Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Dia 1 - Associatie KULeuven

VIEWS: 5 PAGES: 42

									         PALOMA
  VORMINGSPAKKET UITGAANDE
     STUDENTEN
 EEN KATHO - IPSOC KEUZEVAK


Een zorgtraject voor, tijdens en na de mobiliteit
Preparatory Academic and practice oriented Lectures
 and workshops On Multicultural Approaches and
       experiences. – de ‘reisduif’
  KATHO – ONDERWIJSINNOVATIEPROJECT
   PROJECTONTWIKKELAARS PALOMA
   INTERNATIONAAL TEAM KATHO-IPSOC


  Bert D’harte
    Medewerker internationalisering Katho-Ipsoc
    Docent groepssessies Paloma  Eveline Le Roy
    Departementaal coördinator internationalisering
    Katho-Ipsoc / uitgaande studenten
    Trajectbegeleider Paloma studenten Toegepaste
    Psychologie
BEGELEIDERS PALOMA -TRAJECT
   Drie contactpersonen per student:

  - Departementaal coördinator uitgaande studenten
   i.s.m. centrale dienst internationalisering
   Vormelijke aspecten

-  Begeleider groepssessies PALOMA
   Inhoudelijke aspecten

-  Trajectbegeleider (contactpersoon internationalisering
   opleiding)
   Opvolging concrete studieprogramma, praktijk, project in
   het buitenland
          KATHO - IPSOC

  Studiegebied sociaal-agogisch werk

  Vier Bacheloropleidingen

    Bachelor Sociaal Werk
    Bachelor Orthopedagogie
    Bachelor Toegepaste Psychologie
    Bachelor Maatschappelijke Veiligheid
    ONTSTAAN VAN HET PROJECTIDEE
  Doelstelling Directiecomité en AR 19/12/06
    Toestemming tot een buitenlandse studie- of
    praktijkervaring wordt verleend wanneer de kansen
    op mislukken zoveel mogelijk beperkt zijn. ‘no-risk
    studenten’ ( art. 38, onderwijs- en examenreglement)  Katho werkgroep internationalisering
    Wens tot afstemming van voorbereiding- opvolging-
    en nazorgtraject van Erasmus- en OS-studenten in
    de verschillende departementen op elkaar.
      Optimaal benutten van leerervaringen door studenten
   WAAR WERD DIT IDEE BESPROKEN?  Idee goedgekeurd en besproken in AR van
  19.12.06
  … De AR gaat akkoord om voor de uitgaande studenten
   een voorbereidingsmodule te voorzien…


  Meegedeeld aan werkgroep diversiteit en
  mee opgenomen in het diversiteitsbeleidsplan
  door de diversiteitscoördinatoren
    DOELGROEP VAN HET PROJECT

  Op korte termijn: uitgaande studenten Katho:
  SMS, SMP, OS  Op langere termijn: studenten Katho met
  interesse voor
   Verder studeren in het buitenland
   Vrijwillige werkervaring in het buitenland
   Omgaan met diversiteit
   Opzetten van een diversiteitbeleid in een organisatie
  OBJECTIEVEN VAN VORMINGSPAKKET
       EN TRAJECTBEGELEIDING
  Optimalisering van de voorbereiding en opvang
  van uitgaande studenten en afleveren ‘no-risk’
  student
  Studenten verkennen multiculturele en
  diversiteitaspecten van verblijf in buitenland
  Studenten krijgen voeling met de noodzaak tot
  uitbouwen en starten met het trainen van
  interculturele vaardigheden
  Variatie aan didactische werkvormen:
  vaardigheidstraining in departementsoverstijgende
  groepen, tutoring inkomende studenten, zelfstudie,
  uitbouw portfolio of koffer, zelfreflectie
  Modulair samengesteld pakket
    Onderdelen die centraal worden aangeboden
    Onderdelen die departementaal worden aangeboden
             ‘NO-RISK STUDENT’
  De no-risk student is die student die met succes een buitenlandse onderwijs-,
  studie-, stage-, project- of eindwerkperiode kan doorlopen. Met succes betekent
  dat deze student, door zijn verblijf in het buitenland, een persoonlijke en
  professionele meerwaarde zal creëren en met een bijna zekerheid zal slagen.
  Deze bijna zekerheid wordt bekomen door (of/en):
     een geruststellend leergedrag;
     de appreciatie van de opleiding voor de persoonlijkheid van de student, die voldoende
     volwassenheid, motivatie, emotionele stabiliteit, leerbereidheid, sociale stabiliteit,
     culturele openheid, stressbestendigheid,... toont;
     de voldoende talenkennis, of de al op gang zijnde initiatieven om een vreemde taal te
     verwerven.

