Docstoc

Jadual Ujian

Document Sample
Jadual Ujian Powered By Docstoc
					KURSUS PENINGKATAN
PROFESIONALISME
KEGURUAN
 OLEH :
 HJH RUKIAH BT AHMAD TABON
 PENSYARAH JABATAN ILMU PENDIDIKAN
 IPTI,JB
 Pada : 19 Julai 2008
KONSEP PENGUJIAN


  SATU TEKNIK UNTUK MENDAPATKAN
  MAKLUMAT TENTANG PERUBAHAN
  TINGKAH LAKU SESEORANG
  UJIAN - SATU SET SOALAN ATAU
  TUGASAN YANG MEMERLUKAN
  SESEORANG BERTINDAK BALAS
TUJUAN PENGUJIAN

  Mengesan hasil pembelajaran yang
  patut dikuasai
  Mengesan kemajuan yang telah
  diperolehi
  Menentukan penempatan murid ikut
  kebolehan
  Tindakan susulan yang boleh diambil
  oleh guru dan murid dalam proses p&p
PRINSIP PEMBINAAN DAN
PENTADBIRAN UJIAN
  Tentukan tujuan ujian
  Tentukan isi kandungan ujian
  Membentuk Jadual Penentuan Ujian
  Menulis item/soalan
  Menyemak item/soalan
  Tadbirkan ujian
Pembinaan Jadual Penentuan Ujian
(JPU)
  Pengukuran adalah satu proses yang
  penting ketika membuat sesuatu
  penilaian khususnya dalam proses p&p
  Alat pengukuran yang kurang berkualiti
  akan menghasilkan penilaian yang
  meragukan
  Pembinaan JPU untuk memastikan
  pembinaan alat pengukuran yang sah
  dan boleh dipercayai
Jadual Penentuan Ujian (JPU)
   Dikenali juga sebagai jadual spesifikasi ujian
   (JSU)
   Satu blue print ujian / test specification
   Satu matrik yang terdiri dua paksi iaitu paksi
   kandungan dan paksi aras kemahiran
   Kandungan merupakan topik dalam sukatan
   pelajaran manakala aras kemahiran
   merupakan taksonomi penguasaan
   Dibina setelah penguji dapat menetapkan jenis
   dan kandungan ujian
   Membantu penggubal membina item soalan
Tujuan JPU

  Ujian tidak dibina secara sembarangan
  Dapat menjamin kesahan dan
  kebolehpercayaan ujian
  Panduan kepada penggubal soalan
  Menstabilakan taraf dan aras kesukaran
  ujian dari semasa ke semasa
  Menentukan bidang dan pemberatan
  ujian yang seimbang
Siapa yang membuat JPU

  Penggubal kurikulum dan sukatan
  pelajaran
  Guru-guru yang mengajar mata
  pelajaran
Ciri-ciri Utama JPU

   Ada tajuk yang hendak diuji
   Senaraikan aras kemahiran yg hendak diuji
   Paksi menegak mengandungi tajuk yang
   hendak diuji dan paksi mendatar , jenis
   kemahiran yang diuji
   Gambaran tentang bilangan soalan dan aras
   kesukaran dalam satu ujian
   Merangka secara nyata bidang yang akan diuji
Langkah-langkah Pembinaan JPU

   Pilih hasil pembelajaran yang hendak diuji
   Senaraikan isi atau kandungan pembelajaran
   Bina carta dua hala
   Tentukan nombor item yang akan dibina
   mengikut aras kemahiran
   Tentukan bilangan item soalan mencukupi
   untuk mengukur pencapaian murid
   Semak semula jenis item/soalan yang telah
   ditetapkan samada menepati kehendak
   objektifkurikulum
Contoh JPU


   Lihat contoh
DIMENSI DALAM JPU

  Kandungan ujian – berdasarkan sukatan
  pelajaran atau huraian sukatan pelajaran
  dan buku teks yang digunakan, meliputi
  i – skop atau kedalamannya
  ii – bilangan item untuk setiap tajuk
  iii – wajaran
  Kemahiran – meliputi aras kemahiran
  yang diuji ( selalunya menggunakan
  teksonomi Bloom)
 Jenis dan jumlah item – berdasarkan
 tujuan ujian, kegunaan ujian, siapa yang
 mengambil ujian, jenis soalan ( samada
 item objektif, struktur atau esei ) dan
 aras kesukran
 Wajaran – peratusan item ikut bahagian
 atau tajuk berdasarkan masa pengajaran
 bagi setiap tajuk
  Dalam konteks pendidikan di Malaysia
  kebanyakan ujian bilik darjah adalah
  berbentuk pencapaian iaitu ujian untuk
  menentukan setakat mana murid telah
  menguasai apa yang telah diajar. Oleh
  itu ujian mestilah bersifat ‘representative’
  kurikulum sekolah
aktiviti

