; 26
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

26

VIEWS: 2 PAGES: 10

 • pg 1
									         Pitanja i odgovori za prijemni ispit
             -PORESKA     AKADEMIJA-


1. Porez je:
   a) Javni prihod
   b) Obaveza vlade
   c) Obaveza opština

2. Šta obrazuju sva sredstva u preduzeću pomoću kojih se obavlja zadatak preduzeća u
  oblasti proizvodnje, prometa ili usluga i ostvaruju ciljevi poslovanja?
   a) Pasivu
   b) Bilans uspjeha
   c) Aktivu

3. Obveznici doprinosa za socijalno osiguranje su:
   a) Preduzeća
   b) Fizička lica
   c) Država

4. Porez na dodatu vrijednost je porez na:
   a)   Dobit
   b)   Dohodak
   c)   Potrošnju
   d)   Imovinu

5. Koji od  navedenih poreza ne spada u poreze na imovinu:
    a)  Porez na nepokretnosti
    b)  Porez na prihode od zakupa
    c)  Porez na nasljeĎe i poklon
    d)  Porez na prodaju imovine uz naknadu

6. Postupak postepenog smanjenja vrijednosti neke stavke aktive, uz istovremeno
  prenošenje te vrijednosti na odgovarajuće račune potraživanja, naziva se:
   a) Deflacija
   b) Amortizacija
   c) Decentralizacija

7. OdreĎeni iznos novca koji se daje ili traži unaprijed, prije obavljanja odreĎenog posla, a
  ujedno je i sredstvo kojim se obe strane obezbjeĎuju od neizvršenja ugovornih obaveza,
  naziva se:
   a) Kredit
   b) Avans
   c) Anuitet

8. Carine su:
   a) Dažbina koja se plaća prilikom prelaska robe preko državne granice
   b) Dažbina koju naplaćuju preduzeća prilikom uvoza robe
   c) Prihod preduzeća


                                             1/10
              ODGOVORI SU OZNAČENI MASNIM SLOVIMA
9. Institucija finansijskog tržišta vezana za tačno odreĎeno mjesto na kome se trguje
  standardizovanim tržišnim materijalom, po utvrĎenim pravilima trgovanja, naziva se:
    a) Berza
    b) Banka
    c) Kreditna organizacija

10. Javne finansije su:
   a) Nauka koja izučava finansije preduzeća
   b) Nauka koja izučava finansije pojedinca
   c) Nauka koja izučava finansije države

11. Javni sektor sačinjavaju:
   a) Država na svim nivoima vlasti
   b) Državna preduzeća
   c) Kompanije

12. Dvostrani pregled rashoda i prihoda u odreĎenom vremenskom periodu, naziva se:
   a) Bilans stanja
   b) Bilans uspjeha
   c) Poreski bilans

13. Prihod iz radnog odnosa se oporezuju :
   a) Porezom na dobit
   b) Porezom na dohodak
   c) Porezom na promet

14. Akcize su porezi koji se plaćaju na:
   a) Plate
   b) Usluge
   c) Luksuzne proizvode

15. Količina novca koju treba platiti za odreĎenu jedinicu robe ili usluge, naziva se:
   a) Cijena
   b) Rashod
   c) Avans

16. Budžet je:
   a) Finansijski instrument
   b) Instrument prikupljanja javnih prihoda
   c) Instrument finansiranja javnih rashoda
   d) Planski dokument

17. Proces delegiranja, tj. prenošenja, upravljačke vlasti sa viših na niže nivoe odlučivanja,
  naziva se:
   a) Centralizacija
   b) Decentralizacija
   c) Devalvacija

18. Kada su prihodi budžeta manji od budžetskih rashoda imamo:
   a) Budžetski deficit
   b) Budžetski suficit

19. Ulaganje novčanih sredstava (tj. sama novčana sredstva) na računu kod banaka ili
  štedionica, naziva se:
   a) Dividenda
   b) Avans
                                             2/10
              ODGOVORI SU OZNAČENI MASNIM SLOVIMA
   c) Depozit

20. Smanjenje spoljašne vrijednosti valute jedne zemlje prema jednoj ili više stranih valuta
  i/ili zlata, naziva se:
    a) Devalvacija
    b) Deflacija
    c) Inflacija

 21. Šta je poreski sistem?
    O: Poreskim sistemom se naziva skup poreza, doprinosa, taksi, naknada i drugih
    javnih prihoda uvedenih u jednoj zemlji i povezanih u cjelinu.

