Jeppe _ Thomas by jizhen1947

VIEWS: 11 PAGES: 100

									Velkommen til bogføring i excel.

Regnearket er indrettet med GUL fane, hvor du kan indtaste dine bilag - på et konteringsark.
             en RØD fane, hvor du kan se dine kontering på et åbningsark - inkl. .1 kolonne, hvor saldi ÅTD (år til
             en GRØN fane, hvor kontoplanen er indlagt. Kontoplanen er for Handels- og Servicevirksomheder og

Stamoplysninger:
Til indtastning af stamoplysninger for virksomheden - benyttes i regnskab mm.

Kontering
Du skal indtaste i fanen kontering - husk af debet og kredit skal være lige store. Du må kun bogføre eet beløb i debet eller kred
Hvis felterne bliver GRÅ, skyldes det at du mangler dato, bilagsnr eller tekst - hvor du har anført konto.
Når D/K ikke er lige store, vil der komme en fejlmeddelelse øverst i regnearket - indtil D/K igen stemmer.
Du må IKKE trække felter i regnearket - men gerne kopiere!
Når du har bogført - kan du se i afslutningsarket - kolonne E-F, hvad din bogføring har medført på regnskabet.

Afslutningsark
Her medtages konteringerne under kolonnen "daglige posteringer".
Du kan også indtaste en "åbningsbalance" og lave efterposteringer
Nedenfor afslutningsarket finder du en specificeret oversigt over debitorer, varekreditorer og andre kreditorer. Denne kan beny

Debitorer og kreditorer
Her kan du indtaste navn på debitorer og kreditorer. Disse vil så blive brugt i kontering (tekstopslag på konto) og i specifikatione

Resultatopgørelse og Balance
Her finder du virksomhedens regnskab. Regnskabet er lavet på grundlag af konteringer, åbningsbalance og efterposteringer i
Regnskabet er opstillet i beretningform med noter.
Budgetter og sammenligningstal:
Du kan indtaste budgetter og "sidste års regnskab" som sammenligningstal i resultatopgørelsen.
nkl. .1 kolonne, hvor saldi ÅTD (år til dato) er indtastet. Du kan også indtaste efterposteringer.
Handels- og Servicevirksomheder og indeholder konteringsvejledning (før musen på felt debet/kredit ud for konto)
n bogføre eet beløb i debet eller kredit pr. transaktion (linie).

igen stemmer.

edført på regnskabet.
og andre kreditorer. Denne kan benyttes til afstemning af kontoudtog fra debitorer i f.eks. SIMU-WORLD.


stopslag på konto) og i specifikationen der findes under afslutningsarket.


åbningsbalance og efterposteringer i afslutningsarket.
Her indtastes oplysninger om virksomheden, ansvarlig ledelse og start-slut-dato på regnskabsåret.
Oplysningerne benyttes i efterfølgende ark

Virksomhedens navn:              Fyens regnskabsservice A/S

Ansvarlig ledelse               Frank Mostrup

Regnskabsperiode startdato, f.eks. 1.1.2008      01.01.2008
Regnskabsperiode slutdato, f.eks. 31.12.2008      31.12.2008
Dato for udarbejdelse af regnskabet       24. februar 2009
               Hvis værdien i
             Kontonavn er #I/T - har
Gå til afslutningark    du benyttet en forkert
                 konto 
 Dato  Bilag  Konto  Kontonavn
Du må ikke indtaste beløb på denne linie eller nedenfor, da transaktioner herfra ikke medtages i afslut
    Bogføringen BALANCERER  kr    -  kr    -


