Terminologicky slovník - FBMI - Czech Technical University in Prague

Document Sample
Terminologicky slovník - FBMI - Czech Technical University in Prague Powered By Docstoc
					A
academic degree, academic title
academic year
accredited
(ungraded) assessment
award a grade, award an ungraded
assessment

B
bachelor
bachelor study programme
bachelor(‘s) (final) project
bursar of a faculty

C
classes
combined (part-time) study
comprehensive examination
compulsory course
consultation
course
course title
course tutor
credit

Czech Technical University in Prague

D
date for a make-up examination
dean
degree

degree with distinction
degree with merit
department
diploma supplement
disciplinary offence
dissertation thesis
distance study, part-time study
doctor
doctoral study programme

E
entrance test (examination)
exam
examination
examination commission
examination period

F
Faculty of Architecture

Faculty of Biomedical Engineering
Faculty of Civil Engineering
Faculty of Electrical Engineering
Faculty of Mechanical Engineering
Faculty of Nuclear Sciences and Physical
Engineering
Faculty of Transportation Sciences
Faculty, School (US)
failed
field of study, branch of study, special
field
final state examination
form of study (full-time, part-time,
distance-study)
full-time study

G
grade
graded assessment
grading scale
graduate
graduation
graduation ceremony

I
immatriculation
information system
internship
interrupted studies

K
Klokner Insitute

L
laboratory
lecture

M
make-up examination

master of engineering/MEng (equivalent)
master study pragramme
master’s project, master‘s thesis
member of the academic staff

O
optional course
oral examination

P
pass
pass with commendation
pass with honours
practical application
practical excercise
presentation and defence
professional status conferred
project
R

recognition of studies undertaken abroad
rector
register, registration office
registrar
registration
registration of courses
required optional course
resit
review of a decision

S
semester
semester project
seminar
seminar
schedule/harmonogram for the academic
year
special technical examination
standard length of a study programme
standard length of a study programme
state language examination
student
student pass
student's record (booklet)
studies
studio
study inspection
study plan
study plan
study programme
study, study room
supevisor, advisor

T
termination of studies
time schedule
tuition fee
tutorial

U
university degree, certificate
university institute

V
vacation
vice-dean
vice-rector

W
workplace


excellent                 A
very good   B
good      C
satisfactory  D
sufficient   E
fail      F
akademický titul
akademický rok
akreditovaný
zápočet

udělit zápočet


bakalář
bakalářský studijní program
bakalářská práce
tajemník fakulty


výuka
kombinovaná forma
souborná zkouška
povinný předmět
konzultace
předmět
název předmětu
vyučující
kredit
České vysoké učení technické v
Praze


opravný termín
děkan
diplom
vysokoškolský diplom s
vyznamenáním
vysokoškolský diplom s pochvalou
katedra
dodatek k diplomu
disciplinární přestupek
disertační práce
distanční forma
doktor
doktorský studijní program


přijímací zkoušky
známka
zkouška
zkušební komise
zkouškové období


Fakulta architektury

Fakulta biomedicínského inženýrství
Fakulta stavební
Fakulta elektrotechnická
Fakulta strojní
Fakulta jaderná a fyzikálně
inženýrská
Fakulta dopravní
fakulta
neprospěl

studijní obor
státní závěrečná zkouška

forma studia
prezenční forma


klasifikace
klasifikovaný zápočet
klasifikační stupnice
absolvent
ukončení studia (úspěšné)
promoce


imatrikulace
informační systém
praxe(studentská)
přerušené studium


Kloknerův ústav


laboratoř
přednáška


opravná zkouška

inženýr
magisterský studijní program
diplomová práce
akademický pracovník


volitelný předmět
ústní zkouška


prospěl
prospěl s pochvalou
prospěl s vyznamenáním
praxe(aplikace)
praktická cvičení
obhajoba
profesní postavení
projekt
uznání zahraničního vzdělání
rektor
matrika
kvestor
zápis
zapsání předmětu
povinně volitelný předmět
opakování (zkoušky)
přezkoumání rozhodnutí


semestr
semestrální práce
seminární cvičení
seminář

harmonogram akademického roku
odborná zkouška
standardní doba studia
standardní délka programu
státní jazyková zkouška
student
průkaz studenta
index
studium
ateliér
kontrola studia
plán studia
studijní plán
studijní program
studovna
školitel


ukončení studia (neúspěšné)
časový plán
poplatek za studium
cvičení


vysokoškolský diplom
vysokoškolský ústav


prázdniny
proděkan
prorektor


školicí pracoviště


výborně             1
velmi dobře  1.5
dobře      2
uspokojivě   2.5
dostatečně    3
nedostatečně   4
A
absolvent            graduate
akademický pracovník       member of the academic staff
akademický rok          academic year
akademický titul         academic degree, academic title
akreditovaný           accredited
ateliér             studio

