Docstoc

Fizikus

Document Sample
Fizikus Powered By Docstoc
					          Fizikus MSc

          Alapozó ismeretek, szakmai törzsanyag

  kód    kód           tantárgy                        típus  óra  kredit  félév
  A-1  mf2n1t07 Csoportelmélet              Group theory            ea   2    2    1
  A-2  ff2n1t08 Számítógépes szimulációk         Computer simulations        ea   2    2    1
  A-3       Gazdasági és menedzsment ismeretek                      ea   2    2   1-4
  T-1  ff2n1t01 Atom- és molekulafizika         Physics of atoms and molecules   ea   2    4    1
     ff2n2t01 Atom- és molekulafizika         Physics of atoms and molecules   gy   1    0    1
  T-2  ff2n1t02 Magfizika                Nuclear physics           ea   2    4    1
     ff2n2t02 Magfizika                Nuclear physics           gy   1    0    1
  T-3  ff2n1t03 Részecskefizika             Particle physics          ea   2    4    1
     ff2n2t03 Részecskefizika             Particle physics          gy   1    0    1
  T-4  ff2n1t04 Statisztikus fizika           Statistical physics         ea   2    4    1
     ff2n2t04 Statisztikus fizika           Statistical physics         gy   1    0    1
  T-5  ff2n1t05 Szilárdtest-fizika            Solid state physics         ea   3    5    1
     ff2n2t05 Szilárdtest-fizika            Solid state physics         gy   1    0    1
  T-6  ff2n4t06 Fizikai laboratórium           Physics laboratory         gy   2    3    1
     ff2n7t09 Diplomamunka konzultáció I        Thesis work I          szaklab  5    5    3
     ff2n7t10 Diplomamunka konzultáció II       Thesis work I          szaklab  10   10    4
a71c8e35-9c3e-439a-a841-db2302f60b27.xls
           Fizikus MSc - Kutató fizikus szakirány

           Kötelezően választható modul                          18 kredit
           Kötelezően választható tárgyak a modulok kínálatából              9 kredit
           Kötelezően választható laboratórium                      7 kredit
           Összesen                                    34 kredit

           Kötelezően választható modulok
           Asztrofizika modul
           Atomok és molekulák fizikája modul
           Atommag- és nehézionfizika modul
           Biológiai fizika modul
           Kondenzáltanyag fizika modul
           Részecskefizika modul
           Statisztikus fizika és komplex rendszerek modul

           Haladó szintű laboratóriumok
           Atomok és molekulák fizikája - Biofizika
           Részecskefizika, magfizika és asztrofizika
           Komplex rendszerek
           Szilárdtest-fizika és anyagtudomány

           Asztrofizika modul

 kód     kód               tantárgy                               típus  óra  kredit  félév
 AF-1  ff2n1a01  Extragalaktikus asztrofitzika             Extragalactic astrophysics        ea   2   3    2
 AF-2  ff2n1a02  Általános relativitáselmélet              General relativity            ea   2   3    2
 AF-3  ff2n1a03  Számítógépes modellezés                Computer modelling            ea   2   3    2
 AF-4  ff2n1a04  Kozmológia                       Cosmology                 ea   2   3    3
 AF-5  ff2n1a05  Nukleáris és részecskeasztrofizika           Nuclear and particle astrophysics     ea   2   3    3
 AF-6  ff2n1a06  Az asztrofizika megfigyelési módszerei         Observational methods in astrophysics   ea   2   3    3


           Atomok és molekulák fizikája modul

 kód     kód            tantárgy                                  típus  óra  kredit  félév
 AM-1  ff2n1m01 Kvantumkémia I                      Quantum chemistry I            ea   2   3    2
 AM-2  ff2n1m02 Kvantumkémia II                     Quantum chemistry II           ea   2   3    3
 AM-3  ff2n1m03 Szén nanoszerkezetek                   Carbon nanostructures           ea   2   3    2
a71c8e35-9c3e-439a-a841-db2302f60b27.xls
 AM-4  ff2n1m04  Makromolekulák                   Macromolecules                   ea   2   3    3
 AM-5  ff2n1m05  Soktestprobléma I                 Many-particle physics I               ea   2   3    2
 AM-6  ff2n1m06  Soktestprobléma II                 Many-particle physics I               ea   2   3    3
 AM-7  ff2n1m07  Kvantumgázok I                   Quantum gases I                   ea   2   3    2
 AM-8  ff2n1m08  Kvantumgázok II                  Quantum gases II                  ea   2   3    3