Tekst                 D      K
e eller nedenfor, da transaktioner herfra ikke medtages i afslutningsarket
Saldobalance for bogføring                             Fyens regnskabsservice A/S
                                            Poster  hentes fra        Nedenfor indtastes
                            Nedenfor KAN eventuelt    Afslutningsark
                                              Konteringsark        EFTERPOSTERINGER til
       Fyens regnskabsservice A/S        indtastes PRIMOSALDI                         regnskabet
          Afslutningsark                Saldi            Daglige poster        Efterposteringer  Resultatopgørelse            Balance
Kontonr.   Kontonavn                Debet    Kredit      Debet     Kredit       Debet    Kredit  Omkostn.  Indtægter      Aktiver    Passiver
  1100   Varesalg ( samlekonto )                             -        -                   -      -
  2100   Vareforbrug ( samlekonto )                            -        -                   -      -
  3100   Salgsfremmende omkostninger                           -        -                   -      -
  3200   Lokaleomkostninger                                -        -                   -      -
  3300   Kassedifference                                 -        -                   -      -
  3400   Bilers driftomkostninger                             -        -                   -      -
  3900   Øvrige omkostninger                               -        -                   -      -
  4100   Lønafregning                                   -        -                   -      -
  4200   ATP-bidrag                                    -        -                   -      -
  5100   Afskrivning på biler                               -        -                   -      -
  5200   Afskrivning på inventar                             -        -                   -      -
  6100   Renteindtægter                                  -        -                   -      -
  7100   Renteomkostninger                                -        -                   -      -
 11120   Biler                                      -        -                                    -     -
 11121   Akkumulerede afskrivninger på biler                       -        -                                    -     -
 11130   Inventar                                     -        -                                    -     -
 11131   Akkumulerede afskrivninger på inventar                      -        -                                    -     -
 12110   Varelager ( samlekonto )                             -        -                                    -     -
 12210   Varedebitorer ( samlekonto )                           -        -                                    -     -
 12220   Periodeafgrænsninger                               -        -                                    -     -
 12310   Kasse                                      -        -                                    -     -
 12320   Bank                                       -        -                                    -     -
 12330   Giro                                       -        -                                    -     -
 13110   Kapitalkonto                                   -        -                                    -     -
 13111   Privatforbrug                                  -        -                                    -     -
 14110   Langfristet lån                                 -        -                                    -     -
 14210   Kassekredit                                   -        -                                    -     -
 14220   Varekreditorer ( samlekonto )                          -        -                                    -     -
 14230   Skyldigt ATP-bidrag                               -        -                                    -     -
 14240   Skyldigt AM-bidrag                                -        -                                    -     -
 14250   Skyldig A-skat                                  -        -                                    -     -
 14260   Momsafregning                                  -        -       -      -                      -     -
 14261   Købsmoms                                     -        -             -
 14262   Salgsmoms                                    -        -       -
 14290   Andre kreditorer ( samlekonto )                         -        -                                    -     -


SUM                               0        0        0        0                   0        0         0     0
  21000   Resultatopgørelse                                                           -        -
  22000   Balance                                                                                 -     -
Balance                             0        0                                    0        0         0     0

       Varedebitorer - specifikation               Saldo            Varekreditorer - specifikation  Saldo        Andre kreditorer - specifikation Saldo
  122101  Varedebitor 1                        -       142201   Varekreditorer1           -    142901  Andre kreditorer 1         -
  122102  Varedebitor 2                        -       142202   Varekreditorer2           -    142902  Andre kreditorer 2         -
  122103  Varedebitor 3                        -       142203   Varekreditorer3           -    142903  Andre kreditorer 3         -
  122104  Varedebitor 4                        -       142204   Varekreditorer4           -    142904  Andre kreditorer 4         -
  122105  Varedebitor 5                        -       142205   Varekreditorer5           -    142905  Andre kreditorer 5         -
  122106  Varedebitor 6                        -       142206   Varekreditorer6           -    142906  Andre kreditorer 6         -
  122107  Varedebitor 7                        -       142207   Varekreditorer7           -    142907  Andre kreditorer 7         -
  122108  Varedebitor 8                        -       142208   Varekreditorer8           -    142908  Andre kreditorer 8         -
  122109  Varedebitor 9                        -       142209   Varekreditorer9           -    142909  Andre kreditorer 9         -
  122110  Varedebitor 10                        -       142210   Varekreditorer10          -    142910  Andre kreditorer 10        -
  122111  Varedebitor 11                        -       142211   Varekreditorer11          -    142911  Andre kreditorer 11        -
  122112  Varedebitor 12                        -       142212   Varekreditorer12          -    142912  Andre kreditorer 12        -
  122113  Varedebitor 13                        -       142213   Varekreditorer13          -    142913  Andre kreditorer 13        -
  122114  Varedebitor 14                        -       142214   Varekreditorer14          -    142914  Andre kreditorer 14        -
  122199  Diverse varedebitorer                    -       142299   Diverse varekreditorer       -    142999  Diverse Andre kreditorer      -
                                            Side 94
                 Resultatopgørelse for Fyens regnskabsservice A/S
                     for perioden 1-Jan-Tuesday til 31-Dec-Wednesday