B
bakalář             bachelor
bakalářská práce         bachelor(‘s) (final) project
bakalářský studijní program   bachelor study programme

C
cvičení             tutorial

Č
časový plán           time schedule
České vysoké učení technické v
Praze              Czech Technical University in Prague

D
děkan              dean
diplom              degree, diploma
diplomová práce         master’s project, master‘s thesis
disciplinární přestupek     disciplinary offence
disertační práce         dissertation thesis
distanční forma         distance study, part-time study
dodatek k diplomu        diploma supplement
doktor              doctor
doktorský studijní program    doctoral study programme

F
fakulta             Faculty, School (US)
Fakulta architektury       Faculty of Architecture
Fakulta biomedicínského
inženýrství           Faculty of Biomedical Engineering
Fakulta dopravní         Faculty of Transportation Sciences
Fakulta elektrotechnická     Faculty of Electrical Engineering
Fakulta jaderná a fyzikálně   Faculty of Nuclear Sciences and
inženýrská            Physical Engineering
Fakulta stavební         Faculty of Civil Engineering
Fakulta strojní         Faculty of Mechanical Engineering
                 form of study (full-time, part-time,
forma studia           distance-study)

H
harmonogram akademického     schedule/harmonogram for the
roku               academic year
I
imatrikulace          immatriculation
index             student's record (booklet)
informační systém       information system
                master of engineering/MEng
inženýr            (equivalent)

K
katedra            department
klasifikace          grade
klasifikační stupnice     grading scale
klasifikovaný zápočet     graded assessment
Kloknerův ústav        Klokner Insitute
kombinovaná forma       combined (part-time) study
kontrola studia        study inspection
konzultace           consultation
kredit             credit
kvestor            registrar

L
laboratoř           laboratory

M
magisterský studijní program  master study pragramme
matrika            register, registration office

N
název předmětu         course title
neprospěl           failed

O
obhajoba            presentation and defence
odborná zkouška        special technical examination
opakování (zkoušky)      resit
opravná zkouška        make-up examination
opravný termín         date for a make-up examination

P
plán studia          study plan
poplatek za studium      tuition fee
povinně volitelný předmět   required optional course
povinný předmět        compulsory course
praktická cvičení       practical excercise
praxe (aplikace)        practical application
praxe (studentská)       internship
prázdniny           vacation
prezenční forma        full-time study
proděkan            vice-dean
prorektor           vice-rector
profesní postavení       professional status conferred
projekt            project
promoce            graduation ceremony
prospěl            pass
prospěl s pochvalou      pass with commendation
prospěl s vyznamenáním     pass with honours
průkaz studenta        student pass
předmět            course
přednáška           lecture
přerušené studium       interrupted studies
přezkoumání rozhodnutí     review of a decision
přijímací zkoušky       entrance test (examination)

R
rektor             rector

S
semestr            semester
semestrální práce       semester project
seminární cvičení       seminar
seminář            seminar
souborná zkouška        comprehensive examination
standardní délka programu   standard length of a study programme
                standard length of a study
standardní doba studia     programme
státní jazyková zkouška    state language examination
státní závěrečná zkouška    final state examination
student            student
                field of study, branch of study, special
studijní obor         field
studijní plán         study plan
studijní program        study programme
studium            studies
studovna            study, study room
školicí pracoviště       workplace
školitel            supevisor, advisor

T
tajemník fakulty        bursar of a faculty

U
                award a grade, award an ungraded
udělit zápočet         assessment
ukončení studia (úspěšné)   graduation
ukončení studia(neúspěšné)   termination of studies
                recognition of studies undertaken
uznání zahraničního vzdělání  abroad
ústní zkouška         oral examination

V
volitelný předmět       optional course
vysokoškolský diplom      university degree, certificate
vysokoškolský diplom s
pochvalou           degree with merit
vysokoškolský diplom s
vyznamenáním          degree with distinction
vysokoškolský ústav      university institute
vyučující           course tutor
výuka             classes

Z
zapsání předmětu        registration of courses
zápis             registration
zápočet            (ungraded) assessment
zkušební komise        examination commission
zkouška            examination
zkouškové období        examination period
známka             examvýborně          1  excellent
velmi dobře       1.5  very good
dobře           2  good
uspokojivě        2.5  satisfactory
dostatečně         3  sufficient
nedostatečně        4  fail
A
B
C
D
E
F

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:14
posted:9/18/2011
language:English
pages:16