Docstoc

Prezentacija - Biznet

Document Sample
Prezentacija - Biznet Powered By Docstoc
					     II stup 2002. - 2010.
                - Rad i rezultati rada -                       prosinac, 2010.

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA
Sektor za bankarstvo i druge financijske institucije
SADRŢAJ
1. UVODNE ČINJENICE
2. OSTVARENI PRINOSI
3. ZARADA II STUPA
4. TROŠKOVI SUSTAVA
5. NAKNADE FONDOVA
6. POLOŢAJ ČLANOVA II STUPA
7. PROBLEMI DOSADAŠNJIH MIROVINA IZ II STUPA
8. INVESTICIJSKA POLITIKA FONDOVA
9. PLANIRANA UNAPRIJEĐENJA I PODRUČJA RADA
10.DOGAĐANJA U OKRUŢENJU
11.ZAKLJUČAK
UVODNE ĈINJENICE


• reforma mirovinskog sustava provedena je jer je prvi stup
 bio NEODRŢIV
  • 1950-ih godina 6 radnika : 1 umirovljenik
  • 1980-ih godina 4 radnika : 1 umirovljenik
  • 2000-ih godina 1,2 radnika : 1 umirovljenik


 II stup izgraĎen je kako bi I stup (s vremenom) ponovo
  postao funkcionalan i odrţiv
UVODNE ĈINJENICE

• 2 ključna postignuća reforme:

  • stvorena nacionalna štednja od 36 milijardi HRK, koja je s
   vremenom sve veća,


  • stvoren koncept osobnih raĉuna, na kojem su pohranjena osobna
   sredstva, nasljedna i teško ih je oduzetiIzvor: Obvezni mirovinski fondovi
PRINOSI
• 2001. godine – postavljena je ideja o ţeljenim prinosima
 obveznih mirovinskih fondova od 2 % iznad inflacije (spoj
 dostatnog prinosa i postavljenih investicijskih limita)

• ostvareno:
  • prosječan prinos od 31.12.2009. do 23.12.2010 :  8,15%
  • prosječan prinos u proteklih 365 dana :      8,75%
  • prosječan prinos u 2009. godini :         8,70%

  • prosječan godišnji prinos od početka rada :    5,27%
  • prosječna godišnja inflacija od početka rada :  2,68%
  • Prosječan godišnji realni prinos         2,59 %
  Izvor: HANFA i DZS
ZARAĐENO U II STUPU                                  do 23.12.2010.


• uplaćeni doprinosi :                         31,43 milijarde HRK
 - isplaćeno članovima                          0,39 milijardi HRK
_____________________________________________________________________________________________________________________________
• neto uplate                             31,04 milijarde HRK
• neto imovina članova :                        36,16 milijardi HRK
• razlika :                                5,12 milijardi HRK


Napomena: Od neto imovine su već oduzete sve naknade

Izvor: HANFA i OMF-ovi
TROŠKOVI
• naknade fondova:                 1,426 milijardi HRK

• troškovi REGOS-a (do 2009):             739,47 milijuna HRK
•  kredit Svjetske banke :              206,66 milijuna HRK


 zaraĎeno je članovima       =        5,12 milijardi HRK
                   -        ???? REGOS
                   -        ???? kredit Svjetske banke

  no, + 254,04 milijuna HRK plaćenih poreza, REGOS, HANFA

=> Kada bi troškovi ostalih sustava bili kao troškovi II stupa, Hrvatska bi imala vrlo
  malo troškovnih problema

  Izvor: HANFA i OMF-ovi
NAKNADE

   Zemlja  Ulazna naknada  Naknada za  Ostale naknade
                upravljanje
Hrvatska      0,8 %     0,75 %      -

Poljska      3,5 %     0,54 %   za uspješnost

Bugarska      5%       1%        -

MaĎarska      4,5 %     0,8 %       -

Rumunjska     2,5 %     0,6 %       -Izvor: FIAP
POLOŢAJ ĈLANOVA II STUPA
• Prosječan aktivni član – generacija 1970:
  • prosječna mjesečna uplata        :  430,00 HRK
  • uplatio do sada             : 25.310,00 HRK
  • trenutno stanje na računu        : 28.066,00 HRK
  • procjena stanja na kraju radnog vijeka : 451.000,00 HRK
  • Očekivana mirovina iz II stupa      :  1.810,00 HRK
  • Sadašnja vrijednost           :  870,00 HRK

 Kolika će biti mirovina? – 870,00 HRK + dio iz I stupa??