Note                           01-1 til 31-12-Wednesday  Budget for Wednesday    01-1 til 01-1-Tuesday
     Nettoomsætning                           -
     - Vareforbrug                            -
     Bruttofortjeneste                          -            -            -
  1  - Andre eksterne omkostninger                    -            -            -
  2  - Personaleomkostninger                       -            -            -
     Indtjeningsbidrag                          -            -            -
  3  - Afskrivninger                           -            -            -
     Resultat før renter                         -            -            -
     + Renteindtægter              -
     -Renteomkostninger             -           -
     Årets resultat                           -            -            -
Note 1  Andre eksterne omkostninger

     Salgsfremmende omkostninger         -                           0           0
     Lokaleomkostninger             -                           0           0
     Kassedifferencer              -                           0           0
     Bilers driftsomkostninger          -                           0           0
     Øvrige omkostninger             -                           0           0
                           -                        -            -

Note 2  Personaleomkostninger
     Lønafregning                -                           0           0
     ATP-bidrag                 -                           0           0
                           -                        -            -


Note 3  Afskrivninger
     Afskrivninger biler             -                           0           0
     Afskrivninger inventar           -                           0           0
                           -                        -            -
                 Balance pr. 31-Dec-Wednesday
     Aktiver                            Passiver
Note
     Anlægsaktiver                         Egenkapital
  4  Biler                        -     Saldo pr. 01.01     -
  4  Inventar                      -     - Årets privatforbrug  -
     Anlægsaktiver i alt                 -                 -
                                    - Årets underskud    -
                                    Egenkapital i alt    -
     Omsætningsaktiver
     Varelager                      -     Gæld
     Varedebitorer                    -     Langfristet gæld    -
     Periodeafgrænsningsposter              -
  5  Likvide beholdninger                -    6 Kortfristet gæld    -
     Omsætningsaktiver i alt               -     Gæld i alt       -

     Aktiver i alt                      0   Passiver i alt       0

                                                  0
     Odense, den 24-Feb-Tuesday
        Frank Mostrup
     Noter til Balancen

Note 4  Biler og inventar      Biler    Inventar
     Anskaffelsesværdi          0         0
     - Akkumulerede afskrivninger     0         0
     Bogført værdi            0         0

Note 5  Likvide beholdninger
     Kasse                          0
     Bank, folio                       0
     Giro                          0
                                 0

Note 6  Kortfristet gæld
     Kassekredit                       0
     Varekreditorer                     0
     Skyldigt ATP-bidrag                   0
     Skyldigt AM-bidrag                   0
     Skyldigt A-skat                     0
     Momsafregning                      0
     Andre kreditorer                    0
                                 0
     Hold mus ved felt med "rød" trekant og note vil kunne ses - typisk saldo for kontoen an
Konto   Kontonavn                Debet      Kredit
 1100  Varesalg ( samlekonto )                    Saldo
 2100  Vareforbrug ( samlekonto )            Saldo
 3100  Salgsfremmende omkostninger           Saldo
 3200  Lokaleomkostninger                Saldo
 3300  Kassedifference                 Saldo
 3400  Bilers driftomkostninger             Saldo
 3900  Øvrige omkostninger               Saldo
 4100  Lønafregning                   Saldo
 4200  ATP-bidrag                    Saldo
 5100  Afskrivning på biler               Saldo
 5200  Afskrivning på inventar             Saldo
 6100  Renteindtægter                        Saldo
 7100  Renteomkostninger                Saldo
 11120  Biler                      Saldo
 11121  Akkumulerede afskrivninger på biler              Saldo
 11130  Inventar                     Saldo
 11131  Akkumulerede afskrivninger på inventar            Saldo
 12110  Varelager ( samlekonto )             Saldo
 12210  Varedebitorer ( samlekonto )           Saldo
 12220  Periodeafgrænsninger               Saldo
 12310  Kasse                      Saldo
 12320  Bank                       Saldo
 12330  Giro                       Saldo
 13110  Kapitalkonto                         Saldo
 13111  Privatforbrug                  Saldo
 14110  Langfristet lån                        Saldo
 14210  Kassekredit                          Saldo
 14220  Varekreditorer ( samlekonto )                 Saldo
 14230  Skyldigt ATP-bidrag                      Saldo
 14240  Skyldigt AM-bidrag                      Saldo
 14250  Skyldig A-skat                        Saldo
 14260  Momsafregning                         Saldo
 14261  Købsmoms                     Saldo
 14262  Salgsmoms                           Saldo
 14290  Andre kreditorer ( samlekonto )                Saldo
 21000  Resultatopgørelse
 22000  Balance
 122101  Varedebitor 1
 122102  Varedebitor 2
 122103  Varedebitor 3
 122104  Varedebitor 4
 122105  Varedebitor 5
 122106  Varedebitor 6
 122107  Varedebitor 7
 122108  Varedebitor 8
 122109  Varedebitor 9
 122110  Varedebitor 10
 122111  Varedebitor 11
 122112  Varedebitor 12
 122113  Varedebitor 13
 122114  Varedebitor 14
 122199  Diverse varedebitorer
142201  Varekreditorer1
142202  Varekreditorer2
142203  Varekreditorer3
142204  Varekreditorer4
142205  Varekreditorer5
142206  Varekreditorer6
142207  Varekreditorer7
142208  Varekreditorer8
142209  Varekreditorer9
142210  Varekreditorer10
142211  Varekreditorer11
142212  Varekreditorer12
142213  Varekreditorer13
142214  Varekreditorer14
142299  Diverse varekreditorer
142901  Andre kreditorer 1
142902  Andre kreditorer 2
142903  Andre kreditorer 3
142904  Andre kreditorer 4
142905  Andre kreditorer 5
142906  Andre kreditorer 6
142907  Andre kreditorer 7
142908  Andre kreditorer 8
142909  Andre kreditorer 9
142910  Andre kreditorer 10
142911  Andre kreditorer 11
142912  Andre kreditorer 12
142913  Andre kreditorer 13
142914  Andre kreditorer 14
142999  Diverse Andre kreditorer
ne ses - typisk saldo for kontoen angivet med "saldo"

