Docstoc

Jaarverslag IOK 2007

Document Sample
Jaarverslag IOK 2007 Powered By Docstoc
					Jaarverslagen 2008
IOK en IOK Afvalbeheer
             Infovergadering
              28 april 2009
Jaarverslag IOK 2008

            Infovergadering
             28 april 2009
 IOK-beleidsterreinen
 •  Industrieel beleid
 •  Sociaal grondbeleid
 •  Dienstverlening aan de gemeenten
 •  Dienstverlening – kostendelend verlengstuk
 •  Studiedienst
 •  Sociaal-cultureel beleid
Infovergadering - 28 april 2009
Industrieel beleid
 Vestiging bedrijven
 • 14 ha toegewezen - 35 bedrijven
 • Vraag > aanbod
 • Tewerkstelling:
    - Herlokalisatie: 242 arbeidsplaatsen
    - Bijkomend: 285 arbeidsplaatsen
 • Matig jaar qua oppervlakte en tewerkstelling
    - Meer toewijzingen
    - Toegewezen opp./bedrijf: dalende tendens
Infovergadering - 28 april 2009
Multifunctionele doorgangsgebouwen
 • Autonome behoefte
    - Tijdelijk huren van kwaliteitsvolle bedrijfspanden
 • 24 units operationeel
    - Grobbendonk I en II
    - Herentals
    - Hoogstraten-Meer II
    - Mol
    - Olen
    - Turnhout
 • Werken nieuw doorgangsgebouw gestart te
  Meerhout op zone Ambachtstraat
Infovergadering - 28 april 2009
Aanbodbeleid
         • Onderhandelingsteams
    onbenutte bedrijfspercelen

        • Herstructeringsproject
    Hannekeshoek Herentals

 • Innovatiepark Turnhout
Infovergadering - 28 april 2009
 Parkmanagement en duurzaamheid
 • Parkmanagement
    - Transportzone Hoogstraten-Meer
    - Vzw Parkmanagement Turnhout
 • Duurzaamheid
    - Aanleg bedrijventerrein
    - (multimodale) bereikbaarheid
    - Duurzame energie (windenergie)
Infovergadering - 28 april 2009
Sociaal grondbeleid
 Verkoop sociale bouwgronden
 • 8 verkavelingen gerealiseerd in 2008
    -  2004:         159 bouwgronden
    -  2005:         82 bouwgronden
    -  2006:         112 bouwgronden
    -  2007:         62 bouwgronden
    -  2008:         65 bouwgronden
 • Prijs: Marktwaarde - 20%
Infovergadering - 28 april 2009
 Sociaal woonbeleid
 •  3 nieuwe projecten weerhouden
 •  5 nieuwe initiatieven in onderzoek
 •  2 verkavelingsaanvragen in voorbereiding (45 kavels)
 •  1 verkavelingsaanvraag lopende (15 kavels)
 •  1 verkavelingsvergunning bekomen (40 kavels)
 •  Grondreserves: circa 30 ha (9,62 ha WG)
Infovergadering - 28 april 2009
Dienstverlening aan gemeenten
 Technische dienstverlening
 •  38 projecten ontwerp infrastructuur
 •  11 opdrachten veiligheidscoördinatie
 •  1 rooi- en onteigeningsplan
 •  Secretariaat Hoofden Gemeentelijke Technische
    Diensten
Infovergadering - 28 april 2009
 Grondverwerving
 • 16 projecten grondverwerving
Infovergadering - 28 april 2009
 Ruimtelijke planning – IOK Plangroep
 • Multidisciplinair team van ruimtelijke planners
    Interdisciplinaire ondersteuning vanuit:
       −  Intercommunale milieudienst
       −  Technische dienst
       −  Studiedienst
       −  Juridische dienst
Infovergadering - 28 april 2009
 Ruimtelijke planning – IOK Plangroep
 • Gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen
    - 12 goedgekeurd
    - 1 in ontwerpfase i.f.v. voorlopige vastsstelling
 • 60 ruimtelijke uitvoeringsplannen, beleidsplannen
Infovergadering - 28 april 2009
 Ruimtelijke planning – IOK Plangroep
 • Mobiliteitsstudies
 • Ondersteuning woonbeleid en industrieel beleid
 • Opvolging planprocessen
    - Sigmaplan
    - Zoneringsplannen (rioleringsproblematiek)
    - Ruimtelijke visie landbouw, natuur en bos
 • Verdere uitbouw IOK – GIS
    - Intern
    - GIS-forum gemeenten


