Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

DRUGA NEDELJA

VIEWS: 8 PAGES: 30

									   DRUGA NEDELJA

    Finansijski izveštaji kao predmet analize
Korišćenje ostalih izvora informacija za potrebe analize
        i informaciona asimetrija

   udžbenik (u elektronskoj formi, str. 11-26)
 Finansijski izveštaji opisuju aktivnosti firme
            koje stvaraju vrednost

    Investicione                          Finansijske
                      Poslovne
Kratkoročna sredstva:                       Tekuće , kratkor.
• Gotovina, potraživanja,   •  Prihodi od prodaje
                                 obaveze
zalihe, utrživi finansijski  Troškovi prodatih proizvoda ili
                                 • Dobavljači, obaveze
instrumenti (akcije,     Nabavna vrednost prodate robe

obveznice i sl.)       Troškovi prodaje          za poreze,
                                 •obaveze za zarade itd.
• Dugoročna sredstva:     Troškovi opšte uprave i
• Nekretnine, postrojenja,
               administracije           • Netekuće,

oprema            Troškovi kamata na kredite     dugoročne obaveze:
•Ulaganja u akcije i     Troškovi poreza na dobitak
obveznice                             •Obaveze za obveznice
•Nematerijalna sredstva       Bilans uspeha        •Zadržani dobitak

                                 •Akcijski kapital                     Izveštaj o          Bilans Stanja
  Bilans Stanja            novčanim        Izveštaj o zadržanom
                     tokovima           dobitku
         Interesne grupe
• Interesne grupe čine različiti korisnici (individue ili firme)
 koje imaju izražen ekonomski interes u tom preduzeću
• U okruženju deluju različite interesne grupe (akcionari,
 kreditori, investitori u obveznice, državni organi, kupci,
 dobavljači, zaposleni i dr.)
• Oni imaju očekivanja od preduzeća
• Očekivanja mogu biti finansijska i nefinansijska:
    • Finansijska (stopa prinosa na sopstveni kapital, obezbediti rast cena
     akcija svake godine za 10%, obezbediti stabilne i kontinuirane
     dividende od 5 $ po akciji)
    • Nefinansijska (dobra reputacija preduzeća, radni moral i slično)
   Primarne interesne grupe

• Korisnici sa finansijskih tržišta- investiciona
 javnost
• Eksterni korisnici – investitori (ulagači kapitala,
 oni koji obezbeđuju kapital)
  – INVESTITORI U AKCIJE I
  – INVESTITORI U KORPORATIVNE OBVEZNICE
  – KREDITORI (banke u zemljama sa nerazvijenim
   finansijskim tržištem)
Informacione potrebe investitora
      i kreditora
• Osnovna odluka investitora – da li da
 ulože novac u akcije i/ili obveznice
 određene firme?
• Osnovna odluka kreditora – da li odobriti ili
 produžiti kredit konkretnom preduzeću?
   Korišćenje informacija u
  donošenju odluka investitora

Informacije o
makroekonomskim
uslovima
          Procena očekivanog    Vrednovanje
          cash flow-a koji će
          akcija / obveznica da   akcija ili
Informacije o                obveznica
          odbaci
privrednoj grani


Informacije o               INVESTICIONA
kompaniji                 ODLUKA
   Korišćenje informacija u
   donošenju odluka kreditora

Informacije o
makroekonomskim
uslovima
          Procena mogućnosti
                     KREDITNA
          naplate odobrenog
          kredita (glavnice i  ODLUKA
Informacije o
          kamate)
privrednoj grani


