Bhayam by pavani2009

VIEWS: 150 PAGES: 10

									Padma Output                                     Page 1 of 10
భయం!

  మ      ంకటశ ర ావ


    !   ామ్నుష ం! శ బం?


అక ామ్త ా ఆ        శబ      ల త     ఆ దుంగ ఇంట బయట        డ   ఏ ో
 క త న ట చప డ            ం . ఆ చప డ     ఒళ ం    ఒక   ా జలద ం ం .
హృదయ స ందన లయ త ి నట                ం .చ   బయట నుం , భయం          ల పల
నుం     ఒణ క ప ట         ం .


అప డ       ను అల ా ల ,          బం    ఉతరం ా - ఉతర ధృవ చ ా        ఒక
రవ ద ణం ా - చుట           కనుచూప     ర మంచు     కప బడ ప ేశంల , ఒక
దుంగ ఇంట , ఒంట         ా ఉంట     ను. ఆ ాలంల    ా     గత  ట ఘ భవ
 ా      35      ల   గ వ వరక       .ఆచ    భ మ కరణ క డ గడకట క
    ం    అన ట మంచు క డ క రవటం మ             ిం . అంత చ ల కంఠంల
 ాణం ఉన ఏ           క డ ాహ ిం      బయట    ాలదు. ా , బయట ఏ ో ఉం .
ల పల     ా      పయ     సూన ట ఉం . క టరప         డల    క   ం !


చ      ం    శబ     , శబ        ం  చల అరం ా      ఆ  ా వరణంల
  శబ        ల త    అప డప డ         ల  ాల త న కటల        టపటల ,
  ళ ళల     ేసూ చ       ెం డ త       .ఆ   కటల , ౖ ఎగ      ఆ మంట
  లగల      డ      ద పడ     డ  టం    ే ం .    ే, ను ధ ం న
    ాలప దుసుల        ే  బరబర శబం తప బయట నుం           మ క శబం లదు.
ఇహ        ం  ఆ    శబ    భ ంచలక       మనసు ల ఉన ఊహల మ టల
జ ం       ల    ను మ ట డ క      మ టల త ి     ే మ శబ     ఆ ా రం లదు
ఆ ఇంట . అట ప         ి ల క టరప     డ    క  న ట శబం        ిం ం .


ఎక     అనుమ         అవ ాశం లదు. బయట        డ   ఏ ో  క    ం . ఎవ
 ాదు. ఎవ       అ    ే తల ప తడ ర . ా ల చప డ ఉంట ం . ఈ చప డ
    ర .ఇ       మమ్ ా ి   క డ ాదు; అల ా ల అంత ఉత ాన             ెట ? ఈ
శబం ఏ ో      ళ      క త న ట ఉం . ల ప         ాట    ఏ ో ఉ ేశ ప ర కం ా
http://geocities.com/vnagarjuna/padma.html?200713                    2/13/2007
Padma Output                                            Page 2 of 10పయ       సు     అన ట ఉం       తప అ        ా రణ    న శబం ాదు అ
మనసు ల         ారణ అవటమ , శ రమం              భయ శమవటమ ఒక               ా
జ           . అంత చ ల నూ       ర     ెమటల         .


  ను అల ా ల ఈ ాహస య త               ెయ ట        ారణం లక లదు. ం ేళ
 తం ఏంబ        కల ి అ     జ    అడవ ల      రగట         ,      త ి ,
మ సమ దం ల ంట ఆ అడ ల చు ా                    ల    వల ఇదరం అ         దు      ల
    ,    వ త ి ంచుక      , కను ల ట           నంత వరక వ        , ఎల     బ
బయట ప ం. అను క ం             అల ంట అనుభవం జ          న తర      ాత, ఏ ాంత      న
ప ే ా      ఎక       ఒంట    ా     లన       క బలవతరం ా         ప టం .
జనసం రం ల           ట,    ఊ ి తప మ క శబం క                ల  ప ేశంల ఉంట
ఎల ఉంట ం ో అనుభ ం            చూ ల         క ప టం . ం          నట      తప     ర
 ప వల ిన అవసరం ాక ం              ఉన ప ేశం        సం   తకటం        దల    టను.