           Atommag- és nehézionfizika modul

 kód     kód              tantárgy                                   típus  óra  kredit  félév
 MN-1  ff2n1n01  Magfizikai néhánytest-probléma           Few-body problem in nuclear physics         ea   2   3    2
 MN-2  ff2n1n02  Az erős kölcsönhatás a kvarkoktól az atommagokig  Strong interaction from quarks to atomic nuclei   ea   2   3    2
 MN-3  ff2n1n03  A magfizika kísérleti módszerei          Experimental methods in nuclear physics       ea   2   3    2
 MN-4  ff2n1n04  Magreakciók alacsony energiától nagy energiáig   Nuclear reactions from low to high energies     ea   2   3    3
 MN-5  ff2n1n05  Relativisztikus atommag-ütközések         Relativistic collisions of atomic nuclei       ea   2   3    3
 MN-6  ff2n1n06  Részecske- és magfizikai detektorrendszerek    Detector systems in particle and nuclear physics   ea   2   3    3
a71c8e35-9c3e-439a-a841-db2302f60b27.xls
           Biológiai fizika modul

  kód    kód              tantárgy                                          típus  óra  kredit  félév
 *BF-1  bf2n1b01  A biokémia alapjai                     Introduction to biochemistry               ea   3   3    2
 *BF-2  ff2n1b02  Biofizika I                        Biophysics I                       ea   2   2    2
 *BF-3  ff2n1b03  Biofizika II                        Biophysics II                       ea   2   2    3
 *BF-4  ff2n1b04  Szerkezetvizsgálati módszerek a biofizikában        Structure investigation methods in biophysics       ea   2   2    2
  BF-5  ff2n1b05  Kvantitatív modellek a sejt- és fejlődésbiológiában    Quantitative models in cell and developmental biology   ea   2   3    2
  BF-6  ff2n1b06  Biológiai rendszerek statisztikus fizikája         Statistical physics of biological systems         ea   2   3    3
 AM-4  ff2n1m04  Makromolekulák                       Macromolecules                      ea   2   3    3


           * Akik e tárgyakat korábbi tanulmányaikban hallgatták, a
           felszabaduló krediteket a biofizika szakirány kötelezően
           választható tárgyainak elvégzésével szerezhetik meg.


           Kondenzáltanyag fizika modul

 kód     kód              tantárgy                                          típus  óra  kredit  félév
 KF-1  ff2n1c01  Elektronok szilárd testekben                Electrons in solids                    ea   2   3    2
 KF-2  ff2n1c02  Kondenzált anyagok vizsgálati módszerei          Experimental methods in condensed matter physics     ea   2   3    2
 KF-3  ff2n1c03  Anyagfizika I                       Materials physics I                    ea   2   3    2
 KF-4  ff2n1c04  Anyagfizika II                       Materials physics II                   ea   2   3    3
 KF-5  ff2n1c05  Mágnesség                         Magnetism                         ea   2   3    3
 KF-6  ff2n1c06  Szupravezetés                       Superconductivity                     ea   2   3    3
 KF-7  ff2n1c07  Félvezető és elektronikus eszközök fizikája        Physics of semiconductor and electronic devices      ea   2   3    3
 SK-6  ff2n1s06  Nem-egyensúlyi transzport nanorendszerekben        Nonequilibrium transport in nanosystems          ea   2   3    3


           Részecskefizika modul

 kód     kód              tantárgy                                          típus  óra  kredit  félév
 RF-1  ff2n1p01  A részecskefizika kísérleti módszerei           Experimental methods in particle physics         ea   1   2    2
 RF-2  ff2n1p02  Erős kölcsönhatás kis energián               Strong interaction at low energies            ea   2   3    2
 RF-3  ff2n1p03  Relativisztikus kvantumelektrodinamika I          Relativistic quantum electrodynamics I          ea   3   4    2
 RF-4  ff2n1p04  Relativisztikus kvantumelektrodinamika II         Relativistic quantum electrodynamics I          ea   1   2    3
 RF-5  ff2n1p05  Gyenge kölcsönhatás                    Weak interaction                     ea   3   4    3
 RF-6  ff2n1p06  Kvantum-színdinamika                    Quantum chromodynamics                  ea   2   3    3
a71c8e35-9c3e-439a-a841-db2302f60b27.xls
a71c8e35-9c3e-439a-a841-db2302f60b27.xls
           Statisztikus fizika és komplex rendszerek modul