  Van de risk student is deze bijna zekerheid niet gegarandeerd omdat (of/en):
     zijn of haar leergedrag er voor zorgt dat het programmajaar van de uitwisseling
     dermate bezwaard wordt dat er nauwelijks of geen kansen meer zijn dat de student dit
     programmajaar of zijn persoonlijk deeltraject succesvol kan afronden;
     de student meerdere ernstige lacunes vertoont in de verwachte attitudes. Bijvoorbeeld:
     de student gedraagt zich onvolwassen, is niet ernstig genoeg, toont niet voldoende
     motivatie, is emotioneel of sociaal niet stabiel, staat niet open voor nieuwe culturen,...;
     de student een zeer gebrekkige talenkennis heeft en/of onvoldoende inspanningen
     levert om een vreemde taal te leren.
              FASERING VAN HET
ONDERWIJSINNOVATIEPROJECT                        PALOMA (1)
  Tot 2007
     Heel wat expertise wordt opgebouwd in de verschillende departementen, los van elkaar, in
     het ene departement al nadrukkelijker dan in het andere en al dan niet ingebouwd in het
     curriculum.
  07-08 (erkend projectjaar)
     Verkenning van bestaande expertise
     Verkenning van de noden/vragen en bereidheid tot medewerking in de verschillende
     departementen
     In kaart brengen van het mogelijke traject.
     Ontwerp van vormingspakket
  08-09
     Eerste try-out van geformaliseerd zorgtraject en vormingspakket bij uitgaande studenten
     Katho-Ipsoc
      Voorlopige naam : Global issues - Voorbereidingstraject uitgaande studenten – 3 ECTS

      Verplicht opleidingsonderdeel voor uitgaande studenten
              FASERING VAN HET
ONDERWIJSINNOVATIEPROJECT                       PALOMA (2)
  09-10
     Na evaluatie: Katho – Ipsoc opleidingsonderdeel voor uitgaande studenten– 3 ECTS
     ( in plaats van keuzevak)
       Benaming : ‘PALOMA’

       Omkadering voor 1 docent – 1 OLOD (6,5%) voor de groepssessies + trajectbegeleiders:

       teamleden internationalisering = contactpersonen internationalisering opleiding
       Tijdstip: (één jaar) tot één semester voorafgaand aan mobiliteit

         Indien mobiliteit in semester 6 – zomersemester : voorbereiding in semester 5

         Indien mobiliteit in semester 5 : verkorte route in semester 4
  Vanaf 10-11 :
    Katho - Ipsoc opleidingsonderdeel voor uitgaande studenten– 3 ECTS ( in plaats
    van keuzevak)
    Verdere implementatie en borging met oog op toepassing in andere departementen
 SITUERING VORMINGSPAKKET IN HET KEUZE- EN
   BEGELEIDINGSTRAJECT - 8 FASEN (1)

Fase 1: Bekendmaking vertrekmogelijkheden

Fase 2: Aanvraag via motivatiebrief en CV

Fase 3: Screening , motivatiegesprek en toelating
     opleiding

Fase 4: Voorbereiding voor alle vertrekkers
     start vormingstraject: groepssessies en
   opdrachten

Fase 4 bis: Specifieke voorbereiding voor studenten OS
 SITUERING VORMINGSPAKKET IN HET KEUZE- EN
     BEGELEIDINGSTRAJECT (2)