ద ణఅ         ా ఖండంల పత        య,     మ లయ లల మంచు              కప బడ
గ హల , ఉతర ధృ ా           స  పంల సతతం మంచు            కప బడ బంజర
భ మ ల నను ఎను              అంట నను అంట అభ ర ల ా                  మ ఫలకం
  ద      ే  . ఇంతల అల ా        శ       లయం,         బం ల ఉన
ఆ    ట ప      ధ    ందంల ప      ేసూన ఆ ర          ొ ాయన      ప చయం
అ    ం . శ         లయ       ెం ,    ల వసల ఉన ల               (log cabin)
ఒకట ఉతర ధృవ చ ా             ండ , మ డ        ళ    గ వ న ఉంద         , ావ
        ాడ  ట     అనుమ     ఇ ాన         ా ానం   ే ర.       ే, అక
అనుభ ాల        ట  ఒక    నచర ల      ా ి, ఆ నచర       ఆయన         పంచు      ాల
  న      క  టర . ఆ షరత        ను ఒప క ంట య            వ ట     ా దను       క
ఉంట ంద        , ఏ ై    అత వసర ప     ి  ఏర      ే ఎవ    ఒకర నను
ర ంచట        వ ార      ఆయన     ైర ం   ె    ర.     ో సర     ా   సుక న
ప ా టక పథకం ఇల ఒక శ                 లయప ప       ధ      ార కమంల ఒక         గం
అ      స     ఉ    హం ఇనుమ ం ం .             రయ త ా తల టన ార కమం
ప    ధ    పర టన ా మ స         ,య     వ ట      ా స యం         ఆ దుంగ ఇంట
  క    ావల ిన హంగ ల         ఏ ా ట      ేసుక ందు మ ందు          సం ల పయ ణం
కటను.
http://geocities.com/vnagarjuna/padma.html?200713                            2/13/2007
Padma Output                                   Page 3 of 10  ను ఉండబ     దుంగ ఇల      ల వసల లదు ా , ాస           గ ం ా క డ లదు.
  న    న మరమమ్త ల      ేసు వల ి వ       ం . ఇలంట    ద ఇల      ాదు. ఒ
ఒక గ ; ద      ప ప   ండడ గ ల చత రసం. ఒక తల ప ,             రం తప ఎక
  ట ల లవ . చుట దుంగ       డల , ౖన దుంగ ట ారం. చ మంట            సు ట
ఒక మట        . దు త , ట సరఫ ా లవ          ెప క ర లదు. ంద మట ల
గడకట క       న భ మట        కక ం    ాటల     ద ల ి కటర . సర ాల
స ా వసలల నూ గడకట క            ఉం ే ఈ రకం భ         ఇం ష ల
permafrost అంట ర . ఈ మంచుబంజర లల ఏ              రగవ . ఈ భ      ల ఒక
బ య     త   , అందుల చ   ాలంల     క    ావల ిన ఆ రప       ాల   ఒక
జ      ప ారం భదపర ేను: దుంపల , ఎండబట ఒర గ ల ా మ                న
 ాయగ రల , డబ లల నూ, సంచులల నూ భదపర న                  షక ప    ాల ,
శ రంల       ప టంచట    , ండ -మ డ        లల స ప       ా ాల , మ దక
ద ాల ,       దల   న .


   అనుభ ాల      ాయట   ఒక ా      ల కట, ి ా      ాయటం అసంభవం
కనుక, ఒక కట     నసళ , అక డ దు త ఉండదు కనుక ఒక ాత ాలప టౖప
యంతం. ళ      ెల సు ట    ఒక లండర , ఒక అల రం గ య రం. ఉ
దుసుల .      త ల , రస      ల    పం, అ    టల , కటల , ఇల      ావల ిన
సరంజ మ అం        అక డ, ఆ క టరంల మ ందు ా          భదపర ేను.


