Iklan dan maklumat jawatan Lembaga Kemajuan Bintulu (BDA) tutup 30 September 2011 by vacancysarawak

VIEWS: 543 PAGES: 4

More Info
									                  JAWATAN KOSONG

Permohonan dipelawa daripada Wargakerja Malaysia yang berkelayakan dan berumur tidak kurang dari
18 tahun dan tidak melebihi 54 tahun pada tarikh tutup iklan untuk mengisi kekosongan bagi jawatan berikut
di Lembaga Kemajan Bintulu (BDA):-

1) JAWATAN           :    PENOLONG PEGAWAI PENILAIAN GRED
                    W27

  Taraf Jawatan       :    TETAP
  Klasifikasi Perkhidmatan  :    Perkhidmatan Kewangan
  Kumpulan Perkhidmatan   :    Sokongan
  Skim Perkhidmatan     :    Penolong Pegawai Penilaian
  Jadual Gaji Matriks    :    Gred W27
                    P1T1  RM1209.09    -  P1T24  RM3031.64
                    P2T1  RM1278.67    -  P2T24  RM3217.79
                    P3T1  RM1351.27    -  P3T24  RM3409.80
Syarat Lantikan:
  1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-
    (a) Diploma dalam bidang pengurusan harta tanah atau pengurusan harta benda yang
      diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan
      yang diiktiraf setaraf dengannya.
      (Gaji permulaan ialah pada Gred W27: P1T6); dan
    (b) lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil
      Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf dengannya oleh kerajaan.


Syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan:
  2. Pegawai sedang berkhidmat dalam Perkhidmatan Pembantu Penilaian adalah layak dipertimbang
    oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk kenaikan pangkat secara lantikan ke jawatan
    Penolong Pegawai Penilaian Gred W27, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah
    disahkan dalam perkhidmatan dan:-
    (a) (i) Mempunyai kelayakan di perenggan 1(a) di atas; atau
      (ii) lulus Peperiksaan Khas; dan
    (b) Berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.
  3. Bagi yang berkhidmat dengan kerajaan laporan prestasi tiga (03) tahun berturut-turut perlu
    disertakan.
  4. Keutamaan: Disamping kelayakan asas di atas, calon-calon yang berpengalaman dalam
    bidang berkaitan sekurang-kurangnya dua (02) tahun adalah diberi keutamaan.
                          1
2) JAWATAN          :    PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN
                   PERSEKITARAN GRED U29

  Taraf Jawatan      :    TETAP
  Klasifikasi Perkhidmatan :    Perkhidmatan Perubatan Dan Kesihatan
  Kumpulan Perkhidmatan :      Pengurusan Dan Profesional, Sokongan (Skim Perkhidmatan
                   Bersepadu)
  Skim Perkhidmatan     :    Penolong Pegawai Persekitaran/ Pegawai Kesihatan
                   Persekitaran
  Jadual Gaji Matriks    :    Gred U29


                   P1T1 RM1160.69 -     P1T27   RM3057.39
                   P2T1 RM1231.78 -     P2T27   RM3279.74
                   P3T1 RM1305.89 -     P3T27   RM3476.28
Syarat Lantikan:
  1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-
    (a) Diploma Kesihatan Persekitaran daripada institusi-institusi latihan Kementerian Kesihatan
      Malaysia yang diiktiraf oleh kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
      (Gaji permulaan ialah pada Gred U29: P1T6);dan
    (b) lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil
      Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf dengannya oleh kerajaan.


Syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan:

  2. Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu Kesihatan Awam adalah layak
   dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk kenaikan pangkat secara lantikan
   ke jawatan Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaraan Gred U29, tertakluk kepada kekosongan
   jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:-

    (a) Mempunyai kelayakan di perenggan 1 (a) di atas; dan

    (b) Berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan

  3. Bagi yang berkhidmat dengan kerajaan laporan prestasi tiga (03) tahun berturut-turut perlu
   disertakan.

  4. Keutamaan: Disamping kelayakan asas di atas, calon-calon yang berpengalaman dalam bidang
   berkaitan sekurang-kurangnya dua (02) tahun adalah diberi keutamaan.
                         2
3) JAWATAN              : TUKANG [ELEKTRIK] K2 GRED R11

  Taraf Jawatan          :  SEMENTARA
  Klasifikasi Perkhidmatan     :  Perkhidmatan Mahir/ Separuh Mahir/ Tidak Mahir
  Kumpulan Perkhidmatan      :  Sokongan
  Skim Perkhidmatan        :  Tukang K2
  Jadual Gaji Matriks       :  R11

                     P1T1   RM892.54    -    P1T15 RM1647.28
                     P2T1   RM948.08    -    P2T15 RM1725.64
                     P3T1   RM1005.25    -    P3T15 RM1805.63
Syarat Lantikan:

  1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-

    (a) (i) Tamat Tingkatan III sekolah menengah rendah bantuan penuh kerajaan; atau
      (ii) Pekerja-pekerja dalam perkhidmatan Pekerja Awam, Pekerja Awam Khas, Pemandu
         Kenderaan Bermotor, Operator Loji dan Pemandu/ Operator Jentera Pemunggah yang
         telah disahkan dalam perkhidmatan;
    (b) (i) Mempunyai Sijil Kemahiran Malaysia Peringkat Pertengahan/ Sijil Kemahiran
        Malaysia Tahap 2 dalam bidang ketukangan yang berkenaan atau kelayakan yang
        diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; atau

      (ii) Lulus Ujian Kemahiran dalam bidang ketukangan yang berkenaan (sama ada yang
         mempunyai atau tidak mempunyai piawaian MLVK) yang dijalankan atau diperaku
         oleh ketua perkhidmatan sebagai setaraf dengan Sijil Kemahiran Malaysia Peringkat
         Pertengahan/ Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2; dan

    (c) Berkebolehan bertutur,    membaca    dan   menulis  dalam  Bahasa  Malaysia
      dengan memuaskan.
                         3
Perhatian:

  (a)    Borang permohonan dan maklumat lanjut boleh diperolehi/dimuat turun
       melalui laman web BDA. www.bda.gov.my
  (b)    Sekiranya tidak ada maklumbalas dari kami selepas tempoh 3 bulan, sila
       anggap permohonan anda tidak berjaya.

Sila hantar permohonan ke alamat di bawah sebelum atau pada 30 SEPTEMBER 2011

                      PENGURUS BESAR
                   LEMBAGA KEMAJUAN BINTULU
                        IBU PEJABAT
                       WISMA BINTULU
                     NO.1, JALAN KIDURONG,
                       PETI SURAT 55
                       97007 BINTULU

              (U.P.: SEKSYEN PERKHIDMATAN SUMBER MANUSIA)

Ruj. Kami: ( 113) BDA-3/2/1-2 VOL.5

Tarikh: 08 September 2011
                      4

								
To top