Infovergadering - 28 april 2009
Dienstverlening onder de vorm van
kostendelend verlengstuk
 Intercommunale milieudienst
 • Pijler milieu
  - Milieuadviesverlening (VLAREM) op kruissnelheid
  - Natuurvergunningsaanvragen
  - 121 nieuwe dossiers
Infovergadering - 28 april 2009
 Intercommunale milieudienst
 • Pijler natuur en convenantenwerking
    - Samenwerkingsovereenkomst en intercommunaal
     duurzaamheidsteam
    - Interne milieuzorg
    - Milieubeleidsplannen
    - Pesticidenreductieplannen
    - Intergemeentelijke aankoop
     afvalpreventievoorzieningen
Infovergadering - 28 april 2009
 Intercommunale milieudienst
 • Pijler natuur en convenantenwerking
    - Opmaak EPC voor publieke gebouwen
    - Energie Infotoer (26 gemeenten)
    - FRGE
    - Samenaankoop zonne-energie
    - Behaag onze Kempen (22 gemeenten)
    - Bosbeheerplannen
Infovergadering - 28 april 2009
 Juridische dienstverlening
 • Externe dienstverlening (408 dossiers)
    – Actuele evolutie juridische dienstverlening
    – Toenemend aantal juridische vragen m.b.t. ruimtelijke
     ordening en stedenbouw en administratief recht
 • Interne dienstverlening
    116 dossiers / 14 dossiers milieucoördinatorschap
 • Secretariaat Conferentie van Kempense
  BurgemeestersInfovergadering - 28 april 2009
 GiD PBW
 • Alle taken behalve medisch toezicht
  (arbeidsgeneesheer)
 • Welzijnszorgsysteem binnen algemene
  beleidsvisie
 • Globaal preventieplan voor 6 jaar,
  geconcretiseerd in jaaractieplannen
Infovergadering - 28 april 2009
 GiD PBW
 • 63 openbare besturen
    - 27 gemeenten
    - 26 OCMW’s
    - 7 politiezones
    - IOK
    - IOK Afvalbeheer
    - Welzijnszorg Kempen
 • 8.830 voltijdsequivalente personeelsleden
  (of 12.860 personeelsleden)


Infovergadering - 28 april 2009
 GiD PBW
 • Cel Veiligheid speelterreinen
    - 19 gemeentebesturen + 4 OCMW’s
    - 2.810 speeltuigen op 580 speelterreinen
Infovergadering - 28 april 2009
 Intercommunaal Centrum voor
 Geweldbeheersing
 •  Training op maat
 •  Regionale vergaderplaats
 •  Cursussen
 •  Sinds 2004 ook opengesteld voor
    - Federale politie
    - Douane
    - Agentschap Natuur en Bos
 • Provinciale ondersteuning


Infovergadering - 28 april 2009
Studiedienst
 Studiewerk en begeleiding
 • Europese structuurfondsen
 • Vertegenwoordiging in RESOC en SERR met
  gemeentelijke betrokkenheid
    Opmaak Streekpact
 • Beleidsvoorbereiding IOK
 • Lokaal woonbeleid
    - Kempens Platform voor Sociale Huisvesting
    - Kempens WoonplatformInfovergadering - 28 april 2009
 Studiewerk en begeleiding
 •  Lokale tewerkstelling
 •  IJzeren Rijn
 •  Sociaal-economische gegevens
 •  Informatievoorziening
    - Infomagazine
    - Goednieuwskrant
    - Website
    - Pers
    - Communicatieplan
 • De Lilse Bergen