Fase 5: Afsluiting voorbereiding – indienen
     portfolio

Fase 6: Verblijf in het buitenland – e-coaching

Fase 7: Terugkeer - overhandigen evaluaties
     buitenland
     Leerervaringenverslag/leerervaringenpresentatie


Fase 8: Eerstvolgende academiejaar:
    Ervaringsgetuigenis aan nieuwe groep
    studenten in het kader van promotie.
      INHOUD VORMINGSPAKKET

  Algemeen

  Actieve werkvormen
    Interactieve vormingsessies in groep
    Opdrachten met terugkoppeling in groep
    Draaiboek
    Portfolio
    Tutoring inkomende studenten
    Verslag Leerervaringen
    Presentatie leerervaringen
  INHOUD VORMINGSPAKKET ALGEMEEN
              (1)

  Doornemen informatiebrochure en leidraad

  Inhoudelijke afspraken studieprogramma (vb. LA
  Erasmus study - SMS)

  Vormelijke afspraken buitenlandse studieperiode

  Opmaak stagecontract (voor Erasmus Placement)

  Toewijzing trajectbegeleider

  Bijwonen van en actieve participatie in sessies
  (2,5 halve dagen) + opdrachten
  INHOUD VORMINGSPAKKET ALGEMEEN
             (2)

  Medewerking tutoring inkomende studenten

  Uitbouw portfolio

  E-communicatie tijdens verblijf met
  trajectbegeleider/ e-coaching

  Uitwerking leerervaringenverslag

  Presentatie leerervaringen
   INHOUD VORMINGSPAKKET IN GROEP
 VERTREKKERS 1E SEMESTER : VERKORTE ROUTE24/06/10 4u

Kennismaking – Wie wil naar waar?
Voorstelling algemeen stappenplan
Doorlopen bundel
Voorbereidende administratie – ! aanmelding via ‘Move On’ Katho en aanmelding bij je
gastinstelling.
Start voorbereiding (taal, land, reisweg, gastinstelling, doelstellingen…)
---------------------------------------------------------------------------------------
Verdieping administratie
Opdracht over sociaal profiel gastland en gastinstelling
Opdracht buitenland – presentatie
Veiligheid, gezondheid, verzekeringen
Opstart portfolio
  INHOUD VORMINGSPAKKET IN GROEP
VERTREKKERS 1E SEMESTER : VERKORTE ROUTE

30/08/10 6u

Stand van zaken voorbereiding ( reis, verblijf,…)
Stand van zaken taalvoorbereiding
Stand van zaken portfolio
Omgaan met andere culturen (les)
Presentaties voorstelling
Presentaties sociaal profiel gastland en gastinstelling
Taaltoets
   INHOUD VORMINGSPAKKET IN GROEP
  VERTREKKERS 2E SEMESTER : MODELROUTE


24/06/10 2u

Kennismaking – Wie wil naar waar?
Voorstelling algemeen stappenplan
Doorlopen bundel
Voorbereidende administratie – ! aanmelding via ‘Move
On’ Katho en aanmelding ter plaatse bij je gasthogeschool.
Start voorbereiding (taal, land, reisweg, gastinstelling,
doelstellingen…)
   INHOUD VORMINGSPAKKET IN GROEP
 VERTREKKERS 2E SEMESTER - MODELROUTE

10/09/10 - 6u

 Stand van zaken voorbereiding ( reis, verblijf,…)
 Stand van zaken taalvoorbereiding
 Verdieping administratie
 Opdracht over sociaal profiel gastland en gastinstelling
 Opdracht presentatie van jezelf en context
 Veiligheid, gezondheid, verzekeringen
 Opstart portfolio
 Omgaan met andere culturen (les)
    INHOUD VORMINGSPAKKET
VERTREKKERS 2DE SEMESTER - MODELROUTE

23/12/10 - 4u

Stand van zaken voorbereiding ( reis, verblijf,…)
Stand van zaken taalvoorbereiding
Stand van zaken portfolio
Presentaties voorstelling van jezelf
Presentaties sociaal profiel gastland en
gastinstelling - taaltoets
ACTIEVE WERKVORMEN: DRAAIBOEK (1)

Doel:

-  Een optimale persoonlijke aanpak garanderen

-  De student stimuleren om de leer- en
  ontwikkelingskansen in deze buitenlandse leerervaring
  maximaal te benutten in zijn vormingsproces.