 kód     kód              tantárgy                                    típus  óra  kredit  félév
 SK-1  ff2n1s01  Nem-lineáris dinamika és káosz          Nonlinear dynamics and chaos              ea   2   3    2
 SK-2  ff2n1s02  Nem-egyensúlyi statisztikus fizika        Nonequilibrium statistical physics           ea   2   3    2
 SK-3  ff2n1s03  Fázisátalakulások                 Phase transitions                   ea   2   3    2
 SK-4  ff2n1s04  Komplex rendszerek szimulációs módszerei     Computer simulations of complex systems        ea   2   3    2
 SK-5  ff2n1s05  Környezeti áramlások fizikája           Physics of environmental flows             ea   2   3    3
 SK-6  ff2n1s06  Nem-egyensúlyi transzport nanorendszerekben    Nonequilibrium transport in nanosystems        ea   2   3    3
 SK-7  ff2n1s07  Fraktálnövekedés                 Fractal growth phenomena                ea   2   3    3
 SK-8  ff2n1s08  Ökonofizika                    Econophysics                      ea   2   3    3


           Haladószintű laboratóriumok

 kód     kód               tantárgy                                   típus  óra  kredit  félév
 HL-1  ff2n4l01  Atomok és molekulák fizikája - Biofizika     Physics of atoms and molecules - Biophysics      lab  5   7    2
 HL-1  ff2n4l02  Részecskefizika, magfizika és asztrofizika    Particle physics, nuclear physics and astrophysics   lab  5   7    2
 HL-1  ff2n4l03  Komplex rendszerek                Complex systems                    lab  5   7    2
 HL-1  ff2n4l04  Szilárdtest-fizika és anyagtudomány        Solid state physics and materials science       lab  5   7    2
a71c8e35-9c3e-439a-a841-db2302f60b27.xls
  köt.
  köt.
  köt.
  köt.
  köt.
  köt.
  köt.
  köt.
  köt.
a71c8e35-9c3e-439a-a841-db2302f60b27.xls
  köt.
 köt. vál.
 köt. vál.
 köt. vál.
 köt. vál.
  köt.
  köt.
  köt.
  köt.
  köt.
  köt.
a71c8e35-9c3e-439a-a841-db2302f60b27.xls
  köt.
  köt.
  köt.
  köt.
  köt.
  köt.
  köt.
  köt.
  köt.
  köt.
  köt.
 köt. vál.
 köt. vál.
 köt. vál.
 köt. vál.
  köt.
  köt.
  köt.
  köt.
  köt.
  köt.
a71c8e35-9c3e-439a-a841-db2302f60b27.xls
a71c8e35-9c3e-439a-a841-db2302f60b27.xls
 köt. vál.
 köt. vál.
 köt. vál.
 köt. vál.
 köt. vál.
 köt. vál.
 köt. vál.
 köt. vál.
a71c8e35-9c3e-439a-a841-db2302f60b27.xls
           Biofizika szakirány

           Kötelező tárgyak                             32 kredit
           Kötelezően választható tárgyak                       2 kredit
           Összesen                                 34kredit

           Kötelező tárgyak

  kód    kód             tantárgy                                        típus  óra  kredit  félév
 *BF-1  bf2n1b01  A biokémia alapjai                 Introduction to biochemistry               ea   3   3    2
 *BF-2  ff2n1b02  Biofizika I                     Biophysics I                       ea   2   2    2
 *BF-3  ff2n1b03  Biofizika II                    Biophysics II                       ea   2   2    3
 *BF-4  ff2n1b04  Szerkezetvizsgálati módszerek a biofizikában    Structure investigation methods in biophysics       ea   2   2    2
  BF-5  ff2n1b05  Kvantitatív modellek a sejt- és fejlődésbiológiában Quantitative models in cell and developmental biology   ea   2   3    2
  BF-6  ff2n1b06  Biológiai rendszerek statisztikus fizikája     Statistical physics of biological systems         ea   2   3    3
 *BF-7  bf2n1b07  Sejtbiológia                    Cell biology                       ea   2   2    3
  BF-8  bf2n1b08  Élettan                       Physiology                        ea   2   2    3
  BF-9  bf2n1b09  Genetika                      Genetics                         ea   2   3    2
 AM-4  ff2n1m04  Makromolekulák                   Macromolecules                      ea   2   3    3
  HL-1  ff2n4l01  Atomok és molekulák fizikája - Biofizika                                   lab  5   7    2

           * Akik e tárgyakat korábbi tanulmányaikban
           hallgatták, a felszabaduló krediteket a biofizika
           szakirány kötelezően választható tárgyainak
           elvégzésével szerezhetik meg.