ఆద      పల   ఒక   న   ల    ర ఒకట ఉం . అ          ాలంల గడకట క
  త ం ట. గడకటన మంచు        ద  న       త     ే అడ గ న ఇం ా     ళ
పవ సూ       ఉంట   ట. వంట , ార        ళ    ావ   ఆ     వ     రంట.


ఇహ ఉదయం ాలకృ        లక  బయల        ళ వల ినప డ ఏ       ట   ెయ లన
అనుమ నం ా      వ   ం . ను ఉండబ        దుంగ ఇంట      గ వ ా గడ కటన
మంచుల ల త ా ఒక          త         ద ఆసనంల రంధం ఉన ఒక             య
క      సుక   ాలకృత ం ా వ టం ాధకం          ే ను. ప    అ  న త ా త, ఏ
    ా   ,ఆ  య క       చ  ా ఉన దుంగ ఇంట         సుక    ాక   ే,
మ      వసంత ాలం వ ే వరక       ిర దుల ఆ క        అంట క    ఉం
పమ దం ఉంద      మ   ాళ    చ  ం ేర .
http://geocities.com/vnagarjuna/padma.html?200713                   2/13/2007
Padma Output                                          Page 4 of 10 సం ల       ఈ పయ         ల    ప    ే ను. జ         ను అనుభ ంచబ
ఏ ాంత ాస          ా   ను ప       ాఏ ా      ాదు, ల డ       ామ    ే  అ
 ాదు. అత వసరం అ             ే ద ణం ా, ర పవ ం ే           శల , ప ంతల       ంబ
మ డ          ల   ా నడక     పయ ణం      ే       బం       రహ
తగ ల త ం . అక డ నుం ఏ ో ఒక                 ాహనం పట క          గ కత
 ేర    వచు . ఇట వంట పయ ణ              అవసరం ఉంట ంద        ఒక   క        క
   జ     ల     సుక     ను.


ఇట వంట ఏ ాంతంల             ా ాల తరబ     ఉంట అ       మన శ రం       , మనసు
   ద    వ  న ప వం చూ ించక మ నదు. అసల                   , కల     ం , ప
     ం  అన ట           ల ంట ఈ మనసు          ఏ ాంతం     ాట , బయట పపంచం
బంధం లక వటం,                ద లయత ి న         నచకం, ల గ ల        , శ బం!


ఆ    శ బ సమ దంల ఒ ఒక రకం చప ళ                     క సతతం      ిం ే . అ
బయటనుం        వ ే శబ ల         ావ . ఆ శబ ల        బ రల ం     నబ ే శబ ల :
  న తనంల         ను మ ట న మ టల , న             ాటల , ి మ లల         న
సం షణల . ఎవ              ెవ ల ఇల కట          ర త న ట ఒకట శబ ల !


ప ర ం మన ఋష ల తపసు                  ేసుక ంట        గ షల మ నం ా ఉన ప డ
చ        ాక    ల   ా అ నంల       వ      న తర  ాత, ా     ఇల
శబ ల         ిం  ఉంట      . అలకల ల      న మనసు      ాం ం న తర       ాత
     ిం న అరవంత         న శబ ల     ాబ ల శృత ల అ        ఉంట ర .


ఈ శబ ల సదు మణ న త ా త, మగ                   ంత కల - రష       షల .       ల
   ల జ పకం వ ే           .త ా తఅ         క  య స.        యస     ఇం ష .
త   ళ య సల          ెల గ . ను గతంల ఉ ో ాల            ే ిన సంద ా లల
సం షణల ఇవ            !ఈ    ల   ఒక  ారం ాప రం        ే ిన తర   ాత మ
  శ బం ఆవ ం ం .