   Berdasarkan mata pelajaran tertentu
   bina JPU untuk ujian bulanan, ujian akhir
   semester dan ujian akhir tahun
Jenis Item Ujian   Ujian objektif

   Ujian subjektif / esei
Item Ujian Objektif
  Calon dibekalkan dengan satu tugasan
  berstruktur yang menghadkan tindak balas
  dengan cara menanda, membulat atau
  menggaris gerak balas (respons) yang tepat
  Jawapan pendek berbentuk perkataan, angka
  atau frasa.
  Hanya satu jawapan yang betul
  Mengikut Gronlund ujian terbahagi kepada
  item yang memerlukan calon membuat pilihan
  yang diberi dan memberi jawapan yang
  diperlukan
Jenis-jenis item ujian objektif


  Item pilihan jawapan bebas
  Item pilihan jawapan tetap
Item pilihan jawapan bebas

  Memerlukan murid memberi jawapan bukan
  memilih jawapan yang diberikan
  Soalan boleh berbentuk soalan atau
  pernyataan tergantung
  Soalan berbentuk item jawapan pendek atau
  item melengkapkan
  Arahan yang diberi seperti isikan tempat
  kosong dengan …
  lenkapkan pernyataan berikut
contoh
   Item jawapan pendek
   i. Tuliskan dengan perkataan nombor 23
   ii. siapakah empat golongan yang dikecualikan
     daripada kewajipan menunaikan solat Jumaat?
     i.  ____________
   Item jawapan melengkapkan
   i. Haiwan yang memakan daging dinamakan
     __________
   ii Tuliskan nama tarian tradisional negeri berikut
     a.  Johor __________
     b.  Perlis __________
Item pilihan Jawapan Tetap


  Item betul/salah
  Item memadankan
  Item pengelasan
  Item susun semula
  Item aneka pilihan
Item Aneka Pilihan

  Bentuk soalan
  Ayat tidak lengkap
  Jenis jawapan terbaik
  Jenis negatif
  Interpretif
  Cantuman
Soalan Objektif Aneka Pilihan
  Mengandungi dua bahagian
  - Stem – pokok soalan / tugasan soalan
  - Opsyen - pilihan jawapan yg diberi
   Pilihan mengandungi :
   Kunci – jawapan yang betul
   Pengganggu (distracktor) – bukan jawapan
  Con: Air boleh diuraikan kepada unsur-unsur melalui proses
      A   pemeluwapan
      B   penyulingan
      C   pendidihan
      D   elektrolsis
  Air boleh diuraikan kepada unsur-unsur melalui proses – stem
  A,B,C,dan D – opsyen
  A,B, dan C – pengganggu
  D - jawapan
Stem Soalan