           Kötelezően választható tárgyak

  kód    kód             tantárgy                                        típus  óra  kredit  félév
 BF-10  ff2n1b10  Polimerek és membránok biofizikája         Biophysics of polymers and membranes           ea   2   2    2-3
 BF-11  ff2n1b11  Az érzékelés biofizikája              Biophysics of sensory systems               ea   2   2    2-3
 BF-12  ff2n1b12  Környezet-biofizika                 Environmental biophysics                 ea   2   2    2-3
 BF-13  ff2n1b13  Gráfok a bioinformatikában I            Graphs in bioinformatics                 ea   2   2    2-3
 BF-14  ff2n1b14  Gráfok a bioinformatikában II                                         ea   2   2    2-3
           A számítógépes képfeldolgozás            Scientific applications of computational image
 BF-15  ff2n1b15  természettudományos alkalmazásai          processing                        ea   2   2    2-3
 BF-16  ff2n1b16  Modern képalkotó technikák a biológiában      Modern imaging techniques in biology           ea   2   2    2-3
 BF-17  ff2n1b17  Bioenergetika                    Bioenergetics                      ea   2   2    2-3
a71c8e35-9c3e-439a-a841-db2302f60b27.xls
           Diagnosztikai és terápiás módszerek biofizikai  Biophysical fundamentals of diagnostic and
 BF-18  ff2n1b18  alapjai                     therapeutic methods             ea  2  2  2-3
 BF-19  ff2n1b19  Fehérjeszerkezetek elméleti vizsgálata      Theoretical analysis of protein structures  ea  2  2  2-3
 BF-20  ff2n1b20  Idegrendszeri modellezés             Models of the nervous system         ea  2  2  2-3
a71c8e35-9c3e-439a-a841-db2302f60b27.xls
           Környezetfizika szakirány

           Kötelező tárgyak                           30 kredit
           Kötelezően választható tárgyak                    4 kredit
           Összesen                               34 kredit

           Kötelező tárgyak

  kód    kód             tantárgy                                    típus  óra  kredit  félév
 KÖF-1  ff2n1k01  Környezeti sugárzások              Environmental radiations                ea   2   3    2
     ff2n2k01  Környezeti sugárzások              Environmental radiations                gy  1   1    2
 KÖF-2  ff2n1k02  A statisztikus fizika környezeti alkalmazásai  Environmental applications of statistical physics   ea   2   3    2
     ff2n2k02  A statisztikus fizika környezeti alkalmazásai  Environmental applications of statistical physics    gy  1   1    2
 KÖF-3  ff2n1k03  A környezeti áramlások hidrodinamikája     Hydrodynamics of environmental flows          ea   2   3    2
 KÖF-4  ff2n1k04  Radioaktivitás környezetünkben         Radioactivity in our environment            ea   2   3    3
 KÖF-5  ff2n1k05  Energia és környezet              Energy and environment                 ea   2   3    2
 KÖF-6  ff2n1k06  Környezettudatos technológiák          Environment-friendly technologies           ea   2   3    2
 KÖF-7  ff2n1k07  Ökológiai modellezés              Ecological modelling                  ea   2   3    3
 KÖF-8  ff2n4k08  Környezeti áramlások laboratórium        Laboratory of environmental flows           lab  2   3    2
 KÖF-9  ff2n4k09  Sugárzások fizikája laboratórium        Radiation physics laboratory              lab  3   4    3

           Kötelezően választható tárgyak

  kód    kód            tantárgy                                     típus  óra  kredit  félév
 KÖF-10  ff2n1k10  Bevezetés a nukleáris környezetvédelembe    Introduction into Nuclear Environmental Protection   ea   2   2    2-3
 KÖF-11  ff2n1k11  Hidrológia, hidrogeológia            Hydrology, hydrogeology                ea   2   2    2-3
 KÖF-12  ff2n1k12  Megújuló energiák felhasználási lehetőségei   Renewable energy resources               ea   2   2    2-3
 BF-12  ff2n1b12  Környezet-biofizika               Environmental biophysics                ea   2   2    2-3
a71c8e35-9c3e-439a-a841-db2302f60b27.xls

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:14
posted:9/18/2011
language:Hungarian
pages:14