-  Hulpmiddel om zich voor te bereiden op de thuiskomst
  en na terugkeer de verworven internationale en
  interculturele competenties verder uit te werken en
  te consolideren.
 ACTIEVE WERKVORM : DRAAIBOEK (2)
1 De groep:     4
2 Duur, periode en ECTS credits   4
3 Wie doet wat in het IPSINT team 6
4 Het PALOMA traject     7
5 De voorbereiding      9
5.1Studiepunten: 9
5.2Raming studentenbelasting:    9
5.3Evaluatie:    10
5.4Contacten met de gastinstelling: 11
5.5Reis en verblijf:     12
5.6.   Taal:   12
5.7Alleen , met twee of in groep:  12
5.8Veiligheid:    13
5.9Vakantiewerk: 13
5.10   Administratie (1): 13
5.11   Formulieren:    14
5.12   Portfolio:     15
5.13   Checklist aandachtspunten:   15
ACTIEVE WERKVORM : DRAAIBOEK (3)
6.    Het verblijf    16
6.1.  Communicatie tijdens je verblijf:    16
6.2.  Alles uit de kast halen voor een succesvol verblijf:  16
6.3.  Administratie (2): 16
6.4.  Werken aan het leer- en ervaringsverslag:     17
6.5.  Datum om te onthouden:    20
7. Terug thuis  21
7.1.  Documenten:     21
7.2.  Presentatie in Ipsoc:     21
7.3.  Draag je steentje bij …    21
ACTIEVE WERKVORM : DRAAIBOEK (4)
8. Bijlagen   22
8.1.  Huishoudelijke verheldering…     22
8.2.  Het Erasmus studentencharter:     27
8.3.  Katho verzekeringen     28
8.4.  Formalisering:   30
8.5.  Learning agreement, Training Agreement, Changes to the learning
    Agreement, Transcript of Records: 34
8.6.  Bewijs van deelname – Cruciaal voor het verkrijgen en behouden
    van jouw beurs!: 48
8.7.  Geven van een presentatie in de gastinstelling: J.P.Robesyn,
    48
8.8.  Katho coördinator Internationalisering:    55
ACTIEVE WERKVORMEN: DRAAIBOEK (5)
Zou inhoudelijk nog verder kunnen uitgewerkt
worden tot intercultureel werkboek voor, tijdens en na het
verblijf, met accent op ‘cultuur’ en ‘taal’
Cultuur
  -  De mens als een culturele diverse persoon en
    persoonlijkheid
  -  Inzichten in de verschillende waardesystemen in
    verschillende culturen
  -  De mens als lid van een cultuur/culturen
  -  Sociale strategie: contacten met gastgevers in het
    gastland
  -  Aanpassing
  -  Strategie voor de ontwikkeling van interculturele
    competenties
ACTIEVE WERKVORMEN: DRAAIBOEK (6)
 - Strategie om culturele gevolgtrekkingen te kunnen
   maken
 - Dagboekstrategie
 - Interculturele communicatie
 - Non-verbale communicatie
 - Voorbereiden op de terugkeer
 - Terug thuis : verder zetten van de ontwikkeling en
   consolideren van de ervaringen.

 Taal
 -  Luisteren
 -  Woordenschat verwerven
 -  Spreken om te communiceren
 -  Lezen om te begrijpen
 -  Schrijven
 -  Vertaalstrategie
ACTIEVE WERKVORM: PORTFOLIO (1)
 Persoonlijke gegevens: Eigen gegevens en die van de achterban

 Motivatie: Om welke redenen wil je een internationale ervaring?