Infovergadering - 28 april 2009
Sociaal-cultureel beleid
 Onderwijs
 • PVK
    - Opleidingen
       - Hoger opvoedkundige studiën (13 cursisten)
       - Banaba Zorgverbreding en Remediërend leren (23 cursisten)
    - Initiatieven
       - Vormingsavonden
       - Nieuwsbrief
       - Project flankerend onderwijsbeleid
       - Brochure kleuter- en ouderparticipatie
       -…

 • Intercommunaal examen (10.115 leerlingen)

Infovergadering - 28 april 2009
 Cultuur
 • Festival van Vlaanderen
    - 8 kwaliteitsvolle concerten
    - IOK als structurele sponsor
Infovergadering - 28 april 2009
 Welzijnszorg Kempen
 • Logistieke ondersteuning op het vlak van
  secretariaat en boekhouding
 • Enkele projecten:
    - Opvoedingsondersteuning
    - Regionale dienst collectieve schuldenregeling
    - Regionale gezinszorg
Infovergadering - 28 april 2009
Jaarverslag IOK Afvalbeheer 2008

            Infovergadering
              28 april 2009
 IOK Afvalbeheer als organisatie
 • sinds december 2003: afsplitsing
  IOK Afvalbeheer
 • maximale synergie
 • 5de dienstjaar
 • 487.466 inwoners
 • 303 personeelsleden (waarvan 26 salary split)
Infovergadering - 28 april 2009
 basisprincipes IOK Afvalbeheer
 • afval = onderdeel globaal en geïntegreerd
  milieubeleid
 • voorkoming en maximale selectieve inzameling
 • kwalitatieve inzamelstructuur
 • valorisatie van afval als grondstof
Infovergadering - 28 april 2009
 basisprincipes IOK Afvalbeheer
 • kwalitatieve dienstverlening – kostenbeheersing
  (containerparken)
 • optimale logistiek – inzet water/spoor
 • betrokkenheid gemeenten
 • samenwerking sociale sector
 • aanpak zwerf- en veegvuil
Infovergadering - 28 april 2009
 instrumenten
 • nieuw uitvoeringsplan 2008-2015
 • Milieuverantwoord beheer van huishoudelijke
  afvalstoffen (BS 07.01.2008)
 • legislatuur beleidsplan
Infovergadering - 28 april 2009
 ondersteunende diensten
 •  financiële dienst
 •  personeel en interne organisatie
 •  studiedienst
 •  juridische dienst
 •  technische dienst
 •  GiD PBW
Infovergadering - 28 april 2009
 afvalpreventie en voorlichting
 • toepassing
  afvalbeheershiërarchie/
  aparte cel
 • communicatiekanalen
    – Afvalkrant
    – brochures (DIFTAR,
     containerparken, preventie ….)
    – nieuwsbrief scholen
    – Goednieuwkrant
    – persnota’s, voorbeeldartikels
  • 12.300 bezoekers/maand op website

Infovergadering - 28 april 2009
 afvalpreventie en voorlichting
• werking compostmeesters
• promotie thuiscomposteren
   197 actieve compostmeesters
   – gezamenlijke aankoop
    composteringsmiddelen
   – compostcursussen
   – bijscholingen
   – Juni Compostmaand
   – beurzen, markten …
Infovergadering - 28 april 2009
 afvalpreventie/communicatie
• doelgroepwerking
   –  scholen
   –  verenigingen
   –  Jeugdverenigingen (Ten Afval)
   –  organisaties
• lessen en eductief materiaal
   – LABO, Da ‘s proper, compost- en recyclagekoffers,
    lessenpakketten
• bezoekers/rondleidingen
   - 5.394 personen - prestaties/rondleidingen
   - 6.210 belangstellenden DIFTAR-info