22. Pravna ili fizička lica koja isporučuju robu kupcima, nazivaju se:
   a) Potrošači
   b) Akcionari
   c) Dobavljači

23. Razmjena informacija, uspostavljanje poslovnih veza i voĎenje poslovanja putem
  telekomunikacionih mreža, naziva se:
   a) Telefonska komunikacija
   b) Elektronsko poslovanje
   c) Poslovno komuniciranje

24. Šta je poreski monizam ?
   O: Oporezivanje primjenom samo jednog poreskog oblika naziva se poreski
   monizam.

25. Dokument kojim prodavac potvrĎuje kupcu isporuku robe (izvršenje usluge) i na osnovu
  kojeg kupac izvršava svoju obavezu plaćanja za tu isporuku (izvršenu uslugu) naziva se:
   a) Putni nalog
   b) Faktura-račun
   c) Knjižna obavjest

26. Kada su rashodi budžeta manji od prihoda budžeta imamo:

   c) Budžetski deficit
   d) Budžetski suficit

27. U najširem smislu, obuhvataju ukupne novčane odnose, sve akte i radnje kojima se
  zasnivaju ili gase imovinsko-pravni odnosi izraženi u novcu.
   a) Računovodstvo
   b) Osiguranje
   c) Finansije

28. Godina koju preduzeća i druge privredne i vanprivredne organizacije koriste u
  računovodstvene svrhe i koja predstavlja isječak iz poslovnog života preduzeća na kraju
  koga ono zvanično objavljuje i predaje poslovnom organu završni račun (bilans stanja,
  bilans uspeha, bilans novčanih tokova, aneks i izveštaj o poslovanju) je:
   a) Poslovna godina
   b) Fiskalna godina
   c) Poreska godina

29. Kako država može da raspiše javni zajam?
   O: Država može da raspiše javni zajam na tri načina: emisijom obveznica, upisom
   u knjigu državnog duga i sklapanjem ugovora o zajmu.

                                            3/10
             ODGOVORI SU OZNAČENI MASNIM SLOVIMA
30. Koje su metode emisije javnog zajma putem obveznica?
    O: Emisija javnog zajma putem obveznica vrši se primjenom dvije metode:
    direktna emisija i indirektna emisija.

31. Šta označava pojam „privremeno budžetsko finansiranje“?
    O: Ukoliko se budžet ne usvoji do kraja godine koja prethodi godini za koju se
    budžet donosi, pristupa se privremenom finansiranju koje ne bi trebalo da traje
    duže od tri, odnosno šest mjeseci.

32. Finansijska politika aktivnog korišćenja fiskalnih instrumenata (poreza, javnih rashoda,
  budžeta i javnog duga) s ciljem poboljšanja performansi nacionalne ekonomije
  (zaposlenosti, raspodele, stabilnosti, privrednog rasta) i povećanja opšteg društvenog
  blagostanja naziva se:
    a. Poreska politika
    b) Socijalna politika
    c) Fiskalna politika

33. Dijelovi fiskalnih prihoda koji, u formi raznih olakšica poreskim obveznicima, ne stižu do
  budžeta su:
    a) Fiskalni rashodi
    b) Poreski odbitak
    c) Poreska olakšica

34. Engleska skraćenica za bruto domaći proizvod je:
   a) GPD
   b) BDP
   c) GDP

35. Ko snosi odgovornost za izvršenje budžeta?
   a) Vlada
   b) GraĎani

36. Ko ima obavezu da obračuna doprinos?
   a) Fizička lica-graĎani
   b) Preduzeće

37. U BIH stope PDV su:
   a) 17%
   b) 0%
   c) 17% i 0%

38. Kako se država može finansirati?
   a) Sopstvenim prihodima
   b) Isljučivo zaduživanjem
   c) Sopstvenim prihodima i zaduživanjem

39. Sa ekonomskog aspekta sve šira integracija tržišta roba, usluga, novca i kapitala u
  svijetu naziva se:
   a) Dezintermedijacija
   b) Integracija
   c) Globalizacija

40. Privatizacija je kada:
   a) Preduzeća u državnoj svojini prelaze u privatno vlasništvo
   c) Preduzeća iz privatne svojine prelaze u vlasništvo države

                                             4/10
              ODGOVORI SU OZNAČENI MASNIM SLOVIMA
41. Kako se naziva službeni obrazac za prijavu i carinjenje robe?
   a) Carinska deklaracija
   b) Mjenica

42. Bruto društveni proizvod se definiše kao...
   O: Sva proizvedena dobra u nekoj privredi toku određenog perioda vremena,
   najčešće jedne godine.