 Verkenning gastland: Geografisch, geschiedenis, politiek, bevolking, cultuur, taal, de zorg, …


 Sociaal profiel gastland: Maatschappelijke organisatie, organisatie van de zorg, veiligheid, sociale zekerheid,
 gezondheidszorg...


 Onderwijssysteem gastland: Algemeen, jouw opleiding
 Situering van het beroep waar je voor studeert in jouw gastland
 Verkenning gastinstituut (werkplek): Website, situering, adressen, contactpersonen,lessen, …

 Administratie: Kopieën van alle documenten, studie afsprakennota Katho, L.A + OO’n die wel of niet zullen gevolgd
 worden, …

 Inhoudelijke voorbereiding: Ontwikkeling van project, inhoudelijke verdieping van curriculum, studie van topics,
 relatie met later beroep, contacten met studenten die de instelling reeds bezochten, andere contacten, literatuur …

 Reis- en verblijfsvoorbereiding: Planning reis, data, documenten, gezondheid algemeen, inentingen, verzekeringen,
 traject, logies, …

 Taalvoorbereiding: Engels en/of lokale taal

 Multiculturele voorbereiding: literatuur, bezoeken en contacten,

 Reflecties op de voorbereidende bijeenkomsten: Verbeterpunten?

 Persoonlijke voorbereiding: Sterktes en zwaktes
          ACTIEVE WERKVORM
    TUTORING INKOMENDE STUDENTEN
  Tutoring van één inkomende student (momenteel minder
  succesvol)
   Onthaal
   Eerste dagen/ weken wegwijs maken; uitnodigen voor ontspannende
   activiteiten
   Bezoek eigen Vlaams gezin
   Taalbegeleiding
   …
  Organisatie van een leerrijke groepsactiviteit voor
  inkomende studenten (slaat aan bij inkomende studenten)
    Halve dag of volledige dag
    Gent
    Ieper
    Brussel
    Dag van de jeugdbeweging
    …
  Reflectie over voorbereiding en uitvoering, reflectie
  over ervaringen, zelfreflectie
          ACTIEVE WERKVORM:
    LEERERVARINGENVERSLAG (1)
De student is in staat een bondig verslag te schrijven over zijn / haar leerperiode
in het buitenland.
We verwachten dat volgende items zeker aan bod komen in je verslag :

   Inhoudsopgave.
   Identificatiegegevens van de student en de gast- hogeschool / universiteit.
   Beschrijving van de voorbereidende activiteiten: briefwisseling, contacten, …
   Planning van het verblijf / Hoe ziet jouw programma er uit?: activiteiten, bezoeken,
   gesprekken, reflecties, evaluaties, …(op professioneel valk!)
   Voorstelling van de school en werkterrein of stageplaats. Vergelijking met je
   stageplaats in België kan hier ook relevant zijn.
   Voorstelling van de begeleiding ter plaatse: wie neemt wat op? Hoe wordt de
   begeleiding en supervisie georganiseerd, hoe verloopt de evaluatie?
   Bespreking van gemaakte studiebezoeken ter plaatse. Welke diensten, voorzieningen,
   … heb je bezocht: doelgroep, methodieken, organisatiestructuur en andere
   informatieve aspecten krijgen hier een plaats.
   De verwerking van de hieronder genoemde verwachtingen. ( zie verder in tekst)

Evaluatie: Terugblik op de buitenlandse ervaring in al zijn facetten met tips voor de
toekomst. ( voorbereiding, begeleiding vanuit Ipsoc, begeleiding ter plaatse, gastland, …)
Knelpunten, positieve elementen, kritische bedenkingen, tips voor de toekomst, …
        ACTIEVE WERKVORM:
   LEERERVARINGENVERSLAG (2)
De student getuigt van inzicht in het sociaal beleid van het gastland.
Elke student gaat ter plaatse op zoek naar literatuur die voor hem
professioneel relevant is. Je vult je leerverslag aan met een goed
overzichtsartikel, een interview of een beleidsdocument met kritische reflectie
op de inhoud.


