20102011_OER_PG_GPV by dandanhuanghuang

VIEWS: 4 PAGES: 27

									   Onderwijs- en
Examenreglement 2010-2011

   Postgraduaten

Groepscentrum Permanente
    Vorming
Inhoud

Opdrachtverklaring HUB-EHSAL vzw
Titel I  Begrippenlijst
Titel II Onderwijsreglement
Titel III Examenreglement
Titel IV Inwerkingtreding en overgangs-
        bepalingen

De integrale tekst van het Onderwijs- en Examenreglement
     (OER) en presentatie zijn terug te vinden via
   www.hubrussel.be/gpv > Informatie postgraduaten
Titel II  Onderwijsreglement


Toepassingsgebied

Alle opleidingen, onderwijsactiviteiten en
dienstverlening die aangeboden worden door de
Hogeschool-Universiteit Brussel.
   Afwijkingen voor postgraduaten in afdeling 12.
Afdeling 1 Soorten inschrijvingen

Soorten inschrijvingen (1.2)
• Standaardtraject = alle
  opleidingsonderdelen (OOD) van de
  opleiding.
• Flexibel traject = volgen van minder OOD’s
   •  Max. te spreiden over drie academiejaren
   •  Individueel jaarprogramma aanvragen

Uitschrijven (1.4)
  Contact opnemen met programmacoördinator
Afdeling 2 Inschrijvingsregels en
studiegelden

Inschrijvingsregels (2.1)
• Voldoen aan de toelatingsvoorwaarden
• Bevestigingsbrief ontvangen
• Gedurende een academiejaar
• Les volgen enkel indien ingeschreven

Studiegeld (2.3)
Inschrijfgeld voor deelname onderwijsactiviteiten
en ongevallenverzekering.
Betaald educatief verlof (2.4)
Sommige cursisten kunnen betaald educatief
verlof (BEV) aanvragen bij werkgever.
  Opleidingen binnen GPV met een erkenning te
  vragen via secretariaat GPV


Bijzonder statuut (2.5)
Dit kan aangevraagd worden voor cursisten met
een functiebeperking (2.5.3)
  Via opleidingscoördinator
Afdeling 3 Toelatingsvoorwaarden

Taal & diplomavoorwaarden (3.1 & 3.2)

Deze voorwaarden staan vermeld in de
opleidingsbrochure van het GPV.
   Afwijkingen kunnen na schriftelijke gemotiveerde
     vraag aan het diensthoofd.
•  Voldoet aan toelatingsvoorwaarden
•  Inschrijvings- en examengeld betaald hebt
•  Administratief in orde bent (zie punt 8.2. Administratieve kalender)
•  Je individueel jaarprogramma bezorgd hebt aan programmacoördinator
   (flexibel traject)

Wie inschrijvings- en examengeld na aanmaning niet betaalt voor gestelde datum 
   wanbetaler, geschorst, kan niet deelnemen aan examens
Afdeling 4 Opleidingen

Overzicht via www.hubrussel.be/gpv
1. Postgraduaten
 • Studiegebied Gezondheidszorg
 • Studiegebied Onderwijs
 • Studiegebied Handelswetenschappen en
   bedrijfskunde
 • Faculteit Taal & Letteren

2. Trajecten van permanente vorming die leiden
  tot een getuigschrift
3. Trajecten van permanente vorming die leiden
  tot een attest van deelname
Opleidingsprogramma (4.1.10):
Bestaat uit verschillende OOD’s met een totaal
aantal studiepunten (SP) van 20 (min.)
  te raadplegen via www.hubrussel.be/gpv> informatie
  postgraduatenStudiepunten en studietijd (4.3)
Een studiepunt = studie- en verwerktijd van 25 à
30 uur per jaar
Studie en verwerktijd = lessen volgen,
stagelopen, studeren, opzoekingswerk doen,
projectwerken schrijven, examens afleggen,…
ECTS-fiche (4.2.2)
Inhoudelijke studie-informatie van een OOD.
• Aantal studiepunten & docent(en)
• Verwachte aanvangscompetenties
• Doelstellingen
• Leerinhoud
• Flexibiliteit
• Onderwijsmethoden
• Evaluatiemodaliteiten
• Studiemateriaal

  Te raadplegen via www.hubrussel.be/gpv >
   informatie postgraduaten > ECTS-fiches
Afdeling 5 Individueel jaarprogramma
 Aanvragen een week na de start van het postgraduaat.