43. Inflacija koja prelazi stopu od 50 % na mesečnom nivou, naziva se:
   a) Hiperinflacija
   b) Deflacija
   c) Stagflacija

44. Opšti porast cena čiji je glavni uzrok povećanje mase novca u opticaju po stopi koja je
  iznad stope rasta proizvodnje naziva se:
   a) Stagflacija
   b) Inflacija
   c) Recesija

45. Sistematsko prikupljanje, registrovanje i analiziranje podataka radi sagledavanja tržišta
  nabavke i prodaje i pozicije preduzeća na njima naziva se:
   a) Promotivna kampanja
   b) Istraživanje tržišta
   c) Marketing

46. Dobra koja imaju karakteristike nerivaliteta i neekskluzivnosti za čije upravljanje je
  obično nadležna država tj. neki njen organ ili institucija nazivaju se:
   a) Javna dobra
   b) Potrošna dobra
   c) Privatni dobra

47. Budžetski limit je.....
   O: Maksimalna potrošnja države za određenu budžetsku stavku koja se zakonom
   dozvoljava.

48. Za fiskalnu politiku zaduženi su:
   a) dražava
   b) preduzeća

49. Izvoz je...
    O: Prodaja dobara i usluga u inostranstvu (ukupna vrednost dobara i usluga koje
    ljudi u jednoj zemlji prodaju ljudima u drugim zemljama)

50. Izdaci države, pokrajine ili lokalne samouprave za podmirenje javnih potreba nazivaju
  se:
   a) Javne investicije
   b) Fiskalni rashod
   c) Javna potrošnja

51. Zaduženje države kojim se finansira budžetski deficit zajedno sa eventualnim gubicima
  državnih, javnih preduzeća, naziva se:
   a) Javni dug
   b) Privatni dug
   c) Opšti dug                                             5/10
              ODGOVORI SU OZNAČENI MASNIM SLOVIMA
52. Konkurentsko trziste se definise kao:
   O: Trzište na kome nijedno preduzeće nema moć da utiče na tržišnu cenu

53. Ljudski kapital je:
   O: Akumulirano znanje i vještina pojedinaca (investiranje u školovanje,
   obučavanje) kojim se povećava produktivnost i sposobnost ljudi.

54. Tržište na kome se robni promet, na čitavom privrednom području odvija pod istim
  uslovima i koje zahtijeva slobodno kretanje roba, usluga i kapitala bez ikakvih
  administrativnih ograničenja naziva se:
   a) Carinska zona
   b) Jedinstveno tržište
   c) Monetarna unija

55. Šta je monopol?
   O: Forma trzišne organizacije u kojoj samo jedna firma prodaje proizvod.

56. Tržišna ekonomija je:
   a) Ekonomija koju karakteriše slobodno određivanje cena i slobodna razmena
     dobara
   b) Ekonomija koju karakteriše diktiranje cena od strane države

57. Šta je recesija?
   O: Period pada realne ekonomske aktivnosti

58. Šta je uvoz?
   O: Ukupna suma vrednosti, dobara i usluga gdje ljudi iz jedne zemlje kupuju od
   ljudi iz druge zemlje i uvoze ta dobra.

59. Vodi se u preduzećima radi kontrole poslovanja i poslovnog odlučivanja i obuhvata samo
  ekonomske promjene koje se mogu izraziti u novcu.
   a) Finansije
   b) Revizija
   c) Knjigovodstvo

60. Suparništvo izmeĎu učesnika u ponudi robe, s ciljem svakog učesnika da tržište svoje
  robe što više proširi na račun drugih učesnika naziva se:
    a) Ekspanzija
    b) Konkurencija
    c) Diversifikacija

61. Vrsta finansijskih institucija (državnih ili privatnih, samostalnih ili pod okriljem
  preduzeća, banaka i sl.) specijalizovanih za penziono osiguranje naziva se:
   a) Berza
   b) Brokerska kuća
   c) Penzioni fond

62. Šta su eksterni efekti?
    O: Eksterni efekti predstavljaju koristi ili troškove od proizvodnje ili potrošnje
    nekog dobra koji nastaju za „treća lica“ koja nemaju nikakvu direktnu vezu sa
    tom proizvodnjom odnosno potrošnjom.