 Pitanje – ne da li je 870,00 HRK dovoljno, nego da li bi mirovina iz
 I stupa bila (870 HRK x 4) = 3.480,00 HRK?
- trenutna prosječna mirovina je 2.162,63 HRK
 Izvor: PBZ CO, RBA MOD
POLOŢAJ ĈLANOVA II STUPA
• gornjih 10 % aktivnih članova po stanju na računu – generacija
 1970:
  • prosječna mjesečna uplata       :   940,00 HRK
  • uplatio do sada            :  77.490,00 HRK
  • trenutno stanje na računu       :  85.772,00 HRK
  • procjena stanja na kraju radnog vijeka : 1.070.000,00 HRK
  • očekivana mirovina iz II stupa     :   4.300,00 HRK
  • Sadašnja vrijednost          :   2.050,00 HRK


 Pitanje – da li bi mirovina iz I stupa bila (2.050 HRK x 4) =
 8.200,00 HRK?

 Izvor: PBZ CO, RBA MOD
PROBLEM MIROVINA IZ II STUPA
•  prve umirovljene osobe iz II stupa – problem malih mirovina
   (najmanja 3,04 HRK, prosječno 106,80 HRK)
•  uglavnom ţenske osobe, starosti 55 godina, manjih plaća,
   uplaćivale doprinose tek 8-9 godina, akumulirali npr. 3.000,00
   HRK (od 1.058,69, prosječno 37.364,79), očekivani ţivotni vijek
   još 30 godina


1.  Reforma nije raĎena za osobe koje će kratko štedjeti i otići u
   prijevremenu mirovinu
2.  Ne donosimo zaključke temeljem potpuno krivog uzorka
PROBLEM MIROVINA IZ II STUPA
•  No, ipak ……..

-  I te osobe, da nije Zakona o dodatku na mirovinu, imale bi
  zbrojenu mirovinu iz I + II stupa tek neznatno manju od mirovine
  koju bi imale samo iz prvog stupa

-  Zakon o dodatku donesen je 2007. godine i daje do 27 % dodatka
  na mirovinu samo korisnicima mirovina iz I stupa
-  Iz prava na dodatak isključeni članovi II stupa bez obzira što su
  najveći dio ţivota 100 % doprinosa uplaćivali u I stup, a
  posljednjih 9 godina 75 % doprinosa u I stup

-  Čak i osobe koje su radile izvan Hrvatske, imaju proporcionalno
  pravo na dodatak
PROBLEM MIROVINA IZ II STUPA
-  Upitnost formule za izračun osnovne mirovine (iz I stupa)


  - članovi II stupa uplaćuju 75 % doprinosa u I stup, a to im daje
   neproporcionalno manji dio mirovine.
  - ideja je bila da s vremenom raste doprinos za II stup. Doprinos se
   nije povećavao, a formula se i dalje primjenjuje.
=> NEPRAVDA prema članovima II stupa
PROBLEM MIROVINA IZ II STUPA
•    Rješenje:

  Prijedlog Udruge mirovinskih fondova


  •   Članovima II stupa dati proporcionalno pravo na dodatak
  •   Ako ne, dati im mirovinu samo iz I stupa (ukoliko je
     kombinirana nepovoljnija)


     dodatno, rješavanje ovog problema na navedeni način zahtjeva
     ne previše ozbiljna novčana sredstva, a uštede proračuna na
     smanjenju DPS-a su oko 19 milijuna HRK
PROBLEM MIROVINA IZ II STUPA


•  Dodatno -

  već su se pojavile osobe koje zbrojeno imaju veću
  mirovinu nego bi bila da je samo iz prvog stupa, usprkos
  samo devet godina rada i velike svjetske krize iz 2008.!


  usklaĎivanje mirovina vezano za troškove ţivota, za dio
  iz II stupa se provodi sukladno Zakonu, a za dio iz I
  stupa ne!
INVESTICIJSKA POLITIKA FONDOVA
a) Ulaganja u obveznice RH
  •   Po zakonu minimalno 50 % moramo ulagati u obveznice
  •   Realnost trenutne situacije RH u kojoj drţava treba novce

b) Podrška hrvatskim gospodarskim subjektima
  •   Sudjelovali u svim IPO-ima, dokapitalizacijama, izdanjima
     komercijalnih papira i korporativnih obveznica
  •   Uloţili prosječno14,5 % portfelja u dionice domaćih
     korporacija
  •   Uloţili oko 7 milijardi HRK u hrvatski privatni sektor
  •   Ključni ulagatelji u Fondove gospodarske suradnje
  •   Ne moţemo kupovati ono što ne smijemo, niti ono čega nema
 Izvor: HANFA
INVESTICIJSKA POLITIKA FONDOVA
c) Ulaganja u inozemnu imovinu