  Mungkin dalam bentuk soalan atau ayat
  tidak lengkap
  Jelas tugasan yang diperlukan/yang
  perlu dijawab oleh calon
  Tidak mengandungi sebarang bayangan
  (clues) jawapan
  Tidak mengandungi maklumat yang tidak
  berkaitan dengan tugasan soalan
Opsyen, Pengganggu dan Kunci
   Pilihan jawapan sama dengan stem soalan
   Tiap pengganggu mempunyai hubungan atau
   seragam
   Elakan memberi bayangan
   Elakan guna perkataan seperti semua di atas,
   tiada satu pun
   Elak mengulang maklumat yang sama
   Pastikan satu sahaja jawapan
   Susun kunci secara rawak dan bilangan
   seimbang untuk tentukan A,B,C/D
Jenis soalan Aneka pilihan -Bentuk
soalan
  Setiap pokok soalan berbentuk soalan diikuti
  dengan beberapa pilihan jawapan hanya satu
  daripada pilihan itu betul
  Contoh:
  Apakah alat yang digunakan untuk
  menentukan pH tanah?
  A Ammeter
  B Voltmeter
  C Meter pH
  D Multi meter
Ayat tidak lengkap
   Setiap ayat yang tidak lengkap diikuti dengan
   beberapa pilihan. Satu sahaja pilihan yang betul.
   Contoh :
   Pembinaan jalan raya dan jalan kereta api di Tanah
   Melayu pada zaman penjajahan British memberi
   kesan terhadap
   A kemasukan buruh asing beramai-ramai
   B industri membuat kereta berkembang pesat
   C migrasi penduduk dari luar bandar ke badar
   D industri perlombongan bijih timah berkembang
     pesat
Jenis Jawapan Terbaik
   Setiap pokok soalan diikuti dengan beberapa pilihan.
   Semua pilihan ada kebenarannya tetapi bukan
   semuanya tepat. Hanya satu sahaja pilihan yang
   paling tepat atau terbaik
   Contoh:
   Apakah cara pemarkahan yang paling sesuai untuk
   memastikan ujian tersebut mempunyai unsur
   keobjektifan yang tinggi?
   A. Memeriksa soalan demi soalan
   B Menanda kertas jawapan dengan berhati-hati
   C memeriksa kertas jawapan demi kertas jawapan
   D Menanda kertas jawapan berdasarkan Peraturan
     Memberi Markah
Soalan Item Negatif
   Kesemua pilihan adalah betul keuali satu yang salah.
   Yang salah inilah yang tidak dikehendaki. Pokok
   soalan biasanya mengandungi perkataan seperti
   ‘kecuali’, ‘yang tidak benar’, ‘bukan’, dan ‘tidak’
   Contoh:
   Kelebihan ujian bentuk objektif adalah seperti berikut
   kecuali
   A sesuai digunakan untuk ujian sumatif
   B dapat menguji bidang kognitif yang lebih tinggi
   C jawapan dapat diterima dengan cepat, tepat dan
     objektif
   D boleh menguji bidang kognitif di peringkat
     pengetahuan dan fahaman dengan berkesan
Soalan Item Interpretif
  Soalan adalah berdasarkan rangsangan yang
  mungkin berupa peta, gambar rajah, jadual,
  graf atau petikan karangan
  Contoh:
  Berdasarkan rajah1 di atas, X adalah merujuk
  kepada
  A internet
  B perdagangan
  C telekomunikasi
  D pengangkutan
Jenis Cantuman/Gabungan
   Soalan jenis ini mengandungi lebih daripada satu jawapan yang
   betul. Murid dikehendaki mencantumkan jawapan menjadi satu
   sahaja jawapan yang betul
   Contoh:
   Antara berikut, manakah alat pengangkutan jalan air pada zaman
   dahulu?
     I.     Jong
     II.    Rakit
     III.    Perahu
     IV.    Kapal layar
   A. I, II dan III
   B  I, II dan IV
   C  I, III dan IV
   D  II, III dan IV
Cara Menulis item Aneka Pilihan
   Pokok soalan boleh ditulis dalam bentuk
   pertanyaan, atau ayat tidak lengkap
   Soalan hendaklah ringkas tetapi padat
   Pilihan jawapan juga perlu ringkas
   Pilihan jawapan hendaklah dinyatakan dalam
   struktur atau bentuk yang sama
   Pilihan jawapan tidak bertindih atau diulang
   Elakkan daripada menggunakan pilihan
   jawapan, semua di atas, tiada satu pun yg
   betul
   Pokok soalan tidak membayangkan jawapan
Aras Item Objektif

  Item-item objektif boleh dibentuk
  mengikut aras-aras kognitif yang
  berbeza
  Mengikut Bloom Teksonomi ada 6 aras,
  iaitu pengetahuan, kefahaman, aplikasi,
  analisis, sintisis dan penilaian
Item Aras Pengetahuan
  Soalan yang menguji kebolehan calon
  mengingat semula fakta, istilah, konsep dsb
  Soalan berbentuk mudah spt apa, siapa, di
  mana, labelkan, dan bila
  Con: Bilakah Malaysia merdeka?
    (A) 1957
    (B) 1964
    (C) 1967
    (D) 1969
Item Aras Kefahaman
   Menguji kebolehan calon untuk memahami,
   menterjemah dan menginterpretasi fakta atau konsep
   atau prinsip
   Bentuk soalan seperti asingkan, terangkan, bezakan
   Con: Pokok padi tidak mati walaupun akarnya
      tenggelam dalam air kerana
      (A) akarnya panjang
      (B) batangnya lembut
      (C) pokoknya ada pelampung
      (D) ada ruang udara dalam batangnya
Item Aras Aplikasi

   Menguji kebolehan calon menggunakan konsep, prinsip, hukum
   atau fakta asas
   Bentuk soalan seperti kirakan, gunakan, selesaian dsb
   Con: Hakim mempunyai wang sebanyak
     RM10.00, bapa saudara m emberinya RM 2.00,
     manakala kakaknya memberinya RM5.00.
     Cari jumlah wang Hakim.