63. Šta su damping cijene?
    O: Damping cijenama se nazivaju cijene po kojima se prodaje roba na stranom
    tržištu a koje su niže od cijena te iste robe na domaćem tržištu.

                                           6/10
             ODGOVORI SU OZNAČENI MASNIM SLOVIMA
64. Principi i kriterijumi, tj. načela i stavovi kojima se usmjerava donošenje odluka o
  cijenama roba i usluga nazivaju se:
    a) Politika nabavke
    b) Politika cijena
    c) Politika proizvodnje

65. Izjava kojom se jedno lice deklariše spremnim da zaključi ugovor, po uslovima koji su
navedeni u ugovoru naziva se:
    a) Ponuda
    b) Tražnja
    c) Zahtjev

66. Šta je depresijacija?

   O: Pad vrijednosti jedne valute u odnosu na drugu valutu na deviznom tržištu.

67. Šta je devalvacija?

   O: Devalvacija je smanjenje spoljašnje vrijednosti valute neke zemlje prema
   nekoj stranoj valuti ili zlatu.

68. Šta je apresijacija?

   O: Rast vrijednosti jedne valute u odnosu na drugu valutu na deviznom tržištu.

69. Doktrina o što je moguće većoj ulozi tržišta i konkurencije u procesu koordiniranja
  ekonomskih aktivnosti naziva se:
    a) Državni intervencionizam
    b) Liberalizacija
    c) Komunizam

70. Upravljanje bilo kojim oblikom organizacije (preduzeće, banke, neprofitne
  organizacije...) putem planiranja, organizovanja, vođenja i kontrolisanja koje vodi
  ostvarivanju postavljenih ciljeva, naziva se:
    a) Marketing
    b) Ekonomska analiza
    c) Menadžment

71. Akt predstavničkog tijela kojim se predviĎaju i odobravaju prihodi i rashodi države (ili
  lokalnog organa uprave) za odreĎeni budući period, po pravilu za jednu godinu,
  naziva se:
    a) Bruto proizvod
    b) Budžet
    d) Dividenda

72. Kakve mogu biti poreske stope?
    O: Poreske stope mogu biti proporcionalne, progresivne i regresivne.

73. Šta označava pojam poreska evazija?
     O: Poreska evazija je izbjegavanje plaćanja poreza. Može biti zakonita i
     nezakonita.
74. Šta je PDV?
      O: PDV je neto svefazni (višefazni) porez na promet koji se plaća u svakoj fazi
     proizvodno-prometnog cilusa i to samo na vrijednost ostvarenu (dodatu) u toj
     fazi.

                                            7/10
              ODGOVORI SU OZNAČENI MASNIM SLOVIMA
75. Poreski obveznik je
    a) Lice koje se obavezalo da će platiti porez
    b) Lice koje snosi teret oporezivanja
    c) Lice koje je po zakonu dužno da plati porez

76. Zahtjevi ljudi kao potrošača za proizvodima i uslugama, a da bi se otklonilo osjećanje
  nezadovoljenosti i istovremeno ostvario željeni nivo blagostanja nazivaju se:
    a) Proizvodnja
    b) Ponuda
    c) Potrebe

77. Subjekt iz obligacionog odnosa koji ima pravo da od drugog lica (dužnika) traži da
  nešto učini, ili nešto da da ili da se uzdrži od nekog činjenja (na koje bi inače imao
  pravo) naziva se:
    a) Povjerilac
    b) Dužnik
    c) Kupac

78. Šta je javni zajam?
     O: Javni zajam predstavlja sredstva kojim se zadužuje država u zemlji ili
     inostranstvu.

79. Kako se javni zajmovi dijele po ročnosti?
    O: Javne zajmove po ročnosti dijelimo na dugoročne, srednjoročne i
    kratkoročne.