Informacije o
kompaniji
   Cilj računovodstva prema
       MSFI/MRS
• prema Okviru (par. 15) cilj računovodstva je da
 pruži informacije o sposobnosti preduzeća da
 stvara novac i ekvivalente novca (Novčani
 tokovi), kao i informacije o proceni dinamike
 stvaranja novca i izvesnosti tih novčanih tokova
• stvaranje novca
• dinamika
• izvesnost
  Pitanje/Problem na osnovu
      MSFI/MRS
• Da li je cilj računovodstva da se ostvari što
 veći saldo na tekućem računu ili dinamika
 stvaranja novca kao cilj prema MSFI/MRS
 upućuje na nešto drugo...
 Investicione i kreditne odluke
 baziraju se na informacijama
• Informacija je osnova za donošenje investicionih
 i kreditnih odluka
• Investitori i kreditori se nalaze izvan kompanije
 (eksterne interesne grupe)
• Za razumevanje poslovanja neke kompanije oni
 se oslanjaju na finansijske izveštaje (bilans
 stanja, bilans uspeha i izveštaj o novčanim
 tokovima)
 Finansijski izveštaji kao početni korak u
  razumevanju poslovanja korporacije
• Svaki investitor će uložiti svoj kapital u
 neki poduhvat ako su zadovoljena sledeća
 dva uslova:
 – Sigurnost uloženog kapitala (bilans stanja)
 – Uspešnost poslovanja firme u koju se
  investira ili koja se kreditira (bilans uspeha)
Finansijski izveštaji kao početni korak u
  razumevanju poslovanja firme
• Bilans stanja i bilans uspeha nazivaju se
 izveštaji opšte namene (general purpose
 financial statements)
• To znači da ovi izveštaji moraju da
 podmire informacione potrebe investitora i
 kreditora, a na taj način biće podmirene i
 potrebe drugih interesnih grupa
 Da li je računovodstvo jedini izvor
informacija za investitore i kreditore?


–NE
   Drugi izvori informacija
• Poslovna finansijska štampa
• Procene brokerskih kuća
• Procene investicionih savetnika, advokata
   Računovodstvo kao izvor
     informacija
• Konkuriše zajedno sa drugim izvorima
 informacija za pridobijanje pažnje investicione
 javnosti
• Tradicionalno računovodstvo je često bilo
 predmet kritika, u smislu da ne pruža adekvatne
 informacije za investitore i kreditore i da se na
 bazi tih informacija donose pogubne investicione
 odluke (finansijski skandali – Enron, WordCom,
 Barings bank i slični)
 Problemi koji se javljaju na finansijskom tržištu u
    smislu javne dostupnosti informacija

• Kupac (investitor) zna manje o akciji ili
 obveznici od njenog emitenta (preduzeće)
• Nejednakost u poznavanju informacija
 naziva se informaciona asimetrija
   Informaciona asimetrija
INVESTITORI U       KORPORACIJA
AKCIJE,
OBVEZNICE
KREDITORI
(BANKE)
    Informaciona asimetrija
• Dva problema proizlaze iz asimetrije:
 – Negativna selekcija (adverse selection)- rizik koji
  postoji da se izabere pogrešna firma u koju treba
  investirati novac ili kojoj treba odobriti kredit i
 – Zloupotreba (moral hazard)- nastaje nakon finansijske
  transakcije, kad je novac već uložen, to je rizik da će
  emitent (odnosno menadžment) preduzeti aktivnosti
  koje su u suprotnosti sa investitorom, to su aktivnosti
  koje ugrožavaju sposobnost da emitent vrati novac
  investitoru ili kreditoru (dividende, kamate, otplata
  glavnice kredita i slično)
   Smanjenje informacione
      asimetrije
• Postojanje finansijskih institucija (preko kojih se
 obezbeđuju javne informacije- dilersko-
 brokerske kuće, investicione banke, investicioni
 savetnici)
• Državna regulatorna tela (Security and
 Exchange Commission)
• Korporativna kontrola (agencijski problem)
• Ugovorna ograničenja kod odobrenja kredita
 (restrictive covenants)
Uloga državnih regulatornih tela u smanjenju informacione
 asimetrije (Komisija za hartije od vrednosti,Security and
       exchange Commission, SEC)• Regulativa je način da se održi
 poverenje u finansijska tržišta i zato
 država reguliše ceo finansijski sektor
• Nosioci insajderskih informacija
 (menadžeri, brokeri, advokati firme i
 drugi) su pod kontrolom države

• Uloga države je u kontroli
 ravnopravne dostupnosti informacija
 investitorima
• Sve informacije koje mogu uticati na
 cenu akcije/ obveznice moraju biti
 javno dostupne investitorima
 Ravnopravna dostupnost informacija kao
 način smanjenja informacione asimetrije

