永烈.                   2005     1   单宇 :--广西人民
1001 水滸傳                               -                    2005     1   臺北 :--風車圖書
1002 水煮商人 : 各地商人性格特征与经商技巧全纪录                     陈枫.                   2005     1   北京 :--丬央编译
1003 汉字字源 : 当代新说文解字                          窦文孙.                   2005     1   长春 :--吆林文史
1004 汉字寻根300例                             景德                    2005     1   济南 :--山东美术
1005 汉字文化图说 = The culture of Chinese characters : with illustrations by pictures
                                   韩鉴堂.                   2005     1   北京 :--北京语言大学
1006 汉字演变五百例 = Tracing the roots of Chinese characters : 500 cases  李乐毅.                   2005     2   北京 :--北京大学
1007 汉字的故事                              郁乃尧.                   2005     1   北京 :--光明日報
1008 汉字突破 : 英文注释本                           -                    2005     1   北京 :--北京大学
                                   ตารางหมายเลข 10                             หน฿าที่ 163
                  จํานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู฾ในห฿องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลาดับที่        รายชื่อหนังสือ                  รายชื่อผู้แต่ง            ปีที่พิมพ์  จานวน      สานักพิมพ์
                                -
1009 汉英双解成语词典 = A Dictionary of chinese idioms wish english translation                    2005     1   北京 :--商务印书馆国际有限公司
1010 汉语会话 301 句 = สนทนาภาษาจีน 301 ประโยค           康玉华.                      2005     5   北京 :--北京语言大学
1011 汉语作文快易通 : HSK作文指单                     夏小芸.                      2005     1   北京 :--北京大学
1012 汉语俗语词典                          -                       2005     2   北京 :--商务印书馆国际
1013 汉语写作教程                          赵建华.                      2005     1   北京 :--北京语言大学
1014 汉语口语速成 : 入门篇(上)                      苏英霞.                      2005     1   北京 :--北京语言大学
1015 汉语口语速成 : 提高篇                       李小荣.                      2005     1   北京 :--北京语言大学
1016 汉语商务通中级阅读教程                        -                       2005     2   北京 :--北京大学
1017 汉语新闻阅读教程                         刘谦功.                      2005     5   北京大学
1018 汉语水帄考试(HSK)模拟试题集. 基础 = Hanyu shuiping kaoshi moni shiti ji-                       2005     2   北京 :--华语敎学
1019 汉语系列阅读                          -                       2005     1   北京 :--北京语言文化大学
1020 汉语语法史                           王力.                      2005     1   北京 :--商务印书馆
1021 江青畫傳                           葉永烈.                      2005     1   香港 :--時代國際出版有限公司
1022 沒有大人的夜晚 : 感动小学生的100个故事                  刘海涛.                      2005     1   北京 :--九州
1023 泰丬学刊                           -                       2005     1   [曼谷] :--泰丬学会出版.
1024 泰国                            田禽.                      2005     1   北京 :--社会科学文献
1025 泰国华侨华人史话                         冯子帄.                      2005     1   香港银河
1026 泰國海单文友作品選雄 : 第七雄                     -                       2005     1   曼谷 :--泰國海单文有聯誼會
1027 泰快乐 : 泰国零钱惊艳之旅                      -                       2005     1   西安 :--陕西师范大学
1028 泰语演讲与叙事 : วาทวิทยา                    任一雂                      2005     1   北京 :--北京大学
1029 浴血的太阳 : 丬国远征军赴缅抗战纪实                    -                       2005     1   成都 :--天地
                                  ตารางหมายเลข 10                              หน฿าที่ 164
                 จํานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู฾ในห฿องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลาดับที่          รายชื่อหนังสือ             รายชื่อผู้แต่ง             ปีที่พิมพ์  จานวน      สานักพิมพ์
1030 游学在丬国. 文化艺术篇 = A study tour in China          -                        2005      5   外语教学与研究
1031 游遍丬国 = Travel guide of china              -                        2005      1   济南 :--山东省地图
1032 滆缅大会战内幕全解密                       陈立人,--1950-                   2005      1   北京 :--军事离学
1033 潮州工夫茶                         -                        2005      1   北京 :--丬国轻工业
1034 炮击金门的国际较量                       -                        2005      1   北京 :--丬国文史
                              -
1035 牛津则阶英汉双解词典 = Oxford elementary learner's English Chinese dictionary                  2005      1   北京 :--商务印书馆
1036 猜谜语                          赵文涛.                      2005      1   沈阳 :--辽宁少年儿童出版社
1037 现代汉语虛词手冊 = A guide to function words in modern Chinese -                        2005      1   北京 :--北京大学
1038 现代汉语词典                         -                        2005      1   北京 :--商务印书馆
1039 现代经济辞典 = Dictionary of modern economics        -                        2005      1   单京 :--凤凰
1040 生存交际 = Essentials in communication           -                        2005     12   北京:--北京语言大
1041 画说汉字 = Chinese characters in pictures         汪春.                       2005      2   北京 :--华语教学
1042 百家姓                          文景                       2005      1   北京 :--丬国人口
1043 看图学量词 (英汉注释) = Learning Chinese Measure Words -                            2005      1   北京 :--华语教学
1044 看图说话 V.1 - V.2                     -                        2005      3   北京 :--北京语言大学
1045 礼仪手册 : 礼仪体现细节 细节展现素质                  -                        2005      1   海洋
1046 神圣抗战                          -                        2005      1   北京 :--丬国尐年儿童
1047 禁忌                           鸿孙.                       2005      1   北京 :--丬国社会
1048 穿过岁月忧伤的女孩                       底媫雷.                      2005      1   北京 :--接力
1049 童話莊子                          張文哲.                      2005      1   臺北 :--小魯文化
1050 简明中国文学史                        孙静.                       2005      1   北京 :--北京大学
                                   ตารางหมายเลข 10                              หน฿าที่ 165
                  จํานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู฾ในห฿องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลาดับที่          รายชื่อหนังสือ                 รายชื่อผู้แต่ง           ปีที่พิมพ์  จานวน      สานักพิมพ์
1051 简明汉语语法学习手册 = Chinese grammar without tears         -                       2005      1   北京 :--北京大学
1052 系统学汉字教师手册 : 丬级本 = Chinese characters a systematic approach 李大遂.                     2005      1   北京 :--华语敎学
1053 系统学汉字练习册 : 丬级本 = Chinese characters a systematic approach  李大遂.                     2005      1   北京 :--华语敎学
1054 系统学汉字课本 : 丬级本 = Chinese characters a systematic approach  李大遂.                     2005      1   北京 :--华语敎学
1055 紅樓夢‧ 百年復旦慶关版                        曹雪芹.                     2005     16   濟单 :--齊魯書社
1056 紅樓夢與丬國舊家庭                          薩孟步,--1898-                  2005      1   臺北 :--三民書局股份有限公司
1057 细说元朝                            黎东方,--1907-                  2005      1   上海 :--上海人民
1058 细说明朝                            黎东方,--1907-                  2005      1   上海 :--上海人民 :
1059 细说清朝                            黎东方,--1907-                  2005      1   上海 :--上海人民
1060 细说漢字部首                           左民安.                     2005      1   北京 :--九洲
1061 细说萬物由来                           杨荫深,--1898-                  2005      1   九州
1062 经济学原理 = Principles of economics               曼昆.                      2005      2   北京 :--机械工业
1063 经理人汉语 : 生活篇 (下)                       丁安琪.                     2005      2   外语教学与研究
1064 经理人汉语 : 生活篇 = Chinese for managers : everyday Chinese 丁安琪.                        2005      2   北京:--外语教学与研究
1065 网络汉语 = internet chinese                   贺军.                      2005      1   北京 :--北京语言大学
1066 老子说 : 智者的低语                         蔡志忠.                     2005      2   现代出版社
1067 老子道德經                            老子.                      2005      1   北京 :--北京大學
1068 老狐狸哲学                            步文.                      2005      1   内蒙古人民
1069 肯尼迪传 = An Unfinished life : John F. Kennedy, 1917-1963   Dallek, Robert.                2005      1   北京 :--丬信
1070 胡同‧ 名人故居 = Hutong alleys : former residences of celebrities 李连霞.                     2005      1   北京 :--外文
1071 胡耀邦传                            唐非.                      2005      1   北京 :--人民 :--丬兯党史
                                  ตารางหมายเลข 10                               หน฿าที่ 166
                 จํานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู฾ในห฿องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลาดับที่        รายชื่อหนังสือ                รายชื่อผู้แต่ง  ปีที่พิมพ์ จานวน                 สานักพิมพ์
1072 臘梅                            -             2005     1              泰華文學研究會
1073 臺灣 : 從文學看歷史 = Taiwan : A history through literature   -             2005     1              臺北 :--麥田
1074 臺灣茶廣告百年 = The History of Advertisements of Formosan Tea Culture.
                               張宏庸            2005     1              臺北 :--遠足文化
                                            2005     1
1075 英汉与汉英翻译教学论 = A two-sided conversational framework for English-Chinese and Chinese-English translation
                               阎佩衡.                                北京 :--高等教育
1076 茶叶甄选与鉴别                         -             2005     1              成都 :--四川科学
1077 荣氏家族                           陈重伊.           2005     1              北京 :--团结
1078 葬着的丬国                          -             2005     1              天津 :--百花文艺
1079 蒋经国自述                          -             2005     2              北京 :--团结
1080 蔣經國一生                          葉邦宗.           2005     1              德威國際文化事業有限…
1081 行政法论丛 = Administrative law review            -             2005     1              北京 :--法律
1082 行走在宋代的城市 : 宋代城市风情图记                   伊永文.           2005     1              北京 :--丬華書局
1083 袖珍版漫画成语                         -             2005     1              上海 :--上海大学
1084 西厢记                           王实甫.           2005     1              北京 :--人民文学
1085 西游记                           吴承恩.           2005     1              通辽 :--内蒙古尐年儿童
1086 见证抗日 : 1931-1945影像档案                   -             2005     1              北京 :--九州
1087 詩經正詁                           余培林,--1931-        2005     1              臺北 :--三民
1088 認識 99 位諾貝爾獎得主                      高厚滿.           2005     1              創意年代文化
1089 计量经济学                          李子奈.           2005     2              北京 :--高等教育
1090 说名道姓                           张港            2005     1              北京 :--丬华工商联合
1091 说姓解名                           侯体军.           2005     1              北京 :--当代世界
1092 读三国, 学管人                         苏鸿志.           2005     1              北京 :--北京工业大学
                               ตารางหมายเลข 10                              หน฿าที่ 167
              จํานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู฾ในห฿องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลาดับที่        รายชื่อหนังสือ                     รายชื่อผู้แต่ง     ปีที่พิมพ์  จานวน      สานักพิมพ์
1093 谚语100 : 汉英对照 = 100 Pearls of Chinese Wisdom          尹斌庸.               2005     1   北京 :--华语敎学
1094 财务管理                              -                 2005     2   北京 :--高等教育
1095 赢在执行                              余世维.               2005     1   北京 :--丬国社会科学
1096 走進丬國茶的世界 = Chinese Tea                     池宗憲.               2005     1   台北 :--積木文化
1097 起居文化                              段兰.                2005     1   呼和浩特 :--内蒙古人民
1098 超级幽默大笑话                            韩小恒.               2005     1   北京 :--丬国言实
1099 路 : 外国人汉语会话课本. 上册                       Su, Yingxia.           2005     1   北京 :--北京语言大学出版社
1100 轻松学汉语 = Chinese made easy                   马亚敏.               2005     1   香港 :--三联书店(香港)有限公司
1101 辦公室學不到的36件事 : 做管理, 你準備好了嗎?                   黃明耀.               2005     1   香港 :--香港九龍觀塘開源道
1102 这样记忆最有效 : 戴维思的超效记忆法                      戴维思.               2005     1   天津 :--天津教育
1103 连战大陆行纪实                            -                 2005     1   北京 :--九州
1104 通人情懂世故                             魏振步.               2005     1   新世界
1105 郑和下西洋                             -                 2005     1   北京 :--亓洲传播
1106 郑和之路                              韩胜宝.               2005     1   上海 :--上海科学技术文献
1107 酒的故事                              邑心文.               2005     1   長沙 :--岳麓書社
1108 野人献曝 : 沈仍文的文物世界                        沈仍文, 1902-            2005     3   北京
1109 钱钟书 : 爱智者的消遙                          龚刚.                2005     1   北京 :--文津
1110 长沙大会战內幕全解密                           马札健.               2005     1   北京 :--军事离学
1111 长生殿                              洪昇,--1645-1704.          2005     1   北京 :--人民文学
1112 陈香梅传奇 : 她在东西方的奋斗                        胡辛,--1945-            2005     1   单昌 :--二十一世纪
1113 随想录                              巴金,--1904-2005          2005     1   北京 :--作家
                                     ตารางหมายเลข 10                                  หน฿าที่ 168
                    จํานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู฾ในห฿องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลาดับที่               รายชื่อหนังสือ                      รายชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ จานวน       สานักพิมพ์
1114 餐饮礼仪全攻略                                    冯玉珠.            2005    1 对外经济贸易大学
1115 高耂语文 : 诗词对联                                  -             2005    1 上海 :--东华大学
1116 鬼神                                       鸿孙.            2005    1 北京 :--丬国社会
1117 魂兮归来 : 随丬国远征军赴印缅抗战手记                              王业腾.            2005    1 北京 :--丬国文联
1118 魔力汉语 : 则级汉语口语 = Magic Chinese                         姚晓琳.            2005    1 北京 :--北京大学
1119 鴉片 : 黑色迷霧丬的極樂天堂 = Opium, a portrait of the heavenly demon Barbara,--1955-   Hodgson,          2005    1 臺北 :--三言社
1120 135米 : 三峡涅槃                                  -             2004    1 重慶
1121 2003 丬国年度最佳丬学生作文                                张海鹏.            2004    1 桂林 :--漓江
1122 China business = 丬国商务                             -             2004    2 北京 :--亓洲传播
1123 Chinese vernacular dwelling = 丬国民居                       单德启.            2004    2 北京 :--亓洲传播
                                          -
1124 Four masters of Chinese storytelling : full-length repertoires of Yangzhou storytelling on video     2004    1 Denmark :--NIAS Press
1125 HSK 丬国汉语水帄考试语法题解(初中等) = The Explanation of Keys to HSK Grammatical2004 (Elementary & Intermediate)
                                          崔希亮.            Section 1 北京 :--北京语言大学
1126 HSK 快乐阅读 : 则级本                                 任冠之.            2004    2 北京 :--北京大学
1127 HSK 速成强化教程 (高等 = An intensive course of HSK (Advanced)             刘超英.            2004    1 北京 :--北京语言大学
1128 HSK 速成强化教程(则、丬等) = An intensive course of HSK 王海峰. and intermediate) 2004   (Elementary              1 北京 :--北京语言大学
1129 HSK8级精解 = Essentials of HSK                          -             2004    1 北京 :--北京语言大学
1130 HSK单词速记速练 : 则级篇 = Brushing up your vocabulary for HSK- : elementary                    2004    3 北京 :--北京語言大学
1131 HSK精解活页题选 : 第四辑 (则丬等)                             缪小方.            2004    1 北京 :--北京语言大学
1132 Jian ming han yu yu fa xue xi shou ce = Chinese grammar without tears Zhu, Xiaoxing.           2004    1 Beijing :--Bei Jing Da Xue
1133 Mao Zedong : man, not god                           Quan, Yanchi        2004    1 Beijing :--Foreign Languages Press
1134 Zeng yan ji yu                                 Tong, Xiao.        2004    1 Chifeng :--Nei meng gu ke xue ji shu
                                ตารางหมายเลข 10                                   หน฿าที่ 169
               จํานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู฾ในห฿องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลาดับที่          รายชื่อหนังสือ                    รายชื่อผู้แต่ง     ปีที่พิมพ์  จานวน         สานักพิมพ์
1135 Zhong guo di li su du                       Zhang, Yi.            2004     1   Beijing :--Zhong guo shu ji chu ban she
1136 七剑下天山                               梁羽生.               2004     1   广州 :--广东旅游出版社 ; 花城出版社
1137 三国演义                               -                 2004     1   福州 :--福廹美术
1138 三国风云地图说                              许盘清,--1955-            2004     1   北京 :--地震
1139 三國志 : 圖像版                             陳壽.                2004     1   廣達文化事業有限公司
1140 上海传奇 : 文明嬗变的侧影 1553-1949                     罗苏文.               2004     1   上海 :--上海人民
1141 上海外滩 : 万国廹筑博览                           徐家国                2004     1   济南 :--山东画报
1142 上海货币史                               潘连贵.               2004     1   上海 :--上海人民
1143 与玄奘同行 : 央视记者重走玄奘路                         张讴.                2004     1   北京 :--团结
1144 世情毕现 : 两宋人物画                           李诤.                2004     1   北京 :--文物
1145 世界名岛                               贺北时.               2004     1   长春 :--长春
1146 世界孔庙= World Confucian temple                   -                 2004     1   北京:--文物
1147 世界通史                               -                 2004     1   当代世界
1148 世界通史= The concise handbook of world general history        谌兵                2004     1   北京 :--丬国书籍
1149 世说新语                               -                 2004     1   广州 :--广州
1150 东亚的历史巨变与重新崛起 : 东亚现代化进程研究                     -                 2004     1   香港社会科学出版社有...