Vrijstellingen aanvragen (5.7)

1. Via Eerder Verworven Kwalificaties
   Aanmeldingsformulier EVK via
  www.hubrussel.net>vrijstellingen aanvragen
   Via programmacoördinator
   Aanvragen uiterlijk 1 week na de start van de
  opleiding
2. Via Eerder Verworven Competenties
 Aanmeldingsformulier EVK via
  www.hubrussel.net>vrijstellingen aanvragen
 Bekwaamheidsonderzoek (online beschreven)
Afdeling 6 Trajectbegeleiding
Cursisten kunnen bij de programmacoördinator
terecht voor:
 •  Begeleiding bij flexibel traject
 •  Begeleiding bij EVK – EVC aanvragen
 •  Vakinhoudelijke begeleiding
 •  Studievorderingstests / proefexamens
 •  Nabespreking examenresultaten
 •  Problemen met examenplanning

Afdeling 7 Examens, credits en diploma’s
 In de ECTS-fiche is de evaluatiemodaliteit
 opgenomen: examens, opdrachten,…
 Twee beraadslagingsperiode:
   april/mei/juni: start opleiding tem juni
   September: evaluaties in augustus/ september
 Geen gebruik van credits
 Geen diploma maar een getuigschrift
   Indien geslaagd voor alle opleidingsonderdelen
   (vanaf 10/20)

Inschrijving voor de examens
Voor beraadslaging in
  • juni: geen extra inschrijving
  • september: extra inschrijving (via mail)

Resultatenblad
Op dit blad komen de OOD’s en delen met score
en HUB-codes. Ten miste 10/20 of pass
   geslaagd
   score is overdraagbaar naar volgende
   beraadslagingsperiode
Resultatenblad (vervolg)
  Enkel de delen van het opleidingsonderdeel waarvoor
 je in de beraadslagingsperiode juni minder dan 10
behaalde, moet je opnieuw afleggen in de
beraadslagingsperiode van september.

  Wanneer je alle nodige studiepunten hebt behaald 
  postgraduaatgetuigschrift

Attest van deelname
Het attest wordt gegeven aan cursisten die ten minste 80%
van een opleidingstraject volgden.
Afdeling 8 Academische – administratieve
kalender:
Start van de opleiding  Zie folder van de opleiding online
Eén week na de start   Vastleggen individueel jaarprogramma – via
             PC
Examens beraadslagings-  Zie ECTS-fiche of examenrooster
periode juni       Geen voorafgaande inschrijving, wel in orde
             zijn met betaling
Bekendmaking van de    Resultatenblad
examenresultaten     Toegestuurd na beraadslaging
             Uitnodiging proclamatie
Examens beraadslagings-  Examenrooster toegestuurd
periode september     Inschrijven is nodig
Bekendmaking van de    Resultatenblad – toegestuurd
examenresultaten     Uitnodiging proclamatie
Afdeling 9 Rechten en plichten,
rechtsbescherming en tuchtreglement

Rechten en plichten van de cursist (9.1)
• Recht op gelijke behandeling
• Recht op openbaarheid van bestuur
• Recht op een onpartijdige behandeling
• Recht op verdediging
• Motiveringsplicht
• Specifieke rechten en plichten
• Inspraakregeling
• Bescherming van persoonsgegevens
Interne beroepsprocedure betreffende toelating
  en studievoortgang (9.2)

•  Groepsvoorzitter van de professionele opleidingen of
  academisch coördinator van de onderwijsgroep
  academische opleidingen treden op als interne
  beroepsinstantie.
•  Vijf kalenderdagen na kennisname van beslissing
  beroep aantekenen.

Materiële vergissing:

•  Wanneer je een vergissing vermoedt bij beslissing
  m.b.t. toekennen van vrijstellingen of
  bekwaamheidsbewijzen  dit melden bij het
  secretariaat van GPV
Rechtsbescherming en behandeling van klachten
(9.3)
Te volgen weg:
  1. Docent
  2. Programmacoördinator GPV
   (ombudsdienst)
  3. Diensthoofd GPV

Tuchtregeling (9.4)
  Zie tekst (p 96 -97 & 121)

Afdeling 13 Verzekeringen
Verantwoordelijke: Barbara De Ridder
Titel III  Examenreglement

Onderafdeling 3
Toepassingsgebied
Examens postgraduaatopleidingen georganiseerd
door GPV in 2010-2011.