Infovergadering - 28 april 2009
 van afval naar grondstof
 overeenkomst IOK Afvalbeheer – Fost Plus
 • 40.107 ton papier/karton
   82 kg/inwoner
 • 6.862 ton PMD
  14 kg/inwoner
 • 14.043 ton glas
   29 kg/inwoner


Infovergadering - 28 april 2009
 van afval naar grondstof
 terugnameorganisaties
 • Recupel: ROS (stijgende hoeveelheden) voor
  AEEA - voorbeeld witgoed: 17.580 stuks
 • frituurvetten en –oliën
 • autobanden
 • PVC-afval
 • BEBATInfovergadering - 28 april 2009
 van afval naar grondstof
 regionale sturing afvalstromen
 • inzameling KGA
 • videobanden
 • piepschuim (EPS)
 • vlak glas
 • houtafval + C3-hout
 • asbestproducten (gebonden)
 • kalk- en gipsproducten en roofing
 • taxus

Infovergadering - 28 april 2009
 van afval naar grondstof
 inzameling en verwerking organisch afval
 • 45.930 ton GFT – 94 kg/inwoner
 • 21.717 ton groenafval – 45 kg/inwoner
Infovergadering - 28 april 2009
 van afval naar grondstof
 afzet compost
 • 21.000 ton compost
    – 17.000 ton GFT-compost
    – 4.000 ton groencompost

        Verkoop GFT-compost           Verkoop groencompost
                                        5,64%   2,28%
   21,47%
                        78,53%
                               92,08%
        particulieren  groendiensten             particulieren  groendiensten  handelaar
Infovergadering - 28 april 2009
 beheer containerparken
 • Beerse, Geel, Heist-op-den-Berg, Meerhout,
  Merksplas, Mol, Nijlen, Ravels Vosselaar, en
  Westerlo operationeel
 • voorbereiding containerpark
  Dessel/Retie
 • bijkomende overnames in
  voorbereiding
 • verplichte gratis asbestinzameling
  sinds 1 juli 2008
Infovergadering - 28 april 2009
 logistiek
 ophaaldienst - inzameling in eigen regie
 • sinds 1992


Infovergadering - 28 april 2009
 logistiek
 ophaaldienst - inzameling in eigen regie
 • 10 selectieve afvalsoorten
 • uitbesteding PMD (ganse regio)
 • 60 ophaalwagens
 • 11 containerwagens (afvoer containerparken
  en levering compost)
 • 179 personeelsleden
 • opleidingen veiligheid en welzijn


Infovergadering - 28 april 2009
 logistiek
 inzameling minicontainers
 • GFT/restafval
 • registratie (meten is weten)
 • arbeidsomstandigheden
Infovergadering - 28 april 2009
DIFTAR
Infovergadering - 28 april 2009
    DIFTAR
      • evolutie restafval en GFT
               Evolutie restafval 2006 - 2008                            Evolutie restafval 2006 - 2008

      90                                          90
      80                                          80
      70                                          70
      60                                          60
      50                                          50
 kg/inw                                        kg/inw
      40                                          40
      30                                          30
      20                                          20
      10                                          10
2006    0                                     2006    0
2007      Fase 1            Fase 2 + 3           Fase 4          Fase 1            Fase 2 + 3           Fase 4
                                           2007
2008           Evolutie per fase (fase 4 is half jaar DIFTAR in 2008)   2008           Evolutie per fase (fase 4 is half jaar DIFTAR in 2008)
      • bevraging toekomstige inzamelscenario’s
       (papier/karton, glas, ondergrondse systemen)

 Infovergadering - 28 april 2009
 logistiek
 regionale overslag Mol
 • 1 januari 2008
 • overslag optimale
  omstandigheden
 • maximaal vulgewicht