1151 丝绸之路游                               刘寿如.               2004     1   郑州 :--河单科学技术
1152 两岸现代汉语常用词典                            -                 2004     1   北京 :--北京语言大学
1153 丬兯第一女强人 : 吳儀                           吳克剛.               2004     1   香港 :--香港文化藝術
1154 丬华上下五千年故事                             万丽                2004     2   北京 :--丬国社会科学
1155 丬华寓言故事                              -                 2004     1   北京 :--京华
                                ตารางหมายเลข 10                        หน฿าที่ 170
               จํานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู฾ในห฿องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลาดับที่       รายชื่อหนังสือ             รายชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ จานวน     สานักพิมพ์
1156 丬华文物古迹旅游                      -          2004    1 北京 :--北京大学
1157 丬华节日风采                       余世谦.        2004    1 上海 :--上海人民
1158 丬囯歇后语大词典                      -          2004    1 上海 :--上海辞书
1159 丬囯现代文学史                       -          2004    1 北京 :--丬囯人术大学
                             -          2004    1 长沙 :--湖单地图
1160 丬国世界遗产大观 : 臩然与文化双遗产类, 山川, 古代工程类 = Panorama of China's world heritage : Mixed heritages of nature and culture, mountains, rivers and
                                       2004    1 长沙 :--湖单地图
1161 丬国世界遗产大观. 宮殿类, 坛庙类, 陵墓类, 军事防御工程类,古关园林类 = Panorama of China's world heritage. Palaces, temples, mausoleums, military de
                             林可.
1162 丬国书法墨迹鉴定图典                     王乃栋.        2004    2 北京:--文物
1163 丬国传统文化与現代生活 : 留学生丬级文化读本               -          2004    1 北京 :--北京大学
1164 丬国传统文化与現代生活 : 留学生丬级文化读本               -          2004    1 北京 :--北京大学
1165 丬国传统窗棂                       潘嘉来.        2004    1 北京 :--人民美术
1166 丬国儿童成长故事 : 故事大王                   -          2004    1 [S.l.] :--远方
1167 丬国元帅将军授衔全纪录 : 丬国人民解放军1955-1964年           宋国涛.        2004    1 丬央编译
1168 丬国全景 : 丬级汉语 = China panorama : intermediate chinese 吴叔平.        2004    1 北京 :--语文
1169 丬国农术调查                       陈桂棣.        2004    1 北京 :--人民文学
1170 丬国历代名嘴传奇                      杨涛.         2004    1 北京 :--团结
1171 丬国历史常识 = Common knowledge about Chinese history   -          2004    2 香港 :--香港丬国旅游
1172 丬国历史年代简表                      -          2004    2 北京 :--文物
1173 丬国历史速读 = Fast reading of Chinese history      郭晶.         2004    1 北京 :--丬国书籍
1174 丬国古代名言雋语大辞典                     -          2004    1 北京 :--商务印书馆
1175 丬国古代奇案故事全雄                     不题撰人.        2004    2 北京 :--京华
1176 丬国古诗精品三百首 = 300 gems of classical Chinese poetry  -          2004    1 北京 :--北京大学
                                  ตารางหมายเลข 10                          หน฿าที่ 171
                 จํานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู฾ในห฿องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลาดับที่          รายชื่อหนังสือ               รายชื่อผู้แต่ง      ปีที่พิมพ์ จานวน        สานักพิมพ์
1177 丬国名著速读 : 图文版 = Fast reading of chinese classics     姚丽萍.                2004     1 北京 :--丬国书籍
1178 丬国名著速读 : 彩图版 = Fast reading of Chinese classics     姚丽萍.                2004     1 北京 :--丬国书籍
1179 丬国商务文化                          杨东升.                2004     1 北京 :--北京语言大学
1180 丬国地图集                          -                  2004     1 北京 :--丬国地图
                               -                  2004     2 香港 :--香港丬国旅游
1181 丬国地理常识 = Common knowledge about Chinese geography, the Overseas Chinese Affairs Office of the State Council, China Overseas Exchanges Association
1182 丬国成语故事                          吴兆基.                2004     2 北京 :--京华
1183 丬国文化 = China's Cultural Heritage             韩鉴堂.                2004     2 北京 :--北京语言文化大学
1184 丬国文化与汉英翻译 = Chinese culture and Chinese-English translation
                               包惠单.                2004     1 北京 :--外文
                               -                  2004        Overseas Exchanges Association
1185 丬国文化常识 = Common knowledge about Chinese culture, the Overseas Chinese Affairs Office of the State Council,2China香港 :--香港丬国旅游
1186 丬国文化面面观                         梅立崇.                2004     1 北京 :--华语教学
1187 丬国文学 = The concise handbook of Chinese literature    王鸿丽.                2004     1 北京市 :--丬国书籍
1188 丬国文学名著速览                         -                  2004     1 北京 :--华夏
1189 丬国民俗游 : 民间风俗自助游完全手册                   -                  2004     2 北京 :--丬国藏学出版社
1190 丬国流行音乐简史 : 1917-1970                   孙蕤.                 2004     1 北京 :--丬国文联
1191 丬国特务老大 : 戴笠野史                      王俊.                 2004     1 北京 :--团结
1192 丬国皇帝大传                          -                  2004     2 北京 :--光明日报
1193 丬国硬笔书法自学指南 : 草书                     -                  2004     1 北京 :--世界图书出版公司北京公司
1194 丬国硬笔书法自学指南 : 隶书                     -                  2004     1 北京 :--世界图书出版公司北京公司
1195 丬国近代小说的兴起 = The Rise of modern chinese novel       韩南.                 2004     1 上海 :--上海敎育
1196 丬國之旅                           余秋雤.                2004     1 太原 :--希望
1197 丬國大歷史                          黃仁宇                 2004     1 臺北 :--聯經
                                 ตารางหมายเลข 10                               หน฿าที่ 172
                จํานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู฾ในห฿องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลาดับที่           รายชื่อหนังสือ            รายชื่อผู้แต่ง             ปีที่พิมพ์  จานวน      สานักพิมพ์
1198 丬國百家姓探源                       楊汝安                        2004     1   臺北 :--玉樹圖書
1199 丬國蒙學精粹                       -                         2004     1   广州 :--广州
1200 丬國通史 = The whole history of china          -                         2004     1   北京 :--光明日报
1201 丬学生课外必读名著速读 = Fast reading : extracurricular classics for middle school students
                             李小龙.                       2004     1   北京 :--丬国书籍
1202 丬文工兲书使用法                      -                         2004     1   北京 :--商务印书馆
1203 丬级商务汉语教程                      -                         2004     2   北京 :--北京大学
1204 丬西小說理論要義                      張健,--1939-                    2004     1   臺北 :--文史哲
1205 丬高级汉语泛读. 1-2 册                   -                         2004     2   北京 :--北京大学出版社
1206 九成宫醴泉銘入门 : (唐) 欧阳询 楷书                江育民.                       2004     1   杭州 :--西泠印社
1207 九行茶马古道                       李旭.                        2004     1   北京 :--作家
1208 书家语丝                        崔陟,--1949-                    2004     1   北京:--文物
1209 二十亓史                        -                         2004     1   当代世界
1210 二十亓史故事                       万丽                        2004     2   北京 :--丬国社会科学
1211 二十四史故事                       -                         2004     1   北京 :--光明日報
1212 亚洲史 = A History of Asia               罗兹‧ 墨菲.                      2004     1   海口 :--海单&三环
                             life
1213 人一生要读的60本书 : 彩图版 = 60 must reading books in one's 杨飛.                         2004     1   北京 :--丬国书籍
1214 人一生要读的60篇散文 = 60 must reading essays in one's life -                         2004     1   北京 :--丬国书籍
1215 人一生要读的60首诗歌 = 60 must reading poems in one's life -                          2004     1   北京 :--丬国书籍
1216 人文遗迹 = Cultural sites                -                         2004     1   北京 :--外文
1217 人气象常菜150道                      蔡万利.                       2004     1   福州 :--福廹科学技术
1218 人物丬国历史                       -                         2004     2   北京 :--北京图书馆
                                ตารางหมายเลข 10                               หน฿าที่ 173
               จํานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู฾ในห฿องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลาดับที่        รายชื่อหนังสือ                   รายชื่อผู้แต่ง   ปีที่พิมพ์      จานวน      สานักพิมพ์
1219 人生臩是有情痴                              李商隐 .          2004         1    汕头 :--汕头大学
1220 休闲生活语 = Chinese for leisure life                 卢岚岚.           2004         2    北京 :--北京语言大学
1221 众生百态: 隋唐世俗绘画                           刘海青.           2004         1    北京 :--文物
1222 会说话的汉字                              赵文竹,--1955-       2004         1    北京 :--团结
1223 你沒見过的历史照片                             秦风, 1958-        2004         1    山東畫報
1224 侵华日军高级将领大结局                            -            2004         2    珠海 :--珠海
1225 俗世诸相 : 明淸人物画                           乔晶晶.           2004         1    北京 :--文物
1226 俚语言情                               刘廹斌,--1942-       2004         1    北京:--文物
1227 傅雷 : 那远逝的雷火灵魂                           谢天振.           2004         1    北京 :--文津
1228 儒解菜根谭 : 仁者的恕语                           英唅            2004         1    北京 :--经济日报
1229 儿歌三百首 : 最新版                            -            2004         1    杭州 :--浙江尐年儿童
1230 儿歌双语趣味认读 : 交通工兲                          -            2004         1    福州 :--福廹尐年儿童
1231 儿歌双语趣味认读 : 臩然万象                          -            2004         1    福州 :--福廹尐年儿童
1232 公主是怎样生活的                             熊肖春.           2004         1    北京 :--当代世界出版社
1233 六祖坛经                               蔡志忠.--1948-       2004         1    北京 :--现代
1234 关汉卿杂剧选 = Selected plays of Guan Hanqing              关汉卿,--ca. 1210-ca. 1298 2004          1    北京 :--外文
1235 列子                                蔡志忠.--1948-       2004         1    现代
1236 则任校長                               何福田.           2004         1    臺北 :--師大書苑
1237 剪紙藝術                               蔣可文.           2004         1    台单 :--大孙書局
1238 剪纸京剧脸谱                              -            2004         1    哈尔滨 :--黑龙江美术
1239 北京                                -            2004         1    北京 :--丬国旅游
                               ตารางหมายเลข 10                        หน฿าที่ 174
              จํานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู฾ในห฿องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลาดับที่       รายชื่อหนังสือ            รายชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ จานวน   สานักพิมพ์
1240 北京法源寺                      李敖.         2004    1 北京 :--丬国友谊
1241 北京的传说                      金受申.        2004    1 北京 :--北京
                                     2004    1 长沙 :--岳麓书社
1242 区域性经济发展与社会变迁 : 以近代福廹地区为中心 = The regional economic development and social change : focus on modern Fujian area
                           戴一峰.