Examenperiodes:
Per academiejaar: 2 examenperiodes
  •  Eerste periode: begin academiejaar tot eind juni
  •  Tweede periode: in (augustus)september
Beraadslagingsperiodes:
•  Examencommissies komen samen
•  Beraadslagingsperiode april/mei/juni: resultaten
  vaststellen van volledige opleidingsonderdelen en
  delen, geregistreerd tijdens examens afgenomen voor
  einde juni
•  Beraadslagingsperiode september: resultaten
  vaststellen, geregistreerd tijdens examenperiode van
  augustus/september

Openbaarheid
•  De openbaarheid wordt gegarandeerd voor mondeling
  en schriftelijke vormen van evaluatie/examen (p 125)
•  Beeld- en/of geluidopname is alleen toegelaten mits
  vooraf verkregen schriftelijke toestemming.
•  Opnames kunnen niet gebruikt worden als
  bewijsmateriaal bij intern beroep
Inschrijving voor examens en examenplanning
(zie administratieve kalender).
 Bij problemen met inleveringstermijn PC tijdig
  contacteren.

Voorwaarden om aan examens deel te nemen
•  Ingeschreven zijn voor de opleiding
•  Ingeschreven voor de beraadslagingsperiode (enkel de
  tweede)
•  Inschrijvings- en examengeld is in orde
•  Er zijn twee examenkansen
Onderafdeling 6 Ombudsdienst
De programmacoördinator treedt op als ombudspersoon

Onderafdeling 7 Verloop van de examens
Examinator
Lid onderwijzend personeel, belast met toekennen
  examen-
resultaat (van een deel) van een opleidingsonderdeel van
betrokken academiejaar en groep.

Examenresultaat
Dit komt tot stand door evaluatieactiviteiten, uitgevoerd
   door examinator en mede-evaluatoren
Examenvorm, examenduur
 ECTS-fiche

Beoordeling
•  Eindbeoordeling elk opleidingsonderdeel: geheel getal
  van 0 tot 20
•  Examenresultaat van opleidingsonderdeel (= delen):
  gewogen a.d.h.v. studiepunten van de delen
•  Niet deelnemen aan examen van deel van
  opleidingsonderdeel = niet deelgenomen aan volledig
  opleidingsonderdeel
•  Niet deelnemen aan één van de meerdere examens
  van (een deel van) een opleidingsonderdeel = niet
  deelgenomen aan het volledige (deel of)
  opleidingsonderdeel
Waarderingsschaal
  HUB  HUB    Kwalitatieve omschrijving
  code  score
  A   ≥ 17   UITSTEKEND, prestatie op niveau grootste
          onderscheiding

  B   15-16   ZEER GOED, grote onderscheiding

  C   13-14   GOED, onderscheiding

  D   11-12   RUIM VOLDOENDE

  E   10    VOLDOENDE, prestatie beantwoordt aan
          minimale criteria

  FX   8-9    LICHTE ONVOLDOENDE, prestatie benadert
          minimale criteria maar voldoet er niet
          helemaal aan

  F   ≤     ZWARE ONVOLDOENDE
Onderafdeling 8 De examencommissie
Samenstelling en bevoegdheid
•  Voorzitter/secretaris/ ombudsmedewerker en 2
   examinatoren aangeduid door het diensthoofd GPV
•  De examencommissie beslist
  •  of de student al dan niet geslaagd is voor het geheel
    van de opleiding.
  •  welke graad van verdienste het postgraduaat-
    getuigschrift wordt toegekend. Artikel 40 p 138 §1 en
    §2?

Onderafdeling 9 Beraadslaging
•  Geslaagd voor een OOD: ten minste 10 op 20
•  Geen creditbewijs voor een OOD
•  Geslaagd voor opleiding: ontvangen van postgraduaat-
  getuigschrift.
•  Beraadslagingsverslag in een proces-verbaal
Onderafdeling 10 Onregelmatigheden en
fraude
   Definite – procedure – sancties (p140)

Onderafdeling 11 Mededelingen en
bespreking examenresultaten
•   Na examencommissie ontvang cursist resultatenblad,
   ondertekend door diensthoofd.
•   Recht op feedback over het examen  vraag richten
   aan PC.
       Veel Succes!

         Coördinaten
    Naam – programmacoördinator – e-mail
     Naam – secretariaat GPV – e-mail, tel
Anja D’hoe – diensthoofd GPV - anja.dhoe@hubrussel.be

								
To top