  •   Trenutno u prosjeku oko 11,15 % portfelja
  •   Geografska diverzifikacija je apsolutno potrebna
  •   Zbog potrage za prinosima
  •   Zbog potrage za likvidnošću
  •   U nedostatku više domaćih projekata
 Izvor: HANFA
PLANIRANA UNAPRJEĐENJA I
PODRUĈJA RADA
•    Podportfelji (“life cycle pristup”)
  •   3 podportfelja: aktivni, umjereni i pasivni
  •   Više rizika za mlaĎe članove (i prinosa), manje rizika za one
     koji su pred umirovljenjem
  •   Nove dozvoljene klase imovine
•    Korporativno upravljanje
•    Spremnost za nastavak privatizacije hrvatskih kompanija
•    Spremnost za nove izlaske privatnih kompanija na burzu
•    Spremnost za nove projekte (kao što su FGS-i)
DOGAĐANJA U OKRUŢENJU
•    Neprijateljsko tretiranje II stupa:
  •   MaĎarska, Baltičke zemlje, Slovačka, razmišljanja u Poljskoj

  Razlozi:
  1.   Rješavanje problema javnog duga – zbog kratkoročnih probitaka ugroţavaju
      dugoročnu odrţivost
  2.   OdreĎeni populističko – ideološki pristupi

  Ipak:
  •   Poljska – objavili da neće poći maĎarskim putem
  •   Moody’s smanjio kreditni rating MaĎarske zbog
      nacionalizacije mirovinskog sustava (“zbog zabrinutosti glede politike
      popunjavanja rupa u proračunu privremenim mjerama, koje po ocjeni agencije nisu
      odrţive…..”)
  •   najnoviji planovi u Velikoj Britaniji i Češkoj
DOGAĐANJA U OKRUŢENJU
•  Češka – nova Vlada najavila pokretanje obveznih mirovinskih
      fondova (obvezno za mlaĎe od 40 godina, za ostale
      dobrovoljno, 3 % doprinosa, postupno povećavanje)

•  Velika Britanija – krajem 2012. uvode obveznost uplata u
      mirovinske fondove, obvezno za sve zaposlenike starije od
      22 godine, s godišnjim prihodom većim od 5.035 GBP,
      3 % uplaćuju poslodavci, 4 % zaposlenici iz plaća, 1 %
      će ići iz poreznih olakšica

•  EU - za Poljsku – mijenja statistički tretman uplata u
      mirovinske fondove, neće više biti tretirani kao
      nedopušteni proračunski dug
ZAKLJUĈAK
 •  Mirovinskom reformom 2001/2002 stvoren je robustan,
   pravedniji i odrţiviji novi mirovinski sustav
 •  Obvezni mirovinski fondovi ispunili su (do sada) zahtjev
   ţeljene veličine prinosa (i nadmašili)
 •  Članovi obveznih mirovinskih fondova s vremenom, imati će
   relativno veće mirovine iz II stupa nego iz I stupa
 •  Troškove sustava moţe se kontinuirano smanjivati, što se i do
   sada činilo
 •  Sustav se moţe kontinuirano unaprjeĎivati (podportfelji, novi
   instrumenti, nove dozvoljene klase imovine, itd)
 •  Doprinos fondova nacionalnoj ekonomiji, već je sada značajan
   (zaduţenje drţave u zemlji, kunske obveznice, IPO-i,
   dokapitalizacije, komercijalni papiri), no to vrijeme tek dolazi...
PRIOPĆENJE MINISTARSTVA
GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

 •  drugi mirovinski stup neće propasti niti će se ukidati
 •  svi obvezni mirovinski fondovi su sigurni i uspješno posluju
 •  sredstva na raĉunima graĊana u II stupu njihova su osobna
   sredstva pa Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
   nema namjeru predlagati Vladi RH neustavna rješenja koja
   idu za nacionalizacijom osobne imovine
 •  Program gospodarskog oporavka Vlade RH sadrţi mjeru
   postepenog povećanja doprinosa za II stup => Vlada RH teţi
   ka jaĉanju II stupa, a ne njegovom ukidanju
HVALA NA PAŢNJI PITANJA

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:9
posted:9/17/2011
language:Croatian
pages:23