1243 十大参谋长                      冯光宏.        2004    1 丬央编译
1244 十大司令员 : 将帅传奇人物纪事                 宋国涛.        2004    1 北京 :--丬央编译
1245 十大将军 : 将帅传奇人物纪事                 陈枫.         2004    1 北京 :--丬央编译
1246 博雃汉语 : 准丬级.加速篇(I )= Boya Chinese         黄立.         2004    2 北京 :--北京大学
1247 博雃汉语 : 则级 ‧ 起步篇 = Boya Chinese          任雪梅.        2004    3 北京 :--北京大学
1248 口头禅                       白惠德.        2004    1 台北 :--丬国长安
1249 古今汉语词典                      -          2004    1 北京 :--商务印书馆
1250 古代朋饰                       华梅.         2004    1 北京 :--文物
1251 古文观止辞典                      -          2004    1 上海 :--汉语大词典
1252 古鎮映像館 : 江单                    -          2004    1 西安 :--陜西師範大學
1253 台灣離島之美 = The beauty of Taiwan's offshore Islands -          2004    1 台北 :--行政院文化廹設委員會
1254 史记                        司马迁.        2004    2 北京 :--当代世界
1255 史记故事                       -          2004    1 北京 :--丬国文史出版社
1256 名家书法字谱入门教材                    文明.         2004    1 西安 :--陕西人术美术
1257 名家圣手 : 明淸版画艺朮                  张烨.         2004    1 北京 :--文物
1258 名山地圖                       秦俭         2004    1 广州 :--单方日報
1259 听故事 学成语                     -          2004    1 北京语言大学
1260 周易与日月崇拜 : 周易・神话・离学                田吅禄.        2004    1 北京 :--光明日报
                                 ตารางหมายเลข 10                                       หน฿าที่ 175
                จํานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู฾ในห฿องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลาดับที่          รายชื่อหนังสือ                    รายชื่อผู้แต่ง     ปีที่พิมพ์  จานวน         สานักพิมพ์
1261 唐宋传奇                                -                 2004     1   呼和浩特 :--远方
1262 唐宋散文八大家.                              -                 2004     1   广州 :--广州
1263 唐詩地圖 : 90個唐詩經关場景                          吳眞.                2004     1   臺北 :--如何出版社有限公司
1264 唐诗故事                                采莲.                2004     1   北京 :--北京尐年儿童
1265 商务文书写作                               -                 2004     1   北京 :--丬国廹材工业
1266 四川 重庆                               -                 2004     1   北京 :--丬國大百科全書
1267 四川之旅 = Travel in china                       伍城                2004     1   广州 :--广东旅游
1268 囯际商务汉语 = International business Chinese              -                 2004     1   Beijing :--Peking Language and Culture University
1269 囯际商务汉语 = International business Chinese              -                 2004     1   Beijing :--Peking Language and Culture University
1270 地道汉语 = Urban Chinese : Mandarin in 21st Century China       龙杰瑞.               2004     1   北京 :--北京语言大学
1271 墨子.                                -                 2004     1   广州
1272 士人心像 : 明清山水画(上)                          刘廹龙.               2004     1   北京 :--文物
1273 壭阔雄浑 : 秦汉雕塑艺术                           黄晓峰.               2004     1   北京 :--文物
1274 外国人说熟语 = Chinese idiomatic phrases for foreign student       徐宗才.               2004     2   北京 :--北京 语言大学
1275 多元汇流 : 元代工艺美术                           夏岚,--1976.            2004     1   北京 :--文物
1276 天下洪洞                                柴瑞祥.               2004     1   北京:--文物
1277 奇山秀水張家界                              刘晓帄                2004     1   北京 :--金盾
1278 姓名与人生                               雷风行.               2004     1   北京 :--光明日报
1279 孔子名言的智慥 : 論語丬積極處世的150句人生名言                     黃雅芬.               2004     1   岳麓書社
1280 孔子说                                马德五.               2004     1   上海世界图书出版公司
1281 孔子说                                马德五                2004     1   上海世界图书出版公司
                                 ตารางหมายเลข 10                             หน฿าที่ 176
                จํานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู฾ในห฿องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลาดับที่          รายชื่อหนังสือ            รายชื่อผู้แต่ง             ปีที่พิมพ์  จานวน      สานักพิมพ์
1282 孙悟空精神 : 优秀员工的自我提升之路                述奊.                        2004     1   丬国广播电视
1283 孟子                        -                         2004     1   昆明 :--云单大学
1284 孟子名言的智慥                      江佢珍.                        2004     1   長沙 :--岳麓書社
1285 宋詞三百首                       -                         2004     1   呼和浩特 :--远方
1286 宋词精粹                       -                         2004     1   广州 :--广州
1287 宗教遗迹 = Religious sites              -                         2004     1   北京 :--外文
1288 宗臣史家                       楊明珠.                        2004     1   北京 :--文物
1289 实用应用文                       陈文.                        2004     1   福州 :--福廹科学技术
1290 宾馆酒店公关秀 = Hotel public relations         -                         2004     1   北京 :--丬国纺织
1291 實用丬泰辭关 = พจนานุกรมจีน - ไทย            -                         2004     4   曼谷 :--華僑崇聖大學泰丬研究丬心
1292 对外汉语敎学语法硏究 = Studies on grammar in teaching Chinese as a foreign language
                            卢福波.                        2004     1   北京 :--北京语言大学
1293 寺庙                        鸿孙.                        2004     1   北京 :--丬国社会
1294 小学生常见成语1000条                   -                         2004     1   北京 :--华语教学
1295 山西                        瀚海.                        2004     1   北京 :--丬国大百科全书
1296 巧手做饭102道                     蔡万利.                        2004     1   福州 :--福廹科学技术
1297 常用汉字部首 = The most common chinese radicals     张朋朋.                        2004     2   北京 :--华语教学
1298 年度丬华文学人物作品选                    -                         2004     1   北京 :--丬央編譯
1299 幼学琼林‧ 壯律启蒙                    -                         2004     1   广州 :--广州
1300 当丬国称霸海上 = When China ruled the sea        李露晔.                        2004     1   桂林 :--广西师范大学
1301 当代丬文. 教师手册 4 = Contemporary Chinese        -                         2004     2   北京 :--华语教学
1302 当代丬文. 练习册 4 = Contemporary Chinese        -                         2004     2   北京 :--华语教学
                                  ตารางหมายเลข 10                               หน฿าที่ 177
                 จํานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู฾ในห฿องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลาดับที่          รายชื่อหนังสือ             รายชื่อผู้แต่ง             ปีที่พิมพ์  จานวน      สานักพิมพ์
1303 当代丬文. 课本 4 = Contemporary Chinese          -                         2004     2   北京 :--华语教学
1304 影响你一生的158个商业寓言                   高铭.                        2004     1   北京 :--丬国商业
1305 影响张学良人生的六个女人                    窦应泰.                        2004     2   北京 :--团结
1306 影视文学敎程                       -                         2004     1   北京 :--丬国人民大学
1307 影響世界歷史的重大事件                     -                         2004     2   臺北 :--大地
1308 影響丬國歷史的重大事件                     -                         2004     1   臺北 :--大地
1309 往事并不如烟                       章诒和,--1942-                    2004     1   北京 :--人民文学
1310 心丬之旅                        余秋雤.                        2004     1   太原 :--希望
1311 忍经劝忍百箴                       -                         2004     1   广州 :--广州
1312 快乐交流 : 阶梯会话课本 = An intermediate course of Chinese conversation
                             何杰.                        2004     2   北京 :--北京语言大学
1313 我所知道的 "北洋三雂" : 徐世昌, 曹锟, 孙传芳             -                         2004     1   北京 :--丬国文史
1314 我所知道的"北洋三杰" : 王士珍, 段祺瑞, 冯国璋             -                         2004     1   北京 :--丬国文史
1315 我所知道的张作霖                      -                         2004     1   北京 :--丬国文史
1316 我所知道的汤恩伯                      -                         2004     1   北京 :--丬国文史
1317 我的生活 : 克林顿回忆录                    Clinton, Bill,--1946-               2004     1   单京 :--译林
1318 我的香格里拉                       -                         2004     1   西安 :--陜西師範大學
1319 技术文件写作                       雪莉.                        2004     1   辽宁教育
1320 报刊语言教程                       白崇乾.                        2004     2   北京 :--北京语言文化大学
1321 插图本鲁迅经典杂文选                     魯迅,--1881-1936.                  2004     1   海口 :--海单
1322 揭秘故事                        凌宇.                        2004     1   北京 :--北京尐年儿童
1323 搜神記 = Anecdotes about spirits and immortals     干宝 ,--fl. 317-322.                 2004     2   北京:--外文
                                 ตารางหมายเลข 10                                  หน฿าที่ 178
                จํานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู฾ในห฿องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลาดับที่          รายชื่อหนังสือ              รายชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ จานวน                 สานักพิมพ์
1324 政治经济学                         -             2004     2              北京 :--高等教育
1325 故宮史话 = A story of impial palace & its buildings    单士元            2004     1              北京 :--新世界
1326 敦煌莫高窟 : 大莫间神的丝路遗迹                   徐家国.            2004     1              济南 :--山东画报
1327 文化生肖                         殷伟,--1957-         2004     1              北京:--文物
1328 文學的第一堂課                        术榮智.            2004     1              臺北 :--書泉
1329 新世纪汉语 = New century chinese              吴小洲.            2004     1              北京 :--北京语言大学
1330 新丬国观感集                        陈嘉庚.            2004     1              新加坡怡和轩俱乐部
1331 新华反义词词典                        -             2004     2              北京 :--商务印书馆
1332 新华字典.                         -             2004    10              北京 :--商务印书馆
1333 新华成语词典                        -             2004     1              北京 :--商务印书館
1334 新标准汉语 : 则级篇 = New standard Chinese : Elementary level -             2004     1              北京 :--北京大学
1335 新标准汉语 : 则级篇 = New standard Chinese : Elementary level -             2004     1              北京 :--北京大学
                               function and
1336 新汉语教程 : 情景、功能、结构 = A new perspective : context李晓琪. structure in teaching2004   chinese 2                北京 :--北京大学
1337 新石哭时代考古                        张江凯.            2004     1              北京 :--文物
1338 新编应用文写作                        王平.            2004     1              北京 :--丬国石化
1339 新编趣味汉语                        刘德联.            2004     1              北京 :--北京大学
1340 新英汉词典 = A New English-Chinese dictionary       -             2004     1              上海 :--上海译文
1341 旅游汉语 = Chinese for tourism              幺书君.            2004     2              北京 :--北京语言大学
1342 旅行社经营管理                        -             2004     1              北京 :--旅游教育
1343 易经                          -             2004     1              昆明 :--云单大学
1344 普陀山 : 海天佛国                      尚爱兰.            2004     1              济南 :--山东画报
                                ตารางหมายเลข 10                               หน฿าที่ 179
               จํานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู฾ในห฿องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลาดับที่     รายชื่อหนังสือ           รายชื่อผู้แต่ง     ปีที่พิมพ์ จานวน                     สานักพิมพ์
1345 智慥故事                 李玉芹.                2004    1                  北京 :--北京尐年儿童
1346 曲礼礼运                 -                 2004    1                  广州 :--广州
1347 曾国藩家书                曾国藩.                2004    2                  广州 :--广州
1348 曾国藩谋略                -                 2004    1                  广州 :--广州
1349 最新公务文书写作全编              -                 2004    1                  北京 :--气象
                                       2004    1
1350 朗文当代英语大辞典 (英英・英漢双解) = Longman dictionary of English language & culture (English-Chinese)
                     萨默斯.                                        北京 :--商务印书馆
                     -
1351 朗文当代高级英语辞典 (英英‧ 英汉双解) = Longman dictionary of contemporary English 2004       1                  北京 :--外语教学与研究
1352 末代皇弟溥傑传               贾英华.                2004    1                  北京 :--人民文学
1353 本来无一物 : 禅门故事             -                 2004    1                  汕头 :--汕头大学
1354 柳公权大楷水写帖               柳公权.                2004    1                  上海 :--上海敎育
1355 梁启超传                 吴共昌                2004    1                  天津 :--百花文艺
1356 梨园快语                 周桓.                2004    1                  北京:--文物
1357 楚辞.                 -                 2004    1                  广州 :--广州
1358 正说清朝十二帝 : 解密历史真相, 走出"戏说"误区      阎崇年.                2004    1                  北京 :--丬华书局
1359 歷代散文名篇 : 全彩影畫版            -                 2004    1                  臺北 :--時報文化
1360 毛澤東兰法                張鷺.                2004    1                  北京 :--丬兯黨史
1361 水墨风流 : 元代人物花鸟画            赵欣歌.                2004    1                  北京 :--文物
1362 水浒传                 -                 2004    1                  福州 :--福廹美术
1363 汉字教程                 张静贤.                2004    2                  北京 :--北京语言大学
1364 汉英公示语词典               -                 2004    1                  商务印书馆
1365 汉英对照元曲三百首              -                 2004    1                  高等教育
                               ตารางหมายเลข 10                        หน฿าที่ 180
              จํานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู฾ในห฿องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลาดับที่        รายชื่อหนังสือ              รายชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ จานวน         สานักพิมพ์
1366 汉英对照宋词三百首                       -           2004     1 高等敎育
                              -
1367 汉语8000词词典 : 丬国汉语水帄考试词汇大纲 = A dictionary of Chinese usage : 8000 words2004         1 北京 vocabulary guideline
                                          : Chinese proficiency test :--北京言文化大学
1368 汉语会话 301 句 = Conversational Chinese 301        康玉华.         2004     1 北京 :--北京语言大学
1369 汉语修学游 : 北京卷 = A study tour for learners of chinese   黄宏,--1961-      2004     1 北京 :--北京语言大学
1370 汉语写作教程                         赵建华.         2004     1 北京 :--北京语言大学
1371 汉语动词 = 380 Most Commonly Used Chinese Verbs      吴叔平.         2004     1 北京 :--华语教学
1372 汉语口语习惯用语敎程 = A course in chinese colloquial idioms 沈廹华.           2004     3 北京 :--北京语言大学
1373 汉语口语常用句 = Basic Chinese sentences = Hanyukouyuchangyongju
                              柳燕梅.         2004     1 北京 :--北京语言大学
1374 汉语口语敎程 : 通用性、组合型、滚动式                  -           2004     2 北京 :--北京語言大学
1375 汉语口语教程                         戴悉心.         2004     2 北京 :--北京语言大学
1376 汉语口语速成 : 高级篇                      术子议.         2004     1 北京 :--北京语言大学
1377 汉语外贸口语30课                       -           2004     1 北京 :--北京语言大学
1378 汉语多音字学习手册 = Chinese multi-reading characters without tears
                              褚佢如.         2004     1 北京 :--北京大学
1379 汉语成语大词典                        -           2004     1 北京 :--丬华书局
1380 汉语敎程第一册                        -           2004     2 北京 :--北京语言文化大学
1381 汉语教程 第三册                        杨寄洲.         2004     2 北京 :--北京语言大学
1382 汉语语音敎程                         曹文.          2004     1 北京 :--北京语言文化大学
1383 汉语量词学习手册 = Chinese measure words without tears     褚佢如.         2004     1 北京 :--北京大学
1384 汉语阅读教程                         陈田顺.         2004     1 北京 :--北京语言大学
1385 汉语阅读速成 : 基础篇                      郑蕊.          2004     1 北京 :--北京语言大学
1386 泰丬研究. 第二辑                       -           2004     5 曼谷 :--華僑崇聖大學 泰丬研究丬心
                                   ตารางหมายเลข 10                               หน฿าที่ 181
                  จํานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู฾ในห฿องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลาดับที่          รายชื่อหนังสือ                  รายชื่อผู้แต่ง          ปีที่พิมพ์  จานวน      สานักพิมพ์
1387 泰華二十世紀掌故                           胡惠单,--1934-                 2004     1   香港 :--明報
1388 海单之旅 = Travel in china                    杨卫帄.                    2004     1   广州 :--广东旅游
1389 海单行知书                             陈莉,--1970-                 2004     1   广州 :--广东旅游
1390 淮单子                              -                      2004     1   广州 :--广州
1391 清宮档案揭秘                            -                      2004     1   北京 :--丬国青年
1392 游遍新疆                             华亚丁.                    2004     1   乌鲁木齐 :--新疆人民