        Gå til :  Forklaring
             Stamoplysninger
             Kontering
             Afslutningsark
             Debitorer og kreditorer
             Resultatopgørelse
             Balance
       Varedebitorer - specifikation
                Saldo        Debet    Kredit
122101    Varedebitor 1            -      -      -
122102    Varedebitor 2            -      -      -
122103    Varedebitor 3            -      -      -
122104    Varedebitor 4            -      -      -
122105    Varedebitor 5            -      -      -
122106    Varedebitor 6            -      -      -
122107    Varedebitor 7            -      -      -
122108    Varedebitor 8            -      -      -
122109    Varedebitor 9            -      -      -
122110    Varedebitor 10           -      -      -
122111    Varedebitor 11           -      -      -
122112    Varedebitor 12           -      -      -
122113    Varedebitor 13           -      -      -
122114    Varedebitor 14           -      -      -
122199    Diverse varedebitorer        -      -      -


       Varekreditorer - specifikation
                Saldo        Debet    Kredit
  142201  Varekreditorer1           -      -      -
  142202  Varekreditorer2           -      -      -
  142203  Varekreditorer3           -      -      -
  142204  Varekreditorer4           -      -      -
  142205  Varekreditorer5           -      -      -
  142206  Varekreditorer6           -      -      -
  142207  Varekreditorer7           -      -      -
  142208  Varekreditorer8           -      -      -
  142209  Varekreditorer9           -      -      -
  142210  Varekreditorer10          -      -      -
  142211  Varekreditorer11          -      -      -
  142212  Varekreditorer12          -      -      -
  142213  Varekreditorer13          -      -      -
  142214  Varekreditorer14          -      -      -
  142299  Diverse varekreditorer       -      -      -


                 specifikation
       Andre kreditorer - Saldo        Debet    Kredit
  142901  Andre kreditorer 1         -      -      -
  142902  Andre kreditorer 2         -      -      -
  142903  Andre kreditorer 3         -      -      -
  142904  Andre kreditorer 4         -      -      -
  142905  Andre kreditorer 5         -      -      -
  142906  Andre kreditorer 6         -      -      -
  142907  Andre kreditorer 7         -      -      -
  142908  Andre kreditorer 8         -      -      -
  142909  Andre kreditorer 9         -      -      -
  142910  Andre kreditorer 10         -      -      -
  142911  Andre kreditorer 11         -      -      -
  142912  Andre kreditorer 12         -      -      -
  142913  Andre kreditorer 13         -      -      -
  142914  Andre kreditorer 14         -      -      -
  142999  Diverse Andre kreditorer      -      -      -

								
To top