మ క        . ౖన మ నం ఎగ ర త న ట దూరం నుం                  చప డ         ిం ం .
 ా    ఆ చప డ క         ీ  రగటం ా , తరగటం ా           జరగలదు; ఒ       ా   ల
ఉం . ప      ంట    ా గ         యంత         ! ఈ మంచుల గ ే       ట,        హం
http://geocities.com/vnagarjuna/padma.html?200713                           2/13/2007
Padma Output                                          Page 5 of 10 ాక    ే. ౖ చు పక న ఇ             ల ! దూరంల ఎవ       ై    ఇంట ఎల క
జన ట      ే    చప డనుక       ను. కను చూప     రఇ       లవ . ఆ     ట  ాల
అట    ౖప ఎవ        ఉ        ! చ ల శబం     ల దూరం పయ ణం
 ేసుందంట ర .


ఈ శబం ఎక డనుం           వ ం ో     ేల  ట   బం ోబసు ా బటల ధ ం , బ ట
 సుక    బయట న            ేను. ఆ శబం వసూన      శల నడక        దల     టను.
ఎంతదూరం న           జ      ా ాల   కనబడ లదు.    ఏ ాంత      ా ా     భంగం
కలగలద        ఒక పక సం షం, ఆ శబం ఎక డ నుం            వ ం ో      ె యక ఒక
రక    నఅ ర చ య           న భయం.


అల ా అనుభవం అ              న ఒక ఏ        నత ా తఈ         ట ర శబం
ఎక    నుం    వచు ంట ం ో        ఫ య      వ టల ప        ే  ఒక మ న ిక
 ాస త ఉ         ానం  ే ి   ె  ర . మనుష ల , మ      మ నవ సంపర ం లక ం ,
ఏ ాంతం ా ఉం నప డ              ా మనసు ల క      మర ల        దఆ    ప   ధన
 ే ిం ట. మన మనసు ల ప ట ఊహల స న                   ా  అన అనుమ నం
మ నవ సహజంట. మనం కన                , న    , అనుభ ం న        ఇతర ల క
అనుభ సు         ాల     అ   సతతం బ       ి చూసుక ంట మ ట. ఈ “బ            ”
లక     ే మనం క       ,      , అనుభ ం ే    జ    ా ో ఎల      ెల సుం ?
సమ దంల ఉన           వ ఒడ న ఉన          పసంబం ఎల ంట ో ఈ బ          మన
అల ంట    అన మ ట. A Beautiful Mind ి మ ల                    స     పక నున
      అడ గ       డ ,“     పక    లబ    మటడత న వ             అక డ
 జం ా ఉ         ?ల     ?” అ . ఏ ాంతం ా ఉన ప డ మన ఇల
సంప ంచట         ఒక    ిర    ందువ – ఇల ంట పసంబం - అంట ఏ               ఉండదు.
అప డ మన మ న ిక త ల త ా                తప త ం . అప    ే ఆత త, బ         మ ంద త,
   పత, తభమణం             దలౖన మ న ిక ల ణ ల కమం ా            డచూప        ట.


   ల తరబ       బయట నుం       ఏ రక   న ధ నుల   ా , మ టల        ా    ెవ ల
  కనప డ        బ రల పవ ం ే రక ప ాహప ధ               క      టర శబంల
   ి
   ం   ఉంట ం అ         ఆ      ి ం క ం ేర . నూ, ఏంబర అ            జ
అడవ ల        క  నప డ        క ఇ ే రకం    టర     ర        ిం ం . ఆ
అ   ే  టంట కంఠంల          ాణం ఉన ంత ాలం ప ప ర         శ బం అంట ఎ
http://geocities.com/vnagarjuna/padma.html?200713                        2/13/2007
Padma Output                                 Page 6 of 10లద . శ బం ా ఉన గ ల మనం           ీ   వ ల ాల ఎం      శబం    ేసూ
   ిసుం   క !