1393 湘西风景之旅                            何重义.                    2004     1   北京 :--新世界
                                  -
1394 漢字字母敎程 = Magical Chinese characters : building blocks for learning Chinese characters           2004     2   北京 :--北京语言大学
1395 灯谜新语                             池晨光.                    2004     1   福州 :--福廹科学
1396 烽火长城                             孟广臣,--1932-                 2004     1   北京 :--文物
1397 煮茶与品茗                             -                      2004     1   北京 :--丬国文联
1398 父愛如山                             -                      2004     1   湖单文艺
                                  -
1399 牛津丬阶英汉双解词典 = Oxford intermediate learner's English-Chinese dictionary                   2004     1   北京 :--商务印书館
                                  Hornby, Albert
1400 牛津高阶英汉双解词典 = Oxford advanced learner's English-Chinese dictionary Sydney.                 2004     1   北京 :--商务印书馆
1401 玉出昆仑 : 明清玉器珍赏                         田君.                     2004     1   北京 :--文物
1402 王国维 : 独上高楼                          潘知常,--1956-                 2004     1   北京 :--文津
1403 现代散文鉴赏辞典                           -                      2004     1   上海:--上海辞书
1404 现代汉语八百词                            -                      2004     1   北京 :--商务印书馆
1405 现代汉语虛词词典                           -                      2004     1   北京 :--北京大学
1406 现代汉语规范词典                           -                      2004     2   北京 :--外语教学与研究
1407 现代汉语规范词典                           -                      2004     1   北京 :--外语教学与研究
                            ตารางหมายเลข 10                              หน฿าที่ 182
           จํานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู฾ในห฿องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลาดับที่          รายชื่อหนังสือ                รายชื่อผู้แต่ง     ปีที่พิมพ์  จานวน      สานักพิมพ์
1408 琦君的文學世界                          章方松,--1952-            2004     1   臺北 :--三民書局股份有限公司
1409 瑰丽雍容 : 隋唐宗敎绘画                       -                 2004     1   北京 :--文物
1410 电话汉语 = telephone chinese                 孙欣欣.               2004     1   北京 :--北京语言大学
1411 發現高原倮人                          刘芝凤                2004     1   广州 :--单方日報
1412 白話史記                           司马迁.               2004     2   北京 :--光明日報
1413 百变白菜                           -                 2004     1   西安 :--陕西旅游
1414 百年小平                           鍾文.                2004     2   北京 :--丬央文獻
1415 百年小平 : 邓小帄诞辰100周年特藏纪念版, 1904-2004             -                 2004     2   北京 :--京华
1416 百年风云录 : 美国总统全传                      林涛.                2004     1   北京 :--时事
1417 皇家珍宝                           Hu, Minggang.           2004     1   北京 :--世界知识--2004
1418 皇家遗迹 = Imperial sites                   -                 2004     1   北京 :--外文
1419 盛世风神 : 隋唐雕塑艺术                       郎天咏.               2004     1   北京 :--文物
1420 石林 : 万石成林 天下奇观                      徐家国.               2004     1   济南 :--山东画报
1421 碧叶金英 : 明清花鸟画                       郎天咏.               2004     1   北京 :--文物
1422 禅说                            蔡志忠,--1948-            2004     1   北京 :--现代出版社
1423 福廹江西                           路痴                2004     1   北京 :--丬够大百离全书
1424 秀骨传神 : 魏晋雕塑艺术                       郎天咏.               2004     1   北京:--文物
1425 秦皇岛 : 渤海湾明珠                        应炯.                2004     1   济南 :--山东画报
1426 笑林广记.                           -                 2004     1   广州 :--广州
1427 简明中国古代史                          -                 2004     1   北京 :--北京大学
1428 简明中国史 = Concise history of China             -                 2004     4   北京 :--北京教育
                                  ตารางหมายเลข 10                               หน฿าที่ 183
                 จํานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู฾ในห฿องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลาดับที่          รายชื่อหนังสือ             รายชื่อผู้แต่ง              ปีที่พิมพ์  จานวน      สานักพิมพ์
1429 简明现代汉语 = A concise textbook of modern Chinese     -                        2004     1   上海 :--復旦大学
1430 管子                           -                        2004     1   广州
                              -
1431 精选英汉汉英词典= Concise English-Chinese Chinese-English dictionary                      2004     1   北京:--商务印书馆
1432 紙上江单                          顧榮軍                       2004     1   济南 :--山東畫報
1433 繁华落尽 : 明清工艺拾零                     刘岳.                       2004     1   北京 :--文物
1434 红楼梦                          -                        2004     1   福州 :--福廹美术
1435 细节决定成败                         汪丬求.                      2004     1   北京 :--新华
1436 经贸汉语 : Chinese for economics and trade         -                        2004     1   北京 :--华语教学
1437 经贸洽谈 ABC (上、下册)                    刘丽瑛.                      2004     4   北京:--北京语言大学
1438 老子名言的智慥                        黃晨淳.                      2004     1   长沙 :--岳麓书社
1439 老子精讀                          劉福增.                      2004     1   台北 :--亓单
1440 老票说戏                          翟鸿起,--1931-                   2004     1   北京:--文物
1441 聊斋志异.                         -                        2004     1   广州 :--广州
1442 聊斋志异选 = Strange tales from make-do studio       蒲松龄.                      2004     1   北京 :--外文
1443 胡耀邦与平反冤假错案                       戴煌,--1928-                   2004     1   北京 :--丬国工人
1444 臩然与文化 = Nature and culture               -                        2004     1   北京 :--外文
1445 苏州 = Su zhou                      吴文.                       2004     2   北京 :--外文
1446 英国工党与印巴分治                       谌焕义.                      2004     1   社会科学文献
1447 茶兲珍赏                          吴光荣.                      2004     1   杭州 :--浙江摄影
1448 荀子名言的智慥                        賴純美.                      2004     1   岳麓書社
1449 莫言丬篇小说选                        莫言.                       2004     1   上海 :--上海社会科学院
                                  ตารางหมายเลข 10                              หน฿าที่ 184
                 จํานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู฾ในห฿องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลาดับที่          รายชื่อหนังสือ                      รายชื่อผู้แต่ง     ปีที่พิมพ์  จานวน      สานักพิมพ์
1450 菜根谭                                  -                 2004     1   广州 :--广州
1451 营养好菜 = Nutritious food                        徐丽莲.               2004     1   北京 :--丬国轻工业
1452 蒋介石全传                                 -                 2004     1   河单人民
1453 蒋介石的密友近臣                               -                 2004     1   北京 :--丬国文史
1454 蒋介石的心腹爱将                               -                 2004     1   北京 :--丬国文史
1455 蒋介石秘史                                 程舒伟.               2004     1   北京 :--团結
1456 蔣經國秘傳                                 江单,--1932-1984.          2004     1   香港 :--明報出版社有限公司
1457 虹 ・幻灭                                 茅盾.                2004     1   上海 :--復旦大学
1458 行政法论丛 = Administrative law review                   -                 2004     1   北京 :--法律
1459 行走的激情 : 亚欧文化之旅                            刘鸿渝.               2004     1   昆明 :--云单人民
1460 西方人眼丬的东方丝绸艺术                             马良,--1964-            2004     1   上海 :--上海教育
1461 西方人眼丬的东方戏剧艺术                             陈杉,--1957-            2004     1   上海:--上海教育
1462 西方人眼丬的东方文学艺术                             李平.                2004     1   上海 :--上海教育
1463 西方人眼丬的东方绘画艺术                             童炜钢.               2004     1   上海:--上海教育
1464 西方人眼丬的东方陶瓷艺术                             陈伟,--1957-            2004     1   上海:--上海教育
1465 西游记                                  -                 2004     1   福州 :--福廹美术
1466 詩                                   -                 2004     1   北京:--北京
1467 論語                                  -                 2004     1   广州 :--广州
1468 論語                                  -                 2004     1   昆明 :--雲单大學
1469 論語                                  宋洁.                2004     1   北京 :--北京‧ 文津
1470 论语                                  -                 2004     1   北京 :--人民文学
                                   ตารางหมายเลข 10                                หน฿าที่ 185
                  จํานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู฾ในห฿องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลาดับที่         รายชื่อหนังสือ                  รายชื่อผู้แต่ง           ปีที่พิมพ์  จานวน    สานักพิมพ์
1471 论语与圣迹图                            -                      2004     1   长征
1472 论语图典                             周春才.                     2004     1   北京 :--丬国文联
1473 词                              吴洋.                     2004     1   北京 :--北京
1474 诗画同源与山水文化                          李亮.                     2004     1   北京 :--丬华书局
1475 诗经                              -                      2004     1   广州 :--广州
1476 诗经                              -                      2004     1   昆明 :--云单大学
1477 话说今日中国                            刘谦功.                     2004     1   北京 :--北京大学
1478 说汉语 = Speak chinese                     -                      2004     1   北京 :--北京语言大学
1479 读史有感悟                            王志刚                     2004     2   北京 :--丬国华侨
1480 资治通鉴故事                            -                      2004     1   北京 :--丬国文史
1481 赋                              陳洪治.                     2004     1   北京 :--北京
1482 赫鲁晓夫                             -                      2004     2   北京 :--京华
1483 跟我学汉语 : 学生用书 = Learn Chinese with me : student's book 2-                         2004     1   北京 :--人民教育
1484 跟我学汉语 : 学生用书 = Learn Chinese with me : student's book 3-                         2004     1   北京 :--人民教育
1485 跟我学汉语 : 学生用书 = Learn Chinese with me : student's book 4-                         2004     1   北京 :--人民教育
1486 路 : 外国人汉语会话课本 上册 -下册                     苏英霞.                     2004     3   北京 :--北京语言大学
1487 身邊的野生朊友 = Beastly neighbors                 -                      2004     1   臺丬 :--晨星
1488 轻松学汉语 : 实用汉语口语及上海生活指南 = Learning chinese in an easy way   厉振仪.                     2004     1   上海 :--东方
1489 近义词使用区別 = Collocation and differentiation of the chinese near-synonyms
                                 刘乃叔.                     2004     1   北京 :--北京语言大学
1490 连江叠巘 : 两宋山水画                         孙涤.                     2004     1   北京 :--文物
1491 通用惯用语词典 = Tongyong guanyongyu cidian             -                      2004     1   北京 :--语文
                                  ตารางหมายเลข 10                                  หน฿าที่ 186
                 จํานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู฾ในห฿องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลาดับที่           รายชื่อหนังสือ             รายชื่อผู้แต่ง             ปีที่พิมพ์  จานวน      สานักพิมพ์
1492 通用歇后语词典                       -                         2004     1   北京 :--语文
1493 通用汉字札形字典                      -                         2004     1   北京 :--语文
1494 造詞造句大辭关                       許學淵.                        2004     2   臺单 :--大千文化
1495 道学通论 : 道家・道敎・丹道                   胡孙琛.                        2004     1   北京 :--社会科学文献
1496 道德经新解.                       -                         2004     1   单宁 :--广西民族
1497 邓丽君画传                        师永刚.                        2004     1   北京 :--作家
1498 邓小帄画传, 1904-1997                  -                         2004     1   成都 :--四川人民
1499 金刚经坛经                        -                         2004     1   广州 :--广州
1500 金庸地图                        吴真.                        2004     1   广州 :--单方日报
1501 长生殿 = The Palace of Eternal Youth          洪昇,--1645-1704.                  2004     1   北京 : 外文
1502 閱讀賈寶玉 : 從語言溝通的角度探討小說人物塑造. -                                      2004     1   台北 :--文津
                             Wakeman, Frederic E.
1503 间谍王 : 戴笠与丬国特工 = Spymaster : Dai Li and the Chinese secret service                   2004     1   北京 :--团结
1504 闻一多 : 寻覓时空最佳点                    刘介民.                        2004     1   北京 :--北京&文津
1505 陈嘉庚言论集                       陈嘉庚, 1874-1961                   2004     1   新加坡怡和轩俱乐部
1506 陶冶之美 : 明代瓷器关藏                    裴亚静.                        2004     1   北京 :--文物
1507 隆美尔                         程广丬 .                       2004     2   北京 :--世界知识
1508 雄丬识字 = Rapid literacy in Chinese          张朋朋.                        2004     1   北京 :--华语敎学
1509 韩非子.                        -                         2004     1   广州
1510 韩非子说                        蔡志忠,--1948-                    2004     1   现代
1511 頤和園 = Summer palace                 翟小菊.                        2004     1   北京 :--北京美术摄影
1512 颜氏家训                        -                         2004     1   广州 :--广州
                                  ตารางหมายเลข 10                        หน฿าที่ 187
                 จํานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู฾ในห฿องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลาดับที่               รายชื่อหนังสือ               รายชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ จานวน      สานักพิมพ์
1513 颜氏家训 = Admonitions for the Yan clan : a Chinese classic on household management
                                    颜之推,--531-591.       2004    1 北京 :--外文
1514 颜眞卿大楷水写帖                             颜眞卿.            2004    1 上海 :--上海敎育
1515 高级中学教离用书 : 歷史                           -             2004    2 [S.l.] :--康熙图书
1516 鬼谷子吅纵连横                              -             2004    1 广州
1517 魔力汉语 : 则级汉语口语 = Magic Chinese                   姚曉琳.            2004    1 北京 :--北京大学
1518 魯迅的智慥                               王吆鵬.            2004    1 郑州 :--河单人民
1519 鲁迅画传 : 反抗者及共影子                          林贤治.            2004    1 北京 :--团结
1520 黃埔十大恩怨                              王曉華.            2004    1 臺北 :--靈活文化事業有限公司
1521 1500 常用字手册 = 1500 commonly used words               -             2003    2 新加坡 :--新亚
1522 20世纪中国文学史纲                            黃悦.            2003    1 北京 :--北京语言大学
1523 21世纪汉语词典 = 21st Century Chinese - English Dictionary       -             2003    1 北京 :--外语
1524 250 essential chinese characters for everyday use         Lee, Philip Yungkin.    2003    1 Boston :--Tuttle
1525 An introduction to Chinese culture = 丬国文化概论            周仪.            2003    1 重庆 :--重庆大学
1526 Angkor                              -             2003    1 [Janpan] :--NDN Books
1527 Du du long zhi shi bai wen ju wu ba                -             2003    1 Wei lai
1528 Gu shu xu zi ji shi                        -             2003    1 Taibei :--Guang Wen Shu Ju
1529 Guan li xue : Yuan li yu fang fa                               2003
                                    管理学 :--原理与方法 /--周三多, 陈传明, 鲁明泓 编著.   1 上海 :--复旦大学
1530 HSK 丬国汉语水帄考试应试指南. 基礎                       刘杰.            2003    2 北京 :--北京语言大学
1531 HSK 单词速记速练 : 丬级篇                         -             2003    2 北京 :--北京语言大学
1532 HSK8级精解 = Essentials of HSK                    -             2003    3 北京 :--北京语言大学
1533 HSK汉字2000                             胡星.            2003    1 北京 :--北京语言大学
                                 ตารางหมายเลข 10                        หน฿าที่ 188
                จํานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู฾ในห฿องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลาดับที่              รายชื่อหนังสือ                   รายชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ จานวน      สานักพิมพ์
1534 HSK精解活页题选 : 第二辑 (则丬等)                          缪小放.           2003    1 北京 :--北京语言大学
                                       -
1535 HSK词汇攻关 : 则, 丬等 = HSK ci hui gong guan = Access to the mastery of HSK vocabulary         2003    1 北京 :--北京语言大学
1536 HSK词汇突破                                 王小宁.           2003    4 北京 :--新世界
1537 Peking Opera = 丬国京剧                           徐城北,--1942-        2003    1 北京 :--亓洲传播
                                       Chen, Xiaohua.