• Rizik negativne selekcije i rizik zloupotrebe se
 smanjuje publikovanjem informacija u
 prospektu, finansijskim izveštajima i revizorskom
 izveštaju
• Publikovanje izjava korporativnih zvaničnika,
 informacije koje daje sama korporacija preko
 predstavnika za štampu
• Ostali izvori informacija (finansijske analize,
 novinski izveštaji, reportaže, globalna i
 nacionalna makroekonomska i politička
 zbivanja)
 Propisi koji se odnose na funkcionisanje
   finansijskih tržišta i računovodstva
• Zakon o hartijama od vrednosti i drugim
 finansijskim instrumentima
• Zakon o investicionim fondovima
• Zakon o računovodstvu i reviziji
Propisi/agencije koje regulišu funkcionisanje
 finansijskih tržišta i računovodstva u SAD

Regulatorna agencija   Subjekt regulacije
Security and Exchange  Finansijska tržišta i berze,
commission        ponekad donosi
             računovodstvene
             standarde (Serbanes-
             Oxley Act, 2002)
Federal Reserve System  Sve depozitne institucije
FASB- nije državna    Donosi US GAAP
agencija         (američke opšteprihvaćene
             računovodstvene principe)
   Računovodstvo kao izvor
     informacija
• Iako nije jedini izvor informacija o firmi
 računovodstvu pripada primarno mesto
• Bilans stanja daje informaciju o sigurnosti
 uloženog kapitala (finansijska struktura)
• Bilans uspeha daje informaciju o efikasnosti
 uloženog kapitala (dobitku ili gubitku)
• Ostali izvori informacija iz računovodstva
 (Izveštaj o novčanim tokovima, Izveštaj o
 promeni na kapitalu i Napomene)
 Računovodstvo smanjuje
 informacionu asimetriju?

•DA
Na koji način se smanjuje
informaciona asimetrija?
Princip potpunih napomena (full
   disclosure principle)
• Razvoj ovog principa duguje se zahtevima investitora i
 kreditora za većom transparentnošću informacija
• U SAD-u je 2001.g. donet propis pod nazivom FD (Full
 Disclosure) kojim se reguliše da menadžment ne
 objavljuje informacije selektivno samo određenim
 grupama analitičara, već investicionoj javnosti u celini
• Javno dostupna informacija utiče na kretanje cena
 akcija/obveznica
• Investitori i kreditori prepoznaju računovodstvene
 informacije kao signale koji utiču na povećanje ili
 smanjenje cene akcija / obvzenica firme
    Povećanje obima
 računovodstvenih informacija
• Kvantitativne (računovodstvene, prikazane u
 osnovnim finansijskim izveštajima) i
• Kvalitativne (informacije o tržištu, tržišnim
 segmentima, strategiji poslovanja itd.)
• Persperktivne, buduće, očekivane,
 prognozirane, a ne “istorijske” informacije –
 kako je to sada slučaj
         Uloga revizije
• Nezavisna revizija – glavna “rampa” za obimno
 krivotvorenje finansijskih izveštaja (F.I.)
• Odgovornost za realnost F.I-ja je primarno na
 menadžmentu
• Odgovornost revizora je da o prezentiranim F.I izraze
 nezavisno ekspertsko mišljenje
• To mišljenje se uvek izražava u odnosu na to da li su ti
 F.I-ji prezentiranu skladu sa tzv. “definisanim okvirom za
 finansijsko izveštavanje” (MRS, GAAP, Zakon o
 računovodstvu, ili nešto drugo.
• Izveštaj revizora tangira: (1) klijenta; (2) revizore, i, (3)
 korisnike F.I-ja
   Uloga računovodstva na
   finansijskim tržištima
• Računovodstvene informacije su čuvari
 ulaza (gate keeper) na finansijskim
 tržištima
• Ako računovodstvene informacije nisu
 tačne i blagovremene nastaje nepoverenje
• Nepoverenje urušava institucije i
 finansijsko tržište u celini

								
To top