బయట ఎంత      ప చూ ి     మ క   ంపంట ఎ     క   ించలదు. జన టర
చప డ మ           ించనూ లదు. ఇంట       సూ ఉంట ఆ ాశం          ినట
అ   ిం ం . తల      చూ ను. ఆ ాశం      యమ నం ా          ం . దూరం ా,
ఆ ాశంల రకర ాల ఆ ా ాలల         లగల     టం    ెయ టం     దల    ట    .
 ట   ఉతర జ త ల (Northern Lights) అంట ర .          మ లయ గ హల
  ళకం   ఇక       ాట   ారణం ఈ జ త ల      చూ ల      క ఉండబట.
వరన ల ంగ     ఈ జ త ల రంగ రంగ ల             బ నుల ఒక ా ,
  టకరంగం    ద    ం న రంగ ల
               ి      ెరల మ క ా , జం ల         ా ల
 ప పల డ త న ట ఇం క ా . ా ల రంగ              రట ల    ొర త     క కం
వరక ప    డ త న ట ఇల ఆ ల గ ల            టం   ేసూ ఉంట --- ఇల
రంగ    లగ       మర ిం ే దృ ా ల ఇ .


ఇర ౖ ఒకటవ శ బంల అడ గ           డ త న మన ఈ ఉతర జ త ల             అ      ా
బ య      (Aurora Borealis) అ    క డ అంట ర , సూర జ లల ప టన
కణజ లం భ          క అయ వరణంల       ప   ం నప డ జ           క
ప యల వల ఆ ాశం రంగ రంగ లల ప ా సుంద               ెల సు. ా   ప ాతన
మ నవ డ , తన        ధ అంత పట    పకృ   శక ల    ైవత ం ఆ ా ం        ాట
   లల    ం ేడ . అందుక       లల ప ే ప ే ఇందుడ , సూర డ , అ           ,
వర ణ డ ,    త డ , ఉషసు , స తృడ మన పత మవ              ర.     ల
   త డ , ఉషసు , స తృడ తప           న ార మన ప       త ల. అ      ా
బ య       మన ఋష ల స తృడ అ          ర   ఒక   ి ంతం ఉం .
ఋ దంల           ఋక ల   ఈ దృ ి    ాఖ      ాట అరం
  ేట ెలమ త ంద      ర ‘ ర   ిం ేర .’


ఇ ే  జం అ      ే  ద ాలం   ట ఆ ా వరం     మ లయ ల     గ వన ఉన
భ   గం ాజ లదు. ఎందుకంట అ ే ఋ దంల మ క              ట సప మండలం
(ల   బృహదృ ం, ల        ద ఎల గ బంట, ల     Ursa Major) ఆ ాశంల న
   దక   ి ం అ     ఉం . ఈ న త సమ హం ఒక ఉతర ధృవ ాంతంల
న      దక      ిసుం . అంట ఆర ల ఋ ద ాలంల ఉతర ధృవ
 ాం లల ఉం ే ా ా? ఈ        ి ంత     జం అ   ే సూర డ పగట       ేవ డ ,
http://geocities.com/vnagarjuna/padma.html?200713                 2/13/2007
Padma Output                                               Page 7 of 10స త డ       ా    ేవ డూ ? ఆ ద ాలం           టస త              ఇప డ ఉతర
జ త ల       అంట      మ?


  ద ాలం       ట ఆర ల ఈ ఉతర ధృవ ాం లల                     వ ిం    ఉంట, ఇక డ ఆర
  లల పగల , ఆర           లల   ా    సంగ  ఎక    ై      ప ా ం ే ా? ఆర        లల ాలం
   ర పర తం        ద ఉన     ేవతల ఒక పగల              సమ నమ , మ క ఆర
  లల    ా     సమ నమ       ెబ    ర క . అల ంటప డ ఉతర ధృవ
 ాం లల           ండలల ఎక       ో   ర పర తం ఉం ?