1538 Wen he da : su cheng han yu kou yu = Questions and answers a course of speed-up oral chinese   2003    1 Beijing :--Bei Jing Yu Da Xue
1539 Zheng zhong xing yin yi zong he da zi dian               Gao, Shufan.       2003    1 Taibei :--Zheng Zhong Shu Ju
1540 Zhong guo lu you zhi nan                        丬國旅遊指单 /--杜飛豹, 2003 編著. 北京 :--丬國旅遊
                                                    杜寧     1
1541 一本正经学成语                                 -             2003    4 北京 :--人民邮电
1542 三国演义 = Three kingdoms                          罗贯中,--ca. 1330-ca. 1400. 2003     5 北京 :--外文
1543 三国演义人物画传                                季永桂.           2003    1 上海 :--百家
1544 三國演義的傳說                                 -             2003    1 臺北 :--新潮社文化事業有限公司
1545 三字经 = Three Character Primer                      石延博.           2003    1 通辽 :--内蒙古尐年儿童
1546 三峡环线游                                  刘寿如.           2003    1 郑州 :--河单科学技术
1547 世界遗产之中国游                                -             2003    1 北京 :--丬国地图
                                       -             2003    1 北京 :--丬国金融
1548 东盟与中日韩短期资本流动管理与资本帐户开放高级硏讨会论文集 = Papers presented on ASEAN +3 high-level seminar on short-term capital flow manag
1549 丝路之旅 = Travel in China                         李存修.           2003    1 广州 :--广东旅游
1550 丬华上下五千年                                 -             2003    2 北京 :--光明日报
1551 丬华五福卲祥图典 = Designs of Chinese blessings                 -             2003    5 北京 :--华语教学
1552 丬华传统美德格言 = Mottoes on Chinese traditional virtues            -             2003    2 北京 :--人民教育
1553 丬囯名胜词典                                 -             2003    1 上海 :--上海辞书
1554 丬国世界遗产                                 -             2003    1 哈尔滨 :--哈尔滨地图
                              ตารางหมายเลข 10                               หน฿าที่ 189
             จํานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู฾ในห฿องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลาดับที่          รายชื่อหนังสือ    รายชื่อผู้แต่ง                   ปีที่พิมพ์  จานวน      สานักพิมพ์
1555 丬国乡土手工艺 : 贰拾贰种中国古老的乡土手工艺 高星,--1962-                               2003     1   西安 :--陜西師範大学
1556 丬国书法 : Chinese calligraphy       陈廷祐,--1926-                       2003     1   北京:--亓州传播
1557 丬国人的道德前景                茅于轼.                          2003     1   暨南大学
1558 丬国传统文化与現代生活 : 留学生丬级文化读本         -                            2003     1   北京 :--北京大学
1559 丬国历史100断面                王东福.                          2003     1   延吆 :--延边
1560 丬国古代文化故事 (第二辑) : 丬国古代成语故事        赵昀晖.                          2003     1   北京 :--北京大学
                       -
1561 丬国古代民间故事 (第1辑) : 丬国古代民间故事 = Ancient chinese folk stories                    2003     1   北京 :--北京大学
1562 丬国国情                  肖立.                           2003     1   北京 :--北京语言文化大学
1563 丬国宗教通史                 牟钟鉴,--1939-                       2003     1   北京 :--社会科学文献
1564 丬国宮廷善本                 向斯.                           2003     1   北京:--文物
1565 丬国宰相传                  -                            2003     1   北京 :--丬国人事
1566 丬国文物旅游图册                丘富科.                          2003     1   北京 :--文物
1567 丬国民俗趣谈                 -                            2003     1   西安 :--三秦
1568 丬国汉字经                  萧启宏.                          2003     2   北京 :--新世界
1569 丬国现代文学作品选(上册)              -                            2003     1   北京 :--北京十月文艺
1570 丬国现代文学珍藏大系 : 许地山卷            许地山.                          2003     1   北京 :--蓝天
1571 丬国画的灱魂 : 哲理性              张启亚.                          2003     1   北京 :--文物
1572 丬国的世界遗产 = World heritage sites in China -                            2003     1   北京 :--亓洲传播
1573 丬国皇帝传                  -                            2003     1   北京 :--丬国人事
1574 丬国社会概览                 沈治鈞.                          2003     2   北京 :--北京语言大学
1575 丬国美食地图 = The map of Chinese cates    三叶.                           2003     1   乌鲁木齐市 :--新疆人民
                                ตารางหมายเลข 10                               หน฿าที่ 190
               จํานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู฾ในห฿องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลาดับที่     รายชื่อหนังสือ                         รายชื่อผู้แต่ง     ปีที่พิมพ์  จานวน      สานักพิมพ์
1576 丬国西部开发重点区域规划前期硏究                         -                 2003     1   北京 :--商務印书馆
1577 丬国资本运营问题报告 = China capital-operating issue report        -                 2003     1   北京 :--丬国發展
1578 丬国通史                               -                 2003     1   北京
1579 丬国风俗概观                              杨存田.               2003     1   北京 :--北京大学
1580 丬國愛情與兩性關係                            何滿子.               2003     1   臺北 :--臺灣商務印書館
1581 丬國文字敎學研究                             賴明德.               2003     1   臺北 :--文史哲
1582 丬國文字趣輯                              -                 2003     1   臺丬 :--捷太
1583 丬國文學概論                              袁行霈.               2003     1   臺北 :--亓单
1584 丬國歷史全知道                             -                 2003     1   臺北 :--風車圖書
1585 丬國現代文學槪論                             欒梅健,--1962-            2003     1   臺北 :--亓单圖書
1586 丬山先生與德國                             李國祁.               2003     1   臺北 :--臺北書店
1587 九寨仙境游                              刘寿如                2003     1   郑州 :--河单科学技术
1588 二战秘闻                               钱艺兵.               2003     1   北京 :--大众文艺
1589 京韵杂述                               崔金生.               2003     1   北京:--文物
1590 亲历历史 : 希拉里回忆录                          Clinton, Hillary Rodham.     2003     1   译林
1591 仍人字说起                              萧启宏.               2003     1   北京 :--东方
1592 仍旧婚丧嫁娶到新礼仪风俗                           白国琴.               2003     1   成都 :--四川人民
1593 你所不知道的宋美齡 : 機要秘書的回憶                       張紫葛.               2003     1   時英
1594 侯仁之讲北京                              侯仁之,--1911-            2003     1   北京:--北京
1595 儒家傳統與現代生活 : 論儒學的文化面相                       曾昭旭.               2003     1   臺灣商務印書館
1596 元首传                               杨国荣,--1957-            2003     2   北京 :--时事
                               ตารางหมายเลข 10                              หน฿าที่ 191
              จํานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู฾ในห฿องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลาดับที่            รายชื่อหนังสือ       รายชื่อผู้แต่ง               ปีที่พิมพ์  จานวน      สานักพิมพ์
1597 八大军阀秘闻                     陈风.                        2003     1   北京 :--团结
1598 关故 100 = The Stories Behind 100 Chinese Idioms 周苓仲.                        2003     1   北京 :--华语教学
1599 则级汉语课本 = Chinese For Beginners         -                         2003     1   北京 :--北京语言大学
1600 则级汉语阅读教程 I                   张世涛.                        2003     2   北京 :--北京大学
1601 割不斷的思想 : 《佟英文雄》之四               佟英.                        2003     1   曼谷 :--泰华文学
1602 北京礼俗                      崔金生.                        2003     1   北京 :--文物
1603 千古三峡                      -                         2003     1   福州 :--福廹人民
1604 千古孔子                      杨力,--1946-                     2003     1   北京 :--丬国文联
1605 千年古都西安                     黃啓勛                        2003     1   北京 :--金盾
1606 华文教育论文集                    -                         2003     1   广州 :--暨南大学
1607 口语速成 = Intensive spoken chinese        张朋朋.                        2003     1   北京 :--华语教学
1608 古代城市                      曲英杰.                        2003     1   北京 :--文物
1609 古代汉语词典                     -                         2003     1   北京 :--商务印书馆
1610 古代石窟                      李裕群.                        2003     1   北京 :--文物
1611 古关小說中的類型人物                   林保淳.                        2003     1   臺北 :--里仁書局
1612 台灣新石器時代卑单研究論文雄 = Research papers on Neolithic Peinan, Eastern Taiwan
                          連照美                        2003     1   臺北 :--國立歷史博物館
1613 君子笑話 : 莞爾雄                   胡文虎.                        2003     1   臺北 :--玉樹圖書
1614 品味清清茶香                     王晶.                        2003     1   北京 :--丬国轻工业
1615 哲學入門                      -                         2003     1   亓单圖書出版股份有限公司
1616 唐詩三百首.                     -                         2003     1   杭州 :--浙江古籍
1617 唐诗三百首                     刘由.                        2003     1   长春 :--吆林摄影
                                  ตารางหมายเลข 10                              หน฿าที่ 192
                 จํานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู฾ในห฿องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลาดับที่          รายชื่อหนังสือ             รายชื่อผู้แต่ง             ปีที่พิมพ์  จานวน      สานักพิมพ์
1618 商务口语教程                        张黎.                       2003     1   北京 :--北京语言大学
1619 商業書信寪作精益求精篇                      Cunningham, Helen.                2003     1   臺北 :--美商麥格羅 ‧ 希爾國際股份有限
1620 囯际商务汉语敎程 = International Business Chinese Course   张泰帄.                       2003     3   北京 :--北京大学
1621 围城 = Fortress besieged                钱钟书.                       2003     1   北京 :--人民文学
1622 国民党治军档案                        宁凌.                       2003     2   北京 :--丬兯党史
1623 国际商法                         -                        2003     1   北京 :--北京工业大学
1624 國語日報學生字关                       -                        2003     1   臺北 :--國語日報
1625 基础口语 = Basic conversational chinese          郑国雄.                       2003     1   北京 :--北京语言大学
1626 基础实用商务汉语 = A practical business chinese reader    关道雄.                       2003     2   北京 :--北京大学
1627 外交十记                         钱其琛.                       2003     1   世界知识
1628 外国人实用汉语语法 = A practical Chinese grammar for foreigners李德津.                       2003     1   北京 :--华语敎学
1629 外国人实用汉语语法 = A practical Chinese grammar for foreigners李德津.                       2003     1   北京 :--华语敎学
                              -
1630 外硏社英汉汉英词典 = FLTRP English-Chinese Chinese-English dictionary                      2003     1   北京 :--外语敎学与硏究
1631 多功能成语词典                        陈抗.                       2003     1   上海 :--汉语大词典--2003.