De student getuigt van inzicht in de actualiteit van de hulpverlenings-
/ sociale sector van het gastland.
De student wordt verwacht de actualiteit bij te houden tijdens zijn verblijf in
het gastland. Via het toevoegen van krantenknipsels of tijdschriftartikels met
vertaling, samenvatting en commentaar, via reflecties en neerslag van
gevoerde gesprekken… willen we vaststellen dat je daar werk hebt van
gemaakt.


De student getuigt van kritische zin, zelfverantwoordelijkheid,
initiatief en flexibiliteit.
Via dagboekverslagen kunnen verschillende situaties worden besproken die
aangeven dat je je kritisch opstelt, taken hebt opgenomen, iniatiefnemend
bent, iets nieuws hebt ontwikkeld of soepel bent omgegaan met de realisatie
van je verwachtingen…
      ACTIEVE WERKVORM
    LEERERVARINGENVERSLAG (3)
De student maakt persoonlijke reflecties op de ervaringen tijdens de buitenlandse
studieperiode.
In het leerverslag wordt naast het louter weergeven van feiten, evenementen, ervaringen en emoties, vooral
plaats gemaakt om na te denken over deze gegevens en ze in het licht van jouw doelstellingen af te wegen.
Vragen als: ‘ Wat heeft dit nu voor mij betekend?’ , ‘ Is dit nu nuttig voor mij?’ , ‘ Wat heb ik hier nu uit
geleerd? , Wat kan ik in de toekomst bijsturen?’ zijn hier op hun plaats.

De student getuigt van interesse voor relevante vakliteratuur.
Via verwijzing naar minimum vijf artikels of boeken die je hebt gelezen
in het kader van je buitenlandse studieperiode en waarvan je kan zeggen waarom
je ze goed vond, willen we vaststellen dat je gericht op zoek bent gegaan naar
relevante vakliteratuur.


De student toont aan dat hij / zij professioneel en persoonlijk ‘gegroeid ‘ is.
Dit kan je ondermeer doen door te reflecteren op je persoonlijke en
professionele ‘ stand van zaken’ (leerpunten uit de stages, uit de andere
opleidingsonderdelen, uit je persoonlijk leven…) van vóór de uitwisseling en de
doelstellingen die je voor jezelf had gesteld.
( Hoe concreter deze voordien waren, hoe gemakkelijker om achteraf te zien wat er mee is gebeurd, of wat er
precies veranderd is…)
        ACTIEVE WERKVORM
   LEERERVARINGENPRESENTATIE
De student kan zijn / haar leerverslag boeiend voorstellen tijdens
een presentatie op Katho-Ipsoc.


Tips: Je maakt op voorhand een goede samenvatting ( powerpoint)
van de belangrijkste zaken die je wil vertellen aan je medestudenten en
docenten. Je brengt wat materiaal mee ter illustratie en
ondersteuning van je verhaal en zorgt er voor dat je binnen de gestelde
tijd (30 minuten) alle relevante zaken hebt gebracht.


Nadien volgt feedback en een bevraging van jouw leerervaringen door
medestudenten en het teamlid internationalisering die jouw werk
doornam (10 tot 15 minuten)
       PROCES- EN PRODUCTEVALUATIE
Palomasessies en e-coaching
Taalvoorbereiding: ………………………………………………………………../20 (Bert + Trajectcoach)
Presentatie België – Vlaanderen – zichzelf……………………………./20 (Bert)
Actieve medewerking……………………………………………………………/20 (Bert)
E-coaching…………………………………………………………….………………./40 (Trajectcoach)
Punten: ………………………./100


Beoordeling Portfolio voorbereiding (Trajectcoach)
Punten:………………………/100


Beoordeling schriftelijk leer – en ervaringsverslag (Trajectcoach)
Punten: ……………………………../60

Mondelinge presentatie leerervaringen en PPT (aanwezige docenten internationalisering)
Punten ………………/40

EINDTOTAAL:
Palomasessies en e-coaching :…….……./100
Portfolio voorbereiding:....................../100
Leer- en ervaringsverslag: …..………….…./ 60
Presentatie:…………….………………………..../ 40
Totaal:……..………………………………………../300
Herleiding op 20:……………..………………/ 20
           VOORBEELDSCHEMA EVALUATIE
           LEERERVARINGEN VERSLAG (1)
  STUDIE VAN DE AGOGISCHE BEGELEIDING IN HET BUITENLAND
  ________________________________________________________________


  SCHRIFTELIJKE BEOORDELING - ERASMUSVERSLAG


  Inhoud :                 . . / 50 pt.
  Vorm en taal :             . . / 10 pt.