     (A)   RM17.00
     (B)   RM19.00
     (C)   RM 21.00
     (D)   RM 23.00
Item Aras Analisis
   Menguji kebolehan calon untuk mencerakinkan idea
   besar kepada bahagian-bahagian kecil, membuat
   perbandingan dan menghuraikan perhubungan
   Bentuk soalan seperti bezakan, hubungkan dsbnya
   Con: Semasa tumbuhan hijau melakukan
   proses fotosintis apakah bahan yang
   diperlukan
      A  air dan cahaya
      B  air dan karbon dioksida
      C air, oksigen dan cahaya
      D air, karbon dioksida dan cahaya
Item Aras Sintesis

   Menguji kebolehan calon untuk menggabungkan idea-idea kecil,
   mentafsir dan membuat satu rumusan.
   Con: Dalam satu eksperimen, seketul batu kapur
   dimasukkan ke dalam bikar yang mengandungi asid. Gas yang
   terhasil boleh memadamkan api. Gas itu terdiri daripada gas

      (A)  oksigen
      (B)  hidrogen
      (C)  nitrogen
      (D)  karbon dioksida
Item Aras Penilaian

   Menguji kebolehancalon untuk membuat pertimbangan nilai bagi
   sesuatu fikiran, tugasan atau kaedah.

   Con : Langkah yang paling berkesan untuk mengatasi masalah
      salah laku di kalangan murid-murid ialah

      (A) merujuk setiap kes salah laku kepada guru disiplin
      (B) meletakan seorang pegawai polis di setiap sekolah
      (C) mengenakan tindakan keras ke atas setiap kes
        salah laku
      (D) memupuk nilai-nilai murni serta menekankan
        khidmat bimbingan dan kaunseling
Ujian Esei/Subjektif

  Soalan yang memerlukan calon memberi
  tindak balas sama ada lisan/bertulis
  Tindak balas berbentuk terhad atau
  lanjutan
  Memerlukan calon menulis jawapan
  berbentuk satu ayat, perenggan (terhad)
  atau esei penuh (lanjutan)
Jenis soalan subjektif

  Jawapan pendek
  Soalan berstruktur
  Soalan esei
Soalan pendek/respon terhad

  Terhad apa yang harus dijawab
  Contoh soalan
  - senaraikan lima komponen utama …
  - nyatakan tiga kelebihan …
  - apakah definisi … mengikut …?
Soalan Esei Tindak Balas Lanjutan

   Membolehkan calon memilih, menyusun dan
   menyampaikan jawapan yang difikir kan sesuai
   Soalan jenis ini dapat menguji kebolehan calon
   mengemukan pendapat, idea dan membuat penilaian
   secara bebas
   Soalan ini dapat menguji peringkat kem. Soalan yang
   lebih tinggi seperti aras sintisis, analisis dan penilaian
   Contoh; Huraikan peranan sektor swasta dalam
        usaha memajukan ekonomi negara
        Sejauhmanakah anda setuju dengan kenya-
        taan kenaikan harga minyak boleh menye-
        babkan inflasi
Aras Item Subjektif
  Mengingat semula
  Con: Berikan definisi …
    Siapakah …
    Apakah …
  Fahaman
  Con: Bandingkan …
    Huraikan …
    Apakah tujuan …
 Aplikasi
 Con: Bagaimanakah …
    Terangkan cara …
 Analisis
 Con: Mengapakah / apakah punca …
    Terangkan sejauh mana …
  Sintisis
  Con: Jelaskan
     Berdasarkan, huraikan

  Penilaian
  Con: Nilaikan idea
     Mengikut …, apakah pendapat
     anda
Panduan Menulis Soalan Esei

  Tetapkan dahulu tugasan soalan yang
  hendak dibina
  Mulakan setiap tugasan dengan perkata
  an seperti: huraikan, bandingkan dsb
  Tentukan setiap tugasan soalan jelas
  dan tidak mengelirukan
  Sebaiknya soalan dapat membezakan
  calon yang benar-benar belajar dapat
  faedah
kesimpulan

  JPU perlu disediakan oleh guru bila ingin
  membuat satu-satu ujian untuk menentu kan
  sama ada ujian itu sah atau boleh dipercayai
  Pembinaan item soalan yang teliti mengelakan
  keputusan ujian yang diragui
  Setiap guru yang mengajar dalam satu- satu
  mata pelajaran perlu bertanggung jawab
  memastikan pencapian murid setara dengan
  apa yang diharapkan
Sekian Terima Kasih

  Burung jelatik, burung jeladan,
     Membuat sarang di rumpun pandan,
  Yang baik jadikan teladan,
     Yang kurang jadikan sempadan.

 Gunung daik sudah terbelah,
   Didaki orang sambil berlari,
 Yang baik datang dari Allah,
   Yang kurang saya sendiri.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags:
Stats:
views:152
posted:9/18/2011
language:Malay
pages:49