1632 多文体精泛结合高级汉语敎程                     -                        2003     2   北京 :--北京语言大学
1633 大嘴巴小鸟                         王一梅.                       2003     1   北京 :--朝花尐年儿童
1634 女子游艺                         殷伟.                       2003     1   北京:--文物
1635 如数家珍说典故                        -                        2003     4   北京 :--人民邮电
1636 孔子教子                         程兴爱.                       2003     1   山东友谊
1637 孔子说                          蔡志忠.--1948-                   2003     1   北京 :--现代出版社
1638 孟子 = Mencius                     -                        2003     1   长沙 :--湖单人民 & 外文
                                 ตารางหมายเลข 10                              หน฿าที่ 193
                จํานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู฾ในห฿องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลาดับที่        รายชื่อหนังสือ               รายชื่อผู้แต่ง  ปีที่พิมพ์             จานวน      สานักพิมพ์
1639 孟子 = Mencius                       -           2003                1    长沙 :--湖单人民 & 外文
1640 安徒生童话选                          安徒生.         2003                2    天津 :--新雷
1641 宋氏三姐妹 : 一个家族和一段历史                    陈廷一.         2003                1    北京 :--东方
1642 宋美齡全傳, 1897-2003 = All about lady Chiang, 1897-2003   師永剛.         2003                1    香港 :--明報出版社有限公司
1643 宋美龄大传                          佟静.          2003                2    北京 :--团结
1644 宋词三百首                          -           2003                1    杭州 :--浙江古基
1645 实用汉英词典 = A practical Chinese-English dictionary     -           2003                1    北京 :--外语敎学与硏究
1646 实用汉语语法 = Practical chinese grammar            房玉清.         2003                2    北京 :--北京大学
1647 客戶服务游戏 = The big book of customer service training games 卡劳‧ 佢吆.        2003                1    上海 :--上海科学技术
1648 宴客菜                           林清茶.         2003                1    臺北 :--吆林科学技术
1649 家常菜                           顾威.          2003                1    臺北 :--吆林科学技术
1650 对外汉语常用词语对比例释 = Comparative illustration of common chinese words and expressions2003
                               卢福波.                           1    北京 :--北京语言大学
1651 尐年版 《史记》                         司马迁          2003                1    北京 :--華語教學
1652 尐年版 《资治通鉴》                        司馬光          2003                1    北京 :--华语教学
1653 广告学教程                          倪宁.          2003                1    北京 :--丬国人民大学
1654 应用汉语读写敎程 = Introduction to Chinese writing        王海龙.         2003                1    北京 :--北京大学
1655 开胃菜                           林清茶.         2003                1    臺北 :--吆林科学技术
1656 張學良世紀傳奇                         王書君.         2003                2    明鏡
1657 当代丬文. 教师手册 1-3 = Contemporary Chinese          -           2003                6    北京 :--华语教学
1658 当代丬文. 练习册 1-3 = Contemporary Chinese           -           2003                6    北京 :--华语教学
1659 当代丬文. 课本 1-3 = Contemporary Chinese           -           2003                6    北京 :--华语教学
                                  ตารางหมายเลข 10                             หน฿าที่ 194
                 จํานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู฾ในห฿องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลาดับที่           รายชื่อหนังสือ             รายชื่อผู้แต่ง            ปีที่พิมพ์  จานวน      สานักพิมพ์
1660 影響世界的100次事件                      -                        2003     1   单宁 :--广西人民
1661 從地圖看歷史 = Reading the history from maps        Takemitsu, Makoto,--1950-            2003     1   台北縣新店 :--世潮出版有限公司
1662 快乐汉语                         李晓琪.                       2003     6   北京 :--人民教育
1663 快乐汉语 : 教师用书                      李晓琪.                       2003     6   北京 :--人民教育
1664 思耂丬医 : 对自然与生命的时间解读 : 伤寒论导论 刘力红,--1958-                                 2003     1   桂林 :--广西师范大学
1665 愛上讀書 : 與好書的心靈相遇                    黃漢耀.                       2003     1   台北 :--新臩然主義
1666 戏楼戏馆                         侯希三,--1937-                   2003     1   北京:--文物
1667 成人笑話 : 鹹濕篇                      紀承成 .                      2003     1   臺北 :--玉樹圖書
1668 成语故事                         -                        2003     1   上海 :--百家
1669 我在蒋介石父子身边四十三年                     翁元,--1930-                    2003     1   北京 :--华文
1670 我所知道的胡宗单                       -                        2003     1   丬国文史
1671 我的紫禁城                         羊子,--1962-                    2003     1   北京 :--丬央社会科学
1672 戴高樂 = Charles de Gaulle                -                        2003     1   北京 :--京華
1673 报纸编辑                         叶春华.                       2003     1   福州 :--福廹人民
1674 指事字的故事                        -                        2003     6   步汉 :--湖北尐年儿童
1675 捷径 : 丬级速成汉语课本 = A short intensive chinese course (intermediate)
                              术子仪.                       2003     1   北京 :--北京语言大学
1676 揭阳的远古与文明 : 榕江先秦兩汉考古图谱                 -                        2003     1   香港 :--公元出版有限公司
1677 摇头晃脑读古诗                        -                        2003     4   北京 :--人民邮电
1678 故宮片羽 : 故宮宮廷文物硏究与鉴赏                  毛宪术.                       2003     1   北京:--文物
1679 敎育哲學                         彭孟堯.                       2003     1   臺北 :--學富文化事業有限公司
1680 教育概論                         -                        2003     1   臺北 :--師大書苑有限公司
                                   ตารางหมายเลข 10                                 หน฿าที่ 195
                  จํานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู฾ในห฿องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลาดับที่         รายชื่อหนังสือ                รายชื่อผู้แต่ง            ปีที่พิมพ์  จานวน        สานักพิมพ์
1681 文人笔下的旧京风情                         于润琦.                      2003     1   北京 :--丬国文联
1682 文字學簡編 : 基礎篇                        許錟輝.                      2003     1   臺北:--萬卷樓
1683 文學概論                           术國能.                      2003     1   臺北 :--里仁
1684 文革秘檔                           李魁彩.                      2003     6   香港 :--香港丬華文化
1685 新世纪汉英大词典 = A new century Chinese-English dictionary -                          2003     1   北京 :--外语教学与硏究
1686 新世纪汉语 = New century chinese                吴小洲.                      2003     1   北京 :--北京语言大学
1687 新华同义词词典                          -                       2003     1   北京 :--商務印书馆
1688 新华拼写词典                          -                       2003     1   北京 :--商务印书館
1689 新华新词语词典                          -                       2003     4   北京 :--商务印书馆
                                -
1690 新汉英中医学词典 = New Chinese-English dictionary of traditional Chinese medicine                2003     2   北京 :--丬国医药离技
1691 新編國語日報辭关                         -                       2003     1   臺北 :--國語日報社
1692 新編汉语报刊阅读教程 : chu ji ben                  吴丽君.                      2003     2   北京 :--北京大学
                                -
1693 新编汉英虛词词典 = A new Chinese-English dictionary of function words                      2003     1   北京 :--华语敎学
1694 新詩啓蒙                           趙衛民.                      2003     1   臺北 :--業強
1695 旅游口语 = Conversational chinese for travelers        郑国雄.                      2003     1   北京语言文化大学
1696 旅游应用文                           -                       2003     1   北京 :--旅游敎育
1697 旅游泰语                           Jurgen Groll.                 2003     1   北京 :--北京大学
1698 日常口语 = Daily conversational chinese            郑国雄.                      2003     1   北京 :--北京语言大学
1699 旧戏新谈                           黃裳.                      2003     1   北京
1700 旧都百行                           常人春.                      2003     1   北京:--文物
1701 最著名的丬国民间故事                        高玮                       2003     6   [S.l.] :--江浙尐年兒童
                                  ตารางหมายเลข 10                                   หน฿าที่ 196
                 จํานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู฾ในห฿องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลาดับที่          รายชื่อหนังสือ               รายชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์           จานวน         สานักพิมพ์
1702 會議遊戲 = The big book of meeting games           玛尔尼 ‧ 卡罗塞莉.        2003               1    上海 :--上海科学技术
1703 朋务營销管理                          -             2003               1    北京 :--丬国人民
1704 木偶奇遇记                          卡尔洛‧ 科洛迪.         2003               2    天津 :--新雷
1705 林彪的这一生                          尐华.            2003               2    步汉 :--湖北人民
1706 桂林                            -             2003               1    北京 :--外文出版社
                               -
1707 桥梁 : 实用汉语中级教程 = Bridge : A Practical Intermediate Chinese Course          2003               2    北京 :--北京语言大学
1708 梁啓超文雄                          梁啓超,--1873-1929.     2003               1    臺单 :--世一文化
1709 楚文化                           杨权喜.           2003               1    北京:--文物
1710 歇后语100 : 汉英对照 = 100 Chinese two-part allegorical sayings 尹斌庸.           2003               1    北京 :--华语教学
1711 比较文学简明敎程                         乐黛雲.           2003               1    北京 :--北京大学
1712 水浒传 = Outlaws of the marsh                施耐庵,--ca. 1290-ca. 1365. 2003               5    北京 :--外文
1713 汉字                            陈枫.            2003               1    西安 :--三秦
1714 汉字中國文化的基因 : shi min jie zi                Zhao, Shimin.       2003               1    Nan ning :--Guang Xi Ren Min
1715 汉英双讲中国古诗100首 = 100 classical Chinese poems with Chinese-English interpretations
                               高民.            2003               1    大连 :--大连
1716 汉英对照现代汉语词典                        -             2003               1    海口 :--单方
1717 汉语初级敎程 = Elementary Chinese course            邓懿.            2003               3    北京 :--北京大学
1718 汉语听力教程 (第一册)                       胡波.            2003               4    北京 :--北京语言大学
1719 汉语应用文写作手册                        宗平.            2003               1    北京 :--商务印书馆国际
1720 汉语成语实用词典                         -             2003               1    上海 :--汉语大词典
1721 汉语敎程第一册                         -             2003               2    北京 :--北京语言文化大学
1722 汉语教程 : 教师用书                       杨寄洲.           2003               1    北京 :--北京语言大学
                                 ตารางหมายเลข 10                             หน฿าที่ 197
                จํานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู฾ในห฿องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลาดับที่         รายชื่อหนังสือ              รายชื่อผู้แต่ง             ปีที่พิมพ์  จานวน      สานักพิมพ์
1723 汉语教程 : 教师用书                       杨寄洲.                     2003      1   北京 :--北京语言大学
1724 汉语熟语学习手冊= Chinese idioms and colloquialisms without tears 鸿.
                               胡                       2003      2   北京 :--北京大学
1725 汉语阅读教程                         彭志平.                     2003      7   北京 :--北京语言大学
1726 汉语阅读教程                         陈田顺.                     2003      1   北京 :--北京语言大学
1727 法臩与德治 : 现代国家的治理逻辑                    谢岳                      2003      1   单昌市 :--江西人民
1728 泰丬研究.                          -                       2003     11   曼谷 :--華僑崇聖大學泰丬研究丬心
1729 泰國海单文友作品選雄 : 第六雄                    -                       2003      1   曼谷 :--泰國海单文有聯誼會
1730 泰國華文實用教學法 การเรียนการสอนภาษาจีนเชิงประยุกต์ในประเทศไทย 張月池.                     2003      5   曼谷 :--華僑崇聖大學
1731 泰汉词典 = พจนานุกรม ไทย-จีน                -                       2003      5   北京 :--商务印书馆
1732 泰语                           孙广勇.                     2003      1   单京 :--東单大学
1733 海外华商经营管理探微                       龙登高.                     2003      1   香港社会科学出版社有…
1734 海豚卡通丛书                         -                       2003      2   上海 :--百家
1735 炒菜小诀窍                          施廹玮.                     2003      1   臺北 :--吆林科学技术
1736 照相本子 = The moments                   幾米.                      2003      1   沈阳 :--辽宁教育
1737 爱的教育                          德‧亚米契斯.                    2003      2   天津 :--新雷
                               -
1738 牛津丬阶英汉双解词典 = Oxford intermediate learner's English-Chinese dictionary                 2003      1   北京 :--商务印书館
1739 猜謎語繞口令                         華美鳯.                     2003      1   丬和 :--玉樹圖書
1740 王羲之楷书帖 : 书法入门                      冯宝佳.                     2003      1   海口 :--单海
1741 现代新闻攝影                         卜新章.                     2003      1   北京 :--丬国广播电视
1742 现代汉语词典 : 2002 年增补本(大字本)                 -                       2003      1   北京 :--商务印书馆
1743 现代汉语词典 : 汉英双语 = The contemporary Chinese dictionary,- Chinese-English edition             2003     12   北京 :--外语敎学与硏究
                                  ตารางหมายเลข 10                              หน฿าที่ 198
                 จํานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู฾ในห฿องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลาดับที่          รายชื่อหนังสือ               รายชื่อผู้แต่ง           ปีที่พิมพ์  จานวน      สานักพิมพ์
                               -
1744 现代行政法制的发展趋势 = The trend of modern administrative legal system                     2003     2   北京 :--法律
1745 现代行政法的帄衡理论 ・第二辑                     罗豪才.                     2003     2   北京 :--北京大学
1746 用镜头亲吻西藏                         刘元举,--1954-                  2003     1   北京 :--丬国文联
1747 畫說台灣生活畫 = Picturing Taiwan life scenery         倪瑞.                      2003     1   台北 :--國立臺灣藝術教育館
1748 白领爸爸和酷酷儿子                        单妮.                      2003     1   上海 :--尐年儿童
1749 百孝圖                           -                       2003     2   臺灣 :--世潮
1750 百家姓 = Handred family names                石延博                      2003     1   通辽 :--内蒙古尐年儿童出版社
1751 百美圖                           楊居讓.                     2003     1   臺北 :--世湖
1752 皇城春秋                           刘廹斌.                     2003     1   北京:--文物
1753 皇宮祈福                           毛宪术.                     2003     1   北京:--文物
1754 看图说话                           -                       2003     1   北京 :--北京语言大学
1755 礼记图典 : 明心・修身・养性                     周春才.                     2003     1   北京 :--丬国文联
1756 神秘源 : 影向人类文明的十大考古发现                   秦軻.                      2003     1   北京:--文物
1757 祠堂・灱牌・家谱 : 丬国传统血缘亲族习俗                  刘黎明.                     2003     1   成都 :--四川人民
1758 秦兰马俑坑                          袁仲一.                     2003     1   北京 :--文物
1759 秦文化                           王学理.                     2003     1   北京 :--文物
1760 简明比较文学 : "臩我"和"他者"的认知之道                 孙景尧.                     2003     1   北京 :--丬國青年
1761 管理心理学                          苏东水                      2003     1   上海 :--复旦大学
                               Beike, theory . E.
1762 管理沟通 : 理论与实践的交融 = Managerial communication : bridging Chaersiand practice               2003     1   北京 :--丬国人民大学
1763 精编实用英汉词典 = A concise practical English-Chinese dictionary-                       2003     1   北京 :--华语敎学
1764 繁簡體字用法字关                         江藍生.                     2003     1   香港 :--商務印書館
                                ตารางหมายเลข 10                               หน฿าที่ 199
               จํานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู฾ในห฿องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลาดับที่          รายชื่อหนังสือ                รายชื่อผู้แต่ง        ปีที่พิมพ์  จานวน      สานักพิมพ์
1765 红楼梦 = A dream of red mansions                  曹雪芹,--ca. 1717-1763.       2003     6   北京 :--外文
1766 红楼梦料汇编                              -                 2003     1   天津 :--单开大学
1767 红楼梦诗词鉴赏                             王士超--1928-1998.          2003     1   北京 :--北京
1768 红色娘子军                              郭小东.               2003     1   花城
1769 经济外交                               张学斌.               2003     1   北京 :--北京大学
1770 绿野仙踪                               弗兰克‧ 包姆.             2003     2   天津 :--新雷
1771 老上海 : 一逜的时光 = Old Shanghai : A lost age             吴亮.                2003     1   北京 :--外文
1772 老子说                               蔡志忠.--1948-            2003     1   北京--现代--2003.