ఇల ఋ దప           ాల      తల చుక ంట , ఆ ఉతర జ త ల                 చూసూ ఎంత ప
బయట ఉం           య        ె యదు. ఆల       ం న           మ     ం    తప
….ఆక        సూంట ల ప       వ ే ను. అ            త    పక       చ    చ  ా ఉన
ప    ాల    ప    ంల    టక       నటం    దల        టను.


అల ా ల , నున అ ంశ ఖ – 66                    ల ఉతరం - దగర            ల గ న పగట
 ాల        లవట      గంటల అక ర లదు;                 ాల      ల . సూర ర మ్
తగలక ం         ఆ ాశం మబ      ా ఉన       లల      మన సగం ఉ          హం
చ     త ం . ఇంట        తం     ర ా ేమ      ిఊ            ే   ఇల    న బ    నట
ఉంట ం . అల ంట          ద    ప ఇర ౖ      ల గ గంటల            కట ా ఉం ే ఈ
     ాలంల ఏ ాంతం ా ఉండటం అంట మజ ా ాదు. ఎంత                          మంత
మ   భ     ం ే ావ ాశం ఉం . ఇందుల            లగల          ప వం ఎం ,
ఏ ాంత ాసప ప వం ఎం , లయత ి న                   నచకం ప వం ఎం              అ    ను
       న తర      ాత శ          లయంల ఆ ర బృందం               వం ా తరనభరనల
  ే ిం .


 ం      , ాసుల       ౖను   సుక    ,     చప        సూ త గ క        ల క ర     ,
  న ప      ెప  ో న             ట ా  ఊ       పపంచంల మననం             ేసుక ంట ,
    తమ్ ం        మర , సుష        ావసల  జ ర క ంట , ంట               ను. ఇంతల
ఏ ో చప       ైం .    దట ఆ      టకంల    ాతల        ే  చప డ అనుక          ను. ఆ
చప డ        క టరప      డల   ద     అ  సు  ం ేస         క     లత ల
క రక          న    న   ఠక న     టర ా    లబ ం .
http://geocities.com/vnagarjuna/padma.html?200713                              2/13/2007
Padma Output                                              Page 8 of 10ఏ ో     తట సు         బ దుత న ట ఉం           చప డ . క టరం అం         ఒక     ా
కం ిం నట          ిం ం . ల పల        చ దనం      సం    డల   ద,     ె  ద         న
  తట మట         ళ ల , గ , ాదర ఊ           ంద ప       .ఊ ి     గపట, ెవ ల
    ం  క      ల కదలక ం         క ర      ను – భయం . బయట చప డ ఆ ం .
‘ఆగంతక డ ’ తర            ాత ఏ       ెయ ల అ       ఆల సు        అ    ఆ  శబ
  షం      ెప క      ఎదుర చూసూ           దలక ం    క ర       ను. ను క         ే
బయట న          ే ో    మ       ా    గ ం       ఎత     ౖ ఎత      !అ
పమ ద       .


మ          దలౖం .        దట జంక       నూ, క    ీ  ర యం ానూ        ే ిన చప డ .
మ ందు       డల      ౖన   ళ    బక ర త న ట చప డ . క              ీ ఆ బక ర          డ
  గవ వ         ం .ప ేప ేఅ ే           ట నుం      ఆ చప డ       ిం ే స     అ ే ో
  డల ం     గ ల        వ ే  ిం ే    నన     వన      మనసు ల      టక           ం .
 ప పల డ త న              రస       ల    పప గ       లగలం      కళ      డ చుక
   ణం ా చూడటం              దల    టను. ి      భయం ఒడలం        ఆవ ం ం .
ప    తట           ట లదు.              ట లదు. సత రం బయటనున                   –
అ ే ై ే         –లప       వ ె సుం .