80. Udruženja pojedinaca, organizacije koje obavljaju odreĎene djelatnosti saglasno
  pravu i moralu nazivaju se:
    a) Pravna lica
    b) Fizička lica
    c) Domaćinstva

81. Ekonomska kategorija koja u privrednom subjektu predstavlja prodajnu vrednost
  prodatih proizvoda, trgovinske robe i materijala, kao i obavljenih usluga, naziva se:
    a)  Rashod
    b)  Kredit
    c)  Prihod

82. Povećanje obima proizvodnje i usluga u odreĎenom vremenu kao rezultat novih
  ulaganja u proizvodne kapacitete i njihovog efikasnijeg korišćenja kao i novog
  zapošljavanja, naziva se:
    a)  Recesija
    b)  Privredni rast
    c)  Kontrakcija

83.  Jedan od tri osnovna ekonomska principa glasi: ostvariti odreĎenu vrijednost
   proizvodnje sa minimalnim utrošcima radne snage. Taj princip naziva se:
     a)  Produktivnost
     b)  Likvidnost
     c)  Solventnost

84.  Razlika izmeĎu ukupnih prihoda i ukupnih rashoda u proizvodnji ili izmeĎu
   prodajne cene i nabavne cene u trgovini naziva se:
    a)  Amortizacija
    b)  Profit (dobit)
    c)  Rashod
                                           8/10
            ODGOVORI SU OZNAČENI MASNIM SLOVIMA
85.   Neprekidni  proces   prilagodavanja  predmeta   iz  prirode  čovjekovim
    potrebama,naziva se:
     a)  Proizvodnja
     b)  Potrošnja
     c)  Investiranje


86. Šta su transferne cijene?
     O: Transferne cijene su cijene faktora proizvodnje odnosno sredstava za rad
     koja se ostvaruju u transakcijama između povezanih lica.

87.    Zemlje koje svjesno smanjuju svoje (poreske) prihode u budžetu sa ciljem
   privlačenja što više firmi, nazivaju se:
      a)  Zemlje fiskalnog raja
      b)  Zemlje monetarnog raja
      c)  Zemlje budžetskog raja

88. Naknada za usluge, najcešće u posredničkim poslovima, koja se obračunava u
   odreĎenom procentu od vrednosti obavljenog posla, naziva se:
    a)  Amortizacija
    b)  Revizija
    c)  Provizija

89. Popust u  cijeni koji prodavci daju kupcima, naziva se:
    a)    Rabat
    b)    Anuitet
    c)    Regres

90. Šta obuhvata socijalna zaštita?
     O: Socijalna zaštita obuhvata socijalnu pomoć i socijalno osiguranje.

91. Jedan od tri osnovna ekonomska principa, uz ekonomičnost i produktivnost, koji se
  svodi na težnju da se ostvari maksimalni profit sa minimalno angažovanim kapitalom,
  naziva se:
     a)  Rentabilnost
     b)  Produktivnost
     c)  Likvidnost

92. Svaki vid  ekonomske aktivnosti koji nije u zakonski regulisanim ekonomskim
  tokovima,  naziva se:
     a)   Plava ekonomija
     b)   Bijela ekonomija
     c)   Siva ekonomija

93. Sposobnost dužnika da u cijelosti izmiruje svoje dospjele novčane, ili druge obaveze
  (znaci i platežno), naziva se:
    a)   Produktivnost
    b)   Ekonomičnost
    c)   Solventnost

94. Spoj visoke nezaposlenosti i stagnacije proizvodnje i visoke inflacije, naziva se:
    a)  Deflacija
    b)  Inflacija
    c)  Stagflacija

                                             9/10
             ODGOVORI SU OZNAČENI MASNIM SLOVIMA
95. Postupak kolektivnog namirenja obaveza iz imovine prezaduženog preduzeća ili drugog
  subjekta uz mogućnost sanacije po namirenju duga, naziva se:
      a)  Stečaj
      b)  Likvidacija
      c)  Privatizacija

96. Šta su automatski stabilizatori?
      O: Automatski stabilizatori su instrumenti koji su ugrađeni u sistem i politiku
      javnih prihoda neke zemlje i koji automatski djeluju kada se pojavi
      makroekonomska neravnoteža.

97. Količina dobara ili usluga koju ljudi žele da kupe, naziva se:
      a)  Ponuda
      b)  Tražnja
      c)  Aprecijacija

98. Novčano izraženo trošenje sredstava i rada kao i svaki izdatak u vezi sa poslovanjem
   preduzeća, naziva se:
     a)  Prihod
     b)  Profit
     c)  Trošak

99. Nematerijalni proizvod koji se ne može skladištiti, pošto se troši istovremeno kada se i
  proizvodi, naziva se:
      a)  Usluga
      b)  Roba
      c)  Zaliha

100. Šta je finansijski plan kao instrument finansiranja?
      O: Finansijski plan je instrument finansiranja organizacija obaveznog
      socijalnog osiguranja.
                                            10/10
              ODGOVORI SU OZNAČENI MASNIM SLOVIMA

								
To top