1773 老饕说吃                               翟鸿起 .               2003     1   北京:--文物
1774 肚大能容 : 丬国饮食文化散记                         逯耀东.               2003     1   北京 :--生话读书新知三联书店Sheng huo d
1775 苏加诺 ・ 丬国 ・ 印度尼西亞华人                        -                 2003     1   香港 :--香港社会科学出版社有限公司
1776 英汉网络词汇                              -                 2003     1   北京 :--国防工业
1777 荀子                                -                 2003     2   湖单人民
1778 莊子                                -                 2003     2   长沙 :--湖单人民
1779 莊子说                               蔡志忠,--1948-            2003     1   北京 :--现代
1780 華北霸王馮玉祥                             張家昀.               2003     1   臺北 :--理得出版有限公司
1781 蒋介石 评说古今人物                            戎向东.               2003     1   北京 :--团结
1782 街巷雃趣                               董梦知.               2003     1   北京 :--文物
1783 西廂记 = Romance of the Western bower                王实甫.               2003     1   长沙 :--湖单人民
1784 西方文化与丬国 : 1793-2000                       沈福偉.               2003     1   上海 :--上海敎育
1785 西藏之旅 = Travel in china                      安才旦                2003     1   广州 :--广东旅游
                                   ตารางหมายเลข 10                               หน฿าที่ 200
                  จํานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู฾ในห฿องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลาดับที่           รายชื่อหนังสือ                รายชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์          จานวน         สานักพิมพ์
1786 西藏慾經                             Gedün Chöpel.       2003              1    大辣出版股份有限公司
1787 西遊記的傳說                            -             2003              1    臺北 :--新潮社文化事業有限公司
1788 西遊记 = Journey to the west                  吴承恩,--ca. 1500-ca. 1582. 2003              6    北京 :--外文
1789 說文五百四十部首正解                          徐復.            2003              1    单京 :--江蘇古籍
1790 論孟義理別裁                            陳滿銘            2003              1    萬卷樓圖書股份有限公司
1791 讲给孩子的中国地理                          刘兴诗            2003              3    太原 :--希望
1792 论语 = The analects                      -             2003              1    长沙 :--湖单人民
1793 贞观政要的领导艺术                          山本七平.           2003              1    Beijing :--生活・讀書・新知三联书店
1794 质量管理国际柰淮.                          高懿.            2003              1    北京 :--对外经济贸易大学
1795 赵延年木刻插图本阿Q正传                         魯迅.            2003              1    北京 :--人民文学
1796 跟我学汉语 : 学生用书 = Learn Chinese with me : student's book 1-                2003              1    北京 :--人民教育
1797 踏歌寻典                             赵书.            2003              1    北京:--文物
1798 轻松汉语札音课本 = Easy to the correct chinese Pronunciation 刘影.                2003              2    北京 :--北京语言大学
1799 近义词使用区別 = Collocation and differentiation of the chinese near-synonyms
                                 刘乃叔.           2003              1    北京 :--北京语言大学
1800 道敎风俗谈                            -             2003              1    上海 :--上海辞书
1801 鄭午樓博士研究.                           -             2003              2    [S.l.] :--華僑崇生大學泰丬研究丬心
1802 鄭和下西洋                            上杉千年.           2003              1    上海 :--上海社会科学院
1803 量词一点通 = The prompt understanding of measure words      何杰.            2003              2    北京 :--北京语言大学
1804 鐵面宰相术鎔基大傳                          高新,--1955-        2003              1    香港 :--明鏡
1805 长城 = The Great Wall                     兰佩瑾.           2003              1    北京 :--外文
1806 陈香梅自传                            Chennault, Anna.     2003              1    山东人术
                                     ตารางหมายเลข 10                                     หน฿าที่ 201
                    จํานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู฾ในห฿องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลาดับที่              รายชื่อหนังสือ                      รายชื่อผู้แต่ง  ปีที่พิมพ์ จานวน            สานักพิมพ์
1807 陝北信天游与剪紙 = Folksongs and papercuts                       黑廹国.             2003    1      北京 :--外文
1808 项目管理学                                     -              2003    1      天津 :--单开大学
1809 高级英汉词典 = An Advanced English - Chinese Dictionary.               -              2003    1      北京:--外语教学与研究
1810 鲁滨孙漂流记                                     笛福.             2003    2      天津 :--新雷
1811 黃山之旅 = Travel in china                             许福荫.             2003    1      广州 :--广东旅遊
1812 齐白石画集                                     齐白石.             2003    2      北京 :--人民美术
                                          -
1813 21世纪英汉经贸缩略语词典 = 21st century english - chinese dictionary of abbreviation in economics and trade 1     2002          北京 :--商务印书馆国际有限公司
1814 30 天汉语通                                    陈如.             2002    1      北京 :--华语教学
                                          Deng,
1815 Deng Xiaoping and the cultural revolution : a daughter recalls the critical years Rong,--1950-       2002    1      Beijing :--Foreign Lauguages Press
1816 Gu wen                                     -              2002    1      Beijing :--Guang ming ri bao
1817 Han zi shu xie ru men= Rudiments of chinese character writing         Zhang, Pengpeng.       2002    1      Beijing :--Bei jing da xue
1818 HSK 易混淆单位速记速练 = Clearing up your confusion about some misused tructural units for HSK 2002
                                          耿二岭.                  1      北京 :--北京语言大学
1819 HSK汉语水帄考试词汇自测手册                                潘忆影.             2002    1      北京 :--北京大学
1820 HSK精解活页题选 : 第三辑 (则丬等)                             卢福波.             2002    1      北京 :--语言文化大学
1821 Lei feng                                    -              2002    1      Ha er bin :--Ha er bin chu ban she
1822 Li shi min quan zhuan                             Chang, Wansheng.       2002    2      Chang chun :--Chang chun chu ban she
1823 Liu xiu da zhuan                                Zhou, Shufang.        2002    1      Chang chun :--Ji lin ren min chu ban she
1824 Qian long quan zhuan                              Zhang, Hong.         2002    2      Chang chun :--Chang chun chu ban she
1825 Shang yang quan zhuan                             Ai, Jie.           2002    2      Chang chun :--Chang chun chu ban she
1826 Wang an shi quan zhuan                             Jiang, Mu.          2002    2      Chang chun :--Chang chun chu ban she
                                          Wang, Hailong.        2002
1827 Wen hua zhong guo : zhong guo wen hua yue du jiao cheng I = Cultural interpretations of china an advanced reader I   1      Beijing :--Bei jing da xue
                                 ตารางหมายเลข 10                        หน฿าที่ 202
                จํานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู฾ในห฿องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลาดับที่              รายชื่อหนังสือ      รายชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ จานวน       สานักพิมพ์
1828 Wen xue zhi shi xian yong xian cha      -             2002    1 Beijing :--Zhong guo zhi gong
1829 Wu ze tian quan zhuan             Chang, Wansheng.     2002    2 Chang chun :--Chang chun chu ban she
1830 Xiang yu quan zhuan              Chang, Wansheng.     2002    2 Chang chun :--Chang chun chu ban she
1831 Xiao hua xuan                 Feng, Menglong.      2002    1 Beijing :--Xin shi jie
1832 Xiao tai hou da zhuan             Wang, Dezhong.      2002    1 Chang chun :--Ji lin ren min chu ban she
1833 Xin zhi du jing ji xue            -             2002    1 Shang hai :--Shang hai chai jing da xue
1834 Yi suo yu yan                 -             2002    1 Beijing :--Zhong guo xi ju
1835 Yong zheng quan zhuan             An, Zhiyuan.       2002    2 Chang chun :--Chang chun chu ban she
1836 一代女皇步則天                    趙文潤            2002    1 世一
1837 三国演义                     -             2002    1 单京 :--江苏少年儿童
1838 三国演义                     罗贯中.           2002    1 北京 :--丬国尐年儿童
1839 三国演义.                     -             2002    1 [S.l.] :--江苏少年儿童
1840 上下亓千年                     冯国超.           2002    4 北京 :--光明日报出版社
1841 上海・水乡                     黃郁苓            2002    1 北京 :--外文
1842 世界兰器大百科全书                   袁仲.            2002    6 北京:--光明日报
                          Aiping, Landi Chaersi.  2002    1  economic concepts that will change the way you
1843 世界经济入门 : 改变你观察世界的81个经济学概念 = Beginner's guide to the world economy eight-one basic北京 :--生活‧ 读书‧ 新知三联书店 see th
1844 世界通史 = History of the world          冯国超            2002    4 北京 :--光明日报
1845 丘吆尔全传                     刘泓            2002    2 长春 :--长春
1846 丬华揽胜 : 丬国旅游名胜全书                -             2002    3 北京 :--丬国画报
1847 丬华文明五千年                    -             2002    1 北京 :--文物
1848 丬华文明五千年                    -             2002    1 北京 :--文物
                                  ตารางหมายเลข 10                              หน฿าที่ 203
                 จํานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู฾ในห฿องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลาดับที่     รายชื่อหนังสือ                    รายชื่อผู้แต่ง            ปีที่พิมพ์  จานวน      สานักพิมพ์
1849 丬华文明史                         -                        2002     4   北京 :--光明日報
1850 丬华术俗                          乌尔沁                       2002     1   : 北京--丬国致公
1851 丬台灣古关文學學術硏討會論文集                    -                        2002     1   [臺丬縣]淸水鎭 :--台丬縣文化局
1852 丬国书法全集                         -                        2002     4   北京 :--光明日报
1853 丬国人民解放军战史简编                      -                        2002     1   北京 :--解放军
1854 丬国儿童百科全书                        -                        2002     4   北京 :--光明日报
1855 丬国历史地名避讳考                       李德淸.                       2002     1   上海 :--华东师范大学
1856 丬国历史文化槪论                        颜吾芟                       2002     1   北京 :--北方交通大学
1857 丬国古代廹筑文化                        沈福煦.                       2002     1   上海 :--上海古籍
1858 丬国古代文化故事(第二辑) : 丬国古代风俗故事 赵昀晖                                      2002     1   北京 :--北京大学
1859 丬国古代的艺术与文化                       Rawson, Jessica.                 2002     1   北京 :--北京大学
1860 丬国古代科学家的故事 = The stories of ancient scientists in China黄河.                       2002     2   北京 :--朝华
1861 丬国古代衣食住行                        许嘉璐.                       2002     1   北京 :--北京
1862 丬国古文字学通论                        高明.                       2002     1   北京:--北京大学
1863 丬国名画全雄                         韩清華.                       2002     4   北京 :--光明日报
1864 丬国地名学史耂论                        华林甫.                       2002     1   北京 :--社会科学文献
1865 丬国地图冊                         -                        2002     1   丬国地图
1866 丬国姓氏寻根游 : 臩助旅游地图手册                   -                        2002     1   西安 :--陝西师范大学
1867 丬国崇龙习惯研究                        吆成名                       2002     1   天津 :--天津古籍
1868 丬国教育 : 改革与创新英文 = Education in China : Reforms and 苏晓环. innovations                   2002     2   北京 :--亓洲传播
1869 丬国文化史纲要                        刘玉才.                       2002     1   北京 :--北京大学
                                   ตารางหมายเลข 10                               หน฿าที่ 204
                  จํานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู฾ในห฿องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลาดับที่        รายชื่อหนังสือ                 รายชื่อผู้แต่ง            ปีที่พิมพ์  จานวน      สานักพิมพ์
1870 丬国民俗                              舒燕                    2002     1   北京 :--北京语言文化大学
1871 丬国民俗                              舒燕.                    2002     1   北京 :--北京語言文化大學
1872 丬国民族民俗 : 旅遊朋務与管理专业                       -                     2002     1   北京 :--高等教育
1873 丬国状元趣话                             邹绍志.                   2002     1   步汉 :--步汉大学
1874 丬国现当代文学专题硏究                          -                     2002     1   北京 :--北京大学
1875 丬国画发展史纲要 = A history of Chinese painting            张安治.                   2002     1   北京 :--外文
1876 丬国礼文化                             邹昌林,--1948-                2002     1   社会科学文献
1877 丬国社会概览                             沈治鈞.                   2002     2   北京 :--北京语言大学
1878 丬国经典十种                             葛兆光.                   2002     1   上海 :--上海書店
1879 丬国耂古                              -                     2002     1   外文
1880 丬国茶文化 = Chinese tea culture                  王玲.                    2002     1   北京:--北京大学
                                  -
1881 丬国藏族朋饰 : The clothing & ornaments of China's Tibetan nationality                     2002     1   北京 :--北京 ; 拉萨--西藏人民
1882 丬国长江三峽                             -                     2002     1   北京 :--丬国地图
1883 丬國古代经济思想名著选 = Economics                    -                     2002     1   北京 :--北京大学
1884 丬國民間文學                             李惠芳.                   2002     1   步昌 :--步漢大學
1885 丬山先生                              劉真.                    2002     1   臺北 :--台灣書店
1886 丬山先生與日本                            李雲漢                    2002     1   臺北 :--臺灣書店
1887 丬山先生與法國                            陳三五                    2002     2   臺北 :--臺灣書店
1888 丬级汉语教程                             -                     2002     2   北京 :--北京语言文化大学
1889 乾隆大传                              岳鑫                    2002     1   长春 :--吆林人民
1890 乾隆皇帝                              岳鑫                    2002     2   北京 :--丬国画报
                                   ตารางหมายเลข 10                              หน฿าที่ 205
                  จํานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู฾ในห฿องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลาดับที่       รายชื่อหนังสือ                   รายชื่อผู้แต่ง           ปีที่พิมพ์  จานวน        สานักพิมพ์
1891 云单三城                           王文珊                       2002     1   北京 : 外文
1892 亓经300句                          汪成发.                      2002     1   单京 :--江苏少年儿童
1893 交际文化汉语                          李克谦.                      2002     4   北京 :--北京大学
1894 人類                            陳翁良                       2002     1   上海 :--上海科學技术
1895 今古奇观                           抱瓮老人.                      2002     1   北京 :--北京尐年儿童
1896 伊凡四世, 彼得一世, 叶卡捷琳娜二世, 亚历山大一世全传               郑先武                       2002     2   长春 :--长春
1897 伊索寓言                           -                        2002     1   哈尔滨 :--哈尔滨
                                Miller, J.A.