అ ే     ఉంట ం ో గ        మ    సు     ం ం . ధృవ ాం లల ఉం ే ఎల              డ?
బృహదృ ం! Ursa Major!


ఎల     డ చ      ాలం అం       ద         క !అ       ంట    మ క ఆల చన.


  ద మధ ల ఆకల ిం ే              ! ను వండ క         ంట న     ం   ాసన      దల
వ      ఉంట ం . ఉతర జ త ల               ర   మ్    లగ     ెల ందనుక       త ద
(hybernation) వ ల ి ల             వ     ం ే  ! లక, ఈ     ద భల     ాల    త ద
       !


క టరప        డల     ౖ   ా    ళ     బ   ం    కనుక ఈ ఎల      డ క సం
  ల    త    ౖ   ఉంట ం . అంత          ద ఎల    డ    బర వ     ాట రవంత      ె
క      ఉండ ంట ఈ క ట ా             ఇసక     డ        నట      ి ఉం ే .
http://geocities.com/vnagarjuna/padma.html?200713                              2/13/2007
Padma Output                                               Page 9 of 10ఈ ఆల చన వ ే స                  ను ల చ          దు త ల పవ ం ం . ఆ ఎల            డ
 డ        కత          కనుక స         ం    ా , ఆ పక     ఉన తల ప              ే
అ      ఠ ీమ         ెర చుక ంట ం     – న కర డ ఎల           డ    ఆపగల ? అప డ
అర ౖ       ల బర వ ఉన           ను ఒక ప ం, ఆర వందల            ల బర వ ఉన
భల కం మ క ప ం! ల ప ఏ ప                         ో ఉ ంచటం కషం ాదు!


    క డ ఆ ం .మ              శ బం – ల       డ   అ   ట క ంట న       గం ె
చప డ తప అం                 శబ  !


 డ        ిన క టరప తల ప            ద దృ ి ం క ం , క           లం     లవక ం ,
 మమ్       ా    డ    ఆ ం నత       ా       ే ల    సుక    ను. టగ       ా    ే ి,
త      ా    ౖ      తల ప    ౖప గ       టఊ ి      గపటను. భయం       వణ క త న
  ే      చలట త       ా త లస         ే     ళ    ంకర    య    .


      ణ      దల      టను. ఎల    డ గర         టన శబం     ిం నట      ం .
    డ    ద    మల        క బ డ చుక           .మ     శ బం. ఎల     డ బస
    డత న ట          క     ి ం ?ఈల ా            మక   ప ట లల ఎల         డ
 ాసన! ప             ాసన, ఒంట    ాసన ల        ఎల    డ ఒక    ష    న  ాసన    సుం .
ఆ ొక రకం         చు      ాసన! అ         ే ఎల   డ తల ప     ెర చుక     లప
వ ే       ిం ?


    త    ిన గహంల కదలక ం               అక    ే అల     సూ క ర        ను. త     ా
టగ        ద      చూప డ      ల అత క             ం . ఆ తల ప     ౖ  గ     ట
చూసూన               ణ    న చూప ల ఆ తల ప             లల ప          ఉం     .


ఒంట       ద      ె     ే స      ఒళ ం       ెమటల       ి ఉం .         ద
 ా          న తల       ౖ   చూ ను. ే ల త           ా ఇం ా అల       ఉం . తల ప
మ        ఉం . డ           ఉం . ల పల , బయట           శ బం ఒక ట         ి ం .


 ైర ం      ే ి తల ప       ె
                    ర చుక     బయట         ళట     ండ     ల పటం .
http://geocities.com/vnagarjuna/padma.html?200713                              2/13/2007
Padma Output                      Page 10 of 10
Transformed using పదమ్ v0.4.1. © 2004-2005 Nagarjuna Venna.
http://geocities.com/vnagarjuna/padma.html?200713       2/13/2007

								
To top