   . . / 60 pt.




  MONDELINGE VOORSTELLING EN BEVRAGING


                                   . . / 10 pt.


                                   . . / 10 pt.


                                   . . / 10 pt.


                                   . . / 10 pt.




   . . / 40 pt.




  TOTALE BEOORDELING




  . . . / 100 pt.




  HERLEIDING



      VOORBEELDSCHEMA EVALUATIE
      LEERERVARINGEN VERSLAG (2)
STUDIE VAN DE AGOGISCHE BEGELEIDING IN HET BUITENLAND

NAAM STUDENT ( E ) :
VoorbereidingMaatschappelijke en agogische aspecten van het gastland, situering eigen beroep,…Onderwijsstructuren, school en opleiding, …Voorstelling van en reflectie op het eigen programma,…Besluit en persoonlijke evaluatie,…Presentatie, vorm, taal,….
VOORBEELDEN VAN GOOD PRACTICES  Portfolio

  Leerervaringenverslag

  Leerervaringenpresentatie
    ONZE VERDERE UITDAGINGEN(1)

  Timing van het voorbereidingstraject: nog efficiënter
  inpassen in het flexibele studieprogramma van de student
  Vertaling van dit voorbereiding- en begeleidingstraject
  naar studenten afstandsonderwijs?
  Benutten ex uitgaande studenten als ambassadeurs
  voor volgende studenten (promotie)
  Interdepartementale werking en modulair
  samengesteld pakket op Hogeschoolniveau
  Verdere integratie binnen diversiteitsplan en werking
  diversiteit
  Toegankelijkheid Paloma - traject voor studenten die
  internationale en interculturele projecten na
  afstuderen beogen
ONZE VERDERE UITDAGINGEN(2)

  Verdere integratie binnen diversiteitsplan en werking
  diversiteit
  Toegankelijkheid Paloma - traject voor studenten die
  internationale en interculturele projecten na
  afstuderen beogen

  Tutoring inkomende studenten inbouwen als
  ‘internationalisation@home’ – binnen olod’s zoals
  ‘omgaan met diversiteit’ en ‘internationale en
  interculturele competenties’
  PAL intensiever inschakelen inclusief Peer-
  evaluation
  …
                REFERENTIES
  Constantine, M.G en Sue, D.W., Strategies for building muticultural competence in
  Mental Health and educational settings (2005)
  Hofstede, G. en Hofstede G.J., Allemaal andersdenkenden, omgaan met
  cultuurverschillen (2008)
  Knipscheer J. en Kleber R., Psychologie en multiculturele samenleving (2005)
  Nunez, C., e.a., Intercultural Sensitivity, From Denial to intercultural comptence
  (2007)
  Pinto, D., Intercultural coomunication, A three-step method for dealing with
  differences (2000)
  Reisbeurzen ontwikkelingssamenwerking, vademecum met praktische tip voor
  studenten die naar het Zuiden vertrekken, KUL, International office (2007)
  Vink, N., Dealing with differences (2005)
  Ward, C., e.a., The psychology of culture schock (2001)
  Warman, M., Wrijfpunten, cultuurverschillen als bron van irritatie, Nederlandse
  organisatie voor internationale samenwerking in het Hoger Onderwijs (2008)
  Young Yun Kim, Becoming intercultural, An integrative theory of communication
  and cross-cultural adaptation (2001)
 Vragen?Suggesties?
Dank voor jullie aandacht!    Suggesties

  Eveline.leroy@katho.be
  Bert.dharte@katho.be

								
To top