Infovergadering - 28 april 2009
 logistiek
 regionale overslag Mol
 • oud papier en karton
 • houtafval
 • grofvuil
 • landbouwfolie
 • gemengde huishoudelijke plastic
Infovergadering - 28 april 2009
 logistiek
 regionale overslag Meerhout
 • 2008: werken ifv herinrichting
    –  afbraak gedeelte bestaande hallen
    –  vervangen beschadigde gevelbekleding
    –  heraanleg verharding
    –  uitbereiding containerpark+ KGA-kluis
    –  aankoop nieuwe keet

Infovergadering - 28 april 2009
 behandeling/verwerking restafval
 • evolutie huisvuil: 71 kg/inwoner
 • evolutie grofvuil: 23,2 kg/inwoner
Infovergadering - 28 april 2009
 evolutie restafval
 evolutie huisvuil + grofvuil in kg/inwoner
                                 Evolutie huisvuil + grofvuil 1990 - 2008 in kg/inwoner

                    300
                    250
  Huisvuil + grofvuil in kg/inwoner
                    200
                    150
                    100
                    50
                    0
                       1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008

                                                      JaarInfovergadering - 28 april 2009
 vertegenwoordiging
 •  VVSG/Interafval
 •  Provinciaal overlegplatform
 •  Kringwinkel Zuiderkempen
 •  WEB
Infovergadering - 28 april 2009
 globale evolutie kostprijs afvalbeheer
 2000-2008
 • onderzoek naar globale kosten sinds 2000
 • index stijging periode 2000-2008: + 19,73%
 • overblijvende kostenstijging: 0,5% per jaar
 • verschuiving afvalstromen maar GEEN afname
  totale afvalhoeveelheden
   – 1999: 557,35 kg per inwoner
   – 2007: 560,68 kg per inwoner
 • belangrijke stijging aantal fracties – complexiteit
  - milieuverplichtingen
Infovergadering - 28 april 2009
 vergelijking Vlaanderen
 • globale raming kostprijs/ophaalpunt
  (communicatie, containerpark, huis-aan-
  huisinzameling diverse fracties, afzet –
  verwerking diverse fracties)
 • standaardkostenberekening regio
  IOK Afvalbeheer: 180 euro/ophaalpunt/jaar
 • niet hoger in vergelijking met identieke
  inzamelgebieden


Infovergadering - 28 april 2009
 vergelijking Vlaanderen
 • berekening Vlaanderen (OVAM):
  240 euro/ophaalpunt/jaar
 • berekening Nederland: 224 euro/ophaalpunt/jaar
  (gemiddelde in DIFTAR gemeenten)
Infovergadering - 28 april 2009
 effecten conjunctuur – tarievendossier
 • raming begroting 2009: voorbereiding juli 2008
  (voor economische terugval)
 • ondertussen: globale evolutie conjunctuur
    –  afzetprijzen papier/karton: prognose -1.900.000 euro
    –  afzetprijzen oude metalen: prognose -240.000 euro
    –  daling aanvoer bedrijfsafval: prognose -210.000 euro
    –  vertraging biol-oil: -420.000 euro
    –  problematiek evolutie index 1/1/2008 – 1/1/2009:
      onderliggende effectieve kostenstijging
      lonen/brandstof ligt hoger

Infovergadering - 28 april 2009
 effecten conjunctuur – tarievendossier
 • tarievendossier: op basis van effectieve kostprijs
 • beslissing bestuursorganen april: tariefverhoging
  2 euro/inwoner/jaar (180 euro → 185 euro/jaar)
 • quid verdere evolutie conjunctuur 2009-2010?
 • nood aan reserve(fonds) ifv snelle
  conjunctuurevoluties
Infovergadering - 28 april 2009
Jaarverslagen 2008
IOK en IOK Afvalbeheer
             Infovergadering
              28 april 2009
 Jaarverslagen 2008

               Te raadplegen op:

                 www.iok.be
Infovergadering - 28 april 2009

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:6
posted:9/17/2011
language:Dutch
pages:66