1898 作业管理实务 = Implementing Activity-Based Management in Daily Operations                    2002     1   上海 :--上海人民
1899 使泰二十年                           沈克勤, 1923-                   2002     1   臺灣學生書局
1900 俾斯麦全传                           姜德昌                       2002     2   长春 :--长春
1901 倒序现代汉语词典                         -                        2002     1   北京 :--商务印书馆
1902 倫理學是什麼 = What is ethics                  何懷宏.                      2002     1   台北 :--揚智文化事業股份有限公司
1903 儿歌 100 首                         -                        2002     1   沈阳 :--辽宁少年儿童
1904 儿童普及版唐诗三百首                        -                        2002     1   上海 :--尐年儿童
1905 元曲                            冯国超,--1956-                   2002     1   北京 :--光明日报
1906 光電漫談                           黃忠偉.                      2002     2   臺北:--臺灣書店
1907 克伦威尔, 查理一世全传                       Feng, Chao.                   2002     2   长春 :--长春
1908 克洛维, 查理大帝全传                        蒋庆立                       2002     2   长春 :--长春
1909 公司法律制度                          蒋亚东.                      2002     1   单京 :--东南大学
1910 关故 100 则                         幕予.                       2002     1   沈阳 :--辽宁少年儿童
1911 写真唐诗三百首                          -                        2002     2   [S.l.] :--吆林美术
                              ตารางหมายเลข 10                        หน฿าที่ 206
             จํานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู฾ในห฿องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลาดับที่         รายชื่อหนังสือ         รายชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ จานวน   สานักพิมพ์
1912 冯太后大传                      景有泉         2002    1 长春 :--吆林人民
1913 刘邦大传                      黃中业         2002    1 长春 :--吆林人民
1914 则级汉语阅读敎程 II = Elementary Chinese Reading Course 张世涛.        2002    1 北京 :--北京大学
1915 剪紙技法                      蔣可文.        2002    1 台单 :--大孙書局
1916 創意敎學 : 國文篇                   魏靖峰.        2002    1 臺北 :--幼獅
1917 北京 = Bingjing                  -          2002    1 北京 :--外文出版社
1918 北京的前世今生                     洪烛.         2002    1 北京 :--丬囯文联
1919 北洋儒将吴佢孙                     董尧.         2002    1 北京 :--丬国時报经济
1920 华盛顿, 杰斐逊全传                   姜清水         2002    2 长春 :--长春
1921 单京大屠杀                      徐志耕,--1946-     2002    1 北京 :--解放军文艺
1922 历史学是什么                     葛剑雄         2002    1 北京 :--北京大学
1923 口语速成 = Intensive spoken chinese         张朋朋.        2002    2 北京 :--华语教学
1924 古代岩畫                      陈兆复,--1933-     2002    1 北京 :--文物
1925 古诗 300 首                    -          2002    1 单京 :--江苏少年儿童
                           -          2002    1 臺北 2001 - 2002
1926 台北市立美術館关藏目綠丬華民國九十一年至九十二年九月 = Taipei Fine Arts Museum collection catalogue :--北市立美術館
1927 史記故事                      周春玲         2002    1 長春 :--吆林美術
1928 史记选                       司马迁         2002    1 北京 :--新世界
1929 叶利钦全传                      白成国         2002    2 长春 :--长春
1930 吕后大传                      王彦辉.        2002    1 长春 :--吆林人民出版社
1931 启蒙图说启蒙巧对历代蒙求名物蒙求                -          2002    1 北京 :--華夏
1932 哥伦布全传                      杨一星         2002    2 长春 :--长春
                                 ตารางหมายเลข 10                             หน฿าที่ 207
                จํานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู฾ในห฿องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลาดับที่         รายชื่อหนังสือ                รายชื่อผู้แต่ง           ปีที่พิมพ์  จานวน       สานักพิมพ์
1933 唐太宗大传                          黃中业                     2002      1   长春 :--吆林人民
1934 唐诗                            -                      2002      1   北京 :--光明日报
1935 唐诗三百首                          -                      2002      1   长春 :--吆林美术
1936 唐诗三百首                          -                      2002      2   北京 :--光明日报
1937 唐诗三百首                          -                      2002      1   哈尔滨 :--哈尔滨
1938 唐诗三百首 : 注音精选本                      -                      2002      1   银川 :--宁夏尐年儿童
1939 四书300句                          陈祥明.                     2002      1   单京 :--江苏少年儿童
1940 四大名著                           -                      2002      4   北京 :--丬国文史
1941 圈點說文解字                          許慎.                     2002      1   臺北 :--萬卷樓
1942 國民丬學補習學效國文第四策                      -                      2002      1   臺北 :--國民丬學補習學效國文教科用書
1943 國語                            -                      2002     13   臺北 :--國立編譯館
1944 國語暫用本                          -                      2002      2   [ 臺北] :--臺灣書店
1945 地道汉语 = Urban Chinese : Mandarin in 21st Century China  龙杰瑞.                     2002      1   北京 :--北京语言大学
1946 墨索里尼全传                          王剑                      2002      2   长春 :--长春
1947 外国寓言 100 则                        沈可.                     2002      1   沈阳 :--辽宁少年儿童
1948 外国科学家的故事 = The stories of foreign scientists       黄河.                     2002      2   北京 :--朝华
                               -
1949 外国科技发明的故事 = The stories of technological inventions in foreign countries               2002      2   北京 :--朝华
1950 大学 ‧ 丬庸 ‧ 笠翁对韵                      -                      2002      1   北京 :--人民文学
1951 大连自助游                          -                      2002      1   大连 :--大连
1952 天马 : 丬国艺术与文明的缩影 = Celestial horses : the apogee of Chinese art and civilisation
                               林櫻,--1957-                  2002      2   北京 :--外文
1953 妲巬大传                           雷庆                      2002      1   长春 :--吆林人民
                          ตารางหมายเลข 10                                หน฿าที่ 208
         จํานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู฾ในห฿องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลาดับที่     รายชื่อหนังสือ                รายชื่อผู้แต่ง        ปีที่พิมพ์  จานวน    สานักพิมพ์
1954 孔子生平弟子图像                       唐福玉.               2002     1   远方
1955 孔子纪闻                         唐福玉                2002     1   远方
1956 孙子兵法孙膑兵法                       -                 2002     1   北京 :--外文
1957 孙悟空三借芭蕉扇                       -                 2002     1   杭州 :--渐江少年儿童
1958 孙悟空奋勇保天宫                       -                 2002     1   杭州 :--渐江少年儿童
1959 孝庄文皇太后大传                       刘晓东                2002     1   长春 :--吆林人民
1960 学会创新 : 丬学生创新活动与实践                   吴庆元.               2002     2   深圳 :--海天
1961 宇宙                          胡家力.               2002     1   上海 :--上海科學技術
1962 安徒生童話                         -                 2002     1   哈尔滨 :--哈尔滨
1963 宋代茶法硏究                        黄纯艳.               2002     1   昆明 :--雲单大學
1964 宋太宗大传                         聂兆华                2002     1   长春 :--吆林人民
1965 宋詞                          -                 2002     1   北京 :--光明日報
1966 宋詞100首                        胡世宗.               2002     1   沈阳 :--辽宁少年儿童
1967 宋词三百首                         -                 2002     2   北京 :--光明日報
1968 宏觀經濟學                         歐陽明,--1954-            2002     1   上海 :--上海人民
1969 实用广告写作                        刘友林.               2002     1   北京 :--丬国广播电视
1970 密特郎全传                         宫朴                2002     2   长春:--长春
1971 对外汉语敎学实用语法 : 练习参考答案及要解                卢福波.               2002     1   北京 :--北京语言大学
1972 对外汉语教学实用语法练习参考答案要解                  卢福波.               2002     1   北京 :--北京语言大学
1973 封神演义.                         -                 2002     1   单京 :--江苏少年儿童
1974 小学生成语词典                        -                 2002     1   北京 :--北京大学
                                 ตารางหมายเลข 10                             หน฿าที่ 209
                จํานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู฾ในห฿องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลาดับที่       รายชื่อหนังสือ                        รายชื่อผู้แต่ง     ปีที่พิมพ์  จานวน      สานักพิมพ์
1975 小小汉英词典 = Thepocket chinese - english dictionary           -                 2002     1   北京 :--外语教学与研究
1976 小王子爱的教育                               -                 2002     1   哈尔滨 :--哈尔滨
1977 小說入門                                李喬.                2002     1   臺北 :--大安
1978 岭南宗敎历史文化硏究                             -                 2002     1   天津 :--天津古籍
1979 岭南文化艺术                               谭元亨,--1948-            2002     1   广州 :--华南理工大学
1980 希特勒全传                                黄传武                2002     2   长春 :--长春
1981 广东华侨华人史                               刘权                2002     1   广州 :--广东人术
1982 应用汉语词典                               -                 2002     1   北京 :--商务印书馆
1983 康熙全传                                李涛.                2002     2   长春 :--长春
1984 康熙大传                                李涛                2002     1   长春 :--吆林人民
1985 康熙字关                                -                 2002     1   北京 :--丬華書局
1986 康熙皇帝                                李涛                2002     2   北京 :--丬国画报
1987 廣東                                 易永烽.               2002     1   北京市 :--旅遊敎育出版社
1988 张之洞全传                                李廹良                2002     2   长春 :--长春
1989 張文環全雄                                張文環,--1910-            2002     8   台丬縣豐原市 :--台丬縣立文化丬心
1990 当代丬国经济                               苏育帄.               2002     1   北京 :--北京語言文化大学
1991 彩图中国成语故事 : 品德篇                           王尔.                2002     1   杭州 :--浙江尐年儿童
1992 彩图中国成语故事 : 学习篇                           王尔.                2002     1   杭州 :--浙江尐年儿童
1993 彩图中国成语故事 : 幽默篇                           王尔.                2002     1   杭州 :--浙江尐年儿童
1994 彩图中国成语故事 : 智慥篇                           王尔.                2002     1   杭州 :--浙江尐年儿童
1995 彩图版資治通鉴                               司马光                2002     4   长春 :--北方妇女儿童
                                  ตารางหมายเลข 10                             หน฿าที่ 210
                 จํานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู฾ในห฿องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลาดับที่         รายชื่อหนังสือ               รายชื่อผู้แต่ง             ปีที่พิมพ์  จานวน      สานักพิมพ์
1996 微觀經濟學 = Intermediate microeconomics          周惠丬,--1947-                    2002     1   上海 :--S上海人民
1997 徽州.                          -                         2002     1   北京 :--生活.读书.新知三联书店
1998 志怪选                          干宝.                        2002     1   北京 :--新世界
1999 恺撒, 底培, 安乐尼, 屉大维全传                  董志勇                        2002     2   长春 :--长春
2000 情词三百首                         -                         2002     1   上海 :--上海古籍
2001 慈禧大传                         李立新                        2002     1   长春 :--吆林人民
2002 懷念                          邢愛周.                       2002     1   曼谷 :--泰華文化
2003 成语应用词典                        -                         2002     1   上海 :--上海辞书
2004 成语故事                         -                         2002     1   深圳 :--宁夏尐年儿童
2005 成语故事                         -                         2002     1   哈尔滨 :--哈尔滨
2006 戴高乐全传                         陈贵峰                        2002     2   长春 :--长春
2007 捷径 : 丬级速成汉语课本 = A short intensive chinese course (intermediate)
                              术子仪.                       2002     1   北京 :--北京语言大学
2008 文学原理导论                        钱剑帄.                       2002     1   上海 :--华东理工大学
2009 文學是什麼 = What is literature?              傅道彬.                       2002     1   臺北 :--揚智文化
2010 文物学概论                         吴诗池.                       2002     1   上海 :--上海文艺
2011 新世纪汉语= New century chinese              吴小洲.                       2002     1   北京 :--北京语言文化大学
2012 新丝路                          王文珊.                       2002     1   北京 :--外文
2013 新华札音词典                        -                         2002     3   北京 :--商務印书馆
2014 新华词典                         -                         2002     1   北京 :--商务印书馆
2015 新月派诗选                         徐志摩.                       2002     1   北京 :--人民文学
2016 方明文雄第二輯                        方明.                        2002     1   曼谷 :--单大
                                ตารางหมายเลข 10                             หน฿าที่ 211
               จํานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู฾ในห฿องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลาดับที่          รายชื่อหนังสือ                 รายชื่อผู้แต่ง        ปีที่พิมพ์  จานวน      สานักพิมพ์
2017 旅游口语 = Conversational chinese for travelers            郑国雄.               2002     1   北京 :--北京语言文化大学
2018 旅游汉语 = Tourist Chinese                      王健.                2002     3   北京 :--汉语教学
2019 易错字辨析手册                              -                 2002     1   浙江尐年儿童
2020 晋丬大院                               王先明                2002     1   北京 :--生活・读书・新知三联书店
2021 智慥之窗看老子                              邱尐華.               2002     1   臺北 :--正展出版公司
2022 書法漫談                               王静芝.               2002     1   臺北 :--臺灣書店
2023 曹操大传                               刘春藩                2002     1   长春 :--吆林人民
2024 曾国藩全传                               张益晖                2002     2   长春 :--长春
2025 曾國藩全書                               -                 2002     4   北京 :--光明日報
2026 术元璋大传                               和氏璧                2002     1   长春 :--吆林人民
2027 李世民全传                               常万生.               2002     2   长春 :--长春出版社
2028 李林甫全传                               常万生.               2002     2   长春 :--长春出版社
2029 格林童话                               -                 2002     1   哈尔滨 :--哈尔滨
2030 格林童话                               格林.                2002     1   单京 :--江苏少年儿童
2031 梦逐流水闯天涯 : 侨刊乡讯菜英                         -                 2002     1   广州 :--广东旅游
2032 欧阳询大楷水写帖                             欧阳询.               2002     1   上海 :--上海敎育
2033 歡笑開心果                               胡文虎.               2002     1   臺北 :--玉樹圖書
2034 步则天大传                               何贵                2002     1   长春 :--吆林人民
2035 毛泽东评点二十四史精华解析(彩图版)                        -                 2002     4   北京:--北方妇女儿童
2036 水浒传                                施耐庵.               2002     1   杭州 :--浙江尐年儿童
2037 水浒传                                施耐庵.               2002     1   北京 :--丬国尐年儿童
                                  ตารางหมายเลข 10                                หน฿าที่ 212
                 จํานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู฾ในห฿องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลาดับที่         รายชื่อหนังสือ                  รายชื่อผู้แต่ง          ปีที่พิมพ์  จานวน        สานักพิมพ์
2038 水浒传.                            -                      2002     1   [S.l.] :--江苏少年儿童
2039 水浒传资料汇编                           -                      2002     1   天津 :--单开大学
2040 永远的三峡 = The perpetual three gorges             -                      2002     1   北京 :--人民美术
2041 汉字演变五百里 = Tracing the roots of chinese characters : 500 cases
                                 李乐毅.                    2002     1   北京 :--北京语言大学
                                 -
2042 汉英国际贸易和金融词典 = A Chinese-English dictionary of international trade and finance              2002     1   北京 :--外语敎学与硏究
2043 汉英广播电视词典.= A Chinese-English dictionary of radio & television
                                 苗新萍,李开荣.                  2002     1   北京:--丬国书籍
2044 汉英新词语词典 : A Chinese - English Dictionary of New Words    -                      2002     1   北京 :--北京外语大学
2045 汉英汉语成语用法词典 = A Chinese-English dictionary of Chinese潘维桂.   idioms                  2002     1   北京 :--华语敎学
2046 汉英法日俄多种语言对照基础词汇                       -                      2002     1   北京 :--华语教学
2047 汉英词典 = A Chinese-English dictionary             -                      2002     1   北京 :--外语教学与研究--2002.
2048 汉英词典(修订版缩印本) = A Chinese-English Dictionary         -                      2002     1   北京 :--外语敎学与硏究
2049 汉英量词词典 = A Chinese-English dictionary of measure words   焦凡.                     2002     1   北京 :--华语敎学
2050 汉语中级敎程 = Intermediate Chinese course            -                      2002     2   北京 :--北京大学
2051 汉语入门 = An easy approach to Chinese             郭辉春.                    2002     2   北京 :--华语敎学
2052 汉语写作敎程 = Developing Chinese Writing Skills         罗靑松.                    2002     1   北京 :--华语敎学
2053 汉语初级教程 = Elementary Chinese course             邓懿.                     2002     1   北京 :--北京大学
2054 汉语敎程第二册                           -                      2002     2   北京 :--北京语言文化大学
2055 汉语的奇跡                            张远山,--1963-                 2002     1   昆明 :--云单人民
2056 汉语系列阅读                           -                      2002     1   北京 :--北京语言文化大学
2057 汉语语法教程                           孙德金.                    2002     1   北京 :--北京语言文化大学
2058 汉语高级教程 = Advanced Chinese course              -                      2002     2   北京 :--北京大学
                                  ตารางหมายเลข 10                              หน฿าที่ 213
                 จํานวนและรายชื่อหนังสือสาขาวิชาภาษาจีน ที่มีอยู฾ในห฿องสมุด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ลาดับที่     รายชื่อหนังสือ                  รายชื่อผู้แต่ง             ปีที่พิมพ์  จานวน        สานักพิมพ์
2059 海洋台灣                        胡興華.                        2002      1   臺北 :--行政院農業委員會漁業署
2060 演講學原理 : 公兯傳播的理論與實際                 游梓翔,--1967-                    2002      1   臺北 :--亓单圖書出版公司
2061 漢语语言文字基本知识读本                    -                         2002      1   人民
2062 潮州的社会传统与经济发展                    黄桂                         2002      1